Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü"

Transkript

1 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Ağustos 2013, Sayı:29, ss SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences August 2013, No:29, pp Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü Mehmet Ali GÖNGEN ÖZET KüreselleĢme çağımızın en çok tartıģılan olgulardan bir tanesidir. KüreselleĢme sürecini, çağdaģlaģma olarak destekleyenler olduğu gibi, emperyalizmin yeni adı olarak görenler de vardır. KüreselleĢme birçok boyutuyla tartıģılan bir kavramdır. Daha çok siyasal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla tartıģılan küreselleģme olgusunu, bu çalıģma daha çok ekonomik boyutuyla tartıģmayı denemektedir. Bu bağlamda IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü KüreselleĢmeyi yöneten üç ana kurumun politikalarını incelemek, küreselleģme sürecini daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır. Yoksullukla mücadele için kurulmuģ olan Dünya Bankası, küresel istikrarı korumak için kurulmuģ olan IMF ve uluslararası ticareti yönetmek için kurulan Dünya Ticaret Örgütü'nün politikaları sonucu dünyanın geldiği nokta daha fazla yoksulluk ve daha fazla kriz olmuģtur. ILO gibi bazı uluslararası kuruluģların dünyadaki yoksullukla ilgili yayınladığı bazı raporlar ve bizzat Dünya Bankası'nın geliģmemiģ ülkelerin daha da yoksullaģtığı ile ilgili itirafları küreselleģme sürecini yukarıda adı geçen üç kurum ekseninde tartıģmayı önemli kılmaktadır. Bu anlamda IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü'nün küreselleģme sürecindeki rolü ve bu rolünün nasıl sonuçlar doğurduğu bu çalıģmanın cevap bulmak istediği sorudur. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, The Economic Dimension of Globalization -Three Main Instutions Leading the Globalization Process: The IMF, The World Bank, The World Trade Organization ABSTRACT Globalization is one of the most widely discussed phenomenon of our age. The process of globalization is not only supported by those who see it as modernization but also considered by some others to be the new name of imperialism. The concept of globalization which is mainly discussed from its political, cultural and economic aspects is handled from its economic aspect in this work. In this respect, it would help to understand the process of globalization to analyze the policies of three major establishments leading this process, the IMF, the World Bank and World Trade Organization. However, the world has been facing more poverty and deeper crisis because of the policies followed by these three major establishments, the World Bank which was established to reduce poverty on a global scale, the IMF which was established to ensure the stability of the international monetary and financial system and the World Trade Organization which was established to deal with the global rules of trade. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı Doktora Programı,

2 118 Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Some international institutions' reports on world poverty, such as that of ILO, as well as the World Bank's confessions on increasing poverty in undeveloped countries make it important to handle the process of globalization in line with the mentioned major establishments. In this sense, this study aims to answer the question regarding the IMF's, World Bank's and the World Treaty Organization's role and its consequences in globalization process. Key Words: Globalization, IMF, the World Bank, World Trade Organization. Giriş KüreselleĢme günümüzün en çok tartıģılan kavramlarından bir tanesidir. Birçok boyutuyla tartıģılan küreselleģme gibi geniģ bir olguyu kısa bir makalede incelemeye çalıģmak kolay bir iģ değildir. Ekonomiden siyasete, sosyal politikalardan kültüre, sosyolojiden medyaya bir çok alandaki tartıģmalarda adeta sihirli bir sözcük gibi kullanılan küreselleģme olgusunu zor kılan baģka bir özelliği de ideolojik temelli tartıģılmasıdır. KüreselleĢme her ne kadar çok boyutlu tartıģılsa da esasen temelinde ekonomik bir olaydır. KüreselleĢmenin ekonomik bir olay olması onu ideolojik tartıģmaların merkezine oturturken aynı zamanda yine bu sebepten dolayı küreselleģmenin kazananları olduğu gibi kaybedenleri de vardır. Yine tüm bu sebeplerden dolayıdır ki küreselleģme, tabir yerindeyse 'uçlarda' tartıģılan bir olgudur. Kimilerine göre küreselleģme çağdaģlaģma ve geliģme demekken, kimilerine göre küreselleģme emperyalizmin 21. yüzyıldaki adıdır. Kimilerine göre küreselleģme Batı'nın demokrasi ve insan haklarına dayanan değerlerini az geliģmiģ ülkelere taģıyan bir süreçken, kimilerine göre küreselleģmenin getirdiği demokrasi ve insan hakları gibi kavramlar bir aldatmacadan ibarettir. Kimilerine göre dünya kaynaklarının en akılcı ve verimli bir biçimde kullanılması iken, kimilerine göre küreselleģme Batı'nın ekonomik düzeni olan kapitalizmin dünyayı pazar yapma aracıdır 1. Bu çalıģma küreselleģmenin ekonomik boyutunu, özellikle ekonomik anlamda küreselleģmeyi yöneten üç ana kurum olan IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü'nü tartıģmayı hedeflemektedir. Bu üç kurumun politikaları bağlamında küreselleģme olgusunu açıklamayı hedefleyen bu çalıģmamız temel olarak iki ana bölümden oluģtuğu söylenebilir. Bu anlamda, birinci bölümde küreselleģme ve küreselleģme ile ilgili yaklaģımları tartıģmaya çalıģtık. Yine bu bölümde küreselleģmenin boyutlarını, özellikle ekonomik boyutunu ortaya koymaya çalıģtıktan sonra, Ġkinci bölümde Konumuzun esasını oluģturan IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü'nü tartıģtık. Yine Dünya Ticaret Örgütü'nün kurulmasına vesile olan Uruguay Round kararlarını küreselleģme bağlamında sonuçlarını incelemeye çalıģtık. Bu makale, adı geçen üç kurumun politikalarının belirlediği bu süreci, merkez- kapitalist ülkeler lehine, çevre- geliģmemiģ ülkeler aleyhine geliģen bir süreç olduğunu ileri sürmektir. 1. Küreselleşmenin Tanımı ve Küreselleşmeye Dair Yaklaşımlar KüreselleĢme kavramı günümüzde en çok tartıģılan kavramlardan bir tanesi olduğu gibi, kavramın tanımı ve çerçevesi hakkında da bir fikir birliği yoktur. Bazı düģünürler küreselleģmenin sadece ekonomik boyutuna önem verirken; diğerleri, küreselleģmenin 1 Baskın Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar, Ankara, İmaj Yayınevi, 2009, s.1-2.

3 Mehmet Ali GÖNGEN 119 ekonomik boyunun yanında siyasi ve kültürel boyutlarına da değinmektedir 2. KuĢkusuz küreselleģme kavramını bu kadar tartıģılır kılan ve üzerinde bir tanım birliğinin sağlanamamasının en büyük sebebi kavramın içinde barındırdığı ideolojik potansiyeldir. KüreselleĢme kavramı doğası itibariyle ekonomik, sosyal ve kültürel bir konsept içinde tartıģıldığından dolayı, küreselleģme ile ilgili her tartıģma, makale, fikir, sahibinin dünyaya hangi pencereden baktığı üzerinde yürümektedir. Örneğin, ''globalization reader'' adlı kitapta yazar ''yeni keģfedilen bir ada toplumunun nasıl dünya toplumu ile entegre olacağı'' gibi farazi bir soru çerçevesinde küreselleģmeye farklı bakıģ açılarını ortaya koymaya çalıģıyor 3. Buna göre dört farkı görüģten bahsedilebileceğini dile getiren yazar bu görüģleri Ģöyle izah etmektedir. Birinci gruptaki düģünürler göre; iģletmeler ucuz iģgücünün avantajlarında faydalanmak için oraya fabrikalar kurmak, altyapıyı geliģtirmek için mühendisler göndermek ve adanın doğal kaynakları üzerinde hak talep edeceklerdir. Ġkinci gruptaki düģünürler göre, büyük güçlerin temsilcilerinin ada toplumuna güçlü bir devlet inģa etmeleri ve orayı iģbirliğine uygun hale getirmeleri için yardım edeceklerini ifade edeceklerdir. Uluslararası organizasyonlar da küresel politikada istikrarlı katılımcı olmaları için destek sağlayacaklardır. Üçüncü grup düģünürler göre ise uzmanlar adayı istila ederek ülkenin diğer toplumlar gibi çalıģacak uygun bir ülkeye sahip olması için gereken kurumlarının inģasına yardım edeceğini vurgulayacaklardır. Son grup düģünürlere göre ise toplum tek kültürü korumaya ilgilenen örgütlerin yardımıyla, dünya kültürünün gaspına karģı kendi mirasını korumalarına odaklanacaklardır. Bu farazi soruya verdiği cevaptan yola çıkarak ortaya koymaya çalıģtığı dört farklı küreselleģme bakıģ açısına göre; birinci gruptakiler için küreselleģme ucuz iģgücü ve yeni yerlerin doğal kaynakları üzerinde hak iddia etme aracı, ikinci gruptakiler için küreselleģme; küresel politikalara entegre yolu, üçüncü gruptakiler için küreselleģme; modernleģme aracı, dördüncü gruptakiler içinse küreselleģme; kültür emperyalizmidir. Antony Giddens'e göre küreselleģme, dünyadaki toplumsal iliģkilerin yoğunlaģmasıdır. Uzak yerellikleri birbirine bağlayan bu yoğunlaģma öyle bir Ģekilde gerçekleģmektedir ki, yerel olaylar, kilometrelerce uzaktaki olaylar tarafından biçimlendirilmekte ve bunun tersi de söz konusu olmaktadır. 4 Baskın Oran'a göre küreselleģme, ''Batı'nın altyapısıyla (uluslararası kapitalizm) ve üstyapısıyla (rasyonalizm kültürü) tüm dünyaya yayılmasıdır 5. Alan Freeman'a göre küreselleģme ıraksama (makasın açılması) demektir. Bu görüģünü sayısal verilerlerle destekleyen Freeman, 1980 yılında geliģmiģ ülkelerde kiģi baģına düģen GSYĠH dolarken 2000 yılında 26201dolara çıktığını, aynı dönemde dünyanın geri kalan kısmında GSYĠH'nın 1690 dolardan 1160 dolara düģtüğüne dikkat çekmektedir. 6 2 Coşkun Can Aktan- Hüseyin Şen, Globalleşme, 11 Aralık, Frank C. Lechner,- John Boli, 'word Society and the Nation State'', The Globalization Reader, Oxford, Blackwell publishing ltd. 2012, s, Manfred B. Stager, Küreselleşeme, Ankara, Dost Kitapevi Yayınları, 2006, s Oran, a.g.e., s.4. 6 Alan Freeman, ''Ulusların eşitsizliği'', Küreselleşmenin Krizi, Hazırlayan Alan Freeman ve B. Kagarlitsky, İstanbul, Yordam Kitap, 2007, s.65.

4 120 Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Tarık Ali, küreselleģmeyi kapitalist sömürünün yeni bir biçimi olarak tanımlarken 7, Stiglitz'e göre, küreselleģme, ülkelerin ve dünya halkların bütünleģmesidir. 8 Fikret BaĢkaya 9 küreselleģmeyi ''emperyalist saldırının yoğunlaģması'' olarak tanımlarken, Roland Robertson'a göre 10 küreselleģme, bir kavram olarak, hem dünyanın küçülmesine hem de dünyadaki bilincin bir bütün olarak yoğunlaģmasına iģaret etmektedir. Bugün küreselleģme ile ilgili üç temel görüģten bahsedilebilir. Bunlar hiperküreselciler, Ģüpheciler ve dönüģümcüler. Hiperküreselciler için Ulus- devlet endüstri çağının bir ürünüdür ve küreselleģme çağında önemini kaybetmektedir. Onlara göre küreselleģme Ulus-devlet döneminin sonudur. KüreselleĢme herkesin global piyasa kanunlarına bağlı olduğu yeni bir dönemdir. Bu iddiaya göre küreselleģme sürecinin kazananları ve kaybedenleri vardır. ġüphecilere göre ise yaģadığımız dünyada aslında hiç bir Ģey yeni değildir. KüreselleĢme; küreselleģmenin ekonomik konseptini piyasanın tam entegrasyonuna eģit tutan bir mite dayanmaktadır. Ayrıca onlara göre küreselleģme sürecinde ulus-devletler daha da güçleneceklerdir. DönüĢümcülere göre ise küreselleģme dünya düzenini ve modern toplumu yeniden oluģturan politik, sosyal ve ekonomik gücün ötesinde bir politik güçtür. DönüĢümcülere göre küreselleģme süreci ulus-devlet sürecinin yeniden inģasıdır. 11 AĢırı kürselleģmecilerin temsilcilerinden Ohmae küreselleģmeyi 'insanların küresel piyasa disiplinine her yerde giderek daha çok bağlı olduğu yeni bir dönem'' olarak tanımlıyor. Diğer yandan Ģüphecilerin temsilcisi olan Hirst ve Thompson göre, küreselleģme, uluslararası ekonominin giderek üç temel bloka bölündüğü, ulusal hükümetlerin çok güçlü kaldığı gerçeğini saklayan bir mittir; bunlar Avrupa, Asya Pasifik ve Kuzey Amerika'dır. Bu gruba göre küreselleģme beklenilmeyen bir Ģey değildir, AĢırı küreselleģmeciler tarafından bu süreç abartılmaktadır, dahası dünya üç bölge arasında bölünmüģ ve eskisinden daha az bütünleģmiģtir. DönüĢümcülerin temsilcileri arasında Giddens, Scholte, Castells gibi düģünürlere göre, küreselleģme, modern toplumları ve dünya düzenini yeniden Ģekillendiren hızlı sosyal, siyasal ve ekonomik değiģimlerin arakasındaki ana siyasal güçtür. Yine bu bağlamda, bu görüģün temsilcilerine göre uluslararası ya da ulusal, iç iģler ya da dıģ iģler arasında bir fark kalmamıģtır. 12 John Baylis, Stave Smith ve Patricia Owens ''The Globalization of the World Politics 13 '' adlı kitabın giriģinde küreselleģme ile ilgili üç temel teoriden bahseder. Bunlar; Realizm, Liberalizm ve Marksizm'dir. Marksistlere göre küreselleģme batı dünyasının öncülük ettiği bir olgudur ve bu günkü dünya sistemini tanımlamaktadır. 7 Alan Freeman - Boris Kagarlitsky ''Dünya İmparatorluğu mu yoksa İmparatorluklar Dünyası mı', Küreselleşmenin Krizi, Hazırlayan Alan Freeman ve B. Kagarlitsky, İstanbul, Yordam Kitap, 2007, s Joseph e. Stiglitz, Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı, İstanbul, Plan B. yayıncılık,2006, s Fikret Başkaya, Küreselleşmenin Karanlık bilançosu, İstanbul, Özgür Üniversite Kitaplığı, 2009, s Manfred B. Stager, Küreselleşeme, Ankara, Dost Kitapevi Yayınları, 2006, s David Held vd., Golabal Transformations: Politics, Economics and Culture, Standford, Standford University Press, 1999, s., Held vd., a.g.e.,s Baylis John vd., The Globalisation of World Politics; An Introduction to International Relations, Oxford, Oxford University Press, 2008,s.4-5.

5 Mehmet Ali GÖNGEN 121 Aynı zamanda, küreselleģme uluslararası kapitalist sistemin geliģiminin son aģamasıdır. Liberallere göre, küreselleģme ile birlikte artık devletler dünyanın merkezinde değildir, çünkü dünyadaki politikaları artık belirleyen ana etmen küreselleģme olgusudur. Realistlere göre küreselleģme dünyanın bölgesel bölünmüģlüğünü değiģtirmiyor. Devletler egemenliklerini sürdürüyor ve devletler sistemi aynı kalacak. Yukarıdaki düģünceleri değerlendirmek gerekirse, Marksist düģünürlerin küreselleģmeyi kapitalist sistemin bir parçası olarak gördükleri, bu noktadan hareketle kapitalizmin son aģaması olarak değerlendirdiklerini söyleyebiliriz. Bunu klasik Marksist teorinin 'tarihsel materyalizm' düģüncesi üzerinde okumak mümkündür. Bu yönüyle bakıldığında tarihsel materyalizmde formüle edilen tarihin geçirdiği aģamalar ilkel, köleci, feodal, kapitalist dönemlerdir. Bundan sonraki dönemler ise Sosyalist ve komünist dönemler olacaktır. ĠĢte Marksistler küreselleģmeyi kapitalist dönemin son aģaması olarak değerlendirmektedirler. Liberaller 'artık dünyanın merkezinde devletler yoktur' derken sermayenin küreselleģmesi ile beraber uluslararası piyasanın mutlak hâkimiyetine vurgu yapmakta, uluslararası Ģirketlerin gücüne göndermede bulunmaktadırlar. Realistler küreselleģe olgusunun devletlerin egemenliğinden bir Ģey götüremeyeceğine, devletlerin dünya siyasetinde her zaman belirleyici etken olarak kalacağına inanmaktadırlar. Marksistlerin düģüncesini daha iyi ortaya koymak için, Marksist bir düģünür olan Chomsky'e kulak vermek yerinde olacaktır. ''KüreselleĢmeyi uluslar arasılaģmanın geniģlemesi' ve ''Kurumsal zorbalık'' diye tanımlayan Chomsky, birinci hedefleri kar olan uluslar arası Ģirketlerin, göreceli olarak hesaplanamayan ve değiģik Ģekilde birbirinin içine geçmiģ durumu olarak değerlendirir. Bundan hareketle daha da ileriye giden Chomsky, küreselleģme ile ulaģılmak istenen hedefin tek tip bir insan olduğunu ifade eder. Bu konuda medyanın rolünün de çok önemli olduğunu belirten düģünür, popüler medyanın dünyayı nasıl algılamamız gerektiği konusuna kadar tek tip bir insan yaratma çabasına değindikten sonra küreselleģmenin global kurumsal kapitalizmden ayrı düģünülemeyeceğini ifade eder. 14 Burada Chomsky'nin küreselleģmeyi kapitalist sistem, yani bu günkü dünya sisteminin bir parçası olduğunu söylerken kullandığı ''Kurumsal zorbalık'' kavramı ile aynı zamanda bu sürecin sistemli ve bilinçli bir süreç olduğuna da dikkat çekmektedir. KüreselleĢme etrafında dönen kavramsal tartıģmalara ve KüreselleĢmeye dair yaklaģımlara kısaca değindikten sonra, küreselleģmenin boyutlarına kısaca değinmekte fayda var. Aslında küreselleģme çok yönlü bir kavram olmasına rağmen üç temel boyutu olduğu söylenebilir; ekonomik boyutu, siyasal boyutu ve kültürel boyutu. Yukarıdaki kavramsal tartıģmalardan da anlaģılabileceği gibi esas olarak küreselleģmenin ekonomik bir olay olduğu iddia edilebilir. KüreselleĢmenin siyasal ve kültürel boyutlarını daha çok ekonomik boyutlarının birer sonucu olarak ele almak daha doğru olacaktır. Zaten çalıģmamızın baģında da değindiğimiz gibi KüreselleĢme 'ziyadesiyle ideolojik' kılan bu ekonomik boyutudur. Bu sebeplerden dolayı küreselleģmenin siyasal boyutu ile küreselleģmenin kültürel boyutunun tanımını 14 Barb Blakely Duffelmayer, Visualizing respect: Visual Media literacy and Students' understanding of globalization and technology ıssues, Autumn 2004, volume 24, Number 2, s, , 29 Aralık 2012.

6 122 Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu vermekle yetinip daha çok konumuzu ilgilendiren küreselleģmenin ekonomik boyutu üzerinde duracağız Siyasal Küreselleşme Siyasal alanda küreselleģme kavramı Ulus ötesi yönetici ve düzenleyici kurumların örgütlenmesine ve liberal siyasal ideolojinin ve onun kurumsal biçimlerinin yayılmasına karģılık olarak kullanılmaktadır 15. Siyasal globalleģme, eskiden uluslararası sistemin temel aktörü olan ulus-devletin üstünlüğünü sarsmıģ ve ulus-devleti, yetkilerini baģkalarıyla paylaģmaya mecbur bırakmıģtır. Ulus devlet, globalleģme ile yetki ve otoritesini uluslararası ve uluslar-üstü kuruluģlara devretmeye baģlamıģtır. Bu süreçte uluslararası iliģkilerin artmasına paralel olarak sorunların uluslararası arenaya taģınması da artıģ göstermiģ ve bunların çözümü uluslararası iģbirliğini zorunlu hale getirmiģtir. Bir baģka ifadeyle, uluslararası siyasal ve ekonomik aktörler devlet egemenliğine ortak olmuģ; ülkeler, ulusal ve uluslararası politika uygulamalarında dıģ dünyayı dikkate almak durumunda kalmıģtır 16. Yani küreselleģme ile birlikte devlet, birey ve toplum iliģkisinin yeniden tanımlanması ihtiyacı ortaya çıkmıģ, ulus devlet hâkimiyeti sarsılmıģtır Kültürel Küreselleşme Kültürel anlamda küreselleģme genel olarak Batı düģüncesi ve kültürünün yayılması anlamında kullanılmaktadır 17. BaĢka bir görüģe göre Kültürel KüreselleĢme, dünya üzerindeki kültürel akıģların artmasını ve yayılmasını ifade eder. Kültürel küreselleģme üzerinde yürütülen en önemli tartıģma, küreselleģme sürecinde insanların birbirlerine benzediği midir yoksa farklılaģtığı mıdır tartıģmasıdır. Küresel hiper küreselcilere göre küreselleģme sürecinde insanlar giderek bir birine benzemektedir. Bunu kanıtlamak için; Amazon yerlilerinin Nike marka spor ayakkabı giymesi, Güney Sahra sakinlerinin Texaco beysbol Ģapka satın almaları ya da Ramallah'ta Filistinli gençlerin Chicago Bulls tiģörtlerini giymelerini örnek göstermektedirler. Mesela Amerikalı Sosyolog George Ritzer McDonaldlaĢma kavramını, Yine Amerikalı siyaset kuramcı Benjamin Berber McDünya kavramını bu anlamda kullanmaktadır. Ġyimser Hiper Küreselciler de benzerliğin arttığı konusunda aynı fikirdeler ama bunun iyi bir Ģey olduğunu iddia etmekteler. Örneğin Amerikalı Francis Fukuyama dünyanın AmerikanlaĢmasını ''demokrasinin ve serbest piyasanın yayılması'' olduğunu iddia etmektedir Ekonomik Küreselleşme Ekonomik KüreselleĢme, dünya ölçeğinde karģılıklı ekonomik etkileģimlerin yoğunlaģmasını ve yaygınlaģmasını ifade ermektedir. Muazzam sermaye ve teknoloji akıģları, mal ve hizmet ticaretini teģvik etmiģtir. Piyasalar dünyadaki yaygınlık alanlarını geniģletince, ulusal ekonomiler arasında yeni bağlantılar oluģtu. böylece ortaya yeni dev uluslu Ģirketler, güçlü uluslararası ekonomik kuruluģlar ve büyük bölgesel ticaret 15 Susan Manning, Introduction, Journal of world system Research, Volume :5, Issue: 2,1999, s Aktan- Şen, a.g.m. 17 Manning, a.g.e., s Stager, a.g.e., s

7 Mehmet Ali GÖNGEN 123 sistemleri çıktı 19. Ekonomik globalleģme, kendisini üretim ve finansal faaliyetlerin globalleģmesi olmak üzere iki faklı alanda göstermektedir. Üretimin globalleģmesi, ülke bazında faaliyet gösteren firmaların üretim faaliyetlerini diğer ülkelere ve kıtalara yaymalarını ifade ederken, finansal faaliyetlerin globalleģmesi ise, finansal faaliyetlerin globalleģmesiyle sermaye, herhangi bir coğrafi sınır içerisinde kalmayıp; daha düģük risk ve daha yüksek kazanç sağlamak düģüncesiyle herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan sınır-ötesi alanlara kolayca yayılmasını ifade etmektedir Ekonomik Küreselleşmenin Tarihsel Gelişimi KüreselleĢmenin baģlangıcı ile ilgili de düģünürler arasında sağlanmıģ bir ittifak yoktur. Doğrusu iģin bu kısmının çok önemli olduğu kanaatinde de değiliz. Sonuç olarak bugün karģımızda 'KüreselleĢme' diye bir olgu vardır. Ama yine de küreselleģmenin geçirdiği tarihi süreçle ilgili kısa bir Ģeyler söylemek gerekirse; ''Bazıları, globalleģmenin insanlık tarihi kadar eskiye dayandığını ve baģlangıç tarihi olarak insanoğlunun sivilleģme çabalarını göstermektedir. Bazıları ise globalleģmenin ortaya çıkıģını modern çağın baģlangıcı, diğer bazıları 1800 lü yılların ortasını, bir kısmı da 1950 lerin sonları ya da 1970 li yıllar olarak göstermektedirler. Tarihsel süreç içerisinde ülkeler kapsam ve boyutları itibariyle çeģitli globalleģme aģamalarından geçmiģlerdir. Mısır, Helen ve Roma globalleģmelerini buna örnek göstermek mümkündür. Ancak, bugünkü anlamıyla küreselleģme bunlardan farklı olup; tamamen batılı değerler üzerine oturmaktadır.'' 21 KüreselleĢmenin tarihinde küreselleģmenin itici gücü olarak üç dönemden bahsetmek mümkündür; 16. yüzyıldaki keģif ve buluģlar, 18. yüzyılın sonlarında meydana gelen sanayi devrimi 22 ve Ġkinci dünya savaģı sonrasındaki dönem. 15. yüzyılın sonlarına doğru baģlayan keģifler, 16. yüzyıl ve 17. yüzyıl ile birlikte daha hızlanan ticaret ve sömürge çabaları küreselleģme sürecini hızlandırmıģtır. Bu tarihten itibaren batılı fatihler özellikle Ġspanya ve Portekiz'in üstün silah teknolojisinin yardımıyla askeri iģgali devreye sokarak sömürgeleģtirme politikalarına hız verdiler. Kolonilerden (sömürgelerden) ucuz hammadde ve iģgücü temin eden bu devletler edindiklerini (altın ve gümüģ madenleri) Batı ya aktardılar 23. Kısacası küreselleģmenin birinci dönemi keģiflerle baģlayan sömürgeleģtirme hareketi ile beraber geliģen ticari hareketlilik olarak özetlemek mümkündür. Sanayi Devrimi ile birlikte, ''ulaģım ve iletiģim teknolojisinin geliģmesiyle sömürgeci ülke, sömürge ülke ile olan bağlarının kuvvetlendirilmesi sonucu aralarındaki dıģ ticareti, kota ve gümrük vergisi gibi kısıtlamaları da ortadan kaldırmıģ. Bu serbest dıģ ticaret, sömürgeci ülkenin sanayi ürünlerinin rahatlıkla sömürge ülke pazarlarını ele geçirmesine neden olmuģ. Ayrıca sömürgeci ülke yatırımları da 19 Stager, a.g.e., s Aktan- Şen, a.g.m. 21 Aktan- Şen, a.g.m. 22 Ceyda Ilgaz Büyükbaykal, Türkiye'de Televizyon Alanında Küresel Yerel Birlikteliği, CNN Türk ve CNBC-e Örneği, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 2004,s., Hüseyin Çeken vd.,eşitsizliği Derinleştiren Bir Süreç Olarak Küreselleşme ve Yoksulluk, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 9,Sayı,2, 2008, s, 85. iibfdergi/archive/e%c5%9fitsizli%c4%9fi%20derinle%c5%9ftiren%20bir%20s%c3%bcre%c3%a7 %20olarak%20k%C3%BCreselle%C5%9Fme%20ve%20yoksulluk.pdf, 10 Aralık 2012.

8 124 Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu tasarruflarını ya doğrudan yatırım Ģeklinde ya da dıģ borç olarak sömürge ülkelere serbestçe aktarmaya baģlamıģlardır. Bu dönemde küreselleģme süreci sömürgeci ve sömürge ülkeler arasında hız kazanmıģtı. Ancak, I. Dünya SavaĢı nın yaģanması, ardından 1929 da Büyük Buhran ın yaģanmasıyla küreselleģme süreci yavaģladı. II. Dünya SavaĢı ndan sonra küreselleģme süreci hız kazanmıģ ve bu döneme de küreselleģmenin üçüncü dönemi ortaya çıkmıģtır.'' 24 Ġkinci dünya savaģının hemen sonrası ABD'nin himayesinde kurulan IMF, DB, GATT, OECD gibi uluslararası kuruluģlarla birlikte küreselleģme yeniden bir ivme kazandı. 50'li ve 60'lı yıllarda global üretim ve global ticaret hem geliģmiģ hem de geliģmekte olan ülkelerde çok hızlı bir Ģekilde arttı. Diğer taraftan dünyanın dört bir tarafında faaliyet gösteren ABD patentli uluslar üstü firmalar tarafından gerçekleģtirilen doğrudan yabancı sermaye yatırımında da hızlı bir artıģ oldu 25. Ġkinci Dünya savaģı Ġngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Ġtalya, SSCB gibi ülkeleri yıkıma götürürken ABD tek güç merkezi haline geldi. Bunun sebepleri arasında 1930'lu yılların sonunda, savaģın silah sanayiden her türlü tüketimyatırım malı sanayine ihracat artıģı yoluyla üretime verdiği ivme sayesinde büyük Bunalım'ın atlatılması, böylelikle güçlü bir büyüme baskısının ortaya çıkması ve bu büyük büyüme baskısının teknolojik buluģlara kaynaklık etmesini sayabiliriz. Ayrıca bu dönemde Avrupa'daki FaĢist rejimlerden Musevi kökenli olduğu ya da rejimlerin ideolojilerine muhalif oldukları için, kaçan Einstein, Oppenheimer, Von Braun gibi ünlü bilim adamlarının ABD'ye kaçması sonucu 'beyin' açığı kapanmıģtı. SavaĢın baskısıyla Atom çekirdeğinin parçalanması, sentetiklerin yapımı, tarımda melez mısır tohumu gibi yeni buluģlarda ABD'de ortaya çıktı. ABD ikinci dünya savaģı sonrası bütün dünyanın baģlıca besin sağlayıcısı konumuna gelmiģ, Dolar Bretton Woods sistemiyle tek anahtar para olarak yükselmiģ böylelikle dolaysız yatırımlarla sermayesi ve markaları dünyaya yayılmıģtı. Bütün bu geliģmeler ABD'yi ikinci dünya savaģından sonra devasa bir güç haline gelmesine sebep olmuģtu. 26 Ağustos 1971'de Bretton Woods sistemini çökmesi ile sabit kur sistemi terkedilmiģ, ve ABD, Almanya, Ġngiltere, Japonya gibi geliģmiģ ülkeler sermaye hareketi üzerindeki kısıtlamaları kaldırmıģtır. Bunun sonucu finansal globalleģme olağanüstü bir ivme kazanmıģtır 'de küreselleģme, serbestleģme ve ÖzelleĢtirme hareketi olarak ABD ve Ġngiltere öncülüğünde Batı dünyasında çok büyük bir ivme kazandı. 1980'lerde Ronald Reagen ve Margaret Thatcher, ABD ve Ġngiltere'de, Stiglitz'in ifadesi ile ''serbest piyasa ideolojisi vaazlarına 28 '' baģladı. Thatcher ve Reagen Keynesciliğe karģı neoliberal düģüncenin baģını çektiler ve Stager'e göre bilinçli bir Ģekilde, küreselleģme kavramını dünya ekonomilerin 'liberalleģtirilmesi' ile iliģkilendirdiler 29. Piyasaların serbestleģmesi önündeki bütün engellerin kaldırılması, yeni piyasalara ulaģmak isteyen ABD ve Ġngiltere'nin yegane arzusuydu li yılların sonunda SSCB nin dağılması dünya artık iki kutuplu olmaktan çıkmıģ ve merkezinde ABD nin yer aldığı tek kutuplu hale 24 Çeken vd., a.g.m., s Aktan- Şen, Globalleşme, a.g.m.,s Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus-Devlet: Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,2009,s.,13 27 Aktan- Şen, a.g.m.,s Stiglitz, a.g.e., s Stager, a.g.e., s.61.

9 Mehmet Ali GÖNGEN 125 gelmiģtir. Bu dönemden itibaren küresel kapitalizm bütün kurum ve kuralları ile rakipsizleģmiģtir. Kısaca özetleyecek olursak, küreselleģme süreci yukarıda da anlatıldığı üzere emperyal bir süreçtir. 15. Yüzyılın sonunda baģlayan keģiflerle baģlayan sömürgecilik daha sonra sanayi devrimi ile beraber geliģen ulaģım ve iletiģim teknolojisi ile beraber sömürge ülke ile sömürgeci ülke arasındaki bağların güçlenmesine sebep olmuģtur. Gelinen noktayı kapitalist sistemin bir tür yeniden üretim koģulu yaratmak suretiyle yayılması, yeni kaynaklara ulaģıp, yeni pazarlar açmak olarak yorumlayan Fikret BaĢkaya'ya göre küreselleģme ile dayatılanın fikrin ''kapitalizmin artık eski kapitalizm olmadığı, 'aklını kullanabilen' herkese eģit olanaklar sunduğu düģüncesi yaygınlaģtırılmasıdır'' 30. BaĢkaya bununla kapitalist sömürgeciliğin küreselleģme ismi altında ambalajlanıp yeniden pazarlandığına vurgu yapmaktadır. Bu noktadan hareketle özellikle 2. Dünya SavaĢı sonrası ABD'nin öncülük ettiği ve Stiglitz'in ifadesi ile küreselleģmeyi yöneten üç ana kurumun -IMF, DB ve DTÖ-, küreselleģme olgusu içindeki yerini incelemek yerinde olacaktır. Üçüncü dönemin yeni bir aģaması olarak değerlendirebileceğimiz, SSCB'nin dağılması, Berlin Duvarı'nın yıkılması ve ABD- Ġngiltere organizesi ile yürütülen 'piyasaların liberalleģmesi'' politikaları sonrası küreselleģmenin geldiği yeri tanımlamaya çalıģalım. Ġzettin Önder 31 gibi bazı Ekonomistler bu süreci, ''yeni tür sömürgecilik'' olarak değerlendirirken, Stiglitz gibi bazı ekonomistler ise, ''küreselleģmenin kendisinin kötü bir Ģey olmadığını aksine kötü yönetildiği için 'büyük hayal kırıklığı' olarak'' tanımlamaktadır. 2. Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü II. Dünya SavaĢı nın hemen sonrasında ABD nin himayesinde tesis edilen IMF, Dünya Bankası, GATT, ve OECD gibi uluslararası kuruluģların hayata geçirilmesi globalleģme sürecine ivme kazandırmıģtır. Bu uluslararası kuruluģlar aynı zamanda küreselleģme olgusunun ortaya çıkardığı kuruluģlardır. Hemen hemen tamamı 1940'ların ikinci yarısında kurulan bu kuruluģların da katkısıyla 1950'ler ve 1960'larda yeni bir globalleģme dalgası ortaya çıkmıģtır. 32 IMF ve Dünya Bankası 1944 yılının Temmuz ayında New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında yapılan BM para ve Maliye Konferansı'nın sonucunda, Ġkinci Dünya SavaĢının yol açtığı yıkımın ardından Avrupa'yı yeniden kurabilmek ve dünyayı ekonomik bunalımlardan kurtarabilmek için finans sağlama çabasının bir parçası olarak kuruldu. Dünya Bankası'nın gerçek adına baktığımız zaman ''Uluslararası Ġmar ve Kalkınma Bankası''dır. Buradaki ''kalkınma'' ibaresi bu kuruluģunun asıl misyonunu yansıtıyor. GeliĢmekte olan ülkelerin çoğu o zamanlar hala sömürgeydi ve ekonomik kalkınma için hangi yetersiz çabaların harcanabileceği ya da harcanacağı kararı Avrupalı efendilerinin sorumluluğu olarak görünüyordu. Daha 30 Başkaya, a.g.e., s İzettin Önder, Küreselleşme ve Ulusal Ekonomiler Açısından Egemenlik Sorunu, Siyasal İletişim Enstitüsü, 15 Kasım, Aktan- Şen, a.g.m., s.10.

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER Şafak KAYPAK Özet Bu çalıģma, küreselleģme sürecinde kentlerin markalaģmasını

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

NEOLİBERALİZM BAĞLAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN MERKEZ VE ÇEVRE ÜLKELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

NEOLİBERALİZM BAĞLAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN MERKEZ VE ÇEVRE ÜLKELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ NEOLİBERALİZM BAĞLAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN MERKEZ VE ÇEVRE ÜLKELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Aygül KILINÇ * ÖZ Neoliberalizm, son yıllarda politik, ekonomik ve sosyal alanda yaģanan küresel

Detaylı

Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ?

Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ? Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ? Serap DURUSOY * Ömür ġamġloğlu** ÖZET 2007 nin ikinci çeyreğinde ABD

Detaylı

Türkiye de yenilikçiliğe bütüncül ekonomik yaklaģım: Ekonomipolitik ve kültürel değerler

Türkiye de yenilikçiliğe bütüncül ekonomik yaklaģım: Ekonomipolitik ve kültürel değerler ODTÜ GeliĢme Dergisi, 35 (Özel Sayı), 2009, 61-93 Türkiye de yenilikçiliğe bütüncül ekonomik yaklaģım: Ekonomipolitik ve kültürel değerler Ufuk M. Çakmakçı İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme Bölümü,

Detaylı

KÜRESELLEŞMENİN TARİHÇESİ A.BORA ELÇİN

KÜRESELLEŞMENİN TARİHÇESİ A.BORA ELÇİN KÜRESELLEŞMENİN TARİHÇESİ A.BORA ELÇİN ANKARA, 2012 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER TABLOSU...ii Küreselleşmenin Tarihçesi... 1 Özet... 1 GİRİŞ... 1 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 2 1.1. Küreselleşmenin Tanımı... 2 1.2.

Detaylı

tepav tepav 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Sanayi Politikasının Yönetişimi 27-28 Ocak 2011, ANKARA

tepav tepav 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Sanayi Politikasının Yönetişimi 27-28 Ocak 2011, ANKARA tepav 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Sanayi Politikasının Yönetişimi Bu kitap, TEPAV ve ODTÜ Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) işbirliği ile 27-28 Ocak 2011 tarihlerinde düzenlenen

Detaylı

4. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETĠġĠM SEMPOZYUMU

4. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETĠġĠM SEMPOZYUMU 4. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETĠġĠM SEMPOZYUMU Sosyal Politikanın YönetiĢimi 19-20 Kasım 2009 ANKARA BĠLDĠRĠ KĠTABI TEPAV Yayınları No:50 4. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETĠġĠM SEMPOZYUMU BĠLDĠRĠ KĠTABI Kitap

Detaylı

LABOUR MIGRATION FROM TURKEY TO AUSTRIA

LABOUR MIGRATION FROM TURKEY TO AUSTRIA - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2313-2328, ANKARA-TURKEY TÜRKİYE DEN AVUSTURYA YA İŞGÜCÜ GÖÇÜ Mehmet SOYTÜRK * ÖZET

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI TÜRK KATILIM BANKACILIĞINDA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERĠ DÖNEM PROJESĠ Hakan ARABACI

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

ORTA DOĞU DA KÜÇÜK AMA ÖNEMLĠ OLABĠLMEK: KATAR ÖRNEĞĠ

ORTA DOĞU DA KÜÇÜK AMA ÖNEMLĠ OLABĠLMEK: KATAR ÖRNEĞĠ ORTA DOĞU DA KÜÇÜK AMA ÖNEMLĠ OLABĠLMEK: KATAR ÖRNEĞĠ Burcu KAYA ERDEM Özet Katar -bizim ülke gündemimize yeni girmiş gibi görünmekle birlikte- önemi ve zenginliğinin yeni farkına varılmış bir ülke değildir.

Detaylı

BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME GLOBALIZATION WITH DIFFERENT PERCEPTIONS AND DIMENSIONS

BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME GLOBALIZATION WITH DIFFERENT PERCEPTIONS AND DIMENSIONS BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME Dr. Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü ÖZET: Bu çalışmada küreselleşme olgusunun, farklı algıları ve

Detaylı

Rapor No: 12. Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013

Rapor No: 12. Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013 1 Rapor No: 12 Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013 2 RAPOR NO: 12 Raporun Adı : Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası Mı? Raporu Hazırlayan : Topraksuenerji Çalışma Grubu Editör :Dursun YILDIZ 1 RAPOR

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KOBĠ BANKACILIĞI HĠZMETLERĠNĠN KOBĠLERĠN ĠHTĠYAÇLARINA CEVAP VEREBĠLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKĠN 200782046 Tez DanıĢmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI ERKAN GÖLGELĠ YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ KAHRAMANMARAġ AĞUSTOS-2008 T.C. KAHRAMANMARAġ

Detaylı

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI KÖKTÜRK, Erol, Harita ve Kadastro Sektöründe Bir Yeniden Düzenlemenin Paradigması, 6. Harita Kurultayı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 3-7 Mart 1997, Ankara, 22 s. HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE

Detaylı

AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ

AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLIŞKİLER VE DİPLOMASİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SUUDİ ARABİSTANʼIN DIŞ POLİTİKASINDA ENERJİ FAKTÖRÜ SELİMLİ FATİME TEZ

Detaylı

KÜRESELLEŞMENİN DÜNYA FİLM ENDÜSTRİSİNE ETKİSİ VE HOLLYWOOD FİLM ENDÜSTRİSİNDEKİ YENİ EĞİLİMLER

KÜRESELLEŞMENİN DÜNYA FİLM ENDÜSTRİSİNE ETKİSİ VE HOLLYWOOD FİLM ENDÜSTRİSİNDEKİ YENİ EĞİLİMLER İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 5, Sayı 19, Sayfa (27-56) KÜRESELLEŞMENİN DÜNYA FİLM ENDÜSTRİSİNE ETKİSİ VE HOLLYWOOD FİLM ENDÜSTRİSİNDEKİ YENİ EĞİLİMLER Nalan GÖKDEMİR* Yrd. Doç. Dr. Ramazan

Detaylı

AVRUPA DA BİRLİK VE BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ ( I )

AVRUPA DA BİRLİK VE BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ ( I ) Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA DA BİRLİK VE BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ ( I ) Yrd. Doç. Dr. Yalçın ALGANER Müzeyyen Özlem ÇETİN Özet Avrupa Birliği (AB), 50 yıldır

Detaylı

ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü

ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü -I- ÖNSÖZ Değerli ATĠK aktivistleri, sevgili dostlar; Avrupa Türkiyeli ĠĢçiler Konfederasyonu (ATĠK), 20 yılı sonunda çeyrek asırlık bir tarihsel mücadele sürecini

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

Uluslararası ĠĢletme ve Yönetim Dergisi C.:1 S.:3 Yıl:2013, ss. 302-324 LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMĠSĠNE KATKILARI VE.

Uluslararası ĠĢletme ve Yönetim Dergisi C.:1 S.:3 Yıl:2013, ss. 302-324 LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMĠSĠNE KATKILARI VE. BMSIJ Uluslararası ĠĢletme ve Yönetim Dergisi C.:1 S.:3 Yıl:2013, ss. 302-324 LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMĠSĠNE KATKILARI VE Sefer GÜMÜġ 1 BĠR ARAġTIRMA ÖZET Globalleşen Dünya da sınırların tamamen

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1 GİRİŞ 2. 2.1 II Dünya Savaşı Sonrası Ekonomik Düzen 4. 2.2 Ekonomik Kriz Ve Çıkış Arayışları 5. 3.

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1 GİRİŞ 2. 2.1 II Dünya Savaşı Sonrası Ekonomik Düzen 4. 2.2 Ekonomik Kriz Ve Çıkış Arayışları 5. 3. 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1 GİRİŞ 2 2 EKONOMİK ALANDA YAŞANAN DÖNÜŞÜMLER 3 2.1 II Dünya Savaşı Sonrası Ekonomik Düzen 4 2.2 Ekonomik Kriz Ve Çıkış Arayışları 5 2.3 Ekonomik Yeniden Yapilanma : Yeni Dünya

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: BÜYÜME VE

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: BÜYÜME VE T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: BÜYÜME VE ĐSTĐHDAM ĐLĐŞKĐSĐ Hazırlayan Mustafa AKBULUT 064201011004 Đşletme Ana Bilim Dalı Đşletme

Detaylı

AVRUPA DA BİRLİK VE BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ (II) (1957 1986)

AVRUPA DA BİRLİK VE BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ (II) (1957 1986) Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXV, SAYI 2 Özet AVRUPA DA BİRLİK VE BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ (II) (1957 1986) Yrd. Doç. Dr. Yalçın ALGANER Müzeyyen Özlem ÇETİN Yüzyıllar öncesinde başlamış

Detaylı

SOSYALĠST SĠSTEM DAĞILDI, ABD ESKĠ HEGEMONYACI YAPISINI REFORME EDEREK YENĠ DURUMA-YENĠ KÜRESEL DÜNYAYA UYUM SAĞLAMAYA

SOSYALĠST SĠSTEM DAĞILDI, ABD ESKĠ HEGEMONYACI YAPISINI REFORME EDEREK YENĠ DURUMA-YENĠ KÜRESEL DÜNYAYA UYUM SAĞLAMAYA 1 SOSYALĠST SĠSTEM DAĞILDI, ABD ESKĠ HEGEMONYACI YAPISINI REFORME EDEREK YENĠ DURUMA-YENĠ KÜRESEL DÜNYAYA UYUM SAĞLAMAYA ÇALIġIYOR, YA SEN AB, SEN NE GÜNLERE, KĠMLERE KALDIN, NE OLACAK SENĠN HALĠN BÖYLE!

Detaylı