TARİHİ YAPILARI İÇ MEKANI KORUYARAK KULLANMAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİHİ YAPILARI İÇ MEKANI KORUYARAK KULLANMAK"

Transkript

1 TARİHİ YAPILARI İÇ MEKANI KORUYARAK KULLANMAK Bilge GÖNÜL* ÖZET Türkiye de tarihi yapıları korumak üzerine yapılan çalışmalar fayda sağlasa da sorunlar devam etmektedir. Bu sorunlardan biri olarak; cephe kapsamında korunuyor gibi görünen tarihi yapıların iç mekanlarında değer kaybına yol açan uygulamalar gerçekleşebilmektedir. Bunun sonucunda çağdaş yaşama adapte olmaya çalışan tarihi yapılar onları değerli kılan iç mekan özelliklerinin bazılarını veya tamamını kaybedebilmektedirler. Bu çalışmanın amacı; tarihi yapıların kullanılması esnasında, koruma kapsamında iç mekanlarda değer kaybına yol açan unsurları ortaya çıkarmak ve tarihi yapıları iç mekanı koruyarak kullanmanın önemini vurgulamaktır. Bu bağlamda seçilen örnekler dıştan korunuyor gibi görünen yapıların iç mekanlarında ne kadar değişime uğradıklarını belirlemeye yöneliktir. Bu çalışmanın sonucunda; koruma açısından, tarihi yapıların iç mekanlarını tehdit eden unsurların, yapıların kullanım biçimine bağlı olarak irdelenmesinin önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre; yeni işlevle kullanılan tarihi yapıların, özgün işlevle kullanılan yapılara göre, daha fazla müdahele gerektirerek, iç mekanda değer kaybetme riskinin artabileceği anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Koruma, İç Mekan, İşlev, Tarihi Yapı, Tarihi Değer ABSTRACT There are studies in Turkey to protect the historical buildings, but still the problems continue. One of those problems is that to protect the exterior elevations of the historical buildings, but not the interior spaces. Interior spaces may loose their own characteristics. The aim of this study is to expose the factors which cause the loss in value in interior spaces of historical buildings and to emphasize the importance of the protection while using the historical buildings. In this study the examples are chosen to uncover the interior spaces of the historical buildings of which exterior elevations look like protected. As a result of this study; it is clearly seen that it is important to examine the factors which threaten the interior spaces of the historical buildings in terms of utilization of those spaces. Re-functioned historical buildings need more appliance than the historical buildings in the original usage. For this reason, the interior spaces of the re-functioned historical buildings have more risk in loosing their historical values. Keywords: Protection, Interior Space, Function, Historical Building, Historical Value *Yrd.Doç.Dr., Beykent Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

2 1.GİRİŞ Koruma bütüncül bir olgudur. Tarihi yapılar sahip oldukları değerlerin tümü ile korunmalıdır. İç mekan algısı tarihi bir yapıya önemli ölçüde değer katmaktadır. Bu yüzden koruma uygulamalarında, iç mekana yönelik müdahalelere titizlikle yaklaşılması gerekir. Aksi halde tarihi yapıların iç mekanları, sahip olduğu fiziki (strüktür, malzeme vb), kültürel (tarih, anı vb) ve ekonomik değerini yitirebilmektedir. Tarihi yapıların kullanımında değişiklik yapma isteği genellikle iç mekanlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu yüzden cepheye oranla iç mekanlarda değer kaybı riski artmaktadır. Sonuçta; pek çok tarihi yapı cephesi geçmişe şahitlik ederken, iç mekanlar bugünün yansıması olarak varlıklarını sürdürmektedir. Cepheleri askıya alınarak, iç mekanlarının tamamen yıkılıp yeniden yapıldığı tarihi yapılardaki uygulamalar bunun en belirgin örneğidir. Konuya ışık tutması açısından, bazı kavramların tanımlarını açıklayarak, çalışma konusu ile bağlantısından söz etmek yerinde olacaktır sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunun, tanımların yer aldığı 3. maddesinde, kültür varlıkları, koruma, ve korunma tanımları şöyledir: Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarih devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır. Koruma ve korunma ; taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri; taşınır kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım, onarım ve restorasyon işleridir. Kültür varlıkları tanımında yer alan sosyal yaşama konu olma durumu, tarihi yapıların iç mekan açısından önemini vurgulayan unsurlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Ancak yeterli değildir. Tarihi bir iç mekan yapıya, dönemine, kullanıcısına ve topluma dair korunması gereken çok çeşitli bilgiler içermektedir. Sosyal yaşam da bunlardan biridir. Bunun yanı sıra koruma, korunma kavramlarının yasadaki tanımında, daha çok teknik ifadeler yer almaktadır. Halbuki günümüzde koruma kavramı ile ilgili olarak fiziki niteliğinin yanı sıra manevi değerlerle de sıkça söz edilmektedir. İç mekan manevi değerler açısından son derece önemlidir. Bu noktada iç mekan tanımına başvurmak gerekecektir.; İç mekan; içinde olduğu hissedilen fiziksel sınırları belirli olan alan olarak tanımlanabilir. İç mekan algısı bölünmüşlük durumuyla genel olarak mekan kavramından ayrışmaktadır. Bu konuda Ching; fiziksel sınırları tanımlayan mimari 34

3 ögelerin mekanı kapatarak, onu çevresindeki iç mekanlardan ve dışarıdan ayırdığını söylemektedir (Ching,s.14). Bu çalışmada vurgulanan iç mekan kavramı, tarihi olma hissini veren yapı kabuğunun içine yöneliktir. Buradan yola çıkarak yarı açık mekan niteliğindeki bir avlu mekanı da, bölünmüşlük içermesiyle, kapalı bir mekan olan oda gibi iç mekan karakteri taşımaktadır. Koruma kapsamındaki çalışmalarda tarihi yapılarda iç mekana ilişkin çok değerli bilgi ve görüşler yer almaktadır. Konuya ayrıntılı olarak yer verilen bu çalışmanın öncekilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada koruma kapsamında tarihi yapıların iç mekanlarını tehdit eden unsurların yer aldığı bölümün ardından bunların işlevle ilişkisinin örneklerle irdelendiği diğer bölüm yer almaktadır. Bu kapsamda işlev, tarihi yapıların iç mekanlarını çok önemli ölçüde tehdit eden bir unsur olarak bu çalışmada ağırlıklı bir yere sahip olmuştur. Bu yüzden tarihi yapıların iç mekanlarını tehdit eden unsurlar, iki tarihi yapı örneği üzerinde işlevle ilişkilendirilerek irdelenmiştir. Örneklerin sayıca azlığı bildirinin getirdiği kısıtlamalardan kaynaklanmaktadır. Yeni işlevle kullanılan tarihi yapı örneğine daha detaylı yer verilmiş olması, bu yapıların iç mekanlarının koruma kapsamında daha fazla risk altında olduğunun bir göstergesi olarak bu çalışmanın sonucundaki bir saptamayı ortaya çıkarmaktadır. 2.TARİHİ YAPILARIN İÇ MEKANLARINI KORUMA KAPSAMINDA TEHDİT EDEN UNSURLAR Tarihi yapıları korumak için kullanımlarının sürekliliğini sağlamak doğru bir yaklaşımdır. Zira kullanım dışı kalan yapılar hızla yok olacaktır. Bu çalışmada, tarihi yapıları, iç mekanı koruyarak, kullanmanın önemine değinilmektedir. Burada sözü edilen kullanım özgün ya da yeni bir işlevle olabilir. Ancak bu noktada korumak ile kullanmak kavramlarının arasındaki ilişkiyi doğru kurabilmek son derece önemlidir. Amaç korumaktır, kullanmak korumak için bir araçtır. Venedik tüzüğünün 5.maddesinde sözü edilen yeni bir işlevle kullanımdır: Kültür varlığının korunması, her zaman onları herhangi bir yararlı toplumsal amaç için kullanmakla kolaylaştırılabilir.bunun için bu tür bir kullanma arzu edilir, fakat bu nedenle yapının planı, ya da bezemeleri değiştirilmemelidir. Ancak bu sınırlar içinde yeni işlevin gerektirdiği değişiklikler tasarlanabilir ve buna izin verilebilir (http://www.mo.org.tr). Buradan da anlaşıldığı gibi; yeni işlevle kullanım esnasında tarihi yapıya müdahale mümkün olduğu kadar sınırlı tutulmalıdır. Tarihi yapıları, özgün ya da yeni bir işlevle kullanmak için onarmak gerekebilir. Esas amacın korumak olduğu göz ardı edilmeden, tarihi yapının sahip olduğu değerler ön plana çıkacak şekilde onarım yapılmalıdır. Bu konuda Venedik tüzüğünün 9.maddesi şöyledir: Onarım uzmanlık gerektiren bir iştir. Amacı, kültür varlığının estetik ve tarihi değerini korumak ve ortaya çıkarmaktır ( 35

4 Bütün bunlardan anlaşıldığı gibi; korumak için kullanmak gereklidir, ancak yeterli değildir. Kullanımı devam eden tarihi yapılarda iç mekanı tehdit eden unsurlar oluşmaktadır. Bunlar aşağıdaki başlıklarda açıklanmaktadır: 2.1.Kullanım ve Kullanıcıdan Kaynaklanan Unsurlar Tarihi yapılarda iç mekanlar kullanım ve kullanıcının etkisi altında değer kaybedebilmektedir. Kullanım ile kastedilen işlev tanımının yanı sıra kullanmak eyleminin kendisi olarak da düşünülebilir. Kullanmak eyleminin sürekliliği, iç mekan ve elemanlarında oluşturacağı eskimeye bağlı olarak koruma açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu da sürekli bakım gereğini gündeme getirmektedir. Bu çalışma kapsamında yoğunlukla sözedilen işlev bir kullanım biçimi olarak; tarihi yapıların iç mekanlarında koruma kapsamında değerlendirilmesi gereken en önemli unsurdur demek, çok abartılı bir ifade oluşturmaz. İşleve bağlı unsurların açıklandığı bu bölümün yanı sıra, işlev konunun örneklerle irdelendiği bölümde de ele alınmıştır. İşlevin Geçerliliği: Özgün işlev geçerliliğini kısmen veya tamamen yitirmişse, tarihi yapı, bulunduğu çevre ve kullanıcılara bağlı olarak, yeni bir işlevle kullanılabilir. Bu durum daha çok yeni işlevle kullanılan tarihi yapılarda söz konusudur. Özgün iç mekan her işlevle uyumlu olmayabilir. Tarihi yapıları korumak açısından, iç mekanla uyumlu yeni bir işlevle kullanmak doğru olacaktır. İşlevin Programlanması: Tarihi yapılar özgün işlevlerine göre tasarlanmış ve boyutlandırılmıştır. Tarihi bir yapıda iç mekanın korunması açısından özgün işlevin sürekliliğinin yanı sıra işlevin mevcut mekan potansiyeline uygun biçimde programlanarak sürdürülüyor olması da çok önemlidir. Büyük boyuttaki geleneksel konutlar buna iyi bir örnektir. İlk olarak bir ailenin çocuklarının evlenerek bir arada yaşaması için tasarlanmış konutlar, aynı ailenin yaşlı bir ferdi tarafından kullanılmaya devam ettiğinde, yapının kullanılmayan bölümlerindeki harabiyet iç mekanda koruma açısından tehdit oluşturmaktadır. Özgün işlevini sürdüren yapılarda kullanıcıdan kaynaklanan bu durum, başka bir deyişle işlevin yetersiz kullanımı olarak adlandırılabilir. Tarihi bir yapının yeni bir işlevle kullanılması söz konusu olduğunda da; yeni işlevin ne olacağı kadar ne boyutta programlanacağı da çok önemlidir. Bu esnada iç mekanın sunduğu olanaklar içinde ve yapının değerini ön plana çıkaracak şekilde planlama yapılmalıdır. Halbuki bunun aksine, taşıyabileceği mekan potansiyelinin üstünde işlevle yüklenen tarihi yapılar bulunmaktadır. Bu durum tasarımcının yanı sıra kullanıcı ve yatırımcıdan kaynaklanan bir unsur olarak iç mekanı tehdit edebilmektedir. Bu yüzden tarihi yapının özgün ya da yeni işlevle kullanımını planlamak ciddi bir tasarım işidir. 36

5 Sürekli İşlev Değişikliği: Genellikle tarihi yapıların el değiştirmesinden kaynaklanan bu durum kullanım, kullanıcı ve yatırımcıdan kaynaklanan bir sorun olarak iç mekanı tehdit eden unsurlar oluşturabilir. İç mekan her yeni işleve adapte olmaya çalışırken zarar görmektedir. Üçüncü bölümde yer verilen tarihi Bristol Oteli bu konuda çok çarpıcı bir örnek oluşturmaktadır. Kullanıcı kimliği, tarihi yapılarda iç mekanların korunması açısından tehdit oluşturan bir diğer unsurdur. Kullanıcı Kimliği: Tarihi yapının kim/ler tarafından kullanıldığı iç mekanı koruyarak kullanmak açısından önemlidir. Yapının ilk sahipleri veya devamı fertler tarafından kullanılıyor olması, aidiyet duygusunu ve manevi değerleri ön plana çıkarmaktadır. Bu durumda, el değiştiren tarihi yapıların aksine, ilk kullanıcı kimliğinin korunuyor olması iç mekan açısından olumlu bir etken olarak düşünülebilir. Ancak bu durum tamamen geçerliliğini koruyamamaktadır. İşlevin programlanması başlığı altında da açıklandığı gibi; geleneksel konutlarda kullanıcı kimliğinin değişmezliği koruma açısından iyimser bir yaklaşım oluşturmasına rağmen, yapının büyüklüğü yeterli kullanıma imkan tanımadığından, kullanılmayan mekanlarda harabiyete bağlı değer kaybı oluşabilmektedir. Kullanıcı kimliğine bir diğer açıdan bakıldığında; tarihi yapıyı kullananların halk mı, yoksa şahıslar mı olduğu iç mekanı etkileyen bir unsur olarak düşünülebilir. Halkın kullanıcı olduğu bir yapıda kullanım yoğunluğu eskimeye veya tahribata yol açabileceği gibi, şahıs kullanımında ise müdahalenin gözlenemez oluşu tarihi yapılarda iç mekanın korunması açısından tehdit oluşturabilmektedir. 2.2.Tasarım ve Tasarımcıdan Kaynaklanan Unsurlar Tarihi yapıların, özgün ya da yeni işlevle, kullanımlarının sürekliliği için yeni ve çağdaş yaşama ayak uydurmaları gereği kaçınılmazdır. Bu yüzden tarihi yapılarda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Burada tasarımcının iç mekana katkısı büyüktür. Tarihi yapıların iç mekan tasarımı, konusunda uzmanlaşmış mimar ya da iç mimarlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu alanda gerek eğitim, gerekse profesyonel yaşamda iç mimarlık mesleğinin önemli bir rol alması gerekmektedir. Ancak bu konuda Türkiye deki iç mimarlık eğitiminin yeterli olmadığı görülmektedir (Gönül vd., 2007, s ) Kullanımı devam eden tarihi yapılar ihtiyaca cevap vermesinin yanı sıra iç mekanın tarihi değerini ön plana çıkaracak şekilde planlanmalıdır. Bu esnada tasarımcının, yatırımcı veya kullanıcıyı bilinçli yönlendirmesi, tasarımın mekana uygunluğu ve koruma açısından oldukça önemlidir. 37

6 2.3.Uygulama ve Uygulayıcıdan Kaynaklanan Unsurlar Tarihi yapılarda iç mekanı korumak açısından ilkeli tasarım anlayışının yanı sıra uygulama ve uygulayıcının rolü de büyüktür. Tarihi yapılara yapılacak müdahalelere titizlikle yaklaşılması gerekmektedir. Söz konusu uygulama teknik ve malzeme açısından doğru kararlar içererek sıklıkla denetlenmelidir. Ayrıca uygulayıcının nitelikli elemanlardan oluşmasına özen gösterilmelidir Yasalar ve Denetimden Kaynaklanan Unsurlar Ülkemizde tarihi yapılar yasalar çerçevesinde korunmaktadır. Ancak bu durumun iç mekanların korunmasında her zaman yeterli olmadığı görülmektedir. Yasal sürecin zorluğu, yasaların kullanıcı, yatırımcı ve uygulayıcı tarafından kabullenilmemesi korumaya engel oluşturan unsurlar olarak dikkat çekmektedir. Ülkemizde iç mekan tasarımı imza yetkisi gerektirmeyen bir uygulama olarak sürdürülmektedir. Bu durum özellikle tarihi yapıların iç mekan tasarımının, uzman kişiler, yasalar ve denetimden uzak bir anlayışla, korumaya aykırı uygulamalarla sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Üstelik kullanımı devam eden yapılarda zaman içinde gerçekleştirilen değişiklikler kontrol dışı kalarak mekansal tarihi değerler yok olabilmektedir. Kısaca; tarihi yapıların iç mekan tasarımı ayrıcalık gerektiren, yasalar kapsamında sürekli denetime ihtiyaç duyulan bir konudur. 2.5.Diğer Unsurlar Tarihi yapıları iç mekan bakımından korumaya yönelik tehdit oluşturan esas unsurların yukarıda açıklandığı alt başlıkların yanı sıra farklı etkenlerle de karşılaşılabilmektedir. Bu bölümde; yatırım ve yatırımcı, eğitim ve bilinç eksikliği, ekonomik yetersizlikler gibi unsurlardan kısaca söz edilmektedir. Yatırım ve Yatırımcı Unsuru: Son yıllarda tarihi yapıları koruma düşüncesinin bazı bölgelerde bir yatırım felsefesi haline dönüştürülmüş olması, koruma açısından motive edici bir unsur olarak iyimser olmayı düşündürürken, bu durumun yol açtığı yeni sorun bu düşünceye gölge düşürmektedir. Koruma çabası tarihi yapılara ekonomik değer kazandırırken, korumanın üst gelir grubuna hitap eden lükse dönük bir iş olduğu yönünde oluşan düşünce, tarihi yapıların topluma ait oldukları gerçeğinin aksine, manevi değerleri baskılamaktadır. Üstelik yatırımcının bir tasarım unsuru olarak değerlendirmediği tarihi yapıların iç mekanlarında koruma anlayışından uzak uygulamalar gerçekleşebilmektedir. Böylelikle tarihi yapı, sahip olduğu mekansal değerler arka plana çekilerek, bulunduğu çevreye bağlı yeni bir değer anlayışına sahip olabilmektedir. Bu durum ise, tarihi yapıları koruma kapsamında iç mekan açısından tehdit oluşturmaktadır. Ekonomik Yetersizlikler: Tüm dünyada ve ülkemizde korumaya karşı yaklaşımların ulaştığı noktaya dikkat çekerek, ekonomik yetersizliklerin korumaya engel bir unsur 38

7 olması kabul edilebilir bir durum değildir. Tarihi yapıların şahıslara değil, topluma ait olduğu düşüncesinden yola çıkarak, resmi ve özel, kurum ve kuruluşların ekonomik sorunlara sahip çıkması beklenmektedir. Eğitim ve Bilinç Eksikliği: Bu konuda toplumun her kesimine sorumluluk düşmektedir. Yukarıda belirtilmeye çalışılan tüm engellerin aşılmasında eğitim ve bilinç konusundaki çabaların önemi göz ardı edilmemelidir. 3.TARİHİ YAPILARDA İÇ MEKANLARIN ÖRNEKLER KAPSAMINDA İŞLEVE BAĞLI DEĞERLENDİRİLMESİ 3.1.Özgün İşlevle Kullanılan Tarihi Yapılarda İç Mekanlar Tarihi yapıların mümkün olduğu kadar özgün işleviyle kullanımlarını sürdürmeleri koruma açısından olumlu bir yaklaşımdır. Hanlar, konutlar, camiler, mescitler ve hamamlar özgün işlevin sürdürülebildiği yapı türlerindendir. Yeniden işlevlendirilen yapılara göre, özgün işlevin sürdüğü yapılarda iç mekanların daha az zarar gördüğü söylenebilir, ancak hiç zarar görmediği söylenemez. Buna örnek olarak; Fazıl Ahmet Paşa Bedesteni özgün işleviyle kullanılmaktadır. Ancak yapının ortak alanlarındaki görsel algı, mekanın tarihsel değeri arka planda kalarak, sıklıkla sergilenen ürünler üzerinde yoğunlaşmaktadır (Şekil1). Kullanıcıdan kaynaklanan bu durum, yapıda koruma yerine, kullanıma yönelik bir önceliğe dikkat çekmektedir. Şekil1. Fazıl Ahmet Paşa Bedesteni Tarihi yapılar özgün işlevleriyle kullanılmaya devam etse bile, günümüz yaşam anlayışı, değişen konfor şartları iç mekanda bazı değişiklikleri zorunlu kılmaktadır. Gereken değişiklikler yapılmadan pek çok tarihi yapıya çağdaş bir yaşam anlayışı kazandırmak imkansızdır. Bu duruma geleneksel konutların wc, banyo, mutfak mekanlarında sıklıkla rastlanmaktadır. Değişiklikler veya ekler; özgün mekanı kapatmayacak şekilde, yapının değerini yok etmeden, ayırt edilebilir ve kaldırılabilir nitelikte doğru tasarım anlayışı 39

8 içeren, yasal nitelikli uygulamalar olmalıdır. Böylelikle yapıda yaşamın sürekliliği sağlanacak ve kullanarak koruma ilkesi yerine getirilmiş olacaktır. Halkın kullanımına açık tarihi yapılar dışında, iç mekandaki müdahalelerin tamamını denetlemek neredeyse imkansızdır. Bu yüzden farkına bile varılmadan, pek çok mekansal tarihi değer yitirilmektedir. Kullanıcı tarafından kapatılan yer ocakları, sökülüp yerine yenisi monte edilen dolaplar, tavan süslemeleri iç mekanda kaybolan değerlere örnek oluşturmaktadır. Kullanıcının bilinç eksikliğinin yanı sıra, yasal işlemlerin zorluğu, ekonomik imkanların yetersizliği veya kişilerin modern çağı yakalama isteği özgün işlevle kullanılan tarihi yapılarda iç mekansal değerlerin korunması açısından tehdit oluşturmaktadır. 3.2.Yeni İşlevle Kullanılan Tarihi Yapılarda İç Mekanlar Özgün işlevini yitiren tarihi yapılar varlıklarını sürdürebilmek için yeni işlevlerle kullanılmalıdır (külliyeler, medreseler, kervansaraylar vb). Bunun yanı sıra özgün işlev geçerli olmasına rağmen, yeni işlevle kullanıma ihtiyaç duyulan tarihi yapılar da bulunmaktadır. Tarihi hamamlar bunun bir örneğidir. Sayıca ihtiyaç duyulanın çok üstünde olması, Türkiye deki tarihi hamamların korunması için işlev değişikliğini gerekli kılmaktadır. Bu durum yeni bir işlevle kullanım için haklı bir neden oluşturmaktadır. Bunun dışında da tarihi yapılar farklı nedenlerle yeni bir işlevle kullanılabilmektedir. Yeni işlevle kullanım tarihi yapıların iç mekanlarında daha çok müdahale gerektirebilir. Bu durum da koruma açısından önemli bir risk faktörü oluşturmaktadır. Tarihi yapıların yeni işlevle kullanımında ekonomik, çevresel ve benzeri faktörlerin etkisi altında kullanıcı, yatırımcı ya da tasarımcının kararı belirleyici olmaktadır. Buna örnek olarak; 1893 yılında inşa edilip, uzun yıllar özgün işleviyle kullanılan Bristol Otelinin zaman içindeki değişimine göz atmak yerinde olacaktır. Yapının özgün işlevinin dışında kullanımı ilk olarak 1987 yılında gerçekleşmiştir. Tarihi Bristol Oteli, Esbank Genel Müdürlük binası olarak yeni bir işlevle kullanılmaya başlamıştır. Buradaki işlev değişikliğinde yatırımcının kararı etkili olmuştur. Tasarımcının kararıyla, korunan özgün 5 katlı cephenin üstüne iki kat ilave edilerek, içte 7 katlı ofis mekanlarından oluşan yeni bir bina inşa edilmiştir (Şekil 2, 3, 4, 5). Yapının daha sonra Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna devredildiği belirtilmektedir, ancak bu esnada iç mekânda bir değişiklik bilgisine rastlanmamıştır (http://www.buildingdecoration.net). 40

9 Şekil 2. Şekil 3. Şekil2. Esbank Genel Müdürlüğüne Ait Tarihi Bristol Otelinin Korunan Cephesi ( ) (Dökmeci vd., 1993, s.81-82) Şekil3. Cephesi Korunan Bristol Otelinin İç Yüzündeki Yeni Yapının Kesiti ( ) (Dökmeci vd., 1993, s.81-82) Şekil4. Cephesi Korunan Bristol Otelinin Değişen Giriş Katı Planı ( ) (Dökmeci vd., 1993, s.81-82) Şekil5. Cephesi Korunan Bristol Otelinin Değişen Giriş Mekanı ( ) (Dökmeci vd., 1993, s.81-82) Şekil 4. Şekil 5. 41

10 2002 yılında Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından satın alınan binaya, yanındaki beş katlı tarihi konut eklenerek, her iki yapının korunan 5 katlı özgün cephesinin iç yüzü tekrar tamamen yıkılıp, bugünkü Pera Müzesi ve Sergi Binası olarak kullanılmak üzere yeniden inşa edilmiştir (Şekil 6). Tarihi Bristol Otelinin cephesi içte ikinci bir işlev değişikliğine sahne olmuştur. Burada da ilk değişimde olduğu gibi yatırımcının kararı etkili olmuştur de tarihi otelin özgün cephesine yapılan iki kat ilavesi, bu defa 2002 de otelin yanındaki tarihi konut için uygulanmıştır. Böylelikle bugünkü Pera Müzesi ve Sergi Binası olarak kullanılan iki yapı, gerçekte sadece 5 kat cephe kapsamında tarihi değere sahip olup, iç mekanda özgün yapı karakterini tamamen yitirmiştir (Şekil 7,8) deki uygulamada, Bristol Otelinin yıkılan tarihi iç mekanının kat yükseklikleri kısmen korunurken (Şekil 3), 2002 deki uygulamada bu durum sadece zemin ve birinci katlarda geçerli olabilmiştir. Bugün özgün cephedeki diğer üç kat, iç mekanda iki kata karşılık gelmektedir. Tasarımcı, 2002 deki uygulamada tarihi yapı cephesinin iç yüzünde gerçekleşen ikinci değişimin nedenini; banka binasının taşıyıcı sistemindeki sakıncaların yanı sıra, mekan genişlikleri ve kat yüksekliklerinin müze işleviyle bağdaşmaması olarak açıklamaktadır(http://www.buildingdecoration.net). Bristol Oteli, yeni işlevle kullanılan tarihi yapıların iç mekanlarındaki değişim açısından oldukça çarpıçı bir örnektir. Yapının yaklaşık 110 yıllık tarihe sahip olan cephesinin iç yüzü özgün plan kurgusunu tamamen kaybederek, zaman içinde gerçekleşen mekan oluşumlarına sahne olmuştur. Böylelikte mimarlıkta bir ilke olan plan ve cephe ilişkisi ortadan kalkmıştır. Tarihi Bristol Otelindeki bu değişim yapının büyük boyutlu müdahale gerektiren yeni bir işlevle kullanımından kaynaklanmaktadır. Şekil 6. Şekil7. Şekil 6. Pera Müzesine Ait Tarihi Bristol Oteli ve Yanındaki Konutun Korunan Cepheleri Şekil 7. Bugünkü Pera Müzesinin İç Mekanı (2002-.) (www.sinangenim.com.tr) 42

11 Şekil 8. Şekil 8. Cephesi Korunan Tarihi Bristol Oteli ve Yanındaki Konut/Bugünkü Pera Müzesi ve Sergi Binasının Kat Planı ve Cephe Çizimi (2002-.) (www.sinangenim.com.tr) 4.SONUÇ Tarihi yapıları, iç mekanı koruyarak, kullanmak esastır. Ancak tarihi yapıların kullanımı esnasında karşılaşılan zorluklar, kullanmak ve korumak arasındaki önceliğin kimi zaman göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Tarihi yapılarda, iç mekanı korumak anlayışından uzak bir kullanım planlanmamalıdır. Tarihi yapıların özgün ya da yeni bir işlevle kullanımları söz konusu olabilir. Yeni işlevle kullanım özgün işlevle kullanıma göre, iç mekanlarda daha fazla müdahale gerektirerek, koruma açısından riski artırmaktadır. Bu durum şüphesiz ki; yeni işlevle kullanımı reddeden bir anlayış değildir. Ancak tarihi yapıların yeni işlevle kullanımlarının titizlikle planlanması gerektiğinin önemini bir kere daha vurgulamaktadır. Bu nedenle; tarihi yapılarda iç mekanları tehdit eden unsurlar kullanım biçimlerine bağlı olarak irdelenmelidir. Tarihi bir yapı plan ve cephe kurgusu ile bütün olarak bir değere sahiptir. Tarihi yapıların dışarıdan bakıldığında korunan, ancak iç mekanda yok olmuş özgün nitelikleri yapıda değer kaybı oluşturmaktadır. Bu çalışmada açıklanan tarihi yapıların kullanılması esnasında iç mekanlarda değer kaybına yol açabilecek unsurlara özenle dikkat edilmelidir. 43

12 KAYNAKÇA Dökmeci, V., Dülgeroğlu, Y., Berköz Akkal, Lale., (1993), İstanbul Şehir Merkezi Transformasyonu ve Büro Binaları, İstanbul, Literatür Yayınları. Ching, Francis D.K., (2004), İç Mekan Tasarımı, İstanbul, Yapı Endüstri Merkezi. Gönül, B., Küçükarslan Emiroğlu, M., (2007), Türkiye de İç Mimarlık Eğitiminde Restorasyon, 1.Ulusal iç Mimarlık Eğitimi Kongresi, s , Ekim 2007, İtü Taşkışla Binası, İstanbul. (Eylül 2010) (Eylül 2010) 2010) 44

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR?

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için iki değişik

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI İ ç M i m a r l ı k E ğ i t i m i 3. U l u s a l K o n g r e s i / A t ö l y e İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI KAVRAMLAR Araş. Gör. Merve Buldaç, Araş. Gör. Tuğba Levent Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

İtalya da Tarihi Yapılarda Yeni Ek Uygulamalarında Çağdaş Çatı ve Cephe Sistemleri ile Tasarım İlkeleri

İtalya da Tarihi Yapılarda Yeni Ek Uygulamalarında Çağdaş Çatı ve Cephe Sistemleri ile Tasarım İlkeleri İtalya da Tarihi Yapılarda Yeni Ek Uygulamalarında Çağdaş Çatı ve Cephe Sistemleri ile Tasarım İlkeleri Nezihat Köşklük Kaya 1 Konu Başlık No: 3 Çatı ve Cephe Sistemlerinde Süreçler ÖZET Tarihi çevre koruma

Detaylı

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Mimar Orhan Ersan tarafından tasarlanmış olan Balıkesir

Detaylı

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir.

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir. KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 SORU-CEVAPLAR: SORU 1 Koçtaş kataloğundan seçeceğimiz ürünlerin detay-renk ve görünüşlerinde değişiklik yapabilir miyiz? (kulp ya da kapak boyutları

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK SANATTA YETERLİK PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00 / 269 Üniversitemiz

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

Sayısal ortamlar aslında inşa edilmiş fiziksel çevrenin yerini almaktan çok,mimarlığın tamamlayıcısı ve mesleğin önünü açan bir potansiyel

Sayısal ortamlar aslında inşa edilmiş fiziksel çevrenin yerini almaktan çok,mimarlığın tamamlayıcısı ve mesleğin önünü açan bir potansiyel MİMARLIKTA SANALLIK Sayısal ortamlar aslında inşa edilmiş fiziksel çevrenin yerini almaktan çok,mimarlığın tamamlayıcısı ve mesleğin önünü açan bir potansiyel barındırmaktadır. Sanal ortamda tasarım yapmak

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor

BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor Antik çağlardan beri, kentsel dokunun ve kentin kültürel öğesi olarak kent kimliğinin önemli bir parçası olan statlar, en temel

Detaylı

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19 YAPILARDA ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK ÇABALAR İÇİN BİR BİLGİSAYAR ANALİZ PROGRAM MODELİ Dr. Mustafa TOSUN 1 1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com

Detaylı

BAKU OLİMPİK STADYUMU

BAKU OLİMPİK STADYUMU BAKU OLİMPİK STADYUMU Azerbaycan Baku de şehrin yeni simgelerinden biri olmaya aday Baku Olimpik Stadyumu kent merkezine girişte, Haydar Aliyev Bulvarı ile Büyük Şor Gölü sınırında, Azizbeyov Kavşağı ile

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK DOKTORA PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00/269 Üniversitemiz Fen

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

1 2 3 4 5 İçindekiler Genel Bilgiler 3-9 Arsa ve Metro İlişkisi 10-11 Arsa Bilkent Köprüsü İlişkisi 12 Alan Hesabı 13 Yaklaşık Maliyet Tablosu 14 Yaklaşık Gelir ve Zamanlama Tablosu 15 Öneri 1 16-21 Öneri

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

Tolcay İnşaat olarak ayrıntılara gösterdiğimiz özen ve mükemmeliyetçi yaklaşımımız ile dünya standardında «yaşam alanları» yaratıyoruz.

Tolcay İnşaat olarak ayrıntılara gösterdiğimiz özen ve mükemmeliyetçi yaklaşımımız ile dünya standardında «yaşam alanları» yaratıyoruz. Tolcay İnşaat olarak ayrıntılara gösterdiğimiz özen ve mükemmeliyetçi yaklaşımımız ile dünya standardında «yaşam alanları» yaratıyoruz. Bugüne dek çalıştığı farklı projelerle ödüller alan, 2012 senesinde

Detaylı

Mimarlık Meslek Pratiği

Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık yapı sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise tüm dünyada diğer sektörler için itici güç oluşturan dinamik bir sektördür. Son elli yıldır

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI PROGRAMIN TANITIMI: Sanat ve Tasarım, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir ürünüdür.

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

14.1.5. 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi

14.1.5. 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi 14.1.5. 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi nin gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesinin ardından Bilim ve Danışma Kurulumuz 5. Ulusal Yapı Malzemesi

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

YAP/SAT STRÜKTÜR ARSA SAHİBİ YAPIM YÖNETİMİ SATIȘ BELEDİYE MÜTEAHHİT/ FİNANSÖR ELEKTRİK

YAP/SAT STRÜKTÜR ARSA SAHİBİ YAPIM YÖNETİMİ SATIȘ BELEDİYE MÜTEAHHİT/ FİNANSÖR ELEKTRİK Ne? Nasıl? Niçin? Kim Için? YAP/SAT STRÜKTÜR ARSA SAHİBİ MİMAR MEKANİK BELEDİYE YAPIM YÖNETİMİ SATIȘ MÜTEAHHİT/ FİNANSÖR ELEKTRİK Talep : Kaliteli yapı. Risk : Minimum tekel durumu Pazarlama : Minimum

Detaylı

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE ve KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA ve TANITMA VAKFI Kadıköy,bugünkü çarşı alanı ile şekillenmeye başlamış, 18.yy da Türkler ve Rumların yaşadığı bölgeye Ermeniler de yerleşmeye başlamıştır.

Detaylı

3X3 Stratejik Tasarım Programı

3X3 Stratejik Tasarım Programı 3X3 Stratejik Tasarım Programı 132 Amaç 3x3 Stratejik Tasarım Programı nın amacı; kentlerin dönüşüm sürecine katkı sağlayabilecek potansiyel alanlarda farklı tasarımcılarla birlikte yenilikçi fikirler

Detaylı

VdS Eğitim Merkezi. Güvenlik işbirliğinde profesyonel yurt dışı ve yurt içi eğitimleri

VdS Eğitim Merkezi. Güvenlik işbirliğinde profesyonel yurt dışı ve yurt içi eğitimleri VdS Eğitim Merkezi Güvenlik işbirliğinde profesyonel yurt dışı ve yurt içi eğitimleri VdS hakkında VdS; yangından korunma, güvenlik ve doğal afetten korunma alanlarıyla şirket güvenliği konusunda dünya

Detaylı

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ;

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ; 30 Mart 2012, İstanbul PROSteel 2012 Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 09:30 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Yük. Mim. İpek Akpınar;

Detaylı

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi YAZICI GRUP / YAZICI İNŞAAT Yazıcı İnşaat, Hasan Yazıcı nın 1954 yılında Trabzon dan iş hayatına atılmak üzere yaptığı göçle başlamıştır. Başlangıçta taşeron olarak çalıştığı

Detaylı

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım VI MMR 402 Bahar 4 6 0 7 18 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç Görseller: EGA H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ Helsingborg, İsveç İsveç in en iddialı planlama ve kentsel dönüşüm projelerinden biri olan H+ projesi, Helsingborg kentinin güney kısımlarının mavi-yeşil

Detaylı

Koolhaas ın Esasları

Koolhaas ın Esasları YİRMİBİR MİMARLIK TASARIM MEKAN SAYI 130 HAZİRAN 2014 11(KIBRIS 12) Koolhaas ın Esasları Venedik Mimarlık Bienali öncesinde küratör Rem Koolhaas ın Esaslar temasını Ayça İnce, Gökhan Karakuş, Mert Eyiler

Detaylı

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi JÜRİ GÖRÜŞÜ ÇUHADAROĞLU sponsorluğunda gerçekleştirilen ÇUHADAROĞLU Alüminyum 2013 Öğrenci Yarışması nın ana teması Expo 2016 Antalya Kulesi Projesi dir. Yarışmacılardan sembolik bir kule tasarımı istenmiş

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ Murat BAYRAM Binalarda Enerji Verimliliği Şubesi Şube Müd.V. bayram.bay@gmail.com Enerji Nedir? İş yapabilme kabiliyetidir. Enerji Yönetimi Nedir? Yaşam için gerekli

Detaylı

izim PREFABRİK www.bizimprefabrik.com Bizim Prefabrik Çelik Yapı İnşaat Sanayi

izim PREFABRİK www.bizimprefabrik.com Bizim Prefabrik Çelik Yapı İnşaat Sanayi izim PREFABRİK Bizim Prefabrik Çelik Yapı İnşaat Sanayi izim PREFABRİK Bizim Prefabrik Çelik Yapı İnşaat Sanayi BİZİM PREFABRİK sektördeki tecrübe, bilgi birikimi e becerilerini geçmişten günümüze taşıyarak

Detaylı

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR Branş Analizi program geliştirme ÖSYM 2013 yılında yaptığı değişiklikle Eğitim Bilimleri Testi ndeki soru sayısını 120 den 80 e düşürmüştür. Bu bağlamda program geliştirmenin soru sayısını diğer alanlara

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

Çiçek gibi bir yuvanız olsun... www.florakonaklari.com

Çiçek gibi bir yuvanız olsun... www.florakonaklari.com Çiçek gibi bir yuvanız olsun... www.florakonaklari.com Flora Konakları nda hayat var! İstanbul un Anadolu yakasında Tuzla ya yeni bir şehir kuruluyor. Hayalini kurduğunuz yaşamı size sunmaya hazırlanan

Detaylı

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığından: Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İç Mimari için BIM 1. bölüm

İç Mimari için BIM 1. bölüm İç Mimari için BIM 1. bölüm BIM (Yapı Bilgi Sistemi) hakkındaki görüşler genellikle binanın dış tasarımı ve BIM in mimari tasarımın bu alanına getirdiği faydalar üzerine odaklanır. Binaların katı modelleri,

Detaylı

Knauf ile Ses Yalıtımı - Her ses sınıfı için sistem çözümü. Knauf ile Ses Yalıtımı 06/2015

Knauf ile Ses Yalıtımı - Her ses sınıfı için sistem çözümü. Knauf ile Ses Yalıtımı 06/2015 Knauf ile Ses Yalıtımı - Her ses sınıfı için sistem çözümü Knauf ile Ses Yalıtımı 06/2015 es yalıtımı Knauf Kuru Yapı Sistemleri ile Ses yalıtımı Son yıllarda konutlarda değişen yaşam alışkanlıkları, elektronik

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

Dünyaca ünlü mimar ZAHA HADİD, H. Aliyev Müzesi projesinde SANDER ürünlerini tercih etti. Bakü Flame Tower projesinde SANDER ürünlerini kullanıyor.

Dünyaca ünlü mimar ZAHA HADİD, H. Aliyev Müzesi projesinde SANDER ürünlerini tercih etti. Bakü Flame Tower projesinde SANDER ürünlerini kullanıyor. Şirket Profilimiz Misyonumuz 2001 yılında İstanbul Şişli de kurulan Sander Ltd. Şti. olarak, 2011 yılı itibariyle kurumsallaşmamızı tamamlamış biçimde, 5000 m 2 lik tesislerimizde, tecrübeli ve eğitimli

Detaylı

İçinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortam.

İçinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortam. MİMARİ ÇEVREDE FORM VE MEKAN KAVRAMLARI MEKAN İnsanın içinde eylemlerini yerine getirdiği, onu saran ve ait olma duygusu yaratan, yatay ve düşey elemanlarla sınırlandırılmış üç boyutlu düzenlemeler. İçinde

Detaylı

SN. ŞAHIS VEYA FİRMA ADI

SN. ŞAHIS VEYA FİRMA ADI SN. ŞAHIS VEYA FİRMA ADI ÖZBULUTLAR A.Ş 1982 yılında Yozgat ta kurulan ve zahirecilik, hayvancılık, suni gübre, akaryakıt ve lpg istasyonları, mobilya, beyaz eşya sektöründe hizmet vermektedir. Mevcut

Detaylı

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİ YAPILARININ TASARIMINDA GÜRÜLTÜ ETKENİ Sanayi Yapılarının Organize Sanayi Bölgelerinde Planlanması Sanayi birimlerinin

Detaylı

Çankaya/Çukurca da Konut ve Ticaret Yapısı Ada 7 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Çankaya/Çukurca da Konut ve Ticaret Yapısı Ada 7 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Çankaya Belediyesi 26124 Ada 7 parsel için hazırlanan 33306.27 m 2 inşaat alanına sahip konut ve ticaret projesi, Projenin Adı : 26124 / 7 de Konut ve Ticaret Yapısı Yeri : Çankaya / Çukurca Parsel Alanı

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

Evde ya da ofisinizde, günde ortalama 6 saat süre ile 10 adet akkor lamba kullandığınızda; LED NEDİR? LED Aydınlatma Sistemleri Nasıl Çalışır?

Evde ya da ofisinizde, günde ortalama 6 saat süre ile 10 adet akkor lamba kullandığınızda; LED NEDİR? LED Aydınlatma Sistemleri Nasıl Çalışır? LED NEDİR? LED Aydınlatma Teknolojisi,enerji tasarruflu aydınlatmada en son teknolojidir. LED 'Işık Yayan Diyot', elektriği ışığa dönüştüren yarı iletken cihaz anlamına gelir.led aydınlatmanın düşük enerji

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DÖRT BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR: MİMARLIK BÖLÜMÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ RESTORASYON BÖLÜMÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ Mimarlık

Detaylı

BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU

BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı Mimari Tasarım 1 2 dersleri kapsamında "Beşiktaş" teknik gezisi 22 Mart 2013 tarihinde Doç. Dr. Ayla Ayyıldız Potur, Yrd.

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS TAŞIYICI SİSTEMLER ARCH 206T 4 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH102,ARCH205,ARCH209,ARCH112

Detaylı

CATI YALITIM CEPHE DOSYA MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP. MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL

CATI YALITIM CEPHE DOSYA MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP. MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL TÜRK YE N N ULUSLARARASI YATIRIM, PROJE VE MÜTEAHH TL K DERG S MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP CATI DOSYA CEPHE YALITIM CEPHE YALITIM ÇATI BOĞAÇHAN DÜNDARALP

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

BARBAROS RESERVE BODRUM

BARBAROS RESERVE BODRUM BARBAROS RESERVE BODRUM SENSE His:/nesne görme, duyma, tad alma, koklama, dokunma ve bu geleneksel duyuların ötesinde olası farklı duyularla edinilen algı Live Doğallığın ve konforun yeni tanımı Kendine

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

EMİNEVİM Konutta Yeni Fikirler Yarışması Soru ve Cevapları

EMİNEVİM Konutta Yeni Fikirler Yarışması Soru ve Cevapları EMİNEVİM Konutta Yeni Fikirler Yarışması Soru ve Cevapları Tarih: 05 Eylül 2011 Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. EMİNEVİM İstanbul-Tuzla da Konut Yerleşimi Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari

Detaylı

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması İhtiyaç duyulan büyük bir boşluktur, ışığa ihtiyaç duyan büyük bir boşluk, çok uzun zamandır unutulmaya yüz tutmuş olan da budur. Yapılmak istenen ihtiyaç duyulan

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

bağdat caddesi suadiye NUR rezidans çiğdem KONUTPROJELERİ 2015 KORUSİTESİ istanbul çelem

bağdat caddesi suadiye NUR rezidans çiğdem KONUTPROJELERİ 2015 KORUSİTESİ istanbul çelem loft bağdat caddesi suadiye NUR rezidans çiğdem KONUTPROJELERİ 2015 KORUSİTESİ istanbul çelem Kat karșılığı inșaat sektörüne yeni bir anlayıș getirme hedefiyle yola çıkan Arkad Yapı, LEED ( Ekolojik Çevre

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

yapıda uzman eller www.hilaryapi.com

yapıda uzman eller www.hilaryapi.com MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ PREFABRİK YAPILAR PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME CEPHE KAPLAMA ZEMİN DÖŞEME VE YER KAPLAMA ÇATI KAPLAMA İZOLASYON VE YALITIM DEKORASYON İŞLERİ EMLAK MÜŞAVİRLĞİ 0312 5661166 0544 Turgut

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

TSKB GYO 2010 FAALİYET RAPORU 20

TSKB GYO 2010 FAALİYET RAPORU 20 TSKB GYO 2010 FAALİYET RAPORU 20 TSKB GYO nun stratejisi başarıyı yineleyebilir kılmak üzerine kuruludur. Şirket her defasında kendini bir üst seviyeye taşıyacak projeleri hedeflemektedir. YİNELEYEN TSKB

Detaylı

Mimarlık Fakültesi MİMARLIK İÇ MİMARLIK ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

Mimarlık Fakültesi MİMARLIK İÇ MİMARLIK ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI MİMARLIK İÇ MİMARLIK ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI HALİÇ SENİ BEKLİYOR T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK Mimarlık, toplumun tüm sosyal gereksinmelerini ve insanın estetik duygularına yanıt verebilecek mekanların

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ 10080003017 ELİF TÜRKMEN AĞUSTOS / 2014 İZMİR STAJ YAPAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : Elif TÜRKMEN NUMARASI : 10080003017

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı İLGİSİ Öğretim Dili GRAFİK TASARIM ve GÖRSEL İLETİŞİM Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

EYLÜL 2015. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

EYLÜL 2015. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa EYLÜL 1 www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRA ANALİZ 1 PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRA ANALİZ 2O1 Perspektif Strateji Araştırma; doğru, nitelikli bilginin

Detaylı

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ TANIM Tiyatro, opera, sinema, televizyon, kültür ve eğlence alanlarındaki etkinlikleri planlayan ve yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,GEREÇ VE EKİPMAN - Düzenlenecek sahne veya gösteri için

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI BİLGİSİ 1 ARCH 102T 2 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH105 Eğitim

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 202 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II FİNAL RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 202 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II FİNAL RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 202 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II FİNAL RAPORU EVKA 1 2005 Onur ACAR 2003516001 PLN 202 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II FİNAL RAPORU

Detaylı

GEMİ VE YAT TASARIMCISI

GEMİ VE YAT TASARIMCISI TANIM Deniz taşıtlarının; hidrodinamik kanunlara uygun olarak fiziksel, matematiksel normlardan yararlanarak estetik ve ergonomik kuralları da uygulayarak iç mekan ve kabuk tasarımını yapan kişidir. A-

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE MAHALLESİ PAFTA NO:131 562 ADA 11 PARSEL Küçük Dolap Sokak Kapı No:2 MEVCUT DURUM: Süleymaniye yenileme

Detaylı

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında

Detaylı

INTERA İÇ MEKAN ÖDÜLLERİ 2010. Şartname

INTERA İÇ MEKAN ÖDÜLLERİ 2010. Şartname INTERA İÇ MEKAN ÖDÜLLERİ 2010 Şartname Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından verilen INTERA İç Mekan Ödülleri nin amacı,türkiye nin iç mekan tasarımı konusunda nitelikli işlere imza atan mimar, iç mimar

Detaylı

(11 Ocak 1995 tarihinde Bakanlık vekillerinin 525inci toplantısında Bakanlar Komitesince kabul edilmiştir)

(11 Ocak 1995 tarihinde Bakanlık vekillerinin 525inci toplantısında Bakanlar Komitesince kabul edilmiştir) Mimari Mirasa Ait Tarihi Anıt ve Binalarla İlgili Belgeleme Metod ve Sistemlerini Düzenlemekle Görevli Üye Ülke Bakanlarından Oluşan Komitede Alınan Tavsiye Kararı No. R(95)3, (COE 1995) Recommendation

Detaylı

4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ

4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ 4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ ÇEVRE DOSTU ÜRÜN TALEBİ CEVREDOSTU.COM HAKKINDA CEVREDOSTU.COM

Detaylı

AYDINLATMA OTOMASYONU VE ENERJİ TASARRUFU SİSTEMLERİ

AYDINLATMA OTOMASYONU VE ENERJİ TASARRUFU SİSTEMLERİ AYDINLATMA OTOMASYONU VE ENERJİ TASARRUFU SİSTEMLERİ Cüneyt ALSAT EEC Entegre Bina Kontrol Teknolojileri A.Ş. ÖZET İşletmelerin sert rekabet koşulları altında ayakta kalmaları ve karlılıklarını arttırmaları

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (GTM 047) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (GTM 047) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (GTM 047) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü İkieylül

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS MİMARLIĞA GİRİŞ ARCH 101T 1 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler - Eğitim Dili

Detaylı

1. ULUSLARARASI ÇELİK ZİRVESİ SUNUMU

1. ULUSLARARASI ÇELİK ZİRVESİ SUNUMU 1. ULUSLARARASI ÇELİK ZİRVESİ SUNUMU Hazırlayan Akşan Grup Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Melih ŞİMŞEK İnşaat Mühendisi 2.000.000 m 2 lik tecrübesi ve Akkon çelik fabrikasında yıllık 25.000 ton üretim

Detaylı

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN 1. Aşağıdakilerden hangisi vitrin i tanımlar? A) Satış yeridir. B) Bir reklamdır. C) Gösteri ve uygulamadır. D) Vitrin sunulacak ürünlerin sergilendiği,

Detaylı

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3-4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3-4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul CEPHE KAPLAMA TUĞLASININ KULLANIM PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN 1 Konu Başlık No: 2 Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları ÖZET İnsan, doğaya müdahale edip, çevresini

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

oğuz emre bal // işler

oğuz emre bal // işler oğuz emre bal // işler GİRİŞ +0.34 oğuz emre bal // işler YAŞAMA MEKANI ±0.00 ±0.00 ±0.00 +0.34 HOL MUTFAK +0.34 önsöz: Tasarım inanılmaz bir enerji ve yeni bir şeyler üretmek çok büyük coşku. Bu coşku

Detaylı

UYGULAMA VE SATIŞ BAYİİ

UYGULAMA VE SATIŞ BAYİİ UYGULAMA VE SATIŞ BAYİİ DEĞERLİ APARTMAN SAKİNLERİ ISI YALITIMI DOĞRU YAPILIRSA YATIRIMDIR HEMDE KAZANDIRAN BİR YATIRIMDIR....VE BİZ DEST YAPI OLARAK ATACAĞANIZ BU DOĞRU ADIMDA 14 YILLIK YAPI UYGULAMALARI

Detaylı