Annelerin temaslar. Heyecan B TT ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Annelerin temaslar. Heyecan B TT ;"

Transkript

1 ISSN Z RA DON iflçiyi vurdu! HABER 7. SAYFADA 27 Haziran 2014 Cuma Fiyat 25 Kr NETLES YORLAR AK Parti cenah nda Cumhurbaflkan aday kim olacak sorusu, son aç klamalarla anlam n yitirirken; çat aday çatla yaflanan CHP de ise saflar ve görüfller daha bir netleflmeye bafllad. Baflbakan Erdo an ve çat aday hsano lu ise görüflmelerini sürdürüyor. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an siyasi partiler ve STK larla görüflmelerini sürdürüyor adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Fehmi Koru Seçimle ilgili bilinenler Ve bilinmeyenler Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 8. Sayfada Semsettin Küzeci Kerkük Mektubu 14. Sayfada M. fievki Kavurmac Ayd nl k 5. Sayfada Heyecan B TT ; 10,9,8 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, son grup konuflmas nda, 1 Temmuz Sal günü yap lacak büyük bir törenle Adalet ve Kalk nma Partisi'nin cumhurbaflkan aday ismen aç klanacak dedi inde, baz lar ndaki, Baflbakan, cumhurbaflkan aday olmayabilir tereddüdü devam ediyordu. Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç öyle bir söz etti ki, hem aday aç klad hem de heyecan n yerini geri say ma b rakt. Ar nç, "1 Temmuz Sal günü Allah k smet ederse, bir mani olmazsa, Say n Baflbakan m z n adayl herhalde büyük bir ölçüde aç klanm fl olacak. Biz öyle arzu ediyoruz. Konufltu- umuz, görüfltü ümüz bütün arkadafllar m z, Say n Baflbakan m z n istiflare etti i her kesim, kendisinin cumhurbaflkan aday olmas noktas ndaki görüfllerini bildirdi. Bir tek fley kald, o da Say n Baflbakan m z n bu konuda takdirleri" diyerek, yaflanan heyecan n yerine geri say m oturttu. 1 Temmuza kadar say n; 10,9,8 CHP ve YÜRÜYÜfiÜ MHP nin DE fit kurdu u çat alt nda cumhurbaflkan aday ilan edilen Ekmeleddin hsano lu, stanbul dan Ankara ya geçerek görüflmelerini sürdürdü. hsano lu, Köflk yolundaki yürüyüflünü h zland rd Annelerin temaslar HAK- fi i ziyaret Hak- fl Genel Baflkan Yard mc s Mustafa Toruntay, çocuklar kaç r lan annelerle görüfltü. Toruntay, ailelere destek olmaya çal flt klar n Kay p çocuklar SMS'le aranacak Emniyet Genel Müdürlü ü, yeni uygulamaya koyaca sistemle kaybolan çocuklar n çabuk bulunabilmesi amac yla, ailelerinden ald klar eflgali an nda k sa mesajla bölgede oturan vatandafllara gönderecek. HABER 12 DE www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi MUSTAFA SARIGÜL ÜN N YET Çocuklar terör örgütü taraf ndan kaç r ld için Diyarbak r'da oturma eylemi yapan aileler, Ankara'da birçok görüflme yapt. Anneler son olarak Hak- fl ile görüfltü. Annelerin bugün burada bulunuflunun gerekçesi olan sorunun, çocuklar n kaç r lmas oldu una dikkati çeken Toruntay, "Çocuklar n kaç - r lmas do ru bir olay de il. Annelerimizin yüre i yan yor. Bu çözüm sürecinde, savafllar n bitmesi noktas nda konfederasyon olarak çözüm sürecine katk veriyoruz. Ma dur annelerimizin daha fazla üzülmemesi ve a lamamas için üzerimize düflen ne ise bunu da yapmaya haz r oldu umuzu ifade etmek istiyorum" diye konufltu. https://www.twitter/yedigun.gazetesi nce sitem kal n caba! Çat aday ile ilgili tart flmalar özellikle CHP içinde sürerken, Grup Baflkanvekili Muharrem nce, Çat aday n belirlenme sürecinde benim görüflüm al nmad sözleriyle dikkat çekti. nce buna ra men, Bu konuda sitemim var m? Evet, var. Say n Genel Baflkan m za bu sitemi ettim. Laf m n da arkas nday m. Aday n belirlenme sürecinde bir katk m yok ama olmufl bitmifl Bu saatten sonra bana düflen görev çal flman n yerine getirilmesidir dedi. Yerel seçimlerde CHP'nin stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan aday olan Mustafa Sar - gül ise, "Türkiye'de inançlara sayg l, laikli i savunan, örfüne, töresine, geleneklerine ba l yeni bir yap n n tekrar harekete geçmesi gerekiyor" sözleriyle, muhtemel bir baflar s zl n ard ndan nas l davranaca n n sinyalini verdi. Sar gül, cumhurbaflkanl seçimlerine iliflkin olarak da, "Art k aday belirlenmifltir. Adayla ilgili genel merkezin vermifl oldu u bir karar vard r, o karara sayg duymam z gerekiyor. Aday desteklemek, bir oy daha fazla kazand rmak için elimizden gelen çal flmay yapmam z gerekiyor dedi. HABER 12. SAYFADA Kürtler Ifi D ile ittifakta Irak Baflbakan Nuri el-maliki, "Irak' n bütünlü ü tehlikede. Ülke terör tehdidi alt nda. Ulusal kurtulufl hükümetinin kurulmas - na yönelik ça r lar, Irak Anayasas 'na ve siyasi sürece darbedir" dedi. Maliki, (Mesut Barzani'ye cevap verirken) "Irak' n bir flehrinde teröristler toplan yor ve programlar n aç kl yor. Baz kimseler de yanl fla düflerek Irak'ta, Musul öncesi ve sonras diye iki dönemden bahsediyor. Bunlar, Ifi D ile iflbirli i içerisindeler, Ifi D'in müttefiki oldular" diye konufltu. 16. SAYFADA 20 günde 78 kifli öldü HABER 16. SAYFADA 26 Haziran 2014 Resmi Gazete Türk Akreditasyon Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeli inin Yürürlükten Kald r lmas na Dair Yönetmelik Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt dare ve flletme Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 27 Haziran 2014 Cuma Beytocan 23 yıl sonra Diyarbakır da konser verdi Türkiye'den 1990'lı yıllarda ayrılarak İsveç'e yerleşen "Beytocan" lakaplı sanatçı Beytullah Güneri, memleketi Diyarbakır'da sahne aldı. DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez organize edilen Mezopotamya Spor Festivali başladı. Suriye, Irak ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye'den bin 300 sporcunun katıldığı yürüyüş, Dağkapı Meydanı'ndan Atatürk Stadyumu'na kadar sürdü. Katılımcılar, barış için güvercin uçurdu. Festival kapsamındaki konserde, Beytullah Güneri sahne aldı. 23 yıl aradan sonra Diyarbakır'da konser veren Güneri, AA muhabirine, "Ülkemin aşığı bir insanım. Burada konser vermek benim için büyük bir şereftir" dedi. Diyarbakır'da konser verdiğine inanamadığını belirten Güneri, "Halkımı görmek için geldim. Bu bir dünya aşkıdır. Ben ülkemin aşığı bir insanım, onun için yaşıyorum zaten. Ülkemin sevdası beni burada tutuyor. Allah için bütün güzellikleri yapanlara hürmetim vardır. Benim yaşadığım ülkede çekirgeyi bile ezemezsin" dedi. Konserde Kürtçe konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı da Mezopotamya Spor Festivali'nin gururunu yaşadıklarını Etkinliğin, gelecek yıllarda bölgedeki diğer illerde devam edeceğini anlatan Anlı, festival kapsamında farklı ülkelerden sporcuların Diyarbakır'da ağırlanacağını kaydetti. Güneri'nin yıllar sonra Türkiye'de ilk konserini Diyarbakır'da vermesinin önem taşıdığına dikkati çeken Anlı, "23 yıl ülkesinden ayrı kalan ve şarkılarla yüreğimizi sızlatan Beytocan'ı aramızda görmekten memnunuz. Yıllar sonra onun şarkılarını Diyarbakır'da dinlemek hepimizi heyecanlandırdı" diye konuştu. 21:30 ÖZEL TİM: ÇATIŞMA 19:50 7 PSİKOPAT Orijinal Adı : S.W.A.T: Firefight Yönetmen : Benny Boom Oyuncular : Gabriel Macht, Robert Patrick, Carly Pope Yapım : 2011 Aksiyon Detroit e bir S.W.A.T. timi kurması için gönderilen Los Angeles Polis Departmanı Şefi Paul Cutler, birden kendisini devlet tarafından korunan bir dahinin hedefi olarak bulur. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Seven Psychopaths Yönetmen:Martin Macdonagh Oyuncular:Colin Farrel, Christopher Walken, Woody Harrelson, Abbie Cornish Yapım Yılı:2012 Tür:Komedi/Polis iye Yazma konusunda son zamanlarda sıkıntılar yaşayan bir yazar, çılgın arkadaşlarıyla birlikte Shih-Tzu cinsi bir köpeği fidye istemek için kaçırır. Fakat köpeğin sahibi psikopat ve azılı bir gangster çıkınca üç kafadar, yer altı dünyasında oldukça tehlikeli ve komik bir oyunun içine sürüklenecektir. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER ''Hayatımın En Kötü Gecesi'' Steven Brill'in yönettiği ve Elizabeth Banks, James Marsden, Gillian Jacobs ile Sarah Wright Olsen'in rol aldığı ''Hayatımın En Kötü Gecesi'', romantik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Senaryosunu da Steven Brill'in kaleme aldığı film özetle şöyle: ''Haber muhabiri Meghan Miles, arkadaşlarıyla felekten bir gece çalar. Ancak sabah uyandığında hiçbir şey hatırlamamaktadır. Yaşadığı tek gecelik ilişkiden sonra arabasız, kimliksiz ve parasız hiç bilmediği bir mahallede kalakalır. Hayatının en önemli iş görüşmesine girmeden önce durumunu düzeltmesi için sadece 8 saati vardır.'' ''Aynı Yıldızın Altında'' Josh Boone'un yönettiği ve Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff ile Laura Dern'in rol aldığı ''Aynı Yıldızın Altında" vizyona giriyor. Dram ağırlıklı filmin konusu, özetle şöyle: "Hazel ve Gus, kanserle ilgili bir destek grubunda tanışırlar. Hazel oksijen makinesine bağlı yaşayan bir kız, Gus ise protez bacağıyla dalga geçen bir erkektir. Bu tanışma sonrası mucizevi bir aşk başlar." ''Sevgilinin Ardından'' Haftanın dram türündeki diğer filmi, Hong Khaou'nun yönettiği ve Ben Wishaw, Morven Christie, Peter Bowles ile Pei-Pei Cheng'in oynadığı ''Sevgilinin Ardından'' Bugünün Londrasında geçen evrensel aşk ve keder hikayesi, Kamboçya doğumlu İngiliz yönetmen Hong Khaou'nun ilk uzun metraj filmi. Filmde, zamansız ölümünden sonra oğlunu tanımaya çalışan Kamboçyalı- Çinli bir annenin hikayesi izlenebilecek. ''Pislik'' John S. Baird'in yönettiği ve Imogen Poots, James McAvoy, Jamie Bell ile Jim Broadbent'in oynadığı "Pislik", polisiye meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Yapımcı Irvine Welsh'in aynı adlı polisiye romanının şiddet yüklü sinema versiyonu olan filmin konusu şöyle: ''Entrikacı polis memuru Bruce Robertson, terfi beklemektedir. Bir cinayeti çözerken meslektaşlarıyla da uğraşmak zorunda kalan Bruce, diğer polislerin sonunu getirecek bir olay tezgahlar. Hepsinin sırlarını ortaya çıkartan ve onları birbirine düşüren Bruce, kontrolünden çıkan hile ağında kaybolmaya başlar.'' Lopez, 10 yaş küçük sevgili buldu İSTANBUL - Genç sevgilisi Casper Smart ile yollarını ayıran Jennifer Lopez'le Maksim Chmerkovskiy arasındaki aşk iddiaları büyüyor. Ünlü yıldız ile kendisinden 10 yaş küçük olan dansçı Chmerkovskiy, önceki gece The Shrine adlı gece kulübünde samimi görüntüler sergilemiş.

3 ANKARA 27 Haziran 2014 Cuma 3 Hasanoğlan mezunları pilav gününde buluştu Hasanoğlan Mezunları Derneği, 27. Geleneksel Pilav Günü nü düzenlediği ekinliklerle kutladı. Ankara nın en büyük hamamı Yenimahalle de açıldı HABER FOTOĞRAF KENAN ERGEN Hasanoğlan Mezunları Derneği, Hasanoğlan Öğretmen Okulu nda düzenlenen 27. geleneksel Pilav Günü ne eski ve yeni mezun çok sayıda kişi katıldı. Her yıl temmuz ayının ilk haftası düzenlenen etkinlik, Ramazan ayı dolayısıyla öne alındı. Anfi Açık Hava Tiyatrosu nda bir araya gelen eski mezunlar, hem hasret giderdi; hem de doyasıya eğlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Hasanoğlan Mezunları Derneği Başkanı Avukat Erkan Keleş, 27 yıldır süre gelen geleneği 2 yıldır dernek çatısı altında devam ettirdiklerini belirterek, 87 lilerle başlayan bu geleneğin bu günlere ulaşmasını sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum dedi. Başkan Keleş 40. yıllarını kutlayan 1974 yılı mezunlarına çiçek ve kitap hediye etti mezunları adına konuşan Nail Çolak kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Keleş 1948 mezunu Galip Levent le de hatıra fotoğrafı çektirdi. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Ses ve saz sanatçılarının sahne aldığı etkinlikte, davetliler gönüllerince eğlendi. Mezunların şiir okuduğu ve konuşma yaptığı program, verilen öğle yemeği arasından sonra günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Pursaklar ın camilerinde Ramazan temizliği yapıldı Ramazan öncesi Pursaklar daki bütün camilerin temizliğini yapan Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlıklı ortamda ibadet etmelerini sağlıyor. HABER MERKEZİ- Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin in talimatı ile ilçeye bağlı olan çok sayıda caminin temizliği yapıldı. Belirli aralıklarla bölgedeki camilerin iç ve dış temizliğini yapan ekipler, yoğun mesai harcıyor. Hem camilerin içini hem de çevre temizliğini sağlayan ekipler, cami cemaatinin huzur içinde ibadet edebilmeleri için bütün camilerdeki halıları temizledi, cami içlerine güzel kokular sıkarak camilerin çevre düzenlemelerini yaptı. Ramazan ayının heyecanını hissettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ramazan ayında hemşerilerimizin ibadetlerini huzur içinde yapmalarını arzuluyoruz. Tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şerifini şimdiden tebrik ediyorum. dedi. Çalışmalar hakkında bilgi veren müdürlük yetkilileri ise şunları kaydetti: Camilerin iç ve dış temizliğini yaptık. İstiyoruz ki hemşerilerimiz ibadetlerini huzur içinde yapabilsinler. Daha önce de mezarlıkların bakım ve onarımını tamamladık. Oralardaki kötü görüntü oluşturan otları temizledik. Hemşerilerimiz hem mezarlıkları rahatlıkla ziyaret edebilecek hem de bütün camilerimizde ibadetlerini huzur içinde yapabilecek. HABER MERKEZİ- Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri nin içine 5 yıldızlı spor kompleksi ve Ankara nın en büyük hamamını inşa etti. Tesisi misafirlerine gezdirerek en ince ayrıntısına kadar yapım aşamasını anlatan Yaşar, spor aletlerine de binerek makineleri test etti. Hamamından saunasına, havuzundan spor salonuna kadar içerisinde her türlü ayrıntı düşünülen Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri Hamamı, halkın hizmetine açıldı. Temizlik konusunda uyarılarda bulunan Yaşar, hamam personeline Temizliğe özen göstermelisiniz. Sağlıklı bir tesis olarak faaliyet vermek çok önemlidir. Tesisimizin içerisinde yok yok. Yenimahalle halkı için en iyisini yaptık ve oldu. Hizmet için buradayız. Yenimahalle nin ne ihtiyacı varsa onu gerçekleştirmek boynumuzun borcu diye konuştu. Palandöken, yeniden başkanlığa seçildi ANKARA - Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonunun 25. Olağan Genel Kurulu'nda, Bendevi Palandöken yeniden başkanlığa seçildi. Büyük Anadolu Oteli'ndeki genel kurulda 699 oy kullanıldı. Seçime tek aday olarak giren Bendevi Palandöken, 672 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Oyların 27'si ise geçersiz sayıldı. Hz. Ebubekir Camii törenle ibadete açıldı HABER MERKEZİ- Yenimahalle Batıkent teki Hz. Ebubekir Camii nin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mübarek bir gün olan hayırlı bir Cuma gününde bu mabedi açmanın onurunu yaşıyorum dedi. Yenimahalle Belediyesi nin yapımına büyük katkı sağladığı ve 3 senede tamamlanan caminin açılışına, Yenimahalle İlçe Müftüsü Eyyüp Demir, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Batıkent Turgut Özal Mahallesi nde, cadde üzerinde tek cami olan Hz. Ebubekir Camii nin kurdelesini kesen Yaşar, İbadethaneler huzur veren yerlerdir. Çünkü buralarda sevgi var, saygı var, barış var. Kavga dövüş yok, ötekileştirmek yok, kin yok. Benim kitabımda kul hakkı yemek yok, insana insanca yaşamanın bilincini vermek, onlara yol göstermek, yoldaş olmak var dedi. Mahallede camiye ihtiyaç olduğunu belirten Yaşar, okullar ve sağlık ocakları için de her türlü desteği vermeye devam edeceğini Çankaya da temizlik çalışmaları sürüyor HABER MERKEZİ - Her gün yeni bir bölgeyi onlarca kişiden oluşan bir ekiple baştan aşağı temizleyen Çankaya Belediyesi, kirlilik oluşturan etkenleri yok ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ne bağlı çok sayıda personelin yanı sıra süpürge aracı, çöp kamyonu ve açık kasa kamyon desteği ile yürütülen çalışmalar, bir program dahilinde tüm ilçede uygulanıyor. Halk sağlığını en iyi şekilde korumayı amaçlayan çalışmalar kapsamında Haziran başından bu güne kadar Yenişehir, Oran, Seyran, Ümitköy, Yıldız, Yüzüncüyıl, Cebeci, Dikmen gibi birçok bölge temizlendi. Ay sonuna kadar ise Emek, Esat, İncesu, Karapınar gibi birçok mahallede çalışmalar yürütülecek. İlçedeki ibadethanelerin temizliğini düzenli olarak yapan Çankaya Belediyesi, Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle çalışmalarına hız verdi. Mahalle temizliğinde olduğu gibi her gün yeni bir ibadethane temizlenerek vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri sağlanıyor. Uygulanan temizlik çalışmalarını beğeniyle karşılayan vatandaşlar, ekiplerin her gün başka bir bölgede toplu temizlik yapmalarının memnuniyet verici olduğunu belirtiyorlar. Çankaya Belediyesi toplu temizlik çalışmalarını aralıksızsürdürüyor

4 4 27 Haziran 2014 Cuma ANKARA Pak Hizmet İşçileri Sendikası 1. Olağan Genel Kurulu ilk olağan genel kurulunu yoğun katılımla gerçekleştirdi. Yeni mahallelerin sorunları çözülecek PAK Hizmet İş Sendikası ilk genel kurulunu yaptı Gönül gözleriyle 8. kez Türkiye şampiyonu oldular HABER MERKEZİ - Aksaray da yapılan Bay Bayan Kulüpler Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada takım halinde büyük başarı elde eden Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, çok sayıda madalya kazandı. Çankaya Belediyesi, erkeklerde 6 altın, bayanlarda 8 altın ve iki gümüş ile takım halinde toplam 16 madalyayla şampiyonayı tamamladı.çankaya Belediyesi Görme Engelliler bayan halter sporcuları kazandıkları 8 altın ve iki gümüş madalya ile takım halinde arka arkaya 8. kez Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonu olma başarısını da elde etmiş oldular.futsal (futbol), goalball, halter, atletizm ve satranç branşlarında sporcular yetiştiren Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Milli Takımlara kazandırdığı sporcular ile de spora katkısını sürdürüyor. HABER MERKEZİ - Pak Hizmet İşçileri Sendikası 1. Olağan Genel Kurulu nu Ankara daki Sendika Genel Merkezinde gerçekleştirdi. Genel Kurul, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile başladı. Türkiye nin değişik illerinden üyelerin katılımı ile gerçekleşti. PAK Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanlığına yeniden Tahir Çetinkaya seçildi. Çetinkaya, açılış konuşmasında Genel İşler işkolunda çalışanların çalışma hayatında karşılaştıkları sıkıntılardan, taşeron işçiliğin yaygınlaşmış olmasından bahsetti. Sendikacılığa yeni bir soluk getireceklerini ve özellikle Belediyelerdeki taşeron işçilerin sıkıntılarının çözümü için öneriler üreterek projeler geliştireceklerinden Çetinkaya, Sendikamızın amacı çalışanların hakkını sonuna kadar mülâyemet, diyalog ve ikna yoluyla korumanın yanı sıra, taraflar arasında hakkaniyet çerçevesinde üyelerinin menfaatlerini birleştirmeyi temel ilke kabul ederek çalışmayı esas alacaklarından bahsederek sözlerine şöyle devam etti. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergelerden biri Sivil Toplum Kuruluşlarının çokluğu ve aktifliğidir. STK lar ne kadar aktif ise, Ülke yönetimi de o kadar demokratik ve şeffaftır dedi. Sendikalar, STK lar içeresinde en gelişmiş tüzel kişiliği olan, yapıları itibarıyla en kuvvetli olan kuruluşların başında gelmektedir. Çalışan haklarının ANKARA - Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Sangkyu, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, emekli askerler ile Kore gazilerinin katıldığı tören, Kore anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Anıta, Kore Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına çelenk bırakıldı. Kore savaşına katılan Türk askerlerini temsilen aynı kıyafetleri giyen asker grubunun da hazır bulunduğu törende saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin marşları okundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı emekli Albay Şükrü Tandoğan, törende yaptığı konuşmada, Kore Savaşı'nın başlamasının 64'üncü dönümünde Kore şehitlerini onurla ve saygıyla andıklarını Kore'de 64 yıl önce büyük bir insanlık dramı yaşandığını anlatan Tandoğan, Türkiye'nin savaş ve savaş sonrasında Kore'ye 56 bin 536 asker gönderdiğini ve savaşta 892 Türk askerinin şehit olduğunu ifade etti. Tandoğan, şöyle devam etti: ''Aziz şehitlerimiz, hayatlarını kaybeden, diğer Birleşmiş Milletler askerleriyle birlikte Kore topraklarında görevlerini yapmanın onuru ve huzuru içinde yamaktadır. En büyük dileğimiz yurtta ve dünyada barışın hakim olmasıdır. Türkiye'de bugün de dünyanın sorunlu birçok ülkesinde Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar da barış ve insanlık görevi yapmaya devam etmektedir. Kan kardeşlerimiz olan asil ve vefakar Kore halkına mutluluk, barış ve refah diliyoruz. Kore savaşında hayatlarını kaybeden yüz binden fazla Koreli asker ve sivili, dost ülkelerden savaşta hayatını kaybeden askerleri tazimle anıyoruz. Kore'de kahraman askerlerimizden şehit olanlar ile aramızdan ayrılan Kore gazilerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum.'' Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ankara korunmasının yanında, çalışanların mesleki gelişimine de büyük ölçüde katkı yaparak ülkenin gelişmesine doğrudan etkili olacağını ifade etti. Genel Başkan Ülkemizde hizmet sektöründe faaliyet gösteren yüzbinlerce firmada, yaklaşık olarak bir milyon emekçimiz çalışmaktadır. Emekçilerimizin özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi noktasında Sendikamızın da sorumluluklarının olduğu bilincindeyiz. Bu sorumluluğun altından kalkabilmek için Sendikamız ve üyelik başvurusunda bulunacağımız, Aksiyon İş ile birlikte emekçilerimizin yanında olacağımızı ifade etmek isterim dedi. Oturduğun yeri PAK et, kazandığın lokmayı HAK et sloganıyla sözlerini tamamladı. Kore şehitleri anıldı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanlığınca, 4'üncü Kolordu Komutanlığının katkılarıyla ''Kore Savaşı'nın başlangıç yıl dönümü'' nedeniyle Ankara'daki Kore anıtı önünde bir tören düzenlendi. Büyükelçisi Lee Sangkyu da Kore halkının özgürlüğü ve barışı için savaşan Türk askerlerinin ter ve kan akıttığını belirterek, Kore savaşında hayatını kaybeden şehitleri saygıyla ve minnetle andıklarını Sangkyu, ''Kan kardeş kelimesi içinde sembolize edilmiş aramızdaki duygusal bağı bugün Türkiye ve Kore arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkisinin sağlam temelini oluşturmaktadır. Şimdi iki ülkemiz de stratejik ortaklık ilişkisi temelinde siyasi ekonomik. sosyal ve kültür ilişkisinin derinleşmesi amacıyla daha kapsamlı, her iki tarafın kazanacağı şekilde ilerlemektedir'' şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Kore gazisinin torunu Gizem Dilek'e Kore savaşıyla ilgili ''Yaşayan tanık'' isimli eserinden dolayı ödül verildi. HABER MERKEZİ- Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Kanal A Televizyonu nda yayımlanan Başkanlar Programı na konuk oldu. Programda belediyenin yaptığı ve yapacağı çalışmaları anlatan Demirel, toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek projeler ürettiklerini Demirel, Büyükşehir yasasıyla birlikte Etimesgut Belediyesi ne hektarlık alanı bulunan 5 yeni mahallenin bağlandığını hatırlatarak, diğer mahallere yapılan yatırımları aksatmadan yeni mahallelerde bir hizmet önceliği sağladıklarını Başkan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: TOKİ Yapracık Konutları ve Turkuaz Konutları diye adlandırılan iki bölgemizde yaklaşık 15 bin konut bulunuyor. Burada binlerce insanımız yaşıyor. Hemşehrilerimizin birçok sıkıntıları var. Bu sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında çalışmalarımıza hız verdik. Bu bölgelerde yeni park çalışması başlattık. Pazar yeri ve zabıta noktası yapılması için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yine SGK ile görüşerek Aile Sağlığı Merkezi nin yapılması yönüyle de görüşmelerimiz var. Belediye olarak diğer bölgelerimizde yaptığımız sosyal ve kültürel tesislerimizi yeni mahallelerimize de yapacağız. Ancak, bu iki yerleşim alanında belediyemize ait hizmet alanı, arsası ne yazık ki kalmamış. O nedenle önce hizmet alanımız için kamulaştırma yapmak durumundayız. Bu da hem masraflı hem de zaman alan bir konu. Fakat bu mahallerimize en güzel hizmetleri götürmekte kararlıyız. Bu bölgeyle ilgili diğer bir sıkıntı da giderlerin arıtma sistemiyle çözülmeye çalışılmasıdır. Merkezi kanalizasyon sistemleri yok. Arıtma sistemi de bölgedeki köylerin bağ ve bahçelerine zarar veriyor. Kötü kokuya ve haşerelerin artmasına neden oluyor. Bu sorunun da çözümü için Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve diğer ilgili kamu kurumlarının ortak bir çalışma yapması gerekiyor. Keçiören'de şeffaf çöp torbası dönemi Keçiören Belediyesi, ilçenin caddelerini şeffaf çöp poşetleri ile donatıyor. HABER MERKEZİ- Direklere ya da duvarlara monte edilebilen poşet şeklindeki şeffaf çöp torbaları, Keçiörenlilerden büyük ilgi gördü. İlk etapta 2 bin 500 adet takılması planlanan şeffaf çöp poşetleri, bordo renkli kapakları ile de göze hoş gelen bir görüntü veriyor. Kapağı kompozit olan ve üzerinde sigara söndürme bölümü de bulunan şeffaf çöp torbaları, düşük maliyeti ile de belediye bütçesinde tasarruf sağlıyor. Şeffaf çöp poşetleri, kelepçeleri sayesinde istenilen yerlere monte edilebilme kolaylığı da tanıyor. İşlek caddelerde kullanıma giren yeni çöp torbaları Keçiörenli vatandaşların beğenisini kazandı. Görüşlerini sorduğumuz Hülya Uğur adlı vatandaş, yeni torbalar sayesinde sokakta gezerken elinde bulunan çöpleri atmakta sıkıntı yaşamadığını dile getirdi. Ali Korkmaz isimli vatandaş ise görüntüsünü de beğendiği çöp poşetleri sayesinde insanların ellerindeki çöpleri yere atmayarak çevre temizliğine de katkıda bulunacaklarını ifade etti. Korkmaz, temiz bir Keçiören için böyle bir uygulama başlatan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a tüm Keçiörenliler adına teşekkür ettiğini belirtti.

5 ANKARA 27 Haziran 2014 Cuma 5 Gelincik Projesi nde GÜÇBİRLİĞİ YAPILDI Ankara Barosu nun şiddet gören kadın ve çocuklara destek olmak amacıyla 3 yıl önce hayata geçirdiği Gelincik Projesi, Yenimahalle Belediyesi nin ve hayırsever Abdurrahman Karamanlıoğlu nun desteği ile güçlenerek büyüyor. HABER FOTOĞRAF KENAN ERGEN Kadına şiddete karşı mücadele kapsamında Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Barosu yeniden güç birliği yaptı. Hayırsever Abdurrahman Karamanlıoğlu nun desteği ile daha da güç kazandı. İmzalanan protokol ile şiddet mağduru kadın ve çocuklar, yeni bir yaşam evine kavuşacak. Karamanlıoğlu Ailesi nin proje için kullanım hakkı Başkentliler, Mavi Göl de buluşuyor HABER MERKEZİ - Havaların ısınmasıyla birlikte Başkentliler, Ankara nın en büyük mesire alanlarından biri olan Mavi Göl e akın ediyor. Yeşil ile mavinin buluştuğu Mavi Göl de vatandaşlar hem temiz havanın tadını çıkarıyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Keyifli bir gün geçirmek için piknik yapmaya gelen vatandaşları Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ziyaret etti. Piknik alanını gezerek vatandaşlarla sohbet eden Akgül daha sonra sürat teknesiyle gölde hız denemesi yaptı. Ankaralıların kullandığı rekreasyon alanlarının başında Mavi Göl ün geldiğini kaydeden Akgül, alanın donatılarıyla vatandaşın piknik ve dinlenme ihtiyacına fazlasıyla cevap verdiğini Akgül, Rahat nefes alınabilecek, temiz bir hava ve yeşil alanlar hemşerilerimize sunulan en iyi hizmettir. Vatandaşlarımıza iyi eğlenceler diliyor, eline sepetini alan tüm Ankaralıları, pikniğe davet ediyorum diye konuştu. Sabah erken saatlerden itibaren piknik alanlarını dolduran Başkentliler, akşam geç saatlere kadar temiz hava soluyarak piknik yapıyor. Geniş bir alana sahip olan Mavi Göl, spor yapmayı seven herkes için doğal bir çalışma alanı oluşturuyor. Basketbol sahası, futbol sahası, mini golf alanlarını içinde barındıran alanda ayrıca kondisyon grupları da mevcut. Mavi Göl deki eğlence duraklarından birisi de su araçları. Plastik duba sistemli iskeleleriyle, yelkenli tekneleri, hız tekneleri, jet skilerin bulunduğu Mavi Göl de, isteyenler can yeleği takarak deniz bisikletlerine binebiliyor. Ankaralılar Mavi Göl de deniz bisikletine binerek veya tekne turuna katılarak denize olan özlemlerini bir nebze de olsa azaltabiliyor. sağladığı bina, kadınlar için bir yaşam evi olarak dizayn edilecek. Yenimahalle Belediyesi, sığınma evinin içerisini hazırlayıp, binayı restore edecek. Sığınma evinin işletme hakkı 5 yıl boyunca Yenimahalle Belediyesi nde olurken, Baro da mağdurlara hukuki destek verecek. Protokole Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Barosu Başkanı Sema Aksoy ve hayırsever Abdurrahman Karamanlıoğlu birlikte imza attı. Yenimahalle Belediyesi olarak böyle anlamlı bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Yaşar, insan odaklı hizmet anlayışı ile çalıştıklarının altını çizdi. İmzaların atılmasının ardından Yaşar ve Aksoy hayırsever aileye birer teşekkür plaketi takdim etti. Abdurrahman Karamanlıoğlu nun eşi Sema Karamanlıoğlu na da YENİMEK kursiyerlerince hazırlanan bir tablo armağan edildi. Çankaya Belediyesi STK larla buluştu T.C. ANKARA 3. İCRA DAİRESİ 2014/8832 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazia bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 24/06/ İhale Tarihi : 21/07/2014 günü, saat 10:05-10:08 arası. 2. İhale Tarihi : 05/08/2014 günü, saat 10:05-10:08 arası. İhale Yeri: ANKARA ADLİYESİ 1 NOLU MEZAT SALONU No Takdir Edilen Değeri TL Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 DR 1866 Plakalı 2012 Model FİAT marka LİNEA Tipli Rengi Beyaz Ön Cam Kırık ön tampon hasarlı kapılar kapalı anahtar ruhsat yok tek jant kapağı kırık kaput önünde çatlaklar var radyo teyp mevcut H. Oto Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar AYDINLI k Mustafa Şevki Kavurmacı Namaz Vakitlerinin Temsili Anlatımı Risale-i Nur Külliyatından istifade edilerek hazırlanmıştır. "Evet, herbir namazın vakti, mühim bir inkılâb başı olduğu gibi, azîm bir tasarruf-u ilâhînin âyinesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilâhiyenin birer ma'kesi olduğundan, Kadir-i Zülcelâl'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tâzim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. "Bediüzzaman Said Nursi Âlemlerin Rabbi Yüce Allah a sonsuz hamd ve şükür, İnsanlığın Şeref Tablosu Efendimiz (aleyhisselam) a, âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam olsun. Kâinat, Yüce Kitabımız Kuranı Kerim'de altı gün ile ifade edilen altı devrede yaratılmıştır. İnsan da ana rahminde ana hatlarıyla altı devre geçirir: Nutfe, alaka, mudğa, azm, lahm, halk-ı cedid. İnsan, dünyaya geldikten sonra da bu tedric kanunu, bu hikmetli yaratılış tecellisine devam eder ve insan ömrü bebeklik, çocukluk, gençlik, ihtiyarlık devrelerinden geçer. İnsanın ve etrafındaki varlıkların hayatında doğma, büyüme, duraklama, ihtiyarlama, sonra da ölüp gitme gibi 5 ayrı safha tecelli etmektedir. Bu safhalara mukabil olmak ve insanın maddî varlığı ile manevi varlığı ve çalışması arasında güzel bir muvazene kurabilmek için Rabbimiz ve Hâlikımız günde 5 vakit namazı bizlere emretmiştir. Sabah vakti Evvel-i bahar zamanına, İnsanın rahm-ı madere düştüğü ana benzemektedir. Sabah vaktine, aydınlığın doğmasıyla birlikte, yeni ve aydın bir güne kavuşma neşesi içinde gireriz ve biz de böyle bir gün gibi doğmuştuk deriz. Zira bu yeni gün, hem bizim anne karnına düştüğümüz günden, hem de kâinatın yaratılmasında geçen altı günün ilk gününden haber verir. Belli bir şeritten büyük saate doğru tırmanır, yani başımıza doğan bir günün fecrinden, anne karnına düşmemiz anına, ondan da kâinatın yaratıldığı ilk güne intikal eder ve Allah ın (cc), nimetleriyle eteklerimizi doldurması adına bu günleri yaratmasını hatırlarız. Sonra da O ndan onca uzaklığımıza rağmen, kurbiyetiyle bize yakın olmasını tazim, tekbir ve tesbih için huzura geliriz. İşte bu mana içinde eda edilen sabah namazı ne denli yerinde bir ibadettir. İnsan sabahleyin âdeta yeni bir hayat bulmuş, geçimini temin edecek faaliyetlere başlamak için gerekli vücut zindeliğine kavuşmuş haldedir. Bu canlılık ve zindeliği veren ve onu rızkını temin çabalarında muvaffak edecek olan ise, ancak yüce yaratıcımız Allah Teâlâ`dır. Bu nedenle O nun verdiği sıhhat nimetine şükür ve dünyevî çabalarda yardımını celb için, insan sabah namazını kılmakla mükellef tutulmuştur. Öğle vakti Yaz mevsiminin ortasına, Gençlik kemaline benzemektedir. İnsan sabahtan akşama kadar Allah`ın verdiği hayat, sıhhat, akıl nimetlerinden faydalanmaktadır. Bu nimetler sayesinde dünyevî işlerinde başarı ve muvaffakıyet sağlamaktadır. Nail olduğu bu muvaffakıyete şükretmek ve bu faaliyetlerin ruhu gaflet ve kasavet içinde bırakmasına mâni olmak için de, öğle ve ikindi namazları farz kılınmıştır. İşlerin yoğunluğunda O nun ferahlığına sığınırız. Öğle vakti, günlük işlerin kemale erdiği ve Allah ın nimetlerinin doruğa ulaştığı anı hatırlatır. İnsan, o vakitte günlük işlerin sıkıntısından adeta boğulacak hale gelir. Bu anda o, bir taraftan bütün bu sıkıntıları atıp kurtulmak, diğer taraftan da günün o saatine kadar Rabbin başından aşağıya yağdırdığı nimetlere karşı şükürde bulunmak maksadıyla mescide koşar ve dünya işlerinden muvakkaten sıyrılarak bir nefes alma fırsatı bulur. Öğlenin şiddetli hararetinin başları okşadığı zaman mescide koşma, Allah a teslim olup hiçbir gölgenin bulunmayacağı günde O nun isim ve sıfatlarının gölgesi altına sığınma, Resul-i Ekrem in Livâü l-hamd sancağı altına girme ferahlığı taşır. İkindi vakti Güz mevsimine, İhtiyarlık vaktine benzemektedir. İkindi vakti, güneşin artık guruba meyl zamanıdır. Dolayısıyla bu vakit insanlığın ihtiyarladığı anı ve son peygamber Efendimizin hayatını da hatırlatır. İkindiyi eda ederken, her şeyin gurûba doğru yüz tuttuğunu ve birkaç saat sonra yeryüzünde her şeyin silinip, kaybolacağını ve ayaklarımızdaki sızı, belimizdeki ağrı, başımızdaki beyaz tüylerle kendi nefsimizin de fâni olduğunu ve zevale doğru yaklaştığını anlarız. İşte tam ümitsizliğe düşeceğimiz böyle bir vakitte ezan sesi kulaklarımıza gelir ve bu fâni hayatı bakileştirme yolunu bulduk diye sevinir, bu neşe ile namaza koşarız. Akşam vakti Güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın gurubuna, İnsanın vefatına benzemektedir. Akşamın yaklaşması ile nihayet bulmaya yüz tutan bir günlük faaliyet ve çabanın, ruhanî bir ibadetle sona erdirilmesi, o gün elde edilen kazanç ve kârlara bir şükran ifadesi olacağından, akşam namazı farz kılınmıştır. Bir gün sona ermektedir; artık ölüm kapımızdadır. Akşam vakti güneşin batma anıdır; gün biter, güneş batar ve biz ayrı bir zaman dilimine gireriz. Bu hal, yirmi dört saatlik bir günün ölümüyle birlikte bizim ölümümüzden de haber verir; gün gelip ölecek, bir kefen içine sarılıp el, ayak ve çenemiz bağlanarak kabre konacağız. Başımıza bir çift taş dikilip kabrimiz belirlenecek, eş-dost bırakıp gidecek ve orada yalnız kalacağız... Güneşin batmasıyla birlikte, saniyenin hareketi saatin hareketini haber verdiği gibi, doğan her şeyin batışını, bütün sistemlerin batışını hatırlar, Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar (kararıp) döküldüğünde, dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde.. (Tekvir Suresi, 1-3) hakikatine şahit oluruz. Dehşet ve hayret içinde perişan olan kalbimize teselli vermek ve ruhumuzu inşiraha kavuşturmak için akşam namazına koşarız. Akşam vakti, bir gurûb başında ya ağlamak veya öbür âlemdeki durumumuzu mamur kılma heyecanını yaşamanın ifadesidir. Yatsı vakti Gece âleminin, gündüz âleminin eserlerini siyah kefeniyle örtmesini ve kışın beyaz kefeninin, ölmüş yerin yüzünü örtmesini, Vefat etmiş insanın geride kalan eserleri dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesine benzemektedir. İnsan uyku âlemine girecektir. Bir bakıma ölüm numunesi olan ve bir bakıma da huzur ve istirahat devresi sayılan bu âleme varmadan önce o günkü hayata kutsi bir ibadetle son vermek, o âleme ilâhî bir zevk ve ruhanî bir intibahla intikal etmek, Allah`ın af ve mağfiretine ilticada bulunmak için yatsı namazı kılınmaktadır. Gün gibi ömür de artık bitmiştir. Yatsı vakti, akşam şafağının bütün bütün kararıp güneşe ait hiçbir emarenin kalmadığı zamandır. Bu zamanda, arkada bırakılan bir günün mevcudiyeti hakkında, bize fikir verecek hiçbir şey yoktur. Zira, gün gittikten sonra, akşam vakti izini ışıklık veya kırmızılık halinde şafağa bırakmış, beni bir parça daha hatırla demişti.. O kızıllık da gidince, her şey gitmiş ve bitmiş olmaktadır. Yatsı vakti, her şeyin bitişiyle birlikte insan ömrünün de bitip kaybolmasını hatırlatır. Demek insan, aradan seneler geçtikçe hiç yaşamamış gibi olur. İşte yatsı vakti, insana her şeyin bitip tükendiği ve kendisinin kabirde her türlü ışık ve ziyadan mahrum kalacağı bir anı hatırlatır. Hayırlı Cumalar, HABER MERKEZİ - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kent yöneticileri ile bir araya gelerek Çankaya Belediyesi Dönemi Stratejik Planı Paydaş Toplantısı nı gerçekleştirdi. Birçok sivil toplum örgütü ve kent yönetiminde söz hakkı olan örgüt temsilcilerinin katıldığı toplantı, Vedat Dalokay Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, Kentsel Altyapı ve Donatı, Kent Planlama, Kültür, Sanat, Spor, Çevre Sağlığı, Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Yardımlar, Bilim Teknoloji ve Eğitim, Diğer Hizmetler başlıkları altında 27 farklı konuda fikir alışverişi gerçekleştirildi. Gün boyu devam eden toplantı öncesi katılımcılara seslenen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kent yaşar, nefes alır, ruhu vardır. Bu ruhu yaşatmak için o kentin insanlarının fikirlerini almak gerekir, bizim kente bakış açımız budur dedi. Çankaya Belediye Başkanı olarak, Çankaya için yeni bir gelecek tasarımı için yola çıktığını kaydeden Taşdelen, yeni ve çağa uygun yönetsel mantığı hedeflediğini belirtti. Yeni Nesil Belediyecilik ilkesini benimsediklerini vurgulayan Taşdelen, bu anlayışın, kent hakkı, kentli hakkı kavramları çerçevesinde politik ve katılımcı bir süreç olduğuna dikkat çekerek kentli hakkı, kamu yararı, çevre hakkı, barınma ve konut hakkı, sosyal ve kültürel haklar gibi kente ilişkin unsurları barındırdığını belirtti.

6 6 EKONOMI 27 Haziran 2014 Cuma Türkiye'de patates üretiminde birinci s rada yer alan Ni de'de, NÜ Tar msal Genetik Mühendisli i Bölümü, Hollanda, Peru, Macaristan, Japonya ve Amerika'dan bilim insanlar ile kurakl a dayan kl patates türü üretmek için çal flmalara bafllad. Kurakl a dayan kl patates gelifltirilecek Toyota, hibrit motorlu araç sat fl nda iddial Toyota Türkiye Pazarlama ve Sat fl Afi Pazarlama Direktörü Akda, "2020 y l civar nda Toyota'n n binek otomobillerde özellikle C segmentinde Avrupa'da sataca 2 otomobilden biri hibrit olacak" dedi. S VAS - SERHAT ZAFER - Toyota Türkiye Pazarlama ve Sat fl Afi Pazarlama Direktörü Murat Akda, Toyota'n n, Avrupa'da 2020 y - l nda C segmentinde sataca her 2 otomobilden birinin hibrit motorlu olaca n Akda, bir programa kat lmak için geldi i Sivas'ta AA muhabirine yapt aç klamada, hibrit motorlu araçlar n otomotiv sektörünün gelece inde çok önemli bir yere sahip oldu unu belirtti. h zlarda ya da dururken herhangi bir yak t tüketimi yok. Bu da toplam tüketime son derece olumlu bir flekilde yans yor. Fabrika de erlerine bak ld zaman 100 kilometrede 2-3 litre gibi de erleri görüyorsunuz. Bu de erler ne kadar az yak t tüketti ini anlat yor." Yaris modellerinde de hibrit araçlar önerdiklerini belirten Akda, Yaris'in d fl nda hibrit otomobillerin büyük ço unlu unda 1,8 litre motor oldu unu ifade ederek, "Türkiye'de N DE- BETÜL ABBAK - Türkiye'de patates üretiminde ilk s rada yer alan Ni de'de kurakl a dayan kl patates çeflidi üretilmesi için çal flmalara baflland. Ni de Üniversitesi (NÜ) Tar m Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tar msal Genetik Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. Mehmet Emin Çal flkan, AA muhabirine yapt aç klamada, son y llarda dünyada küresel s nmaya ba l iklim de- iflikli i yafland, ya fl ve su kaynaklar n n azalmas nedeniylekurakl a dayan kl patates çeflidi gelifltirmek için proje haz rlad klar n Yurt d fl ndan bilim insanlar ile ortak çal flma yürüttüklerini ifade eden Çal flkan, flunlar kaydetti: "Amerika, Macaristan, Peru, Hollanda ve Japonya'da uzun y llar kurakl a dayan kl patates çeflidi üretmek için çal flmalar yapan bilim insanlar yla iletiflime geçtik. Üniversitemize gelerek çal flt klar materyallerden örnekler getirdiler. fiu an da örnekleri ço alt yoruz. Yürüttü ümüz ortak çal flma sonucunda kendi ürettikleri çeflitlerle bizim bölgeye uygun çeflitler gelifltirece iz. Amac m z kurakl tolere edebilecek, dayan kl daha az su ile kaliteyi düflürmeden ayn verimi alabilece imiz çeflitleri gelifltirmek." Çal flkan, 2015 y l nda projeyi hayata geçireceklerini belirterek, örnek materyalleri sadece gen kayna olarak kullanacaklar n ifade etti. Verimi azaltmadan kurakl a dayan kl l sa laman n zor oldu unu vurgulayan Çal flkan, "Patates bitkisinin yetiflme süresince yaklafl k 20 defa, yumru büyütme döneminde ise 4 kez sulama yap l yor. 1 dekar arazide yaklafl k 1 ton su kullan l yor. Yeni çeflitlerimizde bu rakamlar yüzde 50 düflürebilirsek çok büyük bir baflar olacak. Test denemeleri ve tat denemeleri burada yap lacak. Ayn zamanda bir di- er amac m z da bölge insan n n damak tad na uygun çeflit üretmek" diye konufltu. Ni de denilince patates, patates denildi inde de Ni de akla geldi ini vurgulayan Çal flkan, "Türkiye'de ilk kez NÜ'de kurulan Tar m Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tar msal Genetik Mühendisli i Bölümü olarak birinci misyonumuz patates yetifltiricili inde yaln z Türkiye'de de il dünya çap nda da tan nan, araflt rmalar ses getiren bir bölüm olmak" diyerek sözlerini tamamlad. Ramazanda bütçeyi aflmamak için tüyolar KONYA - AYfiE fiensoy- Tüketiciler Birli i Genel Baflkan Naz m Kaya, Ramazan al flverifline haz rlanan tüketicilere, kuru bakliyatlar ve kuru g day flimdiden temin etmeleri önerisinde bulundu. Kaya, AA muhabirine yapt aç klamada, her Ramazan ay nda oldu u gibi bu y l da Ramazan f rsatç - lar n n ifl bafl nda olaca n Ramazan aylar nda fiyatlar izlemeye ald klar n, özellikle o ay tüketilen ikraml k sofralarda kullan lan et, kahvalt l k, sebze ve meyve ürünlerinde ciddi fiyat art fllar yafland n belirten Kaya, olas fiyat art fllar - n n bu Ramazanda da yaflanaca ndan endifle ettiklerini dile getirdi. Kaya, Ramazanda fiyatlar takip ettiklerini, beklenmedik flekilde ciddi anlamda fiyat art fl yaflan rsa hem sektör hem de firmalar n deflifre edilece inin alt n çizdi. Fiyat art fl n n sebze ve meyvede beklendi ine iflaret eden Kaya, flöyle devam etti: "Sebze ve meyvede iklim flartlar n n dengesizli i, afl r ya fl veya kurakl k bahane edilerek fiyat art fl yap labilir. Örne in ette spekülatif fiyat art fl olabilir diye endifle ediyoruz. Zaten oldu u taktirde bunu yapanlar deflifre edilecektir. Tüm al flverifller Ramazan ay na veya hemen arefesine b rak lmamal. Tüketicilerimiz flimdiden gidip özellikle kuru bakliyatlar, kuru g dalar temin etsinler. Hem çeflit bulma noktas nda hem de iyi fiyatlarda al flverifl yapm fl olurlar." Peru'ya yat r m ça r s Peru'ya yat r m ça r s ADANA - Peru Ticaret Ataflesi Fernando Albareda, yabanc yat r mc lara ülkelerinde cazip f rsatlar sunduklar n Albareda, Adana Ticaret Odas 'nda düzenlenen toplant - da, Peru Ticaret Merkezi stanbul Ofisini tan tarak, ülkesindeki yat r m olanaklar hakk nda ifl adamalar na bilgi verdi. Peru'nun, Latin ülkeleri aras nda ekonomik aç dan "en istikrarl ve misafirperver" oldu unu savunan Albareda, 10 y lda önemli ekonomik geliflmeler kaydettiklerini, bu amaçla hem Asya hem Avrupa ülkelerine Peru'da yat r m yapmalar için cazip imkanlar sunduklar n ifade etti. Albareda, Peru'da özellikle madencilik ve elektrik sanayisi alanlar nda yat r m olana bulundu unu belirterek, ''Latin Amerika ülkeleri aras nda en düflük enflasyona sahip ülkeyiz. Döviz dalgalanmas çok az yaflan yor. Hatta son 16 ayd r sabit düzeyde seyrediyor. stikrarl bir vergi oran na sahibiz. Latin Amerika ülkeleri aras nda yat r m yap lacak en iyi ülkeden biriyiz. Yat r mc lara kolayl k sa lamak için yasalar yap - yoruz. Ülkemizde yabanc yat r mc lar için çok cazip f rsatlar sunuyoruz'' dedi. Türkiye ile serbest ticaret anlaflmas yönünde görüflmelerin sürdü ünü vurgulayan Albareda, iki ülke aras ndaki 400 milyon dolarl k ticaret hacminin art r - labilece ini, Türkiye'nin kendileri için önemli pazar konumunda bulundu unu dile getirdi. Adana Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Atilla Menevfle de kentin ihracat kapasitesini art rmay öncelikli hedef seçtiklerini Yepyeni bir teknoloji olan hibrit araçlara Toyota'n n öncülük etti ine dikkati çeken Akda, bu teknolojinin büyük bir h zla dünyan n neredeyse bütün pazarlar nda pay kazand n ifade etti. Akda, Avrupa'n n birçok flehrinde, ABD'de ve Japonya'da hibrit araçlar n yayg nlaflt n dile getirerek, flunlar söyledi: "Bugüne kadar Toyota olarak yaklafl k 6,5 milyon hibrit otomobil satt k. Hibrit konusunda Prius markal otomobiller, ikonik hale geldi. Bunlar n gelece i çok parlak ve dünyan n büyük bir ço unlu unda da oldukça ciddi pazar paylar na ulaflm fl durumda y l civar nda Toyota'n n binek otomobillerde özellikle C segmentinde Avrupa'da sataca 2 otomobilden biri hibrit olacak. Bu teknolojinin büyük avantajlar var. Sürüfl konforu inan lmaz, sessizli iyle kendinizi içinde iyi hissetti iniz bir araç. Bunun d fl nda yan faydalar da var. Karbondioksit sal n m çok düflük, dolay s yla çevreye zarar vermiyor. Yak t tüketimi de son derece düflük. Trafik yo unlu u olan büyükflehirlerde bu arabay kullan rken düflük maalesef 1,6 litrenin üzerindeki motor hacimlerinde vergi son derece yüksek. Bu nedenle trafikte çok fazla hibrit araba görmüyorsunuz. Yak t tüketiminin oldukça düflük, sürüfl konforunun en üst seviyede oldu u bu modellerin Türkiye'de vergilendirmede yap lacak de ifliklikler ya da verilecek teflviklerle makul seviyelere çekilece ini ve Türk halk n n da bu yüksek teknolojiden faydalanaca n düflünüyorum" diye konufltu. Akda, hibrit motorlu araçlarda Türkiye pazar nda çok yüksek adetlere ulaflamad klar na dikkati çekerek, bunun vergilendirmeden kaynakland n savundu. Türkiye hedefinin gerçekleflebilmesi için vergilendirmeyle ilgili iyilefltirmelerin yap lmas gerekti ini dile getiren Akda, "Böyle bir ön koflul oldu u için kendimize henüz hedef koymad k. Düflüncem, Türkiye'deki vergilendirme sisteminin dünyadaki kriterlere yaklaflt r lmas yönünde. Böyle oldu u zaman da zaten bu teknolojiyi en ileri seviyede kullanan Toyota, Türkiye'de de bu hedefe do ru koflacakt r" dedi. T.C. ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YE BAfiKANLI INDAN (TAfiINMAZ MAL SATIfi HALE LANI) Mülkiyeti Belediyemize ait afla da ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numaras, muhammen bedeli, geçici teminat yaz l tafl nmaz 2886 say l kanunun 36. maddesi gere ince, Kapal Zarf usulü ile peflin bedelle mülkiyet sat fl yap lacakt r. 1- hale Hipodrom Caddesi No: 5 deki Belediye Hizmet binas n n 18. kat nda bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMEN ' nce yap lacakt r. 2- hale suretiyle sat fl yap lacak tafl nmaz n sat fl flartnamesi her gün çal flma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binas 14. kat nda bulunan EMLAK ve ST MLAK DA RES BAfiKANLI I Tafl nmazlar fiube Müdürlü ünde görülebilir. 3- haleye ifltirak edecek olanlar 250 TL karfl l nda flartname almak zorundad rlar. 4- hale için verilen teklif mektuplar verildikten sonra geri al namaz. 5- hale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek mebla rakam ve yaz ile okunakl bir flekilde (Silinti, kaz nt olmayacak) yaz lacakt r. 6- Teklif mektuplar n n en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yap laca adreste bulunan ENCÜMEN Baflkanl na (7. katta bulunan Yaz iflleri ve Kararlar Dairesi Baflkanl na) verilmesi flartt r. Bu saatten sonra verilecek teklif mektuplar veya her hangi bir nedenle oluflacak gecikmeler dikkate al nmaz. 7- Sat fl flartnamesinde belirtilen hususlarla tafl nmaza ait dosyas ndaki bilgileri ve tapudaki takyidatlar al c aynen kabul etmifl say l r. halenin kesinleflmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Sat fl fiartnamesine ayk r bir talepte bulunamazlar. 8- Sat fltan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçlar, al m sat m giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler al c ya ait olup, al c taraf ndan kanuni süresinde ödenecektir 9- hale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeri inde belirtmek koflulu ile ihaleyi yap p yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN ce uygun görülerek karara ba lanan ihale karar ise; ta Amiri nin ONAY n takiben geçerlilik kazanaca gibi, ta Amiri nin ihaleyi fesh etmesi halinde, ifltirakçi idareye karfl herhangi bir hak iddias nda bulunamaz. 10- fl bu ihale ilan genel bilgi mahiyetinde olup, sat flta ihale flartnamesi hükümleri uygulanacakt r. S ra Ada/ Plan Alan Hisse Muhammen Geçici hale No lçesi Mevkii Parsel Amac (m2) (m2) Bedel (TL) Teminat (TL) Saati 1 Yenimahalle Susuz 63318/2 Konut 10, Tam 5,329, , :00 2 Yenimahalle Susuz 63310/4 Konut 10, Tam 5,257, , :02 3 Yenimahalle Susuz 63311/1 Ticaret 4, Tam 2,478, , :04 4 Yenimahalle Alacaatl 60959/6 Konut Tam 324, , :06 5 Yenimahalle Alacaatl 60913/2 Konut 5, Tam 1,553, , :08 6 Yenimahalle Alacaatl 44551/5 Konut Tam 331, , :10 7 Yenimahalle Alacaatl 44550/6 Konut 2, Tam 850, , :12 Resmi lanlar (BASIN ) (www.bik.gov.tr)

7 EKONOMI KAYISIDAK Z RA DON mevsimlik iflçiyi vurdu MALATYA - RAMAZAN KAYA - Kay s hasad nda çal flmak için önceki senelerde ortalama bin mevsimlik iflçinin geldi i yöreye, bu y l bin bin civar nda kiflinin geldi i tahmin ediliyor. Kay s Araflt rma stasyonu Müdürü Abdullah Erdo an, Karakaya Baraj Gölü k y s ndaki bir kay s bahçesinde AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'de y ll k ortalama 780 bin tona ulaflan yafl kay s rekoltesinin 411 bin tonunun Malatya'dan karfl land n belirterek, bu y lki rekoltenin zirai don nedeniyle yaklafl k 30 bin ton olaca n Hasat döneminde kay s bahçelerinde her y l hareketlilik yafland n ifade eden Erdo an, bu sene ise bu hareketli görüntülerin yerini sessizli e b rakt n belirtti. Karakaya Baraj Gölü k y s ndaki bahçelerdeki a açlar n zirai dondan k smen etkilendi ini ve burada hasad n bafllad n anlatan Erdo an, "Kay s hasad n n maalesef Malatya için buruk bafllad ndan bahsedebiliriz. Di er y llara bakt m z zaman, hemen hemen TIBB C HAZ SATIN ALINACAKTIR DR. SAM ULUS KADIN DO UM, ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU T bbi Cihaz al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Babür Cad. No: Telsizler ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 7 kalem t bbi cihaz Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Dr. Sami Ulus Kad n Do um, Çocuk Sa l Ve Hastal klar E itim Ve Araflt rma Hastanesi Deposu c) Teslim tarihi: Cihazlar ve demirbafllar sözleflme imzaland tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Dr. Sami Ulus Kad n Do um, Çocuk Sa l Ve Hastal klar E itim Ve Araflt rma Hastanesi Babür Caddesi No: Telsizler ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili- in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Ürünlerin piyasaya arz na iliflkin belgeler: stekliler yürürlükteki mevzuat gere ince zorunlu olmas durumunda cihazlar n Türkiye Cumhuriyeti laç ve T bbi Cihaz Bilgi Bankas na kay tl oldu u gösterir Barcode numaralar tekliflerinde belirtilecektir. Teklif edilen ürünler Sa l k Bakanl nca onayl olacakt r stekliler teklif dosyalar nda T.C. laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas na üretici ve / veya ithalatç firmalar n ve bu firmalar n ad alt nda bayiliklerinin kay tl oldu unu belgelendireceklerdir Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: stekliler teklif etmifl olduklar cihazlar n teknik özelliklerini gösterir katolog v.b. aç klay c dökümanlar teklifleri ile birlikte sunacaklard r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l Dr. Sami Ulus Kad n Do- um, Çocuk Sa l Ve Hastal klar E itim Ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Bölümü adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dr. Sami Ulus Kad n Do um, Çocuk Sa l Ve Hastal klar E itim Ve Araflt rma Hastanesi Babür Caddesi No: Telsizler ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-8478) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar "Dünya kay s baflkenti" olarak bilinen Malatya'da mart ay n n son günlerinde etkili olan zirai donun kay s a açlar nda zarara yol açmas nedeniyle bölgedeki bahçelere çal flmak üzere gelen mevsimlik iflçi say s nda çok büyük oranda düflüfl yafland. bütün bahçelerde bir iflçi çad r ve yo un bir faaliyetin oldu unu görüyorduk. Maalesef, bu y l sadece bu bölgelerde, sahil bölgelerinde kay s n n oldu unu, dolay - s yla burada da fazla bir iflçi yo unlu unun olmad n görüyoruz" dedi. Dondan daha az etkilenen bölgelerde de a açlarda çok fazla kay s yo unlu u olmad na de inen Erdo- an, çiftçilerin hasad genelde kendi ifl gücüyle, k smen de d flar dan gelen iflçilerle yapmaya çal flt klar n aktard. Abdullah Erdo an, Ad yaman, fianl urfa, Diyarbak r, Hatay ve çevre illerden her y l binlerce mevsimlik iflçinin kay s hasad döneminde kente geldi ini an msatarak, "Geçmifl y llarda Malatya'ya çok yo un iflçi girifli oluyordu. Yap lan tespitlere göre, y ll k ortalama bin mevsimlik iflçi girifli oluyordu. Bu, hakikaten çok büyük bir ifl gücüydü. Hem iflçiler hem çiftçiler aç s ndan bu aylarda yo un bir dönem geçiriyorduk ama bu y l yaflanan so uk zarar nedeniyle Malatya'n n hemen hemen yüzde 95'inde kay s yok. Bölgeye gelen mevsimlik iflçilerin bu y l yaklafl k bin bin civar nda tahmin ediliyor. Bu da çok düflük bir rakam. Bir hafta 10 gün sonra da zaten kay s hasad bitmifl olacak, öyle görünüyor" diye konufltu. Kay s üreticisi Bedri O uz (67) da Karakaya Baraj Gölü k y s ndaki bahçesinin dondan k smen etkilendi ini dile getirdi. Di er kay s üreticilerine göre kendisini flansl hissetti ini belirten O uz, "Bizim bu çevrede kay s olmad için hepimiz üzgünüz. Bu sene hasat edece im kuru kay s 10 ton ya da 12 ton olur, geçen sene 20 tondu. Yine, buna da flükrediyoruz, sahil boyunday z. Bu sene bizim var. Bizim bu ana caddeden yukar da, hiçbirinde yemek için bile yok. Biz, flükrediyoruz. Ne yapal m, inan ki onlar için de üzülüyoruz. Biz, her sene iflçi çal flt r yorduk, bu sene 8-9 kifli var. Yani rekolte çok düflük. Ne yapal m, kader böyle" dedi Haziran 2014 Cuma Çin'e bile bal sat yoruz S VAS - ÖNDER FELEK - Türkiye Ar Yetifltiricileri Merkez Birli i (TAB) Baflkan Baflkan Bahri Y lmaz, son y llarda ar c l k sektöründe yaflanan olumlu geliflmelerle Türkiye'den dünyan n bir numaral bal üreticisi Çin'e bile bal ihraç edilmeye baflland n Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, ar c l k sektörünün sadece bal üretmedi ini, tar msal üretimdeki verim art fl na da çok ciddi katk lar sa lad n belirtti. Yap lan araflt rmalarda ar c l k sektörünün tar msal üretimde verime yüzde 38 katk sa lad n n tespit edildi ine dikkati çeken Y lmaz, "Yani ar lar olmazsa tar msal ürün yüzde 38 daha az oluyor. Bu, açl k demektir. Kiraz, erik, fleftali ve kay s gibi tek çekirdekli bitkilerin yüzde 100'ünün ar ya ihtiyac var. Korunga ve yonca gibi bitkilerin de yüzde 90' ar ya ihtiyaç duyar. Ar olmazsa bu bitkiler, tohum tutmuyor ve meyve vermiyor" dedi. Ayçiçek veya pamuk üreticilerinden baz - lar n n kulland ilaçlar nedeniyle ar lar n öldü ünü öne süren Y lmaz, bu ilaçlama yöntemiyle ilgili mücadelelerinin devam etti ini Y lmaz, ar - c l n tar msal üretime katk - s n n yan s ra elde edilen bal n da insan sa l na çok say da faydas - n n bulundu una iflaret ederek, "Bal n faydas ölçülemez. Bal flekerleri midede sindirilebildi i için besin olarak fevkalade iyidir. Bilim adamlar, bal n yendikten 15 dakika sonra beyne kar fl p, beyni besledi ini söylüyor. Bal yiyen insan erken uyan yor. Beyni besleyen bal flekeri, ayn zamanda kifliye enerji veriyor" diye konufltu. Türkiye'de y lda ortalama 94 bin ton bal üretildi ini belirten Y lmaz, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n kovan bafl na verdi i destekle üreticilere çok önemli katk sa lad n vurgulad. Kay tl ar c lara geçen y l kovan bafl na 8 lira destek ödemesi yapan G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n 2013 y l nda bu yolla sektöre 43 milyon lira aktard n kaydeden Y lmaz, bu y l ise bu deste in kovan bafl na 10 liraya ç kt n ifade etti. Savunman n lideri Aselsan ANKARA- Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK), doland r c l k olay na maruz kal nmamas için kendilerini BDDK personeli olarak tan tarak kredi masraf, komisyon veya kredi kart aidatlar n n iadesini sa layacaklar n vadeden kiflilere itibar edilmemesi gerekti i bildirildi. BDDK'dan yap lan yaz l aç klamada, son günlerde kuruma ulaflan flikayet ve bas n yay n organlar nda yer alan haberlerden, kendilerini BDDKpersoneli olarak tan tan kiflilerin banka müflterilerine çeflitli iletiflim araçlar yla ulaflarak bankac l k ürünlerine ait masraf ve komisyonlar ile kredi kart aidatlar n n iadesini sa layacaklar vaadinde bulunduklar n n anlafl ld belirtildi. ANKARA- HÜSEY N KARATEPE - Aselsan, stanbul Sanayi Odas ( SO) taraf ndan haz rlanan ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu" listesinde savunma sanayi firmalar aras nda ilk s rada yer ald. SO'nun 2013 y l na iliflkin haz rlad söz konusu araflt rmaya göre, 1975 y l nda Türk Silahl Kuvvetlerinin haberleflme cihaz ihtiyaçlar n n karfl lanmas amac yla kurulan Aselsan, 1 milyar 833 milyon 875 bin 752 liral k üretimden sat fl (kurulufllar n kendi üretti i ürünlerden yapt sat fl) gerçeklefltirdi. fiirket, söz konusu sat fl ile SO 500 listesinde savunma sektöründe faaliyet gösteren firmalar aras nda ilk s raya yerleflirken, tüm sektörler bak m ndan 35'inci s rada yer ald. Tüm sektörler itibariyle Türkiye genelinde 2012'de 46'nc s radan kendisine yer bulan flirket, 2013'te gerçeklefltirdi i at l mlar ile 11 basamak yükselmifl oldu. Savunma sanayisi için tekerlekli hafif z rhl araçlar baflta olmak üzere birçok ürün gelifltiren Otokar da 2013'te gerçeklefltirdi i 1,5 milyar liray aflan sat fl ile listede 47'nci s rada yer ald. fiirket, 2012 y l nda 87'nci olmufltu. Türkiye'nin savunma sanayisinde d fla ba ml l n azaltmak amac yla kurulan Türk Havac - l k ve Uzay Sanayii Afi (TUSAfi) da geçen sene gerçeklefltirdi i 1 milyar 16 milyon liral k sat fl ile 74'üncü s radan listeye girmeyi baflard. fiirket, 2012'de 83'üncü s rada yer al yordu. Listede di er savunma sanayi flirketlerinden olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 107, HAVELSAN 144, ROKETSAN 147 ve Tusafl Motor Sanayii Afi 192'nci s rada yer ald. BDDK'dan önemli bir doland r c l k uyar s Banka müflterilerinin kiflisel bilgilerini temin eden kiflilerin, haks z kazanç sa layabilecekleri uyar s yap lan aç klamada, flu ifadelere yer verildi: "Kurumumuz taraf ndan vatandafllar m z telefonla aranmamakta ve vatandafllar m z n bankac l k ifllemlerinde kulland klar kiflisel nitelikli bilgiler hiçbir flekil ve surette talep edilmemektedir. Herhangi bir doland r c l k olay na maruz kal nmamas aç s ndan, kendilerini BDDK personeli olarak tan tarak kredi masraf, komisyon veya kredi kart aidatlar n n iadesini sa layacaklar n vadeden kiflilere kesinlikle itibar edilmemesi, kiflisel bilgilerin korunmas hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi büyük önem tafl maktad r."

8 8 KÜLTÜR-SANAT 27 Haziran 2014 Cuma Muhteflem Yüzy l n hazineleri stanbul da sergilenecek ZM R - TOLGA ALBAY - 3. Murad' n padiflahl döneminde Harem'in yenilenmesi amac yla smarlanan yüzlerce eflya ve aksesuar tafl yan ancak yolculuk s ras nda batan gemideki eflyalar as rlar sonra adresine ulaflacak. H rvatistan' n Gnaliç adac yak nlar ndaki gemi bat ndan ç - kar lan 16' nc yüzy l hazineleri, gelecek y l sergi olarak stanbul'a getirilecek. H rvatistan ve Türkiye aras nda en önemli kültürel iflbirli i projeleri aras nda gösterilen "Gnaliç Bat Yüzy l Hazineleri" sergisi için çal flmalar devam ediyor. Projeyi yürüten Türkiye Sualt Arkeolojisi Vakf 'n n baflkan O uz Aydemir, AA muhabirine yapt aç klamada 2013 y l n n UNESCO taraf ndan Piri Reis'in Amerika haritas n n 500. y l ilan edilmesi kapsam nda H rvatistan'daki 6 kentte Piri Reis Kartograflar sergisi düzenlediklerini ifade etti. HALFET EL SANATLARI Ankara'da görücüye ç kt Halfeti Kaymakaml Halk E itim Merkezi Müdürlü ünce baflkentte, el sanatlar sergisi aç ld. ANKARA - TBMM Mustafa Necati Kültür Evi'ndeki aç l fl törenine AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Hüseyin Çelik, TBMM Baflkan Vekili Sad k Yakut, K z lay Genel Baflkan Ahmet Lütfü Akar, Türk Hava Kurumu Genel Müdürü Yusuf Güngör, Halfeti Kaymakam Mehmet Keklik, fianl urfa l Milli E itim Müdürü Metin zci, Ankara fianl urfal lar Dernek Baflkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Gaziantep Halfeti Dernek Baflkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün day s araflt rmac yazar Abdullah Sato lu, Cumhurbaflkan Turizm Dan flman Ayça Adal lar ve çok say da davetli kat ld. AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Çelik, burada yapt konuflmada, kendisinin Gaziantep Milletvekili oldu unu hat rlatarak, "Birecik Baraj Gölü, Gaziantep ve fianl urfa aras nda güzel bir yer. Sizlere bir güzel haberin müjdesini vereyim. Birecik Gölü'nde turizmin emrinde çal flmas için güzel bir gemi yapt r yoruz. nflallah en k sa zamanda hizmete girecek" dedi. TBMM Baflkan Vekili Yakut da sergiye eme i geçenlere teflekkür etti. Böyle çal flmalar n kültürlerin gelecek nesillere aktar lmas nda büyük önem tafl d na dikkat çeken Yakut, 1980'de Halfeti'de Cumhuriyet Savc s olarak görev yapt n o günden bu güne dostluklar n n irtibatlar n n hep sürdü ünü ifade etti. SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) 12 Eylül 1980 Darbesinden Notlar 12 Eylül 1980 darbesiyle ilgili hemen hemen notlar var, yaflad klar var. Burhan Garip fiavl, o günlerle ilgili notlar tutmufl ve bunlar n kitap olarak yay nlan fl n sa lam fl. Merkezi Ankara da bulunan, e itimci, yazar, flair ve araflt rmac Metin Turan n sahibi ve yötecisi oldu u Ürün yay nlar aras nda Günyüzü gören, Burhan Garip fiavl n n 96 sayfal k, 12 Eylül 1980 Darbesinden notlar adl kitab, Kaybetti im bu notlar y llar sonra buldum, okudum, bir yerine dokunmad m notuyla bafll yor. Ankara dan Mufl a yap lan bir yolculuktan sonraki duygularla bafll yor masamda bulunan Burhan Garip fiavl imzal kitap. Sonra notlar: Balkona ç kt m. Afla da jandarma araçlar ve jandarmalar bekliyordu. Sabah ezan okunuyordu. Giyinip afla ya iniyorum. Beni almak için görevlendirilmifl astsubay, alay komutan Albay Savafl n selam yla bir çay içme davetini iletiyordu. Kap - da bekleyen askeri araca bindim. 12 Eylül 1980 Cuma. Burhan Garip fiavl, Mufl Garnizonunda, güneye bakan bir odadan duygular n notlara dökmeye devam ediyor. nce bir hüzünle sabah ilk kez duyuyor, yafl yor. Sigaralar n peflpefle yak larak odada volta atman n anlaml, düflündürücü oluflundan sözediyor bu kez. Uzun süredir fliir yazamaman n hüznü çöküyor omuzlar na yazar m z n, flairimizin. fiiirin bir yan ndan yakalamak için, ka t kaleme sar l yor Duygular karmakarafl k. Bir fleyler dökülüyor zihninden, dudaklar ndan kalemi arac l yla maas ndan ka t üzerine, sayfalar üzerine. lk bölümü flöyle bu fliirin: Birden bire Ferhat, Giriverdik karanl a, Sanki yan k bir türkü, Deli bir kurfluncas na ba r m zda, Giriverdik birden bire karanl a. Sonra uyuyan ko ufldan gelen sesler, erlerin nöbet de iflimleri. Yüzbafl n n cep radyosundan gelen Ne feryad edersin divane bülbül diye bafllayan türkü, türküler. Muhteflem Yüzy l dizisinin H rvatistan'da da ilgiyle izlendi ini, insanlar n Osmanl kültürüne çok merakl oldu unu anlatan Aydemir, yo un ilgi gören proje s ras nda bu ülke karasular içinde yer alan ve 16. yüzy lda batan ticaret gemisiyle ilgili projenin de gündeme geldi ini ifade etti y l nda Belçikal bir turistin tesadüfen buldu u bat kta su alt kaz ve kurtarma çal flmalar n n halen devam etti ini, gemiden ç kar larak temizlenen baz eflyalar n H rvatistan Tarih Müzesi'nde sergilendi ini ifade eden Aydemir, geminin Osmanl tarihini do rudan ilgilendirmesi nedeniyle sergiyi stanbul'a tafl ma fikrini hayata geçirmeye karar verdiklerini dile getirdi. Osmanl padiflah 3. Murad döneminde Topkap Saray 'nda ç kan yang n sonras Harem dairesinin yenilenmesi için eflya ve aksesuar siparifli verildi- ini, 1583 y l k fl aylar nda, çok say da eflya, aksesuar ve mücevherle yola ç kan geminin Dalmaçya'n n kuzey k y lar nda batt n anlatan Aydemir, flu bilgileri verdi: "Geminin sigorta belgelerinden tafl nan yükle ilgili net bilgiler edinebiliyoruz. Geminin tafl d yüklerin büyük bölümü Topkap Saray 'n n yenilenmesi için kullan lacak eflyalardan olufluyordu. Bulunan parçalar aras nda özellikle çelik bir sand ktan ç kan 43 metre boyunda dokunmufl ipek kumafl, Murano Adas 'nda yap lan cam eflyalar, flamdanlar dikkati çekiyor. Geminin yükleri aras nda yer alan Safiye Sultan ve Nurbanu Sultan' n smarlad mücevherlerin ise gemi batt ktan sonra sigorta flirketi taraf ndan bat ktan ç kar ld anlafl l yor. Atatürk'ün deste iyle kurulan Siverek teki rfan gazetesi, kapanman n efli inde fianliurfa - MEHMET fiükrü DOLAfi - Siverek ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün deste iyle 1923'te yay n hayat na bafllayan gazetenin ekonomik sorunlar nedeniyle kapanman n efli ine geldi i bildirildi. Mehmet Siret Bayar taraf ndan kurulan rfan gazetesi, yay n hayat na Atatürk'ün yard m yla 7 May s 1923'te bafllad. Birkaç kez el de ifltiren gazete, uzun y llar ayn ifl yerinde muhabirlik yapan Mehmet Güyüç taraf ndan 12 y l önce sat n al nd. Güyüç, AA muhabirine yapt aç klamada, gazetenin kurulma aflamas nda Atatürk'ten yard m istendi ini an msatt. Yard m talebine olumlu cevap veren Gazi Mustafa Kemal'in bask makinesi ve bir miktar para yard - m nda bulundu unu aktaran Güyüç, gazetenin yay n hayat n 91 y ld r sürdürdü ünü belirtti. Gazetenin uzun y llar haftal k ç kt n anlatan Güyüç, 2008'den itibaren günlük yay mlanan gazetenin çok say daki kifliye ifl imkan sundu u dile getirdi. Gazetenin son iki y ld r ekonomik sorunlarla bo ufltunu ifade eden Güyüç, flunlar kaydetti: "Yerel ilanlardaki düflüfl bizi olumsuz etkiledi. Gazetenin ayl k ortalama 5 bin lira gideri oluyor. Bu masraf karfl lamada güçlük çekiyoruz. Böyle giderse y l sonunu beklemeden gazeteyi kapatmak zorunda kalaca m. Gazeteyi 2023'e kadar tafl may hedeflemifltim ancak maddi sorunlar buna engel olacak." Güyüç, günlük 500 tiraj olan gazetesinin kapanmas n n bas n camias için bir kay p olaca n sözlerine ekledi....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Prof. Dr. fiükrü Haluk Akal n ile Türk Dil Kurumunun Çal flmalar ve Kaflgarl Mahmud Üzerine Sohbet (5) Bu kitaba sadece bir sözlük olarak de il, Türk kültürünün hazinesi olarak bakabiliriz. Türk kültürünün hazinesi ve ilk ansiklopedimiz. Bak n z flimdi zaman zaman insanlar m z n dile karfl, ayd n m zda da bu var, bak fl nda böyle Türkçeyi küçümseyici ifadeler var. Bugün yeryüzünde olan baz diller yokken Kaflgarl Mahmud ad m ad m bütün Türk dünyas n dolafl p Türkçenin bu ilk sözlü ü, ilk dilbilgisi kitab ayn zamanda ilk Türk ansiklopedisini ortaya koyuyor. Ne var burada? Kelimeleri tan ml yor ama o kelimeleri anlat rken o kelimelerin kültür dünyam zdaki yerini de ortaya koyan ipuçlar n veriyor. Mesela; Türklerin göçebe oldu unu anlat r baz lar Türk tarihini, Türk uygarl n bilmeyen kifliler. Ama okuyoruz ki Divanü Lugat-it Türk te ütüg kelimesinden bahsediyor. Bugün ütüg kelimesinin sonundaki g sesi düfltü, ütü oldu. Bin y l önce Kaflgarl Mahmud flöyle tarif ediyor: Malaya benzer, demirden yap l r, sap vard r, s t l r, elbiselerin k r fl kl klar n gidermek için kullan l r. Bu bilgi bize Türklerin bin y l önce ütüyü kulland n gösteriyor. Böyle bir göçebe toplum olabilir mi? Ütüyü kullanan, ütülü elbiselerle dolaflan ve erkeklerin ipek mendil tafl d n anlat yor. Eldiven giydiklerini anlat yor. Türk çocuklar n n futbola benzeyen bir oyunu oynad n ve ad n n tepük oldu unu söylüyor Kaflgarl Mahmud. Burada Türklerin yaflay fllar ile ilgili bilgilerin yan s ra hastal klar nda hangi tedavi usullerini kulland klar var, yemekleri var, giysiler var, kad nlar n takt klar, ziynet eflyalar Sadece orada edebi örnekler yok. Bu örneklerin yan s ra, ben öyle diyorum, Divanü Lugat-it Türk Türk ün kendisidir, Türk ün hayat d r. Bugüne önemli bir mesaj var Divanü Lugat-it Türk te. Ne var Divanü Lugat-it Türk ün söz varl nda? O uzlar n, Uygurlar n, Karahanl lar n, K rg zlar n, Tatarlar n, Baflk rtlar n, bütün Türk topluluklar n n söz varl var. Onlar n sözlü ü, onlar n kültürü var. Peki bütün bunlar hangi ad alt nda toplam flt r Kaflgarl Mahmud: Divanü Lugat-it Türk. Divanü Lugat-it Türki dememifl, Türk demifl. Bu son derece önemlidir. flte biz bu kültür hazinemizi, Türk kültürünün, Türk uygarl n n köklerini ortaya koyan; Türk dilinin köklerini ortaya koyan bu eserimizi tan tmak, Kaflgarl Mahmud u tan tmakt r amac m z. Bununla birlikte bu eserin bulunuflunu sa layan Ali Emiri Efendi yi, ilk yay m n gerçeklefltiren Kilisli Muallim R fat, çevirisini yapan Besim Atalay, hepsini de sayg ve rahmetle an yoruz. Dilimiz son derece zengin. Divanü Lugat-it Türk de Türkçenin zenginli ini ortaya koyan en önemli kaynakt r. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Ben gerçekte zulmetim nurundan yans r ziyâ, Beni sarhofl ediyor senin gibi bir rüyâ. Ruh eflimsin flüphesiz kalbime vurdun kilit, Anahtar m olmadan anlams z olur dünyâ.

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 27 Haziran 2014 Cuma 9 Yazar Buhari, Adana da okurlar yla bulufltu ADANA - Ça dafl Türk Edebiyat n n önemli kalemlerinden M. Haki Buhari, Benim Yarim Nilüfer Çiçe i: Lien adl yeni kitab n Adana da okurlar için imzalad. Adana Optimum Outlet in 2 nci kat nda düzenlenen imza gününe Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü ve ASK Genel Müdür Vekili Rahmi Pekar da kat ld. Etkinli in aç l fl konuflmas n yapan Yazar Buhari, yeni kitab n okuyucular yla buluflturman n mutlulu unu yaflad n, kitap çal flmalar n n devam edece ini belirtti. Yazar Buhari, "Dünyan n her köflesinde okuyucular m z var, yo un bir flekilde kitap iste inde bulunuyorlar. Amerika, Azerbaycan, BURSA - Bursa Büyükflehir Belediyesi Sanat ve Meslek E itimi Kurslar (BUS- MEK) kursiyerlerinin el eme i ürünlerinin yer ald Do adan Sanata temal BUS- MEK 9. Genel Sergisi, Atatürk Kongre Kültür Merkezi nde (Merinos AKKM) spanya gibi ülkelere kitap gönderiyoruz. Umuyorum ki okuyucular m n deste i ile 'Benim Yarim Nilüfer Çiçe i' uluslararas bir kitap haline dönüflecek. dedi. Öykü kitab n n hayat nda dönüm noktas oldu unu söyleyen Buhari flöyle devam etti: Y llarca spor ve siyaset gibi genifl kitlelerin yer ald sosyal alanlarda bulundum, ama edebiyat dünyas n n içinde olmak çok farkl bir olay. Bu kitap bana çok büyük sevinç ve mutluluk sa lad. Bugün bizleri yaln z b rakmayan baflta Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü olmak üzere çok de erli okuyucular ma teflekkür ediyorum. törenle izlenime aç ld. Japonya dan stanbul a tafl nan ve i ne oyas e itimi almak üzere her hafta Bursa ya gelen Kanoka Sasaki, BUSMEK te ald e itim nedeniyle ufkunun geniflledi ini Büyükflehir Belediyesi Sanat ve Meslek E itimi Kurslar (BUSMEK) taraf ndan geleneksel olarak gerçeklefltirilen ve bu y l 9. su düzenlenen sergi, Do adan Sanata temas yla haz rland. Büyükflehir Belediyesi nin vatandafllara merak ettikleri sanatsal alanlarda beceri kazand rmak, mesleki ve sosyal geliflimlerini sa lamak ve unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatlar yaflatmak amac yla hayata geçirdi i sanat ve meslek e itimi kurslar n n 9. Genel Sergisi, vatandafllardan büyük ilgi gördü. Kursiyerlerin el eme i göz nuru eserleri Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) fuaye alan nda düzenlenen programla 3 ayr sanat galerisinde sanatseverlerin be enisine sunuldu. Mehter mza gününde duygu ve düflüncelerini dile getiren Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü ise Çok de erli yazar m z Say n Haki Buhari, Türkiye nin en de erli edebiyatç lardan birisi olarak kabul gördü.y llar boyunca elde etti i kazan mlar n sonucunda çok güzel ifllere imza atarak, öykü kitab ile genifl kitlelere ulaflmay baflard. Kendisi Adana m z n yetifltirmifl oldu u de erler aras ndad r. Burada kendisiyle olmaktan onur duydum. diye konufltu. Kitaplar n imzalayan Buhari, k sa sohbetler de etti i okurlar n n an foto raf çektirme isteklerini de yerine getirdi. Sinevizyon gösterimi ve canl müzikle renklenen etkinli e binlerce ziyaretçi kat ld. (CHA) Japon Sasaki, i ne oyas e itimi almak için her hafta Bursa'ya geliyor Tak m ve Büyükflehir Belediyesi Bandosu nun konseriyle bafllayan serginin aç l fl törenine kursiyerler yo un ilgi gösterdi. Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, flunlar kaydetti: "BUSMEK te merak ettikleri alanlarda kurslara kat lan vatandafllar, hem kendilerini gelifltiriyorlar hem de aile ekonomilerine katk sa l yorlar. Farkl semtlerde farkl branfllarda vatandafllara kurslar veriyoruz. Bu y l 18 bin kursiyerin e itim ald BUSMEK, 19 merkezde kurslar n gerçeklefltirdi, Büyükflehir s n rlar n n genifllemesi nedeniyle bu rakam gelecek y l 30 un üzerine ç kacak. Her fley Bursa ve Bursal lar için. Talep büyük, hizmete devam edece iz." l Milli E itim Müdürü Mustafa Bilici de BUSMEK projesinin önemine iflaret etti. Japonya dan stanbul a tafl nan ve i ne oyas e itimi almak üzere her hafta Bursa ya gelen Kanoka Sasaki, BUSMEK te ald e itim nedeniyle ufkunun geniflledi ini (CHA) Pierre Loti konusunda Türk edebiyat nda en a r elefltiriyi Naz m Hikmet yapm flt r. Onun ad na müstakil bir fliir yazm fl ve bu fliirinde Bat n n Do uya karfl romantik oryantalist bak fl n ve sömürgeci anlay fl n Marksist dünya görüflü aç s ndan yermifltir. Özellikle de siyasî, tarihî ve ekonomik aç dan elefltirir. Yorum gerektirmeyecek kadar aç k olan bu fliirinin tamam n al yoruz: P YER LOT Esrar1 Tevekkül! K smet! Kafes, han, kervan flad rvan! Gümüfl tepsilerde rakseden sultan! Mihrace, padiflah, Bin bir yafl nda bir flah. Minarelerden sallan yor sedef nal nlar, burunlar k nal kad nlar ayaklar yla gergef dokuyor. Rüzgârlarda yeflil sar kl imamlar ezan okuyor! te frenk flairinin gördü ü flark! flte dakikada bas lan kitaplar n flark! Lâkin ne dün ne bugün ne yar n böyle bir flark yoktu, olmayacak! fiark üstünde ç plak esirlerin aç geberdi i toprak! fiarkl dan baflka herkesin orta mal olan memleket! Açl n k tl ktan öldü ü diyar! A z na kadar bu dayla dolu ambar! Avrupa n n ambar! Asya! Amerikan dretnotlar n n tel direklerine senin Çinlilerin uzun saçlar ndan sar mumlar gibi as yorlar kendilerini! Himalaya n n en yüksek en dik en karl tepesinde Britanya zabitleri cazbant çald r yorlar, kara t rnakl ayaklar n dald r yorlar, Paryalar n beyaz diflli ölülerini att Ganja! Anadolu bafltan bafla TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin Pierre Loti - 19 Armistrong un talim meydan oldu! Asya n n ba r doldu! fiark yutmayacak art k! B kt k be b kt k! çinizden biri can verebilse bile açl ktan ölen öküzümüze, burjuvaysa e er gözükmesin gözümüze! Hatta sen sen Pierre Loti! Sar muflamba derilerimizden birbirimize geçen tifüsün biti senden daha yak nd r bize Frans z zabiti! Frans z zabiti sen, o üzüm gözlü Azadeyi bir orospudan daha çabuk unuttun! Kalbimize dikti in Azadenin tafl n bir tahta hedef gibi topa tuttun! Bilmeyenler bilsin: sen bir flarlatandan baflka bir fley de ilsin! fiarlatan! Çürük Frans z kumafllar n yüzde befl yüz ihtikârla flarka satan: Pierre Loti! Ne domuz bir burjuvaym fls n me er! Maddeden ayr ruha inansayd m e er, fiark n kurtuldu u gün senin ruhunu köprü bafl nda çarm ha gerer karfl s nda c gara içerdim! Ben elimi size verdim, size verdik biz elimizi kucaklay n bizi Avrupa n n sankülotlar! Sürelim yan yana bindi imiz al atlar! Menzil yak n bak n kurtulufl günü art k say l. Önümüzde flark n kurtulufl y l bize kanl mendilini sall yor. Al atlar m z emperyalizmin göbe ini nall yor (Devam Edecek) BULMACA Soldan sa a: 1. Mükellefiyet. 2. Üzeri emayla kaplanm fl olan. Dokuma tezgâh nda ipli i ayarlayan tarak. 3. Lityumun simgesi. Derebeylik Japonya s nda paryalar kast. nsan vücudunun d fl yüzü. 4. Hitit. Bir iflte emir verme yetkisi olan kimse. 5. Kald raç. 6. Notada durak iflareti. Y l. Vilayet. 7. Bitki. Pencere. 8. Afrika da bir rmak. Ayakl k. 9. Asker yeme i. 10. Yank, eko. Parlak k rm z renkte de erli bir tafl. 11. Anma. fiiddetli kusma ve sürgünle kendini gösteren, çok bulafl c, tehlikeli ve öldürücü bir hastal k. 12. ri yaprakl bir palmiye türü. Paylama, azarlama. 13. Karayollar n n kenarlar na yap lan korkuluk, engel. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 14. Evrensel al c kan grubu. Lezzetli. 15. Haydut, eflk ya. Bir pamuk türü. 16. Mutedil. Radyumun simgesi. 17. fiark, türkü. Lisan. talya da bir rmak. 18. Yerine koyma, yerine kullanma. Hatay ilinde bir göl. 19. Tanr. Olumsuzluk anlatan önek. 20. Tav r, davran fl. stanbul ilinin bir ilçesi. Yukar dan afla ya: 1. Havadar. Türk Halk Edebiyat nda çoban türküsü. Yeflil Abanozun eflanlaml s. 2. Umut. Eski dilde övme. Garaj. 3. Kiloamperin simgesi. Parola. Erkek kardefl. stavrit bal n n küçü ü. 4. Aza. Parazit, tufeyli. Döfleme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, Havs z, kal n, k l veya yün dokuma. Arapçada su. 5. Metin olma, dayan kl l k. Eski dilde koruma, gözetme, esirgeme. Avrupa da yaflayan, bol renkli bir kelebek türü. 6. Dualardan sonra söylenir. Ö renci kimlik belgesi. Ezanla ilgili olan. sim. 7. fiöhret, flan. Çabuk davranma al flkanl nda olan, aceleci. Coflkun, ilhamla dolu. Niflastal tanelerin su ile kaynat larak bulamaç k vam na getirilmifl durumu. 8. S v ölçü birimi. Hak ve hukuka uygunluk. nce perde ya da örtü. 9. drardaki azotlu madde. Güney Amerika da bir baflkent. Do u Anadolu da bir rmak. Kayal k k y larda, s sularda yaflayan renkli bir bal k kilogram a rl nda kütle birimi. Edirne ilinin bir ilçesi. Telli bal kç l. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 1027 Haziran 2014 Cuma TIBB C HAZ SATIN ALINACAKTIR KAMU HASTANE B RL (ETL K) SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Göz Ameliyat Mikroskobu Al m fli al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Talatpafla Bulvar No:177 Alt nda Belediyesi çi Alt nda ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar :Göz Ameliyat Mikroskobu Al m, 1 kalem Mal Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Ankara 1. Bölge Genel Sekreterli ine Ba l Sa l k Tesisi Ulucanlar Göz E itim Ve Araflt rma Hastanesi c) Teslim tarihi :Mal n teslimine müteakip en geç 10 (On) gün içinde t bbi cihazlar; hastanenin ilgili yerlerine montaj yap larak, çal fl r vaziyette teslim edilecektir. Montaja ait giderler teklif fiyata dahil edilecektir. Sözleflmenin süresi 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. Ancak iflin en geç tarihinde bitirilmesi esast r. 1- Sözleflmenin imzalanmas na müteakip en geç 60 (altm fl) gün içinde t bbi cihazlar n; hastanenin ilgili yerlerine montaj yap larak çal fl r vaziyette teslim edilmesi zorunludur. 2- Garanti belgeleri cihaz n teslimi s ras nda verilecektir. 3- dare, muayene kabul ifllemlerini, kendi bünyelerinde oluflturacaklar komisyonlarca yapacakt r. 4- Tüm teslimatlar Mal Al mlar halelerine liflkin Muayene, Denetim ve Kabul Yönetmeli ine göre yap lacakt r. 5- Kabul ve muayene s ras nda yükleniciden cihazlar n teknik özellikleri ve performans na iliflkin testlerin yap lmas istenebilir. Bu durumda gerekli personel ve düzene i yüklenici sa layacak, masraflar karfl layacakt r. 6- Teknik flartnamede belirtilen ama dari flartnamede istenmeyen belgeler Muayene Kabul aflamas nda idareye sunulacakt r. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneler Birli i Genel Sekreterli i Talatpafla Bulvar Alt nda Belediyesi çi No:177 2.Kat Toplant Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu mal n sat fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince al nmas zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Sa l k Bakanl Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ünün 2010/11 say l genelgesince T bbi Cihaz Yönetmeli inin kapsam nda olan ürünlerin T.C. laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas na (T TUBB) kay tl ve onayl olmas zorunludur. hale teklif zarf nda isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin hale tarihi itibar ile; a) T TUBB da kay tl ve Sa l k Bakanl taraf ndan onayl oldu unu gösterir, her kaleme ait Ulusal Bilgi Bankas internet sitesinden al nm fl onaylanm fl ürün numaras n gösteren ç kt y belgelendirecektir. b) stekli ithalatç veya üretici ise firmas n n, T.C. laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas na (T TUBB) kay tl oldu unu, yetkili sat c ise bayi oldu unu gösteren Ulusal Bilgi Bankas internet sitesinden al nm fl ç kt y belgelendireceklerdir. (Sunduklar belge, ana bayi tan mlay c numaras n gösteren internet ç kt s olacakt r.) NOT: T bbi Cihaz Yönetmeli i kapsam d fl ndaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsam d fl nda oldu una dair üreticinin/ithalatç n n yaz l beyan olacakt r. Bu beyan olan ürünler için a ve b maddelerindeki belgeler aranmayacakt r. Kapsam d fl nda oldu u belirtilmeyen malzemeler UBB kapsam nda say laca ndan UBB ile ilgili istenen belgelerin verilmesi zorunludur Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: 1.Teknik fiartnameye Cevaplar Ve Aç klamalar çeren Doküman : stekliler teklif ettikleri her ürün için teknik flartname maddelerine ayr ayr ve flartnamedeki s raya göre Türkçe cevap vereceklerdir. Bu cevaplar Teknik flartnameye uygunluk belgesi bafll alt nda yaz lm fl olmal, teklif edilen ürünün marka, model, menflei içermelidir. Kafleli ve yetkili kifli taraf ndan imzalanm fl olmal d r. 2. Broflür Katalo Resim: stekliler, teklif edilen ürünlerin ihale doküman nda belirlenen flartlara uygunlu unu belirlemek amac ile ayr nt l teknik bilgilerin yer ald broflür, katalog,resim vs. tan t m materyallerini sunacaklard r.teklif edilen ürün sunulan belge üzerinde iflaretlenecektir. 3. Demostrasyon: Tekliflerin de erlendirilmesi aflamas nda ihale komisyonu; teklif edilen cihazlar n ihale doküman nda belirtilen flartlara uygunlu unu teyit etmek amac yla 10 (On) gün içinde cihazlar için demonstrasyon yapmalar n isteyebilir. (Demonstrasyon tarih ve zaman dare taraf ndan isteklilere üst yaz ile ayriyeten bildirilecektir.) Demonstrasyon idarenin ve isteklinin mutab k oldu u yerde yap lacakt r. Teknik flartname ve di er dokümanlar n göz önünde bulundurularak yap lacak olan Demonstrasyon için gerekli olan teçhizat ve masraflar stekli taraf ndan karfl lanacakt r Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu kurulufllar na veya sa l k hizmeti sunan özel sa l k iflletmelerine teflhis veya tedavi amaçl t bbi cihaz satm fl olmak. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birli i Genel Sekreterli i Talatpafla Bulvar Alt nda Belediyesi çi No:177 4.Kat Sat nalma Birimi (Ancak Doküman bedeli, Ankara Defterdarl Muhasebe Müdürlü ü (Hükümet Cad.No:9 ULUS/ANKARA) Ziraat Bankas Merkez fiubesi TR BAN nolu hesaba yat r lacakt r. adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneler Birli i Genel Sekreterli i Talatpafla Bulvar Alt nda Belediyesi çi No: Kat Sat nalma Birimi adresine elden teslim edilebilece- i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi lanlar Bas n (www.bik.gov.tr) STANBUL - Ramazan ay na say l günler kala difl bak m için kliniklere gidenlerin say s artt. Yaklafl k 17 saat oruçlu olarak geçirilecek günlerde, kötü kokular n önlenmesi için a z ve difl bak m n n önemine dikkat çeken uzmanlar, f rçalama ve temizlik konusunda uyar larda bulundu. Uzmanlar, sahur vaktinden iftara kadar uzun süre g da al nmad için ortaya ç kan kötü a z kokusunun düzenli temizlik ve difl bak m yla giderilebildi ini Ramazan a az bir süre kala a z ve difl kontrolü ve bak m için kliniklere giden hasta say s artt. Çapa Ordadonti A z ve Difl Sa l Klini i Difl Hekimi ve Protez Uzman Dr. Tolga Pekperdahc, Ramazan öncesinde ciddi bir difl bak m, difl tafl temizli i yapt rman n gerekli oldu unu Ramazan da saatlerin uzun olmas ndan dolay açl k hissi olu unu belirten Pekperdahc, ster istemez açl k hissine ba l olarak mideden ve a zdan kötü kokular gelebiliyor. HACETTEPE ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES VE ECZACILIK FAKÜLTES PREKAST MERD VENLER N N EPOKS ZEM N KAPLAMA MALZEMES LE KAPLANMASI YAPI filer VE TEKN K DA RE BAfiKANLI I YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI HACETTEPE ÜN VERS TES Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Ve Eczac l k Fakültesi Prekast Merdivenlerinin Epoksi Zemin Kaplama Malzemesi le Kaplanmas yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : HACETTEPE ÜN VERS TES YAPI filer VE TEKN K DA RE MERKEZ KAMPÜSÜ SIHH YE SAMANPAZARI ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : Prekast Merdivenlerinin Epoksi Zemin Kaplama Malzemesi le Kaplanmas Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : H.Ü. SIHH YE KAMPÜSÜ c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : H.Ü. Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl Toplant ve Seminer Salonu S hhiye Alt nda /ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: BIII Grup ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Mühendisli i Diplomas 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l H.Ü. Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl hale ve Kesin hesap flube Müdürlü ü S hhiye Alt nda /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar H.Ü. Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl Toplant ve Seminer Salonu S hhiye Alt nda /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 Teklifi s n r de erin alt nda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre aç klama istenecektir. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar SAGLIK Ramazan öncesi difl kliniklere gidenlerin say s artt Ramazan öncesinde tüm hastalara difl tafl temizli i öneriyorum. Çünkü difl tafl tamamen yiyecek art klar ve a zdaki mikroorganizmalardan oluflan bir birikinti. Bu uzun saatler boyunca tükürük salg m z azald için enfeksiyon öncesi bir olufluma, dolay s yla difl eti kanamas na ve hofl olmayan kokulara neden olabiliyor. Bunu yar m saat sürecek olan difl tafl temizli i operasyonuyla halledebilmek mümkün. Çürükler de a z kokusu nedeni. diye konufltu. Sahur ve iftar sonras nda difl f rçalaman n biraz daha detayl olmas gerekti ini hat rlatan Pekperdahc, flöyle devam etti: Özellikle ara yüz temizli i köprüsü, braketleri, protezleri, aparatlar olan hastalar n daha fazla özen göstermeleri gerekiyor. Özellikle köprülerin alt k s mlar n n bir ara yüz f rças ya da a z duflu dedi imiz bas nçl su püskürten cihazlarla temizlenmesi gerekiyor ki kalan yiyecek art klar bu bölgelerde ekstra bir kokuya neden olmas n. (CHA) -

11 DIS DÜNYA 27 Haziran 2014 Cuma BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Y Ü K Ü M L Ü L Ü K E M A Y E N R E L E T A T E N E T A M R T K M A N V E L A E S S E N E L N E B A T C A M N L P E D A L K A R A V A N A A A A K S L A L Y A D K O L E R A A R E K A T A P B A R Y E R S A A B L E Z Z A K A K A L A I L I M A N R A I R D L P O K A M E A M K P Ç A L A P N A E D A A D A L A R OPT K OKUYUCU Ç filer BAKANLI I EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü TAHRAN - ranl lar, Irak fiam slam Devleti örgütüne (Ifi D) karfl Irak halk na destek ve Irak taki fiii mezhebinde mukaddes kabul edilen türbelere sahip ç kmak için, Büyük Lebbeyk Buluflmas adl gösteri düzenledi. Baflkent Tahran daki mam Hüseyin Meydan n dolduran yüzlerce kad n ve erkek, Hamaney cihat hükmü verirse vay dünya ordular n n haline, Lebbeyk ya Hüseyin, ABD ye ölüm, srail e ölüm fleklinde slogan att. fiii türbeleri muhaf zlar yaz l tiflörtler giyen kalabal k, at lan sloganlarla, dini liderleri Ayetullah Hamaney in fetva vermesi durumunda teröristlere karfl Optik Okuyucu al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: A.Ayranc ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 100 Adet Optik Okuyucu Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Emniyet Genel Müdürlü ü Bilgi fllem Dairesi Baflkanl deposuna tutanakla teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler 60 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 4 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü (O) Blok 2. Kat (Oda No:19) Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Strateji Gelifltirme ve Destek fiube Müdürlü ü (O) Blok 2. Kat (Oda No:22) Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: Çankaya/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 4 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü (O) Blok 2. Kat (Oda No:07) Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Davuto lu: ABD ile yo un istiflarenin zaman BRÜKSEL - D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, Türkiye'nin komflu co rafyas nda çok zor süreçlerden geçildi ini belirterek, ABD ile daha s k istiflare ve iflbirli inin zaman oldu unu NATO toplant lar için bulundu u Brüksel'de Amerikal mevkidafl John Kerry ile bir araya gelen Ahmet Davuto lu; Akdeniz, Ortado u, Balkanlar ve Karadeniz gibi Türkiye'ye komflu bölgelerde çok zor bir süreç içinde geçtiklerini ifade etti. Görüflme öncesinde aç klama yapan Davuto lu, "fiimdi iki stratejik müttefik gibi birlikte hareket ederek daha s k istiflarenin zaman d r. flbirli i tüm zorluklara karfl ve tüm alanlarda devam edecektir." dedi. ABD D fliflleri Bakan John Kerry ise Türkiye'nin birçok bak mdan kilit bir savaflmak ve Irak taki kendileri için mukaddes olan türbeleri korumak için cihat etmeye haz r olduklar n ilan etti. Gösteride konuflan Düzenin Yarar n Teflhis Konseyi üyesi ve ayn zamanda geçen y l cumhurbaflkanl seçimlerinde aday olan Said Celili, Irak taki çat flmalar n ABD ad na çal flan paral askerlerin savafl oldu unu Celili, Bat yönetimerini kast ederek, en ortak oldu unu ifade ederek, özellikle Suriye'de yaflananlar ve Irak'taki Ifi D meselesi ile iki ülke aras ndaki iflbirli ine dikkat çekti. K br s meselesini bir süredir sessiz ve dikkatli flekilde Türkiye ile görüfltüklerini ifade eden Kerry, "Bu görüflmeleri sürdürece iz. Gelecek aylarda buray ziyaret edece im. Bunu da de erlendiriyoruz." fleklinde konufltu. (CHA) ran da Ifi D e karfl cihat haz rl bafllad büyük terör eylemlerini organize edenlerin bugün terörizmle mücadele ettiklerini savunduklar n dile getirdi. Celili, Irakl lar n sald r lar karfl s nda odaklanmalar gereken en öncelikli konunun, aralar nda mezhebi ve kavmi vahdeti sa layarak, eskimifl fiii Sünni, Arap Acem kavgalar n gündeme getirip amaçlar na ulaflmaya çal flanlara izin vermemek oldu unu ifade etti. 33 KALEM KL MA F LTRES ANKARA ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI HEMATOLOJ ONKOLOJ E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES 33 KALEM KL MA F LTRES al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Z RAAT MAHALLES RFAN BAfiTU CAD. KURTDEREL SOK DIfiKAPI ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 33 Kalem Klima Filtresi Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Ankara Çocuk Sa l ve Hastal klar Hematoloji Onkoloji E itimi ve Araflt rma Hastanesi Deposu c) Teslim tarihi : Sözleflmesi yap lan mal(lar) idaremizin ihtiyac oran nda tarihine kadar peyder-pey ve/veya defaten siparifl edilecektir. Siparifl yaz s n müteakip 20 (yirmi) gün içinde de teslim edilecektir. Teslim edilen mal(lar) ile sipariflte istenen miktar ayn olacakt r. Siparifl yaz s olmasa bile yüklenici, sözleflme konusu mal(lar) tarihinde ilgili depoyu bilgilendirerek teslim edecektir. Sözleflme süresi içinde telim edilmeyen mallardan yüklenici sorumludur. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara Çocuk Sa l ve Hastal klar Hematoloji Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi {Sat nalma Birimi} b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Standarda iliflkin belgeler: Teklif edilen ürünlerin, teknik flartnamede ayr nt lar belirtilen kalite belgeleri teklif dosyas nda sunulacakt r Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Teklif edilen ürünlere ait, istenildi inde istenilen kadar numune 5 ifl günü içinde ihale komisyonuna getirilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Çocuk Sa l ve Hastal klar Hematoloji Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi {Sat nalma Birimi} adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Çocuk Sa l ve Hastal klar Hematoloji Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi {Sat nalma Birimi} adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

12 12 27 Haziran 2014 Cuma TÜS AD Yönetim Kurulu Baflkan Dinçer: Kutuplaflmaya dikkat TÜS AD Yönetim Kurulu Baflkan Haluk Dinçer, "Türkiye gündemi, son y llarda artan ve etkisini a r bir flekilde toplumun tüm kesimlerinde hissettiren bir toplumsal kutuplaflmaya yenik düfltü" dedi. Dinçer, "Türkiye ekonomisinin, demokrasisinin, sosyal yap s n n güçlenmesi söz konusuysa, TÜS AD' n veya herhangi bir sivil toplum kuruluflunun iktidarla, muhalefetle veya herhangi bir sivil toplum kurulufluyla k r lma, küsme gibi bir lüksü olmaz" diye konufltu. AK Parti de TBMM - COfiKUN ERGÜL - AK Parti Grup Baflkanvekili Mahir Ünal, AA muhabirine yapt aç klamada, AK Parti'nin, A ustos'ta yap lacak Cumhurbaflkanl seçimlerindeki aday için milletvekillerinden imza toplamaya bafllad klar n Ünal, "Bizim de bir aday m z olacak. O aday için imza toplanmaya baflland " dedi. AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, partisinin Cumhurbaflkan aday n n, 1 Temmuz Sal günü aç klanaca n bildirmiflti. Kay p çocuklar SMS'le aranacak ANKARA - Ertu rul Subafl - Serdar Aç l - Emniyet Genel Müdürlü ü, kaybolan çocuklar n bulunabilmesi amac yla, ailelerden ald klar eflgali, bölgede oturan vatandafllara k sa mesajla ulaflt racak. Emniyet Genel Müdürlü ü Asayifl Dairesi Baflkanl, kay p çocuklar k sa sürede bulabilmek için yeni bir sistemi hayata geçiriyor. Teknolojiden faydalanacak olan polis, kay p ihbar geldi i anda ailesinden ald eflgalini, varsa foto raf n k sa mesajla vatandafllara aktaracak. Herhangi bir semtte kaybolan çocuk için ailesi karakola baflvurduktan sonra al nan eflgal bilgisi Emniyet Genel Müdürlü ü Asayifl Dairesi Baflkanl 'na bildirilecek. Daire Baflkanl da gelen eflgal bilgisini k sa mesaj yoluyla çocu- un kayboldu u semtteki cep telefonu aboneleriyle paylaflacak. Emniyet, e er teknolojisi destekliyorsa kay p çocu un foto raf n da paylaflacak. Kay p çocu a belli bir sürede ulafl lamamas durumunda k sa mesaj il genelinde ve duruma göre tüm Türkiye'deki abonelerle de paylafl lacak. Bunun için Emniyet Genel Müdürlü ü bünyesinde de bir birim oluflturulacak. fllemler, bu özel ekibin bilgisi alt nda gerçeklefltirilecek. Emniyet Genel Müdürlü ü Asayifl Dairesi Baflkanl 'n n yapaca uygulaman n k sa süre içinde bafllamas planlan yor. Öte yandan, emniyet yetkilileri çocuklar olan ailelerden, onlar n bir foto raf n bulundurmalar n, k sa zamanda DNA's n belirleyebilmek için saç örne ini saklamalar tavsiyesinde de bulundu. STANBUL- Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) Yönetim Kurulu Baflkan Haluk Dinçer, Türkiye gündeminin son y llarda artan ve etkisini a r bir flekilde toplumun tüm kesimlerinde hissettiren bir toplumsal kutuplaflmaya yenik düfltü ünü Dinçer, düzenledi i bas n toplant s nda, TÜS AD baflkanl ndan istifa eden Muharrem Y lmaz', baflar yla sürdürdü ü görevinden dolay tebrik etti. TÜS AD'daki görev de iflikliklerinin bas nda yo- un bir flekilde yer ald n, ancak bu tür de iflikliklerinin zannedildi inden çok daha kolay oldu unu aktaran Dinçer, TÜS AD' n 43 y ll k bir kurumsal kültüre sahip oldu unu vurgulad. Ülkedeki tüm vizyon önerilerini, çok seslili i, diyalog aray fl n ve tüm iyi niyetli çabalar yok eden bir kutuplaflma oldu unu dile getiren Dinçer, Türkiye gündeminin son y llarda artan ve etkisini a r bir flekilde toplumun tüm kesimlerinde hissettiren bir toplumsal kutuplaflmaya yenik düfltü ünü dile getirdi. Bu kutuplaflman n görüfllerin, politikalar n ve elefltirilerin duyulabilmesini engelledi ini vurgulayan Dinçer, temel uzlaflma olanaklar n da tamamen ortadan kald rd n ifade etti. "Kimse kimsenin ne anlatmaya ve hangi mesaj vermeye çal flt na ak l yormuyor. Çok ac d r, bir görüfl ifade edildi inde bu görüflün içeri inden de il, bu görüflü kimin söyledi i üzerinden elefltiriler geliyor. Yani ne söylendi ine de il, kimin söyledi ine bak l - yor" diyen Dinçer, herhangi bir taraf olundu unda herkesin kendi do rusuna s ms k sar ld n ve ikinci bir görüflü asla kabul edilmez ve dinlemeyi dahi tahammül edilmez gördü ünün alt n çizdi. Siyasetin ayr flt r c söyleminin kutuplaflmay daha da keskin hale getirdi ine iflaret eden Dinçer, sözlerine flöyle devam etti: "Teorik olarak bakt n z zaman Türkiye'de bir demokratik düzen var ama bu düzenden yeterince faydalanam yoruz. Çünkü alternatif görüfller ortaya konulam yor ve esas nda, siyasal ve toplumsal yaflam m z zenginlefltirici bu alternatif görüfllerden ülkemiz demokrasisi faydalanam yor. Güncel siyaset konufluluyor ve ülkenin temel konular üzerine böyle bir ortamda e ilinemiyor. Çünkü kurumlar aras nda sa l kl iliflkiler de oluflturulam yor. Hem kanaat önderleri, hem STK'lar; bir taraftan akademisyenler ve düflünce kurulufllar, hepsi de bu a r kutuplaflmadan nasibini al yor. Varsa yoksa bu ülkede günlük siyaseti konufluyoruz. Bir seçimden di erine ve ilk seçimde herkesin oy oran n maksimize etmek için neler yapmas gerekti ini konufluyoruz ve kutuplaflman n bizlere dayatt cepheye gitmezsek, bu da oldukça zor gözüküyor. Do ald r ki, bu durumdan son derece üzgünüz, kayg - l y z." - "TÜS AD' n bir ideolojik kamplaflman n taraf, bir dönemsel ak m n, hele hele de bir siyasi partinin taraftar haline gelmesine izin vermedik" Erdo an imzalar ADAY GÖSTER LME TBMM üyeleri içinden veya Meclis d fl ndan en az 20 milletvekilinin yaz l teklifi ile cumhurbaflkan aday gösterilebilecek. Aday gösterilenin, TBMM üyesi olmas halinde, aday hariç en az 20 milletvekilinin yaz l teklifi gerekecek. Her bir milletvekili ancak bir aday için teklifte bulunabilecek. En son yap lan milletvekili genel seçimlerinde, ald klar geçerli oylar toplam birlikte hesapland nda, yüzde 10'u geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilecek. Her bir siyasi parti ancak bir aday için teklifte bulunabilecek. Aday gösterilebilmek için ilgilinin yaz l muvafakatinin bulunmas gerekecek. 3 TEMMUZ SON GÜN Cumhurbaflkan adayl için baflvurular, Yüksek Seçim Kurulunca kabul edilen Cumhurbaflkan Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi'ne göre, 29 Haziran'da bafllay p, 3 Temmuz saat 17.00'ye kadar TBMM Baflkanl na veya YSK'ya yap lacak. Aday gösterme süresinin sona erdi i 3 Temmuz saat TÜS AD Baflkan Dinçer, "TÜS AD' n yeni baflkan na bilhassa son dönemlerde 'Sizin hükumetle iliflkiniz nas l olacak?' gibi garip bir soru sorulmaya baflland. Bunu, Türkiye'deki a r kutuplaflman n bir yans mas olarak de erlendiriyoruz" dedi. Türkiye ekonomisinin, demokrasisinin, sosyal yap s n n güçlenmesi söz konusuysa, TÜS AD' n veya herhangi bir sivil toplum kuruluflunun iktidarla, muhalefetle veya herhangi bir sivil toplum kurulufluyla k - r lma, küsme gibi bir lüksü olmad n ve olamayaca- n vurgulayan Dinçer "Tabii ki her hükümetle oldu- u gibi bu hükumetle de en iyi, en verimli, en ak flkan flekilde çal flmam z, iliflki kurmam z gerekir. Öyle yapt k bugüne kadar, bundan sonra da böyle davranmaya devam edece iz. Çünkü Türkiye'nin en sayg n sivil toplum kurulufllar ndan olan TÜS AD' n misyonu bellidir" fleklinde konufltu. AK Parti, Cumhurbaflkan aday için milletvekillerinden imza toplamaya bafllad 'den sonra hiçbir flekilde yeni aday gösterilemeyecek. Baflvurunun TBMM Baflkanl na yap lmas halinde, tüm bilgi ve belgeler, baflvuru süresinin bitiminden itibaren 24 saat içinde 4 Temmuz saat 17.00'ye kadar YSK'ya elden teslim edilecek. YSK taraf ndan 5 Temmuz'da yap lacak inceleme sonucunda, adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, eksikliklerin giderilmesi için 7 Temmuz saat 17.00'ye kadar süre verilerek, adaya yaz l bildirimde bulunulacak. Çocuklar için yola düflen Annelerin Ankara temaslar HABER Fehmi KORU Seçimle ilgili bilinenler... Ve bilinmeyenler... Çok bilinmeyenli bir seçime do ru h zla ak yor zaman... Önce bilinenlerden bafllayal m: Cumhurbaflkan n halk seçecek; seçim iki turlu olacak ve ilkinde yüzde 50 bulunmasa bile, ikinci tur iki aday aras nda geçece i için, yeni cumhurbaflkan, halk n yar s ndan fazlas n n oyuyla seçilmifl olacak... lk kez halk n seçti i bir cumhurbaflkan m z olacak... Adaylar en az 20 milletvekili taraf ndan teklif edilebildi i için dört parti aday gösterebiliyor; bunlardan ikisi (CHP ile MHP) ortak bir isim belirledi; HDP bu hafta sonu, Ak Parti ise önümüzdeki sal günü adaylar n n ismini aç klayacak... Bu seçim CHP ile MHP nin alenen ve resmen ortak hareket etti i ilk seçim oldu. Bir süredir seçimlerde z mni iflbirli i söz konusuydu; flimdi partili olmayan bir isim etraf nda birleflti iki parti... Kampanyada her iki partinin teflkilâtlar n n iflbirli i yapmas bekleniyor... Cumhurbaflkan ilk kez halk taraf ndan seçilecek, ama bu bir sistem de iflikli i iradesini yans tm yor flartlar nda, muhalefetin ç - kard ve askerin zorlay p Anayasa Mahkemesi nin onaylad 367 safsatas n n tekerrür etmesini engellemenin bir yolu olarak anayasa de iflikli ine gidilmiflti. fiimdi art k bilinmezlere geçebiliriz: CHP ile MHP, halk seçse bile, cumhurbaflkan n n seleflerinden farkl davranmamas gerekti i düflüncesiyle belirledi adaylar n ; Ak Parti ise, Baflbakan Tayyip Erdo an n her gün dozunu biraz daha art rd farkl bir yaklafl m sergiliyor ve halk n seçti i cumhurbaflkan n n eski cumhurbaflkanlar ndan farkl bir görev tan m olmas gerekti ini savunuyor... Galiba 10 A ustos ta sand k bafl na gitti imizde, oyumuzu, bir de bu gerçe i akl m zda tutarak kullanaca z. Tayyip Erdo an olaca yolunda çok güçlü sinyaller al nan Ak Parti aday n n kazanmas ile CHP-MHP ortak aday Ekmeleddin hsano lu nun kazanmas birbirinden farkl anlamlar tafl yacak... flte size bir bilinmeyen daha: Bu konunun seçime gidilen süreçte yürütülecek kampanyalarda ana ekseni teflkil edece ine hiç kuflku yok; acaba halk m z oyunu kullan rken bu yaklafl mlardan hangisine kendini yak n hissedecek ve kullan lan oylarda bu farkl beklentilerin etkisi ne olacak? Öyle san yorum ki, partilerin yönetimleri, ellerinde kamuoyu yoklamalar, bu konunun seçmen e ilimlerinde ne denli önemli oldu unu hesap ediyorlard r... Ak Parti lideri ve Baflbakan Tayyip Erdo- an, kendi teflkilâtlar ve Meclis grubuna bütün dikkatlerini cumhurbaflkanl seçimine vermeleri ve daha sonra yap lacak genel seçimi etkilemesi muhtemel di er unsurlar üzerinde durmamalar uyar s nda bulunuyor... Çünkü Ak Parti için en önemli bilinmeyenler de bununla ilgili konular: Tayyip Erdo an Çankaya ya ç kt ktan sonra partinin ve hükümetin bafl na kim gelecek? ki farkl kifliyle mi yola devam edecekler, yoksa parti ve hükümet seçime kadar Tayyip Erdo an n halefi olacak kifli taraf ndan m yönetilecek? Tabii Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün Çankaya dan ayr ld ktan sonras yla ilgili planlar da bilinmeyenler aras nda... Perflembe, yani bugün, cumhurbaflkan ile baflbakan n haftal k görüflme günü. Bakars n z, sal y beklemeden, bugün, bilinmeyenlerden baz lar bilinir hale gelebilir Haziran 2014/STAR ANKARA- Çocuklar terör örgütü taraf ndan kaç r ld için Diyarbak r'da oturma eylemi yapan aileler, Ankara'da birçok görüflme yapt. Anneler son olarak Hak- fl ile görüfltü. Hak- fl Genel Baflkan Yard mc s Mustafa Toruntay, 5 Haziran'da konfederasyonun kad nlardan oluflan heyetinin, Diyarbak r'a ailelere destek vermek amac yla gitti ini hat rlatt. Annelerin bugün burada bulunuflunun gerekçesi olan sorunun, çocuklar n kaç r lmas oldu una dikkati çeken Toruntay, "Çocuklar n kaç r lmas do ru bir olay de il. Annelerimizin yüre i yan yor. Bu çözüm sürecinde, savafllar n bitmesi noktas nda konfederasyon olarak çözüm sürecine katk veriyoruz. Ma dur annelerimizin daha fazla üzülmemesi ve a lamamas için üzerimize düflen ne ise bunu da yapmaya haz r oldu umuzu ifade etmek istiyorum" diye konufltu. Hak- fl Kad n Komitesi Baflkan Jülide Sar - ero lu da sivil toplum kurulufllar n n, çocuklar n n terör örgütü taraf ndan kaç r lan annelere destek vermeleri gerekti i ça r s nda bulundu. -"Yüre imize atefl düflmeye devam ediyor" Aileler ad na gazetecilere aç klamada bulunan Erhan Eren de 40 gündür eylemlerinin devam etti ini Eren, eylemdeki annelerin sadece kendi evlatlar için de il baflka annelerin evlatlar için de çabalad klar n vurgulad. Bar fl sürecinde yaklafl k bir buçuk y ld r cenazelerin gelmedi- ine iflaret eden Eren, flöyle konufltu: "Ama bir buçuk y ld r bizim yüre imize atefl düflmeye devam ediyor. Evlatlar da lara götürülüyor, bar fl sürecine hiçbir katk s olmayacak bu anlams z propagandalarla bir flekilde ikna edilip, kand r lan götürülen gençlerin, Kürt toplumunun yan nda Türkiye toplumuna da hiçbir faydas olmayaca n defalarca siyasi partilere söyledik. Anneler, burada 'Biz art k eskisi gibi evimizde a lay p, dua etmeyece iz. Bunu isyan çad rlar na dönüfltürece iz. Biz art k çocuklar m z n elinde silah görmek istemiyoruz, çözüm sürecine bir faydas yok. Kürtler de art k eski Kürtler de il, Kürtler art k bir buçuk y ll k bar fl süreci içerisinde flunu çok iyi anlad lar ki, silahl mücadele ile silahla hiçbir yere var lmaz."

13 TURIZM 27 Haziran 2014 Cuma 13 Sakarya, plajlar yla turistlerin ak n na u ruyor SAKARYA - Uzun kumsal ve suyunun berrakl yla Akdeniz k y s ndaki plajlar aratmayan Karasu Plaj, yaz tatilinde yerli ve yabanc turistlerin ilgisini çekiyor. Karasu Belediye Baflkan Yard mc s Yakup Gençbay, AA muhabirine 53 bin yerleflik nüfusa sahip ilçenin yaz aylar nda yaklafl k 350 bin kifliye ulaflt n Karasu ilçesinde yeni yap lan dairelere yo un talep oldu unu belirten Gençbay, y lda yaklafl k 3 bin 500 daire sat ld n anlatt. Plaj uzunlu unun yaklafl k 15 kilometre oldu u bilgisini veren Gençbay, "Karasu Plaj 'n n kumu, Türkiye'de bulunan sahillerdeki ender plajlardan biridir. Kumunun baz romatizmal hastal klara da iyi geldi i biliniyor" dedi. Sahilin 200 metre geniflli inde oldu unu vurgulayan Gençbay, flunlar kaydetti: "Genifl bir kumsal m z var. Ayn zamanda Karadeniz olmas nedeniyle plaj m z zaman zaman yüksek dalgalara maruz kal yor ve sahildeki kumu bu dalgalar tahrip ediyordu. Bunu önlemek amac yla sahilden 300 metre aç a yatay flekilde 27 dalgak ran yap ld. Bu dalga k ranlardan sonra yüksek dalgalar önlendi ve sahilimiz de kum tutmaya bafllad. Bunun yan s ra sahildeki bo ulma olaylar azald, deniz derinli inin azl nedeniyle vatandafllar m z da kolay flekilde yüzmeye bafllad. Ayn zamanda sahil boyu cankurtaran kuleleri yap larak, buradaki görevliler motorlu araçlarla sahildeki tatilcilerimizin güvenli flekilde e lenmesini sa l yor." lçede 15 büyük otel ve çok say da pansiyon bulundu unu aktaran Gençbay, tatilcileri ilçeye davet etti. 5 y ld zl otel konforunda Çad r ve karavan tatili MU LA - UTKU UÇRAK - Do ayla bafl bafla ucuz tatil arayanlar, Fethiye'deki Katranc Koyu'na kurduklar çad r ve karavanlarda 5 y ld zl otel konforunda tatil yapma imkan buluyor. lçe merkezine 16 kilometre uzakl ktaki Katranc Koyu'ndaki orman kamp alan, Ege'nin mavi sular na karfl k z lçam ve okaliptus a açlar içinde tatilini geçirmek isteyenlere ev sahipli i yap yor. 200 çad r ve 50 de karavan kapasitesiyle hizmet veren kamp alan, yaklafl k 40 y ld r aral ks z olarak misafirlerine hem ucuz hem de konforlu tatil yapma imkan sunuyor. Elektrik, su ve dufl gibi hizmetlerin verildi i kamp alan nda çad r ve karavanlar nda yemeklerini piflirip misafirlerini a rlayan tatilciler, çam a açlar n n oksijeniyle güne bafll yor. Günlerini denize girip dinlenerek geçiren tatilciler, çad rlar n önüne oluflturduklar bahçelerine çiçek dikmeyi de ihmal etmiyor. Katranc Orman Kamp yetkilisi Alper Günbay, AA muhabirine yapt aç klamada, koyun günübirlik ziyaretçilerin yan s ra uzun y llard r çad r ve karavan kamp na da hizmet verdi ini Kamp alan na yaklafl k 40 y ld r aral ks z gelen müflterileri bulundu unu belirten Günbay, aile ortam nda uygun fiyatlarla tatil yapmak isteyen insanlar n kamp alan na ilgilerinin her geçen y l artt n dile getirdi. Fiyatlar n n 5 y ld zl bir otele göre çok daha uygun oldu una de inen Günbay, "Misafirlerimiz otellerin yüksek fiyatlar nedeniyle kamp alan n alternatif görüp tatillerini burada geçiriyor. Vatandafllar m z lüks otellerde bir hafta tatil yaparak harcayacaklar para ile burada 1,5 ay tatil yapabiliyor" dedi. Mardin deki antik tafl ocaklar turizme aç lmay bekliyor Tafl evleriyle ünlü Mardin'de 2. derece arkeolojik sit alan olarak tescillenen geç Roma ve Bizans dönemine ait oldu u düflünülen antik tafl ocaklar n n korunarak gelecek nesillere aktar lmas bekleniyor. mece usulü müze oluflturdular UfiAK - FAT H DO AN - Uflak kent tarihi müzesinde, Türkiye'deki ilk sokak ayd nlatma sistemi, ilk fleker fabrikas ndan bölümlerin yan s ra 65 y l kullan lan plakal bisiklet, kömür çubuklar yla çal flan bacal sinema makinesi gibi tarihi öneme sahip pek çok eflya sergileniyor. Türkiye'de sokaklar ayd nlatmak için ilk elektri in üretildi i binada oluflturulan müzede kentin tarihi, co rafyas, kurtulufl mücadelesi, turizm zenginlikleri, do al güzellikleri, folklorik de erleri, belgeler, canland rmalar, görsel sunumlar ve maketlerle anlat l yor. Kent Tarihi Müze Müdürü Haydar Do an, AA muhabirine yapt aç klamada, 9 ay önce hizmete aç lan müzeyi yaklafl k 20 bin kiflinin ziyaret etti ini belirterek, özellikle ö rencilerin tercih etti ini Uflak' n geçmifli itibar yla endüstri ve sanayi aç s ndan önemli bir yere sahip oldu unu dile getiren Do an, "Biz müzemizde bunu kan tl yoruz. Sokaklar ayd nlatma amac yla ülkede üretilen ilk elektrik, ilk fleker farikas, ilk iplik ve kumafl fabrikalar Uflak'ta kurulmufltur. Biz de müzemizde bunlar anlatmaya çal flt k. fiu ana kadar yaklafl k 100 ba flç m z, bine yak n eser paylaflt. nsanlar dedesinden, babas ndan kalan ata yadigar eserleri ba fllad lar ve bunlardan ayr lmalar kolay olmad " dedi. MARD N - HAL L BRAH M S NCAR - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Arkeoloji Bölüm Baflkan Yard. Doç. Dr. Güner Coflkunsu, beraberinde Ö retim Üyesi Yard. Doç. Dr. Minna Lönnqvist ile yeni yerleflim alan nda bulunan antik tafl ocaklar nda incelemelerde bulundu. Yard. Doç. Dr. Coflkunsu, burada AA muhabirine, geç Roma ve Bizans dönemine ait oldu unu düflündükleri antik tafl ocaklar nda henüz arkeolojik bir çal flman n yap lmad n Tafl ocaklar n n çevredeki moloz ve çöp y nlar n n aras nda kalmas n n üzücü oldu unu ifade eden Coflkunsu, "Tafl ocaklar nda ciddi bir arkeolojik dolgu bulunuyor. Burada arkeolojik kaz yap lmas halinde tafl ocaklar n n tarihi, iflleyifli, tekni i, o döneme ait sosyal ve idari sistem hakk nda bilgi edinmek mümkün olacak" dedi. Coflkunsu, uzmanlar n bu tafl oca nda ciddi bir araflt rma yapmas n önererek, tafl oca n n hayranl k uyand ran Mardin siluetini ve tarihini oluflturan tafl n kayna ndan biri oldu unu vurgulad. Tafl oca n n çok nitelikli tafllar n ç kart ld antik bir kaynak oldu unu dile getiren Coflkunsu, flöyle konufltu: "Hem bu ocaklara hem de Mardin'in çeflitli dönemlerine ait sivil, dini, idari ve savunma mimarisine bakt m zda Mardin ve çevresindeki flaheser niteli indeki tafl iflçili inin ve gelene in süreklili ini görmek mümkün. Sadece tafllar n ocakta ustal kla flekillendirilip ç kart lmas de il ocaklar n aç lmas ndaki mühendislik ve mimarl n da üst düzeyde oldu unu görüyoruz. Bir katedral kadar ihtiflaml bu tafl ocaklar farkl bir atmosfere sahip. Burada yak n bir zaman kadar bölge insan taraf ndan da kullan lm fl birkaç döneme ait tafl oca var. Sadece tarihi bir peyzaj alan olarak bile korunmaya ve UNESCO Dünya Kültür Miras olmaya de er bu tafl ocaklar korunarak, turizme aç lmal d r." Arkeoloji bölümü olarak Mardin'deki tafl ocaklar yla ilgili bir araflt rma yapmay düflündüklerini kaydeden Coflkunsu, tafl ocaklar n n kapsaml flekilde incelenmesi için bölgeye uzmanlar beklediklerini sözlerine ekledi. Yard. Doç. Dr. Minna Lönnqvist ise ünik tafl ocaklar nda yüksek kalitede bir antik tafl ifllemecili i gördüklerini Ocaklarda dikey blok ve keski izleri ile sütunlar, galeriler, pencereler ve raflar n çok belirgin oldu una iflaret eden Lönngvist, Dara'daki tafl ocaklar nda da benzer bir tafl iflçili i bulundu unu belirtti.

14 14 27 Haziran 2014 Cuma Aç karn na yap lan al flverifl israf art r yor Türkçe ö renen Suriyeli ö renciler sertifikalar n ald GAZ ANTEP- Türkçe dil kursunu tamamlayan Suriyeli ö renciler sertifikalar n ald. Baflbakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl, Yurtd fl Türkler ve Akraba Topluluklar Baflkanl, Gaziantep Üniversitesi ile UNICEF Türkiye Temsilcili i'nin ortaklafla düzenledi i ''TÖMER Dil Kursu'' projesi kapsam nda 400 Suriyeli ö renciye Türkçe e itimi verildi. E itimi baflar yla tamamlayan ö rencilere, Nizip ilçesindeki konteyner kentte düzenlenen törenle sertifikalar verildi. Yurtd fl Türkler ve Akraba Topluluklar Baflkanl Kültürel ve Sosyal fller Daire Baflkan Murat Gürbüz, törendeki konuflmas nda, Suriyeli misafirlerin Türkçe ö renmelerinin, günlük hayatlar n daha rahat devam ettirmeleri aç s ndan önemli oldu unu Savafl ma duru Suriyelilere sahip ç kmak gerekti ini ifade eden Gürbüz, flunlar kaydetti: ''Ülkemize gelen misafirlerimizin ilk, orta, lise ve her düzeyde e itim ihtiyaçlar var. Kurum olarak daha çok e itim alan n n üniversite k sm na odakland k. Di er kurumlar m z zaten di er alanlardaki e itimleri en güzel flekilde veriyor. Türkçe art k evrensel bir dil. Türkçe, dünyan n baz yerlerindeki okullarda seçmeli veya müfredat kapsam nda yabanc dil olarak ö retiliyor. Bu nedenle buradaki kardefllerimizin asl nda evrensel bir dili ö renmifl oluyorlar." KAYSER - MUSA ÖZYÜREK - Tüketiciyi Koruma Derne i (TÜKODER) Genel Baflkan Haflmet Atahan, AA muhabirine yapt aç klamada, ramazanda artan g da al flveriflleri nedeniyle birçok sektörde canl l k yafland n ve bunun fiyat art fllar n da beraberinde getirdi ini Tüketicileri, g da al flverifllerini açl k hissinin en üst seviyede hissedildi i iftara yak n saatlerde yapmamalar konusunda uyaran Atahan, flunlar kaydetti: "Ramazanda iftar saatine yak n aç karn na yap lan al flverifllerde gereksiz, ihtiyaç olmayan ürün ve g dalar n al m artt için israf da art yor. Tok karn na yap lan al flverifller ise daha çok ihtiyaca yönelik oldu u için israf önlüyor. Sabah saatlerinde, henüz açl n hissedilmedi i zaman diliminde veya iftardan sonra tok karn na al flverifllerin yap lmas gerekiyor. Bilimsel olarak da ispatlanm fl bir durum, insanlar açken do ru karar veremiyor ve gördü ü her fleyi almak istiyor. Tüketici, normal zamanda dikkatini çekmeyen veya ifline yaramayacak g dalar aç karn na yap lan al flverifllerde sat n al yor. Açl k hissi al flverifl psikolojisini etkiliyor." Tüketicilerin gereksiz al flveriflten uzak durmalar n n hem bireysel hem de toplumsal faydas oldu una dikkati çeken Atahan, ramazanda zaten piyasalarda fiyat hareketlili i yafland n, tüketicilerin yanl fl e ilimlerinin de bu fiyat art fl n tetikledi ini vurgulad. " HT YAÇ L STES YAPIN" Al flverifle ç kmadan önce mutlaka aile bütçesi göz önünde bulundurularak ihtiyaç listesi yap lmas Ramazan ay nda aile bütçesini zorlayacak gereksiz tüketimin önüne geçebilmek için tok karn na al flverifl yap lmas tavsiye ediliyor. ve bu listenin de d fl na mümkün oldu unca ç k lmamas tavsiyesinde bulunan Atahan, listenin gereksiz tüketimin önlenebilmesi aç s ndan çok önemli oldu unu ifade etti. Atahan, oluflturulan bütçenin delinmesinin toplumsal sorunlar da beraberinde geldi ini ifade ederek, borç yükü nedeniyle psikolojisi bozulan bireylerin kendilerine ve çevrelerine zarar verme e ilimi içine girebildi ini vurgulad. Ramazanda al flverifli tetikleyecek yaz dönemi kampanyalar na da dikkat edilmesi gerekti ine iflaret eden Atahan, "Aç karn na yap lan al flverifllerde kampanyalar n olumsuz etkisi daha fazla artabiliyor. htiyaçlar belirlenerek kampanyalardan yararlan labilir. Ancak kampanya demek kesinlikle 'ucuz ürün' anlam na gelmiyor. 'fiu an ihtiyac m yok ama ileride kullan r m' düflüncesiyle kesinlikle al flverifl yap lmamal " diye konufltu. zmit Körfezi bal kland r lacak YASAM-ÇEVRE KERKÜK MEKTUBU Dr. fiemsettin KÜZEC Onlar Gider Mersin'e Türkmenler se, Tersine Geçen y l bugün gibiydi Tuzhurmatu'daki Türkmenler, lçelerindeki güvenlik zafiyetini protesto ederek Ba dat- Tuzhurmatu Karayolu üzerinde çad r kurmufllard. Irak Türkmen Cephesi Baflkan yard mc s Ali Haflim Muhtaro lu Ba dat'tan Tuzhurmatu'ya gelerek halk n yan nda olmas n tercih ederek, gece gündüz demeden halkla beraber eylemlere kat ld. Çad rlar n üzerinde Irak Türkmen Bayraklar dalgalan yordu. Ancak baz yüreksiz insanlar bu bayra- orda görmek istemediler. Ali Haflim Muhtaro lu'nun yak n dava arkadafl - na telefon açarak o bayra oradan kald r n yerine Irak Bayra koyun. Muhtaro lu ise, " hay r o bayrak bizim namusumuzdur, flerefimizdir." diyerek Bayra indirtmedi. Muhtaro lu'na Bayrak fiehidi Ali Haflim Muhtaro lu her zaman destek olan baflka bir dava arkadafl Selahattin Vali Yard mc s Ahmet Koca o lu ile birlikte fiehit Münir Kafili Muhtaro lu'nun yan nda yar almay tercih etmiflti. flte olan oldu. Çad ra askeri üniformal bir kifli girerek kendisini patlatarak Ali Haflim Muhtaro lu, Ahmet Koca ve o lu orac kta Türkmen Bayra n n alt nda flehit düfltüler. Türkmen Bayra n n dalgalanmas ve Türkmen milletinin özgürlü ü refah için canlar n feda ederek flehitler kervan na kat ld lar. Bugün bu flehitlerin birinci y l dönümü an s nda Türkmen toplumu baflka ac bir haberle sars ld. 20 Y l 9 ay Türkmencilik ve Türkçülük davas suçundan Saddam' n Abu Garip cezaevinde yatan ve 2003 ten sonra Türkmen Milliyetçi Hareketinde aktif görev alan, Irak Türkmen Cephesi yürütme kurulu üyesi ve Kerkük lçe Meclisi Baflkan Münir Kafili 24 Haziran 2014 tarihinde Kerkük'te yap lan gaddarca bir suikast sonucu flehit edildi. Bu suikastlar ilk de il ve son da olmayacakt r. Bunun gibi Türkmenlerin lider kadrolar na ve kanaat önderleri ile önde gelen flahsiyetlerine 11 y ld r yap lan infazlar ve suikastlar, Kerkük'te ve Irak'ta Türkmen toplumunu y ld rmaya ve silmeye nihayet Kerkük'ü terk etmeye yönelik sinsi oyunlardan ibarettir. Bugün Irak'taki terör örgütlerinin kimli i belli de il. Ancak hedefleri belli: Türkmenleri Türkiye'den kopar p baflka bir komflu ülkeye boyun e melerine mecbur k lmakt r. Türkiye ne yaz k ki, bu olaylar n fark nda ama uygulad politika ve Türkmenlere yönelik siyaseti etkili olmad gibi inand r c da de ildir. Irak'ta fiiirlerin arkas nda ran, Kürtlerin arkas nda srail ve ABD, Sünnilerin arkas nda Suudi Arabistan, Katar ve baflka ülkeler varken Türkmenlerin arkas nda yaln z Türkiye vard r. Ancak Türkiye Türkmenlere bal k tutmay de il, bal k yeme i ö retmifltir. Di er ülkelerin tersine. Onlar Irakl lara siyaseti, savaflmay ve örgütlenmeyi ö retirken, Türkiye'de Türkmenlere toprak bütünlü ü, e itim ve kültür iflleri ile u raflman n yan nda Türkmen toplumunun düflüncelerini sormadan ve milli iradelerini dikkate almadan kendi kanaatlerini telkin etmektedir. Onlar Gider Mersin'e Türkmenler ise, tersine... Bayrak fiehidi Ali Haflim Muhtaro lu, Ahmet Koca ve o lu ve dün flehit düflen Münir Kafili'ye Allahtan rahmet milletimizin de bafl sa olsun. ISSN GÜNLÜK S YAS GAZETE Y l: Haziran 2014 Cuma Say : Genel Yay n Yönetmeni Ahmet TEKEfi Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Sorumlu Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN Spor Muhabiri U ur OK stihbarat fiefleri fienol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN Sayfa Editörleri Yasemin AYDO DU - fiebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN Kültür-Sanat Semiha ARKLAN Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yaz flleri Müdürü Ayflegül BALDEM R Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T dari Merkez Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. nternet Editörü Ali hsan YILMAZ Polis - Adliye: Serkan SER N, Magazin: YAS N DUR Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL Yaflam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan O UZ Sa l k: Burcu KER M, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Murat PARLAK Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Kocaeli Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yürütülen zmit Körfezi Bal kland rma Projesi kapsam nda, zmit Körfezi'nde yaflayan mevcut bal k türlerinin popülasyonu artt r lacak. KOCAEL - TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi, Bal kç l k ve Su Ürünleri Genel Müdürlü ü, stanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Mu la S tk Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Akdeniz Su Ürünleri Araflt rma Üretme ve E itim Enstitüsünden yetkililerin kat l - m yla Bafliskele'de bir otelde gerçeklefltirilen toplant da, zmit Körfezi'ndeki bal k çeflitlili inin korunmas ve zenginlefltirilmesi konusunda yap lmas gerekenler tart fl ld. zmit Körfezi'yle ilgili bugüne kadar haz rlanan tüm verilerin masaya yat r ld toplant da, Körfez'de yap lacak çal flmalar konusunda bilimsel verilere dayal, güncel bir fizibilite raporunun oluflturulmas için yol haritas belirlendi. Yaklafl k 3 ayl k bir çal flma sonucu oluflturulmas planlanan raporun zmit Körfezi'ndeki bal k türlerinin zenginlefltirilmesi, biyolojik çeflitlili in sürdürülebilir k l nmas ve halk n denizden daha fazla faydalanmas konusunda yap lacak çal flmalara katk sa lamas hedefleniyor. Proje hakk nda AA muhabirine aç klama yapan Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma fiube Müdürü Mesut Önem, 2004 y l ndan beri zmit Körfezi'nin eski günlerine dönmesi için çok say - da çal flma yürüttüklerini belirterek, ar tma tesislerinin kurulmas, derelerin slah edilmesi ve denetim çal flmalar yla Körfez'in eski güzelli ine kavuflmaya bafllad n Önem, zmit Körfezi Bal kland rma Projesi'nin yürütülmesine "yol haritas " niteli inde bir fizibilite raporu oluflturmak için Çal fltay düzenlediklerine dikkati çekerek, "Çal fltay'da körfezle ilgili bugüne kadar yap lm fl olan çal flmalar n hepsini bir araya getirdik. Bizim fizibilite raporumuzun oluflturulmas 3 ay sürecek. En son SU taraf ndan 2011'de yap lan çal flmaya göre, zmit Körfezi'nde 30'un üzerinde bal k ve 70'in üzerinde de canl türü yafl yor. Projedeki amac m z, sanayileflme ve kentleflme nedeniyle zmit Körfezi'nde azalm fl olan mevcut türleri zenginlefltirmek. Bu türlerin hangileri olaca fizibilite raporu haz rland ktan sonra netleflecek" diye konufltu.

15 27 Haziran 2014 Cuma "Asrın güreşçisi"nin millilere güveni tam ANKARA - Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya, Özbekistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda güreşçilere güvendiğini Finlandiya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarı elde eden A Milli Serbest Güreş Takımı, eylül ayında Özbekistan'da organize edilecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi. Elmadağ Kamp Eğitim Tesisleri'nde 13 Temmuz'a kadar sürecek kampa katın 41 güreşçi, Özbekistan'da milli mayo giyebilmek için antrenmanlarda ter dökecek. Teknik direktör Necmi Gençalp'in yönetiminde, antrenörler Nasrullah Baysal, Abdullah Çakmar ile Efrahim Kahraman'ın gözetiminde çalışmalarını yürütecek A Milli Güreşçiler, Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için mücadele edecek. Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayında Helsinki'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda boy gösteren A Milli Serbest Güreş Takımı'nın üçüncü olduğunu hatırlattı. Emenike ADA ya yeşil ışık yaktı Yaşından fazla madalyası var KAYSERİ - Karateye 4 yıl önce başlayan ve bu süre içinde katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda 14 madalya kazanan 12 yaşındaki Gülbahar Gözütok, başarısıyla dikkati çekiyor. Balkaya Spor Kulübü'nde spor hayatına devam eden Gözütok, son olarak Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalyayla gelecek vaat eden sporcular arasında gösterilmeye başlandı. İstanbul'da yapılan 19. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Balkan Karate Federasyonları Birliği'ne üye ülkelerden Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ ve Arnavutluk'tan 462 erkek, 274 bayan sporcu mücadele etti. Veteran atletler İzmir'de sahne alacak Tekerlekli sandalyede hedef dünya şampiyonluğu İSTANBUL -Emmanuel Emenike, Premier Lig'e göz karptı. Fenerbahçeli futbolcu, sarı-lacivertli kulübü tatmin edecek bir teklif gelirse İngiltere'ye gidebileceğini Deneyimli oyuncu Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Nijerya mücadelesi sonrası kendisi hakkında çıkan Premier Lig haberlerini değerlendirdi. Emenike, "Eğer Premier Lig'den bir teklif gelirse ve bu teklif Fenerbahçe'ye uyarsa İngiltere'ye gitme adına benim açımdan da bir problem olmaz" ifadesini kullandı. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Emenike, "Fenerbahçe'de futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Ancak bir teklif gelirse ve Fenerbahçe bu teklifi onaylarsa bu konuda benim açımdan da bir sorun yaşanmaz" diye konuştu. Emenike, Rusya'da kendi hakkında çıkan transfer haberleri konusunda ise bir bilgisi olmadığını Nijerya milli takımının Arjantin'le yaptığı karşılaşmayı ve bir sonraki turda karşılaşacakları Fransa maçını da değerlendiren 27 yaşındaki futbolcu Messi'ye ise övgüler yağdırdı. Emenike "Çok şükür gruptan çıkabildik. Messi harika bir oyuncu. Ona karşı 2 defa oynadım. Bence o muhteşem bir oyuncu. Arjantin'e kaybettik ama yine de iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu maçta kaybetmemize rağmen oyuncularımız iyi durumda. Fransa'ya karşı iyi bir maç çıkaracağımızdan eminim" şeklinde görüş bildirdi. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 19. Avrupa Veteranlar Atletizm Şampiyonası'nı kusursuz şekilde tamamlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. Futbolun tarihi bu müzede SAO PAULO - FIFA Dünya Kupası'na evsahipliği yapan Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki ''Futbol Müzesi'', kente gelen sporseverlerin ilk durakları arasında yer alıyor. Sao Paulo'nun simgelerinden Pacaembu Stadı'nda 2008 yılında yapılan ''Sao Paulo Futbol Müzesi'', Dünya Kupası maçlarını izlemek için kente gelen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Dönemin Sao Paulo Valisi Jose Serra tarafından hayata geçirilen ve yapımı 13 ay süren müzenin girişinde, sporseverleri Brezilyalı efsane oyuncu Pele'nin İngilizce ve Portekizce hazırlanan ''Futbol Müzesine hoşgeldiniz'' video mesajı karşılıyor. Müzede Pele için ayrılan özel bir bölümün yanı sıra Pele'nin, 1970 yılında Mexico City'de gerçekleştirilen Dünya Kupası finalinde giydiği ''10'' numaralı sarı forma, müzenin girişinde sergileniyor. KARABÜK - Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Can Aksu, Dünya Şampiyonası'na sıkı hazırlandıklarını belirterek, "Çok iyi bir kadroya sahibiz, hedefimiz şampiyonluk" dedi. Aksu, AA muhabirine Türkiye'nin tekerlekli sandalye basketbolunda dünyada söz sahibi olduğunu Güney Kore'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacaklarını belirten Aksu, "Ülkemizde artık bu spora ilgi çok büyük. Çok iyi bir ligimiz var. Ligimizde gerçekten çok iyi takımlar bulunuyor. Bu durum milli takıma da yansıyor. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuş takıma sahibiz" diye konuştu. Incheon kentinde 5-15 Temmuz'da yapılacak şampiyona için İstanbul'da 2 Temmuz'a kadar kamp yapacaklarını belirten Aksu, milli takımda aile havası oluştuğunu anlattı. İZMİR - Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 56 gün sonra İzmir'de başlayacak 19. Avrupa Veteranlar Atletizm Şampiyonası'na yaklaşık 1500 atletin katılmasını beklediklerini Şampiyona için Atatürk Stadı'ndaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamladıklarını kaydeden Çintimar, "Bir kaç eksiğimiz var. Onları da tamamlayacağız. Güzel bir organizasyon olacağına inancımız tam. Veteranlar dalında Türkiye'de ilk defa böyle bir organizasyon yapacağız. İzmir ve ülkemiz için önemli bir organizasyonu daha kusursuz şekilde tamamlamak için çalışmalarımız sürüyor" dedi. Çintimar, şampiyonaya kayıt süresini 6 Temmuz Pazar gününe kadar uzattıklarını, bu süre dolduktan sonra organizasyon için hazır olacaklarını sözlerine ekledi. Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek şampiyona ilk olarak 1978 yılında İtalya'da düzenlendi. Oyıl 1193 katılımcının mücadele ettiği şampiyonada, en fazla katılım 4385 sporcu ile 2002'deki Almanya'daki organizasyonda oldu. 2012'de Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya en fazla ev sahipliğini 3 kezle İtalya yaptı. Bu ülkeyi Almanya, Finlandiya, İsveç, Macaristan, Polonya (2), Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, İngiltere, Norveç, Slovenya, Yunanistan (1) izledi. Aşık büyük ihtimalle Orleans Pelicans'ta ANKARA - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets, kadrosunda yer alan milli basketbolcu Ömer Aşık'ın takası için New Orleans Pelicans ile anlaştı. NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, iki Batı Konferansı takımı, 27 yaşındaki pivotun transferi konusunda el sıkıştı. Anlaşma doğrultusunda Aşık'ın yanı sıra Pelicans'a nakit para gönderecek Houston, karşılığında 2015 NBA "draft"ında ilk tur seçme hakkı alacak. Takasın NBA'de transfer sezonunun açılacağı 1 Temmuz'da resmileşmesi bekleniyor.

16 27 Haziran 2014 Cuma Karadavi: Çözüm diyalogda STANBUL - Dünya Müslüman Alimler Birli i Baflkan Yusuf el-karadavi, Irak'taki krizin çözümünün diyalogtan geçti ini belirtti. Karadavi'nin resmi sitesinde yer alan habere göre, Dünya Müslüman Alimler Birli i'nin kuruluflunun 10'uncu y l münasebetiyle Katar' n baflkenti Doha'da düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Karadavi, "dünyan n çeflitli yerlerinde bask ya maruz kalan Sünnilerin, fiiilerin liderli indeki Irak'ta, bu durumdan daha fazla muztarip oldu unu" ifade etti. Karadavi, Sünniler ile fiiiler aras nda anlaflmazl n sona ermesi gerekti ini belirterek, daha önce bunun için diyalog amac yla ran'a gitti ini hat rlatt. Ortado u'da mezhep odakl kutuplaflmaya karfl uyar da bulunan Karadavi, Irak'ta krizin çözümünün diyalogtan geçti ini dile getirdi. 20 günde 78 kifli öldü ABD ve Almanya dan IRAK aç klamalar BRÜKSEL - ABD D fliflleri Bakan John Kerry, Irak'taki geliflmelerle ilgili olarak, bölgede hiç kimsenin, zaten gerginlik düzeyini yükseltmifl olan mezhepsel bölünmeleri fliddetlendirecek giriflimlerde bulunmamas gerekti ini aç kça dile getirdiklerini NATO D fliflleri Bakanlar Toplant s sonras nda düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Kerry, "Afl r l a katk da bulunacak ve mezhepsel bölünme aç s ndan parlama noktas olma sonucu do uracak geliflmelerin olmamas çok önemli" dedi. ran' n bölgeye insans z hava arac ve silah gönderdi ine yönelik iddialarla, savafl n yayg nlafl p yayg nlaflmad na yönelik sorular yan tlayan Kerry, "apaç k yayg nlaflt n " belirterek ran'dan baz kiflilerin Irak'taki savafla angaje oldu u ve Suriye kaynakl baz aktivitelerin bulundu u yönünde haberler geldi ine dikkati çekti. Kerry, "Hükümet oluflturulmas n n çok acil olmas n n nedenlerinden biri de bu. Irakl liderler, hükümet kurulmas yla d fl güçler bir bofllu u doldurmak için harekete geçmeden, Irak' korumak için gerekli kararlar almaya bafllayabilir" dedi. ALMANYA Almanya D fliflleri Bakanl Sözcü Yard mc s Sawsan Chebli, Irak'ta siyasi çözümü desteklediklerini belirterek "Irak'ta bir an önce tüm dinlerin ve etnik gruplar n temsil edildi i mümkün oldu unca kapsay c bir hükümetin kurulmas na ihtiyaç var" dedi. KERKÜK - Irak nsan Haklar Yüksek Komiserli i üyesi Mesrur Esvet, son 20 günde yaflanan fliddet olaylar nedeniyle Musul, Salahaddin, Diyala ve Anbar'da ölenlerin say s n n bin 78'e yükseldi ini bildirdi. Esvet, AA muhabirine yapt aç klamada, Irak fiam slam Devleti'nin (Ifi D) neden oldu u çat flmalardan etkilenen insan say s n n her geçen gün artt n Çat flmalar n yafland bölgelerde yüzbinlerce insan n evlerini terketmek zorunda kald n anlatan Esvet, "1 milyon insan ülke içinde yer de ifltirdi. Bunlar n ço u komflu illerde kurulan çad r kamplarda bar n yor. Özellikle kad n ve çocuklar zor durumda. Bu insanlara yap lan yard mlar yetersiz. Uluslararas camiadan yard m bekliyoruz" dedi. Ölü ve yaral bilgisini de paylaflan Esvet, "Irak'ta son 20 günde yaflanan fliddet olaylar nedeniyle Musul, Salahaddin, Diyala ve Anbar'da ölenlerin say s bin 78'e yükseldi. Bu vilayetlerde meydana gelen olaylarda bin 200 kifli yaraland. Bunlar n ço u polis ve asker" diye konufltu. Birleflmifl Milletler (BM), Irak'ta olaylar n bafllad 5 Haziran'dan itibaren binden fazla insan n öldürüldü ünü aç klam flt. Maliki: Kürtler Ifi D ile ittifakta Irak Baflbakan Nuri el-maliki, "Irak' n BA DAT - Irak Baflbakan Nuri elbütünlü ü tehlikede. Ülke terör tehdidi Maliki, Irak' n bütünlü ünün tehlikede alt nda. Ulusal kurtulufl hükümetinin kurulmas na yönelik ça r lar, Irak Anayasas 'na alt nda" dedi. oldu unu belirterek, "Ülke terör tehdidi ve siyasi sürece darbedir" dedi. Maliki, haftal k konuflmas nda, Irak' n içinde bulundu u güvenlik flartlar ve siyasi geliflmeler üzerinde durdu. Irak fiam slam Devleti (Ifi D) terör örgütünün sald r lar na de inen Maliki, "Bu sald r lar bize gösteriyor ki Irak' n bütünlü ü tehlikede. Ülke terör tehdidi alt nda" diye konufltu. Teröristlere yönelik operasyonlarda sonuç almaya bafllad klar n anlatan Maliki, "Birçok bölgeyi Ifi D'in elinden ald k. fiii dini mercilerin çabalar ve deste iyle bunu baflard k" ifadelerini kulland. Irak Parlamentosu'nun en k sa zamanda toplanaca n duyuran Maliki, yeni hükümeti kurmak için de çal flmalar h zland racaklar n kaydetti. Maliki, kendisini d flar da b rakacak geçifl hükümetlerine karfl oldu unu dile getirerek, "Ulusal kurtulufl hükümetinin kurulmas na yönelik ça r lar, Irak Anayasas 'na ve siyasi sürece darbedir" fleklinde konufltu. - Barzani'ye sert suçlama sim vermeden Mesut Barzani'nin, "Art k Musul öncesi ve sonras iki Irak var" fleklindeki aç klamas n hat rlatan Maliki, Kürt yöneticileri, teröre destek vermekle suçlayarak flunlar söyledi: "Irak' n bir flehrinde teröristler toplan yor ve programlar n aç kl yor. Baz kimseler de yanl fla düflerek Irak'ta, Musul öncesi ve sonras diye iki dönemden bahsediyor. Bunlar, Ifi D ile iflbirli i içerisindeler, Ifi D'in müttefiki oldular. Kendilerini Irak' n bir parças gibi görenler, flimdi ABD'nin, Irak ordusuna yard m etmemesi gerekti ini savunuyor. Irak' n derdiyle dertlendiklerini ve kendilerini bu ülkenin orta gibi gördüklerine flahit olmad k. Bu ülkenin halk de illermifl gibi hareket ediyorlar." - Irak'a birlik ça r s Irak'a birlik ça r s yapan Maliki, flöyle konufltu: "Bütün Irakl taraflar, birlik içinde olmal d r. Herkes anayasaya ba l kalmal d r. Irak' n karfl karfl ya bulundu u savafl hali, hepimizin birlikte hareket etmesini zorunlu k l yor." Maliki, yaflanan krizden kendisinin sorumlu tutulmas na iliflkin ise "Bu kriz, sadece bir kiflinin veya bir taraf n sorumlulu una havale edilemez. Bu, bir kiflinin yükü de ildir" görüflünü savundu. Suriye'de katliam HALEP - Suriye'de, rejime ba l güçlerin çeflitli kentlerde yönetim karfl tlar na kara ve havadan düzenledi i sald r larda 10'u çocuk, 7'si kad n 105 kiflinin öldü ü bildirildi. Suriye nsan Haklar Örgütü'nden yap lan aç klamada, rejim güçlerinin muhaliflerin denetiminde olan bölgelere havadan "varil bombas yla" karadan ise havan topu ile yerden yere at lan füzelerle sald rmas sonucunda baflkent fiam' n banliyölerinde 27, Halep'te 24, dlib'te 18, Rakka'da 17, Lazkiye'de 11, Humus'ta 5, Dera'da 2 ve Deyru'z Zor kentinde bir olmak üzere toplam 105 kiflinin yaflam n yitirdi i belirtildi. Bu arada, Suriye Genel Devrim Konseyi'nden yap lan aç klamada, orduya ait savafl uçaklar ile helikopterlerin Rakka, Halep, Dera, Humus, Hama ve baflkent fiam'da muhaliflerin elinde olan bölgelere varil bombas yla sald rd aktar ld. Ordunun söz konusu kentlerde düzenledi i sald r larda onlarca evin y k ld ve hasar gördü ü bildirilen aç klamada, ülkenin do usunda yer alan Deyru'z Zor kentinde Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) ba l birliklerle Irak fiam slam Devleti (Ifi D) mensuplar aras nda zaman zaman çat flmalar n yafland kaydedildi. Öte yandan Suriye resmi haber ajans SANA, güvenlik güçlerinin Halep, Lazkiye ve Humus'ta düzenledi i operasyonlarda çok say da silahl grubu etkisiz hale getirdi ini duyurdu.

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77 T.C. GAZ İPA ŞA KAYMAKAMLIĞI Gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Say ı : M.07.9.GAK.0.00.00.00-755.02-2523 29/06/2012 Konu :ihale İlan ı Birliğimiz tarafından yap ılacak olan ; 1-09.07.2012 Pazartesi

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Aralık 02, 2016-2:37:00 Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret merkezi Otonomi'nin açılışında yaptığı konuşmada, başkentin gelişimine,

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. GÖLBAŞI(ANKARA) İCRA DAİRESİ 2014/1109 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GÖLBAŞI(ANKARA) İCRA DAİRESİ 2014/1109 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GÖLBAŞI(ANKARA) İCRA DAİRESİ 2014/1109 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Örnek No: 25* Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İCRA DAİRESİ 2015/454 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. AFYONKARAHİSAR İCRA DAİRESİ 2015/454 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. AFYONKARAHİSAR İCRA DAİRESİ 2015/454 TLMT. Örnek No: 25* TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim Gerekçesi ile birlikte ekte

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. İCRA DAİRESİ 2008/594 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. İCRA DAİRESİ 2008/594 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. İCRA DAİRESİ 2008/594 TLMT. Örnek : 25* TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer)

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) 24 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26472 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşüvirler Odaları

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI KASIMAYIFAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI KASIMAYIFAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI KASIMAYIFAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- lçemize bağlı Eğmir Mahallesi girişi 4-7 Kapı no arası yola

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

T.C. BURSA 11. İCRA DAİRESİ 2016/11555 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BURSA 11. İCRA DAİRESİ 2016/11555 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BURSA 11. İCRA DAİRESİ 2016/11555 ESAS Örnek No: 25* TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün,

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

T.C. GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ 2014/27970 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ 2014/27970 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ 2014/27970 ESAS Örnek : 25* TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/ 000774 07/03/2013 Konu : Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER 2013 / 081 OLAĞAN

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

TFF ULUSLARARASI ETKİNLİKLER YARATICI AJANS İHALESİ

TFF ULUSLARARASI ETKİNLİKLER YARATICI AJANS İHALESİ Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü Sayı : 2011/22381 Konu : TFF Uluslar arası Etkinlikler Yaratıcı Ajans İhalesi Son Başvuru tarihi: 21 Ekim 2011 Cuma günü Saat 15.00 TFF Tarafından aşağıdaki konularda hizmet

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :1-9. Syf SON DAKİKA GAZETESİ BALKAN GÜNLÜĞÜ GAZETESİ Sayfası :7. Syf Sayfası :11.

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Isparta Valiliği Resmi Sitesi

Isparta Valiliği Resmi Sitesi Isparta Valiliği Resmi Sitesi 22.04.2016 DÜNYA ÖĞRENCİLERİ ISPARTA DA Çin, Suriye, Cezayir, Tacikistan, Bangladeş, Çad, Doğu Türkistan, Etiyopya, Filistin, Filipinler, Irak, Mısır, Somali ve Yemen den

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar'da her gün 800 kişiye iftar Karabağlar Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün 4 noktada,

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı