T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ"

Transkript

1 D T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DİKKAT! 23 OCAK 2012 PAZARTESİ SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. kimlik numaranızı aşağıya yazınız ve imzanızı atınız. ADINIZ SOYADINIZ T.C. KİMLİK NUMARANIZ İMZANIZ : : : : 2. Bu sınav toplam 100 sorudan oluşmaktadır. 3. Sınav süresi 210 dakikadır. 4. Her bir soruya verilecek cevap çoktan seçmeli seçeneklerden seçilecek olup, yanlış doğruyu götürmemektedir. 5. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası gerekçesi ne olursa olsun sınav salonundan çıkamayacaklardır.

2

3 Türkiye Taşkömürü Kurumu Görevde Yükselme Sınavı ORTAK ZORUNLU DERSLER Not: Bu bölümde cevaplandırılacak toplam soru sayısı 30 dur 1. Aşağıdakilerden hangisi Doğal Yargıç İlkesi nin bir sonucudur? 4. Aşağıdakilerden hangisinin seçme ve halk oylamasında oy kullanma hakkı yoktur? (A) Herkesin dilediği yerde dava açabilmesi (B) Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mercii önünde yargılanmaması (C) Görülecek davaya göre olağan üstü yargılama mercilerinin kurulabilmesi (A) 18 yaşından büyük askeri öğrenciler (B) 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı (C) Taksirli suçlardan hüküm giyenler (D) Yurtdışında bulunan 18 yaşını dolduran Türk vatandaşları (D) Herkesin dilediği kişiye karşı dava açabilmesi Anayasası na göre milletvekili olabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisine sahip olmak zorunlu değildir? 5. Aşağıdakilerden hangisinde TBMM nin seçimler dâhil bütün işlerinde toplantı yeter sayısı ve en az karar yeter sayısı sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir? (A) 25 yaşını tamamlamış olmak (B) Askerlik hizmetini yapmış olmak (C) En az ilkokul mezunu olmak (D) Taksirli suçlardan hüküm giymemiş olmak (A) (1/3)+1, 1/2 (B) 1/3, (1/4)+1 (C) 1/2, (1/3)+1 (D) 1/3, 1/5 3. Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç toplu - bireysel olarak işlenen suçlarda kaç saat - gün içinde hakim önüne çıkarılması gerekir? (A) 2 gün 24 saat (B) 4 gün 48 saat (C) 1 gün 36 saat (D) 1 gün - 12 saat 6. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Tamimi nin özelliklerinden biri değildir? (A) Bir ihtilal bildirisidir. (B) Osmanlı Hükümeti nin görevini yapmadığı bildirilmiştir. (C) Ulusal dernekler tek çatı altında birleştirilmiştir. (D) Ulusal egemenliğin ilk adımı atılmıştır. 1

4 7. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı ndan hangi antlaşma ile çekilmiştir? (A) Paris Barış Antlaşması (B) Mondros Mütarekesi (C) Lozan Barış Antlaşması (D) Sevr Antlaşması 10. T.C. Anayasası nda yer alan Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? (A) Milli güvenlik siyaseti (B) Milli hedef (C) Milli bütünlük kavramı (D) Milli güç kavramı 8. Milli egemenlik esasına dayanan bir devletin kurulması düşüncesi ilk kez ne zaman dile getirilmiştir? (A) Amasya Genelgesi nde (B) Amasya görüşmelerinde (C) Erzurum Kongresi nde (D) Sivas Kongresi nde 11. Aşağıdakilerden hangisi Türk idari teşkilatına hakim olan temel ilkelerden biri değildir? (A) Merkezden yönetim ilkesi (B) Yerel yönetim ilkesi (C) İdarenin bütünlüğü ilkesi (D) Kamu tüzel kişiliği ilkesi 9. Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığı altında toplanır? (A) Genelkurmay Başkanı (B) Milli Savunma Bakanı (C) Cumhurbaşkanı (D) Başbakan 12. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlara bir örnektir? (A) Maden Tetkik Arama (B) Anadolu Ajansı (C) Kamu İhale Kurumu (D) Denizcilik Müsteşarlığı 2

5 13. Döner sermaye kurulması için aşağıdaki birimlerden hangisinin olumlu görüşünün alınması gerekmektedir? (A) Maliye Bakanlığı-Sayıştay (B) Maliye Bakanlığı-Devlet Personel Başkanlığı (C) Maliye Bakanlığı- Bakanlar Kurulu (D) Maliye Bakanlığı-İçişleri Bakanlığı Sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına konulan yasaklardan biri değildir? (A) Kovuşturma ve yargılama (B) Ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunma (C) Hediye alma, menfaat sağlama (D) Denetimindeki teşebbüslerden menfaat sağlama Sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilenler sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeleri durumunda fesih tarihinden itibaren ne kadar süre kurumların sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilemezler? (A) 6 ay süre (B) 1 yıl süre (C) 2 yıl süre 17. Aşağıdakilerden hangisi sendikalara üye olamayacak kamu görevlileri arasında yer almaz? (A) Merkezi denetim elemanları (B) Hukuk müşavirleri (C) Emniyet Genel Müdürlüğü personeli (D) Üniversite öğretim üyeleri (D) 3 yıl süre 15. Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından biri değildir? Sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, 1., 2., 3., ve 4. derecelerde kadro ihdas edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin kararı gereklidir? (A) Sadakat (B) Davranış ve işbirliği (C) Tarafsızlık ve devlete bağlılık (D) Uygulamayı isteme hakkı (A) TBMM (B) Cumhurbaşkanı (C) Bakanlar Kurulu (D) Maliye Bakanlığı 3

6 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre, sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebilmesi için, sicil ve başarı değerleme düzeyi en az ne olmalıdır? (A) A (B) B (C) C (D) D 22. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte yazım yanlışı vardır? (A) Yazık ki beni henüz tanıyamamışsın. (B) Akşam ki konuşmalarından pişman görünüyor. (C) Okuldaki yanlışların düzeltmeye çalışmalısın. (D) Demek ki aramızda dostluk kalmamış Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda; süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren kaç gündür? (A) 5 (B) 7 (C) 10 (D) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de/ -da nın yazımı yanlıştır? (A) Minik Büşra da hastalanmış. (B) Perdeler de yıkanınca her şey tertemiz oldu. (C) Sanki bizi gördü de görmezlikten geldi. (D) O, sınava bizim okulda katıldı. 21. KİT lerde çalışan sözleşmeli personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tespit edilen ücret türüne ne ad verilir? (A) Temel ücret (B) Başarı ücreti (C) Kıdem ücreti (D) Derece ücreti 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır? (A) Edebiyat (yazın), bir bakıma yaşamın kendisi değil midir? (B) Bir eleştirmen, biçimden daha çok muhtevaya (içeriğe) önem vermelidir bence. (C) Bu yapıt (Çalıkuşu), bir genç kızın başından geçen olayları anlatıyor. (D) Kanıksamak (alışmak) sözcüğü sadeleşme akımı sırasında türetilen bir kelimedir. 4

7 25. Aşağıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Deniz( ) düşünceye benzer( ) Denizin ürünü inci( ) düşüncenin ürünü akıldır( ) (A) (,) (.) (,) (.) (B) (;) (.) (;) (.) (C) (,) (.) (:) (.) (D) (,) (:) (,) (!) 28. Hangi ifade Yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerler kapsamında değerlendirilemez? (A) Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler. (B) Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol gösterirler. (C) Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltirler. (D) Kamu personelinin giyiniş ve görünüşünü düzenlerler. 26. Halkla ilişkilerin temel ilkeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkeleri arasında yer almaz? (A) Dürüstlük (B) Kişilik (C) İnandırıcılık (D) Yineleme 27. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin aşamalarından uygulamanın nasıl sonuç verdiğinin ve hedef kitlenin tepkilerinin incelendiği aşamayı ifade etmektedir? 29. Etik ikilem nedir? (A) İki ya da daha fazla değerin çatışma halinde olmasıdır. (B) Gerçek ya da tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı ve eşitlik ilkesine aykırı davranmadır. (C) Takdir yetkisini kullanımdan kaçınmadır. (D) Kamu görevlilerinin ayrıldıktan sonra kurumu ile iş yapmasıdır. (A) Bilgi toplama (B) Planlama (C) Uygulama (D) Değerlendirme 5

8 30. Kamu görevlileri, gerçek ya da tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan davranışta bulunamazlar (Madde 9). Yukarıdaki ifadede açıklanan etik dışı davranış hangisidir? (A) Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme (B) Takdir yetkisini kullanmaktan kaçınma (C) Hizmet kayırmacılığı (D) Çıkar çatışması ORTAK ZORUNLU DERSLER TESTİ BİTTİ. ALAN DERSLERİ TESTİNE GEÇİNİZ. 6

9 Türkiye Taşkömürü Kurumu Görevde Yükselme Sınavı ALAN DERSLERİ TESTİ Not: Bu bölümde cevaplandırılacak toplam soru sayısı 70 dir 31. Aşağıdaki işlemlerden hangisi kamu harcaması değildir? (A) Mal alım (B) Taşıma işleri (C) Yapım işleri (D) Mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işleri 34. İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına uğradığını iddia eden aday veya isteklilerin Kamu İhale Kurumu na yaptıkları başvuru yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? (A) İtirazen şikayet (B) Şikayet (C) Temyiz (D) İtiraz 32. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde iptal edilen ihale aşağıdakilerden hangisidir? (A) Pazarlık usulü (B) Belli istekliler arasında usulü (C) Doğrudan temin (D) Açık ihale usulü ihale 33. İhale dökümanında yapılacak olan değişiklik aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılabilir? (A) Aciz fişi (B) Geçici ilan (C) Ön ilan (D) Zeyilname 35. Muhasebe sürecinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra yapılır? (A) Büyük defter kayıtlarının yapılması (B) Yevmiye defteri kayıtlarının yapılması (C) Envanter kayıtlarının yapılması (D) Genel geçici mizanın düzenlenmesi 36. Aşağıdakilerden hangisi kesin mizan ile geçici mizan arasındaki farkı ifade etmektedir? (A) Genel geçici mizanın büyük defter kalanlarından düzenlenmesi (B) Kesin mizanın büyük defter kalanlarından düzenlenmesi (C) Kesin mizanın envanter kayıtlarından sonra düzenlenmesi (D) Genel geçici mizanın envanter kayıtlarından sonra düzenlenmesi 7

10 37. Peşin olarak demirbaş alındığında hangi hesap borçlandırılır? (A) Demirbaşlar (B) Satıcılar (C) Kasa (D) Ticari Mallar 40. X işletmesinin dönembaşı envanter bilgileri aşağıdaki gibidir: Kasa: 400 Bankalar:100 Satıcılar:150 Ticari Mal:200 Banka kredileri: 125 Alacak senetleri:175 Bu bilgilere göre işletmenin sermayesi kaç TL dir? (A) (B) Borç Senetleri Hs. Kasa Hs. XX XX (C) 875 (D) 600 Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir? (A) Borç senedinin ödenmesi (B) Borç senetlerinin protesto edilmesi (C) Borç senetlerinin ciro edilmesi (D) Borç senedinin verilmesi 39. İşletmede ay sonunda 191 İndirilecek KDV 400.-TL, 391 Hesaplanan KDV 520.-TL ise, ay sonu KDV mahsup kaydında aradaki fark hangi hesaba kaydedilir? (A) İndirilecek KDV (B) Devreden KDV (C) Ticari mallar 41. İşletmenin faaliyetlerini ve varlığını sürdürmek için belirli bir dönemde gelir elde etmek için tükettiği mal ve hizmetlerin parasal tutarına ya da faydası tükenmiş maliyete ne ad verilir? (A) Harcama (B) Maliyet (C) Gider (D) Zarar (D) Ödenecek vergi ve fonlar 8

11 42. Gelecekte ortaya çıkması beklenen, karar seçenekleri arasında fark gösteren ve karar alma sırasında göz önünde bulundurulması gereken maliyetlere ne ad verilir? (A) Geçerli maliyetler (B) Geçersiz maliyetler (C) Batık maliyetler (D) Fırsat maliyetleri 43. Belli bir faaliyet aralığında sabit, ancak bu faaliyet aralığı aşıldığında basamaksal artış gösteren giderlere ne ad verilir? (A) Sabit giderler (B) Değişken giderler (C) Yarı sabit giderler (D) Yarı değişken giderler 45. Birim satış fiyatı ile birim değişken maliyet arasındaki farka ne ad verilir? (A) Katkı oranı (B) Güvenlik oranı (C) Katkı payı (D) Güvenlik payı 46. X üretim işletmesinde dönemde gerçekleşen bilgiler şöyledir: Dönem Başı Yarı Mamul Stoku Dönem Başı İlk Madde Stoku Dönem Sonu İlk Madde Stoku TL TL TL Satın Alınan İlk Madde Maliyeti TL Bu bilgilere göre üretimde kullanılan ilk madde ve malzeme maliyeti ne kadardır? (A) TL (B) TL (C) TL 44. İşletmenin üretimini yaptığı mamulün birim satış fiyatı 9.-TL, birim başına değişken maliyetleri 5.-TL ve toplam sabit maliyetler TL dır. Bu bilgilere göre başabaş noktasındaki satış miktarı ne kadardır? (A) birim (B) birim (C) birim (D) birim (D) TL 47. İşletme bütçelerinin hazırlanmasında, aşağıdaki bütçelerden hangisinin ilk önce hazırlanması gerekir? (A) Nakit bütçesi (B) Üretim bütçesi (C) Satış bütçesi (D) Tedarik bütçesi 9

12 48. Kapsamlı bir bütçeleme ve kontrolü anlayışını belirlemiş büyük işletmelerde işletme bütçelerinin düzenlenmesinde bütçenin temel varsayımlarını belirlemek, birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bütçenin onayının alınması görevlerini üstlenen birim hangisidir? 50. Bir üretim işletmesinde bütçe döneminde direkt işçilik saati (DİS) çalışılacağı, DİS başına değişken genel üretim giderlerinin 2.-TL/DİS, yıllık toplam sabit genel üretim giderlerinin TL olacağı öngörülmektedir. Bu bilgilere göre işletmenin bütçelenen toplam genel üretim giderlerini hesaplayınız? (A) Bütçe komitesi (B) Bütçe müdürlüğü (C) Bütçe şefliği (D) Muhasebe müdürlüğü (A) TL (B) TL (C) TL (D) TL 49. İşletmede uygulanan planlar ve alınan kararların işletmenin aktif ve pasif yapısı üzerinde oluşturacağı etkileri belirleyerek işletmenin finansal (mali) durumunu gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir? 51. Bağlı bulundukları işletmede, faaliyet ve işlemlerin belirlenmiş politikalara, planlara ve yönergelere uygunluğunu, varlıkların korunmakta olduğunu ve yönetimin açıkladığı her türlü bilginin doğruluk ve güvenilirliğini araştıran denetçiler hangileridir? (A) Proforma bilanço (B) Proforma gelir tablosu (C) Nakit akım tablosu (D) Satışların maliyeti tablosu (A) Dış denetçiler (B) İç denetçiler (C) Mali müşavirler (D) Bağımsız denetçiler 10

13 52. Aşağıdaki işletmelerden hangisinde bağımsız denetim zorunlu değildir? 55. Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesi ile ilgili bilgilerden biri değildir? (A) Sermaye Piyasası Kanunu na tabi şirketler (B) Bankalar ve özel finans kurumları (C) Tüm anonim ve limited şirketler (D) Bireysel emeklilik fonları 53. Aşağıdakilerden hangisi esas denetim tekniklerinden biri değildir? (A) Nakit bütçesi, işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını miktar ve zaman bakımından uyumlaştırmaktadır. (B) Nakit bütçesi uzun vadeli bir finansal plandır. (C) Nakit bütçeleri, günlük, haftalık, aylık, üç ya da altı aylık dönemler için hazırlanabilir. (D) Nakit bütçesinde nakit çıkışı, nakit girişinden fazla ise fon açığı var demektir. (A) Soruşturma (B) Kayıt ve belgelerin incelenmesi tekniği (C) Fiziki inceleme tekniği (D) Doğrulama tekniği 56. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal başa baş analizinin varsayımlarından biri değildir? (A) Birim satış fiyatı değişkendir. 54. Aşağıdakilerden hangisi kârı arttırmak için yapılan hilelerden biri değildir? (A) Karşılık ayırmamak (B) Giderler, sabit ve değişken olarak ikiye ayrılmaktadır. (C) İşletmenin tek bir ürün ürettiği kabul edilmektedir. (D) Sabit giderler, çeşitli üretim seviyelerinde aynı kalmaktadır. (B) Düşük amortisman oranları kullanmak (C) Varlıkları olduğundan düşük değerlemek (D) Reeskont hesaplamamak 11

14 57. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli fon kaynaklarından biri değildir? 60. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz tekniklerinden biri değildir? (A) Ticari kredi (B) Finansman bonosu (C) Ticari banka kredileri (D) Tahvil (A) Karşılaştırmalı tablolar yöntemi (B) Satışların yüzdesi yöntemi (C) Dikey yüzdeler yöntemi (D) Oranlar yöntemi 58. Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısına ilişkin teorik yaklaşımlardan biri değildir? (A) Vergi faktörü kuramı (B) Finansal sıkıntı maliyeti kuramı (C) Stok bulundurma kuramı (D) Temsilci maliyetleri kuramı 61. Aşağıdakilerden hangisi cari oranı vermektedir? (A) Döner varlıklar / Net satışlar (B) Döner varlıklar / Uzun vadeli borçlar (C) Döner varlıklar / Özkaynaklar (D) Döner varlıklar / Kısa vadeli borçlar 59. Aşağıdaki bilgilerden hangisi finansal analiz ile elde edilemez? (A) İşletmenin likidite durumu (B) İşletmenin kârlılık durumu (C) İşletmenin teknoloji kullanım oranı (D) İşletmenin sermaye yapısı 62. Aşağıdaki türev araçlardan hangisi hem borsalarda hem de borsa dışında [Tezgâh Üstü Piyasalarda (TÜP-OTC)] işlem görmektedir? (A) Opsiyon (B) Swap (C) Futures (D) Forward 12

15 63. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde finansal risk yönetimi süreçlerinden biri değildir? (A) Risklerin tanımlanması (B) Risklerin ölçülmesi (C) Risklerin raporlanması (D) Risklerin gizlenmesi 66. Aşağıdakilerden hangisi mikro çevre faktörlerinden biri değildir? (A) Aracı işletmeler (B) İşletmenin pazarlama örgütü (C) Doğal çevre (D) Üretim faktörleri sahipleri 64. Aşağıdakilerden hangisi Futures ve Forward işlemler arasındaki farklılıklardan biri değildir? (A) Futures işlemlerde teminat uygulaması vardır. (B) Forward işlemlerde vadeye kadar nakit akışı yoktur. (C) Futures işlemler organize borsalarda işlem görür. 67. Nüfusun bölgesel dağılımı hangi makro çevre değişkenidir? (A) Demografik (B) Ekonomik (C) Sosyal (D) Politik (D) Forward işlemlerde takasbank garantisi vardır 65. Potansiyel olarak, belirli bir istek/ihtiyacı paylaşan ve istek/ihtiyaçlarını tatmin etmeye muktedir tüketicilerin (müşterilerin) tümü aşağıdakilerden hangisidir? (A) Pazar (B) Pazarlama (C) Tüketici (D) Talep 68. Toplu sözleşmenin uygulanması ve denetimi ile uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümlere ne ad verilmektedir? (A) Normatif hükümler (B) Geçici hükümler (C) Borç doğurucu hükümler (D) Maddi hükümler 13

16 69. Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerine sahip bir işletmede gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? (A) İşletme toplu iş sözleşmesi (B) İşyerleri toplu iş sözleşmesi (C) İşyeri toplu iş sözleşmesi (D) İşkolu toplu iş sözleşmesi 72. Kamu İktisadi Teşebbüsleri nin görev alanını düzenleyen 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? (A) 1965 (B) 1980 (C) 1984 (D) Toplu iş sözleşmesi en çok kaç yıl için yapılabilir? (A) 1 yıl (B) 2 yıl (C) 3 yıl (D) 4 yıl 73. Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüslerine ne ad verilir? (A) Kamu iktisadi teşebbüsü (B) İktisadi devlet teşekkülü (C) Müessese (D) Kamu iktisadi kuruluşu 71. Grev oylaması yapılması için o işyerinde çalışan işçilerin en az ne kadarının yazılı talepte bulunması gerekmektedir? (A) İkide biri (B) Üçte ikisi (C) Dörtte üçü (D) Dörtte biri 74. Kamu iktisadi teşebbüslerinin kurulması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (A) Bakanlar Kurulu kararı ile kurulurlar. (B) Ekonomik ihtiyaçlar dikkate alınır. (C) Teşebbüsün merkezi değiştirilemez (D) İktisadi devlet teşekkülü olanlar anonim şirket şeklinde kurulabilir. 14

17 75. Aşağıdakilerden hangisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri nin nitelikleri ile ilgili doğru bir bilgidir? 78. Türkiye Taşkömürü Kurumu aşağıdaki Kamu İktisadi Teşebbüsü türlerinden hangisine girmektedir? (A) Tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. (B) Tamamen kamu hukuku hükümlerine tabidirler. (C) Sermayeleri yönetim kurullarınca tespit edilir. (A) Müessese (B) İktisadi devlet teşekkülü (C) Kamu iktisadi kurumu (D) Bağlı ortaklık (D) TBMM tarafından denetlenirler. 76. Kamu İktisadi Teşebbüsleri nde yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıldır? 79. Türkiye Taşkömürü Kurumu nun hukuki statüsü ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (A) 2 yıl (B) 3 yıl (C) 5 yıl (D) 7 yıl (A) Özel hukuk tüzel kişisidir. (B) Kamu hukuku tüzel kişisidir. (C) Sorumluluğu sermayesi ile sınırlıdır. (D) Faaliyetlerinde özerktir. 77. Müesseselerin kuruluş statüsünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 80. Bir malın satılmak istenen miktarı ile fiyatı arasındaki doğru yönlü ilişkiye ne ad verilir? (A) Ticaret unvanı (B) Çalışma alanı (C) Kâr oranı (D) Tahsis edilmiş sermayesi (A) Talep kanunu (B) Arz kanunu (C) Azalan verimler kanunu (D) Oyun teorisi 15

18 81. Aşağıdaki ürünlerden hangisinde talep esnek değildir? (A) Margarin (B) Kırmızı et (C) Deterjan (D) Tuz 84. Örgütlerde liderlerin kullandığı güç kaynaklarından liderin direktiflerine karşı astların itaatsizlik göstermesi durumunda kullandıkları güç aşağıdakilerden hangisidir? (A) Yasal güç (B) Ödül gücü (C) Zorlayıcı güç (D) Karizmatik güç 82. Aşağıdakilerden hangisi gayri safi milli hasılanın harcamalar yönünden hesaplanmasında göz önüne alınmaz? (A) Tasarruf (B) Kamu harcamaları (C) Yatırım (D) İthalat 85. Lider, yapılan iş ve çalışanların moral motivasyonunu dengede tutmaya çalışır. Lider; planlama ve iş dağılımı yapar, grup üyelerine tavsiyelerde bulunur. Değişimden çok fazla hoşlanmaz. Yanlış yapıldığı zaman üyelere yeni şanslar tanır. Yukarıda başlıca özellikleri belirtilen lider, Blake ve Mouton un lider sınıflamasında hangi lideri tanımlamaktadır? (A) Görev liderliği (B) Şehir kulübü liderliği 83. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi tüketiciyi korumak amacıyla yapılmaktadır? (C) Ekip liderliği (D) Orta yolcu liderlik (A) Asgari ücret uygulaması (B) Mali yardım politikası (C) Taban fiyat uygulaması (D) Kira kontrolü 16

19 86. Ekip üyelerini heyecanlandıran bir vizyona sahip olma, yaptıkları ile örnek olma, sahip olduğu heyecan, coşku ve enerji ile diğerlerini motive etme şeklinde sıralanan ve bu özellikleri ile insanları, normal olarak beklenenden daha fazla motive etme kapasitesine sahip lider aşağıdakilerden hangisidir? (A) Karizmatik liderlik 88. Aşağıdakilerden hangisi iç büyüme stratejisi türlerinden biri değildir? (A) Uzmanlaşma (B) Yığışım (C) Yatay farklılaşma (D) Müşterek yatırım ortaklığı (B) Dönüşümcü liderlik (C) Hizmetkar liderlik (D) İşbirlikçi liderlik 87. Özellikler Liderlik Kuramı nın dayandığı en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? (A) Bu kuramın ortak noktası, liderlerin liderlik davranışını ortaya koyarken iki konuyu önemsemeleridir: Birincisi işe veya göreve yönelik olma, ikincisi kişiye-ilişkiye yönelik olma boyutlarıdır. (B) Lider, sahip olduğu doğuştan gelen özelliklerinden dolayı grup içindeki diğer üyelerden farklıdır. (C) En uygun liderlik davranışı koşullara ve duruma göre değişmektedir. Liderin etkinliğini belirleyen faktör, içinde bulunan koşullardır. (D) Ekip içerisinde her bir bireyin uzmanlık zamanı geldiğinde ekibe dönemsel olarak liderlik etmesi şeklinde ortaya çıkan liderliktir. Bu yaklaşımda tek lider yoktur. Her bir aşama için liderler vardır. 89. Geniş ölçüde beyin fırtınası adı verilen teknikten yararlanılan ve ortak akıl yoluyla ortak görüşler üzerinde uzlaşma sağlanmaya çalışılan stratejik yönetim aracına ne ad verilmektedir? (A) Senaryo analizi (B) Arama konferansı (C) Delphi tekniği (D) Nominal grup 90. Durum analizi aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplandırmak için yapılmaktadır? (A) Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşılabiliriz? (B) Nereye ulaşmak istiyoruz? (C) Neredeyiz? (D) Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? 17

20 91. Organizasyonun varlık nedenini, değerlerini ve beklentilerini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 94. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stres yönetiminde kullanılan çalışmalardan biri değildir? (A) Vizyon (B) Amaç (C) Faaliyet (D) Misyon 92. Strese sebep olan çalışma hayatına ilişkin çalışanların kendi iş rolleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları durumu aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir? (A) Aşırı iş yükü (B) Rol belirsizliği (C) Vardiyalı çalışma (D) Rol çatışması 93. Aşağıdaki kavramlardan hangisi İşgörenlerin çalıştıkları kurumun amaçlarına, ilke ve kurallarına, iş arkadaşlarına, hem kendi hem de kurumsal ve çevresel problemlere karşı ilgisiz ve kayıtsız kalmalarını ifade etmektedir? (A) Yabancılaşma (B) Personel devri (C) Performans (A) Çalışma şartlarının iyileştirilmesi (B) Örgütsel iklim oluşturulması (C) Çalışanların sağlık profillerinin çıkarılması (D) Çalışanlara düzenli spor yaptırılması 95. Aşağıdakilerden hangisi işleri delege etmede başarı ilkelerinden biri değildir? (A) Doğru kişi seçilmeli, yetki ve sorumluluk birlikte verilmelidir. (B) İyi ve kötü işler birlikte devredilmelidir. (C) Bütün delege edilmeli, bir proje veya işin tümü devredilmelidir. (D) İşin daha çabuk görülmesi için aynı iş birden çok kişiye verilmelidir. 96. Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ilk yasal belge aşağıdakilerden hangisidir? (A) Maadin Nizamnamesi (B) Tatili Eşgal Nizamnamesi (C) Dilaver Paşa Nizamnamesi (D) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (D) Devamsızlık 18

21 97. İşçinin, işverenin denetimi ve gözetimi bir başka ifadeyle otoritesi altında iş görmesi hangi bağımlılık ilişkisi içerisinde ele alınmaktadır? (A) Teknik açıdan bağımlılık (B) Hukuki açıdan bağımlılık (C) Sosyal açıdan bağımlılık 100. Deneme süreli iş sözleşmelerinde deneme süresi en çok kaç ay olabilir? (A) 2 ay (B) 3 ay (C) 4 ay (D) 5 ay (D) Ekonomik açıdan bağımlılık 98. Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesine göre işverenin işçiye karşı borçlarından biri değildir? (A) Ücret ödeme borcu (B) İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini alma borcu TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. (C) Eşit davranma borcu (D) Disiplin borcu 99. Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde ne kadar ara dinlenmesi verilmektedir? (A) 15 dakika (B) 30 dakika (C) 45 dakika (D) 60 dakika 19

22 7

23 21

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İşin kesin kabulünün ya

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28 KASIM 2011 PAZARTESİ

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28 KASIM 2011 PAZARTESİ D T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DİKKAT! 28 KASIM 2011 PAZARTESİ SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1. Tahakkuk esası aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine dayanır? A) Özün önceliği C) Dönemsellik D) Maliyet esası E) Parayla ölçülme 6. Bankadan elde edilen gelirin ilgili döneme alınması muhasebenin

Detaylı

PRATĐK EĞĐTĐM TEST SINAVI SORU VE CEVAPLARI. Aşağıdakilerinden hangisi VUK göre değerleme ölçüsü değildir. VUK göre Süre olarak yer almaz

PRATĐK EĞĐTĐM TEST SINAVI SORU VE CEVAPLARI. Aşağıdakilerinden hangisi VUK göre değerleme ölçüsü değildir. VUK göre Süre olarak yer almaz PRATĐK EĞĐTĐM TEST SINAVI SORU VE CEVAPLARI Soru-1 Soru-2 VUK göre değerleme ölçüsü değildir. VUK göre Süre olarak yer almaz Borsa Rayici Emsal Bedeli Mukayyet değeri Yazılı Değeri Soru-3 VUK göre Usulsüzluk

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 1. Yapılandırılmış finansal araçların ortaya çıkarılmasında, yaratılan menkul kıymeti yatırımcılara satarak menkulleştirilmeye konu olan kredilerin satın alınması için gereken fonu temin eden taraf aşağıdakilerden

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek

EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, ihraççıyı temsile yetkili

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız?

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? Sorular 1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? a) 03.01.2015 Tarihinde işletmenin Ziraat Bankasındaki

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI I Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Başkanı, Sevgili babam Demir DAİ nin aziz hatırasına... II ÖNSÖZ Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı konulu

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE

MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE MUHASEBE; Mali Nitelikteki Bilgilerin SAPTANMASI (Belgelerle) ÖLÇÜLMESİ (TL Cinsinden) KAYDEDİLMESİ (Yevmiye Defteri) SINIFLANDIRILMASI (Defteri Kebir) ÖZETLENMESİ (Mizanlarla)

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.12.2011 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İşletmelerde Muhasebe ve Finansman. 2009 Copyright S.K.Mirze 1

İşletmelerde Muhasebe ve Finansman. 2009 Copyright S.K.Mirze 1 İşletmelerde Muhasebe ve Finansman 2009 Copyright S.K.Mirze 1 MUHASEBE İŞLETME FAALİYETLERİYLE İLGİLİ PARASAL BİLGİLERİ TESPİT ETME, KAYDETME, ÖZETLEME, DEĞERLEME VE RAPORLAMA SÜRECİ. FİNANSAL MUHASEBE

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı