X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi"

Transkript

1 Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: Vaka Takdimi X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Nilgün Sevinç 1, Mehmet Türkmen 2, Alper Soylu 2, Salih Kavukçu 3 Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Pediatri Doçenti, 2 Pediatri Doçenti, 3 Pediatri Profesörü SUMMARY: Sevinç N, Türkmen M, Soylu A, Kavukçu S. (Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Ýzmir, Turkey). X-linked hypophosphatemic rickets: a case report. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: X-linked hypophosphatemic rickets, also known as vitamin D-resistant rickets, is inherited by a dominant gene located on chromosome X. These children, who are normal at birth, develop genu varum, genu valgum, coxa vara and X or O bain deformities in the weight-bearing joints when they begin walking. A seven-year-old boy was diagnosed with hypophosphatemic rickets upon presentation due to a one-year history of difficulty in walking and running. The patient s clinical and radiological findings responded dramatically to the treatment with calcitriol and Joulie s solution (dibasic sodium phosphate). We report this patient together with a review of literature because of the rarity of the disease and because the clinical findings first appeared at a relatively older age. Key words: hypophosphatemia, phosphaturia, rickets. ÖZET: Vitamin D ye dirençli rikets adý ile de anýlan X e baðlý hipofosfatemik rikets X kromozomu üzerinde bulunan dominant bir gen ile kalýtýlýr. Doðumda normal olan çocuklarda genellikle yürümeye baþlamasý ile birlikte aðýrlýk taþýyan eklemlerde genu varum, genu valgum ve koksa vara gibi þekil bozukluklarý, X veya O bacak deformiteleri görülebilir. Bu yazýda altý yaþýna kadar yakýnmasý yok iken yürüme ve koþmada zorluk nedeniyle baþvurup hipofosfatemik rikets saptanan yedi yaþýnda bir vaka sunulmuþtur. Kalsitriol ve Joulie solüsyonu (dibazik sodium fosfat) baþlanan hasta klinik ve radyolojik olarak dramatik bir þekilde düzelmiþtir. Seyrek görülen bir hastalýk olmasý yanýnda beklenenden daha ileri yaþta klinik bulgularýn ortaya çýkmasý nedeni ile ilginç bulunan vaka literatür verileri ýþýðý altýnda tartýþýlmýþtýr. Anahtar kelimeler: hipofosfatemi, fosfatüri, rikets. Riketsin en sýk rastlanan, nutrisyonel olmayan þekli, ailevi hipofosfatemidir. Bunun da en sýk tipi X e baðlý ailevi hipofosfatemik riketstir. Vitamin D ye dirençli rikets ismi ile de tanýmlanan bu hastalýk X kromozomu üzerinde bulunan dominant bir genle taþýnýr. Renal fosfat kaybý, anormal vitamin D metabolizmasý ve kemik mineralizasyonunda defekt ile karakterizedir. X kromozomu üzerindeki defektif fosfat regule eden gen (PHEX) klonlanmaktadýr ve yerleþimi Xp 22.1 olarak belirlenmiþtir. Çeþitli PHEX gen mutasyonlarý gösterilmiþtir 1-5. Bu yazýda, bir yýl öncesine kadar hiç yakýnmasý yokken, yürüme ve koþmada zorluk yakýnmasýyla getirilip hipofosfatemik rikets saptanan yedi yaþýndaki bir hasta sunulmuþtur. Vaka Takdimi Yedi yaþýnda erkek hasta, yürüme ve koþmada zorluk yakýnmasýyla getirildi. Öyküsünden, bir yýl öncesine kadar hiç yakýnmasý yokken önceleri diz aðrýsýnýn baþladýðý, altý ay kadar sonra yürümesinin bozulduðu, koþarken ve merdiven inip çýkarken zorlandýðý ve bu yakýnmalarýnýn giderek ilerlediði öðrenilen hastanýn, aralarýnda akrabalýk olmayan anne ve babasý ile iki kýz kardeþi sað ve saðlýklý olup, babasýnýn (1.75 m), annesinin (1.63 m), kýz kardeþlerinin (1.62 ve 1.75 m) boylarý normaldi. Ailede benzer hastalýk

2 50 Sevinç ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Ocak - Mart 2005 Þekil 1. El bileklerinde metafizer geniþleme. öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde; aðýrlýk 19 kg (3-10. persentil), boy 121 cm (25. persentil), alt/üst oraný 0.97 idi. Ördekvari-yalpalayarak yürüyen ve hafif femoral eðrilik, raþitik tespih ve metafizer geniþlemeleri (Þekil 1) olan hastanýn diðer sistem muayeneleri normaldi. Laboratuvar incelemelerinde; hemogram, idrar incelemesi ve böbrek fonksiyon testleri normal olan hastada, eritrosit sedimentasyon hýzý 23 mm/saat, alkalen fosfataz (ALP) 2533 U/L, kalsiyum 9.9 mg/dl, fosfor 2.1 mg/dl, arter kan gazý deðerleri normal, parathormon 58 pg/ml, idrar ve kan amino asit kromotografisi normal bulundu. El bilek grafisinde radius ve ulna metafizer kesimlerde çanaklaþma ve metafizer yoðun düzensizlik (Þekil 2A), iki yönlü diz grafisinde metafizer geniþleme ve çanaklaþma, epifizyal düzensizlik izlendi (Þekil 3A). Glomerüler filtrasyon hýzý (GFR) 90 ml/dk/1.73 m 2, tubüler fosfor reabsorbsiyonu %62, kalsiyum 1.36 mg/kg/gün, fraksiyonel sodyum itrahý (FeNa) %1.6, 24 saatlik idrarda protein 3.83 mg/m 2 /saat olarak saptanan hastanýn babasýnda ALP 142 U/L, kalsiyum 9.8 mg/dl, fosfor 3.2 mg/dl; annesinde ALP 195 U/L, kalsiyum 9.1 mg/dl, fosfor 2.9 mg/dl; birinci kardeþinde ALP 197 U/L, kalsiyum 9.3 mg/dl, fosfor 3.2 mg/dl; ikinci kardeþinde ALP 136 U/L, kalsiyum 9.6 mg/dl, fosfor 2.9 mg/dl olarak saptandý. Abdominal ultrasonografisi normal bulundu. Hastaya hipofosfatemik rikets tanýsýyla 50 ng/ kg/gün kalsitriol ve ml de 30.4 mg fosfor içeren Joule solüsyonu (dibazik sodyum fosfat) 1 gr/ gün baþlandý. Geç baþlangýçlý hipofosfatemik rikets nedeniyle onkogenik rikets açýsýndan araþtýrýldý ve bu açýdan bir patolojik bulgu saptanmadý. Ýki ay Þekil 2A Þekil 2B Þekil 2A-2B. Tedavi öncesi el bilek grafisinde metafizer kesimlerde çanaklaþma ve yoðun metafizer düzensizlik ve tedavi sonrasý düzelme.

3 Cilt 48 Sayý 1 X'e Baðlý Hipofosfatemik Rikets 51 Þekil 3A Þekil 3B Þekil 3A-3B. Tedavi öncesi diz grafisinde metafizer geniþleme, çanaklaþma ve düzensizlik ve tedavi sonrasý düzelme. sonra hastanýn yürümesi düzelmeye ve koþmaya baþladý. Merdivenleri rahat inip çýkabildi. Kontrollerde parathormon düzeyi yükselmeye baþladýðýndan Joule solusyonu 0.5 gr/gün e düþürüldü ve kalsitriol dozu 60 ng/kg/gün e arttýrýldý. Tedavinin altýncý ayýnda yürüme ve koþmasý normale çok yaklaþan hastanýn metafizer geniþlemelerinin gerilediði ve çekilen grafilerde metafizlerdeki çanaklaþmalarýn belirgin gerilediði görüldü (Þekil 2B ve 3B). Tedavinin birinci yýlýnda yürüme ve koþmasý tamamen normal olan hastada en son ALP 1392 U/L, kalsiyum 9.6 mg/dl, fosfor 3.2 mg/dl, parathormon 70.7 pg/ml bulundu. Hiperkalsemisi yoktu. Kontrol abdominal ultrasonografisi normal olarak deðerlendirildi. Tartýþma X e baðlý hipofosfatemik rikets, renal fosfor kaybýna neden olan en sýk kalýtsal hastalýktýr. Xp22.1 üzerinde lokalize PHEX genindeki mutasyonlardan ileri gelen dominant kalýtýlan bir bozukluktur 1. Hastalýðýn þiddeti oldukça deðiþken olmasýna raðmen, hasta bireyler, kemik aðrýsý, eklem katýlýðý, kýsa boy, diþ apseleri, alt ekstremite deformitesi ve riketsdeki radyolojik bulgularla gelebilirler. Ýskelet sistemi ile iliþkili yakýnmalarý minör bacak aðrýsýndan, baston veya tekerlekli sandalye ihtiyacýna kadar deðiþebilir 6,7. Otozomal resesif, otozomal dominant ve sporadik formlarý da bildirilmiþtir 8-9. X e baðlý hipofosfatemik rikets, otozomal resesif ve otozomal dominant hastalýklardan ayýrt edilmelidir. Otozomal resesif geçiþli hipofosfatemik rikets, hipofosfatemi, hiperkalsüri, normokalsemi ile karakterize olup, serum 1.25 (OH) 2 düzeyi yüksek bulunur. Primer defekt kalýtýmla geçen, böbrek tubulus hücrelerinde fosfatýn geri emilim bozukluðudur. Hastalýk altý ay ile altý yaþ arasýnda ortaya çýkabilir. Genu varum, genu valgum, koksa vara en sýk görülen þekil bozukluklarýdýr. Kemik grafilerinde riketsin radyolojik bulgularý görülür. Hiperkalsüri saptanmayan hastamýzda 1-25 (OH) 2 düzeyi deðerlendirilemedi. Otozomal dominant geçen hipofosfatemik kemik hastalýðý daha az görülür. Klinik bulgular þiddetli deðildir ve riketsin klinik bulgularý yoktur. Riketsin radyolojik bulgularý da genellikle görülmez. Serum kalsiyum ve 1-25 (OH) 2 düzeyleri ile idrarla kalsiyum atýlýmý normal bulunur. Bu hastalarda X e baðlý riketsden farklý olarak proksimal tubulusun proksimalindeki fosfor reabsorpsiyonu bozuktur 2,5,8,9. Hastamýzda hem klinik hem de radyolojik olarak rikets bulgularý vardý. X e baðlý hipofosfatemik riketsde proksimal tubulusun distalinde lokalize hücrelerde fosfat anyonunun transportu yetersizdir. Hipofosfatemiye raðmen 1-25 (OH) 2 düzeyi normal, bazen düþük bulunur. Renal kortekste 1-alfa hidroksilaz enzim aktivitesinin azalmasýna baðlý 1-25 (OH) 2 ün yetersiz sentezi söz konusudur. Hem fosforun renal tübüler reabsorpsiyon bozukluðu, hem de azalmýþ 1-25 (OH) 2 düzeyi bu hastalýðýn hayvan modellerinde bulunmuþtur 10,11. X e baðlý kalýtsal hipofosfatemik riketste fosfor düzeyi düþük olmasýna raðmen idrarla fosfor

4 52 Sevinç ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Ocak - Mart 2005 atýlýmý artmýþtýr. Serum kalsiyumu normal veya hafif düþük bulunur. Kemikte turn-over ýn artmasýna baðlý alkalin fosfotaz artar. Aminoasitüri, glukozüri ve bikarbonatüri yoktur. Serum parathormon, serum 25 (OH) 2 düzeyi normal, 1-25 (OH) 2 düzeyi normal veya düþüktür. Mineralize olamayan kemik doku nedeniyle kemik dansitesi azalýr ve kemiklerde radyolüsen alanlar oluþur. Kemik korteksi incelir veya kaybolabilir. Tedavi edilmeyen çocuklarda femur, radius ve ulnanýn distal, tibianýn proksimal ve distal metafizlerinde geniþleme, düzensizlik ve çanaklaþma ortaya çýkar. Taný konulduðunda ileri radyolojik incelemeye gerek yoktur 2-5. Hastamýz klinik radyolojik ve biyokimyasal bulgularý ile birlikte X e baðlý hipofosfatemik rikets ile uyumluydu. X e baðlý ailevi hipofosfatemik rikets li çocuklarýn yürümesi ve aðýrlýðýnýn artmasýyla birlikte alt ekstremitelerde eðrilik ortaya çýkar. Kýzlarda hastalýðýn gidiþi oldukça deðiþkendir. Bazýlarýnda þiddetli iken bazýlarýnda kýsa boy veya renal fosforun tubüler reabsorpsiyon defektine baðlý biyokimyasal bulgular tek belirti olabilir 3. Alt ekstremiteler daha þiddetli tutulur. Keskin açýlýdan çok hafif bir eðrilik vardýr. Koksa vara, genu varum ve genu valgum deformiteleri gözlenir. Ýskelet bulgularý vitamin D eksikliðine benzer. Ancak üst ekstremiteler, kosta ve pelvis daha az etkilenir. Diþlerde görülen tipik bulgular pulpa deformitesi ve intraglobuler dentin denilen lezyondur. Primer ve sekonder diþler geç çýkar. Hipokalsemik riketste olduðu gibi periapikal enfeksiyon sýk görülür 12,13. Genellikle kýsa boy vardýr. Hastalýðýn klinik görünümünde önemli deðiþiklikler olabilir. Hatta ayný ailedeki hipofosfatemik riketsli bireylerin klinik görünümleri bile farklý olabilir. Bu, olasýlýkla genetik anormalliðin penetransýndaki farklýlýða baðlý olabileceði gibi, baþka genler ve çevresel faktörler de hastalýðýn þiddetini etkileyebilir 6,14. Kalýtsal hipofosfatemik riketsli hastalarda kýsa boy, kýsa alt ekstremitelere baðlýdýr 15. Saðlýklý ve uzun babalarý olan hasta çocuklarda normal boy gözlenmiþtir 7. Hastamýzýn boyu 25. persentilde, alt/üst oraný 0.97 idi. Sporadik olduðunu düþündüðümüz hastamýzýn babasýnýn, annesinin ve kýz kardeþleri boylarý normaldi. X e baðlý hipofosfatemik riketsli hastalarda çok sayýda PHEX gen mutasyonu gösterilmiþtir 6,14,16,17. Hastalýðýn þiddeti ile mutasyonun tipi arasýnda korelasyon bulunamamýþtýr. Yalnýzca ailesinde hipofosfatemik rikets olan hastalarýn daha þiddetli iskelet bulgularý olduðu ve truncating mutasyonu olanlarda yine bulgularýn daha þiddetli olduðu, pubertal erkeklerde dental bulgularýn daha belirgin olduðu saptanmýþtýr. Bu nedenle PHEX gen mutasyonunun saptanmasýnýn prognostik deðeri bulunmamaktadýr. Ancak etkilenen bireylerin erken tanýsý ve tedavileri için kullanýlabilir. Hastamýzda genetik inceleme yapýlamamýþtýr. Aile hikayesi olmadýðýnda tipik bulgular genellikle 2-3 yaþýnda ortaya çýkar ve klinik taný daha zordur. Sporadik vakalarda onkojenik hipofosfatemik osteomalazinin ayýrt edilmesi çok önemlidir. Çünkü onkojenik hipofosfatemik rikets X e baðlý kalýtsal hipofosfatemik riketse çok benzer. Bu hastalarda tümör, renal fosfor kaybýna neden olan maddeler salgýlar, vitamin D metabolizmasýný deðiþtirir ve osteomalaziye neden olur. Bu hastalýk genellikle tedaviye daha zor yanýt verir ve vitamin D metabolizmasýndaki bozukluk daha þiddetlidir (OH) 2 düzeyi çok düþüktür. Bu sendrom tümörün çýkarýlmasýyla düzelir 3,18,19. Hastamýzda onkojenik rikets açýsýndan bir bulgu saptanmadý. Ýdrar-kan amino asit kromotografisi ve kan gazlarý normal olan, protenüri, glukozürisi olmayan, idrar ph sý 6, idrar dansitesi 1020 olan hastada Fanconi sendromu ve renal tubüler asidoz da düþünülmedi. X e baðlý hipofosfatemik rikets, daha önceki yýllarda replasman dozunda vitamin D ile tedavi baþarýlý olamadýðý için orijinal olarak vitamin D ye dirençli rikets olarak adlandýrýlýyordu 20. Yüksek günlük dozda vitamin D verilmesine raðmen sýklýkla kemikte tam iyileþme saðlanamamakta ve büyüme hýzý normalin altýnda kalmaktaydý. Ayrýca çok sýk vitamin D entoksikasyonu vakalarý meydana geliyordu 21,22. Hastalýðýn en önemli özelliði hipofosfatemi ve azalmýþ renal tubüler fosfor reabsorpsiyonu olduðu için, sýk aralýklarla günlük nötral fosfat tedavisi gündeme gelmiþtir 23. Günümüzde 1- alfa hidroksilasyonlu vitamin D ve yeterli dozda fosfat birlikte kullanýlýr. Bu tedavi ile rikets ve osteomalazinin düzeldiði, büyüme hýzýnýn arttýðý saptanmýþtýr 24. Elementer fosfor, küçük çocuklara gr/gün, büyük çocuklara 1-4 gr/ gün dozunda verilir. Plazma fosfor düzeyi oral alýmdan 90 dakika sonra en yüksek düzeye ulaþýr ve dört saat içinde bazal düzeye iner. Bu nedenle fosfor solüsyonu dört saatte bir, günde

5 Cilt 48 Sayý 1 X'e Baðlý Hipofosfatemik Rikets 53 en az beþ dozda verilmelidir (OH) 2 baþlangýç dozu olarak ng/kg önerilir. Doz yavaþ yavaþ arttýrýlarak ng/kg idame doza ulaþýlýr. Günlük doz iki defada verilmelidir. Eðer plazma kalsiyumu, üriner kalsiyum atýlýmý, renal fonksiyonlar ve paratiroid hormon düzeyleri dikkatli olarak izlenirse güvenli bir tedavidir. Hastamýzda tedavinin baþlangýcýnda PTH düzeyinde yükselme meydana geldiði için 1 gr/ gün olarak baþladýðýmýz fosfor dozunu 0.5 gr/ gün e indirip, kalsitriol düzeyini 60 ng/kg/gün e çýkardýk. Hastanýn parathormon düzeyi normale döndü. Hiperkalsemi ve hiperkalsüri gözlenmedi. Böbrek fonksiyonlarý normal sýnýrlarda seyretti. Sonuç olarak, oldukça seyrek görülen bir rikets formu olan X e baðlý hipofosfatemik rikets sýklýkla hastalarýn yürümeye baþladýðý erken yaþlarda bulgu vermeye baþlasa da, vakamýzda olduðu gibi daha ileri çocukluk yaþlarýnda ortaya çýkabilmektedir. Uygun klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgularýn varlýðýnda X e baðlý hipofosfatemik rikets tanýsý düþünülmelidir. Olgumuzda olduðu gibi uygun tedavi ile genellikle hýzlý klinik ve radyolojik düzelme gözlenmekle birlikte laboratuvar olarak ALP düzeylerinin normale düþmesi daha geç dönemde olabilmektedir. KAYNAKLAR 1. The Hyp Consortium. A gene with homologies to endopeptidases is mutated in patients with x linked hypophosphatemic rickets. Nat Genet 1995; 11: Yordam N, Aydýn M. Kalýtsal hipofosfatemik kemik hastalýklarý. Katký Pediatri Dergisi 1990; 4: Gertner JM. Rickets and other disorders of vitamin D and phosphate metabolism. In: Lifshits F (ed). Pediatric Endocrinology (3rd ed). NewYork: Marcel Dekker, Inc., 1996: Carpenter TO. New perspectives on the biology and treatment of X-linked hypophosphatemic rickets. Pediatr Clin North Am 1997; 44: Heath DA, Shaw NJ. Disorders of calcium and bone metabolism. In: Brook GD, Hindmarsh PC (eds). Clinical Pediatric Endocrinology (4th ed). London; Blackwell Science, 2001: Econs MJ, Friedman NE, Rowe PS, et al. A PHEX gene mutation is responsible for adult onset vitamin D- resistant hypophosphatemic osteomalacia: evidence that the disorder is not a distinct entity from X-linked hypophosphatemic rickets. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83: Stickler GB, Morgenstern BZ. Hypophosphatemic rickets: final height and clinical symptoms in adults. Lancet 1989; 2: Econs MJ, McEnery PT. Autosomal dominant hypophosphatemic rickets/osteomalacia: clinical characterization of a novel renal phosphate- wasting disorder. J Clin Endocrinol Metab 1997; 82: Stamp TC, Baker LR. Recessive hypophasphataemic rickets, and possible aetiology of vitamin D-resistant syndrome. Arch Dis Child 1976; 51: Tenenhouse HS, Scriver CR, McInnes RR, Glorieux FH. Renal handling of phosphate in vivo and in vitro by the X-linked hypophosphatemic male mouse: evidence for a defect in the brush border membrane. Kidney Int 1978; 14: Lobaugh B, Drezner MK. Abnormal regulation of renal 25-hydroxyvitamin D-1 alpha-hydroxylase activity in the X-linked hypophosphatemic mouse. J Clin Invest 1983; 71: Murayama T, lwatsubo R, Akiyama S, Amano A, Morisaki I. Familial hypophosphatemic vitamin D- resistant rickets: dental findings and histologic study of teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000; 90: McWhorter AG, Seale NS. Prevalence of dental abscess in a population of children with vitamin D-resistant rickets. Pediatr Dent 1991; 13: Holm IA, Nelson AE, Robinson BG, et al. Mutational analysis and genotype phenotype correlation of the PHEX gene in X-linked hypophosphatemic rickets. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: McNair SL, Stickler GB. Growth in familial hypophosphatemic vitamin D resistant rickets. N Engl J Med 1969; 281: Christie PT, Harding B, Nesbit MA, Whyte MP, Thakker RV. X linked hypophosphatemia attributable to pseudoexons of the PHEX gene. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: Sato K, Tajima T, Nakae J, et al. Three novel PHEX gene mutations in Japanese patients with X linked hypophosphatemic rickets. Pediatr Res 2000; 48: Wilkins GE, Granleese S, Hegele RG, Holden J, Anderson DW, Bondy GP. Oncogenic osteomalacia: evidence for a humoral phosphaturic factor. J Clin Endocrinol Metab 1995; 80: Kumar R. Tumor-induced osteomalacia and the regulation of phosphate homeostasis. Bone 2000; 27: Albright F, Butler AM, Bloomberg E. Rickets resistant to vitamin D therapy, Am J Dis Child 1937; 54: Burnett DH, Dent CE, Harper C, Warland BJ. Vitamin D-resistant rickets: analysis of 24 pedigrees with hereditary and sporadic cases. Am J Med 1964; 36: Stickler GB. Familial hypophosphatemic vitamin D- resistant rickets: the neonatal period and infancy. Acta Paediatr Scand 1969; 58: Scriver CR. Rickets and pathogenesis of impaired tubular transport of phosphate and other solutes. Am J Med 1974; 57: Rasmussen H, Pechet M, Anast C, Mazur A, Gertner J, Broadus AE. Long-term treatment of familial hypophosphatemic rickets with oral phosphate and 1 alpha-hydroxyvitamin. J Pediatr 1981; 99:

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Özgür Ömür,* Ceren Kapulu,** Ömer Uður*** Giriþ Eski yýllarla karþýlaþtýrýldýðýnda kas-iskelet sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde klinisyenin

Detaylı

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5)

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5) HİPOKALSEMİ Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler görülebilir. Erişkin bir insan vücudunda çoğu (>%99)

Detaylı

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 39-44 DERLEME Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Uzm. Dr. Aysun Toker Erzurum Numune Hastanesi Biyokimya Laboratuarý Özet Su, vücudumuzdaki

Detaylı

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ Nursu ÇAKIN MEMÝK*, Belma AÐAOÐLU**, Ayþen COÞKUN**, Iþýk KARAKAYA*** ÖZET Amaç: Çocuklar Ýçin Yaþam Kalitesi Ölçeði

Detaylı

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 204-212 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 DERLEME Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Buðra Þenel (*) Özet Diþ hekimliði

Detaylı

El ve el bileði kemik doku yaralanmalarý: nedenler, iþgücü kaybý

El ve el bileði kemik doku yaralanmalarý: nedenler, iþgücü kaybý Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 215-217 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA El ve el bileði kemik doku yaralanmalarý: nedenler, iþgücü kaybý Hatice Tuba Sanal (*) Özet El ve el bileði kýrýklarý ile

Detaylı

"Þizotipal Kiþilik Özellikleri" Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý

Þizotipal Kiþilik Özellikleri Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý "Þizotipal Kiþilik Özellikleri" Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý Suzan ÖZER*, Semra ULUSOY**, Elif KABAKÇI***, Aylin ULUÞAHÝN**** ÖZET Þizofreniden daha hafif bir klinik tablo

Detaylı

SPONDÝLOARTROPATÝLERÝN TEMEL ÖZELLÝKLERÝ VE AYIRICI TANI VE TEDAVÝSÝNÝN GENEL KRÝTERLERÝ

SPONDÝLOARTROPATÝLERÝN TEMEL ÖZELLÝKLERÝ VE AYIRICI TANI VE TEDAVÝSÝNÝN GENEL KRÝTERLERÝ ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2001; 2(2) : 31-35 Derleme SPONDÝLOARTROPATÝLERÝN TEMEL ÖZELLÝKLERÝ VE AYIRICI TANI VE TEDAVÝSÝNÝN GENEL KRÝTERLERÝ Ö. Faruk ÞENDUR 1, Ali AYDENÝZ 1 ÖZET Spondiloartropatiler

Detaylı

Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý

Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý Çapraz Gruplu ve Kendi Kendine Kontrollü Çalýþmalar ÇAPRAZ GRUPLU VE KENDÝ KENDÝNE KONTROLLÜ ÇALIÞMALAR Oktay ÖZDEMÝR, Doç. Dr. Omega CRO Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý olarak,

Detaylı

Ýlaçlar bilindiði gibi büyük ölçüde karaciðerde,

Ýlaçlar bilindiði gibi büyük ölçüde karaciðerde, Sitokrom P450 Enzim Sistemi ve Ýlaç Etkileþmeleri # Prof. Dr. Nevzat YÜKSEL* Ýlaçlar bilindiði gibi büyük ölçüde karaciðerde, böbreklerde, gastrointestinal sistemde, ciltte ve akciðerde çeþitli enzimlerle

Detaylı

Propiltiyourasil Tedavisi ile Gelişen Bir Alveoler Hemoraji Olgusu

Propiltiyourasil Tedavisi ile Gelişen Bir Alveoler Hemoraji Olgusu Propiltiyourasil Tedavisi ile Gelişen Bir Alveoler Hemoraji Olgusu Tülay BAKIRCI*, Nilgün KALAÇ*, Ebru Eylem TANSEL PÜTÜN*, Ayşe S. TURGUT*, H. Canan HASANOĞLU** * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri

Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 1-8 ARAÞTIRMA Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri Yusuf

Detaylı

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2008; 50: 102-109 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2008 ARAÞTIRMA Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Mahir Güleç (*), Nurcan Yabancý (**), Ercan

Detaylı

Çalýþma Hayatý ve Üreme Saðlýðý

Çalýþma Hayatý ve Üreme Saðlýðý Çalýþma Hayatý ve Üreme Saðlýðý Dr. Nazmi Bilir* Halk saðlýðýnýn baþlýca ilgi alanlarýndan olan üreme saðlýðý, normal baþlayan ve herhangi bir sorun olmadan seyreden bir gebeliði ve bu gebeliðin normal

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

Huzursuzluk ve Baş Tutamama Yakınması ile Başvuran Hastada Nadir Bir Lökodistrofi Nedeni: Canavan Hastalığı: Olgu Sunumu

Huzursuzluk ve Baş Tutamama Yakınması ile Başvuran Hastada Nadir Bir Lökodistrofi Nedeni: Canavan Hastalığı: Olgu Sunumu JOPP Derg 4(3):138-143, 2012 doi:10.5222/jopp.2012.138 Huzursuzluk ve Baş Tutamama Yakınması ile Başvuran Hastada Nadir Bir Lökodistrofi Nedeni: Canavan Hastalığı: A Patient Admitted with Complaint of

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Otizmin Erken Tanýsý ve Önemi

Otizmin Erken Tanýsý ve Önemi Otizmin Erken Tanýsý ve Önemi Dr. Þahin Bodur*, Dr. A. Þebnem Soysal** Ýlk olarak Kanner (1943) tarafýndan týp yazýnýna kazandýrýlan otizm; kýsýtlanmýþ, yinelenen davranýþ örüntüleri, toplumsallaþmada,

Detaylı

Bin Yýl Hedefleri. Selda Hýzel Bülbül 1

Bin Yýl Hedefleri. Selda Hýzel Bülbül 1 Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 1-7 Orijinal Makale Bin Yýl Hedefleri Selda Hýzel Bülbül 1 Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Doçenti SUMMARY: Hýzel Bülbül S. (Department of

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

GÜVERC N TEMAS ÖYKÜSÜ OLAN B R BRONfi OL T S OBL TERANS ORGAN ZE PNÖMON (BOOP) OLGUSU

GÜVERC N TEMAS ÖYKÜSÜ OLAN B R BRONfi OL T S OBL TERANS ORGAN ZE PNÖMON (BOOP) OLGUSU Solunum 2002 Cilt: 4 Say : 4 Sayfa: 479-483 GÜVERC N TEMAS ÖYKÜSÜ OLAN B R BRONfi OL T S OBL TERANS ORGAN ZE PNÖMON (BOOP) OLGUSU Zeynep TOPU*, Ayd n Ç LEDA *, Özlem URAL GÜRKAN*, Gökhan ÇEL K*, Serpil

Detaylı

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Göztepe Tıp Dergisi 25(3):126-131, 2010 doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.126 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Pediatri Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Abdurrahman AKGÜN (*),

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

Alt Ekstremite Deformite Analizi (I)

Alt Ekstremite Deformite Analizi (I) Alt Ekstremite Deformite Analizi (I) Alt Ekstremite Deformite Analizi (I) Mehmet Çakmak*, Korhan Özkan** Alt ekstremite deformite analizi 5 alt grupta incelenir. Bunlar: A.Frontal plan deformiteleri B.Frontal

Detaylı

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri 60 Orijinal Araştırma / Original Article Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri Clinical Features and Prognosis of Juvenil Alopecia Areata Patients Müge Güler Özden, Nilgün

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri

Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2005; 4 (2): 112-116 Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri Serum adenosine deaminase levels and lymphocyte

Detaylı