T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ"

Transkript

1 D T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DİKKAT! 23 OCAK 2012 PAZARTESİ SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. kimlik numaranızı aşağıya yazınız ve imzanızı atınız. ADINIZ SOYADINIZ T.C. KİMLİK NUMARANIZ İMZANIZ : : : : 2. Bu sınav toplam 100 sorudan oluşmaktadır. 3. Sınav süresi 210 dakikadır. 4. Her bir soruya verilecek cevap çoktan seçmeli seçeneklerden seçilecek olup, yanlış doğruyu götürmemektedir. 5. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası gerekçesi ne olursa olsun sınav salonundan çıkamayacaklardır.

2

3 Türkiye Taşkömürü Kurumu Görevde Yükselme Sınavı ORTAK ZORUNLU DERSLER Not: Bu bölümde cevaplandırılacak toplam soru sayısı 30 dur 1. Aşağıdakilerden hangisi Doğal Yargıç İlkesi nin bir sonucudur? 4. Aşağıdakilerden hangisinin seçme ve halk oylamasında oy kullanma hakkı yoktur? (A) Herkesin dilediği yerde dava açabilmesi (B) Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mercii önünde yargılanmaması (C) Görülecek davaya göre olağan üstü yargılama mercilerinin kurulabilmesi (A) 18 yaşından büyük askeri öğrenciler (B) 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı (C) Taksirli suçlardan hüküm giyenler (D) Yurtdışında bulunan 18 yaşını dolduran Türk vatandaşları (D) Herkesin dilediği kişiye karşı dava açabilmesi Anayasası na göre milletvekili olabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisine sahip olmak zorunlu değildir? 5. Aşağıdakilerden hangisinde TBMM nin seçimler dâhil bütün işlerinde toplantı yeter sayısı ve en az karar yeter sayısı sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir? (A) 25 yaşını tamamlamış olmak (B) Askerlik hizmetini yapmış olmak (C) En az ilkokul mezunu olmak (D) Taksirli suçlardan hüküm giymemiş olmak (A) (1/3)+1, 1/2 (B) 1/3, (1/4)+1 (C) 1/2, (1/3)+1 (D) 1/3, 1/5 3. Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç toplu - bireysel olarak işlenen suçlarda kaç saat - gün içinde hakim önüne çıkarılması gerekir? (A) 2 gün 24 saat (B) 4 gün 48 saat (C) 1 gün 36 saat (D) 1 gün - 12 saat 6. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Tamimi nin özelliklerinden biri değildir? (A) Bir ihtilal bildirisidir. (B) Osmanlı Hükümeti nin görevini yapmadığı bildirilmiştir. (C) Ulusal dernekler tek çatı altında birleştirilmiştir. (D) Ulusal egemenliğin ilk adımı atılmıştır. 1

4 7. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı ndan hangi antlaşma ile çekilmiştir? (A) Paris Barış Antlaşması (B) Mondros Mütarekesi (C) Lozan Barış Antlaşması (D) Sevr Antlaşması 10. T.C. Anayasası nda yer alan Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? (A) Milli güvenlik siyaseti (B) Milli hedef (C) Milli bütünlük kavramı (D) Milli güç kavramı 8. Milli egemenlik esasına dayanan bir devletin kurulması düşüncesi ilk kez ne zaman dile getirilmiştir? (A) Amasya Genelgesi nde (B) Amasya görüşmelerinde (C) Erzurum Kongresi nde (D) Sivas Kongresi nde 11. Aşağıdakilerden hangisi Türk idari teşkilatına hakim olan temel ilkelerden biri değildir? (A) Merkezden yönetim ilkesi (B) Yerel yönetim ilkesi (C) İdarenin bütünlüğü ilkesi (D) Kamu tüzel kişiliği ilkesi 9. Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığı altında toplanır? (A) Genelkurmay Başkanı (B) Milli Savunma Bakanı (C) Cumhurbaşkanı (D) Başbakan 12. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlara bir örnektir? (A) Maden Tetkik Arama (B) Anadolu Ajansı (C) Kamu İhale Kurumu (D) Denizcilik Müsteşarlığı 2

5 13. Döner sermaye kurulması için aşağıdaki birimlerden hangisinin olumlu görüşünün alınması gerekmektedir? (A) Maliye Bakanlığı-Sayıştay (B) Maliye Bakanlığı-Devlet Personel Başkanlığı (C) Maliye Bakanlığı- Bakanlar Kurulu (D) Maliye Bakanlığı-İçişleri Bakanlığı Sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına konulan yasaklardan biri değildir? (A) Kovuşturma ve yargılama (B) Ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunma (C) Hediye alma, menfaat sağlama (D) Denetimindeki teşebbüslerden menfaat sağlama Sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilenler sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeleri durumunda fesih tarihinden itibaren ne kadar süre kurumların sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilemezler? (A) 6 ay süre (B) 1 yıl süre (C) 2 yıl süre 17. Aşağıdakilerden hangisi sendikalara üye olamayacak kamu görevlileri arasında yer almaz? (A) Merkezi denetim elemanları (B) Hukuk müşavirleri (C) Emniyet Genel Müdürlüğü personeli (D) Üniversite öğretim üyeleri (D) 3 yıl süre 15. Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından biri değildir? Sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, 1., 2., 3., ve 4. derecelerde kadro ihdas edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin kararı gereklidir? (A) Sadakat (B) Davranış ve işbirliği (C) Tarafsızlık ve devlete bağlılık (D) Uygulamayı isteme hakkı (A) TBMM (B) Cumhurbaşkanı (C) Bakanlar Kurulu (D) Maliye Bakanlığı 3

6 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre, sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebilmesi için, sicil ve başarı değerleme düzeyi en az ne olmalıdır? (A) A (B) B (C) C (D) D 22. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte yazım yanlışı vardır? (A) Yazık ki beni henüz tanıyamamışsın. (B) Akşam ki konuşmalarından pişman görünüyor. (C) Okuldaki yanlışların düzeltmeye çalışmalısın. (D) Demek ki aramızda dostluk kalmamış Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda; süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren kaç gündür? (A) 5 (B) 7 (C) 10 (D) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de/ -da nın yazımı yanlıştır? (A) Minik Büşra da hastalanmış. (B) Perdeler de yıkanınca her şey tertemiz oldu. (C) Sanki bizi gördü de görmezlikten geldi. (D) O, sınava bizim okulda katıldı. 21. KİT lerde çalışan sözleşmeli personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tespit edilen ücret türüne ne ad verilir? (A) Temel ücret (B) Başarı ücreti (C) Kıdem ücreti (D) Derece ücreti 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır? (A) Edebiyat (yazın), bir bakıma yaşamın kendisi değil midir? (B) Bir eleştirmen, biçimden daha çok muhtevaya (içeriğe) önem vermelidir bence. (C) Bu yapıt (Çalıkuşu), bir genç kızın başından geçen olayları anlatıyor. (D) Kanıksamak (alışmak) sözcüğü sadeleşme akımı sırasında türetilen bir kelimedir. 4

7 25. Aşağıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Deniz( ) düşünceye benzer( ) Denizin ürünü inci( ) düşüncenin ürünü akıldır( ) (A) (,) (.) (,) (.) (B) (;) (.) (;) (.) (C) (,) (.) (:) (.) (D) (,) (:) (,) (!) 28. Hangi ifade Yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerler kapsamında değerlendirilemez? (A) Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler. (B) Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol gösterirler. (C) Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltirler. (D) Kamu personelinin giyiniş ve görünüşünü düzenlerler. 26. Halkla ilişkilerin temel ilkeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkeleri arasında yer almaz? (A) Dürüstlük (B) Kişilik (C) İnandırıcılık (D) Yineleme 27. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin aşamalarından uygulamanın nasıl sonuç verdiğinin ve hedef kitlenin tepkilerinin incelendiği aşamayı ifade etmektedir? 29. Etik ikilem nedir? (A) İki ya da daha fazla değerin çatışma halinde olmasıdır. (B) Gerçek ya da tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı ve eşitlik ilkesine aykırı davranmadır. (C) Takdir yetkisini kullanımdan kaçınmadır. (D) Kamu görevlilerinin ayrıldıktan sonra kurumu ile iş yapmasıdır. (A) Bilgi toplama (B) Planlama (C) Uygulama (D) Değerlendirme 5

8 30. Kamu görevlileri, gerçek ya da tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan davranışta bulunamazlar (Madde 9). Yukarıdaki ifadede açıklanan etik dışı davranış hangisidir? (A) Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme (B) Takdir yetkisini kullanmaktan kaçınma (C) Hizmet kayırmacılığı (D) Çıkar çatışması ORTAK ZORUNLU DERSLER TESTİ BİTTİ. ALAN DERSLERİ TESTİNE GEÇİNİZ. 6

9 Türkiye Taşkömürü Kurumu Görevde Yükselme Sınavı ALAN DERSLERİ TESTİ Not: Bu bölümde cevaplandırılacak toplam soru sayısı 70 dir 31. Aşağıdaki işlemlerden hangisi kamu harcaması değildir? (A) Mal alım (B) Taşıma işleri (C) Yapım işleri (D) Mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işleri 34. İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına uğradığını iddia eden aday veya isteklilerin Kamu İhale Kurumu na yaptıkları başvuru yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? (A) İtirazen şikayet (B) Şikayet (C) Temyiz (D) İtiraz 32. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde iptal edilen ihale aşağıdakilerden hangisidir? (A) Pazarlık usulü (B) Belli istekliler arasında usulü (C) Doğrudan temin (D) Açık ihale usulü ihale 33. İhale dökümanında yapılacak olan değişiklik aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılabilir? (A) Aciz fişi (B) Geçici ilan (C) Ön ilan (D) Zeyilname 35. Muhasebe sürecinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra yapılır? (A) Büyük defter kayıtlarının yapılması (B) Yevmiye defteri kayıtlarının yapılması (C) Envanter kayıtlarının yapılması (D) Genel geçici mizanın düzenlenmesi 36. Aşağıdakilerden hangisi kesin mizan ile geçici mizan arasındaki farkı ifade etmektedir? (A) Genel geçici mizanın büyük defter kalanlarından düzenlenmesi (B) Kesin mizanın büyük defter kalanlarından düzenlenmesi (C) Kesin mizanın envanter kayıtlarından sonra düzenlenmesi (D) Genel geçici mizanın envanter kayıtlarından sonra düzenlenmesi 7

10 37. Peşin olarak demirbaş alındığında hangi hesap borçlandırılır? (A) Demirbaşlar (B) Satıcılar (C) Kasa (D) Ticari Mallar 40. X işletmesinin dönembaşı envanter bilgileri aşağıdaki gibidir: Kasa: 400 Bankalar:100 Satıcılar:150 Ticari Mal:200 Banka kredileri: 125 Alacak senetleri:175 Bu bilgilere göre işletmenin sermayesi kaç TL dir? (A) (B) Borç Senetleri Hs. Kasa Hs. XX XX (C) 875 (D) 600 Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir? (A) Borç senedinin ödenmesi (B) Borç senetlerinin protesto edilmesi (C) Borç senetlerinin ciro edilmesi (D) Borç senedinin verilmesi 39. İşletmede ay sonunda 191 İndirilecek KDV 400.-TL, 391 Hesaplanan KDV 520.-TL ise, ay sonu KDV mahsup kaydında aradaki fark hangi hesaba kaydedilir? (A) İndirilecek KDV (B) Devreden KDV (C) Ticari mallar 41. İşletmenin faaliyetlerini ve varlığını sürdürmek için belirli bir dönemde gelir elde etmek için tükettiği mal ve hizmetlerin parasal tutarına ya da faydası tükenmiş maliyete ne ad verilir? (A) Harcama (B) Maliyet (C) Gider (D) Zarar (D) Ödenecek vergi ve fonlar 8

11 42. Gelecekte ortaya çıkması beklenen, karar seçenekleri arasında fark gösteren ve karar alma sırasında göz önünde bulundurulması gereken maliyetlere ne ad verilir? (A) Geçerli maliyetler (B) Geçersiz maliyetler (C) Batık maliyetler (D) Fırsat maliyetleri 43. Belli bir faaliyet aralığında sabit, ancak bu faaliyet aralığı aşıldığında basamaksal artış gösteren giderlere ne ad verilir? (A) Sabit giderler (B) Değişken giderler (C) Yarı sabit giderler (D) Yarı değişken giderler 45. Birim satış fiyatı ile birim değişken maliyet arasındaki farka ne ad verilir? (A) Katkı oranı (B) Güvenlik oranı (C) Katkı payı (D) Güvenlik payı 46. X üretim işletmesinde dönemde gerçekleşen bilgiler şöyledir: Dönem Başı Yarı Mamul Stoku Dönem Başı İlk Madde Stoku Dönem Sonu İlk Madde Stoku TL TL TL Satın Alınan İlk Madde Maliyeti TL Bu bilgilere göre üretimde kullanılan ilk madde ve malzeme maliyeti ne kadardır? (A) TL (B) TL (C) TL 44. İşletmenin üretimini yaptığı mamulün birim satış fiyatı 9.-TL, birim başına değişken maliyetleri 5.-TL ve toplam sabit maliyetler TL dır. Bu bilgilere göre başabaş noktasındaki satış miktarı ne kadardır? (A) birim (B) birim (C) birim (D) birim (D) TL 47. İşletme bütçelerinin hazırlanmasında, aşağıdaki bütçelerden hangisinin ilk önce hazırlanması gerekir? (A) Nakit bütçesi (B) Üretim bütçesi (C) Satış bütçesi (D) Tedarik bütçesi 9

12 48. Kapsamlı bir bütçeleme ve kontrolü anlayışını belirlemiş büyük işletmelerde işletme bütçelerinin düzenlenmesinde bütçenin temel varsayımlarını belirlemek, birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bütçenin onayının alınması görevlerini üstlenen birim hangisidir? 50. Bir üretim işletmesinde bütçe döneminde direkt işçilik saati (DİS) çalışılacağı, DİS başına değişken genel üretim giderlerinin 2.-TL/DİS, yıllık toplam sabit genel üretim giderlerinin TL olacağı öngörülmektedir. Bu bilgilere göre işletmenin bütçelenen toplam genel üretim giderlerini hesaplayınız? (A) Bütçe komitesi (B) Bütçe müdürlüğü (C) Bütçe şefliği (D) Muhasebe müdürlüğü (A) TL (B) TL (C) TL (D) TL 49. İşletmede uygulanan planlar ve alınan kararların işletmenin aktif ve pasif yapısı üzerinde oluşturacağı etkileri belirleyerek işletmenin finansal (mali) durumunu gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir? 51. Bağlı bulundukları işletmede, faaliyet ve işlemlerin belirlenmiş politikalara, planlara ve yönergelere uygunluğunu, varlıkların korunmakta olduğunu ve yönetimin açıkladığı her türlü bilginin doğruluk ve güvenilirliğini araştıran denetçiler hangileridir? (A) Proforma bilanço (B) Proforma gelir tablosu (C) Nakit akım tablosu (D) Satışların maliyeti tablosu (A) Dış denetçiler (B) İç denetçiler (C) Mali müşavirler (D) Bağımsız denetçiler 10

13 52. Aşağıdaki işletmelerden hangisinde bağımsız denetim zorunlu değildir? 55. Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesi ile ilgili bilgilerden biri değildir? (A) Sermaye Piyasası Kanunu na tabi şirketler (B) Bankalar ve özel finans kurumları (C) Tüm anonim ve limited şirketler (D) Bireysel emeklilik fonları 53. Aşağıdakilerden hangisi esas denetim tekniklerinden biri değildir? (A) Nakit bütçesi, işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını miktar ve zaman bakımından uyumlaştırmaktadır. (B) Nakit bütçesi uzun vadeli bir finansal plandır. (C) Nakit bütçeleri, günlük, haftalık, aylık, üç ya da altı aylık dönemler için hazırlanabilir. (D) Nakit bütçesinde nakit çıkışı, nakit girişinden fazla ise fon açığı var demektir. (A) Soruşturma (B) Kayıt ve belgelerin incelenmesi tekniği (C) Fiziki inceleme tekniği (D) Doğrulama tekniği 56. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal başa baş analizinin varsayımlarından biri değildir? (A) Birim satış fiyatı değişkendir. 54. Aşağıdakilerden hangisi kârı arttırmak için yapılan hilelerden biri değildir? (A) Karşılık ayırmamak (B) Giderler, sabit ve değişken olarak ikiye ayrılmaktadır. (C) İşletmenin tek bir ürün ürettiği kabul edilmektedir. (D) Sabit giderler, çeşitli üretim seviyelerinde aynı kalmaktadır. (B) Düşük amortisman oranları kullanmak (C) Varlıkları olduğundan düşük değerlemek (D) Reeskont hesaplamamak 11

14 57. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli fon kaynaklarından biri değildir? 60. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz tekniklerinden biri değildir? (A) Ticari kredi (B) Finansman bonosu (C) Ticari banka kredileri (D) Tahvil (A) Karşılaştırmalı tablolar yöntemi (B) Satışların yüzdesi yöntemi (C) Dikey yüzdeler yöntemi (D) Oranlar yöntemi 58. Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısına ilişkin teorik yaklaşımlardan biri değildir? (A) Vergi faktörü kuramı (B) Finansal sıkıntı maliyeti kuramı (C) Stok bulundurma kuramı (D) Temsilci maliyetleri kuramı 61. Aşağıdakilerden hangisi cari oranı vermektedir? (A) Döner varlıklar / Net satışlar (B) Döner varlıklar / Uzun vadeli borçlar (C) Döner varlıklar / Özkaynaklar (D) Döner varlıklar / Kısa vadeli borçlar 59. Aşağıdaki bilgilerden hangisi finansal analiz ile elde edilemez? (A) İşletmenin likidite durumu (B) İşletmenin kârlılık durumu (C) İşletmenin teknoloji kullanım oranı (D) İşletmenin sermaye yapısı 62. Aşağıdaki türev araçlardan hangisi hem borsalarda hem de borsa dışında [Tezgâh Üstü Piyasalarda (TÜP-OTC)] işlem görmektedir? (A) Opsiyon (B) Swap (C) Futures (D) Forward 12

15 63. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde finansal risk yönetimi süreçlerinden biri değildir? (A) Risklerin tanımlanması (B) Risklerin ölçülmesi (C) Risklerin raporlanması (D) Risklerin gizlenmesi 66. Aşağıdakilerden hangisi mikro çevre faktörlerinden biri değildir? (A) Aracı işletmeler (B) İşletmenin pazarlama örgütü (C) Doğal çevre (D) Üretim faktörleri sahipleri 64. Aşağıdakilerden hangisi Futures ve Forward işlemler arasındaki farklılıklardan biri değildir? (A) Futures işlemlerde teminat uygulaması vardır. (B) Forward işlemlerde vadeye kadar nakit akışı yoktur. (C) Futures işlemler organize borsalarda işlem görür. 67. Nüfusun bölgesel dağılımı hangi makro çevre değişkenidir? (A) Demografik (B) Ekonomik (C) Sosyal (D) Politik (D) Forward işlemlerde takasbank garantisi vardır 65. Potansiyel olarak, belirli bir istek/ihtiyacı paylaşan ve istek/ihtiyaçlarını tatmin etmeye muktedir tüketicilerin (müşterilerin) tümü aşağıdakilerden hangisidir? (A) Pazar (B) Pazarlama (C) Tüketici (D) Talep 68. Toplu sözleşmenin uygulanması ve denetimi ile uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümlere ne ad verilmektedir? (A) Normatif hükümler (B) Geçici hükümler (C) Borç doğurucu hükümler (D) Maddi hükümler 13

16 69. Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerine sahip bir işletmede gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? (A) İşletme toplu iş sözleşmesi (B) İşyerleri toplu iş sözleşmesi (C) İşyeri toplu iş sözleşmesi (D) İşkolu toplu iş sözleşmesi 72. Kamu İktisadi Teşebbüsleri nin görev alanını düzenleyen 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? (A) 1965 (B) 1980 (C) 1984 (D) Toplu iş sözleşmesi en çok kaç yıl için yapılabilir? (A) 1 yıl (B) 2 yıl (C) 3 yıl (D) 4 yıl 73. Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüslerine ne ad verilir? (A) Kamu iktisadi teşebbüsü (B) İktisadi devlet teşekkülü (C) Müessese (D) Kamu iktisadi kuruluşu 71. Grev oylaması yapılması için o işyerinde çalışan işçilerin en az ne kadarının yazılı talepte bulunması gerekmektedir? (A) İkide biri (B) Üçte ikisi (C) Dörtte üçü (D) Dörtte biri 74. Kamu iktisadi teşebbüslerinin kurulması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (A) Bakanlar Kurulu kararı ile kurulurlar. (B) Ekonomik ihtiyaçlar dikkate alınır. (C) Teşebbüsün merkezi değiştirilemez (D) İktisadi devlet teşekkülü olanlar anonim şirket şeklinde kurulabilir. 14

17 75. Aşağıdakilerden hangisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri nin nitelikleri ile ilgili doğru bir bilgidir? 78. Türkiye Taşkömürü Kurumu aşağıdaki Kamu İktisadi Teşebbüsü türlerinden hangisine girmektedir? (A) Tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. (B) Tamamen kamu hukuku hükümlerine tabidirler. (C) Sermayeleri yönetim kurullarınca tespit edilir. (A) Müessese (B) İktisadi devlet teşekkülü (C) Kamu iktisadi kurumu (D) Bağlı ortaklık (D) TBMM tarafından denetlenirler. 76. Kamu İktisadi Teşebbüsleri nde yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıldır? 79. Türkiye Taşkömürü Kurumu nun hukuki statüsü ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (A) 2 yıl (B) 3 yıl (C) 5 yıl (D) 7 yıl (A) Özel hukuk tüzel kişisidir. (B) Kamu hukuku tüzel kişisidir. (C) Sorumluluğu sermayesi ile sınırlıdır. (D) Faaliyetlerinde özerktir. 77. Müesseselerin kuruluş statüsünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 80. Bir malın satılmak istenen miktarı ile fiyatı arasındaki doğru yönlü ilişkiye ne ad verilir? (A) Ticaret unvanı (B) Çalışma alanı (C) Kâr oranı (D) Tahsis edilmiş sermayesi (A) Talep kanunu (B) Arz kanunu (C) Azalan verimler kanunu (D) Oyun teorisi 15

18 81. Aşağıdaki ürünlerden hangisinde talep esnek değildir? (A) Margarin (B) Kırmızı et (C) Deterjan (D) Tuz 84. Örgütlerde liderlerin kullandığı güç kaynaklarından liderin direktiflerine karşı astların itaatsizlik göstermesi durumunda kullandıkları güç aşağıdakilerden hangisidir? (A) Yasal güç (B) Ödül gücü (C) Zorlayıcı güç (D) Karizmatik güç 82. Aşağıdakilerden hangisi gayri safi milli hasılanın harcamalar yönünden hesaplanmasında göz önüne alınmaz? (A) Tasarruf (B) Kamu harcamaları (C) Yatırım (D) İthalat 85. Lider, yapılan iş ve çalışanların moral motivasyonunu dengede tutmaya çalışır. Lider; planlama ve iş dağılımı yapar, grup üyelerine tavsiyelerde bulunur. Değişimden çok fazla hoşlanmaz. Yanlış yapıldığı zaman üyelere yeni şanslar tanır. Yukarıda başlıca özellikleri belirtilen lider, Blake ve Mouton un lider sınıflamasında hangi lideri tanımlamaktadır? (A) Görev liderliği (B) Şehir kulübü liderliği 83. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi tüketiciyi korumak amacıyla yapılmaktadır? (C) Ekip liderliği (D) Orta yolcu liderlik (A) Asgari ücret uygulaması (B) Mali yardım politikası (C) Taban fiyat uygulaması (D) Kira kontrolü 16

19 86. Ekip üyelerini heyecanlandıran bir vizyona sahip olma, yaptıkları ile örnek olma, sahip olduğu heyecan, coşku ve enerji ile diğerlerini motive etme şeklinde sıralanan ve bu özellikleri ile insanları, normal olarak beklenenden daha fazla motive etme kapasitesine sahip lider aşağıdakilerden hangisidir? (A) Karizmatik liderlik 88. Aşağıdakilerden hangisi iç büyüme stratejisi türlerinden biri değildir? (A) Uzmanlaşma (B) Yığışım (C) Yatay farklılaşma (D) Müşterek yatırım ortaklığı (B) Dönüşümcü liderlik (C) Hizmetkar liderlik (D) İşbirlikçi liderlik 87. Özellikler Liderlik Kuramı nın dayandığı en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? (A) Bu kuramın ortak noktası, liderlerin liderlik davranışını ortaya koyarken iki konuyu önemsemeleridir: Birincisi işe veya göreve yönelik olma, ikincisi kişiye-ilişkiye yönelik olma boyutlarıdır. (B) Lider, sahip olduğu doğuştan gelen özelliklerinden dolayı grup içindeki diğer üyelerden farklıdır. (C) En uygun liderlik davranışı koşullara ve duruma göre değişmektedir. Liderin etkinliğini belirleyen faktör, içinde bulunan koşullardır. (D) Ekip içerisinde her bir bireyin uzmanlık zamanı geldiğinde ekibe dönemsel olarak liderlik etmesi şeklinde ortaya çıkan liderliktir. Bu yaklaşımda tek lider yoktur. Her bir aşama için liderler vardır. 89. Geniş ölçüde beyin fırtınası adı verilen teknikten yararlanılan ve ortak akıl yoluyla ortak görüşler üzerinde uzlaşma sağlanmaya çalışılan stratejik yönetim aracına ne ad verilmektedir? (A) Senaryo analizi (B) Arama konferansı (C) Delphi tekniği (D) Nominal grup 90. Durum analizi aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplandırmak için yapılmaktadır? (A) Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşılabiliriz? (B) Nereye ulaşmak istiyoruz? (C) Neredeyiz? (D) Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? 17

20 91. Organizasyonun varlık nedenini, değerlerini ve beklentilerini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 94. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stres yönetiminde kullanılan çalışmalardan biri değildir? (A) Vizyon (B) Amaç (C) Faaliyet (D) Misyon 92. Strese sebep olan çalışma hayatına ilişkin çalışanların kendi iş rolleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları durumu aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir? (A) Aşırı iş yükü (B) Rol belirsizliği (C) Vardiyalı çalışma (D) Rol çatışması 93. Aşağıdaki kavramlardan hangisi İşgörenlerin çalıştıkları kurumun amaçlarına, ilke ve kurallarına, iş arkadaşlarına, hem kendi hem de kurumsal ve çevresel problemlere karşı ilgisiz ve kayıtsız kalmalarını ifade etmektedir? (A) Yabancılaşma (B) Personel devri (C) Performans (A) Çalışma şartlarının iyileştirilmesi (B) Örgütsel iklim oluşturulması (C) Çalışanların sağlık profillerinin çıkarılması (D) Çalışanlara düzenli spor yaptırılması 95. Aşağıdakilerden hangisi işleri delege etmede başarı ilkelerinden biri değildir? (A) Doğru kişi seçilmeli, yetki ve sorumluluk birlikte verilmelidir. (B) İyi ve kötü işler birlikte devredilmelidir. (C) Bütün delege edilmeli, bir proje veya işin tümü devredilmelidir. (D) İşin daha çabuk görülmesi için aynı iş birden çok kişiye verilmelidir. 96. Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ilk yasal belge aşağıdakilerden hangisidir? (A) Maadin Nizamnamesi (B) Tatili Eşgal Nizamnamesi (C) Dilaver Paşa Nizamnamesi (D) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (D) Devamsızlık 18

21 97. İşçinin, işverenin denetimi ve gözetimi bir başka ifadeyle otoritesi altında iş görmesi hangi bağımlılık ilişkisi içerisinde ele alınmaktadır? (A) Teknik açıdan bağımlılık (B) Hukuki açıdan bağımlılık (C) Sosyal açıdan bağımlılık 100. Deneme süreli iş sözleşmelerinde deneme süresi en çok kaç ay olabilir? (A) 2 ay (B) 3 ay (C) 4 ay (D) 5 ay (D) Ekonomik açıdan bağımlılık 98. Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesine göre işverenin işçiye karşı borçlarından biri değildir? (A) Ücret ödeme borcu (B) İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini alma borcu TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. (C) Eşit davranma borcu (D) Disiplin borcu 99. Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde ne kadar ara dinlenmesi verilmektedir? (A) 15 dakika (B) 30 dakika (C) 45 dakika (D) 60 dakika 19

22 7

23 21

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ İsmail DESTAN Sayıştay Üyesi GİRİŞ Dar anlamda devlete ait ekonomik varlıkların özel sektöre devri olarak görülen özelleştirme, geniş anlamıyla devletin ekonomik

Detaylı

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (A) ADI SOYADI :. :. T. C. KİMLİK NO :. İMZA :. GENEL AÇIKLAMA 1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak imzalayınız.

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 14 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/

HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ ÜNİTE-1) İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İş ve Meslek Danışmanlığının Tanımı: İş, belli bir işyerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur. İş mesleki bilgi ve becerilerin

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 1. GRUP BŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) DYIN DI SOYDI T.C.KİMLİK NUMRSI SINV SLON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Sayfa No: 1 31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Şirketimiz, 2013 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU a. Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Ortaklığın Ünvanı : Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı