Dijital Hak Yönetimi ve Hukuksal Düzenlemeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dijital Hak Yönetimi ve Hukuksal Düzenlemeler"

Transkript

1 Dijital Hak Yönetimi ve Hukuksal Düzenlemeler Caner AŞÇIOĞLU, Rüya ŞAMLI Özet- Geli en teknolojiler ve bu teknolojilerin hayat m z kolayla t ran yönleri gün geçtikçe artmaktad r. Ancak yenilikler ve geli meler pek çok soruyu ve sorunu da beraberinde getirmektedir. nternetteki medya payla m ve sat, iktisadî anlamda milyar dolarlar ölçe ine ula rken, hukukun bu alanda getirmi oldu u birtak m kurallar, irketlerin ç karlar ve insanlar n özgürlük anlay yla çat r duruma gelmi tir. Bu yüzden hem irketler hem de insanlar alternatif yollarla sistemdeki bo luklar kullanarak, sistemi kendi lehlerine çevirmeye çal maktad rlar. irketlerin yüksek kar marj ve bireylerin kar s ndakine zarar verici düzeylere ula abilecek sanal dünyadaki özgürlük talepleri aras nda s k an hukuk, çözümü insan haklar n n temel özelliklerinde bulmu tur. Bu çal mada elektronik ortamda yap lan bilgi payla m sonucunda ki ilerin ve kurumlar n haklar n n korunmas anlam na gelmekte olan Dijital Hak Yönetimi konusu incelenecektir. Anahtar kelimeler-dijital Hak Yönetimi, DRM, telif haklar D I. G R ijital Hak Yönetimi (Digital Right Management - DRM), temel olarak dijital ortamlar kullan larak payla lan medya üzerindeki haklar n korunmas, k s tlanmas olarak tan mlanabilir. Tan m, DRM sistemleriyle ilgili çok say da çözümün bulunmas sebebiyle standartla t r lamam t r. DRM yaz l mlar elektronik ortamdaki dosyalar n de i tirilmesini, tamamen kopyalanmas n, içeri inin kopyalanmas n, yaz c dan ç kt al nmas s ras nda de i ikli e u rat lmas n, ç kt al nmas n, hatta ekran görüntüsünün al nmas n bile engelleyebilirler [1]. DRM sistemleri tüketici haklar na ve hakl rekabete izin vermesi ancak ayn zamanda da kullan c lar n özel ve gizli bilgilerinin korunmas aç s ndan i levlerin yap labilmesi için gereken en az seviyede kullan c bilgisi talep etmelidir. Caner A ÇIO LU is with the Computer Engineering Department and Faculty of Engineering stanbul University, stanbul, Turkey. ( Rüya AMLI is with the Computer Engineering Department and Faculty of Engineering stanbul University, stanbul, Turkey. ( Ülkemizin yasalar nda, 5846 say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu [2] ile DRM'nin hak yönetimi ve teknolojik önlemler ile ilgili düzenlemeler yap lm t r. Ancak yine de di er pek çok ülkenin hukuku kadar geni yasalar içermemektedir. Örne in yasalar m za göre telif hakk ödenmeyen bir ürün ticarî kayg olmaks z n da t l rsa suç kapsam na girmemektedir. II. D J TAL HAK YÖNET M (DIGITAL RIGHT MANAGEMENT - DRM) Elektronik ortamda bulunan medya art k çok daha kolay kopyalanabilir hale gelmi tir. Medya ürünleri geni bantl ileti im a lar ve özellikle de p2p (peer to peer) [3] yaz l mlar sayesinde pek çok ki iye iletilebilmektedir. Ancak bu teknolojik payla m artt kça buna paralel olarak etkin bir izleme ve k s tlama sistemi de kurulmaktad r. Bu izleme ve k s tlama yöntemlerine genel olarak dijital hak yönetim sistemleri denmektedir. DRM, pek çok farkl tekni in bulunmas ve uygulamalar aras nda gerekli standardizasyonun sa lanamamas nedeniyle kesin bir ekilde tan mlanamamaktad r. Tan mlamadaki zorlu un sebebi kullan lan her tekni in farkl fonksiyonlar n n mevcut olmas ve bu fonksiyonlar n farkl birer medya üzerinde kullan labilmesine imkan sa lamas d r. DRM yap sal olarak iki temelden olu ur : A. Fikrî Mülkiyet Ttan mlanmas DRM sistemlerinin en önemli ve zorunlu ko ulu, dijital veriler üzerindeki fikrî mülkiyet haklar n n ve hak sahiplerinin tan mlanmas d r. Tan mlama bilgileri, yerle tirme yöntemiyle uyumlu çal an okuma araçlar yla (yaz l m, donan m) yap lmaktad r. DRM tan mlama bilgileri asgarî olarak u bilgileri içermelidir: -Fikrî mülkiyet sahiplerinin tan mlanmas, -Eser üzerinde korunan haklar n tan mlanmas, -Eserin yarat lma zaman n n tan mlanmas, -Tan mlama i leminde kullan lan yöntemlerin tan mlanmas B. Kullan m K s tlamalar n n Uygulanmas DRM'nin fonksiyonel taraf olan kullan m k s tlamalar a a daki ekillerde olabilir : - çeri in tümüne eri imi engellemek, 101

2 - çeri in belirli bir bölümüne eri imin engellenmesi, a)zaman bak m ndan, b)bütünlük bak m ndan, c)say s n rl eri im bak m ndan - çeri in de i tirilmesini engellemek, - çeri in kopyalanmas n engellemek III. SANAL ORTAMDA DRM'N N ÖNEM Bant geni li inin artmas, mobil araçlar n ve servis sa lay c lar n ço almas dijital ortamdaki hizmet ve arz-talep döngüsünü artt rm ve bunun olu turdu u piyasay büyütmü tür. Ara t rmalara göre 2004 y l nda dünyada geni bant kullan c say s 110 milyonun üzerine ç km t r. Teknolojinin geli me ve yay lma h z gözönüne al nd nda önümüzdeki y llarda bu say n n ne kadar olaca n öngörmek zordur ve 2007 y l na ait online e lence sektörüne ait veriler a a daki tabloda gösterilmi tir [4]. Tablo 1 : Dünyadaki online e lence pazar ile ilgili iktisadî veriler online e lence pazar video on deman online video oyunlar Art Yüzd 10 milyar $ 26 milyar $ % milyon $ 2,3 milyar $ % ,2 milyar $ 3,5 milyar $ %200 Tüm bu istatistiksel bilgiler bile online veya mobil dünyadaki payla m n ne kadar yo un ve h zl artt n göstermeye yetmektedir. Bu verilere bak ld nda bu büyük rakamlar n döndü ü elektronik ortamda payla m konusunda haklar n ve rekabetin korunmamas dünyadaki kay td ekonominin en önemli parçalar ndan biri olaca ve hak sahiplerinin e i benzeri görülmemi bir hak kayb na destek vermi olaca görünmektedir. Bu yüzden bu durumu engellemek için çe itli çal malar yap lmaktad r. IV. DRM S STEMLER Uluslararas alanda, çe itli DRM sistemleri bulunmaktad r. Bu bölümde Windows Media DRM ba ta olmak üzere bu sistemlerden baz lar incelenecektir. A. Windows Media DRM (WMDRM) WMDRM, bilgisayarlar, ta nabilir ayg tlar ve a ayg tlar nda, kay ttan yürütülmek üzere içerikleri koruma ve güvenli ekilde da tmada kendini kan tlam bir platformdur. WMDRM'de ba tan sona kimlik do rulamas için dijital imzalar temel alan standart ifreleme protokolleri kullan l r. Örne in, lisans sunucular WMDRM tabanl istemcilerin kimli ini do rulamak için WMDRM teknolojilerini kullan r. Bu istemciler kendi ki isel bilgisayarlar nda dijital sertifikalar kullan r. Dijital sertifikalar n benzersiz ortak anahtar ve sürüm numaras istemciyi tan mlar. Lisanslar yaln zca kimli i do rulanan istemcilere verilir. Lisansta bulunan dijital ortam dosyas anahtar da yaln zca anahtar n verildi i WMDRM tabanl istemci yaz l m taraf ndan al nabilecek ekilde ifrelenir. Dijital imza ise, kullan m kurallar n n ihlal edilmesini önleyen ek koruma sa lar. WMDRM'in çal mas esnas nda al c yaz l m lisans sunucusundan içerik anahtar n sa lar. Sunucu bu anahtar al c ya göndermeden önce global olarak önceden belirlenmi 160-bitlik Eliptik E ri Kriptografisi (ECC : Eliptic Curve Crytography) [5] anahtar yla ifreler. Sunucu ayr ca ifrelenmemi bir ID içerik anahtar n da gönderir. Lisansl medya içerik anahtar ile de ifre edilir. Doland r c l a kar, medya yürütme haklar rastgele üretilmi bir say n n al c ve sunucu taraf ndan al c yaz l m, al c makinesi ve sunucu yaz l m olmak üzere üç adet, önceden belirlenmi ECC anahtar yla ifrelenmesi ile korunur. Ayr ca anahtar de i imi, DES block cipher, RC4 stream cipher ve SHA-1 hashing fonksiyonlar kullan l r. Temel WMDRM çal mas u ekildedir : Paketleme: Windows Media Rights Managements dijital ortam dosyas n paketler. ifrelenip bir anahtarla kilitlenmi olan dosya ifreli bir lisans içinde depolan r. Lisans n al nabilece i URL gibi di er bilgiler dijital ortam dosyas na eklenir. Dosya Windows Media Ses biçiminde (.wma uzant l ) veya Windows Media video biçiminde (.wmv uzant l ) kaydedilir. Da t m: Paketlenen dosya yüklenmek üzere bir web sitesine yerle tirilebilir, uzaktan çal t r lmak üzere bir dijital ortam sunucusuna konabilir, tüketicilere CD içinde verilebilir veya e-posta ile gönderilebilir. WMDRM, tüketicilerin kopya korumal dijital ortam dosyalar n üçüncü ah slara göndermelerine de izin vermektedir. Lisans Sunucusu Belirleme: çerik sa lay c s, lisansla ilgili belirli haklar ve kurallar depolayan ve Windows Media Rights Manager lisans hizmetlerini yerine getiren bir lisans onay merkezi seçer. Onay merkezinin görevi, tüketicinin lisans iste ini do rulatmakt r. Dijital ortam dosyalar ve bunlar n lisanslar ayr olarak da t l r ve depolan r, böylece tüm sistemin yönetimi kolayla r. Lisans Alma : Tüketicinin paketlenmi bir dijital ortam dosyas n çal t rabilmesi için önce bir lisans anahtar alarak dosyan n kilidini açmas gerekir. Tüketici paketlenmi bir dijital ortam dosyas n almay denedi inde, önceden da t lan bir lisans ald nda veya dosyay ilk kez yürüttü ünde lisans alma i lemi otomatik olarak ba lar. WM Rights Manager tüketiciye, bilgi istenen veya ödeme yap lmas n talep eden bir kay t sayfas gönderir ya da onay merkezinde otomatik olarak bir lisans al r. Dijital Ortam Dosyas n Yürütme:Dijital ortam dosyas n yürütmek için, tüketicinin WMDRM'yi 102

3 destekleyen bir yürütücüye gereksinimi vard r. Tüketici, lisansta yeralan kurallara veya haklara uygun ekilde dosyay çal t rabilir. Lisanslar ba lang ç saatleri ve tarihleri, süreler veya s n rl say da i lem gibi farkl haklar içerebilir. B. SOFTWRAP Yaz l m üreticilerinin uygulamalar n internet üzerinden güvenli bir ekilde da tmalar n ve satmalar n sa alayan dijital bir pazarlama ve da t m sistemidir [6]. C. Elicense : Viatech taraf ndan sa lanmakta olan sistem, içerik sahiplerine yaz l m, kitap, müzik, video gibi ürünleri yay nlama ve da tma imkan sa layan e-ticaret teknolojisidir [7]. D. CineaDRM : Dolby Laboratories'in bir bölümü olup DVD görüntüleyicilerini koruma özelli i olan bir DRM teknolojisi geli tirmi tir [4]. E. OPERA : Birden fazla DRM platformunu entegre ederek, standardize edilmi ara yüzler uygulamakta ve böylece kar l kl sorunsuz olarak gerçekle tirilmektedir [4]. V. ULUSLARARASI ÇERÇEVEDE VE TÜRK YE DE DRM N HUKUKSAL DURUMU DRM ilgili var olan hukuksal düzenlemeler genel olarak fikrî mülkiyet hukuku, tüketicinin korunmas, rekabetin korunmas, mahremiyetin korunmas, yarg içtihadlar konular n içermektedir. Buna göre DRM ile ilgili hukuksal durum uluslararas arenada ve Türkiye'de u ekilde incelenebilir : A.Uluslararas Alanda Durum a)uluslararas Alanda Çal malar i)drm ile lgili Organizasyonlar -MPEG: Hareketli görüntü uzmanlar grubu [8]. -OASIS: Yap land r lm bilgi standartlar n n geli tirilmesi organizasyonu [9]. -OeB: Aç k e-kitap forumu [10]. -TV-ANYTIME: Her zaman tv forumu [11]. -OMA: Aç k mobil ittifak [12]. -DMP: Dijital medya projesi [13]. -CORAL : Coral Konsorsiyumu, araç ya da hizmet sa lay c fark etmeksizin, bugünün dijital müzik ve videolar na kolay eri im sa lanmas amac yla kar l kl i lerlik amaçlamaktad r [14]. -EC HLG-DRM : AB komisyonunun kurdu u High Level Group'tur [15]. -ODRL: Aç k dijital haklar dili te ebbüsü [16]. ii)drm ile lgili Uluslararas Projeler DRM ile ilgili gerçekle tirilmekte olan pek çok uluslararas proje vard r. Elektronik hak yönetimi sistemlerinin geli iminde di er projeler ve gruplara yard m etmeyi amaçlayan [17], COPEARMS, internet ortam nda telif haklar n ihlal eden durumlar n ortadan kald r lmas na yönelik çal malar hakk nda Avrupa çap nda fikir birli i olu turulmas ve fark ndal n geli tirilmesine çal an [18] RIGHTSWATCH, daha çok karma network ve platformlar aras nda medyan n yarat lmas, da t m ve tüketilmesi problemlerinin çözümü ile ilgilenen [19] TIRAMISU bunlardan baz lar d r. b)uluslararas Düzenlemeler DRM tan m n içeren ve sadece bu konuyu kapsayan bir uluslararas düzenleme bulunmamakla beraber, k smen de olsa DRM'ye ili kin konular ve bile enleri düzenleyen uluslararas baz düzenlemeler bulunmaktad r. Bu düzenlemelerde DRM ile ilgili yer alan konular, DRM'nin teknik bile enleri olarak kabul edilebilecek olan hak yönetimi bilgileri, teknolojik önlemlerle ilgili düzenlemeler ve elektronik ortamda eser arz nda bulunan ki iler hakk nda uygulanabilecek servis sa lay c lara ili kin sorumluluklard r. Avrupa Birli i'nin 2001/29 ve 2000/31 [20] say l direktifleri ile ABD Digital Millenium Copyright Act [21], uluslararas bir düzenleme olmamalar na ra men uygulamay göz önünde bulunduran detayl yakla mlar ile uluslararas kabulleri gösteren önemli kaynaklar olarak kabul edilmektedirler. WCT (WIPO Copyright Treaty Eser Sahibinin Haklar Sözle mesi) [22] ve WPPT (WIPO Performers and Phonograms Treaty cralar ve Fonogramlar Sözle mesi) [23], eser sahiplerinin haklar ve ba lant l haklar alanlar nda mevcut olan uluslararas kabullerin yeni teknolojik geli meler sonucu yetersiz kald n n ve uluslararas alanda yeni standartlar n kabul edilmesinin gerekli görülmesi üzerine Dünya Fikrî Mülkiyet Te kilat WIPO [24] taraf ndan haz rlanm t r. Her iki sözle me de daha onceden haz rlanm olmalar na ra men 2002 y l nda yürürlü e girebilmi tir. WCT ve WPPT'de ço altma hakk, dijital ortam göz önüne al narak geni olarak tan mlanm, ayr ca eserin elektronik ortamda dijital formda bulundurulmas n n ço altma olaca kabul edilmi tir.yine her iki sözle mede eserin internet ortam nda bulundurulmas özel bir hak kategorisi olarak düzenlenmi tir. Bu husus sözle melerde (WCT.m.8, WPPT.m.10,14) aç k olarak... eserlerinin kablolu ya da kablosuz ortamlarda, toplum üyelerinin kendileri taraf ndan seçilen bir yer ve zamanda bu eserlerden ki isel olarak yararlanacak biçimde topluma iletilmesine izin verme hususunda inhisarî bir hak sahibidir. eklinde ifade edilmi tir. Sözle melerde yer alan bu inhisarî nitelikteki hak ile, ku kudan uzak, aç k ve anla lmas kolay bir ekilde, hak sahiplerinin, eserlerinin dijital formda da t lmas n yasaklama yetkisi oldu unu iddia etmesi sa lanm t r. Eser Sahibinin Haklar Anla mas n n 11 ve 12 nci maddelerine, cralar ve Fonogramlar 103

4 Anla mas n n 18 ve 19. maddelerine göre sözle meye taraf olan ülkeler, eser sahiplerinin, yorumcular n ve fonogram yap mc lar n n haklar n korumak üzere kulland klar teknolojik önlemlerin ihlalini engellemek için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak zorundad rlar. Anla malara taraf olan ülkeler ayr ca; yetkisiz olarak elektronik hak yönetimi bilgisini kald ran veya zarar veren, elektronik hak yönetimi bilgisi kald r lm veya zarar verilmi eserleri, icralar veya fonogramlar da tan, da t lmas na yard mc olan veya ileten kimselere kar gerekli yapt r mlar içeren yasal düzenlemeleri yapmak zorundad rlar. WIPO Eser Sahibinin Haklar Anla mas n n 12. (2) maddesinde, hak yönetimi bilgisi nin tan m yap lm t r. Buna göre; hak yönetimi bilgisi ; eseri, eser sahibini, eserde herhangi bir hakk bulunan hak sahibini ve/veya eserin kullan m yla ilgili genel hükümleri tan mlayan bilgi veya bu bilgiyi tan mlayan numaralar veya kodlard r. WIPO cralar ve Fonogramlar Anla mas n n 19. (2) maddesinde de benzer ekilde hak yönetimi bilgisi nin tan m yap lm t r. Buna göre; hak yönetimi bilgisi ; yorumcuyu, yorumcunun yorumunu, fonogram yap mc s n, fonogram, yorumda veya fonogramda herhangi bir hakk bulunan hak sahibini, yorumun veya fonogram kullan m yla ilgili genel hükümleri tan mlayan bilgi veya bu bilgiyi tan mlayan numaralar veya kodlard r. WIPO Eser Sahibinin Haklar Anla mas n n 10. maddesi ile WIPO cralar ve Fonogramlar Anla mas n n 16. maddesinde S n rlamalar ve Ba kl klar ba l alt ndaki hükümlerle Bern Sözle mesinin üç basamak testinin (three-step test) eser sahibinin ço altma hakk n n s n rlamalar na ve istisnalar na uygulanaca öngörülmektedir. Söz konusu maddelerle akit taraflar n Bern Sözle mesiyle uyum sa larken üç a ama testini k s tlamalar n ve istisnalar n s n rland rmas nda uygulayacaklar belirtilmi tir. Yine ayn maddelerle akit taraflar üç a ama testini kullanmak art yla ulusal mevzuat ile eserin ola an kullan m n engellemeyecek ve eser sahibinin me ru yararlar na zarar vermeyecek baz özel durumlarda ek s n rlamalar ya da ba kl klar öngörebilecektir. Bern sözle mesinde yer alan üç basamak testi ayn zamanda eser sahibinin haklar ndan ço altma hakk n n istisnalar n n uygulanmas nda, eserden yararlanabilmenin s n rlar n çizmektedir, bu do rultuda hak ihlali yaratmayan ço altman n özel durumlarla s n rl kalma, eserin normal kullan m ölçülerini a mama ve hak sahibinin yasal kar n engellememe özelliklerine sahip olmas gerekir. WCT nin 1/4 maddesiyle Türkiye nin de 1951 y l ndan beri üye oldu u [25] Bern Sözle mesi nin [26] ço altma hakk ve istisnalar yla ilgili hükmüne at f yap lm, akit taraflar n bu hükümle ba l olacaklar belirtilmi tir. Buna göre Bern Sözle mesinde yer alan ço altma hakk ve istisnalar eserlerin dijital ekillerinin yer ald dijital ortama tamam yla uygulanacakt r. Bir eserin dijital olarak depolanmas onun kopyalanmas olarak kabul edilecektir. B. Türkiye'de Durum Hukukumuzdaki DRM ile ilgili temel düzenleme 5846 say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dur. Her ne kadar halen WIPO Sözle melerine taraf olunmam sa da 5846 say l kanunda 2001 y l nda 4630 say l kanunla yap lan de i iklikle kanun gerekçesinde de aç kça belirtildi i üzere WIPO Sözle meleri'nin temel hükümleri hukuk sistemimize al nm t r. Yap lan de i iklikle, ço altma hakk oldukça geni olarak belirlenmi, hak sahiplerine umuma iletim hakk tan nm ve ayr ca hak yönetim bilgileri ile teknolojik yöntemler hakk nda düzenlemeler yap lm t r y lba ndan itibaren Türk Telekom, kullan c lar na yasal müzik payla m imkan sunmaya ba lam t r. Bu imkan belli bir zaman aral nda belli bir say da ark indirilmesini içermek gibi bir s n rlamaya sahip olmakla beraber yaln zca Türk Telekom mü terilerinin sahip oldu u bir imkan olmas aç s ndan ve ark larda telif hakk na sahip olan sanatç lara eme inin ödenmesi aç s ndan online müzik payla m nda bir devrim olarak kabul edilebilir. TTNet in bu hizmetinde, TTNeT, MÜ-YAP (Müzik Yap mc lar Meslek Birli i), MSG (Musikî Eser Sahipleri Grubu meslek Birli i), MESAM (Müzik Eseri Sahipleri Meslek Birli i) ve MÜYORB R (Müzik Yorumcular Meslek Birli i) i birli i içerisindedir. Yasal olarak indirilebilen müzik parçalar, DRM ile TTNet ADSL abonelerine özel olarak lisanslanmakta, böylece ark lar n izinsiz olarak payla m n n önüne geçilmektedir [27] [28]. VI. SONUÇ nternetten her türlü bilginin payla m gün geçtikçe artmaktad r. Ki ilerin kendilerine ait dosyalar n payla malar için internet biçilmi bir kaftan olmas na kar n lisansl film, müzik gibi multimedia araçlar n n eme i geçen ve lisansa sahip olan ki ilere herhangi bir ödeme yap lmaks z n payla lmas konusunda maalesef uygunsuz bir ortam olmaktad r. Bu uygunsuz durumu engelleyebilmek için bu dijital ortamdaki payla m, DRM ile çözülmeye çal lmaktad r. Ancak çok da eski olmayan DRM sistemleri henüz standartla t r lamam t r bu yüzden de sorunlar içermektedir. Farkl ülkelerin, farkl gruplar n DRM içerisine ald ve kanunla t rd noktalar farkl farkl d r. Birinin suç olarak gördü ünü di eri suç olarak görmeyebilir. Bu durumda herkesin kabul edece i ve uygulayaca kurallar olu turmak zorla maktad r. Bununla birlikte DRM ile ilgili yap lan çal malar ve projeler devam etmekte; farkl gruplar farkl DRM sistemleri üzerinde çal makta ve optimum çözüm için büyük kaynaklar ayr lmaktad r. Bu durum ümit vericidir. Sonuçlar al nmaya ba land kça bu konuya gelecekte daha fazla kaynak ayr laca ve bu ekilde daha yarat c ve kullan l sonuçlara ula laca dü ünülmektedir. Ancak gene de DRM'in herhangi bir 104

5 bilginin mutlak gizlili ini sa lamas n n mümkün olmad aç kt r. Bu gizlili i sa lamak için kanunla man n yan nda çe itli algoritmalara, kriptografik yöntemlere ba vuruluyor olsa bile bu kriptografik yöntemler ne kadar güçlü olursa olsun her zaman bir aç k kap bulunacakt r. KAYNAKLAR [1] Mehmet Emin Küçük, Kerem Özen, Telif Haklar, Bilgi Güvenli i ve Teknolojik Koruma, ÜNAK 07, Mu la. [2] [3] [4] stanbul Bilgi Üniversitesi, Bili im Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Ara t rma Merkesi, Say sal Haklar Yönetimi, stanbul [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 2005/all_about/digital_rights_man/index_en.htm [16] [17] [18] [19] [20] prod!celexnumdoc&lg=en&numdoc=32001l0029&mode l=guichett [21] The Digital Millennium Copyright Act of 1998 U.S Copyright Office Summary [22] [23] [24] [25] DPT Sekizinci 5 Y ll k Kalk nma Plan Fikri Haklar Özel htisas Komisyonu Raporu [26] [27] [28] 105

Elektrik ampulü, 1800 lerin sonunda Amerikal mucit Thomas Edison un patentini ald pek çok önemli bulu aras ndayd.

Elektrik ampulü, 1800 lerin sonunda Amerikal mucit Thomas Edison un patentini ald pek çok önemli bulu aras ndayd. F KR MÜLK YET HAKLARINA G R 1 9 15 20 23 F KR MÜLK YET NED R? ki uzman; patent, ticari marka, telif hakk ve ticari s rlar n gizemlerini aç klamaktad r. EKONOM K VE POL T K ÖZGÜRLÜK Ç N DESTEK ABD Patent

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No:257 Nisan 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Eylül 11 Y l 6 Say 23

Eylül 11 Y l 6 Say 23 S C L MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBA I Av. Erten CILGA

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

Lojistik Bili im Sistemleri

Lojistik Bili im Sistemleri Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

OGM OCAK-2012 ANKARA

OGM OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM REV ZYON NO : 1 OGM LG S STEMLER DA RES BA KANLI I OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 AMAÇ Madde 1- Bu Talimat n amac, Orman Genel Müdürlü ü (OGM) bünyesinde

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

BORSA OPS YON SÖZLE MES

BORSA OPS YON SÖZLE MES BORSA OPS YON SÖZLE MES Ba ak Bak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ara rma Görevlisi Özet Borsa opsiyon sözle meleri, belirli finansal varl klar n al veya sat na ili kin olarak opsiyon al

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR?

YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR? YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR? H. Bayram ÇOLAK* 1 ÖZET Bilindi i üzere kamu mali sisteminde yap lan temel de iklikler, 1050 say Muhasebe-i Umumiye Kanunu nun kald lmas ve yerine 5018 say Kamu Mali

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt KOB LER Ç N F KRÎ VE SINAÎ MÜLK YET HAKLARI II KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt r. Türkiye

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı