DÜNYADAN fi TEKL FLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYADAN fi TEKL FLER"

Transkript

1 DÜNYADAN fi TEKL FLER fib RL TEKL FLER 110 flbirli i Teklifleri Bülteni'nde, çeflitli ülkelerdeki firma ve kurulufllardan TOBB'a gönderilen ticari, mali ve teknik iflbirli i teklifleri duyurulmaktad r. Bu bilgilere adresinden de ulaflabilmektedir. Burada yer alan iflbirli i teklifleri, kaynak belirtilmesi kofluluyla yay mlanabilir. Duyurusu yap lan yabanc firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB'un herhangi bir arac l k, tercüme veya dan flmanl k hizmeti bulunmamaktad r. Bültende yer alan bilgilerin do rulu u ve güncelli i konusunda TOBB'un herhangi bir sorumlulu u bulunmamaktad r. TOBB, tekliflerin içeri inden, size de iflikli e u rayarak ya da geç ulaflmas ndan sorumlu tutulamaz. Öte yandan, siz de mal ve hizmet al flverifline yönelik ticari, ortak yat r m ve finansmana yönelik mali ve teknoloji al flverifline yönelik teknik nitelikteki teklif ya da taleplerinizin ngilizce olarak yurtd fl ndaki ekonomi ve ticaret çevrelerine iletilmesini istiyorsan z, lütfen adresine ba lan n z.

2 flbirli i Teklif leri MAYIS 2008 YURTDIfiINDAN fiB RL TEKL FLER Say n Giriflimciler, flletmelerimizin bir geliflme stratejisi olarak, iflbirli i araçlar n kullanmaya teflvik edilmesi amac yla, baflar l iflbirli i örneklerinin duyurulmas n bir gereklilik olarak görmekteyiz. Bu ba lamda, bültenlerimizde yer alan ithal ve ihraç talepleriyle iflbirli i teklifleri vas tas ile gerçeklefltirdi iniz Baflar l flbirli i Öykülerinin de yay nlanmas gerekti ini hissediyoruz. Gerçeklefltirdi iniz iflbirliklerinden en iyileri, Bültenimiz ve di er bas n araçlar n n deste i ile özetlenmifl bir flekilde yay nlanacakt r. Sonuç olarak, tüm baflar l iflbirli i öykülerinizi, ilgili taraflar n yaz l olurlar ile birlikte afla daki adresimize bekliyoruz. TOBB - fl mkanlar ve flbirli i Bilgi A lar Müdürlü ü Atatürk Bulvar No: 149 Bakanl klar-ankara Tel: +90 (312) Faks: +90 (312) E-posta: Tar m, bahç vanl k, avc l k ve ilgili ürünler flirketi; temsil etti i flirketlerin, tar msal mallar ve hammaddeler, tah llar (bu day, arpa, m s r, yulaf, çavdar, pirinç vb.), kuru baklagiller (fasulye, nohut, mercimek vb.), unlu mamuller ile ilgili ürünler, çikolata ve flekerleme, süt ürünleri, içecekler, sa l kl ve destekleyici g da maddeleri, organik ürünler, et ve kümes hayvanlar etleri, tuz, fleker, palm ya, zeytinya, ayçiçe i ya, kanola ya, biyolojik tabanl polyol vb. ürünlerini Türk firmalar na satmak istiyor. BANGLADEfi F RMA ADI: LIMET TEL: (29) e-posta: Farkl iplik fabrikalar na ham pamuk tedarik eden firma, acil olarak ham pamuk sat n almak istediklerini Ham petrol, do algaz, ya ve ilgili ürünler Amerika Birleflik Devletleri'nde yerleflik bir Türk-Amerikan ortakl olan ticaret ve dan flmanl k flirketi, Rusya menfleli ham petrol (REBCO) / fuel oil M (mazut), Rusya/Malezya/Körfez menfleli D2 (dizel yak t ), Nijerya menfleli BLCO (Bonny Light Crude Oil), Rusya ve Körfez menfleli LNG (s v laflt r lm fl do al gaz - Liquefied Natural Gas) ve Rusya ve Körfez menfleli LPG (S v laflt r lm fl Petrol Gaz - Liquefied Petroleum Gas) satmak istiyor EKONOM K FORUM k May s 2008 MT'dan az taleplerin kesinlikle karfl lanmayaca bildirilmifltir. ya vb. bitkisel ya al c lar yla temas kurmak istiyor. G da maddeleri ve içecekler STREET, WILMINGTON, DE USA flirketi; temsil etti i flirketlerin, tar msal mallar ve hammaddeler, tah llar (bu day, arpa, m s r, yulaf, çavdar, pirinç vb.), kuru baklagiller (fasulye, nohut, mercimek vb.), unlu Amerika Birleflik Devletleri'nde yerleflik bir Türk-Amerikan ortakl olan ticaret ve dan flmanl k flirketi, Türkiye'deki fleker ve ayçiçe i ya, zeytinya, kanola ya, kolza mamuller ile ilgili ürünler, çikolata ve flekerleme, süt ürünleri, içecekler, sa l kl ve destekleyici g da maddeleri, organik ürünler, et ve kümes hayvanlar etleri, tuz, fleker, palm ya, zeytinya, ayçiçe i ya, kanola ya, biyolojik tabanl polyol vb. ürünlerini Türk firmalar na satmak istiyor. ÇiN F RMA ADI: SHAANXI JINCANG IMPORT & EXPORT TRADE CO.,LTD TEL: ++86 (15) e-posta: Firma, ton ifllenmifl s v ya, zeytinya ve palm ya almak istedi ini Ayr ca firma, konuyla ilgili teknik göstergeler ve

3 Gas) ve Rusya ve Körfez menfleli LPG (S v laflt r lm fl Petrol Gaz - Liquefied Petroleum Gas) satmak istiyor MT'dan az taleplerin kesinlikle karfl lanmayaca bildirilmifltir STREET, WILMINGTON, DE USA flirketi; temsil etti i flirketlerin ürün çeflitlerinden ya lama ya lar ve makine ya lar (oil and lubricants), biyoyak t (biofuels), madeni ya lar, enerji ve gaz (power and gas), soya bazl mumlar (soy based candle waxes) vb. için Türk firmalar ile distribütörlük anlaflmalar yapmak istiyor. MISIR USD baz nda FOB dahil fiyat teklifinin kendilerine iletilmesini talep ediyor. ingiltere F RMA ADI: THE BRITISH CHAMBER OF COMMERCE OF TURKEY - BCCT Meflrutiyet Cad. No: 18 Asl Han Kat: 6, Galatasaray / stanbul TEL: ++90 (212) FAKS:++90 (212) e-posta: ngiliz bir firma, Türkiye'deki kozmetik & tuvalet malzemeleri ile g da toptanc firmalar ve ayn zamanda indirimli perakendeciler (discount retailers) ile temas kurmak istiyor. KUVEYT F RMA ADI: M.H. Alshaya Co. W.L.L. TEL: ( 224) e-posta: Kuveyt'te Türk dondurmac s açmay planlayan firma, bunun için salep almak istiyor. yapabilecek firmalar / bayiler ar yor. Da t m ve pazarlama konusunda, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti firmalar n n da baflvurabilecekleri bildirilmifltir. Firma yetkilisi ile 0 (532) numaral cep telefonundan da irtibat kurulabilir. Tekstil ve tekstil malzemeleri PAKiSTAN F RMA ADI: AHMED TRADE INTERNATIONAL Address: G-30, Ground Floor, Defence View, Phase II (Korangi Industrial Area Road) Karachi-Pakistan e-posta: Umre ve Hac için çeflitli ihram havlular ve di er ilgili ürünlerin üreticisi olan firma, bu ürünlerini satmak üzere Türk firmalarla temas kurmak istedi ini Ka t hamurundan ve ka ttan mamul ürünler MO OL STAN F RMA ADI: Ulziit Dadal Farm Sambuu street , Ulaanbaatar TEL: (9) FAKS:++976 (11) e-posta: 200 kadar büyükbafl hayvan çiftli i bulunan firma, Mo olistan pazar için sütten kazein üreten firmalarla iflbirli i yapmak istedi ini TANZANYA F RMA ADI: Simba Tissue Limited. P.O.Box Tanzania (East Africa) TEL: ( 713) e-posta: Tuvalet ka d ve peçete üreticisi olan firma, Türkiye'den hammadde almak istedi ini Firma özellikle, geri dönüfltürülmüfl beyaz jumbo tuvalet mendil ka d ve peçete rulolar (17gsm to 24gsm white 1.8mts width)almak istedi ini belirtiyor. Petrol ürünleri ve yak tlar Amerika Birleflik Devletleri'nde yerleflik bir Türk-Amerikan ortakl olan ticaret ve dan flmanl k flirketi, Rusya menfleli ham petrol (REBCO) / fuel oil M (mazut), Rusya/Malezya/Körfez menfleli D2 (dizel yak t ), Nijerya menfleli BLCO (Bonny Light Crude Oil), Rusya ve Körfez menfleli LNG (s v laflt r lm fl do al gaz - Liquefied Natural F RMA ADI: Middle East And Oil Refinery ( Midor ) 22 Badiye Street, Masr el Jadida - cairoegypt TEL: ++20 ( 2) e-posta: Botagaz, benzin, kibrit, uçak yak t ve solar üzerine çal flan firma, bu ürünlerini satmak üzere Türk firmalar yla beraber çal flmak istedi ini Söz konusu talep, M s r Ticaret Müsteflarl taraf ndan iletilmifltir. Firma yetkilisi ile numaral cep telefonundan da temas kurulabilir. Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar STREET, WILMINGTON, DE USA flirketi; temsil etti i flirketlerin eczac l k ürünleri (Pharmaceutical), buz çözücü kimyasal maddeler ve yüzey kaplama maddeleri (deicing products and surface overlays), mayalama ürünleri (fermentation solution), tekstüre çözümleri ve reoloji düzenleyiciler (texturizing solutions and reology modifiers), üre (urea) vb. için Türk TÜRKiYE F RMA ADI: 3A GRUP THALAT, HRACAT, SANAY VE T CARET LTD. fiT Sokak No:5/4 (Arjantin.Ö.Okulu Bitifli i) Çukurambar / Ankara ANKARA TEL: ++90 (312) FAKS:++90 (312) e-posta: thalatç firma; katk maddesi, koruyucu madde, fleker ve ya içermeyen, % 100 do al, sa l kl, lezzetli ve gevrek ELMA C PSLER için iller baz nda da t m ve pazarlama May s 2008 l EKONOM K FORUM 111

4 Johannesburg, South Africa TEL: ++27 (11) FAKS:++27 (11) e-posta: Firma, organik maddelerden yap lan sinek tuzaklar satmak istedi ini iran F RMA ADI: PIC Padideh International Company Argantin Sq. Beyhaghi Blvd., No. 32 east Tehran Iran TEL: ++98 (21) FAKS:++98 (21) e-posta: Firma, matkap ucu (HSS Twist Drill Din: 338 right hand black colour) almak istedi ini Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler ALMANYA firmalar ile distribütörlük anlaflmalar yapmak istiyor. ALMANYA F RMA ADI: MODUS HANDEL Fritz-Windisch-Str Ratingen DEUTSCHLAND TEL: ++49 (210) e-posta: Firma, sürtünmeden dolay s nan ve afl nan metal yüzeylerin düzgün hale getirilmesinde kullan lmak için üretilen ve metallsilikat tabanl bir nanoteknoloji ürününü satmak üzere Türkiye genelinde bölge bayilikleri arad klar n Söz konusu ürün; kompresörler, makineler, patlamal motorlar, bilyeli yuvalar, ba lant lar vb. iki metalin birbiri ile bulufltu u, temas etti i, sürtündü ü her yerde kullan labilmektedir F RMA ADI: TOPER TRADING CC Pretoria, South Africa TEL: ++27 (82) FAKS:++27 (82) e-posta: Firma, gliserin satmak istedi ini F RMA ADI: VITAL HEALTH FOODS PTY LTD P.O.Box:191, Kuilsriver, 7580, South Africa TEL: ++27 (21) FAKS:++27 (21) e-posta: Firma, sa l k içecekleri, vitaminler, do al g da, nebati, yumuflak jelatin kapsülleri ve tabletleri, tamamlay c g da ürünleri satmak istedi ini PAKiSTAN F RMA ADI: Neon Chemicals Suite No. 20, 5th Floor, Abrar Business Center, 25 Main Wahdat Road,Lahore Pakistan. TEL: ++92 (300) EKONOM K FORUM k May s 2008 FAKS:++92 (42) e-posta: laç ve eczac l k ile ilgili ürünlerin ithalatç s ve distribütörü olan firma, bu alanda çal flan Türk üreticilerin Pakistan'daki temsilcili ini yapmak üzere temas kurmak istedi ini Ana metaller ve ilgili ürünler F RMA ADI: NIMAG GROUP OF COMPANIES Johannesburg, South Africa TEL: ++27 (11) FAKS:++27 (11) e-posta: Firma, her türlü temel alafl mlar (demir silikon magnezyum, paslanmaz çelik güçlendirme telleri) satmak istedi ini MISIR F RMA ADI: Engineering Co for Import, Export 14 Gamal Abou El Mahasen Street,Garden City Cairo - Egypt TEL: (279) FAKS:++202 (279) nflaat malzemeleri ithalatç s olan firma, acil olarak ton inflaat demiri sat n almak istedi ini Talep edilen 52 tenörlük inflaat demiri, 12m boyunda ve 8-18mm aras nda çeflitli çaplarda olacakt r. Firma, söz konusu malzemeyle ilgili her türlü teknik detay n ortam nda, orijinal katalog ve CD'lerinse, DHL ile gönderilmesini talep ediyor. Söz konusu inflaat demirinin teknik özellikleri flöyle olacakt r. (Mechanical properties for deformed high tensile steel Bars: Yield Stress (FY)= 360 N/mm2, Ultimate Tensile Stress = 520 N/mm2, Grade= 360/520, Surface of Bars = deformed (Ribbed), Ratio of Elongation= 12%, Chemical Properties: Chemical Properties and ratio of all different elements to be determined according to the production). Mamul ürün ve malzemeler F RMA ADI: NEW HEIGHTS 1268 Brits, South Africa TEL: ++27 (12) FAKS:++27 (12) e-posta: Firma yang n söndürme aletleri ve ilk yard m malzemeleri satmak istedi ini F RMA ADI: REDTOP (PTY) LTD F RMA ADI: Sturm & Lutz GmbH & Co. KG Wilhelm-Bitter-Platz Recklinghausen GERMANY TEL: ++49 (2361) FAKS:++49 (2361) e-posta: Market, kasap, f r n malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar n donan m ihtiyaçlar konusunda uzmanlaflm fl olan ve m_ lik iflyeri (depolama, sergileme alan, vb.) bulunan firma; her çeflit kullan lm fl veya yeni donan m n (raflar, so utucular, so utucu vitrinler, so uk hava depolar, so utma sistemleri, al flverifl arabalar, para kasalar ) sa lanmas n ve kurulumunu garantili olarak yapabildi ini Firma yetkilisi Yaflar Gülün ile numaral cep telefonundan da irtibat kurulabilir. DANiMARKA F RMA ADI: Nimatic ApS Danimarka Büyükelçili i, Mahatma Gandhi Cad.No: 74 G.O.P Ankara

5 Azerbaijan TEL: (12) FAKS:++994 (12) e-posta: Mobilya üreticisi olan firma, bu ürünleri satmak ve Türkiye'den siparifl alarak üretim yapmak üzere Türk firmalarla iflbirli i yapmak istedi ini Söz konusu talep, Azerbaycan Türkiye fl Adamlar Birli i taraf ndan iletilmifltir. Ayr ca, firma yetkilisi ile numaral cep telefonundan da temas kurulabilir. italya F RMA ADI: Holzhof srl Via Rupe, 33, Mezzolombardo - TN / ITALY TEL: ++39 (461) FAKS:++39 (461) e-posta: Ahflap, polietilen, alüminyum, çelik vb. malzemelerden çocuk bahçesi ekipmanlar ve sokak mobilyalar imal eden firma, mamullerini Türkiye'ye de satmak istedi ini nflaat iflleri ispanya TEL: ++90 (312) dah.13 FAKS:++90 (312) e-posta: Makine imalat sanayinde kullan lan so utucu ve ya lama ya lar yla ilgili cihazlar üreten Nimatic ApS firmas, imalat n yapt ürünler içerisinde yer alan Emulsion Mixer (kar flt rma cihaz ) ve Oil Skimmer (k zak ya s y r c s ) cihazlar n n Türkiye pazar nda sat fl ile ilgilenebilecek firmalarla temasa geçmeyi arzu etmektedir. Danimarka firmas n n iflbirli i yapmay düflündü ü Türk firmas nda arad belli bafll özellikler afla daki gibidir: l Makine imalat sektöründe so utucu/ya lama ya imalat ve/veya tedarikinde faaliyet göstermek, l Makine imalat sektörüne ekipman ve/veya malzeme temin eder durumda olmak, l Sektördeki sat fllar n n ve firman n kredibilitesinin tatmin edici olmas, l Hâlihaz rda sektör içerisinde etkin bir ürün da t m a na sahip olmas ve bu da t m a n n genifl bir bölgeyi kaplamas ve l ngilizce veya Almanca dillerinden en az birinin etkin bir flekilde kullan l yor olmas talep edilmektedir. Nimatic ApS firmas n n iflbirli i için arad özelliklere haiz olup iflbirli i yapmak isteyen firmalar n, firma ad n referans vererek belirtilen numaralardan Büyükelçilik Ticaret Müflaviri Bay Tu rul Koçulu ile irtibata geçmeleri istenmektedir. iran F RMA ADI: PIC Padideh International Company Argantin Sq. Beyhaghi Blvd., No. 32 east Tehran Iran TEL: ++98 (21) FAKS:++98 (21) e-posta: Firma, süt ürünleri ve g da maddeleri üretiminde kullan lmak üzere süt seperatörleri, santrifüj ve kaplar (Centrifuges and Decanters) almak istediklerini (PVT) LTD B- 57 Estate Avenue, S. I. T. E. Karachi, Pakistan. TEL: ++92 (21) FAKS:++92 (21) e-posta: Firma, kullan lm fl/yenilenmifl tekstil makineleri [iplik makineleri, dokuma makineleri ve iflleme makineleri (komple ya da parça parça)] sat n almak istedi ini Firma yetkilisi ile e-posta adresinden ve numaral cep telefonundan da temas kurulabilir. TÜRKiYE F RMA ADI: EMS Makina nflaat ve D fl Tic. Ltd. fiti. Cevizlidere Mah. 27. Sok. No: 6/ Balgat - ANKARA TEL: ++90 (312) (Pbx) FAKS:++90 (312) e-posta: fiehir kat at klar n n toplanmas, depolanmas ve bu konuda yap lacak olan tesisler ile ilgili ekipmanlar n sa lanmas ve mühendislik hizmetleri veren ve talyan Ziliani Carlo S.r.l Firmas n n Türkiye distribütörlü ünü yürütmekte olan firma; belediyelerin ve özel sektörün çöp tafl ma semi treylerleri, çöp, ambalaj ay klama tesisleri, ambalaj at klar balyalama presleri, hidrolik s k flt rmal çöp kasalar, ambalaj at klar tafl ma konteynerleri ve kancal yükleyiciler, kat at k parçalama üniteleri, konteyner y kama ekipman, sert zemin slak-kuru temizleme makineleri, kald r m süpürgeleri, cadde-ara sokak süpürgeleri, yaprak-ka t-pet ve teneke kutu toplama ekipmanlar ile inflaat ekipmanlar v.b. ihtiyaçlar na cevap vermek istedi ini SUTTON, BRISTOL, B.A.N.E.S., BS39 5XD UK. e-posta: Hurda akü ve demir d fl hurda metaller sat c s olan firma, elinde bulunan 500,000 MT hurday satmak istedi ini Mamul ürünler, mobilya, el iflleri, özel amaçl ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri AZERBAYCAN F RMA ADI: Azeri Wood MMC 15B, M.Cuma str., Baku, AZ1072, F RMA ADI: SERTA arquitectos Av. Alfonso XIII, Madrid, SPAIN TEL: ++34 (91) FAKS:++34 (91) e-posta: Türkiye'de fliddete maruz kalan kad nlar için s nma evleri inflaatlar n n denetlemesi Projesine teklif vermek isteyen spanyol firmas, 2 adet mimar ar yor. S nma evlerinin 1. K sm ; Antalya, Bursa, zmir, stanbul ve 2. K sm ; Ankara, Eskiflehir, Samsun ve Gaziantep'te yap lacak olup; aranan mimarlar K s m Amiri Yard mc s olarak istihdam edilecekler ve flantiyelerin denetimini yürüteceklerdir. Adaylarda aranacak özellikler flunlard r: 1-Genel olarak profesyonel deneyime, Avrupa Komisyonu (EC) tedarik ifllemleri veya Uluslararas dan flman mühendis Federasyonu (FIDIC) tipi anlaflmalarda deneyimli ve inflaat ifllerinde 10 y ll k deneyim sahibi olmak, 2-Belirli profesyonel deneyim: Elektriksel makineler, düzenekler, donan mlar ve tüketim malzemeleri ingiltere PAKiSTAN F RMA ADI: ULBRICHT'S PAKISTAN F RMA ADI: Chew. Valley. Ltd. TOAD HALL, WICK ROAD, BISHOP May s 2008 l EKONOM K FORUM 113

6 flirketlerle temas kurmak isteyen firmalar m za yard mc olaca n F RMA ADI: GANDALF (PTY) LTD Johannesburg, SA TEL: ++27 (68) e-posta: Muhasebecilik ve bas m hizmetleri vermek istedi ini F RMA ADI: THAWTE CONSULTING P.O.Box.2749, Durbanville 7551, SA TEL: ++27 (21) FAKS:++27 (21) e-posta: Firma, dan flmanl k ve flirket sertifikasyonu konusunda hizmet vermek istedi ini ispanya Kontrat sevk ve idare sorumlulu unda en az 5 y ll k deneyim ve üst yap ifllerinde denetçi veya mühendis olarak en az 3 farkl projede 5 y ll k deneyim sahibi olmak, 3- Üniversitelerin nflaat Mühendisli i/ Mimarl k bölümlerinden iyi dereceyle mezun olmak, çok iyi derecede ngilizce bilmek, MS uygulamalar ve MS projelerinde çok iyi derece bilgisayar dili bilmek. Destek ve yard mc ulaflt rmac l k hizmetleri; seyahat acentas hizmetleri F RMA ADI: HARTRODT SOUTH AFRICA (PTY) LTD Johannesburg, South Africa. TEL: ++27 (11) FAKS:++27 (11) e-posta: Gümrükçülük ve nakliye acentesi olan firma, hizmetlerini sunmak istedi ini ingiltere F RMA ADI: GARY Ltd. 109 NEW BRIDGE STREET LONDON, EC4V 6DB ENGLAND e-posta: Seyahat dan flmanl yapan firma; 1-Dünya çap nda tur organizasyonlar, trekking (da yürüyüflü ) organizasyonlar, otel rezervasyonlar vb. yapabilen, 2-Türkiye'ye gelecek turistlerin sa l k sigortas ve vize ifllemlerini ayarlayabilen, 3-Yurtiçi ve yurtd fl bilet ifllerini yürütebilen, 4- PTA bileti, elektronik ve mailing biletleri düzenleyebilen, 5-Visa, Mastercard gibi kredi kart ödemelerini kabul edebilen Türk firmalar yla iflbirli i yapmak istedi ini Emlakç l k hizmetleri F RMA ADI: Century 21 NY Metro 575 Madison Ave, 7th Floor, New York, NY USA 114 EKONOM K FORUM k May s 2008 TEL: ++1 (212) FAKS:++1 (212) e-posta: Dünyan n en büyük emlak bürolar ndan birisi olan Century 21 Ny Metro'nun acentesi olan fierife (Sherry) Okdemir; Amerika'n n en güzel bölgelerinden biri olan Brooklyn Heights'de iki büyük yatak odal, iki banyolu, iki taraf aç k mutfa ve balkonundan seyredilen manzaras bulunan 7 inci kattaki dairenin 896 bin Amerikan dolar na sat l k oldu unu fierife Okdemir ile +1(201) numaral cep telefonundan da irtibat kurulabilir. Mimarl k, inflaat, hukuk, muhasebe ve iflletme konular nda hizmetler ALMANYA F RMA ADI: PROTECTA Bahnhofplatz 8, Starnberg, Germany TEL: ++49 (81) FAKS:++49 (81) e-posta: Firma, Almanya'ya aç lmak isteyen firmalara flirket kurma, hukuksal konular, vergi stratejileri gibi hususlarda dan flmanl k hizmeti vermek istedi ini Söz konusu talep, T.C. Münih Baflkonsoloslu u taraf ndan iletilmifltir. BREZiLYA F RMA ADI: VEDAT MUTLU Rua 11 Qd.02 LT: 20 SETOR SUL CEP: TAQUARALTO PALMAS - TO - BRASIL TEL: ++55 (63) e-posta: Y llard r Brezilya'da yat r m ve öncesi için araflt rmalar, pazar araflt rmas ve pazarlama ile ilgili di er çal flmalar, gümrük mevzuat vb. konularda çal flmalar yapan vatandafl m z; Brezilya pazar nda ticari faaliyette bulunmak, iflyeri, flube, temsilcilik açmak, fabrika/üretim tesisi kurmak, yat r m yapmak, distribütörlük kurmak, ithalat-ihracat vs. ile u raflmak isteyen ve yerel yönetimlerle, di er devlet kurulufllar ve yerel piyasada faaliyet gösteren her alandaki F RMA ADI: SERTA arquitectos Av. Alfonso XIII, Madrid SPAIN TEL: ++34 (91) FAKS:++34 (91) e-posta: Türkiye'de fliddete maruz kalan kad nlar için s nma evleri inflaatlar n n denetlemesi Projesine teklif vermek isteyen spanyol firmas, 2 adet mimar ar yor. S nma evlerinin 1. K sm ; Antalya, Bursa, zmir, stanbul ve 2. K sm ; Ankara, Eskiflehir, Samsun ve Gaziantep'te yap lacak olup; aranan mimarlar K s m Amiri Yard mc s olarak istihdam edilecekler ve flantiyelerin denetimini yürüteceklerdir. Adaylarda aranacak özellikler flunlard r: 1-Genel olarak profesyonel deneyime, Avrupa Komisyonu (EC) tedarik ifllemleri veya Uluslararas dan flman mühendis Federasyonu (FIDIC) tipi anlaflmalarda deneyimli ve inflaat ifllerinde 10 y ll k deneyim sahibi olmak, 2-Belirli profesyonel deneyim: Kontrat sevk ve idare sorumlulu unda en az 5 y ll k deneyim ve üst yap ifllerinde denetçi veya mühendis olarak en az 3 farkl projede 5 y ll k deneyim sahibi olmak, 3- Üniversitelerin nflaat Mühendisli i/ Mimarl k bölümlerinden iyi dereceyle mezun olmak, çok iyi derecede ngilizce bilmek, MS uygulamalar ve MS projelerinde çok iyi derece bilgisayar dili bilmek. Sa l k ve sosyal çal flma hizmetleri UKRAYNA F RMA ADI: NEW CITY DEVELOPMENT 01032, Business-centre Diplomat-Hall,59 Zhylianska str., Kyiv, Ukraine TEL: (67) e-posta: International Institute for Dolphin Therapy ve Ukrayna, Rusya, ABD ve Almanya'dan uzmanlarla beraber çal flan firma; bünyesinde yunus terapi merkezi bulunan uluslararas sa l k enstitüleri a gelifltirme projesi konusunda Türk firmalar yla da iflbirli i yapmak istedi ini 2016 y l na kadar toplam 15 ülkeye genifllemesi planlanan Proje kapsam ndaki otel komplekslerinde 50 özel rahatlama odas, SPA-merkezi, fitness merkezi, sauna, kapal yüzme havuzu, 2 aç k havuz ve dalga havuzu bulunacakt r. Yunuslarla tedavi sayesinde yüzlerce insan beden ve ruh sa l na kavuflmufl olup, söz konusu otel kompleksi ile tedavinin popülaritesinin de artmas beklenmektedir. Firma, otel sahalar için flu kriterleri bildirmektedir: l Yer: -Do al bir alan, lagünde veya do al bir alana dönüfltürülebilecek bir yerde, kendine ait bir k y fleridi olmak zorunda (en az 100 metre), - kendi ulafl m yollar olmak zorunda, -arsaya yak n herhangi bir sanayi binas olmamak zorunda, -arsa, yerleflim alan na yak n veya s n r nda olmak zorunda, uluslararas havaalan na 90 dakikal k mesafe içerisinde olmak zorunda. l Toplam alan: -1 hektar veya daha fazlas, arsan n biçiminin dar olmamas gerekiyor, arsan n tahsisi: son kullan c, tekrar infla edilebilen kompleks (son kullanmay k sa sürede de ifltirebilme f rsat bulunmas ), l Altyap : gaz, kanalizasyon, ba lan labilecek elektrik. l Mülkiyet: uzun dönem kiralamak ( en az 25 y l). Ukrayna Büyükelçili i taraf ndan iletilen söz konusu talep hakk nda daha ayr nt l bilgi almak için firma yetkilisi ile numaral cep telefonundan da temas kurulabilir.

TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ

TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ MAYIS 2008 İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri duyurulmaktadır.

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

I. GENEL B LG LER. Resmi Dili : Arnavutça Din : %70 i Müslüman, %20 si Ortodoks, %10 u Katolik tir.

I. GENEL B LG LER. Resmi Dili : Arnavutça Din : %70 i Müslüman, %20 si Ortodoks, %10 u Katolik tir. STANBUL T CARET ODASI AB VE ULUSLARARASI B RL UBES ARNAVUTLUK ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Arnavutluk Cumhuriyeti Yönetim ekli : Cumhuriyet Co rafi Konumu : Kom ular kuzeyde

Detaylı

: Ukraynaca. Yönetim ekli

: Ukraynaca. Yönetim ekli STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES UKRAYNA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 M.K. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli : Ukrayna : Ba kanl k Tipi Cumhuriyet Co rafi Konumu : Kuzeybat

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2016 Şubat 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

MACAR HEYETİ. Türkiye deki Şirketin İstediği İşlem (ithalat, ihracat vs.):

MACAR HEYETİ. Türkiye deki Şirketin İstediği İşlem (ithalat, ihracat vs.): MACAR HEYETİ Nr. Şirket Adı Temsilci Etkinlik Alanı E posta Tel Türkiye deki Hedef Partner Kuruluşlar (etkinlik sektörü ve/veya ürün/hizmet profilleri): Türkiye deki Şirketin İstediği İşlem (ithalat, ihracat

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ HAZİRAN 2008 İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri duyurulmaktadır.

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Danimarka Krall Yönetim ekli : Anayasal Monar i Co rafi Konumu : Bat Avrupa

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ROMANYA ÜLKE RAPORU Mart 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Romanya Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu :

Detaylı

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Y.U. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu :

Detaylı

Firma Ülke Talep Adresi Yetkili Telefon Faks E Mail. www.turkishsea food.com - www.seafoodtur kish.com. Muhittin Bağrıyanık

Firma Ülke Talep Adresi Yetkili Telefon Faks E Mail. www.turkishsea food.com - www.seafoodtur kish.com. Muhittin Bağrıyanık Firma Ülke Talep Adresi Yetkili Telefon Faks E Mail Black Sea Fisheries Yenilik AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İNGİLTERE Türk Deniz ürünleri ile ilgili Yurt disi U.S.A da Markalaşma ve Türk imaji ile çalışma

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES FRANSA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 A.Ç. 1 I- GENEL B LG LER Resmi Ad : Fransa Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Kuzeyinde

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2009/09 FINDIK BÜLTENİ 08.10.2009 1- FINDIK ALIMLARI: A) TÜİK verilerine göre 2008 yılı kabuklu fındık üretimi 801 bin ton olup Kurumumuz bu miktarın %46 sını satın

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı Sayı : 22479905/203- Konu : Mamul Madde İhracatı Kapsamında Satış 31 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Kuruluşumuz stoklarında bulunan yerli ekmeklik

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES TVANYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Cumhuriyet Co rafi Konumu : Avrupa

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2015 Ocak 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES POLONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Polonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Do

Detaylı

Para birimi : 1 USD = TL. 1 Euro = USD ( )

Para birimi : 1 USD = TL. 1 Euro = USD ( ) STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL ve ULUSLARARASI B RL UBES AMER KA B RLE K DEVLETLER ÜLKE RAPORU Nisan 2011 E.K. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Amerika Birle ik Devletleri Yönetim ekli : Federal Cumhuriyet.

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.04.2014/2014-08

BİLGİ NOTU 30.04.2014/2014-08 BİLGİ NOTU 30.04.2014/2014-08 KDV TEVKİFATI VII FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına Se.Fa, 90 lı yılların başında kurulmuştur. Şirketimiz, sahip olduğu teknoloji,teknik dizayn ve üretim deneyimi ile şuanda hidrolik,otomasyon

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ YATIRIM İSTATİSTİKLERİ Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri Belge Yılı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Ocak) Toplam Belge Sayısı 5 8 13 18 16 26 27 38 43 194 Sabit Yatırım

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES BOSNA VE HERSEK CUMHUR YET ÜLKE RAPORU Y.U Nisan 2011 2 I. GENEL B LG LER Co rafi ve Sosyal Bilgiler Resmi Ad : Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR

T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konu : Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma belgesi NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR İlgi : 06.11.2015 tarih

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK YATIRIMCILARINI BEKLİYOR Türkiye ile KKTC arasında kurulmuş olan ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayide ve

KUZEY KIBRIS TÜRK YATIRIMCILARINI BEKLİYOR Türkiye ile KKTC arasında kurulmuş olan ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayide ve KUZEY KIBRIS TÜRK YATIRIMCILARINI BEKLİYOR Türkiye ile KKTC arasında kurulmuş olan ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayide ve ticarette mevcut olan işbirliklerinin kuvvetlendirilmesini

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2012/2)

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2012/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2012/2) SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 0 İÇİNDEKİLER Tablolar ve Şekiller Listesi... 2 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ATIK PİLLERİN YÖNETİMİ Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çavuş Bey Mah. No: 1 EDİRNE Tel:

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

AB VE ULUSLARARASI MOLDOVA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 M.K.

AB VE ULUSLARARASI MOLDOVA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 M.K. STANBUL T CARET ODASI AB VE ULUSLARARASI RL UBES MOLDOVA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 M.K. I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu : Moldova Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet : Avrupa n n

Detaylı

AYLIK RAPOR. ÜLKE: Kırgızistan AY/YIL: Haziran 2008

AYLIK RAPOR. ÜLKE: Kırgızistan AY/YIL: Haziran 2008 AYLIK RAPOR ÜLKE: Kırgızistan AY/YIL: Haziran 2008 1. Başlıca Ekonomik göstergeler (2007) GSYİH (milyon $) 3881,9 GSYİH artış oranı (%) 8,2 Kişi başına milli gelir ($) 720,0 Enflasyon oranı (%) 20,1 GSYİH'nın

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES SV ÇRE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 E.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : sviçre Konfederasyonu Yönetim ekli : Federal Cumhuriyet Co rafi Konumu : Almanya

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Tarih Sayı Konu. İlgi: YÖK'ten alınan 19.11.2012 tarihli ve B.30.0.EÖB-304.03-7431 sayılı yazı.

Tarih Sayı Konu. İlgi: YÖK'ten alınan 19.11.2012 tarihli ve B.30.0.EÖB-304.03-7431 sayılı yazı. r ~ı ÇARŞAMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SOK. NO:6/A 1 ÇARŞAMBA / SAMSUN \ Tarih Sayı Konu TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 0431 / Mesleki ve Teknik Eğitim

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-9

SİRKÜLER RAPOR 2005-9 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-9

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı

Adelmann Umwelt GmbH. Johann-Schoener-Strasse 73 97753 Karlstadt

Adelmann Umwelt GmbH. Johann-Schoener-Strasse 73 97753 Karlstadt Adelmann Umwelt GmbH Johann-Schoener-Strasse 73 97753 Karlstadt Telefon :0049 (0) 9353 79 03 0 Fax : 0049 (0) 9353 79 03 68 Email : info@adelmann.de Internet : www.adelmann.de Kuruluş Yılı 1967 Çalışan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

REKABET KURULU KARARI. Dosya Sayısı : 2003-1-76 (Ortak Girişim) Karar Sayısı : 03-51/579-255 Karar Tarihi : 17.7.2003

REKABET KURULU KARARI. Dosya Sayısı : 2003-1-76 (Ortak Girişim) Karar Sayısı : 03-51/579-255 Karar Tarihi : 17.7.2003 Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2003-1-76 (Ortak Girişim) Karar Sayısı : 03-51/579-255 Karar Tarihi : 17.7.2003 A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Mustafa

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Yasam, alanlarına a çılan detaylar...

Yasam, alanlarına a çılan detaylar... Yasam, alanlarına a çılan detaylar... 18. Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri ve Aksesuarları, Profil Üretim Teknolojileri ve Makineleri, Yalıtım Malzemeleri, Hammadde ve Tamamlayıcı Ürünler

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler)

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Katılımcı: 87 si yabancı toplam 365 katılımcı Ziyaretçi: 3.465 i yabancı toplam 15.934 ziyaretçi Katılımcı Ülke: 37 Ziyaretçi Ülke: 119 Konuk Ülke: Kosova Fuar

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ Şubat 2016 İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB'a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri duyurulmaktadır.

Detaylı

DÜNYADAN fi TEKL FLER

DÜNYADAN fi TEKL FLER DÜNYADAN fi TEKL FLER fib RL TEKL FLER BÜLTEN 109 flbirli i Teklifleri Bülteni'nde, çeflitli ülkelerdeki firma ve kurulufllardan TOBB'a gönderilen ticari, mali ve teknik iflbirli i teklifleri duyurulmaktad

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2010/02 FINDIK BÜLTENİ 08.03.2010 1- FINDIK ALIMLARI: A) 2009 dönemi rekolte tahmini ile 2008 yılı üretimi kıyaslandığında, ülkemiz üretiminin % 44, dünya

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

26.01.16 İLGİLİ FİRMA : İSTANBUL BAROSU TEL : 0212 251 63 25 Sayın ÖRNEK, Öncelikle Nidya Hotel Galataport a göstermiş olduğunuz nazik ilgiye teşekkür ederiz. 31.06.2016 tarihine kadar şirketinizin değerli

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM 4 PAFTA 138 PARSEL (KALE) 2 PAFTA 43 PARSEL (KULE) L: stanbul LÇE: Sar yer YER ve ADI: Garipçe Köyü MÜLK YET: Hazine TASARRUF YETK VEREN KURUM / SAYI-TAR H Maliye Bakanl, Milli Emlak Genel Müdürlü ünün

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Makina Mühendisleri Odası A Tipi Muayene Kuruluşu Duyuru

Makina Mühendisleri Odası A Tipi Muayene Kuruluşu Duyuru Duyuru TMMOB, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından "A" Tipi Muayene Kuruluşu olarak 17 Mayıs 2004 tarihinde basınçlı kaplar, kaldırma makinalarının periyodik kontrolleri ve gürültü, bacagazı ölçümleri

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ IRAK ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Irak Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Orta Doğu (Ön Asya) ülkesi olan Irak, kuzeyde

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Türkiye. Müşteri Eğitimi. www.arburg.com.tr

Türkiye. Müşteri Eğitimi. www.arburg.com.tr Türkiye Müşteri Eğitimi 2016 www.arburg.com.tr Önsöz Sayın Müşterilerimiz, ARBURG Plastik Enjeksiyon Makinaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de plastik parça üretiminde en yüksek teknik sonuçlara

Detaylı

Oteller ve Mekanik Tesisat

Oteller ve Mekanik Tesisat Oteller ve Mekanik Tesisat Su Kontrol Yenilenebilir Enerji Termal Konfor Ertem, günlük için 20 fazla bir seçme ve her bütçeye göre seçenek sunan, lider. Ertem Grup, ticari tesisat ürünleri üreten firmalar

Detaylı

ABBYY Ortakl k Program Türkiye

ABBYY Ortakl k Program Türkiye ABBYY Ortakl k Program Türkiye Aç klanan Ortakl k Program, 1Temmuz 2012 itibariyle Türkiye de geçerlidir. Ortakl k seviyeleri ABBYY, ortaklar yla büyüyen bir irkettir ve iki kademeli bir ortakl k modeli

Detaylı

DÜNYADAN fi TEKL FLER

DÜNYADAN fi TEKL FLER DÜNYADAN fi TEKL FLER fib RL TEKL FLER BÜLTEN 110 flbirli i Teklifleri Bülteni'nde, çeflitli ülkelerdeki firma ve kurulufllardan TOBB'a gönderilen ticari, mali ve teknik iflbirli i teklifleri duyurulmaktad

Detaylı

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

3. TİRE SÜT SEMPOZYUMU 11 / HAZİRAN / 2015

3. TİRE SÜT SEMPOZYUMU 11 / HAZİRAN / 2015 3. TİRE SÜT SEMPOZYUMU 11 / HAZİRAN / 2015 1978 den beri Temelleri, 1978 yılında atılan Polat Group bugün; %100 Yerli Sermaye, Farklı Sektörlerde Faaliyet, 20 den Fazla Ülkeye İhracat, 9 u Yurtiçinde,

Detaylı

Akdeniz Bölge Müdürlüğü Akdeniz Sanayi Sitesi 5004. Sk. No:48 Kepez - Antalya Tel. : 0242 221 4353 Fax: 0242 221 4354

Akdeniz Bölge Müdürlüğü Akdeniz Sanayi Sitesi 5004. Sk. No:48 Kepez - Antalya Tel. : 0242 221 4353 Fax: 0242 221 4354 katlanır cam grubu Hersey Seffaf DURU KATLANIR CAM SİSTEMLERİ MET.TEKS.İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. İstanbul Merkez Hürriyet Mh. Dr. Cemil Bengü Cd. No: 3/A Çağlayan - İstanbul Tel. : 0 79 Tel.: 0 779 Tel.:

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı