REFERENCES REFERANSLAR REFERANSLAR REFERENCES. aluwall.com. aluwall. VistaLL R. aluwall POINT SUPPORTED GLAZING GLASS FITTINGS & ACCESSORIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REFERENCES REFERANSLAR REFERANSLAR REFERENCES. aluwall.com. aluwall. VistaLL R. aluwall POINT SUPPORTED GLAZING GLASS FITTINGS & ACCESSORIES"

Transkript

1 REFERENCES REFERENCES REFERANSLAR REFERANSLAR POINT SUPPORTED GLAZING GLASS FITTINGS & ACCESSORIES aluwall ALUMINUM GLAZED CURTAIN WALL VistaLL R ALUMINUM DOORS AND WINDOWS R aluwall R INTERIOR PARTITIONS SYSTEMS aluwall.com

2 INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Bucuresti Mall Bucuresti Mall Çayyolu Tiyatro Ve Opera Binasý Çayyolu Theater Building Arcadium AVM Arcadium Shopping Center Isuzu Otobüs & Kamyon Fabrikasý Isuzu Bus & Track Manufactoring Plant Orhan Evin Ýdari Bina Orhan Evin Headquarters Building Taþeli Ýnþaat Ýdari Bina Taþeli Construction Headquarters Building Carro Castel Glaxo Smith Clein Ofisleri Carro Castel Glaxo Smith Clein Offices Hollanda Büyükelçilik Binasý Netherlands Embassy Building Tübitak Bilten Binasý Tübitak Bilten Building ODTÜ Kampüsü METU Campus Bilkent Konutlarý Bilkent Houses Mescioðlu Mimarlýk Ýdari Bina Mescioðlu Architecture Headquarters Building Kastamonu AVM Kastamonu Shopping Center Man Kamyon & Otobüs Tic. A.Þ. Man Track & Bus Inc. ODTÜ Teknoloji Müzesi METU Museum of Technology Tolga Ülkealan Ofis Binasý Tolga Ülkealan Office Building Arý Plaza Ýstikbal Showroom Arý Plaza Ýstikbal Showroom Sarýcýlar Ýdari Bina Sarýcýlar Headquarters Building Yavuz Çalýþkan Ýdari Bina Yavuz Çalýþkan Headquarters Building Tolga Ülkealan Ýdari Bina Tolga Ülkealan Headquarters Building TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi TOBB University of Economics & Technology Interbrew - Efes Brewery Interbrew - Efes Brewery Delphi-Packard Ýdari Bina ve Üretim Tesisi Valör Turizm Ýdari Bina Valör Tourism Headquarters Building Delphi-Packard Headquarters Building & Manufactoring Plant BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ CLOSE UP TO SOMA REFERENCES 3 54 SINIFLANDIRILMIÞ REFERANS LÝSTELERÝ CLASSIFIED LIST of REFERENCES aluwall.com 1 KAPAK RESMÝ : ARCADIUM AVM ANA GÝRÝÞ CEPHELERÝ / ANKARA

3 Mimari yapýlar için ideal sonuç, projeleri doðru imalat teknikleriyle sonlandýrmaktýr. Tasarýmlarýn hayata geçmesi sürecinde ; doðru çözüm ortaklarýna olan ihtiyacýnýz giderek artacaktýr. Ýç ve dýþ cephelerde hafif metal yapý elemanlarý ile birleþtirilmiþ cam kombinasyonlarý, kompakt ve doðal ürünler, bölme duvar ve kaplama sistemleri, projelerinizin prestiji olarak her zaman yerinde kalacaktýr. Güvenle kurulmuþ ideal iliþkilerin ardýndan, sonuca ulaþan yüzlerce referansýmýzýn zenginleþtirdiði hikayemiz, her zaman gururumuz olmuþtur. 2 aluwall.com

4 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Bucuresti Mall Bucharest / Romania Fiba Bucuresti Mall Alýþveriþ Merkezi projesinde oldukça geniþ açýklýkta yer alan çelik taþýyýcý sistemler üzerine kurulmuþ büyük cam kubbe. Cam kombinasyonunda iç kýsýmdaki milky PVB laminasyonlar doðal ýþýðý homojen bir þekilde daðýtmaktadýr. MÝMARÝ Umo Mimarlýk Levent Aksüt Yaþar Marulyalý Kullanýlan sistem profilleri, bu proje için özel olarak tasarlanmýþtýr. UYGULAMALAR Kubbenin geçiþ açýklýðý tabanda mt. olup; taban oturumundan tepe yüksekliði 21,70 metredir. Çelik taþýyýcý üzeri dome skylight Alüminyum kompozit panel Fotoselli kapýlar Giriþ markizleri Smoke damper 3

5 Dome skylight montajýndan görünüm. Bucuresti Mall 4 aluwall.com

6 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Çayyolu Tiyatro ve Opera Binasý Ankara Devlet Tiyatrolarý Üst katlara çýkan merdiven kovalarýnda yarý strüktürel silikonlu, bombeli camlý giydirme cephe uygulanýrken; ön cephe klasik kapaklý sistemlerle çözüldü. MÝMARÝ MTF Mimarlýk Bülent Çetiner Ýdari bölümlerde kapaklý gizli açýlýr pencerelerle cephede havalandýrma saðlanmýþtýr. Bina alt kotunda kil esaslý cephe panelleri ile bitiþler kýþ bahçesi ile kesintiye uðrayarak çepeçevre devam ettirilmiþtir. Projede 6000 m² den fazla alüminyum kompozit panel, 960 m² kil esaslý cephe paneli, 1800 m² cam kullanýldý. UYGULAMALAR Alüminyum kompozit panel cepheler Terra cotta panel cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Alüminyum bombeli camlý yarý silikonlu giydirme cepheler Çelik destekli alüminyum kapaklý cephe Giriþ markizleri Kýþ bahçesi 5

7 Yarý silikonlu, dikey kapaklý bombelli camlý merdiven kovasý cephe görünümü. Çayyolu Tiyatro ve Opera Binasý 6 aluwall.com

8 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Farklý bir mimari yapýya sahip olan projenin her noktasýnda onlarca farklý detay uygulanmýþtýr. Arcadium Shopping Center Ankara Taþeli Ýnþaat MÝMARÝ Öncüoðlu Mimarlýk Enis Öncüoðlu Cem Altýnöz Önder Kaya Alýþveriþ merkezinde bulunan tüm camlý cepheler çelik sistemler üzerinde taþýttýrýlmýþtýr. UYGULAMALAR Çelik taþýyýcýlý sistem üzerinde alüminyum yarý silikonlu cepheler Alüminyum sinüzoidal panaller Alüminyum kompozit paneller Alüminyum kapý ve pencereler Alüminyum menfezler Giriþ markizleri Güneþ kýrýcýlarý Terra cotta Skylight 7

9 Yürüyen merdivenlerin hemen üzerinde yer alan bu cam kubbe, alýþveriþ merkezinin doðal ýþýktan faydalanmasýný saðlamaktadýr. Arcadium AVM 8 aluwall.com

10 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ Dikey ve yatay çelik taþýyýcýlara baðlanmýþ alüminyum profiller ayarlý baðlantýlý makaslar yardýmýyla estetik bir formda tamamlandý. 9

11 Sistem profillerinin üzerine monte edildiði taþýyýcýlara baðlantý saðlayan çelik çubuklar. Arcadium AVM 10 aluwall.com

12 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ Farklý geometrik hareketlerin yansýtýldýðý cephelerde kullanýlan kaplama elemanlarý ayný konseptte bitiþ ve görünüþ saðlayan profillerle tamamlanmýþtýr. Projede yatay kapaklar özel olarak üretilmiþtir. Özellikle cam kombinasyonu en iyi performans verilerini sunabilecek özelliklerde seçilmiþtir. 11

13 Ana giriþlerdeki geniþ açýklýklarda çelik taþýyýcý sistemlerden oluþmuþ bir yapýdan destek alýnmýþtýr. Arcadium AVM 12 aluwall.com

14 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Isuzu Otobüs ve Kamyon Fabrikasý Gebze Anadolu Grubu Gebze de kurulu bulunan Isuzu otobüs ve kamyon fabrikasýnda idari binada bulunan ofis çalýþma alanlarý, yönetim binasý, eðitim binalarý, sosyal tesisler, yedek parça depolarý, kalite ve sistem kontrol merkezi, fabrika imalat alanlarý, kontrol ve güvenlik noktalarý gibi tüm alanlarda binlerce metrekareyi bulan kapý ve pencere imalatlarý, alüminyum MÝMARÝ Foster Wheeler kompozit panel cephe imalatlarý, çatý ýþýklýðý, giriþ markizleri ve ofis içindeki demontable bölme duvar imalatlarý baþarýyla tamamlanmýþtýr. UYGULAMALAR Alüminyum kompozit panel cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Alüminyum giydirme cepheler Demontable ofis bölmeleri Danpalon skylight Çatý ýþýklarý Giriþ markizleri 13

15 Isuzu Otobüs ve Kamyon Fabrikasý 14 aluwall.com

16 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ýdari Bina Tasarýmýnýn yapýldýðý mimari ofisin Ankara çalýþmasý olduðunu, görünüþ karakteriyle Orhan Evin ortaya koyan farklý bir projedir. En üstteki kütlede kompozit panel flanþlarla oluþturulmuþ kare boþluklar, yapýnýn etkisini arttýrmaktadýr. MÝMARÝ NCN Mimarlýk Yeþim Hatýrlý Nami Hatýrlý UYGULAMALAR Alüminyum giydirme cepheler Alüminyum kompozit panel cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Fotoselli kapýlar Skylight 15

17 Pencereler, kapaklý cephe sisteminde gizli açýlýr olarak çözümlenmiþtir. Orhan Evin A.Þ. Yönetim Binasý 16 aluwall.com

18 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ýdari Bina Ankara Taþeli Ýnþ. MÝMARÝ Yan yana on beþ santimetre ara ile kullanýlan cephe Aksu Mimarlýk profilleri, farklý bir görünüm oluþturmaktadýr. Profil ara boþluklarý cam kombinasyonu kalýnlýðýna uygun þekilde Zehra Aksu Adnan Aksu oluþturulmuþ ýsý yalýtýmlý alüminyum kompozit panellerle dolduruldu. Alüminyum kompozit paneller ve paslanmaz kolonlarýn bütünleþtirdiði projede; idari katta, tüm cephe camlarý uzaktan kumandalý mikrojaluzili olarak seçilirken, merdiven kovasýnda bombeli camlý sistem, teras katlarýnda sürgülü açýlýr kapýlar kullanýlmýþtýr. UYGULAMALAR Alüminyum giydirme cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Mikrojaluzili cephe camlarý Alüminyum menfezler Alüminyum kompozit panel cepheler Çalýþma katlarýndaki açýlýr sistemler ise, eksenal (pivot) pencere olarak çözümlenmiþtir. Skylight 17

19 Cephede üç katý birden geçen paslanmaz kolonlar, diðer kaplama elemanlarýnýn etkisini arttýrmaktadýr. Taþeli Ýnþaat Yönetim Binasý 18 aluwall.com

20 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ Merdiven kovasýnýn cepheye bakan bölümünde, ayný formda oval bombeli camlý klasik kapaklý uygulama. Paslanmaz taþýyýcý kolonlar ve alüminyum kompozit kaplamalar. Taþeli Ýnþaat Yönetim Binasý 19

21 Paslanmaz çelik payandalar yardýmý ile alüminyum kompozit kaplý tonoz formlu çatý saçaðýnýn taþýttýrýlmasý. Taþeli Ýnþaat Yönetim Binasý 20 aluwall.com

22 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Üç yüz elli yýllýk bir yapýyý günün koþullarýna hazýrlamak? Dýþ kabuða zarar verilmeden yapýlandýrýlan bu binada; tüm alüminyum kapý ve pencereler, ofis bölmeleri, planar skylight lar, iç mekan mimarisinin oldukça Caro Castel Glaxo Smith Clein Offices Bucharest / Romania modern görünmesini saðlamýþtýr. Siifpa / France MÝMARÝ Adrian Jurubescu UYGULAMALAR Alüminyum kapý ve pencereler Ofis bölmeleri Planar skylight 21

23 Sablajlý yatay hatlarý belirlenmiþ, alüminyum metal çerçeveli cam panolar ve alt kýsýmlarda laminant kaplý panellerden oluþmuþ bölme duvar sistemleri. Glaxo Smith Clein Ofisleri 22 aluwall.com

24 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Netherlands Embassy Ankara Ministry of Foreign Affairs, The Hague Büyükelçilik binasýndaki dýþ bahçe duvarlarýnda kullanýlan bu cam panolar tamamen yapýþtýrma yöntemi ile sabitlendi. Sadece zeminde baðlantý ankrajlarý gizlenerek kullanýlmýþtýr. Güvenlik amaçlý, çarpma ve darbelere dayanýklý olarak üretilen cam fenslerin toplam kalýnlýðý 40 mm dir. Panolar, beþ yüz kg nin üzerinde olup, EVA katmanlarla 5 kat olarak lamine edilmiþtir. Laminasyon iç yüzeylerinde kraliyet logolarý cam yüzeyine farklý bir uygulama yöntemiyle yansýtýldý. MÝMARÝ Architectenbureau van de Rijt b.v Ir. N.C.G.N. van de Rijt Ir. J.A. Heine UYGULAMALAR Alüminyum kapý ve pencereler Cam fens 23

25 Giriþ kapýlarýný saran metal kütleler bu proje için tamamen tek parça olarak üretilmiþtir. Netherlands Embassy 24 aluwall.com

26 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Doðal ýþýktan faydalanmak amacý ile orta kütlede bu alan için standart ebatlarýn dýþýna taþýldýðýndan, özel boy paneller kullanýlmýþtýr. Tübitak Bilten Binasý Ankara Tübitak Bitirildiðinde oldukça þýk olan bu alanda gerekli soðutma ve ýsýtma sistemi uygulanmamasý yüzünden, üzerinde farklý kaplamalarla gölgeleme saðlanmaya çalýþýlmasý, yapýlan imalatý amacýnýn dýþýna çýkarmýþ durumdadýr. MÝMARÝ Atabaþ Mimarlýk Kadri Atabaþ Tonoz üzerinde raylý bir sistemle boydan boya hareket edebilecek özellikte bir kedi merdiveni, temizlik ve bakým amacý için uygun bir çözüm. UYGULAMALAR Skylight tonoz 25

27 CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE ODTÜ Kampüsü Ankara ODTÜ Orta Doðu Teknik Üniversitesinde; Ýnþaat Mühendisliði, Sosyal ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çarþý Merkezi, Öðrenci Konukevi, Endüstri Mühendisliði, Teknoloji Müzesi, Teknopark binalarý gibi onlarca farklý projede yapýlmýþ uygulamalar... UYGULAMALAR Skylight 26 aluwall.com

28 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Bilkent Konutlarý Ankara Ema Kayar kapýlarýn saðladýðý izolasyon avantajý, kýþýn havuzun kullanýmýna olanak tanýyor. Havuz kullanýmý, iklimsel þartlar yeterli olursa bahçe ile bütünleþebiliyor. MÝMARÝ HB Etüd Proje Haldun Erdoðan Havuzun tavan kýsmýnda on iki köþeli iç kýsmýnda bombeli formlu alüminyum kompozit panelden yapýlmýþ ýþýk bandý, orta kýsmýnda üzerinde yürünebilir yatak odasýna bakan cam zemin. UYGULAMALAR Havuz üzeri kompozit paneller Alüminyum kayar kapýlar Alüminyum pencere ve kapýlar Skylight Kýþ bahçesi 27

29 CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ Ema Bilkent Konutlarý Ema Bilkent Konutlarý 28 aluwall.com

30 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ýdari Bina Ankara Mescioðlu Geniþ açýklýðý geçebilmek için yüz seksen mm lik dikey profiller kullanýldý. Strüktürel silikonlu, yarý kapaklý ve kapaklý sistemlerin uygulandýðý projede; güneþ kýrýcýlarý, sürgülü balkon kapýlar, alüminyum kompozit giriþ markizi ve farklý alüminyum doðrama MÝMARÝ Tasarým Stüdyosu Tülin Çetin imalatlarý yapýlmýþtýr. Ayrýca iç mekanlarda þirket logolarýnýn iþlendiði sablajlý cam panellerin oluþturduðu ofis bölmeleri ile hemen hemen her türlü sistemin uygulandýðý bir projedir. UYGULAMALAR Alüminyum giydirme cepheler Alüminyum kompozit panel cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Demontable ofis bölmeleri Giriþ markizleri Güneþ kýrýcýlarý 29

31 Yüksek açýklýðý geçebilmek için kullanýlan alüminyum dikmeler giriþ holünde ayrý bir etki yaratýyor. Mescioðlu Ýdari Bina 30 aluwall.com

32 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Barutçuoðlu AVM Kastomonu Barutçuoðlu Ýnþaat MÝMARÝ A Tasarým Ali Osman Öztürk UYGULAMALAR Alüminyun kompozit panel kaplamalar Çelik konstrüksiyon destekli strüktürel silikonlu cepheler Yarý kapaklý strüktürel silikonlu giydirme camlý cepheler Alýþveriþ merkezinde geniþ açýklýklarýn geçilebilmesi için cephe sistemlerinin alt kýsýmlarýnda çelik konstrüksiyonlardan destek alýnmýþtýr. Alüminyum doðramalar Giriþ rüzgarlýklarý Giriþ cam kanopileri Terra cotta ile cephenin diðer kaplama elemanlarý arasýnda Terra cotta kaplamalar özel bitiþ profilleri uygulandý. 31

33 Ýþ merkezinin ofis katý cephelerinde beyaz renkli alüminyum kompozit panaller hakim. Kastomonu AVM 32 aluwall.com

34 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Þ. MAN Türkiye A.Þ. Man Kamyon ve Otobüs Fabrikasý nda yenileme çalýþmalarýnýn gereksinimi fabrika giriþine de yansýtýlmýþtýr. MÝMARÝ Erhan Kocabýyýkoðlu Giriþ totemi olarak düþünülen kütle ve giriþ nizamiyesinde kullanýlan alüminyum kompozit panel kaplamalar, eski yapý formu bozulmadan aslýna sadýk görüntüsüyle yeniden formlandýrýlmýþtýr. UYGULAMALAR Alüminyum kompozit cephe kaplama Alüminyum kompozit totem 33

35 MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Þ. 34 aluwall.com

36 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Teknoloji Müzesi Ankara ODTÜ Strüktürel silikonlu cephe sistemi uygulamasý, cam silo ve bant pencereler çelik sistem üzerinde taþýttýrýldýðý için ekonomi saðlanmýþtýr. MÝMARÝ Ayþen Savaþ UYGULAMALAR Çelik taþýyýcý üzeri alüminyum, cam silo Cam panel güneþ kýrýcý Strüktürel silikonlu pencereler 35

37 Yuvarlak forma uyabilmesi için açýlýr sistemler düz yapýlmýþ, büküm açýlarý uygun ölçülere getirilerek tamamlanmýþtýr. ODTÜ Teknoloji Müzesi 36 aluwall.com

38 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ofis Binasý Ankara Tolga Ülkealan Kil esaslý cephe kaplama panelleri, alüminyum kompozit panellerden oluþan söveler, yatay hatlarda devam eden alüminyum kapak MÝMARÝ ABÜ Mimarlýk Bekir Ünüvar profilleri ile farklý bir dýþ cephe. UYGULAMALAR Terra cotta cephe kaplamalarý 37

39 Alüminyum kompozit söveler pencere kenarlarýnda izolasyon yapmaya imkan veriyor, kondensasyon oluþumu tamamen engellenmiþ durumda. Tolga Ülkealan Ýdari Bina 38 aluwall.com

40 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Arý Plaza Ýstikbal Showroom Samsun Ender Ýnþaat Beyaz alüminyum kompozit panel, oval formlu cephede strüktürel silikonlu cephe ile ayný yüzeyde; diðer cephelerde kompozit paneller dýþa doðru çýkýntýlý. MÝMARÝ Uður Proje Uður Kýnýk Ana giriþteki cam kanopideki karolajlarýn içerisindeki cam kombinasyonlarýnda bazý camlar milky EVA laminasyonlu seçilerek cephedeki beyaz kompozit panellerle renk uyumu saðlandý. UYGULAMALAR Strüktürel silikonlu oval cepheler Yarý kapaklý silikonlu cepheler Alüminyum kompozit panel cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Demontable ofis bölmeleri Giriþ markizleri 39

41 Arý Plaza Ýstikbal Showroom 40 aluwall.com

42 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ýdari Bina Ankara Sarýcýlar Ltd. Þti. MÝMARÝ ABÜ Mimarlýk Bekir Ünüvar UYGULAMALAR Strüktürel silikonlu giydirme cepheler Alüminyum kompozit panel cepheler Ahþap yüzeyli compact laminant panel dýþ cephe kaplamasý ve diðer camlý giydirme cepheler ve doðramalarýn birbirleri ile birleþmelerinde, bu proje için özel olarak tasarlanmýþ alüminyum profiller kullanýldý. Ahþap compact laminant cephe panelleri Alüminyum fotoselli kapýlar Alüminyum kapý ve pencereler Giriþ markizleri 41

43 Strüktürel silikonlu giydirme cepheler ve ahþap görünümlü compact laminant cephe panelleri farklý bir uyum içerisinde. Sarýcýlar Ýdari Bina 42 aluwall.com

44 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ýdari Bina Ankara Yavuz Çalýþkan Alüminyum kompozit panel ve camlý giydirme cephe uyum içerisinde... MÝMARÝ ABÜ Mimarlýk Ana giriþ kapýsý üst kýsmýnda yer alan formlu strüktürel silikonlu cam cephe. Bekir Ünüvar Cephede kolon önlerine gelen spandrel panellerde emaye baskýlý opak görünümlü cam panel uygulamasý. Strüktürel silikonlu yarý kapaklý giydirme cephe uygulamasýnda kapak profillerinde üstten görünür vidalý baðlantý uygulamasý. UYGULAMALAR Strüktürel silikonlu giydirme cepheler Alüminyum kompozit panel cepheler Yarý kapaklý silikonlu cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Giriþ markizleri 43

45 Opak renkli baský uygulanmýþ spandrel cam panellerden görünüm. Yavuz Çalýþkan Ýdari Bina 44 aluwall.com

46 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ýdari Bina Ankara Tolga Ülkealan MÝMARÝ ABÜ Mimarlýk Bekir Ünüvar Binanýn dýþ cephe kaplamasýnda yalýn ve sýcak bir ifade saðlamak amacýyla, aðýrlýkla doðal ahþap yüzeyli kompakt paneller tercih edilirken; yalýtým problemlerini aþmak için farklý uygulama birleþimlerinde özel tasarlanmýþ alüminyum profiller kullanýlmýþtýr. UYGULAMALAR Strüktürel silikonlu giydirme cepheler Alüminyum kompozit panel cepheler Ahþap compact laminant cephe panelleri Alüminyum fotoselli kapýlar Alüminyum kapý ve pencereler 45

47 Dýþa açýlýr gizli kanat ters vasistas cephe penceresinde, içerideki kirli hava tahliyesi pencere kanat üst boþluðundan saðlanmaktadýr. Ýdari Bina Tolga Ülkealan 46 aluwall.com

48 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara T.O.B.B. MÝMARÝ A Tasarým Ali Osman Öztürk UYGULAMALAR Demontable ofis bölmeleri ve kapýlar Alüminyum kapýlar Alüminyum süpürgelikler Laminant duvar kaplamalar Akustik duvar kaplamalar 47

49 Demontable ofis bölmelerinden görünüþ. T.O.B.B. Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 48 aluwall.com

50 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Brewery Bira Fabrikasý Ploiesti / Romania Bükreþ e 75 km. uzaklýkta bulunan Anadolu Grubu Interbrew - Efes Anadolu Grubu ve Belçikalý Ýnterbrew firmasýna ait sývý içecek fabrikasýnda; çatý ýþýklýklarýndan bölme duvarlara, giydirme cephelerden alüminyum kapý ve pencere sistemlerine kadar bir çok uygulama yapýlmýþtýr. MÝMARÝ Yönetim Müþavirlik Türker Keremoðlu UYGULAMALAR Alüminyum giydirme cepheler Alüminyum kompozit panel cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Demontable ofis bölmeleri Fotoselli kapýlar Skylight 49

51 Ofis bölümleri içerisinde demontable camlý bölme duvar sistemi uygulamasý. Interbrew - Efes Brewery 50 aluwall.com

52 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Delphi - Packard Ýdari Bina ve Üretim Tesisi Ege Serbest Bölge Ýzmir Delphi Group Bronz ve silver renkli metalik kompozit alüminyum levhalar ile reflekte füme cam üniteleri birlikte kullanýlmýþtýr. MÝMARÝ Foster Wheeler UYGULAMALAR Alüminyum kompozit panel cepheler Alüminyum fotoselli kapýlar Alüminyum kapý ve pencereler Skylight 51

53 Ýdari bina ana giriþinden görünüþ. Delphi - Packard 52 aluwall.com

54 aluwall.com CLOSE UP TO SOME REFERENCES BAZI REFERANSLARA DETAYLI BAKIÞ PROJE Ýdari Bina Ankara Valör Turizm MÝMARÝ Boyut Mimarlýk Bozkurt Gürsoytrak UYGULAMALAR Strüktürel silikonlu giydirme cepheler Alüminyum kompozit panel cepheler Alüminyum kapý ve pencereler Skylight 53

55 Strüktürel silikonlu cepheden görünüþ. Ýdari Bina Valör Turizm 54 aluwall.com

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 POINT SUPPORTED GLAZING GLASS FITTINGS & ACCESSORIES aluwall ALUMINUM GLAZED CURTAIN WALL VistaLL R ALUMINUM DOORS AND WINDOWS R aluwall R INTERIOR PARTITIONS SYSTEMS aluwall.com Yapý Market Sanayi ve Ticaret Ltd.Þti./ TÜRKÝYE Yapý Market Sucursala Bucuresti / ROMANIA Aluwallext, Aluwallint and Vistall are registered trademarks of Yapý Market Co. Ltd.

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

FACADE SYSTEMS CEPHE SÝSTEMLERÝ CEPHE SÝSTEMLERÝ FACADE SYSTEMS. aluwall.com. aluwall. VistaLL R MITSUBISHI CHEMICAL POINT SUPPORTED GLAZING

FACADE SYSTEMS CEPHE SÝSTEMLERÝ CEPHE SÝSTEMLERÝ FACADE SYSTEMS. aluwall.com. aluwall. VistaLL R MITSUBISHI CHEMICAL POINT SUPPORTED GLAZING R CEPHE SÝSTEMLERÝ CEPHE SÝSTEMLERÝ POINT SUPPORTED GLAZING MITSUBISHI CHEMICAL ALUMINUM COMPOSITE MATERIAL A L U M I N I U M aluwall ALUMINUM GLAZED CURTAIN WALL R VistaLL R ALUMINUM DOORS AND WINDOWS

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu.

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu. Vida - Dübel - Bant 16.000 Adet/Kutu 9.000 Adet/Kutu SU Vida 3,5 x 45 SU Vida 3,5 x 55 141254 141255 51290 51291 51292 5397 Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu 142,14 TL/kutu 15,58 TL/kutu 18,90 TL/kutu 23,98

Detaylı

NE YAPIYORUZ? NE İSTİYORUZ?

NE YAPIYORUZ? NE İSTİYORUZ? BİZ KİMİZ? CEKA Metal Yapı Ltd. Şti. 2009 yılında Siteler deki 500 m 2 'lik atölyesinde yolculuğuna başladı. Bugün Ostim'deki 1200 m 2 'lik yeni yeri ile faaliyetlerine devam etmektedir. CEKA Metal Yapı

Detaylı

Moba Cephe ALÜMİNYUM CEPHE SİSTEMLERİ.

Moba Cephe ALÜMİNYUM CEPHE SİSTEMLERİ. mc Moba Cephe ALÜMİNYUM CEPHE SİSTEMLERİ www.mobacephe.com 1 mc Moba Cephe ALÜMİNYUM CEPHE SİSTEMLERİ www.mobacephe.com FAALİYET ALANLARIMIZ ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE ve STRÜKTÜREL SİLİKON CEPHELER OTOMATİK

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

Yapı Maden Eml. Tur. İnş. San. Ltd. Şti

Yapı Maden Eml. Tur. İnş. San. Ltd. Şti Yapı Maden Eml. Tur. İnş. San. Ltd. Şti İnşaat ve Dekorasyon Alüminyum Doğrama Sistemleri Giydirme Cephe Sistemleri Paslanmaz Korkuluk Sistemleri Asma Tavan Sistemleri Demonte Sistemler, Konteyner Dekovil

Detaylı

ZORLU CENTER SHOPPING MALL - STANBUL BRANDIUM AVM

ZORLU CENTER SHOPPING MALL - STANBUL BRANDIUM AVM AVM MERKEZLER / S ZORLU CENTER - STANBUL BRANDIUM AVM STANBUL ST NYE PARK AVM STANBUL PIAZZA AVM SAMSUN OPT MUM AVM STANBUL PIAZZA AVM KAHRAMANMARA KENT PARK AVM ANKARA PIAZZA AVM ANLI URFA GORDION OUTLET

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

www.cephesan.com.tr cephesan@cephesan.com.tr

www.cephesan.com.tr cephesan@cephesan.com.tr Bizden Sektöre adım attığı günden itibaren geniş ürün yelpazesi, profesyonel kadrosu, yüksek standartlarda üretim kabiliyetiyle güvenilir bir firma olmayı kabul etmiştir. Mimarların yaratıcılık ve tecrübe

Detaylı

Ferhatpaşa Mahallesi Akdeniz Caddesi 53. Sokak No: 1 İmtaş Palaza Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE Telefon : +90 216 389 96 85 www.moduldanismanlik.

Ferhatpaşa Mahallesi Akdeniz Caddesi 53. Sokak No: 1 İmtaş Palaza Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE Telefon : +90 216 389 96 85 www.moduldanismanlik. Modül Danışmanlık & Cephe Sistemleri, Şirketimizin temel ilkesi; geçmişten bugüne kazandığımız tecrübemizi, kalite, güvenilirlik ve prensipli çalışma sistemini korumak ve geliştirmektir. Bu güne kadar

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

CEKA Metal Yapı Ltd. Şti. 2009 yılında Siteler deki 500 m2'lik atölyesinde yolculuğuna başladı. Bugün Ostim'deki 1200 m 2 'lik yeni yeri ile

CEKA Metal Yapı Ltd. Şti. 2009 yılında Siteler deki 500 m2'lik atölyesinde yolculuğuna başladı. Bugün Ostim'deki 1200 m 2 'lik yeni yeri ile CEKA Metal Yapı Ltd. Şti. 2009 yılında Siteler deki 500 m2'lik atölyesinde yolculuğuna başladı. Bugün Ostim'deki 1200 m 2 'lik yeni yeri ile faaliyetlerine devam etmektedir. CEKA Metal Yapı çağdaş mimari

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

ÇAĞRI İNŞAAT. Bir ÇAĞRI Yeter

ÇAĞRI İNŞAAT. Bir ÇAĞRI Yeter ÇAĞRI İNŞAAT ÇAĞRI İNŞAAT Bir ÇAĞRI Yeter 2 3 TAM CAM BÖLME DUVAR ÇAĞRI İNŞAAT Bir ÇAĞRI Yeter 4 5 TAM CAM BÖLME DUVAR ÇAĞRI İNŞAAT Bir ÇAĞRI Yeter 6 7 CAM CAMA BÖLME DUVAR ÇAĞRI İNŞAAT Bir ÇAĞRI Yeter

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

PROJE Kentpark Alışveriş Merkezi. Kentpark Alışveriş Merkezi

PROJE Kentpark Alışveriş Merkezi. Kentpark Alışveriş Merkezi Kentpark Alışveriş Merkezi Kentpark projesi, arsasının Ankara nın büyüme ekseni Eşkişehir Yolu üzerinde konumlanması sebebiyle çevrenin gelecekteki gelişimi göz önünde bulundurularak planlanmış. Alışveriş

Detaylı

Alüminyum Giydirme Cephe Alüminyum ve Pvc Doğrama Sistemleri

Alüminyum Giydirme Cephe Alüminyum ve Pvc Doğrama Sistemleri Alüminyum Giydirme Cephe Alüminyum ve Pvc Doğrama Sistemleri Adres : Kuzey Mah. Ağadere Cad. Okutanlar İş Mrkz. Kat:3 No:40 Körfez/KOCAELİ Tel /Fax : 0262 527 00 97 Gsm :0542 542 43 97 info@ozancephe.com

Detaylı

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ 1 BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi ithal çelik taşıyıcı dikme profillerine, özel alüminyum klips profilleri ile giydirilen

Detaylı

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr Mühendislik 2015 HAKKIMIZDA Firmamız SKS MÜHENDİSLİK tavan sistemleri, duvar kaplama ve zemin döşeme sistemleri,izalasyon malzemeleri,alüminyum doğrama ve pvc doğrama olmak üzere 4 ana grupta 40 ayrı

Detaylı

SENKR N. doğru tercihiniz.

SENKR N. doğru tercihiniz. SENKR N doğru tercihiniz SENKR N 2006 yılı itibariyle bir araya gelen ekibimiz bu tarihten itibaren geçmiş kariyerlerindeki tecrübeleri kullanarak sizlere hizmet vermeye başlamıştır. Farklı sektör ve dallarda

Detaylı

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ DIVERSA DERZLİ SİSTEM Çelik profillerden oluşan konstrüksiyon yapısı, cam ve alüminyum profilli modül tipleri, melamin, laminat, doğal ahşap kaplı

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

ALÜMİNYUM CEPHE GİYDİRME

ALÜMİNYUM CEPHE GİYDİRME www.erkcephe.com KARİZMA KULE ERK CEPHE Erk Cephe uzun yıllar boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar. Kurulduğu günden itibaren Cephe konusunda

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

MODÜLER BÖLME DUVAR 01 DIVERSA S DIVERSA FLUSH S SINOVA S VETRONA S MBD70 / MBD100 S

MODÜLER BÖLME DUVAR 01 DIVERSA S DIVERSA FLUSH S SINOVA S VETRONA S MBD70 / MBD100 S 01 MODÜLER BÖLME DUVAR 01 DIVERSA S 4-95 02 DIVERSA FLUSH S 96-123 03 SINOVA S 124-185 04 VETRONA S 186-225 05 MBD70 / MBD100 S 226-251 02 BÖLME DUVAR 01 DIVERSA LITE S 252-265 02 SINOVA SEPERATÖR S 266-277

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

Hayata birde bizim penceremizden bakın. MOTORLU AÇILIR TAVAN SİSTEMİ. www.makrowin.com www.facebook.com/makrowin.tr

Hayata birde bizim penceremizden bakın. MOTORLU AÇILIR TAVAN SİSTEMİ. www.makrowin.com www.facebook.com/makrowin.tr Hayata birde bizim penceremizden bakın. MOTORLU AÇILIR TAVAN SİSTEMİ AÇILIR CAM TAVAN KASA PROFİLLERİ AÇILIR CAM TAVAN AÇILIR CAM TAVAN KASA PROFİLLERİ NO KOD AGIRLIK ÜRÜN ADI 9 gr / m gr / m BÜTÜN KASA

Detaylı

Şirket kültürümüz; müşteri memnuniyeti, doğruluk, güven ve kalitede süreklilik değerleri üzerine kurulmuştur.

Şirket kültürümüz; müşteri memnuniyeti, doğruluk, güven ve kalitede süreklilik değerleri üzerine kurulmuştur. ŞİRKET PROFİLİ 2003 yılından bu yana, İşimiz, Aynamızdır ilkemiz, gelişmiş alt yapı ve yetişmiş personelimiz ile sizin için gerekli hizmetleri, uluslararası kabul görmüş teknikleri kullanarak, profesyonel

Detaylı

10. STANDART PROFİLLER

10. STANDART PROFİLLER 10. STANDART PROFİLLER YU 999 32X75 KUTU 0,9 MM 0,513 KG/M YG 5448 15x15 KUTU 2,0 MM 0,281 KG/M YG 5024 10X10 KUTU 1,2 MM 0,115 KG/M YG 5025 13X13 KUTU 1,3 MM 0,165 KG/M YG 5026 10X20 KUTU 1,3 MM 0,193

Detaylı

CS 155 / CP 155-LS Aluminyum

CS 155 / CP 155-LS Aluminyum 2 CS 155 / CP 155-LS Aluminyum Yalıtımlı sürme sistemleri içerisinde en ağır yükü taşımak ve en büyük ebatlarda kanatları hareket ettirmek prensibi ile tasarlanan CP155 serisi 400 kg ağırlığa kadar olan

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İtalyanca da pişmiş toprak anlamına gelen Terra Cotta, M.Ö 5000 yıllarından günümüze dünyanın farklı yerlerindeki uygarlıklar tarafından çoğunlukla

Detaylı

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m²

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m² lar Flex (FX) Flex 9,5 1010951225 2.500 2,40 TL/m² 7-8 kg/m 2 60 Adet/Palet PK 1010951226 1010951227 KK 1010951228 1010951229 YYK 1010951230 Flex 12,5 1010121225 2.500 2,47 TL/m² 8-9 kg/m 2 50 Adet/Palet

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

DÖRTEL ALÜMİNYUM. Firmamız 1999 yılında elektrostatik toz boya tesisiyle faaliyete başlamıştır yılında alüminyum satış mağazamız kurulmuştur.

DÖRTEL ALÜMİNYUM. Firmamız 1999 yılında elektrostatik toz boya tesisiyle faaliyete başlamıştır yılında alüminyum satış mağazamız kurulmuştur. HAKKIMIZDA DÖRTEL ALÜMİNYUM Firmamız 1999 yılında elektrostatik toz boya tesisiyle faaliyete başlamıştır. 2003 yılında alüminyum satış mağazamız kurulmuştur. 200 yılında İvedik Organize Sanayi bölgesinde

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

DA 10. ÇELİK CEPHE PROFİLLERİ ve DETAYLARI STEEL WALL PROFILES and DETAİLS

DA 10. ÇELİK CEPHE PROFİLLERİ ve DETAYLARI STEEL WALL PROFILES and DETAİLS DA 0 ÇELİK CEPHE PROFİLLERİ ve DETAYLARI STEEL WALL PROFILES and DETAİLS 0 MİMARİ KATALOĞU KATALOGDAKİ PROFİL AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR. NO 5 0 5 0 5 PROFİL KODU 00-.0 mm İç Kapak Alt Profili

Detaylı

designed by LINEA ROSSA

designed by LINEA ROSSA designed by LINEA ROSSA info@nte.com.tr www.nte.com.tr NTE ALÜMİNYUM ve CEPHE SİSTEMLERİ; bilinçli kalite anlayışı ile müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmayı ilke edinmiştir. Tecrübesi ve deneyimi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

: 12,5 mm. alçıpan üzeri vinil(paperback/textileback) kaplama

: 12,5 mm. alçıpan üzeri vinil(paperback/textileback) kaplama MBD 70 OMEGALI BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ Aspen mamulü MBD 70 Demonte Bölme Duvar Sistemi ; alüminyum bitiş profilleri, galvaniz çelik taşıyıcı konstrüksiyon profiller ile dolu modül, sisteme uygun monoblok

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

AG 50 S SİLİKON CEPHE DETAYLARI SILICON WALL DETAILS 2017 MİMARİ KATALOĞU KATALOGDAKİ PROFİL AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR.

AG 50 S SİLİKON CEPHE DETAYLARI SILICON WALL DETAILS 2017 MİMARİ KATALOĞU KATALOGDAKİ PROFİL AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR. AG 50 S SİLİKON CEPHE DETAYLARI SILICON WALL DETAILS 017 MİMARİ KATALOĞU KATALOGDAKİ PROFİL AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR. AG 50 S AG SİLİKON 50 S Silikon GİYDİRME Cephe CEPHE Detayları UYGULAMA

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

YANGIN KAPILARI. Klasik Sað - Sol Açýlýmlý Seri. Klasik Seri. Renkli Seri. Akustik Seri. Otel Serisi

YANGIN KAPILARI. Klasik Sað - Sol Açýlýmlý Seri. Klasik Seri. Renkli Seri. Akustik Seri. Otel Serisi YNGIN KPIRI Klasik Sað - Sol çýlýmlý Seri Klasik Seri Renkli Seri kustik Seri Otel Serisi Klasik Sað - Sol çýlýmlý (rever) Yangýn Kapýlarý classic rever 60 ve 120 dakika yangýna dayanýmlý SÐ - SO ÇIIMI

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

Özellikler ve yararlar

Özellikler ve yararlar : Yapısal Cam Cepheler Yapısal cam varyasyonu şeklindeki yeni ısıl bariyerli cephe sistemi (Çubuk Çerçeve Konstrüksiyon) giydirme cephelemeye yönelik yüksek değerli mimari çözümler temin edebilir. Açma

Detaylı

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT K24 - C24 BİRİM AĞIRLIK. 0,745 kg/mt. 1,161 kg/mt. 1,356 kg/mt. 1,451 kg/mt. 1,599 kg/mt.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT K24 - C24 BİRİM AĞIRLIK. 0,745 kg/mt. 1,161 kg/mt. 1,356 kg/mt. 1,451 kg/mt. 1,599 kg/mt. Sistem K24 C24 PROFİLLER 01 PROFİL KESİTİ PROFİL KODU JxJy DEĞERLERİ BİRİM AĞIRLIK TANIMLAMA NO 8001 Jx: 2,00 cm4 Jy: 4,94 cm4 0,745 kg/mt YATAY GRİYAJ mm 07 ***NOT: Yandaki PRODUCED profil birim BY AN

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

lite SEPARATÖR SİSTEMLER Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi

lite SEPARATÖR SİSTEMLER Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi lite Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi SEPARATÖR SİSTEMLER DİVERSA LİTE S NOVA 102 1989 dan beri Türk Yap Sektörü ne modern mimarinin gereklilikleri olan malzeme ve uygulama yöntemlerini

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

W362 Vidipan Bölme Duvar

W362 Vidipan Bölme Duvar W362 Bölme Duvar DC Profili Knauf Artfix Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

W112 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama

W112 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama W112 Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban DU

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

W362 Vidipan Bölme Duvar

W362 Vidipan Bölme Duvar W362 Vidipan Bölme Duvar DC Profili Knauf Artfix Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Vidipan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde

Detaylı

designed by LINEA ROSSA

designed by LINEA ROSSA designed by LINEA ROSSA KURUMSAL YAPIMIZ Bilgi birikimini en etkin şekilde kullanan firmamız bu sayede her başlamış olduğu projede deneyimli ekibiyle projelerle birebir ilgilenerek en ufak ayrıntısına

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

PANEL YAPI PANEL YAPI

PANEL YAPI PANEL YAPI PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET Panel Yapı İnşaat ve Taahhüt ve Ticaret Genel Müdürlük / Head Office: Eski Edirne Asfaltı 71. Sok. No:24 K:1 D:2 Sultançiftliği,

Detaylı

AD 23 Giydirme Cephe Si stemi...2 AD 23 Güneş Kırıcı Si stemi...7 AD 11 42 mm Pencere Si stemi...12 AD 11 45 mm Pencere Si stemi...

AD 23 Giydirme Cephe Si stemi...2 AD 23 Güneş Kırıcı Si stemi...7 AD 11 42 mm Pencere Si stemi...12 AD 11 45 mm Pencere Si stemi... AD 23 Giydirme Cephe Si stemi...2 AD 23 Güneş Kırıcı Si stemi...7 AD 11 42 mm Pencere Si stemi...12 AD 11 45 mm Pencere Si stemi...26 AD 11 Sürme Sistemi...28 C60 Serisi Kapı ve Vitrin Doğramaları Sistemi...31

Detaylı

OFİS BÖLME SİSTEMLERİ

OFİS BÖLME SİSTEMLERİ OFİS BÖLME SİSTEMLERİ Uygulama Katalogu OFİS BÖLME SİSTEMLERİ DEKAL YAPI Dekorasyon Alüminyum San. Tic. Ltd. Şti. Atalar Mh. Tecerdağı Cd. No:67 Çağlayan Plaza K:3 D:6 Kartal / İSTANBUL Tel/Faks:0 216

Detaylı

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi. Temmuz 2017

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi. Temmuz 2017 Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Temmuz 2017 CEPHE SİSTEM EĞİTİMİ -2 NEVİN GÜNEY TOK --- 19/07/2017 CEPHE NEDİR Giydirme cephe, çağdaş mimari kavramları alüminyum, cam kombinasyonu ile çözen,

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Metaxdoor MR30/GLA-GLM. Cam Döner Kapı

Metaxdoor MR30/GLA-GLM. Cam Döner Kapı Metaxdoor MR30/GLA-GLM Cam Döner Kapı Metaxdoor Mr30/GLA-MR30/GLM cam döner kapılar size sunduğu esneklik ile hayallerinizdeki girişi yaratmanızı sağlar. MR30/GLA-MR30/GLM cam döner kapılarda teknoloji

Detaylı

Yangın Korumada Genişleyen Sınırlar

Yangın Korumada Genişleyen Sınırlar Yangın Korumada Genişleyen Sınırlar 1 Sunumun Amaçları Yangına dayanımlı camlama sistemi hakkında mimar kullanıcının aydınlatılması, ve son Camlama dışında yangın koruma metotlarının tartışılması, Yangın

Detaylı

[ 9 [ [ M M M * M * APC. 67

[ 9 [ [ M M M * M * APC. 67 APC. 67 ZORLU CENTER - PSM-AVM-REZ DANS-OF S-OTEL STANBUL ZORLU CENTER - PSM-SHOOPING MALL - RESIDENCE -OFFICE-HOTEL- STANBUL APC 68 Kolon ayna yüzey paslanmaz sac kaplama. Mirror covered stainless steel

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

Standart Manuel Döner Kapı

Standart Manuel Döner Kapı Metaxdoor MR30/SM Standart Manuel Döner Kapı Sağlam ve ekonomik bir giriş çözümü aradığınız heryerde metaxdoor MR30/SM manuel döner kapı en iyi tercihtir. MR30/Sm serisi manuel döner kapılar Bozulması

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

HAKKIMIZDA SONSUZA KADAR CAM BAYİLİKLERİMİZ. TRAKYA YAPI ve CAM. Trakya Cam Sanayii A.Ş 'nin; Isı Cam üretici bayisi (kapsamlı)

HAKKIMIZDA SONSUZA KADAR CAM BAYİLİKLERİMİZ. TRAKYA YAPI ve CAM. Trakya Cam Sanayii A.Ş 'nin; Isı Cam üretici bayisi (kapsamlı) profesyonel Katalog 2 HAKKIMIZDA Murat Cam 1974 yılından beri cam sektöründe kalite ve hizmet anlayışıyla haklı olarak adından söz ettirmektedir. Murat Cam haziran 1992 tarihinde Trakya Cam ve Plastik

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar. Döner Kapılar

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar. Döner Kapılar Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri Geçiş trafiğinin, standart kapıların yetersiz kaldığı yoğun girişlerde METAXDOOR GRA30/GRAND otomatik döner kapılar

Detaylı

www.apcpaslanmaz.com.tr www.apc.com.tr www.apctasarim.com

www.apcpaslanmaz.com.tr www.apc.com.tr www.apctasarim.com global dünyanın yeni trendi... zaman yarışı bu yarışda bizde varız the new trend of the global word... time trial we ar e in this trial FAALİYET ALANLARIMIZ : PASLANMAZ ÇELİK KOLON KAPLAMA. PASLANMAZ CAMLI

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

Alüminyum ve cam uygulama Katalogu

Alüminyum ve cam uygulama Katalogu Alüminyum ve cam uygulama Katalogu 2 HAKKIMIZDA Murat Cam 1974 yılından beri cam sektöründe kalite ve hizmet anlayışıyla haklı olarak adından söz ettirmektedir. Murat Cam haziran 1992 tarihinde Trakya

Detaylı

4 5 6 7 8 9 10 Ýþ te stres atmanýn keyifli yolu... Günün yorgunluðu ve stresini mi atmak istiyorsunuz? Ýþ te size fýrsat! Ofisim Ýstanbul un hobby odasýnda bilardo, masa tenisi, mini golf, dart, air hokey

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

MULTIPANEL B 1 / 27

MULTIPANEL B 1 / 27 MULTIPANEL 30-80-130-180 B 1 / 27 P30-80-130-180B METAL ASMA TAVAN MALZEME ÖZELLİKLERİ. 1. Sistem Özellikleri: Tamamıyla gizli askı çubuklu/askı çubuksuz olarak ve tırnaklı taşıyıcı sistem ile desteklenen

Detaylı

www.turkozinsaat.com.tr

www.turkozinsaat.com.tr www.turkozinsaat.com.tr Yenikent in Yeni Gözdesi... Türköz İnşaat tarafından hayata geçirilen Yıldırım Sitesi; Toplamda. mž arsa üzerine kurulu,.00 mž yeşil alan ve.00 mž açık otoparkdan oluşmaktadır.

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

Yaşamınıza Değer Katar. Prefabrik - elik Yapı

Yaşamınıza Değer Katar. Prefabrik - elik Yapı 0312 257 00 82 Hakkımızda 1998 yılından beri makine, inşaat ve dekorasyon sektörlerinde faaliyet gösteren fi rmamız, üzerine aldığı sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmiştir. Günümüzde, gelişmiş

Detaylı

Doğru adres. Doğru zaman. Doğru işçilik

Doğru adres. Doğru zaman. Doğru işçilik Doğru adres Doğru zaman Doğru işçilik 2 3 S e d e f S e r i s i Sedef Serisinde kullanılan aksesuarlar birinci sınıf Eloksallı Alüminyum olup kullanılan tüm bağlantı vidaları 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Detaylı