MESLEĞİNİ SÜRDÜREN DİŞHEKİMLERİNİN MESLEĞE BAĞLI SAĞLIK ŞİKAYETLERİNİN BELİRLENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEĞİNİ SÜRDÜREN DİŞHEKİMLERİNİN MESLEĞE BAĞLI SAĞLIK ŞİKAYETLERİNİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 1,2001 MESLEĞİNİ SÜRDÜREN DİŞHEKİMLERİNİN MESLEĞE BAĞLI SAĞLIK ŞİKAYETLERİNİN BELİRLENMESİ KANDEMİR S. * KARATAŞ S. ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, İzmir İli içinde mesleğini sürdüren dişhekimlerinde mesleğe bağlı sağlık şikayetlerinin belirlenmesi ve bu şikayetlerin yaş, cinsiyet, meslekte doldurulan yıl, çalışma şekli ve günlük çalışma saati ile ilişkilerinin araştırılmasıdır. Çalışmada 24 ile 65 yaşları arasında (yaş ortalaması 37,748.86) 128'i erkek, 122'si bayan olmak üzere 250 dişhekimi yer almıştır. Mesleki sağlık şikayetlerini belirlemeye yönelik anket formu dişhekimiyle yüzyüze görüşülerek doldurulmuştur Araştırmaya katılan dişhekimlerinin % 82' sinde muskuloskeletal ağrı, % 71'inde göz rahatsızlığı (% 32'sinde göz probleminin dişhekimi olduktan sonra meydana geldiği belirlenmiştir), % 69'unda allerji (% 20'sinde eldiven allerjisi), % 30'unda varis, %12'sinde işitme problemi olduğu saptanmıştır. Ayrıca son 1 yıllık sürede dişhekimlerinin % 69'unun en az bir kere perkutan yaralanmaya maruz kaldığı belirlenmiştir. Dişhekimlerinin muskuloskeletal şikayet olarak en çok sırt (% 79) ve bel (% 79) ağrısından yakındıkları saptanmıştır. Muskuloskeletai şikayetlerin daha çok bayanlarda, ayakta ve günde 11 saatten fazla çalışan dişhekimlerinde görüldüğü belirlenmiştir(p<0.05). Bayan dişhekimlerinin erkeklere kıyasla varisten daha fazla şikayetçi olduğu saptanmıştır(p<0.05). Perkutan yaralanmaların en çok hastanın ağzının dışında (% 67) çalışırken meydana geldiği belirlenmiştir. Hekimi yaralayan aletler araştırıldığında, sondun ( % 27) hekimi en çok yaralayan alet olduğu saptanmıştır. Perkutan yaralanmalara daha çok meslekte doldurduğu yıl az olan dişhekimlerinin maruz kaldığı belirlenmiştir(p<0.05). Sonuç olarak, dişhekimleri mesleğe bağlı ciddi sağlık problemleri yaşamaktadırlar. Dişhekimliği öğrencisine ilerde yaşayabileceği meslek hastalıkları ve bunlardan korunma yolları öğretilmelidir. Anahtar kelimeler; Mesleki sağlık şikayetleri, dişhekimliği. GİRİŞ Dişhekimi çok dar bir alan olan ağızda çalışmaktadır. Dişhekimliği fiziksel ve mental olarak titiz bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu yorucu çalışma, zamanla dişhekimlerinde sağlık problemleri ortaya çıkarabilmektedir. Yapılan bir çalışmada, dişhekimlerinin % 43'ü, dişhekimliği mesleğinin en olumsuz yanının zamanla ortaya çıkan sağlık problemleri olduğunu belirtmişlerdir. 1 Uzun süre oturarak veya ayakta çalışmak dişhekimliği için karakteristiktir. Uzun süre aynı pozisyonda çalışmaya bağlı dişhekiminde omuz, boyun, bei ağrısı gibi muskuloskelatal şikayetler ortaya çıkabilmektedir. 1-6 Çalışma pozisyonuna bağlı özellikle bacaklarda varis gibi vasküler hastalıklar SUMMARY The aim of the study is to determine the occupational health complaints of dentists and the relationship between occupational complaints and age, gender, working position, working hours and the number of years worked in the occupation. In this study 128 male, 122 female in total 250 dentists with the age of years (average ) were included. The dentists were asked to fill in the questionnaire prepared by the researcher. The dentists included in the study had the following health problems; 82 % musculoskeletal pain. 71 % eye problems (32 % had eye problems after they have become a dentists), 69 % allergy ( 20 % glove allergy ), 30 % varix, 12 % hearing problems. In addition 69 % of the dentists reported having at least one percutaneous injury during their dental practice in the previous 12 months.lt is determined that the dentists with musculoskeletal complaint had 79 % back pain and 79 % waist complaints. It is found that the musculoskeletai complaints are common in femaie dentists, the dentist who preferred standing practice position and working more than 11 hours in a day (p<0.05). The varix complaint is most common in female dentists compared to male dentists (p<0.05). Percutaneous injuries are commonly seen extraorally (67 %) and with probing (26 %). Percutaneous injury is common in unexperienced dentists( with those less than 10 years experience)(p<0.05). As a result dentists encounter serious occupational hazards. Dentistry students must be warned about the future occupational problems and taught to take precautions. It is necessary to support the questionnaire with clinical examinations for the objectivity of the study. Key words: Occupational health, dentistry gelişebilmektedir 2,7-9 Dişhekimi iş yaşamında allerjik reaksiyon oluşturan dolgu, ölçü maddeleri, akril, dezenfektanlar, eldiven gibi materyallerle iç içedir. Bu materyaller nedeniyle allerjik sorunlar yaşayabilmektedir. 10,14 Çalışırken kullandığı frez, enjektör ve sutur iğnesi gibi keskin, delici aletlerler nedeniyle perkutan yaralanmalara maruz kalabilir. Hepatit B, HIV, herpes zoster gibi enfeksiyöz hastalıklara yakalanabilir 2,11,15-19 Dişhekimi çalışırken küçük bir alana uzun süre dikkatle bakmak zorundadır. Bu durum dişhekiminin göz sağlığını bozabilir veya daha önceden var olan göz bozukluğunu daha da köîüleştirebilir 8,11,20 Dişhekimi, aeratör, mikromotor, amalgamatör ve ultrasonik kazıyıcılar gibi gürültüyle çalışan aletleri kullanmaktadır. * Doç.Dr. E.Ü Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji ABD Bornova İzmir **Serbest Dişhekimi 41

2 C.Ü. DİŞHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001 CİLT: 4. SAYI: 1 Bu durum dişhekiminde zamanla işitme kaybına neden olabilmektedir. 2,8,9,21 Literatürde değişik ülkelerdeki dişhekimlerinin mesleğe bağlı sağlık şikayetlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. 3,8,11,13,16,22 Türkiye'de bu konuyla ilgili sadece 1978 yılında Alpaslan ve ark. 9 yaptıkları çalışmaya rastlanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İzmir İli içinde mesleğini aktif olarak sürdüren dişhekimlerinde mesleğe bağlı şikayetlerin belirlenmesi, saptanan mesleğe bağlı sağlık şikayetlerin yaş, cinsiyet, meslekte çalışma yılı, çalışma pozisyonu ve günlük çalışma saatiyle ilişkilerinin araştırılmasıdır. MATERYAL ve METOD Bu çalışma İzmir İli içinde mesleğini aktif olarak sürdüren, 24 ile 65 yaşları arasında (yaş ortalaması ), 128'i (% 51.2 ) erkek, 122si (% 48.8) bayan olmak üzere 250 dişhekimi üzerinde gerçekleştirildi. Erkeklerin yaş ortalaması iken, bayanlarınki idi. Dişhekimlerinin mesleğe bağlı sağlık şikayetlerini belirlemeye yönelik soruların yer aldığı anket formu hazırlandı. 11 Araştırıcı, dişhekimiyle yüzyüze görüşerek anket formunu doldurdu. Çalışma sonunda elde edilen veriler E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde SPSS for 6.0 Windows Paket Programı ile değerlendirildi. Yaş, meslekte doldurulan yıl ve günlük çalışma saati ortalamalarının, cinsiyetle arasındaki ilişki belirlenirken Student-t testi kullanıldı. Diğer tüm karşılaştırmalarda Ki kare (X_)testinden yaralanıldı. BULGULAR Katılımcıların profili : Araştırmaya katılan dişhekimlerinin 229'unun (% 92) pratisyen dişhekimi, 21'inin (% 8.4) uzman dişhekimi olduğu saptandı. Dişhekimlerinin günde ortalama saat aktif olarak çalıştıkları saptandı. 145 (% 58) dişhekiminin haftanın 6 günü, 98'inin (% 39) 5 günü çalıştığı belirlendi. Çalışmaya katılan dişhekimlerinin 163'ünün (% 65) özel muayenehanede, 39'unun (%15.6) kamu kuruluşunda, 48'inin (%19) hem muayene hem de bir kamu kuruluşunda çalıştığı saptandı. Çalışmaya katılan bayan ve erkek dişhekimferi, yaş, meslekte doldurduğu yıl, günlük çalışma saati açısından karşılaştırıldığında, aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05) (Tab.1). Ayrıca bayan ve erkek dişhekimlerinde mesleğe bağlı sağlık şikayetlerinin görülme oranının istatistiksel olarak karşılaştırılması Tab. 2'de verilmiştir. Tablo 1: Dişhekimlerinin yaşı, meslekte doldurduğu yıl ve günlük çalışma saatinin cinsiyete göre dağılımı Erkek Bayan Toplam Ortalama S.D. Ortalama S.D. Ortalama S.D. Yaş* Meslekte doldurduğu yıl* Günlük çalışma saati* * istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) Tablo 2: Mesleğe bağlı şikayetlerin cinsiyete göre dağılımı Erkek Bayan Toplam (n=128 (n=12 (n=250) N % N % N % Son bir yılda kas ve iskeletsel ağrı yaşayanlar* Son bir haftada kas ve iskeletsel ağrı yaşayanlar* Son bir yılda perkutan yaralanma yaşayanlar! Son bir ayda perkutan * 19 yaralanma yaşayanlar Göz rahatsızlığı İşitme problemi Eldiven atlerjisi Varis problemi* * İstatistiksel olarak aniamlı (p<0,05) Muskuloskeletal şikayetler Bu çalışmada ankete katılan dişhekimlerinin % 82'sinin (205) muskuloskeletal ağrı çektiği saptanmıştır. Son bir yıl içinde kas ve iskeletsel ağrı duyanların oranı % 82 iken, son bir hafta içinde bu ağrıyı çekenlerin oranı % 50 olarak belirlendi. Muskuloskeletal ağrılar; sırt, bel, boyun, omuz, baş-yüz ağrıları şeklinde sınıflandırıldı. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi Tablo 3'de yer almaktadır. Muskuloskeletal ağrılardan sırt, bel, boyun, baş-yüz ağrı- Tablo 3: Muskuloskeletal ağrının lokalizasyonuna göre dağılımı Sırt ağrısı* Semtom Hafif Orta Şıddetli Çok şiddetli Toplam yok Şiddet N % N % N % N % N % N % Erkek Bayan Erkek Bel ağrısı Bayan Erkek Boyun Bayan ağrısı* Erkek İ Omuz Bayan ağrısı* Erkek Baş-yüz Bayan ağrısı* * İstatistiksel olarak aniamlı (p<0,05) 42

3 C.Ü. DİŞHEKİMLIĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001 CİLT: 4, SAYI: 1 ları ile meslekte doldurulan yıl arasında istatistiksel olarak anlamlı bir İlişki kurulamadı (p< 0.05). Omuz ağrısı ile meslekte doldurulan yılın ters orantılı olduğu saptandı. Geçen bir sene içinde muskuloskeletal ağrı yaşayanlarda, muskuloskeletal ağrı ile günlük çalışma saati arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamadı. Son bir hafta içinde bu ağrıları hissedenlerin çoğunun günde 11 saatten fazla çalışanlar olduğu belirlendi. Çalışma şekli ile muskuloskeletal ağrı arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Ayakta çalışanların % 93'ünün (81/87), oturarak çalışanların % 73.5'inin (36/49) ve hem oturarak hem ayakta çalışanların % 84'ünün (85/101) son 1 sene içerisinde muskuloskeletal ağrı hissettikleri belirlendi. Muskuloskeletal ağrı şikayeti ile 59 kişinin doktora gittiği ve 54 kişinin bu nedenle tedavi gördüğü belirlendi. Doktora giden 59 kişiden 9 kişiye bel fıtığı, 6 kişiye boyun fıtığı, 8 kişiye postür bozukluğu, 8 kişiye lumber vertebralarda yapısal bozukluk, 3 kişiye osteoporoz, 1 kişiye subsinovial bursit, 1 kişiye skolyoz, 9 kişiye miyalji, 4 kişiye kireçlenme, 3 kişiye dirsek kondiliti, 1 kişiye servikal herni, 2 kişiye tendinit, 2 kişiye carpal tunnel sendromu teşhisi konduğu saptandı. Muskuloskeletal yakınmalarından dolayı; 26 kişinin işine gidemediği ve bu iş günü kaybının yıllık ortalamasının 9.8 gün olduğu belirlendi. Ağrılardan kaçınmak için, 30 kişi çalışmaya ara vererek dinlenip gevşediğini, 7 kişi çalışma aralarında egzersiz hareketi yaptığını, 29 kişi çalışma esnasında pozisyon değiştirdiğini, 9 kişi ilaç kullandığını, 14 kişi sürekli spor yaptığını, 9 kişi hiçbir şey yapmadığını, 109 kişi ise birden fazla yöntemi uyguladığını bildirmiştir. Bunların yanında 1 kişiye cerrahi müdahale yapıldığı, 4 kişinin hiçbir yöntemden fayda görmediği öğrenilmiştir. Perkutan yaralanmalar Dişhekimlerinin % 69'unun (172) son 1 yıl içinde, % 19'unun (48) da son 1 ay içinde perkutan yaralanma yaşadığı belirlendi. Dişhekimlerinin % N % Sond Enjektör iğnesi 23 9 Kesici aletler 15 6 ^eriodontal alellcr 19 7 Frez 21 8 Matriks bandı 12 5 Ortodontik tel 6 2 Anestezik ampul 6 2 Kanal eğesi 4 2 Elevatör TOPLAM 'sinin (167) hastanın ağzının dışında çalışırken, % 20'sinin (49) ise ağız içinde çalışırken perkutan yaralandığı saptandı. Tablo 4: Perkutan yaralanmaya neden olan aletlerin dağılımı Dişhekimlerinin 67'sinin (% 26,8) daha çok sağ elinin, 128'inin (%51,2) sol elinin, 13'ünün ise (%5,2) hem sağ hem de sol elinin yaralandığı belirlendi. En çok hangi aletle yaralandınız sorusuna dişhekimlerinin çoğu (%26) sondla yaralandıkları yanıtını verdiler (Tab.4). Meslekte doldurduğu yıl 10' dan az olanların, günde 11 saatten fazla çalışanların ve 34 yaşın altındaki dişhekimlerinin daha çok perkutan olarak yaralandıkları belirlendi( p<0.05). Perkutan yaralanma ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Dişhekimlerinin 47'sinin (% 18.8) protetik tedavi, 27'sinin (% 10.8) enjeksiyon, 27'sinin (% 10.8) diş yüzeyi temizliği, 11'inin (% 4.4) oral cerrahi, 7'sinin (% 2.8) muayene, 7'sinin (% 2.8) ortodontik tedavi, 7'sinin (% 2.8) ampul kırma, 7'sinin (% 2.8) alet yıkama, 6'sının (% 2.4) periodontal cerrahi işlemleri sırasında, 51'inin (% 24.4) birden fazla işlem sırasında perkutan yaralanma yaşadıkları belirlendi. Enfeksiyöz hastalıklar açısından değerlendirme yapıldığında, 40 (%16) dişhekiminin Hepatit-B geçirdiği, bunlardan 35'inin tam bağışıklık kazandığı. 3'ünün ise taşıyıcı olduğu belirlendi. Araştırmaya katılan dişhekimlerinin % 64,4'ünün (161) Hepatit-B aşısı olduğu saptandı. Allerji Çalışmaya katılan dişhekimlerinin % 31'inin (78) hiçbir maddeye karşı allerjisi olmadığı saptandı. Dişhekimlerinin % 20'sinin (50) eldivene karşı allerjisinin olduğu saptandı. Bununla birlikte % 5'inin (13) dezenfektanlara, % 4.8'inin (12) deterjanlara, % 15.6'ının (39) birden fazla maddeye, kalanların ise % 2.4'den % 0.4'e kadar değişen oranlarda; yiyecek maddelere, ilaçlara, sabuna, metallere, akril tozunu, banyo solüsyonlarına karşı allerjisinin bulunduğu belirlendi. Bu aileni, dişhekimlerinin % 52'inde (25) eldiven kullanımının ilk yılı ortaya çıktığı, % 48'inde (23) daha sonraki yıllarda görüldüğü belirlendi. Eldivenle ilgili allerjik reaksiyonun dişhekimlerinin 29'unda eldiven giyildiği anda elde kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık ve kuruluk şeklinde oluştuğu, 14'ünde ise kullanımdan 6 ile 72 saat sonra meydana geldiği öğrenildi. Erkek ve bayan dişhekimleri arasında eldiven allerjisi yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Eldiven allerjisi olan 50 kişiden yalnızca 15 tanesinin doktora gittiği saptandı ve bunlardan 10 kişiye kontakt dermatit, 4.kişiye allerjik reaksiyon, 1 kişiye egzema teşhisi konduğu belirlendi. Eldiven allerjisinin tedavisi için 44 kişiden 19'unun krem kullandığı, 5'inin başka marka eldiven kullandığı, 3'ünün hipoalerjik eldiven kullandığı, 3'ünün eldivenin altına bez eldiven giydiği, Tinin ilaç kullandığı, 8 kişinin ise birden fazla yöntem uyguladığı 43

4 C.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001 CİLT: 4, SAYI: 1 saptandı. Varis problemi Dişhekimlerinin % 30.4'ünde (76) varis problemi olduğu ve varis görülenlerin % 54.8'inin (57) bayan, % 17'sinin (19) ise erkek olduğu belirlendi. Bayanlarda varis probleminin erkeklerden daha fazla olduğu saptandı (p<0.05). Meslekte doldurulan yıl ve çalışma şekli ile varis problemi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu belirlendi (p<0.05). Varis probleminin ayakta çalışanlarda ve meslekte doldurduğu yılı 11'in üzerinde olanlarda daha fazla görüldüğü saptandı( Tab. 5). Günlük Meslekle doldurulan yıl 1-10 yıl yıl* 21 yıl ve üzeri Evet Hayır Toplam N % N % N % TOPLAM Çalışma şekli Evet Hayır Toplam Ayakta* Oturarak Hem ayakta hem oturarak 3/ TOPLAM * İstatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) Tablo 5: Varis problemi olanların meslekte doldurduğu yıl ve çalışma şekline göre dağılımı çalışma saati ve yaşla varis problemi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenemedi. Varis problemi olan bayanların çalışma şekline bakıldığında, % 54'ünün (31) ayakta, % 14'ünün (8) oturarak ve % 31,6'ının (18) hem oturarak hem ayakta çalıştığı saptandı (p<0.05). Göz Problemi Araştırmaya katılan dişhekimlerinin 178'inde (% 71) göz problemi bulunduğu belirlendi. Göz problemi olan dişhekimlerinin 90'mın (% 51) erkek, 88'inin (% 49) bayan olduğu saptandı. Göz problemi ile yaş grubu ve meslekte doldurulan yıl arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğu belirlendi (Tab.6). Göz problemi olan dişhekimlerinin 88'inin (% 35) bu problemlerinin dişhekimi ol- Tablo 6: Göz problemi olanların yaş grubu ve meslekte doldurulan yıla göre dağılımı Evet Hayır Toplam Yaş grubu N % N % N % 34 yaş ve altı* 72 76, , , , , , ,7 4 8, ,6 54 yaş ve üzeri ,5 TOPLAM 17 80, , Meslekte Evet Hayır Toplam doldurulan yıl N % N % N % 1-10 yıl* yıl 21 yıl ve üzeri TOPLAM İstatistiksel olarak anlamlı (p<0. 05) madan önce bulunduğu, 80'inde ise (% 32) sonradan meydana geldiği belirlendi. Göz problemi dişhekimi olduktan sonra ortaya çıkan erkekler (41, % 48) ve bayanlar (39, % 47) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0. 05). Dişhekimlerinin meslek hayatında % 36'ının (90) çalışırken göz yaralanması yaşadığı, % 32.8'inin (82) ise hastadan kaynaklı konjuktivit olduğu belirlendi. Dişhekimlerinin % 29'unun hasta tedavi ederken koruyucu gözlük taktığı belirlendi. İşitme problemi Dişhekimlerinin %12'sinde (30) işitme probleminin bulunduğu ve bunların yaş ortalamasının 38,80 7,95 olduğu belirlendi. Meslek yılı, yaş, günlük çalışma saati ve cinsiyetle işitme problemi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). TARTIŞMA Dişhekimliğinde meslek hastalıkları konusunda literatür olarak yararlanılan çalışmalarda, anket formu posta aracılığıyla cevaplandırılmıştır. Bu çalışmada ise anket formu dişhekimiyle yüzyüze görüşülerek doldurulmuştur. Bu çalışmada dişhekimlerinde görülen başlıca mesleki sağlık şikayetinin muskuloskeletal ağrı olduğu belirlenmiştir. Son bir yılda dişhekimlerinin % 82'sinin, son bir haftalık sürede % 50'sinin muskuloskeletal ağrı yaşadıkları saptanmıştır. Chowanadisai ve ark. 11 bu oranları sırasıyla % 78 ve % 36 olarak saptamışlardır. Kerasou ve ark. 13 serbest çalışan dişhekimlerinde meslek yaşamında muskuloskeletal ağrı yaşayanların oranını % 70 olarak belirlemişlerdir. Lehto ve ark. 3 son bir yılda aktivitesini etkileyecek düzeyde muskuloskelatal ağrı yaşayanların oranını % 42 olarak saptamıştır. Marshall ve ark. 22 dişhekimlerinin % 82 'sinde geçen bir ay içinde muskuloskeletal ağrı yaşadıklarını belirlemişlerdir. Araştırıcıların bulguları bu çalışmanın bulgularını desteklemektedir. Araştırıcılar, muskuloskeletal şikayetlerin genel popülasyonda da yaygın olduğunu, ancak dişhekimlerinin genel populasyona göre daha fazla muskuloskeletal ağrı yaşadıklarını bildirmektedirler. 5,6,10 Sürekli ayni pozisyonda çalışmanın dişhekimi için karakteristik çalışma şekli olduğu, bu nedenle muskuloskeletal yakınmaların meydana geldiği ileri sürülmektedir. 1,2,22,23 Bayan dişhekimlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde muskuloskeletal ağrıların erkeklere oranla daha fazla aörüldüöü belirlenmiştir(p<0.05). Chowanadisai ve ark. 11 bayan dişhekimlerinde bu oranı % 77, erkeklerde % 61 olarak belirlemişlerdir ve bayan ile erkek dişhekimleri ara- 44

5 CİLT: 4. SAYI: 1 C.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001 sında fark bulamamışlardır. Kerasuo ve ark. 13 ise muskuloskelatal şikayetlerin bayanlarda daha fazla görüldüğünü saptamışlardır. Muskuloskelatal ağrılar sırt, bel, boyun, omuz, baş ve yüz ağrısı olarak sınıflandırıldığında, bu çalışmada dişhekimlerinde en fazla sırt (% 78.6) ve bel ağrısı (% 79) görüldüğü saptanmıştır. Chowanadisai ve ark. 11, Lehto ve ark. 3, Marshall ve ark. 22 da dişhekimlerinin en fazla sırt ağrısından yakındıkların belirlemişlerdir. Kerasuo ve ark. 13 ise dişhekimlerinin daha çok omuz ağrısından yakındıklarını saptamışlardır. Bu çalışmada, muskuloskeletal ağrı ile çalışma pozisyonu arasındaki ilgi araştırıldığında, muskuloskelatal ağrı şikayeti olanların daha çok ayakta çalıştığı belirlendi. Lehto ve ark 3, Marshall ve ark. ise muskuloskelatal ağrı yaşayanların çoğunun oturarak çalıştığını saptamışlardır. Bu çalışmada muskuloskelatal ağrı ile meslekte doldurduğu yıl arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki kurulamamış, sadece omuz ağrısının meslek yılı az olanlarda daha çok görüldüğü belirlenmiştir. Chowanadisai ve ark. 11 ise meslekteki pratik yılı fazla olanlarda az olanlara kıyasla daha az muskuloskelatal ağrı görüldüğünü saptamıştır. Bu çalışmada son bir yılda en az bir perkutan yaralanma yaşayanların oranı % 69 olarak bulunmuştur. Bu oranı Chowanadisai ve ark. 11 % 50, Felix ve ark. 15 % 56 olarak saptamışlardır. Bu oranlar bizim çalışmada bulunan değerden daha azdır. Bu çalışmada deneyimi az olan dişhekimlerinin daha çok perkutan yaralanmaya maruz kaldıkları saptanmıştır En çok yaralanma hekim hastanın ağzını dışında çalışırken (% 67) olmaktadır. Dişhekimlerinin en fazla sondla (% 26) yaralandıkları saptanmıştır. Siew ve ark. 16 da en çok yaralanmanın ağız dışında olduğunu belirlemişlerdir. Ancak bu araştırıcılar yaralanmanın en çok keskin aletlerle (% 31) olduğunu saptamışlardır. Bu çalışmada dişhekimlerinin % 69'nun çalışırken eldiven kullandığı belirlenmiştir. Dişhekimlerinin % 20'si eldiven allerjisi olduğunu belirtmişlerdir. İtalya'da 1994'de yapılan bir çalışmada 24 bu oran % 29 olarak bulunmuştur. Dental personel üzerinde yapılan başka bir çalışmada çalışmaya katılanların % 38'inin eldiven allerjisi olduğunu bildirdiği belirlenmiştir. 14 Bu çalışmada dişhekimlerinin %30'u varis problemi olduğunu belirtmiştir ve bunların % 57'sinin bayan % 17'sinin ise erkek olduğu belirlenmiştir. Bayanlarda varis probleminin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde erkeklerden daha fazla olduğu saptanmıştır(p0.05). Alpaslan ve ark. 9 bu oranı % 44, Schlegel 8 %15. 6 olarak bulmuşlar, erkeklere oranla varisin bayanlarda daha fazla görüldüğünü belirlemişlerdir. Araştırıcılar varisin bayan dişhekimlerinde daha fazla bulunmasını hormonal koşullar nedeniyle bağ dokusunun daha gevşek olmasına bağlamaktadırlar. 4,8 Varis problemi olan bayanların % 54'ünün ayakta, % 31.6'sının hem ayakta hem de oturarak, % 14'ünün ise oturarak çalıştığı belirlenmiştir. Bu sonuç ayakta çalışmanın varis probleminin ortaya çıkmasında etkili olduğunu göstermektedir. Alpaslan ve ark. 9 ayakta çalışan ve meslekte doldurduğu yıl daha fazla olan dişhekimlerinde varis görülme oranını yüksek bulmuşlardır. Araştırıcıların bulduğu bu sonuç, bu çalışmanın sonuçlarını desteklemektedir. Bu çalışmada dişhekimlerinin % 71'inde göz problemi olduğu saptanmıştır. Bu dişhekimlerinin % 32'sinde göz probleminin mesleğe başladıktan sonra ortaya çıktığı belirlenmiştir. Alpaslan ve ark. (9) dişhekimlerinde göz problemi olanların oranını % 61, Chowanadasai ve ark. 11 % 52 olarak belirlemişlerdir. Schlegel (8) dişhekimlerinin % 57'sinde görmesinde azalma olduğu, genel popülasyonda bu oranı % 43 olarak saptadıklarını bildirmektedir. Araştırıcılar görüş sahasının sınırlı olması nedeniyle ekstrem bir odaklama gerektirdiğini ve uzun süre küçük sahaya bakıldığını ve bu nedenle dişhekimlerinde görme probleminin ortaya çıkabileceğini belirtmektedirler. Ayrıca dişhekimliği mesleğinin daha önceden var olan görme problemini daha da şiddetlendirebileceğini ileri sürmektedirler. 2,8,11 Bu çalışmada dişhekimlerinin % 36'ının çalışırken göz yaralanması yaşadığı, % 33'ünün ise hastadan kaynaklı konjuktivit olduğu belirlendi. Dişhekimlerinin sadece % 29'unun hasta tedavi ederken koruyucu gözlük taktığı saptandı. Araştırıcılar, aeratörle çalışma sırasında serbestleyen materyalin korneaya, gözün derin tabakalarına penetre olabileceğini, bu nedenle özellikle aeratörle çalışırken mutlaka koruyucu gözlük takılması gerektiğini belirtmektedirler. 2,8,20 Bu çalışmada dişhekimlerinin %12'sinde işitme problemleri bulunduğu ve bunların yaş ortalamasının ise 38,80 7,95 olduğu belirlendi. Dişhekimlerinde işitme problemi olanların oranını Alpaslan ve ark. 9 % 18, Chowanadasai (11) ise % 31 olarak saptamışlardır. Schlegel yaş grubundaki dişhekimlerinde işitme azlığı olanların oranını % 29 olarak bulurken, bunu aynı yaş grubundaki normal popülasyonda % 19 olarak saptamıştır. Dişhekimi günlük ortalama dk aeratör gürültüsüne maruz kalmaktadır. Yüksek hızla çalışan aerator 3900 Hz frekansta ses vermektedir. Bu da kalıcı işitme kaybına neden olabilmektedir. Dişhekimlerinde işitme kaybına en çok yüksek hızla çalışan aeratorlerin yol açtığı belirtilmektedir. 2 45

6 C.Ü. DİŞHEKJMLIĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001 CİLT: 4, SAYI: 1 Sonuç olarak, dişhekimleri mesleğe bağlı ciddi sağlık problemleri yaşamaktadırlar. Dişhekimliği öğrencisine ilerde yaşayabileceği meslek hastalıkları ve bunlardan korunma yolları öğretilmelidir. Ayrıca anket çalışmalarında dişhekimlerinin verdiği cevaplar değerlendirilerek, dişhekimlerinin mesleki sağlık problemleri belirlenmektedir. Sonuçların daha objektif olması açısından anket çalışmalarının klinik muayeneyle de desteklendiği çalışmalara gereksinim vardır. KAYNAKLAR: 1- Turp J.C, Werner E.P. Nacken- : Schuller- und Rückenbeschvverden bei ahnaerzten.zwr 99(10): Wagner M. How healty are today : s dentists? J Atn Dent Assoc 110(1): LehtoTU., Helenius HYM., Alaranta HT.. Musculoskeletal symptoms of dentists assessed by a multidisciplinary approach. Community DentOral Epidemiol 19(1): Werner EP. Die Venengesundheit im Zahnartzberuf. Praventive Bewegungs- und Vorhaltensprogramme. ZWR 104(7/8): Gonzales YM. Occupational disease in dentistry.ny State DentJ 64(4): Fish DR.. Morris-Ailen DM. Musculoskelatal disorders in dentistry. NY State Dent 64(4):44-4S Çekiç C. Dişhekimliğinde meslek hastalıkları ve korunma. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 6(1 ): Schlegel D. Berufskrankheiten des Zahnarztes? (Vergi eichende Analyse verschiedener Erhebungen)-II.Teil- ZWR 86(8): Alpaslan G, Cebi S, Dayangaç B. Dişhekimlerinde görülen bazı meslek hastalıklarının dağılımı. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2(3/4): Mandel I.D. Occupational risks in denîistry: comforts and concerns J Am Dent Assoc 124(10): Chowanadisai S. Kukiattrakoon B, Yapong B r Kedjarune U, Leggat A.P Occupational health problems of dentists in southern f hailand. Int Dent J. 50(1): Lynch MC., Neiders ME. Risk of occupational exposure to latex gloves. NY State DentJ 64(4): Kerosuo E., Kerosuo H., Kanerva L. Self-reported health complaints among general denîal practitioners. orthodontists. and office emplyees. Acta Odontol Scand 58(5): Safadi G.S. Safadi T.J, Terezhalmy G.T. Taylor J.S, Battisto J.R, Melton A.L. Latex hypersensitivity: its prevelance among dental professio-nals J Am Dent Assoc 127(1): Felix DH., Bifd AG., Anderson HG., Göre SM., Brettle RP., Wray D. Recent non-sterile inoculation injuries to dental proffessionals in the Lothian Region of Scotland. Br DentJ 176(5): Siew C, Stephen E, Gruninger S.E., Miaw C, Neidle A. Percutaneous injuries in practising dentists J Am Dent Assoc 126(11): Anders PL., Drinnan AJ., Thines TJ. Infectious disease and the dental office. NY State DentJ 64(4): Cleveland J.L. Hepatitis B vaccination and infectıon among US dentists, J Am Dent Assoc 127(11): Günbay T., Günbay S.. Kandemir S. Herpetic whitlow. Ouintessence Int 24(6): Jünemann G. Fehlsichtigkeit und Sehhiifen. ZWR 86(8): Setcos JM., Mahyuddin A. Noise levels encountered in dental clinical and laboratory practice. Int J Prosthodont 11 (2): Marshall E.D., Duncombe L.M., Robinson R.Q.. Kilbreath S.L. Musculoskeletal symptoms in New South Wales dentists. AusS Dent J 42{4): Schöllner D. Berufsbehınderde Erkrankungen des Zahnarztes aus der Sicht des Orthopaden. ZWR 86(8): Checchi L, Gatto M.R, Legnani P, Pelliccioni G.A, Bisbini P. Use of gloves and prevelance glove-related reactions in a sample of general dental practitioners in Italy. Ouintessence Int 30(9): Yazışma Adresi: Doç. Dr. Servet Kandemir E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji ABD Bornova İzmir Tel: Fax:

7

İŞ İLE İLGİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ NDE ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİNİN

İŞ İLE İLGİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ NDE ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİNİN İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ NDE ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİNİN İŞ İLE İLGİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ Doç. Dr. Zeliha A. ÖCEK Doç. Dr. Meral TÜRK SOYER Dr. Aslı DAVAS Dr. Hür HASSOY Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

Rubber Dam in Hastalar Tarafından Kabul Edilebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme Çalışması An Evaluation of Rubber-Dam Acceptability by the Patients

Rubber Dam in Hastalar Tarafından Kabul Edilebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme Çalışması An Evaluation of Rubber-Dam Acceptability by the Patients ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 2, Sayfa: 8-12, 2006 Rubber Dam in Hastalar Tarafından Kabul Edilebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme Çalışması An Evaluation

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Diş hekimlerinde Bel Ağrısından Korunma

Diş hekimlerinde Bel Ağrısından Korunma Diş hekimlerinde Bel Ağrısından Korunma Hastalığın en güzel ilacı, o hastalıktan korunmanın çarelerini öğrenmektir. HİPOKRAT Bu sunumun amacı; bel ağrısından korunmak için doğru oturuş, doğru çalışma ve

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNDE KAS VE İSKELET SİSTEMİNDE GÖRÜLEN MESLEKİ DEJENERASYONLARIN ANALİZİ

DİŞ HEKİMLERİNDE KAS VE İSKELET SİSTEMİNDE GÖRÜLEN MESLEKİ DEJENERASYONLARIN ANALİZİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 38(1) 7-13, 2011 DİŞ HEKİMLERİNDE KAS VE İSKELET SİSTEMİNDE GÖRÜLEN MESLEKİ DEJENERASYONLARIN ANALİZİ An Analysis Study of Occupational Muscoskelatal Degenerations Among Dentists

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

SAIME OCAKÇI İLHAN DEMET VEYİSOĞLU HÜLYA HÜRMET ÖZAN ŞERIFE AKCAN ÇIĞDEM URUÇ GIZEM TOKÇA BAHAR MADRAN ÖNDER ERGÖNÜL

SAIME OCAKÇI İLHAN DEMET VEYİSOĞLU HÜLYA HÜRMET ÖZAN ŞERIFE AKCAN ÇIĞDEM URUÇ GIZEM TOKÇA BAHAR MADRAN ÖNDER ERGÖNÜL SAIME OCAKÇI İLHAN DEMET VEYİSOĞLU HÜLYA HÜRMET ÖZAN ŞERIFE AKCAN ÇIĞDEM URUÇ GIZEM TOKÇA BAHAR MADRAN ÖNDER ERGÖNÜL GİRİŞ Sağlık çalışanlarının yaralanması 1/3 Kirli Kesici Delici Alet yaralanmaları *Azap

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ ALETLERİN GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI. Cihan AKCABOY* Nehir ÖZDEN** Pervin İMİRZALIOĞLU***

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ ALETLERİN GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI. Cihan AKCABOY* Nehir ÖZDEN** Pervin İMİRZALIOĞLU*** G.Ü. Dişhek. Pak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 15-20, 1989 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ ALETLERİN GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI Cihan AKCABOY* Nehir ÖZDEN** Pervin İMİRZALIOĞLU*** Günümüz yaşantısında

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

PROF. DR. TÜLİN TANER

PROF. DR. TÜLİN TANER Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları PROF. DR. TÜLİN TANER Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AnaBilim Dalı TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu Ankara 26 27 Mart

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi Risk Değerlendirme Formu / 1

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi Risk Değerlendirme Formu / 1 : Olasılığı değerlendirirken risk etmeni ya da istenmeyen olayla daha önce karşılaşma sıklığını da göz önüne alınız. Birimden değerlendirmeye katılanlara yapılan iş/ durum/ madde ile ne sıklıkla karşılaştığını

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı

İstanbul dan Bir Özel Sektör Deneyimi A N K A R A

İstanbul dan Bir Özel Sektör Deneyimi A N K A R A İstanbul dan Bir Özel Sektör Deneyimi D R. G Ü L I N K. A K S U N A A N K A R A Uygulamalar 1 İşe giriş muayeneleri Günlük muayeneler İş gücü verimliliği Tedarikçi değerlendirme Kesici-delici alet yaralanmaları,

Detaylı

DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU 1. Deri prick testi (SPT: Skin Prick Test ), yakınmaları bir solunum yolu ya da besin allerjisinin varlığını düşündüren olgularda uygulanan bir

Detaylı

T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK***

T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 25-32, 1985 T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK***

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Çiğdem Kader 1, Nazan Kılıç Akça 2, Sevinç Polat 2, Ayşe Erbay 1 1 Bozok Üniversitesi Tıp

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Tülin Gönültaş 1, Necdet Aytaç 1, Didem Ata Yüzügüllü 1, Çağlar Cengizler 2 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Kırım-Kongo Kanamalı Ateş hastalarında tip I (α, β) interferon ve viral yük düzeyleri ile klinik seyir arasındaki ilişkinin araştırılması

Kırım-Kongo Kanamalı Ateş hastalarında tip I (α, β) interferon ve viral yük düzeyleri ile klinik seyir arasındaki ilişkinin araştırılması Kırım-Kongo Kanamalı Ateş hastalarında tip I (α, β) interferon ve viral yük düzeyleri ile klinik seyir arasındaki ilişkinin araştırılması Büyükhan İ, Bakır M, Engin A, Sümer Z, Gözel MG, Elaldı N, Dökmetaş

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI Hepatit B aşısı bilinen en etkili aşılardan biridir. Hepati B aşısı inaktif ölü bir aşıdır, aşı içinde hastalık yapacak virus bulunmaz. Hepatit B aşısı 3 doz halinde yapılmalıdır.

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NO: 4

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NO: 4 1 TÜRKİYE DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NO: 4 2 Dersimizin Amacı Katılımcılara, istatistikî veriler ve karşılaştırmalarla dünyada ve Türkiye deki iş sağlığı ve güvenliği durumu hakkında temel

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 3, Sayfa: 42-50, 2005

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 3, Sayfa: 42-50, 2005 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 3, Sayfa: 42-50, 2005 Bir Ağız-Diş Sağlığı Merkezindeki Diş Hekimlerinde Kas-İskelet Sistemi Ağrısı Sorununun Boyutu ve Sağlıkla

Detaylı

Fetus - Amru.os sıvısı - Anne organizması arasındaki ilişki ve denge önemlidir. Amnios sıvısı total protein düzeyi çeşitli araştırmalara konu

Fetus - Amru.os sıvısı - Anne organizması arasındaki ilişki ve denge önemlidir. Amnios sıvısı total protein düzeyi çeşitli araştırmalara konu MIADINDAKİ GEBELERDE AMNiOS sıvısı TOTAL PROTEİN DÜZEYİ Dr. C. ŞEN(*) Doç. D. V. OCAK (") Dr. N. HEKİM ( 0 ) Prof. Dr. S. EREZ("} ÖZl!T Fetus - Amru.os sıvısı - Anne organizması arasındaki ilişki ve denge

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİNDE ERGONOMİNİN ÖNEMİ ÖZET

DİŞHEKİMLİĞİNDE ERGONOMİNİN ÖNEMİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 87-100, 1991 DİŞHEKİMLİĞİNDE ERGONOMİNİN ÖNEMİ Tansev MIHÇIOĞLU* ÖZET Endüstri alanında geliştirilmiş olan etkin çalışma prensiplerinin dişhekimliğinde kullanılması,

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ UYKU SORUNLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ UYKU SORUNLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ UYKU SORUNLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Serap YURDUSEVER 1, Ayşe Gül TEMİZKAN KIRKAYAK 1, H.Müjgan SİFİL 1, Şengül ÖZDEMİR², Fatma KABAN³, Filiz AKDENİZ³, Tevfik ECDER³,

Detaylı

Şükran ŞAFAK, Canan YERTUTAN, Sibel ERKAL, Zeynep ÇOPUR, Berrin ERGÜDER ÖZET

Şükran ŞAFAK, Canan YERTUTAN, Sibel ERKAL, Zeynep ÇOPUR, Berrin ERGÜDER ÖZET Bir Hastanede Ev İdaresi Hizmetlerinde Çalışan Personelin İş Yaparken Sağlığını Korumaya Yönelik Aldıkları Önlemlerin ve Karşılaştıkları Sağlık Problemlerinin İncelenmesi Şükran ŞAFAK, Canan YERTUTAN,

Detaylı

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hacer Canatan Öğr.Gör., Okan Üniversitesi Sağlık MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü, ERA Teknik Koleji ATT Bölümü, hacercanatan20@hotmail.com

Detaylı

Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU

Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU AD SOYAD DOĞUM TARİHİ ADRESİ Sporcu 18 yaş altında ise ANNESİ BABASI VASİSİ DOKTORU Sporcunun tıbbi öyküsü hakkındaki soruların doğru olan yanıtlarına

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar

Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar Prof. Dr. Đnci Oktay Meslek Deneyimi? Bilimsel Araştırma? Uzman Görüşü? Meslek pratiğinde başarılı olmak, tüm dişhekimlerinin ortak amacıdır.

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 127-134, 1987 BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ Y. BURGAZ* Prognatik anomaliler hasta üzerinde ciddi sosyal ve fonksiyonel bozukluklar yaratır.

Detaylı

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (3),133-143 SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN KişiLiK ÖZELLiKLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI Pencan BAYAR Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor

Detaylı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı OFİS ERGONOMİSİ Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı SUNUM PLANI Ofiste kas iskelet sistemi problemleri gelişiminin sebepleri Sık karşılaşılan problemler Korunma

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

(ISPARTA-SÜTÇÜLER İLÇESİ ÖRNEĞİ) -ŞUBAT-MART 2015- SUNUM PROF. DR. NAZMİ AVCI. MAYıS, 2015

(ISPARTA-SÜTÇÜLER İLÇESİ ÖRNEĞİ) -ŞUBAT-MART 2015- SUNUM PROF. DR. NAZMİ AVCI. MAYıS, 2015 MERMER OCAKLARINDA ÇALIŞANLARA İLİŞKİN İŞ YERİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE TESPİTLER (ISPARTA-SÜTÇÜLER İLÇESİ ÖRNEĞİ) -ŞUBAT-MART 2015- SUNUM PROF. DR. NAZMİ AVCI 1 MAYıS, 2015 lerinde 2 Bu araştırma

Detaylı

18 Yaş ve Üzeri Bireylerin DMF-T İndeksi ve Protetik Tedavi Açısından Değerlendirilmesi

18 Yaş ve Üzeri Bireylerin DMF-T İndeksi ve Protetik Tedavi Açısından Değerlendirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi: 2001; 5: 19-23 19 18 Yaş ve Üzeri Bireylerin DMF-T İndeksi ve Protetik Tedavi Açısından Değerlendirilmesi Evaluation of 18 Years O ld and Elder

Detaylı

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması Amaç ve İçerik Projenin temel amacı şehrin farklı bölgelerinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nün yönlendirmesi ile gürültü

Detaylı

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır?

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD Delici kesici aletler ile

Detaylı

Diş hekimliği pratiğinde çapraz enfeksiyon kontrolü: Hasta tutum ve duyarlılığının incelenmesi

Diş hekimliği pratiğinde çapraz enfeksiyon kontrolü: Hasta tutum ve duyarlılığının incelenmesi Diş hekimliği pratiğinde çapraz enfeksiyon kontrolü: Hasta tutum ve duyarlılığının incelenmesi The cross-infection control in dental practice: Evaluation of patient attitude and susceptibility Zeynep Özkurt,

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKİ RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKİ RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKİ RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yaşınız? % 31 % 31 % 23 % 7 % 8 18 25 26 35 36 45 46 55 56 ve üzeri Cinsiyetiniz? Kadın Erkek 54% 46% 327 Mesleğiniz? 35 32 31 14 14 6 4 4 2 2

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİNDE MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ARAŞTIRMASI

DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİNDE MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ARAŞTIRMASI Dişhekimliği Eğitiminde Mevcut Durum Ve Sorunlar TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİNDE MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Marmara Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

ALLERJİ DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

ALLERJİ DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ ALLERJİ DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası :... Başvuru tarihi :.. 200 Hastalığın

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

Kesici delici alet yaralanmaları izlenmelidir.

Kesici delici alet yaralanmaları izlenmelidir. Kesici delici alet yaralanmaları izlenmelidir. Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışanlar izlenmelidir. Yoğun bakım mortalite oranları izlenmelidir. İndikatör kartı hazırlanmalıdır. Yoğun

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI *

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * ÖZET Nihal CENGİZ ** İlkyardım, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş

Detaylı

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :...

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :... EK-2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme tarihi... 1 İ şy eri ni n Unvanı : SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No : Adresi : Tel No. ve E-mail : İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü Toplam

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

EYÜP DEVLET HASTANESİNDE İSG UYGULAMALARI. KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Çağlar YILMAZ BAŞULAŞ

EYÜP DEVLET HASTANESİNDE İSG UYGULAMALARI. KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Çağlar YILMAZ BAŞULAŞ EYÜP DEVLET HASTANESİNDE İSG UYGULAMALARI KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Çağlar YILMAZ BAŞULAŞ SUNUM PLANI RİSK YÖNETİMİ SAĞLIK VE ORTAM GÖZETİMİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI BULAŞICI HASTALIKLARIN YÖNETİMİ

Detaylı

APHAB Memnuniyet Anketi Kullanılarak İşitme Cihazı Memnuniyeti ve Performansının Değerlendirilmesi. Eyüp KARA¹, Ahmet ATA޹, Zahra POLAT².

APHAB Memnuniyet Anketi Kullanılarak İşitme Cihazı Memnuniyeti ve Performansının Değerlendirilmesi. Eyüp KARA¹, Ahmet ATA޹, Zahra POLAT². APHAB Memnuniyet Anketi Kullanılarak İşitme Cihazı Memnuniyeti ve Performansının Değerlendirilmesi Eyüp KARA¹, Ahmet ATA޹, Zahra POLAT² 1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB ABD, 2 İstanbul

Detaylı

Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi

Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi Hüseyin İlter Zeynep Aytül Çakmak Nur Baran Aksakal Münir Devriş Tamkoç Enes Ahmet Güven Muhsin Akbaba Çevre Sağlığı

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

BİR GRUP TÜRK HAVA KUVVETLERİ PİLOTLARININ PERİODONTAL SAĞLIĞI. Utku ONAN** İ. Levent TANER*** Abdülkadir BAYHAN**** ÖZET

BİR GRUP TÜRK HAVA KUVVETLERİ PİLOTLARININ PERİODONTAL SAĞLIĞI. Utku ONAN** İ. Levent TANER*** Abdülkadir BAYHAN**** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 135-145, 1990 BİR GRUP TÜRK HAVA KUVVETLERİ PİLOTLARININ PERİODONTAL SAĞLIĞI Utku ONAN** İ. Levent TANER*** Abdülkadir BAYHAN**** ÖZET Bu çalışma Hava Kuvvetlerine

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Ahmet Akýcý*, Dr. M. Ümit Uðurlu*, Dr. Narin Gönüllü*, Dr. Þule Oktay*, Sibel Kalaça** Akýlcý olmayan ilaç

Detaylı

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması RA AS FTR Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Saha Araştırması Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon saha araştırması n=250

Detaylı

ANKET. Katılımcı ZORGVRAGER

ANKET. Katılımcı ZORGVRAGER ANKET Katılımcı ZORGVRAGER Sağlık hizmetlerinden yararlanmaktasınız. Bu listede, sağlık bakımından yararlanan kişi olarak, sağlık hizmetlerinin sizin için ne anlama geldiği ile ilgili sorular bulunmaktadır.

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi MSc.N. Duygu Gürsoy Muşovi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 1 2 Riskli Vücut Sıvıları-1 Kan Gözle görülür

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

Ocak Ayında 8 planlı eğitime toplam 99 kişi katılmıştır.

Ocak Ayında 8 planlı eğitime toplam 99 kişi katılmıştır. 2014 YILI OCAK AYI HİZMET İÇİ İ El Hijyeni Endikasyonları, Eldiven Kullanım Kuralları, El Antiseptikleri İle İlgili Genel Kurallar, Alkol Bazlı El Antiseptikleri İle İlgili Alınması Gereken Önlemler EĞİTİMİ

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients 1 Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients Variables Results N mean±s.d. Age (years) 45,8±1,3 Gender Female 73 (44%) Male 93(56%) Hand dominance Right 147 (88,6%) Left 19 (11,4%)

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay 1 Prof. Dr. F. Cankat Tulunay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Baş Ağrısı Dereği Başkanı 2006 2 1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı, Türkiye genelinde kronik

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Phd. Dr. Levent Tunalı

Phd. Dr. Levent Tunalı Phd. Dr. Levent Tunalı Bulaşıcı meslek hastalılığı; görülen işin gereği olarak veya işyerinin özel koşulları etkisi ile oluşan ve enfeksiyonun labratuvar bulguları ile kanıtlandığı bir hastalıktır. Salgın,

Detaylı

Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları

Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Dr. Alparslan CANSIZ BRSHH,İstanbul Dr. Tevfik Kalelioğlu BRSHH Dr. Akif Taşdemir

Detaylı

HEPATİT TARAMA TESTLERİ

HEPATİT TARAMA TESTLERİ HEPATİT TARAMA TESTLERİ Hepatit Tarama Testleri (Hepatit Check Up) Hepatit taraması yaptırın, aşı olun, tedavi olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Hepatitler toplumda hızla yayılan ve kronikleşerek

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Pestisitler ülkemiz tarımında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Pestisitler ülkemiz tarımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Amaç Pestisitler ülkemiz tarımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı iyi tarım uygulaması kapsamında eğitim alan kişilerin pestisit uygulamaları konusunda bilgi düzeylerini araştırmaktır.

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

Diş Hekimliği İnfeksiyon Kontrol Yönergesi Neden Yenilendi?

Diş Hekimliği İnfeksiyon Kontrol Yönergesi Neden Yenilendi? Diş Hekimliği İnfeksiyon Kontrol Yönergesi Neden Yenilendi? Prof. Dr. Rahime M. NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Diş hekimliği ile ilgili infeksiyon

Detaylı

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Maslak Hastanesi Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):793-803. doi: 10.1177/0333102410364676.

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Abstract. Özet. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 26 (4) 153-157, 2004 153

Abstract. Özet. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 26 (4) 153-157, 2004 153 ARAŞTIRMALAR Gün, (Research Özer, Ekinci, Reports) Öztürk BİLGİSAYARLA ÇALIŞAN KİŞİLERİN İFADE ETTİKLERİ SAĞLIK SORUNLARI VE BİLGİSAYAR KULLANIM ÖZELLİKLERİ Declared health problems and computer use characteristics

Detaylı