ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐLE BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALĐYETLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐLE BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALĐYETLERĐ"

Transkript

1 ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐLE BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALĐYETLERĐ ANKARA, 2008 Bağlı ve Đlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

2 ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐLE BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALĐYETLERĐ ANKARA, 2008 Bağlı ve Đlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

3 ÖNSÖZ Đnsanlığın var oluşundan bu yana, yaşam gereksinimlerinin karşılanması için enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkelerin hızla kalkınması ve üçüncü dünya ülkelerinin de modern enerji kaynaklarına ulaşması sonucunda dünya toplam enerji ihtiyacı her geçen gün artmakta ve nihayetinde enerji, çağımızın en önemli stratejik değeri haline gelmektedir. Enerji ve maden gibi doğal kaynaklarımızla ilgili politikaları, arz ve talep durumlarını ve bu alanda yapılan veya projelendirilen yatırımların ülkemiz kalkınmasına büyük katkı sağlayacağı göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Bu çalışmada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının amaç ve faaliyetleri tanıtılmıştır. Ayrıca bu çalışmada; yürürlükte bulunan enerji ve maden politikalarının yanı sıra ülkemizin doğal kaynak yönünden potansiyeli, bu potansiyelin geliştirilen bölümü ile devam eden geliştirme faaliyetleri ve bu faaliyetler için tahsis edilen para, personel, makine ve ekipman bilgileri ve bu alanda yapılan veya projelendirilen yatırımlara ait bilgilere 2007 yılı sonu itibariyle yer verilmiştir. Aynı zamanda kuruluşların 2008 yılı yatırım programları da bu çalışmada yer almıştır. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen Bakanlığımız Bağlı ve Đlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı elemanlarına teşekkür eder, Mavi Kitap ın ilgilenenlere yararlı olmasını dilerim. Dr. M. Hilmi GÜLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

4 Đ Ç Đ N D E K Đ L E R Sayfa No 1- ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI I. Kuruluş Amacı ve Görevleri 2 1. Kuruluş Amacı 2 2. Görevleri 2 II. Merkez Kuruluşu 3 III. Bağlı ve Đlgili Kuruluşlar 5 IV. Personel Durumu 6 V. Bütçe ve Yatırım Durumu 6 VI. Hizmet Alanları ile Đlgili Ülke Potansiyeli ve Üretim Tüketim Değerleri 8 VI.1. Rezerv ve Kaynaklar 8 VI.2. Türkiye Genel Enerji Durumu 10 a. Birincil Enerji Kaynakları Üretimi 10 b. Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi 11 c. Sektörel Enerji Tüketimi 12 d. Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı, Đthalat-Đhracat Arzının Yıllar 13 Đtibariyle Gelişimi e. Türkiye Kurulu Gücünün Üretici Kuruluşlara Dağılımı 14 f. Türkiye Elektrik Enerjisi Brüt-Net Üretimi Đthalat, Đhracat ve Đletim Kayıplarının Yıllar Đtibariyle Gelişimi 15 g Tarihi Đtibariyle Đşletmedeki EÜAŞ ve Bağlı Ortaklık Santralları 16 h Yılında Đşletmeye Giren Üretim Tesisleri 21 VI.3. Uzun Vadeli Enerji Talep ve Üretim Projeksiyonları 22 a. Birincil Enerji Kaynakları Üretimi 22 b. Birincil Enerji Kaynak Talepleri 23 c. Genel Enerji Sektörel Talebi 24 d. Elektrik Enerjisi Arz-Talep Dengesi 25 VI.4. Çeşitli Dünya Ülkelerinde Enerji Değerleri 26 a. Çeşitli Ülkelerde Enerji Göstergeleri 26 b. Çeşitli Ülkelerde Kömür Üretimi 28 c. Çeşitli Ülkelerde Nükleer Elektrik Üretimi 28 d. Çeşitli Ülkelerde Hidroelektrik Üretimi 29 e. Çeşitli Ülkelerde Ham Petrol Üretimi 29 f. Çeşitli Ülkelerde Doğal Gaz Üretimi 30 VII. Hizmet Alanlarında Yürütülen Faaliyetler 30 VII. 1. Enerji Sektöründe Yürütülen Çalışmalar 30 a. Arz Güvenliğine Đlişkin Faaliyetler 30 b. Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme 31 Çalışmaları c. Elektrik Üretim Tesis Uygulamaları 32 d. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Đle Đlgili Çalışmalar 32 d Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Projelere 33 Đlişkin Çalışmalar f. Uluslararası Tahkim Davaları 34 g. Diğer Faaliyetler 33

5 Sayfa No VII. 2. Madencilik Alanında Yürütülen Çalışmalar 38 a. Denetim Çalışmaları 38 b. Müracaatların Maden Grubuna Göre Dağılımı 39 c. Müracaatların Dağılımı 39 d. Hammadde Üretim Đzinleri 40 e. Ruhsatlar 40 f. Maden Saha Đhaleleri 44 g. Mali Đşlemler 45 h. Mevzuat Çalışmaları 45 ı. e-devlet Projeleri 47 i. Madenciliği Teşvik, Destekleme ve Kredi Komisyonu ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ BAĞLI KURULUŞLARI PETROL ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 50 II. Personel Durumu 51 III. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler Petrol Arama Ruhsatnamelerinin Yıllara Göre Adet ve 52 Yüzölçümleri 2. Yıllar Đtibariyle Türkiye de Petrol Şirketlerince Yapılan 52 Jeolojik ve Jeofizik Etütler 3. Türkiye de Açılan Petrol Kuyularının Yıllar Đtibariyle 53 Cinslerine Göre Adet ve Metrajları Yılları Đtibariyle Petrol ve Petrol Ürünleri 53 Hareketleri Yılları Arası Ham Petrol Üretimi Yılları Arası Türkiye Doğal Gaz Üretimi Yıllar Đtibariyle Đthal Edilen Ham Petrol ve Ödenen Döviz Yıllar Đtibariyle Türkiye Doğal Gaz Hareketleri 55 IV. Geçmiş Yıllar Bütçesi 55 V Yılı Bütçesi 55 ELEKTRĐK ĐŞLERĐ ETÜT ĐDARESĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 57 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 57 II. Personel Durumu 58 III. Makina ve Ekipman Durumu 59 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 59 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 70 VI Yılı Yatırım Programında Yeralan Projeler 71 VII.2008 Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 71 Hakkında Bilgi

6 Sayfa No MADEN VE TETKĐK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 79 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 79 II. Personel Durumu 80 III. Makina ve Ekipman Durumu 80 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 80 V. Geçmiş Yıllar Bütçe Durumu 91 VI Yılı Bütçe Durumu 92 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 92 VIII.2008 Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 92 TÜRKĐYE ATOM ENERJĐSĐ KURUMU BAŞKANLIĞI 95 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 95 II. Personel Durumu 97 III. Teknik Alt Yapı 97 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 98 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 102 VI Yılı Yatırım Programı 102 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Projeler ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ ĐLGĐLĐ KURULUŞLARI ELEKTRĐK ÜRETĐM A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 109 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 109 II. Personel Durumu 110 III. Makina ve Ekipman Durumu 111 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler Döneminde Devreye Giren Santrallar EÜAŞ Kurulu Gücünün Yıllar Đtibariyle Gelişimi EÜAŞ Elektrik Enerjisi Üretiminin Yıllar Đtibariyle Gelişimi 113 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 113 VI Yılı Yatırım Programı 114 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 116 TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 118 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 118 II. Personel Durumu 119 III. Makina ve Ekipman Durumu 119 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 120 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 121 VI Yılı Yatırım Programı 122 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 123 Hakkında Bilgi

7 Sayfa No TÜRKĐYE ELEKTRĐK TĐCARET VE TAAHHÜT A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 128 II. Personel Durumu 129 III. Makina ve Ekipman Durumu 129 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 129 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 130 VI Yılı Yatırım Programı 130 TÜRKĐYE ELEKTROMEKANĐK SANAYĐĐ A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 132 II. Personel Durumu 133 III. Makina ve Ekipman Durumu 133 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 133 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 138 VI Yılı Yatırım Programı 138 TÜRKĐYE KÖMÜR ĐŞLETMELERĐ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 140 II. Personel Durumu 141 III. Makina ve Ekipman Durumu 141 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 142 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 143 VI Yılı Yatırım Programı 144 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 144 TÜRKĐYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 148 II. Personel Durumu 149 III. Makina ve Ekipman Durumu 149 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 150 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 150 VI Yılı Yatırım Programı 150 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 151 TÜRKĐYE PETROLLERĐ A. O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 154 II. Personel Durumu 155 III. Makina ve Ekipman Durumu 155 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler Jeolojik ve Jeofizik Saha Çalışmaları Ham Petrol ve Doğal Gaz Üretimi Sondaj Çalışmaları 156 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 157

8 VI Yılı Yatırım Programı 158 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 159 Sayfa No BORU HATLARI ĐLE PETROL TAŞIMA A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 165 II. Personel Durumu 166 III. Makina ve Ekipman Durumu 167 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 170 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 171 VI Yılı Yatırım Programı 172 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 175 ETĐ MADEN ĐŞLETMELERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 186 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 186 II. Personel Durumu 188 III. Makina ve Ekipman Durumu 188 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 189 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 191 VI Yılı Yatırım Programı 191 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 192 VIII.2008Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler Hakkında Bilgi ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ ĐLGĐLĐ KURULUŞLARININ BAĞLI ORTAKLIKLARI HAMĐTABAT ELEKTRĐK ÜRETĐM VE TĐC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 197 II. Personel Durumu 198 III. Makina ve Ekipman Durumu 198 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 198 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 199 VI Yılı Yatırım Programı 199 SOMA ELEKTRĐK ÜRETĐM VE TĐC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 201 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 201 II. Personel Durumu 202 III. Makina ve Ekipman Durumu 202 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 202 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 203 VI Yılı Yatırım Programı 203 YENĐKÖY ELEKTRĐK ÜRETĐM VE TĐC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 205

9 II. Personel Durumu 206 Sayfa No III. Makina ve Ekipman Durumu 206 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 207 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 207 VI Yılı Yatırım Programı 208 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 208 Hakkında Bilgi KEMERKÖY ELEKTRĐK ÜRETĐM VE TĐC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 210 II. Personel Durumu 211 III. Makina ve Ekipman Durumu 212 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 212 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 212 VI Yılı Yatırım Programı 213 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 213 Hakkında Bilgi 5-ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ ĐLĐŞKĐLĐ KURULUŞLARI ENERJĐ PĐYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI 216 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 216 II. Personel Durumu 218 III Yılı Faaliyetleri 218 IV. Geçmiş Yıllar Bütçesi 227 V Yılı Bütçesi 227 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ BAŞKANLIĞI 229 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 229 II. Personel Durumu 230 III. Makina ve Ekipman Durumu 230 IV. Geçmiş Yıllar Bütçesi 231 V Yılı Bütçesi 231 VI. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 231

10 ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BAKAN ÖZEL KALEM MÜD. MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YRD. MÜSTEŞAR YRD. MÜSTEŞAR YRD. MÜSTEŞAR YRD. MÜSTEŞAR YRD. 1.HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ PERSONEL DAĐ. BŞK. STRATEJĐ GELĐŞTĐRME BAŞKANLIĞI BASIN VE HALKLA ĐLĐŞK. MÜŞAVĐRLĐĞĐ SAVUNMA SEKRETERLĐĞĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BŞK. TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI BAKANLIK MÜŞAVĐRLERĐ MADEN ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRANSĐT PETROL B.H. DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KUR. DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI DIŞ ĐLĐŞKĐLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ENERJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A.B. KOORDĐNASYON DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ĐLGĐLĐ KURULUŞLAR BAĞLI KURULUŞLAR TKĐ GN.MD. TEĐAŞ GN.MD. TETAŞ GN.MD. EÜAŞ GN.MD. TPAO GN.MD. ETĐ MADEN ĐŞLT.GN.MD BOTAŞ GN. MD. TTK GN.MD. TEMSAN GN.MD. E.Đ.E.Đ GN.MD PET. ĐŞL. GN.MD MTA GN.MD TAEK GN.MD YEAŞ GN. MD. SEAŞ GN. MD. TPIC BIL HEAŞ GN. MD. KEAŞ GN. MD. TPOC ĐLĐŞKĐLĐ KURULUŞLAR EPDK BŞK. BOREN BŞK.

11 ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (ETKB) Kuruluş Tarihi : Kuruluş Kanunu Tarih : No : 3154 Adres : Đnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA Telefon : (Santral) Faks : Đnternet : I- KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERĐ 1. Kuruluş Amacı Kuruluş amacı; enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin güvenliği ve refahı, ulusal ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda saptanmasına yardımcı olmak; enerji ve tabii kaynakların bu hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamaktır. 2. Görevleri Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, gerekli politikaların saptanmasına yardımcı olmak, planlamalarını yapmak, enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik gereklere ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, denetimi ve korunması amacıyla genel politika esaslarının belirlenmesine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak ya da hazırlatmak, bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak; ipotek, kamulaştırma ve öteki kısıtlayıcı hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve saklamak, kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı, tesislerin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını saptama çalışmalarının eşgüdümünü yapmak ve denetlemek, yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim, fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını saptamak; Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek; Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan incelemek, araştırmak ve teftiş etmek, gerekli her türlü emri vermek ve desteklemek, yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların saptanması ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmaktır. 2

12 II- MERKEZ KURULUŞU 1. Bakanlık Makamı Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarından oluşur. 2. Ana Hizmet Birimleri a) Maden Đşleri Genel Müdürlüğü : Maden hakları ile ilgili ruhsatları verir ve bu ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerini izler; maden aranmasını ve üretimini teşvik etmek amacıyla, mali olanaklar getirici arama ve üretimle ilgili faaliyetleri destekleyici önlemleri alır; madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak önlemleri alır ve teşvik için gerekli önerilerde bulunur; faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini izler; madencilik faaliyetlerinin çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütülmesini, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izler ve gerekli önlemleri alır; maden kaynaklarının ülke yararına en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını saptar; ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini izler, gerekli bilgileri derler, değerlendirir ve yayınlar; maden sicilini tutar, madenlerin genel envanterini yapar. b) Enerji Đşleri Genel Müdürlüğü : Enerji sektöründe dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeler ile enerji politikaları ve enerji piyasalarındaki yönelimleri izlemek, değerlendirmek, bölgesel ve uluslararası işbirliği süreçlerine ülkemiz politikaları çerçevesinde katkı sağlamak; Ülkemiz enerji sektöründe rekabete dayalı işleyen piyasaların oluşumuna ilişkin süreci izlemek, değerlendirmek, piyasanın işlerliğini arttıracak ve arz güvenliğini temin edecek yönde politikalar geliştirmek, enerji sektöründe faaliyet gösteren Kamu Đktisadi Teşekkülleri arasında koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde mevzuat değişikliğine ve/veya yeni mevzuat oluşturulmasına ilişkin hususları koordine etmek, Ülkemiz enerji kaynaklarının ve tesislerinin envanterini tutmak, arz ve talep politikalarına esas teşkil eden Đstatistik ve Planlama çalışmalarını yürütmek, enerji kaynaklarının uygun koşullarda ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik yasal ve teknik altyapıya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek; Ülkemiz elektrik enerjisi üretiminden kaynaklanan sera gazı ve yerel kirletici emisyon envanterini oluşturmak, bu amaçla çevresel verileri toplamak, değerlendirmek ve konu ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların bilgi talebini karşılamak, Đklim değişikliği çalışmaları kapsamında enerji sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tespiti, küresel ısınmaya etkileri ve azaltılması, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde enerji sektörünün çevreye olan etkileri konularında incelemeler yapmak, enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar yapmak, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu çalışmalarına katkı sağlamak, ulusal başlangıç meridyeninin değiştirilmesi ve ileri saat uygulaması konusunda çalışmalar yapmak, Ülkemiz enerji sektöründe yerli ve yenilik odaklı enerji ekipman ve teknolojilerinin geliştirilmesini amaçlayan Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, yönlendirmek; elektrik üretim tesislerinin proje onay ve kabul işlemlerini gerçekleştirmek ve konu ile ilgili teknik mevzuatı oluşturmak, 3096 ve 4283 sayılı Kanunlar çerçevesinde tesis edilmiş olan elektrik üretim tesisleri ve görevli şirketler ile ilgili sözleşmeler kapsamında faaliyetler yürütmek, kamulaştırma ve 3

13 denetim işlemlerini gerçekleştirmek, Ülkemiz aleyhine açılan tahkim davalarına ilişkin çalışmaları yürütmek; 3096 Sayılı Kanunun geçici 4. maddesi gereğince tasfiye edilen Mülga Elektrik Enerjisi Fonu ile Şirketler arasında imzalanan Fon Anlaşmalarının hükümlerini yerine getirmek ve 3291 Sayılı Kanunun ek geçici 2. maddesi gereğince Fon katkı paylarını tahsil ederek Genel Bütçeye gelir olarak kayıt edilmesini sağlamak. c) Bağlı ve Đlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı : Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izler, bunların kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetir, bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar, Bakanın verdiği diğer görevleri yapar. d) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı : Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar. Avrupa Birliği ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik önlemleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür. e) Dış Đlişkiler Dairesi Başkanlığı : Uluslararası ilişkilere ilişkin konularda görevli kuruluşlarla sürekli ilişkide bulunur, bunlarla koordinasyonu sağlar; uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan konular hakkında inceleme ve araştırmalar yapar ve yaptırır. Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda oluşturulan kurullara sekreterlik hizmeti yapar; Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının uluslararası ilişkilerini düzenleyip yürütür ve koordinasyonu sağlar. f) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı: Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesinin yürütülmesini kolaylaştırmak için, Ev Sahibi Hükümet Anlaşması madde 2.2 uyarınca, Proje Yatırımcıları ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurumları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulmuştur. Transit Petrol Boru Hatları Dairesinin, en önemli görevlerinden biri, başta Hazar Bölgesi olmak üzere transit geçişli petrol ve doğal gaz projeleri kapsamında stratejiler belirlemektir. Projelerin etkin yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunur. Milletlerarası transit geçiş projelerinin her aşamasında hukuki, teknik, idari ve mali konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satın alınmasını sağlar; milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda tahkim davalarının takibi ve teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirir; milletlerarası transit ve petrol ve gaz geçiş proje anlaşmaları uyarınca yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütür; milletlerarası transit petrol gaz ve geçiş proje yatırımcılarının talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlar; milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş proje anlaşmalarının hükümleri ile uyum sağlamak üzere gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için öneride bulunur ve çalışmalar yapar; milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş projelerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunur; milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş projeleri kapsamındaki arazi kamulaştırma bedeli, teminat bedelleri ve transit geçiş ücretlerinin tahsili ile ilgili işlemleri yürütür; milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş projeleri ile ilgili sigortalama işlemlerini yürütür; milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş projeleri ile ilgili olarak bakanlıklar nezdinde koordinasyonu sağlar; 4

14 Transit Petrol Boru Hatları Kurulu tarafından tespit edilen hukuki, teknik, idari ve mali konular ile usul ve esaslara ilişkin uygulamaları yerine getirir ve bu Kurulun sekreterya hizmetlerini yürütür. 3. Danışma ve Denetim Birimleri - Teftiş Kurulu Başkanlığı - Strateji Geliştirme Başkanlığı - Hukuk Müşavirliği - Bakanlık Müşavirleri - Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği 4. Yardımcı Birimler - Personel Dairesi Başkanlığı - Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı - Savunma Sekreterliği - Özel Kalem Müdürlüğü III- BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KURULUŞLAR 1. Bağlı Kuruluşlar - Petrol Đşleri Genel Müdürlüğü (PĐGM) - Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi Genel Müdürlüğü (EĐE) - Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) 2. Đlgili Kuruluşlar - Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) - Türkiye Elektrik Đletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEĐAŞ) - Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ) - Türkiye Kömür Đşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKĐ) - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) - Eti Maden Đşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETĐ MADEN) - Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü (TPAO) - Boru Hatları Đle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN) 3. Bağlı Ortaklıklar - Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (HEAŞ) - Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (SEAŞ) - Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (YEAŞ) - Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (KEAŞ) 4. Đlişkili Kuruluşlar - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK) - Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN) 5

15 IV- PERSONEL DURUMU Tarihi Đtibariyle Tarihi Đtibariyle A) Merkez Kadrolu : - Genel Đdari Hizmetler Teknik Hizmetler Yardımcı Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sözleşmeli 1 1 Toplam B) Bağlı ve Đlgili Kuruluş Kadrolu : - Memur Sözleşmeli Personel Đşçi Toplam GENEL TOPLAM V - BÜTÇE VE YATIRIM DURUMU : Geçmiş Yıllar Bakanlık Bütçesi Bütçe Ödeneği Harcama Gerç. Bütçe Harcama (%) Ödeneği (YTL) Gerç. (%) Bakanlık Yılı Bakanlık Bütçesi (YTL) Cari Yatırım Transfer Toplam Bakanlık

16 Geçmiş Yıllar Yatırım Programı (Bin YTL) KURULUŞLAR Gerç. Gerç. Program Harcama Program Harcama (%) (%) PĐGM EĐEĐ * , TKĐ TPAO TEĐAŞ EÜAŞ** TETAŞ ETĐ MADEN MTA TTK TAEK , BOTAŞ TEMSAN TOPLAM (*) Personel Harcamaları Dahil. (**) Bağlı Ortaklıklar Dahil Yılı Yatırım Programı KURULUŞLAR YATIRIM PROGRAMI (Bin YTL) P.Đ.G.M. 350 EĐEĐ (*) MTA TAEK EÜAŞ(**) TEĐAŞ TETAŞ 370 TKĐ TTK TPAO BOTAŞ ETĐ MADEN TEMSAN 700 TOPLAM (*) Kurum Gelirleri ve Personel Harcamaları Dahil. (**) Bağlı Ortaklıklar Dahil. 7

17 VI- HĐZMET ALANLARI ĐLE ĐLGĐLĐ ÜLKE POTANSĐYELĐ VE ÜRETĐM-TÜKETĐM DEĞERLERĐ VI.1. REZERV VE KAYNAKLAR Toprak Kaynakları Türkiye yüzölçümü (izdüşüm alanı) Tarım arazileri Sulanabilir arazi Ekonomik olarak sulanabilecek alan DSĐ ce inşa edilerek sulamaya açılan alanlar (2007 yılı başı) 77,95 milyon ha 28,05 milyon ha 25,85 milyon ha 8,5 milyon ha 2,6 milyon ha Su Kaynakları Türkiye yıllık yağış ortalaması (aritmetik) 642,6 mm Türkiye ye düşen yıllık ortalama yağış miktarı 501,0 km 3 Yerüstü Suları Yıllık akış 186,05 km 3 Yıllık akış/yağış oranı 0,37 Tüketilebilecek yıllık su miktarı 95,00 km 3 Fiili yıllık tüketim 33,90 km 3 Yeraltı Suları Çekilebilir yıllık su potansiyeli 13,66 km 3 Tahsis edilen miktar 11,88 km 3 1 km 3 =1 milyar m 3 8

18 Birincil Enerji Kaynakları Rezervi (2007 Yılı) KAYNAKLAR GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN TOPLAM Taşkömürü (Milyon Ton) Linyit (Milyon Ton) Toplam Asfaltit (Milyon Ton) Bitümler (Milyon Ton) Hidrolik GWh/Yıl MW/Yıl Ham Petrol (Milyon Ton) Doğalgaz (Milyar m3) 7 7 Nükleer Kaynaklar (Ton) Tabii Uranyum Toryum Jeotermal (MW/Yıl) Elektrik Termal Güneş (Milyon Tep) Elektrik Isı Kaynak :Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 9

19 VI. 2. TÜRKĐYE GENEL ENERJĐ DURUMU a) Birincil Enerji Kaynakları Üretimi (Orjinal Birimler) YILLAR TAŞKÖMÜRÜ (Bin Ton) LĐNYĐT (Bin Ton) ASFALTĐT (Bin Ton) PETROL (Bin Ton) DOĞAL GAZ (10 6 m 3 ) HĐDROLĐK ve JEOTERMAL ELEKTRĐK (GWh) JEOTERMAL ISI (Bin Tep) RÜZGAR (GWh) GÜNEŞ (Bin Tep) ODUN (Bin Ton) HAYVAN VE BĐTKĐ BĐYOYAKIT ART. (Bin Ton) (Bin Ton) TOPLAM (Bin Tep) * *Geçici 10

20 b) Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi (Orjinal Birimler) YILLAR TAŞKÖMÜRÜ (Bin Ton) LĐNYĐT (Bin Ton) ASFALTĐT (Bin Ton) PETROL (Bin Ton) DOĞAL GAZ (106 m3) HĐDROLĐK ve JEOTERMAL ELEKTRĐK (GWh) JEOTERMAL ISI (Bin Tep) RÜZGÂR (GWh) GÜNEŞ (Bin Tep) ODUN (Bin Ton) HAYVAN VE BĐTKĐ ART. (Bin Ton) ELEKTRĐK ĐTHALATI (GWh) ELEKTRĐK ĐHRACATI (GWh) BĐYOYAKIT (Bin Ton) TOPLAM (Bin Tep) * *Geçici 11

21 c) Sektörel Enerji Tüketimi (Bin TEP) YILLAR KONUT SANAYĐ ULAŞTIRMA TARIM ENERJĐ DIŞI NĐHAĐ ENERJĐ TÜKETĐMĐ ÇEVRĐM SEKTÖRÜ TOPLAM ENERJĐ TÜKETĐMĐ * *Geçici 12

22 d) Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı, Đthalat, Đhracat ve Arzının Yıllar Đtibariyle Gelişimi ( ) KURULUŞLAR * EÜAŞ Termik EÜAŞ'IN BAĞLI ORTAKLIKLARI Hidrolik+Jeotermal+Rüzgar MOBĐL SANTRALLAR TOPLAM OTOPRODÜKTÖRLER Termik AYRICALIKLI ŞRK. ÜRETĐM ŞRK. Hidrolik+Jeotermal+Rüzgar ĐŞLETME HAKKI DEVĐR - ADÜAŞ TOPLAM TÜRKĐYE ÜRETĐMĐ ĐTHALAT ĐHRACAT Termik Hidrolik+Jeotermal+Rüzgar TOPLAM Bulgaristan Gürcistan Đran Azerbaycan 15 Türkmenistan TOPLAM Gürcistan Azerbaycan Irak Suriye Yunanistan 90 TOPLAM TÜRKĐYE TÜKETĐMĐ * Geçici ** Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ÇEAŞ ve Kepez Elektrik T.A.Ş. Arasında imzalanmış olan Đmtiyaz Sözleşmeleri' nin feshi nedeniyle bu Şirketler tarafından işletilen 11 adet hidroelektrik santralının,işletilmesi görevi tarihinden itibaren EÜAŞ'a verilmiştir. 13

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2014 2 BAŞKANIN

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu tmmob makina mühendisleri odası Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu MART 2006 ANKARA YAYIN NO:...MMO/2006/408 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A

Detaylı

TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ

TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ Mustafa AKTAŞ TKİ Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İnsanoğlunun varlığının başlangıcındaki dünyayı kendi geleceği için değiştirmeye başlamak

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ 4 Ayda Bir Yayınlanır. ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 6 Ekim 2012 ISSN 1302-4388 JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı Sonuç Raporu Aralık 2012 Gebze, Kocaeli İçindekiler ÖNSÖZ... 3 Çalıştay Programı... 5 Çalıştay Katılımcı Listesi... 6 Kısaltmalar... 7 1.YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 1.1.

Detaylı