Yeni Bir Değer Sınıflaması ve Bu Sınıflamaya Bağlı Olarak Öğrencilere Kazandırılması Gereken Değerler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Bir Değer Sınıflaması ve Bu Sınıflamaya Bağlı Olarak Öğrencilere Kazandırılması Gereken Değerler"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yeni Bir Değer Sınıflaması ve Bu Sınıflamaya Bağlı Olarak Öğrencilere Kazandırılması Gereken M. Bahaddin ACAT Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mecit ASLAN a Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öz Bu çalışmanın amacı, yeni bir değer sınıflamasına ulaşmak ve bu sınıflamaya bağlı olarak öğrencilere kazandırılması gereken değerler ile ilgili öğretmen ve veli görüşlerini incelemektir. Araştırmada genel tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini, öğretim yılında Eskişehir iline bağlı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ve bu okullarda eğitim gören öğrencilerin velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, Eskişehir ilindeki ilköğretim okullarından amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan tabakalı örnekleme yoluyla seçilen 1726 veli ve 575 öğretmen oluşturmaktadır. Verileri toplamak amacıyla Yaşayan Tablosu kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayarda SPSS for Windows ver:18.0 programında çözümlenmiş, manidarlıklar.05 düzeyinde sınanmıştır. Çalışmada amaçlanan sınıflamaya ulaşmak için hiyerarşik küme analizi yapılmıştır. Çalışmada gerçekleştirilen hiyerarşik küme analizi sonucunda beş sınıftan (muhafazakâr-geleneksel değerler, ulusal-milli değerler, öze dönük-kişisel değerler, sosyal-toplumsal değerler, bilimsel-yenilikçi değerler) oluşan bir değer sınıflaması elde edilmiştir. Muhafazakâr-geleneksel değerler ve sosyal-toplumsal değerlere verilen puanlar veliler lehine; ulusal-milli değerler, öze dönük-kişisel değerler ve bilimsel-yenilikçi değerlere verilen puanlar öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir. Anahtar Kelimeler Değer, Değer Sınıflaması, Eğitimi, Değer Tercihleri, Schwartz, Spranger, Rokeach. Değer kavramı yüzyıllar boyunca üzerinde konuşulan konular arasında yer almış, felsefi tartışmalar yapılmış, kişilerin yargılarıyla, yaşamla, ahlâkî ilkeler ve inançlarla ilişkilendirilmiş, farklı şekillerde tarif edilmiş, fakat üzerinde uzlaşılmış bir tarifi yapılamamıştır (Akbaba-Altun, 2003). Çünkü reel bir şeyi dile getirmeyen bir söz, başka bir deyişle genel * Araştırma, Ekim 2011 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi nde düzenlenen Eğitimi Sempozyumu nda sözel bildiri olarak sunulmuştur. a Mecit ASLAN Eğitim Programları ve Öğretim alanında araştırma görevlisidir. Çalışma alanları arasında SPSS uygulamalı istatistik, değerler eğitimi, karakter eğitimi ve eğitimci nitelikleri yer almaktadır. İletişim: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Zeve Kampüsü, Van. Elektronik posta: gmail.com, Tel: /1766, Fax: ve soyut bir kavramın adı, kullananların kafasında açıklık kazanmamış olduğundan, sık sık farklı anlamları dile getirmek için kullanılmakta, dolayısıyla aynı sözle farkına varılmadan farklı şeyler kastedilmektedir (Kuçuradi, 2010). Latince kökenli olan değer kavramı kıymetli olmak veya güçlü olmak anlamına gelen valere kökünden türetilmiş ve genellikle benimsenen, özenilen, önemsenen, üstün tutulan şey veya insan için önem taşıyan; insan için geçerli olan anlamlarına gelir (Aydın, 2003; Timüçin, 1994; Yıldırım, 2007). Değer bir şeyin; kendisiyle aynı cinsten olan şeyler içindeki yeri, genelde inanılan, arzu edilen ve davranışlar için bir ölçek olarak kullanılan olgular veya özel bir davranış tarzını veya karşıt bir duruma karşılık kişisel veya sosyal tercihlerin durumunu gösteren inanç olarak da tanımlanabilir (Akbaba-Altun, 2003; Aydın 2003; Oktay, 2007).

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ in tanımlanması noktasındaki çok görüşlülük değerlerin sınıflandırılması noktasında da etkisini göstermiştir. Farklı kişiler tarafından farklı değer sınıflamaları yapılmıştır. Dolayısıyla herkes tarafından kabul edilen bir değer sınıflamasından bahsedilememektedir (Aslan, 2011; Peterson, 1970). Lickona (1991), değerleri ahlaki değerler ve ahlaki olmayan değerler olarak sınıflandırırken; Rokeach (1973) tarafından amaç (terminal) ve araç (instrumental) değerler olarak sınıflandırılmıştır. Araç değerler amaç değerlerle alakalıdır ve ilgili davranışlar amaç değerlere ulaştırmak içindir (Yazıcı, 2006). Spranger (2001), değerleri politik, sosyal, kuramsal, ekonomik, dini, estetik olmak üzere 6 sınıfa ayırmıştır. Allport ve Vernon da değerleri Spranger gibi sınıflandırmıştır (Akbaş, 2004; Atay, 2003; Güngör, 2000; İşcan, 2007). Bir başka değer sınıflandırmasında ise Schwartz çok sayıda kültürün değerlerinden yola çıkarak değerleri, güç, başarı, yasamdan haz duyma, uyarım, öz yönelim, evrensellik, iyilikseverlik, geleneksellik, uyma ve güvenlik olmak üzere 10 değer türü olarak sınıflamıştır (Kuşdil ve Kağıtçıbaşı, 2000; Schwartz, 1992; Yazıcı, 2006). in değişebilir özellikte olması değerler eğitimi konusunu gündeme getirmiştir. eğitimi, değerler ve/veya değerleri geliştirme veya gerçekleştirme süreci konusunda öğretim için açık bir girişimdir. eğitiminde asıl soru, öğrencilere doğru ve yanlışı ayıran sosyal değerler mi aktarılacak yoksa öğrencilerin kendi değerlerini kendilerinin mi şekillendirmesine izin verilecek? (Dale, 1994; Lickona, 1993; Superka ve diğerleri, 1976). Hangi değerler sorusunun evrensel bir yanıtı yoktur. Doğru nitelikler topluma göre değişken olabilecektir. Bunun için birçok eğitimci, eğitim hedefleri içerisinde yer alacak erdemlerin belirlenmesi ve tanımlanması çalışmasına yerel toplulukların da dâhil edilmesini önermektedir. Okul ortamında geliştirilmesi gereken kişilik niteliklerinin neler olduğunun belirlenmesinde öğrenciler, öğretmenler, aileler, okul aile birliği gibi ilgili tüm kişilerin görüşlerinin alınması ve birliktelik olması gerektiği belirtilmiştir (Brynildssen 2002; Vess ve Halbur 2003). Toplumsal yapıyı oluşturan bütün toplumsal kurumların temelini oluşturan değerlerin olduğu bilinmektedir. Toplumun en temel kurumu olan aile, toplumsal kurumların ve değerlerinin benimsenmesinde, yaygınlaştırılmasında, yaşatılmasında yani bir sonraki kuşağa aktarılmasında önemli roller üstlenir. Ayrıca, bir toplumda değerlerin ifade edildiği temel mekanizmalar, kişinin üstlendiği sosyal rollerdir. Bu roller, toplumun tabakalaşma sistemi ile sosyal yapıyı oluşturan sosyal süreçlerle yakından ilişkilidir. Yine bir toplumdaki iyi-kötünün belirlenmesi, ideal düşünme ve davranma yollarının tamamı değerler tarafından oluşturulur (Özensel, 2003). Okulların önemli görevi, kültür aktarımında okul programında açık olarak belirtilen veya belirtilmeyen değerleri öğretmek, öğrencileri belirlenen kurallar doğrultusunda disipline etmek, ahlaki gelişimine katkıda bulunmak, karakterini ve benlik algısını olumlu yönde etkilemektir (Akbaş, 2007). Bireyin beklentileri sahip olduğu değerlerle yönlendirilmektedir. öğretilebilir ve öğrenilebilir olmakla birlikte, günümüzde değerleri aktarma geçmişe göre daha zor görülmektedir. Çünkü eskiden toplum tarafından desteklenen birçok değer, yaşantı yoluyla aktarılabilirken, bugün artık sadece yaşantı yeterli olmamaktadır. Hem okulun hem de ailelerin eskiye göre daha çok çaba sarf etmeleri gerekmektedir. Çünkü çocuğun değerler sistemini değiştiren ve etkileyen faktörler çeşitlenmiştir (Gömleksiz, 2007). in sınıflandırılması bireylerin ve toplumların değer profillerini ortaya koymada yol gösterici olmaktadır. Farklı sınıflamaların yapılması değerler eğitimi ile ilgili çalışmalara alternatifler oluşturması açısından önemlidir. in sınıflandırılması ile ilgili çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, farklı değer sınıflarını barındıran kapsamlı sınıflamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma kapsamlı bir değer sınıflaması ortaya koyması ve bu sınıflamadan hareketle öğrencilere kazandırılması gereken değerlere ilişkin öğretmen ve veli görüşlerini ortaya koyması açısından önemlidir. Amaç Bu çalışmanın iki temel amacı vardır. Çalışmanın birinci amacı, özgün, işlevsel ve kapsamlı bir değer sınıflamasına ulaşmaktır. Çalışmanın ikinci amacı ise, ulaşılan değer sınıflamasından hareket ederek ilköğretim okullarında öğrencilere kazandırılması gereken değerler ile ilgili öğretmen ve veli görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın Modeli Yöntem Öğrencilere hangi değerlerin kazandırılması gerektiğiyle ilgili öğretmen ve veli görüşlerinin incelendiği bu araştırmada genel tarama modeli uygulanmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2004). 1462

3 ACAT, ASLAN / Yeni Bir Değer Sınıflaması ve Bu Sınıflamaya Bağlı Olarak Öğrencilere Kazandırılması Gereken Evren ve Örneklem Bu araştırmanın evreni, öğretim yılında Eskişehir ilindeki resmi ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler, bu okullarda eğitim gören öğrencilerin velileridir. Araştırmanın örneklemini ise Eskişehir il merkezinde sosyoekonomik düzeyi yüksek mahalleler (SEDYM), il merkezinde sosyoekonomik düzeyi düşük mahalleler (SEDDM), ilçe ve köy okullarından tabakalama yoluyla seçilen 1726 veli ve 575 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem grubundaki öğretmen ve velilerin demografik değişkenlerine ilişkin bilgiler Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmiştir. Veri Toplama Araçları Araştırmada araştırmacılar tarafından araştırma kapsamında oluşturulan Yaşayan Tablosu kullanılmıştır. Bu tablonun oluşturulmasında karakter eğitimi ve değerler eğitimi ile ilgili literatür, çeşitli şekillerde yapılan değer sınıflamaları ve yurtdışında faaliyet gösteren çok sayıdaki karakter eğitimi kuruluşunun vurgulamış oldukları karakter özelliklerinden faydalanılmıştır. Tablo hazırlanırken uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanların görüşleri doğrultusunda bazı değerlerin ifade edilme şekillerinde düzeltmeler yapılmış, eş anlamlı ve yakın anlamlı değerlerden bir tanesi silinmiş ve Türkiye için uygun olduğu düşünülen bazı değerler de tabloya eklenmiştir. Öğretmen adayları ile yapılan ön uygulama çalışmalarında ciddi bir sorunla karşılaşılmamış ve ön uygulamaya katılan söz konusu öğretmen adaylarının da görüşleri alınarak 59 değerden oluşan tablo son haline getirilmiştir. Tabloda toplam 59 değer yer almaktadır. Tabloda yer alan her değerin önünde önem derecesinin belirtilmesi için bir boşluk yer almaktadır. Bu derecelendirme yoluyla bireylerin en çok ve en az tercih ettikleri değerler tespit edilmektedir. e ve- Tablo 1. Örneklem Grubundaki Öğretmenlerin Değişkenlere Bağlı Olarak Dağılımı Değişken n % Değişken n % Cinsiyet Kıdem Okulun Bulunduğu Yer Kadın Erkek Mezuniyet Ön Lisans Lisans Lisansüstü Sınıf öğretmeni Türkçe Matematik Fen bilgisi Sosyal bilgiler SEDYM İngilizce SEDDM Din kültürü İlçe Rehberlik Köy Diğer Branş Tablo 2. Örneklem Grubundaki Velilerin Değişkenlere Bağlı Olarak Dağılımı Değişken n % Değişken n % Eğitim Düzeyi Çocuk Sayısı Okulun Bulunduğu Yer Okuryazar değil Yaş Okuryazar İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Ortalama Aylık Gelir ve üzeri SEDYM SEDDM İlçe Köy

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ rilen puanlar önem dereceleriyle ters orantılı olacak şekilde puanlanmıştır. Birinci sırada tercih edilen değerlere 6, ikinci sırada tercih edilen değerlere 5, üçüncü sırada tercih edilen değerlere 4, dördüncü sırada tercih edilen değerlere 3, beşinci sırada tercih edilen değerlere 2 ve altıncı sırada tercih edilen değerlere 1 puan verilmiştir. Tablonun başına tablo uygulaması konusunda cevaplayacakların daha rahat cevaplayabilmeleri için tablonun önüne açıklama sayfası konup; tablonun hazırlanış amacı, işaretleme yöntemi ve gerekli diğer bilgiler burada verilmiştir. Verilerin Analizi Elde edilen veriler bilgisayarda SPSS for Windows ver:18.0 programında çözümlenmiş, manidarlıklar.05 düzeyinde sınanmış, diğer manidarlık düzeyleri ayrıca belirtilmiş ve bulgular araştırmanın amaçlarına uygun olarak tablolar halinde sunulmuştur. Yeni bir değer sınıflaması elde etmek amacıyla Hiyerarşik Küme Analizi (Hierarchical Cluster Analysis) yöntemlerinden Ward s Bağlantı Kümeleme Yöntemi (Ward Linkage Metod) (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010) kullanılmıştır. Öğretmen ve velilerin görüşlerini incelemek amacıyla, bağımsız değişkenlere bağlı olarak verilerin normal dağıldığı için bağımsız grup t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi ve ANO- VA sonrası elde edilen farklılığın hangi gruplar arasındaki farklılıktan kaynaklandığını belirlemek amacıyla çoklu karşılaştırma tekniklerinden LSD kullanılmıştır. Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Çalışmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için, değer sınıflarının birbiriyle olan korelasyon değerleri verilmiş, çalışmada elde edilen veriler, söz konusu duruma ilişkin bilgiler ortaya konulduktan sonra yorumlanmıştır. Bunun yanında, çalışmanın yöntem bölümünde, çalışmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracının oluşturulması, verilerin çözümlenmesi süreçlerindeki işlemlere ayrıntılı olarak yer verilmiş, veri analizinde elde edilen çözümlemelerin sunumunda, bulguların tamamı yorum yapılmadan doğrudan verilmiş ve uzman görüşlerine başvurulmuştur. Bulgular Tablo 3 te Wards bağlantı yöntemi ile elde edilen birleştirme sonuçları sunulmuştur. Tablo incelendiğinde, ilk satırın kümeleme analizinin ilk aşamasını gösterdiği ve 55 kümeden oluştuğu görülmektedir. Birleştirilmiş küme sütunu incelendiğinde, Küme 1 deki 14. değişken (madde) ile Küme 2 deki 15. Tablo 3. Ward s Bağlantı (En Küçük Varyans) Yöntemi Birleştirme Sonuçları Aşama Birleştirilmiş Küme Katsayılar Kümelerin İlk Görüldüğü Aşamalar Sonraki Aşama Aşama Birleştirilmiş Küme Katsayılar Kümelerin İlk Görüldüğü Aşamalar Küme 1 Küme 2 Küme 1 Küme 2 Küme 1 Küme 2 Küme 1 Küme Sonraki Aşama 1464

5 ACAT, ASLAN / Yeni Bir Değer Sınıflaması ve Bu Sınıflamaya Bağlı Olarak Öğrencilere Kazandırılması Gereken değişken (madde) birbirine en yakın gözlemler olduğu ve söz konusu değişkenler arasındaki mesafenin.206 olduğu görülmektedir. Bunun yanında 5 ve 19 ile 1 ve 2 nolu değerler arasındaki mesafenin az olduğu görülmektedir. Bu değerleri ikili gruplar şeklinde diğer değerler izlemiştir. Tablo 4 te Ward s Bağlantı (En Küçük Varyans) Yöntemi ile elde edilen küme üyelikleri sunulmaktadır. Gerçekleştirilen küme analizi sonucunda uygun kümeye girmeyen üç değer değerlendirme dışında tutulmuş ve geriye kalan 56 değer beş kümede toplanmıştır. Tablo 4 te Ward s Bağlantı (En Küçük Varyans) Yöntemi ile elde edilen küme üyelikleri incelendiğinde; Sorumluluk, dürüstlük, Allah a inanma, büyüklere saygı, dindar, güvenilir, iffetli/namuslu olma, aileye bağlı olma, sabırlı, vicdanlı, insanları ve doğayı sevme, cesur, kurallara ve düzene saygı, yardımsever, adaletli ve bakımlı/temiz olma değerlerinin birinci kümede, Vatansever, laiklik, milliyetçilik, Türk kültürüne sahip çıkma, ulusal simgelere duyarlı olma ve inkılapçılık/devrimcilik değerlerinin ikinci kümede, Farklı olabilme, özsaygı, öz kontrol, tefekkür etme, bağısız olma, açık fikirli ve lider değerlerinin üçüncü kümede, Titiz, misafirperver, samimi, tutumlu, esnek, bağışlayıcı olma, alçak gönüllü, minnettarlık, kibar, ağırbaşlı olma, duygusal, merhametli ve cömert değerlerinin dördüncü kümede, Azimli, eleştiriye açık olma, akılcı, disiplinli, kararlı, çalışkan, yaratıcı, yenilikçi, işbirliğine açık olma, araştırmacı olma, mükemmeliyetçi, kuralcı, empati kurma ve hırslı olma değerlerinin beşinci kümede yer aldığı görülmektedir. Her bir kümeyi oluşturan değerlerin ortak özellikleri incelendiğinde bu kümelerin aşağıdaki gibi isimlendirilmesi uygun görülmüştür. 1. Küme: Muhafazakâr-Geleneksel 2. Küme: Ulusal-Milli 3. Küme: Öze Dönük-Kişisel 4. Küme: Sosyal-Toplumsal 5. Küme: Bilimsel-Yenilikçi Tablo 5 te beş farklı değer sınıfına ait ortalama ve standart sapma puanları ile bu değerler arasındaki korelasyon değerleri sunulmuştur. Tabloda muhafazakâr-geleneksel değerler ile diğer değerler arasında düşük düzeyde ve negatif yönde anlamlı bir ilişki, ulusal-milli değerler ile öze dönük-kişisel değerler arasında pozitif yönde diğer değerler ile negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki ve sosyal-toplumsal değerler ile bilimsel-yenilikçi değerler arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte öze dönük-kişisel değerler ile sosyal-toplumsal değer- Tablo 4. Ward s Bağlantı (En Küçük Varyans) Yöntemi ile Elde Edilen Küme Üyelikleri Değişken (Değer) Küme Değişken (Değer) Küme Değişken (Değer) Küme Sorumluluk 1 Esnek 4 Sabırlı 1 Dürüstlük 1 Güvenilir 1 Vicdanlı 1 Vatansever 2 Bağışlayıcı olma 4 Çalışkan 5 Farklı olabilme 3 Azimli 5 Yaratıcı 5 Allah a inanma 1 Lider 3 Yenilikçi 5 Özsaygı 3 Alçakgönüllü 4 İnsanları ve doğayı sevme 1 Öz kontrol 3 Minnettarlık 4 Cesur 1 Tefekkür etme 3 İffetli/namuslu olma 1 Kurallara ve düzene saygı 1 Titiz 4 Ulusal simgelere duyarlı olma 2 İşbirliğine açık olma 5 Misafirperver 4 Kibar 4 Yardımsever 1 Bağımsız olma 3 Ağırbaşlı olma 4 Araştırmacı olma 5 Açık fikirli 3 Eleştiriye açık olma 5 Mükemmeliyetçi 5 Samimi 4 Akılcı 5 Kuralcı 5 Laiklik 2 Duygusal 4 Adaletli 1 Milliyetçilik 2 Disiplinli 5 Empati kurma 5 Büyüklere saygı 1 Merhametli 4 Hırslı olma 5 Tutumlu 4 Cömert 4 İnkılapçılık/devrimcilik 2 Türk kültürüne sahip çıkma 2 Aileye bağlı olma 1 Bakımlı/temiz olma 1 Dindar 1 Kararlı

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 5. Değer Sınıflarına Ait in Ortalama ve Standart Sapma Puanları ile Bu Arasındaki Korelâsyonları Belirlemek Amacıyla Yapılan Pearson Çarpım Moment Korelâsyon Analizi Sonuçları X SS Muhafazakâr-Geleneksel Muhafazakâr- Geleneksel Ulusal-Milli Öze dönük-kişisel Sosyal- Toplumsal Bilimsel-Yenilikçi ** ** * ** Ulusal-Milli ** ** ** Öze dönük-kişisel Sosyal-Toplumsal Bilimsel-Yenilikçi n= 1257, **p<.01, *p< ** ler ve bilimsel-yenilikçi değerler arasındaki ilişki anlamlı bulunamamıştır. Bu bulgulardan hareketle bu değer sınıflarının birbirlerinden önemli ölçüde farklılaştığı söylenebilir. Şekil 1 de Ward s Bağlantı (En Küçük Varyans) Yöntemine ilişkin ağaç diyagramı (dendrogram) sunulmaktadır. Ağaç diyagramı incelendiğinde, öncelikle ikinci kümede yer alan değerlerin (ulusal-milli değerler), devamında ise üçüncü (öze dönük-kişisel değerler), beşinci (bilimsel-yenilikçi değerler), dördüncü (sosyal-toplumsal değerler) ve son olarak birinci kümede yer alan değerlerin (muhafazakârgeleneksel değerler) sıralandığı görülmektedir. Ağaç diyagramında her bir kümede yer alan değerlerin daha önceki analizlerle tutarlı olarak yan yana yer aldığı görülmektedir. Tablo 6 da değerlere verilen puanların öğretmen veya veli olma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız gruplar t-testi sonuçları sunulmuştur. Tabloda görüldüğü gibi tüm değer türlerinde anlamlı bir farklılık elde edilmiştir (p<.05). Ortalama puanları dikkate alındığında muhafazakâr-geleneksel değerlerde veliler lehine, ulusal-milli değerlerde öğretmenler lehine, öze dönük-kişisel değerlerde öğretmenler lehine, sosyal-toplumsal değerlerde veliler lehine ve bilimsel-yenilikçi değerlerde öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık elde edildiği görülmektedir. Tablo 7 de değerlere verilen puanların öğretmenlerin cinsiyetine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız gruplar t-testi sonuçları sunulmuştur. Tabloda görüldüğü gibi muhafazakâr-geleneksel değerler ve öze dönük-kişisel değerlere verilen puanlar anlamlı farklılık göstermemiştir [p>.05]. Bunun yanında ulusal-milli değerler, sosyal-toplumsal değerler ve bilimsel-yenilikçi değerlere verilen puanlar anlamlı bir farklılık göstermiştir (p<.05). Ortalama puanları dikkate alındığında ulusal-milli değerlerde kadın öğretmenler lehine, sosyal-toplumsal değerlerde erkek öğretmenler lehine ve bilimsel-yenilikçi değerlerde kadın öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık elde edildiği görülmektedir. Tablo 6. e Verilen Puanların Öğretmen veya Veli Olma Durumuna Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Bağımsız Grup t-testi Sonuçları BOYUTLAR Grup η x SS t SD Muhafazakâr-Geleneksel Ulusal-Milli Öze Dönük-Kişisel Öğretmen Veli Öğretmen Veli Öğretmen Veli Sosyal-Toplumsal Öğretmen Veli Bilimsel-Yenilikçi *p<.05 Öğretmen Veli * * * * *

7 ACAT, ASLAN / Yeni Bir Değer Sınıflaması ve Bu Sınıflamaya Bağlı Olarak Öğrencilere Kazandırılması Gereken Şekil 1. Ward s Bağlantı Kümeleme Yöntemine İlişkin Dendrogram 1467

8 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 8 de öğretmenlerin değerlere verdiği puanların branş değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin sonuçlar sunulmuştur. Tabloda görülebileceği üzere, öğretmenlerin görüşleri branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda branş gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark muhafazakâr-geleneksel değerler ve ulusal-milli değerlerde istatistiksel olarak anlamlılık gösterdiği saptanmıştır (p<.05). Öze dönük-kişisel değerler, sosyal-toplumsal değerler ve bilimsel-yenilikçi değerlere verilen puanlar ise branş değişkenine bağlı olarak farklılık göstermemiştir (p>.05). Tablo 7. e Verilen Puanların Öğretmenlerin Cinsiyetine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Bağımsız Grup t-testi Sonuçları BOYUTLAR Grup η x SS t SD Muhafazakâr-Geleneksel Ulusal-Milli Öze Dönük-Kişisel Sosyal-Toplumsal Bilimsel-Yenilikçi *p<.05 Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek * * * 489 Tablo 8. e Öğretmenler Tarafından Verilen Puanların Branşa Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları n, X ve SS i ANOVA Sonuçları Anlamlı Fark Grup n X SS Var. K. K.T. SD K.O. F Sınıf öğretmeni G. Arası Türkçe G. İçi Muhafazakâr-Geleneksel Matematik Toplam Fen bilgisi Sosyal bilgiler İngilizce Din kültürü Rehberlik * 1-7, 2-7, 3-7, 4-7, 5-7, 6-7, 9-7 Diğer Total Sınıf öğretmeni G. Arası Türkçe G. İçi Ulusal-Milli *p<.05 Matematik Toplam Fen bilgisi Sosyal bilgiler İngilizce Din kültürü Rehberlik Diğer Total * 1-7, 2-7, 3-7, 4-7, 5-7, 6-7, 9-7, 1-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 6-8,

9 ACAT, ASLAN / Yeni Bir Değer Sınıflaması ve Bu Sınıflamaya Bağlı Olarak Öğrencilere Kazandırılması Gereken Bu işlemin ardından ANOVA sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz tekniklerine geçilmiştir. Gerçekleştirilen LSD çoklu karşılaştırma testi sonucunda muhafazakâr-geleneksel değerlere verilen puanlar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşı ile diğer branşlar arasında (Rehberlik branşı hariç), ulusal-milli değerlere verilen puanlar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Rehberlik branşları ile kalan branşlar arasında (p<.05) düzeyinde anlamlı bir farklılık göstermiştir. Tablo 9 da velilerin değerlere verdiği puanların okulun bulunduğu yere göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin sonuçlar sunulmuştur. Tabloda görülebileceği üzere, velilerin görüşleri okulun bulunduğu yer değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda okulun bulunduğu yer gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark muhafazakâr-geleneksel değerler, ulusal-milli değerler, öze dönük-kişisel değerler ve sosyal-toplumsal değerlerde istatistiksel olarak anlamlılık gösterdiği saptanmıştır (p<.05). Bilimsel-yenilikçi değerlere verilen puanlar ise okulun Tablo 9. e Veliler Tarafından Verilen Puanların Okulun Bulunduğu Yere Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları n, X ve SS i ANOVA Sonuçları Anlamlı Fark Grup n X SS Var. K. K.T. SD K.O. F Muhafazakâr- Geleneksel Ulusal-Milli Öze Dönük-Kişisel Sosyal-Toplumsal *p<.05 SEDYM G. Arası SEDDM G. İçi İLÇE Toplam KÖY Toplam SEDYM G. Arası SEDDM G. İçi İLÇE Toplam KÖY Toplam SEDYM G. Arası SEDDM G. İçi İLÇE Toplam KÖY Toplam SEDYM G. Arası SEDDM G. İçi İLÇE Toplam KÖY Toplam * 6.952* 6.921* * 1-3, 1-4, , 1-3, , 1-4, , 1-4 Tablo 10. e Veliler Tarafından Verilen Puanların Eğitim Düzeyine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları n, X ve SS i ANOVA Sonuçları Anlamlı Fark Grup n X SS Var. K. K.T. SD K.O. F Öze Dönük- Kişisel Sosyal-Toplumsal *p<.05 Okuryazar G. Arası İlköğretim G. İçi Ortaöğretim Toplam Yükseköğretim Toplam Okuryazar G. Arası İlköğretim G. İçi Ortaöğretim Toplam Yükseköğretim Toplam * 3.589* 2-3, 2-4, , 1-4,

10 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ bulunduğu yer değişkenine bağlı olarak farklılık göstermemiştir (p>.05). Bu işlemin ardından ANOVA sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz tekniklerine geçilmiştir. Gerçekleştirilen LSD çoklu karşılaştırma testi sonucunda muhafazakârgeleneksel değerlere verilen puanlar SEDYM-İLÇE, SEDYM-KÖY ve SEDDM-İLÇE grupları arasında, ulusal-milli değerler ve öze dönük-kişisel değerlere verilen puanlar SEDYM-SEDDM, SEDYM-İLÇE ve SEDYM-KÖY grupları arasında, sosyal-toplumsal değerlere verilen puanlar ise SEDYM-SEDDM ve SEDYM-KÖY grupları arasında (p<.05) düzeyinde anlamlı bir farklılık göstermiştir. Tablo 10 da velilerin değerlere verdiği puanların eğitim düzeyi değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin sonuçlar sunulmuştur. Tabloda görülebileceği üzere, velilerin görüşleri eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda eğitim düzeyi gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark öze dönük-kişisel değerler ve sosyal-toplumsal değerlerde istatistiksel olarak anlamlılık gösterdiği saptanmıştır (p<.05). Muhafazakâr-geleneksel değerler, ulusal-milli değerler ve bilimsel-yenilikçi değerlere verilen puanlar ise eğitim düzeyi değişkenine bağlı olarak farklılık göstermemiştir (p>.05). Bu işlemin ardından ANOVA sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz tekniklerine geçilmiştir. Gerçekleştirilen LSD çoklu karşılaştırma testi sonucunda öze dönük-kişisel değerlere verilen puanlar ilköğretim-ortaöğretim, ilköğretim-yükseköğretim ve ortaöğretim-yükseköğretim grupları arasında, sosyal-toplumsal değerlere verilen puanlar ise okuryazar-ortaöğretim, okuryazar-yükseköğretim ve ilköğretim-yükseköğretim grupları arasında (p<.05) düzeyinde anlamlı bir farklılık göstermiştir. Tartışma Bu çalışma iki temel amaca hizmet etmek üzere gerçekleştirilmiştir. Birincisi yeni bir değer sınıflamasına ulaşmak; ikincisi de bu ulaşılan sınıflamaya bağlı olarak öğretmen ve velilerin öğrencilerde arzuladıkları değerlere ilişkin görüşlerini analiz etmektir. Tartışma bölümü bu iki amaç dikkate alınarak tasarlanmıştır. Gerçekleştirilen hiyerarşik küme analizi sonucunda değerler; muhafazakâr-geleneksel değerler, ulusalmilli değerler, öze dönük-kişisel değerler, sosyal-toplumsal değerler ve bilimsel-yenilikçi değerler olmak üzere beş farklı sınıfta toplanmıştır. Schwartz ın sınıflamasında dini değerler geleneksellik boyutunda yer almıştır. Bu çalışmada da benzer şekilde dini değerler muhafazakâr-geleneksel değerler boyutunda yer almıştır. Yaptığımız sınıflamada öze dönük-kişisel değerler sınıfında yer alan değerlerle uyumlu olarak Schwartz ın sınıflamasında özgür olma, bağımsız olma ve kendine saygısı olma gibi değerler öz yönelim boyutunda yer almaktadır (Schwartz, 1992; Kuşdil ve Kağıtçıbaşı, 2000; Yazıcı, 2006). Spranger değerleri; estetik, teorik (bilimsel), ekonomik, siyasi, sosyal ve dini değer şeklinde altı gruba ayırmıştır. Toplumsal ve bireysel ilişkiler ve bu ilişkilerde yönelimleri kapsayan sosyal değerler, başkalarını sevme ve yardım gibi değerleri kapsamaktadır (Güngör, 2000; Akbaş, 2004; Yazıcı, 2006). Bu durum dikkate alındığında Spranger sınıflamasının sosyal değerler boyutunun ulaştığımız sınıflamayla uyumlu olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte Spranger in dini değerler olarak ifade ettiği değerler yaptığımız sınıflamada muhafazakar-geleneksel değerler bünyesindeki değerlerin bir kısmını oluşturmaktadır. Milli Eğitimin Duyuşsal Amaçlarını İçeren Değer Sınıflandırması nda Akbaş (2004), değerleri geleneksel değerler, demokratik değerler, çalışma-iş değerleri, bilimsel değerler ve temel değerler olarak gruplamıştır. Bu değer gruplarındaki değerler dikkate alındığında, geleneksel, demokratik ve bilimsel değerlerin ulaştığımız sınıflamadaki muhafazakârgeleneksel değerler, sosyal-toplumsal değerler ve bilimsel-yenilikçi değerler ile benzer özellikler gösterdiği, ancak Akbaş ın sınıflamasındaki değerlerin sayısının çok sınırlı kaldığı söylenebilir. Özetlemek gerekirse, ulaştığımız sınıflamadaki değer sınıfları ve her bir değer sınıfında yer alan değerler dikkate alındığında literatürdeki diğer sınıflamalarla uyumlu yönleri bulunmaktadır. Bununla birlikte bütün olarak bakıldığında, ulaşılan sınıfların özgünlüğü ve geniş bir değer yelpazesini içermesi onu diğer değer sınıflamalarından ayırmıştır. Yiğittir ve Öcal (2010) gerçekleştirdikleri çalışmanın sonucunda, öğrencilerin tercih ettikleri değerlerin Akbaş ve Rokeach tarafından geliştirilen değer sınıflandırmaları ile karşılaştırılmasından değer sınıflandırmalarının çok fazla işlevsel olmadığını gözlemişlerdir. Buradan hareketle, ulaşılan sınıflamanın büyük bir örneklem grubundan elde edilen verilerden hareket edilmesi ve özgün yönleriyle literatüre katkı getirmesi beklenmektedir. Çalışmanın ikinci amacıyla bağlantılı olarak ilköğretim okullarında öğrencilere kazandırılması gereken değerlere ilişkin öğretmen ve veli görüşleri çeşitli değişkenlere bağlı olarak analiz edilmiştir. Öğretmen ve velilerin değer türlerine verdikleri puanlar karşılaştırıldığında, muhafazakâr-geleneksel değerler ve sosyaltoplumsal değerlerde veliler lehine, ulusal-milli değerler, öze dönük-kişisel değerler ve bilimsel-yenilikçi değerlerde öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulgulardan hareketle öğrencilerin sa- 1470

11 ACAT, ASLAN / Yeni Bir Değer Sınıflaması ve Bu Sınıflamaya Bağlı Olarak Öğrencilere Kazandırılması Gereken hip olmaları gereken değerlere ilişkin, velilerin daha uyumlu ve muhafazakâr, öğretmenlerin ise girişken ve ulusal değerlere daha duyarlı bireyler arzuladıkları ifade edilebilir. Öğretmenlerin cinsiyetine bağlı olarak bakıldığında, ulusal-milli değerler ve bilimsel-yenilikçi değerlerde kadınlar lehine; sosyal-toplumsal değerlerde ise erkekler lehine anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Budumlu Akkiprik yaptığı araştırmada, kadın öğretmenlerin özdenetim ve başarı değerlerini erkek öğretmenlere nazaran daha fazla önemsedikleri sonucuna varmıştır. Bu sonuç ulaşılan sonuçlarla tutarlılık göstermektedir. Bacanlı (2002), değer tercihlerinde erkeklerin daha tutucu olmalarını Türk toplumunun erkek egemen bir toplum olmasından kaynaklandığını söylemektedir. Erkekler var olan durumun devam etmesini aynı zamanda mevcut erkek statülerinin devam etmesi olarak görmektedirler (Sarı, 2005). Öğretmenlerin branşına bağlı olarak bakıldığında ise, muhafazakâr-geleneksel değerler ve ulusal-milli değerlere verilen cevaplar farklılaşmıştır. Bu farklılık muhafazakâr-geleneksel değerlerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi lehine; ulusal-milli değerlerde ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşı ile Rehberlik branşı aleyhine olmuştur. Bu bulgulardan hareketle diğer branşlarla karşılaştırıldığında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin muhafazakâr-geleneksel değerlere daha çok önem verdikleri ve Rehberlik branşı ile birlikte ulusal-milli değerlere daha az önem verdikleri söylenebilir. Bu durumun ortaya çıkmasında bu öğretmenlerin geçirdikleri eğitim sürecinin etkili olduğu ifade edilebilir. Okulun bulunduğu yere bağlı olarak öğrencilere kazandırılması gereken değerlere ilişkin veli görüşlerine bakıldığında, muhafazakârgeleneksel değerler, ulusal-milli değerler, öze dönükkişisel değerler ve sosyal-toplumsal değerlere ilişkin görüşler farklılaşmıştır. Bu farklılık, ulusal-milli değerler ve öze dönük-kişisel değerlerde il merkezindeki sosyoekonomik düzeyi yüksek mahalleler (SEDYM) lehine ve KÖY grubu aleyhineyken; muhafazakârgeleneksel değerler ve sosyal-toplumsal değerlerde SEDYM aleyhine, KÖY lehine olmuştur. Bu bulgulardan yola çıkarak sosyoekonomik düzeyi yüksek mahallelerdeki velilerin çocuklarının ulusal değerlere sahip ve bağımsız olmalarını daha çok önemsedikleri, daha kırsal kesimde bulunan velilerin ise çocuklarının geleneksel değerlere sahip olmasını ve toplumla uyumlu olmasına diğer velilerden daha çok önemsedikleri ifade edilebilir. Sonuçlar Gerçekleştirilen küme analizi sonucunda beş kümeden (muhafazakâr-geleneksel değerler, ulusal-milli değerler, öze dönük-kişisel değerler, sosyal-toplumsal değerler ve bilimsel-yenilikçi değerler) oluşan yeni bir değer sınıflamasına ulaşılmıştır. e öğretmen ve velilerin verdiği puanlar muhafazakâr-geleneksel değerler ve sosyaltoplumsal değerlerde veliler lehine; ulusal-milli değerler, öze dönük-kişisel değerler ve bilimselyenilikçi değerlerde öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir. e öğretmenlerin verdiği puanlar cinsiyet değişkenine bağlı olarak bakıldığında ulusal-milli değerler ve bilimsel-yenilikçi değerlerde kadınlar lehine; sosyal-toplumsal değerlerde erkekler lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir. Muhafazakâr-geleneksel değerler ve öze dönükkişisel değerlere verilen puanlar ise cinsiyete göre farklılık göstermemiştir. e öğretmenlerin verdiği puanlar branş değişkenine bağlı olarak bakıldığında muhafazakar-geleneksel değerlerde DİKAB branşı ile Rehberlik branşı dışında kalan branşlar arasında DİKAB lehine; ulusal-milli değerlerde DİKAB ve Rehberlik branşları ile geriye kalan branşlar arasında DİKAB ve Rehberlik aleyhine anlamlı bir farklılık göstermiştir. Diğer değerlere verilen puanlar anlamlı farklılık göstermemiştir. e velilerin verdiği puanlar okulun bulunduğu yer değişkenine bağlı olarak bakıldığında ulusal-milli değerler ve öze dönük-kişisel değerlerde SEDYM lehine; muhafazakârgeleneksel değerler ve sosyal-toplumsal değerlerde SEDYM aleyhine anlamlı bir farklılık göstermiştir. Bilimsel-yenilikçi değerlere verilen puanlar ise okulun bulunduğu yere göre farklılık göstermemiştir. e velilerin verdiği puanlar eğitim düzeyi değişkenine bağlı olarak bakıldığında öze dönükkişisel değerlerde yükseköğretim lehine; sosyaltoplumsal değerlerde yükseköğretim aleyhine anlamlı bir farklılık göstermiştir. Muhafazakârgeleneksel değerler, ulusal-milli değerler ve bilimsel-yenilikçi değerlere verilen puanlar ise eğitim düzeyine göre farklılık göstermemiştir. Yapılan fark analizleri sonucunda, değişkenlere bağlı olarak katılımcıların görüşleri arasında farklılıklar bulunmuştur. Bu değişkenlerle birlikte farklı değişkenler de kullanılarak çalışmalar yapılabilir ve bu farklılıkların nedenleri ortaya konulabilir. Bununla birlikte ulaşılan değer sınıflaması kullanılarak farklı kesimlerin ve kurumların değer profilleri ve değer tercihleri tespit edilerek öğretim programları toplumun benimsediği değerler dikkate alınarak gözden geçirilebilir. 1471

12 Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Supplementary Special Issue] Spring Educational Consultancy and Research Center A New Value Classification and Values to Be Acquired by Students Related to This Classification * M. Bahaddin ACAT Eskişehir Osmangazi University Mecit ASLAN a Yüzüncü Yıl University Abstract The aim of this study is to access a new value classification and analyse the views of teacher and parents related to this classification. The general survey model was employed in this study. The population of this study is composed of school teachers working in primary schools and parents of their students in Eskişehir. The present study adopted a stratification sample, known as a purposeful sampling. The sample consists of 575 teachers and 1726 parents selected from the primary schools in Eskişehir. The Living Values Table was used to collection data. The data obtained were analysed on the computer with SPSS for Windows, ver: 18.0 program. Signification of the analyses we made were tested at the level of.05. Hierarchical cluster analysis was used to access the value classification. A value classification composing of five classes (conservative-traditional values, national-ethnic values, self oriented-personal values, social-community values, scientific-innovative values) was obtained in the study. The scores given for conservative-traditional values and socıal-community values showed a statistical significance in favour of parents; the scores given for national-ethnic values, self oriented-personal values, and scientific-innovative values showed a statistical significance in favour of teachers. Key Words Value, Value Classification, Values Education, Value Preferences, Schwartz, Spranger, Rokeach. The concept of value has different definitions. Because value that is a general and abstract concept is often used to express different meanings (Kuçuradi, 2010). Value derived from valere a Latin word means adopted, admired, overrated and upheld thing or a thing which is important and valid for human (Aydın, 2003; Timüçin, 1994; Yıldırım, 2007). The value can be defined as a fact believed, desired and used as a scale or as a belief shows individual and social preferences (Akbaba-Altun, 2003; Aydın; Oktay, 2007). * This study was presented at the Values Education Symposium, October 26 28, 2011, Eskisehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey. a Mecit ASLAN is currently a research assistant at the Department of Educational Sciences, Curriculum and Instruction. His research interests include SPSS applications, values education, character education and qualifications of instructors. Correspondence: Mecit ASLAN, Yuzuncu Yil University, Faculty of Education, Department of Curriculum and Instruction, Van/Turkey. Phone: /1766. Many definitions of value have been made by researchers and different value classifications have been made. This shows there is not any classification accepted by everyone (Aslan, 2011; Peterson, 1970). Lickona (1991) expressed the values as moral and non-moral. Additionally, values were classified as instrumental and terminal by Rokeach, as theoretical, utilitarian, aesthetic, social, individualistic and traditional by Spranger and as power, achievement, hedonism, stimulation, self-direction, universalism, benevolence, tradition, conformity, security and super-grouping by Schwartz (Akbaş, 2004; Atay, 2003; Güngör, 2000; İşcan, 2007; Kuşdil & Kağıtçıbaşı, 2000; Schwartz, 1992; Yazıcı, 2006). Values education is a value development process. An important question in values education is that which values should be taught (Dale, 1994; Lickona, 1993; Superka, Ahrens, Hedstrom, Ford, & Johnson, 1976). There is no universal answer of this question. The more accepted answer is that views of students, teachers, parents and the other partners should be taken to determine the values taught in schools. The family has an important role in values

13 ACAT, ASLAN / A New Value Classification and Values to Be Acquired by Students Related to This Classification education (Brynildssen 2002; Özensel, 2003; Vess & Halbur 2003). Important task of the schools is to teach values, to discipline students and to contribute to moral and character development (Akbaş, 2007). Both the school and parents are required to put more effort than before. Because factors which affect the child s values system are diversified (Gömleksiz, 2007). Purpose There are two aims of this study. The first aim is to access a new and comprehensive value classification. The second is to analyse the views of teachers and parents related to this classification. Method The general survey model has been employed in the study. General survey model designs to be administered on an entire population, a group selected from the whole population, sample or sampling in order to make a general judgment about the population consisting of many items (Karasar, 2004). The population of this study composed of school teachers working in primary schools and parents of their students in Eskişehir. The present study has adopted a stratification sample, known as a purposeful sampling. The sample consists of 575 teachers and 1726 parents selected from the primary schools in Eskişehir. The Living Values Table has been used to collect data. The data obtained have been analysed on the computer with SPSS for Windows, ver: 18.0 program. Signification of the analyses we have made has been tested at the level of.05. Hierarchical cluster analysis (Çokluk, Şekercioğlu, & Büyüköztürk, 2010) has been used to access the value classification. Results As a result of Ward s Connection (minimum variance) Method, a value classification including five classes and 56 values has been obtained. There are 16 values in the first class named conservative-traditional values, 6 values in the second class named nationalethnic values, 7 values in the third class self orientedpersonal values, 13 values in the fourth class named social-community values and 14 values in the fifth class in scientific-innovative values. The teachers have given more points to nationalethnic values, self oriented-personal values and scientific-innovative values than parents have, but the parents have given more points to conservative-traditional values and social-community values. The difference between the scores given for all classes has showed a statistical significance in terms of the status of being a teacher or parent (p<.05). The difference between the scores given for national-ethnic values, social-community values and scientific-innovative values has showed a statistical significance in terms of gender of the teachers (p<.05). However, no such significance can be determined between the scores given for conservative-traditional values and self oriented-personal values (p>.05). The difference between the scores given for conservative-traditional values and national-ethnic values has showed a statistical significance in terms of branch of the teachers (p<.05). However, no such significance can be determined between the scores given for social-community values, scientific-innovative values and self orientedpersonal values (p>.05). The difference between the scores given by parents for all classes has shown a statistical significance in terms of location of school (p<.05). The difference between the scores given by parents for self oriented-personal values and social-community values has showed a statistical significance in terms of education level of parents (p<.05). However, no such significance can be determined between the scores given for all the other three classes (p>.05). Discussion and Conclusion At the end of the study, as a result of hierarchical cluster analysis, a value classification including five classes (conservative-traditional values, nationalethnic values, self oriented-personal values, socialcommunity values and scientific-innovative values) have been reached. In the classification done by Schwartz, religious values were reached under the tradition class (Kuşdil & Kağıtçıbaşı, 2000; Schwartz, 1992; Yazıcı, 2006). In our classification religious values were under the conservative-traditional values class, too. In addition to, our classification is similar to Schwartz s in self-orientedpersonal values class. In Sprenger classification, social values include values regulating social and individual relationships like ours (Akbaş, 2004; Güngör, 2000; Yazıcı, 2006). In short, classification we have reached is similar to other classification in some aspects. However, the scope of the classifica- 1473

14 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE tion and its classes make it different from the others. As the result of their study, Yiğittir and Öcal (2010) expressed that value classifications were not very functional. The difference between the scores given for all classes has showed a statistical significance in terms of the status of being a teacher or parent. This difference is in favour of teachers in national-ethnic values, self oriented-personal values and scientific-innovative values classes and is in favour of parents in conservative-traditional values and social-community values classes. Based on these findings, we can conclude that the parents prefer more consistent and conservative children, while the teachers prefer more self-oriented and sensitive to national values. The difference between the scores given for national-ethnic values, social-community values and scientific-innovative values has showed a statistical significance in terms of gender of the teachers. This difference is in favour of women in national-ethnic values and scientific-innovative values classes and is in favour of men in social-community values class. These findings are consistent with literature studies (Bacanlı, 2002; Sarı, 2005). The difference between the scores given by parents for all classes has showed a statistical significance in terms of location of school. This difference is in favour of neighbourhoods in high socio-economic level in the city centre in national-ethnic values, self oriented-personal values classes and is in favour of village in conservative-traditional values and social-community values classes. References/Kaynakça Akbaba-Altun, S. (2003). Eğitim yönetimi ve değerler. Eğitimi Dergisi, 1 (1), Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının (değerlerinin) ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Aslan, M. (2011). İlköğretimde karakter eğitimi ve öğrencilere kazandırılması gereken değerler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Atay, S. (2003). Türk yönetici adaylarının siyasal ve dini tercihleri ile yasam değerler arasındaki ilişki. Eğitimi Dergisi, 1 (3), Aydın, M. (2003). Gençliğin değer algısı: Konya örneği. Eğitimi Dergisi, 1 (3), Bacanlı, H. (2002). Psikolojik kavram analizleri. Ankara: Nobel Yayınları. Brynildssen, S. (2002). Character education through children s literature. Bloomington IN.: ERIC Clearinghouse on Reading English and Communication, Family Learning Association. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi. Dale, N. T. (1994). Values education in American secondary school [Online]. Education Conference, Kutztown University, Kutztown. Retrieved 10 January 2005, from data/ericdocs2sql/content_storage_01/ b/ 80/13/d0/ 2b.pdf Gömleksiz, M. N. (2007, Kasım). Lise öğrencilerinin toplumsal değerlere ilişkin tutumları: Elazığ ili örneği. ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu nda sunulan bildiri, DEM, İstanbul. Güngör, E. (2000). psikolojisi üzerine araştırmalar. İstanbul: Ötüken yayınları. İşcan, C. D. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kuçuradi, İ. (2010). İnsan ve değerleri. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. Kuşdil, M. E. ve Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk öğretmenlerinin değer yönelimleri ve Scwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 45, Lickona, T. (1991). Educating for Character: How our schools can teach respect and responsibility. Newyork: Bantam Books. Lickona, T. (1993). The return of character education. Educational Leadership, 51 (3), Oktay, A. S. (2007, Kasım). İslam düşüncesinde ahlâkî değerler ve bunların global ahlâka etkileri. ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu nda sunulan bildiri, DEM, İstanbul. Özensel, E. (2003). Sosyolojik bir olgu olarak değer. Eğitimi Dergisi, 1 (3), Peterson, J. A. (1970). Counseling and values. Scranton: International Textbook Company. Sarı, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: Giresun eğitim fakültesi örneği. Eğitimi Dergisi, 3 (10), Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and emprical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, Superka, D. P., Ahrens, C., Hedstrom, J. E., Ford, L. J., & Johnson, P. L. (1976). Values education sourcebook: conceptual approaches, material analyses, and an annotated bibliography. Colorado: Social Science Education Consortuim, ERIC Clearinghouse for Social Studies/ Social Science Education. Timüçin, A. (1994). Felsefe sözlüğü. İstanbul: BDS Yayınları. Vess, K. A., & Halbur, D. A. (2003). Character education: what counselor educators need to know. ERIC/CASS Digest. Yazıcı, K. (2006). eğitimine genel bir bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları, 19, Yıldırım, G. (2007). İlköğretim düzeyinde bir karakter eğitimi programı model önerisi ve uygulanabilirliği. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitimi Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yiğittir, S. ve Öcal, A. (2010). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin değer yönelimleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24,

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Sayı % Kız ,2. Erkek 98 40,8

Sayı % Kız ,2. Erkek 98 40,8 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 47 Volume: 9 Issue: 47 Aralık 2016 December 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER TERCİHLERİ İLE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER TERCİHLERİ İLE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ 629 ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER TERCİHLERİ İLE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF STUDENT-TEACHERS VALUE PREFERENCES WITH EPISTEMOLOGICAL BELIEFS Fatih BAŞÇİFTÇİ, Nezihe GÜLEÇ, Türkan

Detaylı

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1, 2002 İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mehmet GÜLLÜ* Mehmet Akif YÜCEKAYA**, 1 *İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,Türkiye **İnönü Üniversitesi,

Detaylı

Ahmet Adalıer Cyprus International University ISSN : 1308-7274 aadalier@ciu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Lefkoşa-KKTC

Ahmet Adalıer Cyprus International University ISSN : 1308-7274 aadalier@ciu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Lefkoşa-KKTC ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0447 EDUCATION SCIENCES Received: November 2010 Accepted: July 2011 Ahmet Adalıer Series : 1C Cyprus

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. M. Zafer Balbağ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi zbalbag@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ersin Karademir Eskişehir

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 157-170 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Fatih VEYİS

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ 1804 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz KARA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Samsun, Türkiye,

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number:D0061 FINE ARTS Received: November 2010 Accepted: February 2011 Ebru Temiz Series : D Nigde University

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:I1, Sayı:1 http://efdergi.yyu.edu.tr ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ Yrd.Doç.Dr.Cahit PESEN Öğr.Gör.Akın ODABAŞ Arş.Gör.Dr.Recep

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 15-1 Years:2013. Teachers Views on 2005 Elementary Curriculum. Gökhan BAŞ 1* Abstract

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 15-1 Years:2013. Teachers Views on 2005 Elementary Curriculum. Gökhan BAŞ 1* Abstract Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 15-1 Years:2013 Teachers Views on 2005 Elementary Curriculum Gökhan BAŞ 1* Abstract The purpose of this study was to analyse the views of elementary

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 65 (Kış 2016) 81 ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) Birsen KAŞIKCI (*) Candemir DOĞAN (**) Öz Bu

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Yönetici ve Öğretmenlerin Değer Tercihleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

Yönetici ve Öğretmenlerin Değer Tercihleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki Yönetici ve Öğretmenlerin Değer Tercihleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki The Relationship Between Organizational Citizenship Behaviours and Value Preferences of Teachers and Principals

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

FEN LİSESİ VE İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ)

FEN LİSESİ VE İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ) FEN LİSESİ VE İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ) Rıza ALTUN * Özet Bu çalışmada, Samsun ilinde, Fen Lisesi ve Anadolu/İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin değer yönelimleri

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

NWSA-Fine Arts Received: September 2012 NWSA ID: D0135 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Fine Arts Received: September 2012 NWSA ID: D0135 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7290 Status : Original Study NWSA-Fine Arts Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.D0135 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Turan Sağer İnönü Uni.

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MÜZİKAL

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN: ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Durmuş Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü adurmus@mevlana.edu.tr

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2001 SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BİLİMSEL DAVRANIŞLARI KAZANDIRMA YÖNÜNDEN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ*

Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2001 SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BİLİMSEL DAVRANIŞLARI KAZANDIRMA YÖNÜNDEN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ* Balıkesir Üniversitesi Sayı:6 Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2001 SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BİLİMSEL DAVRANIŞLARI KAZANDIRMA YÖNÜNDEN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ* Arş. Gör. Hasan H. SAHAN**

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:1 Year: 2016 Received: May 2016 Accepted: June 2016 İLKOKUL VE ORTA OKUL FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN HİJYEN KONUSUNDA ÖĞRENCİ-VELİ

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 64-83 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 64-83 Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi *

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi * SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2011; 13 (2): 177 181 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına

Detaylı

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 3, Article Number: 1C0550 NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: December 2011 Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012 H. Coşkun

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME DETERMİNİNG THE LEVEL OF COMMUNİCATİON WHİCH MIDDLE SCHOOL STUDENTS MAKE WİTH THEİR TURKISH AND MATH

Detaylı