Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 MGS Merkez Galvaniz Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi MGS Merkez Galvanizing Industry and Trade Co. Ltd. Merkez / Head Office: Sok., No Ostim - ANKARA / TURKEY Tel: +90 (312) Fax: +90 (312) Þube / Branch: Sokak, No.5/A-B Ostim - ANKARA / TURKEY Tel: +90 (312) Fax: +90 (312) T E K N Ý K D Ö K Ü M A N T A S Y O N Sýcak Daldýrma Galvaniz Kaplama Hot Dip Galvanizing T E C H N I C A L D O C U M E N T kosgeb.gov.tr CEMAK Matbaacýlýk 2011

2 Hot Dip Galvanizing Centrifugal Galvanizing Sýcak Daldýrma Galvaniz Santrifüj Galvaniz MGS MERKEZ GALVANÝZ Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti., 2004 yýlýnda Ankara Ostim'de tüm galvaniz kaplama prosesine ve TS 914 EN ISO 1461 standartlarýna uygun, kaplama test ve kontrollerinin de yapýlabileceði laboratuarlarý ile yýllýk ton kapasiteli galvaniz kaplama tesisi olarak kurulmuþtur. Sektörel ihtiyaçlar ve kurumsal yapýlanmanýn gerekliliði olarak faaliyet alanlarýný ve kapasitesini artýrmak üzere 2007 yýlýnda devreye giren sýcak daldýrma cývata galvaniz ocaðýnda yýllýk ton kapasite ile cývata, somun, pul, ankraj ve baðlantý elemanlarý gibi küçük parçalarýn kaplamasý yapýlmakta ve sonrasýnda da santrifüj yolu ile temizlenmektedir. MGS MERKEZ GALVANÝZ Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. fason kaplama yaptýrmak isteyen müþterilerine de her türlü imalatlarýnda özenle, standartlarýnda ve zamanýnda teslimat ile çözüm ortaklýðý yapmaktadýr. MGS MERKEZ GALVANIZING Industry and Trade Co. Ltd. was established in Ankara Ostim in 2004 as a 20,000 tons/year capacity galvanized coating facility with its laboratories capable of implementing tests and inspections in compliance with TS 914 EN ISO 1461 standards and with an ability to conduct complete galvanizing procedure. In 2007, a hot-dip bolt galvanizing furnace has been inaugurated as a result of sectoral needs and institutional short term objectives to increase overall capacity. This furnace offers a 9,000 tons/year capacity for galvanizing small pieces, nuts, washers, bolts, anchorage and other small connecting equipment well as cleaning them up through centrifuge. MGS MERKEZ GALVANIZING Industry and Trade Co. Ltd. also acts as a solution partner for its customers who request custom coating projects with a service of utmost quality, with high standards and timely delivery. 3

3 Sýcak Daldýrma Galvaniz Hot Dip Galvanizing Sýcak daldýrma galvaniz kaplama iþleminin amacý demir ve çeliðin aþýnma ve korozyona karþý koruyucu bir tabaka elde etmesini saðlamaktýr. Demir ve çelik ürünleri gerekli önlemler alýnmazsa korozyona uðrayarak kullaným amacýný karþýlayamaz hale gelmektedirler. Metali, korozyona uðratan dýþ etkenlerden uzak tutabilmek amacýyla metal yüzeylere koruyucu yöntemler uygulanýr. Ancak biyolojik ve kimyasal esaslý kaplamalar süreli ve etkisiz bir kaplama saðlar. Galvaniz kaplama (çinko kaplama) korozyonu önlemede uzun süreli koruma saðlar. Sýcak Daldýrma Galvanizleme dünyada yaklaþýk 200 yýldýr demir ve çeliðin korozyona karþý korunmasý için kullanýlan bir kaplama yöntemidir. Galvanizle kaplanmýþ ürünler kullanýldýklarý çevre þartlarýna göre farklý kullaným ömürlerine sahiptir ancak bu ürünlerin kullaným süreleri bakým gerektirmeksizin ortalama 20 ile 40 yýl arasýndadýr. Sýcak Daldýrma Galvaniz Ýþleminin Avantajlarý Düþük maliyetli olmasý Kendini onarma özelliðine sahip olmasý Bakýma ihtiyaç duymamasý Çiziklere karþý dirençli olmasý Ulaþýlamayan noktalara (keskin köþeler, boþluklar, delik yüzeyleri vb.) nüfuz etmesi The purpose of hot-dipping galvanization coating process is to have a protection layer against abrasion and corrosion of iron and steel. If necessary measures are not taken, iron and steel products corrode and thus they become unable to function. With a view to keep the metal out of the external factors that lead to corrosion, preventive methods are applied over the surfaces. But the biological and chemical-based coatings ensure only a temporary and ineffective solution, while galvanized coating (zinc plating) ensures long standing protection in preventing corrosion. Hot-dipping Galvanization is a coating method used for about 200 years all over the world for protecting iron and steel against corrosion. Products coated with galvanization have different life spans according to the environmental conditions, but, the average life span of these products is about 20 to 40 years without requiring any maintenance. Advantages of Hot-Dipping Galvanization Process Low cost Self-repairing No maintenance needed Resistant against scratches Diffusing into hard to reach surfaces (sharp corners, hollows, hole surfaces etc.) 5

4 Sýcak Daldýrma Galvanizin Tarihçesi History of Hot Dip Galvanizing MS 79 yýlýnda inþaatlarda çinko kullanýmýnýn baþladýðýna dair kayýtlar vardýr ve bu tarih galvanizin baþlangýcý olarak kabul edilebilir. Ancak, kaydedilen ilk galvaniz iþleminin tarihi 1742 dir. Bu tarihte Fransýz kimyacý P. J. Malouin Fransýz Bilimler Akademisi ne sunumunda demirin erimiþ çinko ile kaplanmasýnýn yöntemini tarif etmiþtir. There are records on the usage of zinc in constructions as of A.D. 79 that this date may be considered as the beginning of the galvanization. However, the date of the first recorded galvanization process is On this date, the French chemist P.J. Malouin described a method of coating iron with molten zinc at his presentation in French Academy of Science yýlýnda ise bir baþka Fransýz kimyacý Stanilaus Tranquille Modeste Sorel, çinko yoluyla demir kaplama ve % 9 sülfürik asit ile temizleme ve amonyum klorür ile yüzey hazýrlama yöntemlerinin patentini almýþtýr. Bir yýl sonra, 1837 yýlýnda Ýngiliz Patent Enstitüsü bu yöntemi onaylamýþ ve 1850 yýlýnda Ýngiliz Galvaniz Endüstrisi, ton/yýl galvanizleme gerçekleþtirilmiþtir. In 1836, another French chemist Stanilaus Tranquille Modeste Sorel took out the patent for the methods of iron plating by means of zinc and cleaning through 9% sulfuric acid and surface preparation by ammonium chloride. One year later, in 1837, British Patent Institute approved this method. As of 1850, British Galvanization Industry realized tones/year of galvanization. Galvaniz ilk çýktýðý yýllarda büyük çelik yapýlarý korozyona karþý korumak için kullanýlmýþtýr. Özellikle ulaþýlmasý güç yerlerde yapýlan çelikler, enerji nakil hatlarý çeliðin kolay paslanmasý özelliðine karþý montaj öncesi kaplama ve uzun servis ömrü avantajýyla kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Zamanla teknolojik ilerlemelerle çeliðin kolay iþlenebilirliði sayesinde dünyadaki çelik kullanýmý arttýkça galvanizleme de paralel olarak artmýþtýr. During the first years of galvanization, it was used for protecting the large steel constructions against corrosion; especially those were made off the beaten track and power transmission lines. It was used for its advantage of coating before mounting and longer service life against the easy corrosion property of steel. In due course, when the usage of steel increase all over the world, galvanization increased in parallel with the easier processability of the steel through technological developments. ABD ve pek çok geliþmiþ Avrupa ülkesi endüstriyel devrimi baþta çelikle gerçekleþtirmþtir. Bugün Avrupa da o yýllardan kalmýþ muhteþem çelik yapý örnekleri vardýr ve tabii ki bu çeliklerin tamamýna yakýný galvanizlidir. USA and many developed European countries realized its industrial development initially by steel. Today, in Europe, there are spectacular samples of steel constructions dates back to those years. And of course, steel is almost always galvanized Yaklaþýk 200 yýldýr kompozisyonu galvanizlemeye uygun her türlü çelik artan oranda galvanizlenmektedir. Bugün pek çok sektör için galvanizleme vazgeçilmez olmuþtur. For about 200 years now, every kind of steel is galvanized provided that its composition is convenient for galvanization. Today, galvanization is essential for most sectors. 7

5 1 Sýcak Daldýrma Galvaniz Ýçin 6 Ýyi Neden 6 Good Reasons for Hot Dip Galvanizing 2 Düþük Maliyet Birçok uygulamada galvaniz maliyeti, alternatif kaplama maliyetlerinden daha düþüktür. Örneðin, boyamanýn galvanizlemeye göre maliyeti daha yüksektir. Nedeni ise; sýcak daldýrma yöntemi ile yapýlan galvanizlemede büyük partiler halinde birçok parçanýn kýsa zamanda, daha az iþ gücü ve düþük maliyetle kaplanabileceði bir fabrika prosesidir. Bunun yanýnda, bulunduðu mevsimsel ortam koþullarýna baðlý olarak da 20 ile 40 yýl arasýnda bakým-onarým gerektirmeden kullaným süresince bakým maliyetlerini de ortadan kaldýrýr. Low Cost In most cases galvanizing cost is lower than the costs of other alternative coating methods. For example, the cost of painting is quite high when compared with galvanizing. The underlying reason is that galvanizing is carried out by hotdipping method involves less labor force as it s made in short time as large lots. Apart from this, galvanizing carried out by hot-dipping method is not required maintenance and repair for about 20 or 40 years depending on the seasonal environmental conditions and thus removing all service costs. Uzun Ömür Her türlü ortamda, en aðýr atmosferik koþullarda bile uzun dayaným ömrüne sahip olan sýcak daldýrma yöntemi ile galvanizlemenin yararlarý, yýllardýr yapýlan araþtýrmalarla ve tecrübelerle ispatlanmýþtýr. En aðýr endüstriyel ortamlarda ve denizde bile en az yýl, daha uygun koþullarda ise yýl bakým-onarým gerektirmeden dayanýr. Bakýmýn þart olduðu durumlarda bile, yapýlacak iþlem çok basittir. Longevity The advantages of galvanizing by hot-dipping method which has a long life span in all environments, even under the heaviest atmospheric conditions, are proved through many experiments and practices for years. It endures without requiring maintenance or repairing at least years under the heaviest industrial and marine environments and years in more appropriate conditions. Even when maintenance is a must, the process to be applied is much simpler when compared to other protection methods Bütünsel Güvenilirlik Basit ve anlaþýlýr bir prosesi olan sýcak daldýrma yöntemi ile galvanizlemede kaplama kalýnlýðý (aðýrlýðý), tam olarak ölçülebilir, dolayýsýyla dayaným ömrü önceden tahmin edilebilir. Kaplama tüm yüzeylerde eþdeðer koruma saðlayacak þekilde düzenlidir. Galvanizleme, standartlarda tam olarak açýklanabilmiþ birkaç kaplama standardýndan biridir. Reliability Galvanizing by the hot-dipping method, which has a simple and straightforward process, the coating thickness (its weight) can be precisely measured. Thus, its life time can be estimated thoroughly. Coating is applied to all the surfaces unmistakably that will ensure complete protection all over. Galvanizing is one of the few coating standards, of which procedures could be perfectly explained in the standards. Hýzlý Uygulama, Hýzlý Montaj Sýcak daldýrma yöntemi ile galvanizlemede tam bir koruma çok kýsa bir sürede elde edilebilirken, dört kat boya iþlemi için bir haftalýk bir zamana ihtiyaç duyulur. Ayrýca, galvanizlenmiþ çelik kullanýma hazýrdýr. Yüzey temizleme, boyama, muayene gerektirmeden montajý yapýlabilir. Quick Applicaton, Quick Installation While total protection in galvanizing by hot-dipping method can be achieved in a very short time; it takes about one week to apply four coats of painting. Galvanized steel is ready for use. It can be promptly installed without any surface cleaning, dyeing, inspection, etc. Üç Yönlü Koruma Galvaniz, çeliði üç ayrý þekilde korur. Birincisi, aþýnma hýzýnýn yavaþ olmasý kaplamaya uzun bir dayaným ömrü verir. Ýkincisi, kaplamanýn katodik koruma özelliðidir. Malzeme hasara uðradýðýnda, yüzeyde oluþan çizikler, çinko tarafýndan oluþturulan korozyon ürünleri tarafýndan kapatýlarak korunur. Üçüncüsü, hasar gören bölge daha büyük olduðunda, çinko kaplama, çeliðe göre daha elektronegatif olduðundan çelikten önce korozyona uðrayarak çeliði korumaya devam eder. Three-Way Protection Galvanization protects the steel in three different ways. First, as the abrasion rate is very slow, the coating has a long and predictable life span. Second, because of the cathodic protection characteristic of the coating, when the material is damaged, scratches appeared over the surface are abruptly covered with corrosion products of the zinc. and third, when the damaged area is larger and since the zinc coat is more electro-negative compared with steel, it corrodes long before the steel and continues to protect it. Kaplama Sýcak daldýrma yöntemi ile galvanizleme, çeliðin ergimiþ çinkoya daldýrýlarak kaplanmasý olduðundan, malzemenin içi, dýþý, köþeleri, yüzeyindeki dar boþluklar da dahil, baþka þekilde korozyona karþý korunmasý mümkün olmayan bütün ayrýntýlar çinko kaplanýr. Total Coating Since galvanizing by hot-dipping method is the coating of the steel by dipping it into the molten zinc; all the details of the material, including hard to reach or small parts, corners, edges, narrow spaces on its surface, which could not be covered by other methods, are unmistakably coated by zinc. 9

6 Sýcak Daldýrma Galvaniz Ýþlemleri Processing of Hot Dip Galvanizing Santrifüj Galvaniz Ýþlemleri Processing of Centrifugal Galvanizing Malzeme Kabulü: Galvanizlenmek üzere gelen ürünlerin galvaniz operasyonlarýna uygunluðu kontrol edilir (Ebat, boya, kaynak vb.). Uygunsuzluklar firma yetkilisi ile görüþülerek çözüm bulunur (çinko akýþýný saðlamak için malzemeler üzerinde delik açýlmasý, var ise boyalarýn temizlenmesi vb.) Yað Alma: Ürünler asidik banyoya daldýrýlarak malzeme üzerinde olabilecek yað veya kimyasal artýklar temizlenir. Havuzda tutma süresi malzeme yüzeyinin temizliðine baðlý olarak deðiþiklik göstermektedir. Asitte Temizleme: Ürünler %18 lik konsantrasyona sahip HCL asit banyolarýna daldýrýlarak malzeme üzerindeki pas giderilinceye kadar bekletilir. Ürün yüzeyinde pas olmasa bile yüzeyin galvaniz için aktifleþmesi için asit havuzlarýnda tutulmasý þarttýr. Durulama: Asit havuzundan çýkan ürünler su havuzuna daldýrýlarak temizlenir. Flaks Kaplama: Durulanan ürünler ergimiþ çinkonun ürün yüzeyine yapýþmasý için C sýcaklýkta %30 NH 4 Cl-Zn Cl 2 den oluþan flaks havuzuna daldýrýlýr. Galvanizleme: Yüzeyi temizlenmiþ ve flaks kaplanmýþ ürünler C sýcaklýkta ergimiþ çinko havuzuna daldýrýlarak kaplanýr. Galvaniz ocaðýndan çýkarýlan deforme olabilecek ürünler havada soðutulur diðer ürünler su havuzunda soðutulur. Bakým ve Kontrol: Galvaniz kaplanan ürünlerin kaplama kalýnlýklarý dijital mikrometreler ile ölçülür. Kaplama hatalarý olan ürünler tamir edilir veya yeniden kaplanýr. Çinko akýntýlarý temizlenir. Sevkiyat: Kontrolü ve bakýmý yapýlan ürünler yüklemeye uygun þekilde araçlara yüklenerek firmalara sevki gerçekleþtirilir. Material Acceptance: Compliance of the products that are accepted as to be galvanized to the galvanize operations is checked (size, dye, source etc.) For the non-conformities, a solution is found by keeping in touch with the company official (boring a hole in the materials for ensuring zinc flowing and cleaning the dyes, if any and etc.) Degreasing (Caustic): Possible oil or chemical wastes over the material is cleaned by dipping the products in the alkaline bath. Retention time in the pool differs depending on the cleanness of the material surface. Pickling: Products shall be kept waiting till the rust over the material is removed by dipping in the HCL acid bath having 18% of concentration. Even if there is no rust over the material surface, the surface is required to be kept in the acid pool with a view to be activated for galvanize. Rinsing: Products undocked from the acid pool are cleaned by dipping in the water pool. Flux Coating: Rinsed products are dipped in the flux pool consisting of 30% NH 4 Cl-Zn Cl 2 at the temperature of C for the molten zinc to adhering product surface. Galvanization: Products of which its surface is cleaned and flux covered are coated by dipping in the molten zinc pool at the temperature of C. Products that may be deformed and taken out from the galvanized furnace are cooled in the air, while the other products are cooled in the water pool. Maintenance and Control: The coating thickness of the galvanized coated products is measured by the digital micrometers. Products that have coating defects are repaired or they are re-coated. Zinc leakages are cleaned. Shipping: The shipping of the products that are checked and maintained are loaded in the vehicles in compliance with loading and then dispatched to the companies. Civata, somun, pul, rondela, ankraj, saplama, U bolt, boru kelepçesi, kimyasal dübeller, yük daldýrma halkalarý, uzay çatý civatalarý ürünlerinin galvanizlenmesinde uygulanýlan santrifüjlü galvaniz imkanýný 2007 yýlýndan beri müþterilerimize sunmaktayýz. Santrifüjlü galvaniz iþleminde, sýcak daldýrma galvaniz iþleminden farklý olarak galvanizle kaplanan küçük çaplý parçalarýn santrifüj makinesinde döndürülmesi iþlemi yer almaktadýr. Santrifüj Galvaniz Ýþlemine Tabi Tuttuðumuz Ürünler Civata Somun, pul, rondela Ankraj Saplama U bolt Boru kelepçesi Kimyasal dübeller Yük daldýrma halkalarý Uzay çatý civatalarý Çeþitli döküm elemanlarý kaplamalarý We also offer centrifugal coating applied for the galvanization of bolts, nuts, flakes, washers, anchoring, studs, U-bolts, pipe clamps, chemical dowels, lifting load rings, space frame bolt products to our customers since In the centrifugal galvanized process, there is a process of rotating small scale parts coated by galvanization in the centrifugal equipment as different from hot-dipping galvanization process. Products that are processed with Centrifugal Galvanization Bolt Nut, flake, washer, Anchoring Stud U-bolt Pipe clamp Chemical dowels Lifting load rings Space frame bolts Various casting elements coatings 11

7 Sýcak Daldýrma Galvaniz Yapýlacak Malzemelerin Üretiminde Dikkat Edilecek Noktalar Important Things to Consider When Manufacturing Parts To Be Processed with Hot Dip Galvanizing Mükemmel sonuç için... For the perfect result... Galvanize Uygun Tasarým Galvanizli yeni bir ürün tasarlarken, galvanizi yapacak firma ile tasarýmýn baþýnda iletiþime geçmek zaman ve maliyetten kazanç saðlayacaktýr. Çelik ürünün galvaniz operasyonu sýrasýnda 450 C deki ergimiþ çinko banyosuna tamamen daldýrýlmasý gerektiði unutulmamalýdýr. Ergimiþ çinkonun, ürünün iç ve dýþ tüm yüzeyleri ile temas edip kolayca süzülmesini saðlayacak bir tasarým, kaplama kalitesini artýrýr. Farklý amaçlar için, ürün üzerine açýlmýþ olan delikler ergimiþ çinkonun kolayca süzülmesini ve kapalý hacimler içeren ürünlerde, sýkýþmýþ havanýn çýkýþýný saðlayabilir. Bu delikler galvaniz operasyonunun gereklerine cevap vermiyor ise, yeni deliklerin korozyona karþý korunabilmesi için ergimiþ çinko ürünün tüm yüzeylerine temas etmelidir. Boru, kutu profil, kazan gibi içi boþ veya içinde bölmeler bulunan ürünlerde iç yüzeylerin de galvanizli olmasý, kullaným sýrasýnda içeride baþlayacak ve görülmeyecek korozyon tehlikesini engelleyecektir. Design Suitable For Galvanizing While designing a new galvanized product, getting into contact with the company that will carry out the galvanization at the beginning of the design is beneficial for both time and cost. It should not be forgetten that the steel product will be dipped fully into the molten zinc bath at the temperature of 450 C during galvanization operation. A design is required which will ensure the molten zinc will contact with both interior and exterior surfaces of the product and then will easily filtered out. Holes that are bored for different purposes may ensure the molten zinc easily emptied out and outlet of the trapped air in the products including enclosed volume. Molten zinc should contact with all the surfaces of the product for ensuring a good protection against corrosion. Hence the internal surfaces are galvanized in the products that are hollow such as tube, profile, boiler or that have sections inside, and this will prevent any unnoticed corrosion risk that begins inside the product during its utilization. Ýmalat Manufacturing Ebat- Aðýrlýk Galvanizlenecek ürünün ebadý, galvanizleme banyolarýna sýðacak ölçülerde olmalýdýr (6300 x 1100 x 1600 mm); boyutlar hesaplanýrken, yüksek ýsý nedeniyle oluþacak genleþme de dikkate alýnmalýdýr. Bazý büyük boyutlu ürünlerin galvanizlenmesinde kullanýlan özel teknikler de mevcuttur. Böyle durumlar için firmamýzla önceden irtibat kurmanýzý öneririz. Ayrýca, ürün aðýrlýklarý, vinçlerin taþýma kapasitesini aþmamalýdýr. Tasarým Design Size & Weight Galvaniz Galvanizing Size of the product to be galvanized should not exceed the size of the dipping pools (6300 x 1100 x 1600 mm). While calculating the dimensions, also expansion due to heat should be taken into consideration. Yet there are some techniques to be employed when galvanizing large products, such as double dipping. Please contact our company for such extraordinary cases. Also the weight of the product should not exceed the handling capacity of the lifting equipment. 1/4 L 1/4 L L Çift Daldýrma Double Dipping Yanlýþ Askýlama Wrong Slinging Doðru Askýlama Correct Slinging Askýlama Slinging Askýlama, ürün üzerine delikler açýlarak ya da mapa kaynaðý ile yapýlýr. Ayrýca, üründeki mevcut delikler de kullanýlabilir. Ürünün deforme olmamasý için, askýlamada aðýrlýk merkezi gözetilmelidir. Doðru askýlama konusunda firmamýza danýþabilirsiniz. Slinging can be done through boring or welding eyebolts on the product. Also, holes that are already present on the product are often useful for slinging. In order to avoid deformation of the product, weight center should be regarded. Please contact us for correct slinging. 13

8 Galvanize Uygunluðu Saðlayacak Genel Kurallar General Rules To Ensure Product Suitability For Galvanization Galvanizli Ürün Kullaným Alanlarý Uses of Galvanized Products 1. Ürünün içinde sýkýþan havanýn çýkýþýný ve çinkonun giriþini ve çýkýþýný saðlayacak delikler mümkün olduðunca büyük olmalýdýr. Aþaðýdaki tablo açýlmasý gereken minimum delik çaplarýný göstermektedir. 1. The holes that will both ensure the outlet of the air that will stuck inside the product and the inlet and outlet of the zinc should be as big as possible. The following table shows the minimum hole-diameters required to be bored: Karayolu Bariyer ve Korkuluklarý Highway Barriers and Guardrails Enerji Ýletim ve Daðýtým Energy Distribution Lines Aydýnlatma Direkleri Lighting Poles Kapalý Hacmin Eni veya Çapý Minimum Delik Çapý Width or Diameter of the Enclosed Volume Minimum Hole Diameter <25 mm >25-50 mm > mm >100 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm <25 mm >25-50 mm > mm >100 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm Korkuluk Guardrail Izgaralar Grids Üst Geçitler Overpasses 2. Ürün galvaniz için askýya alýndýðýnda hava çýkýþýný saðlayacak delik (en üst noktada) ile, ergimiþ çinkonun süzülmesini saðlayacak delik (en alt noktada) birbirlerine diyagonalde zýt þekilde açýlmalýdýr. 3. Ýçi boþ yapýlar (boru, kutu profil vs.) kapalý hacimler oluþturacak þekilde birbirine birleþtirildiðinde (korkuluk, merdiven, platform vs. imalatlarýndaki gibi), tüm kapalý hacimlerin içine ergimiþ çinkonun girmesini ve içerideki havanýn çýkýþýný saðlayacak, yine diyagonalde zýt þekilde en üst ve en alta deliklere ihtiyaç vardýr. 4. Ürün üzerinde ergimiþ çinkonun akýþýný engelleyecek tüm destek, diyafram, baðlantý parçalarýnýn köþelerinde delik bulunmalýdýr. 5. Civatalý baðlantýlarýn galvaniz iþlemi tamamlandýktan sonra yapýlmasý gerekir 2. When the product is suspended for galvanizing, the hole that will ensure the inlet of the air (at the apex) together with the hole that will ensure the molten zinc filtered (at the bottom) should be bored as oppositely with each other at the diagonal. 3. When the hollow structures (pipe, box profile etc.) are combined with each other as to form an enclosed volume (as manufacturing of guardrail, stairway, platform etc.), holes, at the apex and at the bottom, which are bored as oppositely with each other at the diagonal again, and which will ensure both the inlet of molten zinc inside the all enclosed volumes and the outlet of the air inside are required. 4. There should be holes at the corner of all backings, diaphragm, coupling pieces that may hinder the flow of molten zinc on the product. 5. Bolted connections should be made following the implementation of the galvanizing process. GALVANÝZ KAPLAMA KALINLIKLARI / GALVANIZE COATING THICKNESS Çelik Binalar Steel Structures Demiryolu Ekipmanlarý Railway Equipment Stadyum Çelik Konstrüksiyonlarý Stadium Steel Constructions Köprü Alt ve Üst Yapýlarý Bridge Infra & Superstructures Otomotiv Sektörü Automotive Industry Havayolu Ekipmanlarý Airline Equipment Gemicilik Sektörü Shipping Sector Kentsel Tasarým Urban Design Santrallar Stations Galvaniz kaplama deðerleri TS 914 EN ISO 1461 demir ve çelikten yapýlmýþ malzemeler üzerine sýcak daldýrma galvaniz kaplamalar deney metodlarý standartlarýnda verilmiþtir. Galvanized coating values are given as hot-dipping galvanized coating testing methods standards on TS 914 EN ISO 1461 materials made of iron and steel. Malzeme & Kalýnlýk Material & Thickness SANTRÝFÜJLENMEYEN ÜRÜNLER ÝÇÝN For Non-Centrifuged Products Yerel Kaplama Local Coating Ortalama Kaplama Average Coating g/m² µm g/m² µm Malzeme & Kalýnlýk Material & Thickness SANTRÝFÜJLENEN ÜRÜNLER ÝÇÝN For Centrifuged Products Yerel Kaplama Local Coating Ortalama Kaplama Average Coating g/m² µm g/m² µm Park Bahçe Mobilyalarý Park-Garden Furniture Tarým ve Gýda Makinalarý Agriculture and Food Machines Liman Yapýlarý Port Structures Çelik (Steel) ³ 6 mm ³ 20mm Ø Çelik (Steel) ³ 3 mm < 6mm Çelik (Steel) ³ 1,5mm < 3mm ³ 6mm Ø < 20mm Ø < 6mm Ø Petro Kimya Tesisleri Petrochemical Plants Boru Hatlarý Pipelines Hayvancýlýk Sektörü Livestock Sector Çelik (Steel) < 1,5mm Diðer Ürünler (Other Products) Dökümler (Castings) ³ 6 mm ³ 3 mm Dökümler (Castings) < 6 mm < 3 mm

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

www.galvanerji.com Merkez / Head Office: 1232. Sok., No.11-13-15 Ostim - ANKARA / TURKEY Tel: +90 (312) 354 00 35 - Fax: +90 (312) 354 04 33 MGS Merkez Galvaniz Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi MGS Merkez

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!..

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. TEKNİK BİLGİLER Uygulama Evaporatorlerimiz Freon gazlı ticari,

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BAL - WB : Geniþ kanatlý hava panjuru. *BAL - CB : Eðrisel kanatlý hava panjuru. *BAL - CHC

Detaylı

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE KALIPLARIN ÖTESİNDE BETON KALIPLARI ÜRETİYORUZ WE MANUFACTURE CONCRETE MOLDS BEYOND THE STEREOTYPED IDEAS BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE İhtiyaçlarınıza Göre

Detaylı

reflectra Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC.

reflectra Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC. reflectra 2 2016 TRAFFIC INC. Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC. PRODUCT CATALOGUE 2016 About Reflectra Reflectra products are manufactured according to the traffic and road safety standards.

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322)

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322) METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K info@metsanmekanik.com TEL : +90 (322) 458 78 78 FAX : +90 (322) 453 00 29 Belediye Evleri Mah. T.Başı Blvr 84127

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE. Notlar Notes. Model:

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE. Notlar Notes. Model: AVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE Notlar Notes : Malzeme: Kullaným: Kaplama: Montaj: Aksesuar: Sipariþ Kodu: *BAL-B : Geniþ kanatlý hava panjuru. *BAL-CB : Eðrisel kanatlý hava panjuru. *BAL-CCB: Eðrisel kanatlý

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

ELEKTR K TES SAT BORULARI

ELEKTR K TES SAT BORULARI GALVAN ZL ÇEL K BORULAR GALVANIZED STEEL CONDUITS KOLAY ve TAM BÜKÜM Panasonic borular, yüksek kaliteli çelikten üretilmifltir. Çelik levha yüksek frekansl endüksiyon kayna sayesinde birlefltirme dikifli

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

GÜRMAK KONSTRÜKSİYON. Çelik Konstrüksiyon. Steel Construction GÜRSOY GRUP

GÜRMAK KONSTRÜKSİYON. Çelik Konstrüksiyon. Steel Construction GÜRSOY GRUP Çelik Konstrüksiyon Steel Construction GÜRSOY GRUP Sektöründe öncü bir firma olan GÜRSOY GRUP a bağlı GÜRMAK KONSTRÜKSİYON un başarıyla tamamladığı projeler arasında; otel inşaatları, sanayi tesisleri,

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

SINCE. urtim.com FORMS THE SOLUTION ÇÖZÜMÜ ŞEKİLLENDİRİR ENDÜSTRİYEL İSKELELER INDUSTRIAL SCAFFOLDINGS

SINCE. urtim.com FORMS THE SOLUTION ÇÖZÜMÜ ŞEKİLLENDİRİR ENDÜSTRİYEL İSKELELER INDUSTRIAL SCAFFOLDINGS ENDÜSTRİYEL İSKELELER INDUSTRIAL SCAFFOLDINGS FORMS THE SOLUTION ÇÖZÜMÜ ŞEKİLLENDİRİR urtim.com REFINERY PLATFORM FACADE SCAFFOLDING SYSTEMS RAFİNERİ PLATFORM ÇALIŞMA İSKELESİ SİSTEMLERİ 12810-12811-3834

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model:

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model: : *BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Malzeme: Ürün ön tablasý DKP sacdan, kanatlar ise siyah plastikten imal edilmektedir. Kullaným: Taze havanýn mahal havasý ile

Detaylı

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin;

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; 1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; Insert CANTEK Corner Piece as shown.. 2 - CANTEK Köşe parçalarını 4 köşeye yerleştirilerek şekildeki gibi çerçeve elde edin. Kanal kesitinin

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

Kum Tutucu Panjur. Sand Trap Louvre

Kum Tutucu Panjur. Sand Trap Louvre Kum Tutucu Panjur Sand Trap Louvre KUM TUTUCU PANJUR (BST) SAND TRAP LOUVRE Model: Malzeme: *BSTF : Çekmeceli tip kum tutucu panjur *BSTL : Alttan boþaltmalý tip kum tutucu panjur. Ürün kasasý galvanizli

Detaylı

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT 2014 TÜV SÜD TÜRKİYE REPORT NO: TGK-14-P-10236-1 JOB NO: 14-P-10236 12.10.2014 LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT INDEX INTRODUCTION... 5 2 MECHANICAL TESTS... 6 2.1 Static

Detaylı

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV)

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Variable Flow Rate Control Unit DEÐÝÞKEN DEBÝ AYAR CÝHAZI (BVAV) VARIABLE FLOW RATE CONTROL UNIT Model: Malzeme: Kullaným: *BVAV-R : Dairesel kesitli VAV cihazý. *BVAV-RS

Detaylı

KÝMYA HORTUMLARI CHEMICAL HOSES

KÝMYA HORTUMLARI CHEMICAL HOSES 7 KÝMYA HORTUMLARI CHEMICAL HOSES Kimya endüstrisinde kullanýlan hortumlar görevleri gereði sýra dýþý kimyasal patlamalar, farklý kimyasal maddeler gibi kimyasal rezistanlara sahip olmalýdýr. Bununla birlikte

Detaylı

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN OMB Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA 650 kw a kadar döküm gövde. 650 kw dan sonra çelik gövde NiCrNi namlu Otomatik ateşleme İyonizasyon elektrodu Modüler tasarım 6.000

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

pvc & aluminium profile processing machines www.titizmak.com

pvc & aluminium profile processing machines www.titizmak.com pvc & aluminium profile processing machines www.titizmak.com Hakkımızda / About Us / İnsanlara hizmet anlayışını, Kalite ve Güvenilirliği kendine ilke edinen firmamız 1973 yılında Ahşap ve Alüminyum İşleme

Detaylı

Boy Kesme Hattı 1 Kalınlık / Thickness: 0,2-2,5 mm Genişlik / Width: Max. 1600 mm, Min. 100 mm

Boy Kesme Hattı 1 Kalınlık / Thickness: 0,2-2,5 mm Genişlik / Width: Max. 1600 mm, Min. 100 mm HATLAR LINES Boy Kesme Hatları / Cut To Length Lines Dilme Hatları / Slitting Lines Levha Taşlama SB Hattı / Sheet to Sheet Grinding-Polishing Line Giyotin / Guillotine Line Boy Kesme Hatları Cut To Length

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

Hayallerinizi yansýtan karolar Tiles that reflect your dreams Fotosera; porselen karo üzerine uygulanan dijital baský sanatýdýr. Dijital fotoðraf teknolojisinin geniþ olanaklarýný kullanarak gerçekleþtirilen

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8454.10.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok No:

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

YARI MEKANİK İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER THE INNOVATIONS INCLUDED IN YARI MEKANIK ARE

YARI MEKANİK İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER THE INNOVATIONS INCLUDED IN YARI MEKANIK ARE HAKKIMIZDA 30 yıllık tecrübe ve bilgi birikimiyle kurulan Hastem Mermer; cephe kaplamalarındaki zayiata, uygulama güçlüğüne, zaman ve dolayısıyla maliyetin yükselmesine sebep olan mevcut mekanik sistemin

Detaylı

GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers

GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers Standart Tip GMK Serisi Kondenserler Standard Type GMK Series Condensers T P / Type Watt ÜZE Surface m 2

Detaylı

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille Yer Lineer Menfezi Floor Linear Grille YER LÝNEER MENFEZÝ (BFLG) FLOOR LINEAR GRILLE Model: Malzeme: Kullaným: Montaj: Kaplama: Aksesuarlar: Sipariþ Kodu: * BFLG : Yer lineer menfezi * BCFLG : Konvektör

Detaylı

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems Destek Sistemleri Destek Sistemleri Support Systems DESTEK SİSTEMERİ Contents İçindekiler page/sayfa SUPPORTS, HEAD PATES, FIXING MATERIAS AND BRACKETS DESTEKER, TAVAN BAŞIKARI, MONTAJ MAZEMEERİ VE KONSOAR

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

Marble / Granite / Concrete / Asphalt

Marble / Granite / Concrete / Asphalt Marble / Granite / Concrete / Asphalt Circular Saws, Diamond Wires, Gang-Saw Blades, Calibrators, Profiles, Custom Made Products Perfect solutions to endless needs... HAKKIMIZDA SONMAK 1975 senesinde Ankara

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 . HANAFI ( ) SHAFI ( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 Company Profile Firmamız 2002 yılında Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. olarak kuruldu. Yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Ýdeal Konfor Difüzörü

Ýdeal Konfor Difüzörü Ýdeal Konfor Difüzörü Ideal Comfort Diffuser ÝDEAL KONFOR DÝFÜZÖRÜ (BICD) IDEAL COMFORT DIFFUSER : Malzeme: * BICD Ürün boðazý 1 mm DKP sacdan sývama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatlarý 1 mm DKP sacdan

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables İstanbul İrtibat Bürosu / Branch Office

ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables İstanbul İrtibat Bürosu / Branch Office ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hacılar Yolu, 8. km 38210 Hacılar-Kayseri / TÜRKİYE Tel : 00 90 352. 442 16 40 (8 hat) Fax: 00 90 352. 442 16 44 Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK.

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK. YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK www.koctank.com KOÇ TANK KİM 1990 yılından bu güne otomotiv sektöründe tüm OEM ve AFTERMARKET Yerli ve

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

HAKKIMIZDA. www.yildizpompa.com.tr. About Us KALİTE & MÜKEMMELLİK

HAKKIMIZDA. www.yildizpompa.com.tr. About Us KALİTE & MÜKEMMELLİK www.yildizpompa.com.tr About Us HAKKIMIZDA Yıldız Pompa 35 Yıla yakın Tecrübesiyle sanayimizin dişli pompa ihtiyacını karşılamaktadır. Sanayiyi yakından ilgilendiren viskoz ve yarı viskoz akışkanların

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

KALİTE MÜHENDİSLİK VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. QUALITY ENGINEERING AND INDUSTRIAL SERVICES IND. TRADE CO. LTD.

KALİTE MÜHENDİSLİK VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. QUALITY ENGINEERING AND INDUSTRIAL SERVICES IND. TRADE CO. LTD. KALİTE MÜHENDİSLİK VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. QUALITY ENGINEERING AND INDUSTRIAL SERVICES IND. TRADE CO. LTD. Değerlerinize değer katmak için To enrich your values Sultan Orhan Mh. Hükümet

Detaylı

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi,

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, www.sekap.com.tr 1 [www.sekap.com.tr] SERT KROM KAPLAMA HARD CHROME PLATING KURULUŞ YILI FOUNDED ÜRETİM ALANI PRODUCTION AREA 1980 4000 m² SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, deneyimli personeli ve alt yapısıyla

Detaylı

Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir.

Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir. Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir. Vertical Sliding Window Duowin is a vertical sliding window system that has one or

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda about us Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 5 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

Krom / Chrome System

Krom / Chrome System Krom / Chrome System 24 lü Vakum Tüplü Sistem / 24 Vaccum Tube System 145 LT (double) Sistemimizde 24 adet vakum tüp kullanılmıştır. Cam tüp uzunlukları 47*1800 mm dir. Sistem kapasitesi 180 Lt, 240 Lt

Detaylı