Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları"

Transkript

1 i Prof. Dr. Cemal ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 5. Bası

2 ii Yayın No : 2887 Hukuk Dizisi : Baskı Nisan 2013 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A Ş. Baskı -Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No.: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 iii BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları adlı kitabımızın 2011 yılında gerçekleştirilen 4. Basısı tükenmiştir. 4. Basının yapıldığı 2011/ Haziran ından bu yana gerek Türk milletlerarası usul hukuku alanında ve gerekse milletlerarası ticaret hukuku alanında ciddi değişiklikler olmuştur. Yeni basıya tüm değişiklikler işlenmiştir. Ayrıca, kitabımızın yeni basısında, uluslararası ticari ve ekonomik ilişkiler alanındaki ihtiyaçlara bağlı olarak bazı konulardaki görüşlerimizde revizyona gidilmiştir. Kitap, muhteva olarak; önemli ölçüde zaman içinde verdiğimiz mütalaalar, bilirkişilik raporları, avukatlık ve hakemlik müktesabatımıza dayanmaktadır. Diğer bir ifade ile, Kitap; test edilmiş bilgi ve değerlendirmeler içermektedir. Bu ise, eseri tatbikatçılar bakımından vazgeçilmez kılmaktadır. Tatbikatçılara, akademisyenlere ve öğrencilere gösterdikleri ilgi için bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabın yeni basıya hazırlanması, Anabilim Dalımızdan Yard. Doç. Dr. Emre ESEN in titiz gayret ve çalışmaları ile gerçekleşmiştir. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca kitabın yeni basısının hazırlanmasında katkı sağlayan Anabilim Dalımız araştırma görevlilerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kitabın basımını gerçekleştiren BETA Yayınlarının değerli sahip ve çalışanlarına ve hususen kitabı basıya hazırlayan Gülgonca ÇARPIK a derin teşekkürlerimi sunarım. Levent/İstanbul, 25 Mart 2013 Prof. Dr. Cemal ŞANLI

4 iv

5 v DÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ 1. Kitabımızın 3. Basısının yapıldığı 2005 yılından bu yana, ülkemizin uluslararası ticaret hukuku sisteminde ciddi değişiklikler olmuştur. Bu bağlamda Türkiye, kısa zaman önce Uluslararası Alım-Satım Akitlerine İlişkin Viyana Konvansiyonu na taraf olmuştur. Yine Türkiye 2005 yılından bu yana uluslararası ticarî ve ekonomik uyuşmazlıkların çözümüne, uluslararası tebligata ve yabancı mahkeme kararlarının tenfizine ilişkin pek çok ikili ve çok taraflı anlaşmaya taraf olmuştur. Önceki basının yapıldığı 2005 yılından sonraki dönemde ülkemizde yeni bir Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu çıkarılmıştır. Yeni basıda, 2005 den sonraki dönemde çıkan bu yasalar esas alınmıştır. Ayrıca, kitabımızın 4. Basısında Dünya Ticaret Örgütü ne ve bu Örgüt düzeni içinde oluşturulan uyuşmazlık çözüm usulüne de yer verilmiştir. 2. Günümüzde, uluslararası ticarî ve ekonomik ilişkilerdeki artışa paralel olarak, bu ilişkilerden doğan uluslararası karakterli uyuşmazlıklar da aynı oranda artmıştır. Bugün uluslararası karakterli uyuşmazlıklara bakacak beynelmilel yetki ile donatılmış bir mahkeme mevcut değildir. Bu tür uyuşmazlıklar da millî mahkemelerde veya tarafların anlaşması ile tahkim mahkemelerinde çözümlenmektedir. Mahallî uyuşmazlıklara nispetle uluslararası karakterli uyuşmazlıkların çözümünde karşılaşılan güçlükler -davaların yabancı unsur içermesi sebebiyle- çok daha fazladır. Yine bu uyuşmazlıkların maliyeti diğerlerine göre çok daha yüksektir. Ayrıca çoğu kez tarafların veya dava konusu şeyin farklı ülkelerde bulunmasından kaynaklanan tebligat ve delillerin teminindeki güçlükler sebebiyle bu davalar ciddi biçimde uzamaktadır. 3. Bugün millî mahkemelerde ve tahkim mahkemelerinde davaların uzaması, uluslararası ticaret camiasında ciddi bir yakınma sebebidir. Klâsik ihtilâf çözme usulü olan mahkeme ve tahkim usulünde davaların uzaması ve maliyetlerin yüksek olması, ihtilâfa takaddüm eden safhada -ileride ihtilafın çıkmasını önleyici nitelikteki- hukukî tedbirleri ve ihtilâfların sulhane çözümünü hedef alan uzlaştırma tekniklerini önemli hâle getirmiştir. Bu itibarla Kitabımızın birinci bölümünde ihtilâfa takaddüm eden safhada, yani akitlerin müzakere ve tasarlanma safhasında potansiyel (muhtemel) ihtilâfları önleme teknikleri üzerinde durulmuştur. Gerçekten de; çoğu kez ihtilafların tohumları mukavelelerin müzakere ve tasarlanması safhasında atılmaktadır. Hukukçuların, sözleşmelerin müzakere ve yazımı safhasında dikkate alacakları bazı ilkeler, potansiyel ihtilâfları asgarîye indirebilir. En etkin ve en ucuz ihtilâf çözme tekniğinin, henüz ihtilâflar ortaya çıkmadan önlenmesi olduğu söylenebilir. 4. Uluslararası ticarî ve ekonomik sözleşmelerin doğası gereği, -ne türden sözleşmeler yapılırsa yapılsın- çok defa uyuşmazlıklar kaçınılmaz olur. Uyuşmazlıkların çö-

6 vi züm merciinin millî mahkemeler veya tahkim olmasına göre özel sorunlar ortaya çıkar. Hukukçular, millî mahkemelerde açılan davalarda; hususen tebligat, mahkemenin yerel ve uluslararası yetkisi, davacının yabancı olması sebebiyle yatırması gereken teminat (Cautio Judicatum Solvi), yabancı ülkelerde bulunan delillerin toplanması ve değerlendirilmesi, karar yabancı mahkemeden alınmış ise bunun ülkede icrası konularında çözümü güç özel sorunlarla karşılaşırlar. Elinizdeki Kitap, bu alanda hukukçulara yardımcı olmayı hedeflemektedir. 5. Bugün, klâsik ihtilâf çözme usulü olan ulusal yargı ve tahkimde davaların uzaması ve maliyetlerin yüksekliği, iş dünyasını barışçıl ihtilâf çözme teknikleri ne yöneltmiştir. Bugün, özellikle Milletlerarası Ticaret Odası (MTO), uluslararası ticarî ve ekonomik uyuşmazlıkların barışçıl ihtilâf çözme teknikleri ile hallini düzenleyen bir dizi kurallar geliştirmiş, bu usulü kurumsallaştırmıştır. İleriki yıllarda, pek çok uluslararası karakterli ihtilâfın bu yolla çözümleneceğini tahmin edebiliriz. Kitabımızda, bu çağdaş ihtilâf çözme teknikleri de incelenmiş ve Türk Hukukçularının dikkatine sunulmuştur. 6. Kitabın muhtevasını oluşturan konuların kaleme alınmasında, esas itibariyle, Türk Hukukundan hareket edilmiştir. Diğer bir ifade ile Kitapta, uluslararası ticarî uyuşmazlıkların birinci plânda Türk Hukukundaki çözüm yolları üzerinde durulmuştur. Bu itibarla Kitabın, Türk Hukuku çerçevesinde uluslararası karakterli ticarî ve ekonomik uyuşmazlıkların çözümü işi ile meşgul olanlara yardımcı olacağını ümit etmekteyiz. Kitabımızın bu basısının yayına hazırlanmasında Anabilim Dalımız öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Emre ESEN ve Yard. Doç. Dr. İnci Ataman FİGANMEŞE ile Araş. Gör. Ayşe Elif ULUSU nun çok ciddi katkıları olmuştur. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, kitabın basımını gerçekleştiren BETA yayınlarının değerli sahip ve mensuplarına, özellikle kitabı basıya hazırlayan Gülgonca ÇARPIK a derin teşekkürlerimi sunarım. Levent/İstanbul, 24 Mayıs 2011 Prof. Dr. Cemal ŞANLI

7 vii İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI SAFHASINDA (İhtilaflara Takaddüm Eden Safhada) ÖNLENMESİ I- GENEL OLARAK ULUSLARARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELER VE HUKUKÎ REJİMİ...3 II- ULUSLARARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI SIRASINDA MUHTEMEL (Potansiyel) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ (Önlenmesi)...9 A- SÖZLEŞME SIRASINDA MUHTEMEL UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZME (Önleme) İLKELERİ ) Sözleşme Sırasında Taraflar Sözleşme Yapma Ehliyeti ne Sahip Olmalıdır ) Yazılı ve İlgili Hukuka Göre Geçerli Bir Sözleşme Yapılmalıdır ) Akreditif Sözleşmesi Dışında, Taraflar Arasındaki Tekmil İlişkileri Düzenleyen Müstakil Bir Maddî Hukuk Sözleşmesi Yapılmalıdır ) Sözleşme, Sözleşme Konusu Malın Gözetimi İle İlgili Objektif Bir Düzenleme İçermelidir ) Sözleşme, Akdin Objektif ve Sübjektif Bakımdan Esaslı Unsurlarını Taşımalıdır ) Sözleşme Fikrî ve Sınaî Hakların Devir ve İktisabına İlişkin Hükümler İçermelidir ) Sözleşme Hard Ship Klozları (Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Hal Klozları) İçermelidir...36

8 viii 8) Sözleşme Bir Hukuk Seçimi İçermelidir ) Sözleşme, İhtilaf Vukuunda Başvurulacak Yargı Merciini Belirtmelidir...57 B- ULUSLARARASI TİCARÎ SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN LİSAN VE YORUM SORUNLARI VE BUNLARIN SÖZLEŞME SAFHASINDA ÖNLENMESİ...58 İkinci Bölüm ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN İHTİLAFIN VUKUUNDAN SONRA HUKUKSAL YOLLARLA ÇÖZÜMÜ I- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN MİLLİ MAHKEMELER ARACILIĞI İLE ÇÖZÜMÜ...73 A- GENEL OLARAK ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLAR VE MİLLİ MAHKEMELER...73 B- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN TARAFLARIN SEÇTİĞİ MİLLİ MAHKEMELERDE GÖRÜLMESİ ) Yetki Şartı veya Sözleşmeleri...75 a) Genel Olarak...75 b) Sözleşmelerin Tasarlanması Sırasında Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi ) Türk Mahkemelerinin Seçilmesi...77 a) Türk Mahkemelerinin Seçimini Öngören Anlaşmaların Geçerlilik Şartları...78 b) Yetki Şartı veya Anlaşması ile Türk Mahkemelerinin Yetkili Kılınmasının Hukukî Sonuçları ) Yabancı Mahkemelerin Seçilmesi...88 a) Yabancı Mahkemelerin Seçimini Öngören Anlaşmaların Geçerlilik Şartları...90 b) Yetki Şartı veya Anlaşması ile Yabancı Mahkemelerin Yetkili Kılınmasının Hukukî Sonuçları...95 c) Yabancı Mahkemeler Lehine Yapılmış Yetki Anlaşmalarına Rağmen Davaların Türk Mahkemelerinde Görülmesi C- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN TARAFLARIN DOĞRUDAN BAŞVURDUĞU MİLLÎ MAHKEMELERDE GÖRÜLMESİ ) Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Doğrudan Millî Mahkemelere Başvurulması...110

9 ix 2) Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Doğrudan Türk Mahkemelerine Başvurulması a) Türk Mahkemelerinin Yargı Yetkisi ve Bu Yetkinin İstisnaları b) Türk Mahkemelerinin Uluslararası Yetkisi aa) Davalının İkametgâhı (Yerleşim Yeri) Mahkemesi bb) Sözleşmenin İfa Yeri Mahkemesi cc) Türkiye de İkametgahı Bulunmayanlar Aleyhine Açılacak Mal ve Alacak Davalarında İhtilaflı Şeyin Bulunduğu Mahal Mahkemesi dd) Vekalet Ücretinden Doğan Davalarda veya Karşılık Davalarda, Esas Davanın Görüldüğü Mahal Mahkemesi ee) İflas Davalarında Yetki ff) Yetki İtirazına Uğramayan Türkiye deki Herhangi Bir Mahal Mahkemesi gg) Fikrî ve Sınaî Haklardan Doğan Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkemeler D- TÜRK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLMEKTE OLAN ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARLA İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR (Teminat, Derdestlik, Bekletici Mesele, Delillerin Toplanması ve Değerlendirilmesi, Tebligat, İhtiyatî Tedbirler) ) Yabancıların veya Türkiye de Mutad Meskeni Olmayan Türk Vatandaşlarının Teminat Yatırma Mükellefiyeti ) Uluslararası Derdestlik ve Bekletici Mesele a) Uluslararası Derdestlik b) Bekletici Mesele (Mesele-i Müstehire) ) Deliller, Toplanması ve Değerlendirilmesi a) Deliller ve İspat Konularında Lex Fori nin Uygulanması b) Delillerin İspat Hukuku Bakımından Tâbi Olduğu Şekil c) Delillerin Toplanması ve İstinabe Usulü ) Tebligat ) Uluslararası Ticarî ve Ekonomik Uyuşmazlıklarda Türk Mahkemelerince İhtiyatî Tedbir veya İhtiyatî Haciz Kararı Verilmesi a) Genel Olarak b) İhtiyati Tedbir Talepleri...191

10 x c) İhtiyati Haciz Talepleri d) Türk Mahkemelerine Verilen İhtiyatî Haciz veya Tedbir Kararlarının Devamı İçin Gereken İşlemler ) Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıklarla İlgili Yabancı Mahkeme Kararlarının Türk Mahkemelerinde Tenfizi (İcrası) a) Türk Hukukunda Tanıma ve Tenfiz aa) Görevli ve Yetkili Mahkeme bb) Tenfiz Dilekçesi ve Ekleri cc) Harçlar dd) Tenfiz Şartları (i) Türkiye ile Kararın Verildiği Ülke Arasında Karşılıklılık Bulunmalıdır (MÖHUK m. 54/a) (ii) Karar, Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisine Giren Bir Konuda Verilmiş Olmamalıdır ve Yabancı Mahkeme Kendisini Aşırı Yetki Teşkil Edecek Suretle Yetkili Görmüş Olmamalıdır (MÖHUK m. 54/b) (iii) Karar Türk Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Olmamalıdır (MÖHUK m. 54/c) (iv) Karar, Davalının Savunma Haklarına Riayet Edilerek Verilmiş Olmalıdır (MÖHUK m. 54/ç) b) Dava Masraflarına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi c) Tenfiz Edilen Yabancı Kararın Yerine Getirilmesi d) Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizinde Zamanaşımı II- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLU İLE ÇÖZÜMÜ A- GENEL OLARAK ULUSLARARASI TİCARÎ TAHKİM B- ULUSLARARASI TİCARÎ TAHKİMİN TANIMI VE HUKUKÎ REJİMİ C- TÜRKİYE DE ULUSLARARASI TİCARÎ TAHKİM ) Yatırım Uyuşmazlıkları ile İlgili Uluslararası Tahkim ) 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu na Göre Uluslararası Tahkim a) Kanunun Amaç, Konu, Yer ve Zaman İtibariyle Uygulanması b) Tahkimde Görevli/Yetkili Mahkeme ve Yerel Mahkemelerin Tahkime Müdahalesi c) Tahkim Şartı veya Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları ve Hükümleri d) Tahkim Mahkemesinin Teşkili ve Yetkisi...273

11 xi e) Tahkim Yargılaması (Tahkim Usul ve Esasına Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi, Tahkim Yerinin Belirlenmesi, Davanın Açıldığı Tarih, Dava ve Cevap Layihalarının Sunulması, Görev Belgesinin (Term of Reference)Düzenlenmesi, Tahkim Lisanı, Delillerin Toplanması, Kararın Şekli ve Süresi) D- YAPISAL OLARAK ULUSLARARASI TAHKİM (Ad Hoc ve Kurumsal Tahkim) ) Ad Hoc (Arızî) Tahkim ) Kurumsal Tahkim (Daimî Hakem Mahkemeleri) a) Yatırım İhtilaflarının Halline Dair Uluslararası Merkez (International Centre for the Settlement of Investment Disputes/ICSID) b) WIPO/Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü Tahkim Mahkemesi WIPO Arbitration Court) c) MTO Tahkim Mahkemesi (ICC Arbitration Court) d) Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (London Court of International Arbitration/LCIA) e) Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Tahkim Mahkemesi (The International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Russian Federation/ICAC) f) Avusturya Federal Ekonomi Odası Uluslararası Tahkim Merkezi (International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber-Vienna International Arbitral Centre/VIAC) g) Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce/SCC Institute) h) Amerikan Tahkim Odası (The American Arbitration Association/AAA) ı) Hububat ve Yem Ticaret Birliği Tahkim Mahkemesi (The Grain and Feed Trade Assocation Arbitration Tribunal/GAFTA Arbitration Tribunal) i) Sıvı ve Hayvansal Yağ ve Tohum Birlikleri Federasyonu Tahkim Mahkemesi (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Arbitration Tribunal/FOSFA Arbitration Tribunal) j) Rafine Şeker Birliği Tahkim Mahkemesi (The Refined Sugar Association Arbitration Tribunal) k) Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport-CAS) E- ULUSLARARASI TİCARÎ HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE DE TENFİZİ ) Genel Olarak Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye de Tenfizi ) New York Anlaşmasına Göre Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi...323

12 xii a) New York Anlaşmasının Zaman, Konu ve Ülke İtibariyle Uygulama Alanı b) New York Anlaşmasına Göre Tanıma ve Tenfiz Davalarında Usul c) New York Anlaşmasına Göre Tanıma Şartları d) New York Anlaşmasına Göre Tenfiz Şartları aa) Taraflar arasında geçerli bir tahkim anlaşması bulunmalıdır (m. V/I-a) bb) Karar, Davalının Savunma Haklarına Riayet Edilerek Verilmiş Olmalıdır (m. V/1-b) cc) Karar, Hakemlerin Yetkileri İçinde Verilmiş Olmalıdır (m. V/1-c) dd) Hakem Mahkemesinin Teşkili veya Tahkim Prosedürü Taraflar Arasındaki Anlaşma Hükümlerine -Anlaşmada Hüküm Yoksa- Tahkim Prosedürünün Cereyan Ettiği Ülke Hukukuna Uygun Olmalıdır (m. V/1-d) ee) Karar, Taraflar İçin Bağlayıcı (Binding) Olmalı veya Verildiği Ülke Hukukuna ya da Tahkimin Tâbi Olduğu Ülke Hukukuna Göre İptal Edilmemiş yahut İcrası Askıya Alınmamış Olmalıdır (m. V/1-e) ff) Karar, Tenfiz Devleti Hukukuna Göre Tahkim Yolu ile Çözümü Mümkün bir Uyuşmazlığa İlişkin Olmalıdır (m. V/2-a) gg) Karar, Tenfiz Devleti Hukukunun Kamu Düzenine Aykırı Olmamalıdır (m. V/2-b) ) 5718 Sayılı Kanuna Göre Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi ) New York Anlaşmasına ve 5718 Sayılı Kanuna Göre Tenfiz Dilekçesi ve Ekleri III- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN DOĞRUDAN MÜZAKERELER, UZLAŞTIRMA, TEKNİK BİLİRKİŞİLİK (HAKEM BİLİRKİŞİLİK), ÖN HAKEMLİK, ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ VE ALTERNATİF İHTİLAF ÇÖZME TEKNİKLERİ (ADR) İLE ÇÖZÜMÜ A- UYUŞMAZLIKLARIN MÜZAKERELER YOLU İLE ÇÖZÜMÜ B- UYUŞMAZLIKLARIN UZLAŞTIRMA YOLU İLE ÇÖZÜMÜ ) ICC Uzlaştırma Kuralları ) UNCITRAL Uzlaştırma Kuralları ) ICSID Uzlaştırma Kuralları ) FIDIC Uzlaştırma Kuralları...419

13 xiii C- UYUŞMAZLIKLARIN TEKNİK BİLİRKİŞİLİK (Technical Expertise-Hakem Bilirkişilik) YOLU İLE ÇÖZÜMÜ D- UYUŞMAZLIKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SÖZLEŞMELERE MÜDAHALESİ YOLU İLE ÇÖZÜMÜ (Akitlerin Tarafsız Üçüncü Kişilerce Yorumlanması, Doldurulması ve Uyarlanması) E- UYUŞMAZLIKLARIN ÖN HAKEMLİK (Pre Arbitral Referee Procedure) YOLU İLE ÇÖZÜMÜ F- UYUŞMAZLIKLARIN ALTERNATİF İHTİLAF ÇÖZME USULLERİ (ADR/ Alternative Dispute Resolutions) İLE ÇÖZÜMÜ IV- ULUSLARARASI TİCARÎ UYUŞMAZLIKLARIN DİPLOMATİK YOLLA ÇÖZÜMÜ V- YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI A- YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE ICSID ANLAŞMASI B- YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE İLGİLİ İKİLİ ANLAŞMALAR VE TAHKİM VI- DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NDE (DTÖ) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI A- DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ YARGILAMA USULÜ ) DTÖ Uyuşmazlık Giderme Yoluna Dair Kuralların Kaynağı: 1947 ve 1994 tarihli GATT Anlaşmaları ) DTÖ Yargılamasının Özellikleri a) Münhasır Yetki b) Özel Hukuk Kişilerinin Durumu c) İhlâl Bulunmasa da Yargı Yoluna Başvurma İmkânı d) Yargı Merciinin Önceki Kararlarının Etkisi B- DTÖ YARGILAMASINDA İZLENECEK USUL ) Müzakere Aşaması ) Panel Aşaması C- TEMYİZ AŞAMASI D- TAVSİYELERİN YERİNE GETİRİLMESİ ve YAPTIRIM UYGULANMASI AŞAMASI ) Tavsiyelerin Yerine Getirilmesi Aşaması ) Tavsiyelerin Yerine Getirilmemesi Hâlinde Uygulanan Yaptırımlar...502

14 xiv EKLER MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN DEVLETLER VE DİĞER DEVLETLERİN VATANDAŞLARI ARASINDAKİ YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİ HAKKINDAKİ KONVANSİYON - ICSID MİLLETLERARASI TİCARÎ HAKEMLİK KONUSUNDAKİ 21 NİSAN 1961 TARİHLİ AVRUPA (CENEVRE) SÖZLEŞMESİ YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE İCRASI HAKKINDAKİ 10 HAZİRAN 1958 TARİHLİ NEW-YORK SÖZLEŞMESİ MİLLETLERARASI TİCARET ODASI TAHKİM KURALLARI İHTİLAFLARIN DOSTANE HALLİ (İDH) KURALLARI MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (Viyana Konvansiyonu) BİBLİYOGRAFYA...605

15 xv AAA AB ABD ADR agm age AJCL AJIL American University JILP Ankara BD Arb. Int. AT BATİDER BK Bkz. BLS BM Boston University LR BYIL KISALTMALAR : American Arbitration Association : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Alternative Dispute Resolution : Adı Geçen Makale : Adı Geçen Eser : American Journal of Comparative Law : American Journal of International Law : American University Journal of International Law and Policy : Ankara Barosu Dergisi : Arbitration International : Avrupa Topluluğu : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi : Borçlar Kanunu : Bakınız C. : Cilt CJTL CMK DHH DPT DTÖ E. : Esas EC EDI EŞHK : Business Law Review : Birleşmiş Milletler : Boston University Law Review : British Yearbook of International Law : Colombia Journal of Transnational Law : Ceza Muhakemesi Kanunu : Devletler Hususi Hukuku : Devlet Plânlama Teşkilatı : Dünya Ticaret Örgütü : European Community : Electronic Data Interchange : Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem Şirketlerle Sigorta Şirketleri Hakkında Kanun-u Muvakkat

16 xvi FIDIC FILJ FOSFA GAFTA GATT Georgia JICL HGK HILJ HMK HUMK IBL ICC ICLQ ICLR. ICSID ILM. INCOTERMS Int. Lawyer ITLJ İBD İHFM İİK K. : Karar KHK LCIA LRA m. : Madde MHB. MK. MÖH MÖHUK MTK MTO : Federation International Des Ingenieurs-Counseils : Foreign Investment Law Journal : Federation of Oils, Seeds and Fats Associations : Grain and Feed Trade Association : General Agreement on Tariffs and Trade : Georgia Journal of International and Comparative Law : Hukuk Genel Kurulu : Harvard International Law Journal : Hukuk Muhakemeleri Kanunu : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu : International Business Lawyer : International Chamber of Commerce : International and Camparative Law Quarterly : International Construction Law Review : International Center/Convention on Settlement of Investment Disputes : International Legal Materials : International Commercial Terms : International Lawyer : International Trade Law Journal : İstanbul Barosu Dergisi : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası : İcra İflas Kanunu : Kanun Hükmünde Kararname : London Court of International Arbitration : Locus Regit Actum : Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni : Medeni Kanun : Milletlerarası Özel Hukuk : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun New York University : Milletlerarası Tahkim Kanunu : Milletlerarası Ticaret Odası

17 JILP Northwestern JILB Not. K. OECD PCA p. : Page Rec. des Cours RG. RKD S. : Sayı SCC Sh. SSCB xvii : New York University Journal of International Law and Politics : Northwestern Journal of International Law and Business : Noterlik Kanunu : Organisation fon Economic Co-operation and Development : Permanent Court of Arbitration : Recueil des Cours de l Academie de Droit International : Resmî Gazete : Resmî Kararlar Dergisi : Stockholm Chamber of Commerce : Sayfa T. : Tarih TC Texas ILJ The Ohio SJDR TOBB TRIPs TTK UN UN/ECE UNCITRAL UNIDROIT : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği : Türkiye Cumhuriyeti : Texas International Law Journal : The Ohio State Journal of Dispute Resolution : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right : Türk Ticaret Kanunu : United Nations V. : Volume vd. VIAC WIPO WTO Y YBCA YKD. : United Nations Economic Commission for Europe : United Nations Commission on International Trade Law : International Institute for the Unification of Private Law : Ve devamı : Vienna International Arbitration Center : Wold Intellectual Property Organisation : World Trade Organization : Yargıtay : Yearbook Commercial Arbitration : Yargıtay Kararları Dergisi

18 xviii

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI I PROF. DR. MELDA SUR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI TIPKI 6. BASKI İSTANBUL 2013 Yayın No : 2575 Hukuk Dizisi : 1253 2. Bası Eylül 2006 - İSTANBUL

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE DELİLLERİN MİLLETLERARASI İSTİNABE YOLUYLA ELDE EDİLMESİ VE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR

MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE DELİLLERİN MİLLETLERARASI İSTİNABE YOLUYLA ELDE EDİLMESİ VE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE DELİLLERİN MİLLETLERARASI İSTİNABE YOLUYLA ELDE EDİLMESİ VE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR Musa AYGÜL * ÖZET Milletlerarası ticarî tahkimde, tahkim yerinin tarafsız olması sebebiyle

Detaylı

NEDEN İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ? Why Center for Arbitration in İstanbul?

NEDEN İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ? Why Center for Arbitration in İstanbul? Neden İstanbul Tahkim Merkezi? 79 NEDEN İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ? Why Center for Arbitration in İstanbul? Prof. Dr. Ziya AKINCI I. Genel Olarak Milletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözümünde tahkim oldukça

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

TAHKİM. 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s.913 2 Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s.

TAHKİM. 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s.913 2 Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s. TAHKİM Genel olarak Bir hukuki ilişkinin veya bir sözleşmenin tarafları arasında uyuşmazlık çıktığı takdirde taraflardan biri Devletin yargı sistemi içinde yer alan mahkemeler eliyle çözülmesi için dava

Detaylı

Türk ve Çin Milletlerarası Özel Hukuk Sistemlerinde Sözleşmelere İlişkin Düzenlemeler

Türk ve Çin Milletlerarası Özel Hukuk Sistemlerinde Sözleşmelere İlişkin Düzenlemeler Türk ve Çin Milletlerarası Özel Hukuk Sistemlerinde Sözleşmelere İlişkin Düzenlemeler Doç. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

YARGISAL KORUMA SİSTEMİ

YARGISAL KORUMA SİSTEMİ AVRUPA BİRLİĞİ' NİN YARGISAL KORUMA SİSTEMİ VE TÜRK ŞİRKETLERİNİN DURUMU Doç. Dr. Hacı CAN Av. Seher SARIASLAN Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 25

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Bu çalışma, Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun getirdiği yenilikler hakkında verilen bir dizi konferansın

Detaylı

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA TAHKİM UYGULAMASI VE ETKİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA TAHKİM UYGULAMASI VE ETKİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER TÜRK SERMAYE PİYASASINDA TAHKİM UYGULAMASI VE ETKİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER GİRİŞ M. Kubilay DAĞLI * Yasemin ÇAKIR * Globalleşen dünyamızda sınırların önemi gittikçe azalmaktadır. Teknolojik gelişmeler

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİMDE TAHKİME ELVERİŞLİLİK

ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİMDE TAHKİME ELVERİŞLİLİK ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİMDE TAHKİME ELVERİŞLİLİK Yazar Ömer KESIKLI Kurucu Ortak T: +902163482924 omer@omerkesikli.av.tr Address: Bağdat Caddesi, No.149/5 Selamicesme,

Detaylı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME HUKUKU Kitabın Yazarı ve 6. Basıyı Yapan Dr. Reha POROY İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Ticaret Hukuku Profesörü Kitabını 7-14. Basılarını Hazırlayan Dr. Hamdi YASAMAN Galatasaray

Detaylı

Geçerli Bir Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel Haciz Yoluyla Takip Yapılabilir Mi?

Geçerli Bir Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel Haciz Yoluyla Takip Yapılabilir Mi? GEÇERLİ BİR TAHKİM ANLAŞMASININ VARLIĞINA RAĞMEN GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILABİLİR Mİ? COULD AN ORDINARY EXECUTION PROCEEDINGS WITH ATTACHMENT BE TAKEN DESPITE THE EXISTENCE OF A VALID ARBITRATION

Detaylı

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ HUKUK ANAB L M DALI ÖZEL HUKUK B L M DALI M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER Ebru AKDUMAN stanbul, 2010 Yay n No : 1125 Hukuk Dizisi : 1123 1.

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME (AR-GE) SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME (AR-GE) SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME (AR-GE) SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK Sema ÇÖRTOĞLU KOCA* ÖZET Araştırma-Geliştirme sözleşmelerinde amaç, teknolojinin ortak araştırma ve geliştirmesini

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Doç. Dr. İbrahim ARSLAN Hazırlayan Mehmet Mesut

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER Simin YALÇINTAŞ * ÖZET 11 Nisan 1980 tarihinde Viyana da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU TASARISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU TASARISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU TASARISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ar. Gör. Neytullah Gül I. GİRİŞ Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların milli mahkemeler yerine, kanunun tahkim yoluyla çözülmesine izin

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA

Detaylı

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GÖREV, YETKİ VE YARGI YERİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation

Detaylı

MARKA HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİRLERİN 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

MARKA HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİRLERİN 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Marka Hukukunda İhtiyati Tedbirlerin 1525 MARKA HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİRLERİN 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ The Consideration of Provisional Injunctions in Trademark

Detaylı

SEÇİLEN MAHKEMEDE ADİL YARGILAMA YAPIL(A)MAYACAĞI ŞÜPHESİ YETKİ ANLAŞMASININ GEÇERLİLİĞİNİ ETKİLER Mİ?

SEÇİLEN MAHKEMEDE ADİL YARGILAMA YAPIL(A)MAYACAĞI ŞÜPHESİ YETKİ ANLAŞMASININ GEÇERLİLİĞİNİ ETKİLER Mİ? Seçilen Mahkemede Adil Yargılama Yapıl(a)mayacağı Şüphesi Yetki 51 SEÇİLEN MAHKEMEDE ADİL YARGILAMA YAPIL(A)MAYACAĞI ŞÜPHESİ YETKİ ANLAŞMASININ GEÇERLİLİĞİNİ ETKİLER Mİ? Yrd. Doç. Dr. Cemile DEMİR GÖKYAYLA

Detaylı

ADLİ YARGIDA AÇILAN DAVANIN ARACI KURUMLA YATIRIMCI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNE ETKİSİ

ADLİ YARGIDA AÇILAN DAVANIN ARACI KURUMLA YATIRIMCI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNE ETKİSİ ADLİ YARGIDA AÇILAN DAVANIN ARACI KURUMLA YATIRIMCI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNE ETKİSİ Enver USCA * H. Ebru TÖREMİŞ ** ÖZET İMKB nezdindeki uyuşmazlık çözüm prosedürüne ilişkin İMKB Yönetmeliği

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5718 Kanun Kabul Tarihi : 27/11/2007 Resmi Gazete Tarihi : 12/12/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26728 BİRİNCİ KISIM : MİLLETLERARASI

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN 10211 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5718 Kabul Tarihi : 27/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/12/2007 Sayı : 26728 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı