2. Yaratıcılığınızı kullanın. Birbirinden bağımsız gibi duran olgu ve olaylar arasındaki ilişkileri kurmak için ihtiyacınız olacak!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Yaratıcılığınızı kullanın. Birbirinden bağımsız gibi duran olgu ve olaylar arasındaki ilişkileri kurmak için ihtiyacınız olacak!"

Transkript

1 Yrd.Doç.Dr.Emrah Acar 17/12/2007 / (Revizyon: 20/07/2009) DN-BN_1: Tez Rehberi 1. Araştırma konularınızı tamamen akademik, tamamen profesyonel ya da her ikisine ilişkin ortak kaygılarla belirleyebilirsiniz. Konu seçiminde kişisel, kurumsal ve sektörel hedefler/ihtiyaçlar kadar tesadüfler de belirleyici olabilir. Önemli olan, hayatınızın bir ya da birkaç yılını fiilen meşgul edecek bir araştırma konusunu seçerken sizi neyin motive ettiğininin farkında olmanızdır. Size heyecan verebilecek araştırma konularının kişisel tarihinizden bağımsız olmadığını; sizin, ailenizin ya da arkadaşlarınızın ilişkilerinin araştırmanızın özellikle veri toplama aşamasında size önemli kolaylıklar sağlayabileceğini dikkate alınız. Tez konularınızı belirlerken Türkiye nin koşullarını ve kendine özgü sorunlarını gözden kaçırmayınız. Evrensel düşünün ama yerel bağlamı atlamayın! 2. Yaratıcılığınızı kullanın. Birbirinden bağımsız gibi duran olgu ve olaylar arasındaki ilişkileri kurmak için ihtiyacınız olacak! 3. Araştırma konunuzu belirleyen motivasyonlar ne olursa olsun, konunuzla ilgilenebilecek kişi ve kuruluşlar (örneğin, kamu kuruluşları, meslek örgütleri, daha önce aynı konuda araştırma yapmış kişiler vb.) ile ilişki kurmayı ihmal etmeyiniz. Başka hangi disiplinlerde benzer konularda araştırma yapıldığını araştırınız: Ağlamayan çocuğa meme vermezler. İlişki kurmakta ve sürdürmekte cesur olun! 4. İncelediğiniz konuları tarihsel bağlamlarından kopuk olarak ele almayın. Ele aldığınız konularla yerkürede ilk kez siz karşılaşıyormuşçasına davranmayın. Buldumcuk olmayın! Çok iyi bildiğinizi düşündüğünüz kavramların/olayların tarihsel arkaplanı sizi şaşırtabilir. 5. Çalışmalarınızda güncel kaynakları kullanmaya özen gösterin. Küçük bir araştırma ilgilendiğiniz konuda en çok kaynak gösterilen belli başlı eserlere ulaşmanızı sağlayacaktır. Yeni şeyler söylemeyen/söylememiş çalışmaları okuyarak zaman kaybetmeyin! 6. Araştırma sürecinde sıklıkla karşılaşılan bir sorun, uzun zaman dilimine yapılan okumaların ve alınan notların, edinilen bilgilerin kaybedilmesidir. Okuma dönemlerinizde notlarınızı düzenli olarak tutmanız ve çalışma alışkanlıklarınıza uygun kağıt-temelli veya elektronik bir arşivleme sistemi oluşturmanız size tezinizi yazma aşamasında büyük kolaylık sağlayacaktır. 7. Araştırma sürecinde edindiğiniz bilgiyi kaybetmemek için izlenebilecek en iyi yollardan biri, yazarak ilerlemek ilkesini benimsemektir. Yazma eylemini araştırmanın sonunda yapılması gereken bir vazife gibi algılamayınız. Araştırma konunuzla ilgili akademik ve sektörel etkinlikleri/yayınları izleyerek buralara bildiri/makale sunmayı kendinize hedef koyarsanız, o ana kadarki çalışmalarınızı da akademik bir süzgeçten geçirmiş olursunuz. Kazanacağınız deneyim de cabası! Araştırma konunuz belli olduğu andan itibaren belirli bir içerik şablonundan (bkz. EK-1) yararlanarak notlarınızı kaydetmeniz, ilerleyen aşamlarda işinizi kolaylaştıracaktır. 8. Araştırmanızı mutlaka bir program dahilinde yapmalısınız. Bu program elbette çok katı olmamalı; değişikliklere izin vermelidir. Ancak, gerçekçi olmalıdır. Terminlerle (deadlines) çalışma alışkanlığı edinin. Bu terminler, duruma göre, ilgilendiğiniz konuyla ilgili bir akademik/sektörel toplantıya sunacağınız bir bildiri olabilir.

2 9. Küçük ya da büyük her araştırma belirli bir bütçe gerektirmektedir. Bütçe kısıtlamalarının araştırmanızın kapsamını değiştirebileceğini dikkate alın. Üniversite Araştırma Fonlarından ve üniversite-dışı fonlardan nasıl yararlanabileceğinizi araştırınız (bkz. Tablo 1). Tablo 1 Tipik bir araştırma bütçesinde maliyet kalemleri Kategori Makine / Tezhizat Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, ses kayıt cihazı vb. Hizmet alımı Anket formu temini/dağıtımı/toplanması, ses kayıtlarının deşifre edilmesi vb Sarf malzemesi Fotokopi, kırsatiye, postalama vb. Seyahat Tez çalışmanız kent içinde ya da dışında seyahat etmenizi gerektirebilir! Diğer 10. Çağdaş teknoloji araştırma sürecinizi kısaltabilir, enerjinizi daha verimli bir biçimde kullanmanızı sağlayabilir. Örneğin, araştırmanızı anlamlı ölçüde kısaltabilecek bir yazılımı öğrenmek için harcayacağınız süreyi kayıp olarak görmemelisiniz. 11. Araştırmanızla ilgili bilimsel ve maddi kaynakları yeterince araştırınız. Örneğin, üniversite kütüphanesindeki elektronik veritabanlarının nasıl kullanıldığını öğreniniz; araştırma konunuzla ilgili e-gruplara üye olunuz; (bkz. EK-2).

3 DN_BN-1 / EK-1 20/07/2009 / (Güncelleme:.../.../2009) 1. [Başlık] 1 2. [Özet] Tezin konusu Tezin amacı Tezin kapsamı Tezde kullanılan araştırma yöntemleri Tezin başlıca bulguları Tezin sonuçları Tezin katkıları 3. Anahtar sözcükler 4. [Giriş] Konu ve önemi Araştırma problemi Tezin amacı Tezin kapsamı Tezin kısıtlamaları Tez metninin kurgusu (ana bölümlerin kısa açıklamaları) 5. [Literatür taraması] Kavramlar ve tanımlar 2 Araştırılan konuda daha önce başka araştırmacılar tarafından yapılmış başlıca ve en ilgili çalışmalar (yöntemleri / içerikleri / bulguları) 3 Tez çalışmasının doldurduğu bilgi boşluğu 4 6. [Araştırmanın tasarımı] Araştırma soruları / Araştırmanın önsavları (hipotezleri) Ölçüm araçları 5 Veri toplama ve analiz yöntemleri 6 1 Başlık tezin içeriğini tam olarak yansıtmalı; ne eksik ne de fazla olmalıdır. Tezin başlığı son şeklini genellikle tez çalışmasının sonlarına doğru alır. 2 Literatür taramasına, okuyucunun çalışmada sıkça karşılaşacağı kavramların tanımlanarak başlanması genellikle yararlıdır. 3 Böylelikle çalışılan konuda daha önce ortaya konulmuş olan başlıca fikirlerin (yaklaşımların/modellerin) incelendiği ve üzerine yeni fikirler inşa edilebilecek kadar anlaşıldığı gösterilir. Literatür taraması ile tez çalışmasının teorik çerçevesi ortaya konulur. 4 Literatür taraması araştırmacıya çalıştığı alanda hangi bilgi boşluğunu dolduracağını anlama ve ifade etme fırsatı verir. Literatür taraması ile araştırılan konuda başkalarının ne yaptığı özetlenir. Ancak, genellikle başkalarının ne yapmadığı da belirtilerek tez için seçilen konunun önemi vurgulanır. 5 Araştırmadaki değişkenlerin nasıl ölçüldüğü açıklanmalıdır. Örneğin, yüklenici inşaat firmalarında örgüt kültürü (organization culture) ile yenilikçilik (innovativeness) arasındaki ilişkinin ele alındığı nicel bir araştırma yapıldığını düşünelim. Gerek örgüt kültürü gerekse yenilikçilik kavramları daha önce çok sayıda araştırmada ele alınmıştır. Bu iki değişkenin daha önce yapılan araştırmalar incelenerek güvenilirliği önceden test edilmiş standart ölçüm araçları (anketler) kullanılarak ölçülmesi, araştırmacıyı zahmetli ve uzun süreli bir anket geliştirme çabasından kurtarabilir.

4 Uygulama sırasında karşılaşılan sorunlar 7 7. [Araştırma bulguları] 8 8. [Tartışma] 9 9. [Sonuçlar] En önemli sonuçlar 10 Tezin teorik ve pratik açıdan alana katkıları Gelecekte yapılabilecek çalışmalar 10. [Kaynaklar] 11. [Ekler] 6 Bilimsel araştırmalarda tekrarlanabilirlik önemlidir. Bir çalışmada ulaşılan sonuçların başka araştırmacılar tarafından sınanabilmesi için, veri toplama yöntemleri (örneğin, anketler, saha gözlemleri, literatür taraması vb) ve analiz yöntemleri (örneğin, verileri test etmek için kullanılan istatistiksel testler ya da diğer yöntemler) açıklıkla tariflenmelidir. Başka araştırmacıların, benzer yöntemleri izleyerek yaptıkları araştırmalar sonucunda benzer sonuçlara ulaşması, araştırmacının güvenilirliğini ve saygınlığını artırır. 7 Tekrarlanabilirlik ilkesinin bir gereği olarak araştırma verilerinin toplanması aşamasında karşılaşılan sorunlar da raporlanmalıdır. 8 Bu bölümde, çeşitli nicel/nitel yöntemlerle analiz edilen veriler, mantıksal bir sıralama içinde sunulur. Bulguların anlaşılmasını kolaylaştıracak tablo, şekil vb görsel unsurlara uygun biçimde yer verilir. Araştırmacının kişisel yorumlarını bu bölümde devreye sokmaması genellikle daha uygundur. 9 Araştırmacı kendi çalışmasının bulgularını literatür taraması bölümünde daha önce özetlediği diğer araştırma bulguları ile karşılaştırır; hangi noktalarda örtüştüğünü, hangi noktalarda farklılaştığını belirtir. Araştırmacı metodolojik bir muhasebe de yaparak, araştırma tasarımının sorunsuz işleyen ve aksayan yönlerini raporlar. Böylelikle, gelecekte benzer bir konuda çalışmak isteyecek araştırmacılara yol gösterir tekrarlanabilirlik ilkesi! Araştırmacıdan bu bölümde, tezin başında belirttiği amaçlara/altamaçlara hangi ölçüde eriştiğini açıkça değerlendirmesi beklenir. 10 Araştırmacı çalışmasının en önemli sonuçlarını özetler ve bunların tezinin araştırma problemi / araştırma soruları ile ilişkisini kurar.

5 DN_BN-1 / EK-2 20/11/2007 / (Güncelleme: 25/03/2008) 11 Aşağıda sıralanan web adresleri yapım yönetimi alanı gözetilerek derlenmiştir ve yeterince kapsayıcı bir liste olma iddiası yoktur. Araştırmanız özellikle disiplinlerarası bir çaba gerektirdiğinde aşağıdakilerden farklı kaynaklara erişmeniz gerekecektir. Çalışmalarınız sırasında karşılaştığınız ve yararlı bulduğunuz web adreslerini bana iletirseniz, bu liste hızla genişleyebilir ve sizden sonra yapım yönetimi alanında araştırma yapacak arkadaşlarınıza da katkıda bulunmuş olursunuz. 1. İTÜ ELEKTRONİK KAYNAKLARI 1.0. TEZLER İTÜ tez özetlerinde arama: Başka kimlerin İTÜ de sizinle benzer/aynı konuda daha önce çalıştığını inceleyiniz...yalnız değilsiniz! 2. İTÜ DIŞI ELEKTRONİK KAYNAKLAR 2.0. Temel başvuru kaynakları Mevzuat Bilgi Sistemi: Türkiye de geçerli olan tüm mevzuata erişebileceğiniz bir kaynak Resmi Gazete 2.1. ULUSAL KURULUŞLAR ve ÇALIŞMALARI Türkiye deki üniversitelerde yazılan tüm tezlerin listesine erişebilirsiniz. TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi: Türkiye İstatistik Kurumu web sitesi. Özellikle inşaat istatistiklerinin derlendiği bölümlerden yararlanabilirsiniz. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu: PROFESYONEL MESLEK KURULUŞLARI ve VAKIFLAR/DERNEKLER 2.3. TEZLER Türkiye Müteahhitler Birliği: Meslek Hastalıkları-İş Kazaları araştırma ve Önleme Vakfı: Hong Kong University Theses Online: Çok sayıda tez çalışmasına tam-metin erişebilirsiniz ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve ÇALIŞMALARI ILO-International labor Office: ILO nun kapsamlı ve güncel verilerine/çalışmalarına erişebilirsiniz. CIB-International Council for Research and Innovation in Building and Construction: yılına ait güncellemeler kısa bir süre içinde yapılacaktır.

6 CIB ile ilişkili çok sayıda güncel veriye/çalışmaya erişebilirsiniz. The Construction Safety Council: U.S. Department of Labor Occupational safety and Health Administration: Association of Researchers in Construction Management: Yapım Yönetimi alanında yayımlanan dergilerin geniş bir listesi. The Construction History Society: Özellikle teknoloji/yenilik alanlarındaik araştırmalarınızı tarihsel bir bütünlük içinde ele almanızda size yardımcı olabilecek bir kaynak. Düzenli olarak haber bülteni yayımlıyor e-gruplar ve UZMANLAŞMIŞ SİTELER Construction management alanında çalışan araştırmacılar tarafından oluşturulan bir e-grup. Güncel gelişmelerden ve ilgili alanlarından haberdar olmak için yararlı bir e-grup. Yönetim konularında ihtiyaç duyabileceğiniz çok sayıda kaynağın biraraya getirildiği kapsamlı bir site InnovationTools catalogs the best resources for business innovation, creativity and brainstorming Siteden beyin fırtınası için kullanılan yazılımlar indirilebiliyor/satın alınabiliyor. The International Society for Professional Innovation Management a worldwide network of academics, business leaders, consultants (A, B, C) and other professionals involved in Innovation Management. İnşaat Mühendisliği Paylaşım Platformu Bazı özel konularda yardım alabileceğiniz bir paylaşım platformu. Bilim Teknoloji İnovasyon Politikaları Tartışma Platformu: Yapım Yönetimi alanında çalışan araştırmacıların üye olduğu e-grup. Üye olursanız bu alanda çalışan tez öğrencilerinin, öğretim üyelerinin ve profesyonellerin güncel ilgi alanları ve kullandıkları araştırma enstrümanları (örneğin, anket formları) hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Çok sayıda uzmanlık alanında bilgi paylaşımı yapılan bir e-kaynak International Network for Social network Analysis: MeshForum-Connecting Networks: İş Güvenliği net: e-kütüphaneler Wikipedia: e-rehberler / KİTAPLAR Chris Hendrickson (2000). Project Management for Construction Fundemantal Concepts for Owners, Engineers, Architects and Builders Providing comprehensive, reliable, and expedited research consultation services to assist with: All Phases of Dissertation & Thesis Research: Project Development & Literature Reviews / Database Construction & Data Collection / Research Design, Statistics & Data Analysis / Quality Improvement & Outcome Research / Grant Writing & Educational Research / Test Construction & Questionnaire Development / Presentation of Results & Preparation of Reports

7 Engineering Statistics handbook: Research Methods Online: Research Methods and Statistics Links by Subtopic: Research methodology and Statistics: ITS User Services: Çeşitli istatistik yazılımlarının da tanıtıldığı bir kaynak. Web Centre for Social Research Methods: Yararlı ve kapsamlı bir kaynak. ÖZEL İSTATİSTİK YAZILIMLARI İÇİN ADRESLER SPSS AMOS (Structural Equation Modeling) e-makalele SİTELERİ EconPapers: Google Scholar: Araştırma konunuzla ilgili pek çok kaynağa erişebilirsiniz. e-kütüphane: Yapı ve mimarlık sektörü ile ilgili çeşitli sektörel dergilerde yayımlanan Türkçe makalelerin künyelerine erişebileceğiniz bir kaynak. Bu yayınları Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) kütüphanesinde bulabilirsiniz AKADEMİK YAZIMA/SUNUM İÇİN YARARLI OLABİLECEK KAYNAKLAR Türk Dil kurumu: Mimarlık ve Yapı Sözlüğü: Türkçe dahil 22 dilde çeviri yapabileceğiniz bir elektronik sözlük) Çalışmalarınızı başlarına sunarken yaptığınız hazırlıklarda size fikir verebilecek çeşitli sunum örneklerinin paylaşıldığı bir web sayfası Üniversitelerin yazım merkezleri ( Writing Centers ) o (University of Toronto) o (London Metropolitan University) o KONFERANSDUYURULARI YAPILAN SİTELER Üniversite kampüs rehberi BURS SİTELERİ ARADA BİR KAFAYI DİNLEMENİZ İÇİN

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

Kullanım İstatistikleri ve online davranış (2)

Kullanım İstatistikleri ve online davranış (2) E Kaynaklar Yönetimi El Kitabı UKSG Kullanım İstatistikleri ve online davranış (2) ANGELA CONYERS Uzman Araştırma Üyesi, Evidence Base Birmingham City Universites Gözden geçirilmiş bu bölümde kullanım

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Murat Karakaya 1 Atila Bostan 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Atılım Üniversitesi, Ankara kmkaraya@atilim.edu.tr,

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Bu dokuman; Tezsiz Yüksek Lisans Programları nda 3. Dönem sonunda hazırlanan Bitirme Projesi ilgili konulara açıklık getirmeyi, uygulamada görülen farklılık

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASINDA

Detaylı

ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİNDE TÜRKİYE PAZARLAMA YAZINI: BİBLİYOMETRİK ANALİZLER VE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİNDE TÜRKİYE PAZARLAMA YAZINI: BİBLİYOMETRİK ANALİZLER VE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı:4, 2013 37 ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİNDE TÜRKİYE PAZARLAMA YAZINI: BİBLİYOMETRİK ANALİZLER VE NİTEL BİR ARAŞTIRMA GüL DENKTAŞ ŞAKAR

Detaylı

Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları

Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları 1 * Bu metin, Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Grubu (ILIPG) nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğü "Bilgi Okuryazarlığı

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

Öğretmenlerin Yeni İlköğretim 1-5. Sınıf Programlarıyla İlgili Görüşleri ve Programı Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması Örneği

Öğretmenlerin Yeni İlköğretim 1-5. Sınıf Programlarıyla İlgili Görüşleri ve Programı Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması Örneği Ege Eğitim Dergisi 2005 (6) 2: 21 57 Öğretmenlerin Yeni İlköğretim 1-5. Sınıf Programlarıyla İlgili Görüşleri ve Programı Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması Örneği Nilay T. Bümen * Öz

Detaylı

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri DOI: 10.5961/jhes.2015.110 Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri Academic Staff s Views About International Scholarships and Support Programs M. Ertaç ATİLA, Ö. Faruk

Detaylı

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Editör ve Yazar 3.Eğitim Semineri 6 Nisan 2015 Akdeniz Üniversitesi Sunucu: Uğurcan Özkan uozkan@ebsco.com +90 532 698 21 93 EBSCO Information Services Sr.Training Specialist

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

TARİH ALANINDAKİ KULLANICILARIN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ VE BİLGİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ

TARİH ALANINDAKİ KULLANICILARIN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ VE BİLGİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı TARİH ALANINDAKİ KULLANICILARIN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ VE BİLGİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ Hatice Gülşen Birinci Yüksek Lisans

Detaylı

Đnşaat Sektöründe Yüklenici Firmalar ve AR-GE

Đnşaat Sektöründe Yüklenici Firmalar ve AR-GE Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji GU J Sci Part:C 2(3):273-280 (2014) Đnşaat Sektöründe Yüklenici Firmalar ve AR-GE Akın Tolga ĐLTER 1,, Atilla DĐKBAŞ 1 1 ĐTÜ Proje Yönetim

Detaylı

Literatür Taraması Nasıl Yapılır?

Literatür Taraması Nasıl Yapılır? GRUP 8 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama Literatür Taraması Nasıl Yapılır? Prof Dr Ramis ÇOLAK 24.03.2012 SAMSUN Literatür Literatür, edebiyat ya da yazın anlamına gelmektedir. Aynı zamanda yazılmış kitaplar

Detaylı

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 29 Ocak 2015 Perşembe Ar Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olmak

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ. Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ. Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ Günümüz ekonomik koşullarında tasarruf yapmak ve tasarrufları menkul kıymet yatırımlarına yönlendirmek, hem yatırımcıların refahı hem de ekonominin

Detaylı

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER VE KALİTEYİ YÜKSELTME

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER VE KALİTEYİ YÜKSELTME T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER

Detaylı

Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği

Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği İlkay HOLT * ve Duygu KIZILASLAN ** Öz: Enformasyon çağını yaşadığımız bu yıllarda, bireyler formal eğitimin

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YATKINLIKLARI Sinan YALÇINKAYA YÜKSEK LİSANS

Detaylı

WEB SİTELERİNİN ANALİZİ YOLUYLA İNTERNET E DAYALI (ONLİNE) EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

WEB SİTELERİNİN ANALİZİ YOLUYLA İNTERNET E DAYALI (ONLİNE) EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ WEB SİTELERİNİN ANALİZİ YOLUYLA İNTERNET E DAYALI (ONLİNE) EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Cemil ULUKAN Barış BARAZ * ÖZET İnternet üzerinden uzaktan eğitim veren kuruluşların sayısı son

Detaylı

ELEKTRONİK AKADEMİK UZAKTAN EĞİTİM DERGİSİ: TOJDE İÇERİK ANALİZİNE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

ELEKTRONİK AKADEMİK UZAKTAN EĞİTİM DERGİSİ: TOJDE İÇERİK ANALİZİNE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME ELEKTRONİK AKADEMİK UZAKTAN EĞİTİM DERGİSİ: TOJDE İÇERİK ANALİZİNE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME Yard. Doç. Dr. Ayşe İNCEELLİ Yard. Doç. Dr. Özden CANDEMİR Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Ekim 2004-Eskişehir BİR ONLİNE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Menkul Kıymet Değerlemesi Dersi Ders Notları MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ. Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Menkul Kıymet Değerlemesi Dersi Ders Notları MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ. Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ Günümüz ekonomik koşullarında tasarruf yapmak ve tasarrufları menkul kıymet yatırımlarına yönlendirmek, hem yatırımcıların refahı hem de ekonominin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TC OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN

Detaylı