2. Ulusal ktisat Kongresi / ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye"

Transkript

1 gücü Piyasas ve Cinsiyet Eitsizlii Açsndan Teklif Edilen Emeklilik Reformu Türkiye deki Kadn Emeklilerin Refah Seviyelerinin Yükselmesine Katkda Bulunabilir mi? Nuran Topal Asilbay * Özet Bu yaznn amac Türkiye de yaplmak istenilen emeklilik reformunun, kadn emeklilerinin refah seviyesine yapaca etkiyi, i!gücü piyasas ve cinsiyet e!itsizli i açsndan de erlendirmektir larn ba!ndan itibaren Türkiye deki sosyal güvenlik sisteminin ciddi sorunlar oldu u ortaya çkmaya ba!lam! ve zamanla da sürdürülebilirli i ortadan kalkm!tr. Bu sistemsel soruna çözüm olmas amacyla hazrlanan emeklilik sistemi reformu birçok açdan akademik tart!ma konusu olmu!, ancak kadn emeklileri nasl etkileyece i üzerinde neredeyse hiçbir çal!ma yaplmam!tr. Bu ilgisizli in nedeni, reformun teorik altyaps 1 itibaryla toplumdaki farkl sosyo-ekonomik gruplar açsndan (buna kadn i!gücü de dâhil olmak üzere) sorun yaratmayaca nn dü!ünülmesi, hatta böyle bir varsaymda dahi bulunulmamasdr. Ancak di er geli!mekte olan ülkelerde oldu u gibi, Türkiye de de sürdürülebilir ekonomik geli!menin önündeki en önemli engellerden birisi toplumun yerle!ik gelenek olarak nitelendirebilece imiz yapsn yeterince dikkate almadan yaplan uygulamalardr. Dolaysyla yaz, bu perspektif içerisinde reformun Türkiye de çok az ara!trma konusu yaplan kadn emeklilerin ya!am seviyelerine etkisini analiz etmeyi amaçlamaktadr. Böylece i! gücü piyasasndaki kadn aleyhine olan cinsiyet e!itsizli i gelene inin, öngörülen emeklilik sistemi içerisinde kadn emeklilerin ya!am seviyelerine nasl bir etki edece i analiz edilecektir. 0u bir gerçektir ki, i! gücü piyasasndaki mevcut cinsiyet ayrmcl ndan dolay kadn dezavantajl ve bunun da yaratt zayf bir konumda yer almaktadr. Yerle!ik gelenek içerisindeki bak! açsnn bu durumu yadrgamamas nedeniyle emeklilik sistemi de erlendirmelerinde de cinsiyet ayrmcl na dair herhangi bir sorun görülmemektedir. Oysa cinsiyet e!itsizli ini ekonomik geli!me için etken görmeyen politikalar ve uygulamalarla ya da di er bir deyi!le i! gücü piyasasndaki kadn popülâsyonun zayf konumunu güçlendirecek önlemler almadan, kadn erkek e!itsizli i giderilemeyece i gibi, bu durum ekonomik geli!me sürecine de olumsuz etki edecektir. Bu yaz, ampirik analizleri emeklilik sistemini olu!turan teorik yap içerisinde de erlendirerek, cinsiyetler açsndan refah seviyesi farkllklarn ölçecektir. 4! gücü piyasasndaki kadn popülasyonu için, istatistikler do rultusunda yaplacak olan simülasyon analizlerinin sunaca ampirik kant do rultusunda ele!tirel de erlendirme yaplacaktr. Anahtar Kelimeler: Emeklilik reformu, cinsiyet e!itsizli i, kadn emekliler, refah, Türkiye. * Ba msz, 1 Ön görülen emeklilik reform sistemi neo-liberal (neo-klasikal) ekonomik teori çerçevesinde hazrland için, bu teorinin ekonomik büyüme ile ekonomik geli!meye yakla!mlarna dikkat çekmek gerekir. Öyle ki bu teoriyi savunanlar, ekonomik büyümenin (GSMH nn) kendili inden ekonomik geli!imi de sa layaca n, bir ba!ka deyi!le serbest pazar piyasasnn varsaylan mekanizmalarnn sorunsuz çal!p bu mevcut ekonomik büyümeyi toplumun tüm kesimlerine da taca n ve böylelikle hedeflenen ekonomik geli!menin de sa lanaca n iddia etmektedirler. Oysa ekonomik geli!im teorisi, toplumlarn sosyal ve kültürel yaplar içersindeki objektif ve sübjektif birçok katmann ekonomik geli!im sürecine etkisi oldu unu; sadece büyümenin, hedeflenen ekonomik geli!meyi gerçekle!tiremeyece ini ileri sürmektedir. Nitekim birçok geli!mekte olan ülkede, ekonomik büyüme gerçekle!ti i halde ekonomik geli!me hedefi yakalanamam!tr.

2 Labour Market and Gender Inequality; would the current pension reform improve the wellbeing of women retirees in Turkey? Nuran Topal Asilbay * Abstract This paper explores the implications of pension reform on the wellbeing of women retirees in Turkey. The country s publicly managed pension system operating on the basis of pay-as-you-go (PAYG) principle has become one of the most costly schemes funded by the Turkish government since the beginning of 1990s. As a consequence the system has become unsustainable. The pension reform in Turkey has been widely researched and documented by national institutions, academics and also by international organizations such as the World Bank and the International Labour Organization. However, the position of women retirees has not been specifically examined, partly due to an assumption that their welfare needs would be met by an aggregate pension reform. This inattention to women retirees was also evident in the feminist literature, which solely focused on issues of sex equality for economically active women in Turkey. This paper highlights that women retirees constitute a highly vulnerable and under-researched group and that sex discrimination in pension entitlement, which is embedded in the Turkish pension system, appears to be the main reason for the current socio-economic vulnerability of this group. Hence this paper argues that given the country s institutional framework a mainstream pension reform will only serve to further widen the inequality gap between pension benefits of female and male pensioners in Turkey. Thus, it becomes important that gender equality considerations should be embedded in any future reform in order to prevent the discriminatory impact of an aggregate reform. Thus, this paper will highlight the importance of gender inequality as an important concern for economic development. The paper will evaluate the empirical evidence within the background theoretical framework of pension reform. Available data on labour market force for different socioeconomic groups will be the basis for the simulation analyses evaluation. Key Words: Pension reform, sex equality, women retirees. Welfare, Turkey. * Independent,

3 gücü Piyasas ve Cinsiyet Eitsizlii Açsndan Teklif Edilen Emeklilik Reformu Türkiye deki Kadn Emeklilerin Refah Seviyelerinin Yükselmesine Katkda Bulunabilir mi? 1. Giri Türkiye deki sosyal güvenlik sistemi,1990 larin ba!larndan itibaren alarm verir bir!ekilde aktüeryal dengesi bozulmu! devasa açklar vermeye ba!lam!tr (TUSIAD 1997). Bu dönemden itibaren hazine tarafndan bu aç finanse etmek için yaplan direk transferler kamu bütçesindeki en büyük kalemi olu!turmu!tur (Devlet Planlama Te!kilat 1996). Bu trendin uzun dönemli sürdürülebilir olamayaca 2000 li yllara gelindi inde kantlanm!tr (Topal 1999; 2003, Sayan ve Kirac 1999, Alper 1995). Türkiye deki emeklilik sisteminin sürdürülebilirli ini yitirmesinin ana sebebi çok yüksek ba mllk oran olmu!tur. 2 Her ne kadar, di er OECD ülkelerinde de ba mllk orannn yüksek oldu u görünse de, olu!um sebebi açsndan Türkiye ile aralarnda önemli farkllklar gözlenmektedir. Di er OECD ülkelerinde oldu u gibi Türkiye de de olu!an yüksek ba mllk oran, popülâsyonun do al ya!lanmasndan kaynaklanmam!; aksine, emeklilik sisteminin aktüreyal dengesi açsndan avantaj olmas gereken yüksek orandaki genç popülâsyona ra men, ekonomik geli!im sürecinde sa lkszca ya!anan gerek ekonomik, gerek sosyal, gerekse politik de i!imlerin etkisiyle olu!mu!tur. Böylece ekonomik büyümeye odakl ekonomik geli!im hedefi birçok alanda oldu u gibi emeklilik alannda da beklenmedik krizler yaratm!tr. Emeklilik reformu tart!malarnn perspektifini belirleyen inançlar, fikirler ve söylevler bir temele ba l olarak!ekillenirler. Buradan yola çkarak, uygulanan politikalar daha iyi anlayabilmek ve anlam katabilmek için yol gösterici bir teoriye ihtiyaç vardr. Dolaysyla reformun zeminini olu!turan bu teori, ara!trlan durumu aydnlatmas açsndan önem arz etmektedir. Emeklilik sistemi reform önerisi iki ana temadan olu!maktadr: birincisi var olan emeklilik sisteminin ele!tirisi, ikincisi de önerilen emeklilik reformunun savunulmasdr. Mevcut da tm modelinin en yo un ele!tiri ald alanlar verimlilik ve da lm kavramlar üzerinde olmu!tur. Da tma esas sistemlerin politik açdan suiistimale açk oldu u ve dolaysyla da, sistemin varl n a!an emeklilik faydas sözü verildi i öne sürülmektedir (Holzmann 1997). Bu fazla cömert emeklilik faydas, çal!anlar açsndan daha yüksek prim veya vergi olarak ortaya çkm!tr. Böylece, yüksek vergi ödemeden kaçnlarak enformel sektörün özendirilerek artt savunulmu!tur (World Bank 1994, Feldstein 1997b). Bilahare, i! gücü piyasasnda olu!turulan bu çarpklk neticesi, ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkileyerek, i!sizli e ve de üretim azl na yol açt dü!ünülmektedir. Dünya Bankas nn neo-liberal teorik yap içerisinde, emeklilik planlarna yakla!m, da tm modeline esas sistemlerin kaçnlmaz olarak hedeften!a!arak sürülebilirliklerini yitirecekleri savunulmaktadr (World Bank 1994, Browning 1975, Disney 1996). Bu yakla!m içerisinde, Dünya Bankasnn önerdi i emeklilik reformu üç katmandan olu!maktadr. Reform ana katman, her çal!an için zorunlu olarak tam fonlu tercihen özel olarak yönetilen bireysel emeklilik plan öngörmesidir. Bu ana katmana ilave olarak, yine zorunlu ve belirlenmi! fayda temelli da tm modeline ba l kamu emeklilik plann önermektedir. Sistemdeki bu ikinci katmann amac risklere kar! ya!llar için güvenlik a olu!turmasdr. Bu iki katman zorunlu klnrken, reformun üçüncü aya, yüksek gelirli çal!anlar için gönüllü olarak katlabilecekleri ki!isel tasarruf plan olarak sunulmaktadr. Belli gelir seviyesinin üzerindekiler için dü!ünülmü!, ayn zamanda da ulusal tasarrufu artrarak ekonomik büyümeye katkda bulunaca amaçlanm!tr. Her ne kadar, ksa dönemde böyle bir emeklilik yapsnn Türkiye için geçerli olmad dü!ünülse de, neo-liberal çerçeve içerisinde emeklilik sistemine yakla!mn nihai hedefinin bu yolda oldu unu, hem baz ara!trmaclarn öngörüsü hem de TUSIAD n raporundaki ipuçlarndan çkarmak mümkündür. (Topal 2003,Özbilgin and Topal 2001, Erdo du 2006, TUSIAD 2004). Son birkaç yllk zaman dilimine bakt mzda ise, daha önce görülmemi! 2 Ba mllk Oran, emekliler ve aktif prim ödeyenler arasndaki oran olup emeklilerin aktif çal!anlara göre saysdr.

4 bir!ekilde saysnda ve alannda, bireysel emeklilik sunan!irketlerin azmsanmayacak oranda art! göstermi!tir. Oysa ki!ilerin gönüllü olarak özel bireysel emeklili i tercih etmeleri zor oldu u gibi, üstelik Türkiye deki yerle!ik gelene e bakt mzda gönüllü olarak bu seçimi yapabilecek popülasyonunun oran ile kurulan bireysel emeklilik!irketleri arasnda korelasyonun bulunmad açk oldu u halde, böyle bir art!n olmasn ksa dönemde bireysel emeklili in te!vik edilerek kamu emeklilik sisteminin hafifletilmesi giri!imlerinin ipuçlar olarak görmek mümkündür. Di er taraftan, Dünya Bankasnn öngördü ü emeklilik reformuna ele!tiri getireniler, genel olarak reformun sosyal politika açsndan etkilerine odaklanan Uluslararas Çal!ma Örgütü nün (ILO) teorik yakla!mn payla!maktadrlar (Gillion, Turner ve Latulippe 2000). ILO nun emeklilik reformuna yakla!m, ülkeler arasndaki ekonomik, politik, sosyal ve kültürel yaplarn, bir ba!ka deyi!le yerle!ik gelenek olarak tanmlanabilecek farkllklarn önemini vurgulamakta; bu yüzden de tek bir emeklilik plannn genel olarak uygulanmasnn sakncal olaca n savunmaktadr. ILO nun yakla!mn savunanlar, emeklilik modelinin ülkelere özgü yerle!ik gelene e uygun olabilecek!ekilde esnek çoklukta olmas gerekti ini ileri sürerler. Böylece, yerle!ik gelenek yakla!m içerisinde emeklilik plannn, emeklilere güvenilir ve öngörülebilir emeklilik faydas sa lamaya yönelik olaca dü!ünülmektedir. Yine bu yakla!m savunanlar, mevcut da tm modelinin sosyal güvenli in amacna uygun i!levselli i ile birçok ya!lnn refah seviyesine pozitif etkisi oldu unu kabul etmekte ve Dünya Bankasnn mevcut sistemin kusurlu oldu u yönündeki iddiasna katlmamaktadrlar. Bu noktada, bu iki yakla!mn teorik arka planlarnn aydnlatlmas, ekonomik büyümeye ve geli!meye dair ana farkllklarn ayrt etmek açsndan önem arz etmektedir. Dünya Bankasnn yakla!mna göre refah ve adaletin sa lanmasnn ilk ko!ulu ekonomik büyümedir. Dünya Bankasnn önce büyüme yakla!mnn tersine, ILO nun yakla!m bu iddiay!iddetle ele!tirerek, yukardan a!a ya do ru damlama olaynn do al bir fenomen olarak gerçekle!ece ini kabul etmez. Nitekim böyle bir mekanizmann kaçnlmaz ve do al olarak gerçekle!ece i!eklindeki bu varsayma kar!n, birçok geli!mekte olan ülkede e!itsizli in artt gözlenmi!tir. (Mkandawire 2001, Sen 1992). Öncelikle, büyümenin yukardan a!a ya do ru yaylarak geli!menin sa lanaca iddias, büyük bir yanlg olarak ele!tirilmektedir. Çünkü bu damlama sistemini sa layacak faktörlerin eksikli i ya da di er bir deyi!le ekonomik sistemlere yerle!ik gelene in yeterince dikkate alnmad iddia edilmektedir. Daha da ileri giderek, damlama yöntemi ile alt kesimlere büyümenin yaylaca savunulmasnn kendi içerisinde çeli!ti i öne sürülmektedir. Öyle ki, e er üst kesimlerin istek ve ihtiyaçlarna yetecek kadar ekonomik büyüme sa lanamazsa, toplumun alt kesimleri açsndan çok az damlama gerçekle!ecek veya hiç bir damlama gerçekle!meyecektir. Dolaysyla, belli bir kesime sk!trlan ekonomik büyüme, sosyo-ekonomik gruplar asnda e!itsizli i arttraca için geli!meye katkda bulunmayaca gibi toplumun baz kesimleri açsndan gerilemeye yol açacaktr. Özellikle Amartya Sen in vurgulad ve geli!tirdi i ekonomik geli!me açsndan da kaçnlmaz önem arz eden ve son yllarda BM nin kalknma politikalarna adapte etti i, Yapabilirlik Yakla!m çerçevesinde ki!isel hürriyetler ve sosyal adalet olgularnn önemi büyüktür. Çevresel yap, hatta ki!ilerin bo! zamanlarn nasl de erlendirdiklerine dair göstergeler, bir ülkenin ne kadar ekonomik geli!me sa lad na dair fikir vermektedir. Emeklilik planlarna bu iki yakla!m içerisinde bakld nda, Dünya Bankas politikas daha çok ekonomik büyümeye odakl olup akümüle edilen fonlarn milli tasarrufu artraca varsaylarak ekonomik büyümeye katkda bulunaca iddia edilmektedir. Di er taraftan ILO nun sosyal politika yakla!m ise, sosyo-ekonomik farkllklar dikkate alarak güvenli ve öngörülebilen refahn e!it da tm üzerine odaklanmaktadr. Ekonomik büyüme ve ekonomik geli!me yakla!mn Türkiye için de ksaca analiz edecek olursak, büyüme nin geli!meyi sa lamasnda pek de ba!arl olunmad

5 gücü Piyasas ve Cinsiyet Eitsizlii Açsndan Teklif Edilen Emeklilik Reformu Türkiye deki Kadn Emeklilerin Refah Seviyelerinin Yükselmesine Katkda Bulunabilir mi? görülecektir. Gerçekten de Türkiye, ekonomik büyümede yani di er bir de i!le Gayri Safi Milli Hâsla (GSMH) baznda 177 ülkeden 17. olurken, 4nsani Geli!me Endeksinde 84 üncü ve daha da önemlisi ekonomik geli!menin en önemli göstergelerinden biri olan cinsiyet e!itli inde ise 111. srada kalm!tr. (UNDP Human Development Report 2007). Bu yaznn amac, emeklilik sisteminin özellikle de öngörülen emeklilik reform sisteminde göz ard edilen ama buna kar!n ekonomik geli!me sürecinde önemli yeri olan cinsiyet e!itsizli inin kadnlarn refah seviyelerine etkilerini de erlendirmektir. Yaz, cinsiyet e!itsizli ini emeklilik sistemi içinde sorunla!trarak, eski ve yeni emeklilik sistemlerinde kadnlarn ya!am standartlarn sosyo-ekonomik yoksunluk perspektifi içerisinde de erlendirecektir. 4kinci bölüm, Türkiye deki kadnn i!gücü piyasasndaki yerinin ve emeklilik hakk ediniminin tarihçesi incelenecektir. Üçüncü bölümde, Türkiye deki emeklilik sisteminin sorunlarna ksaca de inilecektir. Ayrca sosyo-ekonomik çerçeve içerisinde i!gücüne ait istatistikî veriler ile ya!am standardnn ampirik ölçe i olan gelir seviyesi (di er bir de i!le emeklilik faydas) temel alnarak, eski ve yeni emeklilik sistemi altnda simülasyon de erlendirmesi yaplacaktr. Dördüncü ve son bölümde ise, ampirik sonuçlar teorik yaplar içerisinde de erlendirilerek baz önerilerde bulunulacaktr.

6 2. Türkiye de Kadnn gücü Piyasasndaki Yerinin ve Emeklilik Hakk Kazanmnn Tarihçesi Yaznn bu bölümünde kadnlarn çal!masnn tarihçesi ksaca de erlendirilecek ve Türkiye için kritik önem arz eden cinsiyet e!itli inin, her alanda oldu u gibi emeklilik sisteminde akademik ilgiden yoksun kalmas sorunla!trlacaktr. Türkiye de kadnlarn i!gücü piyasasndaki yeri ve feminizm ile tan!malar yirminci yüzyln ba!larna gitmektedir (Özbilgin and Topal 2001). Her ne kadar, bu dönemde kadnlar sosyal etkile!im içerisine girmeye ba!lam!larsa da (örne in erkeklerle askeri görevleri birlikte üslenmi!ler ve azalan erkek i!gücüne takviye maksatl çal!ma alanlarna girmi!lerse de), 1. Dünya Sava! ve Osmanl 4mparatorlu unun gücünü kaybetmesiyle birilikte, cinsiyet e!itli i lehine ortaya çkan bu olumlu geli!me ne yazk ki bir daha bu boyutta görülmemi!tir. Buna kar!n Cumhuriyetin ilk yllarnda, cinsiyet e!itli i açsndan birçok önemli de i!iklik gerçekle!mi!, sözgelimi 1926 ylnda kabul edilen Medeni Kanunla birden çok kadnla evlenme (poligami) yasaklanm! ve bo!anmada kadna erkekle e!it hak verilmi!tir. Özellikle laik e itim ve kadnlarn çal!malar ile ilgili yasaklarn kalkmas yine bu dönemde olmu!tur. Her ne kadar, bu dönemde kadnlar için emeklilik hakk tannm! olsa da, bunun ancak uzun dönemde gerçekle!ebilecek bir ihtimal olmas nedeniyle bu hak, ödenekli i! haklarna yeni kavu!mu! olan Türk kadn için i!levsel olmam!tr lerde Atatürk ün ö retileri, cinsiyet e!itli i konusunda özellikle de kadnlarn çal!mas ile ilgili önemli ve kalc etki etmi!tir. Atatürk ün vizyonu, Türk kadnnn tüm çal!ma alanlarna girmesi için cesaret vermek ve bunun için düzenlemeler yaparak önlerindeki engelleri kaldrmaya yönelik olmu!tur. Türkiye de kadnlar 1920 lerde ödenekli kurumsal çal!ma alanlarna girmeye ba!lam! olmalarna ra men soysal güvenlik sistemi, Türk kadn için 1940 larn ba!larnda gerçekle!mi! ve Türk kadn ilk kez bu tarihte kurumsal emeklilik sisteminden faydalanm!tr. (Topal and Özbilgin 2001) Her ne kadar bu sistem, snrl ve dar kapsaml olsa da birçok ara!trmac bu dönemi cinsiyet e!itli i açsndan Türk feminist hareketi için yeni bir ça olarak nitelendirmi!lerdir li yllarda Atatürk ün devrimleriyle ba!layan kadnlarn toplum içerisinde erkeklerle e!it statü kazanmalar 1950 lerde hz kaybetmi! 3 ve 1988 ylndaki bo!anma ile ilgili de i!ikli e kadar herhangi bir ilerleme olmam!tr.(4lkkaracan 1996). Türk feminist hareketi, uzun bir sessizlikten sonra 1979 li yllarda kadnlarn sosyal problemleri ile tekrar ilgilenmeye ba!lam!tr (Akatli 1994). Bu tart!malar ayn zamanda ABD de ve Bat Dünyasnda da modern feminist hareketin çk!nn bir yansmas olarak da alglanm!tr. Her ne kadar yine bu dönemde sosyalist hareketin çk! ve kapitalist ekonominin kadn/erkek e!itsizli ini artrd na dair tart!malar gündeme damgasn vurmu!sa da, kadn emeklilerin durumu sorun olarak alglanp bu tart!malara dâhil edilmemi!tir. Bunu, Türk feminist hareketinin kendisini Marxism ile özde!le!tirmesine ve bu görü!ün de 1980 ler sonrasnda marjinal hale gelmesine ba lamak mümkündür.( Topal and Özbilgin 2001). Birçok geli!mekte olan ülkenin 1970 lerin ba!larndan itibaren, Dünya Bankas nn önerisi ve direktifi altnda uygulad neo-liberal politikalar, 1982 ylnda rejimin normalle!meye ba!lamas ile birlikte Türkiye nin de ekonomik politikalarn belirlemeye ba!lam!tr. Özellikle Özal n devrimleri ile ba!layan neo-liberal politikalar dönemi, Türk toplumunda daha önce hiç görülmemi! de i!ikliklere yol açarak 1980 lerin ortalarna do ru Türkiye deki feminist hareketinde baz bölünmelere neden olmu!tur. Bu ideolojiyi destekleyen farkl snflarn ve gruplarn neo-liberal ekonomi içerisinde servet edinimi, 3 Baz yazarlar bunun en önemli nedeninin, Demokratik Partinin dini ideolojilerin hükümetin siyasetine yeniden girmesine izin vermesi oldu unu öne sürmü!lerdir.

7 gücü Piyasas ve Cinsiyet Eitsizlii Açsndan Teklif Edilen Emeklilik Reformu Türkiye deki Kadn Emeklilerin Refah Seviyelerinin Yükselmesine Katkda Bulunabilir mi? grubun kendi içinde e!itsizliklerin artrmasna ve kutupla!malara yol açm!tr. Bu sosyal çerçeve içerisinde, cinsiyet e!itli ini savunanlar saysal olarak azalm! ve bir grup elit akademisyenle iyi e itim alm! kentli kadnlardan olu!an dar bir grup olmu!tur. Bu da e!itlik hareketinin alt sosyo-ekonomik gruplara eri!ebilirli ini azaltm!, hatta imkânsz hale getirmi!tir. Türkiye de 1980 li yllar kadn haklar için pek avantajl geçmemi! olsa da, 1983 te yürürlü e giren emeklilik kanunu tarm çal!anlar için sosyal bir güvence olu!turmu!tur. Büyük oranda kadnlardan olu!an (Bkz. Tablo 1) bu sektörde çal!anlarn büyük bir ksmna teorik de olsa emeklilik hakk verilmi!tir. Ancak, burada yeri gelmi!ken haklar ve yapabilirlikler arasndaki önemli fark vurgulamakta fayda vardr. Çünkü tarmda çal!an kadnlar yüksek oranda e itimsiz olduklar için bu haktan ancak biraz daha e itimli olan evin erke inin (babalar veya kocalar ya da i!verenleri) yardmyla faydalanabileceklerdir. Görüldü ü gibi teorik olarak hakka sahip olunsa bile ondan yararlanmak her zaman mümkün olmayabilmektedir. Tablo 1: Kadn çal!anlarn sektörel bazda toplam çal!an nüfusa göre oran ( ) Yl Toplam Tarm Endüstri Hizmet Kaynak: DIE Kadn 4statistikleri 1995 ve T.C. Ba!bakanlk TÜ4K Kadnlarn çal!malarn etkileyen bir di er sosyal fenomen ise, 1970 lerden bu yana krsaldan kente, artan sayda göçün gerçekle!mesidir. Bu fenomen, göçmen kadnlarn hayatlar üzerinde sosyal ve ekonomik açdan olumsuz sonuçlar olu!turmu! ve plansz bir!ekilde kentlerde olu!an bu fenomenal büyüme, beklenmedik sosyal ve politik sonuçlar do urmu!tur. Genellikle, alt sosyo-ekonomik snflarn kentlere göçü benzer düzen izleyerek, önce erkeklerin göç etmesi ile ba!lam!tr. Ekonomik ve sosyal ba!ar sa ladktan sonra, akabinde ailelerin di er fertleri göç etmi!tir. Bu!ekilde kadnlar erkeklere kyasla yeni kent ya!amnn getirdi i ekonomik ve sosyal de i!iklikler, kendilerini kente göç ettiren erkeklere finansal ba mll arttrm!tr. Dolaysyla da cinsiyet e!itli i açsndan olumsuz etkileri olmu!tur. Krsal kesimdeki i! frsatlarna kyasla, Türkiye de birçok!ehir, e itimsiz veya çok az e itilmi! göçmen kadn için uygun çal!ma frsatlar sunmamaktadr. Ayrca, vasfsz i!lerde cinsiyet ayrmcl, vasfl i!lere oranla daha yüksektir (Kandiyoti 1997). Krsal kesimdeki kadn, gerek tarmda gerekse de hane içi ekonomide aktif iken, kentte bu aktivitelerini yitirerek, ekonomik geli!me sürecinin yükseltmeyi hedefledi i yapabilirlik kapasitelerini azaltm!tr. Haklarn yapabilirliklere dönü!mesi perspektifinden bakld nda, modern Türkiye de anayasa, kadn ve erke in e!it oldu unu ve e!it haklara sahip oldu unu söylemektedir. Ancak, pratikte çal!ma alanndaki cinsiyet e!itli i uygulamas kurumun ideolojik seçimine ve iyi niyetine ba l olabilmekle birlikte, kapitalist sistemin çal!masna da ba ldr. Türkiye de halen baz organizasyonlar kadn i!çi almamaktadr. Bu uygulamay sübjektif bazda hakl çkaran gerek dini inançlar, gerekse organizasyonun kültür ve gelene i herhangi bir hukuki aray! olana n ortadan kaldrmaktadr. Bununla

8 birlikte, cinsiyet e!itli i ve cinsiyet ayrmcl için hukuki ve politik deste in noksanl, kadn emeklilere direk ve olumsuz etki etmektedir. Emeklilik hakk sunan SSK, Ba -Kur ve Emekli Sand, sistemin yaps içerisinde emeklilik faydas ve sosyal güvenlik açsndan çe!itli e!itsizlikler barndrmaktadr. Özellikle de Ba -Kur a tabi çal!anlarn emeklilik faydalar, refah seviyelerini korumakta yetersiz kalmaktadr. Nitekim tarm sektöründe Ba -Kur a ba l çal!anlarn ço unun kadn i!çiler olmasna kar!n, SSK ve Emekli Sand çal!anlarna tannan hamilelik sigortas bunlara tannmam!tr. Bu ilgisiz yakla!m, yapsal cinsiyet ayrmcl nn yerle!ik gelenek içerisindeki köklerinin ne kadar derin oldu unu göstermesi açsndan önemlidir. Her ne kadar bu yaznn kapsam haklar ve yapabilirlikler kavramlarn derinlemesine incelemek olmasa da, haklarn yapabilirliklere dönü!türülmesi, kadn erkek e!itsizli inin boyutunu anlamak açsndan faydal oldu undan yaznn ilerleyen bölümlerinde yeri geldi ince de inilecektir.

9 gücü Piyasas ve Cinsiyet Eitsizlii Açsndan Teklif Edilen Emeklilik Reformu Türkiye deki Kadn Emeklilerin Refah Seviyelerinin Yükselmesine Katkda Bulunabilir mi? 3. Mevut Emeklilik Sisteminin Yapsndaki Sorunlar ve Reformun Cinsiyet Eitsizlii Üzerindeki Etkisi Türkiye de de uygulanmakta olan da tma esas emeklilik modelinin çal!rl, mevcut aktif popülasyon tarafndan ödenen primler ile emeklilik faydas alan pasif emekli popülasyon arasndaki matematiksel dengenin sa lanmas ile olur. Da tma esas sistem içerisinde bu denge,!u 4 de i!kene ba ldr: 1) Prim ödeyen çal!anlarn says, 2) Kazançlardan kesilen vergi veya ödenen prim oran, 3) Emeklilere ödenen fayda miktar, 4) Emeklilik faydas alan emeklilerin says 1 ve 4 numaral de i!kenler ba mllk orann (pasiften aktife) belirler. 2 ve 3 numaral de i!kenler ise belirli bir zaman içerisindeki gelire ki!inin emeklilik faydas orann (aylk ba lama oran) belirler. Çe!itli popülist sebeplerden dolay yaplan müdahaleler, yapsal noksanl a yol açm! ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinden kaçnlmasna neden olmu!tur. Bu ise, söz konusu de i!kenleri ciddi biçimde etkileyerek da tma esas modelin dengesini bozmu! ve 1988 ylnda kayda geçmi! herhangi bir sosyal güvenlik aç yok iken, 1989 ylnda çarpc bir!ekilde %18,4 orannda açk olu!mu!tur. Türkiye de, Dünya Bankasnn politikalar do rultusunda gerçekle!tirilecek olan emeklilik reformu, orta ve uzun dönemde ortaya çkacak radikal de i!iklikler içermektedir. Yaplan de i!ikliklerin rehabilite yerine reform olarak nitelendirilmesi, yaplmas hedeflenen radikal de i!ikliklerin göstergesidir. Reformun ana hedefi, ise emeklili in bireysel tasarruf hesaplar üzerine oturtulmasdr. Ancak, reformun ana katmann olu!turan bireysel emeklilik sisteminde, maa!a ba l prim ödemesiyle emeklilik faydas arasnda sk bir ba olmas nedeniyle, kadnlarn emeklilik gelirlerinde dü!ü! ya!anmasna olabilece i için ele!tirilmektedir. (James 2003). Di er taraftan reformun savunucular (World Bank 1994) ise çoklu basamakl sistemin erkekler lehine olan çarpklklar giderece ini iddia etmektedir. Bu bölüm, çeli!en bu iki argüman tart!arak alternatif emeklilik sistemlerinin cinsiyetler üzerindeki farkl muhtemel etkilerini sorgulayacaktr. Hane halk anket verileri temel alnarak, kadn ve erkeklerin çal!ma tarihçeleri de dikkate alnarak her iki cinsiyetin eski (mevcut) ve yeni (reform sonras) sistem altndaki olas emeklilik faydalar simüle edilecektir. Birçok emeklilik sistemine göre, (gerek geleneksel belirlenmi! fayda modeli, gerekse belirlenmi! katk modeli) ki!inin emeklilik faydas, ki!inin i!gücü piyasasndaki deneyimine ba l olarak sa layabildi i katk payna dayanr. Ancak emeklilik faydasnn katkya dayal olmas, uzun süre çal!(a)m! ve dolaysyla daha az katk sa layabilmi! kadnlar için e!itlik açsndan problem te!kil etmektedir. 4!gücü katlm oranlarna baklacak olunursa, özellikle de evli kadnlarn kesintisiz olarak i!gücü piyasas ile ba lar erkeklere nispeten daha az olmaktadr. Bunun en önemli nedeni ise aile içi i! da lm yapsndan kaynaklanmaktadr. Dolaysyla, elde edilecek emeklilik faydas, ne kadar sk bir!ekilde çal!ma kazancna veya katk oranna ba lanrsa bu, kadnlarn mevcut pozisyonlarndan dolay aleyhlerine olacaktr. Bu yüzden, son yllardaki kazanc esas alarak emeklilik gelirini hesaplayan belirlenmi! fayda modeli kadnlarn lehine olacaktr. Bu modelin alternatifi olan belirlenmi! katk modelinde ise, tüm yllarn kazanc e!it olarak de erlendirilip birle!ik faiz yöntemi ile emeklilik geliri hesaplanaca ndan kadn çal!anlarn lehine olmayacaktr.

10 Sistemin kurallarndan bir di eri de (hangi model altnda olursa olsun) kadnlarn erkeklere kyasla be! yl daha erken emekli olmasna izin vermektedir. Oysa birçok ülkede oldu u gibi, Türkiye de de kadnlarn ömürleri erkeklere kyasla daha uzundur. Dolaysyla, belirlenmi! katk modelinde hesaplamalar cinsiyetlerin bu kabullenmi! tahmini ömür uzunlu una göre yapld n göz önünde bulundurursak (Etselle 2003), kadnlar açsndan emeklilik gelir getirisi daha dü!ük çkacaktr. 3.1 Ampirik Deerlendirme: Çal!ma statüsü ve elde edilen kazanç, ki!inin ya!llktaki durumunu belirleyen en önemli de i!kenlerdir. Dolaysyla, hayat boyu kazançlarn iki cinsiyet arasndaki e!itsizli ini anlayabilmek için, tarihsel veriler analiz edilmi!tir. Emeklilik gelirinin yeterlili i farkl sektörlerde çal!an kadnlar ve erkekler için eski ve yeni emeklilik modelleri altnda kar!la!trma yaplarak ölçülecektir. Bu analitik çerçeve içerisinde ampirik incelemenin amac, cinsiyet e!itli i açsndan her iki emeklilik modelinin olumlu ve olumsuz etkilerini kyaslamak ve kar!la!trmaktr. Model 1: Mevcut (eski) sistem: Da tm esasl belirlenmi! fayda modeli Model 1 in sürdürülebilir olabilmesi için aktüeryal dengesinin sa lanmas gerekmektedir. Belirlenmi! fayda modellerinde, emeklilik hakk çal!lan yllar ve kazanlan maa! (özellikle de çal!ma yllarnn sonuna do ru) üzerinden önceden belirlenmi!tir. Söz verilmi! bu emeklilik faydasnn gerçekle!ebilmesi için sistemin aktüeryal dengesini korumas!arttr. Model 1 için yaplacak simülasyona ili!kin a!a daki denklemin anla!labilirli i açsndan emeklilik sisteminin finansal denge içerisinde oldu u varsaylm!tr ve denklemin her iki tarafndaki maa!lar e!itlenmi!tir. Gelir tarafndaki maa! genelde hayat boyu kazancn ortalamasn, gider tarafndaki maa! ise genelde son be! yllk maa!n ortalamasn göstermektedir. K Ç F = E F= Emeklilik Faydas K= Katk pay oran Ç= Çal!anlarn oran E= Emeklilik oran Da tma dayal sistemlerde, mevcut sigorta kapsamnda çal!anlarn sa lad katklar emeklilerin maa!lar ve faydalarn finanse etmektedir. Yukardaki denklemde görüldü ü gibi demografi ve i! gücü piyasas, emeklilik maa!nn ve de sistemin aktüeryal dengesini sa lamakta önemli rol oynamaktadr. Model 2: Reform (yeni) edilmi! model: Fon esasl belirlenmi! katk modeli Model 2 nin aktüeryal dengesi, katk ve fayda arasndaki ili!ki dolaysyla garanti altna alnm!tr. Ki!inin emeklilik geliri; kazanca, katk oranna, çal!ma zaman dilimine ve emeklilik hayat beklentisi ile belirlenen birikmi! fon miktarna ba ldr. Model 2 de, Model 1 dekinin tersine fonun olu!umunda çal!ann tüm çal!ma hayatndaki kazanc önem ta!maktadr. Kazanç ve fon birikimi arasndaki matematiksel ili!ki a!a daki denklemde gösterilmi!tir. Bu denklemde, belirlenmi! katk modelinin finansal yaps öncelikle baz temel varsaymlarla formüle edilecektir. 4lk olarak katk ödemeleri ve emeklilik ödenekleri arasndaki ba lantnn yllara göre kyaslanabilece i varsaylm!tr. Ayrca reel maa!larn art! oran ve enflasyon oran da sfr kabul edilerek etkisizle!tirilmi!tir. Basitle!tirilmi! bu varsaymlar altnda Model 2, çal!ma hayat süresince fonda toplanan katklar emeklilik hayat süresine yayarak ödemeyi öngörmektedir. Burada di er sakl bir varsaym ise, emeklilik fonunun yönetim masrafn

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 37-47 statistikçiler Dergisi Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei Ayhan Topcu Sermaye Piyasas Kurulu Eskiehir Yolu

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI T.C. BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Yüksek Lisans Tezi BURÇAK AKANSEL "STANBUL, 2011 T.C BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" SOSYAL B"L"MLER ENST"TÜSÜ SPOR YÖNET"M" YÜKSEK

Detaylı

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 *

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y*ld*z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (gyay@yildiz.edu.tr) Abstract The Stabilization

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Yayın No: 2885 TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Uzmanlık Tezi Yusuf Ziya TÜRK YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2014 ISBN 978-605-4667-81-9 Bu tez Müsteşar

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

ÜCRET, PERFORMANSA GÖRE ÜCRET VE ÇALI ANLARIN ALGISI: ABD DE FEDERAL DÜZEY ÖRNE

ÜCRET, PERFORMANSA GÖRE ÜCRET VE ÇALI ANLARIN ALGISI: ABD DE FEDERAL DÜZEY ÖRNE ÜCRET, PERFORMANSA GÖRE ÜCRET VE ÇALI ANLARIN ALGISI: ABD DE FEDERAL DÜZEY ÖRNE Dr. Selim Co kun Hakan Dulkadiro lu T.C. Ba bakanl k T.C. Ba bakanl k Özet Bu makale iki k mdan olu maktad r. Birinci k mda,

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı