ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Work-related strain inventory, health professionals, reability, validity

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Work-related strain inventory, health professionals, reability, validity"

Transkript

1 İşe Bağl ı Gerginlik Ölçeğinin Sağlık Alan ında Çal ışanlarda Geçerlik ve Güvenirli ği S. Halime ASLAN*, Z. Nazan ALPARSLAN**, R. O ğuz ASLAN***, Coşkun KESEPARA*, Mehmet ÜNAL**** ÖZET Bu çalışmada amaç sağlık alanında çahşanlarda işe bağlı gerginlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirli ğini araştırmakt ır. Örneklem eczac ı, diş hekimi, hekim, hem şire, ebe ve sağlık teknisyenlerinden olu şan 397 kişiyi içermektedir. Çal ışmada İ şe Bağlı Gerginlik Ölçeği (İBGÖ), Maslach Tükenmi şlik Ölçe ği (MTÖ) ve İş Doyumu (İDÖ) kullan ılm ıştır. Sonuçta İBGÖ'nin Cronbach alfa katsayıs ı 15. madde dahil 0.75, 15. madde ölçekten ç ıkarıldığında 0.78 olarak bulunmuştur. Beklendi ği gibi ölçeğin MTÖ'nin alt ölçekleri ve İDÖ ile korelasyonları anlamlıdır. Bu k ısa ve kolay uygulanabilen ölçeğin sağlık alanında çalışanlarda işle ilgili gerginliği değerlendirmede kullan ılabileceği düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: İşe bağlı gerginlik ölçeği, sağlık çalışanları, geçerlik, güvenirlik Düşünen Adam; 1998, 11 (2): 4-8 SUMMARY The aim of the study was to investigate the reliability and validity of the "Work-Related Strain Inventory" among health professionals. The sample consisted of 397 health professionals who worked as pharmacist, dentist, physician, nurse and medical technician. The "Work-Related Strain Inventory (WRSI), Maslach Burnout Inventory (MBI) and the Work Satisfaction Questionnaire (WSQ) were used. As a result the Cronbach alpha coefficient of the WRSI was 0.75 with the item 15 and 0.78 without the item 15. As predicted the correlations of the WRSI with the subscales of MBI and WSQ were significant. This short and easily administered scale may be usefull for appraising levels of work related strain among health professionals. Key words: Work-related strain inventory, health professionals, reability, validity GIRIŞ İşe bağlı gerginlik daha çok insanlarda yo ğun ve süregen ili şkide olan mesleklerde görülmektedir (4). Sağl ık alanında çal ışanlarda, i ş yükü, hastan ın sorumluluğunu üstlenme, a ğır ve ölümcül hastalara bakım verme, gerekti ğinde hasta ve yak ınlarına duygusal destek vermek zorunda kalma gibi nedenler işle ilgili stres ve gerginliğe yol açmaktad ı r (10,12). Bunlara ek olarak sağlık hizmetindeki yetersizlikler, hizmetin ve personelin dengesiz da ğılımı da ça- lışanlarda dü ş kırıldığı ve gerginlik yaratmaktad ır (1). İşe bağlı gerginlik kişide depresyon, anksiyete, çaresizlik duyguları gibi ruhsal, başağrısı, Icaslarda gerginlik, uykusuzluk gibi fizyolojik etkilere yol açmaktadır. Bunun yanısıra i şle ilgili gerginliğin, işte verimi ve üretimi dü şürme, iş doyumunu azaltma, işe gecikme, özür uydurarak hiç gelmeme ya da i şi tamamen b ı- rakma, sonuçta da deneyimli personelin elde tutulamamas ı gibi kurumsal sonuçlar ı da vard ır (14' 17). * Kocaeli ÜTF Psikiyatri Anabilim Dal ı, **ÇÜTF Biyoistatistik Anabilim Dalt, *** ASKF, **** ÇÜTF Psikiyatri Anabilim. Dalt 4

2 İşe Bağlı Gerginlik Ölçeğinin Sağlık Alan ında Çalışanlarda İşe bağlı tükenme ve duyars ızlaşmayı değerlendirirken Maslach Tükenmi şlik Ölçeği yaygın olarak kullanılmaktad ır. Ülkemizdeki çal ışmalarda da genellikle Maslach Tükenmi şlik Ölçeği kullanılmış, bu çalışmalarda tükenmeyi belirleyen değişik etkenler ortaya konmu ştur (35). Ancak sağlık alan ında çalışanlarda i şe bağlı gerginliği ölçmek amac ıyla geçerlik ve güvenirliği s ınanmış bir ölçek bulunmamaktad ır. İşe bağlı gerginliği ölçmek için geli ştirilecek geçerli ve güvenilir bir ölçe ğin, sağlık alan ında değişik birimlerde ve düzeylerde çal ışan değişik meslek gruplar ı aras ındaki aynlıklan ve benzerlikleri ortaya ç ıkarmada ve işe bağlı gerginliğe yol açan etkenleri belirlemede yararl ı olacağı düşünülmüştür (14). Bu araştırmada, önceki çal ışmada yaln ızca hem şire örnekleminde geçerlik ve güvenirli ği araştırılmış olan (1). İBGÖ'nin sağlık alan ında diğer çalişanlarda da geçerlik ve güvenirli ği araştınlmıştır. Bu amaçla ölçek sağlık alanında değişik düzeylerde ve birimlerde çal ışan 397 kişiye verilmiş, ölçeğin norm çalışması yapılmamıştır. Ölçeğin daha önceden Türkçe'ye çeviri çal ışmas ı yap ıldığı için (1), bu çalışmada da ayn ı şekliyle uygulanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Örneklem Araştırmaya Kocaeli Üniversitesi T ıp Fakültesi, Devlet ve Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri ile merkeze bağlı sağlık ocaklannda ya da serbest olarak çalışan eczac ı, diş hekimi, öğretim üyesi hekim, uzman heldm, pratisyen hekim, asistan hekim, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni ve sağlık memurları katılmıştır. Ömeklem, yaş s ınırları 19-66, ortalamas ı 32.1±8.6 olan 397 kişiden oluşmaktadır. Günlük çalışma süreleri 4-12 saat aras ında değişmekte olup, ortalama 9.0±2.1 saattir. Çal ışmaya katılanlar 1-42 yıl, ortalama 9.4±7.4 y ıldır çalışmaktadır. Örneklemin sosyodemografik özellikleri Tablo l'de, kat ılan meslek gruplar ı Tablo 2'de görülmektedir. Kullanılan ölçme araçlar ı I. Sosyodemografık veri toplama forma: Tarafımızdan haz ırlanan, örneklemle ilgili sosyodemografık ve mesleksel özellikleri belirlemeye yönelik bu Tablo 1. Örneklemin sosyodemografik özellikleri Cinsiyet Erkek Kad ın Medeni durum Evli Bekar Nöbet tutuyor tutmuyor Yaşamsal zor iş Diğer Şimdiki tercihi Yine ayn ı meslek Başka bir meslek Mesleğinden beklentisi Olumlu Koşulların değişmesi Olumsuz Sigara İçmiyor Içiyor Alkol İçmiyor Içiyor Tablo 2. Örneklemin meslek gruplar ına göre da ğıl ım ı Öğretim görevlisi hekim Uzman hekim Pratisyen hekim Asistan hekim Diş hekimi Eczac ı Hem şire Ebe Sağlik teknisyeni Sağlik memuru Toplam anket formunu çal ışmaya katılanların kendileri doldurmuştur. 2. İBGÖ: Sağlık alanında çali şanlarda i şe bağlı gerginlik ve stresi belirlemek amac ıyla geliştirilmiş, 18 madde içeren 4'lü likert tipi bir özbildirim ölçe ğidir. Maddeler "tamam ıyla bana uygun", "büyük ölçüde bana uygun", kısmen bana uygun" ve "bana hiç uygun değil" biçiminde ve 4-1 puan aras ında değerlendirilmektedir. 2,4,8,9,11 ve 15. maddeler tersine puanlanmaktad ır. Alınabilecek en dü şük puan 18, en yüksek puan 72'dir. Özgün çal ışmada aile hekimleri, henışireler, ilkyard ım kliniğinde çal ışan tek- o 5

3 işe Bağlı Gerginlik Ölçeğinin Sağlık Alan ında Çalışanlarda nisyenler, ilkyard ım kliniği asistanlanna uygulanmış, güvenirlik katsay ısı 0.85 ile 0.90 aras ında bulunmuştur. MTÖ ve ZDÖ ile ilişkiler beklenen yönde ve anlaml ı çıkmıştır. Ayrıca ölçek i ş doyumu ve rol belirsizli ği ile ilişkili bulunmuştur (14). Ölçek daha önceden Türkçe'ye çev ırilerek bir hemşire örneklemine uygulanm ış, test-tekrar test güvenirliği 0.61 bulunmuştur (1). Bu çal ışmada 15. mad denin Cronbach alfa güvenirlik katsay ısını oldukça dü şürdüğü belirlenmiş; 15. madde dahil Cronbach alfa güvenirlik katsay ısı 0.63 ve 0.75, 15. madde ölçekten ç ıkarıldıktan sonra 0.68 ve 0.78 olarak bulunmu ştur (1). Ölçek makalenin sonunda "ek" olarak verilmi ştir. 3. MTÖ: Bireyin mesleksel "kişisel başarı", "duygusal tükenme" ve "duyars ıılaşma" düzeyini belirlemeye yönelik geli ştirilmiştir. 22 maddeden olu şan ölçeğin Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çal ışması Ergin tarafından yapılmıştır (5). Uyarlama çal ışmasında özgün formdaki 7 basamald ı yanıt seçenekleri.5 ba şamağa indirilmiştir, Ölçeğin testtekrar test güvenirlik katsay ılan "duygusal tükenme" (DT) için 0.83, 'cluyarsala şma" (D) için 0.72, "ki şisel başarı" (KB) için 0.67 olarak bulunmu ştur. Cronbach alfa içtutarld ık katsayısı ise DT için 0.83, D için 0.65, KB için 0.72 olarak belirlenmi ştir (5). Ölçeğin Türkiye'ye ilişkin norm çal ışmas ı da yap ılmıştır (6). 4. İDÖ: Bireylerin i şlerinden ald ıktan doyumun düzeyini belirlemek amac ıyla Hackman ve Oldham tarafından geli ştirilmiş, yarım bırakılmış, olumlu ifadelerden olu şan, 5 seçenekli 14 maddelik bir özbildirim ölçeğidir (9) P" nma ve güvenirlik çal ışmas ı Güler tarafından yapılmış, test-tekrar test güvenirli ği 0.76, iki yarım güvenirliği 0.80, iç tutarl ılık katsay ıs ı 0.92 olarak bulunmuştur (8). BULGULAR İBGÖ, MTÖ ve İDÖ'nin puan s ın ırlar ı ve ortalamalan Tablo 3'de görülmektedir. Çal ışmaya kat ılan sağl ık meslek gruplar ının İBGÖ puan ortalamalan ise Tablo 4'de yer almaktad ır. Pearson korelasyon analizine göre İBGÖ puanlannın yaşla (r:-0.18 p<0.01) ve çal ışma y ılıyla (r:0.15, p<0.01) negatif Tablo 3. Ölçek puanlar ının sınırları ve ortalamalar ı Ölçek Minimum Maksimum Ortalama İBGÖ ±7.5 MTÖ-DT ±6.6 MTÖ-D ±3.2 MTÖ-KB ±3.9 İDÖ ±10.2 Tablo 4. Meslek gruplar ına göre İBGÖ puan ortalamalar ı Meslek İBGÖ Meslek İBGÖ Öğretim görevlisi 39.7±7.7 Eczac ı ±6.5 Uzman hekim 37.8±7.1 Hem şire 41.3±7.0 Pratisyen hekim 43.3±8.1 Sağl ık teknisyeni 39.5±8.5 Asistan hekim 39.9±8.1 Ebe 40.8±6.9 Diş hekimi 34.2±5.8 Sağlık memuru 37.6±3.3 Tablo 5. Sosyodemografik ve mesleksel verilere göre İBGÖ puanları İBGÖ Erkek 37.7±7.5 t:1.8 Kadın 40.0±7.5 p>0.05 Evli 39.1±7.5 t:1.5 Bekar 40.2±7.5 p>0.05 Nöbet tutuyor 38.0±7.2 t:3.9 Nöbet tutmuyor 40.9±7.6 p<0.001 Yaşamsal zor olarak "işi" bildiren 43.3±7.3 t:4.7 Yaşamsal olarak "di ğer" sorunları bildiren 38.8±7.3 p<0.001 Şimdiki tercihi "ayn ı meslek" ' 36.5±6.9 t:5.5 Şimdiki tercihi "ba şka meslek" 40.8±7.4 p<0.001 sd: 395 korelasyon gösterdi ği, yaş ve çalışma y ılı azald ıkça İBGÖ puanlann ın yükseldiği bulunmuştur. Cinsiyete ve medeni duruma göre İBGÖ puanlar ı istatistiksel olarak anlaml ı farklılık göstermemektedir (Tablo 5). Nöbet tutan ve kendisine en zor gelen ya şamsal olayın "iş" oldüğunu belirten sağlık çal ışanlar ının İBGÖ puanları daha yüksek bulunmu ştur (Tablo 5). Şimdi liseyi bitirmiş olsa yine şimdiki mesleğini seçeceğini bildirenlerde İBGÖ puanları daha dü şüktür (Tablo 5). Varyans analizi ile mesle'ğiyle ilgili olumlu beklentileri olanlar ın İBGÖ puanlar ı daha dü şük bulimmu ştur (Tablo 6). Alkol ve sigara kullan ımı ile İBGÖ puanları arasında ise ilişki bulunmam ıştır. Güvenirlik çak ınası: İBGÖ'nin iç tutarl ılığın ın incelenmesinde, maddeler için madde b ırakma ko- 6

4 İşe Bağlı Gerginlik Ölçeğinin Sağlık Alan ında Çalışanlarda Tablo 6. Meslekten beklenti ile İBGÖ puanlar ı aras ındaki ilişki Meslekten beklenti İBGÖ Olumlu 35.7±6.1 Koşullar ın değişmesi 41.0±5.7 Olumsuz 45.8±7.4 F:84.0 p<0.001 sd:2 Tablo Göinin madde b ırakma korelasyon katsay ılan ve Cronbach alfa katsay ısı Madde Alfa 0.75 relasyon katsay ılan, ölçek için Cronbach affa katsayısı hesaplanm ıştır (Tablo 7). Cronbach alfa katsayısı 15. madde dahil 0.75, 15. madde ölçekten ç ı- karıldı'ğında 0.78 olarak bulunmu ştur. Güvenirlik katsay ıs ı bir kez de iki-yarım test (split-half) tekni ği ile hesaplanm ıştır. Ölçeğin tek ve çift say ılı maddelerinden olu şmuş iki yarım test güvenirliği r: 0.75 (p<0.001) olarak bulunmu ştur. Geçerlik çal ışmas ı: İBGÖ'nin geçerlik çal ışması için benzer ölçek geçerli ği araştmlmıştır. Bu amaçla İBGÖ'nin kavramsal olarak örtü şme gösterdiği düşünülen MTÖ ve İDÖ kullan ılmıştır. İBGÖ puanlar ı ile MTÖ'nin KB alt ölçeği ve İDÖ pukılan aras ında p<0.001 düzeyinde anlaml ı negatif korelasyon (r:- 0.44, r:-0.62) belirlenmi ştir. Ölçek MTÖ'nin DT ve D alt ölçekleriyle ise p<0.001 düzeyinde anlaml ı pozitif korelasyon (r:0.62, r:0.46) göstermektedir. Bu beklenen doğrultuda ve yüksek korelasyonlar geçerlik aç ısından uygun s ınırlar içinde değerlendirilebilir. TARTİŞMA Bu çalışmanın sonuçlar ı değerlendirildiğinde, İBGÖ' nin işle ilgili stres düzeyini belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. Çalışmada Cronbach alfa katsay ısı, 15. madde ölçekten ç ıkanldığında 0.78 olarak bulunmu ştur. Bu değer özgün ölçekte elde edilen de ğerlerinden dü şük olsa da kabul edilebilir düzeydedir. Hem şire örneklemiyle yaptığımız çalışmada da 15. madde ölçekten ç ı- karıldı 'ğında güvenirlik katsay ısının yükseldiği görülmüştür (1). Bu çalışmada Cronbach alfa katsay ısı ilk uygulamada, 15. madde dahil 0.63, ikinci uygulamada 0.78 olarak bulunmu ştur (1). Her iki çal ışmanın sonuçlar ı da 15. maddenin madde-test korelasyonlann ı oldukça düşürdüğünü göstermektedir. Bu nedenle bundan sonraki çalışmalarda bu maddenin ölçekten ç ı- karılmasmın uygun olaca ğı ve güvenirliği art ıracağı düşünülmektedir. İBGÖ puanlar ı beklenen doğrultuda, MTÖ'nin DT ve D alt ölçekleriyle pozitif, KB alt ölçe ği ve İDÖ ile negatif korelasyon göstermektedir. Bu bulgular, işe bağlı gerginlik ile tükenme, duyars ızlaşma, kişisel başarı ve iş doyumunda düşme duygular ının sıklıkla birarada ya şandığını ortaya koymaktad ır. Sosyodemografık değişkenlerle analizlere bak ıldığında, İBGÖ puanlarının cinsiyet ve medeni duruma göre istatistiksel olarak anlaml ı farkl ılık göstermediği belirlenmiştir. Kaynaklara bak ıldığında ise işle ilgili gerginlik ve stres aç ısından kadın ve bekar olmanın risk etkeni oldu ğu belirtilmektedir 530). Yaşla ve çalışma yıhyla işe bağlı gerginlik aras ında ise anlamlı ilişki bulunmaktadır. Yaş ve çalışma y ılı arttıkça işe bağlı gerginlik azalmaktad ır. Bu sonuç konuyla ilgili diğer çal ışmalarla uygunluk göstermekte ve daha genç ve meslekte daha yeni olanlar ın deneyimsizliği ve stresli durumlarla ba şaç ıkma yollarının daha az geli şmiş olması ile aç ıldanmaktad ır (6,7) Nöbet tutan grupta İBGÖ puanlar ı daha yüksektir. Nöbet ve dönü şümlü (vardiya) çal ışmanın meslekte stres etkenlerinden oldu ğu kaynaklarda yer almaktadır (2,11). Nöbette, kişi diğer meslekta şlarından ayrı, tek başına kalmakta ve hastan ın tüm sorumlu-

5 İşe Bağlı Gerginlik Ölçeğinin Sağlik Alan ında Çalışanlarda Ek: İşe bağl ı gerginlik ölçeği 1. Işim aile yaşam ım' olumsuz yönde etkiler. 2. İşe ilk girdiğimdeki beklentilerini gerçekle şiyor. 3. İşimde eskisine göre daha gerginim. 4. işime hala eskisi gibi katkıda bulunmaktay ım. 5. İş yerimde fırsat buldukça başkalanndan uzaldaşmak içiıi odama kapanınm. 6. İşimde hakettiğim takdiri görmediğimi dü şünüyorum. 7. işim gereği karşılaştığım kişilere tam olarak yard ımcı olamadığım zamanlar kendimi suçlu hissederim. 8. İş arkadaşlarım kendine dü şen görevi yerine getirir. 9. İşimde üretkenli ğim artmakta. 10. İşimdeki sorumluluklanm ba şlangıçta beklediğimden çok daha farklı. 11. Mesleki alanda bilgi ve becerilerim geli şmekte. 12. İşimle ilgili olaylar eve gitti ğimde bile akl ımdan ç ıkmıyor. 13. Iş yerimde s ıklıkla kullanıldığım ı hissederim. 14. Son zamanlarda evdelcilerle tart ışmalanm arttı. 15. İşte nadiren hayal kuranm. 16. Daha çok çal ışmama karşın daha az iş yapabiliyorum. 17. Işe katkıda bulunabilmem için i ş arkadaşlanm ve/veya amirlerimin gerekli desteği giderek azalmakta. 18. İşe s ıkl ıkla geç giderim. luğunu tek başına üstlenmektedir. Bir çal ışmada hem şireler nöbetteyken kendilerini daha yaln ız ve çaresiz duyumsad ıklannı bildirmi şlerdir (2). Bu yaln ızlık ve çaresizlik duygular ı da yoğun strese yol açmaktad ır (2). Benzer biçimde ya şamlanndald en zor olay ı "iş" olarak bildiren sağlık çalışanlannda İBGÖ puanları daha yüksek bulunmu ştur. Işle ilgili huzursuzluk, gerginlik ve stres yaşayan bu kişilerin İBGÖ puanlarının daha yüksek olmas ı beklenebilecek bir bulgudur. Gelecekten beklentilere bak ıldığında, mesleğiyle il gili olumsuz beklentileri olanlar ın İBGÖ puanlann ın daha yüksek oldu ğu görülmektedir. Bu ki şiler mesleklerinden umutsuz olup meslek de ğiştirmeyi düşündüklerini belirtmektedirler. Bu bulgu, meslekte ilgili gerginlik ve stres duygular ının mesleği tamamen b ırakmaya değin gidebileceği biçiminde yorumlanabilir. Bu çalışmada en yüksek İBGÖ puanlann ı pratisyen hekimlerin aldığı belirlenmi ştir. Bunu hem şireler izlemektedir. Benzer bulgular yurtiçi ve yurtd ışı çalışmalarda da elde edilmiş, genelde en yüksek stres ve tükenme belirtilerini pratisyen hekim ve hemşirelerin gösterdiği bildirilmi ştir (6 '1335 ' 16). Pratisyen hekimlerin, meslekte beklentilerini gerçekle ş- tiremedikleri, mesleksel rollerinde belirsizlik ve ça- tışmalar yaşadıkları, mesleksel çabalarına geribildirim alamadıklan ve örgütsel yap ılarımarun düzensizliklerinden daha çok etkilendilderi bildirilmektedir (15). Sonuç olarak, İBGÖ işle ilgili gerginliği ölçmede kısa ve kolay uygulanabilen bir ölçektir. Bundan sonraki aşamada daha geni ş bir önıeldemle nonn ça, lışmas ı yapılabilir. Ayrıca uyku süresi, çal ışılan bölüm ve kurum gibi i şe bağlı gerginliği etkileyebilecek diğer değişkenlerle ili şkilere bakılabilir. KAYNAKLAR 1. Aslan SH, Gürkan SB, Girginer U ve ark: İBG05'nin bir hemşire örneklemhıde geçerlik ve güvenirli ği. 3 P Dergisi 4:276-84, Bartholomeyczik S, Diekhoff T, Drerup E, et al: Job satisfaction of night nurses in Germany. Int Nurs Rev 39:27-31, Çam O: Tükenmi şlik envanterinin geçerlik ve güvenirli ğinin araştırılması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel yay ınları. Ankara, , Düzyürek S, Ünlüoğlu G: Hekimde tükenmi şlik sendromu. Psikiyatri Bülteni 1: , Ergin C: Doktor ve hemşirelerde tükenmi şlik ve MTÖ'nin uyarlanması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Yay ınları. Ankara, , Ergin C: MTÖ'ni ıt Türkiye sağlık personeli. normlar ı. 3 P Dergisi 4:28-34, Gadzella BM, Ginther DW, Tomcala M, et al: Stres as perceived by professionals. Psychol Rep 67:979-85, Güler M: Endüstri i şçilerinin i ş doyumu ve iş verimine depresyon, kaygı ve bazı değişkenlerin etkisi. Yay ınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimsel Enstitüsü, PDR Anabilim Dal ı, Ankara, Hackman JR, Oldham GR: Work redesign: Mossacly: Addision-Wesley Comp, Heim E: Stressoren der Heilberufe: tragen Fraunen die grösseren Gesundheitsrisiken? Zsch Psychosom Med 38:207-26, Keel P: Psychishe Belastungen durch die Arbeit: Burnoutsyndrom. Soz Praeventivmed Suppl 2:131-32, Maslach C: Bumed out. Human Behavior 5:16-22, Olkinuora M, Asp S, Juntunen J, et al: Stress symptoms, burnout and suicidal thoughts in finnish physicians. Soc Psychiatry Epidemiol 25:81-86, Revicki DA, May HJ, Whitley TW: Reliability and validity of the work-related strain inventory among health professionals. Behav Med 17:11-120, Sutherland VJ, Cooper CL: Identifying distress among general practitioners: predictors of psychalagical ill-health and job dissatisfaction. Soc Sci Med 37:575-81, Şahin NI-, Bat ıgün-durak A: Bir özel hastane sa ğl ık personelinde i ş doyumu ve stres. Türk Psikoloji Dergisi 39:57-75, Torun A: Stres ve tükenmi şlik. Endüstri ve örgüt psikolojisinde. Suna Tevrtiz (ed). Türk Psikologlar Dernegi Yayınları. Ankara, 1996.

pecya Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Etkileyen Faktörler

pecya Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Etkileyen Faktörler Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Mustafa ÖZKAN* ÖZET Bu çalışman ın amacı 1-5 y ıl önce anne velveya babas ını kaybetmi ş orta yaştaki erkeklerde ebeveyn ölümüne bağlı rezidüel

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1 556 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 556-576 1 Nergis Canbulat 2 Zeynep Cihangir Çankaya 3 Öz Geliş Tarihi: 18.11.2014 Kabul Tarihi:15.12.2014 Bu araştırma, evlilikte problem çözme becerisi, evlilik doyumu

Detaylı

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 2012 ss. 449-465 Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri Impact

Detaylı

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 164-168 Orijinal makale Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Feyza DERELİ 1, Sibel OKUR 2 1 Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, MUĞLA

Detaylı

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):17-26 Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme [Self Esteem Communication Skills and Cooping with Stress of Young

Detaylı

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2): 2. ÇIKTI Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi BASKIDA Dr. Ahmet TOSUN 1, Dr. Metehan IRAK

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ S.H.U. Fuat ÖZŞENOL (*), Dr. Vedat IŞIKHAN (**), Dr. Bülent ÜNAY (*), Dr. Halil İbrahim AYDIN (*), Dr. Rıdvan AKIN (*), Dr. Erdal GÖKÇAY

Detaylı

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Funda KAVAK 1 Mine EKİNCİ 2 ÖZET Bu araştırma hastanede

Detaylı

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA İbrahim Alpay YILMAZ 1, Sibel DURSUN 2, Elçin GÜNGÖR GÜZELER 3, Kemal PEKTAŞ 4 ÖZET Bu araştırmanın amacı; Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 5, Sayı 1, 2013 ISSN: 1309-8039 (Online)

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 5, Sayı 1, 2013 ISSN: 1309-8039 (Online) BANKA ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU ÜZERİNDE KIRKLARELİ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Burcu Beste Kasap, Kırklareli Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, bestekasap@kirklareli.edu.tr; Kemal Taysı, Kırklareli Üniversitesi,

Detaylı

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği The Effects of Employees Individual Characteristics on Job Satisfaction: A Public Bank Case Mehmet Merve ÖZAYDIN

Detaylı

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(1):17-25 Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Dr. Doğan EKER *, Dr. Haluk ARKAR **, Dr. Hülya

Detaylı

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi The Investigation of Variables Predicting the Situation of Drug Addiction in the Families of University Students Fuat Tanhan,

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):413-420 Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları [Families' Status of Coping with Stress who have a Handicapped Child] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):315-322 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri [Hardships Undergone

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

Polislik Mesleğine Yönelik İç-Grup Yanlılığı ve Tutumlar

Polislik Mesleğine Yönelik İç-Grup Yanlılığı ve Tutumlar Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2013, 16 (31), 60-70 Polislik Mesleğine Yönelik İç-Grup Yanlılığı ve Tutumlar Derya Hasta Ankara Üniversitesi Gökhan Arslantürk Polis Akademisi Kayseri Polis Meslek Yüksek

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin. Türkçe ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin. Türkçe ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi Araştırmalar / Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20110624015920 Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Arkun Tatar 1, Serdar Tok

Detaylı

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):43-48 Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak [The Effect of Transformatıon in Health on Health Personnel:

Detaylı

BiR KAMU KURULUŞUNUN ÜST DÜZEY YÖNETiCiLERiNiN iş STRESi VE KişiLiK ÖZELLiKLERi

BiR KAMU KURULUŞUNUN ÜST DÜZEY YÖNETiCiLERiNiN iş STRESi VE KişiLiK ÖZELLiKLERi BiR KAMU KURULUŞUNUN ÜST DÜZEY YÖNETiCiLERiNiN iş STRESi VE KişiLiK ÖZELLiKLERi Doç. Dr. Aliye Mavili Aktaş Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Özet Bu çalışmada bir kamu kuruluşundaki

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı