Çin Sözünü Tutmad China Breaks Promise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çin Sözünü Tutmad China Breaks Promise"

Transkript

1 Çin Sözünü Tutmad China Breaks Promise in hükümetinin, kumarhane Ç ve e lence merkezi yapmak için Ukrayna'dan sat n ald uçak gemisi Varyag, Çin'in Dalian liman kentinde çürümeye terk edildi. stanbul Bo az 'ndan geçebilmesi için Çin hükümeti taraf ndan 1 milyar dolarl k teminat mektubu verilen 306 metre uzunlu undaki Varyag', kumarhane yapmak için ad geçen Chinluck Holding ise herhangi bir giriflimde bulunmad. Uçak gemisinin stanbul Bo az 'ndan geçifli riskli bulunmufl; Baflbakanl k, Genelkurmay Baflkanl, D fliflleri Bakanl ve Denizcilik Müsteflarl aras nda uzun görüflmeler sonucunda görüfl birli ine var labilmiflti. Gemi, 1 Kas m 2001 tarihinde, 5 saat 55 dakikada stanbul Bo az 'ndan, 2 Kas m'da da yaklafl k 7 saatte Çanakkale Bo az 'ndan geçmifl, bu geçiflin maliyeti ise 1 milyon 440 bin dolar olmufltu. Varyag' n geçiflinde, toplam 16 k lavuz kaptan n yara s ra; 250 personel, 6's aktif 27 deniz vas tas görev alm flt. Çin hükümeti ayr ca Varyag' Bo az'dan geçirebilmek için, Türkiye'ye 2.5 milyon turist sözü vermiflti. Çin hükümetinin Türkiye'ye "Resmi Turistik Güzergah Statüsü" vermesinin üzerinden befl y l geçmesine ra men, Türkiye'ye gelen turist say s 140,000 dolaylar nda kald. he aircraft carrier Varyag, T which was purchased by the Chinese government from Ukraine for conversion into a floating casino and entertainment center, has been left to corrosion at Dalian port city in China. The Chinese government had given a letter of guarantee worth 1 billion dollars for passage through the Istanbul Strait (the Bosphorus). The Chinluck Holding, the company that would convert Varyag that has an overall length of 306 meters into a casino, have done nothing since then. The passage of the aircraft carrier through the Istanbul Strait was found risky, and only after long debates among the Turkish Prime Ministry, the Turkish General Staff, Ministry of Foreign Affairs, and Undersecretariat for Maritime Affairs, the parties had come to an agreement. On November 1, 2001 Varyag passed through the Istanbul Strait in 5 hours 55 minutes, and on November 2, 2001 she passed through the Canakkale Strait (the Dardanelles) in 1 hour. Total cost of these passages was US$ 1,440, pilots, 250 staff and 27 crafts, 6 of which were active, operated during these passages. The Chinese Government had also promised to Turkey to send 2,5 million tourists. Even though it has been 5 years since the Chinese Government granted Turkey the status of Official Tourism Destination, the number of Chinese tourists visiting Turkey is around 140,

2 Galataport halesinde Yeni Plan New Plan in Galataport Tender zellefltirme daresi Baflkanl - Ö (Ö B), iptal edilen Galataport ihalesinde 3 aflamal yeni bir özellefltirme plan haz rlad. Galataport'ta ihale süreci 3 etaptan oluflacak. Bunlardan ilki imar planlar n n yap lmas olarak belirlenirken, ikinci aflamada proje belirlenecek, son aflamada ise strateji belirlenerek ihale süreci bafllayacak. mar plan n n haz rlanma sürecinin kurulufllardan gelecek görüfllerin h z na ba l oldu u, görüfller ne kadar h zl gelirse plan n da o kadar h zl tamamlanabilece i ifade ediliyor. Özellefltirme daresi taraf ndan haz rlanacak imar plan n n Özellefltirme Yüksek Kurulu (ÖYK) taraf ndan onaylanmas - n n ard ndan ilk etap tamamlanm fl olacak. Yeni ihalenin ilk ihaledeki yap-ifllet-devret modeli ile de il, iflletme hakk devri yöntemi ile yap lmas hedefleniyor. Buna karfl l k ihalenin özünde bir de ifliklik olmayacak, flartname ekine yat r m taahhüdü konarak, al c n n ilk ihaledeki gibi gerekli yat r mlar yapmas sa lanacak. Galataport'un 49 y l olan iflletme süresinde ise de ifliklik öngörülmüyor. Buna karfl l k ilk ihaledeki 49 y ll k ödeme süreci bulunmayacak, ödeme süresi buna göre büyük oranda k salt - lacak. Galataport'ta, gerekli çal flmalar tamamlanarak bu y l ihaleye ç k lmas öngörülüyor. Geçen y l Türkiye Denizcilik flletmeleri taraf ndan ihalesi gerçeklefltirilen Galataport, Royal Caribbean Ortak Giriflim Grubu na 3.5 milyar euroya verilmiflti. halenin ard ndan Grubun ödeme plan nda ilk 40 y l için çok küçük rakamlar ödemeyi taahhüt etti i ortaya ç km flt. Dan fltay 6. Dairesi nin projeyle ilgili imar plan de iflikli ini onaylayan Kültür ve Turizm Bakanl - ifllemi için yürütmeyi durdurma karar almas n n ard ndan ihale iptal edilmifl ve yeni ihale için Ö B görevlendirilmiflti. he Privatization T Administration (OIB) prepared a new 3-stage privatization plan for the Galataport tender, which was cancelled. The Galataport tender process is to consist of three stages. The zoning plan will be prepared in the first stage, while the project is to be determined in the second, and the strategy is to be adopted in the last stage, which will be followed by the tender process. It is reported that the process of preparation of the zoning plan depended on the speed of the opinions to be received from the establishments, and the faster the receipt of the opinions the faster the plan would be completed. the first stage will have been completed upon approval of the zoning plan, which will be prepared by the Privatization Administration, by the Higher Board of Privatization. It is expected that this time the tender would be held with the method of transfer of operating rights, unlike the previous one held with buildoperate-transfer (BOT) model. On the other hand, there will be no changes in the essence of the tender. Investment commitments will be included in the annex of the tender specifications to ensure necessary investments as in the first tender. There would be no change in Galataport s operating period of 49 years. However, the payment period will not be 49 years as it was in the previous tender, and it will be shortened to a large extent. Upon completion of the necessary preparations, the Galataport tender would be held this year. The Galataport that was first put out to tender by the Turkish Maritime Organization last year and the contract was awarded to the Royal Caribbean Joint Venture Group that offered 3,5 billion Euros. However, it was revealed that the Group committed to pay small amounts of money for the first 40 years in its payment plan. The tender was cancelled upon the decision of the 6th Office of the Council of State for stay of execution after the Turkish Ministry of Culture and Tourism approved the amendment to the zoning plan relating to the project, and the Privatization Administration was commissioned to organize the new tender. 2 MARINE & COMMERCE JUNE

3 Yüzen fiehir Sefere Bafllad Floating City Starts Operating ünyan n en büyük yolcu D gemisi ''Freedom of the Seas''' büyük bir törenle denize indirildikten sonra ilk seferine bafllad. Norveç grubu Aker Yards' n Finlandiya'daki tersanelerinde üretilen gemi, 3 May s ta ngiltere nin Southampton Liman ndan Amerika ya gitmek için yola ç kt. 339 metre boyunda, 56 metre geniflli inde ve 72 metre yüksekli inde olan gemi, 4,375 yolcu ve 1,400 mürettebat kapasitesiyle dünyan n en büyük yolcu gemisi unvan n Queen Mary 2'nin elinden ald. Titanik in de 4 kat büyüklü ünde olan 158,000 gross tonluk gemi 5 y ld zl otel konforuna sahip. çinde sörf yapmak için suni dalga üretebilen havuz, fitness merkezi, buz pateni pisti, 135 metre uzunlu unda al flverifl merkezi, sanat galerisi, kütüphane, internet kafe, spa, golf, basketbol ve voleybol sahalar bulunuyor. Freedom of the Seas 10 Haziran dan sonra Karayipler lerde olacak. Cumartesi günleri bafllayacak ve 10 gün sürecek olan turlarda önce Miami de, ard ndan Meksika, Grand Cayman, Jameika ve Haiti limanlar nda durulacak. reedom of the Seas, Fthe world s largest cruise liner, started her maiden voyage after she was launched with a great ceremony. Built at Norwegian group Aker Yard s shipyards in Finland, the ship left Southampton, England, on May 3 to go to the USA. The ship breaks the record of Queen Mary 2 as the world s largest cruise ship with an overall length of 339 meters, breadth of 56 meters, and height of 72 meters, and a capacity of 4375 passengers and 1,400 personnel. 4 times larger than the Titanic, the 158,000 GT ship offers all amenities of a 5-star hotel, including a pool capable of generating artificial waves for surfing, fitness center, iceskating rink, 135 meters of shopping mall, art gallery, library, internet café, spa, golf course, as well as basketball and volleyball courts. Freedom of the Seas will be in the Caribbean after June 10. The ship will call at Miami, Mexico, Grand Cayman, Jamaica and Haiti ports during 10-day tours starting on Saturdays. rt Denizcilik ve J.P. Sauer A Sohn firmas n n ortakl yla üretilen deniz tipi hava kompresörleri Tuzla da düzenlenen sunumla sektöre tan t ld. malat program nda 2 ve 3 kademeli hava so utmal, 2 kademeli su so utmal kompresörler ile servis hava kompresörleri bulunuyor. Deniz Tipi Hava Kompresörleri Marine Type Air Compressors Uluslararas firmalar n Türkiye temsilcili ini yapan Art Denizcilik; gemi infla, gemi onar m, gemi donat m, yat infla konular nda faaliyetlerini sürdürüyor. Art Denizcilik Sat fl Müdürü Sinan Aslano lu konular nda en iyi olan firmalar seçtiklerini ve onlarla çal flt klar n ifade ederken; J.P. Sauer Sohn firmas n n deniz tipi hava kompresörleri konusunda bir dünya markas olarak faaliyet gösterdi ini belirtti. he marine type air T compressors manufactured with the partnership of Arti Denizcilik and J.P. Sauer Sohn were introduced to the industry through a presentation held in Tuzla. The manufacturing program contains 2- and 3-level aircooled compressors, 2-level water-cooled compressors and service air compressors. Representing international companies in Turkey, Arti Denizcilik engages in the fields of shipbuilding, ship repairing, ship rigging, and yacht building. Sinan Aslanoglu, Sales Manager, Arti Denizcilik, said they selected and worked with the companies that are the best in their fields and added that J.P.Sauer Sohn was a world brand in marine type air compressors. 106

4 stanbullular Vapurlar çin Oy Veriyor Istanbul Votes For New Ferries stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin bafllatt "Haydi stan- bul Vapurunu Seç" kampanyas tüm h z yla devam ediyor. stanbullu lar, DO ve TÜ ifl birli i sonucu belirlenen 8 ayr vapur modeline ve adreslerinden oy vererek ya da iskele, metro istasyonlar ve al flverifl merkezlerinde da t lan kitapç k arkas ndaki formu doldurarak kat labiliyorlar. Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl n bafllatt kampanya, 24 Haziran'da mühürlü sand klar n noter huzurunda aç lmas yla sona erecek. En çok oyu alan vapur modeli, aç - lacak ihale sonras nda " stanbul Vapuru" olarak üretilecek ve 20 adet vapur 2007 y l içinde hizmete girecek. Yeni vapurlar, 1,500 yolcu kapasitesinde, minimum 59 metre boyunda ve 11 metre eninde olacak. Manevra kabiliyeti yüksek, 16 deniz mili h za sahip vapurlarda, yolcu inifl ve ç k fllar için elektronik güvenlik sistemi kullan lacak. Ayr ca vapurlar n iç tasar mlar klasik, ferah ve konforlu olarak dizayn edilecek. 8 ayr vapur tasar m için flu ana kadar internet üzerinden kullan lan oylarda klasik flehir hatlar vapurlar na en yak n olan 4 numaral model ilk s rada yer al yor. Onu en modern tasar ma sahip olan 8 numaral tasar m izliyor. he Istanbulians, Vote for T Your New Ferry! campaign conducted by the Istanbul Metropolitan Municipality continues at full throttle. Citizens of Istanbul can participate in the campaign by selecting their favorite ferry design from among 8 different models, which were determined through the cooperation between Istanbul Fast Ferries (IDO) and Istanbul Technical University (ITU), and casting their vote on or or by filling out the form on the back of the booklet distributed at quays, metro stations and shopping malls. Started by Kadir Topbas, Istanbul Metropolitan Mayor, the campaign will end on June 24, when the sealed voting boxes are to be opened before a notary public. The ferry design that will receive most of the votes will be used for building 20 ferries following a tender to be held for the purpose. Ferries are planned to be put into service in New ferries will have a passenger capacity of 1,500, overall length of 59 meters and breadth of 11 meters. The ferries that will have high maneuverability and a speed of 16 knots will be equipped with electronic safety systems for passenger embarking and/or disembarking. Furthermore, the interior design of the ferries will be classical, spacious and comfortable. The design number 4, which is the closest in design to the classical city lines ferries, ranks first among all others as a result of the votes cast via the Internet. It is followed by the design number 8, which has the most modern design. Boya malat nda Rekabet Art yor Increasing Competition in Paint Production ac bekiro lu Denizcilik ile H ortakl k kurarak Hagen Boya ve Hagen Yatç l k ad n alan Özgen Boya, gemi boyalar pazar nda hedeflerini büyüttü. Yabanc firmalar n piyasan n büyük bir bölümünü elinde tuttu u bu pazarda pay n %15 e ç karmay amaçlayan firman n üretti i Hagen boya, paslanmay, sürtünmeyi ve korozyonu önleyici olarak tan mlan yor. Gemilerde güverte, ambar, balast tanklar nda, su kesimlerinde, vinçlerde, sanayi tesislerinde ve di er çelik aksamlar nda kullan labilen boya, uzun ömürlü olarak de erlendiriliyor. Çift bileflikli, yüzey toleransl boya; nemli, slak ve hafif pasl yüzeylerde kullan labilmesi, antikorozif özellikleriyle yabanc firmalarla rekabet edebilecek nitelikte bir üretim gerçeklefltirmeyi planl yor. aving taken the name Hagen H Paint and Hagen Yachting upon establishing a partnership with Hacibekiroglu Shipping, Ozgen Boya expanded its targets in the marine paint market. Aiming to increase its share to 15% in this market, a majority of which is dominated by foreign companies, the company manufactures the Hagen paints, which prevents oxidation, friction and corrosion. The paint can be used on decks, holds, ballast tanks and waterlines, cranes, industrial facilities and other steel parts and has a long service life. The company plans to manufacture the doublecompound, high-tolerance paint at high quality, capable of competing with foreign companies with their anticorrosive properties and capability of being applied on moist, wet and slightly corroded surfaces. 108

5 Beymelek te Yat Üretimi Yap lacak Beymelek To Become Yacht Building Center ntalya'n n Demre lçesi'ne A ba l Beymelek beldesinin, yat üretim ve çekek yeri olarak belirlendi i bildirildi. Denizcilik Müsteflarl na ba l Gemi ve Tersaneler Genel Müdürlü ü taraf ndan Saz mahallesi Sualt mevkiinde 60 dönümlük alan n, yat üretim ve çekek yeri olarak de erlendirilece i kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanl 'na, yat üretim ve çekek yeri ile ilgili yaz yazd klar n ifade eden Beymelek Belediye Baflkan Osman Güngör, Beymelek in, her geçen gün ekonomik ve sosyal yönden geliflti ini vurgulad. Yat üretim ve çekek yeri projesi hayata geçti inde beldede büyük bir istihdam alan yarat lmas amaçlan yor. Manavgat'tan sonra Beymelek'in de yat üretim ve çekek yeri olarak belirlenmesiyle, Antalya'n n do u ve bat kesimlerinde yat üretimi artacak. Yerli ve yabanc yatlar n bak m ve onar mlar gerçeklefltirilecek. Yat üretiminde dünyada üst s - ralarda bulunan Antalya, Manavgat ve Beymelek, yat üretim ve çekek yerleriyle önümüzdeki 5-10 y l içinde dünya birincili- ine yükselmeyi hedefliyor. t is reported that the IBeymelek district in the Demre town of Antalya is designated as a yacht building and slipway zone. It is noted that 60 thousand square meters of area in Sualti locality of Saz district is to be used as yacht building and slipway zone by the Undersecretariat for Maritime Affairs General Directorate of Ships and Shipbuilding. Stating that they submitted an application to the Ministry of Culture and Tourism with respect to the yacht building and slipway zone, Beymelek Mayor, Osman Gungor, emphasized that Beymelek gradually developed economically and socially. When the yacht building and slipway zone project has been implemented, great employment opportunities would be provided in the district. With the designation of Beymelek as yacht building and slipway zone following Manavgat, yacht production in the eastern and western parts of Antalya will increase. Maintenance and repair services will be provided to domestic and foreign yachts. Ranking among the top in yacht building, Antalya aims to becomes the number one in yacht building in the next 5-10 years with the Manavgat and Beymelek yacht building and slipway zones. TÜRKTERMAP a Türk Loydu imzas Turkish Lloyd s Signature at TURKTERMAP enizcilik alan ndaki modernizasyon ve AB uyum çal fl- D malar kapsam nda Denizcilik Müsteflarl taraf ndan ihale edilen Türkiye Tersaneler Master Plan ihalesini Türk Loydu ald. Denizcilik sektörünün, planl bir flekilde geliflmesini amaçlayan bu proje kapsam nda; Türkiye nin dünya gemi infla, gemi bak m-onar m, gemi söküm, yat yap m ve gemi yan sanayi alt sektörlerinden gelecekteki 20 y l içinde alabilece i pay n gerçekçi bir flekilde belirlenmesi hedefleniyor. Ayr ca ihale ile tespit edilen yerleflim yerlerinde yat r m yapacak olanlara, yat - r mlar n sahip olmas gereken asgari unsurlar konusunda yol gösterici olunmas planlan yor. Türk Gemi nfla Sanayi için son derece önemli olan bu konunun Türk Loydu taraf ndan planlanacak olmas, sektörün önümüzdeki y llarda daha da güçlenmesi için önemli bir ad m olarak nitelendiriliyor. Türkiye Tersaneler Master Plan haz rl k çal flmalar ; Deniz Ticaret Odas, Gemi nfla Sanayicileri Birli i, Gemi Mühendisleri Odas, Üniversiteler, Gemi Sanayiciler Derne i ve sektörle ilgili di er kurulufllar n kat l m sa lanarak bir y l içinde tamamlanacak. urkish Lloyd obtained the T contract for the tender held for the Turkish Shipyards master Plan, which was put out to tender by the Turkish Undersecretariat for Maritime Affairs within the scope of modernization and EU harmonization operations in the maritime field. It is aimed within the scope of the project, which also aims to develop the Turkish maritime industry in a planned manner, to determine the share Turkey would be able to secure in the world shipbuilding, ship repair and maintenance, ship dismantling, yacht building, and shipbuilding associated industries within the next 20 years in a realistic manner. Furthermore, it is planned to provide guidance to those, who will make investments in the locations determined as a result of the tender, with respect to the minimum conditions the investments should meet. It is reported that the fact that this planning that has great importance for the Turkish Shipbuilding Industry would be made by the Turkish Lloyd is a significant step for further strengthening the industry in the following years. The preparation of the Turkish Shipyards Master Plan will be completed within one year with the participation of the Turkish Chamber of Shipping, Turkish Shipbuilders Association, The Chamber of Turkish Naval Architects and Marine Engineers, Universities, Ship Industrialists Association and other establishments relating to the industry. 110

6 Okyanusu Kürekle Geçti Rowing Across the Ocean rden Eruç, ABD Seattle da E yaflayan kaflif ruhlu bir gezgin. Dünyan n etraf n kas gücüyle dolaflmay amaçlayarak yola ç kan Eruç, hedefine ad m ad m yaklafl yor Bo aziçi Üniversitesi nde mühendislik okurken, atletizm yapan, kürek çeken, güreflen ve 15 yafl nda babas yla Erciyes in zirvesine t rmanan Eruç, Amerikaya tafl nd ktan sonra e itimine orada devam etti da tafl nd Seattle da kad n kürekçi Victoria Murden in, Kanarya Adalar ile Karayip Adalar aras nda Atlantik geçifli yapt n duymas, Erden Eruç un insan gücüyle dünya turu projesini oluflturmas n sa lad. Kas gücüyle 6 k ta, 6 zirve projesi nin ilk aya olan Kuzey Amerika daki 6,195 metrelik Denali T rman fl için 1 fiubat 2003 te Seattle dan bisikletle yola ç kt. 80 kiloluk malzemeyi bisikletinin römorkuna yerlefltiren Eruç, 29 May s ta zirveye vard. 24 A ustos ta Seattle a döndü ünde bisiklet üzerinde 8,875 kilometre yol alm flt. Erden Eruç, devr-i alem plan n n ikinci aflamas için sveç te yap lan 7,9 metrelik ahflap tekne ile sadece kürek çekerek Atlas Okyanusu nu geçmeyi baflard. Portekiz in baflkenti Lizbon dan 19 Ekim de yola ç kan Eruç, 30 Nisan da Karayip adalar ndan Barbados u geçerek, teknik olarak Atlas Okyanusu nu aflm fl oldu. Halen Atlas Okyanusu nda kürek çeken Eruç, okyanusu 4 ayda geçmeyi hedefliyor. Ters esen rüzgarlar ve ak nt lar yüzünden 2 ay rötarla devam eden yolculuk, her fley yolunda giderse 2011 in bafl nda sona erecek. rden Eruc is a traveler with Ethe spirit of an explorer. Living in Seattle, the USA, Eruc aimed to travel around the world by muscle power and he is approaching his target step by step... While he was studying engineering at the Bogazici University, Istanbul, he was involved in athletics, rowing, and wrestling. Having climbed to the summit of Mount Erciyes with his father when he was only 15, Eruc continued his education in the USA after moving to Seattle in After hearing that an oarswoman named Victoria Murden crossed the Atlantic between Canary Islands and the Caribbean Islands, Erden Eruc prepared his project to travel around the world entirely by human power. Eruc set out from Seattle by bicycle to climb Denali, the highest peak (6,195 meters) in North America, in the first leg of his project 6 continents and 6 peaks by muscle power on February 1, Having packed 80 kilograms of equipment on the trailer of his bicycle, Eruc reached the summit on May 29. On August 24 when he came back to Seattle, he had traveled total of 8,875 kilometers on a bicycle. In the second leg of his project, Erden Eruc accomplished crossing the Atlantic Ocean by rowing on board a 7,9 meter wooden boat built in Sweden. Having set out from Lisbon, capital city of Portugal, on October 19, Eruc passed Barbados, one of the Caribbean Islands on April 30 and technically crossed the Atlantic Ocean. Still rowing on the Atlantic, Eruc aims to cross the ocean within 4 months. The voyage continues with a delay of 2 months due to unsuitable winds and streams. If everything proceeds as planned, the quest will end by the beginning of

7 Deniz Güvenli i Kontrol Alt nda Maritime Safety Under Control D enizcilik Müsteflarl taraf ndan haz rlanan Otomatik Tan mlama stasyonlar (OTS) projesi ile Türkiye k y lar 25 noktadan izlenebilecek. Yat r m Baflbakanl k Denizcilik Müsteflarl taraf ndan tamamlanacak olan çal flma kapsam nda, Türkiye k y lar n n 25 ayr noktas nda Otomatik Tan mlama stasyonlar kurulacak. Avrupa Birli i'nin önerileri do rultusunda haz rlanan OTS sisteminin 2007 y l nda tamamlanmas planlan yor. Belirlenen noktalarda kurulacak baz istasyonlar için Milli Savunma Bakanl, Türk Telekom, Devlet Hava Meydan flletmesi ve TRT Genel Müdürlü- ü altyap s kullan lacak. Yaklafl k 6,5 milyon YTL'lik bir harcama yap laca bildirilen projenin hayata geçirilmesiyle, Türkiye nin k y lar ndan 80 mile kadar olan uzakl ktaki AIS Transponderi olan tüm gemiler, Ankara da kurulacak Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi nden izlenebilecek. Sistem sayesinde Türkiye yi y ll k 3 milyar dolar kayba u ratan akaryak t kaçakç l ile mücadele edilebilecek, bal kç l k faaliyetleri kontrol alt na al nacak ve denizlerde meydana gelen kazalara k sa süre içerisinde müdahale edilerek, seyir emniyeti artt r lm fl olacak. urkish coastline will be T monitored from 25 points as a result of the Automatic Identification Stations Project prepared by the Undersecretariat for Maritime Affairs. The stations will be installed along the Turkish coastline within the scope of the project and necessary investments will be made by the Prime Ministry Undersecretariat for Maritime Affairs. The Automatic Identification Stations system, which is prepared in line with the recommendations of the European Union, is scheduled to be completed in The infrastructure of the Ministry of National Defense, Turkish Telecom, State Airports Authority (DHMI), and General Directorate of Turkish Radio and Television Corporation (TRT) for the base stations to be installed in the designated points. The project is estimated to cost around YTL 6,5 million (USD 4,3 million). Once the project has been completed, all ships equipped with an AIS (Automatic Identification System) Transponder will be tracked up to a distance of 80 miles from the Main Search and Rescue Coordination Center to be established in Ankara. The system will allow effective struggle against fuel oil smuggling that causes Turkey to incur approximately 3 billion dollars of losses every year, fishing activities will be kept under control, and sea accidents will be responded faster for increased navigational safety. zellefltirme daresi Baflkanl, zmir Alsancak Lima- Ö n n n ihalesinde son teklif verme süresini ikinci kez erteledi. flletme hakk 49 y ll na verilecek olan liman için son teklif verme tarihi 21 Eylül 2006 olarak belirlendi. Dan fltay n Mersin Liman ihalesinin imtiyaz sözleflmesi konusunda karar alamamas sonucu, ihale ilk olarak 7 Nisan dan 7 Haziran a, daha sonra da 21 Eylül e ertelendi. Dan fltay la yaflanan bu s k nt - lar, zmir Liman na teklif verecek yat r mc lar da olumsuz etkiliyor. Tüm haz rl klar n tamamlayan yat r mc lar ihalenin bir an önce gerçeklefltirilmesi konusunda görüfl bildiriyor. zmir Liman nda kinci Erteleme Second Postponement for Port of Izmir he Privatization T Administration Directorate postponed the deadline for bidding at the tender to be held for the privatization of the Izmir Alsancak Port for the second time. The new deadline for submission of the bids is September 21, The tender was first postponed from April 7 to June 7 and then to September 21, due to the fact that the Council of State had not adopted a resolution with respect to the concession contract of the tender for the Port of Mersin. These delays caused by the Council of State negatively affect the investors that will submit bids for the Port of Izmir. Having completed all preparations, the investors think the tender should be concluded as soon as possible. 114

8 Çal k Projesi Onayland Calik Project Approved amsun-ceyhan Ham Petrol S Boru Hatt 'n n yap m nda Çal k Enerji'nin görevlendirilmesine iliflkin Bakanlar Kurulu kararnamesi Cumhurbaflkan Sezer taraf ndan imzaland. Çal k ve talyan ENI ifl birli i ile yap lmas na karar verilen Samsun - Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt Projesi, Sezer'in imzalamas n n ard ndan Baflbakanl a iletildi. Kararnameye göre, Hazar petrollerini tafl yacak boru hatt n n yap m nda Çal k Enerji'ye yetki veriliyor. Hat üzerinde fizibilite çal flmalar na bafllayan Çal k- ENI ortakl na, çal flmalar n tamamlamak için alt ay süre verildi. Projenin finansman için baflka firmalarla da temas halinde bulunan Çal k Grubu, 1 milyar dolar n haz r bulundu- unu daha önce aç klam flt. Hatt n maliyetinin ise yaklafl k 1.5 milyar dolar oldu u öngörülüyor. Çal k' n fizibilite çal flmalar n tamamlayarak en k sa zamanda boru hatt n n inflas na bafllamas bekleniyor. Orta Asya ve Hazar Havzas petrol kaynaklar n n Türkiye üzerinden dünya pazarlar na ç kmas na olanak sa layacak Samsun-Ceyhan Boru Hatt Projesi ile Rus ve Kazak petrollerinin bo azlar tehdit etmeden Akdeniz'e tafl nmas amaçlan yor. Çal k Grubu'nun projesi, di er projelere göre daha uzun ve maliyetli olmas gerekçesiyle tart flmalara neden olmufltu. he Turkish President T Ahmet Necdet Sezer signed the decree of the Council of Ministers concerning commissioning Calik Enerji for the construction of the Samsun-Ceyhan Crude Oil Pipeline. Accordingly, the Calik Group and the Italian ENI will jointly implement the Samsun - Ceyhan Crude Oil Pipeline Project, which was submitted to the Prime Ministry after its approval by the President Sezer. According to the decree, Calik Energy is authorized to construct the pipeline that will convey the Caspian oil. Calik - ENI partnership commenced feasibility studies on the line, and they are given 6 months to complete the necessary studies. Conducting negotiations with other companies for financing the project, the Calik Group had previously announced that total of 1 billion dollars was ready. Total cost of the line is estimated to be around 1,5 billion dollars. It is expected that Calik would commence the construction of the pipeline soon, after completion of the feasibility studies. The Samsun-Ceyhan Pipeline Project, which will allow the oil produced in the Middle East and the Caspian Basin to be conveyed to the world markets through Turkey, aims to convey the Russian and Kazakh oil to the Mediterranean without causing threat to the Turkish Straits. The project of the Calik Group caused disputes due to the fact that it was longer and more costly compared to the other projects. Türk Yunan fl Birli i Turkish-Greek Cooperation unanistan' n Kilimli (Kalimnos) adas ile Bodrum un Y Turgutreis beldesinde gümrük kap lar n n aç lmas ve feribot seferlerinin düzenlenmesi, her iki bölgeyi de ticari anlamda memnun ediyor y l nda aç lan gümrük kap lar ve adalara yap lan karfl - l kl feribot seferleri, Türk ve Yunanl ifl adamlar n n ticaret hacmini 7 milyon euronun üzerine ç kard. 15,000 nüfuslu Turgutreis'le 17,000 nüfuslu Kilimli, seyahat acenteleri taraf ndan bu y l ilk kez ayn paket tur içinde gösterilerek Avrupal turistlere farkl bir tatil olana sunuldu. Turgutreis ve Kilimli Adas 'ndan karfl l kl 30 euroya günübirlik turlar düzenleyen turizm flirketleri sayesinde, 2 y lda yaklafl k 275,000 turist karfl l kl gezilere kat ld. liflkilerin h zla geliflmesi üzerine Yunanistan hükümetinin adaya havaliman yapt rmaya karar verdi i belirtiliyor. Ticari iliflkilerin gelifltirilmesi için belediyeler aras nda ortak projelerin haz rlanmas da gündemde. Bu kapsamda 2007'de Uluslararas 1. Ege Denizi Festivali düzenlenerek hem ticari iliflkilerin, hem de dostluklar n pekifltirilmesi hedefleniyor. pening of the doors of O customs at and ferry services between the Greek Kalymnos island and Bodrum s Turgutreis district pleases both sides in the commercial sense. The customs doors that were opened in 2004 and the ferry services between the two points boomed the trade volume of the Turkish and Greek businessmen over 7 million euros. Turgutreis that has a population of 15,000 and Kalymnos with a population of 17,000 have been shown in the same package tour for the first time this year by the travel agencies to provide a different holiday opportunity for the European tourists. Thanks to the tourism companies that organize daily tours at 30 euros between Turgutreis and Kilimli, approximately 275,000 tourists have participated in these tours in 2 years. Upon rapid development of the relations, the Greek government decided to build an airport on the island. The municipalities of both sides consider implementing joint projects to further develop commercial relations. Accordingly, both sides aim to strengthen commercial relations and friendship by organizing the 1 st International Aegean Sea Festival in

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER SavaĢ Gürsel DÜNYA TURĠZMĠ (2015) WORLD TOURISM (2015) Turist Sayısı (*) / Tourist Arrivals (*) Turizm Geliri / Tourism Receipts Ülkeler (milyon) (million) % Pay Share

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

SHIPYARD INVESTMENTS RISE TERSANE YATIRIMLARI ARTIYOR

SHIPYARD INVESTMENTS RISE TERSANE YATIRIMLARI ARTIYOR SHIPYARD INVESTMENTS RISE TERSANE YATIRIMLARI ARTIYOR Dünya genelinde tersaneler dolup tafl yor. Mevcut kapasiteleri ile artan talebe yan t vermekte zorlanan gemi infla sanayileri ise çözüm aray fl nda.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST UÇACAKSANIZ EN İYİSİYLE UÇUN IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST Zorlu Air faaliyetlerini 1992 yılından bu yana Türkiye nin en büyük kuruluşlarından biri olan Zorlu Holding bünyesinde sürdürmektedir. Zorlu

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması

Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması EK-1: İHALE KÜNYELERİ Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması ile ilgili İhale Duyurusu İhale

Detaylı

2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ

2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ 2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ Kruvaziyer turizmi tüm dünyada, bulunduğu ülkelere canlılık ve tanıtım getiren önemli bir turizm çeşidi ve hızla gelişiyor. Bir tek

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK FRANSA / FRANCE 77,2 75,9 78,9 81,9 1 1 1 1 İSPANYA / SPAIN 47,9 55,9 58,2 59,2 3 2 2 2 A.B.D.

Detaylı

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 2008 2000 2005 2006 2007 2008 SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK FRANSA / FRANCE 77,2 75,9 78,9 81,9 79,3 1 1 1 1 1 İSPANYA / SPAIN 47,9

Detaylı

KARADAĞ DA İHALE SÜRE UZATIMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KARADAĞ DA İHALE SÜRE UZATIMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU KARADAĞ DA İHALE SÜRE UZATIMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Kolaşin 600 m kayak merkezi için zemin geliştirme inşaatına yönelik arsanın uzun vadeli olarak (en az 3 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması ile ilgili

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor U.N. RO-RO brings low cost, efficient and safe transportation solutions to its customers U.N. RO-RO sistemi, Türkiye-Avrupa aras tafl

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Beton Dağ t c Placing Boom. Exports from Turkey

Beton Dağ t c Placing Boom. Exports from Turkey Beton Dağ t c Placing Boom Exports from Turkey CUBA COLOMBIA SLOV İHRACAT HARİTASI / EXPORT MAP HAKKIMIZDA / ABOUT US Royal Makine Sanayi Ticaret Limited fiirketi nin faaliyet alan Hidrolik beton da t

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Experiences with Self Consumption Projects

Experiences with Self Consumption Projects Experiences with Self Consumption Projects Özgür SARPDAĞ Business Development Manager 9 th of April, Wednesday Solarpraxis PV Power Plants Turkey New Energy Renewable Energy Index 1. ELSE Enerji References

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

RMK Marine ve Hot Lab Yacht & Design. RMK 5000 konsepti için güçlerini birleştirdi

RMK Marine ve Hot Lab Yacht & Design. RMK 5000 konsepti için güçlerini birleştirdi RMK Marine ve Hot Lab Yacht & Design RMK 5000 konsepti için güçlerini birleştirdi True Luxury Explorer ve Leisure olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunan RMK 5000 tasarım projesi Hot Lab Yacht & Design

Detaylı

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri PROJEM İSTANBUL Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri YRD. DOÇ.DR.TANZER SATIR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 1- Giriş SUNUM İÇERİĞİ 2- Gemi Balast Suyu Operasyonları 3- Gemi

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS SCHOOLS Bulletin No: 8 ( 22 December 2014 11 January 2015 ) Page 1 TRACK&FIELD We organized District Atatürk Cross Races on Wednesday, 24 December. Primary school, middle and high school attended this

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations MCG MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations ITEMIZED ENGINEERING, DESIGN AND SUPERVISION ACTIVITIES IN CIVIL

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı