EYLÜL14. Sevgili Rotary Ailem, 1.Üyelik Seminerimiz Bursada Osmangazi RK organizasyonunda,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYLÜL14. Sevgili Rotary Ailem, 1.Üyelik Seminerimiz Bursada Osmangazi RK organizasyonunda,"

Transkript

1 EYLÜL14 Sevgili Rotary Ailem, Otuz ya na kadar olan gençlerin geli mesini destekleyen Rotarynin bütün etkinlikleri üzerinde odakla mak için Eylül Ay Yeni Nesiller Ay olarak tan mlanm t r. Rotary kulüpleri bu ay süresince Her Rotaryen, Gençlik için bir Örnektir slogan n kulüp bültenlerinde ve yay n malzemelerinde kullan lmak üzere te vik edilir. (Yöntem El Kitab -Özel Günler ve Aylar) Uluslararas Rotary; Rotary Kulüplerini, yeni kuaklar n sa l k, insani de erler, e itim ve kendilerini geli tirme gibi temel gereksinimlerini destekleyen projeler geli tirme yolunda te vik etmektedir. Bu ba lamda Yeni Ku aklar n geli mesini destekleyen Rotary Etkinlikleri üzerinde odaklanmak için Eylül ay gençlik ay olarak tan mlanm t r. Bu güne kadar toplum hizmetleri, meslek hizmetleri, uluslararas hizmetler ve Genç Ku aklar kapsam nda gençlere yönelik birçok proje gerçekle - tirdik. Ö renim burslar vermeye, Toplum Liderleri Geliyor Programlar, RYLA programlar düzenlemeye, gençlik de i im program ile birçok gencimizi yurtd na göndermeye, gelen ö rencileri a rlamaya, kariyer günleri ve meslek tan t mlar düzenlemeye, Sa l k taramalar yapmaya Rotaract ve Interact Kulüpleri kurmaya devam ediyoruz. Ancak bu programlara kat lan gençlerimize Rotaract ve Interactlar m za her zaman sahip ç kmal y z. Onlar Rotarye genç üyeler olarak kazand rmaya özen göstermeli ve önem vermeliyiz. Gençlere yönelik etkinliklerimiz, bu ayla s n rland rmamal, daima canl tutmal y z. Biz her eyi gençli e b rakaca z... Gelece in ümidi, kl çiçekleri onlard r. Bütün ümidim gençliktedir. Sevgili Dostlar m, Zaman h zla ak yor, üç ay geride b rakt k. Eylül ay nda 14 Guvernör Resmi ziyaretimizi gerçekle - tirdik. Manisa Rotary Kulübü Organizasyonunda Gençlik De i im Semineri düzenlendi. 1.Üyelik Seminerimiz Bursada Osmangazi RK organizasyonunda, 2. Üyelik Seminerimiz zmirde 5. Grup Kulüpleri organizasyonunda gerçekle ti. Kulüplerimize ba ar l çal malar için çok te ekkür ediyorum. Her y l geleneksel olarak düzenlenen Çanakkale Boaz n Yüzerek Geçme Yar mas hava muhalefeti nedeniyle bu y l Eylül ay nda gerçekle ti. Uluslararas düzeydeki ba ar l etkinlik için Çanakkale Rotary Kulübümüzü yürekten kutluyorum. Denizli Rotary Kulübü önderli inde gerçekle en Bugün 1 Saat, Yar n Bir Hayat Projesi Bodrum, Marmaris, Fethiye, Didim, Söke ve Bal kesir'den sonra Bursada sergilendi. Ekip Ekim Ay nda zmir ve Manisa illerini ziyaret edecek. Aylard r durmadan dinlenmeden sürekli bölgemizdeki illeri ziyaret ederek, proje kapsam nda çal malar yapan Proje ekibine Ba kan m z Mürüvet Algümü nezdinde ve onlar illerinde a rlayan kulüplerimize ve Ba kanlar m za çok te ekkür ediyorum. Geride b rakt m z üç ay içerisinde kulüplerimiz çok güzel projelere imza att lar. Gerçekle tirilen güzel projeler ve Rotary ailemize kazand rd klar yeni üyeler için tüm kulüplerimize sonsuz te ekkürler. Yaz m n sonunda hat rlatmak istedi im bir konu daha var. Her y l Bölgemizin geleneksel olarak düzenledi i Gençlerle Ankara An tkabir gezisi bu y lda Kas m tarihleri aras nda yap lacakt r. Daha önce bilgilendirme mailleri ile sizlere ula m t k. Sizlerden ricam en az iki ö renciye sponsor olarak bu geziye kat lmalar n sa laman zd r. lgi gösterece inize yürekten inan yorum. Ekim ay n n birbirinden güzel toplum projeleri ile dostluklar m z n peki ti i, hizmet dolu bir ay olmas n diliyorum. Sevgi ve Sayg lar mla, Mecit sce Rotary 2440.Bölge Guvernörü

2 De erli Ba kanlar m, Bölge Görevlilerim ve Rotaryen Dostlar m, Üyelik Geli tirme ve Büyüme Komitesi olarak Bölge Üyelik Seminerlerimizin ilkini Bursada Osmangazi Rotary Kulübünün ba ar l organizasyonu ile, 2.sini ise zmirde 5. Grup Kulüplerinin yine ba ar l organizasyonu ile gerçekle tirdik. Eme i geçen, katk da bulunan tüm Rotaryen dostlara te ekkürler. imdi s ra YÜAK lar m zda Yeni Üye Adaptasyon Kamplar m z bu dönem, Ocak 1.Grup Kulüpleri ev sahipli i ile Bursada, 7-8 Mart Dokuz Eylül Rotary Kulübü ev sahipli inde zmirde gerçekle tirece imiz, yine tak m oyunlar yla desteklenmi, kültür sanat aktivitelerini içinde bar nd ran ve birlikte ö renip birlikte e lenece imiz YÜAKlar m zda yeni üyelerimiz, mentorlar ve e leriyle birlikte olmaktan mutlu olaca z. Bu yüzden seminerlerimizde ; bu büyümeyi nitelikli ve do ru üye alarak sa laman n yan s ra, daha fazla kat l mc, projelere dahil olan ve motive olmu üyelerle büyüyerek gerçekle tirebilece imizin alt n çizmeye çal - t k, ( - pe inden gidilen bir kurum olmak! ) Rotaryenlerin topluma ve di er Rotaryenlere önderlik etmelerinin dünya bar na nas l katk sa layaca n n önemine de indik,( - harekete geçmezsek ne anlam var?... ) Rotarynin sürdürülebilirlili inin yapt m z hizmetlerin sa lam, etkin ve sürekli olmas sayesinde mümkün olabilece ini birlikte de erlendirdik, ( ba ar n n anahtar : süreklilik! ) Her birimiz farkl nedenlerle Rotaryde olabiliriz. Ama hepimiz farkl l k yaratmak için Rotarydeyiz. Peki,( - bizim kulübümüzün nas l bir üyeye ihtiyac var?...) diye sorgulad k. Bu dönem Üyelik Seminerlerimizi Rotarynin olmazsa olmaz u üç aya üzerine kurgulad k; Mevcut Üyelerimizi koruma (sürekli e itimin önemi), Yeni üyelerle büyüme (aday üyelikten ba layarak üyenin kulübe oryantasyonu), Halkla li kilerin üye kazanmadaki önemi. (ne kadar do ru alg lan yoruz?) Bu üç konuya odaklan p tak m oyunlar, minik skeçler, röportajlar, iirlerle verdi imiz sler. Hem Bursada hem zmirde seminerlerimizi güçlendirdi, içimizdeki tak m ruhunu ortaya ç kard. Tüm bu haz rl klar, organizasyonlar, planlar, programlar, seyahatler. Hepsinin ve hepimizin tek bir amac var! Rotarynin potansiyelini gerçe e dönü türebilecek üyelerle büyümek Daha ya an r ve bar dolu bir dünya için ihtiyac olanlar n ya amlar na dokunmak Bir gönüllünün bundan ba ka bir iste i olabilir mi? Gönüllü yönetimi ve gönüllü psikolojisi kavramlar n n üzerinde durduk.( - güzel söz i itmek, empatiyle yakla mak, do ru ileti im kurmak ) Son olarak; olu makta olan yeni dünya düzeninde bizleri neler bekliyor, hangi kurumlar güçlü olacak diyen ve a a da s ralad m uzman görü lerini inceledik ; tibar güçlü network topluma de er katmak f rsatlar de erlendirebilme becerisi en iyi fikre sahip ve bunlar uygulayabilen kurumlar güçlü kurumlar olacak. Ve Sevgili Dostlar, Rotarynin imdiden bu de erlere sahip oldu unu görüp bir kez daha Rotaryen olmaktan gurur duyduk. Yeter ki Rotaryde neler yapabilece imizin fark na varal m ve harekete geçelim Rotarynin potansiyelini kullanacak üyelerle büyümek dile iyle, sevgiyle kal n. Huriye Serter, Rotary Bölge Üyelik Geli tirme ve Büyüme Komite Ba kan

3 Çanakkale Rotary Kulübü taraf ndan bu y l 28'incisi düzenlenen, Bo az Yüzerek Geçme Yar ba ar yla tamamland. Eceabat sahilinden denize giren yüzücüler, 3.5 millik parkuru Çimenlik Kalesi iskelesinde tamamlad. Yar man n birincili ini Asilay Selçuk elde etti. Çanakkale Rotary Kulübü'nce 30 A ustos'ta düzenlenen ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle ertelenen 28'inci Çanakkale Bo az 'n Yüzerek Geçme Yar, saat 10.00'da Eceabat Sahili'nden start ald. Toplam 382 yüzücü, 3.5 millik parkuru verilen 1.5 saatlik sürede geçmek için mücadele etti. Yar lar nedeniyle Çanakkale Bo az çift yönlü olarak transit gemi geçi lerine kapat ld. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve bal kç tekneleri yüzücülere refakat etti..baz yüzücülerin bo azdaki ak nt nedeniyle var noktas na ula makta güçlük çekti i görüldü. Genel klasmanda, Avrupa yakas ndan Anadolu yakas na 43 dakika 22 saniyede ula an Asilay Selçuk birinci, 43 dakika 55 saniyede ula an Buse Aygün ikinci ve 46 dakika 08 saniyede ula an Cem Köseo lu üçüncü oldu. Yar maya kat lan tüm sporculara madalya ve kat l m belgesi verilirken, dereceye giren yüzücüler, çe itli hediyelerle ödüllendirildi. Buca RK, Dokuz Eylül RK, Göztepe RK,Güzelyal RK, Kordon RK ile Bölge'den Selanikli Rotaryenler Dünya Bar Gününe rastlayan haftada Atatürk'ün do du u evde çok anlaml bir bulu - ma gerçekle tirdiler. Bu sene 80. y ldönümünü kutlayan Selanik RK'nün Geçmi Dönem Ba kan ve ayn zamanda Kavala GD Vali Yard mc s Theodoros Aspasidis her Kulüp temsilcisine Kulüp tarihçesi kitaplar ile 80. y l an plaketi hediye etti. Bulu mada 2484.Bölge Geçmi Dönem Guvernörleri, Peter Apostolides, Basile Christaras, Vasilis Mylonas, Guvernör Yard mc s George Papageorgiou, Türkiye- Yunanistan Ticaret Odas Genel Sekreteri Nikolaos Margaropoulos, Türkiye - Yunanistan Ülkeleraras Komite Ba kan George Befas'ta yer ald lar. Mudanya RK öncülü ünde; Ye il RK, Çekirge RK, Nilüfer RK ve Uluda RK ortak ROTARY GÜNÜ-LOKMA EN- L düzenledi. 21 Eylül Pazar günü Mudanya Sahili'nde yakla- k 5000 ki iye ücretsiz lokma da t ld. Etkinlik s ras nda Rotary Nedir? bro ürleri da t larak Rotary'nin tan t m gerçekle tirildi. 5 kulübün ba - kan, üye ve e leri yan nda GLD Guvernörü Reha Ak n ve GLDGA smail Rodoplu da lokma da t m nda yer ald lar. Alsancak Rotary Kulübü taraf ndan 30 Eylül 2014 tarihinde Foça Kozbeyli Köyünde birbirinden de erli sanatç lardan olu an Turkish Brass Ensemble ile Foça halk na muhte em bir gece ya att. Yakla k dörtyüz Foçal n n kat ld bu ola anüstü sanat gecesinde, Türk sanat müzi inden, klasik müzi e, Dede Efendiden, Brahmsa, A k Veyselden, Mozarta, valsten, harmandal ya, Tangodan, Zeybe e, Uzun nce Bir Yoldan, Küçük Bir Gece Müzi ine, O Sole Miodan, zmirin Kavaklar na, çocuklar n korosundan, büyüklerin halk korosuna kadar her ey yer ald.

4 Dokuz Eylül Rotary Kulübü hamisi bulundu u Rotaract ve Interact Kulüpleriyle beraber 13 Eylül 2014 tarihinde, Kar- yaka Belediyesi, Ege Pedal Derne inin destekleriyle ve NAMET, Irkda G da, Satel Örme sponsorlu unda Bisiklet sporuna ilgiyi artt rmak ve çocuk felci hastal na dikkat çekmek üzere Bisiklet enli i düzenledi. zmir Bostanl Feribot iskelesinden ba layarak Sasal Do al ya am park nda son bulan bisiklet turu yakla k 150 bisikletlinin kat l m yla gerçekle ti. Var noktas nda kat l mc lara çe itli hediyeler da t ld ve sucuk-ekmek-ayran ikram yap ld. Nilüfer Rotary ve Rotaract Kulüplerinin geleneksel olarak her sene düzenledikleri Nilüferalli enli inin 11.si 7 Eylül 2014 tarihinde ba ar yla tamamland. enlik Atatürk Kent Orman içerisinde bulunan Taraça Kulüp'te kahvalt ile ba lay p, Nilüferalli yar mas, tavla ve dart turnuvalar ile devam etti. Bu y l Bursa Nilüfer lçesinde "Nilüfer'de Ya am" temas yla ilgili yedi farkl mekan n foto raflar n n bulundu u kartlar n, yar mac arabalara da t lmas yla ba layan e lenceli yar en k sa sürede bütün mekanlar bulup, önünde çektirmi oldu u foto - raflarla gelen ve bu senenin bonus puan olan en kalabal k selfie çeken tak m, yar n birincisi olmu tur. Kordon Rotary Kulübü, 23 Eylül 2014 tarihinde üniversite haz rl k kitaplar ndan bu sene 400 kilo toplayarak Mehmet Seyfi Eraltay ve Hayrettin Duran Liselerine teslim etti. Bu güzel organizyonda 120 civar nda kat l mc yer ald. Nilüferalli yar için ise 16 tak m kat l m sa lad. Nilüferalli yar nda; 1. Tak m Misafirlerden "Zoom'', 2. Tak m Çekirge Rotaract Kulübü üyelerinden olu an ''Çekirgeler'', 3. Tak m ev sahibi Nilüfer Rotaract Kulübü üyelerinden olu an ''Krem okala'' oldu. Yar esnas nda mekanda kalanlarla tavla ve dart turnuvas gerçekle ti. Nilüfer Rotary üyelerinden Mehmet Yediler tavla birincisi, misafirlerden smail Arslan dart turnuvas birincisi oldu Bu organizasyon Nilüfer Rotary ve Rotaract Kulüplerinin dönemin ilk Kulüp Hizmetleri ve Toplum Hizmetleri organizasyonu olup geliri ile "HETADER DERNE NE" destekte bulunulacak.

5 Türkiye -Slovenya Ülkeleraras Komitesi faaliyetleri çerçevesinde, 2430 Bölge'den Antalya'l Rotaryenler aileleri ile birlikte A ustos ay sonunda Slovenya'y ziyaret ettiler ve Sloven Rotaryen ailelerce a land lar. Bu ziyaret, geçti imiz y l Sloven Rotaryenlerin Antalya'y ziyaretlerine mukabil olarak düzenlendi. Ziyaret kapsam nda son derecede verimli bir Uluslararas Komite toplant s n n da gerçekle tirildi ini ve önümüzdeki dönemde yap lmas öngörülen çe itli ortak projelere ili kin görü al veri inde bulunulmu tur. Ziyarete Türkiye-Slovenya Ülkeleraras Komite Ba kan Mazhar zmiro lu ve E i Nükhet zmiro luda kat ld lar. Ye il Rotary Kulübü Toplum Birli i Hasan Öztimur lkö - retim Okulunda tamamlad çok amaçl seminer salonunun resmi aç l töreni Guvernörümüz Mecit sce'nin kat l m ile gerçekle ti. Uluslararas Rotary Vakf Bölgesel Ba Projesi'nden k smen yararlan larak Ye il Rotary Kulübü taraf ndan yapt r lan salonun 19 Eylül 2014 tarihindeki resmi aç l na, Bursa l Milli E itim u- be Müdürü, Bölge Sayman Lütfü Demir, Bölge Sekreteri Can Köseleci, 3. Grup Guvernör yard mc s Re it Köseleci, Ye il Rotary Kulübü üyeleri ve okul yöneticisi ve ö retmenleri kat ld lar. Okul Müdürü Vahdet Okuluevi, Ye il Rotary ad na kulüp ba kan Hülya Köseleci'ye te ekkür plaketi verdi. Ye il Rotary Kulübü taraf ndan yapt r lan çok amaçl seminer Salonunda kulüp taraf ndan yap la gelen e itim seminerleri devam edecek. Gençlik De i im Semineri Bölge Gençlik De i im Komitesi ve Manisa Rotary Kulübü ev sahipli inde 13 Eylül 2014 tarihinde Rotary Bölge Ofisinde gerçekle tirildi.

6 Kulüplerimizin Guvernör ziyaretinde haz rlayarak sunduklar komite raporlar ndan; dönem içerisinde yapt klar ve yapacaklar projeleri sizlerle payla yoruz. Nilüfer RK - 1 Eylül 2014 Kulübümüz, Ye il ve Uluda Rotary kulüplerinin sponsorlu unda tiyatro sanatç s Sinan Yücel'in yönetti i ya gençlere yönelik Kalite leti im Diksiyon Temelli Ki i- sel Geli im Seminerine Nilüfer Dernekler Yerle kesinde ba lad. Bu seminerlerden Sosyal ve ekonomik aç dan daha az avantajl gençler yararlanmaktad r. Nilüfer Rotary ve Rotaract Kulüplerinin geleneksel olarak her sene düzenledikleri Nilüferalli enli inin 11.si 7 Eylül 2014 tarihinde ba ar yla gerçekle tirildi. Kulübümüz bu y l dönemi Asamblesine ev sahipli i yapacak. Bursa da gerçekle tirilen Ramazan ftar Çad r nda bir gece yemek verdiler. Toplum birlikleri olan Fethiye mahallesinde ramazan erzak yard m yla döneme ba lam lard, e lerin katk lar yla gerçekle tirecekleri 2. El kermesinin de gelirini yine Fethiye mahallesi projelerinde kullanmay amaçl yorlar. Tophane E.M.L oda tefri ini gerçekle tirdiler. Geçen y l gerçekle tirdikleri öykü projelerini bu y lda sveçli bir çocuk kitaplar yazar e li inde Köy Çocuklar gerçekle tirmeyi planl yorlar. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan GDG Ahmet Gürmeriç ve E i Aytene, GLDG Reha Ak n ve E i Sedefe, GLDGA smail Rodoplu ve e i Cemileye Sayman m z Lütfi Demir ve e i, Nurtene, Bölge Sekreteri Can Köseleci ve E i Hülyaya, Guvernör Yard mc lar m Sinan Ak n ve e i Figene, Re it Köseleci ve e i Laleye, Bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Ünal Çelik ve e i nciye çok te ekkür ediyorum. Osmangazi RK - 2 Eylül 2014 Kulübümüz her y l geleneksel olarak düzenledi i Klasik Otomobil Turunun 5. Sini bu y l Ekim tarihinde Cumhuriyet Rallisi ad yla gerçekle tirilecek. Bugün 1 Saat Yar n Bir Hayat-Erken Te his Hayat Kurtar r Projesinin Bursa aya n üstlenen Kulübümüz bu etkinli i Ye il Rotary Kulübü ile Eylül tarihinde Bursa Korupark AVM'de gerçekle tirdiler. Kulübümüz 20 Eylül tarihinde Bursa Almira Otelde Dönemimizin 1.Üyelik Seminerine ev Sahipli i yapt. Her y l Oldu u gibi bu y lda Karagöz Rk önderli inde Uluda Üniversitesinde kurulan iftar çad r nda 4 gece halka yemek verdiler. Bu y l kulübe 2 yeni üye kazand rmay hedefliyorlar. Toplum birlikleri olan K ran klar Köyü ziyaretlerinde Okulun eksiklerini tespit edildi. Ye il Rotary Kulübünün Düzenledi i RYLA için iki ö renciye sponsor oldular. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreterim Can Köseleci ve e i Hülyaya, Guvernör Yard mc s Reit Köseleci ve e i Laleye, Bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m Halim Akba a ve e i Aynura çok te ekkür ediyorum. Ku adas RK - 4 Eylül 2014 Kulübümüz, her y l düzenledikleri briç turnuvas n bu y lda gerçekle tirdiler. 5-6 Eylül tarihleri aras nda da Streetball turnuvas düzenlediler. Söke Rotary Kulübünün düzenledi i i aret dili e itimine 2 ihtiyaç sahibini göndererek kursta e itim almas n sa layacaklar. Resif projelerinin devaml l bu y l Türkiye çap nda ödül alm olan su alt foto rafç l derne i üyeleri ile koordinasyon sa lad lar ve eylül ay nda at lan resiflerin durumlar n n tespiti için dal gerçekle tirdiler. Kulübün bu projesi Bölge Dal Hobi Grubu ile beraber 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet dal olarak gerçekle ecek ve dal a Fransa Bölge'den Mulan RK Dönem Ba kan Jean-Paul Coutant ve E i de kat lacak. Kulüp yak n zamanda Okuma Yazma Kursu düzenleyecek ayr ca civar okullarda ö rencilerin alkol ve madde ba ml l n nas l farkedilece ine ve tedavisi konusunda nas l ikna edebileceklerine dair okul yöneticilerine e itim vermeyi planl yorlar. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demire, Guvernör Yard mc s Hakk Davas ve E i Fatmaya, bizleri kusursuz a rlayan ve baar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Suat Kutucuya ve e i Özlem Kutucuya çok te ekkür ediyorum.

7 Edremit RK - 9 Eylül 2014 Kulübümüz Edremit Belediyesi taraf ndan Cennet Aya Mahallesinde yap m na ba lanacak olan sa - l k oca n n kaba in aat n n yap m n üstlenmeyi düünüyor. Dereli Köyü Toplum Birli inde motosiklet kullan m ile ilgili leri Sürü Teknikleri e itimi verilecek, proje kapsam nda köyde motosiklet kullananlara ücretsiz kask da t lacak. Su ve Hijyen konulu aktivite planl yorlar. Çe itli Meslek ve Güvenli i Seminerleri verilecek. Kulüpte iki üyeyi PHD yapacaklar. Polio ve EREY e katk sa layacaklar. Bölge Yar y l De erlendirme Toplant s kulübümüz organizasyonunda gerçekle ecek. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan GDG Fahri Molval o luna, Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Hüseyin Sezersan ve e i Fahriyeye, Guvernör Yard mc m z lkay Pireciye, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Gürkan Uzun ve e i Gizeme te ekkür ediyorum. Y ld r m Bayezid RK - 10 Eylül 2014 Kulübümüz ramazan ay nda Üniversite bahçesinde 2 gece boyunca halka iftar yeme i verdi. Yine ayn ay içerisinde Otistik çocuklar n e itimini veren bir okulun ihtiyac olan mutfak malzemelerini temin etti. Nilüfer belediyesinin Türkmenlere gidecek olan yard m konvoyuna kulüp olarak TLlik yard m gerçekle tirdiler. Bu dönem üyelik hedefleri kapsam nda 5 yeni üyeyi kulübe kazanmay hedefliyorlar. Y ld r m Belediyesi ile ortak toplum projesi yapmay planl yorlar. Uluslararas Anla mazl klar n Çözümü ve Bar çal - malar Sertifika program na müracaat edecekler. Kulüp, vak f burslar kapsam nda Georgia Bursuna O uz Uzarslan adl ö renciyi aday olarak gösterdi. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan GDG Ahmet Gürmeriç ve e i Aytene, GLDGA smail Rodoplu ve e i Cemile, Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Can Köseleci ve e i Hülyaya, 3. Grup Guvernör Yard mc Re it Köseleci ve e i Laleye, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba - kan m z Tevfik Demirta ve e i Ferda Demirta a çok te ekkür ediyorum. Band rma RK - 11 Eylül 2014 Kulübümüz 8 ö renciye yüksek ö renim bursu veriyor. Band rma Ticaret Odas ÖO ö renci velilerine Su ve Hijyen konulu sunum gerçekle tirdiler. Yine ayn okulda ihtiyaç sahiplerine Ramazan erzak paketleri da t m yapt lar. Sokak hayvanlar için Benim çin Su Koy projesi gerçekle tirdiler. Geleneksel hale gelen Tar msal Kalk nma ve Yeni Teknolojiler Panelinin 6. s n gerçekle tirecekler. Gençler için çe itli yar malar hedefliyorlar. Yeni bir RCC kurma çal malar devam ediyor. Bir adet afet bar nak paketi almay hedefliyorlar. Mesleki e itim CV Haz rlama, etkili mülakat gibi seminerler düzenlemeyi hedefliyorlar. Vak f programlar ndan Polio ve EREY e katk sa layacaklar. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Can Köseleci ve e i Hülyaya, Guvernör Yard mc m z lkay Pireci ve e i Canana, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Özkan Kabasakal ve e i Gültapa te ekkür ediyorum. Balçova RK - 16 Eylül 2014 Kulübümüz ZKA ile birlikte yürüttü ü meslek kazand rma ve toplum hizmeti olarak planlad klar le Ya am De i tir Projelerinin ilk etab na ba lad lar. Projelerinin hedefi Cezaevindeki mahkumlara i becerisi olu turup tahliye olduklar nda icra edebilecekleri meslekleri edin-

8 Mavi ehir RK - 18 Eylül 2014 Projelerinin süresini 3 y l olarak planlad lar. Kulüp Toplum hizmetleri kapsam nda geçen sene projeleri olan Çar m Kemeralt ndan sonra bu y l da Efes in çocuklar taraf ndan tan nmas n amaçlad lar. Yarat c çocuklar derne i ile yapm olduklar bu proje kapsam nda çocuklar n Efes haritas üzerine öykü baz nda çizimlerle anlatt klar Efes resimleriyle Efesin tan t lmas n hedeflediler. Projeleri zmir Büyük ehir Belediyesinin 2014 y l Tarihe Sayg Koruma ödülünü kazand. Kulüp bu y l 5 yeni üye almay hedeflemektedir. 27 Eylülde 5. Grup Kulüpleriyle birlikte Üyelik Semineri gerçekle tirdiler. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Ebru Ya c ya, Guvernör Yard mc s Tamer Hepa r ve E i Tamaya, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine Ba kan m z Can Canbek ve E i Fulya Canbeke çok te ekkür ediyorum. Manisa RK - 17 Eylül 2014 Kulübümüz Ramazan ay nda ehit ve Gaziler Dul ve Yetimleri Derne ini ziyaret ederek ihtiyac olan tüm ailelere ramazan paketi hediye ettiler. 13 Eylül tarihinde Gençlik De i im Seminerini gerçekle tirdiler. Makbule Ölçen Özel E itim ve Rehabilitasyon merkezine bilgisayar temin ettiler. Bugün 1 Saat, Yar n Bir Hayat Projesini Ekim tarihlerinde Manisa'da Halkla Bulu turdular.15 Mart 1 Nisan 2015 tarihleri aras nda CBÜ Beden E itimi Spor Yüksek Okulunda 6-8 Hafta sürecek olan TLG Seminerleri düzenleyecekler. May s 2015 tarihinde 2. Tenis Turnuvalar n düzenleyecekler. Kulübümüz önemli çal mas olan Çocuk Acil Servisi &Travma Ünitesi projesi kapsam nda çal malar devam ediyor. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Guvernör Yard mc s Hakk can ve e i Özgeye, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Hakk Nomer ve E i Ebruya te ekkür ederim. Kulübümüz bilgili, yetenekli ve çal kan gençlere burs, kredi, yurt ve i temin ederek destek olmak, okumalar n sa lamak veya kolayla t rmak amac yla ba lat lan Evimiz projesine yeni bir ev ekleyerek zinciri büyütüyor. Urla Evimiz bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yine Ramazanda erzak paketi da t ld. Buca Gediz Bizim Evde Hijyen ve Anne Çocuk Sa l e itimi verdiler. Bu tür seminerleri dönem boyunca tekrarlayacaklar. Toplum Birliklerinde çal malar na devam ediyorlar. Anne Ben Obez Olmak stemiyorum ba l kl bir facebook sitesi ve blok site ile hamilelik döneminden ba lamak üzere çocuk, ergen ve yeti kinlere beslenme bilincinin geli tirilmesi amac yla bilgilendirme yap yorlar. Mart ay nda TLG Semineri düzenleyecekler. Bende Foto raf çekiyorum, Engelsiz Paletler, Okuma Yazma Kurslar gerçekle tirecekleri aktiviteler aras nda. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Ebru Ya c ve e i Ertana, Guvernör Yard mc s Tamer Hepa r ve e i Tamaya, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Mert Rüstem ve e i Güle te ekkür ediyorum. Ayd n RK - 23 Eylül 2014 Kulübümüz 2 üniversite ö rencisine burs vermekte. 2 gence de RYLA sponsoru olacaklar. Dönem sonuna kadar 3 net üye art planl yorlar. Kulüp üyelerinde 2 ki iyi PHD yapacaklar. Köylerde ve köy okullar nda Sa l kla ilgili toplant lar yapmak, di sa l e itimi vermek planlar aras nda. Son dönemlerde gençler aras nda yayg n olarak kullan lan bonzai, mariunna vb. uyu - turucu maddeler hakk nda aile ve gençleri bilinçlendirmek Valilik ve yerel yönetimle ortakla a hareket etmek,

9 Efes RK - 25 Eylül 2014 tedavisine yard mc olmak, kullanan ve b rakan gençleri topluma kazand rmak için çal malar yapmay da hedefliyorlar. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Guvernör Yard mc m z Hakk Davas ve e i Fatmaya, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z lkkan Çala yer ve e i Gülserene te ekkür ediyorum. Urla RK - 24 Eylül 2014 Kulübümüzün sürdürülebilir Köy Destekleri projesi kapsam nda Kad ovac k Köyüne verdikleri destekleri devam etmektedir. Kulüp bu projeleriyle Türkiyede örnek/model bir köy olu turmay amaçlamaktad r. Bu proje kapsam nda Karbon Ayak zi tesbiti, Güne Panelleri, Zeytincilik semineri, içme suyu projesi gibi hizmetleri köy halk na sundular. Projelerini 5 y l sürdürmeyi planl yorlar. Kulüp Kad ovac k Projesi ile dünyada ilk 5 kulüp aras na girmi - tir. Frankaphone Rotary Kulübü ve Hindistandan Bangalore Cantonment Kulübü ile karde kulüp oldular. Kulüpte 21 ki i Paul Harris dostu. 7 Kas m tarihinde Halkla li kiler Semineri düzenleyecekler. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Ebru Ya c ya, Guvernör Yard mc m z Begüm anl ya, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Avram Kastro ve e i Muallaya çok te ekkür ediyorum. Kulübümüz bu ay sonuna do ru Halkla li kiler projesi kapsam nda haz rlad klar Nefes Gazetesinin ilk say s n ç karacaklar. Okuma Yazma kurslar ba l yor. Meslek edindirme kurslar na cezaevinde ba lamay planl yorlar. Toplum Birliklerinde Mesleki Kariyer Günleri, giysi yard m kitap ba, müzik odas teknik malzeme deste i, sa l kl ya am günleri, üniversite gezileri, çevre ve su, kaliteli ya am günleri gibi etkinlikleri yapmay hedefliyorlar. 2. Toplum Birli i Kurma çal malar da devam ediyor. Kas m ay nda bölge Vak f Semineri düzenleyecekler. Aral k ay nda bir film galas düzenleyerek elde edilen gelir ile küresel ba a fon olu turacaklar. Ege Üniversitesi ö rencilerine burs deste i için bir konser düzenleyecekler. Hasta çocuk evi mobilya deste i projesi devam ediyor. Süregelen Spina Bifina Projesi kapsam nda tekerlekli sandalye temininde bulunacaklar. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Ebru Ya c ya, Guvernör Yard mc m z Begüm anl ya, RYLA Komite Ba kan m z Kökten Ula Biranta, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Metin Hepyükselen ve e i Nurseve te ekkür ediyorum. Güzelyal RK - 29 Eylül 2014 Kulübümüz Bölge Konferans m za ev sahipli i yapacak. Çal malar yo un bir ekilde devam ediyor. Narl dere ÖO konferans salonunun yer dö emesi, sandalyeleri,

10 boyas n yenilediler. Okulun Konferans salonunda Anber Hac raifo lu önderli inde çocuklara seramik ve resim kurslar düzenleyecekler. E itime katk lar burslar ve okuma yazma kurslar yla devam ediyor. Soma maden facias nda hayat n kaybedenlerin çocuklar na k rtasiye yard m nda bulundular. zmir Büyük ehir Belediye Ba kan Aziz Kocao luna 4 Kas mda Meslek Ödülü verecekler. Kulübe 3 yeni üye kazand rd lar. Facebook ve twitter hesab açarak sosyal medyada yer ald lar. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Ebru Ya c ya, Guvernör Yard mc m z Erol Amado ve E i Soniaya, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Hakan Demirel ve e i Neslihana te ekkür ediyorum. Bornova RK - 30 Eylül 2014 Kulübümüz bu y l projelerine iki ba l kta devam edecek. Mevcut ve devam eden projeler ile yeni hedeflenen projeler olarak. Okuma Yazma, Meslek edindirme kurslar, E itim ve Mesleki kurslar, Gençlik Projeleri, Ö renim Bursu, Ege Orman Vakf fidan deste i, ehrimizin tan t m süregelen projeleri aras nda. Meslek ödülü, TLG, Genç Sporcular n motivasyonu, ortak konser, i sa l ve güvenli i, Meslek ödülleri yeni projeleri aras nda. EREY ve Polio ya katk sa layacaklar. Yeni Üyeler kazanmak ve onlar n PHD aday olmalar çal malar sürüyor. Ziyaretimde beni yaln z b rakmayan Bölge Sayman m z Lütfi Demir ve e i Nurtene, Bölge Sekreteri Ebru Ya c ya, Guvernör Yard mc m z Hakk can ve E i Özgeye, bizleri kusursuz a rlayan ve ba ar l asamble için Kulüp üyelerine, Ba kan m z Serkan Odaman ve e i Bigeye te ekkür ediyorum. Bugün 1 Saat, Yar n Bir Hayat Projesi Bodrum, Marmaris, Fethiye, Didim, Söke ve Bal kesir'den sonra Bursada sergilendi. Ekip Ekim Ay nda zmir ve Manisa illerini ziyaret edecek.

11 Tophane Rotary Kulübü Geçmi Dönem Ba kan Merhum Hakan Özdündar an s na her y l düzenlenen Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turunun bu sene alt nc s 21 Eylül tarihinde ba ar yla tamamland. Seferihisar Teos Sakin Rotary Kulübü S ac k Marinada Unutulmaya Yüz Tutmu El Sanatlar Sergisi düzenledi. Sergilenen ürünler Güzelbahçe Yayg n E itimi Destekleme ve Musiki Derne i taraf ndan temin edilmi tir. Unutulmaya yüz tutmu el sanatlar n topluma tan tmak, bahse konu sanatlar n unutulmamas için verilen e itimler konusunda halk bilgilendirmek, fon yaratmak ve Rotarynin tan t m n yapmak için gerçekle tirilen sergi yo un ilgi gördü. Gemlik Rotary Kulübü her sene geleneksel olarak gerçekle tirdi i yelken yar lar n n 4.sünü 6-7 Eylül 2014 tarihlerinde ba ar yla gerçekle tirdi. Afet Bar nak Paketi 30 A ustos 2014 tarihinde Ke an Erikli'de Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Kamp 'nda, 1 Eylül 2014 tarihinde ise Çanakkale Bo az Yüzme Yar lar s ras nda Çimenlik Kalesinde sergilenmi tir.

12 Buca Rotary Kulübü Eylül 2014 tarihlerinde zmir Alsancak Kapal Spor Salonu kortlar nda 3. Plaj Voleybol Turnuvas n ba ar yla tamamlad. Alsancak Rotary Kulübü, Menderes'in Yeni a al Köyünde bulunan Yeni a al Toplum Birli indeki okulda okuyan ana s n f ve ilkokul ö rencilerine bir y l boyunca yetecek k rtasiye malzemesi yard m nda bulundular Döneminde ö renimlerini Bölgemizde sürdürecek Gençlik De i- im ö rencilerinin 1. Uyum Toplant s 20 Eylül 2014 tarihinde Bölge Federasyon Ofisinde gerçekle tirildi. Dokuz Eylül Rotary Kulübü taraf ndan ö - renci burslar yarar na Mübadele'nin y ldönümü için düzenlenen özel Rembetiko Konserini ba ar yla gerçekle ti. Ku adas Rotary Kulübü 19 Eylül 2014 tarihinde alkol ve madde ba ml l konusunda ö retmenlere yönelik seminer gerçekle tirdi.

13 Demirta Rotary Kulübünün gelenekselle en faaliyetlerinden olan Onkodayda tedavi gören çocuklar n okul öncesi ihtiyaçlar n kar lamaya yönelik projesi ba ar yla gerçekle ti. 95 çocu un e ofman,spor ayakkab,çanta ve k rtasiye ihtiyaçlar n kar lad klar bu büyük projeye destek veren Bursa Rotary,Bademli Rotary,Gökdere Rotary ve Muradiye Rotary Kulübü ba kanlar da t m s ras nda Onkoday Park nda Demirta RK ile birlikte çal t lar. Bu proje,1.grup Kulüpleri dayan mas n n en güzel örneklerinden biri oldu. Güzelbahçe Yayg n E itimi Destekleme ve Musiki Derne i, Güzelbahçe Belediyesi ve Teos Sakin Rotary i birli i ile Güzelbahçe'nin Kurtulu u Etkinlikleri kapsam nda Güzelbahçe 1.Geleneksel Türk El Sanatlar enli i düzenlendi. Gaziantep,Mara,Ankara, stanbul, zmir ve Güzelbahçe'den kat lan ustalar n atölye çal malar, Keman-Gitar dinletisi, Güzelbahçe Musiki Derne i ef Mehmet Bozkaya yönetiminde TSM Konseri, Güzelbahçe Kültür Merkezi'nin aç l nda Yunus Koç foto - raf,eü.emel Ak n Meslek Yüksek Okulu Moda Tasar m ö retim görevlisi ükran Tümer ve ö rencilerinin ka t çal tay ve enli e kat lan ustalar n eserlerinden olu an sergiler sunuldu. Mavi ehir Rotary Kulübü'nün geçti imiz senelerde ba a- r yla yürüttü ü e itim projesi Bizim Ev bu sene de devam ediyor. Son olarak ev han mlar na Mutfak Hijyeni konusunda bir e itim düzenlediler.

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları Geleceğe Hazırlayan Eğitim Faaliyetleri Avcılar Fatihle Özdeşleşmiş Geleneksel Etkinlikler Eğitim Gezileri - Öğrenci ve Veli Gezileri SBS - Bilim - Olimpiyat

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

ARALIK 14. Sevgili Rotary Ailem,

ARALIK 14. Sevgili Rotary Ailem, ARALIK 14 Sevgili Rotary Ailem, Altı hizmet ayımızı geride bıraktık. Zaman hızla akıp geçiyor. Kulüp ziyaretlerimizin çoğunu tamamladık. Kulüplerimiz ve komitelerimiz birbirinden güzel projelere imza attı

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

ANA BÜLTEN. Nisan 2011-20

ANA BÜLTEN. Nisan 2011-20 ANA BÜLTEN Nisan 2011-20 Ba kan n Seyir Defteri De erli Dostlar m ve Sevgili E lerimiz, Nisan ay n n 2 sinde Türkan Merdol dostumuzun ev sahipli inde mükemmel biçimde ba lad m z Nisan ay faaliyetlerimiz,

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler ELEV 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf Yönetim Kurulu Ba kan m z dan Deappleerli Sar Siyahl lar, Medeniyeti olu turan en önemli ögelerden biri kurumlar. Kurumlar

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır"

Merhaba BA YAZI. İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır BA YAZI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Merhaba Av. Mehmet Okyay hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan 4. bültenimizle kar n zda olman n heyacan içindeyiz. Son derece yo un, güzel ve ba ar

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

ED TÖRDEN. NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir. De erli okuyucumuz,

ED TÖRDEN. NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir. De erli okuyucumuz, NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir Say : 38 Temmuz - A ustos - Eylül 2009 nsan Hak ve Hürriyetleri nsani Yard m Vakf ad na sahibi F. Bülent YILDIRIM Genel Yay n Yönetmeni Ali Ensar KILIÇO LU Editör

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı