Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÖZET KAPALI MEKANLARDA KURP APLÝKASYONU HÜSEYÝN ÝNCE 1 Kurplar, genellikle karayolu, demiryolu ve kanallarýn aplikasyonunda uygulanýrken, bu çalýþmada baþka bir uygulama alaný sunulmuþtur Tiyatro, sinema, konferans salonu ve konservatuar gibi kapalý mekanlar da salondaki koltuklarýn, birbirine paralel durumda olan daire yaylarý (kurplar) üzerine yerleþtirilmesi söz konusu olabilir Bu çalýþmada, kapalý bir mekanda ve büroda yapýlan hazýrlýk çalýþmalarý sonunda, günümüzde haritacýlýkta kullanýlan yazýlým programlarý yardýmýyla, böyle mekanlarda kurp ara noktalarýnýn nasýl aplike edileceði açýklanmýþ ve konuyla ilgili sayýsal uygulama yapýlmýþtýr Anahtar kelimeler: Kurp aplikasyonu, kutupsal koordinat yöntemi ABSTRACT THE CURVE APPLICATION IN INTERIOR SPACES Curves that are generally used for the application of highways, railway and canals are applied for a different purpose in this study Seats in the interior spaces like theatre, cinema and conference halls are generally placed on circular curves that are paralel to each other In this study, recently developed softwares on surveying and mapping engineering are used to show how to apply certain points on curves in such interior spacesas a resut of preperation work in an interior space and an office, and numerical example is presented Sinema, tiyatro, konferans salonu ve konservatuar gibi kapalý mekanlarda, salondaki koltuklarýn, birbirine paralel durumda olan daire yaylarý (kurplar) üzerine yerleþtirilmesi ve aplikasyonu söz konusu olabilirbu problemin çözülmesi jeodezi ve fotogrametri mühendisliðinde mühendislik ölçmelerini ilgilendirmektedir Uygulamada karþýlaþýlan, ancak ölçme bilgisi literatüründe yer almayan bu konunun araþtýrýlmasý gerekli görülmüþtür Bu çalýþmada ikinci bölümde kapalý mekanda ve büroda yapýlan hazýrlýk çalýþmalarý belirtilecek, üçüncü bölümde kurp ara noktalarýnýn koordinatlarýnýn elde edilmesi ve ara noktalarýn aplikasyonu açýklanacak, dördüncü bölümde konuyla ilgili sayýsal uygulama yapýlacak ve elde edilen bulgular ve oluþan kanaatler sonuç bölümünde sunulacaktýr 2 KAPALI MEKANDA VE BÜRODA YAPILAN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI 21 Kapalý Mekanda Yapýlan Ölçmeler Bunun için sinema, tiyatro, konservatuar gibi binalarda, kaba inþaat tamamlandýktan sonra, kapalý mekanýn sahnesinde, salondaki köþe noktalarýný görecek þekilde bir istasyon noktasý (O) belirlenir (Þekil 1) ve civardaki sabit noktalara göre röperlenir Bu nokta üzerine elektronik uzaklýk ölçer kurulur ve gerekli ayarlarý yapýldýktan sonra ölçüye hazýr hale getirilir Reflektör yüksekliði alet yüksekliðine ayarlanýr Aletin objektifi salondaki uygun bir köþeye veya belirlenen bir noktaya (P1) yöneltilir ve ilgili doðrultuda yatay açý sýfýrlanýr, yatay uzaklýk ve kot farký ölçülüp çizelgeye kaydedilir sonra salondaki diðer köþe noktalarýna bakýlýp yatay açý (ri), yatay uzaklýk (Si) ve kot farklarý (dhi) ölçülerek kaydedilir (Çizelge 1) Keywords: Curve Application, the method of polar coordinat 1 GÝRÝÞ Jeodezi ve fotogrametri mühendisliðinde kurp aplikasyonu, genellikle karayolu, demiryolu ve kanal aplikasyonlarýnda uygulanmaktadýr Günümüzde olimpik bir koþu pistinin, eðrisel kenarlý bir stadyumun aplikasyonunda kurp aplikasyonu söz konusu olmaktadýr Bu çalýþmada, kapalý bir mekan içinde kurp aplikasyonundan söz edilecektir 1 Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Programý Edirne Þekil 1- Kapalý mekanda ve sahnesinde alýnan noktalar

2 DN BN Yatay Açý (ri) O AY=a P 1 P 2 P 3 P n Çizelge 1 Kapalý mekanda istasyon noktasýnda yapýlan kutupsal ölçmeler 22 Büroda Yapýlan Çalýþmalar r 2 r 3 r n Yatay Uzaklýk (Si) Reflektör Yük O noktasý orijin, OP1, x ekseni, buna dik eksen y ekseni kabul edilir ve O noktasýna keyfi bir koordinat deðeri (YO, XO) verilerek ölçülen salon köþe noktalarýnýn bu koordinat sistemindeki koordinatlarý (YÝ, XÝ) YÝ = YO + SÝ Sin (rý), XÝ= XO +SÝ Cos (rý) (1) baðýntýsýyla elde edilir ve çizelgeye kaydedilir ( Çizelge 2) O noktasýna ya keyfi bir kot deðeri (HO) verilir veya kapalý mekanda keyfi kot verilen bir noktadan olan kot farký veya yüksekliði hesaplanýr Ölçü yapýlan salon köþe noktalarýnýn, referans alýnan noktaya göre yükseklikleri (HÝ) S 1 S 2 S 3 S n Kot Farký (dhi) dh 1 dh 2 dh 3 dh n RY=a HÝ = HO + AY + HÝ -RYÝ (2) ifadesiyle hesaplanýr (AYDIN, 1997; ÖZBENLÝ/TÜDEÞ,2002) ve çizelgeye kaydedilir (Çizelge 2) Çizelge 2 Kapalý mekanda salon köþe noktalarýnýn lokal koordinatlarý DN BN Y X H O P1 P2 P3 Y1 Y2 Y3 X1 X2 X3 Pn Yn Xn Hn H1 H2 H3 3 KURP ARA NOKTALARININ KOORDÝNATLARININ, APLÝKASYON ELEMANLARININ ELDE EDÝLMESÝ VE APLÝKASYONU 31 Kapalý Mekanda Kurp Ara Noktalarýnýn Koordinatlarýnýn Elde Edilmesi Kapalý mekanda salona ait mimari proje, uygun boyutta (AO veya A3 boyutlu) bir scannerdan (KOÇ,1998) taranarak; içerisinde sayýsallaþtýrma versiyonu bulunan haritacýlýkla ilgili bir yazýlým programýnýn yüklenmiþ olduðu bilgisayara aktarýlýr Ýlgili yazýlým programýnda yer alan sayýsallaþtýrma iþlemi uygulanarak önce kapalý mekanda belirlenen minimum dört noktanýn (varsa çok sayýda salon köþe noktalarýnýn) hesaplanan koordinatlarý girilir Bilgisayardaki ekran koordinatlarýnýn, kapalý mekana ait lokal koordinat sistemine dönüþümü yapýlýr ve dönüþüm raporu bilgisayardan elde edilir Dönüþüm raporunda aþaðýdaki durumlar söz konusu olabilir: 1 - Dönüþüm parametreleri ile dönüþüm sonrasý hesaplanan koordinatlarýn ortalama hatalarý, kabul edilen büyüklükte ise, dönüþüm hesabýna dahil edilmemiþ kapalý mekandaki diðer köþe noktalarý, bilgisayar ekranýnda mouse ile hassas bir þekilde iþaretlenir ve ilgili noktalarýn lokal koordinat sistemindeki koordinatlarý elde edilir Sayýsallaþtýrma sonucu elde edilen bu koordinatlarýn, ilgili köþe noktalarýnýn hesaplanan koordinatlarýyla uyuþmasý gerekir 2 - Eðer, hesaplanan koordinatlarýn ortalama hatalarý, kabul edilen büyüklükte deðilse, girilen koordinat deðerlerinde kaba bir hata yapýldýðý veya mimari projenin zemine hassas bir þekilde aplike edilmediði anlaþýlmalýdýr Bu durumda; dönüþüm raporunda belirtilen hatalý noktanýn/noktalarýn koordinatlarý Çizelge 2 de hesaplanmýþ deðeriyle kontrol edilir - Kaba hatalý girilen koordinat deðeri varsa tekrar sayýsallaþtýrma iþlemi yapýlarak ilgili noktalarýn koordinatlarý bilgisayara girilir ve dönüþüm raporu tekrar bilgisayardan elde edilir Eðer raporda dönüþüm parametrelerinin ortalama hatalarý kabul edilen büyüklükte ise sorun çözümlenmiþtir Kontrol için dönüþüm hesabýna girmeyen salondaki diðer köþe noktalarýnýn sayýsallaþtýrma iþlemleri yapýlýr - Eðer hatalý noktanýn/noktalarýn koordinatlarý Çizelge 2 de hesaplanmýþ deðeriyle uyuþuyorsa, dönüþüm hesabýnda ortaya çýkan kabul edilemez büyüklükteki ortalama hatanýn, nedeninin, ilgili noktalarda, mimari projenin zemine hatalý þekilde aplike edilmesinden kaynaklandýðý anlaþýlmalýdýr Bu durumda sayýsallaþtýrma yapýlmasý uygun deðildir Mimari proje, fiili duruma uygun olarak tekrar çizilirse ve scannerdan taranýrsa yukarýda belirtilen esaslara göre sayýsallaþtýrma yapýlabilir

3 Salon köþe noktalarýnýn sayýsallaþtýrma iþlemi ve kontrolu yapýldýktan sonra mimari projede çizilen salondaki daire yaylarý üzerine iþaretlenmiþ koltuk noktalarý numaralandýrýlarak her bir noktanýn koordinatlarý (YÝ, XÝ) elde edilir Kapalý mekanda salondaki her kurp sýrasýndaki koltuk noktalarýnýn sayýsallaþtýrýlmasý yapýlýrken, salonda bulunan ara ve yan yollarýn da aplikasyonu için, ilgili kurp üzerinde, yaklaþýk olarak salondaki bir koltuk geniþliðinde eþit aralýkta ara noktalar da iþaretlenerek sayýsallaþtýrýlmalýdýr 32 Kurp Ara Noktalarýnýn Aplikasyon Elemanlarýnýn Elde Edilmesi Kapalý mekanda salonda yer alan daire yaylarý üzerine yerleþtirilmiþ koltuk noktalarý numaralandýrýlýp sayýsallaþtýrýldýktan sonra bu noktalarýn kutupsal yöntemle aplikasyon elemanlarýnýn elde edilmesi için önce istasyon kabul edilen nokta ile baðlantý noktasýnýn da koordinatlarý bilgisayara aktarýlýr ve bu noktalarýn ekranda görünümü saðlanýr Haritacýlýkla ilgili yazýlým programýnda kutupsal yöntemle aplikasyon versiyonu çalýþtýrýlýr Bilgisayar ekranýnda durulan ve bakýlan noktalarýn yerleri iþaretlendikten sonra, ekranda oluþan salon planýnda, sýrasýyla kurplar üzerinde yer alan koltuk noktalarý mouse yardýmýyla týklanýr Ýstenirse durulan nokta, bakýlan nokta ve diðer noktalar numaralarý, koordinatlarý ve aplikasyon elemanlarýyla birlikte ekranda oluþturulabilir veya bilgisayardan aplikasyon çýktýsý da alýnabilir (þekil 2, Çizelge 3) Kapalý mekanda salonda yer alan ara ve yan yollar üzerinde iþaretlenmiþ noktalarýn da aplikasyonu için ilgili noktalarýn aplikasyon elemanlarý elde edilmelidir DN BN Y X Yatay Açý Yatay Uzaklýk O P1 Y1 X OP1 A1 YA1 XA1 ra1 SA1 AN YAN XAN ran SAN B1 YB1 XB1 rb1 SB1 BN YBN XBN rbn SBN KN YKN XKN rkn SKN Çizelge 3 - Kapalý mekanda salonda yer alan kurplar üzerinde iþaretlenmiþ koltuk noktalarýnýn koordinatlarý ve kutupsal koordinat yöntemine göre hesaplanan aplikasyon elemanlarý 33 Kurp Ara Noktalarýnýn Kutupsal Koordinat Yöntemine Göre Aplikasyonu Kapalý mekanda salona ait mimari projenin, sahneden itibaren salonun giriþine doðru çizilmiþ profili (boyuna kesiti) incelenerek; sahnenin en önündeki taban seviyesinden itibaren yüksekliði (dhs), birbirini ta- kip eden koltuk sýralarý arasýndaki kot farklarý (dhk) belirlenir ( Þekil 3) Kapalý mekanlarda birbirini izleyen koltuk sýralarý arasýndaki kot farklarý, genellikle eþit deðerde alýnmakta, böylece koltuk sýralarýnýn sabit eðimli düzgün bir yüzey üzerinde yerleþtirilmesi saðlanmaktadýr Þekil 2 Kapalý mekanda belirlenen istasyon noktasý, baðlantý noktasý ve aplikasyonu yapýlacak kurplar üzerinde iþaretlenmiþ koltuk noktalarý Þekil 3 Kapalý mekanda salon içinin profili

4 (6) ifadesiyle elde edilir Aplikasyonu yapýlacak düþey açý (zý) (7) baðýntýsýyla elde edilir Þekil 4- Kapalý mekanda sahneden aplike edilecek her koltuk sýrasýna ait trigonometrik yükseklik elemanlarý Kapalý mekanda salona ait koltuk sýralarýný gösteren profilden veya proje verilerinden yararlanýlarak, dhs ve dhk belirlendikten sonra, sahnenin önündeki birinci koltuk sýrasýnýn (A koltuk sýrasý) yerleþtiði yüzeyin kotu sýfýr (HA=0) kabul edilerek, diðer koltuk sýralarýnýn kotlarý (Þekil 4) HB=dhK, HC=2dhK, HD=3dhK, Hj= NdhK (3) baðýntýsýyla elde edilir (N: Alfabetik sýrada A dan itibaren oluþan harf sayýsý, örneklerdeki gibi) O istasyon noktasýndan, herbir kurp sýrasýndaki noktalarýn, trigonometrik yükseklik baðýntýsýna göre yükseklikleri (a=eðim açýsý olmak üzere) baðýntýsýyla elde edilir (AYDIN,1997;ÖZBENLÝ/TÜDEÞ,2002;TÜDEÞ,1989) Bu baðýntýlarda AY=RY olarak alýnmakta, SAÝ, SBÝ,SNÝ : O noktasý ile ilgili kurp sýrasýndaki herbir noktanýn koordinatlarýndan veya bilgisayardan (haritacýlýkla ilgili yazýlým programlarý yardýmýyla) elde edilmektedir (3) ve (5) baðýntýlarýndan yararlanýlarak, her bir kurp sýrasýnda ilgili noktalar için gerekli aplikasyon elemaný (aý) (4) (5) Kapalý mekanda salonun sahnesinde, hazýrlýk aþamasýnda iþaretlenen istasyon noktasýna (O), tekrar elektronik uzaklýk ölçer kurulur ve ölçüye hazýr hale getirilir Reflektör yüksekliði, alet yüksekliðine eþit alýnýr Elektronik uzaklýk ölçer baðlantý noktasýna yöneltilerek yatay açý sýfýrlanýr Aletin dürbünü, her bir kurp sýrasýndaki ilgili nokta için hesaplanan düþey açý deðerine getirilir, ilgili kurpta en sol baþtan itibaren koltuk noktalarýna ait yatay açý ve yatay uzaklýk deðerleri sýrayla aplike edilir Kapalý mekanda salona ait ara ve yan yollarýn ara noktalarý da yukarýdakine benzer þekilde aplike edilir Gerek kurp üzerindeki koltuk noktalarý gerekse ara ve yan yollarýn ara noktalarý aplike edilirken zeminde kaybolmasýný önlemek için, her bir noktaya yaklaþýk 5cm uzunluðunda beton çivisi çakýlýr 4 SAYISAL UYGULAMA TÜ Devlet Konservatuar salonun kaba inþaatý tamamlandýktan sonra, salon içinde bütün köþeleri görecek þekilde bir istasyon noktasý iþaretlenmiþ (Þekil 6) ve bu nokta, civardaki üç noktadan röperlenmiþtir Bu nokta üzerine elektronik uzaklýk ölçer kurulmuþ ve ölçüye hazýr hale getirilmiþtir Reflektör yüksekliði alet yüksekliðine eþit alýnmýþtýr Sahnenin yakýnýndaki bir sutun üzerinde bir nokta iþaretlenerek, aletin dürbünü bu noktaya yönlendirilmiþ ve yatay açý deðeri sýfýrlanmýþ ve ilgili noktada yatay uzaklýk ve kot farký ölçülüp kaydedilmiþtir Sonra aletin dürbünü salonun diðer köþe noktalarýna yöneltilerek yatay açý, yatay uzaklýk ve kot farklarý ölçülüp kaydedilmiþtir (Çizelge 4) O noktasýnýn koordinatý YO=10000 m, XO=10000 m ve sahne önündeki kotluk sýrasýnýn yerleþtiði yüzeyin kotu sýfýr kabul edilmiþ ve ölçü yapýlan noktalarýn koordinatlarý hesaplanmýþtýr (Çizelge 5)

5 DN BN Yatay Açý Yatay Uzaklýk Kot Farký O P P P P P P Çizelge 4 Kapalý mekanda O istasyon noktasýndan yapýlan hazýrlýk ölçüleri sonra, birbirini izleyen numaralar verilerek koordinatlarý elde edilmiþtir O istasyon noktasýnýn ve baðlantý noktasýnýn koordinatý bilgisayara girilmiþ ve taramanýn yapýldýðý bilgisayar tabakasýnda noktalarýn görünümü saðlanmýþtýr Kutupsal yöntemle aplikasyon için önce durulan nokta, baðlantý noktalarý girilip ekranda iþaretlendikten sonra sýrasýyla her kurp sýrasýndaki koltuk noktalarý ve yan ve ara yollara ait ara noktalar bakýlan nokta olarak iþaretlenmiþ, bilgisayardan aplikasyon çýktýsý alýnmýþtýr Örnek olarak A sýrasýndaki koltuk noktalarýnýn ve yola ait noktalarýn koordinatlarý ve bunlara ait aplikasyon elemanlarý Þekil 7, Çizelge 6 da gösterilmiþtir Kapalý salonun proje verilerinden sahne yüksekliði (dhs) 088 m, koltuk sýralarý arasýndaki kot farklarý (dhk) 017 m verilmiþtir Kapalý salonun 1/100 ölçekli mimari projesi (Þekil 6) scannerdan taranmýþtýr Kapalý salonun P1, P2, P3 ve P4 noktalarýnýn hesaplanan koordinatlarý, haritacýlýkla ilgili NetCad yazýlým programýnýn yüklenmiþ olduðu bilgisayara sayýsallaþtýrma versiyonlarý kullanýlarak aktarýlmýþtýr Bilgisayardan koordinat dönüþümü ile ilgili olarak Mx= 010m BN Y X H O P P P P P P Çizelge 5 Kapalý mekanda ölçülen noktalarýn yerel koordinatlarý raporu alýnmýþtýr Dönüþüm raporunda görülen ortalama hatalar, kabul edilecek yanýlma deðerleri olarak kabul edilmiþtir Sonra kontrol için diðer sabit noktalar iþaretlenerek, koordinatlarý girilmiþtir Sayýsallaþma sonucu elde edilen koordinatlarýn hesaplanan deðerleriyle aralarýndaki farklarýn ( 010 m) yanýlma sýnýrý içinde olduklarý görülmüþtür Kurp sýralarý üzerindeki her bir koltuðun kurp üzerindeki kenarlarýnýn orta noktalarý, koltuk noktalarý olarak iþaretlenmiþtir Her kurp sýrasýnda en sol taraftaki koltuk noktasýndan baþlanarak sýrasýyla bütün koltuk noktalarýnýn yerleri hassas bir þekilde belirlendikten Þekil 6 TÜ Konservatuar salonunda iþaretlenen istasyon noktasý ve diðer noktalar

6 5 SONUÇ VE ÖNERÝLER Sinema, tiyatro, konservatuar gibi kapalý mekanlarda, salon içinde kurp aplikasyonu için aþaðýda belirtilen hususlarýn dikkate alýnmasý gerekmektedir : Þekil 7 TÜ Konservatuar salonunda A sýrasýnda aplike edilecek koltuk ve yol ara noktalarý Çizelge 6- TÜ Konservatuar salonunda A sýrasýndaki koltuk ve yol ara noktalarýnýn aplikasyon elemanlarý DN BN Y X Yatay Açý Düþey Açý O Yatay Uzaklýk P Y Y Y Y A A A A A A A Y A A A A A A Y Y Y Y Y Sinema, tiyatro, konservatuar gibi binalarda, kaba inþaat tamamlandýktan sonra, kapalý mekanýn sahnesinde, uygun bir istasyon noktasý belirlenir ve röperlenir Bu nokta üzerine elektronik uzaklýk ölçer kurulur, alet, önce belirlenen bir baþlangýç noktasýna yöneltilir, yatay açý sýfýrlanýr, yatay uzaklýk ölçülür sonra salondaki diðer köþe noktalarýna bakýlýp yatay açý, yatay uzaklýk ve kot farklarý ölçülerek çizelgeye kaydedilir 2 - Ýstasyon noktasý orijin, istasyon ile baþlangýç noktasýný birleþtiren doðrultu x ekseni, buna dik eksen y ekseni kabul edilir; istasyon noktasýna keyfi bir koordinat deðeri verilir ve ölçü yapýlan noktalarýn bu koordinat sistemindeki koordinatlarý elde edilir 3 - Ýstasyon noktasýna ya keyfi bir kot deðeri verilir veya kapalý mekanda keyfi kot verilen bir noktadan olan kot farký (yüksekliði) hesaplanýr Ölçü yapýlan salon köþe noktalarýnýn, referans alýnan noktaya göre kot farklarý (yükseklikleri) hesaplanýr 4 - Kapalý mekanýn salonla ilgili mimari projesi scannerdan taranýr Kapalý salonun dört köþe noktalarýnýn koordinatlarý, haritacýlýkla ilgili bir yazýlým programýnýn yüklenmiþ olduðu bilgisayara sayýsallaþtýrma versiyonlarý kullanýlarak aktarýlýr Bilgisayardan koordinat dönüþümü ile ilgili olarak görülen dönüþüm raporundaki ortalama hatalar, kabul edilecek yanýlma deðerinde olup olmadýðý irdelenir (Bu çalýþmada koordinat dönüþümünde yapýlan 010 m ortalama hata yeterli görülmüþtür) Eðer bu hatalar kabul edilebilir büyülükte ise diðer sabit noktalar da iþaretlenerek, koordinatlarý girilir ve mimari projedeki koltuk noktalarýnýn koordinatlarý elde edilir 5 -Kutupsal yöntemle aplikasyon için önce durulan nokta ve baðlantý noktalarý girildikten sonra sýrasýyla her kurp sýrasýndaki koltuk noktalarý ve yan ve ara yollara ait ara noktalar bakýlan nokta olarak iþaretlenir, bilgisayardan aplikasyon çýktýsý alýnýr ve istasyon noktasýndan ilgili noktalarýn elektronik uzaklýk ölçerle kutupsal koordinat yöntemine göre aplikasyonu yapýlýr 6 - Kapalý mekanýn köþe noktalarýnýn koordinatlarýnda, sayýsallaþtýrma sýrasýnda yapýlan hatanýn miktarý, mimari projenin zemine uygulanmasýndaki hassasiyetle ilgilidir Belirtilen hatanýn minimum deðerde olmasý isteniyorsa, inþaatýn ilk aþamasýnda ilgili binanýn köþe noktalarý, bir harita mühendisi tarafýndan zemine aplike edilmelidir

7 KAYNAKLAR Aydýn, Ö 1998 : Mühendislik Ölçmeleri, YTÜ Ýnþaat FakYayýný, Ýstanbul Koç, Ý 1998 : Jeodezi ve Fotoð, Ýnþaat, Çevre Mühendisleri için Ölçme Bilgisi I, Gökhan Matbaasý, Ýstanbul Özbenli/Tüdeþ, 2002 : Pratik Jeodezi Ölçme Bilgisi, KTÜ MühMim Fak Yayýný, Trabzon Tüdeþ, T 1989 : Aplikasyon, KTÜ MühMimFak Yayýný, Trabzon Netcad Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mühendislik, Bilgisayar AÞ 204

8 GPSSÝT in YERSEL FOTOGRAMETRÝ ÇALIÞMALARINA UYGULANMASI: GPSSÝT-YF ÖZET Ö ÇORUMLUOÐLU 1, Ý KALAYCI 1, Ý ASRÝ 1 GPSSÝT (GPS Sanal Ýstasyon Tekniði), GPS ölçümleri aracýlýðýyla belirlenen GPS anteni faz merkezinin, tek bir üç ayak düzeçleme sistemi yardýmýyla uygun tüm aletlerin ana gövdesinin orta eksenini ayný düþeye getirme esasýna dayanan TeT (Tek Tribrak) birleþtirme tekniðini kullanarak konu aletin referans merkezine indirilmiþi olan GPSSÝN nýn (GPS Sanal Ýstasyon Noktalarýný) elde edilmesini ve bunlarýn daha sonra yapýlacak çalýþmalar için dayanak noktalarý olarak kullanýlmasýný esas alan bir tekniktir Yapýlan çalýþmalar, GPS ile detay alýmýnýn direkt yapýlamadýðý durumlarda, GPSSÝT ne dayanan GPSSÝT- TSK ve GPSSÝT-TSU þeklinde geliþtirilen yöntemler aracýlýðýyla bu tür detaylarýn alýmýnýn da yer tesisli noktalardan baðýmsýz olarak yapýlabileceðini göstermiþtir GPSSÝT in benzer þekilde, yersel fotogrametrik çalýþmalarda (tarihi, kültürel, mimari, arkeolojik vb) kamera çekim merkezinin küresel bir koordinat sistemi olan GPS koordinat sisteminde (WGS84) belirlenmesi maksadýyla kullanýlmasý durumunda (istenildiðinde yerel koordinatlara da dönüþüm her zaman için mümkündür), birbirinden ayrýk alým gerektirecek kadar uzak olan objeler arasýnda bir koordinat birliðinin oluþturulmasýný saðlamasýnýn yaný sýra, fotogrametrik dengeleme esnasýnda bilinmeyen olarak deðerlendirmeye giren kamera çekim merkezi koordinatlarýnýn, dengelemeye artýk bilinenler olarak girilmesiyle de baþka bir avantaj daha saðlamýþ olacaktýr Ayrýca çekilen görüntülerin yöneltilmesi ve ölçeklendirilmesi için obje üzerinde tespit edilip koordinatlandýrýlmalarý gereken kontrol noktalarýnýn alýmýnda da, yine kamera çekim noktalarý olarak belirlenen GPSSÝN lerden yere herhangi bir nokta tesis edilmeksizin yararlanýlmasý GPSSÝT in sunduðu diðer bir avantaj olarak karþýmýza çýkacaktýr Bu çalýþma kapsamýnda, GPSSÝT in yersel fotogrametrik çalýþmalara uygulanabilirliðini test etmek maksadýyla Selçuk Üniversitesi Kampüs alanýnda tespit edilen bir anýtýn alýmý GPSSÝT-YF (GPS Sanal Ýstasyon Tekniði ile Yersel Fotogrametrik) alým tekniði ile gerçekleþtirilmiþtir Anahtar Kelimeler: GPS, GPSSÝT, GPSSÝT-YF, yersel fotogrametri 1 SÜ, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümü, Kampüs/KONYA GPSSIT SUPPORTED TERRESTRÝAL PHOTOGEOMETRIC WORKS: GPSSIT-YF ABSTRACT GPSSIT depends on which is fixed the vertical passing through a GPS antenna phase centre with the vertical passing through the middle of any surveying instrument by using the same levelled tribrach for both instruments So that, GPSSIN (GPS Virtual Stations) determined by GPS antenna phase centre are used by other surveying instruments such as a total station and/or digital camera The combination technique used here is also called TeT (Single Tribrach) integration technique Recent studies have represented that GPSSIT in GPSSIT-TSK and GPSSIT-TSU can be used to measure the details without any control points set up on the ground, especially in the cases where GPS techniques can not be used directly When GPSSIT is used for the studies of terrestrial photogrammetry in order to determine camera perspective centre coordinates in GPS coordinate system (WGS84), which offers a global coordinate system, it provides not only an unified coordinate system even for distant objects whose images have to be taken separately, but also an advantage which is that the camera perspective centre coordinates are not any more unknown parameters in the photogrammetric adjustment since they are determined as GPSSIN Another advantage that GPSSIT supplies is that GPSSIN can be used to measure the control points chosen on the facades of the objects in interest without depending on any point set up on the ground In this study, in order to test the usability of GPSSIT in the terrestrial photogrammetric works, photogrammetric documentation of a monument in the campus area of Selcuk university were implemented by using GPSSIT-YF technique Keywords: GPS, GPSSIT, GPSSIT-YF, Terrestrial Photogrammetry 1 GÝRÝÞ Üç boyutlu deðerlendirmeye (stereo deðerlendirmeye) konu olan fotogrametrik çalýþmalarda elde edilen görüntülerin deðerlendirilebilmeleri bu görüntülerin birbirlerine ve bunlardan oluþturulacak modelin de konu objeye uygun þekilde yöneltilmelerini gerektirir Bu gereksinim fotogrametrik alým yönteminde genel bir gereksinim olduðu için havadan veya yerden çekilen görüntü ayrýmý yapýlmaksýzýn her iki fotogrametrik uygulama alanýnda da geçerliliðini korur Günümüzde sayýsal deðerlendirme olanaðýnýn bilgisayar teknolojisinin

9 geliþimine paralel olarak yaygýnlaþmasý, deðerlendirmede ýþýn demetleri tekniðinin kullanýmý veya tercihi için uygun bir ortam oluþturmuþtur Böyle bir deðerlendirme esnasýnda ýþýn demetleri yönteminin temelini oluþturan matematiksel modelde her bir görüntü için 7 parametrenin bilinmeyen olarak çözülmesi gerekmektedir Bunlar; dönüklük parametreleri, öteleme parametreleri ve ölçek faktörü olmak üzere üç ana grupta toplanabilir Bu parametrelerin çözümleri ise, her iki sistemde (görüntü ve obje) koordinatlarýyla bilinen ve kontrol noktalarý olarak adlandýrýlan noktalarýn varlýðýyla mümkün olmaktadýr Bu da havadan çekilen görüntülerde yeryüzüne, yerden çekilen görüntülerde ise obje yüzeyine homojen olarak daðýtýlmýþ nokta tesisini (veya tespitini) ve bu noktalarýn yer veya obje koordinat sistemlerine göre ölçülerek koordinatlandýrýlmalarýný gerektirmektedir (Ibrahim, 1995) Uydu bazlý konum belirleme tekniklerinin son zamanlarda fotogrametride de kullanýmýyla ortaya çýkan GPS destekli havadan yapýlan çekimlerde, gerek yere tesis edilen kontrol noktalarýnýn ölçümünde, gerekse de GPS havai nirengi tekniði sayesinde blok kenarlarýndaki dik uçuþlar yardýmýyla yere tesisine gerek duyulan kontrol nokta sayýsýnýn sadece blok köþelerinde olmak üzere dörde kadar düþürülmesi gibi avantajlar sayesinde bu tür çalýþma ve projelerde hýz, ekonomi ve doðruluk noktasýnda büyük geliþmeler saðlanmýþtýr (Ackermann, 1994) Halbuki, günümüzde yürütülmekte olan yersel fotogrametrik çalýþmalarda obje üzerine tesis edilmesine veya tespit edilmesine gereksinim duyulan kontrol noktalarýnýn koordinatlarý, obje etrafýna tesis edilen bir ölçüm aðý ile projeye uygun olarak oluþturulan lokal bir koordinat sisteminde belirlenmektedir Klasik ölçüm tekniðinin kullanýldýðý yersel fotogrametrik çalýþmalarda, ölçüm aðýný oluþturan ve yere tesis edilen bu noktalarýn koordinatlarý genelde klasik açý ve uzunluk ölçümlerinden yararlanýlarak yapýlan bir poligon hesabý aracýlýðýyla belirlenmekte ve koordinatlarý belirlenen bu noktalardan da obje üzerindeki kontrol noktalarýna koordinat aktarýmý gerçekleþtirilmektedir GPS`in kullanýmý durumunda ise, yere tesis edilen bu noktalarýn koordinatlandýrýlmalarý, klasik ölçüm teknikleri yerine GPS teknikleriyle direkt olarak daha hýzlý bir þekilde yapýlabilmektedir Bir sonraki adýmda ise, yere tesis edilmiþ ve GPS yardýmýyla koordinatlarý belirlenmiþ bu noktalardan kontrol noktalarýna yapýlan açý/kenar ölçümleri aracýlýðýyla obje üzerinde tespit edilmiþ kontrol noktalarý da koordinatlandýrýlabilmektedir Bu güne kadar vurgulanmamýþ olmasýna raðmen, GPS bu kadarýyla dahi, küresellik avantajý sayesinde farklý yerlerde fotogrametrik olarak alýmý yapýlan ve bir birinden kilometrelerce uzakta olan objeler arasýnda bir koordinat birliðinin oluþmasýna imkan saðlamýþ olmaktadýr Bilgi sistemlerinin çaðý olan bilgi çaðý ve bilgi toplumlarýnda, bilginin sistemleþmesinde pek çok öz nitelik verisinin üzerinde ayakta durduðu tabanýn, konumsal verilerden oluþan konum veri tabanýna dayandýðý ve GPS`in bize bu günden sunduðu avantajlar düþünüldüðünde, gelecekte coðrafik bilgi sistemlerinin gereksinim duyduðu bu konumsal bilgiyi üretmede GPS in son derece önemli bir araç olarak kullanýlacaðýný gözler önüne sermektedir GPS destekli fotogrametrik alým söz konusu olduðunda, yazýlým fotogrametrisi kullanýlarak üretilen 3 boyutlu sayýsal fotogrametrik modellerin her biri birbirinden baðýmsýz olarak koordinatlandýrýlmýþ olsalar dahi, GPS koordinat sisteminde oluþturulacaklarý için, modeller arasýndaki koordinat birliði (konumsal iliþki) otomatik olarak saðlanabilmektedir Bu avantaj; uçuþ olanaðý sunan, metrik üç boyutlu sanal gerçeklik modellerine zemin hazýrlayacaðý gibi coðrafik üç boyutlu sanal gerçeklik modelleri bilgi sistemlerinin geliþtirilmesine de olanak verecektir Hatta, üretilen bu modeller tamamen sanal ortamda sayýsal olarak üretilmiþ olacaklarýndan iletiþimin saðlandýðý tüm ortamlarda internet aracýlýðýyla ulaþýma açýk olabilecek ve etkileþime izin verir bir yapýda sunulabileceklerdir 2 GPSSÝT DESTEKLÝ YERSEL FOTOGRAMETRÝ Yukarýda da belirtildiði gibi GPS`in yersel fotogrametrik çalýþmalardaki kullanýmý ve yere tesis edilen noktalar aracýlýðýyla obje üzerinde tespit edilen kontrol noktalarýnýn koordinatlandýrýlmalarý; lokal aðý oluþturan yere tesis edilmiþ bu noktalar üzerine tutulan veya kurulan bir GPS alýcýsý yardýmýyla, önce yerdeki bu noktalarýn koordinatlandýrýlmalarý ve daha sonra da bu noktalardan obje üzerinde tespit edilmiþ kontrol noktalarýna klasik ölçü teknikleri yardýmýyla koordinat verilmesi þeklinde yürütülmektedir Halbuki, yere tesis edilen noktalar yerine GPSSÝT (GPS Sanal Ýstasyon Tekniði) kapsamýnda GPSSÝN`larýnýn (GPS Sanal Ýstasyon Noktalarýnýn) kullanýlmasý durumunda, hem obje üzerindeki kontrol noktalarýnýn ölçümünde kullanýlan yere tesis edilmiþ lokal að noktalarý gereksizleþecek, hem de, sanal olarak havada belirlenen bu GPSSÝN`larý, kamera çekim merkezi ile çakýþtýrýlarak GPS havai nirengi benzeri, koordinatlarý GPS ile belirlenmiþ kamera çekim merkezlerinin üretimi de saðlanabilecektir Burada belirtildiði gibi yersel fotogrametrik çalýþmalar için önerilen GPSSÝT in bu amaçlý kullanýmý hakkýnda açýklayýcý bilgilere geçmeden öncelikli olarak GPSSÝT in genel esaslarýna deðinmek uygun olacaktýr Pratiðe uygulanma noktasýnda GPS sanal istasyon tekniðinin esasýný, GPS anteni kurulduðunda GPS anteni faz merkezine karþýlýk gelen ve havada sanal olarak belirlenen GPS sanal istasyon noktalarýnýn Tek Triblaks (üç ayak) (TeT) birleþtirme yöntemiyle diðer aletlerin kullanýmýna sunulmasý oluþturur (Çorumluoðlu, 2003) (Þekil 1) Tekniðin tanýtýmý, uygulanmasý ve uygulama sonuçlarýnýn analizini içeren ilk çalýþma akademik bir çalýþma olup, bu tekniðin detay alýmýnda kullanýmýný içermektedir Konu çalýþma kapsamýnda yürütülen GPS destekli detay alým iþlemleri sýrasýnda, açýk arazilerde GPS dur-git ölçüm tekniði tercih edilirken, GPS uydularýndan gönderilen sinyallerin engellenme (özellikle ve sýklýkla yerleþim alanlarýndaki binalarýn neden olduðu sinyal blokajý) gibi nedenlerle GPS alýcýlarýna ulaþamadýðý durumlarda ise, GPS dur-git tekniðinde olduðu

10 gibi yere nokta tesisine gereksinim duyulmaksýzýn detay alýmýnýn GPS destekli olarak yürütülmesine imkan veren GPSSÝT in kullanýmý GPSSÝT-TSK ve GPSSÝT-TSU detay alým yöntemleri þeklinde gerçekleþtirilmiþtir (Kalaycý, 2003) Bu baðlamda, adý geçen yöntemlerin matematik ve pratik uygulama esaslarýnýn oluþturuluþu ve tanýtýmýnýn yaný sýra bir test alanýnda bu teknikler kullanýlarak yapýlan detay alýmýndan elde edilen sonuçlarýn analizleri de verilmektedir Þekil 1: GPS anteninin üç ayak düzeçten çýkarýlarak yerine kameranýn yerleþtirilmesi 21 GPSSÝT Þekil 2, GPSSÝT in pratiðe uyarlanma esasýný oluþturan TeT birleþtirme tekniði kapsamýnda tek üç ayak kullanýlarak GPS anteni faz merkezi yardýmýyla GPSSÝN in belirleniþini göstermektedir Þekil 2 den de görüleceði gibi GPS Sanal Ýstasyon Noktalarý (GPSSÝN) düzeçlenmiþ üç ayak aracýlýðýyla belirlenen yatay düzlem üzerinde havada bir nokta olarak GPS anteni tarafýndan tespit edilmekte ve anten üç ayak üzerinden uzaklaþtýrýldýktan sonra da diðer aletlerin kullanýmýna koordinatlarý belirlenmiþ sanal bir nokta olarak hazýr hale getirilmektedir Her hangi bir aletin düzeçlenmiþ üç ayak üzerine yerleþtirilmesi durumunda ise, konu aletin, bu alet ile yapýlacak ölçümlerde (alet kamera ise fotogrametrik ölçülerde, EDM ise uzunluk ve açý ölçülerinde) referans olarak kullanýlacak merkezi (EDM de aletin optik merkezi, kamerada ise kameranýn çekim merkezi) GPSSÝN ile çakýþtýrýlmýþ olmaktadýr Bundan sonra yapýlacak çalýþmanýn amacýna uygun olarak seçilecek her bir alet ile gerçekleþtirilecek ölçümler sonucunda belirlenecek tüm noktalar (ve/veya detaylar) küresel bir referans sistemi olan WGS84, GPS koordinat sisteminde koordinatlandýrýlmýþ olmaktadýr Gereksinim duyulmasý halinde, istenilen koordinat sistemine dönüþüm, bölgeye ait mevcut dönüþüm parametrelerinin bulunmasý durumunda direk bu parametrelerden yararlanýlarak, aksi durumda ise her iki sistemdeki koordinatlarý bilinen yeter sayýda nokta kullanýlarak saðlanabilmektedir 22 GPSSÝT-YF Sekil 2: GPSSÝN in GPS anteni aracýlýðýyla belirlenmesi GPSSÝT-YF nýn gerçekleþtirilmesinde GPS in kullanýmý iki ana kategoride incelenebilir Bunlardan, fotogrametrik çekime konu obje üzerindeki kontrol noktalarýnýn GPSSÝN lerden GPSSÝT-TSU veya GPSSÝT-TSK detay alým yöntemlerinden biri kullanýlarak ölçümü ilk kategorideki iþlemleri oluþtururken, kamera çekim merkezlerinin GPSSÝN lerle çakýþtýrýlarak belirlenmesi de ikinci kategorideki iþlemleri oluþturacaktadýr Birinci kategori çerçevesinde obje üzerindeki kontrol noktalarýnýn ölçümü için kullanýlan GPSSÝT ile detay alým yöntemleri, detaylý bir þekilde Çorumluoðlu, 2003 ve Kalaycý, 2003 te anlatýlmýþ olup yöntemler hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi almak isteyenlerin bu kaynaklara baþvurmalarý önerilir Yalnýz burada þu vurgulanabilir; bu kaynaklarda belirtilen çalýþmada yukarýda ifade edilen her iki GPSSÝT detay alým yöntemi de, arazide yükselen detaylarýn (özellikle bina kýrýk noktalarýnýn) zemindeki konumlarýný belirlemek için kullanýlmaktadýr Halbuki yersel fotogrametri amaçlý bir çalýþmada bu iki yöntemden birinin kullanýlmasý durumunda, ölçüme konu detaylar, objelerin yeryüzündeki izleri deðil, objenin bir fiil yüzeyi üzerinde tespit edilmiþ kontrol noktalarý olacaktýr

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI 49 50 TMMOB Harita ve Kadastro Üçüncü Oturum (31 Mart 2003, Pazartesi) Gençlerin Gözüyle HKM Oturum Yöneticisi Özgür AVCI Konuþmacýlar Seçkin ODABAÞI Taylan ÖCALAN Hüseyin TOPAN

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/1 Sayý 98 www.hkmo.org.tr Yersel Lazer Tarayýcý Ölçme Prensipleri ve Nokta Bulutlarýnýn Birleþtirilmesi Cihan ALTUNTAÞ 1, Ferruh YILDIZ 2 Özet

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/2 Sayý 97 www.hkmo.org.tr Büyük Ölçekli Verilerde Yol Eksenlerinin Üçgenleme Yöntemiyle Otomatik Olarak Oluþturulmasý Hüseyin Zahit SELVÝ 1, Öztuð

Detaylı

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Bölüm 6 Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Doç. Dr. H. Þebnem DÜZGÜN ÝÇÝNDEKÝLER 6.1.GÝRÝÞ...................................................................................317

Detaylı

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta Giriþ: Erzurum Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþu ESKÝ Genel Müdürlüðü Erzurum Büyükþehir Belediyesi nin Stratejik Yaklaþýmý Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta olduðumuz

Detaylı

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 PLANLAMA VE PROJELENDÝRME ÜZERÝNE Neþat KONAK* Herhangi bir toplantý ortamýnda, ele alýnan konuya yönelik görüþ ve düþünceler sözlü olarak dile getirildiðinde; bulunulan mekânýn

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Taþýnmaz Geliþtirmede Risk Analizi Bülent BOSTANCI 1, Hülya DEMÝR 2 Özet Taþýnmaz geliþtirme, arazi, sermaye ve proje

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ELEKTRÝK PÝYASASI MEKANÝZMALARINA ÝLÝÞKÝN ÖNERÝLER TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 2 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi,

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

Ýçindekiler. VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15

Ýçindekiler. VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15 Ýçindekiler I. Katký Koyan Kuruluþlardan Önsöz 3 Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO) Yatýrým Geliþtirme Ajansý (YAGA) Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) II. Rapor Özeti 4 VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15 VIII.

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı