ÇORUM DERİNÇAY KİRLETİCİ KAYNAK ANALİZİ VE SONUÇLARIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇORUM DERİNÇAY KİRLETİCİ KAYNAK ANALİZİ VE SONUÇLARIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 ÇORUM DERİNÇAY KİRLETİCİ KAYNAK ANALİZİ VE SONUÇLARIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Semiha Seda ÖZGÜMÜŞ a,beytullah ÖZ b, Erdal KARADURMUŞ b, a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,Kimya Mühendisliği Bölümü,4.Sınıf Öğrencisi, Çorum, b Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,Kimya Mühendisliği Bölümü,Araştırma Görevlisi, Çorum, b Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,Kimya Mühendisliği Bölümü,Öğretim Üyesi, Çorum, ÖZET İçme, kullanma ve atık sulardaki mikrobiyolojik özelliklere onlarla ilgili yapılan analizler esas alınarak, Çorum il merkezine bağlı yerleşim alanları ve Derinçay deresine atık bırakan atıksu kaynakları ile tuğla ve kiremit fabrikaları baca gazı emülsiyonları, değişik periyotlarda atık türüne bağlı olarak örnekler analizlenerek elde edilen sonuçlar ArcGIS de değerlendirilmiştir. İçme, kullanma ve atık su numuneleri ile baca gazı emülsiyonları standart metotlara göre analizlenmiştir. Bu örneklerde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmada Çorum ili kirletici kaynak matrisi oluşturulmaya çalışılmıştır. İçme ve kullanma sularına uygulanan analizler serbest klor, toplam klor,toplam fosfat, nitrat, nitrit, amonyak, toplam sertlik, kalsiyum sertlik, toplam koliformdur. Baca gazına uygulanan analizler SO 2, CO, CO 2, NO X, O 2 dir. Çorumda bulunan analizi yapılacak olan kiremit fabrikalarının atıkları yeraltı sularını fiziksel ve kimyasal olarak etkisini incelemektir. Bunun yanı sıra organize sanayi bölgesinin, kirletici kaynakların ve evsel atık suların Derinçay'a bırakılmadan önceki ve sonraki noktalarından alınan numunelerin fiziksel ve kimyasal analizleri incelenecektir. Çalışma bittiğinde Yeşilırmak nehri üzerinde kirlilik yükü belirlenecek, akarsuya bırakılan kirleticinin gelecekte akarsuyu nasıl etkileyeceği ve akarsuyun gelecekte karşılaşabileceği tehlikeler öngörülecektir [1]. Anahtar Sözcükler: Fiziksel ve Kimyasal Analiz, Nehir Kirliliği, CBS, Arc-View GİRİŞ: Teknoloji Coğrafi Bilgi Sistem lerinin (CBS) bir yandan teknik olarak gelişmesine diğer yandan da değişik disiplinlerde kullanımının yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Günümüzde bilgisayar destekli veri analizi ve görselleştirme araçları, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimi çalışmalarında önemli rol oynamaktadır. Özellikle Coğrafi Bilgi Sistem leri (CBS) bu amaçla son yıllarda dünya çapında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Su kaynakları açısından kritik bir jeopolitik konumda bulunan ve su kaynaklarının geliştirilmesi için gerek orta gerekse büyük çaplı birçok projenin yürütüldüğü ve geleceğe yönelik olarak planlandığı ülkemizde de bu tür çalışmalarda CBS kullanımı giderek önem kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistem lerinde amaç Coğrafi bilginin; üretimini, yönetimini, analiz ve network üzerindeki dağılım veri tabanlarından coğrafi verileri tüm insanların paylaşabileceği profesyonel bilgi sistemi teknolojisini sunmaktır. ESRI, kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak, kullanımı kolay, modern, fonksiyonel ye profesyonel çözümleri, ölçeklendirilebilir platformlarda sunabilen ArcGIS teknolojisini üretmiştir. Coğrafi veri yapısı temel olarak mekânsal ve tanımlayıcı bilgiler olmak üzere iki gruba ayrılır. Mekânsal veriler, özelliklerin yerini, şeklini ve diğer mekânsal veriler ile ilişkilerini belirler, tanımlayıcı bilgiler ise özelliklere ait bilgilerin veri tabanında tutulmasıdır.

2 Şekil-1.Raster ve Vektör Katmanlarının Görünüşü Şekil-2. Türkiye haritasında Çorum un yeri Şekil-3. Çorum il sınırı haritası Fabrikaların kirlilik yükünün coğrafi bilgi sistemi ile birleştirilmesi için ArcGıs 9.2 paket programı kullanılmıştır. Bunun için ilk önce Çorum iline ait landsat uydu fotoğrafı temin edilip Çorum İline ait katmanlar oluşturulmuştur. Şekil-4.Çorum İl Sınırı Uydu Görüntüleri Şekil-5. Çorum İl-İlçe Sınırları Uydu Görüntüleri Şekil-6. Çorum İli Uydu Görüntüsü Şekil-7. Çorum İli Tavuk Çiftliği Örnek Çalışması Şekil-8.Çorum İli Akarsu Gösterimi Şekil-9. Çorum İli Akarsu ve Yerleşimleri

3 Çorum il merkezine bağlı yerleşim alanları ve Derinçay deresine atık bırakan atıksu kaynakları ile tuğla ve kiremit fabrikaları baca gazı emülsiyonları, değişik periyotlarda atık türüne bağlı olarak örnekler analizlenerek elde edilen sonuçlar ArcGIS de değerlendirilmiştir. Baca gazı emülsiyonu hava kirliliğinin tayini için alınan bir ölçektir, bu bakımdan Çorum ilindeki hava kirliliğinin kaynağı ve doğurduğu sonuçların neler olduğuna bakacak olursak; Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 1. Doğal Çevreye Etkileri 1.1. Su Üzerindeki Etkileri Asit yağmurları sonucunda başta sanayileşmenin yoğun olduğu yerlerdeki göller ve yeraltı suyunda PH sürekli olarak düşmektedir. Bu durum özellikle su ortamında yaşayan canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemekte veya tamamen imkânsız kılmaktadır Toprak Üzerine Etkileri Hava kirletici parametrelerden azotlu ve sülfürü bileşikler yağmur sayesinde asit yağmurları toprağa karışmaktadır. Bölgede yoğun bir sanayileşme söz konusu olduğu ve tarımsal amaçlı arazilerin bu sanayi bölgelerine yakınlığı, bu etkinin bölgede görüldüğünü göstermektedir. Ancak bu konuda yapılmış bir araştırmaya rastlanmadığı için kirlilik boyutu hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. Atmosfer kirliliğinin bir sonucu olan asit yağmurlarının etkisiyle topraklar asitleşmekte ve bitki örtüsü tahrip olmaktadır. Ayrıca, emisyonlar içerisinde yer alan partikül maddeler içerisinde bulunan Cu, Zn, Fe, Cd gibi ağır metaller toprak ve bitki üzerine yığılmaktadır. Asit yağmurlarının etkisi ile de toprak Ph ının önemli ölçüde değişmesine yol açmaktadır. Sanayinin yoğun olduğu yerlerde ve hâkim rüzgâr yönündeki tarlalarda asit yağışlar sonucu, toprak suyunun asitleşmesi bakterilerin faaliyetini yavaşlatmakta veya onları yok etmektedir. Böylece ayrışma yavaşlamakta asit ürünler ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile besin maddeleri toprağa ulaşamamaktadır Flora ve Fauna Üzerindeki Etkileri Hava kirliliği bitkiler üzerine genel olarak üç şekilde etki eder: 1. Yaprak dokularının harap olması, 2. Yaprakların sararması veya başka renklere değişerek yeşilliğini kaybetmesi, 3. Büyümenin yavaşlaması. Hava kirliliğinden yem bitkileri, süs bitkileri ve yenebilen sebzeler büyük ölçüde etkilenir. Büyüme yavaşlar, meyveler küçülür ve besi değeri düşer, çiçekler tahrip edilir. Bitkiler üzerinde en tehlikeli etki civardaki fabrikalardan atmosfere verilen kükürt dioksit tarafından meydana getirilir. Kükürt dioksit, yonca, pamuk, buğday ve elma türlerine çok etki eder. Florürler, çayır ve çam kozalarına etkide bulunur. Ozon domates, patates, ıspanak gibi bitkilere zarar vermektedir. Hava kirliliği insanların yanı sıra hayvanların sağlığını da etkilemektedir. Kronik zehirlenmeler genel olarak yem bitkilerinde adsorbe edilen kirleticilerden ileri gelmektedir. Bu tip zehirlenmelere neden olan ağır metaller, arsenik, kurşun ve molibdendir İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Hava kirliliğinin insanlar üzerindeki zararlı etkileri şöyle sıralanabilir: Havadaki zararlı maddeler vücut direncini ve koruma mekanizmasını zayıflatır. Hava kirliliği özellikle yoğun zararlı maddelerle (duman) kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları meydana getirir, var olan rahatsızlıkları ise ağırlaştırır. Karbon monoksit, formaldehit vb. baş ağrısı yapar ve solunum yollarında hasara neden olur. Karbonlu hidrojenler, çeşitli organ kanserlerine neden olur. Alerjik deri hastalıkları meydana gelir. Kükürt dioksit ve fotooksidant maddelerle göz mukozası zararları meydana gelir. Son yıllarda Çorum'da giderek artan hava kirliliği önemli bir çevre sorunudur. Özellikle çocuklarda üst solunum yolları enfeksiyonları, bronşiolit gibi hastalıklar sık görülmekte ve erişkinlerde kronik bronşit, astım hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde ağırlaşmaktadır.

4 2. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri Çorum ilinde hava kirletici kaynaklardan önemli bir görüntü kirliliği oluşmamakla birlikte, yerleşim bölgelerinde ısınma amaçlı kullanılan yakıtlardan, taşıtların egzoz gazlarından ve sanayi kuruluşlarının baca gazlarından çıkan emisyonlar kış sezonunda yoğunluk kazanması nedeniyle görüş alanını zaman zaman etkilemektedir. Yaz döneminde kirletici gaz emisyonu yoğunluğunun azalmasıyla bu etki azalmaktadır. Bu çalışmadaki amaç, her hangi bir akarsuya bırakılan bir kirleticinin gelecekte akarsuyu nasıl etkileyeceği ve akarsuyun gelecekte karşılaşabileceği tehlikeler öngörülerek akarsuyun geleceği garanti altına alınabilmek için bilgisayar programına uyarlamaktır. Bu çalışmalar sonunda yayınlanan raporlarda Türkiye akarsu havzalarında gözleme ve izleme istasyonları kurularak gerçek zamanlı verilerin toplanması önerilmiş ve bu verilerin konumsal veri tabanlarıyla desteklenerek coğrafi bilgi sistemleri konusunda da işlenmesi önerilmiştir. Bu çalışma Çorum ilindeki su kaynaklarından alınan numunelerle yapılmıştır. Tablo-1.Çorum ilinin su kaynakları Yerüstü suyu(il çıkışı toplam ortalama hm 3 /yıl akım) Kızılırmak nehri hm 3 /yıl Yeşilırmak nehri 230 hm 3 /yıl Yüzölçümü km 2 Rakım 800 m Yıllık Ortalama Yağış 433 m Ortalama Akış Verimi 2,7 l/s. Ortalama Akış Yağış Oranı 0,19 Su Kaynakları Potansiyeli Yerüstü suyu (İl çıkışı toplam ortalama hm 3 /yıl akım ) Kızılırmak Nehri hm 3 /yıl Yeşilırmak Nehri 230 hm 3 /yıl Yeraltı suyu (İldeki toplam emniyetli 82,4 hm 3 /yıl rezerv) Toplam Su Potansiyeli hm3/yıl Doğal Gül Yüzeyleri 121 ha Elekçi Gölü 80 ha Sülüklü Gölü 15 ha Diğer göller toplamı 26 ha Baraj Yüzeyleri 138,3 ha Alaca Barajı 79,4 ha Çorum Barajı 58,9 ha Gölet Rezervuar Yüzeyleri ha Merkez Evciyeni Kışla Göleti 6,5 ha Merkez Sevdim 1 Göleti 13,8 ha Merkez Sevdim 2 Göleti 14,8 ha Sungurlu-İnegazili Göleti 6 ha Alaca-Geven Göleti 4 ha Alaca-Bozdoğan Göleti 12 ha Alaca-Höyük Göleti 9,5 ha Alaca-Sincan Göleti 5,6 ha Kargı-Aksu Göleti 4,3 ha Kargı-Gökçedoğan Göleti 8,16 ha

5 Mecitözü-Geykoca Göleti 4,3 ha Mecitözü-Hıdırlık Göleti 8,5 ha Ortaköy-Pınarlı Göleti 3,5 ha Akarsu Yüzeyleri 9.346,4 ha Kızılırmak Nehri ha Yeşil ırmak Nehri 903,4 ha Diğer yan dereler 500 ha Toplam Su Yüzeyi ha YÖNTEM VE ÇALIŞMANIN GİDİŞ BASAMAKLARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEK ÇALIŞMASI Çalışmanın ilk aşamasında AKAB, MATLAB ortamından farklı bir ortam olan COM destekli VISUAL BASIC ortamında yeniden yazılmıştır ve çalıştırılmaya hazır hale getirilmiştir. İkinci aşamada ise hazırlanan bu program altında çalışabilecek haritaların çizilmesi hedeflenmiştir. Bunun için Çorum ilinin uydu fotoğrafları ArcGIS ENGINE bir alt programı olan ArcVIEW ile sayısallaştırılmıştır. Sayısallaştırılan haritaya kirletici kaynaklar farklı bir katmanda eklenmiştir. Su kirliliği ve hava kirliliği ayrı katmanlarda belirlenerek haritaya aktarılmıştır. Bu katmanlarda bulunan verilere hazırlanan program aracılığı ile ulaşılabilmektedir. SONUÇLAR İçme, kullanma ve atık sulardaki fiziksel ve kimyasal özelliklere onlarla ilgili yapılan analizler esas alınarak, Çorum il merkezine bağlı yerleşim alanları ve Derinçay deresine atık bırakan atık su kaynakları ile kiremit fabrikalarından değişik periyotlarda alınan örnekler analizlenerek elde edilen sonuçlar coğrafi bilgi sistemlerinden ArcView ile değerlendirilmiştir. Yapılan kimyasal ve fiziksel analizlerde instrümental cihazlar kullanılmıştır. Kimyasal parametreler DR/2400 HACH spektrofotometre ile ölçülmüştür. Baca gazı analizleri MADUR marka GA-21 PLUS baca gazı ölçüm cihazı ile yapılmıştır. Kiremit fabrikalarından ve atıksu arıtma tesisinden alınan numunelerde yerinde ve laboratuar koşullarında su sıcaklığı, ph, tuzluluk, iletkenlik, askıda katı madde, çözünmüş oksijen, nitrat, nitrit, amonyak, fosfat, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) 5 ve arsenik değerleri bulunmuştur. Alınan baca gazı numunelerine uygulanan analizler SO 2, CO, CO 2, NO X, O 2 dir. Tuğla- Kiremit No Toz Konstrasyonu (mg/nm3-kuru) Tablo 2. Tuğla- Kiremit Fabrikalarının Verileri CO Konstrasyonu (mg/ r Nm3-kutn) Nox (mg/m3) S02 (mg/m3) C02 (%) ,23 312, , , , ,39 323, , ,17 431, , , , ,66 406, , ,39 828, , ,79 777, , ,03 743, , , , , , , , , ,85

6 , , , , ,68 977, , ,19 977, , ,34 931, , ,28 543, , , ,98 KAYNAKLAR [1] [2] [3] M.BAYRAM, M. ARABACI, M. YÜCEER, E. KARADURMUŞ, YSA Modelleme ile Tuğla ve Kiremit Fabrikalarının Atmosfere Bıraktığı Kirliliği Yüklerinin Araştırması, 8.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ağustos 2008 / Malatya. [4] G. KARTAL, K. PERVELİ, N. KAYA, E. KARADURMUŞ, Şehir Şebeke, Kuyu ve Kaynak Sularının Ozonlanması ile Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerin İncelenmesi, Üniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi 15 Mayıs 2008 / İstanbul [5] KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 [6] GAHEGAN,M. (1996) Specifying the transformations within and between geographic data models. Transaction in GIS, 1: [7] Yomralıoğlu, T., 2000, Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Tanımlar ve Uygulamaları, Seçil Ofset, İstanbul [8] Esri, GIS for Emergency Management, Esri White Paper, July 1999 [9] Kevany, M., GIS in the World Trade Center attack-trial by fire, Elsevier, Computers, Environment and Urban Systems, Vol:27, p: , 2003 [10] Kohsaka, H., 2001, Applications of GIS to Urban Planning and Management : Problems Facina Local Governements, Kluwer Academic Publishers,GeoJournal,Issue : 52, Page: [11] S.Çalışan, Ö.Kaya, B.Demirhan, B.Öz ve E.Karadurmuş Akarsu Sistemlerinde Kirlilik Yükü Kontrolü: ArcGıs ve ArcView Uygulaması, 8.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ağustos 2008 / Malatya

SAKARYA NEHRİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANILARAK KİRLİLİK YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ

SAKARYA NEHRİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANILARAK KİRLİLİK YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANILARAK KİRLİLİK YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ogün BAŞTÜRK Enstitü Anabilim Dalı : ÇEVRE

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

8. GRUP. Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN

8. GRUP. Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN 8. GRUP Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN Uydudan Görüntülenmiş Dünyadaki Hava Kirliliği (Nasa) ATMOSFER Dünyayı çepeçevre saran renksiz gaz kütlesine atmosfer adı verilir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1559 KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇME VE KULLANMA SULARININ SU KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1559 KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇME VE KULLANMA SULARININ SU KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 59 KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇME VE KULLANMA SULARININ SU KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ Ali ALAŞ* M. Hale DOSDOĞRU** Bu çalışma, 22 yılı içinde yapılmıştır. Kahramanmaraş'a içme

Detaylı

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006 Bu çalışma İnotek Çevre Çözümleri Teknolojileri Çevre Laboratuar İnşaat Araştırma Geliştirme.Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İsletme

Detaylı

FARKLI SU KAYNAKLARINDAN ALINAN NUMUNELERİN SU KALİTESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Danışman : Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ. Aydın ÖZKÖK

FARKLI SU KAYNAKLARINDAN ALINAN NUMUNELERİN SU KALİTESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Danışman : Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ. Aydın ÖZKÖK FARKLI SU KAYNAKLARINDAN ALINAN NUMUNELERİN SU KALİTESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Aydın ÖZKÖK Danışman : Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ Bu tez çalışmasında Eskişehir ili sınırları içindeki 7 adet kapalı yüzme havuzundan

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ ASİT YAĞMURLARI SİS KİRLİLİĞİ VE ÖNLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI Bozok Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Hava Atmosferi meydana getiren gazların

Detaylı

PSM 15. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE KULLANILMASI ArcGIS UYGULAMASI

PSM 15. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE KULLANILMASI ArcGIS UYGULAMASI PSM 15 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE KULLANILMASI ArcGIS UYGULAMASI B.Demirhan, B.Öz, E.Karadurmuş 1 1 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Bu proje Siemens Ev Aletleri tarafından desteklenmektedir. WWF-Türkiye Büyük Postane Caddesi,

Detaylı

BURSA İLİNİN İÇME SUYUNU KARŞILAYAN, DOĞANCI BARAJ SUYUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

BURSA İLİNİN İÇME SUYUNU KARŞILAYAN, DOĞANCI BARAJ SUYUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ BURSA İLİNİN İÇME SUYUNU KARŞILAYAN, DOĞANCI BARAJ SUYUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ PHISICAL AND CHEMICAL PROPERITIES OF WATER OF DOGANCI DAM WHICH PROVIDES THE DRINKING WATER OF BURSA CITY AND

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 İSTANBUL HAZIRLAYAN İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL-2013 i ÖNSÖZ Binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapmış

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 65-83 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 65-83 Ekim 2004 ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 65-83 Ekim 2004 BAKIRÇAY HAVZASI KİRLİLİK ETÜDÜ ÇALIŞMASI (STUDY ON THE POLLUTION OF BAKIRÇAY RIVER BASIN) Vildan GÜNDOĞDU*,

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR. Hava Kirliliği ve Modellemesi. Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN Seda KIRKSEKİZ

HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR. Hava Kirliliği ve Modellemesi. Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN Seda KIRKSEKİZ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR Hava Kirliliği ve Modellemesi Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN

Detaylı

ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ

ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 63-82, ELAZIĞ-2002 ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ Water Problems and Water Pollution

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

Sapanca Gölü İçme Suyu Havzasında Otoyol ve Demiryolundan Kaynaklanan Kirliliğin Yağmur SUYU Sulak Alan Metoduyla Giderilmesi

Sapanca Gölü İçme Suyu Havzasında Otoyol ve Demiryolundan Kaynaklanan Kirliliğin Yağmur SUYU Sulak Alan Metoduyla Giderilmesi Abdullah UZUN/APJES II-I (2014) 09-15 10 Sapanca Gölü İçme Suyu Havzasında Otoyol ve Demiryolundan Kaynaklanan Kirliliğin Yağmur SUYU Sulak Alan Metoduyla Giderilmesi Abdullah UZUN* Rüstem KELEŞ** İbrahim

Detaylı

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 1. Sayı, s. 6-12, 2012 07.06.2011 İlk Gönderim 07.12.2011 Kabul Edildi Çeşitli Endüstriyel Atık Sularda Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi M.Ş. DÜNDAR ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU AFYONKARAHİSAR-2013 2 ÖNSÖZ Anayasamızın 56. Maddesi Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. hükmü

Detaylı

Endüstriyel Alanlarda Risk Haritalarının Oluşturulması

Endüstriyel Alanlarda Risk Haritalarının Oluşturulması TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara. Endüstriyel Alanlarda Risk Haritalarının Oluşturulması Hakan Akçın *1, Ahmet Gökhan

Detaylı

KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 ÖNSÖZ Çevre, insanların ve canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

BURSA ĐLĐ ĐÇME SULARININ BAZI FĐZĐKSEL, KĐMYASAL VE BAKTERĐYOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ

BURSA ĐLĐ ĐÇME SULARININ BAZI FĐZĐKSEL, KĐMYASAL VE BAKTERĐYOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ BURSA ĐLĐ ĐÇME SULARININ BAZI FĐZĐKSEL, KĐMYASAL VE BAKTERĐYOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ SOME PHYSICAL, CHEMICAL AND BACTERIOLOGIC PROPERITIES OF THE DRINKING WATER OF BURSA CITY Yard. Doç.Dr. Bülent BÜYÜKKIDAN

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar

AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar M. Ali ÖZDEMİR Hatice UÇAR ÖZET Artan dünya nüfusuyla birlikte suya duyulan ihtiyaç da her geçen gün

Detaylı