REFERENCES REFERANSLAR REFERANSLAR REFERENCES. aluwall.com. aluwall. VistaLL R. aluwall POINT SUPPORTED GLAZING GLASS FITTINGS & ACCESSORIES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REFERENCES REFERANSLAR REFERANSLAR REFERENCES. aluwall.com. aluwall. VistaLL R. aluwall POINT SUPPORTED GLAZING GLASS FITTINGS & ACCESSORIES"

Transkript

1 REFERENCES REFERENCES REFERANSLAR REFERANSLAR POINT SUPPORTED GLAZING GLASS FITTINGS & ACCESSORIES aluwall ALUMINUM GLAZED CURTAIN WALL VistaLL R ALUMINUM DOORS AND WINDOWS R aluwall R INTERIOR PARTITIONS SYSTEMS aluwall.com

2 INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Bucuresti Mall Bucuresti Mall Çayyolu Tiyatro Ve Opera Binasý Çayyolu Theater Building Arcadium AVM Arcadium Shopping Center Isuzu Otobüs & Kamyon Fabrikasý Isuzu Bus & Track Manufactoring Plant Orhan Evin Ýdari Bina Orhan Evin Headquarters Building Taþeli Ýnþaat Ýdari Bina Taþeli Construction Headquarters Building Carro Castel Glaxo Smith Clein Ofisleri Carro Castel Glaxo Smith Clein Offices Hollanda Büyükelçilik Binasý Netherlands Embassy Building Tübitak Bilten Binasý Tübitak Bilten Building ODTÜ Kampüsü METU Campus Bilkent Konutlarý Bilkent Houses Mescioðlu Mimarlýk Ýdari Bina Mescioðlu Architecture Headquarters Building Kastamonu AVM Kastamonu Shopping Center Man Kamyon & Otobüs Tic. A.Þ. Man Track & Bus Inc. ODTÜ Teknoloji Müzesi METU Museum of Technology Tolga Ülkealan Ofis Binasý Tolga Ülkealan Office Building Arý Plaza Ýstikbal Showroom Arý Plaza Ýstikbal Showroom Sarýcýlar Ýdari Bina Sarýcýlar Headquarters Building Yavuz Çalýþkan Ýdari Bina Yavuz Çalýþkan Headquarters Building Tolga Ülkealan Ýdari Bina Tolga Ülkealan Headquarters Building TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi TOBB University of Economics & Technology Interbrew - Efes Brewery Interbrew - Efes Brewery Delphi-Packard Ýdari Bina ve Üretim Tesisi Valör Turizm Ýdari Bina Valör Tourism Headquarters Building Delphi-Packard Headquarters Building & Manufactoring Plant BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ CLOSE UP TO SOMA REFERENCES 3 54 SINIFLANDIRILMIÞ REFERANS LÝSTELERÝ CLASSIFIED LIST of REFERENCES aluwall.com 1 KAPAK RESMÝ : ARCADIUM AVM ANA GÝRÝÞ CEPHELERÝ / ANKARA

3 Mimari yapýlar için ideal sonuç, projeleri doðru imalat teknikleriyle sonlandýrmaktýr. Tasarýmlarýn hayata geçmesi sürecinde ; doðru çözüm ortaklarýna olan ihtiyacýnýz giderek artacaktýr. Ýç ve dýþ cephelerde hafif metal yapý elemanlarý ile birleþtirilmiþ cam kombinasyonlarý, kompakt ve doðal ürünler, bölme duvar ve kaplama sistemleri, projelerinizin prestiji olarak her zaman yerinde kalacaktýr. Güvenle kurulmuþ ideal iliþkilerin ardýndan, sonuca ulaþan yüzlerce referansýmýzýn zenginleþtirdiði hikayemiz, her zaman gururumuz olmuþtur. 2 aluwall.com

4 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Bucuresti Mall Bucharest / Romania Fiba Bucuresti Mall Alýþveriþ Merkezi projesinde oldukça geniþ açýklýkta yer alan çelik taþýyýcý sistemler üzerine kurulmuþ büyük cam kubbe. Cam kombinasyonunda iç kýsýmdaki milky PVB laminasyonlar doðal ýþýðý homojen bir þekilde daðýtmaktadýr. MÝMARÝ Umo Mimarlýk Levent Aksüt Yaþar Marulyalý Kullanýlan sistem profilleri, bu proje için özel olarak tasarlanmýþtýr. UYGULAMALAR Kubbenin geçiþ açýklýðý tabanda mt. olup; taban oturumundan tepe yüksekliði 21,70 metredir. Çelik taþýyýcý üzeri dome skylight Alüminyum kompozit panel Fotoselli kapýlar Giriþ markizleri Smoke damper 3

5 Dome skylight montajýndan görünüm. Bucuresti Mall 4 aluwall.com

6 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Çayyolu Tiyatro ve Opera Binasý Ankara Devlet Tiyatrolarý Üst katlara çýkan merdiven kovalarýnda yarý strüktürel silikonlu, bombeli camlý giydirme cephe uygulanýrken; ön cephe klasik kapaklý sistemlerle çözüldü. MÝMARÝ MTF Mimarlýk Bülent Çetiner Ýdari bölümlerde kapaklý gizli açýlýr pencerelerle cephede havalandýrma saðlanmýþtýr. Bina alt kotunda kil esaslý cephe panelleri ile bitiþler kýþ bahçesi ile kesintiye uðrayarak çepeçevre devam ettirilmiþtir. Projede 6000 m² den fazla alüminyum kompozit panel, 960 m² kil esaslý cephe paneli, 1800 m² cam kullanýldý. UYGULAMALAR Alüminyum kompozit panel cepheler Terra cotta panel cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Alüminyum bombeli camlý yarý silikonlu giydirme cepheler Çelik destekli alüminyum kapaklý cephe Giriþ markizleri Kýþ bahçesi 5

7 Yarý silikonlu, dikey kapaklý bombelli camlý merdiven kovasý cephe görünümü. Çayyolu Tiyatro ve Opera Binasý 6 aluwall.com

8 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Farklý bir mimari yapýya sahip olan projenin her noktasýnda onlarca farklý detay uygulanmýþtýr. Arcadium Shopping Center Ankara Taþeli Ýnþaat MÝMARÝ Öncüoðlu Mimarlýk Enis Öncüoðlu Cem Altýnöz Önder Kaya Alýþveriþ merkezinde bulunan tüm camlý cepheler çelik sistemler üzerinde taþýttýrýlmýþtýr. UYGULAMALAR Çelik taþýyýcýlý sistem üzerinde alüminyum yarý silikonlu cepheler Alüminyum sinüzoidal panaller Alüminyum kompozit paneller Alüminyum kapý ve pencereler Alüminyum menfezler Giriþ markizleri Güneþ kýrýcýlarý Terra cotta Skylight 7

9 Yürüyen merdivenlerin hemen üzerinde yer alan bu cam kubbe, alýþveriþ merkezinin doðal ýþýktan faydalanmasýný saðlamaktadýr. Arcadium AVM 8 aluwall.com

10 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ Dikey ve yatay çelik taþýyýcýlara baðlanmýþ alüminyum profiller ayarlý baðlantýlý makaslar yardýmýyla estetik bir formda tamamlandý. 9

11 Sistem profillerinin üzerine monte edildiði taþýyýcýlara baðlantý saðlayan çelik çubuklar. Arcadium AVM 10 aluwall.com

12 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ Farklý geometrik hareketlerin yansýtýldýðý cephelerde kullanýlan kaplama elemanlarý ayný konseptte bitiþ ve görünüþ saðlayan profillerle tamamlanmýþtýr. Projede yatay kapaklar özel olarak üretilmiþtir. Özellikle cam kombinasyonu en iyi performans verilerini sunabilecek özelliklerde seçilmiþtir. 11

13 Ana giriþlerdeki geniþ açýklýklarda çelik taþýyýcý sistemlerden oluþmuþ bir yapýdan destek alýnmýþtýr. Arcadium AVM 12 aluwall.com

14 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Isuzu Otobüs ve Kamyon Fabrikasý Gebze Anadolu Grubu Gebze de kurulu bulunan Isuzu otobüs ve kamyon fabrikasýnda idari binada bulunan ofis çalýþma alanlarý, yönetim binasý, eðitim binalarý, sosyal tesisler, yedek parça depolarý, kalite ve sistem kontrol merkezi, fabrika imalat alanlarý, kontrol ve güvenlik noktalarý gibi tüm alanlarda binlerce metrekareyi bulan kapý ve pencere imalatlarý, alüminyum MÝMARÝ Foster Wheeler kompozit panel cephe imalatlarý, çatý ýþýklýðý, giriþ markizleri ve ofis içindeki demontable bölme duvar imalatlarý baþarýyla tamamlanmýþtýr. UYGULAMALAR Alüminyum kompozit panel cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Alüminyum giydirme cepheler Demontable ofis bölmeleri Danpalon skylight Çatý ýþýklarý Giriþ markizleri 13

15 Isuzu Otobüs ve Kamyon Fabrikasý 14 aluwall.com

16 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ýdari Bina Tasarýmýnýn yapýldýðý mimari ofisin Ankara çalýþmasý olduðunu, görünüþ karakteriyle Orhan Evin ortaya koyan farklý bir projedir. En üstteki kütlede kompozit panel flanþlarla oluþturulmuþ kare boþluklar, yapýnýn etkisini arttýrmaktadýr. MÝMARÝ NCN Mimarlýk Yeþim Hatýrlý Nami Hatýrlý UYGULAMALAR Alüminyum giydirme cepheler Alüminyum kompozit panel cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Fotoselli kapýlar Skylight 15

17 Pencereler, kapaklý cephe sisteminde gizli açýlýr olarak çözümlenmiþtir. Orhan Evin A.Þ. Yönetim Binasý 16 aluwall.com

18 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ýdari Bina Ankara Taþeli Ýnþ. MÝMARÝ Yan yana on beþ santimetre ara ile kullanýlan cephe Aksu Mimarlýk profilleri, farklý bir görünüm oluþturmaktadýr. Profil ara boþluklarý cam kombinasyonu kalýnlýðýna uygun þekilde Zehra Aksu Adnan Aksu oluþturulmuþ ýsý yalýtýmlý alüminyum kompozit panellerle dolduruldu. Alüminyum kompozit paneller ve paslanmaz kolonlarýn bütünleþtirdiði projede; idari katta, tüm cephe camlarý uzaktan kumandalý mikrojaluzili olarak seçilirken, merdiven kovasýnda bombeli camlý sistem, teras katlarýnda sürgülü açýlýr kapýlar kullanýlmýþtýr. UYGULAMALAR Alüminyum giydirme cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Mikrojaluzili cephe camlarý Alüminyum menfezler Alüminyum kompozit panel cepheler Çalýþma katlarýndaki açýlýr sistemler ise, eksenal (pivot) pencere olarak çözümlenmiþtir. Skylight 17

19 Cephede üç katý birden geçen paslanmaz kolonlar, diðer kaplama elemanlarýnýn etkisini arttýrmaktadýr. Taþeli Ýnþaat Yönetim Binasý 18 aluwall.com

20 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ Merdiven kovasýnýn cepheye bakan bölümünde, ayný formda oval bombeli camlý klasik kapaklý uygulama. Paslanmaz taþýyýcý kolonlar ve alüminyum kompozit kaplamalar. Taþeli Ýnþaat Yönetim Binasý 19

21 Paslanmaz çelik payandalar yardýmý ile alüminyum kompozit kaplý tonoz formlu çatý saçaðýnýn taþýttýrýlmasý. Taþeli Ýnþaat Yönetim Binasý 20 aluwall.com

22 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Üç yüz elli yýllýk bir yapýyý günün koþullarýna hazýrlamak? Dýþ kabuða zarar verilmeden yapýlandýrýlan bu binada; tüm alüminyum kapý ve pencereler, ofis bölmeleri, planar skylight lar, iç mekan mimarisinin oldukça Caro Castel Glaxo Smith Clein Offices Bucharest / Romania modern görünmesini saðlamýþtýr. Siifpa / France MÝMARÝ Adrian Jurubescu UYGULAMALAR Alüminyum kapý ve pencereler Ofis bölmeleri Planar skylight 21

23 Sablajlý yatay hatlarý belirlenmiþ, alüminyum metal çerçeveli cam panolar ve alt kýsýmlarda laminant kaplý panellerden oluþmuþ bölme duvar sistemleri. Glaxo Smith Clein Ofisleri 22 aluwall.com

24 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Netherlands Embassy Ankara Ministry of Foreign Affairs, The Hague Büyükelçilik binasýndaki dýþ bahçe duvarlarýnda kullanýlan bu cam panolar tamamen yapýþtýrma yöntemi ile sabitlendi. Sadece zeminde baðlantý ankrajlarý gizlenerek kullanýlmýþtýr. Güvenlik amaçlý, çarpma ve darbelere dayanýklý olarak üretilen cam fenslerin toplam kalýnlýðý 40 mm dir. Panolar, beþ yüz kg nin üzerinde olup, EVA katmanlarla 5 kat olarak lamine edilmiþtir. Laminasyon iç yüzeylerinde kraliyet logolarý cam yüzeyine farklý bir uygulama yöntemiyle yansýtýldý. MÝMARÝ Architectenbureau van de Rijt b.v Ir. N.C.G.N. van de Rijt Ir. J.A. Heine UYGULAMALAR Alüminyum kapý ve pencereler Cam fens 23

25 Giriþ kapýlarýný saran metal kütleler bu proje için tamamen tek parça olarak üretilmiþtir. Netherlands Embassy 24 aluwall.com

26 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Doðal ýþýktan faydalanmak amacý ile orta kütlede bu alan için standart ebatlarýn dýþýna taþýldýðýndan, özel boy paneller kullanýlmýþtýr. Tübitak Bilten Binasý Ankara Tübitak Bitirildiðinde oldukça þýk olan bu alanda gerekli soðutma ve ýsýtma sistemi uygulanmamasý yüzünden, üzerinde farklý kaplamalarla gölgeleme saðlanmaya çalýþýlmasý, yapýlan imalatý amacýnýn dýþýna çýkarmýþ durumdadýr. MÝMARÝ Atabaþ Mimarlýk Kadri Atabaþ Tonoz üzerinde raylý bir sistemle boydan boya hareket edebilecek özellikte bir kedi merdiveni, temizlik ve bakým amacý için uygun bir çözüm. UYGULAMALAR Skylight tonoz 25

27 CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE ODTÜ Kampüsü Ankara ODTÜ Orta Doðu Teknik Üniversitesinde; Ýnþaat Mühendisliði, Sosyal ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çarþý Merkezi, Öðrenci Konukevi, Endüstri Mühendisliði, Teknoloji Müzesi, Teknopark binalarý gibi onlarca farklý projede yapýlmýþ uygulamalar... UYGULAMALAR Skylight 26 aluwall.com

28 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Bilkent Konutlarý Ankara Ema Kayar kapýlarýn saðladýðý izolasyon avantajý, kýþýn havuzun kullanýmýna olanak tanýyor. Havuz kullanýmý, iklimsel þartlar yeterli olursa bahçe ile bütünleþebiliyor. MÝMARÝ HB Etüd Proje Haldun Erdoðan Havuzun tavan kýsmýnda on iki köþeli iç kýsmýnda bombeli formlu alüminyum kompozit panelden yapýlmýþ ýþýk bandý, orta kýsmýnda üzerinde yürünebilir yatak odasýna bakan cam zemin. UYGULAMALAR Havuz üzeri kompozit paneller Alüminyum kayar kapýlar Alüminyum pencere ve kapýlar Skylight Kýþ bahçesi 27

29 CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ Ema Bilkent Konutlarý Ema Bilkent Konutlarý 28 aluwall.com

30 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ýdari Bina Ankara Mescioðlu Geniþ açýklýðý geçebilmek için yüz seksen mm lik dikey profiller kullanýldý. Strüktürel silikonlu, yarý kapaklý ve kapaklý sistemlerin uygulandýðý projede; güneþ kýrýcýlarý, sürgülü balkon kapýlar, alüminyum kompozit giriþ markizi ve farklý alüminyum doðrama MÝMARÝ Tasarým Stüdyosu Tülin Çetin imalatlarý yapýlmýþtýr. Ayrýca iç mekanlarda þirket logolarýnýn iþlendiði sablajlý cam panellerin oluþturduðu ofis bölmeleri ile hemen hemen her türlü sistemin uygulandýðý bir projedir. UYGULAMALAR Alüminyum giydirme cepheler Alüminyum kompozit panel cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Demontable ofis bölmeleri Giriþ markizleri Güneþ kýrýcýlarý 29

31 Yüksek açýklýðý geçebilmek için kullanýlan alüminyum dikmeler giriþ holünde ayrý bir etki yaratýyor. Mescioðlu Ýdari Bina 30 aluwall.com

32 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Barutçuoðlu AVM Kastomonu Barutçuoðlu Ýnþaat MÝMARÝ A Tasarým Ali Osman Öztürk UYGULAMALAR Alüminyun kompozit panel kaplamalar Çelik konstrüksiyon destekli strüktürel silikonlu cepheler Yarý kapaklý strüktürel silikonlu giydirme camlý cepheler Alýþveriþ merkezinde geniþ açýklýklarýn geçilebilmesi için cephe sistemlerinin alt kýsýmlarýnda çelik konstrüksiyonlardan destek alýnmýþtýr. Alüminyum doðramalar Giriþ rüzgarlýklarý Giriþ cam kanopileri Terra cotta ile cephenin diðer kaplama elemanlarý arasýnda Terra cotta kaplamalar özel bitiþ profilleri uygulandý. 31

33 Ýþ merkezinin ofis katý cephelerinde beyaz renkli alüminyum kompozit panaller hakim. Kastomonu AVM 32 aluwall.com

34 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Þ. MAN Türkiye A.Þ. Man Kamyon ve Otobüs Fabrikasý nda yenileme çalýþmalarýnýn gereksinimi fabrika giriþine de yansýtýlmýþtýr. MÝMARÝ Erhan Kocabýyýkoðlu Giriþ totemi olarak düþünülen kütle ve giriþ nizamiyesinde kullanýlan alüminyum kompozit panel kaplamalar, eski yapý formu bozulmadan aslýna sadýk görüntüsüyle yeniden formlandýrýlmýþtýr. UYGULAMALAR Alüminyum kompozit cephe kaplama Alüminyum kompozit totem 33

35 MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Þ. 34 aluwall.com

36 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Teknoloji Müzesi Ankara ODTÜ Strüktürel silikonlu cephe sistemi uygulamasý, cam silo ve bant pencereler çelik sistem üzerinde taþýttýrýldýðý için ekonomi saðlanmýþtýr. MÝMARÝ Ayþen Savaþ UYGULAMALAR Çelik taþýyýcý üzeri alüminyum, cam silo Cam panel güneþ kýrýcý Strüktürel silikonlu pencereler 35

37 Yuvarlak forma uyabilmesi için açýlýr sistemler düz yapýlmýþ, büküm açýlarý uygun ölçülere getirilerek tamamlanmýþtýr. ODTÜ Teknoloji Müzesi 36 aluwall.com

38 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ofis Binasý Ankara Tolga Ülkealan Kil esaslý cephe kaplama panelleri, alüminyum kompozit panellerden oluþan söveler, yatay hatlarda devam eden alüminyum kapak MÝMARÝ ABÜ Mimarlýk Bekir Ünüvar profilleri ile farklý bir dýþ cephe. UYGULAMALAR Terra cotta cephe kaplamalarý 37

39 Alüminyum kompozit söveler pencere kenarlarýnda izolasyon yapmaya imkan veriyor, kondensasyon oluþumu tamamen engellenmiþ durumda. Tolga Ülkealan Ýdari Bina 38 aluwall.com

40 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Arý Plaza Ýstikbal Showroom Samsun Ender Ýnþaat Beyaz alüminyum kompozit panel, oval formlu cephede strüktürel silikonlu cephe ile ayný yüzeyde; diðer cephelerde kompozit paneller dýþa doðru çýkýntýlý. MÝMARÝ Uður Proje Uður Kýnýk Ana giriþteki cam kanopideki karolajlarýn içerisindeki cam kombinasyonlarýnda bazý camlar milky EVA laminasyonlu seçilerek cephedeki beyaz kompozit panellerle renk uyumu saðlandý. UYGULAMALAR Strüktürel silikonlu oval cepheler Yarý kapaklý silikonlu cepheler Alüminyum kompozit panel cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Demontable ofis bölmeleri Giriþ markizleri 39

41 Arý Plaza Ýstikbal Showroom 40 aluwall.com

42 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ýdari Bina Ankara Sarýcýlar Ltd. Þti. MÝMARÝ ABÜ Mimarlýk Bekir Ünüvar UYGULAMALAR Strüktürel silikonlu giydirme cepheler Alüminyum kompozit panel cepheler Ahþap yüzeyli compact laminant panel dýþ cephe kaplamasý ve diðer camlý giydirme cepheler ve doðramalarýn birbirleri ile birleþmelerinde, bu proje için özel olarak tasarlanmýþ alüminyum profiller kullanýldý. Ahþap compact laminant cephe panelleri Alüminyum fotoselli kapýlar Alüminyum kapý ve pencereler Giriþ markizleri 41

43 Strüktürel silikonlu giydirme cepheler ve ahþap görünümlü compact laminant cephe panelleri farklý bir uyum içerisinde. Sarýcýlar Ýdari Bina 42 aluwall.com

44 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ýdari Bina Ankara Yavuz Çalýþkan Alüminyum kompozit panel ve camlý giydirme cephe uyum içerisinde... MÝMARÝ ABÜ Mimarlýk Ana giriþ kapýsý üst kýsmýnda yer alan formlu strüktürel silikonlu cam cephe. Bekir Ünüvar Cephede kolon önlerine gelen spandrel panellerde emaye baskýlý opak görünümlü cam panel uygulamasý. Strüktürel silikonlu yarý kapaklý giydirme cephe uygulamasýnda kapak profillerinde üstten görünür vidalý baðlantý uygulamasý. UYGULAMALAR Strüktürel silikonlu giydirme cepheler Alüminyum kompozit panel cepheler Yarý kapaklý silikonlu cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Giriþ markizleri 43

45 Opak renkli baský uygulanmýþ spandrel cam panellerden görünüm. Yavuz Çalýþkan Ýdari Bina 44 aluwall.com

46 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ýdari Bina Ankara Tolga Ülkealan MÝMARÝ ABÜ Mimarlýk Bekir Ünüvar Binanýn dýþ cephe kaplamasýnda yalýn ve sýcak bir ifade saðlamak amacýyla, aðýrlýkla doðal ahþap yüzeyli kompakt paneller tercih edilirken; yalýtým problemlerini aþmak için farklý uygulama birleþimlerinde özel tasarlanmýþ alüminyum profiller kullanýlmýþtýr. UYGULAMALAR Strüktürel silikonlu giydirme cepheler Alüminyum kompozit panel cepheler Ahþap compact laminant cephe panelleri Alüminyum fotoselli kapýlar Alüminyum kapý ve pencereler 45

47 Dýþa açýlýr gizli kanat ters vasistas cephe penceresinde, içerideki kirli hava tahliyesi pencere kanat üst boþluðundan saðlanmaktadýr. Ýdari Bina Tolga Ülkealan 46 aluwall.com

48 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara T.O.B.B. MÝMARÝ A Tasarým Ali Osman Öztürk UYGULAMALAR Demontable ofis bölmeleri ve kapýlar Alüminyum kapýlar Alüminyum süpürgelikler Laminant duvar kaplamalar Akustik duvar kaplamalar 47

49 Demontable ofis bölmelerinden görünüþ. T.O.B.B. Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 48 aluwall.com

50 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Brewery Bira Fabrikasý Ploiesti / Romania Bükreþ e 75 km. uzaklýkta bulunan Anadolu Grubu Interbrew - Efes Anadolu Grubu ve Belçikalý Ýnterbrew firmasýna ait sývý içecek fabrikasýnda; çatý ýþýklýklarýndan bölme duvarlara, giydirme cephelerden alüminyum kapý ve pencere sistemlerine kadar bir çok uygulama yapýlmýþtýr. MÝMARÝ Yönetim Müþavirlik Türker Keremoðlu UYGULAMALAR Alüminyum giydirme cepheler Alüminyum kompozit panel cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Demontable ofis bölmeleri Fotoselli kapýlar Skylight 49

51 Ofis bölümleri içerisinde demontable camlý bölme duvar sistemi uygulamasý. Interbrew - Efes Brewery 50 aluwall.com

52 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Delphi - Packard Ýdari Bina ve Üretim Tesisi Ege Serbest Bölge Ýzmir Delphi Group Bronz ve silver renkli metalik kompozit alüminyum levhalar ile reflekte füme cam üniteleri birlikte kullanýlmýþtýr. MÝMARÝ Foster Wheeler UYGULAMALAR Alüminyum kompozit panel cepheler Alüminyum fotoselli kapýlar Alüminyum kapý ve pencereler Skylight 51

53 Ýdari bina ana giriþinden görünüþ. Delphi - Packard 52 aluwall.com

54 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ýdari Bina Ankara Valör Turizm MÝMARÝ Boyut Mimarlýk Bozkurt Gürsoytrak UYGULAMALAR Strüktürel silikonlu giydirme cepheler Alüminyum kompozit panel cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Skylight 53

55 Strüktürel silikonlu cepheden görünüþ. Ýdari Bina Valör Turizm 54 aluwall.com

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 POINT SUPPORTED GLAZING GLASS FITTINGS & ACCESSORIES aluwall ALUMINUM GLAZED CURTAIN WALL VistaLL R ALUMINUM DOORS AND WINDOWS R aluwall R INTERIOR PARTITIONS SYSTEMS aluwall.com Yapý Market Sanayi ve Ticaret Ltd.Þti./ TÜRKÝYE Yapý Market Sucursala Bucuresti / ROMANIA Aluwallext, Aluwallint and Vistall are registered trademarks of Yapý Market Co. Ltd.

Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý 2010 Sonuçlarý Türkiye "Ambalaj Ay Yýldýzlarýný" Seçti. www.ambalajyarismasi.com www.ambalaj.org.tr ISBN: 978-975-00562-6-0 www.ambalajayyildizlari.com www.crescentandstarsforpackagings.com

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

ayrýcalýklý yasam... privileged life...

ayrýcalýklý yasam... privileged life... prefabrikte profesyonel çözümler... professional solutions in prefabricate... PREFABRÝK KONUTLAR GRUBU P R E FA B R I C AT E D H O U S E S ÜRÜNLERÝMÝZ PRODUCTS PREFABRÝK KONUTLAR TEK KATLI - ÝKÝ KATLI

Detaylı

Ekrem Z. BODAMYALIZADE Editör

Ekrem Z. BODAMYALIZADE Editör Ekrem Z. BODAMYALIZADE Editör MART 2003 71 KIBRIS TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MÝMARLAR ODASI BÜLTENÝ UNION OF THE CYPRUS TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS CHAMBER OF ARCHITECTS BULLETIN Sahibi:

Detaylı

Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve

Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve çevreye duyarlý çözümler sunmaktýr. 01 ÝÇÝNDEKÝLER SAYFA

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

ARALIK 2005 ISSN 1306-3138 YIL:16 SAYI :72 KIBRIS TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

ARALIK 2005 ISSN 1306-3138 YIL:16 SAYI :72 KIBRIS TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ 1 72 ARALIK 2005 ISSN 1306-3138 YIL:16 SAYI :72 KIBRIS TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI MÝMARLAR ODASI BÜLTENÝ UNION OF THE CYPRUS TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS CHAMBER

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI 2015 5 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI www.ssm.gov.tr TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2015 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE MSB

Detaylı

ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU ÖNSÖZ

ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU ÖNSÖZ ÖNSÖZ Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesi; tüm engelli kiþilerin mevcut olan tüm insan haklarý ve temel özgürlüklerden tam ve eþit bir þekilde faydalanmasýný desteklemek ve doðumla beraber kazandýklarý

Detaylı

LG Hausys floors woozen interior film Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri shinhan WALLCOVERINGS RUBBER TECHNOLOGIES Fulda Carpet products first absolute LG Hausys floors woozen interior film Karo Halý Yükseltilmiþ

Detaylı

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Tarkan DAVULCU Genel Koordinatör: Ekrem BODAMYALIZADE Yayýn Ekibi: Azmi Öge, Cem KARA,Fatma ÝLKÝN, Burak TÜRSOY, Fatma TERLÝK, Pýnar ULUÇAY, Aysel ALÝHAN,

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ Dr. Filiz Şenkal Sezer Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZET Her alanda olduğu gibi

Detaylı

7.Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs - 2008 Kültürpark Uluslararasý Fuar Merkezi / Ýzmir 55 bin firmaya ulaþýyor Metal iþleme sektörünün

Detaylı

4 5 6 7 8 9 10 Ýþ te stres atmanýn keyifli yolu... Günün yorgunluðu ve stresini mi atmak istiyorsunuz? Ýþ te size fýrsat! Ofisim Ýstanbul un hobby odasýnda bilardo, masa tenisi, mini golf, dart, air hokey

Detaylı

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKEME PARÇAARI Hakan 01 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Ses Geçirmeyen Atýk Su Boru Sistemi PP-Extra 3 Katlý Mineral Katkýlý Atýk Su Boru Sistemi

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi... 17

PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi... 17 Kayýt Sistemi Yenilendi Yenilenen yazýlým ve donanýmla kayýt hýzý artýrýldý ERASMUS Avrupa Birliði Socrates/Erasmus baþvurularý baþladý. 10 3 Güneþe Kanatlandýk ÝTÜ Güneþ Arabasý Ekibi, Tübitak tarafýndan

Detaylı