Annelerin temaslar. Heyecan B TT ;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Annelerin temaslar. Heyecan B TT ;"

Transkript

1 ISSN Z RA DON iflçiyi vurdu! HABER 7. SAYFADA 27 Haziran 2014 Cuma Fiyat 25 Kr NETLES YORLAR AK Parti cenah nda Cumhurbaflkan aday kim olacak sorusu, son aç klamalarla anlam n yitirirken; çat aday çatla yaflanan CHP de ise saflar ve görüfller daha bir netleflmeye bafllad. Baflbakan Erdo an ve çat aday hsano lu ise görüflmelerini sürdürüyor. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an siyasi partiler ve STK larla görüflmelerini sürdürüyor adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Fehmi Koru Seçimle ilgili bilinenler Ve bilinmeyenler Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 8. Sayfada Semsettin Küzeci Kerkük Mektubu 14. Sayfada M. fievki Kavurmac Ayd nl k 5. Sayfada Heyecan B TT ; 10,9,8 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, son grup konuflmas nda, 1 Temmuz Sal günü yap lacak büyük bir törenle Adalet ve Kalk nma Partisi'nin cumhurbaflkan aday ismen aç klanacak dedi inde, baz lar ndaki, Baflbakan, cumhurbaflkan aday olmayabilir tereddüdü devam ediyordu. Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç öyle bir söz etti ki, hem aday aç klad hem de heyecan n yerini geri say ma b rakt. Ar nç, "1 Temmuz Sal günü Allah k smet ederse, bir mani olmazsa, Say n Baflbakan m z n adayl herhalde büyük bir ölçüde aç klanm fl olacak. Biz öyle arzu ediyoruz. Konufltu- umuz, görüfltü ümüz bütün arkadafllar m z, Say n Baflbakan m z n istiflare etti i her kesim, kendisinin cumhurbaflkan aday olmas noktas ndaki görüfllerini bildirdi. Bir tek fley kald, o da Say n Baflbakan m z n bu konuda takdirleri" diyerek, yaflanan heyecan n yerine geri say m oturttu. 1 Temmuza kadar say n; 10,9,8 CHP ve YÜRÜYÜfiÜ MHP nin DE fit kurdu u çat alt nda cumhurbaflkan aday ilan edilen Ekmeleddin hsano lu, stanbul dan Ankara ya geçerek görüflmelerini sürdürdü. hsano lu, Köflk yolundaki yürüyüflünü h zland rd Annelerin temaslar HAK- fi i ziyaret Hak- fl Genel Baflkan Yard mc s Mustafa Toruntay, çocuklar kaç r lan annelerle görüfltü. Toruntay, ailelere destek olmaya çal flt klar n Kay p çocuklar SMS'le aranacak Emniyet Genel Müdürlü ü, yeni uygulamaya koyaca sistemle kaybolan çocuklar n çabuk bulunabilmesi amac yla, ailelerinden ald klar eflgali an nda k sa mesajla bölgede oturan vatandafllara gönderecek. HABER 12 DE www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi MUSTAFA SARIGÜL ÜN N YET Çocuklar terör örgütü taraf ndan kaç r ld için Diyarbak r'da oturma eylemi yapan aileler, Ankara'da birçok görüflme yapt. Anneler son olarak Hak- fl ile görüfltü. Annelerin bugün burada bulunuflunun gerekçesi olan sorunun, çocuklar n kaç r lmas oldu una dikkati çeken Toruntay, "Çocuklar n kaç - r lmas do ru bir olay de il. Annelerimizin yüre i yan yor. Bu çözüm sürecinde, savafllar n bitmesi noktas nda konfederasyon olarak çözüm sürecine katk veriyoruz. Ma dur annelerimizin daha fazla üzülmemesi ve a lamamas için üzerimize düflen ne ise bunu da yapmaya haz r oldu umuzu ifade etmek istiyorum" diye konufltu. https://www.twitter/yedigun.gazetesi nce sitem kal n caba! Çat aday ile ilgili tart flmalar özellikle CHP içinde sürerken, Grup Baflkanvekili Muharrem nce, Çat aday n belirlenme sürecinde benim görüflüm al nmad sözleriyle dikkat çekti. nce buna ra men, Bu konuda sitemim var m? Evet, var. Say n Genel Baflkan m za bu sitemi ettim. Laf m n da arkas nday m. Aday n belirlenme sürecinde bir katk m yok ama olmufl bitmifl Bu saatten sonra bana düflen görev çal flman n yerine getirilmesidir dedi. Yerel seçimlerde CHP'nin stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan aday olan Mustafa Sar - gül ise, "Türkiye'de inançlara sayg l, laikli i savunan, örfüne, töresine, geleneklerine ba l yeni bir yap n n tekrar harekete geçmesi gerekiyor" sözleriyle, muhtemel bir baflar s zl n ard ndan nas l davranaca n n sinyalini verdi. Sar gül, cumhurbaflkanl seçimlerine iliflkin olarak da, "Art k aday belirlenmifltir. Adayla ilgili genel merkezin vermifl oldu u bir karar vard r, o karara sayg duymam z gerekiyor. Aday desteklemek, bir oy daha fazla kazand rmak için elimizden gelen çal flmay yapmam z gerekiyor dedi. HABER 12. SAYFADA Kürtler Ifi D ile ittifakta Irak Baflbakan Nuri el-maliki, "Irak' n bütünlü ü tehlikede. Ülke terör tehdidi alt nda. Ulusal kurtulufl hükümetinin kurulmas - na yönelik ça r lar, Irak Anayasas 'na ve siyasi sürece darbedir" dedi. Maliki, (Mesut Barzani'ye cevap verirken) "Irak' n bir flehrinde teröristler toplan yor ve programlar n aç kl yor. Baz kimseler de yanl fla düflerek Irak'ta, Musul öncesi ve sonras diye iki dönemden bahsediyor. Bunlar, Ifi D ile iflbirli i içerisindeler, Ifi D'in müttefiki oldular" diye konufltu. 16. SAYFADA 20 günde 78 kifli öldü HABER 16. SAYFADA 26 Haziran 2014 Resmi Gazete Türk Akreditasyon Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeli inin Yürürlükten Kald r lmas na Dair Yönetmelik Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt dare ve flletme Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 27 Haziran 2014 Cuma Beytocan 23 yıl sonra Diyarbakır da konser verdi Türkiye'den 1990'lı yıllarda ayrılarak İsveç'e yerleşen "Beytocan" lakaplı sanatçı Beytullah Güneri, memleketi Diyarbakır'da sahne aldı. DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez organize edilen Mezopotamya Spor Festivali başladı. Suriye, Irak ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye'den bin 300 sporcunun katıldığı yürüyüş, Dağkapı Meydanı'ndan Atatürk Stadyumu'na kadar sürdü. Katılımcılar, barış için güvercin uçurdu. Festival kapsamındaki konserde, Beytullah Güneri sahne aldı. 23 yıl aradan sonra Diyarbakır'da konser veren Güneri, AA muhabirine, "Ülkemin aşığı bir insanım. Burada konser vermek benim için büyük bir şereftir" dedi. Diyarbakır'da konser verdiğine inanamadığını belirten Güneri, "Halkımı görmek için geldim. Bu bir dünya aşkıdır. Ben ülkemin aşığı bir insanım, onun için yaşıyorum zaten. Ülkemin sevdası beni burada tutuyor. Allah için bütün güzellikleri yapanlara hürmetim vardır. Benim yaşadığım ülkede çekirgeyi bile ezemezsin" dedi. Konserde Kürtçe konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı da Mezopotamya Spor Festivali'nin gururunu yaşadıklarını Etkinliğin, gelecek yıllarda bölgedeki diğer illerde devam edeceğini anlatan Anlı, festival kapsamında farklı ülkelerden sporcuların Diyarbakır'da ağırlanacağını kaydetti. Güneri'nin yıllar sonra Türkiye'de ilk konserini Diyarbakır'da vermesinin önem taşıdığına dikkati çeken Anlı, "23 yıl ülkesinden ayrı kalan ve şarkılarla yüreğimizi sızlatan Beytocan'ı aramızda görmekten memnunuz. Yıllar sonra onun şarkılarını Diyarbakır'da dinlemek hepimizi heyecanlandırdı" diye konuştu. 21:30 ÖZEL TİM: ÇATIŞMA 19:50 7 PSİKOPAT Orijinal Adı : S.W.A.T: Firefight Yönetmen : Benny Boom Oyuncular : Gabriel Macht, Robert Patrick, Carly Pope Yapım : 2011 Aksiyon Detroit e bir S.W.A.T. timi kurması için gönderilen Los Angeles Polis Departmanı Şefi Paul Cutler, birden kendisini devlet tarafından korunan bir dahinin hedefi olarak bulur. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Seven Psychopaths Yönetmen:Martin Macdonagh Oyuncular:Colin Farrel, Christopher Walken, Woody Harrelson, Abbie Cornish Yapım Yılı:2012 Tür:Komedi/Polis iye Yazma konusunda son zamanlarda sıkıntılar yaşayan bir yazar, çılgın arkadaşlarıyla birlikte Shih-Tzu cinsi bir köpeği fidye istemek için kaçırır. Fakat köpeğin sahibi psikopat ve azılı bir gangster çıkınca üç kafadar, yer altı dünyasında oldukça tehlikeli ve komik bir oyunun içine sürüklenecektir. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER ''Hayatımın En Kötü Gecesi'' Steven Brill'in yönettiği ve Elizabeth Banks, James Marsden, Gillian Jacobs ile Sarah Wright Olsen'in rol aldığı ''Hayatımın En Kötü Gecesi'', romantik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Senaryosunu da Steven Brill'in kaleme aldığı film özetle şöyle: ''Haber muhabiri Meghan Miles, arkadaşlarıyla felekten bir gece çalar. Ancak sabah uyandığında hiçbir şey hatırlamamaktadır. Yaşadığı tek gecelik ilişkiden sonra arabasız, kimliksiz ve parasız hiç bilmediği bir mahallede kalakalır. Hayatının en önemli iş görüşmesine girmeden önce durumunu düzeltmesi için sadece 8 saati vardır.'' ''Aynı Yıldızın Altında'' Josh Boone'un yönettiği ve Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff ile Laura Dern'in rol aldığı ''Aynı Yıldızın Altında" vizyona giriyor. Dram ağırlıklı filmin konusu, özetle şöyle: "Hazel ve Gus, kanserle ilgili bir destek grubunda tanışırlar. Hazel oksijen makinesine bağlı yaşayan bir kız, Gus ise protez bacağıyla dalga geçen bir erkektir. Bu tanışma sonrası mucizevi bir aşk başlar." ''Sevgilinin Ardından'' Haftanın dram türündeki diğer filmi, Hong Khaou'nun yönettiği ve Ben Wishaw, Morven Christie, Peter Bowles ile Pei-Pei Cheng'in oynadığı ''Sevgilinin Ardından'' Bugünün Londrasında geçen evrensel aşk ve keder hikayesi, Kamboçya doğumlu İngiliz yönetmen Hong Khaou'nun ilk uzun metraj filmi. Filmde, zamansız ölümünden sonra oğlunu tanımaya çalışan Kamboçyalı- Çinli bir annenin hikayesi izlenebilecek. ''Pislik'' John S. Baird'in yönettiği ve Imogen Poots, James McAvoy, Jamie Bell ile Jim Broadbent'in oynadığı "Pislik", polisiye meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Yapımcı Irvine Welsh'in aynı adlı polisiye romanının şiddet yüklü sinema versiyonu olan filmin konusu şöyle: ''Entrikacı polis memuru Bruce Robertson, terfi beklemektedir. Bir cinayeti çözerken meslektaşlarıyla da uğraşmak zorunda kalan Bruce, diğer polislerin sonunu getirecek bir olay tezgahlar. Hepsinin sırlarını ortaya çıkartan ve onları birbirine düşüren Bruce, kontrolünden çıkan hile ağında kaybolmaya başlar.'' Lopez, 10 yaş küçük sevgili buldu İSTANBUL - Genç sevgilisi Casper Smart ile yollarını ayıran Jennifer Lopez'le Maksim Chmerkovskiy arasındaki aşk iddiaları büyüyor. Ünlü yıldız ile kendisinden 10 yaş küçük olan dansçı Chmerkovskiy, önceki gece The Shrine adlı gece kulübünde samimi görüntüler sergilemiş.

3 ANKARA 27 Haziran 2014 Cuma 3 Hasanoğlan mezunları pilav gününde buluştu Hasanoğlan Mezunları Derneği, 27. Geleneksel Pilav Günü nü düzenlediği ekinliklerle kutladı. Ankara nın en büyük hamamı Yenimahalle de açıldı HABER FOTOĞRAF KENAN ERGEN Hasanoğlan Mezunları Derneği, Hasanoğlan Öğretmen Okulu nda düzenlenen 27. geleneksel Pilav Günü ne eski ve yeni mezun çok sayıda kişi katıldı. Her yıl temmuz ayının ilk haftası düzenlenen etkinlik, Ramazan ayı dolayısıyla öne alındı. Anfi Açık Hava Tiyatrosu nda bir araya gelen eski mezunlar, hem hasret giderdi; hem de doyasıya eğlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Hasanoğlan Mezunları Derneği Başkanı Avukat Erkan Keleş, 27 yıldır süre gelen geleneği 2 yıldır dernek çatısı altında devam ettirdiklerini belirterek, 87 lilerle başlayan bu geleneğin bu günlere ulaşmasını sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum dedi. Başkan Keleş 40. yıllarını kutlayan 1974 yılı mezunlarına çiçek ve kitap hediye etti mezunları adına konuşan Nail Çolak kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Keleş 1948 mezunu Galip Levent le de hatıra fotoğrafı çektirdi. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Ses ve saz sanatçılarının sahne aldığı etkinlikte, davetliler gönüllerince eğlendi. Mezunların şiir okuduğu ve konuşma yaptığı program, verilen öğle yemeği arasından sonra günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Pursaklar ın camilerinde Ramazan temizliği yapıldı Ramazan öncesi Pursaklar daki bütün camilerin temizliğini yapan Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlıklı ortamda ibadet etmelerini sağlıyor. HABER MERKEZİ- Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin in talimatı ile ilçeye bağlı olan çok sayıda caminin temizliği yapıldı. Belirli aralıklarla bölgedeki camilerin iç ve dış temizliğini yapan ekipler, yoğun mesai harcıyor. Hem camilerin içini hem de çevre temizliğini sağlayan ekipler, cami cemaatinin huzur içinde ibadet edebilmeleri için bütün camilerdeki halıları temizledi, cami içlerine güzel kokular sıkarak camilerin çevre düzenlemelerini yaptı. Ramazan ayının heyecanını hissettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ramazan ayında hemşerilerimizin ibadetlerini huzur içinde yapmalarını arzuluyoruz. Tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şerifini şimdiden tebrik ediyorum. dedi. Çalışmalar hakkında bilgi veren müdürlük yetkilileri ise şunları kaydetti: Camilerin iç ve dış temizliğini yaptık. İstiyoruz ki hemşerilerimiz ibadetlerini huzur içinde yapabilsinler. Daha önce de mezarlıkların bakım ve onarımını tamamladık. Oralardaki kötü görüntü oluşturan otları temizledik. Hemşerilerimiz hem mezarlıkları rahatlıkla ziyaret edebilecek hem de bütün camilerimizde ibadetlerini huzur içinde yapabilecek. HABER MERKEZİ- Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri nin içine 5 yıldızlı spor kompleksi ve Ankara nın en büyük hamamını inşa etti. Tesisi misafirlerine gezdirerek en ince ayrıntısına kadar yapım aşamasını anlatan Yaşar, spor aletlerine de binerek makineleri test etti. Hamamından saunasına, havuzundan spor salonuna kadar içerisinde her türlü ayrıntı düşünülen Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri Hamamı, halkın hizmetine açıldı. Temizlik konusunda uyarılarda bulunan Yaşar, hamam personeline Temizliğe özen göstermelisiniz. Sağlıklı bir tesis olarak faaliyet vermek çok önemlidir. Tesisimizin içerisinde yok yok. Yenimahalle halkı için en iyisini yaptık ve oldu. Hizmet için buradayız. Yenimahalle nin ne ihtiyacı varsa onu gerçekleştirmek boynumuzun borcu diye konuştu. Palandöken, yeniden başkanlığa seçildi ANKARA - Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonunun 25. Olağan Genel Kurulu'nda, Bendevi Palandöken yeniden başkanlığa seçildi. Büyük Anadolu Oteli'ndeki genel kurulda 699 oy kullanıldı. Seçime tek aday olarak giren Bendevi Palandöken, 672 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Oyların 27'si ise geçersiz sayıldı. Hz. Ebubekir Camii törenle ibadete açıldı HABER MERKEZİ- Yenimahalle Batıkent teki Hz. Ebubekir Camii nin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mübarek bir gün olan hayırlı bir Cuma gününde bu mabedi açmanın onurunu yaşıyorum dedi. Yenimahalle Belediyesi nin yapımına büyük katkı sağladığı ve 3 senede tamamlanan caminin açılışına, Yenimahalle İlçe Müftüsü Eyyüp Demir, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Batıkent Turgut Özal Mahallesi nde, cadde üzerinde tek cami olan Hz. Ebubekir Camii nin kurdelesini kesen Yaşar, İbadethaneler huzur veren yerlerdir. Çünkü buralarda sevgi var, saygı var, barış var. Kavga dövüş yok, ötekileştirmek yok, kin yok. Benim kitabımda kul hakkı yemek yok, insana insanca yaşamanın bilincini vermek, onlara yol göstermek, yoldaş olmak var dedi. Mahallede camiye ihtiyaç olduğunu belirten Yaşar, okullar ve sağlık ocakları için de her türlü desteği vermeye devam edeceğini Çankaya da temizlik çalışmaları sürüyor HABER MERKEZİ - Her gün yeni bir bölgeyi onlarca kişiden oluşan bir ekiple baştan aşağı temizleyen Çankaya Belediyesi, kirlilik oluşturan etkenleri yok ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ne bağlı çok sayıda personelin yanı sıra süpürge aracı, çöp kamyonu ve açık kasa kamyon desteği ile yürütülen çalışmalar, bir program dahilinde tüm ilçede uygulanıyor. Halk sağlığını en iyi şekilde korumayı amaçlayan çalışmalar kapsamında Haziran başından bu güne kadar Yenişehir, Oran, Seyran, Ümitköy, Yıldız, Yüzüncüyıl, Cebeci, Dikmen gibi birçok bölge temizlendi. Ay sonuna kadar ise Emek, Esat, İncesu, Karapınar gibi birçok mahallede çalışmalar yürütülecek. İlçedeki ibadethanelerin temizliğini düzenli olarak yapan Çankaya Belediyesi, Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle çalışmalarına hız verdi. Mahalle temizliğinde olduğu gibi her gün yeni bir ibadethane temizlenerek vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri sağlanıyor. Uygulanan temizlik çalışmalarını beğeniyle karşılayan vatandaşlar, ekiplerin her gün başka bir bölgede toplu temizlik yapmalarının memnuniyet verici olduğunu belirtiyorlar. Çankaya Belediyesi toplu temizlik çalışmalarını aralıksızsürdürüyor

4 4 27 Haziran 2014 Cuma ANKARA Pak Hizmet İşçileri Sendikası 1. Olağan Genel Kurulu ilk olağan genel kurulunu yoğun katılımla gerçekleştirdi. Yeni mahallelerin sorunları çözülecek PAK Hizmet İş Sendikası ilk genel kurulunu yaptı Gönül gözleriyle 8. kez Türkiye şampiyonu oldular HABER MERKEZİ - Aksaray da yapılan Bay Bayan Kulüpler Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada takım halinde büyük başarı elde eden Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, çok sayıda madalya kazandı. Çankaya Belediyesi, erkeklerde 6 altın, bayanlarda 8 altın ve iki gümüş ile takım halinde toplam 16 madalyayla şampiyonayı tamamladı.çankaya Belediyesi Görme Engelliler bayan halter sporcuları kazandıkları 8 altın ve iki gümüş madalya ile takım halinde arka arkaya 8. kez Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonu olma başarısını da elde etmiş oldular.futsal (futbol), goalball, halter, atletizm ve satranç branşlarında sporcular yetiştiren Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Milli Takımlara kazandırdığı sporcular ile de spora katkısını sürdürüyor. HABER MERKEZİ - Pak Hizmet İşçileri Sendikası 1. Olağan Genel Kurulu nu Ankara daki Sendika Genel Merkezinde gerçekleştirdi. Genel Kurul, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile başladı. Türkiye nin değişik illerinden üyelerin katılımı ile gerçekleşti. PAK Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanlığına yeniden Tahir Çetinkaya seçildi. Çetinkaya, açılış konuşmasında Genel İşler işkolunda çalışanların çalışma hayatında karşılaştıkları sıkıntılardan, taşeron işçiliğin yaygınlaşmış olmasından bahsetti. Sendikacılığa yeni bir soluk getireceklerini ve özellikle Belediyelerdeki taşeron işçilerin sıkıntılarının çözümü için öneriler üreterek projeler geliştireceklerinden Çetinkaya, Sendikamızın amacı çalışanların hakkını sonuna kadar mülâyemet, diyalog ve ikna yoluyla korumanın yanı sıra, taraflar arasında hakkaniyet çerçevesinde üyelerinin menfaatlerini birleştirmeyi temel ilke kabul ederek çalışmayı esas alacaklarından bahsederek sözlerine şöyle devam etti. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergelerden biri Sivil Toplum Kuruluşlarının çokluğu ve aktifliğidir. STK lar ne kadar aktif ise, Ülke yönetimi de o kadar demokratik ve şeffaftır dedi. Sendikalar, STK lar içeresinde en gelişmiş tüzel kişiliği olan, yapıları itibarıyla en kuvvetli olan kuruluşların başında gelmektedir. Çalışan haklarının ANKARA - Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Sangkyu, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, emekli askerler ile Kore gazilerinin katıldığı tören, Kore anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Anıta, Kore Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına çelenk bırakıldı. Kore savaşına katılan Türk askerlerini temsilen aynı kıyafetleri giyen asker grubunun da hazır bulunduğu törende saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin marşları okundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı emekli Albay Şükrü Tandoğan, törende yaptığı konuşmada, Kore Savaşı'nın başlamasının 64'üncü dönümünde Kore şehitlerini onurla ve saygıyla andıklarını Kore'de 64 yıl önce büyük bir insanlık dramı yaşandığını anlatan Tandoğan, Türkiye'nin savaş ve savaş sonrasında Kore'ye 56 bin 536 asker gönderdiğini ve savaşta 892 Türk askerinin şehit olduğunu ifade etti. Tandoğan, şöyle devam etti: ''Aziz şehitlerimiz, hayatlarını kaybeden, diğer Birleşmiş Milletler askerleriyle birlikte Kore topraklarında görevlerini yapmanın onuru ve huzuru içinde yamaktadır. En büyük dileğimiz yurtta ve dünyada barışın hakim olmasıdır. Türkiye'de bugün de dünyanın sorunlu birçok ülkesinde Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar da barış ve insanlık görevi yapmaya devam etmektedir. Kan kardeşlerimiz olan asil ve vefakar Kore halkına mutluluk, barış ve refah diliyoruz. Kore savaşında hayatlarını kaybeden yüz binden fazla Koreli asker ve sivili, dost ülkelerden savaşta hayatını kaybeden askerleri tazimle anıyoruz. Kore'de kahraman askerlerimizden şehit olanlar ile aramızdan ayrılan Kore gazilerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum.'' Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ankara korunmasının yanında, çalışanların mesleki gelişimine de büyük ölçüde katkı yaparak ülkenin gelişmesine doğrudan etkili olacağını ifade etti. Genel Başkan Ülkemizde hizmet sektöründe faaliyet gösteren yüzbinlerce firmada, yaklaşık olarak bir milyon emekçimiz çalışmaktadır. Emekçilerimizin özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi noktasında Sendikamızın da sorumluluklarının olduğu bilincindeyiz. Bu sorumluluğun altından kalkabilmek için Sendikamız ve üyelik başvurusunda bulunacağımız, Aksiyon İş ile birlikte emekçilerimizin yanında olacağımızı ifade etmek isterim dedi. Oturduğun yeri PAK et, kazandığın lokmayı HAK et sloganıyla sözlerini tamamladı. Kore şehitleri anıldı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanlığınca, 4'üncü Kolordu Komutanlığının katkılarıyla ''Kore Savaşı'nın başlangıç yıl dönümü'' nedeniyle Ankara'daki Kore anıtı önünde bir tören düzenlendi. Büyükelçisi Lee Sangkyu da Kore halkının özgürlüğü ve barışı için savaşan Türk askerlerinin ter ve kan akıttığını belirterek, Kore savaşında hayatını kaybeden şehitleri saygıyla ve minnetle andıklarını Sangkyu, ''Kan kardeş kelimesi içinde sembolize edilmiş aramızdaki duygusal bağı bugün Türkiye ve Kore arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkisinin sağlam temelini oluşturmaktadır. Şimdi iki ülkemiz de stratejik ortaklık ilişkisi temelinde siyasi ekonomik. sosyal ve kültür ilişkisinin derinleşmesi amacıyla daha kapsamlı, her iki tarafın kazanacağı şekilde ilerlemektedir'' şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Kore gazisinin torunu Gizem Dilek'e Kore savaşıyla ilgili ''Yaşayan tanık'' isimli eserinden dolayı ödül verildi. HABER MERKEZİ- Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Kanal A Televizyonu nda yayımlanan Başkanlar Programı na konuk oldu. Programda belediyenin yaptığı ve yapacağı çalışmaları anlatan Demirel, toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek projeler ürettiklerini Demirel, Büyükşehir yasasıyla birlikte Etimesgut Belediyesi ne hektarlık alanı bulunan 5 yeni mahallenin bağlandığını hatırlatarak, diğer mahallere yapılan yatırımları aksatmadan yeni mahallelerde bir hizmet önceliği sağladıklarını Başkan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: TOKİ Yapracık Konutları ve Turkuaz Konutları diye adlandırılan iki bölgemizde yaklaşık 15 bin konut bulunuyor. Burada binlerce insanımız yaşıyor. Hemşehrilerimizin birçok sıkıntıları var. Bu sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında çalışmalarımıza hız verdik. Bu bölgelerde yeni park çalışması başlattık. Pazar yeri ve zabıta noktası yapılması için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yine SGK ile görüşerek Aile Sağlığı Merkezi nin yapılması yönüyle de görüşmelerimiz var. Belediye olarak diğer bölgelerimizde yaptığımız sosyal ve kültürel tesislerimizi yeni mahallelerimize de yapacağız. Ancak, bu iki yerleşim alanında belediyemize ait hizmet alanı, arsası ne yazık ki kalmamış. O nedenle önce hizmet alanımız için kamulaştırma yapmak durumundayız. Bu da hem masraflı hem de zaman alan bir konu. Fakat bu mahallerimize en güzel hizmetleri götürmekte kararlıyız. Bu bölgeyle ilgili diğer bir sıkıntı da giderlerin arıtma sistemiyle çözülmeye çalışılmasıdır. Merkezi kanalizasyon sistemleri yok. Arıtma sistemi de bölgedeki köylerin bağ ve bahçelerine zarar veriyor. Kötü kokuya ve haşerelerin artmasına neden oluyor. Bu sorunun da çözümü için Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve diğer ilgili kamu kurumlarının ortak bir çalışma yapması gerekiyor. Keçiören'de şeffaf çöp torbası dönemi Keçiören Belediyesi, ilçenin caddelerini şeffaf çöp poşetleri ile donatıyor. HABER MERKEZİ- Direklere ya da duvarlara monte edilebilen poşet şeklindeki şeffaf çöp torbaları, Keçiörenlilerden büyük ilgi gördü. İlk etapta 2 bin 500 adet takılması planlanan şeffaf çöp poşetleri, bordo renkli kapakları ile de göze hoş gelen bir görüntü veriyor. Kapağı kompozit olan ve üzerinde sigara söndürme bölümü de bulunan şeffaf çöp torbaları, düşük maliyeti ile de belediye bütçesinde tasarruf sağlıyor. Şeffaf çöp poşetleri, kelepçeleri sayesinde istenilen yerlere monte edilebilme kolaylığı da tanıyor. İşlek caddelerde kullanıma giren yeni çöp torbaları Keçiörenli vatandaşların beğenisini kazandı. Görüşlerini sorduğumuz Hülya Uğur adlı vatandaş, yeni torbalar sayesinde sokakta gezerken elinde bulunan çöpleri atmakta sıkıntı yaşamadığını dile getirdi. Ali Korkmaz isimli vatandaş ise görüntüsünü de beğendiği çöp poşetleri sayesinde insanların ellerindeki çöpleri yere atmayarak çevre temizliğine de katkıda bulunacaklarını ifade etti. Korkmaz, temiz bir Keçiören için böyle bir uygulama başlatan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a tüm Keçiörenliler adına teşekkür ettiğini belirtti.

5 ANKARA 27 Haziran 2014 Cuma 5 Gelincik Projesi nde GÜÇBİRLİĞİ YAPILDI Ankara Barosu nun şiddet gören kadın ve çocuklara destek olmak amacıyla 3 yıl önce hayata geçirdiği Gelincik Projesi, Yenimahalle Belediyesi nin ve hayırsever Abdurrahman Karamanlıoğlu nun desteği ile güçlenerek büyüyor. HABER FOTOĞRAF KENAN ERGEN Kadına şiddete karşı mücadele kapsamında Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Barosu yeniden güç birliği yaptı. Hayırsever Abdurrahman Karamanlıoğlu nun desteği ile daha da güç kazandı. İmzalanan protokol ile şiddet mağduru kadın ve çocuklar, yeni bir yaşam evine kavuşacak. Karamanlıoğlu Ailesi nin proje için kullanım hakkı Başkentliler, Mavi Göl de buluşuyor HABER MERKEZİ - Havaların ısınmasıyla birlikte Başkentliler, Ankara nın en büyük mesire alanlarından biri olan Mavi Göl e akın ediyor. Yeşil ile mavinin buluştuğu Mavi Göl de vatandaşlar hem temiz havanın tadını çıkarıyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Keyifli bir gün geçirmek için piknik yapmaya gelen vatandaşları Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ziyaret etti. Piknik alanını gezerek vatandaşlarla sohbet eden Akgül daha sonra sürat teknesiyle gölde hız denemesi yaptı. Ankaralıların kullandığı rekreasyon alanlarının başında Mavi Göl ün geldiğini kaydeden Akgül, alanın donatılarıyla vatandaşın piknik ve dinlenme ihtiyacına fazlasıyla cevap verdiğini Akgül, Rahat nefes alınabilecek, temiz bir hava ve yeşil alanlar hemşerilerimize sunulan en iyi hizmettir. Vatandaşlarımıza iyi eğlenceler diliyor, eline sepetini alan tüm Ankaralıları, pikniğe davet ediyorum diye konuştu. Sabah erken saatlerden itibaren piknik alanlarını dolduran Başkentliler, akşam geç saatlere kadar temiz hava soluyarak piknik yapıyor. Geniş bir alana sahip olan Mavi Göl, spor yapmayı seven herkes için doğal bir çalışma alanı oluşturuyor. Basketbol sahası, futbol sahası, mini golf alanlarını içinde barındıran alanda ayrıca kondisyon grupları da mevcut. Mavi Göl deki eğlence duraklarından birisi de su araçları. Plastik duba sistemli iskeleleriyle, yelkenli tekneleri, hız tekneleri, jet skilerin bulunduğu Mavi Göl de, isteyenler can yeleği takarak deniz bisikletlerine binebiliyor. Ankaralılar Mavi Göl de deniz bisikletine binerek veya tekne turuna katılarak denize olan özlemlerini bir nebze de olsa azaltabiliyor. sağladığı bina, kadınlar için bir yaşam evi olarak dizayn edilecek. Yenimahalle Belediyesi, sığınma evinin içerisini hazırlayıp, binayı restore edecek. Sığınma evinin işletme hakkı 5 yıl boyunca Yenimahalle Belediyesi nde olurken, Baro da mağdurlara hukuki destek verecek. Protokole Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Barosu Başkanı Sema Aksoy ve hayırsever Abdurrahman Karamanlıoğlu birlikte imza attı. Yenimahalle Belediyesi olarak böyle anlamlı bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Yaşar, insan odaklı hizmet anlayışı ile çalıştıklarının altını çizdi. İmzaların atılmasının ardından Yaşar ve Aksoy hayırsever aileye birer teşekkür plaketi takdim etti. Abdurrahman Karamanlıoğlu nun eşi Sema Karamanlıoğlu na da YENİMEK kursiyerlerince hazırlanan bir tablo armağan edildi. Çankaya Belediyesi STK larla buluştu T.C. ANKARA 3. İCRA DAİRESİ 2014/8832 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazia bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 24/06/ İhale Tarihi : 21/07/2014 günü, saat 10:05-10:08 arası. 2. İhale Tarihi : 05/08/2014 günü, saat 10:05-10:08 arası. İhale Yeri: ANKARA ADLİYESİ 1 NOLU MEZAT SALONU No Takdir Edilen Değeri TL Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 DR 1866 Plakalı 2012 Model FİAT marka LİNEA Tipli Rengi Beyaz Ön Cam Kırık ön tampon hasarlı kapılar kapalı anahtar ruhsat yok tek jant kapağı kırık kaput önünde çatlaklar var radyo teyp mevcut H. Oto Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar AYDINLI k Mustafa Şevki Kavurmacı Namaz Vakitlerinin Temsili Anlatımı Risale-i Nur Külliyatından istifade edilerek hazırlanmıştır. "Evet, herbir namazın vakti, mühim bir inkılâb başı olduğu gibi, azîm bir tasarruf-u ilâhînin âyinesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilâhiyenin birer ma'kesi olduğundan, Kadir-i Zülcelâl'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tâzim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. "Bediüzzaman Said Nursi Âlemlerin Rabbi Yüce Allah a sonsuz hamd ve şükür, İnsanlığın Şeref Tablosu Efendimiz (aleyhisselam) a, âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam olsun. Kâinat, Yüce Kitabımız Kuranı Kerim'de altı gün ile ifade edilen altı devrede yaratılmıştır. İnsan da ana rahminde ana hatlarıyla altı devre geçirir: Nutfe, alaka, mudğa, azm, lahm, halk-ı cedid. İnsan, dünyaya geldikten sonra da bu tedric kanunu, bu hikmetli yaratılış tecellisine devam eder ve insan ömrü bebeklik, çocukluk, gençlik, ihtiyarlık devrelerinden geçer. İnsanın ve etrafındaki varlıkların hayatında doğma, büyüme, duraklama, ihtiyarlama, sonra da ölüp gitme gibi 5 ayrı safha tecelli etmektedir. Bu safhalara mukabil olmak ve insanın maddî varlığı ile manevi varlığı ve çalışması arasında güzel bir muvazene kurabilmek için Rabbimiz ve Hâlikımız günde 5 vakit namazı bizlere emretmiştir. Sabah vakti Evvel-i bahar zamanına, İnsanın rahm-ı madere düştüğü ana benzemektedir. Sabah vaktine, aydınlığın doğmasıyla birlikte, yeni ve aydın bir güne kavuşma neşesi içinde gireriz ve biz de böyle bir gün gibi doğmuştuk deriz. Zira bu yeni gün, hem bizim anne karnına düştüğümüz günden, hem de kâinatın yaratılmasında geçen altı günün ilk gününden haber verir. Belli bir şeritten büyük saate doğru tırmanır, yani başımıza doğan bir günün fecrinden, anne karnına düşmemiz anına, ondan da kâinatın yaratıldığı ilk güne intikal eder ve Allah ın (cc), nimetleriyle eteklerimizi doldurması adına bu günleri yaratmasını hatırlarız. Sonra da O ndan onca uzaklığımıza rağmen, kurbiyetiyle bize yakın olmasını tazim, tekbir ve tesbih için huzura geliriz. İşte bu mana içinde eda edilen sabah namazı ne denli yerinde bir ibadettir. İnsan sabahleyin âdeta yeni bir hayat bulmuş, geçimini temin edecek faaliyetlere başlamak için gerekli vücut zindeliğine kavuşmuş haldedir. Bu canlılık ve zindeliği veren ve onu rızkını temin çabalarında muvaffak edecek olan ise, ancak yüce yaratıcımız Allah Teâlâ`dır. Bu nedenle O nun verdiği sıhhat nimetine şükür ve dünyevî çabalarda yardımını celb için, insan sabah namazını kılmakla mükellef tutulmuştur. Öğle vakti Yaz mevsiminin ortasına, Gençlik kemaline benzemektedir. İnsan sabahtan akşama kadar Allah`ın verdiği hayat, sıhhat, akıl nimetlerinden faydalanmaktadır. Bu nimetler sayesinde dünyevî işlerinde başarı ve muvaffakıyet sağlamaktadır. Nail olduğu bu muvaffakıyete şükretmek ve bu faaliyetlerin ruhu gaflet ve kasavet içinde bırakmasına mâni olmak için de, öğle ve ikindi namazları farz kılınmıştır. İşlerin yoğunluğunda O nun ferahlığına sığınırız. Öğle vakti, günlük işlerin kemale erdiği ve Allah ın nimetlerinin doruğa ulaştığı anı hatırlatır. İnsan, o vakitte günlük işlerin sıkıntısından adeta boğulacak hale gelir. Bu anda o, bir taraftan bütün bu sıkıntıları atıp kurtulmak, diğer taraftan da günün o saatine kadar Rabbin başından aşağıya yağdırdığı nimetlere karşı şükürde bulunmak maksadıyla mescide koşar ve dünya işlerinden muvakkaten sıyrılarak bir nefes alma fırsatı bulur. Öğlenin şiddetli hararetinin başları okşadığı zaman mescide koşma, Allah a teslim olup hiçbir gölgenin bulunmayacağı günde O nun isim ve sıfatlarının gölgesi altına sığınma, Resul-i Ekrem in Livâü l-hamd sancağı altına girme ferahlığı taşır. İkindi vakti Güz mevsimine, İhtiyarlık vaktine benzemektedir. İkindi vakti, güneşin artık guruba meyl zamanıdır. Dolayısıyla bu vakit insanlığın ihtiyarladığı anı ve son peygamber Efendimizin hayatını da hatırlatır. İkindiyi eda ederken, her şeyin gurûba doğru yüz tuttuğunu ve birkaç saat sonra yeryüzünde her şeyin silinip, kaybolacağını ve ayaklarımızdaki sızı, belimizdeki ağrı, başımızdaki beyaz tüylerle kendi nefsimizin de fâni olduğunu ve zevale doğru yaklaştığını anlarız. İşte tam ümitsizliğe düşeceğimiz böyle bir vakitte ezan sesi kulaklarımıza gelir ve bu fâni hayatı bakileştirme yolunu bulduk diye sevinir, bu neşe ile namaza koşarız. Akşam vakti Güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın gurubuna, İnsanın vefatına benzemektedir. Akşamın yaklaşması ile nihayet bulmaya yüz tutan bir günlük faaliyet ve çabanın, ruhanî bir ibadetle sona erdirilmesi, o gün elde edilen kazanç ve kârlara bir şükran ifadesi olacağından, akşam namazı farz kılınmıştır. Bir gün sona ermektedir; artık ölüm kapımızdadır. Akşam vakti güneşin batma anıdır; gün biter, güneş batar ve biz ayrı bir zaman dilimine gireriz. Bu hal, yirmi dört saatlik bir günün ölümüyle birlikte bizim ölümümüzden de haber verir; gün gelip ölecek, bir kefen içine sarılıp el, ayak ve çenemiz bağlanarak kabre konacağız. Başımıza bir çift taş dikilip kabrimiz belirlenecek, eş-dost bırakıp gidecek ve orada yalnız kalacağız... Güneşin batmasıyla birlikte, saniyenin hareketi saatin hareketini haber verdiği gibi, doğan her şeyin batışını, bütün sistemlerin batışını hatırlar, Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar (kararıp) döküldüğünde, dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde.. (Tekvir Suresi, 1-3) hakikatine şahit oluruz. Dehşet ve hayret içinde perişan olan kalbimize teselli vermek ve ruhumuzu inşiraha kavuşturmak için akşam namazına koşarız. Akşam vakti, bir gurûb başında ya ağlamak veya öbür âlemdeki durumumuzu mamur kılma heyecanını yaşamanın ifadesidir. Yatsı vakti Gece âleminin, gündüz âleminin eserlerini siyah kefeniyle örtmesini ve kışın beyaz kefeninin, ölmüş yerin yüzünü örtmesini, Vefat etmiş insanın geride kalan eserleri dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesine benzemektedir. İnsan uyku âlemine girecektir. Bir bakıma ölüm numunesi olan ve bir bakıma da huzur ve istirahat devresi sayılan bu âleme varmadan önce o günkü hayata kutsi bir ibadetle son vermek, o âleme ilâhî bir zevk ve ruhanî bir intibahla intikal etmek, Allah`ın af ve mağfiretine ilticada bulunmak için yatsı namazı kılınmaktadır. Gün gibi ömür de artık bitmiştir. Yatsı vakti, akşam şafağının bütün bütün kararıp güneşe ait hiçbir emarenin kalmadığı zamandır. Bu zamanda, arkada bırakılan bir günün mevcudiyeti hakkında, bize fikir verecek hiçbir şey yoktur. Zira, gün gittikten sonra, akşam vakti izini ışıklık veya kırmızılık halinde şafağa bırakmış, beni bir parça daha hatırla demişti.. O kızıllık da gidince, her şey gitmiş ve bitmiş olmaktadır. Yatsı vakti, her şeyin bitişiyle birlikte insan ömrünün de bitip kaybolmasını hatırlatır. Demek insan, aradan seneler geçtikçe hiç yaşamamış gibi olur. İşte yatsı vakti, insana her şeyin bitip tükendiği ve kendisinin kabirde her türlü ışık ve ziyadan mahrum kalacağı bir anı hatırlatır. Hayırlı Cumalar, HABER MERKEZİ - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kent yöneticileri ile bir araya gelerek Çankaya Belediyesi Dönemi Stratejik Planı Paydaş Toplantısı nı gerçekleştirdi. Birçok sivil toplum örgütü ve kent yönetiminde söz hakkı olan örgüt temsilcilerinin katıldığı toplantı, Vedat Dalokay Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, Kentsel Altyapı ve Donatı, Kent Planlama, Kültür, Sanat, Spor, Çevre Sağlığı, Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Yardımlar, Bilim Teknoloji ve Eğitim, Diğer Hizmetler başlıkları altında 27 farklı konuda fikir alışverişi gerçekleştirildi. Gün boyu devam eden toplantı öncesi katılımcılara seslenen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kent yaşar, nefes alır, ruhu vardır. Bu ruhu yaşatmak için o kentin insanlarının fikirlerini almak gerekir, bizim kente bakış açımız budur dedi. Çankaya Belediye Başkanı olarak, Çankaya için yeni bir gelecek tasarımı için yola çıktığını kaydeden Taşdelen, yeni ve çağa uygun yönetsel mantığı hedeflediğini belirtti. Yeni Nesil Belediyecilik ilkesini benimsediklerini vurgulayan Taşdelen, bu anlayışın, kent hakkı, kentli hakkı kavramları çerçevesinde politik ve katılımcı bir süreç olduğuna dikkat çekerek kentli hakkı, kamu yararı, çevre hakkı, barınma ve konut hakkı, sosyal ve kültürel haklar gibi kente ilişkin unsurları barındırdığını belirtti.

Büyüme hedefi. Türkiye, ümmetin ümidi. En zorlu e itim. Nakliyenin gelece i

Büyüme hedefi. Türkiye, ümmetin ümidi. En zorlu e itim. Nakliyenin gelece i ISSN 1308-7622 Besiciler yaylaya Kars, Ardahan ve A r 'da büyük ve küçükbafl hayvan yetifltiren besiciler, havalar n s nmas yla www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr yaylalara ç kmaya bafllad. HABER 6.

Detaylı

Avrupa ülkelerine Ifi D UYARISI. ABD D fliflleri Bakan John Kerry ÖLÜLER N DEFNETT LER, ÖFKELER N HAYKIRDILAR

Avrupa ülkelerine Ifi D UYARISI. ABD D fliflleri Bakan John Kerry ÖLÜLER N DEFNETT LER, ÖFKELER N HAYKIRDILAR ISSN 1308-7622 Temiz ka d n alan hsano lu: En do ru karar millet verecektir CHP ve MHP'nin cumhurbaflkan aday olarak önerdi i Ekmeleddin hsano lu, adli sicil kayd ald. hsano lu, gazetecilere yapt aç klamada,

Detaylı

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR ISSN 1308-7622 8 Temmuz 2014 Sal Bizi bize b rakmak istemezler Türkiye nin ba r na bir hançer gibi saplanan, sadece dününü de il bugününün de karartan kimi kanl olaylar bir türlü ayd nlat lam - yor. Bunlardan

Detaylı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, geliflmeleri ve IKBY hükumetinin tutumunu AA'ya de erlendirdi. hsano lu çat da!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, geliflmeleri ve IKBY hükumetinin tutumunu AA'ya de erlendirdi. hsano lu çat da! ISSN 1308-7622 17 Haziran 2014 Sal www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Çatlad, yok oldu! HABER 7. SAYFADA Meyve-sebzede kay td fl üretim! Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c n n aç klamalar HABER 6.

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Regaip Kandili huflu ile kutland

Regaip Kandili huflu ile kutland Regaip Kandili huflu ile kutland 1 MAYIS Final ve gol için flükür duas! 40 y l aradan sonra fiampiyonlar Ligi finaline ç kan Atletico Madrid'in baflar s nda oynad futbol ve att golle büyük pay sahibi olan

Detaylı

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir!

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir! Davuto lu ndan Ifi D ve K l çdaro lu aç klamas ISSN 1308-7622 Baflbakan olduktan sonra ilk kez AK Parti Geniflletilmifl l Baflkanlar toplant s nda konuflan Ahmet Davuto lu, Ifi D operasyonu ve CHP lideri

Detaylı

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü

Detaylı

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok ISSN 1308-7622 17 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Temsilciler Meclisi Baflkan John Boehner ile bir araya geldi. ABD ye 1915 uyar s Her y l oldu

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Kaynaklar Bakalar. Taner Y ld z, So- ma'daki maden faci- as nda ölenlerin say - BAYRAK DA HÜZÜNLÜ. Türkiye'nin her köflesinde

Fiyat 25 Kr. Kaynaklar Bakalar. Taner Y ld z, So- ma'daki maden faci- as nda ölenlerin say - BAYRAK DA HÜZÜNLÜ. Türkiye'nin her köflesinde Ne Baflbakan tan d lar ne de K l çdaro lu nu SOMA ÖFKEL! Sadece Türkiye yi de il dünyay sarsan maden kazas facias n n merkezi Soma da yürekler yang n yeri. Sinirler gergin, moraller bozuk. Birilerine normal

Detaylı

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard ISSN 1308-7622 D NLENEMEYECEK! Cumhurbaflkan Erdo an' n kullan laca n aç klad yerleflkede dinlemelere karfl özel önlemler al nd HABER 12. SAYFADA 6 Eylül 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat

Detaylı

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

CANAVARIN DÖNÜSÜ! Nisanda zam flampiyonu kad n gömle i. Daha iyi sonuçlar yak nda

CANAVARIN DÖNÜSÜ! Nisanda zam flampiyonu kad n gömle i. Daha iyi sonuçlar yak nda Erkenci hasad Uygun iklimi sayesinde birçok meyvede sezonun ilk ürününün al nd Silifke ilçesinde, sahile yak n kesimlerde erkenci fleftalinin hasad na baflland. HABER 6. SAYFADA Nükleer s çrama Enerji

Detaylı

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah Y ld r m'a ret floku fiike davas nda Yarg - tay Cumhuriyet Baflsavc l itirazlar reddetti. Dava dosyas stanbul 10. A r Ceza Mahkemesine gönderilecek. Fenerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld - r m' n cezas n

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

Kay p kacakta ortalama as ld

Kay p kacakta ortalama as ld Önlenmesi gereken tehdit: TÜRK YE ile YSK kesinlefltirdi YEREL SEÇ M sonuçlar 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baflkan Sadi Güven taraf ndan aç kland. Büyükflehir belediye

Detaylı

Türkiye-Azerbaycan kardeflli i perçinlendi

Türkiye-Azerbaycan kardeflli i perçinlendi ISSN 308-7622 4 Eylül 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Tüm ülkeler birbirini dinliyor Aspen Enstitüsü Baflkan Rüdiger Lentz, Bunun arkas nda büyük bir plan ya da resmi bir niyet oldu

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor 6 VEK L tart flmas Yerel seçimlerde belediye baflkan seçilen 6 milletvekilinin TBMM üyeli- i sona erdi. Yaz okundu TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Bal - kesir Milletvekili Ahmet Edip U ur, AK Parti stanbul

Detaylı

Türkiye nin flans yapt r m satranc

Türkiye nin flans yapt r m satranc ISSN 1308-7622 Bas n lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay: nternet sitelerine kamu ilan verilmesinin belli flartlar olacak 3 Eylül 2014 Çarflamba www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr B K Genel Müdürü

Detaylı

Bunlar nas l emekçi? Mühim soru, çarp c analiz

Bunlar nas l emekçi? Mühim soru, çarp c analiz KONU seçim; al nan verilen F K R AK Parti'nin seçim sistemi de iflikli ine iliflkin çal flmalar sürerken, Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile Baflbakan Recep Tayyip Erdo an D fliflleri Konutu'ndaki yemekte

Detaylı

EYVAH! Ankara KARARI. Bugün MYK, yar n MKYK da görüflülecek AK Parti, seçim sistemine çal flt

EYVAH! Ankara KARARI. Bugün MYK, yar n MKYK da görüflülecek AK Parti, seçim sistemine çal flt Gauck da Almanya mam ilan edildi Takvim gazetesi, Türkiye ziyareti esnas nda dün ODTÜ de hükümete yönelik a r elefltirilerde bulunan Alman Cumhurbaflkan Joachim Gauck için Fethullah Gülen cemaatine at

Detaylı

TÜRK YE YASTA. Madenciye ölüm, ac, a t, kömür karas. Ac m z katlan yor. Onlar görev flehididir M LL YAS. Manfletlerde. Felaketin müsebbibine yüz karas

TÜRK YE YASTA. Madenciye ölüm, ac, a t, kömür karas. Ac m z katlan yor. Onlar görev flehididir M LL YAS. Manfletlerde. Felaketin müsebbibine yüz karas ISSN 1308-7622 Ac m z katlan yor 15 May s 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye yi yasa bo an kara haberi madende inceleme yapt ktan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld

Detaylı

Konya-Afyonkarahisar karayolunun

Konya-Afyonkarahisar karayolunun Gökçek ten Yavafl a: Nereden biliyorsun? T RAZ T RAZI Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, CHP Ankara büyükflehir belediye baflkan aday Mansur Yavafl' n, Ankara'daki seçimlerin iptali için

Detaylı

ABD, AB ve SMDK den aç klama!

ABD, AB ve SMDK den aç klama! ISSN 1308-7622 www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr ALTIN ELLER i buluflturan B R FEST VAL GERÇE Kültür Bakanl Halk Kültürü ve Bilgi Yönetimi Dairesi Baflkan Sanem Ar kan han mefendi ile sohbet ederken,

Detaylı

Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE

Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE Resmi olmayan sonuçlara göre oy oran n 22 Temmuz 2007 ye göre yaklafl k 4 puan art ran AK Parti nin milletvekili say s ayn seçime göre düfltü. 2007 de yüzde 46.66 oy alan ve 341 milletvekilli i kazanan

Detaylı

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak ISSN 1308-7622 23 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kutlu yürüyüfl sürecek AK Parti Genel Baflkan aday ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, genel baflkan olmas halinde 12 y

Detaylı

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla ISSN 1308-7622 12 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya

Detaylı