X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi"

Transkript

1 Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: Vaka Takdimi X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Nilgün Sevinç 1, Mehmet Türkmen 2, Alper Soylu 2, Salih Kavukçu 3 Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Pediatri Doçenti, 2 Pediatri Doçenti, 3 Pediatri Profesörü SUMMARY: Sevinç N, Türkmen M, Soylu A, Kavukçu S. (Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Ýzmir, Turkey). X-linked hypophosphatemic rickets: a case report. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: X-linked hypophosphatemic rickets, also known as vitamin D-resistant rickets, is inherited by a dominant gene located on chromosome X. These children, who are normal at birth, develop genu varum, genu valgum, coxa vara and X or O bain deformities in the weight-bearing joints when they begin walking. A seven-year-old boy was diagnosed with hypophosphatemic rickets upon presentation due to a one-year history of difficulty in walking and running. The patient s clinical and radiological findings responded dramatically to the treatment with calcitriol and Joulie s solution (dibasic sodium phosphate). We report this patient together with a review of literature because of the rarity of the disease and because the clinical findings first appeared at a relatively older age. Key words: hypophosphatemia, phosphaturia, rickets. ÖZET: Vitamin D ye dirençli rikets adý ile de anýlan X e baðlý hipofosfatemik rikets X kromozomu üzerinde bulunan dominant bir gen ile kalýtýlýr. Doðumda normal olan çocuklarda genellikle yürümeye baþlamasý ile birlikte aðýrlýk taþýyan eklemlerde genu varum, genu valgum ve koksa vara gibi þekil bozukluklarý, X veya O bacak deformiteleri görülebilir. Bu yazýda altý yaþýna kadar yakýnmasý yok iken yürüme ve koþmada zorluk nedeniyle baþvurup hipofosfatemik rikets saptanan yedi yaþýnda bir vaka sunulmuþtur. Kalsitriol ve Joulie solüsyonu (dibazik sodium fosfat) baþlanan hasta klinik ve radyolojik olarak dramatik bir þekilde düzelmiþtir. Seyrek görülen bir hastalýk olmasý yanýnda beklenenden daha ileri yaþta klinik bulgularýn ortaya çýkmasý nedeni ile ilginç bulunan vaka literatür verileri ýþýðý altýnda tartýþýlmýþtýr. Anahtar kelimeler: hipofosfatemi, fosfatüri, rikets. Riketsin en sýk rastlanan, nutrisyonel olmayan þekli, ailevi hipofosfatemidir. Bunun da en sýk tipi X e baðlý ailevi hipofosfatemik riketstir. Vitamin D ye dirençli rikets ismi ile de tanýmlanan bu hastalýk X kromozomu üzerinde bulunan dominant bir genle taþýnýr. Renal fosfat kaybý, anormal vitamin D metabolizmasý ve kemik mineralizasyonunda defekt ile karakterizedir. X kromozomu üzerindeki defektif fosfat regule eden gen (PHEX) klonlanmaktadýr ve yerleþimi Xp 22.1 olarak belirlenmiþtir. Çeþitli PHEX gen mutasyonlarý gösterilmiþtir 1-5. Bu yazýda, bir yýl öncesine kadar hiç yakýnmasý yokken, yürüme ve koþmada zorluk yakýnmasýyla getirilip hipofosfatemik rikets saptanan yedi yaþýndaki bir hasta sunulmuþtur. Vaka Takdimi Yedi yaþýnda erkek hasta, yürüme ve koþmada zorluk yakýnmasýyla getirildi. Öyküsünden, bir yýl öncesine kadar hiç yakýnmasý yokken önceleri diz aðrýsýnýn baþladýðý, altý ay kadar sonra yürümesinin bozulduðu, koþarken ve merdiven inip çýkarken zorlandýðý ve bu yakýnmalarýnýn giderek ilerlediði öðrenilen hastanýn, aralarýnda akrabalýk olmayan anne ve babasý ile iki kýz kardeþi sað ve saðlýklý olup, babasýnýn (1.75 m), annesinin (1.63 m), kýz kardeþlerinin (1.62 ve 1.75 m) boylarý normaldi. Ailede benzer hastalýk

2 50 Sevinç ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Ocak - Mart 2005 Þekil 1. El bileklerinde metafizer geniþleme. öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde; aðýrlýk 19 kg (3-10. persentil), boy 121 cm (25. persentil), alt/üst oraný 0.97 idi. Ördekvari-yalpalayarak yürüyen ve hafif femoral eðrilik, raþitik tespih ve metafizer geniþlemeleri (Þekil 1) olan hastanýn diðer sistem muayeneleri normaldi. Laboratuvar incelemelerinde; hemogram, idrar incelemesi ve böbrek fonksiyon testleri normal olan hastada, eritrosit sedimentasyon hýzý 23 mm/saat, alkalen fosfataz (ALP) 2533 U/L, kalsiyum 9.9 mg/dl, fosfor 2.1 mg/dl, arter kan gazý deðerleri normal, parathormon 58 pg/ml, idrar ve kan amino asit kromotografisi normal bulundu. El bilek grafisinde radius ve ulna metafizer kesimlerde çanaklaþma ve metafizer yoðun düzensizlik (Þekil 2A), iki yönlü diz grafisinde metafizer geniþleme ve çanaklaþma, epifizyal düzensizlik izlendi (Þekil 3A). Glomerüler filtrasyon hýzý (GFR) 90 ml/dk/1.73 m 2, tubüler fosfor reabsorbsiyonu %62, kalsiyum 1.36 mg/kg/gün, fraksiyonel sodyum itrahý (FeNa) %1.6, 24 saatlik idrarda protein 3.83 mg/m 2 /saat olarak saptanan hastanýn babasýnda ALP 142 U/L, kalsiyum 9.8 mg/dl, fosfor 3.2 mg/dl; annesinde ALP 195 U/L, kalsiyum 9.1 mg/dl, fosfor 2.9 mg/dl; birinci kardeþinde ALP 197 U/L, kalsiyum 9.3 mg/dl, fosfor 3.2 mg/dl; ikinci kardeþinde ALP 136 U/L, kalsiyum 9.6 mg/dl, fosfor 2.9 mg/dl olarak saptandý. Abdominal ultrasonografisi normal bulundu. Hastaya hipofosfatemik rikets tanýsýyla 50 ng/ kg/gün kalsitriol ve ml de 30.4 mg fosfor içeren Joule solüsyonu (dibazik sodyum fosfat) 1 gr/ gün baþlandý. Geç baþlangýçlý hipofosfatemik rikets nedeniyle onkogenik rikets açýsýndan araþtýrýldý ve bu açýdan bir patolojik bulgu saptanmadý. Ýki ay Þekil 2A Þekil 2B Þekil 2A-2B. Tedavi öncesi el bilek grafisinde metafizer kesimlerde çanaklaþma ve yoðun metafizer düzensizlik ve tedavi sonrasý düzelme.

3 Cilt 48 Sayý 1 X'e Baðlý Hipofosfatemik Rikets 51 Þekil 3A Þekil 3B Þekil 3A-3B. Tedavi öncesi diz grafisinde metafizer geniþleme, çanaklaþma ve düzensizlik ve tedavi sonrasý düzelme. sonra hastanýn yürümesi düzelmeye ve koþmaya baþladý. Merdivenleri rahat inip çýkabildi. Kontrollerde parathormon düzeyi yükselmeye baþladýðýndan Joule solusyonu 0.5 gr/gün e düþürüldü ve kalsitriol dozu 60 ng/kg/gün e arttýrýldý. Tedavinin altýncý ayýnda yürüme ve koþmasý normale çok yaklaþan hastanýn metafizer geniþlemelerinin gerilediði ve çekilen grafilerde metafizlerdeki çanaklaþmalarýn belirgin gerilediði görüldü (Þekil 2B ve 3B). Tedavinin birinci yýlýnda yürüme ve koþmasý tamamen normal olan hastada en son ALP 1392 U/L, kalsiyum 9.6 mg/dl, fosfor 3.2 mg/dl, parathormon 70.7 pg/ml bulundu. Hiperkalsemisi yoktu. Kontrol abdominal ultrasonografisi normal olarak deðerlendirildi. Tartýþma X e baðlý hipofosfatemik rikets, renal fosfor kaybýna neden olan en sýk kalýtsal hastalýktýr. Xp22.1 üzerinde lokalize PHEX genindeki mutasyonlardan ileri gelen dominant kalýtýlan bir bozukluktur 1. Hastalýðýn þiddeti oldukça deðiþken olmasýna raðmen, hasta bireyler, kemik aðrýsý, eklem katýlýðý, kýsa boy, diþ apseleri, alt ekstremite deformitesi ve riketsdeki radyolojik bulgularla gelebilirler. Ýskelet sistemi ile iliþkili yakýnmalarý minör bacak aðrýsýndan, baston veya tekerlekli sandalye ihtiyacýna kadar deðiþebilir 6,7. Otozomal resesif, otozomal dominant ve sporadik formlarý da bildirilmiþtir 8-9. X e baðlý hipofosfatemik rikets, otozomal resesif ve otozomal dominant hastalýklardan ayýrt edilmelidir. Otozomal resesif geçiþli hipofosfatemik rikets, hipofosfatemi, hiperkalsüri, normokalsemi ile karakterize olup, serum 1.25 (OH) 2 düzeyi yüksek bulunur. Primer defekt kalýtýmla geçen, böbrek tubulus hücrelerinde fosfatýn geri emilim bozukluðudur. Hastalýk altý ay ile altý yaþ arasýnda ortaya çýkabilir. Genu varum, genu valgum, koksa vara en sýk görülen þekil bozukluklarýdýr. Kemik grafilerinde riketsin radyolojik bulgularý görülür. Hiperkalsüri saptanmayan hastamýzda 1-25 (OH) 2 düzeyi deðerlendirilemedi. Otozomal dominant geçen hipofosfatemik kemik hastalýðý daha az görülür. Klinik bulgular þiddetli deðildir ve riketsin klinik bulgularý yoktur. Riketsin radyolojik bulgularý da genellikle görülmez. Serum kalsiyum ve 1-25 (OH) 2 düzeyleri ile idrarla kalsiyum atýlýmý normal bulunur. Bu hastalarda X e baðlý riketsden farklý olarak proksimal tubulusun proksimalindeki fosfor reabsorpsiyonu bozuktur 2,5,8,9. Hastamýzda hem klinik hem de radyolojik olarak rikets bulgularý vardý. X e baðlý hipofosfatemik riketsde proksimal tubulusun distalinde lokalize hücrelerde fosfat anyonunun transportu yetersizdir. Hipofosfatemiye raðmen 1-25 (OH) 2 düzeyi normal, bazen düþük bulunur. Renal kortekste 1-alfa hidroksilaz enzim aktivitesinin azalmasýna baðlý 1-25 (OH) 2 ün yetersiz sentezi söz konusudur. Hem fosforun renal tübüler reabsorpsiyon bozukluðu, hem de azalmýþ 1-25 (OH) 2 düzeyi bu hastalýðýn hayvan modellerinde bulunmuþtur 10,11. X e baðlý kalýtsal hipofosfatemik riketste fosfor düzeyi düþük olmasýna raðmen idrarla fosfor

4 52 Sevinç ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Ocak - Mart 2005 atýlýmý artmýþtýr. Serum kalsiyumu normal veya hafif düþük bulunur. Kemikte turn-over ýn artmasýna baðlý alkalin fosfotaz artar. Aminoasitüri, glukozüri ve bikarbonatüri yoktur. Serum parathormon, serum 25 (OH) 2 düzeyi normal, 1-25 (OH) 2 düzeyi normal veya düþüktür. Mineralize olamayan kemik doku nedeniyle kemik dansitesi azalýr ve kemiklerde radyolüsen alanlar oluþur. Kemik korteksi incelir veya kaybolabilir. Tedavi edilmeyen çocuklarda femur, radius ve ulnanýn distal, tibianýn proksimal ve distal metafizlerinde geniþleme, düzensizlik ve çanaklaþma ortaya çýkar. Taný konulduðunda ileri radyolojik incelemeye gerek yoktur 2-5. Hastamýz klinik radyolojik ve biyokimyasal bulgularý ile birlikte X e baðlý hipofosfatemik rikets ile uyumluydu. X e baðlý ailevi hipofosfatemik rikets li çocuklarýn yürümesi ve aðýrlýðýnýn artmasýyla birlikte alt ekstremitelerde eðrilik ortaya çýkar. Kýzlarda hastalýðýn gidiþi oldukça deðiþkendir. Bazýlarýnda þiddetli iken bazýlarýnda kýsa boy veya renal fosforun tubüler reabsorpsiyon defektine baðlý biyokimyasal bulgular tek belirti olabilir 3. Alt ekstremiteler daha þiddetli tutulur. Keskin açýlýdan çok hafif bir eðrilik vardýr. Koksa vara, genu varum ve genu valgum deformiteleri gözlenir. Ýskelet bulgularý vitamin D eksikliðine benzer. Ancak üst ekstremiteler, kosta ve pelvis daha az etkilenir. Diþlerde görülen tipik bulgular pulpa deformitesi ve intraglobuler dentin denilen lezyondur. Primer ve sekonder diþler geç çýkar. Hipokalsemik riketste olduðu gibi periapikal enfeksiyon sýk görülür 12,13. Genellikle kýsa boy vardýr. Hastalýðýn klinik görünümünde önemli deðiþiklikler olabilir. Hatta ayný ailedeki hipofosfatemik riketsli bireylerin klinik görünümleri bile farklý olabilir. Bu, olasýlýkla genetik anormalliðin penetransýndaki farklýlýða baðlý olabileceði gibi, baþka genler ve çevresel faktörler de hastalýðýn þiddetini etkileyebilir 6,14. Kalýtsal hipofosfatemik riketsli hastalarda kýsa boy, kýsa alt ekstremitelere baðlýdýr 15. Saðlýklý ve uzun babalarý olan hasta çocuklarda normal boy gözlenmiþtir 7. Hastamýzýn boyu 25. persentilde, alt/üst oraný 0.97 idi. Sporadik olduðunu düþündüðümüz hastamýzýn babasýnýn, annesinin ve kýz kardeþleri boylarý normaldi. X e baðlý hipofosfatemik riketsli hastalarda çok sayýda PHEX gen mutasyonu gösterilmiþtir 6,14,16,17. Hastalýðýn þiddeti ile mutasyonun tipi arasýnda korelasyon bulunamamýþtýr. Yalnýzca ailesinde hipofosfatemik rikets olan hastalarýn daha þiddetli iskelet bulgularý olduðu ve truncating mutasyonu olanlarda yine bulgularýn daha þiddetli olduðu, pubertal erkeklerde dental bulgularýn daha belirgin olduðu saptanmýþtýr. Bu nedenle PHEX gen mutasyonunun saptanmasýnýn prognostik deðeri bulunmamaktadýr. Ancak etkilenen bireylerin erken tanýsý ve tedavileri için kullanýlabilir. Hastamýzda genetik inceleme yapýlamamýþtýr. Aile hikayesi olmadýðýnda tipik bulgular genellikle 2-3 yaþýnda ortaya çýkar ve klinik taný daha zordur. Sporadik vakalarda onkojenik hipofosfatemik osteomalazinin ayýrt edilmesi çok önemlidir. Çünkü onkojenik hipofosfatemik rikets X e baðlý kalýtsal hipofosfatemik riketse çok benzer. Bu hastalarda tümör, renal fosfor kaybýna neden olan maddeler salgýlar, vitamin D metabolizmasýný deðiþtirir ve osteomalaziye neden olur. Bu hastalýk genellikle tedaviye daha zor yanýt verir ve vitamin D metabolizmasýndaki bozukluk daha þiddetlidir (OH) 2 düzeyi çok düþüktür. Bu sendrom tümörün çýkarýlmasýyla düzelir 3,18,19. Hastamýzda onkojenik rikets açýsýndan bir bulgu saptanmadý. Ýdrar-kan amino asit kromotografisi ve kan gazlarý normal olan, protenüri, glukozürisi olmayan, idrar ph sý 6, idrar dansitesi 1020 olan hastada Fanconi sendromu ve renal tubüler asidoz da düþünülmedi. X e baðlý hipofosfatemik rikets, daha önceki yýllarda replasman dozunda vitamin D ile tedavi baþarýlý olamadýðý için orijinal olarak vitamin D ye dirençli rikets olarak adlandýrýlýyordu 20. Yüksek günlük dozda vitamin D verilmesine raðmen sýklýkla kemikte tam iyileþme saðlanamamakta ve büyüme hýzý normalin altýnda kalmaktaydý. Ayrýca çok sýk vitamin D entoksikasyonu vakalarý meydana geliyordu 21,22. Hastalýðýn en önemli özelliði hipofosfatemi ve azalmýþ renal tubüler fosfor reabsorpsiyonu olduðu için, sýk aralýklarla günlük nötral fosfat tedavisi gündeme gelmiþtir 23. Günümüzde 1- alfa hidroksilasyonlu vitamin D ve yeterli dozda fosfat birlikte kullanýlýr. Bu tedavi ile rikets ve osteomalazinin düzeldiði, büyüme hýzýnýn arttýðý saptanmýþtýr 24. Elementer fosfor, küçük çocuklara gr/gün, büyük çocuklara 1-4 gr/ gün dozunda verilir. Plazma fosfor düzeyi oral alýmdan 90 dakika sonra en yüksek düzeye ulaþýr ve dört saat içinde bazal düzeye iner. Bu nedenle fosfor solüsyonu dört saatte bir, günde

5 Cilt 48 Sayý 1 X'e Baðlý Hipofosfatemik Rikets 53 en az beþ dozda verilmelidir (OH) 2 baþlangýç dozu olarak ng/kg önerilir. Doz yavaþ yavaþ arttýrýlarak ng/kg idame doza ulaþýlýr. Günlük doz iki defada verilmelidir. Eðer plazma kalsiyumu, üriner kalsiyum atýlýmý, renal fonksiyonlar ve paratiroid hormon düzeyleri dikkatli olarak izlenirse güvenli bir tedavidir. Hastamýzda tedavinin baþlangýcýnda PTH düzeyinde yükselme meydana geldiði için 1 gr/ gün olarak baþladýðýmýz fosfor dozunu 0.5 gr/ gün e indirip, kalsitriol düzeyini 60 ng/kg/gün e çýkardýk. Hastanýn parathormon düzeyi normale döndü. Hiperkalsemi ve hiperkalsüri gözlenmedi. Böbrek fonksiyonlarý normal sýnýrlarda seyretti. Sonuç olarak, oldukça seyrek görülen bir rikets formu olan X e baðlý hipofosfatemik rikets sýklýkla hastalarýn yürümeye baþladýðý erken yaþlarda bulgu vermeye baþlasa da, vakamýzda olduðu gibi daha ileri çocukluk yaþlarýnda ortaya çýkabilmektedir. Uygun klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgularýn varlýðýnda X e baðlý hipofosfatemik rikets tanýsý düþünülmelidir. Olgumuzda olduðu gibi uygun tedavi ile genellikle hýzlý klinik ve radyolojik düzelme gözlenmekle birlikte laboratuvar olarak ALP düzeylerinin normale düþmesi daha geç dönemde olabilmektedir. KAYNAKLAR 1. The Hyp Consortium. A gene with homologies to endopeptidases is mutated in patients with x linked hypophosphatemic rickets. Nat Genet 1995; 11: Yordam N, Aydýn M. Kalýtsal hipofosfatemik kemik hastalýklarý. Katký Pediatri Dergisi 1990; 4: Gertner JM. Rickets and other disorders of vitamin D and phosphate metabolism. In: Lifshits F (ed). Pediatric Endocrinology (3rd ed). NewYork: Marcel Dekker, Inc., 1996: Carpenter TO. New perspectives on the biology and treatment of X-linked hypophosphatemic rickets. Pediatr Clin North Am 1997; 44: Heath DA, Shaw NJ. Disorders of calcium and bone metabolism. In: Brook GD, Hindmarsh PC (eds). Clinical Pediatric Endocrinology (4th ed). London; Blackwell Science, 2001: Econs MJ, Friedman NE, Rowe PS, et al. A PHEX gene mutation is responsible for adult onset vitamin D- resistant hypophosphatemic osteomalacia: evidence that the disorder is not a distinct entity from X-linked hypophosphatemic rickets. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83: Stickler GB, Morgenstern BZ. Hypophosphatemic rickets: final height and clinical symptoms in adults. Lancet 1989; 2: Econs MJ, McEnery PT. Autosomal dominant hypophosphatemic rickets/osteomalacia: clinical characterization of a novel renal phosphate- wasting disorder. J Clin Endocrinol Metab 1997; 82: Stamp TC, Baker LR. Recessive hypophasphataemic rickets, and possible aetiology of vitamin D-resistant syndrome. Arch Dis Child 1976; 51: Tenenhouse HS, Scriver CR, McInnes RR, Glorieux FH. Renal handling of phosphate in vivo and in vitro by the X-linked hypophosphatemic male mouse: evidence for a defect in the brush border membrane. Kidney Int 1978; 14: Lobaugh B, Drezner MK. Abnormal regulation of renal 25-hydroxyvitamin D-1 alpha-hydroxylase activity in the X-linked hypophosphatemic mouse. J Clin Invest 1983; 71: Murayama T, lwatsubo R, Akiyama S, Amano A, Morisaki I. Familial hypophosphatemic vitamin D- resistant rickets: dental findings and histologic study of teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000; 90: McWhorter AG, Seale NS. Prevalence of dental abscess in a population of children with vitamin D-resistant rickets. Pediatr Dent 1991; 13: Holm IA, Nelson AE, Robinson BG, et al. Mutational analysis and genotype phenotype correlation of the PHEX gene in X-linked hypophosphatemic rickets. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: McNair SL, Stickler GB. Growth in familial hypophosphatemic vitamin D resistant rickets. N Engl J Med 1969; 281: Christie PT, Harding B, Nesbit MA, Whyte MP, Thakker RV. X linked hypophosphatemia attributable to pseudoexons of the PHEX gene. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: Sato K, Tajima T, Nakae J, et al. Three novel PHEX gene mutations in Japanese patients with X linked hypophosphatemic rickets. Pediatr Res 2000; 48: Wilkins GE, Granleese S, Hegele RG, Holden J, Anderson DW, Bondy GP. Oncogenic osteomalacia: evidence for a humoral phosphaturic factor. J Clin Endocrinol Metab 1995; 80: Kumar R. Tumor-induced osteomalacia and the regulation of phosphate homeostasis. Bone 2000; 27: Albright F, Butler AM, Bloomberg E. Rickets resistant to vitamin D therapy, Am J Dis Child 1937; 54: Burnett DH, Dent CE, Harper C, Warland BJ. Vitamin D-resistant rickets: analysis of 24 pedigrees with hereditary and sporadic cases. Am J Med 1964; 36: Stickler GB. Familial hypophosphatemic vitamin D- resistant rickets: the neonatal period and infancy. Acta Paediatr Scand 1969; 58: Scriver CR. Rickets and pathogenesis of impaired tubular transport of phosphate and other solutes. Am J Med 1974; 57: Rasmussen H, Pechet M, Anast C, Mazur A, Gertner J, Broadus AE. Long-term treatment of familial hypophosphatemic rickets with oral phosphate and 1 alpha-hydroxyvitamin. J Pediatr 1981; 99:

NütrisyonelRikets. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Kliniği

NütrisyonelRikets. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Kliniği NütrisyonelRikets Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Kliniği Dersin içeriği Rikets nedir? Nütrisyonelrikets (vitamin D eksikliği ve/veya kalsiyum alım eksikliği) Vitamin

Detaylı

Opsismodisplazi ve tubülopati birlikteliði: Bir vaka takdimi

Opsismodisplazi ve tubülopati birlikteliði: Bir vaka takdimi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 242-246 Vaka Takdimi Opsismodisplazi ve tubülopati birlikteliði: Bir vaka takdimi Ali Bülbül 1, Hülya Kayserili 2, Ilýmay Bilge 3, Nurçin Saka 4, Memnune

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

Riketsin klinik ve laboratuvar bulgularý

Riketsin klinik ve laboratuvar bulgularý Riketsin klinik ve laboratuvar bulgularý OLGU 1: Konjenital D vitamini yetersizliði Jeneralize nöbet geçirme yakýnmasý ile getirilen 40 günlük bebekte serum Ca 5,9 mg/dl saptandý. Hasta, 23 yaþýnda annenin

Detaylı

Hipofosfatemi Hiperfosfatüri

Hipofosfatemi Hiperfosfatüri Hipofosfatemi Hiperfosfatüri Dr. İsmail DURSUN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Ünitesi 4 5 Mayıs 2016, Renal Tübüler Hastalıklar Kursu, ANKARA Hipofosfatemi Normal değerler İlk üç ay

Detaylı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Hipokalsemi Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Kalsiyum 03.01.2014 57.Milli Pediatri Kongresi 2 Kalsiyum Fetal dönem Çocukluk çağı Erişkin

Detaylı

Erken bebeklik döneminde D vitamini yetersizliðinin özellikleri

Erken bebeklik döneminde D vitamini yetersizliðinin özellikleri Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 8-13 Orijinal Makale Erken bebeklik döneminde D vitamini yetersizliðinin özellikleri Zerrin Orbak 1, Þükrü Hatun 2, Behzat Özkan 1, Hakan Döneray 3, Filiz

Detaylı

Topaloğlu R, ÖzaltınF, Gülhan B, Bodur İ, İnözü M, Beşbaş N

Topaloğlu R, ÖzaltınF, Gülhan B, Bodur İ, İnözü M, Beşbaş N Topaloğlu R, ÖzaltınF, Gülhan B, Bodur İ, İnözü M, Beşbaş N Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Ankara Giriş Sistinozis (OMIM 219800),

Detaylı

Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun

Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun Talasemi takip ve tedavisi daha çok transfüzyon ve şelasyona yoğunlaşmıştır. Talasemilerde hemoliz,

Detaylı

RAŞİTİZM VE OSTEOMALAZİ

RAŞİTİZM VE OSTEOMALAZİ RAŞİTİZM VE OSTEOMALAZİ Rickets and Osteomalacia; Vitamin D eksikliğine bağlı kemik hastalıklarıdır. Çocuk yaşta ortaya çıkarsa Riketsiya, erişkin yaşta ortaya çıkarsa Osteomalazi denir. Vitamin D eksikliğine

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

EDİTÖRE MEKTUPLAR. Hipofosfatemik raşitizm

EDİTÖRE MEKTUPLAR. Hipofosfatemik raşitizm Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48: 363-367 Editöre Mektup EDİTÖRE MEKTUPLAR Hipofosfatemik raşitizm Dr. Sevinç 1 ve arkadaşlarının X e bağlı hipofosfatamek rikets: bir vaka takdimi başlıklı

Detaylı

Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI. Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI. Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları HİPERPARATİROİDİZM 1. Primer HiperPTH a) Tek adenom (%83) b) Hiperplazi (%15) CERRAHİ

Detaylı

SIK GÖRÜLEN METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI KULLANIM KILAVUZU

SIK GÖRÜLEN METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI KULLANIM KILAVUZU SIK GÖRÜLEN METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI KULLANIM KILAVUZU Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2009 - ANKARA SIK GÖRÜLEN METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI

Detaylı

Osteomalazi. I. Patogenez. Ümit ÖLMEZ

Osteomalazi. I. Patogenez. Ümit ÖLMEZ Osteomalazi Ümit ÖLMEZ 427 Erişkinlerde yeni oluşan matriksin mineralizasyonunda bozukluk sonucu oluşan, azalmış kemik dansitesi ile karakterli bir hastalıktır. Çocuklarda epifizyal büyüme plağındaki kıkırdakta

Detaylı

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi. D Vitamini. Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi. D Vitamini. Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi D Vitamini Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Çocuk Nefroloji 2016 Güncelleme Toplantısı 8 Nisan 2016

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Taner Baştürk 1, Abdülkadir Ünsal 2 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Serum Kalsidiol

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Endokrinoloji BD Olgu Sunumu 17 Ekim 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Endokrinoloji BD Olgu Sunumu 17 Ekim 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinoloji BD Olgu Sunumu 17 Ekim 2017 Salı Dr. Murat Sağlam Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test:

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: KALSİYUM Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: Kalsiyum vücudumuzun önemli yapı taşlarından birisidir. Tüm hücreler kalsiyuma ihtiyaç duyar. Kemik ve dişlerimiz kalsiyumdan oluşur. Kalbimizin

Detaylı

Sistinozis ve Herediter Multiple Ekzositoz Birlikteliği

Sistinozis ve Herediter Multiple Ekzositoz Birlikteliği Sistinozis ve Herediter Multiple Ekzositoz Birlikteliği Aysun Karabay Bayazıt, Bahriye Atmış, Deniz Kör, Neslihan Önenli Mungan, Ali Anarat Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji ve Çocuk

Detaylı

Ülkemizde D Vitamini Profilaksisine Rağmen Devam Eden Bir Problem: Nutrisyonel Rikets

Ülkemizde D Vitamini Profilaksisine Rağmen Devam Eden Bir Problem: Nutrisyonel Rikets Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Ülkemizde D Vitamini Profilaksisine Rağmen Devam Eden Bir Problem: Nutrisyonel Rikets An On-Going

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

Vitamin D bağımlı raşitizm Tip I ve Tip II: Olgu sunumları

Vitamin D bağımlı raşitizm Tip I ve Tip II: Olgu sunumları doi:10.5222/buchd.2011.131 Olgu Sunumu Vitamin D bağımlı raşitizm Tip I ve Tip II: Olgu sunumları Vitamin D dependent rickets type I and II: Case reports Pamir Gülez, Murat Hızarcıoğlu Dr. Behçet Uz Çocuk

Detaylı

VİTAMİN D DÜZEYİ NE OLMALI. PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

VİTAMİN D DÜZEYİ NE OLMALI. PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı VİTAMİN D DÜZEYİ NE OLMALI PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı D vitamini eksiklik düzeyleri Lips et al. Clinical Endocrinology, 2010 DURUM 25 OH D Düzeyi

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

D VİTAMİNİ METABOLİZMASI ve RİKETS

D VİTAMİNİ METABOLİZMASI ve RİKETS D VİTAMİNİ METABOLİZMASI ve RİKETS D vitamini kemik yapımı ile kalsiyum ve fosfor minerallerinin dengesi için gereklidir. D VİTAMİNİ Bitkisel ve hayvansal kaynaklı olarak alınan D vitamini öncülleri deride

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 167-171 Orijinal Makale Kawasaki hastalýðý: 11 vakanýn deðerlendirilmesi A. Ruhi Özyürek 1, Zülal Ülger 2, Ertürk Levent 2, Dolunay Gürses 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

Büyüme sorunlarına yaklaşım. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Büyüme sorunlarına yaklaşım. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Büyüme sorunlarına yaklaşım İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Büyümenin önemi tıbbi problemler Büyümenin önemi sosyal problemler Büyümenin önemi sosyal problemler

Detaylı

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Böbreklerin işlevleri (fonksiyonları) Düzenleyici işlevler Endokrin işlevler Metabolik işlevler Ekskretuvar işlevler 2 Böbreklerin

Detaylı

190 Kuloðlu ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Temmuz - Eylül 2004 ameliyatý yapýldý ve sarýlýkta kýsa süreli bir düzelme görüldü. Daha son

190 Kuloðlu ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Temmuz - Eylül 2004 ameliyatý yapýldý ve sarýlýkta kýsa süreli bir düzelme görüldü. Daha son Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 189-193 Vaka Takdimi Ekstrahepatik biliyer atrezili bir çocukta hipertrofik osteoartropati Zarife Kuloðlu 1, Aydan Kansu 2, Filiz Ekici 1, Fulya Demirçeken

Detaylı

OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ. Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD..

OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ. Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD.. OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD.. HİPOKALSEMİ Albumin düzeyleri normalken serum kalsiyum değerinin normal sınırların altına düşmesi durumudur.

Detaylı

Faktör V Leiden Mutasyonu ve Psödoprotein S Eksikliði Olan Arteriyel Embolizmle Seyreden Bir Olgu

Faktör V Leiden Mutasyonu ve Psödoprotein S Eksikliði Olan Arteriyel Embolizmle Seyreden Bir Olgu ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Faktör V Leiden Mutasyonu ve Psödoprotein S Eksikliði Olan Arteriyel Embolizmle Seyreden Bir Olgu A Case of Arterial Embolism in Upper and Lower

Detaylı

KEMİK MİNERALİZASYONU

KEMİK MİNERALİZASYONU RAŞİTİZM Kemikler ; GİRİŞ birçok fizyolojik aktiviteleriyle birlikte dinamik yapılardır. kalsiyum ve fosforun major depolanma yeridir. kalsiyum metabolizması ve hematopoezde anahtar role sahiptir. Kemiklerdeki

Detaylı

TUBULOPATİLER. Dr Salim Çalışkan

TUBULOPATİLER. Dr Salim Çalışkan TUBULOPATİLER Dr Salim Çalışkan Emrullah 2 aylık 3 günlük karın şişliği, ishal, kusma Dehidratasyon Konvülziyon Hipokalsemi Emrullah, 2 aylık Kilo alamama Huzursuz Prematüre Polihidramnios İdrarda Na Cl

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Osteoporoz ve Metabolik Kemik Hastalıkları. Prof. Dr. Özer Açbay Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

Osteoporoz ve Metabolik Kemik Hastalıkları. Prof. Dr. Özer Açbay Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Osteoporoz ve Metabolik Kemik Hastalıkları Prof. Dr. Özer Açbay Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Osteoporoz Osteoporoz birim hacime düşen kemik kitlesinin onun normal mekanik destek fonksiyonunu

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI 2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI Doğru cevap: B Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Ders Notları Cilt 2 Sayfa: 10 Doğru cevap: A Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Cilt 1 Ders Notları Sayfa: 233

Detaylı

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 HEREDİTER SFEROSİTOZ V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ Herediter sferositoz (HS);

Detaylı

MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU

MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU Ahmet Anık, Gönül Çatlı, Ayhan Abacı, Ceyhun Dizdarer, Ece Böber 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın X kromozomu üzerindeki genler için; Erkekler X e bağlı karakterler için hemizigottur Dişiler iki X kromozomuna sahip oldukları için mutant

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ Dr. Ebru Aşıcıoğlu D Vitamini Yağda çözülen steroid hormon Vitamin D2: Ergokalsiferol Vitamin D3: Kolekalsiferol Yarı ömrü: 20 gün %85 DBP ile taşınır; yağ dokusunda

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

NÜTR SYONEL R KETS: B R OLGU SUNUMU

NÜTR SYONEL R KETS: B R OLGU SUNUMU NÜTR SYONEL R KETS: B R OLGU SUNUMU *Meltem EROL, **Ferruh Kemal fiman, ***Mine KUCUR, *Abuzer DEL BALTA *Taksim E itim ve Araflt rma Hastanesi Çocuk Klini i **Taksim E itim ve Araflt rma Hastanesi Biyokimya

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

Konjenital adrenal hiperplazi. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Konjenital adrenal hiperplazi. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Dersin Amacı KAH patogenezinin öğrenilmesi KAH lı hastaların klinik ve laboratuar bulgularının

Detaylı

Osteogenezis İmperfektalı Hastalarda Bifosfonatların Etkinliği

Osteogenezis İmperfektalı Hastalarda Bifosfonatların Etkinliği Öz gün Arafl t r ma/ori gi nal Ar tic le Osteogenezis İmperfektalı Hastalarda Bifosfonatların Etkinliği Efficacy of Biphosphonates in Patients with Osteogenesis Imperfecta Erdal Eren, Şahin Sincar*, Esra

Detaylı

METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI

METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr Normal Kemik Metabolizması Kalsiyum %99

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Dersin Amacı KAH patogenezinin öğrenilmesi KAH lı hastaların klinik ve laboratuar bulgularının

Detaylı

RAŞİTİZM VE OSTEOMALAZİ

RAŞİTİZM VE OSTEOMALAZİ RAŞİTİZM VE OSTEOMALAZİ Rickets and Osteomalacia; Vitamin D eksikliğine bağlı kemik hastalıklarıdır. Çocuk yaşta ortaya çıkarsa Riketsiya, erişkin yaşta ortaya çıkarsa Osteomalazi denir. Vitamin D eksikliğine

Detaylı

RAŞİTİZM VE OSTEOMALAZİ

RAŞİTİZM VE OSTEOMALAZİ RAŞİTİZM VE OSTEOMALAZİ Rickets and Osteomalacia; Vitamin D eksikliğine bağlı kemik hastalıklarıdır. Çocuk yaşta ortaya çıkarsa Riketsiya, erişkin yaşta ortaya çıkarsa Osteomalazi denir. Vitamin D eksikliğine

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Mineral Kemik Bozuklukları 1) kalsiyum, fosfor, PTH ve vitamin D metabolizması anormallikleri 2) kemik döngü, mineralizasyon,

Detaylı

Vitamin D Bağımlı Rikets Tip I: İki Olgu Sunumu

Vitamin D Bağımlı Rikets Tip I: İki Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Vitamin D Bağımlı Rikets Tip I: İki Olgu Sunumu Emel ULUSOY, a Korcan DEMİR, a,b Ayça ALTINCIK, a,b Gönül ÇATLI, a,b Ayhan ABACI, a,b Özlem BEKEM SOYLU, c Ece BÖBER a,b a Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

D vitamini eksikliği ve önlenmesinde yeni öneriler

D vitamini eksikliği ve önlenmesinde yeni öneriler D vitamini eksikliği ve önlenmesinde yeni öneriler Prof. Dr. Sadık Akşit Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir II. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, 7-11 Kasım 2012, İstanbul

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi Evaluation of Children Followed-Up at the Well-Child Unit of Ankara

Detaylı

Akrodermatitis Enteropatika

Akrodermatitis Enteropatika ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Akrodermatitis Enteropatika Acrodermatitis Enteropathica Ekrem Aktaþ Prof., M.D. eaktas@erciyes.edu.tr Emine Çölgeçen M.D. drecolgecen@hotmail.com

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

MERKEZİMİZDE SİSTİNÜRİ TANISIYLA İZLENEN ÇOCUK HASTALARIN UZUN DÖNEM RENAL SONUÇLARI

MERKEZİMİZDE SİSTİNÜRİ TANISIYLA İZLENEN ÇOCUK HASTALARIN UZUN DÖNEM RENAL SONUÇLARI MERKEZİMİZDE SİSTİNÜRİ TANISIYLA İZLENEN ÇOCUK HASTALARIN UZUN DÖNEM RENAL SONUÇLARI Serra SÜRMELİ DÖVEN 1, Ali DELİBAŞ 1, Hakan TAŞKINLAR 2, Ali NAYCI 2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 1-Çocuk Nefroloji

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

Bir Kýz Çocuðunda Herediter Multipl Egzositozisin Ciddi Formu

Bir Kýz Çocuðunda Herediter Multipl Egzositozisin Ciddi Formu ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Bir Kýz Çocuðunda Herediter Multipl Egzositozisin Ciddi Formu Serious Form Of Hereditary Multiple Exostoses In a Female Child Nadide Melike Sav

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

276 Apak ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Ekim- Aralýk 2003 Akut lenfoblastik lösemide (ALL) iskelet tutulumunun klinik ve radyolojik bel

276 Apak ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Ekim- Aralýk 2003 Akut lenfoblastik lösemide (ALL) iskelet tutulumunun klinik ve radyolojik bel Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 275-280 Orijinal Makale Akut lenfoblastik lösemide iyi prognoz göstergesi: kemik tutulumu Hilmi Apak 1, Tiraji Celkan 1, Ýnci Yýldýz 2, Cenap Zeybek 3 Alp

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

Geriatri ve akılcı ilaç kullanımı: Vitamin D. Doç.Dr. İlker TAŞÇI GATA İç Hastalıkları BD, Ankara İç Hastalıkları & Geriatri Uzmanı

Geriatri ve akılcı ilaç kullanımı: Vitamin D. Doç.Dr. İlker TAŞÇI GATA İç Hastalıkları BD, Ankara İç Hastalıkları & Geriatri Uzmanı Geriatri ve akılcı ilaç kullanımı: Vitamin D Doç.Dr. İlker TAŞÇI GATA İç Hastalıkları BD, Ankara İç Hastalıkları & Geriatri Uzmanı Akılcı ilaç kullanımı Kanıta dayalı tıp Metaanaliz RCTs Centre for Evidence-Based

Detaylı

Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri

Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri 26 ARAÞTIRMA Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri Mahmut Yener, Selami Akkuþ Süleyman Demirel Üniversitesi, Týp Fakültesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD, Isparta

Detaylı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU NEFROTİK SENDROM VE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) Nefrotik sendrom yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Solunum yetmezliði olan bir bronþiolitis obliterans vakasýnda noninvaziv mekanik ventilasyon

Solunum yetmezliði olan bir bronþiolitis obliterans vakasýnda noninvaziv mekanik ventilasyon Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 114-118 Vaka Takdimi Solunum yetmezliði olan bir bronþiolitis obliterans vakasýnda noninvaziv mekanik ventilasyon Refika Ersu 1, Ýzlem Dinçer 2, Arif Kut

Detaylı

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir.

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. S.K. Cinsiyeti: Kadın Doğum Tarihi:16.03.1965 Medeni Durumu:

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Bir yaþýndaki bir çocukta böbrekte taþ nedeni olarak sistinüri

Bir yaþýndaki bir çocukta böbrekte taþ nedeni olarak sistinüri Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 158-163 Vaka Takdimi Bir yaþýndaki bir çocukta böbrekte taþ nedeni olarak sistinüri Arzu Özgür 1, Fatoþ Tanzer 2, Levent Cankorkmaz 3, Gökhan Köylüoðlu 4

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

VİTAMİN D KİME? NE KADAR?

VİTAMİN D KİME? NE KADAR? VİTAMİN D KİME? NE KADAR? Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD D Vitamini Olarak Adlandırılmış Olan molekül Steroid Hormondur Vitamin D reseptörleri hemen

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI. BAKIRKÖY KADIN DOĞUM ve ÇOCUK. HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİĞİ BAŞHEKİM: DR.

SAĞLIK BAKANLIĞI. BAKIRKÖY KADIN DOĞUM ve ÇOCUK. HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİĞİ BAŞHEKİM: DR. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM ve ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİĞİ BAŞHEKİM: DR.RENGİN ŞİRANECİ 1-24 AY ARASI SAĞLIKLI SÜT ÇOCUKLARINDA SERUM 25-OHD DÜZEYİ Uzmanlık

Detaylı

Epileptik Afazi: Landau Kleffner Sendromu

Epileptik Afazi: Landau Kleffner Sendromu 61 OLGU Epileptik Afazi: Landau Kleffner Sendromu Aslýhan Boyacý*, Nihal Olgaç Dündar**. Süleyman Demirel Üniversitesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD, Isparta. Ýzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 27 Eylül 2017 Çarşamba

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 27 Eylül 2017 Çarşamba Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 27 Eylül 2017 Çarşamba Araş. Gör. Dr. Yeşim Ece Avukatoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM KOMPLEMAN SİSTEM GENLERİNDE MUTASYON VARLIĞI GENOTİP FENOTİP İLİŞKİSİ VE TEDAVİ Ş. Hacıkara, A. Berdeli, S. Mir HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM (HÜS) Hemolitik anemi (mikroanjiopatik

Detaylı

ONKOJENİK OSTEOMALASİ

ONKOJENİK OSTEOMALASİ ONKOJENİK OSTEOMALASİ Dr. Berrin Hüner, Dr. Mehmet Hayri Özgüzel S.B. Okmeydanı E itim ve Ara tırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klini i, stanbul ÖZET Onkojenik osteomalasi, hipofosfatemik

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Nutrisyonel Vitamin B12 Eksikliği Vakalarında Oral B12 Tedavisi

Nutrisyonel Vitamin B12 Eksikliği Vakalarında Oral B12 Tedavisi Nutrisyonel Vitamin B12 Eksikliği Vakalarında Oral B12 Tedavisi Ayşenur Bahadır, Pınar Gökçe Reis, Erol Erduran Karadeniz Teknik Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Trabzon Günümüzde B12 vitamin

Detaylı

ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI: NE YAPABĠLĠRĠZ? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI: NE YAPABĠLĠRĠZ? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI: NE YAPABĠLĠRĠZ? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI Çok düģük kemik yapım hızı Osteoid birikimi yok DüĢük/ DüĢük-Normal

Detaylı