TARİHİ YAPILARI İÇ MEKANI KORUYARAK KULLANMAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİHİ YAPILARI İÇ MEKANI KORUYARAK KULLANMAK"

Transkript

1 TARİHİ YAPILARI İÇ MEKANI KORUYARAK KULLANMAK Bilge GÖNÜL* ÖZET Türkiye de tarihi yapıları korumak üzerine yapılan çalışmalar fayda sağlasa da sorunlar devam etmektedir. Bu sorunlardan biri olarak; cephe kapsamında korunuyor gibi görünen tarihi yapıların iç mekanlarında değer kaybına yol açan uygulamalar gerçekleşebilmektedir. Bunun sonucunda çağdaş yaşama adapte olmaya çalışan tarihi yapılar onları değerli kılan iç mekan özelliklerinin bazılarını veya tamamını kaybedebilmektedirler. Bu çalışmanın amacı; tarihi yapıların kullanılması esnasında, koruma kapsamında iç mekanlarda değer kaybına yol açan unsurları ortaya çıkarmak ve tarihi yapıları iç mekanı koruyarak kullanmanın önemini vurgulamaktır. Bu bağlamda seçilen örnekler dıştan korunuyor gibi görünen yapıların iç mekanlarında ne kadar değişime uğradıklarını belirlemeye yöneliktir. Bu çalışmanın sonucunda; koruma açısından, tarihi yapıların iç mekanlarını tehdit eden unsurların, yapıların kullanım biçimine bağlı olarak irdelenmesinin önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre; yeni işlevle kullanılan tarihi yapıların, özgün işlevle kullanılan yapılara göre, daha fazla müdahele gerektirerek, iç mekanda değer kaybetme riskinin artabileceği anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Koruma, İç Mekan, İşlev, Tarihi Yapı, Tarihi Değer ABSTRACT There are studies in Turkey to protect the historical buildings, but still the problems continue. One of those problems is that to protect the exterior elevations of the historical buildings, but not the interior spaces. Interior spaces may loose their own characteristics. The aim of this study is to expose the factors which cause the loss in value in interior spaces of historical buildings and to emphasize the importance of the protection while using the historical buildings. In this study the examples are chosen to uncover the interior spaces of the historical buildings of which exterior elevations look like protected. As a result of this study; it is clearly seen that it is important to examine the factors which threaten the interior spaces of the historical buildings in terms of utilization of those spaces. Re-functioned historical buildings need more appliance than the historical buildings in the original usage. For this reason, the interior spaces of the re-functioned historical buildings have more risk in loosing their historical values. Keywords: Protection, Interior Space, Function, Historical Building, Historical Value *Yrd.Doç.Dr., Beykent Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

2 1.GİRİŞ Koruma bütüncül bir olgudur. Tarihi yapılar sahip oldukları değerlerin tümü ile korunmalıdır. İç mekan algısı tarihi bir yapıya önemli ölçüde değer katmaktadır. Bu yüzden koruma uygulamalarında, iç mekana yönelik müdahalelere titizlikle yaklaşılması gerekir. Aksi halde tarihi yapıların iç mekanları, sahip olduğu fiziki (strüktür, malzeme vb), kültürel (tarih, anı vb) ve ekonomik değerini yitirebilmektedir. Tarihi yapıların kullanımında değişiklik yapma isteği genellikle iç mekanlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu yüzden cepheye oranla iç mekanlarda değer kaybı riski artmaktadır. Sonuçta; pek çok tarihi yapı cephesi geçmişe şahitlik ederken, iç mekanlar bugünün yansıması olarak varlıklarını sürdürmektedir. Cepheleri askıya alınarak, iç mekanlarının tamamen yıkılıp yeniden yapıldığı tarihi yapılardaki uygulamalar bunun en belirgin örneğidir. Konuya ışık tutması açısından, bazı kavramların tanımlarını açıklayarak, çalışma konusu ile bağlantısından söz etmek yerinde olacaktır sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunun, tanımların yer aldığı 3. maddesinde, kültür varlıkları, koruma, ve korunma tanımları şöyledir: Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarih devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır. Koruma ve korunma ; taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri; taşınır kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım, onarım ve restorasyon işleridir. Kültür varlıkları tanımında yer alan sosyal yaşama konu olma durumu, tarihi yapıların iç mekan açısından önemini vurgulayan unsurlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Ancak yeterli değildir. Tarihi bir iç mekan yapıya, dönemine, kullanıcısına ve topluma dair korunması gereken çok çeşitli bilgiler içermektedir. Sosyal yaşam da bunlardan biridir. Bunun yanı sıra koruma, korunma kavramlarının yasadaki tanımında, daha çok teknik ifadeler yer almaktadır. Halbuki günümüzde koruma kavramı ile ilgili olarak fiziki niteliğinin yanı sıra manevi değerlerle de sıkça söz edilmektedir. İç mekan manevi değerler açısından son derece önemlidir. Bu noktada iç mekan tanımına başvurmak gerekecektir.; İç mekan; içinde olduğu hissedilen fiziksel sınırları belirli olan alan olarak tanımlanabilir. İç mekan algısı bölünmüşlük durumuyla genel olarak mekan kavramından ayrışmaktadır. Bu konuda Ching; fiziksel sınırları tanımlayan mimari 34

3 ögelerin mekanı kapatarak, onu çevresindeki iç mekanlardan ve dışarıdan ayırdığını söylemektedir (Ching,s.14). Bu çalışmada vurgulanan iç mekan kavramı, tarihi olma hissini veren yapı kabuğunun içine yöneliktir. Buradan yola çıkarak yarı açık mekan niteliğindeki bir avlu mekanı da, bölünmüşlük içermesiyle, kapalı bir mekan olan oda gibi iç mekan karakteri taşımaktadır. Koruma kapsamındaki çalışmalarda tarihi yapılarda iç mekana ilişkin çok değerli bilgi ve görüşler yer almaktadır. Konuya ayrıntılı olarak yer verilen bu çalışmanın öncekilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada koruma kapsamında tarihi yapıların iç mekanlarını tehdit eden unsurların yer aldığı bölümün ardından bunların işlevle ilişkisinin örneklerle irdelendiği diğer bölüm yer almaktadır. Bu kapsamda işlev, tarihi yapıların iç mekanlarını çok önemli ölçüde tehdit eden bir unsur olarak bu çalışmada ağırlıklı bir yere sahip olmuştur. Bu yüzden tarihi yapıların iç mekanlarını tehdit eden unsurlar, iki tarihi yapı örneği üzerinde işlevle ilişkilendirilerek irdelenmiştir. Örneklerin sayıca azlığı bildirinin getirdiği kısıtlamalardan kaynaklanmaktadır. Yeni işlevle kullanılan tarihi yapı örneğine daha detaylı yer verilmiş olması, bu yapıların iç mekanlarının koruma kapsamında daha fazla risk altında olduğunun bir göstergesi olarak bu çalışmanın sonucundaki bir saptamayı ortaya çıkarmaktadır. 2.TARİHİ YAPILARIN İÇ MEKANLARINI KORUMA KAPSAMINDA TEHDİT EDEN UNSURLAR Tarihi yapıları korumak için kullanımlarının sürekliliğini sağlamak doğru bir yaklaşımdır. Zira kullanım dışı kalan yapılar hızla yok olacaktır. Bu çalışmada, tarihi yapıları, iç mekanı koruyarak, kullanmanın önemine değinilmektedir. Burada sözü edilen kullanım özgün ya da yeni bir işlevle olabilir. Ancak bu noktada korumak ile kullanmak kavramlarının arasındaki ilişkiyi doğru kurabilmek son derece önemlidir. Amaç korumaktır, kullanmak korumak için bir araçtır. Venedik tüzüğünün 5.maddesinde sözü edilen yeni bir işlevle kullanımdır: Kültür varlığının korunması, her zaman onları herhangi bir yararlı toplumsal amaç için kullanmakla kolaylaştırılabilir.bunun için bu tür bir kullanma arzu edilir, fakat bu nedenle yapının planı, ya da bezemeleri değiştirilmemelidir. Ancak bu sınırlar içinde yeni işlevin gerektirdiği değişiklikler tasarlanabilir ve buna izin verilebilir (http://www.mo.org.tr). Buradan da anlaşıldığı gibi; yeni işlevle kullanım esnasında tarihi yapıya müdahale mümkün olduğu kadar sınırlı tutulmalıdır. Tarihi yapıları, özgün ya da yeni bir işlevle kullanmak için onarmak gerekebilir. Esas amacın korumak olduğu göz ardı edilmeden, tarihi yapının sahip olduğu değerler ön plana çıkacak şekilde onarım yapılmalıdır. Bu konuda Venedik tüzüğünün 9.maddesi şöyledir: Onarım uzmanlık gerektiren bir iştir. Amacı, kültür varlığının estetik ve tarihi değerini korumak ve ortaya çıkarmaktır ( 35

4 Bütün bunlardan anlaşıldığı gibi; korumak için kullanmak gereklidir, ancak yeterli değildir. Kullanımı devam eden tarihi yapılarda iç mekanı tehdit eden unsurlar oluşmaktadır. Bunlar aşağıdaki başlıklarda açıklanmaktadır: 2.1.Kullanım ve Kullanıcıdan Kaynaklanan Unsurlar Tarihi yapılarda iç mekanlar kullanım ve kullanıcının etkisi altında değer kaybedebilmektedir. Kullanım ile kastedilen işlev tanımının yanı sıra kullanmak eyleminin kendisi olarak da düşünülebilir. Kullanmak eyleminin sürekliliği, iç mekan ve elemanlarında oluşturacağı eskimeye bağlı olarak koruma açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu da sürekli bakım gereğini gündeme getirmektedir. Bu çalışma kapsamında yoğunlukla sözedilen işlev bir kullanım biçimi olarak; tarihi yapıların iç mekanlarında koruma kapsamında değerlendirilmesi gereken en önemli unsurdur demek, çok abartılı bir ifade oluşturmaz. İşleve bağlı unsurların açıklandığı bu bölümün yanı sıra, işlev konunun örneklerle irdelendiği bölümde de ele alınmıştır. İşlevin Geçerliliği: Özgün işlev geçerliliğini kısmen veya tamamen yitirmişse, tarihi yapı, bulunduğu çevre ve kullanıcılara bağlı olarak, yeni bir işlevle kullanılabilir. Bu durum daha çok yeni işlevle kullanılan tarihi yapılarda söz konusudur. Özgün iç mekan her işlevle uyumlu olmayabilir. Tarihi yapıları korumak açısından, iç mekanla uyumlu yeni bir işlevle kullanmak doğru olacaktır. İşlevin Programlanması: Tarihi yapılar özgün işlevlerine göre tasarlanmış ve boyutlandırılmıştır. Tarihi bir yapıda iç mekanın korunması açısından özgün işlevin sürekliliğinin yanı sıra işlevin mevcut mekan potansiyeline uygun biçimde programlanarak sürdürülüyor olması da çok önemlidir. Büyük boyuttaki geleneksel konutlar buna iyi bir örnektir. İlk olarak bir ailenin çocuklarının evlenerek bir arada yaşaması için tasarlanmış konutlar, aynı ailenin yaşlı bir ferdi tarafından kullanılmaya devam ettiğinde, yapının kullanılmayan bölümlerindeki harabiyet iç mekanda koruma açısından tehdit oluşturmaktadır. Özgün işlevini sürdüren yapılarda kullanıcıdan kaynaklanan bu durum, başka bir deyişle işlevin yetersiz kullanımı olarak adlandırılabilir. Tarihi bir yapının yeni bir işlevle kullanılması söz konusu olduğunda da; yeni işlevin ne olacağı kadar ne boyutta programlanacağı da çok önemlidir. Bu esnada iç mekanın sunduğu olanaklar içinde ve yapının değerini ön plana çıkaracak şekilde planlama yapılmalıdır. Halbuki bunun aksine, taşıyabileceği mekan potansiyelinin üstünde işlevle yüklenen tarihi yapılar bulunmaktadır. Bu durum tasarımcının yanı sıra kullanıcı ve yatırımcıdan kaynaklanan bir unsur olarak iç mekanı tehdit edebilmektedir. Bu yüzden tarihi yapının özgün ya da yeni işlevle kullanımını planlamak ciddi bir tasarım işidir. 36

5 Sürekli İşlev Değişikliği: Genellikle tarihi yapıların el değiştirmesinden kaynaklanan bu durum kullanım, kullanıcı ve yatırımcıdan kaynaklanan bir sorun olarak iç mekanı tehdit eden unsurlar oluşturabilir. İç mekan her yeni işleve adapte olmaya çalışırken zarar görmektedir. Üçüncü bölümde yer verilen tarihi Bristol Oteli bu konuda çok çarpıcı bir örnek oluşturmaktadır. Kullanıcı kimliği, tarihi yapılarda iç mekanların korunması açısından tehdit oluşturan bir diğer unsurdur. Kullanıcı Kimliği: Tarihi yapının kim/ler tarafından kullanıldığı iç mekanı koruyarak kullanmak açısından önemlidir. Yapının ilk sahipleri veya devamı fertler tarafından kullanılıyor olması, aidiyet duygusunu ve manevi değerleri ön plana çıkarmaktadır. Bu durumda, el değiştiren tarihi yapıların aksine, ilk kullanıcı kimliğinin korunuyor olması iç mekan açısından olumlu bir etken olarak düşünülebilir. Ancak bu durum tamamen geçerliliğini koruyamamaktadır. İşlevin programlanması başlığı altında da açıklandığı gibi; geleneksel konutlarda kullanıcı kimliğinin değişmezliği koruma açısından iyimser bir yaklaşım oluşturmasına rağmen, yapının büyüklüğü yeterli kullanıma imkan tanımadığından, kullanılmayan mekanlarda harabiyete bağlı değer kaybı oluşabilmektedir. Kullanıcı kimliğine bir diğer açıdan bakıldığında; tarihi yapıyı kullananların halk mı, yoksa şahıslar mı olduğu iç mekanı etkileyen bir unsur olarak düşünülebilir. Halkın kullanıcı olduğu bir yapıda kullanım yoğunluğu eskimeye veya tahribata yol açabileceği gibi, şahıs kullanımında ise müdahalenin gözlenemez oluşu tarihi yapılarda iç mekanın korunması açısından tehdit oluşturabilmektedir. 2.2.Tasarım ve Tasarımcıdan Kaynaklanan Unsurlar Tarihi yapıların, özgün ya da yeni işlevle, kullanımlarının sürekliliği için yeni ve çağdaş yaşama ayak uydurmaları gereği kaçınılmazdır. Bu yüzden tarihi yapılarda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Burada tasarımcının iç mekana katkısı büyüktür. Tarihi yapıların iç mekan tasarımı, konusunda uzmanlaşmış mimar ya da iç mimarlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu alanda gerek eğitim, gerekse profesyonel yaşamda iç mimarlık mesleğinin önemli bir rol alması gerekmektedir. Ancak bu konuda Türkiye deki iç mimarlık eğitiminin yeterli olmadığı görülmektedir (Gönül vd., 2007, s ) Kullanımı devam eden tarihi yapılar ihtiyaca cevap vermesinin yanı sıra iç mekanın tarihi değerini ön plana çıkaracak şekilde planlanmalıdır. Bu esnada tasarımcının, yatırımcı veya kullanıcıyı bilinçli yönlendirmesi, tasarımın mekana uygunluğu ve koruma açısından oldukça önemlidir. 37

6 2.3.Uygulama ve Uygulayıcıdan Kaynaklanan Unsurlar Tarihi yapılarda iç mekanı korumak açısından ilkeli tasarım anlayışının yanı sıra uygulama ve uygulayıcının rolü de büyüktür. Tarihi yapılara yapılacak müdahalelere titizlikle yaklaşılması gerekmektedir. Söz konusu uygulama teknik ve malzeme açısından doğru kararlar içererek sıklıkla denetlenmelidir. Ayrıca uygulayıcının nitelikli elemanlardan oluşmasına özen gösterilmelidir Yasalar ve Denetimden Kaynaklanan Unsurlar Ülkemizde tarihi yapılar yasalar çerçevesinde korunmaktadır. Ancak bu durumun iç mekanların korunmasında her zaman yeterli olmadığı görülmektedir. Yasal sürecin zorluğu, yasaların kullanıcı, yatırımcı ve uygulayıcı tarafından kabullenilmemesi korumaya engel oluşturan unsurlar olarak dikkat çekmektedir. Ülkemizde iç mekan tasarımı imza yetkisi gerektirmeyen bir uygulama olarak sürdürülmektedir. Bu durum özellikle tarihi yapıların iç mekan tasarımının, uzman kişiler, yasalar ve denetimden uzak bir anlayışla, korumaya aykırı uygulamalarla sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Üstelik kullanımı devam eden yapılarda zaman içinde gerçekleştirilen değişiklikler kontrol dışı kalarak mekansal tarihi değerler yok olabilmektedir. Kısaca; tarihi yapıların iç mekan tasarımı ayrıcalık gerektiren, yasalar kapsamında sürekli denetime ihtiyaç duyulan bir konudur. 2.5.Diğer Unsurlar Tarihi yapıları iç mekan bakımından korumaya yönelik tehdit oluşturan esas unsurların yukarıda açıklandığı alt başlıkların yanı sıra farklı etkenlerle de karşılaşılabilmektedir. Bu bölümde; yatırım ve yatırımcı, eğitim ve bilinç eksikliği, ekonomik yetersizlikler gibi unsurlardan kısaca söz edilmektedir. Yatırım ve Yatırımcı Unsuru: Son yıllarda tarihi yapıları koruma düşüncesinin bazı bölgelerde bir yatırım felsefesi haline dönüştürülmüş olması, koruma açısından motive edici bir unsur olarak iyimser olmayı düşündürürken, bu durumun yol açtığı yeni sorun bu düşünceye gölge düşürmektedir. Koruma çabası tarihi yapılara ekonomik değer kazandırırken, korumanın üst gelir grubuna hitap eden lükse dönük bir iş olduğu yönünde oluşan düşünce, tarihi yapıların topluma ait oldukları gerçeğinin aksine, manevi değerleri baskılamaktadır. Üstelik yatırımcının bir tasarım unsuru olarak değerlendirmediği tarihi yapıların iç mekanlarında koruma anlayışından uzak uygulamalar gerçekleşebilmektedir. Böylelikle tarihi yapı, sahip olduğu mekansal değerler arka plana çekilerek, bulunduğu çevreye bağlı yeni bir değer anlayışına sahip olabilmektedir. Bu durum ise, tarihi yapıları koruma kapsamında iç mekan açısından tehdit oluşturmaktadır. Ekonomik Yetersizlikler: Tüm dünyada ve ülkemizde korumaya karşı yaklaşımların ulaştığı noktaya dikkat çekerek, ekonomik yetersizliklerin korumaya engel bir unsur 38

7 olması kabul edilebilir bir durum değildir. Tarihi yapıların şahıslara değil, topluma ait olduğu düşüncesinden yola çıkarak, resmi ve özel, kurum ve kuruluşların ekonomik sorunlara sahip çıkması beklenmektedir. Eğitim ve Bilinç Eksikliği: Bu konuda toplumun her kesimine sorumluluk düşmektedir. Yukarıda belirtilmeye çalışılan tüm engellerin aşılmasında eğitim ve bilinç konusundaki çabaların önemi göz ardı edilmemelidir. 3.TARİHİ YAPILARDA İÇ MEKANLARIN ÖRNEKLER KAPSAMINDA İŞLEVE BAĞLI DEĞERLENDİRİLMESİ 3.1.Özgün İşlevle Kullanılan Tarihi Yapılarda İç Mekanlar Tarihi yapıların mümkün olduğu kadar özgün işleviyle kullanımlarını sürdürmeleri koruma açısından olumlu bir yaklaşımdır. Hanlar, konutlar, camiler, mescitler ve hamamlar özgün işlevin sürdürülebildiği yapı türlerindendir. Yeniden işlevlendirilen yapılara göre, özgün işlevin sürdüğü yapılarda iç mekanların daha az zarar gördüğü söylenebilir, ancak hiç zarar görmediği söylenemez. Buna örnek olarak; Fazıl Ahmet Paşa Bedesteni özgün işleviyle kullanılmaktadır. Ancak yapının ortak alanlarındaki görsel algı, mekanın tarihsel değeri arka planda kalarak, sıklıkla sergilenen ürünler üzerinde yoğunlaşmaktadır (Şekil1). Kullanıcıdan kaynaklanan bu durum, yapıda koruma yerine, kullanıma yönelik bir önceliğe dikkat çekmektedir. Şekil1. Fazıl Ahmet Paşa Bedesteni Tarihi yapılar özgün işlevleriyle kullanılmaya devam etse bile, günümüz yaşam anlayışı, değişen konfor şartları iç mekanda bazı değişiklikleri zorunlu kılmaktadır. Gereken değişiklikler yapılmadan pek çok tarihi yapıya çağdaş bir yaşam anlayışı kazandırmak imkansızdır. Bu duruma geleneksel konutların wc, banyo, mutfak mekanlarında sıklıkla rastlanmaktadır. Değişiklikler veya ekler; özgün mekanı kapatmayacak şekilde, yapının değerini yok etmeden, ayırt edilebilir ve kaldırılabilir nitelikte doğru tasarım anlayışı 39

8 içeren, yasal nitelikli uygulamalar olmalıdır. Böylelikle yapıda yaşamın sürekliliği sağlanacak ve kullanarak koruma ilkesi yerine getirilmiş olacaktır. Halkın kullanımına açık tarihi yapılar dışında, iç mekandaki müdahalelerin tamamını denetlemek neredeyse imkansızdır. Bu yüzden farkına bile varılmadan, pek çok mekansal tarihi değer yitirilmektedir. Kullanıcı tarafından kapatılan yer ocakları, sökülüp yerine yenisi monte edilen dolaplar, tavan süslemeleri iç mekanda kaybolan değerlere örnek oluşturmaktadır. Kullanıcının bilinç eksikliğinin yanı sıra, yasal işlemlerin zorluğu, ekonomik imkanların yetersizliği veya kişilerin modern çağı yakalama isteği özgün işlevle kullanılan tarihi yapılarda iç mekansal değerlerin korunması açısından tehdit oluşturmaktadır. 3.2.Yeni İşlevle Kullanılan Tarihi Yapılarda İç Mekanlar Özgün işlevini yitiren tarihi yapılar varlıklarını sürdürebilmek için yeni işlevlerle kullanılmalıdır (külliyeler, medreseler, kervansaraylar vb). Bunun yanı sıra özgün işlev geçerli olmasına rağmen, yeni işlevle kullanıma ihtiyaç duyulan tarihi yapılar da bulunmaktadır. Tarihi hamamlar bunun bir örneğidir. Sayıca ihtiyaç duyulanın çok üstünde olması, Türkiye deki tarihi hamamların korunması için işlev değişikliğini gerekli kılmaktadır. Bu durum yeni bir işlevle kullanım için haklı bir neden oluşturmaktadır. Bunun dışında da tarihi yapılar farklı nedenlerle yeni bir işlevle kullanılabilmektedir. Yeni işlevle kullanım tarihi yapıların iç mekanlarında daha çok müdahale gerektirebilir. Bu durum da koruma açısından önemli bir risk faktörü oluşturmaktadır. Tarihi yapıların yeni işlevle kullanımında ekonomik, çevresel ve benzeri faktörlerin etkisi altında kullanıcı, yatırımcı ya da tasarımcının kararı belirleyici olmaktadır. Buna örnek olarak; 1893 yılında inşa edilip, uzun yıllar özgün işleviyle kullanılan Bristol Otelinin zaman içindeki değişimine göz atmak yerinde olacaktır. Yapının özgün işlevinin dışında kullanımı ilk olarak 1987 yılında gerçekleşmiştir. Tarihi Bristol Oteli, Esbank Genel Müdürlük binası olarak yeni bir işlevle kullanılmaya başlamıştır. Buradaki işlev değişikliğinde yatırımcının kararı etkili olmuştur. Tasarımcının kararıyla, korunan özgün 5 katlı cephenin üstüne iki kat ilave edilerek, içte 7 katlı ofis mekanlarından oluşan yeni bir bina inşa edilmiştir (Şekil 2, 3, 4, 5). Yapının daha sonra Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna devredildiği belirtilmektedir, ancak bu esnada iç mekânda bir değişiklik bilgisine rastlanmamıştır (http://www.buildingdecoration.net). 40

9 Şekil 2. Şekil 3. Şekil2. Esbank Genel Müdürlüğüne Ait Tarihi Bristol Otelinin Korunan Cephesi ( ) (Dökmeci vd., 1993, s.81-82) Şekil3. Cephesi Korunan Bristol Otelinin İç Yüzündeki Yeni Yapının Kesiti ( ) (Dökmeci vd., 1993, s.81-82) Şekil4. Cephesi Korunan Bristol Otelinin Değişen Giriş Katı Planı ( ) (Dökmeci vd., 1993, s.81-82) Şekil5. Cephesi Korunan Bristol Otelinin Değişen Giriş Mekanı ( ) (Dökmeci vd., 1993, s.81-82) Şekil 4. Şekil 5. 41

10 2002 yılında Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından satın alınan binaya, yanındaki beş katlı tarihi konut eklenerek, her iki yapının korunan 5 katlı özgün cephesinin iç yüzü tekrar tamamen yıkılıp, bugünkü Pera Müzesi ve Sergi Binası olarak kullanılmak üzere yeniden inşa edilmiştir (Şekil 6). Tarihi Bristol Otelinin cephesi içte ikinci bir işlev değişikliğine sahne olmuştur. Burada da ilk değişimde olduğu gibi yatırımcının kararı etkili olmuştur de tarihi otelin özgün cephesine yapılan iki kat ilavesi, bu defa 2002 de otelin yanındaki tarihi konut için uygulanmıştır. Böylelikle bugünkü Pera Müzesi ve Sergi Binası olarak kullanılan iki yapı, gerçekte sadece 5 kat cephe kapsamında tarihi değere sahip olup, iç mekanda özgün yapı karakterini tamamen yitirmiştir (Şekil 7,8) deki uygulamada, Bristol Otelinin yıkılan tarihi iç mekanının kat yükseklikleri kısmen korunurken (Şekil 3), 2002 deki uygulamada bu durum sadece zemin ve birinci katlarda geçerli olabilmiştir. Bugün özgün cephedeki diğer üç kat, iç mekanda iki kata karşılık gelmektedir. Tasarımcı, 2002 deki uygulamada tarihi yapı cephesinin iç yüzünde gerçekleşen ikinci değişimin nedenini; banka binasının taşıyıcı sistemindeki sakıncaların yanı sıra, mekan genişlikleri ve kat yüksekliklerinin müze işleviyle bağdaşmaması olarak açıklamaktadır(http://www.buildingdecoration.net). Bristol Oteli, yeni işlevle kullanılan tarihi yapıların iç mekanlarındaki değişim açısından oldukça çarpıçı bir örnektir. Yapının yaklaşık 110 yıllık tarihe sahip olan cephesinin iç yüzü özgün plan kurgusunu tamamen kaybederek, zaman içinde gerçekleşen mekan oluşumlarına sahne olmuştur. Böylelikte mimarlıkta bir ilke olan plan ve cephe ilişkisi ortadan kalkmıştır. Tarihi Bristol Otelindeki bu değişim yapının büyük boyutlu müdahale gerektiren yeni bir işlevle kullanımından kaynaklanmaktadır. Şekil 6. Şekil7. Şekil 6. Pera Müzesine Ait Tarihi Bristol Oteli ve Yanındaki Konutun Korunan Cepheleri Şekil 7. Bugünkü Pera Müzesinin İç Mekanı (2002-.) (www.sinangenim.com.tr) 42

11 Şekil 8. Şekil 8. Cephesi Korunan Tarihi Bristol Oteli ve Yanındaki Konut/Bugünkü Pera Müzesi ve Sergi Binasının Kat Planı ve Cephe Çizimi (2002-.) (www.sinangenim.com.tr) 4.SONUÇ Tarihi yapıları, iç mekanı koruyarak, kullanmak esastır. Ancak tarihi yapıların kullanımı esnasında karşılaşılan zorluklar, kullanmak ve korumak arasındaki önceliğin kimi zaman göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Tarihi yapılarda, iç mekanı korumak anlayışından uzak bir kullanım planlanmamalıdır. Tarihi yapıların özgün ya da yeni bir işlevle kullanımları söz konusu olabilir. Yeni işlevle kullanım özgün işlevle kullanıma göre, iç mekanlarda daha fazla müdahale gerektirerek, koruma açısından riski artırmaktadır. Bu durum şüphesiz ki; yeni işlevle kullanımı reddeden bir anlayış değildir. Ancak tarihi yapıların yeni işlevle kullanımlarının titizlikle planlanması gerektiğinin önemini bir kere daha vurgulamaktadır. Bu nedenle; tarihi yapılarda iç mekanları tehdit eden unsurlar kullanım biçimlerine bağlı olarak irdelenmelidir. Tarihi bir yapı plan ve cephe kurgusu ile bütün olarak bir değere sahiptir. Tarihi yapıların dışarıdan bakıldığında korunan, ancak iç mekanda yok olmuş özgün nitelikleri yapıda değer kaybı oluşturmaktadır. Bu çalışmada açıklanan tarihi yapıların kullanılması esnasında iç mekanlarda değer kaybına yol açabilecek unsurlara özenle dikkat edilmelidir. 43

12 KAYNAKÇA Dökmeci, V., Dülgeroğlu, Y., Berköz Akkal, Lale., (1993), İstanbul Şehir Merkezi Transformasyonu ve Büro Binaları, İstanbul, Literatür Yayınları. Ching, Francis D.K., (2004), İç Mekan Tasarımı, İstanbul, Yapı Endüstri Merkezi. Gönül, B., Küçükarslan Emiroğlu, M., (2007), Türkiye de İç Mimarlık Eğitiminde Restorasyon, 1.Ulusal iç Mimarlık Eğitimi Kongresi, s , Ekim 2007, İtü Taşkışla Binası, İstanbul. (Eylül 2010) (Eylül 2010) 2010) 44

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR?

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için iki değişik

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI ISS EYLÜL BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI 2 YA AR Ü ERS TES M MARLIK FAKÜLTES MIMARLIK E E RE TASARIMI B LÜMÜ 3 Y M O AT LA B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI İ ç M i m a r l ı k E ğ i t i m i 3. U l u s a l K o n g r e s i / A t ö l y e İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI KAVRAMLAR Araş. Gör. Merve Buldaç, Araş. Gör. Tuğba Levent Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR İTÜ Bilim Merkezi ve Müzesi TEKNİK ŞARTNAME Proje, Ayazağa Kampüsü içerisinde verilen alanda halka açık bir bilim merkezi ve müzesinin tasarımını içermektedir.

Detaylı

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon RESTİTÜSYON Tanımı ve örnekleri RESTİTÜSYON Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME

Detaylı

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR Modelleme ve Tasarım %20 PUANLAMA - Mimarı modelleme ve tasarım kararları - Yapısal modelleme, yapısal modelleme kararları ve yapısal analizler - MEP modelleme

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: ADANA KENT OTELİ YER: SOSYAL TESİSLER BİNASI / ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1.Dönem (Güz) 25 saat 2.Dönem (Bahar) 26 saat INAR 110 İç Mimarlıkta Temel İç Mimarlıkta

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON Alanı

A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON Alanı Anabilim Dalı Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Zeynep TUNA ULTAV Program Kordinatorü: Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÇETINKAYA Araştırma Görevlisi: Araş.Gör. Selin KARAGÖZLER ALANLAR A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 401/ALM 401/FRA 401 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 409/ALM 409/FRA 409 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK SANATTA YETERLİK PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00 / 269 Üniversitemiz

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KÜLTÜRPARK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN EK RAPOR TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan Kültürpark Projesi Değerlendirme Raporu nda belirtilen görüşlerimizin

Detaylı

KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ

KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ DERS 2 DOÇ. DR. CENGİZ ÇETİN KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUMA VE ONARIMI CONSERVATİON

Detaylı

DESIGN TOGETHER 2018 YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Kovan: İTÜ Ayazağa Kampüsü Öğrenci Aktivite Merkezi

DESIGN TOGETHER 2018 YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Kovan: İTÜ Ayazağa Kampüsü Öğrenci Aktivite Merkezi DESIGN TOGETHER 2018 YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Kovan: İTÜ Ayazağa Kampüsü Öğrenci Aktivite Merkezi MİMARİ: Proje, Ayazağa Kampüsü içerisinde verilen alanda öğrenci kulüpleri tarafından kullanılacak bir

Detaylı

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Aydınlatma ICM 331 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Work in Work. Tasarım ve uygulama konularında çözüm sunan ve sektörlerinde önder markalarla hizmet veren bir kuruluştur.

Work in Work. Tasarım ve uygulama konularında çözüm sunan ve sektörlerinde önder markalarla hizmet veren bir kuruluştur. Work in Work Tasarım ve uygulama konularında çözüm sunan ve sektörlerinde önder markalarla hizmet veren bir kuruluştur. Sizlerin istekleri ve beğenileri doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında içerisinde

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İç Mimariye Giriş ICM 121 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR 446 Seçmeli 2 0 0 2 3

Detaylı

Sayısal ortamlar aslında inşa edilmiş fiziksel çevrenin yerini almaktan çok,mimarlığın tamamlayıcısı ve mesleğin önünü açan bir potansiyel

Sayısal ortamlar aslında inşa edilmiş fiziksel çevrenin yerini almaktan çok,mimarlığın tamamlayıcısı ve mesleğin önünü açan bir potansiyel MİMARLIKTA SANALLIK Sayısal ortamlar aslında inşa edilmiş fiziksel çevrenin yerini almaktan çok,mimarlığın tamamlayıcısı ve mesleğin önünü açan bir potansiyel barındırmaktadır. Sanal ortamda tasarım yapmak

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19 YAPILARDA ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK ÇABALAR İÇİN BİR BİLGİSAYAR ANALİZ PROGRAM MODELİ Dr. Mustafa TOSUN 1 1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

İtalya da Tarihi Yapılarda Yeni Ek Uygulamalarında Çağdaş Çatı ve Cephe Sistemleri ile Tasarım İlkeleri

İtalya da Tarihi Yapılarda Yeni Ek Uygulamalarında Çağdaş Çatı ve Cephe Sistemleri ile Tasarım İlkeleri İtalya da Tarihi Yapılarda Yeni Ek Uygulamalarında Çağdaş Çatı ve Cephe Sistemleri ile Tasarım İlkeleri Nezihat Köşklük Kaya 1 Konu Başlık No: 3 Çatı ve Cephe Sistemlerinde Süreçler ÖZET Tarihi çevre koruma

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SAĞLIK MERKEZİ YER: BEYSUKENT TIP MERKEZİ / ANKARA 1. Konu Hakkında Genel Açıklama

Detaylı

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir.

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir. KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 SORU-CEVAPLAR: SORU 1 Koçtaş kataloğundan seçeceğimiz ürünlerin detay-renk ve görünüşlerinde değişiklik yapabilir miyiz? (kulp ya da kapak boyutları

Detaylı

BİNALARDA AYDINLATMA ENERJİSİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİNDE YÖREYE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİN ROLÜ

BİNALARDA AYDINLATMA ENERJİSİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİNDE YÖREYE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİN ROLÜ BİNALARDA AYDINLATMA ENERJİSİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİNDE YÖREYE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİN ROLÜ Feride ŞENER 1, Sezen YILDIRIM ÜNNÜ 2, Alpin KÖKNEL YENER 1 1 İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla, Taksim, İstanbul,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR401 MİMARİ TASARIM V Yürütücüler: Emel Akın, Mete Öz

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR401 MİMARİ TASARIM V Yürütücüler: Emel Akın, Mete Öz ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR401 MİMARİ TASARIM V Yürütücüler: Emel Akın, Mete Öz ATATÜRK BULVARI / ZAFER MEYDANI FİKİR PROJESİ ve MİMARİ PROJE Amaç Kent belleği, toplumsal ve kültürel

Detaylı

Eğim dereceleri Merdivenler

Eğim dereceleri Merdivenler PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Merdivenler Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan sirkülasyon aracı, düzenli aralıklı, yatay kademelerden meydana gelirse merdiven adını alır. 7. Hafta Eğimler ve

Detaylı

Tolcay İnşaat olarak ayrıntılara gösterdiğimiz özen ve mükemmeliyetçi yaklaşımımız ile dünya standardında «yaşam alanları» yaratıyoruz.

Tolcay İnşaat olarak ayrıntılara gösterdiğimiz özen ve mükemmeliyetçi yaklaşımımız ile dünya standardında «yaşam alanları» yaratıyoruz. Tolcay İnşaat olarak ayrıntılara gösterdiğimiz özen ve mükemmeliyetçi yaklaşımımız ile dünya standardında «yaşam alanları» yaratıyoruz. Bugüne dek çalıştığı farklı projelerle ödüller alan, 2012 senesinde

Detaylı

Sesin Hayatımızdaki Yeri?

Sesin Hayatımızdaki Yeri? Sesin Hayatımızdaki Yeri? Sesler Bizi Nasıl Etkiler Çevremizdeki sesler; sosyal davranışlarımız ve verimliliğimizle birlikte, hayat kalitemizi de etkiler. Günümüzde kişiler psikolojik ve fiziki yaşam seviyelerini

Detaylı

Mimarlık Meslek Pratiği

Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık yapı sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise tüm dünyada diğer sektörler için itici güç oluşturan dinamik bir sektördür. Son elli yıldır

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ Murat BAYRAM Binalarda Enerji Verimliliği Şubesi Şube Müd.V. bayram.bay@gmail.com Enerji Nedir? İş yapabilme kabiliyetidir. Enerji Yönetimi Nedir? Yaşam için gerekli

Detaylı

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Mimar Orhan Ersan tarafından tasarlanmış olan Balıkesir

Detaylı

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr.

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri Ünite 5 Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 5 ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLAR VE ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

İçinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortam.

İçinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortam. MİMARİ ÇEVREDE FORM VE MEKAN KAVRAMLARI MEKAN İnsanın içinde eylemlerini yerine getirdiği, onu saran ve ait olma duygusu yaratan, yatay ve düşey elemanlarla sınırlandırılmış üç boyutlu düzenlemeler. İçinde

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK DOKTORA PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00/269 Üniversitemiz Fen

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

OSAGRUPYAPI OSALIFE. Mimarın Gözünden. Mimar Salih Zeki SALALI

OSAGRUPYAPI OSALIFE. Mimarın Gözünden. Mimar Salih Zeki SALALI hayal edenlere... Neden? Neden? OSAGRUPYAPI İşyerlerimizde insan sağlığını, insan hayatını ve can güvenliğini ön planda tutuyoruz. Birçok alanda yol gösterici ilkelere ve değerlere sahibiz. Yenilikten

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK İÇİN MATEMATİK Ders No : 0010120004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Dünyaca ünlü mimar ZAHA HADİD, H. Aliyev Müzesi projesinde SANDER ürünlerini tercih etti. Bakü Flame Tower projesinde SANDER ürünlerini kullanıyor.

Dünyaca ünlü mimar ZAHA HADİD, H. Aliyev Müzesi projesinde SANDER ürünlerini tercih etti. Bakü Flame Tower projesinde SANDER ürünlerini kullanıyor. Şirket Profilimiz Misyonumuz 2001 yılında İstanbul Şişli de kurulan Sander Ltd. Şti. olarak, 2011 yılı itibariyle kurumsallaşmamızı tamamlamış biçimde, 5000 m 2 lik tesislerimizde, tecrübeli ve eğitimli

Detaylı

PROJE TEKNİĞİ DERSİ. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ. Öğr. Gör. Hande ASLAN

PROJE TEKNİĞİ DERSİ. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ. Öğr. Gör. Hande ASLAN PROJE TEKNİĞİ DERSİ PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ Öğr. Gör. Hande ASLAN 1. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ÇİZGİ Tüm tasarım oluşumlarının temelidir. Peyzaj tasarımında bütün fikirler bir proje düzeni

Detaylı

KOD DERSİN ADI Z/S T U AKTS AKTS* İÇT111 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına Giriş I Z İÇT113 Temel Tasarım Eğitimi I Z

KOD DERSİN ADI Z/S T U AKTS AKTS* İÇT111 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına Giriş I Z İÇT113 Temel Tasarım Eğitimi I Z NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS LİSTESİ 1. Yarıyıl İÇT111 İç Mimarlık

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) Teknik Gezi;

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) Teknik Gezi; DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yöresel Mimari ARCH 593-3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce Yuksek Lisans

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor

BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor Antik çağlardan beri, kentsel dokunun ve kentin kültürel öğesi olarak kent kimliğinin önemli bir parçası olan statlar, en temel

Detaylı

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç Görseller: EGA H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ Helsingborg, İsveç İsveç in en iddialı planlama ve kentsel dönüşüm projelerinden biri olan H+ projesi, Helsingborg kentinin güney kısımlarının mavi-yeşil

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

INAR MODÜLLERİ ( )

INAR MODÜLLERİ ( ) INAR MODÜLLERİ (2017-18) 1. Yıl Çiğdem Çetinkaya Eda Paykoç 1. Integral Stüdyolar Gülnur Ballice Çiğdem Çetinkaya Diğer Stüdyolar Gülnur Ballice Sunum / Bilişimsel Teknolojiler Christopher Zeynep Tuna

Detaylı

14.1.5. 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi

14.1.5. 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi 14.1.5. 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi nin gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesinin ardından Bilim ve Danışma Kurulumuz 5. Ulusal Yapı Malzemesi

Detaylı

BAKU OLİMPİK STADYUMU

BAKU OLİMPİK STADYUMU BAKU OLİMPİK STADYUMU Azerbaycan Baku de şehrin yeni simgelerinden biri olmaya aday Baku Olimpik Stadyumu kent merkezine girişte, Haydar Aliyev Bulvarı ile Büyük Şor Gölü sınırında, Azizbeyov Kavşağı ile

Detaylı

DESIGN WEEK ANTALYA İÇ MEKAN TASARIMI VE MOBİLYA Kasım 2017 Antalya Expo Center

DESIGN WEEK ANTALYA İÇ MEKAN TASARIMI VE MOBİLYA Kasım 2017 Antalya Expo Center Antalya... Profesyonel etkinliklerin, uluslararası ticaretin, turizm mimarisinin, modern kentleşmenin ve tasarımın yeni odağı. Tasarım dünyası, mobilya sektörü, projeciler ve kullanıcılar buluşuyor...

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DÖRT BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR: MİMARLIK BÖLÜMÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ RESTORASYON BÖLÜMÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ Mimarlık

Detaylı

Çiçek gibi bir yuvanız olsun... www.florakonaklari.com

Çiçek gibi bir yuvanız olsun... www.florakonaklari.com Çiçek gibi bir yuvanız olsun... www.florakonaklari.com Flora Konakları nda hayat var! İstanbul un Anadolu yakasında Tuzla ya yeni bir şehir kuruluyor. Hayalini kurduğunuz yaşamı size sunmaya hazırlanan

Detaylı

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ Yrd.Doç.Dr. Simay KIRCA 2017-2018 Güz Yarıyılı DERS 5 KÜLTÜREL PEYZAJLAR Kültür; toplumların yaşam biçimleri, gelenek ve göreneklerinin, üretim olanaklarının bileşkesi olarak

Detaylı

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ Davetkar Atıf fotoğraflar: Alp Eren (Altkat Architectural Photography) ARALIK 17 / OCAK 18 - XXI 42 YARIŞMA SONUCU ELDE EDİLEN PROJE, HEM SÜREKLİ KULLANICILARI HEM DE ÇEVRE

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

Uzay kafes sistemlerin tarihsel gelişimi, deniz kabuklusunun geometrik yapısına duyulan hayranlıkla başlamıştır. Deniz kabuklusundaki logaritmik

Uzay kafes sistemlerin tarihsel gelişimi, deniz kabuklusunun geometrik yapısına duyulan hayranlıkla başlamıştır. Deniz kabuklusundaki logaritmik Uzay kafes sistemlerin tarihsel gelişimi, deniz kabuklusunun geometrik yapısına duyulan hayranlıkla başlamıştır. Deniz kabuklusundaki logaritmik heliks tarzında bir büyüme şekli, büyük açıklıklı yapı sistemlerine

Detaylı

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması İhtiyaç duyulan büyük bir boşluktur, ışığa ihtiyaç duyan büyük bir boşluk, çok uzun zamandır unutulmaya yüz tutmuş olan da budur. Yapılmak istenen ihtiyaç duyulan

Detaylı

INTERA İÇ MEKAN ÖDÜLLERİ 2010. Şartname

INTERA İÇ MEKAN ÖDÜLLERİ 2010. Şartname INTERA İÇ MEKAN ÖDÜLLERİ 2010 Şartname Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından verilen INTERA İç Mekan Ödülleri nin amacı,türkiye nin iç mekan tasarımı konusunda nitelikli işlere imza atan mimar, iç mimar

Detaylı

Keyifli ve ışıltılı yaşamın kapıları Park Vera ile aralanıyor...

Keyifli ve ışıltılı yaşamın kapıları Park Vera ile aralanıyor... Keyifli ve ışıltılı yaşamın kapıları Park Vera ile aralanıyor... Çocuğundan büyüğüne ailenin tüm fertleri için düşünülmüş kullanılabilir detaylarıyla yüksek yaşam konforu sunabilmek için projenin başından

Detaylı

İç Mimari için BIM 1. bölüm

İç Mimari için BIM 1. bölüm İç Mimari için BIM 1. bölüm BIM (Yapı Bilgi Sistemi) hakkındaki görüşler genellikle binanın dış tasarımı ve BIM in mimari tasarımın bu alanına getirdiği faydalar üzerine odaklanır. Binaların katı modelleri,

Detaylı

3X3 Stratejik Tasarım Programı

3X3 Stratejik Tasarım Programı 3X3 Stratejik Tasarım Programı 132 Amaç 3x3 Stratejik Tasarım Programı nın amacı; kentlerin dönüşüm sürecine katkı sağlayabilecek potansiyel alanlarda farklı tasarımcılarla birlikte yenilikçi fikirler

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

YAP/SAT STRÜKTÜR ARSA SAHİBİ YAPIM YÖNETİMİ SATIȘ BELEDİYE MÜTEAHHİT/ FİNANSÖR ELEKTRİK

YAP/SAT STRÜKTÜR ARSA SAHİBİ YAPIM YÖNETİMİ SATIȘ BELEDİYE MÜTEAHHİT/ FİNANSÖR ELEKTRİK Ne? Nasıl? Niçin? Kim Için? YAP/SAT STRÜKTÜR ARSA SAHİBİ MİMAR MEKANİK BELEDİYE YAPIM YÖNETİMİ SATIȘ MÜTEAHHİT/ FİNANSÖR ELEKTRİK Talep : Kaliteli yapı. Risk : Minimum tekel durumu Pazarlama : Minimum

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

VdS Eğitim Merkezi. Güvenlik işbirliğinde profesyonel yurt dışı ve yurt içi eğitimleri

VdS Eğitim Merkezi. Güvenlik işbirliğinde profesyonel yurt dışı ve yurt içi eğitimleri VdS Eğitim Merkezi Güvenlik işbirliğinde profesyonel yurt dışı ve yurt içi eğitimleri VdS hakkında VdS; yangından korunma, güvenlik ve doğal afetten korunma alanlarıyla şirket güvenliği konusunda dünya

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI Mimar MiMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri

Detaylı

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Işık-Renk Teorisi GTM 059 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Evde ya da ofisinizde, günde ortalama 6 saat süre ile 10 adet akkor lamba kullandığınızda; LED NEDİR? LED Aydınlatma Sistemleri Nasıl Çalışır?

Evde ya da ofisinizde, günde ortalama 6 saat süre ile 10 adet akkor lamba kullandığınızda; LED NEDİR? LED Aydınlatma Sistemleri Nasıl Çalışır? LED NEDİR? LED Aydınlatma Teknolojisi,enerji tasarruflu aydınlatmada en son teknolojidir. LED 'Işık Yayan Diyot', elektriği ışığa dönüştüren yarı iletken cihaz anlamına gelir.led aydınlatmanın düşük enerji

Detaylı

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi YAZICI GRUP / YAZICI İNŞAAT Yazıcı İnşaat, Hasan Yazıcı nın 1954 yılında Trabzon dan iş hayatına atılmak üzere yaptığı göçle başlamıştır. Başlangıçta taşeron olarak çalıştığı

Detaylı

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Salon Yapıları MMR 315 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi JÜRİ GÖRÜŞÜ ÇUHADAROĞLU sponsorluğunda gerçekleştirilen ÇUHADAROĞLU Alüminyum 2013 Öğrenci Yarışması nın ana teması Expo 2016 Antalya Kulesi Projesi dir. Yarışmacılardan sembolik bir kule tasarımı istenmiş

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

Koolhaas ın Esasları

Koolhaas ın Esasları YİRMİBİR MİMARLIK TASARIM MEKAN SAYI 130 HAZİRAN 2014 11(KIBRIS 12) Koolhaas ın Esasları Venedik Mimarlık Bienali öncesinde küratör Rem Koolhaas ın Esaslar temasını Ayça İnce, Gökhan Karakuş, Mert Eyiler

Detaylı

TARİHİ YAPILARDAKİ DOĞAL VE YAPAY AYDINLATMA UYGULAMALARI. *Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

TARİHİ YAPILARDAKİ DOĞAL VE YAPAY AYDINLATMA UYGULAMALARI. *Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü TARİHİ YAPILARDAKİ DOĞAL VE YAPAY AYDINLATMA UYGULAMALARI Gülin Payaslı OĞUZ* gpayasli@dicle.edu.tr Nursen IŞIK* isik@dicle.edu.tr *Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ÖZET

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS TAŞIYICI SİSTEMLER ARCH 206T 4 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH102,ARCH205,ARCH209,ARCH112

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ İnternet sitelerinin pek çoğu kolay kullanılabilir olmadığı için kullanıcılarca eleştirilmektedir Zaman, Emek ve Mali Kayıplar Web sitelerinin kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

Knauf ile Ses Yalıtımı - Her ses sınıfı için sistem çözümü. Knauf ile Ses Yalıtımı 06/2015

Knauf ile Ses Yalıtımı - Her ses sınıfı için sistem çözümü. Knauf ile Ses Yalıtımı 06/2015 Knauf ile Ses Yalıtımı - Her ses sınıfı için sistem çözümü Knauf ile Ses Yalıtımı 06/2015 es yalıtımı Knauf Kuru Yapı Sistemleri ile Ses yalıtımı Son yıllarda konutlarda değişen yaşam alışkanlıkları, elektronik

Detaylı

GEMİ VE YAT TASARIMCISI

GEMİ VE YAT TASARIMCISI TANIM Deniz taşıtlarının; hidrodinamik kanunlara uygun olarak fiziksel, matematiksel normlardan yararlanarak estetik ve ergonomik kuralları da uygulayarak iç mekan ve kabuk tasarımını yapan kişidir. A-

Detaylı

1 2 3 4 5 İçindekiler Genel Bilgiler 3-9 Arsa ve Metro İlişkisi 10-11 Arsa Bilkent Köprüsü İlişkisi 12 Alan Hesabı 13 Yaklaşık Maliyet Tablosu 14 Yaklaşık Gelir ve Zamanlama Tablosu 15 Öneri 1 16-21 Öneri

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

EVRENSEL TASARIM İLKELERİ İLE HERKES İÇİN TASARIM

EVRENSEL TASARIM İLKELERİ İLE HERKES İÇİN TASARIM EVRENSEL TASARIM İLKELERİ İLE HERKES İÇİN TASARIM EVRENSEL TASARIM ATÖLYESİ İstanbul Üniversitesi Kasım 2016 Göksenin İNALHAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Rana KUTLU, İstanbul Kültür

Detaylı

estetiğe açılan kapı...

estetiğe açılan kapı... estetiğe açılan kapı... 06 Hakkımızda 07 Referanslar 09 Cafe-Restoran 17 Otel Projeleri 25 Kamu Projeleri 35 Ofis Projeleri 41 Konut Projeleri 47 Mutfak - Banyo 53 Mimari Görselleştirme Hakkımızda Referanslar

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

BARBAROS RESERVE BODRUM

BARBAROS RESERVE BODRUM BARBAROS RESERVE BODRUM SENSE His:/nesne görme, duyma, tad alma, koklama, dokunma ve bu geleneksel duyuların ötesinde olası farklı duyularla edinilen algı Live Doğallığın ve konforun yeni tanımı Kendine

Detaylı

Tasarım Raporu. - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi,

Tasarım Raporu. - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi, Grup EHEM Tasarım Raporu Emre TÜRKER Hüseyin SERİN Eray KILIÇ Musa CÖCE Kısa Özet Tasarım Raporumuzda: - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi, - Projenin hedeflerinin

Detaylı