ulusal-100 endeksi 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ulusal-100 endeksi 2008"

Transkript

1 Büyük Düşüşün Ardõndan ulusal-100 endeksi Bölge/Ülke 2008 Performansõ EM Asya -21,2% EM Doğu Avrupa -13,4% EM Latin Amerika -3,8% BRIC -20,4% EM Ortalamasõ -16,1% Türkiye -34,6% ABD -13,0% Almanya -17,1% G7-13,2% *17 Mart 2007 itibariyle 2008 yõlõ bütün dünya borsalarõnda sert düşüşlerle başladõ. Düşüş için önemli gerekçelerden ilki ABD ekonomisinde başlayan durgunluğun resesyona dönüşerek global büyümeyi negatif etkilemesi, diğeri ise finans sektörünün subprime mortgage pozisyonlarõndan yazdõğõ zararõn büyüyerek cdo, cds gibi segmentlere sõçramasõ ve neticede sistemik riskin büyük bir çöküşle sonuçlanmasõna ilişkin korkular. ABD deki ekonomik yavaşlamanõn Abd ile ticari ilişkileri olan Asya ülkelerini ve emtia satõcõlarõnõ etkilemesi normal ama ABD ile ticareti ihmal edilebilir düzeyde olan Türkiye için bu kanaldan bir risk yok. Türkiye nin en önemli ticari partneri olan AB bölgesinde bir miktar yavaşlama olabilir ancak AB tüketimi ABD ye benzemiyor, daha istikrarlõ bir tüketim kalõbõ mevcut ve dramatik bir tüketim yavaşlamasõ ihtimali çok düşük. Bu açõdan AB bağõmlõsõ Türk ihracatçõ sektörlerinin büyüme temposu biraz yavaşlasa bile devam edecek. Türk tüketicisi ise 2006-mayõs türbülansõndan bu yana son derece defansif takõlmaya devam ediyor. Kriz çõkacak mantõğõyla hareket eden tüketici harcamalarõnõ erteledi ve döviz biriktirdi temmuz seçimlerinden sonra bir miktar ertelenmiş talep devreye girdi ama devamõ gelmedi. Devam eden global finansal krize, geçen hafta itibariyle eklenen iç siyaset krizi tüketicinin bir süre daha muhafazakar konumda kalacağõnõn göstergesi olabilir. Çünkü Türk tüketicisinin tüketim modelinde en baskõn faktör her zaman için istikrar algõsõ olagelmiştir. Bu şartlarda hisse seçiminde defansif davranma zorunluluğu var. Global türbülansõn konusu finans sektörü olduğu için banka hisselerinde özellikle tutucu olmak gerekiyor. Temettü veriminde yükseklik, iç piyasaya hitap etmesi ve satõnalma hedefi olma potansiyeli göz önüne alõnmasõ gereken kriterler.

2 Bankacõlõk, piyasa değerleri üzerinden endeks üzerindeki çok ağõrlõklõ ve işlem hacminde en yüksek paya sahip sektör. Artõk global sermaye piyasalarõnda, Türk Bankalarõ diye tek başõna ayrõ bir aktif sõnõfõndan bahsediliyor. Bankalarõn temel özelliği, muazzam bir kredi büyümesinden nemalanõyor olmalarõ, Türkiye de hem hanehalkõ hem de şirketler kesimi dünyanõn en düşük borçluluk oranlarõndan birine sahip ve çok kuvvetli bir büyüme potansiyeli sunuyor itibariyle derinleşmeye başlayan global kredi krizinde, Türk banklarõyla ilgili temel risk olarak kredi talebinin azalmasõndan ziyade dõş fonlama bulabilme konusunda sorun çõkma ihtimalinden bahsediliyor. Klişe söylem; cari açõğõn finansmanõnda zorluk çõkma ihtimali. Bankalarõn pasif tarafõnda dõş fonlamanõn payõ %24 ile makul bir düzeyde, bankalarõn bu yõl vadesi dolacak ve aktiflerde sadece %2.7 gibi bir pay oluşturan sendikasyon kredilerini yenilemekte zorlanacağõ düşüncesi gerçekçilikten uzak. Sadece maliyetler hafif yükselecek. Ancak bankalardaki son hareketi makro koşullar ve temel değerlemelerden ziyade, Türk piyasalarõndaki en likit aktif sõnõfõ olmasõyla açõklayabiliriz. Gerek global düşüşten faydalanmak gerek Türkiye ye özgü siyasi riske oynamak isteyenler için en kestirme yol banka hisselerini açõğa satmak. Ödünç imkanõ ve hacim derinliği ciddi pozisyon büyüklükleri için uygun düşüşünde Türkiye nin açõk ara dünya birincisi olmasõnda bu likidite en önemli rolü oynadõ. Yõlbaşõndan beri gelişen satõş dalgasõnda en fazla hõrpalanan hisseler garan ve halkb olurken, son bir kaç haftadaki ekstra performansõyla en sağlam kalan isctr oldu. İsctr son 2 yõlõn en kötü relatif performansõ gösteren ve temel rasyolarda alõma en uygun hisse olmasõnõn yanõsõra yabancõ ortağõ olmamasõ İş Bankasõnõ öne çõkaran başlõca faktör. Garan daki yabancõ ortak GECF %5 bir hisse payõnõ Aralõk sonunda ana sermayedar Doğuş Grubu na %25 iskontoyla satmõştõ. GE nin Garan satõşõnõn devamõnõn gelip gelmeyeceği bilinmiyor Fiyat Performansõ 2008 T F/K 2008 T F/DD akbnk -32,8% 8,4 1,6 garan -41,9% 7,2 1,6 isctr -26,5% 7,9 1,2 halkb -40,1% 7,3 1,9 vakbn -36,7% 6,6 1,2 ykbnk -34,0% 8,5 1,6 Akbank ta tuttuğu %20 stratejik pay, Citigroup un içinde bulunduğu finansal darboğaz nedeniyle demoklesin kõlõcõ olarak hisse üzerinde baskõ oluşturuyor. Yabancõ ortağõ olmayan ve teknik olarak en güçlü görünümü sunan İsctr favori bankamõz. İsctr son satõşta yeni dip yapmayan tek banka hissesi. akbnk garan isctr

3 Tuprs Uzun yõllar daha ülkenin tek rafinerisi olarak kalacak olan Tüpraş global değerleme ölçeğinde med-complex denen akdeniz bölgesi rafineriyle mukayese ediliyor. Tüpraş õn med-complex içinde en önemli artõsõ, hampetrol edinim maliyetlerindeki avantajlõ konumu yõlõ rafineri marjlarõnda med-complex ortalamasõ 5.30 dolar/varil iken Tüpraş 7.20 dolarlõk bir marj yakaladõ. Yeni petrol nakil projelerinin gündemde olmasõ ve Irak pazarõnda Türkiye nin etkin bir oyuncu olarak devreye girme ihtimali, önümüzdeki dönemde Tüpraş õn ham petrol temin avantajlarõnõn dolayõsõyla relatif yüksek rafineri marjlarõnõn devam edeceğini gösteriyor. Yanõsõra, izmit ve kõrõkkale rafinerindeki yatõrõmlar tamamlandõ ve beyaz ürün kapasitesi artmõş durumda. Ayrõca geçen yõl sonundan beri %40 ortağõ olduğu Opet petrol dağõtõm sektöründe güçlü bir ivme yakaladõ ve %15 pazar payõna ulaştõ. Ulusal marker programõ ile Irak tan kaçakçõlõğõ büyük ölçüde azaltarak Tüpraş satõş hacmine ve marjlarõna katkõ sağlayacak. Bütün bunlarõn ötesinde Tüpraş õ bugünlerde cazip hale getiren en önemli özelliği yüksek temettü politikasõ yõlõnda mn net karõndan 880 mn temettü dağõtmasõnõ beklediğimiz şirket %12-13 gibi Imkb de az rastlanõr bir temettü verimliliğine sahip. T T 2008 T u ciro p ihracat (%) 17% 22% 21% 23% r ciro artõşõ 35,4% 6,9% 9,3% favök favök marjõ 7,1% 5,1% 5,4% 5,3% s net kar temettü temettü/kar 74% 80% 80% 80% Tuprs için en ciddi uzun vadeli fiyat bölgesi aralõğõ. Banka hisselerinin değer kaybõ üzerinden endeksin yeni diplere doğru gideceğini varsaysak bile Tuprs bu düşüş hareketine eşlik etmeyebilir aralõğõ temettü veriminin %15 olmasõ anlamõna geliyor ve tek başõna önemli bir alõm argümanõ. Piyasa genelinin daha pozitif bir seyir gösterdiği senaryoda bölgesinin aşõlmasõ güçlü bir alõm sinyalinin ortaya çõkmasõ demek olacak.

4 Akcns Şu anda devasa bir şantiyeyi andõran İstanbul bölgesine hitap eden Akçansa aynõ zamanda sektörün en yüksek ihracat potansiyeline sahip şirketi. Bu nedenle yüksek temettü verimine sahip çimento sektörünün en büyük handikapõ olan kapasite fazlasõ meselesinden etkilenmeyecek nadir çimentoculardan yõlõnda sektör %19 büyürken, İstanbul %30 luk bir büyümeye sahne oldu. Akçansa 2007 yõlõnda iç piyasada bir önceki yõla göre dolar bazõnda %5, ihraç pazarlarõnda ise ortalama %20 daha yüksek fiyatlarla alõcõ bulmaya başladõ. Kapasitesini %55 artõşla 5.7 mn ton/yõl a çõkartacak olan yatõrõmõn bitmek üzere oluşu ve Ladik Çimento yu satõn almasõ hisse için beklentileri yükseltiyor. İhracat imkanõnõ kullanabilmesiyle global bir oyuncu olarak kabul edilen Akçansa nõn global eşleniklerine göre %30-40 daha düşük çarpanlarla işlem görüyor olmasõ yabancõ kurumsal yatõrõmcõ gözünde hisseyi çekici kõlan bir başka unsur T 2008 T A ciro k ihracat (%) 10% 6% 4% 10% ç ciro artõşõ 39,1% 19,5% 30,4% a favök n favök marjõ 33,6% 37,5% 36,2% 33,3% s a net kar g Akçansa gibi bir hissenin son 6 aylõk değer kaybõnõn %50 yi aşmõş olmasõ piyasanõn ne kadar aşõrõ satõldõğõnõn özeti gibi. 5 liralõk Akcns fiyatõ 2008 tahmini F/K ve FD/Favök oranlarõnda sõrasõyla 4.1x ve 3.8x gibi çok cazip seviyelere işaret ediyor. Uzun vadeli teknik analiz açõdan Akcns için 4.50 seviyesini son derece cazip bir alõm fõrsatõ olarak görmek lazõm. Krdmd Kardemir hõzlõ bir büyüme ve dönüşüm hikayesi olarak üç yõldõr önemli bir operasyonel performans sergilemiş bir şirket. Devam eden fõrõn moderizasyonu yatõrõmõnõn yanõnda üretim kapasitesini bu yõl ortasõ itibariyle %80 artõşla yõllõk 2.0 mn ton a çõkarmõş olacak. Buna ürün gamõnõn gelişmesini, özellikle 500K tona yükselmiş olan ray kapasitesini ekleyebiliriz- ray da kar marjõ kütük ve profilden daha yüksek. Böylece, üretim kapasitesinin %40 kõsmõ daha yüksek katmadeğer sağlayan profil ve raya kaydõrmayõ başarmõş olacak. Ürün gamõndaki çeşitleme ve artan kapasitenin birim maliyetleri düşürmesiyle Kardemir yine de %25 üstü favök marjlarõnõ devam ettirecek gibi görünüyor yõlsonu tahminimize göre hisse 3.4x F/K ve 2.6x FD/Favök çarpanlarõyla alõm için temel açõdan son derece cazip.

5 T 2008 T ciro ihracat (%) 1% 3% 5% 5% ciro artõşõ - 42,9% 14,5% 29,1% favök favök marjõ 9,9% 21,7% 26,4% 25,4% net kar Krdmd, 2007 yõlõ ilk yarõda yaptõğõ kuvvetli rallinin ardõndan düzeltme devam ediyor civarõndaki %50 geri alma seviyesi önemli bir teknik seviye. Temel beklentilerin güçlü olmasõndan dolayõ 1.00 civarõ iyi bir uzun vadeli alõm noktasõ. En kötü piyasa senaryolarõnda ise aralõğõna kadar çekilme ihtimali gündeme gelebilir. Tkfen Tekfen önemli beklentilerinden dolayõ alõm için izlenmesi gereken bir hisse. İnşaat, gübre üretimi ve gayrimenkul en önemli faaliyet alanlarõ olan şirketin taahhüt işleri ağõrlõklõ yurtdõşõnda, özellikle ortadoğu da. Bu bölgedeki ciddi petro-dolar birikimi tekfen in projelerinde bir kesinti olmayacağõ ve taahhüt defterinin 2007 yõlsonundaki 1.7 milyar dolardan 2008 ikinci yarõda 2.5 milyar dolara ulaşma projeksiyonunun geçerli olduğunu gösteriyor son çeyrekte tamamlamõş olduğu Fas ve Katar projeleri anahtar teslim projeler olduğu şirket maliyet artõşlarõnõ yansõtamamõş ve bu işlerden kar edememiştir. Bu geçici bilanço zayõflõğõ kimyevi gübre işinden gelen güçlü karla bir ölçüde telafi edildi. Artacak taahhüt projelerinin yanõnda, önümüzdeki dönemin yõldõz sektörü olacağõ görülen enerji sektörü Tekfen için hedef faaliyet alanõ- kõsa vadede nükleer enerji ihaleleri Tekfen için katalizör olabilir. Gayrimenkul alanõnda devam eden üç projenin ötesinde yeni girişimler olabilecek. Hisse halka arzõndan bu yana geçen kõsa sürede aralõğõnda işlem görmüş. Oluşan yükselen üçgen formasyonu 7.50 zirvesinin aşõlmasõ durumunda kõsa vadede 9.20 gibi bir fiyat hedefi anlamõna geliyor aşağõ kõrõlmasõ halini stop-loss olarak belirleyerek alõm için uygun görünüyor.

6 Bu analiz, Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. (Ekinciler Yatõrõm) tarafõndan güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanõlarak hazõrlanmõştõr. Analizde yer alan ifadeler, hiç bir şekilde veya suretle alõm satõm teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Ekinciler Yatõrõm bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmiyor. Bu sebeple, okuyucularõn buradan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanõlarak aldõklarõ kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği veya yalnõşlõğõndan Ekinciler Yatõrõm A.Ş. hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrõca Ekinciler Yatõrõm A.Ş. nin çalõşanlarõnõn ve danõşmanlarõnõn, herhangi bir şekilde bilgiler dolayõsõyla ortaya çõkabilecek, doğudan ve dolaylõ zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ek olarak, Ekinciler Yatõrõm A.Ş. raporlarõnõn internet üzerinden yoluyla alõnmasõ durumunda virüs, hatalõ gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayõ alõcõnõn donanõmõna veya yazõlõmõna gelebilecek herhangi bir zarardan dolayõ sorumlu tutulamaz.

9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A

9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A 9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A IMKB100 endeksi yõl başõndan bugüne YTL bazõnda %17, ABD dolarõ bazõnda ise %22 oranõnda artarak 45,889 değerine ulaşmõştõr. Her ne kadar Türkiye de 16 Nisan da başlayacak

Detaylı

Şirket Raporu. 21 Mart 2008. Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 TSKB ARAŞTIRMA

Şirket Raporu. 21 Mart 2008. Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 TSKB ARAŞTIRMA Şirket Raporu 21 Mart 2008 Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 ÜLKER BİSKÜVİ AL Hisse kodu ULKER Son fiyat 2.96 TL & $2.39 İMKB-100 & $/YTL 39,719 & 1.2379 Hisse sayõsõ (adet) 268,600,000

Detaylı

KARSAN. Şirket Raporu 17 Nisan 2006. Yeniden yapõlanmanõn. TSKB Araştõrma

KARSAN. Şirket Raporu 17 Nisan 2006. Yeniden yapõlanmanõn. TSKB Araştõrma Şirket Raporu 17 Nisan 2006 Ali Çakõroğlu cakiroglua@tskb.com.tr (212) 334 52 76 KARSAN AL Risk: Yüksek KARSN 5.30YTL İMKB 41,861 Hisse bilgileri Hisse kodu Son Fiyat 5.30YTL KARSN & 3.95$ İMKB-100 & $/YTL

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

BANKACILIK SEKTÖRÜ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 29/01/2014 BANKACILIK SEKTÖRÜ Kasım 2013 itibariyle Türk bankacılık sektörü 1 trilyon 653 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı. Bankacılık sektörü dönem net kârı önceki yılın aynı dönemine göre % 6,8 oranında

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

Hisse Strateji 2012. Belirsizliklerde Yol Haritamız

Hisse Strateji 2012. Belirsizliklerde Yol Haritamız Hisse Strateji 2012 Belirsizliklerde Yol Haritamız Ata Yatırım 18. Dönem Strateji Raporu Ocak 2012 STRATEJİ RAPORU - 2012 İçindekiler Genel Görünüm 2 Sayfa # Öneri Listesi 25 Geçtiğimiz yıl öneri listemizin

Detaylı

Hisse Senedi Stratejisi «Politik belirsizlik güçlü temelleri gölgeliyor» Haziran 2015

Hisse Senedi Stratejisi «Politik belirsizlik güçlü temelleri gölgeliyor» Haziran 2015 Hisse Senedi Stratejisi «Politik belirsizlik güçlü temelleri gölgeliyor» Haziran 2015 Ata Yatırım Strateji ATA YATIRIM STRATEJİ RAPORU - HAZİRAN 2015 12-Aylık BIST-100 Hedefi: 100,000, +%27 yukarı potansiyeli

Detaylı

Merkez Bankaları Para Basmaya Devam Ediyor

Merkez Bankaları Para Basmaya Devam Ediyor 28/12/2010 2010 KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER ve TÜRKİYE EKONOMİSİ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDİRME 2010 yılı dünya genelinde küresel ekonomik krizin etkilerinin giderilmeye çalışıldığı bir dönem olmuştur.

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Haziran 2010

AYLIK BÜLTEN Haziran 2010 AYLIK BÜLTEN 31 Mayıs 2010 İMKB-100 54,385 Hedef İMKB-100 65,261 Yükseliş Potansiyeli %20 2009 2010T 2011T F/K 11.0 9.3 8.4 FD/VAFÖK 7.4 6.9 5.8 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük: 212 319

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

Hisse Senedi Stratejisi

Hisse Senedi Stratejisi Hisse Senedi Stratejisi Likidite Dalgasının Sonuna Yaklașırken Ağustos 2014 Araștırma Müdürlüğü İçindekiler Sayfa Numarası Hisse Senedi Stratejisi 1 Sektör Görünümleri 20 Bankacılık 20 Beyaz Eşya 25 Cam

Detaylı

Koç Holding 2013 Yıl Sonu Finansal Sonuçlar Internet Yayını Deşifre Metni

Koç Holding 2013 Yıl Sonu Finansal Sonuçlar Internet Yayını Deşifre Metni Koç Holding Katılımcıları: Funda Güngör Akpınar, Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu, Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü Gökhan Dizemen, Finans Koordinatörü Funda Güngör Akpınar: İyi günler

Detaylı

Destekler Dirençler 56.500 57,200 55,000 57,500. KV Trend. Destek Direnç

Destekler Dirençler 56.500 57,200 55,000 57,500. KV Trend. Destek Direnç GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321 Önemli Gelişmeler Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde, Fransa, Almanya ve İngiltere'nın haftasonu Toronto'da yapılacak G20 zirvesinde, finansal kuruluşların gelecekteki

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.:

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.: 07/06/2011 BANKA VE SİGORTA SEKTÖRÜ Yılın ilk üç ayında bankaların toplam kredi hacmi yılsonuna gore %6,5 artarak 570 milyar TL ye yükselmiştir. Ancak bir önceki çeyreğe gore yavaşlama gözlenmiştir. Zorunlu

Detaylı

ARAŞTIRMA. En beğendiğimiz hisseler PRKME. ISE-100 performans grafiği

ARAŞTIRMA. En beğendiğimiz hisseler PRKME. ISE-100 performans grafiği ARAŞTIRMA 21 Ocak 2013 2013 Strateji Müzik durana kadar 2012 yılı Türk hisse senedi piyasası için mutlu bir yıl olarak geride kaldı. 2013 yılının ilk haftalarında ise İMKB-100 endeksi %9 oranında değer

Detaylı

Nisan 2015. Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi. Eğer zengin olmak istiyorsanız, kazanmak kadar biriktirmeyi de düşünün...

Nisan 2015. Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi. Eğer zengin olmak istiyorsanız, kazanmak kadar biriktirmeyi de düşünün... Nisan 2015 Eğer zengin olmak istiyorsanız, kazanmak kadar biriktirmeyi de düşünün... Ben Franklin Nisan 2015 GÖRÜNÜM Ekonomi Mart ın sonuna doğru, Şubat ve Mart ın ilk yarısı boyunca gözlemlenen Türkiye

Detaylı

12 aylık BİST 100 endeks hedef değeridir.

12 aylık BİST 100 endeks hedef değeridir. MALİ PİYASALAR STRATEJİSİ 2015 100000 (rakam) Yüzbin (100.000) 99999 dan sonra ve 100001 den önce gelen doğal sayıdır. Bilimsel gösterimi 10 5 tir. Wikipedia Garanti Yatırım Araştırma ya göre 100000, 12

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

Gökhan Şen Hakan Aygun Hakan Aklar

Gökhan Şen Hakan Aygun Hakan Aklar STRATEJİ Hisse Senetleri Görünümü Gökhan Şen Hakan Aygun Hakan Aklar 8 Ocak 2014 gokhan.sen@akyatirim.com.tr hakan.aygun@akyatirim.com.tr hakan.aklar@akyatirim.com.tr 2014 politik belirsizliğin Arttığı

Detaylı

ŞİŞE CAM Endekse Paralel Getiri Cam

ŞİŞE CAM Endekse Paralel Getiri Cam ŞİŞE CAM Endekse aralel Getiri Cam 9 Ekim 2013 Ömer Ömerbaş, Göksel Şişmanlar omer.omerbas@akyatirim.com.tr, goksel.sismanlar@akyatirim.com.tr Halka açık iştiraklerine göre yüksek primle işlem görüyor

Detaylı

abc Haftalık Portföy Önerileri 18 Şubat 22 Şubat 2008 Türkiye Haftalık Portföy Önerileri

abc Haftalık Portföy Önerileri 18 Şubat 22 Şubat 2008 Türkiye Haftalık Portföy Önerileri Mali piyasaların bu hafta Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklanacağını düşünüyoruz İç tarafta ise, Hazine ihaleleri, Merkez Bankası beklenti anketi ve tüketici güven endeksi haftanın

Detaylı

Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi. Aylık Ekonomi Bülteni

Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi. Aylık Ekonomi Bülteni Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs, 2015 Öne Çıkanlar İçindekiler Sayfa Öne Çıkanlar 1 Öne Çıkanlar 2 3 Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Piyasa Gelişmeleri Makroekonomik

Detaylı

Piyasalara Petrol Dopingi

Piyasalara Petrol Dopingi Hisse Senedi Stratejisi Aralık 2014 Piyasalara Petrol Dopingi Piyasa Rakamları Kapanış 1Ay BIST-100, YTL 84,915 5.4% İşlem Hacmi YTL mn 5,343 22.6% TRLIBOR, 3 Ay% 8.89-1.2 bps Gösterge Tahvil 7.40-1.16

Detaylı

AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108

AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108 AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108 Piyasaların yurtdışına bağlı seyri Eylül ayında da sürecek... Ağustos da faiz artırmayan FED in Eylül ayında da artırıma gitmesini beklemiyoruz... Beklentilerin sağlıklı

Detaylı

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir... Bertrand Russell Haziran 2014 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell GÖRÜNÜM Ekonomi Mayıs ayında finans piyasalarında

Detaylı

9 Mayıs 2006 A R A Ş T I R M A

9 Mayıs 2006 A R A Ş T I R M A A R A Ş T I R M A IMKB100 endeksi yıl başından bugüne YTL bazında %12.0 ABD doları bazında %13.6 artarak 44,563 değerine ulaşmıştır. Bu değer kazancının temelinde özelleştirmelerin önceki yıllara kıyasla,

Detaylı

Ekim 2011 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi

Ekim 2011 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi İnsan akıllı bir yaratıktır; böyle olduğu için de uygun gıdasını bilimden alır. Fakat insanın bilgisinin alanı öylesine dardır ki, bilimden aldığı besinlerden ancak çok az bir kısmı için ümitlenebilir."

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Nisan 2015

AYLIK BÜLTEN Nisan 2015 AYLIK BÜLTEN Nisan 2015 GÜNLÜK VERİLER Mart 2015 Kapanış Aylık Değişim% BIST-100 80,846-4,22 BIST-30 99,074-4,44 Tahvil (En Aktif) 8,77 +0,23 Grup Şirketleri Atlas 0,79 +2,60 Avgyo 1,10 +19,57 Avtur 1,58-0,63

Detaylı

Alternatif Piyasalar. AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER) DIŞ PİYASALAR. Hisse Senedi 14 Temmuz 2015

Alternatif Piyasalar. AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER) DIŞ PİYASALAR. Hisse Senedi 14 Temmuz 2015 Alternatif Piyasalar DIŞ PİYASALAR Hisse Senedi 14 Temmuz 2015 AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER) AL Son dönemde petrol fiyatlarının hızla gerilemesi ve bu düşüşün ana sebebinin arz kaynaklı olması; havayolları

Detaylı

Ocak 2014 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi. Ya rım söz konusu olduğunda, risksiz gibi görünen işlemler nadiren karlıdır.

Ocak 2014 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi. Ya rım söz konusu olduğunda, risksiz gibi görünen işlemler nadiren karlıdır. Ocak 2014 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi Ya rım söz konusu olduğunda, risksiz gibi görünen işlemler nadiren karlıdır Robert Arno GÖRÜNÜM Ekonomi Maça, zaten Kırılgan Beşli nin içinde, FED

Detaylı