MESLEĞİNİ SÜRDÜREN DİŞHEKİMLERİNİN MESLEĞE BAĞLI SAĞLIK ŞİKAYETLERİNİN BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEĞİNİ SÜRDÜREN DİŞHEKİMLERİNİN MESLEĞE BAĞLI SAĞLIK ŞİKAYETLERİNİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 1,2001 MESLEĞİNİ SÜRDÜREN DİŞHEKİMLERİNİN MESLEĞE BAĞLI SAĞLIK ŞİKAYETLERİNİN BELİRLENMESİ KANDEMİR S. * KARATAŞ S. ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, İzmir İli içinde mesleğini sürdüren dişhekimlerinde mesleğe bağlı sağlık şikayetlerinin belirlenmesi ve bu şikayetlerin yaş, cinsiyet, meslekte doldurulan yıl, çalışma şekli ve günlük çalışma saati ile ilişkilerinin araştırılmasıdır. Çalışmada 24 ile 65 yaşları arasında (yaş ortalaması 37,748.86) 128'i erkek, 122'si bayan olmak üzere 250 dişhekimi yer almıştır. Mesleki sağlık şikayetlerini belirlemeye yönelik anket formu dişhekimiyle yüzyüze görüşülerek doldurulmuştur Araştırmaya katılan dişhekimlerinin % 82' sinde muskuloskeletal ağrı, % 71'inde göz rahatsızlığı (% 32'sinde göz probleminin dişhekimi olduktan sonra meydana geldiği belirlenmiştir), % 69'unda allerji (% 20'sinde eldiven allerjisi), % 30'unda varis, %12'sinde işitme problemi olduğu saptanmıştır. Ayrıca son 1 yıllık sürede dişhekimlerinin % 69'unun en az bir kere perkutan yaralanmaya maruz kaldığı belirlenmiştir. Dişhekimlerinin muskuloskeletal şikayet olarak en çok sırt (% 79) ve bel (% 79) ağrısından yakındıkları saptanmıştır. Muskuloskeletai şikayetlerin daha çok bayanlarda, ayakta ve günde 11 saatten fazla çalışan dişhekimlerinde görüldüğü belirlenmiştir(p<0.05). Bayan dişhekimlerinin erkeklere kıyasla varisten daha fazla şikayetçi olduğu saptanmıştır(p<0.05). Perkutan yaralanmaların en çok hastanın ağzının dışında (% 67) çalışırken meydana geldiği belirlenmiştir. Hekimi yaralayan aletler araştırıldığında, sondun ( % 27) hekimi en çok yaralayan alet olduğu saptanmıştır. Perkutan yaralanmalara daha çok meslekte doldurduğu yıl az olan dişhekimlerinin maruz kaldığı belirlenmiştir(p<0.05). Sonuç olarak, dişhekimleri mesleğe bağlı ciddi sağlık problemleri yaşamaktadırlar. Dişhekimliği öğrencisine ilerde yaşayabileceği meslek hastalıkları ve bunlardan korunma yolları öğretilmelidir. Anahtar kelimeler; Mesleki sağlık şikayetleri, dişhekimliği. GİRİŞ Dişhekimi çok dar bir alan olan ağızda çalışmaktadır. Dişhekimliği fiziksel ve mental olarak titiz bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu yorucu çalışma, zamanla dişhekimlerinde sağlık problemleri ortaya çıkarabilmektedir. Yapılan bir çalışmada, dişhekimlerinin % 43'ü, dişhekimliği mesleğinin en olumsuz yanının zamanla ortaya çıkan sağlık problemleri olduğunu belirtmişlerdir. 1 Uzun süre oturarak veya ayakta çalışmak dişhekimliği için karakteristiktir. Uzun süre aynı pozisyonda çalışmaya bağlı dişhekiminde omuz, boyun, bei ağrısı gibi muskuloskelatal şikayetler ortaya çıkabilmektedir. 1-6 Çalışma pozisyonuna bağlı özellikle bacaklarda varis gibi vasküler hastalıklar SUMMARY The aim of the study is to determine the occupational health complaints of dentists and the relationship between occupational complaints and age, gender, working position, working hours and the number of years worked in the occupation. In this study 128 male, 122 female in total 250 dentists with the age of years (average ) were included. The dentists were asked to fill in the questionnaire prepared by the researcher. The dentists included in the study had the following health problems; 82 % musculoskeletal pain. 71 % eye problems (32 % had eye problems after they have become a dentists), 69 % allergy ( 20 % glove allergy ), 30 % varix, 12 % hearing problems. In addition 69 % of the dentists reported having at least one percutaneous injury during their dental practice in the previous 12 months.lt is determined that the dentists with musculoskeletal complaint had 79 % back pain and 79 % waist complaints. It is found that the musculoskeletai complaints are common in femaie dentists, the dentist who preferred standing practice position and working more than 11 hours in a day (p<0.05). The varix complaint is most common in female dentists compared to male dentists (p<0.05). Percutaneous injuries are commonly seen extraorally (67 %) and with probing (26 %). Percutaneous injury is common in unexperienced dentists( with those less than 10 years experience)(p<0.05). As a result dentists encounter serious occupational hazards. Dentistry students must be warned about the future occupational problems and taught to take precautions. It is necessary to support the questionnaire with clinical examinations for the objectivity of the study. Key words: Occupational health, dentistry gelişebilmektedir 2,7-9 Dişhekimi iş yaşamında allerjik reaksiyon oluşturan dolgu, ölçü maddeleri, akril, dezenfektanlar, eldiven gibi materyallerle iç içedir. Bu materyaller nedeniyle allerjik sorunlar yaşayabilmektedir. 10,14 Çalışırken kullandığı frez, enjektör ve sutur iğnesi gibi keskin, delici aletlerler nedeniyle perkutan yaralanmalara maruz kalabilir. Hepatit B, HIV, herpes zoster gibi enfeksiyöz hastalıklara yakalanabilir 2,11,15-19 Dişhekimi çalışırken küçük bir alana uzun süre dikkatle bakmak zorundadır. Bu durum dişhekiminin göz sağlığını bozabilir veya daha önceden var olan göz bozukluğunu daha da köîüleştirebilir 8,11,20 Dişhekimi, aeratör, mikromotor, amalgamatör ve ultrasonik kazıyıcılar gibi gürültüyle çalışan aletleri kullanmaktadır. * Doç.Dr. E.Ü Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji ABD Bornova İzmir **Serbest Dişhekimi 41

2 C.Ü. DİŞHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001 CİLT: 4. SAYI: 1 Bu durum dişhekiminde zamanla işitme kaybına neden olabilmektedir. 2,8,9,21 Literatürde değişik ülkelerdeki dişhekimlerinin mesleğe bağlı sağlık şikayetlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. 3,8,11,13,16,22 Türkiye'de bu konuyla ilgili sadece 1978 yılında Alpaslan ve ark. 9 yaptıkları çalışmaya rastlanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İzmir İli içinde mesleğini aktif olarak sürdüren dişhekimlerinde mesleğe bağlı şikayetlerin belirlenmesi, saptanan mesleğe bağlı sağlık şikayetlerin yaş, cinsiyet, meslekte çalışma yılı, çalışma pozisyonu ve günlük çalışma saatiyle ilişkilerinin araştırılmasıdır. MATERYAL ve METOD Bu çalışma İzmir İli içinde mesleğini aktif olarak sürdüren, 24 ile 65 yaşları arasında (yaş ortalaması ), 128'i (% 51.2 ) erkek, 122si (% 48.8) bayan olmak üzere 250 dişhekimi üzerinde gerçekleştirildi. Erkeklerin yaş ortalaması iken, bayanlarınki idi. Dişhekimlerinin mesleğe bağlı sağlık şikayetlerini belirlemeye yönelik soruların yer aldığı anket formu hazırlandı. 11 Araştırıcı, dişhekimiyle yüzyüze görüşerek anket formunu doldurdu. Çalışma sonunda elde edilen veriler E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde SPSS for 6.0 Windows Paket Programı ile değerlendirildi. Yaş, meslekte doldurulan yıl ve günlük çalışma saati ortalamalarının, cinsiyetle arasındaki ilişki belirlenirken Student-t testi kullanıldı. Diğer tüm karşılaştırmalarda Ki kare (X_)testinden yaralanıldı. BULGULAR Katılımcıların profili : Araştırmaya katılan dişhekimlerinin 229'unun (% 92) pratisyen dişhekimi, 21'inin (% 8.4) uzman dişhekimi olduğu saptandı. Dişhekimlerinin günde ortalama saat aktif olarak çalıştıkları saptandı. 145 (% 58) dişhekiminin haftanın 6 günü, 98'inin (% 39) 5 günü çalıştığı belirlendi. Çalışmaya katılan dişhekimlerinin 163'ünün (% 65) özel muayenehanede, 39'unun (%15.6) kamu kuruluşunda, 48'inin (%19) hem muayene hem de bir kamu kuruluşunda çalıştığı saptandı. Çalışmaya katılan bayan ve erkek dişhekimferi, yaş, meslekte doldurduğu yıl, günlük çalışma saati açısından karşılaştırıldığında, aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05) (Tab.1). Ayrıca bayan ve erkek dişhekimlerinde mesleğe bağlı sağlık şikayetlerinin görülme oranının istatistiksel olarak karşılaştırılması Tab. 2'de verilmiştir. Tablo 1: Dişhekimlerinin yaşı, meslekte doldurduğu yıl ve günlük çalışma saatinin cinsiyete göre dağılımı Erkek Bayan Toplam Ortalama S.D. Ortalama S.D. Ortalama S.D. Yaş* Meslekte doldurduğu yıl* Günlük çalışma saati* * istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) Tablo 2: Mesleğe bağlı şikayetlerin cinsiyete göre dağılımı Erkek Bayan Toplam (n=128 (n=12 (n=250) N % N % N % Son bir yılda kas ve iskeletsel ağrı yaşayanlar* Son bir haftada kas ve iskeletsel ağrı yaşayanlar* Son bir yılda perkutan yaralanma yaşayanlar! Son bir ayda perkutan * 19 yaralanma yaşayanlar Göz rahatsızlığı İşitme problemi Eldiven atlerjisi Varis problemi* * İstatistiksel olarak aniamlı (p<0,05) Muskuloskeletal şikayetler Bu çalışmada ankete katılan dişhekimlerinin % 82'sinin (205) muskuloskeletal ağrı çektiği saptanmıştır. Son bir yıl içinde kas ve iskeletsel ağrı duyanların oranı % 82 iken, son bir hafta içinde bu ağrıyı çekenlerin oranı % 50 olarak belirlendi. Muskuloskeletal ağrılar; sırt, bel, boyun, omuz, baş-yüz ağrıları şeklinde sınıflandırıldı. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi Tablo 3'de yer almaktadır. Muskuloskeletal ağrılardan sırt, bel, boyun, baş-yüz ağrı- Tablo 3: Muskuloskeletal ağrının lokalizasyonuna göre dağılımı Sırt ağrısı* Semtom Hafif Orta Şıddetli Çok şiddetli Toplam yok Şiddet N % N % N % N % N % N % Erkek Bayan Erkek Bel ağrısı Bayan Erkek Boyun Bayan ağrısı* Erkek İ Omuz Bayan ağrısı* Erkek Baş-yüz Bayan ağrısı* * İstatistiksel olarak aniamlı (p<0,05) 42

3 C.Ü. DİŞHEKİMLIĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001 CİLT: 4, SAYI: 1 ları ile meslekte doldurulan yıl arasında istatistiksel olarak anlamlı bir İlişki kurulamadı (p< 0.05). Omuz ağrısı ile meslekte doldurulan yılın ters orantılı olduğu saptandı. Geçen bir sene içinde muskuloskeletal ağrı yaşayanlarda, muskuloskeletal ağrı ile günlük çalışma saati arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamadı. Son bir hafta içinde bu ağrıları hissedenlerin çoğunun günde 11 saatten fazla çalışanlar olduğu belirlendi. Çalışma şekli ile muskuloskeletal ağrı arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Ayakta çalışanların % 93'ünün (81/87), oturarak çalışanların % 73.5'inin (36/49) ve hem oturarak hem ayakta çalışanların % 84'ünün (85/101) son 1 sene içerisinde muskuloskeletal ağrı hissettikleri belirlendi. Muskuloskeletal ağrı şikayeti ile 59 kişinin doktora gittiği ve 54 kişinin bu nedenle tedavi gördüğü belirlendi. Doktora giden 59 kişiden 9 kişiye bel fıtığı, 6 kişiye boyun fıtığı, 8 kişiye postür bozukluğu, 8 kişiye lumber vertebralarda yapısal bozukluk, 3 kişiye osteoporoz, 1 kişiye subsinovial bursit, 1 kişiye skolyoz, 9 kişiye miyalji, 4 kişiye kireçlenme, 3 kişiye dirsek kondiliti, 1 kişiye servikal herni, 2 kişiye tendinit, 2 kişiye carpal tunnel sendromu teşhisi konduğu saptandı. Muskuloskeletal yakınmalarından dolayı; 26 kişinin işine gidemediği ve bu iş günü kaybının yıllık ortalamasının 9.8 gün olduğu belirlendi. Ağrılardan kaçınmak için, 30 kişi çalışmaya ara vererek dinlenip gevşediğini, 7 kişi çalışma aralarında egzersiz hareketi yaptığını, 29 kişi çalışma esnasında pozisyon değiştirdiğini, 9 kişi ilaç kullandığını, 14 kişi sürekli spor yaptığını, 9 kişi hiçbir şey yapmadığını, 109 kişi ise birden fazla yöntemi uyguladığını bildirmiştir. Bunların yanında 1 kişiye cerrahi müdahale yapıldığı, 4 kişinin hiçbir yöntemden fayda görmediği öğrenilmiştir. Perkutan yaralanmalar Dişhekimlerinin % 69'unun (172) son 1 yıl içinde, % 19'unun (48) da son 1 ay içinde perkutan yaralanma yaşadığı belirlendi. Dişhekimlerinin % N % Sond Enjektör iğnesi 23 9 Kesici aletler 15 6 ^eriodontal alellcr 19 7 Frez 21 8 Matriks bandı 12 5 Ortodontik tel 6 2 Anestezik ampul 6 2 Kanal eğesi 4 2 Elevatör TOPLAM 'sinin (167) hastanın ağzının dışında çalışırken, % 20'sinin (49) ise ağız içinde çalışırken perkutan yaralandığı saptandı. Tablo 4: Perkutan yaralanmaya neden olan aletlerin dağılımı Dişhekimlerinin 67'sinin (% 26,8) daha çok sağ elinin, 128'inin (%51,2) sol elinin, 13'ünün ise (%5,2) hem sağ hem de sol elinin yaralandığı belirlendi. En çok hangi aletle yaralandınız sorusuna dişhekimlerinin çoğu (%26) sondla yaralandıkları yanıtını verdiler (Tab.4). Meslekte doldurduğu yıl 10' dan az olanların, günde 11 saatten fazla çalışanların ve 34 yaşın altındaki dişhekimlerinin daha çok perkutan olarak yaralandıkları belirlendi( p<0.05). Perkutan yaralanma ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Dişhekimlerinin 47'sinin (% 18.8) protetik tedavi, 27'sinin (% 10.8) enjeksiyon, 27'sinin (% 10.8) diş yüzeyi temizliği, 11'inin (% 4.4) oral cerrahi, 7'sinin (% 2.8) muayene, 7'sinin (% 2.8) ortodontik tedavi, 7'sinin (% 2.8) ampul kırma, 7'sinin (% 2.8) alet yıkama, 6'sının (% 2.4) periodontal cerrahi işlemleri sırasında, 51'inin (% 24.4) birden fazla işlem sırasında perkutan yaralanma yaşadıkları belirlendi. Enfeksiyöz hastalıklar açısından değerlendirme yapıldığında, 40 (%16) dişhekiminin Hepatit-B geçirdiği, bunlardan 35'inin tam bağışıklık kazandığı. 3'ünün ise taşıyıcı olduğu belirlendi. Araştırmaya katılan dişhekimlerinin % 64,4'ünün (161) Hepatit-B aşısı olduğu saptandı. Allerji Çalışmaya katılan dişhekimlerinin % 31'inin (78) hiçbir maddeye karşı allerjisi olmadığı saptandı. Dişhekimlerinin % 20'sinin (50) eldivene karşı allerjisinin olduğu saptandı. Bununla birlikte % 5'inin (13) dezenfektanlara, % 4.8'inin (12) deterjanlara, % 15.6'ının (39) birden fazla maddeye, kalanların ise % 2.4'den % 0.4'e kadar değişen oranlarda; yiyecek maddelere, ilaçlara, sabuna, metallere, akril tozunu, banyo solüsyonlarına karşı allerjisinin bulunduğu belirlendi. Bu aileni, dişhekimlerinin % 52'inde (25) eldiven kullanımının ilk yılı ortaya çıktığı, % 48'inde (23) daha sonraki yıllarda görüldüğü belirlendi. Eldivenle ilgili allerjik reaksiyonun dişhekimlerinin 29'unda eldiven giyildiği anda elde kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık ve kuruluk şeklinde oluştuğu, 14'ünde ise kullanımdan 6 ile 72 saat sonra meydana geldiği öğrenildi. Erkek ve bayan dişhekimleri arasında eldiven allerjisi yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Eldiven allerjisi olan 50 kişiden yalnızca 15 tanesinin doktora gittiği saptandı ve bunlardan 10 kişiye kontakt dermatit, 4.kişiye allerjik reaksiyon, 1 kişiye egzema teşhisi konduğu belirlendi. Eldiven allerjisinin tedavisi için 44 kişiden 19'unun krem kullandığı, 5'inin başka marka eldiven kullandığı, 3'ünün hipoalerjik eldiven kullandığı, 3'ünün eldivenin altına bez eldiven giydiği, Tinin ilaç kullandığı, 8 kişinin ise birden fazla yöntem uyguladığı 43

4 C.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001 CİLT: 4, SAYI: 1 saptandı. Varis problemi Dişhekimlerinin % 30.4'ünde (76) varis problemi olduğu ve varis görülenlerin % 54.8'inin (57) bayan, % 17'sinin (19) ise erkek olduğu belirlendi. Bayanlarda varis probleminin erkeklerden daha fazla olduğu saptandı (p<0.05). Meslekte doldurulan yıl ve çalışma şekli ile varis problemi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu belirlendi (p<0.05). Varis probleminin ayakta çalışanlarda ve meslekte doldurduğu yılı 11'in üzerinde olanlarda daha fazla görüldüğü saptandı( Tab. 5). Günlük Meslekle doldurulan yıl 1-10 yıl yıl* 21 yıl ve üzeri Evet Hayır Toplam N % N % N % TOPLAM Çalışma şekli Evet Hayır Toplam Ayakta* Oturarak Hem ayakta hem oturarak 3/ TOPLAM * İstatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) Tablo 5: Varis problemi olanların meslekte doldurduğu yıl ve çalışma şekline göre dağılımı çalışma saati ve yaşla varis problemi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenemedi. Varis problemi olan bayanların çalışma şekline bakıldığında, % 54'ünün (31) ayakta, % 14'ünün (8) oturarak ve % 31,6'ının (18) hem oturarak hem ayakta çalıştığı saptandı (p<0.05). Göz Problemi Araştırmaya katılan dişhekimlerinin 178'inde (% 71) göz problemi bulunduğu belirlendi. Göz problemi olan dişhekimlerinin 90'mın (% 51) erkek, 88'inin (% 49) bayan olduğu saptandı. Göz problemi ile yaş grubu ve meslekte doldurulan yıl arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğu belirlendi (Tab.6). Göz problemi olan dişhekimlerinin 88'inin (% 35) bu problemlerinin dişhekimi ol- Tablo 6: Göz problemi olanların yaş grubu ve meslekte doldurulan yıla göre dağılımı Evet Hayır Toplam Yaş grubu N % N % N % 34 yaş ve altı* 72 76, , , , , , ,7 4 8, ,6 54 yaş ve üzeri ,5 TOPLAM 17 80, , Meslekte Evet Hayır Toplam doldurulan yıl N % N % N % 1-10 yıl* yıl 21 yıl ve üzeri TOPLAM İstatistiksel olarak anlamlı (p<0. 05) madan önce bulunduğu, 80'inde ise (% 32) sonradan meydana geldiği belirlendi. Göz problemi dişhekimi olduktan sonra ortaya çıkan erkekler (41, % 48) ve bayanlar (39, % 47) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0. 05). Dişhekimlerinin meslek hayatında % 36'ının (90) çalışırken göz yaralanması yaşadığı, % 32.8'inin (82) ise hastadan kaynaklı konjuktivit olduğu belirlendi. Dişhekimlerinin % 29'unun hasta tedavi ederken koruyucu gözlük taktığı belirlendi. İşitme problemi Dişhekimlerinin %12'sinde (30) işitme probleminin bulunduğu ve bunların yaş ortalamasının 38,80 7,95 olduğu belirlendi. Meslek yılı, yaş, günlük çalışma saati ve cinsiyetle işitme problemi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). TARTIŞMA Dişhekimliğinde meslek hastalıkları konusunda literatür olarak yararlanılan çalışmalarda, anket formu posta aracılığıyla cevaplandırılmıştır. Bu çalışmada ise anket formu dişhekimiyle yüzyüze görüşülerek doldurulmuştur. Bu çalışmada dişhekimlerinde görülen başlıca mesleki sağlık şikayetinin muskuloskeletal ağrı olduğu belirlenmiştir. Son bir yılda dişhekimlerinin % 82'sinin, son bir haftalık sürede % 50'sinin muskuloskeletal ağrı yaşadıkları saptanmıştır. Chowanadisai ve ark. 11 bu oranları sırasıyla % 78 ve % 36 olarak saptamışlardır. Kerasou ve ark. 13 serbest çalışan dişhekimlerinde meslek yaşamında muskuloskeletal ağrı yaşayanların oranını % 70 olarak belirlemişlerdir. Lehto ve ark. 3 son bir yılda aktivitesini etkileyecek düzeyde muskuloskelatal ağrı yaşayanların oranını % 42 olarak saptamıştır. Marshall ve ark. 22 dişhekimlerinin % 82 'sinde geçen bir ay içinde muskuloskeletal ağrı yaşadıklarını belirlemişlerdir. Araştırıcıların bulguları bu çalışmanın bulgularını desteklemektedir. Araştırıcılar, muskuloskeletal şikayetlerin genel popülasyonda da yaygın olduğunu, ancak dişhekimlerinin genel populasyona göre daha fazla muskuloskeletal ağrı yaşadıklarını bildirmektedirler. 5,6,10 Sürekli ayni pozisyonda çalışmanın dişhekimi için karakteristik çalışma şekli olduğu, bu nedenle muskuloskeletal yakınmaların meydana geldiği ileri sürülmektedir. 1,2,22,23 Bayan dişhekimlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde muskuloskeletal ağrıların erkeklere oranla daha fazla aörüldüöü belirlenmiştir(p<0.05). Chowanadisai ve ark. 11 bayan dişhekimlerinde bu oranı % 77, erkeklerde % 61 olarak belirlemişlerdir ve bayan ile erkek dişhekimleri ara- 44

5 CİLT: 4. SAYI: 1 C.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001 sında fark bulamamışlardır. Kerasuo ve ark. 13 ise muskuloskelatal şikayetlerin bayanlarda daha fazla görüldüğünü saptamışlardır. Muskuloskelatal ağrılar sırt, bel, boyun, omuz, baş ve yüz ağrısı olarak sınıflandırıldığında, bu çalışmada dişhekimlerinde en fazla sırt (% 78.6) ve bel ağrısı (% 79) görüldüğü saptanmıştır. Chowanadisai ve ark. 11, Lehto ve ark. 3, Marshall ve ark. 22 da dişhekimlerinin en fazla sırt ağrısından yakındıkların belirlemişlerdir. Kerasuo ve ark. 13 ise dişhekimlerinin daha çok omuz ağrısından yakındıklarını saptamışlardır. Bu çalışmada, muskuloskeletal ağrı ile çalışma pozisyonu arasındaki ilgi araştırıldığında, muskuloskelatal ağrı şikayeti olanların daha çok ayakta çalıştığı belirlendi. Lehto ve ark 3, Marshall ve ark. ise muskuloskelatal ağrı yaşayanların çoğunun oturarak çalıştığını saptamışlardır. Bu çalışmada muskuloskelatal ağrı ile meslekte doldurduğu yıl arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki kurulamamış, sadece omuz ağrısının meslek yılı az olanlarda daha çok görüldüğü belirlenmiştir. Chowanadisai ve ark. 11 ise meslekteki pratik yılı fazla olanlarda az olanlara kıyasla daha az muskuloskelatal ağrı görüldüğünü saptamıştır. Bu çalışmada son bir yılda en az bir perkutan yaralanma yaşayanların oranı % 69 olarak bulunmuştur. Bu oranı Chowanadisai ve ark. 11 % 50, Felix ve ark. 15 % 56 olarak saptamışlardır. Bu oranlar bizim çalışmada bulunan değerden daha azdır. Bu çalışmada deneyimi az olan dişhekimlerinin daha çok perkutan yaralanmaya maruz kaldıkları saptanmıştır En çok yaralanma hekim hastanın ağzını dışında çalışırken (% 67) olmaktadır. Dişhekimlerinin en fazla sondla (% 26) yaralandıkları saptanmıştır. Siew ve ark. 16 da en çok yaralanmanın ağız dışında olduğunu belirlemişlerdir. Ancak bu araştırıcılar yaralanmanın en çok keskin aletlerle (% 31) olduğunu saptamışlardır. Bu çalışmada dişhekimlerinin % 69'nun çalışırken eldiven kullandığı belirlenmiştir. Dişhekimlerinin % 20'si eldiven allerjisi olduğunu belirtmişlerdir. İtalya'da 1994'de yapılan bir çalışmada 24 bu oran % 29 olarak bulunmuştur. Dental personel üzerinde yapılan başka bir çalışmada çalışmaya katılanların % 38'inin eldiven allerjisi olduğunu bildirdiği belirlenmiştir. 14 Bu çalışmada dişhekimlerinin %30'u varis problemi olduğunu belirtmiştir ve bunların % 57'sinin bayan % 17'sinin ise erkek olduğu belirlenmiştir. Bayanlarda varis probleminin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde erkeklerden daha fazla olduğu saptanmıştır(p0.05). Alpaslan ve ark. 9 bu oranı % 44, Schlegel 8 %15. 6 olarak bulmuşlar, erkeklere oranla varisin bayanlarda daha fazla görüldüğünü belirlemişlerdir. Araştırıcılar varisin bayan dişhekimlerinde daha fazla bulunmasını hormonal koşullar nedeniyle bağ dokusunun daha gevşek olmasına bağlamaktadırlar. 4,8 Varis problemi olan bayanların % 54'ünün ayakta, % 31.6'sının hem ayakta hem de oturarak, % 14'ünün ise oturarak çalıştığı belirlenmiştir. Bu sonuç ayakta çalışmanın varis probleminin ortaya çıkmasında etkili olduğunu göstermektedir. Alpaslan ve ark. 9 ayakta çalışan ve meslekte doldurduğu yıl daha fazla olan dişhekimlerinde varis görülme oranını yüksek bulmuşlardır. Araştırıcıların bulduğu bu sonuç, bu çalışmanın sonuçlarını desteklemektedir. Bu çalışmada dişhekimlerinin % 71'inde göz problemi olduğu saptanmıştır. Bu dişhekimlerinin % 32'sinde göz probleminin mesleğe başladıktan sonra ortaya çıktığı belirlenmiştir. Alpaslan ve ark. (9) dişhekimlerinde göz problemi olanların oranını % 61, Chowanadasai ve ark. 11 % 52 olarak belirlemişlerdir. Schlegel (8) dişhekimlerinin % 57'sinde görmesinde azalma olduğu, genel popülasyonda bu oranı % 43 olarak saptadıklarını bildirmektedir. Araştırıcılar görüş sahasının sınırlı olması nedeniyle ekstrem bir odaklama gerektirdiğini ve uzun süre küçük sahaya bakıldığını ve bu nedenle dişhekimlerinde görme probleminin ortaya çıkabileceğini belirtmektedirler. Ayrıca dişhekimliği mesleğinin daha önceden var olan görme problemini daha da şiddetlendirebileceğini ileri sürmektedirler. 2,8,11 Bu çalışmada dişhekimlerinin % 36'ının çalışırken göz yaralanması yaşadığı, % 33'ünün ise hastadan kaynaklı konjuktivit olduğu belirlendi. Dişhekimlerinin sadece % 29'unun hasta tedavi ederken koruyucu gözlük taktığı saptandı. Araştırıcılar, aeratörle çalışma sırasında serbestleyen materyalin korneaya, gözün derin tabakalarına penetre olabileceğini, bu nedenle özellikle aeratörle çalışırken mutlaka koruyucu gözlük takılması gerektiğini belirtmektedirler. 2,8,20 Bu çalışmada dişhekimlerinin %12'sinde işitme problemleri bulunduğu ve bunların yaş ortalamasının ise 38,80 7,95 olduğu belirlendi. Dişhekimlerinde işitme problemi olanların oranını Alpaslan ve ark. 9 % 18, Chowanadasai (11) ise % 31 olarak saptamışlardır. Schlegel yaş grubundaki dişhekimlerinde işitme azlığı olanların oranını % 29 olarak bulurken, bunu aynı yaş grubundaki normal popülasyonda % 19 olarak saptamıştır. Dişhekimi günlük ortalama dk aeratör gürültüsüne maruz kalmaktadır. Yüksek hızla çalışan aerator 3900 Hz frekansta ses vermektedir. Bu da kalıcı işitme kaybına neden olabilmektedir. Dişhekimlerinde işitme kaybına en çok yüksek hızla çalışan aeratorlerin yol açtığı belirtilmektedir. 2 45

6 C.Ü. DİŞHEKJMLIĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001 CİLT: 4, SAYI: 1 Sonuç olarak, dişhekimleri mesleğe bağlı ciddi sağlık problemleri yaşamaktadırlar. Dişhekimliği öğrencisine ilerde yaşayabileceği meslek hastalıkları ve bunlardan korunma yolları öğretilmelidir. Ayrıca anket çalışmalarında dişhekimlerinin verdiği cevaplar değerlendirilerek, dişhekimlerinin mesleki sağlık problemleri belirlenmektedir. Sonuçların daha objektif olması açısından anket çalışmalarının klinik muayeneyle de desteklendiği çalışmalara gereksinim vardır. KAYNAKLAR: 1- Turp J.C, Werner E.P. Nacken- : Schuller- und Rückenbeschvverden bei ahnaerzten.zwr 99(10): Wagner M. How healty are today : s dentists? J Atn Dent Assoc 110(1): LehtoTU., Helenius HYM., Alaranta HT.. Musculoskeletal symptoms of dentists assessed by a multidisciplinary approach. Community DentOral Epidemiol 19(1): Werner EP. Die Venengesundheit im Zahnartzberuf. Praventive Bewegungs- und Vorhaltensprogramme. ZWR 104(7/8): Gonzales YM. Occupational disease in dentistry.ny State DentJ 64(4): Fish DR.. Morris-Ailen DM. Musculoskelatal disorders in dentistry. NY State Dent 64(4):44-4S Çekiç C. Dişhekimliğinde meslek hastalıkları ve korunma. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 6(1 ): Schlegel D. Berufskrankheiten des Zahnarztes? (Vergi eichende Analyse verschiedener Erhebungen)-II.Teil- ZWR 86(8): Alpaslan G, Cebi S, Dayangaç B. Dişhekimlerinde görülen bazı meslek hastalıklarının dağılımı. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2(3/4): Mandel I.D. Occupational risks in denîistry: comforts and concerns J Am Dent Assoc 124(10): Chowanadisai S. Kukiattrakoon B, Yapong B r Kedjarune U, Leggat A.P Occupational health problems of dentists in southern f hailand. Int Dent J. 50(1): Lynch MC., Neiders ME. Risk of occupational exposure to latex gloves. NY State DentJ 64(4): Kerosuo E., Kerosuo H., Kanerva L. Self-reported health complaints among general denîal practitioners. orthodontists. and office emplyees. Acta Odontol Scand 58(5): Safadi G.S. Safadi T.J, Terezhalmy G.T. Taylor J.S, Battisto J.R, Melton A.L. Latex hypersensitivity: its prevelance among dental professio-nals J Am Dent Assoc 127(1): Felix DH., Bifd AG., Anderson HG., Göre SM., Brettle RP., Wray D. Recent non-sterile inoculation injuries to dental proffessionals in the Lothian Region of Scotland. Br DentJ 176(5): Siew C, Stephen E, Gruninger S.E., Miaw C, Neidle A. Percutaneous injuries in practising dentists J Am Dent Assoc 126(11): Anders PL., Drinnan AJ., Thines TJ. Infectious disease and the dental office. NY State DentJ 64(4): Cleveland J.L. Hepatitis B vaccination and infectıon among US dentists, J Am Dent Assoc 127(11): Günbay T., Günbay S.. Kandemir S. Herpetic whitlow. Ouintessence Int 24(6): Jünemann G. Fehlsichtigkeit und Sehhiifen. ZWR 86(8): Setcos JM., Mahyuddin A. Noise levels encountered in dental clinical and laboratory practice. Int J Prosthodont 11 (2): Marshall E.D., Duncombe L.M., Robinson R.Q.. Kilbreath S.L. Musculoskeletal symptoms in New South Wales dentists. AusS Dent J 42{4): Schöllner D. Berufsbehınderde Erkrankungen des Zahnarztes aus der Sicht des Orthopaden. ZWR 86(8): Checchi L, Gatto M.R, Legnani P, Pelliccioni G.A, Bisbini P. Use of gloves and prevelance glove-related reactions in a sample of general dental practitioners in Italy. Ouintessence Int 30(9): Yazışma Adresi: Doç. Dr. Servet Kandemir E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji ABD Bornova İzmir Tel: Fax:

7

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):17-26 Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme [Self Esteem Communication Skills and Cooping with Stress of Young

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):315-322 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri [Hardships Undergone

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 164-168 Orijinal makale Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Feyza DERELİ 1, Sibel OKUR 2 1 Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, MUĞLA

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2015;19 (2): 54-62 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02054 Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Family medicine approach to the

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ S.H.U. Fuat ÖZŞENOL (*), Dr. Vedat IŞIKHAN (**), Dr. Bülent ÜNAY (*), Dr. Halil İbrahim AYDIN (*), Dr. Rıdvan AKIN (*), Dr. Erdal GÖKÇAY

Detaylı

BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI

BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 5(3) : 21-26 Klinik Araştırma BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI 1 1 1 F. Serdar GÜREL,

Detaylı

Gece ve Gündüz Vardiya Çalışmasının Bir Grup Anestezi Asistanının Dikkat ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi

Gece ve Gündüz Vardiya Çalışmasının Bir Grup Anestezi Asistanının Dikkat ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(2):106-112 Gece ve Gündüz Vardiya Çalışmasının Bir Grup Anestezi Asistanının Dikkat ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi Dr. Fatma SARICAOĞLU 1, Dr. Seda Banu AKINCI 1,

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):413-420 Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları [Families' Status of Coping with Stress who have a Handicapped Child] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):43-48 Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak [The Effect of Transformatıon in Health on Health Personnel:

Detaylı

ROAD TRAFFIC NOISE AND LEVELS OF EFFECTS BY NOISE IN THE CITY OF NIGDE

ROAD TRAFFIC NOISE AND LEVELS OF EFFECTS BY NOISE IN THE CITY OF NIGDE Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 7 Sayı1-2, (2003), 15-29 NİĞDE MEKEZİNDE YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE GÜRÜLTÜDEN ETKİLENME SEVİYELERİ L. GÜREMEN 1 ve C. T. ÇELİK 2 1 Niğde Üniversitesi

Detaylı

Sağlam çocuk polikliniğimize başvuran çocukların rutin aşı ve diğer aşıların uygulama oran ve düzeninin değerlendirilmesi

Sağlam çocuk polikliniğimize başvuran çocukların rutin aşı ve diğer aşıların uygulama oran ve düzeninin değerlendirilmesi Göztepe Tıp Dergisi 28(4):171-178, 213 doi:15222/jgoztepetrh213171 KLİNİK ARAŞTRMA SSN 13-526X Aile Hekimliği Sağlam çocuk polikliniğimize başvuran çocukların rutin aşı ve diğer aşıların uygulama oran

Detaylı

Sayı. Dişler. Diş eksikliği oranları. 2.molar. premolar. santral. lateral. kanin. premolar. 1. molar. 2. premolar. santral. 2.molar. 1.

Sayı. Dişler. Diş eksikliği oranları. 2.molar. premolar. santral. lateral. kanin. premolar. 1. molar. 2. premolar. santral. 2.molar. 1. Araştırma/ Research Article OLİGODONTİDE DİŞ EKSİKLİĞİNİN LOKALİZASYON VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI DISTRIBUTION OF MISSING TEETH ACCORDING TO SEX AND LOCALIZATION IN OLIGODONTIA Yrd. Doç. Dr. A. Zeynep

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

Üniversite öğrencilerinde el tercihi dağılımı ve işlevsel lateralizasyon: Başkent Üniversitesi örneği

Üniversite öğrencilerinde el tercihi dağılımı ve işlevsel lateralizasyon: Başkent Üniversitesi örneği Üniversite öğrencilerinde el tercihi dağılımı ve işlevsel lateralizasyon: Başkent Üniversitesi örneği Nimet Ünay Gündoğan 1, Ayşe Canan Yazıcı 2, Ayten Şimşek 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Fizyoloji

Detaylı

Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır?

Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır? Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Çalışma - Araştırma / Original Article Joint Dis Rel Surg 2009;20(1):47-51 Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır?

Detaylı

Van ın Erciş İlçesinde Baş Bitinin Yayılışı

Van ın Erciş İlçesinde Baş Bitinin Yayılışı Türkiye oloji Dergisi, 34 (1): 45 49, 2010 Türkiye ol Derg. Türkiye oloji Derneği Turkish Society for Parasitology Van ın Erciş İlçesinde Baş Bitinin Yayılışı Nahit DURSUN 1, Zeynep TAŞ CENGİZ 2 1Erciş

Detaylı

Ankara da Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip İki İlköğretim Okulu Öğrencileri Arasında Enterobius vermicularis in Dağılımı

Ankara da Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip İki İlköğretim Okulu Öğrencileri Arasında Enterobius vermicularis in Dağılımı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (1): 54-58, 2009 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Ankara da Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip İki İlköğretim Okulu

Detaylı