Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 MGS Merkez Galvaniz Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi MGS Merkez Galvanizing Industry and Trade Co. Ltd. Merkez / Head Office: Sok., No Ostim - ANKARA / TURKEY Tel: +90 (312) Fax: +90 (312) Þube / Branch: Sokak, No.5/A-B Ostim - ANKARA / TURKEY Tel: +90 (312) Fax: +90 (312) T E K N Ý K D Ö K Ü M A N T A S Y O N Sýcak Daldýrma Galvaniz Kaplama Hot Dip Galvanizing T E C H N I C A L D O C U M E N T kosgeb.gov.tr CEMAK Matbaacýlýk 2011

2 Hot Dip Galvanizing Centrifugal Galvanizing Sýcak Daldýrma Galvaniz Santrifüj Galvaniz MGS MERKEZ GALVANÝZ Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti., 2004 yýlýnda Ankara Ostim'de tüm galvaniz kaplama prosesine ve TS 914 EN ISO 1461 standartlarýna uygun, kaplama test ve kontrollerinin de yapýlabileceði laboratuarlarý ile yýllýk ton kapasiteli galvaniz kaplama tesisi olarak kurulmuþtur. Sektörel ihtiyaçlar ve kurumsal yapýlanmanýn gerekliliði olarak faaliyet alanlarýný ve kapasitesini artýrmak üzere 2007 yýlýnda devreye giren sýcak daldýrma cývata galvaniz ocaðýnda yýllýk ton kapasite ile cývata, somun, pul, ankraj ve baðlantý elemanlarý gibi küçük parçalarýn kaplamasý yapýlmakta ve sonrasýnda da santrifüj yolu ile temizlenmektedir. MGS MERKEZ GALVANÝZ Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. fason kaplama yaptýrmak isteyen müþterilerine de her türlü imalatlarýnda özenle, standartlarýnda ve zamanýnda teslimat ile çözüm ortaklýðý yapmaktadýr. MGS MERKEZ GALVANIZING Industry and Trade Co. Ltd. was established in Ankara Ostim in 2004 as a 20,000 tons/year capacity galvanized coating facility with its laboratories capable of implementing tests and inspections in compliance with TS 914 EN ISO 1461 standards and with an ability to conduct complete galvanizing procedure. In 2007, a hot-dip bolt galvanizing furnace has been inaugurated as a result of sectoral needs and institutional short term objectives to increase overall capacity. This furnace offers a 9,000 tons/year capacity for galvanizing small pieces, nuts, washers, bolts, anchorage and other small connecting equipment well as cleaning them up through centrifuge. MGS MERKEZ GALVANIZING Industry and Trade Co. Ltd. also acts as a solution partner for its customers who request custom coating projects with a service of utmost quality, with high standards and timely delivery. 3

3 Sýcak Daldýrma Galvaniz Hot Dip Galvanizing Sýcak daldýrma galvaniz kaplama iþleminin amacý demir ve çeliðin aþýnma ve korozyona karþý koruyucu bir tabaka elde etmesini saðlamaktýr. Demir ve çelik ürünleri gerekli önlemler alýnmazsa korozyona uðrayarak kullaným amacýný karþýlayamaz hale gelmektedirler. Metali, korozyona uðratan dýþ etkenlerden uzak tutabilmek amacýyla metal yüzeylere koruyucu yöntemler uygulanýr. Ancak biyolojik ve kimyasal esaslý kaplamalar süreli ve etkisiz bir kaplama saðlar. Galvaniz kaplama (çinko kaplama) korozyonu önlemede uzun süreli koruma saðlar. Sýcak Daldýrma Galvanizleme dünyada yaklaþýk 200 yýldýr demir ve çeliðin korozyona karþý korunmasý için kullanýlan bir kaplama yöntemidir. Galvanizle kaplanmýþ ürünler kullanýldýklarý çevre þartlarýna göre farklý kullaným ömürlerine sahiptir ancak bu ürünlerin kullaným süreleri bakým gerektirmeksizin ortalama 20 ile 40 yýl arasýndadýr. Sýcak Daldýrma Galvaniz Ýþleminin Avantajlarý Düþük maliyetli olmasý Kendini onarma özelliðine sahip olmasý Bakýma ihtiyaç duymamasý Çiziklere karþý dirençli olmasý Ulaþýlamayan noktalara (keskin köþeler, boþluklar, delik yüzeyleri vb.) nüfuz etmesi The purpose of hot-dipping galvanization coating process is to have a protection layer against abrasion and corrosion of iron and steel. If necessary measures are not taken, iron and steel products corrode and thus they become unable to function. With a view to keep the metal out of the external factors that lead to corrosion, preventive methods are applied over the surfaces. But the biological and chemical-based coatings ensure only a temporary and ineffective solution, while galvanized coating (zinc plating) ensures long standing protection in preventing corrosion. Hot-dipping Galvanization is a coating method used for about 200 years all over the world for protecting iron and steel against corrosion. Products coated with galvanization have different life spans according to the environmental conditions, but, the average life span of these products is about 20 to 40 years without requiring any maintenance. Advantages of Hot-Dipping Galvanization Process Low cost Self-repairing No maintenance needed Resistant against scratches Diffusing into hard to reach surfaces (sharp corners, hollows, hole surfaces etc.) 5

4 Sýcak Daldýrma Galvanizin Tarihçesi History of Hot Dip Galvanizing MS 79 yýlýnda inþaatlarda çinko kullanýmýnýn baþladýðýna dair kayýtlar vardýr ve bu tarih galvanizin baþlangýcý olarak kabul edilebilir. Ancak, kaydedilen ilk galvaniz iþleminin tarihi 1742 dir. Bu tarihte Fransýz kimyacý P. J. Malouin Fransýz Bilimler Akademisi ne sunumunda demirin erimiþ çinko ile kaplanmasýnýn yöntemini tarif etmiþtir. There are records on the usage of zinc in constructions as of A.D. 79 that this date may be considered as the beginning of the galvanization. However, the date of the first recorded galvanization process is On this date, the French chemist P.J. Malouin described a method of coating iron with molten zinc at his presentation in French Academy of Science yýlýnda ise bir baþka Fransýz kimyacý Stanilaus Tranquille Modeste Sorel, çinko yoluyla demir kaplama ve % 9 sülfürik asit ile temizleme ve amonyum klorür ile yüzey hazýrlama yöntemlerinin patentini almýþtýr. Bir yýl sonra, 1837 yýlýnda Ýngiliz Patent Enstitüsü bu yöntemi onaylamýþ ve 1850 yýlýnda Ýngiliz Galvaniz Endüstrisi, ton/yýl galvanizleme gerçekleþtirilmiþtir. In 1836, another French chemist Stanilaus Tranquille Modeste Sorel took out the patent for the methods of iron plating by means of zinc and cleaning through 9% sulfuric acid and surface preparation by ammonium chloride. One year later, in 1837, British Patent Institute approved this method. As of 1850, British Galvanization Industry realized tones/year of galvanization. Galvaniz ilk çýktýðý yýllarda büyük çelik yapýlarý korozyona karþý korumak için kullanýlmýþtýr. Özellikle ulaþýlmasý güç yerlerde yapýlan çelikler, enerji nakil hatlarý çeliðin kolay paslanmasý özelliðine karþý montaj öncesi kaplama ve uzun servis ömrü avantajýyla kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Zamanla teknolojik ilerlemelerle çeliðin kolay iþlenebilirliði sayesinde dünyadaki çelik kullanýmý arttýkça galvanizleme de paralel olarak artmýþtýr. During the first years of galvanization, it was used for protecting the large steel constructions against corrosion; especially those were made off the beaten track and power transmission lines. It was used for its advantage of coating before mounting and longer service life against the easy corrosion property of steel. In due course, when the usage of steel increase all over the world, galvanization increased in parallel with the easier processability of the steel through technological developments. ABD ve pek çok geliþmiþ Avrupa ülkesi endüstriyel devrimi baþta çelikle gerçekleþtirmþtir. Bugün Avrupa da o yýllardan kalmýþ muhteþem çelik yapý örnekleri vardýr ve tabii ki bu çeliklerin tamamýna yakýný galvanizlidir. USA and many developed European countries realized its industrial development initially by steel. Today, in Europe, there are spectacular samples of steel constructions dates back to those years. And of course, steel is almost always galvanized Yaklaþýk 200 yýldýr kompozisyonu galvanizlemeye uygun her türlü çelik artan oranda galvanizlenmektedir. Bugün pek çok sektör için galvanizleme vazgeçilmez olmuþtur. For about 200 years now, every kind of steel is galvanized provided that its composition is convenient for galvanization. Today, galvanization is essential for most sectors. 7

5 1 Sýcak Daldýrma Galvaniz Ýçin 6 Ýyi Neden 6 Good Reasons for Hot Dip Galvanizing 2 Düþük Maliyet Birçok uygulamada galvaniz maliyeti, alternatif kaplama maliyetlerinden daha düþüktür. Örneðin, boyamanýn galvanizlemeye göre maliyeti daha yüksektir. Nedeni ise; sýcak daldýrma yöntemi ile yapýlan galvanizlemede büyük partiler halinde birçok parçanýn kýsa zamanda, daha az iþ gücü ve düþük maliyetle kaplanabileceði bir fabrika prosesidir. Bunun yanýnda, bulunduðu mevsimsel ortam koþullarýna baðlý olarak da 20 ile 40 yýl arasýnda bakým-onarým gerektirmeden kullaným süresince bakým maliyetlerini de ortadan kaldýrýr. Low Cost In most cases galvanizing cost is lower than the costs of other alternative coating methods. For example, the cost of painting is quite high when compared with galvanizing. The underlying reason is that galvanizing is carried out by hotdipping method involves less labor force as it s made in short time as large lots. Apart from this, galvanizing carried out by hot-dipping method is not required maintenance and repair for about 20 or 40 years depending on the seasonal environmental conditions and thus removing all service costs. Uzun Ömür Her türlü ortamda, en aðýr atmosferik koþullarda bile uzun dayaným ömrüne sahip olan sýcak daldýrma yöntemi ile galvanizlemenin yararlarý, yýllardýr yapýlan araþtýrmalarla ve tecrübelerle ispatlanmýþtýr. En aðýr endüstriyel ortamlarda ve denizde bile en az yýl, daha uygun koþullarda ise yýl bakým-onarým gerektirmeden dayanýr. Bakýmýn þart olduðu durumlarda bile, yapýlacak iþlem çok basittir. Longevity The advantages of galvanizing by hot-dipping method which has a long life span in all environments, even under the heaviest atmospheric conditions, are proved through many experiments and practices for years. It endures without requiring maintenance or repairing at least years under the heaviest industrial and marine environments and years in more appropriate conditions. Even when maintenance is a must, the process to be applied is much simpler when compared to other protection methods Bütünsel Güvenilirlik Basit ve anlaþýlýr bir prosesi olan sýcak daldýrma yöntemi ile galvanizlemede kaplama kalýnlýðý (aðýrlýðý), tam olarak ölçülebilir, dolayýsýyla dayaným ömrü önceden tahmin edilebilir. Kaplama tüm yüzeylerde eþdeðer koruma saðlayacak þekilde düzenlidir. Galvanizleme, standartlarda tam olarak açýklanabilmiþ birkaç kaplama standardýndan biridir. Reliability Galvanizing by the hot-dipping method, which has a simple and straightforward process, the coating thickness (its weight) can be precisely measured. Thus, its life time can be estimated thoroughly. Coating is applied to all the surfaces unmistakably that will ensure complete protection all over. Galvanizing is one of the few coating standards, of which procedures could be perfectly explained in the standards. Hýzlý Uygulama, Hýzlý Montaj Sýcak daldýrma yöntemi ile galvanizlemede tam bir koruma çok kýsa bir sürede elde edilebilirken, dört kat boya iþlemi için bir haftalýk bir zamana ihtiyaç duyulur. Ayrýca, galvanizlenmiþ çelik kullanýma hazýrdýr. Yüzey temizleme, boyama, muayene gerektirmeden montajý yapýlabilir. Quick Applicaton, Quick Installation While total protection in galvanizing by hot-dipping method can be achieved in a very short time; it takes about one week to apply four coats of painting. Galvanized steel is ready for use. It can be promptly installed without any surface cleaning, dyeing, inspection, etc. Üç Yönlü Koruma Galvaniz, çeliði üç ayrý þekilde korur. Birincisi, aþýnma hýzýnýn yavaþ olmasý kaplamaya uzun bir dayaným ömrü verir. Ýkincisi, kaplamanýn katodik koruma özelliðidir. Malzeme hasara uðradýðýnda, yüzeyde oluþan çizikler, çinko tarafýndan oluþturulan korozyon ürünleri tarafýndan kapatýlarak korunur. Üçüncüsü, hasar gören bölge daha büyük olduðunda, çinko kaplama, çeliðe göre daha elektronegatif olduðundan çelikten önce korozyona uðrayarak çeliði korumaya devam eder. Three-Way Protection Galvanization protects the steel in three different ways. First, as the abrasion rate is very slow, the coating has a long and predictable life span. Second, because of the cathodic protection characteristic of the coating, when the material is damaged, scratches appeared over the surface are abruptly covered with corrosion products of the zinc. and third, when the damaged area is larger and since the zinc coat is more electro-negative compared with steel, it corrodes long before the steel and continues to protect it. Kaplama Sýcak daldýrma yöntemi ile galvanizleme, çeliðin ergimiþ çinkoya daldýrýlarak kaplanmasý olduðundan, malzemenin içi, dýþý, köþeleri, yüzeyindeki dar boþluklar da dahil, baþka þekilde korozyona karþý korunmasý mümkün olmayan bütün ayrýntýlar çinko kaplanýr. Total Coating Since galvanizing by hot-dipping method is the coating of the steel by dipping it into the molten zinc; all the details of the material, including hard to reach or small parts, corners, edges, narrow spaces on its surface, which could not be covered by other methods, are unmistakably coated by zinc. 9

6 Sýcak Daldýrma Galvaniz Ýþlemleri Processing of Hot Dip Galvanizing Santrifüj Galvaniz Ýþlemleri Processing of Centrifugal Galvanizing Malzeme Kabulü: Galvanizlenmek üzere gelen ürünlerin galvaniz operasyonlarýna uygunluðu kontrol edilir (Ebat, boya, kaynak vb.). Uygunsuzluklar firma yetkilisi ile görüþülerek çözüm bulunur (çinko akýþýný saðlamak için malzemeler üzerinde delik açýlmasý, var ise boyalarýn temizlenmesi vb.) Yað Alma: Ürünler asidik banyoya daldýrýlarak malzeme üzerinde olabilecek yað veya kimyasal artýklar temizlenir. Havuzda tutma süresi malzeme yüzeyinin temizliðine baðlý olarak deðiþiklik göstermektedir. Asitte Temizleme: Ürünler %18 lik konsantrasyona sahip HCL asit banyolarýna daldýrýlarak malzeme üzerindeki pas giderilinceye kadar bekletilir. Ürün yüzeyinde pas olmasa bile yüzeyin galvaniz için aktifleþmesi için asit havuzlarýnda tutulmasý þarttýr. Durulama: Asit havuzundan çýkan ürünler su havuzuna daldýrýlarak temizlenir. Flaks Kaplama: Durulanan ürünler ergimiþ çinkonun ürün yüzeyine yapýþmasý için C sýcaklýkta %30 NH 4 Cl-Zn Cl 2 den oluþan flaks havuzuna daldýrýlýr. Galvanizleme: Yüzeyi temizlenmiþ ve flaks kaplanmýþ ürünler C sýcaklýkta ergimiþ çinko havuzuna daldýrýlarak kaplanýr. Galvaniz ocaðýndan çýkarýlan deforme olabilecek ürünler havada soðutulur diðer ürünler su havuzunda soðutulur. Bakým ve Kontrol: Galvaniz kaplanan ürünlerin kaplama kalýnlýklarý dijital mikrometreler ile ölçülür. Kaplama hatalarý olan ürünler tamir edilir veya yeniden kaplanýr. Çinko akýntýlarý temizlenir. Sevkiyat: Kontrolü ve bakýmý yapýlan ürünler yüklemeye uygun þekilde araçlara yüklenerek firmalara sevki gerçekleþtirilir. Material Acceptance: Compliance of the products that are accepted as to be galvanized to the galvanize operations is checked (size, dye, source etc.) For the non-conformities, a solution is found by keeping in touch with the company official (boring a hole in the materials for ensuring zinc flowing and cleaning the dyes, if any and etc.) Degreasing (Caustic): Possible oil or chemical wastes over the material is cleaned by dipping the products in the alkaline bath. Retention time in the pool differs depending on the cleanness of the material surface. Pickling: Products shall be kept waiting till the rust over the material is removed by dipping in the HCL acid bath having 18% of concentration. Even if there is no rust over the material surface, the surface is required to be kept in the acid pool with a view to be activated for galvanize. Rinsing: Products undocked from the acid pool are cleaned by dipping in the water pool. Flux Coating: Rinsed products are dipped in the flux pool consisting of 30% NH 4 Cl-Zn Cl 2 at the temperature of C for the molten zinc to adhering product surface. Galvanization: Products of which its surface is cleaned and flux covered are coated by dipping in the molten zinc pool at the temperature of C. Products that may be deformed and taken out from the galvanized furnace are cooled in the air, while the other products are cooled in the water pool. Maintenance and Control: The coating thickness of the galvanized coated products is measured by the digital micrometers. Products that have coating defects are repaired or they are re-coated. Zinc leakages are cleaned. Shipping: The shipping of the products that are checked and maintained are loaded in the vehicles in compliance with loading and then dispatched to the companies. Civata, somun, pul, rondela, ankraj, saplama, U bolt, boru kelepçesi, kimyasal dübeller, yük daldýrma halkalarý, uzay çatý civatalarý ürünlerinin galvanizlenmesinde uygulanýlan santrifüjlü galvaniz imkanýný 2007 yýlýndan beri müþterilerimize sunmaktayýz. Santrifüjlü galvaniz iþleminde, sýcak daldýrma galvaniz iþleminden farklý olarak galvanizle kaplanan küçük çaplý parçalarýn santrifüj makinesinde döndürülmesi iþlemi yer almaktadýr. Santrifüj Galvaniz Ýþlemine Tabi Tuttuðumuz Ürünler Civata Somun, pul, rondela Ankraj Saplama U bolt Boru kelepçesi Kimyasal dübeller Yük daldýrma halkalarý Uzay çatý civatalarý Çeþitli döküm elemanlarý kaplamalarý We also offer centrifugal coating applied for the galvanization of bolts, nuts, flakes, washers, anchoring, studs, U-bolts, pipe clamps, chemical dowels, lifting load rings, space frame bolt products to our customers since In the centrifugal galvanized process, there is a process of rotating small scale parts coated by galvanization in the centrifugal equipment as different from hot-dipping galvanization process. Products that are processed with Centrifugal Galvanization Bolt Nut, flake, washer, Anchoring Stud U-bolt Pipe clamp Chemical dowels Lifting load rings Space frame bolts Various casting elements coatings 11

7 Sýcak Daldýrma Galvaniz Yapýlacak Malzemelerin Üretiminde Dikkat Edilecek Noktalar Important Things to Consider When Manufacturing Parts To Be Processed with Hot Dip Galvanizing Mükemmel sonuç için... For the perfect result... Galvanize Uygun Tasarým Galvanizli yeni bir ürün tasarlarken, galvanizi yapacak firma ile tasarýmýn baþýnda iletiþime geçmek zaman ve maliyetten kazanç saðlayacaktýr. Çelik ürünün galvaniz operasyonu sýrasýnda 450 C deki ergimiþ çinko banyosuna tamamen daldýrýlmasý gerektiði unutulmamalýdýr. Ergimiþ çinkonun, ürünün iç ve dýþ tüm yüzeyleri ile temas edip kolayca süzülmesini saðlayacak bir tasarým, kaplama kalitesini artýrýr. Farklý amaçlar için, ürün üzerine açýlmýþ olan delikler ergimiþ çinkonun kolayca süzülmesini ve kapalý hacimler içeren ürünlerde, sýkýþmýþ havanýn çýkýþýný saðlayabilir. Bu delikler galvaniz operasyonunun gereklerine cevap vermiyor ise, yeni deliklerin korozyona karþý korunabilmesi için ergimiþ çinko ürünün tüm yüzeylerine temas etmelidir. Boru, kutu profil, kazan gibi içi boþ veya içinde bölmeler bulunan ürünlerde iç yüzeylerin de galvanizli olmasý, kullaným sýrasýnda içeride baþlayacak ve görülmeyecek korozyon tehlikesini engelleyecektir. Design Suitable For Galvanizing While designing a new galvanized product, getting into contact with the company that will carry out the galvanization at the beginning of the design is beneficial for both time and cost. It should not be forgetten that the steel product will be dipped fully into the molten zinc bath at the temperature of 450 C during galvanization operation. A design is required which will ensure the molten zinc will contact with both interior and exterior surfaces of the product and then will easily filtered out. Holes that are bored for different purposes may ensure the molten zinc easily emptied out and outlet of the trapped air in the products including enclosed volume. Molten zinc should contact with all the surfaces of the product for ensuring a good protection against corrosion. Hence the internal surfaces are galvanized in the products that are hollow such as tube, profile, boiler or that have sections inside, and this will prevent any unnoticed corrosion risk that begins inside the product during its utilization. Ýmalat Manufacturing Ebat- Aðýrlýk Galvanizlenecek ürünün ebadý, galvanizleme banyolarýna sýðacak ölçülerde olmalýdýr (6300 x 1100 x 1600 mm); boyutlar hesaplanýrken, yüksek ýsý nedeniyle oluþacak genleþme de dikkate alýnmalýdýr. Bazý büyük boyutlu ürünlerin galvanizlenmesinde kullanýlan özel teknikler de mevcuttur. Böyle durumlar için firmamýzla önceden irtibat kurmanýzý öneririz. Ayrýca, ürün aðýrlýklarý, vinçlerin taþýma kapasitesini aþmamalýdýr. Tasarým Design Size & Weight Galvaniz Galvanizing Size of the product to be galvanized should not exceed the size of the dipping pools (6300 x 1100 x 1600 mm). While calculating the dimensions, also expansion due to heat should be taken into consideration. Yet there are some techniques to be employed when galvanizing large products, such as double dipping. Please contact our company for such extraordinary cases. Also the weight of the product should not exceed the handling capacity of the lifting equipment. 1/4 L 1/4 L L Çift Daldýrma Double Dipping Yanlýþ Askýlama Wrong Slinging Doðru Askýlama Correct Slinging Askýlama Slinging Askýlama, ürün üzerine delikler açýlarak ya da mapa kaynaðý ile yapýlýr. Ayrýca, üründeki mevcut delikler de kullanýlabilir. Ürünün deforme olmamasý için, askýlamada aðýrlýk merkezi gözetilmelidir. Doðru askýlama konusunda firmamýza danýþabilirsiniz. Slinging can be done through boring or welding eyebolts on the product. Also, holes that are already present on the product are often useful for slinging. In order to avoid deformation of the product, weight center should be regarded. Please contact us for correct slinging. 13

8 Galvanize Uygunluðu Saðlayacak Genel Kurallar General Rules To Ensure Product Suitability For Galvanization Galvanizli Ürün Kullaným Alanlarý Uses of Galvanized Products 1. Ürünün içinde sýkýþan havanýn çýkýþýný ve çinkonun giriþini ve çýkýþýný saðlayacak delikler mümkün olduðunca büyük olmalýdýr. Aþaðýdaki tablo açýlmasý gereken minimum delik çaplarýný göstermektedir. 1. The holes that will both ensure the outlet of the air that will stuck inside the product and the inlet and outlet of the zinc should be as big as possible. The following table shows the minimum hole-diameters required to be bored: Karayolu Bariyer ve Korkuluklarý Highway Barriers and Guardrails Enerji Ýletim ve Daðýtým Energy Distribution Lines Aydýnlatma Direkleri Lighting Poles Kapalý Hacmin Eni veya Çapý Minimum Delik Çapý Width or Diameter of the Enclosed Volume Minimum Hole Diameter <25 mm >25-50 mm > mm >100 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm <25 mm >25-50 mm > mm >100 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm Korkuluk Guardrail Izgaralar Grids Üst Geçitler Overpasses 2. Ürün galvaniz için askýya alýndýðýnda hava çýkýþýný saðlayacak delik (en üst noktada) ile, ergimiþ çinkonun süzülmesini saðlayacak delik (en alt noktada) birbirlerine diyagonalde zýt þekilde açýlmalýdýr. 3. Ýçi boþ yapýlar (boru, kutu profil vs.) kapalý hacimler oluþturacak þekilde birbirine birleþtirildiðinde (korkuluk, merdiven, platform vs. imalatlarýndaki gibi), tüm kapalý hacimlerin içine ergimiþ çinkonun girmesini ve içerideki havanýn çýkýþýný saðlayacak, yine diyagonalde zýt þekilde en üst ve en alta deliklere ihtiyaç vardýr. 4. Ürün üzerinde ergimiþ çinkonun akýþýný engelleyecek tüm destek, diyafram, baðlantý parçalarýnýn köþelerinde delik bulunmalýdýr. 5. Civatalý baðlantýlarýn galvaniz iþlemi tamamlandýktan sonra yapýlmasý gerekir 2. When the product is suspended for galvanizing, the hole that will ensure the inlet of the air (at the apex) together with the hole that will ensure the molten zinc filtered (at the bottom) should be bored as oppositely with each other at the diagonal. 3. When the hollow structures (pipe, box profile etc.) are combined with each other as to form an enclosed volume (as manufacturing of guardrail, stairway, platform etc.), holes, at the apex and at the bottom, which are bored as oppositely with each other at the diagonal again, and which will ensure both the inlet of molten zinc inside the all enclosed volumes and the outlet of the air inside are required. 4. There should be holes at the corner of all backings, diaphragm, coupling pieces that may hinder the flow of molten zinc on the product. 5. Bolted connections should be made following the implementation of the galvanizing process. GALVANÝZ KAPLAMA KALINLIKLARI / GALVANIZE COATING THICKNESS Çelik Binalar Steel Structures Demiryolu Ekipmanlarý Railway Equipment Stadyum Çelik Konstrüksiyonlarý Stadium Steel Constructions Köprü Alt ve Üst Yapýlarý Bridge Infra & Superstructures Otomotiv Sektörü Automotive Industry Havayolu Ekipmanlarý Airline Equipment Gemicilik Sektörü Shipping Sector Kentsel Tasarým Urban Design Santrallar Stations Galvaniz kaplama deðerleri TS 914 EN ISO 1461 demir ve çelikten yapýlmýþ malzemeler üzerine sýcak daldýrma galvaniz kaplamalar deney metodlarý standartlarýnda verilmiþtir. Galvanized coating values are given as hot-dipping galvanized coating testing methods standards on TS 914 EN ISO 1461 materials made of iron and steel. Malzeme & Kalýnlýk Material & Thickness SANTRÝFÜJLENMEYEN ÜRÜNLER ÝÇÝN For Non-Centrifuged Products Yerel Kaplama Local Coating Ortalama Kaplama Average Coating g/m² µm g/m² µm Malzeme & Kalýnlýk Material & Thickness SANTRÝFÜJLENEN ÜRÜNLER ÝÇÝN For Centrifuged Products Yerel Kaplama Local Coating Ortalama Kaplama Average Coating g/m² µm g/m² µm Park Bahçe Mobilyalarý Park-Garden Furniture Tarým ve Gýda Makinalarý Agriculture and Food Machines Liman Yapýlarý Port Structures Çelik (Steel) ³ 6 mm ³ 20mm Ø Çelik (Steel) ³ 3 mm < 6mm Çelik (Steel) ³ 1,5mm < 3mm ³ 6mm Ø < 20mm Ø < 6mm Ø Petro Kimya Tesisleri Petrochemical Plants Boru Hatlarý Pipelines Hayvancýlýk Sektörü Livestock Sector Çelik (Steel) < 1,5mm Diðer Ürünler (Other Products) Dökümler (Castings) ³ 6 mm ³ 3 mm Dökümler (Castings) < 6 mm < 3 mm

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing www.galvaniz.com Sıcak daldırma galvaniz kaplama Demir veya çelik ürünlerin korozyondan korunması

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Kaynak: Kanada Gýda Araþtýrma Ajansý, 2007 Retort Ambalajlar Retort ambalajlar, ýsýl iþleme dayanabilen fleksibýl (esnek) laminasyonlu gýda ambalajlarý/torbalarýdýr.

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Teknik Bilgiler Technical Information

Teknik Bilgiler Technical Information 435 Teknik Bilgiler Technical Information Teknik Bilgiler Technical Information 00 00 Teknik Bilgiler Technical Information Temel Aydýnlatma Terimleri Basic Illumination Terminology Iþýk Akýsý (Ø): Bir

Detaylı

MATERIAL & FINISH OPTIONS MALZEME & KAPLAMA SEÇENEKLERİ

MATERIAL & FINISH OPTIONS MALZEME & KAPLAMA SEÇENEKLERİ MALZEME & KAPLAMA SEÇENEKLERİ Hot dip galvanizing (HDG) (EN 1461 TSE 914 - ASTM A123/A) In this coating method a metallic bond occurs resulting in a zinc coating that completely coats all surfaces including

Detaylı

OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre)

OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre) OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115 (Elektrikli Ankastre) Deðerli Müþterimiz, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 14 Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum

Detaylı

Basým T: ÞÝRKET PROFÝLÝMÝZ EKS Kimya, 1974'ten beri, kimya ve boya sektöründe üretim, uygulama ve satýþ konularýnda hizmet vermektedir. Türkiye nin ilk epoksi boya üreticilerinden ve ilk epoksi modifiye

Detaylı

VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI / DATA TRANSMISSION CABLES

VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI / DATA TRANSMISSION CABLES K A B L O VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI / DATA TRANSMISSION CABLES JY(St)Y...Lg Yangýn Alarm ve Haberleþme Kablolarý / JY(St)Y...Lg Fire Alarm and Communication Cables 7 VDE Standartlarýna Göre Kablo Sembolleri

Detaylı

Hazýrlayanlar: Lütfi Fikri Alpakýn / ASD Baþ Danýþmaný Aslýhan Arýkan, Araþtýrma Uzmaný Sývý (Likit) Ürünler ve Ambalajlarý [Bölüm 9] Her türlü gýda (food) ve gýda dýþý (nonfood) sývý ürünlerde kullanýlan

Detaylı

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com Hakkımızda 1970 yılında M. Emin Taşçı tarafından İstanbul - Sirkeci'de kurulan, Emin Teknik, hidrolik hortum rakorları üretimi ve montajı konusunda faaliyet göstermeye başladı. 1992 yılında yönetimi ikinci

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURES

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR İÇİNDEKİLER INDEX www.kiracmetal.com MODÜL TAKIMI FRAME SABİT KAPAK SIDE PANEL ÖN KAPI FRONT DOOR PARÇALI KAPILAR PARTIAL DOORS

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Yapısal Boru ve Profiller

Yapısal Boru ve Profiller Yapısal Boru ve Profiller Structural Pipes and Profiles www.toscelik.com.tr OSMANİYE ERW ÇELİK BORU FABRİKASI Organize Sanayi Bölgesi P.K 80950 Toprakkale / OSMANİYE Tel : 0 328 826 80 80 Faks : 0 328

Detaylı

Yenilikçi Temizlik Sistemi The innovative cleaning system

Yenilikçi Temizlik Sistemi The innovative cleaning system Yenilikçi Temizlik Sistemi The innovative cleaning system Önsöz Introduction Hiç şüphe yok ki: ProfilGate başarıdır! Almanya'da başarılı çıkışının ardından dünya çapında çok sayıda tanınmış şirketler kir

Detaylı

P R O D U C T L I N E 1 3

P R O D U C T L I N E 1 3 D E P E N D A B L E P R O D U C T L I N E 1 3, V E R S AT I L E, FA S T & S A F E, E C O N O M I C A L SIMPEX WALL & COLUMN FORMWORK MULTIX WALL & COLUMN FORMWORK ROUNDEX CIRCULAR WALL FORM SIMPLE AND

Detaylı

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS 2014 Arþimet Siraküza savunmasýnda, su buharýndan faydalanarak bir buhar topu tasarlarken, bugün her yerde kullandýðýmýz basýnçlý kaplara

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve

Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve çevreye duyarlý çözümler sunmaktýr. 01 ÝÇÝNDEKÝLER SAYFA

Detaylı

MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET

MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET BLUE LINE JANUARY 2014 OCAK 2014 NEWS FROM MILLUTENSIL S WORLD MILLUTENSIL DÜNYASINDAN HABERLER News MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET Millutensil is a dynamic family

Detaylı

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ...

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ... ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology Product Overview Servo Drives Single-axis servo drives Multi-axis servo systems Positioning controls Motion control Fieldbus interfaces Servo Motors AC servo motors

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls

Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls GENEL GALVANİZCİLER DERNEĞİ GALDER İKTİSADİ İŞLETMESİ YAYIN ORGANI 2014-2/ YIL/3 SAYI/14 Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls Sıcak daldırma galvaniz kaplamada görünüm sorunları / Appearance

Detaylı

www.na-me.com.tr www.na-me.com.tr

www.na-me.com.tr www.na-me.com.tr CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) Nedir? CTP, cam elyafı ile takviye edilerek fiziksel ve kimyasal mukavemet değerleri artırılmış polyester veya vinil ester reçineden oluşan kompozit bir malzemedir. CTP

Detaylı

Tasarım + Uygulama. Design + Build

Tasarım + Uygulama. Design + Build Tasarım + Uygulama Design + Build En büyük avantajımız, yapısal tasarım ve uygulama hizmetlerini birlikte sunmak olup, projenizin tasarım aşamasından uygulanmasına kadar olan süreçte tüm çalışmaların Key

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim

Detaylı