T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ"

Transkript

1 D T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DİKKAT! 23 OCAK 2012 PAZARTESİ SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. kimlik numaranızı aşağıya yazınız ve imzanızı atınız. ADINIZ SOYADINIZ T.C. KİMLİK NUMARANIZ İMZANIZ : : : : 2. Bu sınav toplam 100 sorudan oluşmaktadır. 3. Sınav süresi 210 dakikadır. 4. Her bir soruya verilecek cevap çoktan seçmeli seçeneklerden seçilecek olup, yanlış doğruyu götürmemektedir. 5. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası gerekçesi ne olursa olsun sınav salonundan çıkamayacaklardır.

2

3 Türkiye Taşkömürü Kurumu Görevde Yükselme Sınavı ORTAK ZORUNLU DERSLER Not: Bu bölümde cevaplandırılacak toplam soru sayısı 30 dur 1. Aşağıdakilerden hangisi Doğal Yargıç İlkesi nin bir sonucudur? 4. Aşağıdakilerden hangisinin seçme ve halk oylamasında oy kullanma hakkı yoktur? (A) Herkesin dilediği yerde dava açabilmesi (B) Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mercii önünde yargılanmaması (C) Görülecek davaya göre olağan üstü yargılama mercilerinin kurulabilmesi (A) 18 yaşından büyük askeri öğrenciler (B) 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı (C) Taksirli suçlardan hüküm giyenler (D) Yurtdışında bulunan 18 yaşını dolduran Türk vatandaşları (D) Herkesin dilediği kişiye karşı dava açabilmesi Anayasası na göre milletvekili olabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisine sahip olmak zorunlu değildir? 5. Aşağıdakilerden hangisinde TBMM nin seçimler dâhil bütün işlerinde toplantı yeter sayısı ve en az karar yeter sayısı sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir? (A) 25 yaşını tamamlamış olmak (B) Askerlik hizmetini yapmış olmak (C) En az ilkokul mezunu olmak (D) Taksirli suçlardan hüküm giymemiş olmak (A) (1/3)+1, 1/2 (B) 1/3, (1/4)+1 (C) 1/2, (1/3)+1 (D) 1/3, 1/5 3. Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç toplu - bireysel olarak işlenen suçlarda kaç saat - gün içinde hakim önüne çıkarılması gerekir? (A) 2 gün 24 saat (B) 4 gün 48 saat (C) 1 gün 36 saat (D) 1 gün - 12 saat 6. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Tamimi nin özelliklerinden biri değildir? (A) Bir ihtilal bildirisidir. (B) Osmanlı Hükümeti nin görevini yapmadığı bildirilmiştir. (C) Ulusal dernekler tek çatı altında birleştirilmiştir. (D) Ulusal egemenliğin ilk adımı atılmıştır. 1

4 7. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı ndan hangi antlaşma ile çekilmiştir? (A) Paris Barış Antlaşması (B) Mondros Mütarekesi (C) Lozan Barış Antlaşması (D) Sevr Antlaşması 10. T.C. Anayasası nda yer alan Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? (A) Milli güvenlik siyaseti (B) Milli hedef (C) Milli bütünlük kavramı (D) Milli güç kavramı 8. Milli egemenlik esasına dayanan bir devletin kurulması düşüncesi ilk kez ne zaman dile getirilmiştir? (A) Amasya Genelgesi nde (B) Amasya görüşmelerinde (C) Erzurum Kongresi nde (D) Sivas Kongresi nde 11. Aşağıdakilerden hangisi Türk idari teşkilatına hakim olan temel ilkelerden biri değildir? (A) Merkezden yönetim ilkesi (B) Yerel yönetim ilkesi (C) İdarenin bütünlüğü ilkesi (D) Kamu tüzel kişiliği ilkesi 9. Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığı altında toplanır? (A) Genelkurmay Başkanı (B) Milli Savunma Bakanı (C) Cumhurbaşkanı (D) Başbakan 12. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlara bir örnektir? (A) Maden Tetkik Arama (B) Anadolu Ajansı (C) Kamu İhale Kurumu (D) Denizcilik Müsteşarlığı 2

5 13. Döner sermaye kurulması için aşağıdaki birimlerden hangisinin olumlu görüşünün alınması gerekmektedir? (A) Maliye Bakanlığı-Sayıştay (B) Maliye Bakanlığı-Devlet Personel Başkanlığı (C) Maliye Bakanlığı- Bakanlar Kurulu (D) Maliye Bakanlığı-İçişleri Bakanlığı Sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına konulan yasaklardan biri değildir? (A) Kovuşturma ve yargılama (B) Ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunma (C) Hediye alma, menfaat sağlama (D) Denetimindeki teşebbüslerden menfaat sağlama Sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilenler sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeleri durumunda fesih tarihinden itibaren ne kadar süre kurumların sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilemezler? (A) 6 ay süre (B) 1 yıl süre (C) 2 yıl süre 17. Aşağıdakilerden hangisi sendikalara üye olamayacak kamu görevlileri arasında yer almaz? (A) Merkezi denetim elemanları (B) Hukuk müşavirleri (C) Emniyet Genel Müdürlüğü personeli (D) Üniversite öğretim üyeleri (D) 3 yıl süre 15. Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından biri değildir? Sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, 1., 2., 3., ve 4. derecelerde kadro ihdas edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin kararı gereklidir? (A) Sadakat (B) Davranış ve işbirliği (C) Tarafsızlık ve devlete bağlılık (D) Uygulamayı isteme hakkı (A) TBMM (B) Cumhurbaşkanı (C) Bakanlar Kurulu (D) Maliye Bakanlığı 3

6 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre, sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebilmesi için, sicil ve başarı değerleme düzeyi en az ne olmalıdır? (A) A (B) B (C) C (D) D 22. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte yazım yanlışı vardır? (A) Yazık ki beni henüz tanıyamamışsın. (B) Akşam ki konuşmalarından pişman görünüyor. (C) Okuldaki yanlışların düzeltmeye çalışmalısın. (D) Demek ki aramızda dostluk kalmamış Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda; süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren kaç gündür? (A) 5 (B) 7 (C) 10 (D) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de/ -da nın yazımı yanlıştır? (A) Minik Büşra da hastalanmış. (B) Perdeler de yıkanınca her şey tertemiz oldu. (C) Sanki bizi gördü de görmezlikten geldi. (D) O, sınava bizim okulda katıldı. 21. KİT lerde çalışan sözleşmeli personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tespit edilen ücret türüne ne ad verilir? (A) Temel ücret (B) Başarı ücreti (C) Kıdem ücreti (D) Derece ücreti 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır? (A) Edebiyat (yazın), bir bakıma yaşamın kendisi değil midir? (B) Bir eleştirmen, biçimden daha çok muhtevaya (içeriğe) önem vermelidir bence. (C) Bu yapıt (Çalıkuşu), bir genç kızın başından geçen olayları anlatıyor. (D) Kanıksamak (alışmak) sözcüğü sadeleşme akımı sırasında türetilen bir kelimedir. 4

7 25. Aşağıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Deniz( ) düşünceye benzer( ) Denizin ürünü inci( ) düşüncenin ürünü akıldır( ) (A) (,) (.) (,) (.) (B) (;) (.) (;) (.) (C) (,) (.) (:) (.) (D) (,) (:) (,) (!) 28. Hangi ifade Yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerler kapsamında değerlendirilemez? (A) Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler. (B) Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol gösterirler. (C) Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltirler. (D) Kamu personelinin giyiniş ve görünüşünü düzenlerler. 26. Halkla ilişkilerin temel ilkeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkeleri arasında yer almaz? (A) Dürüstlük (B) Kişilik (C) İnandırıcılık (D) Yineleme 27. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin aşamalarından uygulamanın nasıl sonuç verdiğinin ve hedef kitlenin tepkilerinin incelendiği aşamayı ifade etmektedir? 29. Etik ikilem nedir? (A) İki ya da daha fazla değerin çatışma halinde olmasıdır. (B) Gerçek ya da tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı ve eşitlik ilkesine aykırı davranmadır. (C) Takdir yetkisini kullanımdan kaçınmadır. (D) Kamu görevlilerinin ayrıldıktan sonra kurumu ile iş yapmasıdır. (A) Bilgi toplama (B) Planlama (C) Uygulama (D) Değerlendirme 5

8 30. Kamu görevlileri, gerçek ya da tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan davranışta bulunamazlar (Madde 9). Yukarıdaki ifadede açıklanan etik dışı davranış hangisidir? (A) Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme (B) Takdir yetkisini kullanmaktan kaçınma (C) Hizmet kayırmacılığı (D) Çıkar çatışması ORTAK ZORUNLU DERSLER TESTİ BİTTİ. ALAN DERSLERİ TESTİNE GEÇİNİZ. 6

9 Türkiye Taşkömürü Kurumu Görevde Yükselme Sınavı ALAN DERSLERİ TESTİ Not: Bu bölümde cevaplandırılacak toplam soru sayısı 70 dir 31. Aşağıdaki işlemlerden hangisi kamu harcaması değildir? (A) Mal alım (B) Taşıma işleri (C) Yapım işleri (D) Mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işleri 34. İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına uğradığını iddia eden aday veya isteklilerin Kamu İhale Kurumu na yaptıkları başvuru yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? (A) İtirazen şikayet (B) Şikayet (C) Temyiz (D) İtiraz 32. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde iptal edilen ihale aşağıdakilerden hangisidir? (A) Pazarlık usulü (B) Belli istekliler arasında usulü (C) Doğrudan temin (D) Açık ihale usulü ihale 33. İhale dökümanında yapılacak olan değişiklik aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılabilir? (A) Aciz fişi (B) Geçici ilan (C) Ön ilan (D) Zeyilname 35. Muhasebe sürecinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra yapılır? (A) Büyük defter kayıtlarının yapılması (B) Yevmiye defteri kayıtlarının yapılması (C) Envanter kayıtlarının yapılması (D) Genel geçici mizanın düzenlenmesi 36. Aşağıdakilerden hangisi kesin mizan ile geçici mizan arasındaki farkı ifade etmektedir? (A) Genel geçici mizanın büyük defter kalanlarından düzenlenmesi (B) Kesin mizanın büyük defter kalanlarından düzenlenmesi (C) Kesin mizanın envanter kayıtlarından sonra düzenlenmesi (D) Genel geçici mizanın envanter kayıtlarından sonra düzenlenmesi 7

10 37. Peşin olarak demirbaş alındığında hangi hesap borçlandırılır? (A) Demirbaşlar (B) Satıcılar (C) Kasa (D) Ticari Mallar 40. X işletmesinin dönembaşı envanter bilgileri aşağıdaki gibidir: Kasa: 400 Bankalar:100 Satıcılar:150 Ticari Mal:200 Banka kredileri: 125 Alacak senetleri:175 Bu bilgilere göre işletmenin sermayesi kaç TL dir? (A) (B) Borç Senetleri Hs. Kasa Hs. XX XX (C) 875 (D) 600 Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir? (A) Borç senedinin ödenmesi (B) Borç senetlerinin protesto edilmesi (C) Borç senetlerinin ciro edilmesi (D) Borç senedinin verilmesi 39. İşletmede ay sonunda 191 İndirilecek KDV 400.-TL, 391 Hesaplanan KDV 520.-TL ise, ay sonu KDV mahsup kaydında aradaki fark hangi hesaba kaydedilir? (A) İndirilecek KDV (B) Devreden KDV (C) Ticari mallar 41. İşletmenin faaliyetlerini ve varlığını sürdürmek için belirli bir dönemde gelir elde etmek için tükettiği mal ve hizmetlerin parasal tutarına ya da faydası tükenmiş maliyete ne ad verilir? (A) Harcama (B) Maliyet (C) Gider (D) Zarar (D) Ödenecek vergi ve fonlar 8

11 42. Gelecekte ortaya çıkması beklenen, karar seçenekleri arasında fark gösteren ve karar alma sırasında göz önünde bulundurulması gereken maliyetlere ne ad verilir? (A) Geçerli maliyetler (B) Geçersiz maliyetler (C) Batık maliyetler (D) Fırsat maliyetleri 43. Belli bir faaliyet aralığında sabit, ancak bu faaliyet aralığı aşıldığında basamaksal artış gösteren giderlere ne ad verilir? (A) Sabit giderler (B) Değişken giderler (C) Yarı sabit giderler (D) Yarı değişken giderler 45. Birim satış fiyatı ile birim değişken maliyet arasındaki farka ne ad verilir? (A) Katkı oranı (B) Güvenlik oranı (C) Katkı payı (D) Güvenlik payı 46. X üretim işletmesinde dönemde gerçekleşen bilgiler şöyledir: Dönem Başı Yarı Mamul Stoku Dönem Başı İlk Madde Stoku Dönem Sonu İlk Madde Stoku TL TL TL Satın Alınan İlk Madde Maliyeti TL Bu bilgilere göre üretimde kullanılan ilk madde ve malzeme maliyeti ne kadardır? (A) TL (B) TL (C) TL 44. İşletmenin üretimini yaptığı mamulün birim satış fiyatı 9.-TL, birim başına değişken maliyetleri 5.-TL ve toplam sabit maliyetler TL dır. Bu bilgilere göre başabaş noktasındaki satış miktarı ne kadardır? (A) birim (B) birim (C) birim (D) birim (D) TL 47. İşletme bütçelerinin hazırlanmasında, aşağıdaki bütçelerden hangisinin ilk önce hazırlanması gerekir? (A) Nakit bütçesi (B) Üretim bütçesi (C) Satış bütçesi (D) Tedarik bütçesi 9

12 48. Kapsamlı bir bütçeleme ve kontrolü anlayışını belirlemiş büyük işletmelerde işletme bütçelerinin düzenlenmesinde bütçenin temel varsayımlarını belirlemek, birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bütçenin onayının alınması görevlerini üstlenen birim hangisidir? 50. Bir üretim işletmesinde bütçe döneminde direkt işçilik saati (DİS) çalışılacağı, DİS başına değişken genel üretim giderlerinin 2.-TL/DİS, yıllık toplam sabit genel üretim giderlerinin TL olacağı öngörülmektedir. Bu bilgilere göre işletmenin bütçelenen toplam genel üretim giderlerini hesaplayınız? (A) Bütçe komitesi (B) Bütçe müdürlüğü (C) Bütçe şefliği (D) Muhasebe müdürlüğü (A) TL (B) TL (C) TL (D) TL 49. İşletmede uygulanan planlar ve alınan kararların işletmenin aktif ve pasif yapısı üzerinde oluşturacağı etkileri belirleyerek işletmenin finansal (mali) durumunu gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir? 51. Bağlı bulundukları işletmede, faaliyet ve işlemlerin belirlenmiş politikalara, planlara ve yönergelere uygunluğunu, varlıkların korunmakta olduğunu ve yönetimin açıkladığı her türlü bilginin doğruluk ve güvenilirliğini araştıran denetçiler hangileridir? (A) Proforma bilanço (B) Proforma gelir tablosu (C) Nakit akım tablosu (D) Satışların maliyeti tablosu (A) Dış denetçiler (B) İç denetçiler (C) Mali müşavirler (D) Bağımsız denetçiler 10

13 52. Aşağıdaki işletmelerden hangisinde bağımsız denetim zorunlu değildir? 55. Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesi ile ilgili bilgilerden biri değildir? (A) Sermaye Piyasası Kanunu na tabi şirketler (B) Bankalar ve özel finans kurumları (C) Tüm anonim ve limited şirketler (D) Bireysel emeklilik fonları 53. Aşağıdakilerden hangisi esas denetim tekniklerinden biri değildir? (A) Nakit bütçesi, işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını miktar ve zaman bakımından uyumlaştırmaktadır. (B) Nakit bütçesi uzun vadeli bir finansal plandır. (C) Nakit bütçeleri, günlük, haftalık, aylık, üç ya da altı aylık dönemler için hazırlanabilir. (D) Nakit bütçesinde nakit çıkışı, nakit girişinden fazla ise fon açığı var demektir. (A) Soruşturma (B) Kayıt ve belgelerin incelenmesi tekniği (C) Fiziki inceleme tekniği (D) Doğrulama tekniği 56. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal başa baş analizinin varsayımlarından biri değildir? (A) Birim satış fiyatı değişkendir. 54. Aşağıdakilerden hangisi kârı arttırmak için yapılan hilelerden biri değildir? (A) Karşılık ayırmamak (B) Giderler, sabit ve değişken olarak ikiye ayrılmaktadır. (C) İşletmenin tek bir ürün ürettiği kabul edilmektedir. (D) Sabit giderler, çeşitli üretim seviyelerinde aynı kalmaktadır. (B) Düşük amortisman oranları kullanmak (C) Varlıkları olduğundan düşük değerlemek (D) Reeskont hesaplamamak 11

14 57. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli fon kaynaklarından biri değildir? 60. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz tekniklerinden biri değildir? (A) Ticari kredi (B) Finansman bonosu (C) Ticari banka kredileri (D) Tahvil (A) Karşılaştırmalı tablolar yöntemi (B) Satışların yüzdesi yöntemi (C) Dikey yüzdeler yöntemi (D) Oranlar yöntemi 58. Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısına ilişkin teorik yaklaşımlardan biri değildir? (A) Vergi faktörü kuramı (B) Finansal sıkıntı maliyeti kuramı (C) Stok bulundurma kuramı (D) Temsilci maliyetleri kuramı 61. Aşağıdakilerden hangisi cari oranı vermektedir? (A) Döner varlıklar / Net satışlar (B) Döner varlıklar / Uzun vadeli borçlar (C) Döner varlıklar / Özkaynaklar (D) Döner varlıklar / Kısa vadeli borçlar 59. Aşağıdaki bilgilerden hangisi finansal analiz ile elde edilemez? (A) İşletmenin likidite durumu (B) İşletmenin kârlılık durumu (C) İşletmenin teknoloji kullanım oranı (D) İşletmenin sermaye yapısı 62. Aşağıdaki türev araçlardan hangisi hem borsalarda hem de borsa dışında [Tezgâh Üstü Piyasalarda (TÜP-OTC)] işlem görmektedir? (A) Opsiyon (B) Swap (C) Futures (D) Forward 12

15 63. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde finansal risk yönetimi süreçlerinden biri değildir? (A) Risklerin tanımlanması (B) Risklerin ölçülmesi (C) Risklerin raporlanması (D) Risklerin gizlenmesi 66. Aşağıdakilerden hangisi mikro çevre faktörlerinden biri değildir? (A) Aracı işletmeler (B) İşletmenin pazarlama örgütü (C) Doğal çevre (D) Üretim faktörleri sahipleri 64. Aşağıdakilerden hangisi Futures ve Forward işlemler arasındaki farklılıklardan biri değildir? (A) Futures işlemlerde teminat uygulaması vardır. (B) Forward işlemlerde vadeye kadar nakit akışı yoktur. (C) Futures işlemler organize borsalarda işlem görür. 67. Nüfusun bölgesel dağılımı hangi makro çevre değişkenidir? (A) Demografik (B) Ekonomik (C) Sosyal (D) Politik (D) Forward işlemlerde takasbank garantisi vardır 65. Potansiyel olarak, belirli bir istek/ihtiyacı paylaşan ve istek/ihtiyaçlarını tatmin etmeye muktedir tüketicilerin (müşterilerin) tümü aşağıdakilerden hangisidir? (A) Pazar (B) Pazarlama (C) Tüketici (D) Talep 68. Toplu sözleşmenin uygulanması ve denetimi ile uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümlere ne ad verilmektedir? (A) Normatif hükümler (B) Geçici hükümler (C) Borç doğurucu hükümler (D) Maddi hükümler 13

16 69. Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerine sahip bir işletmede gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? (A) İşletme toplu iş sözleşmesi (B) İşyerleri toplu iş sözleşmesi (C) İşyeri toplu iş sözleşmesi (D) İşkolu toplu iş sözleşmesi 72. Kamu İktisadi Teşebbüsleri nin görev alanını düzenleyen 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? (A) 1965 (B) 1980 (C) 1984 (D) Toplu iş sözleşmesi en çok kaç yıl için yapılabilir? (A) 1 yıl (B) 2 yıl (C) 3 yıl (D) 4 yıl 73. Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüslerine ne ad verilir? (A) Kamu iktisadi teşebbüsü (B) İktisadi devlet teşekkülü (C) Müessese (D) Kamu iktisadi kuruluşu 71. Grev oylaması yapılması için o işyerinde çalışan işçilerin en az ne kadarının yazılı talepte bulunması gerekmektedir? (A) İkide biri (B) Üçte ikisi (C) Dörtte üçü (D) Dörtte biri 74. Kamu iktisadi teşebbüslerinin kurulması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (A) Bakanlar Kurulu kararı ile kurulurlar. (B) Ekonomik ihtiyaçlar dikkate alınır. (C) Teşebbüsün merkezi değiştirilemez (D) İktisadi devlet teşekkülü olanlar anonim şirket şeklinde kurulabilir. 14

17 75. Aşağıdakilerden hangisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri nin nitelikleri ile ilgili doğru bir bilgidir? 78. Türkiye Taşkömürü Kurumu aşağıdaki Kamu İktisadi Teşebbüsü türlerinden hangisine girmektedir? (A) Tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. (B) Tamamen kamu hukuku hükümlerine tabidirler. (C) Sermayeleri yönetim kurullarınca tespit edilir. (A) Müessese (B) İktisadi devlet teşekkülü (C) Kamu iktisadi kurumu (D) Bağlı ortaklık (D) TBMM tarafından denetlenirler. 76. Kamu İktisadi Teşebbüsleri nde yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıldır? 79. Türkiye Taşkömürü Kurumu nun hukuki statüsü ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (A) 2 yıl (B) 3 yıl (C) 5 yıl (D) 7 yıl (A) Özel hukuk tüzel kişisidir. (B) Kamu hukuku tüzel kişisidir. (C) Sorumluluğu sermayesi ile sınırlıdır. (D) Faaliyetlerinde özerktir. 77. Müesseselerin kuruluş statüsünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 80. Bir malın satılmak istenen miktarı ile fiyatı arasındaki doğru yönlü ilişkiye ne ad verilir? (A) Ticaret unvanı (B) Çalışma alanı (C) Kâr oranı (D) Tahsis edilmiş sermayesi (A) Talep kanunu (B) Arz kanunu (C) Azalan verimler kanunu (D) Oyun teorisi 15

18 81. Aşağıdaki ürünlerden hangisinde talep esnek değildir? (A) Margarin (B) Kırmızı et (C) Deterjan (D) Tuz 84. Örgütlerde liderlerin kullandığı güç kaynaklarından liderin direktiflerine karşı astların itaatsizlik göstermesi durumunda kullandıkları güç aşağıdakilerden hangisidir? (A) Yasal güç (B) Ödül gücü (C) Zorlayıcı güç (D) Karizmatik güç 82. Aşağıdakilerden hangisi gayri safi milli hasılanın harcamalar yönünden hesaplanmasında göz önüne alınmaz? (A) Tasarruf (B) Kamu harcamaları (C) Yatırım (D) İthalat 85. Lider, yapılan iş ve çalışanların moral motivasyonunu dengede tutmaya çalışır. Lider; planlama ve iş dağılımı yapar, grup üyelerine tavsiyelerde bulunur. Değişimden çok fazla hoşlanmaz. Yanlış yapıldığı zaman üyelere yeni şanslar tanır. Yukarıda başlıca özellikleri belirtilen lider, Blake ve Mouton un lider sınıflamasında hangi lideri tanımlamaktadır? (A) Görev liderliği (B) Şehir kulübü liderliği 83. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi tüketiciyi korumak amacıyla yapılmaktadır? (C) Ekip liderliği (D) Orta yolcu liderlik (A) Asgari ücret uygulaması (B) Mali yardım politikası (C) Taban fiyat uygulaması (D) Kira kontrolü 16

19 86. Ekip üyelerini heyecanlandıran bir vizyona sahip olma, yaptıkları ile örnek olma, sahip olduğu heyecan, coşku ve enerji ile diğerlerini motive etme şeklinde sıralanan ve bu özellikleri ile insanları, normal olarak beklenenden daha fazla motive etme kapasitesine sahip lider aşağıdakilerden hangisidir? (A) Karizmatik liderlik 88. Aşağıdakilerden hangisi iç büyüme stratejisi türlerinden biri değildir? (A) Uzmanlaşma (B) Yığışım (C) Yatay farklılaşma (D) Müşterek yatırım ortaklığı (B) Dönüşümcü liderlik (C) Hizmetkar liderlik (D) İşbirlikçi liderlik 87. Özellikler Liderlik Kuramı nın dayandığı en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? (A) Bu kuramın ortak noktası, liderlerin liderlik davranışını ortaya koyarken iki konuyu önemsemeleridir: Birincisi işe veya göreve yönelik olma, ikincisi kişiye-ilişkiye yönelik olma boyutlarıdır. (B) Lider, sahip olduğu doğuştan gelen özelliklerinden dolayı grup içindeki diğer üyelerden farklıdır. (C) En uygun liderlik davranışı koşullara ve duruma göre değişmektedir. Liderin etkinliğini belirleyen faktör, içinde bulunan koşullardır. (D) Ekip içerisinde her bir bireyin uzmanlık zamanı geldiğinde ekibe dönemsel olarak liderlik etmesi şeklinde ortaya çıkan liderliktir. Bu yaklaşımda tek lider yoktur. Her bir aşama için liderler vardır. 89. Geniş ölçüde beyin fırtınası adı verilen teknikten yararlanılan ve ortak akıl yoluyla ortak görüşler üzerinde uzlaşma sağlanmaya çalışılan stratejik yönetim aracına ne ad verilmektedir? (A) Senaryo analizi (B) Arama konferansı (C) Delphi tekniği (D) Nominal grup 90. Durum analizi aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplandırmak için yapılmaktadır? (A) Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşılabiliriz? (B) Nereye ulaşmak istiyoruz? (C) Neredeyiz? (D) Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? 17

20 91. Organizasyonun varlık nedenini, değerlerini ve beklentilerini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 94. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stres yönetiminde kullanılan çalışmalardan biri değildir? (A) Vizyon (B) Amaç (C) Faaliyet (D) Misyon 92. Strese sebep olan çalışma hayatına ilişkin çalışanların kendi iş rolleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları durumu aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir? (A) Aşırı iş yükü (B) Rol belirsizliği (C) Vardiyalı çalışma (D) Rol çatışması 93. Aşağıdaki kavramlardan hangisi İşgörenlerin çalıştıkları kurumun amaçlarına, ilke ve kurallarına, iş arkadaşlarına, hem kendi hem de kurumsal ve çevresel problemlere karşı ilgisiz ve kayıtsız kalmalarını ifade etmektedir? (A) Yabancılaşma (B) Personel devri (C) Performans (A) Çalışma şartlarının iyileştirilmesi (B) Örgütsel iklim oluşturulması (C) Çalışanların sağlık profillerinin çıkarılması (D) Çalışanlara düzenli spor yaptırılması 95. Aşağıdakilerden hangisi işleri delege etmede başarı ilkelerinden biri değildir? (A) Doğru kişi seçilmeli, yetki ve sorumluluk birlikte verilmelidir. (B) İyi ve kötü işler birlikte devredilmelidir. (C) Bütün delege edilmeli, bir proje veya işin tümü devredilmelidir. (D) İşin daha çabuk görülmesi için aynı iş birden çok kişiye verilmelidir. 96. Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ilk yasal belge aşağıdakilerden hangisidir? (A) Maadin Nizamnamesi (B) Tatili Eşgal Nizamnamesi (C) Dilaver Paşa Nizamnamesi (D) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (D) Devamsızlık 18

21 97. İşçinin, işverenin denetimi ve gözetimi bir başka ifadeyle otoritesi altında iş görmesi hangi bağımlılık ilişkisi içerisinde ele alınmaktadır? (A) Teknik açıdan bağımlılık (B) Hukuki açıdan bağımlılık (C) Sosyal açıdan bağımlılık 100. Deneme süreli iş sözleşmelerinde deneme süresi en çok kaç ay olabilir? (A) 2 ay (B) 3 ay (C) 4 ay (D) 5 ay (D) Ekonomik açıdan bağımlılık 98. Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesine göre işverenin işçiye karşı borçlarından biri değildir? (A) Ücret ödeme borcu (B) İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini alma borcu TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. (C) Eşit davranma borcu (D) Disiplin borcu 99. Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde ne kadar ara dinlenmesi verilmektedir? (A) 15 dakika (B) 30 dakika (C) 45 dakika (D) 60 dakika 19

22 7

23 21

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

İŞLETME BÜTÇELERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İŞLETME BÜTÇELERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İŞLETME BÜTÇELERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ekim 2009 Bütçe Nedir? Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28 KASIM 2011 PAZARTESİ

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28 KASIM 2011 PAZARTESİ D T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DİKKAT! 28 KASIM 2011 PAZARTESİ SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İşin kesin kabulünün ya

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

2011 BS 3200-1. Vergi Usul Kanunu'na göre "ticari mallar" hangi değerleme ölçüsü i le değerlenir? MUHSEBE UYGULMLRI 4. işletmenin "C" malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdaki gibidir:

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

için doğru değildir?

için doğru değildir? TİCRET MESLEK DERSLERİ (MUHSEBE FİNNSMN) ÖĞRETMENİ (M.T.Ö.D.) 1 "Muhtemel zararların kayda alınması" muhasebenin hangi temel kavramının bir gereğidir? ) Tarafsızlık ve belgelendirme B ) Para ölçüsü kavramı

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı saklıdır.

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

PRATĐK EĞĐTĐM TEST SINAVI SORU VE CEVAPLARI. Aşağıdakilerinden hangisi VUK göre değerleme ölçüsü değildir. VUK göre Süre olarak yer almaz

PRATĐK EĞĐTĐM TEST SINAVI SORU VE CEVAPLARI. Aşağıdakilerinden hangisi VUK göre değerleme ölçüsü değildir. VUK göre Süre olarak yer almaz PRATĐK EĞĐTĐM TEST SINAVI SORU VE CEVAPLARI Soru-1 Soru-2 VUK göre değerleme ölçüsü değildir. VUK göre Süre olarak yer almaz Borsa Rayici Emsal Bedeli Mukayyet değeri Yazılı Değeri Soru-3 VUK göre Usulsüzluk

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1. Tahakkuk esası aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine dayanır? A) Özün önceliği C) Dönemsellik D) Maliyet esası E) Parayla ölçülme 6. Bankadan elde edilen gelirin ilgili döneme alınması muhasebenin

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

Bölüm 11 & 12. Muhasebe Fonksiyonu Finansman Fonksiyonu Insan Kaynakları Fonksiyonu

Bölüm 11 & 12. Muhasebe Fonksiyonu Finansman Fonksiyonu Insan Kaynakları Fonksiyonu Bölüm 11 & 12 Muhasebe Fonksiyonu Finansman Fonksiyonu Insan Kaynakları Fonksiyonu Muhasebe Fonksiyonu Muhasebe: Finansal olaylara ait verilerin kaydedilmesini, sınıflandırılmasını ve raporlanmasını sağlayan,

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 1. Yapılandırılmış finansal araçların ortaya çıkarılmasında, yaratılan menkul kıymeti yatırımcılara satarak menkulleştirilmeye konu olan kredilerin satın alınması için gereken fonu temin eden taraf aşağıdakilerden

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2017 31 Mart 2017 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı