Çin Sözünü Tutmad China Breaks Promise

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çin Sözünü Tutmad China Breaks Promise"

Transkript

1 Çin Sözünü Tutmad China Breaks Promise in hükümetinin, kumarhane Ç ve e lence merkezi yapmak için Ukrayna'dan sat n ald uçak gemisi Varyag, Çin'in Dalian liman kentinde çürümeye terk edildi. stanbul Bo az 'ndan geçebilmesi için Çin hükümeti taraf ndan 1 milyar dolarl k teminat mektubu verilen 306 metre uzunlu undaki Varyag', kumarhane yapmak için ad geçen Chinluck Holding ise herhangi bir giriflimde bulunmad. Uçak gemisinin stanbul Bo az 'ndan geçifli riskli bulunmufl; Baflbakanl k, Genelkurmay Baflkanl, D fliflleri Bakanl ve Denizcilik Müsteflarl aras nda uzun görüflmeler sonucunda görüfl birli ine var labilmiflti. Gemi, 1 Kas m 2001 tarihinde, 5 saat 55 dakikada stanbul Bo az 'ndan, 2 Kas m'da da yaklafl k 7 saatte Çanakkale Bo az 'ndan geçmifl, bu geçiflin maliyeti ise 1 milyon 440 bin dolar olmufltu. Varyag' n geçiflinde, toplam 16 k lavuz kaptan n yara s ra; 250 personel, 6's aktif 27 deniz vas tas görev alm flt. Çin hükümeti ayr ca Varyag' Bo az'dan geçirebilmek için, Türkiye'ye 2.5 milyon turist sözü vermiflti. Çin hükümetinin Türkiye'ye "Resmi Turistik Güzergah Statüsü" vermesinin üzerinden befl y l geçmesine ra men, Türkiye'ye gelen turist say s 140,000 dolaylar nda kald. he aircraft carrier Varyag, T which was purchased by the Chinese government from Ukraine for conversion into a floating casino and entertainment center, has been left to corrosion at Dalian port city in China. The Chinese government had given a letter of guarantee worth 1 billion dollars for passage through the Istanbul Strait (the Bosphorus). The Chinluck Holding, the company that would convert Varyag that has an overall length of 306 meters into a casino, have done nothing since then. The passage of the aircraft carrier through the Istanbul Strait was found risky, and only after long debates among the Turkish Prime Ministry, the Turkish General Staff, Ministry of Foreign Affairs, and Undersecretariat for Maritime Affairs, the parties had come to an agreement. On November 1, 2001 Varyag passed through the Istanbul Strait in 5 hours 55 minutes, and on November 2, 2001 she passed through the Canakkale Strait (the Dardanelles) in 1 hour. Total cost of these passages was US$ 1,440, pilots, 250 staff and 27 crafts, 6 of which were active, operated during these passages. The Chinese Government had also promised to Turkey to send 2,5 million tourists. Even though it has been 5 years since the Chinese Government granted Turkey the status of Official Tourism Destination, the number of Chinese tourists visiting Turkey is around 140,

2 Galataport halesinde Yeni Plan New Plan in Galataport Tender zellefltirme daresi Baflkanl - Ö (Ö B), iptal edilen Galataport ihalesinde 3 aflamal yeni bir özellefltirme plan haz rlad. Galataport'ta ihale süreci 3 etaptan oluflacak. Bunlardan ilki imar planlar n n yap lmas olarak belirlenirken, ikinci aflamada proje belirlenecek, son aflamada ise strateji belirlenerek ihale süreci bafllayacak. mar plan n n haz rlanma sürecinin kurulufllardan gelecek görüfllerin h z na ba l oldu u, görüfller ne kadar h zl gelirse plan n da o kadar h zl tamamlanabilece i ifade ediliyor. Özellefltirme daresi taraf ndan haz rlanacak imar plan n n Özellefltirme Yüksek Kurulu (ÖYK) taraf ndan onaylanmas - n n ard ndan ilk etap tamamlanm fl olacak. Yeni ihalenin ilk ihaledeki yap-ifllet-devret modeli ile de il, iflletme hakk devri yöntemi ile yap lmas hedefleniyor. Buna karfl l k ihalenin özünde bir de ifliklik olmayacak, flartname ekine yat r m taahhüdü konarak, al c n n ilk ihaledeki gibi gerekli yat r mlar yapmas sa lanacak. Galataport'un 49 y l olan iflletme süresinde ise de ifliklik öngörülmüyor. Buna karfl l k ilk ihaledeki 49 y ll k ödeme süreci bulunmayacak, ödeme süresi buna göre büyük oranda k salt - lacak. Galataport'ta, gerekli çal flmalar tamamlanarak bu y l ihaleye ç k lmas öngörülüyor. Geçen y l Türkiye Denizcilik flletmeleri taraf ndan ihalesi gerçeklefltirilen Galataport, Royal Caribbean Ortak Giriflim Grubu na 3.5 milyar euroya verilmiflti. halenin ard ndan Grubun ödeme plan nda ilk 40 y l için çok küçük rakamlar ödemeyi taahhüt etti i ortaya ç km flt. Dan fltay 6. Dairesi nin projeyle ilgili imar plan de iflikli ini onaylayan Kültür ve Turizm Bakanl - ifllemi için yürütmeyi durdurma karar almas n n ard ndan ihale iptal edilmifl ve yeni ihale için Ö B görevlendirilmiflti. he Privatization T Administration (OIB) prepared a new 3-stage privatization plan for the Galataport tender, which was cancelled. The Galataport tender process is to consist of three stages. The zoning plan will be prepared in the first stage, while the project is to be determined in the second, and the strategy is to be adopted in the last stage, which will be followed by the tender process. It is reported that the process of preparation of the zoning plan depended on the speed of the opinions to be received from the establishments, and the faster the receipt of the opinions the faster the plan would be completed. the first stage will have been completed upon approval of the zoning plan, which will be prepared by the Privatization Administration, by the Higher Board of Privatization. It is expected that this time the tender would be held with the method of transfer of operating rights, unlike the previous one held with buildoperate-transfer (BOT) model. On the other hand, there will be no changes in the essence of the tender. Investment commitments will be included in the annex of the tender specifications to ensure necessary investments as in the first tender. There would be no change in Galataport s operating period of 49 years. However, the payment period will not be 49 years as it was in the previous tender, and it will be shortened to a large extent. Upon completion of the necessary preparations, the Galataport tender would be held this year. The Galataport that was first put out to tender by the Turkish Maritime Organization last year and the contract was awarded to the Royal Caribbean Joint Venture Group that offered 3,5 billion Euros. However, it was revealed that the Group committed to pay small amounts of money for the first 40 years in its payment plan. The tender was cancelled upon the decision of the 6th Office of the Council of State for stay of execution after the Turkish Ministry of Culture and Tourism approved the amendment to the zoning plan relating to the project, and the Privatization Administration was commissioned to organize the new tender. 2 MARINE & COMMERCE JUNE

3 Yüzen fiehir Sefere Bafllad Floating City Starts Operating ünyan n en büyük yolcu D gemisi ''Freedom of the Seas''' büyük bir törenle denize indirildikten sonra ilk seferine bafllad. Norveç grubu Aker Yards' n Finlandiya'daki tersanelerinde üretilen gemi, 3 May s ta ngiltere nin Southampton Liman ndan Amerika ya gitmek için yola ç kt. 339 metre boyunda, 56 metre geniflli inde ve 72 metre yüksekli inde olan gemi, 4,375 yolcu ve 1,400 mürettebat kapasitesiyle dünyan n en büyük yolcu gemisi unvan n Queen Mary 2'nin elinden ald. Titanik in de 4 kat büyüklü ünde olan 158,000 gross tonluk gemi 5 y ld zl otel konforuna sahip. çinde sörf yapmak için suni dalga üretebilen havuz, fitness merkezi, buz pateni pisti, 135 metre uzunlu unda al flverifl merkezi, sanat galerisi, kütüphane, internet kafe, spa, golf, basketbol ve voleybol sahalar bulunuyor. Freedom of the Seas 10 Haziran dan sonra Karayipler lerde olacak. Cumartesi günleri bafllayacak ve 10 gün sürecek olan turlarda önce Miami de, ard ndan Meksika, Grand Cayman, Jameika ve Haiti limanlar nda durulacak. reedom of the Seas, Fthe world s largest cruise liner, started her maiden voyage after she was launched with a great ceremony. Built at Norwegian group Aker Yard s shipyards in Finland, the ship left Southampton, England, on May 3 to go to the USA. The ship breaks the record of Queen Mary 2 as the world s largest cruise ship with an overall length of 339 meters, breadth of 56 meters, and height of 72 meters, and a capacity of 4375 passengers and 1,400 personnel. 4 times larger than the Titanic, the 158,000 GT ship offers all amenities of a 5-star hotel, including a pool capable of generating artificial waves for surfing, fitness center, iceskating rink, 135 meters of shopping mall, art gallery, library, internet café, spa, golf course, as well as basketball and volleyball courts. Freedom of the Seas will be in the Caribbean after June 10. The ship will call at Miami, Mexico, Grand Cayman, Jamaica and Haiti ports during 10-day tours starting on Saturdays. rt Denizcilik ve J.P. Sauer A Sohn firmas n n ortakl yla üretilen deniz tipi hava kompresörleri Tuzla da düzenlenen sunumla sektöre tan t ld. malat program nda 2 ve 3 kademeli hava so utmal, 2 kademeli su so utmal kompresörler ile servis hava kompresörleri bulunuyor. Deniz Tipi Hava Kompresörleri Marine Type Air Compressors Uluslararas firmalar n Türkiye temsilcili ini yapan Art Denizcilik; gemi infla, gemi onar m, gemi donat m, yat infla konular nda faaliyetlerini sürdürüyor. Art Denizcilik Sat fl Müdürü Sinan Aslano lu konular nda en iyi olan firmalar seçtiklerini ve onlarla çal flt klar n ifade ederken; J.P. Sauer Sohn firmas n n deniz tipi hava kompresörleri konusunda bir dünya markas olarak faaliyet gösterdi ini belirtti. he marine type air T compressors manufactured with the partnership of Arti Denizcilik and J.P. Sauer Sohn were introduced to the industry through a presentation held in Tuzla. The manufacturing program contains 2- and 3-level aircooled compressors, 2-level water-cooled compressors and service air compressors. Representing international companies in Turkey, Arti Denizcilik engages in the fields of shipbuilding, ship repairing, ship rigging, and yacht building. Sinan Aslanoglu, Sales Manager, Arti Denizcilik, said they selected and worked with the companies that are the best in their fields and added that J.P.Sauer Sohn was a world brand in marine type air compressors. 106

4 stanbullular Vapurlar çin Oy Veriyor Istanbul Votes For New Ferries stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin bafllatt "Haydi stan- bul Vapurunu Seç" kampanyas tüm h z yla devam ediyor. stanbullu lar, DO ve TÜ ifl birli i sonucu belirlenen 8 ayr vapur modeline ve adreslerinden oy vererek ya da iskele, metro istasyonlar ve al flverifl merkezlerinde da t lan kitapç k arkas ndaki formu doldurarak kat labiliyorlar. Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl n bafllatt kampanya, 24 Haziran'da mühürlü sand klar n noter huzurunda aç lmas yla sona erecek. En çok oyu alan vapur modeli, aç - lacak ihale sonras nda " stanbul Vapuru" olarak üretilecek ve 20 adet vapur 2007 y l içinde hizmete girecek. Yeni vapurlar, 1,500 yolcu kapasitesinde, minimum 59 metre boyunda ve 11 metre eninde olacak. Manevra kabiliyeti yüksek, 16 deniz mili h za sahip vapurlarda, yolcu inifl ve ç k fllar için elektronik güvenlik sistemi kullan lacak. Ayr ca vapurlar n iç tasar mlar klasik, ferah ve konforlu olarak dizayn edilecek. 8 ayr vapur tasar m için flu ana kadar internet üzerinden kullan lan oylarda klasik flehir hatlar vapurlar na en yak n olan 4 numaral model ilk s rada yer al yor. Onu en modern tasar ma sahip olan 8 numaral tasar m izliyor. he Istanbulians, Vote for T Your New Ferry! campaign conducted by the Istanbul Metropolitan Municipality continues at full throttle. Citizens of Istanbul can participate in the campaign by selecting their favorite ferry design from among 8 different models, which were determined through the cooperation between Istanbul Fast Ferries (IDO) and Istanbul Technical University (ITU), and casting their vote on or or by filling out the form on the back of the booklet distributed at quays, metro stations and shopping malls. Started by Kadir Topbas, Istanbul Metropolitan Mayor, the campaign will end on June 24, when the sealed voting boxes are to be opened before a notary public. The ferry design that will receive most of the votes will be used for building 20 ferries following a tender to be held for the purpose. Ferries are planned to be put into service in New ferries will have a passenger capacity of 1,500, overall length of 59 meters and breadth of 11 meters. The ferries that will have high maneuverability and a speed of 16 knots will be equipped with electronic safety systems for passenger embarking and/or disembarking. Furthermore, the interior design of the ferries will be classical, spacious and comfortable. The design number 4, which is the closest in design to the classical city lines ferries, ranks first among all others as a result of the votes cast via the Internet. It is followed by the design number 8, which has the most modern design. Boya malat nda Rekabet Art yor Increasing Competition in Paint Production ac bekiro lu Denizcilik ile H ortakl k kurarak Hagen Boya ve Hagen Yatç l k ad n alan Özgen Boya, gemi boyalar pazar nda hedeflerini büyüttü. Yabanc firmalar n piyasan n büyük bir bölümünü elinde tuttu u bu pazarda pay n %15 e ç karmay amaçlayan firman n üretti i Hagen boya, paslanmay, sürtünmeyi ve korozyonu önleyici olarak tan mlan yor. Gemilerde güverte, ambar, balast tanklar nda, su kesimlerinde, vinçlerde, sanayi tesislerinde ve di er çelik aksamlar nda kullan labilen boya, uzun ömürlü olarak de erlendiriliyor. Çift bileflikli, yüzey toleransl boya; nemli, slak ve hafif pasl yüzeylerde kullan labilmesi, antikorozif özellikleriyle yabanc firmalarla rekabet edebilecek nitelikte bir üretim gerçeklefltirmeyi planl yor. aving taken the name Hagen H Paint and Hagen Yachting upon establishing a partnership with Hacibekiroglu Shipping, Ozgen Boya expanded its targets in the marine paint market. Aiming to increase its share to 15% in this market, a majority of which is dominated by foreign companies, the company manufactures the Hagen paints, which prevents oxidation, friction and corrosion. The paint can be used on decks, holds, ballast tanks and waterlines, cranes, industrial facilities and other steel parts and has a long service life. The company plans to manufacture the doublecompound, high-tolerance paint at high quality, capable of competing with foreign companies with their anticorrosive properties and capability of being applied on moist, wet and slightly corroded surfaces. 108

5 Beymelek te Yat Üretimi Yap lacak Beymelek To Become Yacht Building Center ntalya'n n Demre lçesi'ne A ba l Beymelek beldesinin, yat üretim ve çekek yeri olarak belirlendi i bildirildi. Denizcilik Müsteflarl na ba l Gemi ve Tersaneler Genel Müdürlü ü taraf ndan Saz mahallesi Sualt mevkiinde 60 dönümlük alan n, yat üretim ve çekek yeri olarak de erlendirilece i kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanl 'na, yat üretim ve çekek yeri ile ilgili yaz yazd klar n ifade eden Beymelek Belediye Baflkan Osman Güngör, Beymelek in, her geçen gün ekonomik ve sosyal yönden geliflti ini vurgulad. Yat üretim ve çekek yeri projesi hayata geçti inde beldede büyük bir istihdam alan yarat lmas amaçlan yor. Manavgat'tan sonra Beymelek'in de yat üretim ve çekek yeri olarak belirlenmesiyle, Antalya'n n do u ve bat kesimlerinde yat üretimi artacak. Yerli ve yabanc yatlar n bak m ve onar mlar gerçeklefltirilecek. Yat üretiminde dünyada üst s - ralarda bulunan Antalya, Manavgat ve Beymelek, yat üretim ve çekek yerleriyle önümüzdeki 5-10 y l içinde dünya birincili- ine yükselmeyi hedefliyor. t is reported that the IBeymelek district in the Demre town of Antalya is designated as a yacht building and slipway zone. It is noted that 60 thousand square meters of area in Sualti locality of Saz district is to be used as yacht building and slipway zone by the Undersecretariat for Maritime Affairs General Directorate of Ships and Shipbuilding. Stating that they submitted an application to the Ministry of Culture and Tourism with respect to the yacht building and slipway zone, Beymelek Mayor, Osman Gungor, emphasized that Beymelek gradually developed economically and socially. When the yacht building and slipway zone project has been implemented, great employment opportunities would be provided in the district. With the designation of Beymelek as yacht building and slipway zone following Manavgat, yacht production in the eastern and western parts of Antalya will increase. Maintenance and repair services will be provided to domestic and foreign yachts. Ranking among the top in yacht building, Antalya aims to becomes the number one in yacht building in the next 5-10 years with the Manavgat and Beymelek yacht building and slipway zones. TÜRKTERMAP a Türk Loydu imzas Turkish Lloyd s Signature at TURKTERMAP enizcilik alan ndaki modernizasyon ve AB uyum çal fl- D malar kapsam nda Denizcilik Müsteflarl taraf ndan ihale edilen Türkiye Tersaneler Master Plan ihalesini Türk Loydu ald. Denizcilik sektörünün, planl bir flekilde geliflmesini amaçlayan bu proje kapsam nda; Türkiye nin dünya gemi infla, gemi bak m-onar m, gemi söküm, yat yap m ve gemi yan sanayi alt sektörlerinden gelecekteki 20 y l içinde alabilece i pay n gerçekçi bir flekilde belirlenmesi hedefleniyor. Ayr ca ihale ile tespit edilen yerleflim yerlerinde yat r m yapacak olanlara, yat - r mlar n sahip olmas gereken asgari unsurlar konusunda yol gösterici olunmas planlan yor. Türk Gemi nfla Sanayi için son derece önemli olan bu konunun Türk Loydu taraf ndan planlanacak olmas, sektörün önümüzdeki y llarda daha da güçlenmesi için önemli bir ad m olarak nitelendiriliyor. Türkiye Tersaneler Master Plan haz rl k çal flmalar ; Deniz Ticaret Odas, Gemi nfla Sanayicileri Birli i, Gemi Mühendisleri Odas, Üniversiteler, Gemi Sanayiciler Derne i ve sektörle ilgili di er kurulufllar n kat l m sa lanarak bir y l içinde tamamlanacak. urkish Lloyd obtained the T contract for the tender held for the Turkish Shipyards master Plan, which was put out to tender by the Turkish Undersecretariat for Maritime Affairs within the scope of modernization and EU harmonization operations in the maritime field. It is aimed within the scope of the project, which also aims to develop the Turkish maritime industry in a planned manner, to determine the share Turkey would be able to secure in the world shipbuilding, ship repair and maintenance, ship dismantling, yacht building, and shipbuilding associated industries within the next 20 years in a realistic manner. Furthermore, it is planned to provide guidance to those, who will make investments in the locations determined as a result of the tender, with respect to the minimum conditions the investments should meet. It is reported that the fact that this planning that has great importance for the Turkish Shipbuilding Industry would be made by the Turkish Lloyd is a significant step for further strengthening the industry in the following years. The preparation of the Turkish Shipyards Master Plan will be completed within one year with the participation of the Turkish Chamber of Shipping, Turkish Shipbuilders Association, The Chamber of Turkish Naval Architects and Marine Engineers, Universities, Ship Industrialists Association and other establishments relating to the industry. 110

6 Okyanusu Kürekle Geçti Rowing Across the Ocean rden Eruç, ABD Seattle da E yaflayan kaflif ruhlu bir gezgin. Dünyan n etraf n kas gücüyle dolaflmay amaçlayarak yola ç kan Eruç, hedefine ad m ad m yaklafl yor Bo aziçi Üniversitesi nde mühendislik okurken, atletizm yapan, kürek çeken, güreflen ve 15 yafl nda babas yla Erciyes in zirvesine t rmanan Eruç, Amerikaya tafl nd ktan sonra e itimine orada devam etti da tafl nd Seattle da kad n kürekçi Victoria Murden in, Kanarya Adalar ile Karayip Adalar aras nda Atlantik geçifli yapt n duymas, Erden Eruç un insan gücüyle dünya turu projesini oluflturmas n sa lad. Kas gücüyle 6 k ta, 6 zirve projesi nin ilk aya olan Kuzey Amerika daki 6,195 metrelik Denali T rman fl için 1 fiubat 2003 te Seattle dan bisikletle yola ç kt. 80 kiloluk malzemeyi bisikletinin römorkuna yerlefltiren Eruç, 29 May s ta zirveye vard. 24 A ustos ta Seattle a döndü ünde bisiklet üzerinde 8,875 kilometre yol alm flt. Erden Eruç, devr-i alem plan n n ikinci aflamas için sveç te yap lan 7,9 metrelik ahflap tekne ile sadece kürek çekerek Atlas Okyanusu nu geçmeyi baflard. Portekiz in baflkenti Lizbon dan 19 Ekim de yola ç kan Eruç, 30 Nisan da Karayip adalar ndan Barbados u geçerek, teknik olarak Atlas Okyanusu nu aflm fl oldu. Halen Atlas Okyanusu nda kürek çeken Eruç, okyanusu 4 ayda geçmeyi hedefliyor. Ters esen rüzgarlar ve ak nt lar yüzünden 2 ay rötarla devam eden yolculuk, her fley yolunda giderse 2011 in bafl nda sona erecek. rden Eruc is a traveler with Ethe spirit of an explorer. Living in Seattle, the USA, Eruc aimed to travel around the world by muscle power and he is approaching his target step by step... While he was studying engineering at the Bogazici University, Istanbul, he was involved in athletics, rowing, and wrestling. Having climbed to the summit of Mount Erciyes with his father when he was only 15, Eruc continued his education in the USA after moving to Seattle in After hearing that an oarswoman named Victoria Murden crossed the Atlantic between Canary Islands and the Caribbean Islands, Erden Eruc prepared his project to travel around the world entirely by human power. Eruc set out from Seattle by bicycle to climb Denali, the highest peak (6,195 meters) in North America, in the first leg of his project 6 continents and 6 peaks by muscle power on February 1, Having packed 80 kilograms of equipment on the trailer of his bicycle, Eruc reached the summit on May 29. On August 24 when he came back to Seattle, he had traveled total of 8,875 kilometers on a bicycle. In the second leg of his project, Erden Eruc accomplished crossing the Atlantic Ocean by rowing on board a 7,9 meter wooden boat built in Sweden. Having set out from Lisbon, capital city of Portugal, on October 19, Eruc passed Barbados, one of the Caribbean Islands on April 30 and technically crossed the Atlantic Ocean. Still rowing on the Atlantic, Eruc aims to cross the ocean within 4 months. The voyage continues with a delay of 2 months due to unsuitable winds and streams. If everything proceeds as planned, the quest will end by the beginning of

7 Deniz Güvenli i Kontrol Alt nda Maritime Safety Under Control D enizcilik Müsteflarl taraf ndan haz rlanan Otomatik Tan mlama stasyonlar (OTS) projesi ile Türkiye k y lar 25 noktadan izlenebilecek. Yat r m Baflbakanl k Denizcilik Müsteflarl taraf ndan tamamlanacak olan çal flma kapsam nda, Türkiye k y lar n n 25 ayr noktas nda Otomatik Tan mlama stasyonlar kurulacak. Avrupa Birli i'nin önerileri do rultusunda haz rlanan OTS sisteminin 2007 y l nda tamamlanmas planlan yor. Belirlenen noktalarda kurulacak baz istasyonlar için Milli Savunma Bakanl, Türk Telekom, Devlet Hava Meydan flletmesi ve TRT Genel Müdürlü- ü altyap s kullan lacak. Yaklafl k 6,5 milyon YTL'lik bir harcama yap laca bildirilen projenin hayata geçirilmesiyle, Türkiye nin k y lar ndan 80 mile kadar olan uzakl ktaki AIS Transponderi olan tüm gemiler, Ankara da kurulacak Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi nden izlenebilecek. Sistem sayesinde Türkiye yi y ll k 3 milyar dolar kayba u ratan akaryak t kaçakç l ile mücadele edilebilecek, bal kç l k faaliyetleri kontrol alt na al nacak ve denizlerde meydana gelen kazalara k sa süre içerisinde müdahale edilerek, seyir emniyeti artt r lm fl olacak. urkish coastline will be T monitored from 25 points as a result of the Automatic Identification Stations Project prepared by the Undersecretariat for Maritime Affairs. The stations will be installed along the Turkish coastline within the scope of the project and necessary investments will be made by the Prime Ministry Undersecretariat for Maritime Affairs. The Automatic Identification Stations system, which is prepared in line with the recommendations of the European Union, is scheduled to be completed in The infrastructure of the Ministry of National Defense, Turkish Telecom, State Airports Authority (DHMI), and General Directorate of Turkish Radio and Television Corporation (TRT) for the base stations to be installed in the designated points. The project is estimated to cost around YTL 6,5 million (USD 4,3 million). Once the project has been completed, all ships equipped with an AIS (Automatic Identification System) Transponder will be tracked up to a distance of 80 miles from the Main Search and Rescue Coordination Center to be established in Ankara. The system will allow effective struggle against fuel oil smuggling that causes Turkey to incur approximately 3 billion dollars of losses every year, fishing activities will be kept under control, and sea accidents will be responded faster for increased navigational safety. zellefltirme daresi Baflkanl, zmir Alsancak Lima- Ö n n n ihalesinde son teklif verme süresini ikinci kez erteledi. flletme hakk 49 y ll na verilecek olan liman için son teklif verme tarihi 21 Eylül 2006 olarak belirlendi. Dan fltay n Mersin Liman ihalesinin imtiyaz sözleflmesi konusunda karar alamamas sonucu, ihale ilk olarak 7 Nisan dan 7 Haziran a, daha sonra da 21 Eylül e ertelendi. Dan fltay la yaflanan bu s k nt - lar, zmir Liman na teklif verecek yat r mc lar da olumsuz etkiliyor. Tüm haz rl klar n tamamlayan yat r mc lar ihalenin bir an önce gerçeklefltirilmesi konusunda görüfl bildiriyor. zmir Liman nda kinci Erteleme Second Postponement for Port of Izmir he Privatization T Administration Directorate postponed the deadline for bidding at the tender to be held for the privatization of the Izmir Alsancak Port for the second time. The new deadline for submission of the bids is September 21, The tender was first postponed from April 7 to June 7 and then to September 21, due to the fact that the Council of State had not adopted a resolution with respect to the concession contract of the tender for the Port of Mersin. These delays caused by the Council of State negatively affect the investors that will submit bids for the Port of Izmir. Having completed all preparations, the investors think the tender should be concluded as soon as possible. 114

8 Çal k Projesi Onayland Calik Project Approved amsun-ceyhan Ham Petrol S Boru Hatt 'n n yap m nda Çal k Enerji'nin görevlendirilmesine iliflkin Bakanlar Kurulu kararnamesi Cumhurbaflkan Sezer taraf ndan imzaland. Çal k ve talyan ENI ifl birli i ile yap lmas na karar verilen Samsun - Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt Projesi, Sezer'in imzalamas n n ard ndan Baflbakanl a iletildi. Kararnameye göre, Hazar petrollerini tafl yacak boru hatt n n yap m nda Çal k Enerji'ye yetki veriliyor. Hat üzerinde fizibilite çal flmalar na bafllayan Çal k- ENI ortakl na, çal flmalar n tamamlamak için alt ay süre verildi. Projenin finansman için baflka firmalarla da temas halinde bulunan Çal k Grubu, 1 milyar dolar n haz r bulundu- unu daha önce aç klam flt. Hatt n maliyetinin ise yaklafl k 1.5 milyar dolar oldu u öngörülüyor. Çal k' n fizibilite çal flmalar n tamamlayarak en k sa zamanda boru hatt n n inflas na bafllamas bekleniyor. Orta Asya ve Hazar Havzas petrol kaynaklar n n Türkiye üzerinden dünya pazarlar na ç kmas na olanak sa layacak Samsun-Ceyhan Boru Hatt Projesi ile Rus ve Kazak petrollerinin bo azlar tehdit etmeden Akdeniz'e tafl nmas amaçlan yor. Çal k Grubu'nun projesi, di er projelere göre daha uzun ve maliyetli olmas gerekçesiyle tart flmalara neden olmufltu. he Turkish President T Ahmet Necdet Sezer signed the decree of the Council of Ministers concerning commissioning Calik Enerji for the construction of the Samsun-Ceyhan Crude Oil Pipeline. Accordingly, the Calik Group and the Italian ENI will jointly implement the Samsun - Ceyhan Crude Oil Pipeline Project, which was submitted to the Prime Ministry after its approval by the President Sezer. According to the decree, Calik Energy is authorized to construct the pipeline that will convey the Caspian oil. Calik - ENI partnership commenced feasibility studies on the line, and they are given 6 months to complete the necessary studies. Conducting negotiations with other companies for financing the project, the Calik Group had previously announced that total of 1 billion dollars was ready. Total cost of the line is estimated to be around 1,5 billion dollars. It is expected that Calik would commence the construction of the pipeline soon, after completion of the feasibility studies. The Samsun-Ceyhan Pipeline Project, which will allow the oil produced in the Middle East and the Caspian Basin to be conveyed to the world markets through Turkey, aims to convey the Russian and Kazakh oil to the Mediterranean without causing threat to the Turkish Straits. The project of the Calik Group caused disputes due to the fact that it was longer and more costly compared to the other projects. Türk Yunan fl Birli i Turkish-Greek Cooperation unanistan' n Kilimli (Kalimnos) adas ile Bodrum un Y Turgutreis beldesinde gümrük kap lar n n aç lmas ve feribot seferlerinin düzenlenmesi, her iki bölgeyi de ticari anlamda memnun ediyor y l nda aç lan gümrük kap lar ve adalara yap lan karfl - l kl feribot seferleri, Türk ve Yunanl ifl adamlar n n ticaret hacmini 7 milyon euronun üzerine ç kard. 15,000 nüfuslu Turgutreis'le 17,000 nüfuslu Kilimli, seyahat acenteleri taraf ndan bu y l ilk kez ayn paket tur içinde gösterilerek Avrupal turistlere farkl bir tatil olana sunuldu. Turgutreis ve Kilimli Adas 'ndan karfl l kl 30 euroya günübirlik turlar düzenleyen turizm flirketleri sayesinde, 2 y lda yaklafl k 275,000 turist karfl l kl gezilere kat ld. liflkilerin h zla geliflmesi üzerine Yunanistan hükümetinin adaya havaliman yapt rmaya karar verdi i belirtiliyor. Ticari iliflkilerin gelifltirilmesi için belediyeler aras nda ortak projelerin haz rlanmas da gündemde. Bu kapsamda 2007'de Uluslararas 1. Ege Denizi Festivali düzenlenerek hem ticari iliflkilerin, hem de dostluklar n pekifltirilmesi hedefleniyor. pening of the doors of O customs at and ferry services between the Greek Kalymnos island and Bodrum s Turgutreis district pleases both sides in the commercial sense. The customs doors that were opened in 2004 and the ferry services between the two points boomed the trade volume of the Turkish and Greek businessmen over 7 million euros. Turgutreis that has a population of 15,000 and Kalymnos with a population of 17,000 have been shown in the same package tour for the first time this year by the travel agencies to provide a different holiday opportunity for the European tourists. Thanks to the tourism companies that organize daily tours at 30 euros between Turgutreis and Kilimli, approximately 275,000 tourists have participated in these tours in 2 years. Upon rapid development of the relations, the Greek government decided to build an airport on the island. The municipalities of both sides consider implementing joint projects to further develop commercial relations. Accordingly, both sides aim to strengthen commercial relations and friendship by organizing the 1 st International Aegean Sea Festival in

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO KS HI OS R A T WD A AV EL G A NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively lki 1960 lar n bafllar nda Güverte ve Makine Dairesi ad yla düzenlenen Nor-Shipping 2005 e say l günler kald. 7-10 Haziran

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum KS IH SO A R T D AW LA GV AE stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum arine Money Yunanistan M ile ana sponsor Genel Denizcilik, 3. Marine Money stanbul Gemi Finansman Konferans n n 4 May s Perflembe

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

Çocuklar m z n gelece ini karartmamak için DO AYA B RAZ SAYGI

Çocuklar m z n gelece ini karartmamak için DO AYA B RAZ SAYGI Çocuklar m z n gelece ini karartmamak için DO AYA B RAZ SAYGI P E A F S I Z, G Ü V E N L R, U Z M A N I N D E P E N D A R E N, T T, I M S I Z P A R I M T I A B A L, R E L I A B L E, E X R T Ç NDEK LER

Detaylı

Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen

Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen TURKISH MARITIME & NAVAL INDUSTRY PROVEN QUALITY & POWER TÜRK T CAR VE ASKER GEM SANAY KANITLANMIfi KAL TE VE GÜÇ HAL S ÖZTÜRK Turkey is one of the countries that can design and build their own naval and

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. 20 04 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. // içindekiler // contents // 01 _Kurumsal Profil _Company Profile // 03 _ Sunufl _Introduction // 04 _ Misyon/Vizyon/De

Detaylı

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI Temmuz July 2014 Sayı Issue 36 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy YENİ İSTANBUL HAVALİMANI İSTANBUL S NEW AIRPORT Küresel sivil havacılıkta yüksek irtifa High altitude in global civil aviation Matchless

Detaylı

AGGRESSIVE GROWTH STRATEGY OF YILPORT

AGGRESSIVE GROWTH STRATEGY OF YILPORT www.marineandcommerce.com // ULUSLARARASI DEN Z VE T CARET AGGRESSIVE GROWTH STRATEGY OF YILPORT YILPORT UN SALDIRGAN BÜYÜME STRATEJ S ISSN: 1305-2918 YEAR // YIL: 10 ISSUE // SAYI : 117 OCTOBER // EK

Detaylı

Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1

Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 2 Dizgi & Kolaj Elaz TSO Bas n ve Halkla liflkiler Servisi Yay n No: 2009/2 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page

Detaylı

Genel Yay n Yönetmeni / Executive Editor Dr. Tahir Büyükak n. Yay na Haz rlayan / Prepared for Publication by Ali Yeflildal

Genel Yay n Yönetmeni / Executive Editor Dr. Tahir Büyükak n. Yay na Haz rlayan / Prepared for Publication by Ali Yeflildal Çal fl nca oluyor. KOCAELi BÜYÜKfiEHiR BELEDiYESi BASIN-YAYIN VE HALKLA ilifikiler DA RESi BAfiKANLI I YAYINLARI 13 METROPOLITAN MUNICIPALITY OF KOCAELi-PUBLICATION OF DEPARTMENT OF MEDIA AND PUBLIC RELATIONS

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı