DÜNYADAN fi TEKL FLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYADAN fi TEKL FLER"

Transkript

1 DÜNYADAN fi TEKL FLER fib RL TEKL FLER 110 flbirli i Teklifleri Bülteni'nde, çeflitli ülkelerdeki firma ve kurulufllardan TOBB'a gönderilen ticari, mali ve teknik iflbirli i teklifleri duyurulmaktad r. Bu bilgilere adresinden de ulaflabilmektedir. Burada yer alan iflbirli i teklifleri, kaynak belirtilmesi kofluluyla yay mlanabilir. Duyurusu yap lan yabanc firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB'un herhangi bir arac l k, tercüme veya dan flmanl k hizmeti bulunmamaktad r. Bültende yer alan bilgilerin do rulu u ve güncelli i konusunda TOBB'un herhangi bir sorumlulu u bulunmamaktad r. TOBB, tekliflerin içeri inden, size de iflikli e u rayarak ya da geç ulaflmas ndan sorumlu tutulamaz. Öte yandan, siz de mal ve hizmet al flverifline yönelik ticari, ortak yat r m ve finansmana yönelik mali ve teknoloji al flverifline yönelik teknik nitelikteki teklif ya da taleplerinizin ngilizce olarak yurtd fl ndaki ekonomi ve ticaret çevrelerine iletilmesini istiyorsan z, lütfen adresine ba lan n z.

2 flbirli i Teklif leri MAYIS 2008 YURTDIfiINDAN fiB RL TEKL FLER Say n Giriflimciler, flletmelerimizin bir geliflme stratejisi olarak, iflbirli i araçlar n kullanmaya teflvik edilmesi amac yla, baflar l iflbirli i örneklerinin duyurulmas n bir gereklilik olarak görmekteyiz. Bu ba lamda, bültenlerimizde yer alan ithal ve ihraç talepleriyle iflbirli i teklifleri vas tas ile gerçeklefltirdi iniz Baflar l flbirli i Öykülerinin de yay nlanmas gerekti ini hissediyoruz. Gerçeklefltirdi iniz iflbirliklerinden en iyileri, Bültenimiz ve di er bas n araçlar n n deste i ile özetlenmifl bir flekilde yay nlanacakt r. Sonuç olarak, tüm baflar l iflbirli i öykülerinizi, ilgili taraflar n yaz l olurlar ile birlikte afla daki adresimize bekliyoruz. TOBB - fl mkanlar ve flbirli i Bilgi A lar Müdürlü ü Atatürk Bulvar No: 149 Bakanl klar-ankara Tel: +90 (312) Faks: +90 (312) E-posta: Tar m, bahç vanl k, avc l k ve ilgili ürünler flirketi; temsil etti i flirketlerin, tar msal mallar ve hammaddeler, tah llar (bu day, arpa, m s r, yulaf, çavdar, pirinç vb.), kuru baklagiller (fasulye, nohut, mercimek vb.), unlu mamuller ile ilgili ürünler, çikolata ve flekerleme, süt ürünleri, içecekler, sa l kl ve destekleyici g da maddeleri, organik ürünler, et ve kümes hayvanlar etleri, tuz, fleker, palm ya, zeytinya, ayçiçe i ya, kanola ya, biyolojik tabanl polyol vb. ürünlerini Türk firmalar na satmak istiyor. BANGLADEfi F RMA ADI: LIMET TEL: (29) e-posta: Farkl iplik fabrikalar na ham pamuk tedarik eden firma, acil olarak ham pamuk sat n almak istediklerini Ham petrol, do algaz, ya ve ilgili ürünler Amerika Birleflik Devletleri'nde yerleflik bir Türk-Amerikan ortakl olan ticaret ve dan flmanl k flirketi, Rusya menfleli ham petrol (REBCO) / fuel oil M (mazut), Rusya/Malezya/Körfez menfleli D2 (dizel yak t ), Nijerya menfleli BLCO (Bonny Light Crude Oil), Rusya ve Körfez menfleli LNG (s v laflt r lm fl do al gaz - Liquefied Natural Gas) ve Rusya ve Körfez menfleli LPG (S v laflt r lm fl Petrol Gaz - Liquefied Petroleum Gas) satmak istiyor EKONOM K FORUM k May s 2008 MT'dan az taleplerin kesinlikle karfl lanmayaca bildirilmifltir. ya vb. bitkisel ya al c lar yla temas kurmak istiyor. G da maddeleri ve içecekler STREET, WILMINGTON, DE USA flirketi; temsil etti i flirketlerin, tar msal mallar ve hammaddeler, tah llar (bu day, arpa, m s r, yulaf, çavdar, pirinç vb.), kuru baklagiller (fasulye, nohut, mercimek vb.), unlu Amerika Birleflik Devletleri'nde yerleflik bir Türk-Amerikan ortakl olan ticaret ve dan flmanl k flirketi, Türkiye'deki fleker ve ayçiçe i ya, zeytinya, kanola ya, kolza mamuller ile ilgili ürünler, çikolata ve flekerleme, süt ürünleri, içecekler, sa l kl ve destekleyici g da maddeleri, organik ürünler, et ve kümes hayvanlar etleri, tuz, fleker, palm ya, zeytinya, ayçiçe i ya, kanola ya, biyolojik tabanl polyol vb. ürünlerini Türk firmalar na satmak istiyor. ÇiN F RMA ADI: SHAANXI JINCANG IMPORT & EXPORT TRADE CO.,LTD TEL: ++86 (15) e-posta: Firma, ton ifllenmifl s v ya, zeytinya ve palm ya almak istedi ini Ayr ca firma, konuyla ilgili teknik göstergeler ve

3 Gas) ve Rusya ve Körfez menfleli LPG (S v laflt r lm fl Petrol Gaz - Liquefied Petroleum Gas) satmak istiyor MT'dan az taleplerin kesinlikle karfl lanmayaca bildirilmifltir STREET, WILMINGTON, DE USA flirketi; temsil etti i flirketlerin ürün çeflitlerinden ya lama ya lar ve makine ya lar (oil and lubricants), biyoyak t (biofuels), madeni ya lar, enerji ve gaz (power and gas), soya bazl mumlar (soy based candle waxes) vb. için Türk firmalar ile distribütörlük anlaflmalar yapmak istiyor. MISIR USD baz nda FOB dahil fiyat teklifinin kendilerine iletilmesini talep ediyor. ingiltere F RMA ADI: THE BRITISH CHAMBER OF COMMERCE OF TURKEY - BCCT Meflrutiyet Cad. No: 18 Asl Han Kat: 6, Galatasaray / stanbul TEL: ++90 (212) FAKS:++90 (212) e-posta: ngiliz bir firma, Türkiye'deki kozmetik & tuvalet malzemeleri ile g da toptanc firmalar ve ayn zamanda indirimli perakendeciler (discount retailers) ile temas kurmak istiyor. KUVEYT F RMA ADI: M.H. Alshaya Co. W.L.L. TEL: ( 224) e-posta: Kuveyt'te Türk dondurmac s açmay planlayan firma, bunun için salep almak istiyor. yapabilecek firmalar / bayiler ar yor. Da t m ve pazarlama konusunda, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti firmalar n n da baflvurabilecekleri bildirilmifltir. Firma yetkilisi ile 0 (532) numaral cep telefonundan da irtibat kurulabilir. Tekstil ve tekstil malzemeleri PAKiSTAN F RMA ADI: AHMED TRADE INTERNATIONAL Address: G-30, Ground Floor, Defence View, Phase II (Korangi Industrial Area Road) Karachi-Pakistan e-posta: Umre ve Hac için çeflitli ihram havlular ve di er ilgili ürünlerin üreticisi olan firma, bu ürünlerini satmak üzere Türk firmalarla temas kurmak istedi ini Ka t hamurundan ve ka ttan mamul ürünler MO OL STAN F RMA ADI: Ulziit Dadal Farm Sambuu street , Ulaanbaatar TEL: (9) FAKS:++976 (11) e-posta: 200 kadar büyükbafl hayvan çiftli i bulunan firma, Mo olistan pazar için sütten kazein üreten firmalarla iflbirli i yapmak istedi ini TANZANYA F RMA ADI: Simba Tissue Limited. P.O.Box Tanzania (East Africa) TEL: ( 713) e-posta: Tuvalet ka d ve peçete üreticisi olan firma, Türkiye'den hammadde almak istedi ini Firma özellikle, geri dönüfltürülmüfl beyaz jumbo tuvalet mendil ka d ve peçete rulolar (17gsm to 24gsm white 1.8mts width)almak istedi ini belirtiyor. Petrol ürünleri ve yak tlar Amerika Birleflik Devletleri'nde yerleflik bir Türk-Amerikan ortakl olan ticaret ve dan flmanl k flirketi, Rusya menfleli ham petrol (REBCO) / fuel oil M (mazut), Rusya/Malezya/Körfez menfleli D2 (dizel yak t ), Nijerya menfleli BLCO (Bonny Light Crude Oil), Rusya ve Körfez menfleli LNG (s v laflt r lm fl do al gaz - Liquefied Natural F RMA ADI: Middle East And Oil Refinery ( Midor ) 22 Badiye Street, Masr el Jadida - cairoegypt TEL: ++20 ( 2) e-posta: Botagaz, benzin, kibrit, uçak yak t ve solar üzerine çal flan firma, bu ürünlerini satmak üzere Türk firmalar yla beraber çal flmak istedi ini Söz konusu talep, M s r Ticaret Müsteflarl taraf ndan iletilmifltir. Firma yetkilisi ile numaral cep telefonundan da temas kurulabilir. Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar STREET, WILMINGTON, DE USA flirketi; temsil etti i flirketlerin eczac l k ürünleri (Pharmaceutical), buz çözücü kimyasal maddeler ve yüzey kaplama maddeleri (deicing products and surface overlays), mayalama ürünleri (fermentation solution), tekstüre çözümleri ve reoloji düzenleyiciler (texturizing solutions and reology modifiers), üre (urea) vb. için Türk TÜRKiYE F RMA ADI: 3A GRUP THALAT, HRACAT, SANAY VE T CARET LTD. fiT Sokak No:5/4 (Arjantin.Ö.Okulu Bitifli i) Çukurambar / Ankara ANKARA TEL: ++90 (312) FAKS:++90 (312) e-posta: thalatç firma; katk maddesi, koruyucu madde, fleker ve ya içermeyen, % 100 do al, sa l kl, lezzetli ve gevrek ELMA C PSLER için iller baz nda da t m ve pazarlama May s 2008 l EKONOM K FORUM 111

4 Johannesburg, South Africa TEL: ++27 (11) FAKS:++27 (11) e-posta: Firma, organik maddelerden yap lan sinek tuzaklar satmak istedi ini iran F RMA ADI: PIC Padideh International Company Argantin Sq. Beyhaghi Blvd., No. 32 east Tehran Iran TEL: ++98 (21) FAKS:++98 (21) e-posta: Firma, matkap ucu (HSS Twist Drill Din: 338 right hand black colour) almak istedi ini Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler ALMANYA firmalar ile distribütörlük anlaflmalar yapmak istiyor. ALMANYA F RMA ADI: MODUS HANDEL Fritz-Windisch-Str Ratingen DEUTSCHLAND TEL: ++49 (210) e-posta: Firma, sürtünmeden dolay s nan ve afl nan metal yüzeylerin düzgün hale getirilmesinde kullan lmak için üretilen ve metallsilikat tabanl bir nanoteknoloji ürününü satmak üzere Türkiye genelinde bölge bayilikleri arad klar n Söz konusu ürün; kompresörler, makineler, patlamal motorlar, bilyeli yuvalar, ba lant lar vb. iki metalin birbiri ile bulufltu u, temas etti i, sürtündü ü her yerde kullan labilmektedir F RMA ADI: TOPER TRADING CC Pretoria, South Africa TEL: ++27 (82) FAKS:++27 (82) e-posta: Firma, gliserin satmak istedi ini F RMA ADI: VITAL HEALTH FOODS PTY LTD P.O.Box:191, Kuilsriver, 7580, South Africa TEL: ++27 (21) FAKS:++27 (21) e-posta: Firma, sa l k içecekleri, vitaminler, do al g da, nebati, yumuflak jelatin kapsülleri ve tabletleri, tamamlay c g da ürünleri satmak istedi ini PAKiSTAN F RMA ADI: Neon Chemicals Suite No. 20, 5th Floor, Abrar Business Center, 25 Main Wahdat Road,Lahore Pakistan. TEL: ++92 (300) EKONOM K FORUM k May s 2008 FAKS:++92 (42) e-posta: laç ve eczac l k ile ilgili ürünlerin ithalatç s ve distribütörü olan firma, bu alanda çal flan Türk üreticilerin Pakistan'daki temsilcili ini yapmak üzere temas kurmak istedi ini Ana metaller ve ilgili ürünler F RMA ADI: NIMAG GROUP OF COMPANIES Johannesburg, South Africa TEL: ++27 (11) FAKS:++27 (11) e-posta: Firma, her türlü temel alafl mlar (demir silikon magnezyum, paslanmaz çelik güçlendirme telleri) satmak istedi ini MISIR F RMA ADI: Engineering Co for Import, Export 14 Gamal Abou El Mahasen Street,Garden City Cairo - Egypt TEL: (279) FAKS:++202 (279) nflaat malzemeleri ithalatç s olan firma, acil olarak ton inflaat demiri sat n almak istedi ini Talep edilen 52 tenörlük inflaat demiri, 12m boyunda ve 8-18mm aras nda çeflitli çaplarda olacakt r. Firma, söz konusu malzemeyle ilgili her türlü teknik detay n ortam nda, orijinal katalog ve CD'lerinse, DHL ile gönderilmesini talep ediyor. Söz konusu inflaat demirinin teknik özellikleri flöyle olacakt r. (Mechanical properties for deformed high tensile steel Bars: Yield Stress (FY)= 360 N/mm2, Ultimate Tensile Stress = 520 N/mm2, Grade= 360/520, Surface of Bars = deformed (Ribbed), Ratio of Elongation= 12%, Chemical Properties: Chemical Properties and ratio of all different elements to be determined according to the production). Mamul ürün ve malzemeler F RMA ADI: NEW HEIGHTS 1268 Brits, South Africa TEL: ++27 (12) FAKS:++27 (12) e-posta: Firma yang n söndürme aletleri ve ilk yard m malzemeleri satmak istedi ini F RMA ADI: REDTOP (PTY) LTD F RMA ADI: Sturm & Lutz GmbH & Co. KG Wilhelm-Bitter-Platz Recklinghausen GERMANY TEL: ++49 (2361) FAKS:++49 (2361) e-posta: Market, kasap, f r n malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar n donan m ihtiyaçlar konusunda uzmanlaflm fl olan ve m_ lik iflyeri (depolama, sergileme alan, vb.) bulunan firma; her çeflit kullan lm fl veya yeni donan m n (raflar, so utucular, so utucu vitrinler, so uk hava depolar, so utma sistemleri, al flverifl arabalar, para kasalar ) sa lanmas n ve kurulumunu garantili olarak yapabildi ini Firma yetkilisi Yaflar Gülün ile numaral cep telefonundan da irtibat kurulabilir. DANiMARKA F RMA ADI: Nimatic ApS Danimarka Büyükelçili i, Mahatma Gandhi Cad.No: 74 G.O.P Ankara

5 Azerbaijan TEL: (12) FAKS:++994 (12) e-posta: Mobilya üreticisi olan firma, bu ürünleri satmak ve Türkiye'den siparifl alarak üretim yapmak üzere Türk firmalarla iflbirli i yapmak istedi ini Söz konusu talep, Azerbaycan Türkiye fl Adamlar Birli i taraf ndan iletilmifltir. Ayr ca, firma yetkilisi ile numaral cep telefonundan da temas kurulabilir. italya F RMA ADI: Holzhof srl Via Rupe, 33, Mezzolombardo - TN / ITALY TEL: ++39 (461) FAKS:++39 (461) e-posta: Ahflap, polietilen, alüminyum, çelik vb. malzemelerden çocuk bahçesi ekipmanlar ve sokak mobilyalar imal eden firma, mamullerini Türkiye'ye de satmak istedi ini nflaat iflleri ispanya TEL: ++90 (312) dah.13 FAKS:++90 (312) e-posta: Makine imalat sanayinde kullan lan so utucu ve ya lama ya lar yla ilgili cihazlar üreten Nimatic ApS firmas, imalat n yapt ürünler içerisinde yer alan Emulsion Mixer (kar flt rma cihaz ) ve Oil Skimmer (k zak ya s y r c s ) cihazlar n n Türkiye pazar nda sat fl ile ilgilenebilecek firmalarla temasa geçmeyi arzu etmektedir. Danimarka firmas n n iflbirli i yapmay düflündü ü Türk firmas nda arad belli bafll özellikler afla daki gibidir: l Makine imalat sektöründe so utucu/ya lama ya imalat ve/veya tedarikinde faaliyet göstermek, l Makine imalat sektörüne ekipman ve/veya malzeme temin eder durumda olmak, l Sektördeki sat fllar n n ve firman n kredibilitesinin tatmin edici olmas, l Hâlihaz rda sektör içerisinde etkin bir ürün da t m a na sahip olmas ve bu da t m a n n genifl bir bölgeyi kaplamas ve l ngilizce veya Almanca dillerinden en az birinin etkin bir flekilde kullan l yor olmas talep edilmektedir. Nimatic ApS firmas n n iflbirli i için arad özelliklere haiz olup iflbirli i yapmak isteyen firmalar n, firma ad n referans vererek belirtilen numaralardan Büyükelçilik Ticaret Müflaviri Bay Tu rul Koçulu ile irtibata geçmeleri istenmektedir. iran F RMA ADI: PIC Padideh International Company Argantin Sq. Beyhaghi Blvd., No. 32 east Tehran Iran TEL: ++98 (21) FAKS:++98 (21) e-posta: Firma, süt ürünleri ve g da maddeleri üretiminde kullan lmak üzere süt seperatörleri, santrifüj ve kaplar (Centrifuges and Decanters) almak istediklerini (PVT) LTD B- 57 Estate Avenue, S. I. T. E. Karachi, Pakistan. TEL: ++92 (21) FAKS:++92 (21) e-posta: Firma, kullan lm fl/yenilenmifl tekstil makineleri [iplik makineleri, dokuma makineleri ve iflleme makineleri (komple ya da parça parça)] sat n almak istedi ini Firma yetkilisi ile e-posta adresinden ve numaral cep telefonundan da temas kurulabilir. TÜRKiYE F RMA ADI: EMS Makina nflaat ve D fl Tic. Ltd. fiti. Cevizlidere Mah. 27. Sok. No: 6/ Balgat - ANKARA TEL: ++90 (312) (Pbx) FAKS:++90 (312) e-posta: fiehir kat at klar n n toplanmas, depolanmas ve bu konuda yap lacak olan tesisler ile ilgili ekipmanlar n sa lanmas ve mühendislik hizmetleri veren ve talyan Ziliani Carlo S.r.l Firmas n n Türkiye distribütörlü ünü yürütmekte olan firma; belediyelerin ve özel sektörün çöp tafl ma semi treylerleri, çöp, ambalaj ay klama tesisleri, ambalaj at klar balyalama presleri, hidrolik s k flt rmal çöp kasalar, ambalaj at klar tafl ma konteynerleri ve kancal yükleyiciler, kat at k parçalama üniteleri, konteyner y kama ekipman, sert zemin slak-kuru temizleme makineleri, kald r m süpürgeleri, cadde-ara sokak süpürgeleri, yaprak-ka t-pet ve teneke kutu toplama ekipmanlar ile inflaat ekipmanlar v.b. ihtiyaçlar na cevap vermek istedi ini SUTTON, BRISTOL, B.A.N.E.S., BS39 5XD UK. e-posta: Hurda akü ve demir d fl hurda metaller sat c s olan firma, elinde bulunan 500,000 MT hurday satmak istedi ini Mamul ürünler, mobilya, el iflleri, özel amaçl ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri AZERBAYCAN F RMA ADI: Azeri Wood MMC 15B, M.Cuma str., Baku, AZ1072, F RMA ADI: SERTA arquitectos Av. Alfonso XIII, Madrid, SPAIN TEL: ++34 (91) FAKS:++34 (91) e-posta: Türkiye'de fliddete maruz kalan kad nlar için s nma evleri inflaatlar n n denetlemesi Projesine teklif vermek isteyen spanyol firmas, 2 adet mimar ar yor. S nma evlerinin 1. K sm ; Antalya, Bursa, zmir, stanbul ve 2. K sm ; Ankara, Eskiflehir, Samsun ve Gaziantep'te yap lacak olup; aranan mimarlar K s m Amiri Yard mc s olarak istihdam edilecekler ve flantiyelerin denetimini yürüteceklerdir. Adaylarda aranacak özellikler flunlard r: 1-Genel olarak profesyonel deneyime, Avrupa Komisyonu (EC) tedarik ifllemleri veya Uluslararas dan flman mühendis Federasyonu (FIDIC) tipi anlaflmalarda deneyimli ve inflaat ifllerinde 10 y ll k deneyim sahibi olmak, 2-Belirli profesyonel deneyim: Elektriksel makineler, düzenekler, donan mlar ve tüketim malzemeleri ingiltere PAKiSTAN F RMA ADI: ULBRICHT'S PAKISTAN F RMA ADI: Chew. Valley. Ltd. TOAD HALL, WICK ROAD, BISHOP May s 2008 l EKONOM K FORUM 113

6 flirketlerle temas kurmak isteyen firmalar m za yard mc olaca n F RMA ADI: GANDALF (PTY) LTD Johannesburg, SA TEL: ++27 (68) e-posta: Muhasebecilik ve bas m hizmetleri vermek istedi ini F RMA ADI: THAWTE CONSULTING P.O.Box.2749, Durbanville 7551, SA TEL: ++27 (21) FAKS:++27 (21) e-posta: Firma, dan flmanl k ve flirket sertifikasyonu konusunda hizmet vermek istedi ini ispanya Kontrat sevk ve idare sorumlulu unda en az 5 y ll k deneyim ve üst yap ifllerinde denetçi veya mühendis olarak en az 3 farkl projede 5 y ll k deneyim sahibi olmak, 3- Üniversitelerin nflaat Mühendisli i/ Mimarl k bölümlerinden iyi dereceyle mezun olmak, çok iyi derecede ngilizce bilmek, MS uygulamalar ve MS projelerinde çok iyi derece bilgisayar dili bilmek. Destek ve yard mc ulaflt rmac l k hizmetleri; seyahat acentas hizmetleri F RMA ADI: HARTRODT SOUTH AFRICA (PTY) LTD Johannesburg, South Africa. TEL: ++27 (11) FAKS:++27 (11) e-posta: Gümrükçülük ve nakliye acentesi olan firma, hizmetlerini sunmak istedi ini ingiltere F RMA ADI: GARY Ltd. 109 NEW BRIDGE STREET LONDON, EC4V 6DB ENGLAND e-posta: Seyahat dan flmanl yapan firma; 1-Dünya çap nda tur organizasyonlar, trekking (da yürüyüflü ) organizasyonlar, otel rezervasyonlar vb. yapabilen, 2-Türkiye'ye gelecek turistlerin sa l k sigortas ve vize ifllemlerini ayarlayabilen, 3-Yurtiçi ve yurtd fl bilet ifllerini yürütebilen, 4- PTA bileti, elektronik ve mailing biletleri düzenleyebilen, 5-Visa, Mastercard gibi kredi kart ödemelerini kabul edebilen Türk firmalar yla iflbirli i yapmak istedi ini Emlakç l k hizmetleri F RMA ADI: Century 21 NY Metro 575 Madison Ave, 7th Floor, New York, NY USA 114 EKONOM K FORUM k May s 2008 TEL: ++1 (212) FAKS:++1 (212) e-posta: Dünyan n en büyük emlak bürolar ndan birisi olan Century 21 Ny Metro'nun acentesi olan fierife (Sherry) Okdemir; Amerika'n n en güzel bölgelerinden biri olan Brooklyn Heights'de iki büyük yatak odal, iki banyolu, iki taraf aç k mutfa ve balkonundan seyredilen manzaras bulunan 7 inci kattaki dairenin 896 bin Amerikan dolar na sat l k oldu unu fierife Okdemir ile +1(201) numaral cep telefonundan da irtibat kurulabilir. Mimarl k, inflaat, hukuk, muhasebe ve iflletme konular nda hizmetler ALMANYA F RMA ADI: PROTECTA Bahnhofplatz 8, Starnberg, Germany TEL: ++49 (81) FAKS:++49 (81) e-posta: Firma, Almanya'ya aç lmak isteyen firmalara flirket kurma, hukuksal konular, vergi stratejileri gibi hususlarda dan flmanl k hizmeti vermek istedi ini Söz konusu talep, T.C. Münih Baflkonsoloslu u taraf ndan iletilmifltir. BREZiLYA F RMA ADI: VEDAT MUTLU Rua 11 Qd.02 LT: 20 SETOR SUL CEP: TAQUARALTO PALMAS - TO - BRASIL TEL: ++55 (63) e-posta: Y llard r Brezilya'da yat r m ve öncesi için araflt rmalar, pazar araflt rmas ve pazarlama ile ilgili di er çal flmalar, gümrük mevzuat vb. konularda çal flmalar yapan vatandafl m z; Brezilya pazar nda ticari faaliyette bulunmak, iflyeri, flube, temsilcilik açmak, fabrika/üretim tesisi kurmak, yat r m yapmak, distribütörlük kurmak, ithalat-ihracat vs. ile u raflmak isteyen ve yerel yönetimlerle, di er devlet kurulufllar ve yerel piyasada faaliyet gösteren her alandaki F RMA ADI: SERTA arquitectos Av. Alfonso XIII, Madrid SPAIN TEL: ++34 (91) FAKS:++34 (91) e-posta: Türkiye'de fliddete maruz kalan kad nlar için s nma evleri inflaatlar n n denetlemesi Projesine teklif vermek isteyen spanyol firmas, 2 adet mimar ar yor. S nma evlerinin 1. K sm ; Antalya, Bursa, zmir, stanbul ve 2. K sm ; Ankara, Eskiflehir, Samsun ve Gaziantep'te yap lacak olup; aranan mimarlar K s m Amiri Yard mc s olarak istihdam edilecekler ve flantiyelerin denetimini yürüteceklerdir. Adaylarda aranacak özellikler flunlard r: 1-Genel olarak profesyonel deneyime, Avrupa Komisyonu (EC) tedarik ifllemleri veya Uluslararas dan flman mühendis Federasyonu (FIDIC) tipi anlaflmalarda deneyimli ve inflaat ifllerinde 10 y ll k deneyim sahibi olmak, 2-Belirli profesyonel deneyim: Kontrat sevk ve idare sorumlulu unda en az 5 y ll k deneyim ve üst yap ifllerinde denetçi veya mühendis olarak en az 3 farkl projede 5 y ll k deneyim sahibi olmak, 3- Üniversitelerin nflaat Mühendisli i/ Mimarl k bölümlerinden iyi dereceyle mezun olmak, çok iyi derecede ngilizce bilmek, MS uygulamalar ve MS projelerinde çok iyi derece bilgisayar dili bilmek. Sa l k ve sosyal çal flma hizmetleri UKRAYNA F RMA ADI: NEW CITY DEVELOPMENT 01032, Business-centre Diplomat-Hall,59 Zhylianska str., Kyiv, Ukraine TEL: (67) e-posta: International Institute for Dolphin Therapy ve Ukrayna, Rusya, ABD ve Almanya'dan uzmanlarla beraber çal flan firma; bünyesinde yunus terapi merkezi bulunan uluslararas sa l k enstitüleri a gelifltirme projesi konusunda Türk firmalar yla da iflbirli i yapmak istedi ini 2016 y l na kadar toplam 15 ülkeye genifllemesi planlanan Proje kapsam ndaki otel komplekslerinde 50 özel rahatlama odas, SPA-merkezi, fitness merkezi, sauna, kapal yüzme havuzu, 2 aç k havuz ve dalga havuzu bulunacakt r. Yunuslarla tedavi sayesinde yüzlerce insan beden ve ruh sa l na kavuflmufl olup, söz konusu otel kompleksi ile tedavinin popülaritesinin de artmas beklenmektedir. Firma, otel sahalar için flu kriterleri bildirmektedir: l Yer: -Do al bir alan, lagünde veya do al bir alana dönüfltürülebilecek bir yerde, kendine ait bir k y fleridi olmak zorunda (en az 100 metre), - kendi ulafl m yollar olmak zorunda, -arsaya yak n herhangi bir sanayi binas olmamak zorunda, -arsa, yerleflim alan na yak n veya s n r nda olmak zorunda, uluslararas havaalan na 90 dakikal k mesafe içerisinde olmak zorunda. l Toplam alan: -1 hektar veya daha fazlas, arsan n biçiminin dar olmamas gerekiyor, arsan n tahsisi: son kullan c, tekrar infla edilebilen kompleks (son kullanmay k sa sürede de ifltirebilme f rsat bulunmas ), l Altyap : gaz, kanalizasyon, ba lan labilecek elektrik. l Mülkiyet: uzun dönem kiralamak ( en az 25 y l). Ukrayna Büyükelçili i taraf ndan iletilen söz konusu talep hakk nda daha ayr nt l bilgi almak için firma yetkilisi ile numaral cep telefonundan da temas kurulabilir.

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ EKİM 2008 İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri duyurulmaktadır. Bu

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ

TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ KASIM 2008 ĠĢbirliği Teklifleri Bülteninde, çeģitli ülkelerdeki firma ve kuruluģlardan TOBB a gönderilen ticari, mali ve teknik iģbirliği teklifleri duyurulmaktadır.

Detaylı

DÜNYADAN fi TEKL FLER

DÜNYADAN fi TEKL FLER DÜNYADAN fi TEKL FLER fib RL TEKL FLER BÜLTEN 105 Bültenimizde yer al p ilginizi çeken iflbirli i teklifleri hakk nda daha genifl bilgi almak için do rudan ba lant kurabilirsiniz flbirli i teklifleri,

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ

TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ OCAK 2009 ĠĢbirliği Teklifleri Bülteninde, çeģitli ülkelerdeki firma ve kuruluģlardan TOBB a gönderilen ticari, mali ve teknik iģbirliği teklifleri duyurulmaktadır. Bu

Detaylı

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor 1. sayfa.qxd 01/05/2008 23:15 Page 1 CMYK Avrasya ülkeleri her alanda birlik istiyor MARMARA Grubu Stratejik ve Sosyal Araflt rmalar Vakf taraf ndan düzenlenen 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi dünyan n dört

Detaylı

25 bin firmaya stok denetimi

25 bin firmaya stok denetimi 2007 de 26.7 milyar dolara evlendiler Komflu 49 y l sonra 66 flirketle geliyor TÜRK YE de geçen y l, de eri aç klanmam fl ifllemlerle birlikte flirket evliliklerinin 26.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti

Detaylı

ARALIK 2009. Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler

ARALIK 2009. Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler ARALIK 2009 ĠĢbirliği Teklifleri Bülteninde, çeģitli ülkelerdeki firma ve kuruluģlardan TOBB a gönderilen ticari, mali ve teknik iģbirliği teklifleri duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden

Detaylı

KASIM 2010. Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler

KASIM 2010. Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler KASIM 2010 İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden

Detaylı

e-beyanname 2008 e kald

e-beyanname 2008 e kald flte Türkiye nin 5 y ll k hedefleri Dolar açan tomurcuklar 2007 alt n y l TÜRK YE de üçüncü çeyrekte yine rekor bir talep olufltu ve toplam 86.3 tonluk bir alt n talebi gözlendi. Yaz mevsiminde seçim yüzünden

Detaylı

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli Güçler birleflti, Bijoux stihdamda vergi yükü azalt lmal Turkey dünyaya aç l yor enerjide fiyatlar düflürülmeli 12 bijuteri ürecisi birleflti, Bijoux Turkey markas n oluflturdu. Birlikten kuvvet do du ve Bijoux

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ OCAK 2014 İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB'a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri duyurulmaktadır. Bu

Detaylı

ADANA NIN GURUR TABLOSU

ADANA NIN GURUR TABLOSU YAYINI YIL: 17 SAYI: 325 1 TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca 20.06.2015 tarih ve 29392 nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ MAYIS 2013 İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB'a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri duyurulmaktadır.

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ KASIM 2013 İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB'a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri duyurulmaktadır.

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak orna tezgahından dünya markasına 02 ıbbi malzeme üretimine, torna tezgahındaki girişimiyle başlayan doktor Cevdet Alptekin, dünya çapında iddialı hale gelen bir firmanın da temellerini attı. Yenilenin,

Detaylı

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen Türkiye'de 7, G. Kore'de 2 bin patent Aflatoksini önleyen fırın 02 05 Kanser yapan aflatoksini önleyen sistem ilgi bekliyor. MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntem alışkanlığından rahatsız. Yavuz

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ

TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ OCAK 2013 İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB'a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri duyurulmaktadır. Bu

Detaylı

Çomu: Adana ya liman yap lmal

Çomu: Adana ya liman yap lmal YAYINI YIL: 16 SAYI: 317 16 fiubat 2015 Türk Eximbank tan ihracata destek Türk Eximbank taraf ndan uluslar aras ticaret finansman programlar ile ihracatç lara ve ihracata dönük üretim yapan firmalara hizmet

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi Baflbakan Yard mc s Akdo an, Adana ifl dünyas ile bir araya geldi Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, bir dizi programa kat lmak üzere geldi i Adana da ifl dünyas temsilcileriyle bir araya gelerek görüfl

Detaylı

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı

ARALIK 2010. Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler. Gıda maddeleri ve içecekler. Kömür, linyit, turba ve kömür esaslı diğer ürünler

ARALIK 2010. Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler. Gıda maddeleri ve içecekler. Kömür, linyit, turba ve kömür esaslı diğer ürünler ARALIK 2010 İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden

Detaylı

Kauçuk enjeksiyon pres üreticisi DESMA firmas yla yapt m z röportaj. 2010 STANBUL KAUÇUK FUARI n n ard ndan. Kauçuk Derne i IRCO üyesi oldu

Kauçuk enjeksiyon pres üreticisi DESMA firmas yla yapt m z röportaj. 2010 STANBUL KAUÇUK FUARI n n ard ndan. Kauçuk Derne i IRCO üyesi oldu ISSN: 2146-1821 MART 2011 Say 41 Kauçuk enjeksiyon pres üreticisi DESMA firmas yla yapt m z röportaj 2010 STANBUL KAUÇUK FUARI n n ard ndan Kauçuk Derne i IRCO üyesi oldu hracata ve fuarlara yönelik devlet

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013)

Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013) Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013) M. Selami leri, TARMAKB R Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i May s 2013 Bölüm I: Sektörün Stratejik Önemi Bölüm II: Biz

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı