filetme B LG S STEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "filetme B LG S STEMLER"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2690 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1656 filetme B LG S STEMLER Yazarlar Ö r.gör.dr. fienay LEZK (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem OKTAL (Ünite 4, 7) Prof.Dr. M. Necdet T MUR (Ünite 5) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 8) Editör Prof.Dr. Hasan DURUCASU ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc lar Doç.Dr. T. Volkan Yüzer Ö r.gör. Orkun fien Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil Yaz m Dan flman Okt. Ayd n F nd ko lu Grafikerler Ayflegül Dibek Aysun fiavl Hilal Küçükda aflan Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi flletme Bilgi Sistemleri ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, A ustos 2012

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Bilgi Sistemlerinin Esaslar... 2 G R fi... 3 S STEM KAVRAMI... 3 Sistem Olarak flletme... 5 B LG S STEM... 6 Veri flleme ve Enformasyon flleme... 8 Bilgi Sistemlerinin S n fland r lmas... 9 filetmelerde B LG HT YACI Bilginin Nitelikleri filetmelerde KARAR VERME VE B LG L fik S flletmelerde Karar Verme Düzeyleri flletmelerde Karar Yap lar Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Bilgi Sistemleri Alt Yap s G R fi B LG SAYAR DONANIMI Girdi Ç kt Ayg tlar Merkezi fllem Birimi Dâhili Bellek Birimi Depolama Ayg tlar B LG SAYAR YAZILIMI Uygulama Yaz l mlar Genel Amaçl Uygulama Yaz l mlar Özel Amaçl Uygulama Yaz l mlar S STEM YAZILIMLARI flletim Sistemleri Di er Sistem Yaz l mlar Programlama Dilleri ve Yaz l m Gelifltirme Araçlar VER KAYNAKLARI YÖNET M Veritaban Yönetim Yaklafl m liflkisel Veritaban Yönetim Sistemleri liflkisel Veritaban Tasar m Veri Ambarlar A VE TELEKOMÜN KASYON TEKNOLOJ LER Mimari Topoloji Protokol Ortam ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Kablosuz Teknolojiler Kablosuz Ayg tlar Kablosuz letim Ortamlar ve Kablosuz Bilgisayar A lar Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE flletmelerde Bilgi Ak fl G R fi filetmelerde B LG YÖNET M Bilgi Kaynaklar n n Belirlenmesi ve Tan mlanmas Bilginin Elde Edildi i Kayna a Göre S n fland r lmas Bilginin Niteli ine Göre S n fland r lmas Bilginin Edinilmesi Bilginin Depolanmas Bilginin Yay lmas Bilginin Kullan lmas ve Uygulanmas Bilginin De erlendirilmesi ve Ölçülmesi Bilgi Haritalar B LG AKIfiINDA LET fi M TÜRLER Yap sal flleyifl Aç s ndan letiflim Mesaj n Ak fl Yönü Aç s ndan letiflim B LG AKIfiINDA KULLANILAN ARAÇLAR Yaz l letiflim Araçlar Sözlü letiflim Araçlar Görsel ve flitsel letiflim Araçlar Elektronik letiflim Araçlar filetme B LG S STEMLER Pazarlama Bilgi Sistemleri Üretim Bilgi Sistemleri nsan Kaynaklar Bilgi Sistemleri Muhasebe/Finans Bilgi Sistemleri Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Bilgi Sistemlerini Gelifltirme ve Yönetme G R fi S STEM GEL fit RMEYE GENEL BAKIfi Planlama Sistem Araflt rmas Fizibilite Çal flmas... 75

5 çindekiler v Sistem Analizi Bilgi htiyaçlar n n Analizi Sistem Tasar m Sistemi Yürütme Sistemi Kullanma Sistemin Bak m ALTERNAT F S STEM KURMA YAKLAfiIMLARI Sistem Gelifltirme Yaflam Döngüsü Prototipleme Uygulama Yaz l m Paketleri Son Kullan c Gelifltirme Bilgisayar Destekli Yaz l m Mühendisli i (CASE-Computer Aided Software Engineering) Nesne Yönelimli Yaklafl m D J TAL filetmelere YÖNEL K UYGULAMA GEL fit RME H zl Uygulama Gelifltirme Bileflen Tabanl Gelifltirme ve Web Servisleri Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Pazarlama Bilgi Sistemleri G R fi PAZARLAMA B LG S STEM KAVRAMI Pazarlamada Bilginin Önemi ve Anlam Pazarlama Bilgi Sistemi Tasar m Pazarlama Enformasyon Gereksiniminin Belirlenmesi PAZARLAMA B LG S STEM N N B LEfiENLER çsel Veri Sistemi Pazarlama stihbarat Sistemi Pazarlama Araflt rma Sistemi Karar Destek Sistemi PAZARLAMA B LG S STEM NE YÖNETSEL BAKIfi PBS nin Kapsam ve Amaçlar PBS de Enformasyon htiyac n n Stratejik Düzeyler tibariyle Belirlenmesi PAZARLAMA B LG S STEM NDE BÜTÜNLEfiME Pazarlama Bilgi Sistemi için Enformasyon Ön Koflullar Toplam Enformasyonun Planlanmas Durum Analizi Pazarlama Araflt rmas ve Analizi Gelece e Yönelik Amaçlar n Belirlenmesi Stratejik De erlemede fllevsel Destek Bütçe ve Kontrollerin Gelifltirilmesi Koordinasyon ÜN TE

6 vi çindekiler Pazarlama Bilgi Sistemiyle lgili Di er Önemli Konular Pazara liflkin sorular Müflterilere liflkin Sorular Ürünlere liflkin Sorular Sat fl Gücüne liflkin Sorular Enformasyona Eriflim Pazar Planlamas Pazar Araflt rmas Pazar Analizi Müflteri Analizi Ürün Analizi Potansiyel Müflterileri Ele Alma ve Kontrolü ile lgili Analizler Sat fl Analizi Tutundurma Analizi Enformasyon Eriflim Analizi PAZARLAMA B LG S STEM N N TASARIMI VE UYGULAMASI flletme Misyon ve Stratejisi fadesinin Oluflturulmas Amaçlar n Belirlenmesi Kurumsal Haz rl klar n Yap lmas Girdi ve Ç kt lar n Tasar m Dosya Tasar m PBS nin Uygulanmas ve Test Edilmesi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Üretim Bilgi Sistemleri G R fi ÜRET M VE filetme B LG S STEMLER ÜRÜN MÜHEND SL TES S TASARIMI VE YERLEfi M PLANLAMASI TEDAR K Z NC R YÖNET M Stok Yönetimi Kalite Kontrol Malzeme htiyaç Planlamas malat Kaynak Planlamas Proje Yönetimi B LG SAYARLA TÜMLEfi K MALAT Üretimde Bilgisayar Destekli Teknikler Bilgisayar Kontrollü Üretim Araçlar Esnek malat Sistemleri ÜRET M VE TÜMLEfi K filetme B LG S STEMLER flletme Kaynak Planlamas flletme Kaynak Planlamas ile Üretim Yönetimi Özet

7 çindekiler vii Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar nsan Kaynaklar Bilgi Sistemi G R fi NSAN KAYNAKLARI B LG S STEM N N AMACI VE ÖNEM NSAN KAYNAKLARI B LG S STEM N N GENEL filey fi Girdi Kurumsal Girdiler Çevresel Girdiler Süreç Ç kt NSAN KAYNAKLARI B LG S STEM UYGULAMALARI nsan Kaynaklar Planlamas fle Alma Zaman, Devaml l k ve flten Ayr lma Ücret Yönetimi Bordro Yetenek Yönetimi ve Performans Yönetimi E itim ve Gelifltirme Çal flan liflkileri Yönetimi ve Çal flan n Kendi Kendine Hizmeti NSAN KAYNAKLARI B LG S STEM NE YÖNETSEL BAKIfi nsan Kaynaklar Bilgi Sisteminin Stratejik Aç dan ncelenmesi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri G R fi MUHASEBE VE F NANS B LG S STEMLER N N KAPSAMI Muhasebe Fonksiyonu Finans Fonksiyonu Muhasebe ve Finans Fonksiyonunda Bilgi Sistemleri MUHASEBE VE F NANS B LG S STEMLER MUHASEBE VE F NANS B LG S STEMLER N N ALT S STEMLER Kay t flleme Sistemi Harcama fllemleri Döngüsü Has lat fllemleri Döngüsü Üretim fllemleri Döngüsü Büyük Defter ve Finansal Raporlama Sistemi Yönetsel Raporlama Sistemi ÜN TE 8. ÜN TE

8 viii çindekiler MUHASEBE VE F NANS MESLE Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar

9 Önsöz ix Önsöz Anadolu Üniversitesi flletme Fakültesinin lisans program nda ders y l ndan itibaren yer alacak olan flletme Bilgi Sistemleri dersi için haz rlanm fl bu kitap 8 üniteden oluflmaktad r. Birinci ünitede, genel sistem yaklafl m n n temel kavramlar n n ö rencilere yal n bir biçimde tan t m n, iflletmenin bir sistem olarak ele al n fl izlemifltir. Bilgi kavram sistem yaklafl m yla incelenip veri, enformasyon ve bilgi terimlerinin benzerlik ve farkl l klar vurgulanm flt r. kinci ünitede, iflletme bilgi sistemlerini destekleyen teknolojilerden iflletme ö rencileri için gerekli olanlar n n aktar m na yer verilmifltir. Üçüncü ünitede iflletme için bilginin rolü, önemi ile iflletme içinde ve d fl nda bilgi ak fl üzerinde durulmufltur. Dördüncü ünite, birinci ve üçüncü ünitelerdeki teorik kavramlar n ve ikinci ünitedeki teknolojilerin iflletme bilgi sistemleri oluflturmak için bütünlefltirilmesine ayr lm flt r. zleyen dört ünite s ras yla Pazarlama, Üretim, nsan Kaynaklar ve Muhasebe- Finans bilgi sistemlerinin ayr nt l biçimde incelenmesini içermektedir. Böylelikle, yukar da sözü edilen üniteler yard m yla iflletme bilgi sistemleri formasyonunun ö renciye kazand r lmas na çal fl lm flt r. Bu yap l rken, kitab n ö rencinin tan mlara bo duruldu u ansiklopedik sözlük haline gelmesinden alabildi inde kaç n lm fl, çok say da kavram n ad n n s ralan p geçilmesi yerine daha az say da fakat önemli kavram n kendisinin ö renciye ö retilmesi amaçlanm flt r. Editörlü ü yayg nlaflt ran ve editörleri yazar seçimi konusunda herhangi bir güdüleme yoluna gitmeyen Rektör Prof.Dr. Davut AYDIN A sa lad bu adil kitap yaz m ortam nedeniyle flükranlar m sunar m. Bu kitab n k sa sürede ortaya ç kmas nda, baflta konular n n uzman yazarlar olmak üzere eme i geçen herkese teflekkür ederim. Kitab n kendilerine yararl olmas dileklerimle, flletme Fakültesi ö rencilerine baflar lar temenni ederim. Editör Prof.Dr. Hasan DURUCASU

10 1 filetme B LG S STEMLER Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Genel olarak sistem kavram n ve bilgi sistemini tan mlayabilecek, Bilgi sisteminin bileflenlerini s ralayabilecek, Veri, enformasyon, bilgi kavramlar n tan mlayabilecek, Bilgi sistemlerini s n fland rabilecek ve aç klayabilecek, flletmelerde karar verme ve bilgi iliflkisini aç klayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Sistem Bilgi Sistemi Veri Enformasyon Bilgi Karar Karar Yap lar çindekiler flletme Bilgi Sistemleri Bilgi Sistemlerinin Esaslar G R fi S STEM KAVRAMI B LG S STEM filetmelerde B LG HT YACI filetmelerde KARAR VERME VE B LG L fik S

11 Bilgi Sistemlerinin Esaslar G R fi çinde bulundu umuz ça a ve bu ça da yaflayan topluma ad n veren bilgi, iflletmelerin yaflamlar n sürdürmelerinde, rakipleriyle yar flabilmelerinde ve amaçlar n en iyi flekilde yerine getirmelerinde, k sacas baflar l olmalar nda çok önemli bir role sahiptir. Öyle ki bilgi, vazgeçilmez bir üretim faktörü olarak, geleneksel üretim faktörleriyle birlikte an lmaktad r. Sermaye, hammadde, enerji ve iflgücü olarak s ralanabilen geleneksel üretim faktörlerinin do ru zamanda, do ru yerden, en ekonomik flekilde sa lanabilmesi ve do ru biçimde iflletme amaçlar na yönlendirilebilmesi için bilgiye ihtiyaç duyulmaktad r. flletme faaliyetlerine de er katan bilgiyse tesadüfi olarak ortaya ç kmamaktad r. Belirli bir emek ve zaman harcanarak belirli bir düzen içinde elde edilmekte, iflletme içerisinde sistemli bir flekilde yay lmaktad r. flletmeler için stratejik bir kaynak olan bilginin belirli bir düzen içinde elde edilmesini ve kullan lmas n sa lamaya yönelik çabalar, bilgi sistemlerinin varl n gerekli k lmaktad r. Bilgi sistemini oluflturan ögeler ve özelliklerin neler oldu unu aç klamadan önce, genel olarak sistem kavram üzerinde durmak, bilgi sisteminin anlafl lmas nda kolayl k sa layacakt r. S STEM KAVRAMI Sistem, günlük yaflant m zda s kça karfl laflt m z bir kavramd r. çinde bulundu- umuz toplumun yaflad ekonomik sistem, e itim sistemi, s nav sistemi, ulafl m sistemi gibi örneklerde sistem kelimesi do rudan yer al rken sistem kavram kendisiyle birlikte do rudan kullan lmasa da insan, iflletme, bilgisayar da sistem özelli i gösteren varl klard r. Bu örneklerde ortak olan özelliklerin ne oldu unu ortaya koymak sistem tan m n yapmay da kolaylaflt racakt r. Sistem olarak düflünülen her oluflumda bir bütünlük ve düzen söz konusudur. Bütünü oluflturan parçalar ve parçalar birbirine ba layan etkileflimler bulunmaktad r. Bu parçalar rastlant sonucu bir araya gelmemifl, bir amac gerçeklefltirmek üzere birleflmifllerdir. nsan, yaflama amac na yönelik canl bir sistemdir. Bu amac gerçeklefltirmede farkl ifllevleri üstlenmifl, birbirlerini etkileyen ancak, bir uyum içinde çal flan organlar n bir araya gelmesiyle oluflmufltur. flletmeler, kâr ve topluma hizmet amac na yönelik olan, üretim faktörlerinin bir araya gelmesi ve bir düzen içinde çal flmas yla bu amac gerçeklefltirmeye çal flan sistemlerdir. Yukar da verilen ve ço alt labilecek di er sistem örneklerinde de benzer ortak özellikler bulunmaktad r. Bu ortak özelliklerden yola ç k larak, sistem için afla daki tan m vermek uygun olacakt r.

12 4 flletme Bilgi Sistemleri Sistem olarak kabul edilen her oluflumda rastlant sal olmayan bir düzen ve bütünlük sözkonusudur. fiekil 1.1 Genel Olarak Sistem, Sistem S n r ve Sistemin Çevresi Sistem, belirli bir (ya da daha fazla) amaca (ya da sonuca) ulaflabilmek için bir araya getirilmifl, aralar nda iliflki bulunan kavramsal ya da fiziksel bileflenlerden meydana gelen bir bütündür (Esen, s.10). Bu tan mda dört önemli ö e bulunmaktad r: 1. Amaç (ya da sonuç) 2. Birden çok bileflen 3. Bileflenler aras ndaki iliflki 4. Bileflenlerin oluflturdu u bütün Amaç (ya da sonuç); sistemin en az bir ifllevinin bulunmas gereklili inin alt n çizmektedir. Birden çok bileflen; sistemi oluflturan parçalard r. Bileflenler aras ndaki iliflki; sistemi bileflenlerin bir araya getirilmesiyle oluflmufl anlams z parçalar y n olmaktan kurtaran ögedir. Bileflenleri birbirine ba layan ve bütünlefltiren, sistemin bileflenleri aras nda var olan (ya da var olmas gereken) iliflkilerdir. Bileflenlerin oluflturdu u bütün; tam, bir, tek parça olma anlam ndan çok, bileflenleri yard m yla belirli bir ifllevi yerine getiren bir oluflumu ifade eder. Sistemin yukar da verilen tan m nda birden çok bileflenden olufltu u belirtilmektedir. Di er yandan sistemi oluflturan bileflenler de ço u zaman kendi içinde bir bütün oluflturan alt bileflenlere ayr labilmektedir. Bu nedenle sistemi oluflturan ana parçalar alt sistem, alt sistemi oluflturan parçalar bileflen olarak adland rmak daha do ru bir yaklafl m olabilir. Bununla beraber sistem, alt sistem ya da bileflen isimlendirmeleri görecelidir. Sistem olarak tan mlanan bir bütün, farkl bir bak fl aç s alt nda alt sistem, hatta bileflen olarak ele al nabilir. Yukar da verilen örneklerde insan sistem, insan oluflturan her bir organ bileflendir. Ancak farkl organlar n yaflamak amac na yönelik olarak, alt amaçlar gerçeklefltirmek üzere bir araya gelip, bir düzen içinde çal flmalar, insana ait alt sistemleri ortaya ç karmaktad r. Solunum sistemi, dolafl m sistemi, sinir sistemi vb. insan sisteminin alt sistemleridir. Benzer flekilde, temelde iflletmenin ana amac na yönelik alt amaçlar için çal - flan pazarlama, üretim, insan kaynaklar ve muhasebe finansman gibi iflletme bölümleri de iflletme sisteminin alt sistemleri olarak de erlendirilebilir. Sistemin belirlenebilmesi için, öncelikle sistemin s n rlar n n ortaya konulmas gerekir. Ele al nan sistemin bileflenlerinin d fl nda kalan her fley sistemin çevresini oluflturur (Esen, s.10-12). Bu aç dan bak ld nda sistemin s n r, sistem ile çevresi aras ndaki ay r c olarak ele al nabilir. Genel olarak sistem, çevresi ve s n r fiekil 1.1 deki gibi gösterilebilir. Çevresiyle ya da çevresinde bulunan di- er sistemlerle hiçbir etkileflimi olmayan sisteme kapal sistem denir. Buna karfl n çevresiyle ya da çevresinde bulunan sistemlerle iliflkide olan, onlarla iletiflim ku- Sistem ran ve etkileflen sistemler aç k sistem olarak tan mlan r. Neredeyse bütün sistemler aç k sistem özelli i tafl maktad r. Sistemin s n r Çevre Aç k sistemde, sistemin çevresiyle iliflkisi s ras nda, çevreden sisteme do ru olan ak fla ya da çevreden sisteme dahil edilen unsura girdi denir. Tersine aç k sistemde sistemin çevresiyle iliflkisi s ras nda sistemden çevreye do ru olan ak fla ya da sistemden çevresine ihraç edilen unsura ç kt denir (Esen, s.10-15). Girdiyi ç kt ya dönüfltürmek için gerekli olan faaliyetler dizisinin gerçeklefltirilmesiyse süreç olarak bilinmektedir.

13 1. Ünite - Bilgi Sistemlerinin Esaslar 5 Buna göre aç k sistem fiekil 1.2 yard m yla temsil edilebilir. Aç k sistemler üzerinde gerçeklefltirilen iki önemli ifllev kontrol ve geribeslemedir. Sistem Kontrol iflle- vi, belirlenen amaçlara ya da sonuçlara ulaflabilmek için planlanm fl olan faaliyetlerin, gere ince yürütülüp yürütülmedi inin, Girdi Süreç Ç kt elde edilen ç kt lar n önceden belirlenen standartlara uygun olup olmad n n Sistemin s n r Çevre saptanmas na yönelik olarak gerçeklefltirilen tüm faaliyetler olarak tan mla- nabilir. Kontrol iflleviyle elde edilen sonuçlar, geribesleme olarak adland r lan ifllevle sisteme yeniden girdi olarak iletilir. Böylece amaçlanan ç kt lardan sapmalar varsa bunlar n düzeltilmesini sa lamaya yönelik gelifltirici, düzenleyici ve sistemin devaml l n sa lay c yönlendirmeler gerçeklefltirilir (Sürmeli, s.8). Aç k sistemlerde kontrol ve geribesleme ifllevi fiekil 1.3 de verildi i gibi temsil edilebilir. fiekil 1.2 Aç k Sistem Aç k sistemler, çevresinden girdi alan, girdi üzerinde faaliyetler gerçeklefltirip ç kt ya dönüfltüren ve bu ç kt y çevresine ileten sistemlerdir. fiekil 1.3 Geribesleme sinyalleri Geribesleme sinyalleri Sistemde Kontrol ve Kontrol Geribesleme Kaynak: James A. Kontrol sinyalleri Kontrol sinyalleri O BRIEN (1991), Introduction to Süreç Information Systems in Business Girdi Ç kt Management,Sixth Edition, Boston: Irwin Inc., s.13. Sistemin s n r Sistem Çevre Farkl sistem örnekleri verip, bu örneklerdeki sistem ögelerinin neler SIRA oldu unu S ZDEbelirleyiniz. Sistem Olarak flletme DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M nsan ihtiyaçlar n karfl lamada bir araç olan iflletme; üretim ögeleri olan iflgücü, sermaye, enerji ve teknolojinin belirli amaçlar çerçevesinde planl ve uyumlu bir biçimde bir araya getirilmesiyle ekonomik mal ya da hizmet üreten SORU birimler olarak SORU tan mlan r (Karalar, s.10). flletmelerin temel amaçlar, kâr elde etmek ve insan ihtiyaçlar n karfl lamakt r. D KKAT D KKAT Bu amaçlara yönelik olarak bir araya getirilen bileflenler birbirleriyle etkileflimli olarak çal fl rlar. Söz konusu bileflenleri ayr nt l olarak incelemek mümkün olsa bile, bütüne bak fl kaybetmeden izleyebilmek için iflletmenin bileflenlerini, iflletme bölümleri biçiminde düflünebiliriz. Her bir bölüm iflletme sisteminin alt sistemleri olup, her alt sistemin kendi ifllevini yerine getirmeye yönelik olarak bileflenleri bulunmaktad r. flletmede yer alan bölümleri temel olarak Pazarlama, Üretim, nsan AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 1 K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

14 6 flletme Bilgi Sistemleri fiekil 1.4 Kaynaklar ve Muhasebe Finansman biçiminde s ralamak mümkündür. Bir k s m iflletmelerde Halkla liflkiler ve Araflt rma Gelifltirme bölümleri gibi bölümler de ayr bir alt sistem olarak yer almakla birlikte, kimi iflletmelerde bu bölümlere iliflkin ifllevler yukar da s ralanan temel bölümler bünyesinde gerçeklefltirilmektedir. flletme özelde kâr elde etmek, genelde topluma hizmet amac yla mal ve hizmet üretiminde bulunabilmek için hammadde, malzeme, enerji gibi girdiler üzerinde dönüfltürücü faaliyetler gerçeklefltirerek, bunlar yararl mal ve hizmet biçiminde ç kt ya dönüfltürürler. flletmeler, sözkonusu girdileri temin etme ya da mal ve hizmeti sunma esnas nda etkileflimde olmak zorunda oldu u bir çevre içinde yer almaktad r. Bu çevre; sat c lar, müflteriler, rakip iflletmeler, hissedarlar, finans kurumlar, sendikalar, toplum ve devlet biçiminde s ralanabilir. Yukar da verilen tan m ve aç klamalardan sonra iflletmelerin de birer aç k sistem oldu u görülebilir. flletme bir sistem olarak fiekil 1.4 yard m yla gösterilebilir. Sistem Yaklafl m ile flletme Toplum Rakipler Kaynak: James A. O BRIEN, George M. Marakas (2011) Management Information Systems, 10. ed. New York:McGraw-Hill Irwin, s.30. Tedarikçiler Resmi Kurumlar Ekonomik Kaynaklar: nsan Para Malzeme Makinalar Arazi Tesisler Enerji Bilgi Kontrol Yönetim Bilgi Sistemleri flletme Süreçleri: Ürün ve hizmetleri üretme, gelifltirme, pazarlama ve ulaflt rma Müflteri Destek hizmetleri Di er Süreçler Geri Besleme Ürün ve Hizmetler: Ürünler Hizmetler Ödemeler Katk lar Bilgi Di er Etkiler Girdi Süreç Ç kt Paydafllar Müflteriler Finansal Kurumlar Sendikalar B LG S STEM Bilgi sistemleri ve bilgi teknolojileri iflletmelerin baflar s nda hayati bir öneme sahiptir. Günlük ifllemlerin etkin olarak sürdürülebilmesi, iflletmenin etkin olarak yönetilebilmesi ve rekabet üstünlü ü sa layabilmesi için iyi iflleyen bir bilgi sistemine sahip olmalar gereklidir. Bilgi sisteminin baflar s yaln zca maliyet, zaman ve bilgi kaynaklar n n kullan m n minimize etmek biçimindeki verimlilik ölçüsü ile ölçülmemelidir. Bilgi sisteminin ayn zamanda etkinlik ölçüsü olarak düflünülebilen, iflletme stratejilerini, iflletme süreçlerini ve iflletmenin kurumsal yap s n ve kültürünü de iflletmenin de erini yükseltecek biçimde desteklemesi gereklidir (O Brien ve Marakas 2010, s.4).

15 1. Ünite - Bilgi Sistemlerinin Esaslar Bilgi sistemi, verinin kaynaklar ndan toplanarak kullan labilir yararl bilgiye dönüfltürülmesi ve iflletme içinde ilgili kifli ve birimlere yay lmas amac yla bir araya getirilen bilgisayar donan m, yaz l m, veri kaynaklar, a teknolojileri ve insan bileflenlerinden oluflan bir bütün olarak tan mlanabilir (O Brien ve Marakas, 2011, s. 4). Söz konusu bu bileflenlerin ayr nt lar ikinci ünitede yer almaktad r. Bilgi sisteminin girdisi veri, ç kt s bilgidir. Veriyi bilgiye dönüfltürmek için gerekli olan ifllemler bütünü de bilgi sisteminin süreci olarak düflünülebilir. Veri, enformasyon ve bilgi kavramlar n n s kl kla birbiri yerine ayn anlamda kullan ld klar görülmektedir. Ancak söz konusu kavramlar aras nda gerçekte farkl l klar oldu undan veri, enformasyon ve bilgi kavramlar, izleyen kesimde verildi- i gibi tan mlanabilir. Veri, harf, rakam, çeflitli sembol ve iflaretlerle temsil edilen, ham, ifllenmemifl gerçekler ya da izlenimlerdir (Ö üt, s. 10). Olaylara iliflkin nesnel gerçekler olup birbiriyle iliflkilendirilmemifltir. Veri, kurumsal amaçlara ba l olarak faaliyetlerin yap land r lmam fl bir biçimde kayd d r. Bir baflka ifadeyle veri, özümlenmemifl ve yorumlanmam fl gözlemler, ifllenmemifl gerçekler olarak da tan mlanabilir (Barutçugil, s.57). Veriler baflka verilerle iliflkilendirilip analiz edilmedikleri sürece ne yap lmas ve nas l yap lmas gerekti i konusunda karar vericilere yard mc olamazlar. Örnek olarak, bir markette gün boyunca sat lan tüm ürünler kasadan geçirilirken kaydedilirler. Bu kay tlar iflletme için birer veri olup tek bafl na bir anlam ifade etmez. Enformasyon, verinin bir anlam oluflturacak flekilde düzenlenmifl halidir (Barutçugil, s.57). Toplanan veriler, çok yönlü olarak, birbiriyle iliflkilendirilip enformasyon haline gelerek, de er yaratmak için en gerekli kaynak niteli ini kazanmaktad r. Veriden farkl olarak enformasyon, tek bafl na anlaml d r. Bununla birlikte yaln zca ilgili kifli için bir anlam tafl maktad r. lgili kifliye olay ve nesneleri yorumlamak için bir bak fl aç s kazand r r. Veriden çok daha zengin bir içeri e sahip olan enformasyon; yaz l, sözlü ya da görsel bir mesajd r. Her mesajda oldu u gibi enformasyonun aktar lmas için bir gönderen ve bir al c olmas gerekmektedir. Enformasyon, mesaj alan kiflinin alg lamas n n de iflmesi ve yarg s üzerinde etki yapmay hedefler (Barutçugil, s.57). flletmenin içinden ve iflletmenin çevresinden al nan birçok mesaj ve haber enformasyondur. Enformasyon, yorum yapabilme, bilgi yaratma ve karar vermede kullan l r. Markette sat lan ürünlerin kay tlar örne- ine dönersek, her bir kay t veri olarak tek bafl na bir anlam ifade etmezken, belirli bir ürüne iliflkin günlük, haftal k ya da ayl k toplam sat fl miktar bir anlam kazanarak enformasyona dönüflecektir. Bilgi, kiflisel anlamda düzenlenmifl enformasyondur. Ö renme ve deneyim yoluyla kazan lm fl olan önceki bilgilerle bütünleflmifl ve özümlenmifltir. Kararlarda ve davran fllarda etkilidir. Bilgi, insanlar n tüm yaflam boyunca ö rendiklerinin ve deneyim yoluyla kazand klar n n toplam d r. nançlar ve de erlere de dayanmaktad r. nsanlar aras nda iletiflim yoluyla enformasyon ak fl bilginin oluflmas n sa lar. E er al nan enformasyon bir de er tafl yorsa onu alan kiflinin varolan bilgi birikimiyle bütünlefltirilir ve bilgi deposuna eklenir. E er bir de er tafl m yorsa reddedilir ve silinir (Barutçugil, s.58). Bilgi düflüncelerin, deneyimlerin, öngörü ve sezgilerin, amaca yönelik enformasyonla bir araya getirilip birlikte de erlendirilmesi sonucunda elde edilir. (Ayd ntan, s.8) Market örne inde, ayn ürünün farkl markalara ait günlük, haftal k ya da ayl k sat fl miktarlar n n karfl laflt r lmas yla pazar paylar n n belirlenmesi, buna göre sat fl ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, enformasyonun bilgiye dönüfltürülmesidir. 7 Bilgi sisteminin bileflenleri, bilgisayar donan m, yaz l m, veri kaynaklar, a teknolojileri ve insan biçiminde s ralanabilir. Veri ham gözlemler ya da izlenimler enformasyon verinin bir anlam içerecek biçimde düzenlenmesiyken bilgi, enformasyonun önceden bilinenler, de erler ve inançlarla bütünlefltirilmifl biçimidir.

16 8 flletme Bilgi Sistemleri Verinin enformasyon ve bilgiye dönüfltürülmesi veri iflleme ve enformasyon iflleme süreçleriyle gerçeklefltirilmektedir. fiekil 1.5 Veri flleme fiekil 1.6 Enformasyon flleme Veri flleme ve Enformasyon flleme Çeflitli kaynaklarda veri iflleme ve bilgi iflleme kavramlar ndan söz edildi i, bunlar n birbiri yerine kullan ld ya da kar flt r ld görülmektedir. Bununla birlikte veri ve bilgi kavramlar na iliflkin olarak verilen tan mlardan yola ç k larak, bilgi iflleme kavram yerine, enformasyon iflleme kavram n n tercih edilmesi daha do ru bir yaklafl m olacakt r. Yine önceki aç klamalardan, tan mlar ndan gelen farkl l klara paralel olarak, veri iflleme ve enformasyon iflleme kavramlar n n farkl süreçler oldu u da anlafl labilir. Veri iflleme, ham verilerin belirli ifllemlerden geçerek ifllenmifl duruma (enformasyona) dönüfltürülmesi sürecidir. Böylece veri iflleme sürecinde, girdi veri, ç kt enformasyondur. Enformasyon iflleme ise, ifllenmifl verinin (enformasyonun), belirli ifllemlerden geçirilerek, karar almaya destek olacak biçime (bilgiye) dönüfltürülmesi sürecidir. Buna göre bilgi iflleme sürecinde girdi enformasyon, ç kt ise bilgidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bir kifli ya da birim için, enformasyon iflleme süreci sonunda elde edilen bilginin, baflka bir kifli ya da birim için yaln zca bir veri olabilece i ve bu verinin, farkl bir karara destek olabilmesi için, yeni bir enformasyon iflleme sürecinden geçmesi gerekti idir (Bensghir, s.21). Veri iflleme sürecinde gerçeklefltirilen faaliyetler; kaydetme, s n flama, s ra- Veri Veri flleme Süreci Enformasyon lama, hesaplama, özetleme, ço altma, saklama, eriflme ve iletme biçiminde s ralanabilir. Enformasyon iflleme sürecindeyse veri iflleme sürecinde sözü edilen ifllemlerden gerekli olanlar uygulanmakla birlikte, farkl olarak, analiz ve raporlama faaliyetleri daha yo un biçimde gerçeklefltirilmektedir. Enformasyon Enformasyon flleme Süreci Bilgi fiekil 1.7 den de izlenebilece i gibi bilgi sistemi, bütün olarak düflünüldü ünde veri - enformasyon - bilgi dönüflümünü gerçeklefltirmektedir. fiekil 1.7 Bilgi Sisteminde Veri- Enformasyon- Bilgi Dönüflümü Veri Veri flleme Süreci Enformasyon Enformasyon flleme Süreci Bilgi

17 1. Ünite - Bilgi Sistemlerinin Esaslar 9 Bu noktada vurgulanmas gereken bir baflka konu, pek çok kaynakta bilgi iflçisi olarak ifade edilen çal flanlar n, asl nda veri iflçisi ve bilgi iflçisi biçiminde bir ayr ma tabi tutulmalar gereklili idir. Sekreter, katip ya da ön muhasebe gibi büro çal flanlar, iflletmede gerçekleflen her türlü hareketi kaydetme ve iflleme sorumlulu- unda olup veri iflçisi konumundad rlar. Buna karfl n mühendis, mimar, bilim adam gibi ürün ve hizmetleri tasarlay p, enformasyonu iflleyerek bilgiye dönüfltürme sorumlulu unda olan çal flanlarsa bilgi iflçisi olarak adland r l rlar (Laudon ve Laudon, s.18). Bilgi Sistemlerinin S n fland r lmas Bilgi sistemleri, kavramsal olarak farkl biçimlerde s n fland r labilir. Genel bir s - n fland rma, bilgi sistemlerinin ifl süreçlerini ya da yönetim kararlar n destekleyenler biçiminde iki bafll k alt nda incelenmesidir. fiekil 1.8 bilgi sistemlerine iliflkin bu s n fland rmay göstermektedir. fiekil 1.8 Bilgi Sistemlerinin S n fland r lmas Bilgi Sistemleri fl Süreçlerini Destekleyen Bilgi Sistemleri fl Süreçleri Destek Sistemleri Yönetim Destek Sistemleri Yönetim Kararlar n Destekleyen Bilgi Sistemleri Uzmanlaflm fl flleme Sistemleri Kay t flleme Sistemleri flletme Hareketlerini flleme Süreç Kontrol Sistemleri Endüstriyel Süreçlerin Kontrolü flbirli i Sistemleri Tak m ve Çal flma Gruplar n n flbirli i Yönetim Bilgi Sistemleri Yöneticiler çin Önceden Belirlenmifl Raporlama Karar Destek Sistemleri Etkileflimli Karar Destek Yürütüm Bilgi Sistemleri Yürütücüler çin Uygun Hale Getirilmifl Bilgi Uzmanlaflm fl flleme Sistemleri Uzman Sistemler Karar Vericilere Uzman Tavsiyeler Bilgi Yönetim Sistemleri Kurumsal Bilginin Yönetimi Stratejik Bilgi Sistemleri Rekabet Üstünlü ünü Destekleme Fonksiyonel Bilgi Sistemleri Temel flletme Fonksiyonlar n Destekleme Kaynak: James A. O BRIEN, George M. Marakas (2011), Management Information Systems, 10. ed., New York:McGraw-Hill Irwin, s.13. fl Süreçleri; iflletmelerin amaçlar n gerçeklefltirmek, bir ürün ya da hizmet üretmek için düzenlenen, koordine edilen faaliyetlerden oluflan, birbirleriyle mant ksal olarak iliflkili görev ve davran fllard r (Laudon ve Laudon, s.11). Yeni ürün gelifltirme, bir siparifl oluflturma ve gerçeklefltirme, pazarlama plan oluflturma, yeni personel alma ifl süreçlerine verilebilecek örneklerdir. fl süreçleri, ürün ya da hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin programl bir flekilde derlenmesidir. Bu faaliyetler ifl süreçlerine dahil olanlar n aras ndaki materyal, enformasyon ve bilgi ak fl yla desteklenir. fl süreçleri, ayn zamanda iflletmelerin ifli, enformasyonu, bilgiyi koordine etti i özgün yollar ve ifli koordine etmek için yönetimin seçti i

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M Yazarlar Prof.Dr. Melih ERDO AN (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Nurten ERDO AN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Nuran CÖMERT (Ünite 3, 7)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2586 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1555 PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Cavide UYARG L (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR (Ünite 2) Dr. Hakan YILMAZ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2511 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1482 SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Prof.Dr. Vedat AKG RAY (Ünite 2) Dr. M. brahim

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI Yazarlar Prof.Dr. Kurtulufl KARAMUSTAFA (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR GÜREL (Ünite 3-8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2605 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1573 filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1) Prof.Dr. Mahmut ARSLAN (Ünite 2) Prof.Dr. Sabahat

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

VER TABANI UYGULAMALARI

VER TABANI UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2129 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1157 VER TABANI UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Güray fienel (Ünite 1, 5, 8, 9, 10) Ö r.gör. Reha O uz ALTU (Ünite 2, 3)

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı