EYLÜL14. Sevgili Rotary Ailem, 1.Üyelik Seminerimiz Bursada Osmangazi RK organizasyonunda,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYLÜL14. Sevgili Rotary Ailem, 1.Üyelik Seminerimiz Bursada Osmangazi RK organizasyonunda,"

Transkript

1 EYLÜL14 Sevgili Rotary Ailem, Otuz ya na kadar olan gençlerin geli mesini destekleyen Rotarynin bütün etkinlikleri üzerinde odakla mak için Eylül Ay Yeni Nesiller Ay olarak tan mlanm t r. Rotary kulüpleri bu ay süresince Her Rotaryen, Gençlik için bir Örnektir slogan n kulüp bültenlerinde ve yay n malzemelerinde kullan lmak üzere te vik edilir. (Yöntem El Kitab -Özel Günler ve Aylar) Uluslararas Rotary; Rotary Kulüplerini, yeni kuaklar n sa l k, insani de erler, e itim ve kendilerini geli tirme gibi temel gereksinimlerini destekleyen projeler geli tirme yolunda te vik etmektedir. Bu ba lamda Yeni Ku aklar n geli mesini destekleyen Rotary Etkinlikleri üzerinde odaklanmak için Eylül ay gençlik ay olarak tan mlanm t r. Bu güne kadar toplum hizmetleri, meslek hizmetleri, uluslararas hizmetler ve Genç Ku aklar kapsam nda gençlere yönelik birçok proje gerçekle - tirdik. Ö renim burslar vermeye, Toplum Liderleri Geliyor Programlar, RYLA programlar düzenlemeye, gençlik de i im program ile birçok gencimizi yurtd na göndermeye, gelen ö rencileri a rlamaya, kariyer günleri ve meslek tan t mlar düzenlemeye, Sa l k taramalar yapmaya Rotaract ve Interact Kulüpleri kurmaya devam ediyoruz. Ancak bu programlara kat lan gençlerimize Rotaract ve Interactlar m za her zaman sahip ç kmal y z. Onlar Rotarye genç üyeler olarak kazand rmaya özen göstermeli ve önem vermeliyiz. Gençlere yönelik etkinliklerimiz, bu ayla s n rland rmamal, daima canl tutmal y z. Biz her eyi gençli e b rakaca z... Gelece in ümidi, kl çiçekleri onlard r. Bütün ümidim gençliktedir. Sevgili Dostlar m, Zaman h zla ak yor, üç ay geride b rakt k. Eylül ay nda 14 Guvernör Resmi ziyaretimizi gerçekle - tirdik. Manisa Rotary Kulübü Organizasyonunda Gençlik De i im Semineri düzenlendi. 1.Üyelik Seminerimiz Bursada Osmangazi RK organizasyonunda, 2. Üyelik Seminerimiz zmirde 5. Grup Kulüpleri organizasyonunda gerçekle ti. Kulüplerimize ba ar l çal malar için çok te ekkür ediyorum. Her y l geleneksel olarak düzenlenen Çanakkale Boaz n Yüzerek Geçme Yar mas hava muhalefeti nedeniyle bu y l Eylül ay nda gerçekle ti. Uluslararas düzeydeki ba ar l etkinlik için Çanakkale Rotary Kulübümüzü yürekten kutluyorum. Denizli Rotary Kulübü önderli inde gerçekle en Bugün 1 Saat, Yar n Bir Hayat Projesi Bodrum, Marmaris, Fethiye, Didim, Söke ve Bal kesir'den sonra Bursada sergilendi. Ekip Ekim Ay nda zmir ve Manisa illerini ziyaret edecek. Aylard r durmadan dinlenmeden sürekli bölgemizdeki illeri ziyaret ederek, proje kapsam nda çal malar yapan Proje ekibine Ba kan m z Mürüvet Algümü nezdinde ve onlar illerinde a rlayan kulüplerimize ve Ba kanlar m za çok te ekkür ediyorum. Geride b rakt m z üç ay içerisinde kulüplerimiz çok güzel projelere imza att lar. Gerçekle tirilen güzel projeler ve Rotary ailemize kazand rd klar yeni üyeler için tüm kulüplerimize sonsuz te ekkürler. Yaz m n sonunda hat rlatmak istedi im bir konu daha var. Her y l Bölgemizin geleneksel olarak düzenledi i Gençlerle Ankara An tkabir gezisi bu y lda Kas m tarihleri aras nda yap lacakt r. Daha önce bilgilendirme mailleri ile sizlere ula m t k. Sizlerden ricam en az iki ö renciye sponsor olarak bu geziye kat lmalar n sa laman zd r. lgi gösterece inize yürekten inan yorum. Ekim ay n n birbirinden güzel toplum projeleri ile dostluklar m z n peki ti i, hizmet dolu bir ay olmas n diliyorum. Sevgi ve Sayg lar mla, Mecit sce Rotary 2440.Bölge Guvernörü

2 De erli Ba kanlar m, Bölge Görevlilerim ve Rotaryen Dostlar m, Üyelik Geli tirme ve Büyüme Komitesi olarak Bölge Üyelik Seminerlerimizin ilkini Bursada Osmangazi Rotary Kulübünün ba ar l organizasyonu ile, 2.sini ise zmirde 5. Grup Kulüplerinin yine ba ar l organizasyonu ile gerçekle tirdik. Eme i geçen, katk da bulunan tüm Rotaryen dostlara te ekkürler. imdi s ra YÜAK lar m zda Yeni Üye Adaptasyon Kamplar m z bu dönem, Ocak 1.Grup Kulüpleri ev sahipli i ile Bursada, 7-8 Mart Dokuz Eylül Rotary Kulübü ev sahipli inde zmirde gerçekle tirece imiz, yine tak m oyunlar yla desteklenmi, kültür sanat aktivitelerini içinde bar nd ran ve birlikte ö renip birlikte e lenece imiz YÜAKlar m zda yeni üyelerimiz, mentorlar ve e leriyle birlikte olmaktan mutlu olaca z. Bu yüzden seminerlerimizde ; bu büyümeyi nitelikli ve do ru üye alarak sa laman n yan s ra, daha fazla kat l mc, projelere dahil olan ve motive olmu üyelerle büyüyerek gerçekle tirebilece imizin alt n çizmeye çal - t k, ( - pe inden gidilen bir kurum olmak! ) Rotaryenlerin topluma ve di er Rotaryenlere önderlik etmelerinin dünya bar na nas l katk sa layaca n n önemine de indik,( - harekete geçmezsek ne anlam var?... ) Rotarynin sürdürülebilirlili inin yapt m z hizmetlerin sa lam, etkin ve sürekli olmas sayesinde mümkün olabilece ini birlikte de erlendirdik, ( ba ar n n anahtar : süreklilik! ) Her birimiz farkl nedenlerle Rotaryde olabiliriz. Ama hepimiz farkl l k yaratmak için Rotarydeyiz. Peki,( - bizim kulübümüzün nas l bir üyeye ihtiyac var?...) diye sorgulad k. Bu dönem Üyelik Seminerlerimizi Rotarynin olmazsa olmaz u üç aya üzerine kurgulad k; Mevcut Üyelerimizi koruma (sürekli e itimin önemi), Yeni üyelerle büyüme (aday üyelikten ba layarak üyenin kulübe oryantasyonu), Halkla li kilerin üye kazanmadaki önemi. (ne kadar do ru alg lan yoruz?) Bu üç konuya odaklan p tak m oyunlar, minik skeçler, röportajlar, iirlerle verdi imiz sler. Hem Bursada hem zmirde seminerlerimizi güçlendirdi, içimizdeki tak m ruhunu ortaya ç kard. Tüm bu haz rl klar, organizasyonlar, planlar, programlar, seyahatler. Hepsinin ve hepimizin tek bir amac var! Rotarynin potansiyelini gerçe e dönü türebilecek üyelerle büyümek Daha ya an r ve bar dolu bir dünya için ihtiyac olanlar n ya amlar na dokunmak Bir gönüllünün bundan ba ka bir iste i olabilir mi? Gönüllü yönetimi ve gönüllü psikolojisi kavramlar n n üzerinde durduk.( - güzel söz i itmek, empatiyle yakla mak, do ru ileti im kurmak ) Son olarak; olu makta olan yeni dünya düzeninde bizleri neler bekliyor, hangi kurumlar güçlü olacak diyen ve a a da s ralad m uzman görü lerini inceledik ; tibar güçlü network topluma de er katmak f rsatlar de erlendirebilme becerisi en iyi fikre sahip ve bunlar uygulayabilen kurumlar güçlü kurumlar olacak. Ve Sevgili Dostlar, Rotarynin imdiden bu de erlere sahip oldu unu görüp bir kez daha Rotaryen olmaktan gurur duyduk. Yeter ki Rotaryde neler yapabilece imizin fark na varal m ve harekete geçelim Rotarynin potansiyelini kullanacak üyelerle büyümek dile iyle, sevgiyle kal n. Huriye Serter, Rotary Bölge Üyelik Geli tirme ve Büyüme Komite Ba kan

3 Çanakkale Rotary Kulübü taraf ndan bu y l 28'incisi düzenlenen, Bo az Yüzerek Geçme Yar ba ar yla tamamland. Eceabat sahilinden denize giren yüzücüler, 3.5 millik parkuru Çimenlik Kalesi iskelesinde tamamlad. Yar man n birincili ini Asilay Selçuk elde etti. Çanakkale Rotary Kulübü'nce 30 A ustos'ta düzenlenen ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle ertelenen 28'inci Çanakkale Bo az 'n Yüzerek Geçme Yar, saat 10.00'da Eceabat Sahili'nden start ald. Toplam 382 yüzücü, 3.5 millik parkuru verilen 1.5 saatlik sürede geçmek için mücadele etti. Yar lar nedeniyle Çanakkale Bo az çift yönlü olarak transit gemi geçi lerine kapat ld. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve bal kç tekneleri yüzücülere refakat etti..baz yüzücülerin bo azdaki ak nt nedeniyle var noktas na ula makta güçlük çekti i görüldü. Genel klasmanda, Avrupa yakas ndan Anadolu yakas na 43 dakika 22 saniyede ula an Asilay Selçuk birinci, 43 dakika 55 saniyede ula an Buse Aygün ikinci ve 46 dakika 08 saniyede ula an Cem Köseo lu üçüncü oldu. Yar maya kat lan tüm sporculara madalya ve kat l m belgesi verilirken, dereceye giren yüzücüler, çe itli hediyelerle ödüllendirildi. Buca RK, Dokuz Eylül RK, Göztepe RK,Güzelyal RK, Kordon RK ile Bölge'den Selanikli Rotaryenler Dünya Bar Gününe rastlayan haftada Atatürk'ün do du u evde çok anlaml bir bulu - ma gerçekle tirdiler. Bu sene 80. y ldönümünü kutlayan Selanik RK'nün Geçmi Dönem Ba kan ve ayn zamanda Kavala GD Vali Yard mc s Theodoros Aspasidis her Kulüp temsilcisine Kulüp tarihçesi kitaplar ile 80. y l an plaketi hediye etti. Bulu mada 2484.Bölge Geçmi Dönem Guvernörleri, Peter Apostolides, Basile Christaras, Vasilis Mylonas, Guvernör Yard mc s George Papageorgiou, Türkiye- Yunanistan Ticaret Odas Genel Sekreteri Nikolaos Margaropoulos, Türkiye - Yunanistan Ülkeleraras Komite Ba kan George Befas'ta yer ald lar. Mudanya RK öncülü ünde; Ye il RK, Çekirge RK, Nilüfer RK ve Uluda RK ortak ROTARY GÜNÜ-LOKMA EN- L düzenledi. 21 Eylül Pazar günü Mudanya Sahili'nde yakla- k 5000 ki iye ücretsiz lokma da t ld. Etkinlik s ras nda Rotary Nedir? bro ürleri da t larak Rotary'nin tan t m gerçekle tirildi. 5 kulübün ba - kan, üye ve e leri yan nda GLD Guvernörü Reha Ak n ve GLDGA smail Rodoplu da lokma da t m nda yer ald lar. Alsancak Rotary Kulübü taraf ndan 30 Eylül 2014 tarihinde Foça Kozbeyli Köyünde birbirinden de erli sanatç lardan olu an Turkish Brass Ensemble ile Foça halk na muhte em bir gece ya att. Yakla k dörtyüz Foçal n n kat ld bu ola anüstü sanat gecesinde, Türk sanat müzi inden, klasik müzi e, Dede Efendiden, Brahmsa, A k Veyselden, Mozarta, valsten, harmandal ya, Tangodan, Zeybe e, Uzun nce Bir Yoldan, Küçük Bir Gece Müzi ine, O Sole Miodan, zmirin Kavaklar na, çocuklar n korosundan, büyüklerin halk korosuna kadar her ey yer ald.

4 Dokuz Eylül Rotary Kulübü hamisi bulundu u Rotaract ve Interact Kulüpleriyle beraber 13 Eylül 2014 tarihinde, Kar- yaka Belediyesi, Ege Pedal Derne inin destekleriyle ve NAMET, Irkda G da, Satel Örme sponsorlu unda Bisiklet sporuna ilgiyi artt rmak ve çocuk felci hastal na dikkat çekmek üzere Bisiklet enli i düzenledi. zmir Bostanl Feribot iskelesinden ba layarak Sasal Do al ya am park nda son bulan bisiklet turu yakla k 150 bisikletlinin kat l m yla gerçekle ti. Var noktas nda kat l mc lara çe itli hediyeler da t ld ve sucuk-ekmek-ayran ikram yap ld. Nilüfer Rotary ve Rotaract Kulüplerinin geleneksel olarak her sene düzenledikleri Nilüferalli enli inin 11.si 7 Eylül 2014 tarihinde ba ar yla tamamland. enlik Atatürk Kent Orman içerisinde bulunan Taraça Kulüp'te kahvalt ile ba lay p, Nilüferalli yar mas, tavla ve dart turnuvalar ile devam etti. Bu y l Bursa Nilüfer lçesinde "Nilüfer'de Ya am" temas yla ilgili yedi farkl mekan n foto raflar n n bulundu u kartlar n, yar mac arabalara da t lmas yla ba layan e lenceli yar en k sa sürede bütün mekanlar bulup, önünde çektirmi oldu u foto - raflarla gelen ve bu senenin bonus puan olan en kalabal k selfie çeken tak m, yar n birincisi olmu tur. Kordon Rotary Kulübü, 23 Eylül 2014 tarihinde üniversite haz rl k kitaplar ndan bu sene 400 kilo toplayarak Mehmet Seyfi Eraltay ve Hayrettin Duran Liselerine teslim etti. Bu güzel organizyonda 120 civar nda kat l mc yer ald. Nilüferalli yar için ise 16 tak m kat l m sa lad. Nilüferalli yar nda; 1. Tak m Misafirlerden "Zoom'', 2. Tak m Çekirge Rotaract Kulübü üyelerinden olu an ''Çekirgeler'', 3. Tak m ev sahibi Nilüfer Rotaract Kulübü üyelerinden olu an ''Krem okala'' oldu. Yar esnas nda mekanda kalanlarla tavla ve dart turnuvas gerçekle ti. Nilüfer Rotary üyelerinden Mehmet Yediler tavla birincisi, misafirlerden smail Arslan dart turnuvas birincisi oldu Bu organizasyon Nilüfer Rotary ve Rotaract Kulüplerinin dönemin ilk Kulüp Hizmetleri ve Toplum Hizmetleri organizasyonu olup geliri ile "HETADER DERNE NE" destekte bulunulacak.

5 Türkiye -Slovenya Ülkeleraras Komitesi faaliyetleri çerçevesinde, 2430 Bölge'den Antalya'l Rotaryenler aileleri ile birlikte A ustos ay sonunda Slovenya'y ziyaret ettiler ve Sloven Rotaryen ailelerce a land lar. Bu ziyaret, geçti imiz y l Sloven Rotaryenlerin Antalya'y ziyaretlerine mukabil olarak düzenlendi. Ziyaret kapsam nda son derecede verimli bir Uluslararas Komite toplant s n n da gerçekle tirildi ini ve önümüzdeki dönemde yap lmas öngörülen çe itli ortak projelere ili kin görü al veri inde bulunulmu tur. Ziyarete Türkiye-Slovenya Ülkeleraras Komite Ba kan Mazhar zmiro lu ve E i Nükhet zmiro luda kat ld lar. Ye il Rotary Kulübü Toplum Birli i Hasan Öztimur lkö - retim Okulunda tamamlad çok amaçl seminer salonunun resmi aç l töreni Guvernörümüz Mecit sce'nin kat l m ile gerçekle ti. Uluslararas Rotary Vakf Bölgesel Ba Projesi'nden k smen yararlan larak Ye il Rotary Kulübü taraf ndan yapt r lan salonun 19 Eylül 2014 tarihindeki resmi aç l na, Bursa l Milli E itim u- be Müdürü, Bölge Sayman Lütfü Demir, Bölge Sekreteri Can Köseleci, 3. Grup Guvernör yard mc s Re it Köseleci, Ye il Rotary Kulübü üyeleri ve okul yöneticisi ve ö retmenleri kat ld lar. Okul Müdürü Vahdet Okuluevi, Ye il Rotary ad na kulüp ba kan Hülya Köseleci'ye te ekkür plaketi verdi. Ye il Rotary Kulübü taraf ndan yapt r lan çok amaçl seminer Salonunda kulüp taraf ndan yap la gelen e itim seminerleri devam edecek. Gençlik De i im Semineri Bölge Gençlik De i im Komitesi ve Manisa Rotary Kulübü ev sahipli inde 13 Eylül 2014 tarihinde Rotary Bölge Ofisinde gerçekle tirildi.

6 Kulüplerimizin Guvernör ziyaretinde haz rlayarak sunduklar komite raporlar ndan; dönem içerisinde yapt klar ve yapacaklar projeleri sizlerle payla yoruz. Nilüfer RK - 1 Eylül 2014 Kulübümüz, Ye il ve Uluda Rotary kulüplerinin sponsorlu unda tiyatro sanatç s Sinan Yücel'in yönetti i ya gençlere yönelik Kalite leti im Diksiyon Temelli Ki i- sel Geli im Seminerine Nilüfer Dernekler Yerle kesinde ba lad. Bu seminerlerden Sosyal ve ekonomik aç dan daha az avantajl gençler yararlanmaktad r. Nilüfer Rotary ve Rotaract Kulüplerinin geleneksel olarak her sene düzenledikleri Nilüferalli enli inin 11.si 7 Eylül 2014 tarihinde ba ar yla gerçekle tirildi. Kulübümüz bu y l dönemi Asamblesine ev sahipli i yapacak. Bursa da gerçekle tirilen Ramazan ftar Çad r nda bir gece yemek verdiler. Toplum birlikleri olan Fethiye mahallesinde ramazan erzak yard m yla döneme ba lam lard, e lerin katk lar yla gerçekle tirecekleri 2. El kermesinin de gelirini yine Fethiye mahallesi projelerinde kullanmay amaçl yorlar. Tophane E.M.L oda tefri ini gerçekle tirdiler. Geçen y l gerçekle tirdikleri öykü projelerini bu y lda sveçli bir çocuk kitaplar yazar e li inde Köy Çocuklar gerçekle tirmeyi planl yorlar. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan GDG Ahmet Gürmeriç ve E i Aytene, GLDG Reha Ak n ve E i Sedefe, GLDGA smail Rodoplu ve e i Cemileye Sayman m z Lütfi Demir ve e i, Nurtene, Bölge Sekreteri Can Köseleci ve E i Hülyaya, Guvernör Yard mc lar m Sinan Ak n ve e i Figene, Re it Köseleci ve e i Laleye, Bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Ünal Çelik ve e i nciye çok te ekkür ediyorum. Osmangazi RK - 2 Eylül 2014 Kulübümüz her y l geleneksel olarak düzenledi i Klasik Otomobil Turunun 5. Sini bu y l Ekim tarihinde Cumhuriyet Rallisi ad yla gerçekle tirilecek. Bugün 1 Saat Yar n Bir Hayat-Erken Te his Hayat Kurtar r Projesinin Bursa aya n üstlenen Kulübümüz bu etkinli i Ye il Rotary Kulübü ile Eylül tarihinde Bursa Korupark AVM'de gerçekle tirdiler. Kulübümüz 20 Eylül tarihinde Bursa Almira Otelde Dönemimizin 1.Üyelik Seminerine ev Sahipli i yapt. Her y l Oldu u gibi bu y lda Karagöz Rk önderli inde Uluda Üniversitesinde kurulan iftar çad r nda 4 gece halka yemek verdiler. Bu y l kulübe 2 yeni üye kazand rmay hedefliyorlar. Toplum birlikleri olan K ran klar Köyü ziyaretlerinde Okulun eksiklerini tespit edildi. Ye il Rotary Kulübünün Düzenledi i RYLA için iki ö renciye sponsor oldular. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreterim Can Köseleci ve e i Hülyaya, Guvernör Yard mc s Reit Köseleci ve e i Laleye, Bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m Halim Akba a ve e i Aynura çok te ekkür ediyorum. Ku adas RK - 4 Eylül 2014 Kulübümüz, her y l düzenledikleri briç turnuvas n bu y lda gerçekle tirdiler. 5-6 Eylül tarihleri aras nda da Streetball turnuvas düzenlediler. Söke Rotary Kulübünün düzenledi i i aret dili e itimine 2 ihtiyaç sahibini göndererek kursta e itim almas n sa layacaklar. Resif projelerinin devaml l bu y l Türkiye çap nda ödül alm olan su alt foto rafç l derne i üyeleri ile koordinasyon sa lad lar ve eylül ay nda at lan resiflerin durumlar n n tespiti için dal gerçekle tirdiler. Kulübün bu projesi Bölge Dal Hobi Grubu ile beraber 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet dal olarak gerçekle ecek ve dal a Fransa Bölge'den Mulan RK Dönem Ba kan Jean-Paul Coutant ve E i de kat lacak. Kulüp yak n zamanda Okuma Yazma Kursu düzenleyecek ayr ca civar okullarda ö rencilerin alkol ve madde ba ml l n nas l farkedilece ine ve tedavisi konusunda nas l ikna edebileceklerine dair okul yöneticilerine e itim vermeyi planl yorlar. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demire, Guvernör Yard mc s Hakk Davas ve E i Fatmaya, bizleri kusursuz a rlayan ve baar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Suat Kutucuya ve e i Özlem Kutucuya çok te ekkür ediyorum.

7 Edremit RK - 9 Eylül 2014 Kulübümüz Edremit Belediyesi taraf ndan Cennet Aya Mahallesinde yap m na ba lanacak olan sa - l k oca n n kaba in aat n n yap m n üstlenmeyi düünüyor. Dereli Köyü Toplum Birli inde motosiklet kullan m ile ilgili leri Sürü Teknikleri e itimi verilecek, proje kapsam nda köyde motosiklet kullananlara ücretsiz kask da t lacak. Su ve Hijyen konulu aktivite planl yorlar. Çe itli Meslek ve Güvenli i Seminerleri verilecek. Kulüpte iki üyeyi PHD yapacaklar. Polio ve EREY e katk sa layacaklar. Bölge Yar y l De erlendirme Toplant s kulübümüz organizasyonunda gerçekle ecek. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan GDG Fahri Molval o luna, Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Hüseyin Sezersan ve e i Fahriyeye, Guvernör Yard mc m z lkay Pireciye, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Gürkan Uzun ve e i Gizeme te ekkür ediyorum. Y ld r m Bayezid RK - 10 Eylül 2014 Kulübümüz ramazan ay nda Üniversite bahçesinde 2 gece boyunca halka iftar yeme i verdi. Yine ayn ay içerisinde Otistik çocuklar n e itimini veren bir okulun ihtiyac olan mutfak malzemelerini temin etti. Nilüfer belediyesinin Türkmenlere gidecek olan yard m konvoyuna kulüp olarak TLlik yard m gerçekle tirdiler. Bu dönem üyelik hedefleri kapsam nda 5 yeni üyeyi kulübe kazanmay hedefliyorlar. Y ld r m Belediyesi ile ortak toplum projesi yapmay planl yorlar. Uluslararas Anla mazl klar n Çözümü ve Bar çal - malar Sertifika program na müracaat edecekler. Kulüp, vak f burslar kapsam nda Georgia Bursuna O uz Uzarslan adl ö renciyi aday olarak gösterdi. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan GDG Ahmet Gürmeriç ve e i Aytene, GLDGA smail Rodoplu ve e i Cemile, Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Can Köseleci ve e i Hülyaya, 3. Grup Guvernör Yard mc Re it Köseleci ve e i Laleye, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba - kan m z Tevfik Demirta ve e i Ferda Demirta a çok te ekkür ediyorum. Band rma RK - 11 Eylül 2014 Kulübümüz 8 ö renciye yüksek ö renim bursu veriyor. Band rma Ticaret Odas ÖO ö renci velilerine Su ve Hijyen konulu sunum gerçekle tirdiler. Yine ayn okulda ihtiyaç sahiplerine Ramazan erzak paketleri da t m yapt lar. Sokak hayvanlar için Benim çin Su Koy projesi gerçekle tirdiler. Geleneksel hale gelen Tar msal Kalk nma ve Yeni Teknolojiler Panelinin 6. s n gerçekle tirecekler. Gençler için çe itli yar malar hedefliyorlar. Yeni bir RCC kurma çal malar devam ediyor. Bir adet afet bar nak paketi almay hedefliyorlar. Mesleki e itim CV Haz rlama, etkili mülakat gibi seminerler düzenlemeyi hedefliyorlar. Vak f programlar ndan Polio ve EREY e katk sa layacaklar. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Can Köseleci ve e i Hülyaya, Guvernör Yard mc m z lkay Pireci ve e i Canana, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Özkan Kabasakal ve e i Gültapa te ekkür ediyorum. Balçova RK - 16 Eylül 2014 Kulübümüz ZKA ile birlikte yürüttü ü meslek kazand rma ve toplum hizmeti olarak planlad klar le Ya am De i tir Projelerinin ilk etab na ba lad lar. Projelerinin hedefi Cezaevindeki mahkumlara i becerisi olu turup tahliye olduklar nda icra edebilecekleri meslekleri edin-

8 Mavi ehir RK - 18 Eylül 2014 Projelerinin süresini 3 y l olarak planlad lar. Kulüp Toplum hizmetleri kapsam nda geçen sene projeleri olan Çar m Kemeralt ndan sonra bu y l da Efes in çocuklar taraf ndan tan nmas n amaçlad lar. Yarat c çocuklar derne i ile yapm olduklar bu proje kapsam nda çocuklar n Efes haritas üzerine öykü baz nda çizimlerle anlatt klar Efes resimleriyle Efesin tan t lmas n hedeflediler. Projeleri zmir Büyük ehir Belediyesinin 2014 y l Tarihe Sayg Koruma ödülünü kazand. Kulüp bu y l 5 yeni üye almay hedeflemektedir. 27 Eylülde 5. Grup Kulüpleriyle birlikte Üyelik Semineri gerçekle tirdiler. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Ebru Ya c ya, Guvernör Yard mc s Tamer Hepa r ve E i Tamaya, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine Ba kan m z Can Canbek ve E i Fulya Canbeke çok te ekkür ediyorum. Manisa RK - 17 Eylül 2014 Kulübümüz Ramazan ay nda ehit ve Gaziler Dul ve Yetimleri Derne ini ziyaret ederek ihtiyac olan tüm ailelere ramazan paketi hediye ettiler. 13 Eylül tarihinde Gençlik De i im Seminerini gerçekle tirdiler. Makbule Ölçen Özel E itim ve Rehabilitasyon merkezine bilgisayar temin ettiler. Bugün 1 Saat, Yar n Bir Hayat Projesini Ekim tarihlerinde Manisa'da Halkla Bulu turdular.15 Mart 1 Nisan 2015 tarihleri aras nda CBÜ Beden E itimi Spor Yüksek Okulunda 6-8 Hafta sürecek olan TLG Seminerleri düzenleyecekler. May s 2015 tarihinde 2. Tenis Turnuvalar n düzenleyecekler. Kulübümüz önemli çal mas olan Çocuk Acil Servisi &Travma Ünitesi projesi kapsam nda çal malar devam ediyor. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Guvernör Yard mc s Hakk can ve e i Özgeye, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Hakk Nomer ve E i Ebruya te ekkür ederim. Kulübümüz bilgili, yetenekli ve çal kan gençlere burs, kredi, yurt ve i temin ederek destek olmak, okumalar n sa lamak veya kolayla t rmak amac yla ba lat lan Evimiz projesine yeni bir ev ekleyerek zinciri büyütüyor. Urla Evimiz bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yine Ramazanda erzak paketi da t ld. Buca Gediz Bizim Evde Hijyen ve Anne Çocuk Sa l e itimi verdiler. Bu tür seminerleri dönem boyunca tekrarlayacaklar. Toplum Birliklerinde çal malar na devam ediyorlar. Anne Ben Obez Olmak stemiyorum ba l kl bir facebook sitesi ve blok site ile hamilelik döneminden ba lamak üzere çocuk, ergen ve yeti kinlere beslenme bilincinin geli tirilmesi amac yla bilgilendirme yap yorlar. Mart ay nda TLG Semineri düzenleyecekler. Bende Foto raf çekiyorum, Engelsiz Paletler, Okuma Yazma Kurslar gerçekle tirecekleri aktiviteler aras nda. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Ebru Ya c ve e i Ertana, Guvernör Yard mc s Tamer Hepa r ve e i Tamaya, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Mert Rüstem ve e i Güle te ekkür ediyorum. Ayd n RK - 23 Eylül 2014 Kulübümüz 2 üniversite ö rencisine burs vermekte. 2 gence de RYLA sponsoru olacaklar. Dönem sonuna kadar 3 net üye art planl yorlar. Kulüp üyelerinde 2 ki iyi PHD yapacaklar. Köylerde ve köy okullar nda Sa l kla ilgili toplant lar yapmak, di sa l e itimi vermek planlar aras nda. Son dönemlerde gençler aras nda yayg n olarak kullan lan bonzai, mariunna vb. uyu - turucu maddeler hakk nda aile ve gençleri bilinçlendirmek Valilik ve yerel yönetimle ortakla a hareket etmek,

9 Efes RK - 25 Eylül 2014 tedavisine yard mc olmak, kullanan ve b rakan gençleri topluma kazand rmak için çal malar yapmay da hedefliyorlar. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Guvernör Yard mc m z Hakk Davas ve e i Fatmaya, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z lkkan Çala yer ve e i Gülserene te ekkür ediyorum. Urla RK - 24 Eylül 2014 Kulübümüzün sürdürülebilir Köy Destekleri projesi kapsam nda Kad ovac k Köyüne verdikleri destekleri devam etmektedir. Kulüp bu projeleriyle Türkiyede örnek/model bir köy olu turmay amaçlamaktad r. Bu proje kapsam nda Karbon Ayak zi tesbiti, Güne Panelleri, Zeytincilik semineri, içme suyu projesi gibi hizmetleri köy halk na sundular. Projelerini 5 y l sürdürmeyi planl yorlar. Kulüp Kad ovac k Projesi ile dünyada ilk 5 kulüp aras na girmi - tir. Frankaphone Rotary Kulübü ve Hindistandan Bangalore Cantonment Kulübü ile karde kulüp oldular. Kulüpte 21 ki i Paul Harris dostu. 7 Kas m tarihinde Halkla li kiler Semineri düzenleyecekler. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Ebru Ya c ya, Guvernör Yard mc m z Begüm anl ya, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Avram Kastro ve e i Muallaya çok te ekkür ediyorum. Kulübümüz bu ay sonuna do ru Halkla li kiler projesi kapsam nda haz rlad klar Nefes Gazetesinin ilk say s n ç karacaklar. Okuma Yazma kurslar ba l yor. Meslek edindirme kurslar na cezaevinde ba lamay planl yorlar. Toplum Birliklerinde Mesleki Kariyer Günleri, giysi yard m kitap ba, müzik odas teknik malzeme deste i, sa l kl ya am günleri, üniversite gezileri, çevre ve su, kaliteli ya am günleri gibi etkinlikleri yapmay hedefliyorlar. 2. Toplum Birli i Kurma çal malar da devam ediyor. Kas m ay nda bölge Vak f Semineri düzenleyecekler. Aral k ay nda bir film galas düzenleyerek elde edilen gelir ile küresel ba a fon olu turacaklar. Ege Üniversitesi ö rencilerine burs deste i için bir konser düzenleyecekler. Hasta çocuk evi mobilya deste i projesi devam ediyor. Süregelen Spina Bifina Projesi kapsam nda tekerlekli sandalye temininde bulunacaklar. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Ebru Ya c ya, Guvernör Yard mc m z Begüm anl ya, RYLA Komite Ba kan m z Kökten Ula Biranta, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Metin Hepyükselen ve e i Nurseve te ekkür ediyorum. Güzelyal RK - 29 Eylül 2014 Kulübümüz Bölge Konferans m za ev sahipli i yapacak. Çal malar yo un bir ekilde devam ediyor. Narl dere ÖO konferans salonunun yer dö emesi, sandalyeleri,

10 boyas n yenilediler. Okulun Konferans salonunda Anber Hac raifo lu önderli inde çocuklara seramik ve resim kurslar düzenleyecekler. E itime katk lar burslar ve okuma yazma kurslar yla devam ediyor. Soma maden facias nda hayat n kaybedenlerin çocuklar na k rtasiye yard m nda bulundular. zmir Büyük ehir Belediye Ba kan Aziz Kocao luna 4 Kas mda Meslek Ödülü verecekler. Kulübe 3 yeni üye kazand rd lar. Facebook ve twitter hesab açarak sosyal medyada yer ald lar. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Ebru Ya c ya, Guvernör Yard mc m z Erol Amado ve E i Soniaya, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Hakan Demirel ve e i Neslihana te ekkür ediyorum. Bornova RK - 30 Eylül 2014 Kulübümüz bu y l projelerine iki ba l kta devam edecek. Mevcut ve devam eden projeler ile yeni hedeflenen projeler olarak. Okuma Yazma, Meslek edindirme kurslar, E itim ve Mesleki kurslar, Gençlik Projeleri, Ö renim Bursu, Ege Orman Vakf fidan deste i, ehrimizin tan t m süregelen projeleri aras nda. Meslek ödülü, TLG, Genç Sporcular n motivasyonu, ortak konser, i sa l ve güvenli i, Meslek ödülleri yeni projeleri aras nda. EREY ve Polio ya katk sa layacaklar. Yeni Üyeler kazanmak ve onlar n PHD aday olmalar çal malar sürüyor. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Ebru Ya c ya, Guvernör Yard mc m z Hakk can ve E i Özgeye, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Serkan Odaman ve e i Bigeye te ekkür ediyorum. Bugün 1 Saat, Yar n Bir Hayat Projesi Bodrum, Marmaris, Fethiye, Didim, Söke ve Bal kesir'den sonra Bursada sergilendi. Ekip Ekim Ay nda zmir ve Manisa illerini ziyaret edecek.

11 Tophane Rotary Kulübü Geçmi Dönem Ba kan Merhum Hakan Özdündar an s na her y l düzenlenen Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turunun bu sene alt nc s 21 Eylül tarihinde ba ar yla tamamland. Seferihisar Teos Sakin Rotary Kulübü S ac k Marinada Unutulmaya Yüz Tutmu El Sanatlar Sergisi düzenledi. Sergilenen ürünler Güzelbahçe Yayg n E itimi Destekleme ve Musiki Derne i taraf ndan temin edilmi tir. Unutulmaya yüz tutmu el sanatlar n topluma tan tmak, bahse konu sanatlar n unutulmamas için verilen e itimler konusunda halk bilgilendirmek, fon yaratmak ve Rotarynin tan t m n yapmak için gerçekle tirilen sergi yo un ilgi gördü. Gemlik Rotary Kulübü her sene geleneksel olarak gerçekle tirdi i yelken yar lar n n 4.sünü 6-7 Eylül 2014 tarihlerinde ba ar yla gerçekle tirdi. Afet Bar nak Paketi 30 A ustos 2014 tarihinde Ke an Erikli'de Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Kamp 'nda, 1 Eylül 2014 tarihinde ise Çanakkale Bo az Yüzme Yar lar s ras nda Çimenlik Kalesinde sergilenmi tir.

12 Buca Rotary Kulübü Eylül 2014 tarihlerinde zmir Alsancak Kapal Spor Salonu kortlar nda 3. Plaj Voleybol Turnuvas n ba ar yla tamamlad. Alsancak Rotary Kulübü, Menderes'in Yeni a al Köyünde bulunan Yeni a al Toplum Birli indeki okulda okuyan ana s n f ve ilkokul ö rencilerine bir y l boyunca yetecek k rtasiye malzemesi yard m nda bulundular Döneminde ö renimlerini Bölgemizde sürdürecek Gençlik De i- im ö rencilerinin 1. Uyum Toplant s 20 Eylül 2014 tarihinde Bölge Federasyon Ofisinde gerçekle tirildi. Dokuz Eylül Rotary Kulübü taraf ndan ö - renci burslar yarar na Mübadele'nin y ldönümü için düzenlenen özel Rembetiko Konserini ba ar yla gerçekle ti. Ku adas Rotary Kulübü 19 Eylül 2014 tarihinde alkol ve madde ba ml l konusunda ö retmenlere yönelik seminer gerçekle tirdi.

13 Demirta Rotary Kulübünün gelenekselle en faaliyetlerinden olan Onkodayda tedavi gören çocuklar n okul öncesi ihtiyaçlar n kar lamaya yönelik projesi ba ar yla gerçekle ti. 95 çocu un e ofman,spor ayakkab,çanta ve k rtasiye ihtiyaçlar n kar lad klar bu büyük projeye destek veren Bursa Rotary,Bademli Rotary,Gökdere Rotary ve Muradiye Rotary Kulübü ba kanlar da t m s ras nda Onkoday Park nda Demirta RK ile birlikte çal t lar. Bu proje,1.grup Kulüpleri dayan mas n n en güzel örneklerinden biri oldu. Güzelbahçe Yayg n E itimi Destekleme ve Musiki Derne i, Güzelbahçe Belediyesi ve Teos Sakin Rotary i birli i ile Güzelbahçe'nin Kurtulu u Etkinlikleri kapsam nda Güzelbahçe 1.Geleneksel Türk El Sanatlar enli i düzenlendi. Gaziantep,Mara,Ankara, stanbul, zmir ve Güzelbahçe'den kat lan ustalar n atölye çal malar, Keman-Gitar dinletisi, Güzelbahçe Musiki Derne i ef Mehmet Bozkaya yönetiminde TSM Konseri, Güzelbahçe Kültür Merkezi'nin aç l nda Yunus Koç foto - raf,eü.emel Ak n Meslek Yüksek Okulu Moda Tasar m ö retim görevlisi ükran Tümer ve ö rencilerinin ka t çal tay ve enli e kat lan ustalar n eserlerinden olu an sergiler sunuldu. Mavi ehir Rotary Kulübü'nün geçti imiz senelerde ba a- r yla yürüttü ü e itim projesi Bizim Ev bu sene de devam ediyor. Son olarak ev han mlar na Mutfak Hijyeni konusunda bir e itim düzenlediler.

14 De erli Rotaryen Büyüklerim, 365 gün 52 hafta 8760 saat dakikal k Rotary y l m z n 3 ayl k süresi geride kald. Yüksek enerjimizle ldayan dönemimiz tüm h z yla devam etmektedir. Dolu dolu geçen bir A ustos ve Eylül ay n geride b rakt k. Geçen bu iki ayl k süreçte resmi ziyaretlerimiz ve e itim programlar m z dahilinde sizlerle beraber olmak ad na gece gündüz demeden, uzun yolculuklar olmasa da sizler beraber olmak ve birlikte fark yaratmak ad na bu süreçte yakla k 3000 km yol katettik. Bu süreçte projelerini ve çal malar n devam ettiren ve gerçekle tiren tüm kulüplerimizi can gönülden kutluyorum. A ustos ay nda 150. toplant s n gerçekle tiren Efes Rotaract kulübümüzü en içten dileklerimle kutlar nice 150. toplant lar dilerim. Enerjisiyle ve aile olgusu ile Rotaract Asamblemizin ev sahibi Emre Bilgin ba kan liderli indeki kulübümüzle beraber olmak çok güzeldi. Tan ma ve nezaket ziyaretlerimizin bir tanesini de Buca Belediye Ba kan Levent Piri tina ya gerçekle tirdik. Bizleri a rlayan ba kan m z n her zaman Rotaractörlere destek olaca n n sözünü vererek yerel yönetimler ile yapt m z görü melerin ne kadar faydal oldu unu bir kere daha görmü olduk. Bas n organlar nda geni yer tutan ziyaretimizde benle beraber olan bölge görevlilerimiz, Akif Özkan, Alp Özdemir,Arda Özkan ve Re it Av ar' çok te ekkür ederim. Bizlere deste ini ve yard m n her yerde dile getiren Guvernörümüz Mecit sce ile birlikte Ege Tv de lkay K yak taraf ndan sunulan "Hayat Sevince Güzel" program n n 21 A ustos tarihli Canl yay n nda Rotary ve Rotaract' tan tarak dönem hedeflerimiz ve süregelen projelerimizden bahsettik. Canl yay n izleyemeyen dostlar m z n Youtube üzerinden yay n yapan Rotaract TV kanal m zdan program n tamam n izleyebilirler. Yay n öncesinde ve sonras nda bizlerle olan bölge görevlilerimiz Alp Özdemir, Arda Özkan ve Ya mur Lena'ya te ekkür ederim. 24 A ustos tarihinde Agora,Dokuz Eylül,Ege ve Magnesia kulüplerimiz taraf ndan ortak gerçekle en toplant da zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kan Dan - man ve Orkestra efi brahim Yaz c 'ya Meslek Hizmet ödülü takdim edildi. Toplant y gerçekle tiren kulüplerimizi kutlarken, payla t klar ile bizleri bilgilendiren brahim Yaz c 'ya ba ar lar n n devam etmesini dilerim. zmir Enternasyonel Fuar nda ve 6. grup kulüpleri olarak bizler 1 Eylül tarihinde Rotary stand nda görev alarak Rotaract tan t m n gerçekle tirdik. Ba kanlar m z n ve üyelerimizin bizle oldu u tan t m çal mam z bas nda da yer ald. Olumlu geri dönü ler ald - m z ve potansiyel aday üyelerle tan t m z bu günde stand m z büyük ilgiyle kar land. Sizlerinde bildi i üzere uzun y llard r dijital ortamda yay n hayat n sürdüren dergimiz Rotavizyon geçti i- miz Eylül Ay itibariyle art k iki ayda bir olmak üzere bas l olarak da sizlerle beraber olacak. Eylül ba- nda Bili im Hizmetleri Koordinatörü müz A rda Ö z k a n v e Rotavizyon Editörümüz Zeynep Bilgen önderli indeki Rotavizyon tak m m zla beraber olduk. Ve kendileriyle bundan sonra basaca - m z dergimiz olan "Light Up Life" ile ilgili çal malar m z gerçekle tirdik. Dergi de eme i geçen Arda ve Zeynep ba ta olmak üzere ekipte yer alan Çisem,Esin,Hande ve Yasemin'e te ekkür ederim. Ayr ca dergimizin isim annesi olan Kulüplerden Sorumlu Bölge Sekreterimiz Ya mur Lena'ya da ayr ca te ekkür ederim.

15 5-6 Eylül tarihlerinde Ada Rotaract Kulübümüz taraf ndan geleneksel olarak gerçekle en Streetball turnuvas n n ilk gününde Onur Me e ba kan liderli indeki kulübümüzün organizasyonunda Rotaractlardan Sorumlu Guvernör Yard mc m z Mahfi sce ile birlikte bölge görevlilerimizle yer ald k. Bizleri a rlayan Ada Rotaract Kulübüne te ekkür ederim. 6 Eylül tarihinde Bursa Almira Otelde Bölge Rotaract Temsilcili imiz ev sahipli i taraf ndan gerçekle tirilen 1. ve 2. Grup Kulüpleri Komite Ba kanlar ve Yönetim Kurullar E itimini gerçekle tirdik. Bursa'da e itimde yer alan brahim Nebil Y lmaz, Ya mur Lena, Onur Sa lam, Aylin Paksoylu, Ayça Albayrak, Alp Özdemir, Akif Özkan, Merve Karakaya ve Arda Özkan'a te ekkür ederim. Gruplar olarak eksiksiz kat l m gösteren 1. ve 2. Grup kulüplerimize ve ba kanlar m z te ekkür ederim. 7 Eylül tarihinde Nilüfer Rotary ve Rotaract Kulüpleri taraf ndan düzenlenen Nilüferalli organizasyonuna bölge ekibi olarak kat l m gösterdik. Ne kadar ba ar l olamasak ta bizleri a rlayan Nilüfer Rotaract Kulübü Ba - kan m z Senem Bülün ve tüm kulüp üyelerine te ekkür ederim. 10 Eylül tarihinde Bostanl ve Gündo du Rotaract Kulüplerimizin gerçekle tirdi i toplant da bir meslek hizmet ödülü daha verdik. Rotaractlardan Sorumlu Guvernör Yard mc m z Mahfi sce'ye meslek hizmet ödülü takdim ettik. "Bitkilerde Geli im Düzenleyeciler" konulu konu mas n gerçekle tiren Mahfi abimiz bizleri görevinin d nda mesle iyle bilgilendirmi oldu. 13 Eylül tarihinde ve 7. Grup Komite Ba kanlar ve Yönetim Kurullar E itimini Fuar Anemon Otel'de gerçekle tirdik. 120 ki ilik bir kat l m ile son y llar n en kalabal k e itimini gerçekle tirmi olduk. Dönem hedeflerimizle komite ba kanlar m za yol gösterdi imiz, yönetim kurulu üyelerimizin dernek bilgilerini güncelledi imiz toplant m za kat lan tüm kulüplerimize te ekkür ederim. Eylül ay n n gelmesiyle beraber Resmi kulüp ziyaretlerimiz asamblelerimiz ba lad. lk ziyaretimizi zmir Ekonomi Üniversitesi Rotaract kulübüne, ard ndan Balçova ve Eylül ay n n sonunda da zmir Rotaract Kulübün gerçekle tirerek 3 kulübümüzün kulüp asamblelerini yapt k. Toplant ziyareti ve düzeni olarak Resmi Guvernör ziyareti format na yakla t m z ziyaretlerimizde hem ba kan m zdan, hem yönetim kurulu üyelerimizden, hem de komite ba kanlar m zdan kulüp çal malar hakk nda bilgileri ald k. Bizleri a rlayan Osman Sabri Bilgiç ba kan nezdinde zmir Ekonomi Üniversitesi, Nevra Uygunca Ba kan nezdinde Balçova ve Utku Turan ba kan nezdinde zmir Rotaract kulüplerimizi gerçekle tirdikleri ba ar l ve güzel asamblelerimiz için te ekkür ederim. Bizlerin kulüp asambleleri devam ederken tabiki guvernörümüzün de resmi ziyaretleri devam etmektedir. Mavi ehir Rotary kulübümüzün de resmi guvernör ziyaretinde yerimizi ald k. Bizleri davet eden Mavi ehir Rotary Kulübü ba kan m z Mert Rüstem'e ve Mavi ehir Rotaract Kulübü ba kan m z Deniz Tüyene'ye nazik daveti ve misafirperverlikleri için te ekkürü bir borç bilirim. Dönem hedeflerimizde yer alan nitelikli büyüme çal - malar m z do rultusunda sizlere iki yeni kavramla tan t rm t k. Bunlardan ilki Rotaract Tan t m Semineri (RTS), ba ta üniversiteler olmak üzere Rotaract' tan tmak ve yapt m z çal malar anlatmak için gerçekle - tirdi imiz k sa bir sunum. Burada amac m z sadece bro ür ile de il, aktif bir ekilde kurumun tan t m yapmakt r. lk RTS'lerimizi gerçekle tiren Kar yaka, Konak ve zmir Ekonomi Üniversitesi Rotaract kulüplerine te ekkür ederim. Umuyoruz ki hedefimize bu çal - mam zla ula aca z. Bir ikinci kavramda Üye Adaptasyon Kamp (ÜYAK), asl nda her rotaractörün üye almadan önce ald Rotaract E itim Seminerlerinin geni tutulmu, yar m günlük interaktif bir e itim haline dönü tü ü kamp m z n ilkini gerçekle tirmi bulunuyoruz. 20 Eylül tarihinde e zamanl olarak zmir, Bursa ve Denizli'de olmak üzere 100'ün üzerinde aday üyemiz e itimlerini tamamlam t r. Bölgemizde ilk defa 3 ayr lokasyonda ayn e itimi vererek bir ilki ba arman n da gururunu ya yoruz. En Derin Rotaract Sevgi ve Sayg lar mla Rtc. Can Sezici U.R Bölge Rotaract Temsilcisi,

16 Guvernörün Yol Haritas Eylül Yeni Nesiller Ay Ekim Çe me RK Guv. Resmi Ziyareti 14 Ekim Çi li RK Guv. Resmi Ziyareti Ekim Rotary Day Program 20 Ekim Delikliç nar RK Guv. Resmi Ziyareti 21 Ekim Pamukkale RK Guv. Resmi Ziy. 22 Ekim 100. Y l Güzelbahçe Bahçe RK Guv. Resmi Ziyareti 23 Ekim Alsancak RK Guv. Resmi Ziyareti Ekim TLG Semineri Konak RK 26 Ekim Sa l k enli i Buca RK 29 Ekim Cumhuriyet Korteji 30 Ekim Cumhuriyet Konseri 31 Ekim 2 Kas m RYLA Semineri Ye il RK Mudanya RK üyesi Mustafa Erkut VARAL' n Kay nvalidesi, Buca RK Üyesi Ersan Odaman n Kay npederi, Kordon RK üyesi Hanbey Durukan' n Annesi, zmir RK üyesi Halim ima, Agora RK üyesi Osman Gencerin Annesi, Vefat etmi tir, Tanr dan Rahmet ailelerine sab r ve ba sa l diliyoruz EYLÜL AYI DEVAM RAPORU 30 Haziran 2014 Üye Say s 30 Eylül 2014 Üye Say s Dönem Eylül Devam KULÜBU Art -Azalma Ortalamas Toplant Say s BURSA % 4 DEM RTA % 4 GEML K GÖKDERE % 3 MURAD YE BADEML % 4 ÇEK RGE % 4 MUDANYA % 5 N LÜFER % 4 ULUDA % 4 YE L % 4 NEGÖL % 5 KARAGÖZ % 5 OSMANGAZ % 5 TOPHANE % 4 YILDIRIM BAYEZ D % 4 AYVALIK % 4 BALIKES R % 3 BANDIRMA % 4 ÇANAKKALE % 3 EDREM T ,6 5 BALÇOVA BOSTANLI % 4 ÇAKABEY % 3 Ç L % 4 KAR IYAKA % 4 MAV EH R ,75 4 ALA EH R BORNOVA % 5 ZM R % 5 MAN SA % 4 SAL HL % 3 TURGUTLU % 4 ÇE ME % 4 EFES % 4 GÜNDO DU % 4 KONAK % 4 TEOS SAK N % 4 URLA % 3 ALSANCAK % 4 BUCA % 3 DOKUZEYLÜL % 4 GÜZELYALI % 5 KORDON ,62 4 AGORA EGE GAZ EM R % 5 GÖZTEPE % YIL GÜZELBAHÇE % 4 KARABA LAR % ROTARY E % 4 KÜLTÜRPARK % 2 BODRUM % 5 D D M % 4 KAR A % 3 KU ADASI % 3 SÖKE % 4 AYDIN % 4 DEL KL ÇINAR % 3 DEN ZL % 4 GÜZELH SAR % 4 PAMUKKALE % 5 FETH YE % 4 MARMAR S ÖLÜDEN Z % % UR BÖLGE ROTARY LET M ADRES Hürriyet Bulvar No: 4/1 D. 405 Kavala Plaza Çankaya - ZM R Tel : 0 (232) (232) Fax: 0 (232) GSM:0 (533) web: rotary2440.org

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim.

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim. Mutlu BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 09.09.2014 - Kulübün 1.421, Dönemin 10. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye Plaj

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr İÇİNDEKİLER 2013 Yılı Mavi Bayrak Başvuruları- Son Tarih 15 Aralık 2012! Mavi Bayrak Uluslararası Denetimleri 5-6 Eylül 2012 Tarihlerinde Gerçekleştirildi!

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI Özel Merter Anadolu Lisesinin düzenlediği sınıflar arası Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları, oynanan final maçıyla sona erdi. 12 sınıfın kıyasıya mücadele ettiği

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN

ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi 23 Nisan mesajı ile Genel Merkez ve Tüm Şubeler adına yapılan basın açıklaması ekte bilgi ve değerlendirmenize

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı OCAK MART MAYIS TEMMUZ EYLÜ L KASIM ARALIK 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ *OCAK - 2016 İŞ TAKVİMİ 4-14 OCAK 5 OCAK

Detaylı

İBB 2015 yaz spor okulları

İBB 2015 yaz spor okulları On5yirmi5.com İBB 2015 yaz spor okulları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz döneminde jimnastikten buz patenine kadar 13 farklı branşta verilecek Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. 19

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

YGS - LYS Kurs Çalışması Bilgilendirme Toplantısı. 2015-2016 Üniversite Giriş Sınavları Hazırlık Programı

YGS - LYS Kurs Çalışması Bilgilendirme Toplantısı. 2015-2016 Üniversite Giriş Sınavları Hazırlık Programı YGS - LYS Kurs Çalışması Bilgilendirme Toplantısı Sayın Velimiz; TED Kayseri Koleji Özel Lisesi 2015-2016 öğretim yılında 12. sınıf öğrencilerimize uygulanacak YGS LYS kurs programının tanıtım toplantısı

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ - CV ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-İŞLETME FAKÜLTESİ-2015 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ-BİLGİSAYAR DONANIMI-2002

ÖZGEÇMİŞ - CV ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-İŞLETME FAKÜLTESİ-2015 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ-BİLGİSAYAR DONANIMI-2002 SÜREYYA KUMRU ÖZGEÇMİŞ - CV T.C. Kimlik No : 10982374778 Doğum Tarihi : 18/06/1979 Uyruğu : T.C. Cinsiyeti : Bayan Medeni Durumu : Bekar Sürücü Belgesi : B sınıfı Cep Telefonu : 0 530 224 17 92 sureyyakumru79@gmail.com

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry OCAK 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 OCAK / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

MUĞLA GENÇLİK PROJESİ

MUĞLA GENÇLİK PROJESİ T.C MUĞLA VALİLİĞİ İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü MUĞLA GENÇLİK PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ ŞUBAT 2013 1 / 13 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk, Tanımlar Madde 1- Amaç

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015) ÇALIŞA RAPRU TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ BÖLÜ 10 BÖLÜ 10 antalya@emo.org.tr 131 TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015)

Detaylı

DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ

DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ 2008 FAALİYET RAPORU ''Gençlik'' Konulu Seminer 02 Mart 2008 Tarihinde TC Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı. Uzman Dr Murat Bilgilinin konuşmacı olarak katıldığı seminer

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

DEM RTA SANAY C LER DERNE FAAL YET RAPORU (20.03.2005-31.03.2007)

DEM RTA SANAY C LER DERNE FAAL YET RAPORU (20.03.2005-31.03.2007) DEM RTA SANAY C LER DERNE FAAL YET RAPORU (20.03.2005-31.03.2007) Demirta Sanayiciler Derne i Yönetim Kurulu, göreve geldi i günden itibaren geçmi dönemlerde oldu u gibi, bölgemizde faaliyetlerini sürdüren

Detaylı

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dostlar, Sevgi Tuzla lılar; Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızın bir parçası olarak gençlere yönelik geçen sene başlatmış olduğumuz Tuzla Yaz

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ

3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ 3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ Tarih/ Saat 09:30 10:00 11:30 13.30 14:30 3 Mayıs Salı Osman Altuntaş Ortaokulu Faruk Öztürk Hikmet YILDIRIM (Müzik Etkinliği) Trabzon Anadolu

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe)

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe) 4-5-6-7 KASIM 2010 37.Dönem 2.Bölgelerarası Toplantısı Adana Eczacı Odasının ev sahipliğinde Adana Hilton SA Otelinde gerçekleştirildi. 4 Kasım 2010 tarihinde Oda Başkanımız Ecz. Burhanettin BULUT un açılış

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU MEDİKO-SOSYAL ve GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversite öğrencilerimize sağlık danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Biriminde personel

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. ALMANCA TİYATRO TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi Almanca Tiyatro Kulübünün sergileyeceği Meine Leiche, Deine Leiche isimli oyuna katılımınız bizleri onurlandıracaktır. ANKARA GEZİMİZ Gelenekselleşen

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı