Kan Transfüzyonuna Bağlı Geç Komplikasyonlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kan Transfüzyonuna Bağlı Geç Komplikasyonlar"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s Kan Transfüzyonuna Bağlı Geç Komplikasyonlar Prof. Dr. Hüseyin Öz Son yıllarda yaş lı nüfusa bağ lı kronik hastalıkların artması, transfüzyon gereksinimini arttırmış t ır. Bu na rağ men kan ba ğı şı azalmakta, yeni zorunlu tarama testleri nedeniyle maliyeti artmaktadır. Yıl lar ca Kan ha yat kur tarır sloganıyla hareket eden dünya, öncelikle transfüzyonla geçen HIV ve Hepatit riskiyle sarsılmış, bu şok henüz atlatılamadan kan transfüzyonuna bağ lı ye ni hastalıklar tanımlanmaya başlamış t ır. Bun lar ara sında transfüzyona bağ lı akut ak ci ğer hasarı, transfüzyona bağ lı immunomodülasyon, nozokomiyal infeksiyon riskinin artması, kanser rekürrensinin artması ve oto im mun hastalıklar sayılabilir. Bütün bunlar kan ve ürün leri transfüzyonunun emniyetini tartışmaya açmış ve transfüzyon prati ğinin yeniden gözden geçirilmesine vesile olmuştur. Kan ve ürünleri transfüzyonuna bağ lı komplikasyonları er ken ve geç olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Geç transfüzyon komplikasyonları nı da immunolojik ve immunolojik olmayanlar şeklinde sı nıflayabiliriz. Geç kan transfüzyonu komplikasyonları; Gecikmiş hemolitik transfüzyon reaksiyonu, transfüzyona bağ lı Graft-versus-Host Hastalı ğı (TR-GVHD), post-trans füzyon purpurası, demir yüklenmesi ve transfüzyona bağ lı immunomodülasyon olarak sıralayabiliriz. GE CİK MİŞ HE MO Lİ TİK TRANS FÜZ YON RE AK Sİ YO NU Önceden transfüzyon yapılması veya gebelik nedeniyle duyarlanmış alıcı da, Rh, Kidd, Kell, Duffy gi bi subg rup la rın eritrosit antijenlerine kar şı IgG antikorları ge li şebilir ve daha sonraki transfüzyonlarda gecikmiş hemolize yol açar lar. 1,2 Transfüzyon anında antikor seviyesi çok düşük ol du ğundan çapraz kar şılaş tır ma da tes pit edi le mez ve er ken he mo liz ge lişmez, fakat transfüzyondan 5-10 gün sonra antikor titresinin artmasıyla hemoliz ortaya çıkar

2 Yalım Dikmen Yakla şık 500 eritrosit transfüzyonunda bir oranın da(1/500) ve ço ğunlukla kadınlarda görülür. 1 Reaksiyon zayıf olup, transfüzyon sonrası hematokrit dü şü şü, hemoglobinüri, sarı lık ve böbrek fonksiyonlarında yetersizlik görülebilir. 3 Genellikle öldürücü değildir. Tedavi gerektirmez. Antikorlar ileriki transfüzyonlarda problem yaratabilir. Bu yüzden hastanın kay dına geçirilmesi ve bilgilendirilmesi, daha sonraki transfüzyonlarda göz önüne alınması için hastanın ta şı dı ğı antikoru bildiren tıbbi uyarı kar tı nın verilmesi gerekir. 1 Transfüzyona bağlı Graft-Versus-Host Hastalığı (Trans fu si on Re la ted Graft Ver sus Host Di se ase-tr-gvhd) Alı cı nın ba ğı şıklık sisteminin bozuk olduğu (allograft kemik ili ği trans füzyonu, Hodgkin Hastalı ğı, intrauterin transfüzyon yapılan fetüs gibi) donörle alı cı ara sındaki HLA benzerliğinin fazla olduğu (akrabalık) ve faz la mik tar da T lenfositi bulunan kan komponentlerinin transfüzyonu ile nadiren ( sıklık 1/ hüc resel kan ürü nü transfüzyonu) meydana gelen, fakat genellikle öldürücü olan bir durumdur. 1,4,5 Donörün T lenfositleri ile alı cı nın Klas I ve Klas II HLA an ti je ni ta şı yan hüc re le ri nin bir bi ri ni et ki le me si so nu cu hüc re hasarı mey da na ge lir. Esas he def do ku lar cilt, ti mus, gast ro in tes ti nal sis tem, karaciğer, da lak ve ke mik ili ğidir. 5 TR-GVHD, tam kan, eritrosit suspansiyonu, trombosit suspansiyonu ve granulosit suspansiyonu verilmesinden sonra gelişebilir. Taze donmuş plazma içinde lenfositler azdır, ancak konjenital immun yetersizli ği olanlarda sorun yaratabilir. Dondurulmuş eritrositler, kriyopresipitat, pıhtılaşma faktörleri, albumin ve İV immunoglobulinler ile TR-GVHD tanımlanmamış t ır. 5 Kli nik bul gu lar trans füz yon dan 1-2 haf ta (4 30 gün) son ra başlar. Ateş, makülo-papüler deri döküntüleri, diyare ile sey reden enterokolit, alkalen fosfataz ve bilirubinlerde artma ile seyreden hepatit ve tüm ilik ele manlarında azalma ile kendini gösteren hipoplazi ve pan sitopeni klinik bulgulardandır. Yeni doğanlarda erken dönemde lenfadenopati ve splenomegali görülebilir. Ölüm genellikle (olguların % 90 ından fazlasında) infeksiyon ile olur. 4,5 Tanı; kan/kan komponenti transfüzyonu anamnezi, klinik bulgular ve cilt biyopsisi ile yapı lır. Cilt bi yopsi bulguları patognomonik değil, destekleyicidir. Sitogenetik ve HLA analizi ile donör lenfositlerinin kalı cı lı ğı nın gösterilmesi faydalı olabilir, fakat kesin de ğildir. Çünkü, donör lenfositleri transfüzyondan sonra yetişkinlerde 1 hafta, yeni do ğanların kan de ği şiminden sonra 6-8 hafta, intrauterin transfüzyondan sonra 2 yıl TR-GVHD gö rül mek si zin alı cı ka nında bulunduğu gösterilmiştir. 230

3 Erken Transfüzyon Reaksiyonları TR-GVHD nin et ki li bir te da vi si yok tur. Hüc re ih ti va eden kan ürün le ri nin GAMA IŞIN LA MA SI, TR-GVHD yi ön ler. 25 Gy lik bir doz erit ro sit, gra nülosit ve trombositlerin fonksiyonlarına zarar vermeden lenfositlerin çoğalma yeteneklerini önler. 5 Eğer do nör alı cı nın akrabası ise, kan komponenti intrauterin kullanılacaksa, alı cı nın ba ğı şıklık sistemi bozuk ise, alı cıya allojenik kemik ili ği veya periferik kök hücre transplantasyonu yapılmış ise kan ürün leri en az 25 Gy ile ışınlanmalı dır. Hodgkin hastalı ğı, ne ona tal kan de ği şimi, yoğun ke mo te ra pi ve rad yo terapi gören alı cılarda, kemik iliği supresyonu olanlarda (mutlak lenfosit sayı sı ml de 500 den az ise) ışınlanmış hücre içeren kan ürünleri kullanılabilir. 5 Filtrasyon ile lökositlerin azaltılması tar tışmalı dır. Posttransfüzyon Purpurası (Immun-mediated Trombositopeni) Donörün trombosit antijenlerine bağ lı (genellikle HPA-1a) transfüzyondan bir haf ta son ra (5-12 gün) or ta ya çı kan, akut cid di trom bo si to pe ni ve yay gın purpura ile karakterize, nadir bir durumdur. 1,4 Bü yük ço ğunlu ğunu multipar kadınların oluşturdu ğu hastaların serumunda, donörün trombositlerine karşı spesifik bir an tikor olduğu gösterilmiştir. Bazı hastalarda kendiliğinden iyileşse de, trom bo si to pe ni ge nel lik le ağırdır ve ka namalara sebep olabilir. Santral sinir sistemi kanamaları nı ön le mek için ste ro id, yük sek doz IgG, plaz ma fe rez ve tam kan de ği şimi ile tedavi önerilmektedir. Trombosit suspansiyonu transfüzyonu etkisizdir. Patogenezi tam ola rak ay dınlatılamamış tır. İleriki transfüzyonlarda önlem olarak HPA-1a-negatif eritrosit veya trombosit suspansiyonu, bulunamaz ise lökositleri azaltılmış ürün kullanılması önerilmektedir. De mir Yük len me si Kan kay bı ol ma yan, sık trans füz yon ya pılan hastalarda aşı rı demir birikebilir, atılmasıda azalmış olabilir. Retikuloendotelyal sistem dolunca parankim hücrelerinde birikim başlar, kalp, karaci ğer ve endokrin organ fonksiyonları bozulabilir. Morbidite ve mortalite genellikle karaci ğer yetersizli ği ve kar diyak toksisiteye bağ lı dır. 1,6 Transfüzyona Bağlı İmmunomodülasyon (TRIM-Transfusion Related Immunomodulation) Fazla miktarda, hem eriyebilir (solubl) hem de hücresel yabancı antijen içeren allojenik donör kanı transfüzyonu ile alı cıya büyük oranda antijen yüklenir ve bu an ti jen yü kü im mu ni te de bo zul ma ya yol açar. 7 Kan ürünlerinin bakletilmesi ile; histamin, lipidler, sitokinler, hücre membran parçaları, eriyebilir 231

4 Yalım Dikmen in san lö ko sit an ti je ni (HLA) klas I, vs gi bi bir çok ak tif mad de meydana gelir. 8 Bunların ço ğu beyaz kan hücrelerinden (WBC) kay naklanıp, TRIM oluşmasın da önem li rol oy nar lar. De po la nan erit ro sit ler de de (RBC), IL-1, IL-6, IL-8, bakterisidal permeabilite arttıran protein ve TNF-alfa gibi potent proinflamatuvar sitokinler meydana gelir. Bu yüzden depolanmış eritrositler verildiğinde nötrofil aktivasyonunun tetiklendi ği, IL-8 ve sekretuvar fosfolipid A2 salındığı ve SIRS e yat kınlık yap tı ğı gösterilmiştir. 8 Eritrosit suspansiyonu içindeki be yaz kan hüc re sa yı sı artr tıkça hemoliz artar ve potasyum açı ğa çıkar. Ayrıca lökosit apoptozu ile toksik oksijen radikalleri artar. Depolanmış eritrositlerden sa lınan arginaz transfüzyona bağ lı immünosupresyonda önemli bir aracı maddedir li yılların ba şında renal allograftın, allojenik kan transfüzyonu ile rejeksiyonunun azaldı ğı gösterildikten sonra, 1980 li yılarda da malign tümör rezeksiyonundan sonra tümör tekrarlaması nın art tı ğı, hemen arkasından da postoperatif bakteriyal infeksiyon riskinin arttı ğı, sitomegalovirüs ve HIV virüsü infeksiyonları nı aktive etti ği ileri sürülmüştür. Bütün bunlar allojenik kan transfüzyonunun TRIM yaptı ğı nı gösterir. TRIM ın meydana geliş mekanizması ha la tam ola rak ay dınlatılamamış, birçok biyolojik mekanizmanın etkisi olduğu dü şünülmektedir De ney hay van la rın da so lubl ve ya hüc re sel-et ki li ya ban cı an ti jen in füz yo nu nun immun supresyon, anerji ve klonal silme(deletion) yaptı ğı gösterilmiştir. Spesifik allojenik kan ürün lerinin de TRIM yapabileceği tam ola rak açık de ğildir. Allojenik plazma, allojenik WBC ve depolanma esnasın da kan kom po nent lerinde biriken maddeler TRIM patogenezinde rol oynar. TRIM patogenezinde aşa ğıdaki immunolojik hadiselerin bir kombinasyonu nun rol oy nadığı ileri sürül müştür. 9 a. Sitotok sik T len fosit prekür sör lerinin klonal silin mesi ve T hüc re repertuvarının değişmesi, b. Supressor hücre indüksiyonu, c. NK hüc re ak tivitesinin sup resyonu, d. Sitokin yapımının aktivasyonu (IL2,IL4;IL1) e. CD4+T hüc re azal ması ve CD4/CD8 oranının azal ması, f. Alıcı ve donör arasın da mik ro-kimerizm olma sı. Sebep ne olur sa ol sun, al lojenik trans füzyon sonrası gelişen TRIM a bağ lı olarak immünite suprese olmakta, postoperatif infeksiyonlar artmakta, yara iyileş mesi azal mak ta, viral in fek siyon lar ak tive ol mak ta ve kan ser rekür ren si artmaktadır. 232

5 Erken Transfüzyon Reaksiyonları KAYNAKLAR 1. British Com mit tee for Stan dards in Haematology. Guidelines. Trans fusion Medicine 1999;9: Solan ki D, McCurdy PR: Delayed hemoly tic trans fusion reac tions. An of ten-missed entity. JAMA 1978;239(8): Miller RD: Transfusion Therapy. In:Miller s Anesthesia. Ed: Miller RD. Sixth Ed.Elsevier, Philadelphia. 2005: Çetin T:Kan ve kan ürün leri trans füz yonun da pratik nok talar. XXX. Ulusal Hematoloji Kong resi, An tal ya Ekim 2002: Voak D: Guidelines on gam ma ir radiation of blood com ponents for the preven tion of trans fusion-as sociated graft-versus-host disease. Transfusion Medicine 1996;6: Sim mons ED: Trans fusion therapy. In: Cur rent Critical Care Diag nosis and Treat ment. Eds. Bon gart FS, Sue DY. Second Ed., Lan ge, 2002: Vam vak kas EC. Blajch man MA: Deleterious clinical ef fects of trans fusion-as sociated im munomodulation: fact or fic tion? Blood, 2001;97: Rag havan M, Marik PE: Anemia, al logenic blood trans fusion and im munomodulation in the critically ill. Chest 2005;127: Rouger P: Trans fusion in duced im munomodulation: myth or reality? Trans fusion San guine et im munomodulation : Mythe ou Réalité? Trans fusion Clinique et Biologique 2004;11:

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı

Kan Grup Antijenleri

Kan Grup Antijenleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 55-65 Kan Grup Antijenleri Dr. Hülya Bilgen ABO kan grup an tijenlerinin

Detaylı

Hiper tan si yon da Bes len me

Hiper tan si yon da Bes len me İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 85-91 Hiper tan si yon da Bes len me Uzm. Dr. Demet Özgül Yetkin Son

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 27-32 Dispepsiye Yaklaşım Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik DİS PEP Sİ

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 133-142 Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi Prof. Dr.

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı

Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum Dizisi No: 42 Ocak 2005; s. 255-262 Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı Prof. Dr. Sibel

Detaylı

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 169-178 Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm Dr. Müge Gökçe, Prof. Dr. Feyza Darendeliler

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının Transfüzyon Tıbbında Yapılan Temel Hatalar Önder ARSLAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının en sık nedeni ya kan ünitesinin,

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı