ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐLE BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALĐYETLERĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐLE BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALĐYETLERĐ"

Transkript

1 ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐLE BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALĐYETLERĐ ANKARA, 2008 Bağlı ve Đlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

2 ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐLE BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALĐYETLERĐ ANKARA, 2008 Bağlı ve Đlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

3 ÖNSÖZ Đnsanlığın var oluşundan bu yana, yaşam gereksinimlerinin karşılanması için enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkelerin hızla kalkınması ve üçüncü dünya ülkelerinin de modern enerji kaynaklarına ulaşması sonucunda dünya toplam enerji ihtiyacı her geçen gün artmakta ve nihayetinde enerji, çağımızın en önemli stratejik değeri haline gelmektedir. Enerji ve maden gibi doğal kaynaklarımızla ilgili politikaları, arz ve talep durumlarını ve bu alanda yapılan veya projelendirilen yatırımların ülkemiz kalkınmasına büyük katkı sağlayacağı göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Bu çalışmada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının amaç ve faaliyetleri tanıtılmıştır. Ayrıca bu çalışmada; yürürlükte bulunan enerji ve maden politikalarının yanı sıra ülkemizin doğal kaynak yönünden potansiyeli, bu potansiyelin geliştirilen bölümü ile devam eden geliştirme faaliyetleri ve bu faaliyetler için tahsis edilen para, personel, makine ve ekipman bilgileri ve bu alanda yapılan veya projelendirilen yatırımlara ait bilgilere 2007 yılı sonu itibariyle yer verilmiştir. Aynı zamanda kuruluşların 2008 yılı yatırım programları da bu çalışmada yer almıştır. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen Bakanlığımız Bağlı ve Đlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı elemanlarına teşekkür eder, Mavi Kitap ın ilgilenenlere yararlı olmasını dilerim. Dr. M. Hilmi GÜLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

4 Đ Ç Đ N D E K Đ L E R Sayfa No 1- ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI I. Kuruluş Amacı ve Görevleri 2 1. Kuruluş Amacı 2 2. Görevleri 2 II. Merkez Kuruluşu 3 III. Bağlı ve Đlgili Kuruluşlar 5 IV. Personel Durumu 6 V. Bütçe ve Yatırım Durumu 6 VI. Hizmet Alanları ile Đlgili Ülke Potansiyeli ve Üretim Tüketim Değerleri 8 VI.1. Rezerv ve Kaynaklar 8 VI.2. Türkiye Genel Enerji Durumu 10 a. Birincil Enerji Kaynakları Üretimi 10 b. Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi 11 c. Sektörel Enerji Tüketimi 12 d. Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı, Đthalat-Đhracat Arzının Yıllar 13 Đtibariyle Gelişimi e. Türkiye Kurulu Gücünün Üretici Kuruluşlara Dağılımı 14 f. Türkiye Elektrik Enerjisi Brüt-Net Üretimi Đthalat, Đhracat ve Đletim Kayıplarının Yıllar Đtibariyle Gelişimi 15 g Tarihi Đtibariyle Đşletmedeki EÜAŞ ve Bağlı Ortaklık Santralları 16 h Yılında Đşletmeye Giren Üretim Tesisleri 21 VI.3. Uzun Vadeli Enerji Talep ve Üretim Projeksiyonları 22 a. Birincil Enerji Kaynakları Üretimi 22 b. Birincil Enerji Kaynak Talepleri 23 c. Genel Enerji Sektörel Talebi 24 d. Elektrik Enerjisi Arz-Talep Dengesi 25 VI.4. Çeşitli Dünya Ülkelerinde Enerji Değerleri 26 a. Çeşitli Ülkelerde Enerji Göstergeleri 26 b. Çeşitli Ülkelerde Kömür Üretimi 28 c. Çeşitli Ülkelerde Nükleer Elektrik Üretimi 28 d. Çeşitli Ülkelerde Hidroelektrik Üretimi 29 e. Çeşitli Ülkelerde Ham Petrol Üretimi 29 f. Çeşitli Ülkelerde Doğal Gaz Üretimi 30 VII. Hizmet Alanlarında Yürütülen Faaliyetler 30 VII. 1. Enerji Sektöründe Yürütülen Çalışmalar 30 a. Arz Güvenliğine Đlişkin Faaliyetler 30 b. Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme 31 Çalışmaları c. Elektrik Üretim Tesis Uygulamaları 32 d. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Đle Đlgili Çalışmalar 32 d Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Projelere 33 Đlişkin Çalışmalar f. Uluslararası Tahkim Davaları 34 g. Diğer Faaliyetler 33

5 Sayfa No VII. 2. Madencilik Alanında Yürütülen Çalışmalar 38 a. Denetim Çalışmaları 38 b. Müracaatların Maden Grubuna Göre Dağılımı 39 c. Müracaatların Dağılımı 39 d. Hammadde Üretim Đzinleri 40 e. Ruhsatlar 40 f. Maden Saha Đhaleleri 44 g. Mali Đşlemler 45 h. Mevzuat Çalışmaları 45 ı. e-devlet Projeleri 47 i. Madenciliği Teşvik, Destekleme ve Kredi Komisyonu ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ BAĞLI KURULUŞLARI PETROL ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 50 II. Personel Durumu 51 III. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler Petrol Arama Ruhsatnamelerinin Yıllara Göre Adet ve 52 Yüzölçümleri 2. Yıllar Đtibariyle Türkiye de Petrol Şirketlerince Yapılan 52 Jeolojik ve Jeofizik Etütler 3. Türkiye de Açılan Petrol Kuyularının Yıllar Đtibariyle 53 Cinslerine Göre Adet ve Metrajları Yılları Đtibariyle Petrol ve Petrol Ürünleri 53 Hareketleri Yılları Arası Ham Petrol Üretimi Yılları Arası Türkiye Doğal Gaz Üretimi Yıllar Đtibariyle Đthal Edilen Ham Petrol ve Ödenen Döviz Yıllar Đtibariyle Türkiye Doğal Gaz Hareketleri 55 IV. Geçmiş Yıllar Bütçesi 55 V Yılı Bütçesi 55 ELEKTRĐK ĐŞLERĐ ETÜT ĐDARESĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 57 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 57 II. Personel Durumu 58 III. Makina ve Ekipman Durumu 59 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 59 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 70 VI Yılı Yatırım Programında Yeralan Projeler 71 VII.2008 Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 71 Hakkında Bilgi

6 Sayfa No MADEN VE TETKĐK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 79 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 79 II. Personel Durumu 80 III. Makina ve Ekipman Durumu 80 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 80 V. Geçmiş Yıllar Bütçe Durumu 91 VI Yılı Bütçe Durumu 92 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 92 VIII.2008 Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 92 TÜRKĐYE ATOM ENERJĐSĐ KURUMU BAŞKANLIĞI 95 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 95 II. Personel Durumu 97 III. Teknik Alt Yapı 97 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 98 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 102 VI Yılı Yatırım Programı 102 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Projeler ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ ĐLGĐLĐ KURULUŞLARI ELEKTRĐK ÜRETĐM A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 109 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 109 II. Personel Durumu 110 III. Makina ve Ekipman Durumu 111 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler Döneminde Devreye Giren Santrallar EÜAŞ Kurulu Gücünün Yıllar Đtibariyle Gelişimi EÜAŞ Elektrik Enerjisi Üretiminin Yıllar Đtibariyle Gelişimi 113 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 113 VI Yılı Yatırım Programı 114 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 116 TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 118 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 118 II. Personel Durumu 119 III. Makina ve Ekipman Durumu 119 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 120 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 121 VI Yılı Yatırım Programı 122 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 123 Hakkında Bilgi

7 Sayfa No TÜRKĐYE ELEKTRĐK TĐCARET VE TAAHHÜT A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 128 II. Personel Durumu 129 III. Makina ve Ekipman Durumu 129 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 129 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 130 VI Yılı Yatırım Programı 130 TÜRKĐYE ELEKTROMEKANĐK SANAYĐĐ A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 132 II. Personel Durumu 133 III. Makina ve Ekipman Durumu 133 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 133 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 138 VI Yılı Yatırım Programı 138 TÜRKĐYE KÖMÜR ĐŞLETMELERĐ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 140 II. Personel Durumu 141 III. Makina ve Ekipman Durumu 141 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 142 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 143 VI Yılı Yatırım Programı 144 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 144 TÜRKĐYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 148 II. Personel Durumu 149 III. Makina ve Ekipman Durumu 149 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 150 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 150 VI Yılı Yatırım Programı 150 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 151 TÜRKĐYE PETROLLERĐ A. O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 154 II. Personel Durumu 155 III. Makina ve Ekipman Durumu 155 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler Jeolojik ve Jeofizik Saha Çalışmaları Ham Petrol ve Doğal Gaz Üretimi Sondaj Çalışmaları 156 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 157

8 VI Yılı Yatırım Programı 158 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 159 Sayfa No BORU HATLARI ĐLE PETROL TAŞIMA A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 165 II. Personel Durumu 166 III. Makina ve Ekipman Durumu 167 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 170 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 171 VI Yılı Yatırım Programı 172 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 175 ETĐ MADEN ĐŞLETMELERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 186 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 186 II. Personel Durumu 188 III. Makina ve Ekipman Durumu 188 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 189 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 191 VI Yılı Yatırım Programı 191 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 192 VIII.2008Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler Hakkında Bilgi ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ ĐLGĐLĐ KURULUŞLARININ BAĞLI ORTAKLIKLARI HAMĐTABAT ELEKTRĐK ÜRETĐM VE TĐC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 197 II. Personel Durumu 198 III. Makina ve Ekipman Durumu 198 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 198 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 199 VI Yılı Yatırım Programı 199 SOMA ELEKTRĐK ÜRETĐM VE TĐC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 201 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 201 II. Personel Durumu 202 III. Makina ve Ekipman Durumu 202 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 202 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 203 VI Yılı Yatırım Programı 203 YENĐKÖY ELEKTRĐK ÜRETĐM VE TĐC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 205

9 II. Personel Durumu 206 Sayfa No III. Makina ve Ekipman Durumu 206 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 207 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 207 VI Yılı Yatırım Programı 208 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 208 Hakkında Bilgi KEMERKÖY ELEKTRĐK ÜRETĐM VE TĐC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 210 II. Personel Durumu 211 III. Makina ve Ekipman Durumu 212 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 212 V. Geçmiş Yıllar Yatırım Programı 212 VI Yılı Yatırım Programı 213 VII Yılı Yatırım Programında Yeralan Önemli Projeler 213 Hakkında Bilgi 5-ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ ĐLĐŞKĐLĐ KURULUŞLARI ENERJĐ PĐYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI 216 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 216 II. Personel Durumu 218 III Yılı Faaliyetleri 218 IV. Geçmiş Yıllar Bütçesi 227 V Yılı Bütçesi 227 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ BAŞKANLIĞI 229 I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 229 II. Personel Durumu 230 III. Makina ve Ekipman Durumu 230 IV. Geçmiş Yıllar Bütçesi 231 V Yılı Bütçesi 231 VI. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 231

10 ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BAKAN ÖZEL KALEM MÜD. MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YRD. MÜSTEŞAR YRD. MÜSTEŞAR YRD. MÜSTEŞAR YRD. MÜSTEŞAR YRD. 1.HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ PERSONEL DAĐ. BŞK. STRATEJĐ GELĐŞTĐRME BAŞKANLIĞI BASIN VE HALKLA ĐLĐŞK. MÜŞAVĐRLĐĞĐ SAVUNMA SEKRETERLĐĞĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BŞK. TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI BAKANLIK MÜŞAVĐRLERĐ MADEN ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRANSĐT PETROL B.H. DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KUR. DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI DIŞ ĐLĐŞKĐLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ENERJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A.B. KOORDĐNASYON DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ĐLGĐLĐ KURULUŞLAR BAĞLI KURULUŞLAR TKĐ GN.MD. TEĐAŞ GN.MD. TETAŞ GN.MD. EÜAŞ GN.MD. TPAO GN.MD. ETĐ MADEN ĐŞLT.GN.MD BOTAŞ GN. MD. TTK GN.MD. TEMSAN GN.MD. E.Đ.E.Đ GN.MD PET. ĐŞL. GN.MD MTA GN.MD TAEK GN.MD YEAŞ GN. MD. SEAŞ GN. MD. TPIC BIL HEAŞ GN. MD. KEAŞ GN. MD. TPOC ĐLĐŞKĐLĐ KURULUŞLAR EPDK BŞK. BOREN BŞK.

11 ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (ETKB) Kuruluş Tarihi : Kuruluş Kanunu Tarih : No : 3154 Adres : Đnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA Telefon : (Santral) Faks : Đnternet : I- KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERĐ 1. Kuruluş Amacı Kuruluş amacı; enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin güvenliği ve refahı, ulusal ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda saptanmasına yardımcı olmak; enerji ve tabii kaynakların bu hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamaktır. 2. Görevleri Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, gerekli politikaların saptanmasına yardımcı olmak, planlamalarını yapmak, enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik gereklere ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, denetimi ve korunması amacıyla genel politika esaslarının belirlenmesine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak ya da hazırlatmak, bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak; ipotek, kamulaştırma ve öteki kısıtlayıcı hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve saklamak, kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı, tesislerin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını saptama çalışmalarının eşgüdümünü yapmak ve denetlemek, yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim, fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını saptamak; Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek; Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan incelemek, araştırmak ve teftiş etmek, gerekli her türlü emri vermek ve desteklemek, yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların saptanması ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmaktır. 2

12 II- MERKEZ KURULUŞU 1. Bakanlık Makamı Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarından oluşur. 2. Ana Hizmet Birimleri a) Maden Đşleri Genel Müdürlüğü : Maden hakları ile ilgili ruhsatları verir ve bu ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerini izler; maden aranmasını ve üretimini teşvik etmek amacıyla, mali olanaklar getirici arama ve üretimle ilgili faaliyetleri destekleyici önlemleri alır; madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak önlemleri alır ve teşvik için gerekli önerilerde bulunur; faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini izler; madencilik faaliyetlerinin çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütülmesini, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izler ve gerekli önlemleri alır; maden kaynaklarının ülke yararına en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını saptar; ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini izler, gerekli bilgileri derler, değerlendirir ve yayınlar; maden sicilini tutar, madenlerin genel envanterini yapar. b) Enerji Đşleri Genel Müdürlüğü : Enerji sektöründe dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeler ile enerji politikaları ve enerji piyasalarındaki yönelimleri izlemek, değerlendirmek, bölgesel ve uluslararası işbirliği süreçlerine ülkemiz politikaları çerçevesinde katkı sağlamak; Ülkemiz enerji sektöründe rekabete dayalı işleyen piyasaların oluşumuna ilişkin süreci izlemek, değerlendirmek, piyasanın işlerliğini arttıracak ve arz güvenliğini temin edecek yönde politikalar geliştirmek, enerji sektöründe faaliyet gösteren Kamu Đktisadi Teşekkülleri arasında koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde mevzuat değişikliğine ve/veya yeni mevzuat oluşturulmasına ilişkin hususları koordine etmek, Ülkemiz enerji kaynaklarının ve tesislerinin envanterini tutmak, arz ve talep politikalarına esas teşkil eden Đstatistik ve Planlama çalışmalarını yürütmek, enerji kaynaklarının uygun koşullarda ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik yasal ve teknik altyapıya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek; Ülkemiz elektrik enerjisi üretiminden kaynaklanan sera gazı ve yerel kirletici emisyon envanterini oluşturmak, bu amaçla çevresel verileri toplamak, değerlendirmek ve konu ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların bilgi talebini karşılamak, Đklim değişikliği çalışmaları kapsamında enerji sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tespiti, küresel ısınmaya etkileri ve azaltılması, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde enerji sektörünün çevreye olan etkileri konularında incelemeler yapmak, enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar yapmak, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu çalışmalarına katkı sağlamak, ulusal başlangıç meridyeninin değiştirilmesi ve ileri saat uygulaması konusunda çalışmalar yapmak, Ülkemiz enerji sektöründe yerli ve yenilik odaklı enerji ekipman ve teknolojilerinin geliştirilmesini amaçlayan Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, yönlendirmek; elektrik üretim tesislerinin proje onay ve kabul işlemlerini gerçekleştirmek ve konu ile ilgili teknik mevzuatı oluşturmak, 3096 ve 4283 sayılı Kanunlar çerçevesinde tesis edilmiş olan elektrik üretim tesisleri ve görevli şirketler ile ilgili sözleşmeler kapsamında faaliyetler yürütmek, kamulaştırma ve 3

13 denetim işlemlerini gerçekleştirmek, Ülkemiz aleyhine açılan tahkim davalarına ilişkin çalışmaları yürütmek; 3096 Sayılı Kanunun geçici 4. maddesi gereğince tasfiye edilen Mülga Elektrik Enerjisi Fonu ile Şirketler arasında imzalanan Fon Anlaşmalarının hükümlerini yerine getirmek ve 3291 Sayılı Kanunun ek geçici 2. maddesi gereğince Fon katkı paylarını tahsil ederek Genel Bütçeye gelir olarak kayıt edilmesini sağlamak. c) Bağlı ve Đlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı : Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izler, bunların kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetir, bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar, Bakanın verdiği diğer görevleri yapar. d) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı : Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar. Avrupa Birliği ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik önlemleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür. e) Dış Đlişkiler Dairesi Başkanlığı : Uluslararası ilişkilere ilişkin konularda görevli kuruluşlarla sürekli ilişkide bulunur, bunlarla koordinasyonu sağlar; uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan konular hakkında inceleme ve araştırmalar yapar ve yaptırır. Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda oluşturulan kurullara sekreterlik hizmeti yapar; Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının uluslararası ilişkilerini düzenleyip yürütür ve koordinasyonu sağlar. f) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı: Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesinin yürütülmesini kolaylaştırmak için, Ev Sahibi Hükümet Anlaşması madde 2.2 uyarınca, Proje Yatırımcıları ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurumları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulmuştur. Transit Petrol Boru Hatları Dairesinin, en önemli görevlerinden biri, başta Hazar Bölgesi olmak üzere transit geçişli petrol ve doğal gaz projeleri kapsamında stratejiler belirlemektir. Projelerin etkin yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunur. Milletlerarası transit geçiş projelerinin her aşamasında hukuki, teknik, idari ve mali konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satın alınmasını sağlar; milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda tahkim davalarının takibi ve teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirir; milletlerarası transit ve petrol ve gaz geçiş proje anlaşmaları uyarınca yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütür; milletlerarası transit petrol gaz ve geçiş proje yatırımcılarının talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlar; milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş proje anlaşmalarının hükümleri ile uyum sağlamak üzere gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için öneride bulunur ve çalışmalar yapar; milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş projelerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunur; milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş projeleri kapsamındaki arazi kamulaştırma bedeli, teminat bedelleri ve transit geçiş ücretlerinin tahsili ile ilgili işlemleri yürütür; milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş projeleri ile ilgili sigortalama işlemlerini yürütür; milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş projeleri ile ilgili olarak bakanlıklar nezdinde koordinasyonu sağlar; 4

14 Transit Petrol Boru Hatları Kurulu tarafından tespit edilen hukuki, teknik, idari ve mali konular ile usul ve esaslara ilişkin uygulamaları yerine getirir ve bu Kurulun sekreterya hizmetlerini yürütür. 3. Danışma ve Denetim Birimleri - Teftiş Kurulu Başkanlığı - Strateji Geliştirme Başkanlığı - Hukuk Müşavirliği - Bakanlık Müşavirleri - Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği 4. Yardımcı Birimler - Personel Dairesi Başkanlığı - Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı - Savunma Sekreterliği - Özel Kalem Müdürlüğü III- BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KURULUŞLAR 1. Bağlı Kuruluşlar - Petrol Đşleri Genel Müdürlüğü (PĐGM) - Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi Genel Müdürlüğü (EĐE) - Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) 2. Đlgili Kuruluşlar - Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) - Türkiye Elektrik Đletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEĐAŞ) - Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ) - Türkiye Kömür Đşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKĐ) - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) - Eti Maden Đşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETĐ MADEN) - Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü (TPAO) - Boru Hatları Đle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN) 3. Bağlı Ortaklıklar - Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (HEAŞ) - Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (SEAŞ) - Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (YEAŞ) - Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (KEAŞ) 4. Đlişkili Kuruluşlar - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK) - Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN) 5

15 IV- PERSONEL DURUMU Tarihi Đtibariyle Tarihi Đtibariyle A) Merkez Kadrolu : - Genel Đdari Hizmetler Teknik Hizmetler Yardımcı Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sözleşmeli 1 1 Toplam B) Bağlı ve Đlgili Kuruluş Kadrolu : - Memur Sözleşmeli Personel Đşçi Toplam GENEL TOPLAM V - BÜTÇE VE YATIRIM DURUMU : Geçmiş Yıllar Bakanlık Bütçesi Bütçe Ödeneği Harcama Gerç. Bütçe Harcama (%) Ödeneği (YTL) Gerç. (%) Bakanlık Yılı Bakanlık Bütçesi (YTL) Cari Yatırım Transfer Toplam Bakanlık

16 Geçmiş Yıllar Yatırım Programı (Bin YTL) KURULUŞLAR Gerç. Gerç. Program Harcama Program Harcama (%) (%) PĐGM EĐEĐ * , TKĐ TPAO TEĐAŞ EÜAŞ** TETAŞ ETĐ MADEN MTA TTK TAEK , BOTAŞ TEMSAN TOPLAM (*) Personel Harcamaları Dahil. (**) Bağlı Ortaklıklar Dahil Yılı Yatırım Programı KURULUŞLAR YATIRIM PROGRAMI (Bin YTL) P.Đ.G.M. 350 EĐEĐ (*) MTA TAEK EÜAŞ(**) TEĐAŞ TETAŞ 370 TKĐ TTK TPAO BOTAŞ ETĐ MADEN TEMSAN 700 TOPLAM (*) Kurum Gelirleri ve Personel Harcamaları Dahil. (**) Bağlı Ortaklıklar Dahil. 7

17 VI- HĐZMET ALANLARI ĐLE ĐLGĐLĐ ÜLKE POTANSĐYELĐ VE ÜRETĐM-TÜKETĐM DEĞERLERĐ VI.1. REZERV VE KAYNAKLAR Toprak Kaynakları Türkiye yüzölçümü (izdüşüm alanı) Tarım arazileri Sulanabilir arazi Ekonomik olarak sulanabilecek alan DSĐ ce inşa edilerek sulamaya açılan alanlar (2007 yılı başı) 77,95 milyon ha 28,05 milyon ha 25,85 milyon ha 8,5 milyon ha 2,6 milyon ha Su Kaynakları Türkiye yıllık yağış ortalaması (aritmetik) 642,6 mm Türkiye ye düşen yıllık ortalama yağış miktarı 501,0 km 3 Yerüstü Suları Yıllık akış 186,05 km 3 Yıllık akış/yağış oranı 0,37 Tüketilebilecek yıllık su miktarı 95,00 km 3 Fiili yıllık tüketim 33,90 km 3 Yeraltı Suları Çekilebilir yıllık su potansiyeli 13,66 km 3 Tahsis edilen miktar 11,88 km 3 1 km 3 =1 milyar m 3 8

18 Birincil Enerji Kaynakları Rezervi (2007 Yılı) KAYNAKLAR GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN TOPLAM Taşkömürü (Milyon Ton) Linyit (Milyon Ton) Toplam Asfaltit (Milyon Ton) Bitümler (Milyon Ton) Hidrolik GWh/Yıl MW/Yıl Ham Petrol (Milyon Ton) Doğalgaz (Milyar m3) 7 7 Nükleer Kaynaklar (Ton) Tabii Uranyum Toryum Jeotermal (MW/Yıl) Elektrik Termal Güneş (Milyon Tep) Elektrik Isı Kaynak :Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 9

19 VI. 2. TÜRKĐYE GENEL ENERJĐ DURUMU a) Birincil Enerji Kaynakları Üretimi (Orjinal Birimler) YILLAR TAŞKÖMÜRÜ (Bin Ton) LĐNYĐT (Bin Ton) ASFALTĐT (Bin Ton) PETROL (Bin Ton) DOĞAL GAZ (10 6 m 3 ) HĐDROLĐK ve JEOTERMAL ELEKTRĐK (GWh) JEOTERMAL ISI (Bin Tep) RÜZGAR (GWh) GÜNEŞ (Bin Tep) ODUN (Bin Ton) HAYVAN VE BĐTKĐ BĐYOYAKIT ART. (Bin Ton) (Bin Ton) TOPLAM (Bin Tep) * *Geçici 10

20 b) Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi (Orjinal Birimler) YILLAR TAŞKÖMÜRÜ (Bin Ton) LĐNYĐT (Bin Ton) ASFALTĐT (Bin Ton) PETROL (Bin Ton) DOĞAL GAZ (106 m3) HĐDROLĐK ve JEOTERMAL ELEKTRĐK (GWh) JEOTERMAL ISI (Bin Tep) RÜZGÂR (GWh) GÜNEŞ (Bin Tep) ODUN (Bin Ton) HAYVAN VE BĐTKĐ ART. (Bin Ton) ELEKTRĐK ĐTHALATI (GWh) ELEKTRĐK ĐHRACATI (GWh) BĐYOYAKIT (Bin Ton) TOPLAM (Bin Tep) * *Geçici 11

21 c) Sektörel Enerji Tüketimi (Bin TEP) YILLAR KONUT SANAYĐ ULAŞTIRMA TARIM ENERJĐ DIŞI NĐHAĐ ENERJĐ TÜKETĐMĐ ÇEVRĐM SEKTÖRÜ TOPLAM ENERJĐ TÜKETĐMĐ * *Geçici 12

22 d) Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı, Đthalat, Đhracat ve Arzının Yıllar Đtibariyle Gelişimi ( ) KURULUŞLAR * EÜAŞ Termik EÜAŞ'IN BAĞLI ORTAKLIKLARI Hidrolik+Jeotermal+Rüzgar MOBĐL SANTRALLAR TOPLAM OTOPRODÜKTÖRLER Termik AYRICALIKLI ŞRK. ÜRETĐM ŞRK. Hidrolik+Jeotermal+Rüzgar ĐŞLETME HAKKI DEVĐR - ADÜAŞ TOPLAM TÜRKĐYE ÜRETĐMĐ ĐTHALAT ĐHRACAT Termik Hidrolik+Jeotermal+Rüzgar TOPLAM Bulgaristan Gürcistan Đran Azerbaycan 15 Türkmenistan TOPLAM Gürcistan Azerbaycan Irak Suriye Yunanistan 90 TOPLAM TÜRKĐYE TÜKETĐMĐ * Geçici ** Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ÇEAŞ ve Kepez Elektrik T.A.Ş. Arasında imzalanmış olan Đmtiyaz Sözleşmeleri' nin feshi nedeniyle bu Şirketler tarafından işletilen 11 adet hidroelektrik santralının,işletilmesi görevi tarihinden itibaren EÜAŞ'a verilmiştir. 13

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ANKARA, 2009 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ANKARA, 2012 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ

Detaylı

Tanıtım ve Faaliyetler

Tanıtım ve Faaliyetler EÜAŞ IN ENERJĐ TEKNOLOJĐLERĐNE BAKIŞI Enerji Teknolojileri Platformu Raşit Đş PEK Üyesi, EÜAŞE Genel Md. Yrd. 2008 1 Tanıtım ve Faaliyetler 19 TERMĐK SANTRAL 103 HĐDROELEKTRĐK SANTRAL Sermayesi...: 5.6

Detaylı

Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları

Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mart 2013 Elektrik Sektörü Özelleştirmelerinin Gerekçeleri Daha rekabetçi bir piyasa oluşturulması Verimliliğin artırılması

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ANKARA, 2010 Bağl ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanl ğ ÖNSÖZ Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme

Detaylı

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( )

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( ) TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU (2009 2018) Neşe GENÇYILMAZ Gülçin VAROL Türkiye Elektrik Đletim A.Ş. APK Dairesi Başkanlığı ÖZET 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ANKARA, 2011 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 18 Haziran 2009, Ankara YEK Potensiyeli Yenilenebilir Enerji Üretimi Yenilenebilir Kurulu Güç Kapasitesi YEK Hedefleri YEK Mevzuatı YEK Teşvik

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267

Detaylı

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Elektrik A.Ş. arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesinin şirket kusuru nedeniyle 12.06.2003 tarihinde feshedilmesi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER DÜNYA & TÜRKİYE ENERJİ TALEBİ Dünya Enerji Talebi Değişimi (02-14) Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 76% 33% 1% -8% 77 61% 124 OECD Dışı Dünya

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin. 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. (1900 den-2006 yılına kadar)

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin. 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. (1900 den-2006 yılına kadar) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin 2006 yılı Kasım ayında Đstanbul da düzenlenen 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. TÜRKĐYE DE ELEKTRĐĞĐN TARĐHSEL GELĐŞĐMĐNE ÖZET BAKIŞ (1900 den-2006 yılına

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası

Türkiye Elektrik Piyasası Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Elektrik - Elektronik Mühendisi (EE 04) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267 milyar

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun 2040 yılına geldiğimizde 1,6 milyarlık bir artış ile 9 milyar seviyesine ulaşması

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ) HAZIRLAYAN TEMMUZ 2008 Ankara 1 Gönderen: Recep BAKIR recepbakir38@mynet.com ENTERKONNEKTE

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

Türkiye de Yenilenebilir Enerji Piyasası. Dünya Bankası Shinya Nishimura 28 Haziran 2012

Türkiye de Yenilenebilir Enerji Piyasası. Dünya Bankası Shinya Nishimura 28 Haziran 2012 Türkiye de Yenilenebilir Enerji Piyasası Dünya Bankası Shinya Nishimura 28 Haziran 2012 Yenilenebilir Enerji Türkiye için Neden Enerji Arz Güvenliği Önemli? Enerji ithalat oranı %70 in üzerinde (tüm ithalatın

Detaylı

ENERJİ. Sürekli, Güvenilir ve Ekonomik olarak karşılanmalıdır.

ENERJİ. Sürekli, Güvenilir ve Ekonomik olarak karşılanmalıdır. ENERJİ Sürekli, Güvenilir ve Ekonomik olarak karşılanmalıdır. TÜRKİYE HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ VE GELİŞME DURUMU Hidroelektrik Santral Projelerinin Durumu HES Adedi Toplam Kurulu Gücü (MW) Ortalam

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V)

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ); 1970 yılında Kurulan Türkiye Elektrik Kurumu nun (TEK), 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye ayrılmasından

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (http://esm.yasar.edu.tr) Sunum Planı Neden Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü`nde Okumalıyım? Bölüm

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER TÜRKİYE BİRİNCİL ENERJİ TALEBİ Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 61% Son 13 yılda: Politik istikrar 77 124 İsikrarlı ekonomik büyüme İyileşen

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006; EYLÜL ANKARA Mustafa AKTAŞ DÜNYA BİLİNEN FOSİL REZERVLERİN ÖMRÜ (R/Ü,YIL) 2005 SONU 250 227 Y I L 200 150 100 50 0 136 65,1 40,6 14 16 PETROL DOĞALGAZ

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI OLGUN SAKARYA 12.05.2016 / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 Türkiye de elektrik üretimi ilk defa 1902 yılında Tarsus'ta bir su değirmeni miline bağlanan

Detaylı

ELEKTRĐK ÜRETĐM SEKTÖR RAPORU

ELEKTRĐK ÜRETĐM SEKTÖR RAPORU ELEKTRĐK ÜRETĐM SEKTÖR RAPORU 2008 Giriş 2009 Yılı Yatırım ve Finansman Programı Usul ve Esasları Genelgesinde Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini daha

Detaylı

ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HĠZMETLERĠ [ ] 1

ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HĠZMETLERĠ [ ] 1 ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HĠZMETLERĠ [2002-2010] 1 YATIRIMLAR Tablo 1: ETKB Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının Sektörler İtibari ile Yatırımları (TL) ELAZIĞ 2002 2007 2008 2009 Madencilik Sektörü

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018) HAZİRAN 2014 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 4 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

Türkiye nin. Enerji Profili 1/70

Türkiye nin. Enerji Profili 1/70 Türkiye nin ve DünyaD nya nın Enerji Profili 1/70 Sunumdaki grafik ve tabloların n büyük b k kısmk smı TMMOB Makine Mühendisleri M Odası Enerji Çalışma Grubu Başkan kanı Sn. Oğuz O TÜRKYILMAZ T tarafından

Detaylı

2007 YILI ELEKTRİK ÜRETİMİ KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI

2007 YILI ELEKTRİK ÜRETİMİ KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI YENİLENEBİLİR ENERJİ MEVZUATI Elekon ve Otomasyon 2008 Fuarı ANKARA Kapsam 1. Elektrik Kurulu Güç ve Enerji Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı 2. Yenilenebilir Enerji Mevzuatı ve Sağlanan Teşvikler 3.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları)

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 3 üncü Türkiye Altyapı Finansmanı Konferansı 23 Ekim 2008 - İstanbul Rakamlarla

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Maden Mühendisleri Odası TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI İÇERİSİNDE KÖMÜRÜN K ÖNEMİ TMMOB Maden Mühendisleri Odası ENERJİNİN ÖNEMİ Sanayinin temel girdilerinden olan enerji, ulusların kalkınmalarında ve refaha ulaşmalarında büyük

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri 2006 Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri Nurel KILIÇ Dünya da ve Türkiye de ulusal ve bölgesel enerji piyasaları, tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar ticaret, rekabet ve yabancı yatırımlara

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI UYGULAMASI SONUÇLARI Muzaffer Başaran BAŞARAN EÜAŞ Emekli Gen. Genel Md. Müdür Yrd Yrd ODTÜ Mezunlar Derneği

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI Selahattin HAKMAN TÜSĐAD Enerji Çalışma Grubu Üyesi Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Enerji Arz ve Talebi 6000 (Mtoe) 5000 4000 3000 2000 1000 0 1980 2000 2006 2015

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

2002 ENERJİ İSTATİSTİKLERİ

2002 ENERJİ İSTATİSTİKLERİ World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L'ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi 22 ENERJİ İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE 9. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ İSTATİSTİKLERİ

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 26 Aralık 2011

Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 26 Aralık 2011 ARALIK AYI MECLĐS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 26 Aralık 2011 KATI ATIK ÜCRETLERĐ AZERBAYCAN-BAKÜ SEYAHATĐ ĐKĐLĐ GÖRÜŞMELER ĐKĐLĐ GÖRÜŞMELER BAKÜ TEMASLARIMIZ BAKÜ TEMASLARIMIZ

Detaylı

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL)

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ GÖRÜNÜMÜ, TARİFE YAPISI VE ALTERNATİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN İMKANLARI 2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) 2016 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ENERJI HUKUKU-1 HKS-303 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ Alparslan BAYRAKTAR LL.M. 16 Ekim 2015 Piyasa Düzenleme Süreci Deregülasyon Piyasanın Oluşturulması Düz. Kur., Mevzuat,

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. www.euas.gov.tr 1

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. www.euas.gov.tr 1 Türkiye de Rüzgar Enerjisi www.euas.gov.tr 1 Enerjinin Önemi Günümüz dünyasında bir ülkenin sürdürülebilir kalkınma hamlelerini gerçekleştirmesi, toplumsal refahı yükseltmesi ve global ölçekte rekabet

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tuba SEYYAH Uzman Ortaklık Programının Amacı Gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ekonomilerin piyasa mekanizmalarından etkin olarak yararlanmalarını

Detaylı

TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ

TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ ALİ BÜLENT KAPCI Elektrik-Elektronik Mühendisi ETKB - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) Muhtelif sektör/alanlarda gelişimin takip

Detaylı

Kanun. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi. Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun BİRİNCİ BÖLÜM

Kanun. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi. Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun BİRİNCİ BÖLÜM Kanun Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Kanun No. 5346 Kabul Tarihi : 10.5.2005 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

SÜRECİ ÖZELLEŞTİRME. Türkiye elektrik piyasasında ENERJİ

SÜRECİ ÖZELLEŞTİRME. Türkiye elektrik piyasasında ENERJİ ENERJİ >> Hazırlayan: Ela ULUATAM (Uzman Yardımcısı) AB Proje Geliştirme ve İzleme Müdürlüğü Türkiye elektrik piyasasında ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ TOBB AB Proje Geliştirme ve İzleme Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

TÜRKİYE NİN HİDROLİK ENERJİ KAYNAKLARI VE EÜAŞ IN BÖLGEMİZE KATKISI

TÜRKİYE NİN HİDROLİK ENERJİ KAYNAKLARI VE EÜAŞ IN BÖLGEMİZE KATKISI TÜRKİYE NİN HİDROLİK ENERJİ KAYNAKLARI VE EÜAŞ IN BÖLGEMİZE KATKISI Nevzat N. DOĞAN* Aydoğan ÜNVER** *EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürü **EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürü 1. GİRİŞ İnsanlık tarihinde geliştirilmiş

Detaylı

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP)

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü 4 Ekim 2012, İstanbul Uygulayıcı Ülkeler

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw 1 ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty Petrolden Başka Enerjı Kaynakları Var mıdır? uiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HK. KANUN

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HK. KANUN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HK. KANUN Resmi Gazete Tarihi: 01.03.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18681 (Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 13/12/1983 tarih ve 186 sayılı Kanun

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2009 2018)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2009 2018) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2009 2018) Haziran 2009 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 2 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİ A.B.D. SERKAN BAHÇECİ

ELEKTRİK TESİSLERİ A.B.D. SERKAN BAHÇECİ ELEKTRİK TESİSLERİ A.B.D. SERKAN BAHÇECİ Elektrik Enerjisinin Üretim,İletim ve Dağıtımı Güç Sistemlerinin Analizi,Denetimi,Korunması, İşletilmesi Topraklama Tesisleri Aydınlatma Ve İç Tesisat Yükseltici

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346 Kabul Tarihi : 10/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/5/2005 Sayı : 25819 Yayımlandığı

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar

Detaylı

ALPER AKCA

ALPER AKCA 25.10.2008 Lisans, ODTÜ EEE, 2005 Yüksek Lisans, ODTÜ EEE, 2008 ASELSAN, 2005- Neden Destek? Destek Türleri ABD Ulusal Mekanizmalar ABD Eyalet Mekanizmaları AB Destek Mekanizmaları Türkiye Yenilenebilir

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

Kanun No. 5346 Kabul Tarihi : 10.5.2005

Kanun No. 5346 Kabul Tarihi : 10.5.2005 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 5346 Kabul Tarihi : 10.5.2005 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1. -

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ENERJİİ VE TABİİİİ KAYNAKLAR BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 18681) BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev, Teşkilat

(Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 18681) BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev, Teşkilat 400 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası Yapısı, YEK Elektrik Üretimi ve İlgili Mevzuat Mustafa SEZGİN

Türkiye Elektrik Piyasası Yapısı, YEK Elektrik Üretimi ve İlgili Mevzuat Mustafa SEZGİN Türkiye Elektrik Piyasası Yapısı, YEK Elektrik Üretimi ve İlgili Mevzuat Mustafa SEZGİN Strateji ve Sektörel Politikalar Grup Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 18.11.2015 Enerji Piyasası Düzenleme

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık 1 YE ve EV Politika,Mevzuat İzin süreçleri Enerji Verimliliği Yenilenebilir Enerji YEGM Teknik Etki Analizleri

Detaylı

Kurulu Kapasite (MW) Denizli, Kızıldere 15,00 82.500.000 Faaliyette

Kurulu Kapasite (MW) Denizli, Kızıldere 15,00 82.500.000 Faaliyette TÜRKİYE DE JEOTERMAL KAYNAKLI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSİ KURULMASI 1. Türkiye de Jeotermal Potansiyel Türkiye jeotermal potansiyel açısından Avrupa da birinci, Dünyada ise yedinci sırada yer almaktadır.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346 Kanun Kabul Tarihi : 10/05/2005 Resmi Gazete Tarihi : 18/05/2005 Resmi Gazete Sayısı

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI ve ENERJİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI ve ENERJİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI ve ENERJİ LİTİ Gürcan SEÇGEL Uzman 01 Mart 2010, GEBZE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ Fosil Yakıtların kullanılması (ısınma, ulaşım, sanayi, enerji) Endüstriyel üretim, Atık,

Detaylı

Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar

Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar Yrd. Doç. Dr. H. Eyüp ÖZDEMİR İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M. Şükran ARCAN Şube Müdür V. 24 Ekim 2014, İstanbul Ortaklık Programının Amacı Gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ekonomilerin piyasa

Detaylı