Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları"

Transkript

1 i Prof. Dr. Cemal ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 5. Bası

2 ii Yayın No : 2887 Hukuk Dizisi : Baskı Nisan 2013 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A Ş. Baskı -Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No.: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 iii BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları adlı kitabımızın 2011 yılında gerçekleştirilen 4. Basısı tükenmiştir. 4. Basının yapıldığı 2011/ Haziran ından bu yana gerek Türk milletlerarası usul hukuku alanında ve gerekse milletlerarası ticaret hukuku alanında ciddi değişiklikler olmuştur. Yeni basıya tüm değişiklikler işlenmiştir. Ayrıca, kitabımızın yeni basısında, uluslararası ticari ve ekonomik ilişkiler alanındaki ihtiyaçlara bağlı olarak bazı konulardaki görüşlerimizde revizyona gidilmiştir. Kitap, muhteva olarak; önemli ölçüde zaman içinde verdiğimiz mütalaalar, bilirkişilik raporları, avukatlık ve hakemlik müktesabatımıza dayanmaktadır. Diğer bir ifade ile, Kitap; test edilmiş bilgi ve değerlendirmeler içermektedir. Bu ise, eseri tatbikatçılar bakımından vazgeçilmez kılmaktadır. Tatbikatçılara, akademisyenlere ve öğrencilere gösterdikleri ilgi için bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabın yeni basıya hazırlanması, Anabilim Dalımızdan Yard. Doç. Dr. Emre ESEN in titiz gayret ve çalışmaları ile gerçekleşmiştir. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca kitabın yeni basısının hazırlanmasında katkı sağlayan Anabilim Dalımız araştırma görevlilerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kitabın basımını gerçekleştiren BETA Yayınlarının değerli sahip ve çalışanlarına ve hususen kitabı basıya hazırlayan Gülgonca ÇARPIK a derin teşekkürlerimi sunarım. Levent/İstanbul, 25 Mart 2013 Prof. Dr. Cemal ŞANLI

4 iv

5 v DÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ 1. Kitabımızın 3. Basısının yapıldığı 2005 yılından bu yana, ülkemizin uluslararası ticaret hukuku sisteminde ciddi değişiklikler olmuştur. Bu bağlamda Türkiye, kısa zaman önce Uluslararası Alım-Satım Akitlerine İlişkin Viyana Konvansiyonu na taraf olmuştur. Yine Türkiye 2005 yılından bu yana uluslararası ticarî ve ekonomik uyuşmazlıkların çözümüne, uluslararası tebligata ve yabancı mahkeme kararlarının tenfizine ilişkin pek çok ikili ve çok taraflı anlaşmaya taraf olmuştur. Önceki basının yapıldığı 2005 yılından sonraki dönemde ülkemizde yeni bir Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu çıkarılmıştır. Yeni basıda, 2005 den sonraki dönemde çıkan bu yasalar esas alınmıştır. Ayrıca, kitabımızın 4. Basısında Dünya Ticaret Örgütü ne ve bu Örgüt düzeni içinde oluşturulan uyuşmazlık çözüm usulüne de yer verilmiştir. 2. Günümüzde, uluslararası ticarî ve ekonomik ilişkilerdeki artışa paralel olarak, bu ilişkilerden doğan uluslararası karakterli uyuşmazlıklar da aynı oranda artmıştır. Bugün uluslararası karakterli uyuşmazlıklara bakacak beynelmilel yetki ile donatılmış bir mahkeme mevcut değildir. Bu tür uyuşmazlıklar da millî mahkemelerde veya tarafların anlaşması ile tahkim mahkemelerinde çözümlenmektedir. Mahallî uyuşmazlıklara nispetle uluslararası karakterli uyuşmazlıkların çözümünde karşılaşılan güçlükler -davaların yabancı unsur içermesi sebebiyle- çok daha fazladır. Yine bu uyuşmazlıkların maliyeti diğerlerine göre çok daha yüksektir. Ayrıca çoğu kez tarafların veya dava konusu şeyin farklı ülkelerde bulunmasından kaynaklanan tebligat ve delillerin teminindeki güçlükler sebebiyle bu davalar ciddi biçimde uzamaktadır. 3. Bugün millî mahkemelerde ve tahkim mahkemelerinde davaların uzaması, uluslararası ticaret camiasında ciddi bir yakınma sebebidir. Klâsik ihtilâf çözme usulü olan mahkeme ve tahkim usulünde davaların uzaması ve maliyetlerin yüksek olması, ihtilâfa takaddüm eden safhada -ileride ihtilafın çıkmasını önleyici nitelikteki- hukukî tedbirleri ve ihtilâfların sulhane çözümünü hedef alan uzlaştırma tekniklerini önemli hâle getirmiştir. Bu itibarla Kitabımızın birinci bölümünde ihtilâfa takaddüm eden safhada, yani akitlerin müzakere ve tasarlanma safhasında potansiyel (muhtemel) ihtilâfları önleme teknikleri üzerinde durulmuştur. Gerçekten de; çoğu kez ihtilafların tohumları mukavelelerin müzakere ve tasarlanması safhasında atılmaktadır. Hukukçuların, sözleşmelerin müzakere ve yazımı safhasında dikkate alacakları bazı ilkeler, potansiyel ihtilâfları asgarîye indirebilir. En etkin ve en ucuz ihtilâf çözme tekniğinin, henüz ihtilâflar ortaya çıkmadan önlenmesi olduğu söylenebilir. 4. Uluslararası ticarî ve ekonomik sözleşmelerin doğası gereği, -ne türden sözleşmeler yapılırsa yapılsın- çok defa uyuşmazlıklar kaçınılmaz olur. Uyuşmazlıkların çö-

6 vi züm merciinin millî mahkemeler veya tahkim olmasına göre özel sorunlar ortaya çıkar. Hukukçular, millî mahkemelerde açılan davalarda; hususen tebligat, mahkemenin yerel ve uluslararası yetkisi, davacının yabancı olması sebebiyle yatırması gereken teminat (Cautio Judicatum Solvi), yabancı ülkelerde bulunan delillerin toplanması ve değerlendirilmesi, karar yabancı mahkemeden alınmış ise bunun ülkede icrası konularında çözümü güç özel sorunlarla karşılaşırlar. Elinizdeki Kitap, bu alanda hukukçulara yardımcı olmayı hedeflemektedir. 5. Bugün, klâsik ihtilâf çözme usulü olan ulusal yargı ve tahkimde davaların uzaması ve maliyetlerin yüksekliği, iş dünyasını barışçıl ihtilâf çözme teknikleri ne yöneltmiştir. Bugün, özellikle Milletlerarası Ticaret Odası (MTO), uluslararası ticarî ve ekonomik uyuşmazlıkların barışçıl ihtilâf çözme teknikleri ile hallini düzenleyen bir dizi kurallar geliştirmiş, bu usulü kurumsallaştırmıştır. İleriki yıllarda, pek çok uluslararası karakterli ihtilâfın bu yolla çözümleneceğini tahmin edebiliriz. Kitabımızda, bu çağdaş ihtilâf çözme teknikleri de incelenmiş ve Türk Hukukçularının dikkatine sunulmuştur. 6. Kitabın muhtevasını oluşturan konuların kaleme alınmasında, esas itibariyle, Türk Hukukundan hareket edilmiştir. Diğer bir ifade ile Kitapta, uluslararası ticarî uyuşmazlıkların birinci plânda Türk Hukukundaki çözüm yolları üzerinde durulmuştur. Bu itibarla Kitabın, Türk Hukuku çerçevesinde uluslararası karakterli ticarî ve ekonomik uyuşmazlıkların çözümü işi ile meşgul olanlara yardımcı olacağını ümit etmekteyiz. Kitabımızın bu basısının yayına hazırlanmasında Anabilim Dalımız öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Emre ESEN ve Yard. Doç. Dr. İnci Ataman FİGANMEŞE ile Araş. Gör. Ayşe Elif ULUSU nun çok ciddi katkıları olmuştur. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, kitabın basımını gerçekleştiren BETA yayınlarının değerli sahip ve mensuplarına, özellikle kitabı basıya hazırlayan Gülgonca ÇARPIK a derin teşekkürlerimi sunarım. Levent/İstanbul, 24 Mayıs 2011 Prof. Dr. Cemal ŞANLI

7 vii İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI SAFHASINDA (İhtilaflara Takaddüm Eden Safhada) ÖNLENMESİ I- GENEL OLARAK ULUSLARARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELER VE HUKUKÎ REJİMİ...3 II- ULUSLARARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI SIRASINDA MUHTEMEL (Potansiyel) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ (Önlenmesi)...9 A- SÖZLEŞME SIRASINDA MUHTEMEL UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZME (Önleme) İLKELERİ ) Sözleşme Sırasında Taraflar Sözleşme Yapma Ehliyeti ne Sahip Olmalıdır ) Yazılı ve İlgili Hukuka Göre Geçerli Bir Sözleşme Yapılmalıdır ) Akreditif Sözleşmesi Dışında, Taraflar Arasındaki Tekmil İlişkileri Düzenleyen Müstakil Bir Maddî Hukuk Sözleşmesi Yapılmalıdır ) Sözleşme, Sözleşme Konusu Malın Gözetimi İle İlgili Objektif Bir Düzenleme İçermelidir ) Sözleşme, Akdin Objektif ve Sübjektif Bakımdan Esaslı Unsurlarını Taşımalıdır ) Sözleşme Fikrî ve Sınaî Hakların Devir ve İktisabına İlişkin Hükümler İçermelidir ) Sözleşme Hard Ship Klozları (Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Hal Klozları) İçermelidir...36

8 viii 8) Sözleşme Bir Hukuk Seçimi İçermelidir ) Sözleşme, İhtilaf Vukuunda Başvurulacak Yargı Merciini Belirtmelidir...57 B- ULUSLARARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN LİSAN VE YORUM SORUNLARI VE BUNLARIN SÖZLEŞME SAFHASINDA ÖNLENMESİ...58 İkinci Bölüm ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN İHTİLAFIN VUKUUNDAN SONRA HUKUKSAL YOLLARLA ÇÖZÜMÜ I- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN MİLLİ MAHKEMELER ARACILIĞI İLE ÇÖZÜMÜ...73 A- GENEL OLARAK ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLAR VE MİLLİ MAHKEMELER...73 B- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN TARAFLARIN SEÇTİĞİ MİLLİ MAHKEMELERDE GÖRÜLMESİ ) Yetki Şartı veya Sözleşmeleri...75 a) Genel Olarak...75 b) Sözleşmelerin Tasarlanması Sırasında Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi ) Türk Mahkemelerinin Seçilmesi...77 a) Türk Mahkemelerinin Seçimini Öngören Anlaşmaların Geçerlilik Şartları...78 b) Yetki Şartı veya Anlaşması ile Türk Mahkemelerinin Yetkili Kılınmasının Hukukî Sonuçları ) Yabancı Mahkemelerin Seçilmesi...88 a) Yabancı Mahkemelerin Seçimini Öngören Anlaşmaların Geçerlilik Şartları...90 b) Yetki Şartı veya Anlaşması ile Yabancı Mahkemelerin Yetkili Kılınmasının Hukukî Sonuçları...95 c) Yabancı Mahkemeler Lehine Yapılmış Yetki Anlaşmalarına Rağmen Davaların Türk Mahkemelerinde Görülmesi C- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN TARAFLARIN DOĞRUDAN BAŞVURDUĞU MİLLÎ MAHKEMELERDE GÖRÜLMESİ ) Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Doğrudan Millî Mahkemelere Başvurulması...110

9 ix 2) Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Doğrudan Türk Mahkemelerine Başvurulması a) Türk Mahkemelerinin Yargı Yetkisi ve Bu Yetkinin İstisnaları b) Türk Mahkemelerinin Uluslararası Yetkisi aa) Davalının İkametgâhı (Yerleşim Yeri) Mahkemesi bb) Sözleşmenin İfa Yeri Mahkemesi cc) Türkiye de İkametgahı Bulunmayanlar Aleyhine Açılacak Mal ve Alacak Davalarında İhtilaflı Şeyin Bulunduğu Mahal Mahkemesi dd) Vekalet Ücretinden Doğan Davalarda veya Karşılık Davalarda, Esas Davanın Görüldüğü Mahal Mahkemesi ee) İflas Davalarında Yetki ff) Yetki İtirazına Uğramayan Türkiye deki Herhangi Bir Mahal Mahkemesi gg) Fikrî ve Sınaî Haklardan Doğan Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkemeler D- TÜRK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLMEKTE OLAN ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARLA İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR (Teminat, Derdestlik, Bekletici Mesele, Delillerin Toplanması ve Değerlendirilmesi, Tebligat, İhtiyatî Tedbirler) ) Yabancıların veya Türkiye de Mutad Meskeni Olmayan Türk Vatandaşlarının Teminat Yatırma Mükellefiyeti ) Uluslararası Derdestlik ve Bekletici Mesele a) Uluslararası Derdestlik b) Bekletici Mesele (Mesele-i Müstehire) ) Deliller, Toplanması ve Değerlendirilmesi a) Deliller ve İspat Konularında Lex Fori nin Uygulanması b) Delillerin İspat Hukuku Bakımından Tâbi Olduğu Şekil c) Delillerin Toplanması ve İstinabe Usulü ) Tebligat ) Uluslararası Ticarî ve Ekonomik Uyuşmazlıklarda Türk Mahkemelerince İhtiyatî Tedbir veya İhtiyatî Haciz Kararı Verilmesi a) Genel Olarak b) İhtiyati Tedbir Talepleri...191

10 x c) İhtiyati Haciz Talepleri d) Türk Mahkemelerine Verilen İhtiyatî Haciz veya Tedbir Kararlarının Devamı İçin Gereken İşlemler ) Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıklarla İlgili Yabancı Mahkeme Kararlarının Türk Mahkemelerinde Tenfizi (İcrası) a) Türk Hukukunda Tanıma ve Tenfiz aa) Görevli ve Yetkili Mahkeme bb) Tenfiz Dilekçesi ve Ekleri cc) Harçlar dd) Tenfiz Şartları (i) Türkiye ile Kararın Verildiği Ülke Arasında Karşılıklılık Bulunmalıdır (MÖHUK m. 54/a) (ii) Karar, Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisine Giren Bir Konuda Verilmiş Olmamalıdır ve Yabancı Mahkeme Kendisini Aşırı Yetki Teşkil Edecek Suretle Yetkili Görmüş Olmamalıdır (MÖHUK m. 54/b) (iii) Karar Türk Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Olmamalıdır (MÖHUK m. 54/c) (iv) Karar, Davalının Savunma Haklarına Riayet Edilerek Verilmiş Olmalıdır (MÖHUK m. 54/ç) b) Dava Masraflarına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi c) Tenfiz Edilen Yabancı Kararın Yerine Getirilmesi d) Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizinde Zamanaşımı II- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLU İLE ÇÖZÜMÜ A- GENEL OLARAK ULUSLARARASI TİCARÎ TAHKİM B- ULUSLARARASI TİCARÎ TAHKİMİN TANIMI VE HUKUKÎ REJİMİ C- TÜRKİYE DE ULUSLARARASI TİCARÎ TAHKİM ) Yatırım Uyuşmazlıkları ile İlgili Uluslararası Tahkim ) 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu na Göre Uluslararası Tahkim a) Kanunun Amaç, Konu, Yer ve Zaman İtibariyle Uygulanması b) Tahkimde Görevli/Yetkili Mahkeme ve Yerel Mahkemelerin Tahkime Müdahalesi c) Tahkim Şartı veya Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları ve Hükümleri d) Tahkim Mahkemesinin Teşkili ve Yetkisi...273

11 xi e) Tahkim Yargılaması (Tahkim Usul ve Esasına Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi, Tahkim Yerinin Belirlenmesi, Davanın Açıldığı Tarih, Dava ve Cevap Layihalarının Sunulması, Görev Belgesinin (Term of Reference)Düzenlenmesi, Tahkim Lisanı, Delillerin Toplanması, Kararın Şekli ve Süresi) D- YAPISAL OLARAK ULUSLARARASI TAHKİM (Ad Hoc ve Kurumsal Tahkim) ) Ad Hoc (Arızî) Tahkim ) Kurumsal Tahkim (Daimî Hakem Mahkemeleri) a) Yatırım İhtilaflarının Halline Dair Uluslararası Merkez (International Centre for the Settlement of Investment Disputes/ICSID) b) WIPO/Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü Tahkim Mahkemesi WIPO Arbitration Court) c) MTO Tahkim Mahkemesi (ICC Arbitration Court) d) Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (London Court of International Arbitration/LCIA) e) Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Tahkim Mahkemesi (The International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Russian Federation/ICAC) f) Avusturya Federal Ekonomi Odası Uluslararası Tahkim Merkezi (International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber-Vienna International Arbitral Centre/VIAC) g) Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce/SCC Institute) h) Amerikan Tahkim Odası (The American Arbitration Association/AAA) ı) Hububat ve Yem Ticaret Birliği Tahkim Mahkemesi (The Grain and Feed Trade Assocation Arbitration Tribunal/GAFTA Arbitration Tribunal) i) Sıvı ve Hayvansal Yağ ve Tohum Birlikleri Federasyonu Tahkim Mahkemesi (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Arbitration Tribunal/FOSFA Arbitration Tribunal) j) Rafine Şeker Birliği Tahkim Mahkemesi (The Refined Sugar Association Arbitration Tribunal) k) Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport-CAS) E- ULUSLARARASI TİCARÎ HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE DE TENFİZİ ) Genel Olarak Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye de Tenfizi ) New York Anlaşmasına Göre Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi...323

12 xii a) New York Anlaşmasının Zaman, Konu ve Ülke İtibariyle Uygulama Alanı b) New York Anlaşmasına Göre Tanıma ve Tenfiz Davalarında Usul c) New York Anlaşmasına Göre Tanıma Şartları d) New York Anlaşmasına Göre Tenfiz Şartları aa) Taraflar arasında geçerli bir tahkim anlaşması bulunmalıdır (m. V/I-a) bb) Karar, Davalının Savunma Haklarına Riayet Edilerek Verilmiş Olmalıdır (m. V/1-b) cc) Karar, Hakemlerin Yetkileri İçinde Verilmiş Olmalıdır (m. V/1-c) dd) Hakem Mahkemesinin Teşkili veya Tahkim Prosedürü Taraflar Arasındaki Anlaşma Hükümlerine -Anlaşmada Hüküm Yoksa- Tahkim Prosedürünün Cereyan Ettiği Ülke Hukukuna Uygun Olmalıdır (m. V/1-d) ee) Karar, Taraflar İçin Bağlayıcı (Binding) Olmalı veya Verildiği Ülke Hukukuna ya da Tahkimin Tâbi Olduğu Ülke Hukukuna Göre İptal Edilmemiş yahut İcrası Askıya Alınmamış Olmalıdır (m. V/1-e) ff) Karar, Tenfiz Devleti Hukukuna Göre Tahkim Yolu ile Çözümü Mümkün bir Uyuşmazlığa İlişkin Olmalıdır (m. V/2-a) gg) Karar, Tenfiz Devleti Hukukunun Kamu Düzenine Aykırı Olmamalıdır (m. V/2-b) ) 5718 Sayılı Kanuna Göre Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi ) New York Anlaşmasına ve 5718 Sayılı Kanuna Göre Tenfiz Dilekçesi ve Ekleri III- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN DOĞRUDAN MÜZAKERELER, UZLAŞTIRMA, TEKNİK BİLİRKİŞİLİK (HAKEM BİLİRKİŞİLİK), ÖN HAKEMLİK, ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ VE ALTERNATİF İHTİLAF ÇÖZME TEKNİKLERİ (ADR) İLE ÇÖZÜMÜ A- UYUŞMAZLIKLARIN MÜZAKERELER YOLU İLE ÇÖZÜMÜ B- UYUŞMAZLIKLARIN UZLAŞTIRMA YOLU İLE ÇÖZÜMÜ ) ICC Uzlaştırma Kuralları ) UNCITRAL Uzlaştırma Kuralları ) ICSID Uzlaştırma Kuralları ) FIDIC Uzlaştırma Kuralları...419

13 xiii C- UYUŞMAZLIKLARIN TEKNİK BİLİRKİŞİLİK (Technical Expertise-Hakem Bilirkişilik) YOLU İLE ÇÖZÜMÜ D- UYUŞMAZLIKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SÖZLEŞMELERE MÜDAHALESİ YOLU İLE ÇÖZÜMÜ (Akitlerin Tarafsız Üçüncü Kişilerce Yorumlanması, Doldurulması ve Uyarlanması) E- UYUŞMAZLIKLARIN ÖN HAKEMLİK (Pre Arbitral Referee Procedure) YOLU İLE ÇÖZÜMÜ F- UYUŞMAZLIKLARIN ALTERNATİF İHTİLAF ÇÖZME USULLERİ (ADR/ Alternative Dispute Resolutions) İLE ÇÖZÜMÜ IV- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN DİPLOMATİK YOLLA ÇÖZÜMÜ V- YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI A- YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE ICSID ANLAŞMASI B- YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE İLGİLİ İKİLİ ANLAŞMALAR VE TAHKİM VI- DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NDE (DTÖ) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI A- DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ YARGILAMA USULÜ ) DTÖ Uyuşmazlık Giderme Yoluna Dair Kuralların Kaynağı: 1947 ve 1994 tarihli GATT Anlaşmaları ) DTÖ Yargılamasının Özellikleri a) Münhasır Yetki b) Özel Hukuk Kişilerinin Durumu c) İhlâl Bulunmasa da Yargı Yoluna Başvurma İmkânı d) Yargı Merciinin Önceki Kararlarının Etkisi B- DTÖ YARGILAMASINDA İZLENECEK USUL ) Müzakere Aşaması ) Panel Aşaması C- TEMYİZ AŞAMASI D- TAVSİYELERİN YERİNE GETİRİLMESİ ve YAPTIRIM UYGULANMASI AŞAMASI ) Tavsiyelerin Yerine Getirilmesi Aşaması ) Tavsiyelerin Yerine Getirilmemesi Hâlinde Uygulanan Yaptırımlar...502

14 xiv EKLER MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN DEVLETLER VE DİĞER DEVLETLERİN VATANDAŞLARI ARASINDAKİ YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİ HAKKINDAKİ KONVANSİYON - ICSID MİLLETLERARASI TİCARÎ HAKEMLİK KONUSUNDAKİ 21 NİSAN 1961 TARİHLİ AVRUPA (CENEVRE) SÖZLEŞMESİ YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE İCRASI HAKKINDAKİ 10 HAZİRAN 1958 TARİHLİ NEW-YORK SÖZLEŞMESİ MİLLETLERARASI TİCARET ODASI TAHKİM KURALLARI İHTİLAFLARIN DOSTANE HALLİ (İDH) KURALLARI MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (Viyana Konvansiyonu) BİBLİYOGRAFYA...605

15 xv AAA AB ABD ADR agm age AJCL AJIL American University JILP Ankara BD Arb. Int. AT BATİDER BK Bkz. BLS BM Boston University LR BYIL KISALTMALAR : American Arbitration Association : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Alternative Dispute Resolution : Adı Geçen Makale : Adı Geçen Eser : American Journal of Comparative Law : American Journal of International Law : American University Journal of International Law and Policy : Ankara Barosu Dergisi : Arbitration International : Avrupa Topluluğu : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi : Borçlar Kanunu : Bakınız C. : Cilt CJTL CMK DHH DPT DTÖ E. : Esas EC EDI EŞHK : Business Law Review : Birleşmiş Milletler : Boston University Law Review : British Yearbook of International Law : Colombia Journal of Transnational Law : Ceza Muhakemesi Kanunu : Devletler Hususi Hukuku : Devlet Plânlama Teşkilatı : Dünya Ticaret Örgütü : European Community : Electronic Data Interchange : Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem Şirketlerle Sigorta Şirketleri Hakkında Kanun-u Muvakkat

16 xvi FIDIC FILJ FOSFA GAFTA GATT Georgia JICL HGK HILJ HMK HUMK IBL ICC ICLQ ICLR. ICSID ILM. INCOTERMS Int. Lawyer ITLJ İBD İHFM İİK K. : Karar KHK LCIA LRA m. : Madde MHB. MK. MÖH MÖHUK MTK MTO : Federation International Des Ingenieurs-Counseils : Foreign Investment Law Journal : Federation of Oils, Seeds and Fats Associations : Grain and Feed Trade Association : General Agreement on Tariffs and Trade : Georgia Journal of International and Comparative Law : Hukuk Genel Kurulu : Harvard International Law Journal : Hukuk Muhakemeleri Kanunu : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu : International Business Lawyer : International Chamber of Commerce : International and Camparative Law Quarterly : International Construction Law Review : International Center/Convention on Settlement of Investment Disputes : International Legal Materials : International Commercial Terms : International Lawyer : International Trade Law Journal : İstanbul Barosu Dergisi : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası : İcra İflas Kanunu : Kanun Hükmünde Kararname : London Court of International Arbitration : Locus Regit Actum : Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni : Medeni Kanun : Milletlerarası Özel Hukuk : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun New York University : Milletlerarası Tahkim Kanunu : Milletlerarası Ticaret Odası

17 JILP Northwestern JILB Not. K. OECD PCA p. : Page Rec. des Cours RG. RKD S. : Sayı SCC Sh. SSCB xvii : New York University Journal of International Law and Politics : Northwestern Journal of International Law and Business : Noterlik Kanunu : Organisation fon Economic Co-operation and Development : Permanent Court of Arbitration : Recueil des Cours de l Academie de Droit International : Resmî Gazete : Resmî Kararlar Dergisi : Stockholm Chamber of Commerce : Sayfa T. : Tarih TC Texas ILJ The Ohio SJDR TOBB TRIPs TTK UN UN/ECE UNCITRAL UNIDROIT : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği : Türkiye Cumhuriyeti : Texas International Law Journal : The Ohio State Journal of Dispute Resolution : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right : Türk Ticaret Kanunu : United Nations V. : Volume vd. VIAC WIPO WTO Y YBCA YKD. : United Nations Economic Commission for Europe : United Nations Commission on International Trade Law : International Institute for the Unification of Private Law : Ve devamı : Vienna International Arbitration Center : Wold Intellectual Property Organisation : World Trade Organization : Yargıtay : Yearbook Commercial Arbitration : Yargıtay Kararları Dergisi

18 xviii

stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Ö retim Üyesi

stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Cemal fianli stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Ö retim Üyesi Uluslararas Ticari Akitlerin Haz rlanmas ve Uyuflmazl klar n Çözüm Yollar 3. Bas II Yay

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI I Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Prof. Dr. Cemal ŞANLI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Doç. Dr. Emre ESEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TÜRK MİLLETLERARASI

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies Türkiye de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NDA TAHKİM

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NDA TAHKİM Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NDA TAHKİM (6100 Sayılı HMK md. 407-444) Beta Yayın No : 2921 Hukuk Dizisi :

Detaylı

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI (2010 REVİZYONU URDG 758) MAKALELER Editör Prof. Dr. Nuray EKŞİ İstanbul 2011 Yay n No : 2461 Hukuk Dizisi : 1200 1. Bask Mayıs 2011 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM DOĞAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

ULUSLARARASI SATIM HUKUKUNDA KANUNLAR İHTİLAFI MESELELERİ

ULUSLARARASI SATIM HUKUKUNDA KANUNLAR İHTİLAFI MESELELERİ Doç. Dr. Yusuf ÇALIŞKAN İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI SATIM HUKUKUNDA KANUNLAR İHTİLAFI MESELELERİ Uluslararası Ticarette Riskler ve Lex Mercatoria Satım Sözleşmesine

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME Dr. Ersan ATALAY ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (BELGE KARŞILIĞINDA ÖDEME) Beta Yay n No : 2680 Hukuk Dizisi : 1304 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-704 - 5 Copyright

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

MAKALELER. Yusuf ARTAR (*) PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku, 6. Bası, Ankara 2007, s. 692 2

MAKALELER. Yusuf ARTAR (*) PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku, 6. Bası, Ankara 2007, s. 692 2 ULUSLARARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARINDA ICSID TAHKİMİ Yusuf ARTAR (*) 1- GİRİŞ Kural olarak, kişiler arasında meydana gelen uyuşmazlıklar mahkemeler tarafından karara bağlanmaktadır. Ancak irade serbestisi

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU I Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL Prof. Dr. Ergin NOMER DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU (MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK) Çözümlenmiş Örnek Olaylar - Seçilmiş Mahkeme Kararları Kanunlar İhtilâfı Kuralları - Milletlerarası Usul

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 V. KONUNUN ÖNEMİ 25 VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv BİBLİYOGR AFYA... xvii 1. GİRİŞ...1 2. TARİHİ GELİŞİM...3 I. İlk Çağlar...3 II. Ortaçağ Dönemi...4

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku MEDENÎ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: I Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI BENNAR BALKAYA Uzman bilgisi, destek ve katkısı için Sayın Doç. Dr. Günseli Öztekin Gelgel, Sayın Doç. Dr. Yücel Sayman, Sayın Doç. Dr. Şükran Şıpka ve Sayın

Detaylı

Milletlerarası Ticari Tahkim Kuruluşları International Commercial Arbitration Institutes

Milletlerarası Ticari Tahkim Kuruluşları International Commercial Arbitration Institutes SESSION 2D: Uluslararası Hukuk 885 Milletlerarası Ticari Tahkim Kuruluşları International Commercial Arbitration Institutes Uğur Sayın (Turkish Supreme Court, Turkey) Abstract Because of exportation and

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU CİLT: II. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler

BORÇLAR HUKUKU CİLT: II. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: II Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU Beta Yayın No : 2875 Hukuk Dizisi : 1415 1. Baskı

Detaylı

TÜRK MİLLETLERARASI HUKUKUNDA BOŞANMA

TÜRK MİLLETLERARASI HUKUKUNDA BOŞANMA TÜRK MİLLETLERARASI HUKUKUNDA BOŞANMA A) GİRİŞ Boşanma eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, eşlerden birinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesidir.

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

894 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

894 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 894 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Türkiye de Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Karşılaşılan Sorunlar Problems in Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

Detaylı

SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR Prof. Dr. Hülya H. Tütek Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu Doç. Dr. Ali Özdemir Dr. Aslı Yüksek Özdemir II Yayın No : 2371 İşletme-Ekonomi

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

ve İLGİLİ MEVZUAT KARŞILAŞTIRMALI, İÇTİHATLI, GEREKÇELİ Hukuk Muhakemeleri Kanunu

ve İLGİLİ MEVZUAT KARŞILAŞTIRMALI, İÇTİHATLI, GEREKÇELİ Hukuk Muhakemeleri Kanunu Prof. Dr. M. Kâmil YILDIRIM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülcan DEMİRHAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 13. Bası Beta II Yayın No : 2932 Hukuk Dizisi : 1443 13. Baskı - Ağustos 2013 - İSTANBUL

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ SANAL DÜNYALARDA İKTİDAR VE ÖZGÜRLÜK

Yrd. Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ SANAL DÜNYALARDA İKTİDAR VE ÖZGÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ SANAL DÜNYALARDA İKTİDAR VE ÖZGÜRLÜK Yayın No : 2586 Hukuk Dizisi : 1259 1. Baskı - Ekim 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-609 - 3 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI Prof.Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe (ve Kocaeli) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Y.Doç.Dr. Esra HAMAMCIOĞLU Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Yeni

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2 -. 23-24/9/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş - 1 I. Konu Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği Ayşe Ece ACAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği İÇİNDEKİLER

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI

RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI Radyo ve Televizyon Mevzuatı ve Konu ile İlgili Yargı Kararları i RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI Harun Hakan Baş İstanbul, 2016 ii Radyo - Televizyon Mevzuatı ve Konu ile

Detaylı

Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Yabancı Unsurlu Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk

Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Yabancı Unsurlu Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk I Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Yabancı Unsurlu Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk 5718 Sayılı MÖHUK Roma Konvansiyonu Avrupa Birliği Yönergeleri Roma I ve II Tüzükleri Prof. Dr. Nuray EKfi stanbul

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARETTE TAHKİM PROSEDÜRÜ

ULUSLARARASI TİCARETTE TAHKİM PROSEDÜRÜ ULUSLARARASI TİCARETTE TAHKİM PROSEDÜRÜ Uğur EMEK Planlama Uzmanı İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUKİ TEDBİRLER VE KURUMSAL DÜZENLEMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAZİRAN 1999 ISBN 975 19

Detaylı

İNŞAAT HUKUKU VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

İNŞAAT HUKUKU VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ I İÇTİHATLI İNŞAAT HUKUKU VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ CENGİZ KOSTAKOĞLU Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ONURSAL Başkanı Beta II Yayın No : 2432 Hukuk Dizisi : 1186 9. Baskı - Mart 2015 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ

HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ i HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY Avukat Nida ERGENÇ 2. Baskı ii Yayın No : 3139 Hukuk Dizisi : 1539 1. Baskı Mart 2009 İSTANBUL 2. Baskı Eylül 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-167

Detaylı

This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014.

This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014. Bu metin 23 24 Eylül 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Energy

Detaylı

HER YÖNÜYLE BASKETBOL

HER YÖNÜYLE BASKETBOL HER YÖNÜYLE BASKETBOL Dr. Aytekin Alpullu Yayın No : 3228 Eğitim Dizisi : 150 1. Baskı - Mayıs 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-322 - 7 Copyright Bu kitabın Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI *Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve HKUK

Detaylı