YASAL DÜZENLEMELER. Sermaye piyasası, geniş anlamda, uzun vadeli ya da yatırıma yönelik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YASAL DÜZENLEMELER. Sermaye piyasası, geniş anlamda, uzun vadeli ya da yatırıma yönelik"

Transkript

1 SERMAYE piyasasındaki YASAL DÜZENLEMELER GELiŞMELER VE Meral TECER* Sermaye piyasası, geniş anlamda, uzun vadeli ya da yatırıma yönelik fonların arz ve talebinin karşılaştığı piyasa türüdür. Dar anlamda ise, tahvil ve hisse senetlerinin alınıp satıldıgı yerleri ve kurumları içerir. Sermaye p~yasası, bu anlamda, menkul kıymetler, menkul değerler ya da taşınır değerler denilen tahvil ve hisse senetlerinin ilk kez satışa çıkarılması işlemleriyle uğraşan «birincil piyasa» ile daha önce çıkarılmış olan tahvil ve hisse senetlerinin el değiştirdiği. «ikincil piyasa»dan oluşmaktadır. Bu piyasalarda sermaye talep edecek kuruluşların (halka açık anonim şirketler), bireysel tasarruf sahipleri ile toplu tasarruf kurumlarının (emekli sandıkları, si gorta şirketleri v.b.) ve mali aracıların (bankalar, borsa bankerleri, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları v.b.) etkinlik göstermeleri gerekmektedir. Ülkemizde dar anlamıyla sermaye piyasasının 1960'ların başında ve hisse senedi kesimiyle ortaya çıktığı söylenebilir. Daha sonraki yıllarda tahvil, devletin ve özel işletmelerin çokca kullanmaya başladıkları bir finanslama yöntemi olurken, yatırımları özendirici çeşitli yeniliklerle tahvil piyasası canlandırılmaya çalışılmıştır. Ancak, başlangıçtan bugüne kadar kaydedilen gelişmelere karşın, sermaye piyasası, finansal sistemimiz ya da yapımız içinde henüz yeterli bir genişliğe ve etkinliğe sahip değildir. 1980'li yıllara kadar bu piyasada sağlıklı ve yeterli bir gelişmenin sağlanamamasının nedenleri arasında, geniş kapsamlı yasal bir düzenlemenin ve denetlemenin yokluğu üzerinde durulmuştur. Sermaye Piyasası Kanununun çıkışından bu yana ise, yalnızca hukuksal yapının oluşturulmasının, yasal önlemlerin ve yaptırımların belirlenmesininyeterli olamayacağı, piyasanın işlerlik kazanabilmesi için öncelikle ekonomik istikrarın sağlanmasının ve tasarrufeularda güven duygusunun yaratılmasının gerektiği görüş leri ileri sürülmektedir. Sermaye piyasası konusu, henüz çözüme kavuşturulamamış sorunlarıyla bugün de gündemdedir. Dr., TODAİE, Y. Öğretim üyesi.

2 SERMAYE PİYASASINDAKİ GELİşMELER 113 Bu incelemede, tahvil ve hisse senedi piyasalarında şimdiye kadar sağlanan gelişmeler,; karşılaşılan sorunlar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun getirdiği yenilikler konusunda bilgi vermek istiyoruz. TAHVİL PİYASASı İşletmelerin uzun vadeli finansman kayn'akları, tahviller, orta ve uzun vadeli krediler, hisse senetleri ve dağıtılmamış kar1ardan oluşur. Bu tür finansman kaynaklarına, üretim kapasitesinin genişletilmesi, döner sermayenin güçlendirilmesi, vadesi gelen borçların ödenmesi ya da daha elverişli koşullarla yenilenmesi gibi nedenlerle gerek duyulmaktadır!. Ülkemizde tahviller, anonim şirket statüsündeki özel işletmelerin yanısıra, kamu kuruluşları ve devlet tarafından da çıkarılan uzun vadeli borç senetleridir. Tahvil faizleri, önceden belirlenmiş, sabit nitelikte ödeme yükümlülükleri doğurur. Bu nedenle, tahvil satın almaları, sağlam bir gelire bağlanmak isteyen kişileriil yanısıra, bankalar, sigorta şirketleri ve toplu tasarruf kurumları gibi riski az alanlara yatırım yapmak isteyen kuruluşlarca da tercih edilmektedirı. Özel Sektör Tahvilleri Sanayileşme çabalarının yanısıra ekonomimizde yıllardır gözlenen yüksek enflasyon oranları, özel sektör kuruluşlarının yatırım ve işletme sermayesi gereksinmelerini çok yüksek boyutlara ulaştırmıştır. Hızla artan fon gereksinmeleri karşısında öz sermaye kaynaklarının ve banka kredilerinin, özellikle de orta vadeli kredilerin yetersiz kalması ve artan kredi maliyetleri gibi nedenlerle tahvil çıkarılması, işletmelerin giderek daha çok başvurdukları bir finanslama yöntemi olmaktadır3. Özel sektörde tahville finanslama ilk kez 1967 yılında uygulandı. O yıl 5 milyon lira olan tahvil tutarı sonraki yıllarda hızla yükseldi. Tablo: l'de görüldüğü gibi, cari fiyatlarla yıllık tahvil tutarı, T.C. Merkez Bankasının bu piyasayı düzenlemeye başladığı 1970 yılında 382 milyon lira iken 1983 yılında 16 milyar liraya çıkmıştır. Son dört yıl içinde çıkarılan tahviller, toplarnın % 80'i düzeyindedir. Cevat Sarıkamış,.Uzun Vadeli Fon İhtiyacı>, Banka ve Ekonomık Yorumlar, Aralık 1969, Cilt: 16, Sayı: 12, s Emin Boysan,.Sermaye Piyasasında Tahviller Hakkında Neler Bilmeliyiz?» Türldye İktisat Gazetesi, , s. 1, 7. 3 Meral Tecer, «Tahvil Piyasasındaki Gelişmeler., Banka ve Ekonomık Yorumlar, Yıl 20, Sayı 5, s. 50.

3 114 AMME İDARESİ DERGi si TABLO: 1 ÖZEL SEKTÖRCE ÇıKARıLAN TAHVİLLER Tahvil Tutar- Tahvil Sabit Gerçek lan Cari Tutarla- Fiyat Fiyatlarla Artış Fiyatlarla rının Artış Deflatörü Tahvil Oranı Yıllar (Milyon TL.) Oram (%) (1967=100) Tutarlan (%) , , ,5-64, ,6 69, ,5 101, ,1 70, ,9 135, ,8 95, ,0-4, , ,3 129, ,5 109, ,0 20, ,7 4, ,9-8, ,5-7, ,7 39, ,6-8, ,1 121, , ,9 270, ,4 78, ,8 11, ,3-35, ,0-20, ,0-33, ,0 22, ,7-6,2 Kaynak: T.C. Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı. Tahvil hacmiilk kez 1975 'yılında, özel tahvillere rekabet gücü kazandırmak amacıyla çıkarma koşullarının Merkez Bankasınca yeniden düzenlenmesi sonucu, büyük bir artış göstermiştir~. başlıca Öte yandan, 1971, 1974 ve 1977 yıllarında tahvil miktarındaki düşmenin nedenleri, vergisiz devlet tahvilleri, vadeli banka mevduat faizleri oranlarında o yıllarda yapılan yükseltmeler ve devlet tahvillerine tanınan her an paraya dönüş kolaylığıdır. Son yıllardaki düşmenin nedenleri ise, şirketlerin genellikle tahvil çıkarımında öz sermaye sınırına ulaşmış olmaları, piyasadaki hızlı enflasyon, durgunluk, belirsizlik ve güvensizlik ortamı tarih ve 150&5 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan T.C, Merkez Bankası Tebliği ile tahvillerin faiz oranı % IS'ten % 18'e yükseltilirken, geri ödeme tarihinden önce ana para ve faiz ödemelerinin yapılabilecelp belirtilmiştir. Bu hükümden yararlanmak isteyen bazı şirketlerin, tahvillerinin çekiciliğini arttırmak amacıyla, 1975'in ikinci yarısında istenildiği an işlemiş faizleriyle birlikte paraya dönüştürme ve altı ayda bir faiz ödemelerinde bulunma gibi yenı olanaklarla tahvil çıkardıkları görülmüştür. Ancak, bu tür uygulamalarla, bir anlamda vad~siz bir mevduata % 18 gibi yüksek bir faiz verildiği ve gerçek faiz oranının yükseltildiğ! gerekçesiyle Merkez Bankası yeni bir teblil! yayınlamıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan bu yeni tebliğin değişiklik maddelerinde, yıllık faiz oranının % 18'i geçemeyeceği, yıllık faizin vadesinde ve bir kerede ödeneceği, tahvillerin geri ödeme planlarındaki en son vade tarihlerinin beş yıldan az olamayacal!ı, satıştan sonra en az iki yıl geçmiş olması koşuluyla tahvil ana parasının geri ödeme planında belirtilen vadesinden önce ödenebi1ec~i öngörülmüştür.

4 SERMAYE PİYASASıNDAKi GELİşMELtıR 115 ile açıklanabilir. Geçtiğimiz yıl satılan tahvil tutarıile 1980 yılındaki düzeye bile ulaşılamamıştır. ' Yıllık rakamlar enflasyona göre düzeltildiğinde, gerçek artış oranları 'çok daha düşük hesaplanmaktadır. Örneğin, fiyat artışlarının hızlandığı yılları arasında tahviller nominal olarak on katını aşmış görünmektedir. Oysa, enflasyona göre düzeltme yapıldığında görülmektedir.ki aym dönemde yalmzca % 10 oranında bir artış sağlanabilmiştir. Başlangıçta özel sektör tahvillerinin büyük bir kısmı ana para ve faiz ödemeleri bir bankaca garanti edilerek halka sunulmakta idi. Son zamanlarda ise, banka garantilerinin y~rini holding kuruluşların ve öteki şirket lerin garantisi almıştır. Özel sektörce yapılan tahvil çıkarımlarımn her birinin parasal değeri yıllar geçtikçe büyümektedir yılları arasında çıkarılan tahvillerin tertipbüyüklerinin tümü 100 milyon liradan az iken, yılında 100 milyon, 1980'de ise 400 milyon lira ve daha yüksek değerli tahvil çıkarırnlarına başlanmıştır; Özel tahvillerin faiz ve vade koşulları bakımından dağılımı da yıllar geçtikçe değişmektedir. Bu değişiklikler, T.C. Merkez Bankasımn zaman zaman çıkardığı tebliğlerden etkilenmiştir. Başka bir deyişle, yıllık çıkarımların büyük bir kısmı o sırada geçerli olan tebliğde belirtilen faiz üzerinden yapılmıştır. Son yıllarda çıkarılan tebliğlerde değişken faizli tahvil uygulaması, faiz ödemelerinin 3 ve 6 aylık kuponlara bağlı olarak da yapılması gibi faiz koşulu bakımından getirilen bazı yeniliklerle tahvil yatırımları hızlı enflasyon karşısında daha çekici kılınmaya çalışılmıştır. Vade koşulları bakımından 7 ve 5 yıl vadeli tahviller en yüksek paya sahiptirler. Tahviller ilk kez 1980 yılında kısa ve uzun vadeli.olarak ikiye ayrılmıştır5 Tahvillerin likiditesini yükseltmek amacıyla satıştan sonra kısa vadeli tahvillerde en az 1 yıl, uzun vadeli tahvillerde ise en az 2 yıl geçmiş olması koşuluyla, ana paraların itfa tablosunda belirtilen süreden önce ödenmesine ilişkin uygulamalar yaygınlaşmaktadır>. Kamu Tahvilleri Tahviller, kamu kesimi için de önemli bir finansman aracı durumundadırlar. Kamu tahvilleri, bütçe kaynaklarından geri ödenen Hazine, KİT yatırımlarımn finansmamnda kullamlan Devlet Yatırım Bankası tahvilleri ile T. Emlak Kredi Bankası tahvillerinden oluşmaktadır. DYB tahvilleri esas olarak bankalara ve tasarrufcu kamu kuruluşlarına (Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur) satılırken, Hazine tahvilleri halka da su' nulabilmektedir. Likiditesi yüksek devlet tahvillerine duyulan güven ve gös 5 23, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan T.C. Merkez Bankası Tebliği. 6 Meral Tecer, a.g.m., s, '

5 116 AMME İDARESi DERGİSi terilen ilgi ile halka satılan Hazine tahvilleri tutan, uzun yıllar özel sektör tahvillerinden çok yüksek düzeylerde kalabilmiştir. Aynca, tarihinde uygulamaya konulan daha sonra tarihinde iptal edilen, özel şirketlerin yıllık karlarından ayırdıklan yasal yedek akçeleri devlet tahvillerine yatırma zorunluluğuna ilişkin 32 sayılı KHK'nin de yürürlükte kaldığı sürece kamu tahvillerinin satışına olumlu katkıda bulunduğu söy. lenebilir. Kamu kesimince çıkarılan tahviller 1971, 1978 ve 1931 yıllan dışında sürekli bir artış göstermiştir. (Tablo: 2). Bu tür tahvillerin satışlan, tasarrufcu kamu kurumlan ve ticaret bankalarının zorunlu satın almalarıyla desteklendiğinden, özel kesimin tahvil tutarlarındaki önemli artışlara karşın, genel toplam içindeki paylarında 1979 yılına kadar hemen hiç bir azalma meydana gelmemiş, arasında kamu kesimi tahvillerinin toplam içindeki ağırlığı giderek azalmış, 1981 yılında ise DYB'nin tahvil çıkarmamış olmasından da etkilenerek % 60 düzeyine kadar inmiştir. Son iki yıl içinde sağlanan yükselmelerle, bu tahvillerin toplam içindeki payı yine % 90'ı aşmıştır7 Tahvil Piyasası Üzerindeki Olumlu Etkiler Tahvil piyasasında canlanmaya ve yıllık tahvil tutarlarının giderek hızla yükselmesine neden olan başlıca faktörler: (1) Tahville finanslamanın işletmelere sağladığı yararlar, (2) Tahvilyatırımının tasarrufculara sağladığı yararlar ve (3) ikincil piyasada mali aracıların satışları özendirici uygula-. maları başlıkları altında toplanabilir. Tahville Finanslamanın İşletmelere Sağladığı Yararlar - Tahvil yoluyla sağlanan fonlar borç niteliğinde olduğundan, işletmeye yeni ortakların alınmasını ve yönetimin yeni ortaklarla p.aylaşılmasını gerektirmez. - Vade, normal banka kredilerinden daha uzundur. Enflasyon oranının % arasında sürdüğü bir ortamda 5-7 yıl vadeli tahviller işletmelere geri ödernede kolaylık sağlamaktadır8. Hızlı enflasyon durumunda, nominal para birimleriyle yapılan faiz ve ana para ödeme bağlantıları, tahvillerin gerçek maliyetini yok denecek düzeylere indirmektedir". - Tahvil faizleri Kurumlar Vergisi matrahını azaltıcı nitelikte giderlerden sayılmaktadır. 7 A.k., s Selahattin Tuncer,.Yeni Bir Para Bulma Yöntemi: Tahvil İhracı Yoluyla Finansman» TtlrIdye İktısat Gazetesi, , s. ı. 9 Meral Tecer, İşletmeıerde Sermaye Maliyeti, Ankara, 1980,5. 16.

6 TABLO: 2 KAMU VE ÖZEL KESiM TARAFINDAN ÇıKARıLAN TAHViLLER Kamu Özel Kesiminin Kesimin Toplam Özel Toplam Toplam T. Emlak Kamu Tah. Sektör Tah. Genel içindeki içindeki Yıllar Hazine DYB Kredi Bankası Milyon TL. Milyon TL. Toplam Payı (%ı) Payı (%ı) , ,2 12, , ,5 91,4 8, , ,5 94,7 5, , ,9 91,4 8, , ,0 93,7 6, , ,3 90,3 9, , ,0 92,2 7, , ,9 95,7 4, , ,7 94,0 6, , ,9 12, , ,9 78,5 21, , ,8 61,9 38, , ,0 80,6 19, , ,0 93,1 6,9 Kaynak: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, DYB, T.C. Merkez Bankası, T. Emlak Kredi Bankası.

7 118 M1ME İDARESİ DERGİSI _ Ülkemizde tahvil sermayesi uzun süre öz sermaye gibi işlem ve yatırım indirimi istisnasından yararlandırılmıştır lo görmüş Tahvil Yatıı:ımının Tasarrufculara Sağladığı Yararlar Bizde, sermaye piyasasına kurumsal tasarruflar yerine bireysel tasarruflar eğemendir. Alıcılar genellikle çok sayıda, küçük ve orta tasarruf sahipleridir. Bu kişilerin de likidite ve sürekli bir gelire bağlanına tercihleri yüksektir. Öte yandan, ülkemizde kalıcı ve yüksek oranlı bir enflasyon olgusu vardır. Son yıllarda ekonomide durgunluk sürerken fiyat artışları giderek hızlanmıştır. Hisse senedinin tıpkı bir taşınmaz mal gibi, piyasa değerindeki yükselmelerle yatırımcıları enflasyona karşı koruyabildiği savı ise ülkemizde genellikle geçerli değildir. Sermaye piyasası henüz gelişmediğinden, bireysel yatırımcüann karlı ve riski az hisse senetlerine yöneltilmesine yardımcı olan yatırım ortakları ve fonları gibi aracı kurumların uzmanlık bilgilerinden ve deneyimlerinden yararlanmak olanaksızdır. Arsa ve konut gibi taşınmaz mallara yönelme ise, küçük ve orta tasarrufların olanaklarını genellikle aşmaktadır. Bu nedenlerle, tahviııere sağlanan, işlemiş faizleriyle her an paraya dönüştürülme kolaylığı, hisse senetlerine dönüştürülebilme, devlet tahvili faiz gelirinin vergiden muaflığı gibi özendirmeler yatırımcıları olumlu yönde etkilemiştir. Böylece, tahvil yatırımlarında likiditenin ve gelirin yüksekliği, riskin azlı ğı gibi yararlar sağlanmıştır. Ayrıca,,ekonomik durgunluk dönemlerinde tahvil faizi geliri normal kazanç oranlarından daha yüksek gerçekleşebilmektedir. İkincil Piyasada Mali Aracıların Satışları Özendirici Uygulamaları Enflasyonun % 40'lara yükseldiği 1978 yılında % 21 brüt (% 16,8 net) faizli özel tahvillerin pazarlanmasında güçlükler başlayınca, mali aracı kurumlar yeni satış uygulamaları ile tahvil yatırımlarının çekiciliğini arttır maya çalışmışlardır. Tahvillerin yasal satış süresi içinde ve resmi satış fiyat! üzerinden aracı bir bankadan satın alınması zorunluluğu nedeniyle, örneğin bir bankerlik kuruluşu, çoğu kez piyasada yeterince tanınmamış bir şirketin tahvillerini aracı bankadan ve resmi satış fiyatı ile almış, sonra da % faiz geliri sağlayacak şekilde düşük bir fiyatla ve istenildiği an paraya dönüştürülme garantisi ile halka satmıştır. Örneğin, aracı bankadan 1000 liraya satın aldığı bir tahvili liradan satmış, aradaki farkı daha sonra finansman gideri adı altında şirketten tahsil etme yoluna gitmiştir. Banker istenildiği an paraya dönüştürülme işlemini kendi adına, ıo Kurumlar Vergisi Kanunun 8. maddesinin eski şekline göre, «Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimi istisnasına taalluk eden hükümleri sermaye şirketleri ile kooperatif şirketler hakkında da uygulanır. Tahvil ihracı suretiyle sağlanan kaynaklar, yatırım indirimi 'ile ilgili hükümlerin uygulanması bakımından öz sermaye sayılır». Bu madde tarih ve 2362 sayılı kanunla değiştirilıniş ve kalkınma programlarına uygun yatırımlarda, öz sermaye koşulu aranmaksızın' yatırım harcamalarının tümüyle indirimden yararlandırılacağı öngörülınüştür,

8 SERMAYE PIYASASINDAKİ GEL1ŞMELER lls ancak, şirket hesabına yaptı~ından bu hizmeti karşılığında şirketten ayrıca bir komisyon da almıştırll. Özel tahvillere devlet tahvillerinin sahip olduğu likiditeyi kazandıran ve gerçek kazanç oranlarını yük~elten bu uygulamalar tahvil piyasasına 1980 yılına kadar belirgin bir canlılık getirmiştir. Tahvil Piyasası Üzerindeki Olumsuz Etldler Ekonomimizde 1975 yılından bu yana giderek ağırlaşan enflasyon, ödemeler dengesi açığı, hammadde ve enerji kıtlığı, işsizlik, istikrarsız hükümetler gibi sorunlar, sermaye piyasasını bu arada da tahvil piyasasım olumsuz yönde etkilemiştir. Bu faktörlerden en önemlisi kuşkusuz enflasyondur. Yüksek oranlı enflasyon, halkın tasarruf eğilimini azaltmakta ya da yok etmekte, fiyatların kısa bir süre sonra daha.da yükseleceği endişesiyle tüketimi körükleif!.ekte, sonuç olarak da sermaye piyasasına yönelebilecek fonları kısıtlamaktadır. Bu sorunlarla, bir durgunluk ortamına gelindiğinde ve paramızın dış değerinin sık sık düşürüldüğü dönemlerde, altın ve taşınmaz mallar daha. güvenceli yatırım alanları olarak düşünülmüştür. Öte yandan, yıllarında yaşanılan bankerlik olayının, tahvil ve hisse senedi yatırımlarına karşı güveni uzunca bir süre düzeltilemeyecek şekilde sarstığı söylenebilir. HİsSE SENEDİ PİYASASı Hisse senetleri, anonim şirket statüsündeki kuruluşlarda öz sermayeyi temsil ettiklerinden, bu işletmeler için zorunlu finansman araçlarıdır. Hisse senedi sahiplerine, yatırdıkları parayı, tahvilde olduğu gibi, belli bir tarihte geri ödeme vaadinde bulunulmamaktadır. Adi ya da norma~ hisse senetlerine ödenen kar payları, tahvil ve kredi faizlerinden ya da imtiyazlı nitelikteki hisse senetlerine ödenen kar paylarından daha yüksek olmalıdır. Bunun nedeni, şirketin yatırımcılarla, sağlanacak gelir konusunda önceden herhangi bir anlaşma yapmaması, riskin fazlalığı nedeniyle de beklenen karlılık oranlarının yüksek olmasıdır. Öte yandan, hisse senetlerinin, piyasa değerindeki artış yoluyla sahiplerini enflasyonun etkisinden koru dukları, bu nedenle de tercih olunan bir yatırım alanını oluşturdukları ileri sürülürl2 Ne varki ülkemizde sermaye piyasasının tahvil kesiminde canlılık ve yıldan yıla bir genişleme sağlanabilirken, hisse senedi kesimine aynı derecede işlerlik kazandınlamamıştıl 11 Muharrem Karsh, "Tahvil Piyasasında Taahhütlu Satış (Underwriting) İşlemleri", Banka ve Ekonomik Yonımlar, Mayıs 1979, Cilt 16, Sayı 5, s Weston, ı., Fred and Eugene F. BI-igham, EssentlaIs of Manageıial FInauce. 4 Bast, Illinois, Hinsdale, The Dryden Press, 1977, s. 298.

9 120 AMME İDARESİ DERGİSİ Sermaye Piyasası Kanunu çıkmadan önce borsaya kotasyon zorunluluğu olmadığı için, bazı yıllardaki hisse senedi satışlarının tutarına ilişkin kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Özel şirketlerce çıkarılan hisse senetleri miktarı uzunca bir süre 1973 ve 1974 yılları dışında özel tahvillerin altında kalmıştır yılından itibaren hisse senedi piyasasında belirgin bir durgunluk başlarken, çıkarılan tah viller büyük artışlar göstermiştir yılında ise hisse senetleri tutarının tahvillerin iki katına çıktığını görü~oruz. (Tablo: 5). Bu durum şirketlerin yeniden değerlendirme çalışmaları sonucu sağladıkları fonları sermayelerine eklemelerinden ve ortaklarına bedelsiz hisse senedi vermelerinden kaynaklanmıştır; geçici bir artış olarak kabul edilebilir13 Sermaye piyasasının bu kesiminde gözlenen durgunluğun başlıca nedeni, şirketlerin yanlış bir kar dağıtımı politikası izlemeleridir. 1975'den sonra enflasyon hızla yükselirken, karları ve hisse senetlerinin fiyatı enflasyondan da etkilenerek önemli derecede artan şirketlerin çoğu bile, kar dağıtım oranlarını, hisse senedinin nominal değerinin % 20-2S'i gibi düşük bir düzeyde belirlemişlerdir. Bunun sonucunda da, hisse başına kar payı hisse senedinin piyasa fiyatı verimlilikleri genellikle anlamsız oranı düzeylere inmiştir. ilehesaplanan cari kar payı Öte yandan, yatırımcılar, hisse senetlerini elde tuttukları süre içinde piyasa fiyatında gerçekleşen yükselmelerle; sermaye kazancı şeklinde bir gelir de sağlamaktadırlar. Böylece, herhangi bir hisse senedinin verim oranı, elde tutma süresi içinde sağlanan kar payı ve sermaye kazançları (ya da kayıpları) toplamının, dönem başı hisse senedi değerine bölünmesiyle hesaplanabilirl4 Ayrıca, gerçek verim oranına ulaşmak için enflasyona göre bir düzeltme yapılması da gerekmektedirıs tarih ve 2791 sayılı yasa ile, bilançv esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için, yasada belirtilen duran varlıklarım ve bunlar için ayrılan birikmiş amortismanlarım', 1982 yılı bilançosunu esas alarak 1983 yılı sonuna kadar ve belirlenen katsayılara göre 'yeniden delıerlendirilmeleri zorunluluğu getirilmiştir tarihlı Resmi Gazete'de yayınlanan ISI sıra no.lu YUK genel teblilıi ile bu işlemin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Varlıkların eski ve yeni delıerleri arasında farkın, bilançonun pasifinde.yeniden Değerleme Fonu. olarak gösterileceği, kurumlar vergisi' mükelleflerinin bu fonu Ticaret Bakanlılıımn izniyle sermay~erine ekleyebilecekleri, bu yapıldığında fonun vergilendirilmeyecelıi öngörülmüştür. 14 Hisse senedinin verimliliğini bulmak için kullamlan formül şöyle yazılabilir: k ı k t Dt + Pt -Pt- 1 P t - 1 = t döneminde sağlanan hisse başına verim ~am Dı = t dönemindeki hisse başına kar payı

10 SERMAYE piyasasindaki GELİŞMELER 121 Sermaye piyasasının yaygın ve etkin bir şekilde işlemediği, alıcılann çoğunu küçük ve orta tasarruf sahiplerinin oluşturduğu ülkelerde, dağıtılan' kar miktarlarının hisse 'senedinin piyasa fiyatı üzerindeki etkisi büyüktür. ülkemizde de geçerli olan bu olgu nedeniyle hisse senetlerinin fiyatlarının zaman içinde artmasından ortaya çıkan sermaye kazançları önemsiz dü zeylerdedir. Hisse senedi verim oranlannın yetersizliğini göstermek için Banka ve Ekonomik Yorumlar'm inceleme ve endekslerine konu olan 30 şirketin hisse senetleri üzerinde yaptığımız bir incelemenin sonuçları Tablo: 3 ve Tablo: 4'de özetlenmiştir. Tablo: 3'deki kar dağıtım oranları, hisse senetkrinin nominal değerinin belli bir yüzdesine eşittir. Tabloda görüldüğü gibi, ortalama kar dağıtım oranı 1975'de % 17,9 iken, çok sınırlı bir artışla 1982'de ancak % 47,6'ya yükselebilmiştir. Enflasyonun çok hızlandığı 1978 ve 1980'de % 40'dan daha az kar payı dağıtan işletmeler çoğunluktadır. Hisse senetlerinin nominal değer üzerinden ifade edilen verim oranları 1978 ve 1980 yılları için % 11 ve % 5 gibi düşük düzeylerde hesaplanmış tır 16 Nominal oranlarda enflasyona göre düzeitme yapıldığında ise verim bu yıllarda sıfırın çok altına düşmektedir (Tablo: 4). Bu rakamlar, fiyat artışlarının aşırı hızlandığı dönemlerde, hisse senedi yatırımcılarının gerçekte. büyük zararlara uğramış.olduğunu göstermektedir yılı verim oranlarında göreli olarak sağlanan yükselmede ise, varlıklarını yeniden değerleyecek olan işletmelerin ortaklarına parasız hisse senedi dağıtacakları söy lentilerinin piyasayı canlandırıcı etkisi büyüktür. Tahvil ve hisse senetleri miktarlarında nominal olarak yıldan yıla önemli artışlar olurken özel sabit sermaye yatırımlarında gerçekleştirilen artışlar daha yüksek düzeylerdedir. Bu nedenle, taşınır değerlerin yatırımlar içindeki payını arttırmak bir yana 1972 yılındaki % 6,3 düzeyini korumak bile mümkün olamamıştır. (Tablo: 5). Pt = Hisse senedinin t dönemindeki (dönemin başında, yasa fiyatı Pı-ı = Hisse senedinin t-1 dönemindeki piyasa fiyatı 15 Enflasyona göre düzeltme formülü; l+k k'ı = şeklinde yazılabilir. k ~ l+e Enflasyondan önceki verim oranı,6,p e = --- = yıllık enflasyon oranı P sonunda ya da ortalama) pi 16 Hisse senetlerinin verim oranları hesaplanırken, belli bir yıla ilişkin olarak açıklanan Ur paylarının bir sonraki yıl ödendiği gerçeği dikkate alınmıştır. Örneğin, 1978 yılı verim oranını hesaplamak için 1977 yılı birından hisse başına düşen kar payı tutarı, hisse senedinin 1978 ve 1979 yılı Ocak aylarına ilişkin fiyatları arasındaki fark ile top Ianıp yılı Ocak ayı ortala1'lla fiyatına bölünmüştür.

11 122 AMME İDARESİ DERGİst NOMtNAL KAR PAYı TABLO: 3 DAGITIM ORANLARI Kar Payı Dağıtım Oranı Kar Payı Dağıtmayan % ve daha çok 1 1 Ortalama Kar Payı. Dağıtİm Oranı = 17,9 24,4 32,4 47,6 TABLO: 4 HİSSE SENEDt VERİMLİLtGt Hisse Senedi Verimi (%) O dan küçük ve daha çok Ortalama Verim Enflasyon Oranı* = Düzeltilmiş Ortalama Verim = ,3 % 21,2 10, ,2 61,9-31, ,04 94,3-45, ,5 32,7 35,3 Özetle, sermaye piyasasında bugüne kadar iyi kötü bir gelişme sağlanmasına karşın, tahvil ve hisse senetlerinin özel yatırımların finansman kaynakları içindeki önemsiz paylarında artış olamamıştır. Bu da göstermektedir ki, ülkemizde özel sektör yatırımları henüz büyük ölçüde bankacılık kesimince finanse edilmektedir. DEVLETİN SERMAYE ptyasasina KARışMASı Devlet, başka ülkelerde olduğu gibi, bizde de sennaye piyasasına doğrudan ya da dolaylı karışmalarda bulunarak, bu piyasanın kuruluşunu, iş * İstanbul Geçin~e Endeksinde ilgili yıııarda gerçekleşen artışlar enflasyon oranı olarak alınmıştır.

12 SERMAYE P!YASASINDAK! GELİŞMELER 123 leyişini ve gelişimipi etkilemektedir. Bu karışmaların doğruluğu, yanlışlığı ya da eksikliği sermaye piyasasına ilişkin tartışmalarda ele alınan konulardan biri olmuştur 17 TABLO: 5 TAHVİL VE HİsSE SENETLERİNİN ÖZEL YATıRıMLAR İÇİNDEKİ YERİ Tah. ve Hisse ÖzelSabit S.'nln Sermaye Yatırunlar Özel Hisse Toplam Yatınınlan İçindeki Yıllar Tahviller Senetleri (Milyon TL.) (Milyon TL.) Payı (%) --_ ,5 180,0 455, , ,9 800, , , , , , , ,3 841, , , ,0 301, , , , , , , , , , ,9 Kaynak: DPT, T.C. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu Doğrudan Kanşmalar Devletin sermaye piyasasına çokca görülen dolaysız karışmaları, piyasanın hukuksalyapısının oluşturulmasına, bu arada borsaların örgütlenmesine, işleyişine ve denetlenmesine ilişkin yasalar, kararnameler, tebliğler v.b. çıkarmak ve bu piyasaya alıcı ya da satıcı olarak katılmak şeklinde olmaktadır. Bizde devletin, 1958 tarih ve 144 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu ile Temmuz 1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu çıkararak, bu piyasanın oluşması, işlemesi ve denetlenmesine doğrudan karışmaları olmuştur. Öte yandan, devletin tahvil piyasasına doğrudan karışmasına ilişkin olarak; - Özel sektörce çıkarılacak tahvillerin miktar bakımından TTK m. 422 de ödenmiş sermaye, Sermaye Piyasası Kanununda da öz sermaye ile sınırlandırılması, - Özel tahvillerin faiz, vade ve satış koşullarının T.C. Merkez Bankası Tebliğleriyle belirlenmesi, 17 Uçar Demirkan, Sermaye Piyasaları ve Türklye'dekl Uygulamalan, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayın No. 1981/229, Ankara, 1981, s. 90.

13 124 AMME İDARES! DERGtsİ - Kamu tahvillerine vergi ayrıcalıkları ve devlet garantisi sağlama, - Toplu tasarruf kurumlarına, bankalara, bir ara anonim şirketlere kamu tahvillerini satın alma zorunluluğunun getirilmesi gibi uygulamalan vardır. Dolaylı Kanşmalar Devlet, vergi, faiz ve enflasyonla savaşım ıçın sürdürülen para ve kredi politikası gibi araçlarla sermaye piyasasına dolaylı karışmalarda bulunmaktadır. Vergi Politikası Devlet, vergi yasalarında taşınır değerler ve bunların gelirleri için tanıdığı muaflık ve istisnalarla, tasarrufların sermaye piyasasına akışını ve yatırımların çeşitli taşınır değerler arasında dağılımını etkilemektedir. Gelir Vergisi Kanununun 2772 sayılı Yasa ile tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilen 87. maddesine göre, tamamı stopaj yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayri safi toplamı 3 milyon lirayı aşmayan ücretler, taşınır değer ve taşınmaz mal gelirleri ile götürüusulde vergilendirilmiş zirai, ticari ve mesleki kazançların yıllık vergi beyannamelerine eklenmesi ihtiyari kılınmıştır. Ancak, madde metninden anlaşılacağı gibi, gerçek usulde vergi ödeyen ticari, zirai ve mesleki kazanç sahipleri bu istisnadan yararlanamamaktadır. Devlet tahvili faizleri tümüyle vergiden muaftır. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na göre devlet tahvillerinin veraset ya da bağış yoluyla el değiştirmesi de vergiden muaftır. Taşınır değerlerin faiz ve kar payı gelirleri için Gelir Vergisi Kanununda genel bir istisna yoktur. Bu uygulama ile küçük tasarrufların sermaye piyasasına kayması özendirileinez 18 GVK'nun S1. maddesi ise taşınır değerlerin satışından doğan kazanca ilişkin istisnadır. Maddenin 2772 sayılı kanunla değiştirilen yeni şekline göre, taşınır değerler satın alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde satılırsa TL. 'yı aşan kazançlar üzerinden vergi ödenecektir. Taşınır değerlere bağış yoluyla sahip olunması, bir yıl içinde de satılması durumunda değer farkından sağlanan kazanç da vergiden muaf olacaktır19 Ayrıoa Türk Vergi sisteminde ,1 tarihinden bu yana geçerli olan vergi alacağı kurumunun başlıca amaçları arasında, şirketlerde kar dağıtımını özendirme, ortaklarınkar payları üzerindeki vergi yükünü hafifletme, kar. dağıtımını teşvik ederek hisse senedi piyasasına işlerlik kazandırma amaçları olduğu söylenebilir. Benimsenen sisteme göre, gerçek kişi tam mükellefler, belli bir yılda elde ettikleri kar paylarının 1/3'ünü, kurum bünye 18 Vural Arıkan, «Vergileme Kuralları ve Sermaye Piyasası İlişkileri», Banka ve Ekoııom1k Yorumlar, Haziran 1974, Cilt ll, Sayı 6, s A.k., s. 46.

14 SERMAYE piyasasındaki GELİŞMELER 125 sinde ödenen vergiye karşılık olmak üzere,,o yıl ödemeleri gereken gelir vrgisinden indirilme yoluyla geri' almaktadırlar20 Bu olanaktan da beyanname veren mükellefler yararlanabileceklerdir. Öte yandan, Kurumlar Vergisi KanunUnun tarih ve 2573 sayılı Kanun ile değiştirilen 8. maddesinde sayılan istisnalar içine, Sermaye Piyasası Yasası ile mali sistemimize girdirilen menkul kıymetler yatınm ortakhklannın ve menkul kıymetler yatırım fonlannın portföy işletmeciliğinden doğan kazımçlan, iştirak lcazançlan olarak düşünülçlüğünden (bu kazançlar Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir) istisnalar içine alınmıştır. Aynı Kanunun 20. maddesi ile GVK'nun 94. maddesi şöyle değiştirilmiştir: Dağı tılsın ya da dağıtılmasın, kurumlar, Kurumlar Vergisinden muaf ya da istisna kazanç ve gelirlerinden Gelir Vergisi kesintisi yapacaklardır. v Men kul kıymet yatırım fonu yönetenler hak sahiplerinden gelirvergilerine mahsuben kesin~i yapacaklardır. Bu kesinti Madde 105/6 uyannca % 20 oranında uygulanmaktadır. Vergi yasalanmızda sermaye piyasasına ilişkin hükümlerin, tasarrufların bu piyasaya yöneltilmesi açısından yeterli olacağını söylemek güçtür. Özellikle küçük tasarruflann özendirilmesi bakımından, - Hisse senedi kar paylarının ve tahvil faizlerinin belirli bir düzeye kadar vergi kapsamı dışında tutulması,, - Şirketlerin kurumlar vergisinden muaf olan kazanç ve gelirinden gelir vergisi stopajı da yapılmaması, - Şirketlere, dağıtacaklan kar paylannın belli bir oranını, örneğin yansını kurumlar vergisi matrahından düşme olanağının sağlanması, gibi yenilikler kanımızca amaca daha çok -hizmet edebilirdi. Faiz Politikası Ülkemizdeki uygulamaya göre, mevduatlann kredilerin, tahvillerin faiz oranlan, Ödünç Para Verme İşleri Kanunu, Bankalar Kanunu, Ticaret Kanunu, T.C. Merkez Bankası Kanunu, kısa bir zaman öncesine kadar Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu gibi yasalarda yer alan hükümler uyannca devlet tarafından belirlenmektedir2!. İzlenen bu faiz politikası, faiz oranlannın piyasa koşullanna uygun olarak oluşmasına ve fon arz ve talebine ilişkin işlemlerin risk, vade ve miktar bakımından gösterdikleri değişikliklere göre faizlerin farklılaştırılmasına olanak vermemiştirll. ıo Yakup Uslu, Türk Gellr Vergisi Sisteminde Vergi Alaca~ı, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını No: 1982/242, Ankara, 1982, s Zl Uçar Demirkan, a.g.k., s ız Özer Ertuna, «Türkiye'de Faiz Politikası», FIı:ıanSaL YöneUm ve Yatınm P1aJılaması, Mart 1979, Yıl 1, Sayı 1, s. 37.

MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI ve BORSADA İŞLEM GÖREN YATIRIM FONLARI (EXCHANGE TRADED FUNDS ETF)

MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI ve BORSADA İŞLEM GÖREN YATIRIM FONLARI (EXCHANGE TRADED FUNDS ETF) MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI ve BORSADA İŞLEM GÖREN YATIRIM FONLARI (EXCHANGE TRADED FUNDS ETF) 1. GİRİŞ Tasarruf sahipleri, ellerindeki mevcut fonlarına farklı yatırım araçlarına yönlendirebilmektedir.

Detaylı

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ Şubat 2006 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN SERMAYE PİYASASINDAN ELDE ETTİKLERİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

GERÇEK KİŞİLERİN SERMAYE PİYASASINDAN ELDE ETTİKLERİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI GERÇEK KİŞİLERİN SERMAYE PİYASASINDAN ELDE ETTİKLERİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Osman Utku BOZDOĞAN

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına ilişkin ilgili temel kavramları

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu na Giriş EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) nin

Detaylı

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi Birol ÇELİK

Detaylı

TSPAKB. AB Yolunda Türkiye Sermaye Piyasası AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNİN SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ

TSPAKB. AB Yolunda Türkiye Sermaye Piyasası AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNİN SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ AB Yolunda Türkiye Sermaye Piyasası AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNİN SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ Kasım 2004 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI

Detaylı

HİsSE SENEDİ YATıRıMLARı VE RİSK

HİsSE SENEDİ YATıRıMLARı VE RİSK HİsSE SENEDİ YATıRıMLARı VE RİSK Meral TECER Hisse senedi piyasasında, söylentilerin etkilediği kısa süreli, spekülasyon amaçlı davranı lar bir yana, uzun dönemde en az riskle en çok verimin gerçekle tirildiği

Detaylı

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet almak suretiyle tasarruflarını değerlendirebilirler. Ancak

Detaylı

9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PARA YARATAN FİNANSAL KURUMLAR KATILIM BANKALARI (ÖFK): Katılım Bankalarını (İslam bankalarını), islam toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 10.1 Genel Bilgiler Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Sermaye Piyasası Araçları Menkul Kıymetler Diğer Sermaye

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI BANKALARIN İKİNCİ EL SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ: İŞ BANKASI ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ceren ÇEÇEN Tez

Detaylı

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK

Detaylı

NOT 1 - İRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.. ( irket ) 20.01.2006 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. irket, Sermaye Piyasası Kurulu nun Menkul Kıymet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT Yonca F. YÜCEL 1. Bankacılığa İlişkin Kanunlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 1. maddesine göre; Bu Kanununun amacı, finansal piyasalarda

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİDİR.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİDİR. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİDİR. 1 ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN

Detaylı