Emekli öðretmenler ziyaret edildi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Emekli öðretmenler ziyaret edildi"

Transkript

1 YIL:2 SAYI: YKR 28 KASIM 2007 ÇARÞAMBA Emekli öðretmenler ziyaret edildi Ziyaretciler Emekli öðretmen Mehmet Gültaþ (sol baþta) ve eþi ile birlikte 24 Kasým Öðretmenler Günü kapsamýnda Hacýbektaþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün programý gereði emekli öðretmenler ziyaret edildi. Hacýbektaþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün programý doðrultusun da emekli öðretmenlere yapýlan ziyarete Kýz Meslek Lisesi Müdiresi Zeynep Ayvazoðlu, Öðretmenevi Müdürü Nafiz Sükün, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Adem Öztürk, Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Müdürü Davut Güldiken, Atatürk Ýlköðretim Okulu Müdürü Ali Kaim, Hacý Bektaþ Veli Ýlköðretim Okulu Müdür Yardýmcýsý Nazi Güler, Sulucakarahöyük Gazetesi nden Sertaç Danacý ve Aydýn Þimþek katýldý. Heyet ziyaretlerine Emekli öðretmen Mehmet Gültaþ evinde ziyaret ederek baþladý. Kar Yaðýþlý En Yüksek 0 C En Düþük 0 C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor 4 3 Öðretmenler Zekai Tunca ile coþtu 'Biz týkýnýyoruz, yoksullar aç kalýyor...' Hem Hayvan Sürülerini Hem de Ýnsanlarý Besleyemeyiz! 'Biz týkýnýyoruz, yoksullar aç kalýyor...' Kýþ gündönümü kutlamalarýný Hýristiyanlar paganlardan çaldý, kapitalizm de Hýristiyanlardan. Ama kutlamalarda hiç deðiþmeyen bir unsur var: Bol miktarda et tüketimi. Vaktiyle bu uygulamanýn bir gerekçesi vardý: Sonbaharda, otlar tükenmeden kesilen hayvanlar aralýk ayýnda yenmezse bozulurdu ve yeterince yað alamayan insanlar sonraki üç soðuk ayý sað salim atlatamazdý. Bugün tam tersi söz konusu: Sonraki üç ayý, aldýðýmýz yaðlarý eritmeye çalýþmakla geçiriyoruz. >5 DE Doða katliamý na karþý Hacýbektaþ a geldiler ÝÇAÇEP (Ýç Anadolu Çevre Platformu) temsilcileri ÝÇAÇEP üyesi ve gazetemizin yazý iþleri sorumlusu Aydýn Þimþek (sað baþta) ile Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) ÝÇAÇEP (Ýç Anadolu Çevre Platformu) Alevilerin Tarihi (4) Hasan Kaya Anadolu da Alevîlik-Bektaþîlik konusu ancak, Türk kitlelerin Haber: Sertaç Danacý 2 DE Konya, Ulukýþla, Bor, Niðde, Nevþehir, Avanos, Hacýbektaþ, Kýrþehir, Ankara olarak belirleyen Turkiye Çevre Platformu Temsilciler Meclisi üyeleri yürüyüþ proðramý kapsamýnda geçtiðimiz Pazartesi günü Hacýbektaþ ta gazetemizi ziyeret ederek basýn açýklamasý yaptýlar. (Ýç Anadolu Çevre Platformu) üyesi olan gazetemizin yazý iþleri sorumlusu Aydýn Þimþek ile görüþen platform üyeleri gazete çalýþanlarada ayrýca bilgi verdiler. Bazý çevre il ve ilçelerde yaþadýklarý sorunlarý anlatan platform üyeleri Hacýbektaþ ta sorun yaþanmamasýna baðlý olarak memnuniyetlerini dile getirdiler. Gazetemizi ziyaret eden platform üyeleri daha sonra Hacýbektaþ ta Kaz Daðlarý nýn yok olmamasý için imza kampanyasý toplayan öðrencileri ziyaret ettiler. anayurtlarýnda, göç etmeleri sýrasýnda ve son olarak geldikleri Küçük Asya da yani Anadolu da karþýlaþmýþ bulunduklarý, dinsel ve kültürel akýmlar anlaþýlmak suretiyle ele alýnabilir. Demek ki Anadolu da Alevîlik- Bektaþîlik in kökenini, sadece Sünnî- Þîi bölünmesine kaynaklýk eden olaylarda aramak tarihsel ve sosyolojik olarak hiçbir geçerliliðe sahip bulunmamaktadýr. 4 DE Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu (saðda) Türk Sanat Müziði sanatçýsý Zekai Tunca ya çiçek takdim ediyor Nevþehir li öðretmenler, 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle Nevþehir Belediyesi nin organizasyonu ile gerçekleþtirilen etkinlikte,türk Sanat Müziðinin usta yorumcusu ve sesi Zekai Tunca ile coþtu. BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: >7 DE Ehlikeyfspor keyif verdi Soner Köse'nin düzenlediði 6. halýsaha futbol turnuvasýna 7 takým katýldý. ilk baþta lig usulü ile baþlayan turnuva çekiþmeli maçlara sahne oldu. 7 takým arasýndan ilk 4 e giren takýmlar kendi aralarýnda yarý final ve final oynadýlar. Ehlikeyfspor,izleyicilere keyif veren bir futbol oynadý. Ýstikbalspor'u da unutmamak gerekir. Gerçekten finale yakýþýr bir maç oldu. >6 DA

2 Emekli öðretmenler ziyaret edildi Ziyaretciler Emekli öðretmen Mehmet Gültaþ (sol baþta) ve eþi ile birlikte Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sertaç Danacý Aydýn Þimþek 24 Kasým Öðretmenler Günü kapsamýnda Hacýbektaþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün programý gereði emekli öðretmenler ziyaret edildi. Hacýbektaþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün programý doðrultusunda emekli öðretmenlere yapýlan ziyarete Kýz Meslek Lisesi Müdiresi Zeynep Ayvazoðlu, Öðretmenevi Müdürü Nafiz Sükün, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Adem Öztürk, Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Müdürü Davut Güldiken, Atatürk Ýlköðretim Okulu Müdürü Ali Kaim, Hacý Bektaþ Veli Ýlköðretim Okulu Müdür Yardýmcýsý Nazi Güler, Sulucakarahöyük Gazetesi nden Sertaç Danacý ve Aydýn Þimþek katýldý. Heyet ziyaretlerine Emekli öðretmen Mehmet Gültaþ evinde ziyaret ederek baþladý. 79 yýlýndan bu yana emekli olduðunu belirten Mehmet Göltaþ öðretmen 31 yýl 5 ay öðretmenlik görevini yaptýðýný dile getirdi. Hasanoðlan Köy Enstitüsü nde mezun olduðunu belirten Gültaþ 1,5 yýl Ankara da görev yaptýðýný söyleyerek, iki kýzý ve üç oðlu olduðunu belitti. Yaþýný sorduðumuz Gültaþ Nüfus kaðýdýna göre 1928 doðumluyum. Ama asýl doðumum 1926 dýr. diyor. Mehmet öðretmen sýcak ve devamla gülen bir yüze sahip. Ýnsanýn içini ýsýtan aydýnlýk yüzü, telaþý ve içtenliði ile konuklarýna ilgi gösteriyor. Geçmiþ eðitimin niteliði üzerine sohbetlerin yapýldýðý ziyarette Emekli Öðretmen Mehmet Gültaþ kendi dönemlerinde eðitim ve öðretime dair örnekler verdi. Ankara Hasanoðlan Köy Enstitüsü öðrencisi iken Erzurum a okul yapmak için çalýþmaya gittiklerini belirten emekli öðretmen Gültaþ Öðretmen olduðumuz zamanda okullarýn badanasýný, tamirini ve çatý aktarmasýný biz yapardýk. Köy Enstitüsü nde Demirci, Marangoz ve Ýnþaatçýlýk gibi bir çok alanda eðitim verilirdi bize. Diyor ve her iþi öðrendiklerini belirtiyor. Sohbet sýcak. Çaylar, kahveler içiliyor. Ama ayrýklýk vakti gönüllerin eþiðinde kapýyý çalýyor. Ýzin isteniyor, Mehmet öðretmenden. Mehmet öðretmen karþýladýðý Ziyaretçilerden Davut Güldiken Ve Nafiz Sükün Emekli öðretmen Ýbrahim Ünlüyurt ile birlikte görülüyor Emekli Öðretmen Hakký Çevik ve ziyaretçilerden Ali Kaim öðretmen gibi Sýcak ve içtenlikli yolcu ediyor, ziyaretçilerini. Ýkinci ziyaretimizi Emekli Öðretmenlerden Ýbrahim Ünlüyurt a yapýyoruz. Kapýsý açýk. Bizi kapýda karþýlýyor. Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Adem Öztürk 24 Kasým öðretmenler Günü nü kutlayarak ziyaretin nedenini açýklýyor. Sakin. Durgun. Konuklarýna þeker ve kolanya tutmak için yerinden kalkýyor. Kýz Meslek Lisesi Müdiresi Zeynep öðretmen izin vermiyor. Alýyor elinden konuklara ikram ediyor, saygýsýný sunuyor Ýbrahim Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Adem Öztürk (sað öðretmene. Ýbrahim öðretmen yakýn zamanda eþini kaybetmiþ. Yalnýz yaþýyor yýlýnda Hasanoðlan Köy Enstitüsü mezunlarýndan Ýbrahim öðretmen. Çocuk okutmak için çabuk emekli oldum. diyor. Kozaklý, Avanos, Denizli ve Hacýbektaþ ta öðretmenlik görevini yaptýðýný belirtiyor. Uzun kalmak için fazla zamanýmýz yok. Ýzin isteyip Emekli Öðretmen Hakký Çevik e gideceðimizi söylüyoruz. Kapýdan uðurlayýp teþekkür ediyor bize Ýbrahim öðretmen. Çalýyoruz kapýyý, Hakký öðretmen açýyor kapýyý. Gülen deniz gözleri ile karþýlýyor bizi. 75 yaþýnda Hakký öðretmen. Kaç yýl görev yaptýðýný soruyoruz 29.5 yýl görev yaptým, ama siz 30 yazýn. Diyor. Gülüþüyoruz. Hakký Öðretmen Türkiye Öðretmenler Sendikasý nýn Hacýbektaþ Ýlçe baþkanlýðýný yapanlardan. O da Mehmet ve Ýbrahim öðretmen gibi Hasanoðlan Köy Enstitüsü mezunu yýlýnda mezun olmuþ. 5 yýl okumuþ. Gazetemiz çalýþanlarýndan Sertaç Danacý yý soruyor hakký öðretmen. Tanýtýyoruz. Sertaç a senin babaný hep döverdim. Her öðün dayak yerdi diyor. Yaramaz bir öðrencimiydi þeklindeki sorumuza ise; yok caným. Çok sakin ve iyi bir öðrenciydi diyor ve yine bizim payýmýza gülmeyi pay ediyor, Hakký öðretmen. Gülmelerimize Hakký öðretmenin eþinin hazýrladýðý ve Zeynep öðretmenin de serviste yardým ettiði ikramlarý eþlik ediyor. Göreve ilk nerede baþladýðýný soruyoruz. Manisa nýn Eþme Kazasý nýn Akçaköyü olduðunu söylüyor. Sonra sýrasýyla Uþak Eþme Kazasý, Karaburna Kasabasý ve Hacýbektaþ ta görev yapmýþ de Hacýbektaþ ta emekli olduðunu belirtiyor. 79 yýlýnda öðrenci olanlar bugün Mehmet, Ýbrahim ve Hakký öðretmenlerine sevgi, saygý ve içtenliklerini sundular. Birde gönül alma tasasý ile getirdikleri mütevazi hediyelerini. Fotoðraflar: Sertaç Danacý

3 28 Kasým 2007 Çarþamba Doða katliamý ve talana karþý Hacýbektaþ a geldiler Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) üyeleri, maden arama ve iþletme için ruhsat verilmesine, ormanlarýn rant alaný haline dönüþtürülmesine karþý ve doðal deðerlere sahip çýkmak üzere Türkiye'nin dört bir yanýndan yola çýktýlar. Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) ÝÇAÇEP (Ýç Anadolu Çevre Platformu) Konya, Ulukýþla, Bor, Niðde, Nevþehir, Avanos, Hacýbektaþ, Kýrþehir, Ankara olarak belirleyen Turkiye Çevre Platformu Temsilciler Meclisi üyeleri yürüyüþ proðramý kapsamýnda geçtiðimiz Pazartesi günü Hacýbektaþ ta gazetemizi ziyeret ederek basýn açýklamasý yaptýlar. (Ýç Anadolu Çevre Platformu) üyesi olan gazetemizin yazý iþleri sorumlusu Aydýn Þimþek ile görüþen platform üyeleri gazete çalýþanlarada ayrýca bilgi verdiler. Bazý çevre il ve ilçelerde yaþadýklarý sorunlarý anlatan platform üyeleri Hacýbektaþ ta sorun yaþanmamasýna baðlý olarak memnuniyetlerini dile getirdiler. Gazetemizi ziyaret eden platform üyeleri daha sonra Hacýbektaþ ta Kaz Daðlarý nýn yok olmamasý için imza kampanyasý toplayan öðrencileri ziyaret ettiler. Çevre Platformu Temsilcileri öðrencilerin göstermiþ olduklarý duyarlýlýktan ötürü etkilendiklerini belirterek, çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler. ÝÇAÇEP (Ýç Anadolu Çevre Platformu) temsilcileri ve üyeleri öðrencileri ziyaret ettikten sonra proðram kapsamýnda Kýrþehir e hareket ettiler. Söðütözü'nde bir araya gelecek çevreciler, somut taleplerini ve yasa önerilerini içeren bir dosyayý Çevre ve Orman Bakanlýðý'na sunacak. Artvin, Düzce, Çanakkale, Çorlu, Antakya, Mersin ÝÇAÇEP (Ýç Anadolu Çevre Platformu) temsilcileri ÝÇAÇEP üyesi ve gazetemizin yazý iþleri sorumlusu Aydýn Þimþek (sað baþta) ile ve Konya'dan baþlatýlan yürüyüþü gerçekleþtiren. TÜRÇEP üyeleri, dünyanýn hýzla ýsýnmasýnýn, iklimlerin deðiþiyor olmasýnýn rasgele olmadýðýný vurguladý. "TALANA DÖNÜÞEN DOÐA KATLÝAMI" TÜRÇEP'liler, "Doðayý yok etme, savaþa, kâr hýrsýyla talana ve yaðmaya dönüþtü. Topraklarýmýz çölleþiyor, su kaynaklarý hýzla kuruyor, tarým alanlarý beton yýðýnlarýna dönüþüyor, golf alanlarý, otel zincirleri, tatil köyleri için ormanlar talan edildi, edilmeye devam ediyor. Altýn aramalarý durdurulmalýdýr. Maden yasasý, çevre korumacý, doðal deðerlere sahip çýkan nitelikte yenilenmelidir" dedi. Açýklamada, tüm çevre dostlarý, yaþanýlabilir bir çevre ve doðaya sahip çýkmak için yürüyüþlere katýlmaya davet edildi. DOÐA TALANINA KARÞI 'YAÞAM SAVUNUCULARI' AYAKTA TÜRÇEP'in açýklamasý þöyle: "Dün Bergama da, Bugün Kaz daðlarýnda, Artvin'de ve Kýrklareli'nde, karýþ karýþ yurdun dört bir yanýnda sahip olduðumuz doðal deðerlerimiz çýkar hýrsý ile talan ediliyor, yaðmalanýyor. Altýn ve diðer madenleri çýkarma adýna doða tüketiliyor, yeþil alanlar, ormanlar yok ediliyor. Hava, toprak ve su kirletiliyor. Yer altý sularý, su kaynaklarý siyanürle zehirleniyor. Yaþamýn sürdürülebilirliði tehdit altýnda. Ýþbirlikçiler kýsa dönemsel çýkarlarý adýna iþgalcilerin, küresel yaðmacýlarýn iþlerini kolaylaþtýrma adýna bu ülkeye, ülke insanlarýna, gelecek kuþaklara ihanet ediyor. Trakya ve Anadolu topraklarý çölleþiyor. Sularýmýz zehirleniyor. Ergene foseptik olarak akýyor. Tarým alanlarý beton yýðýnlarýna dönüþtü. Ormanlarýmýz hýzla yok oluyor. Yurdun dört bir yanýnda ruhsatlandýrýlan taþocaklarý, yeþili ve yaþamý tüketiyor. Bütün bunlara seyirci olmamak için,, yaþamýn tüketilmesine boyun eðmemek için, YÜRÜYORUZ! Bu talan, bu soygun durmalýdýr. Topraklarýmýza, ormanlarýmýza, yaþam kaynaklarýmýza, Yaþamýmýza sahip çýkmalýyýz. Altýn aramalarý durdurulmalýdýr. Bu konudaki mahkeme kararlarý mutlak uygulanmalýdýr. Maden yasasý, çevre korumacý, doðal deðerlere sahip çýkan nitelikte yenilenmelidir. TÜRKÝYE ÇEVRE PLATFORMU (TÜRÇEP) bileþenleri olarak, Doða, orman alaný, çevre kirliliði demeden ülke topraklarýmýzýn çok büyük bir kýsmýný maden arama ve iþletme için ruhsat verilmesine, ormanlarýmýzýn 2B veya 2C adýyla satýlmasýna karþý, ülkemizin dört bir yanýndan, 7 farklý koldan çevre duyarlýlarý ile buluþarak ilgilileri uyarmak, uyuyanlarý uyandýrmak için Ankara'ya yürüyoruz! TÜRÇEP bileþenleri ve diðer yerel çevre dostlarý tarafýndan örgütlenecek olan bu eylem, geri dönüþü olanaksýz doða ve çevre yýkýmlarýna engel olmak ve toplumu hareketlendirerek karar vericiler üzerinde bir baský yaratmak amacýyla, Artvin'den, Akçakoca'dan, Çanakkale'den, Edirne'den, Samandað'dan, Taþucu'ndan ve Konya'dan yürüyoruz..." SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla Müracat: satýlýktýr. Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ SATILIK DAÝRE Toki I. Etapta C - 2 kat1. 8 Nolu 3 +1 Daire satýlýk Toki II. Etapla takas olabilir Tel:

4 28 Kasým 2007 Çarþamba Anadolu da Alevîlik-Bektaþîlik konusu ancak, Türk kitlelerin anayurtlarýnda, göç etmeleri sýrasýnda ve son olarak geldikleri Küçük Asya da yani Anadolu da karþýlaþmýþ bulunduklarý, dinsel ve kültürel akýmlar anlaþýlmak suretiyle ele alýnabilir. Demek ki Anadolu da Alevîlik- Bektaþîlik in kökenini, sadece Sünnî-Þîi bölünmesine kaynaklýk eden olaylarda aramak tarihsel ve sosyolojik olarak hiçbir geçerliliðe sahip bulunmamaktadýr. Konu üzerinde yerli-yabancý bilimsel araþtýrmalarýn bugün ulaþtýðý sonuç budur. Türk kitlelerin yüzyýllara yayýlan zaman sürecinde ve farklý coðrafyalarda, farklý inançlara ve kültürlere sahip halklarla iliþkide bulunmalarý sonucunda oluþan bu dinsel ve kültürel senkretizm Alevîliðin anlaþýlabilmesinin yegâne anahtarýdýr. Kýsaca tanýmlamak gerekirse, Anadolu Alevîliði iþte bu senkretizm sonucunda oluþmuþ bulunan heterodoks bir Ýslâm anlayýþýdýr. Bu heterodoks Ýslâm anlayýþý, tarihsel ve sosyal koþullarýn doðal bir sonucu olarak, kitabi olmaktan çok sözlü geleneðe dayalý, eski inançlarýn ve mitolojinin Ýslâmî þekiller altýnda yaþamaða devam ettiði bir halk Ýslâmlýðýdýr. Ancak bunun ne kadar Ýslam olduðu þüphelidir. Burada yapýlan, halkýn geçmiþ inançlarýný ve yerel olaný yeniden üretmesi ve ona Ýslami bir þekil vermesidir. Bu oluþturulan Ýslam ileri sürüldüðü gibi hiçbir þekilde gerçek Ýslam veya Ýslam ýn özü deðildir. Gerçek Ýslam veya Ýslam ýn özü olduðu savlarýyla karþýmýza çýkarýlan inanýþlarýn hemen hepsinin Ýslam ile iliþkisi son derece sýnýrlý olduðu gibi, Ýslam ýn reddettiði birçok unsuru da Ýslam adý altýnda bize sunduðunu görmekteyiz. Burada sözü edilen salt Ýslam ile ilgili bir olgu deðildir. Diðer dinler ve inanýþlarýn da tarih içinde yaþadýðý bir olgudur bu. Orta Çað Avrupa sýn da özellikle Almanya da geçmiþ inanýþlarýn Hýristiyanlýk olarak yeniden þekillendiði bilinir. Uydurma el yazmasý Ýnciller ile bilinen tüm Hýristiyan yorumlarýndan farklý yorumlar ortaya çýkmýþtýr. Zaman içinde Hýristiyanlýkla geliþen iliþki geçmiþ inanýþlarýn törpülenmesi ve daha çok Hýristiyan öðenin öne çýktýðý Protestanlýkta ifadesini bulan yeni bir Hýristiyan yorumun ortaya çýkmasý ile sonuçlanýr. Aslýnda burada olan, geçmiþ inançlarýn ve kültürlerin yaþama direnci ve gücüdür. Geçmiþ inanýþlarýn ve kültürlerin yeni inanýþlar ve kültürler içinde yaþamlarýný sürdürüp yeniye eklemlenirleri burada tam anlamýyla bir kaynaþmadan söz etmek olanaksýzdýr. Protestanlýkta gördüðümüz biçimiyle bir kaynaþma Alevilik için pek mümkün deðildir. Çünkü bir tür halk Hýristiyanlýðýnýn zaman içinde evrimleþerek daha çok kitabi Hýristiyanlýkla buluþmasýnda öncülük yapan unsurlar Vatikan kilisesinden kopan din adamlarýdýr. Alevilik ise bu geliþim çizgisinden çok farklý bir çizgide kendi inanç önderleriyle Alevilerin Tarihi (4) Hasan Kaya var olmuþ ve onlarýn çabalarýyla günümüze kalmýþtýr. Bu inanç önderleri olan Dedelerin Ýslam ile buluþmasý oranýnda Aleviler Ýslam ile buluþmuþlardýr. Bu buluþma son zamanlarda yine bazý Alevi aydýnlarýn da katkýlarýyla oldukça ileri bir noktaya getirilmiþtir. Kendi kendisinin misyoneri konumunda olan bazý Alevi aydýnlarý ve Dedeler eli ile Alevilik hýzla Ýslam dairesi içine çekilmektedir. Oysa yaþayan Aleviliði salt Ýslam dairesi içinde kalarak açýklamaya kalkmak olanaksýzdýr. Aleviliði var eden diðer unsurlarý dýþarýda býrakmaya neden olabilecek bu yaklaþým, Alevilikten baþka hiçbir þeye zarar vermez. Aleviliðe dünya görüþümüz ve siyasal tercihlerimiz ile yaklaþmak ve buna uygun yorumlarlar ileri sürmek nesnel olmadýðý gibi haklý bir yaklaþým da olamaz. Aleviliðin Ýslam dýþýnda görülmesi konusunda duyarlý olan kesimlerin tek kaygýsý Alevilik ise, Aleviliðin þekillenmesinde önemli olan ve etkileri asla saklanmayacak kadar açýk olan diðer unsurlarý konusunda da duyarlý olmalarý gerekirdi. Çünkü sonuçta Aleviliðin Ýslam dýþýnda görülmesi Aleviliðe ne kadar zarar verecekse, diðer unsurlarý yâdsýnmýþ bir Alevilik anlayýþý da Aleviliðe o kadar zarar verecektir. Aleviliðin unsurlarý arasýnda olan Ýslam ne anlam ve deðere sahip ise, Aleviliði oluþturan diðer unsurlar da ayný deðere ve öneme sahiptirler. Parça için bütünü gözden çýkarmak, olsa olsa ahmaklarýn iþi olur. ki biz de bunu kendine aydýným, bilim adamýyým diyen hiç kimseye yakýþtýramayýz. Alevilik içinde öyle þeylerle karþýlaþýyoruz ki bunlarý asla Ýslam içinde kalarak açýklamaya olanak yoktur. Ali nin Tanrýlaþtýrýlmasý fikrinin, Mehdi telakkisinin, Hacý Bektaþ ýn burnu kaný damlasý ile Kadýncýk Ana nýn bakire olarak hamileliðinin, On iki Ýmam telakkisinin ve daha birçok itikatlarýn, Ýslamlýðýn esasýyla alakasý olmadýðýný ve sonradan katýlmýþ olduðunu hatýrlamak lazýmdýr. Bu son bahsettiklerimden Ali nin tanrýlaþtýrýlmasýyla Ýsa nýn tanrýlaþtýrýlmasý, Mehdi ile Mesih ve kurtarýcý, bakire olarak hamile olan Meryem itikadý arasýndaki münasebetler kolaylýkla görülüyor. Kuran ýn metnine ve kitabi Ýslamiyet e ait olmayan bu nevi tesirler sahasý, o kadar geniþtir ki bunlarý bir makale mevzuu yapmaya imkân yoktur. Sayýn Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken in de belirttiði gibi, bu konular sadece bu kýsa alýntýdakilerle sýnýrlý deðildir. Burada hepsini saymanýn ne anlamý var ne de olanaðý. Kaldý ki Ýslam ýn kendisi dahi kendisinden önceki deðiþik inançlar, kültürler ve uygarlýklardan etkilenmiþtir. Yukarýdaki makalede gösterildiði gibi, Ýslam ýn diðer dinlerden ve inanýþlardan etkilendiði bilinirken Aleviliðin bu etkilenmenin dýþýnda tutulmasý veya salt Ýslam dan etkilendiðini ileri sürmek, býrakýn bilimsel olmasýný, uslama fukarasý olmakla eþ anlamlý olur. Yeniden konumuza dönecek olursak; özellikle altýnýn çizilmesi gereken nokta: Ýslam ile ilgisi olmayan ama Aleviliðin temel unsurlarý arasýnda olan birçok unsurun, Ýslam vurgusunu öne almaktan dolayý yadsýndýðý ve bunun da Aleviliðe zarar vereceðidir. Alevilerin birçok Ýslami simgeyi kullanýyor olmasýna ve kendilerini Ýslam içinde görüyor olmalarýna karþýn ibadet pratikleri bakýmýndan bütün Ýslam dünyasýnda eþi benzeri olmayan Ayini Cem i açýklamak olanaklý deðildir. Kaldý ki dinlerin inanç pratikleri, onlarý diðer dinlerden ve benzer inançlardan ayýran temel özellikler arasýnda sayýlýr. Bütün bunlar bilinirken, Aleviliði salt Ýslam dairesi içinde kalarak açýklamaya çalýþmak, Ýslam ý ve Aleviliði bilmemek deðilse ki öyle olduðuna inanýyoruz- bizim bilmediðimiz ve anlamakta zorlandýðýmýz bir deðirmene kalbur ile su taþýmaktýr. (Bitti) Temmuz/Alevi

5 28 Kasým 2007 Çarþamba 'Biz týkýnýyoruz, yoksullar aç kalýyor...' Hem Hayvan Sürülerini Hem de Ýnsanlarý Besleyemeyiz! 'Biz týkýnýyoruz, yoksullar aç kalýyor...' yanýndaki yeraltý su kaynaklarý büyük ölçüde hayvancýlarýn kullanýmýndan ötürü kuruyor. Dünyanýn tahýl üretiminin sýnýrlý Kýþ gündönümü kutlamalarýný Hýristiyanlar paganlardan çaldý, kapitalizm de Hýristiyanlardan. Ama kutlamalarda hiç deðiþmeyen bir unsur var: Bol miktarda et tüketimi. Vaktiyle bu uygulamanýn bir gerekçesi vardý: Sonbaharda, otlar tükenmeden kesilen hayvanlar aralýk ayýnda yenmezse bozulurdu ve yeterince yað alamayan insanlar sonraki üç soðuk ayý sað salim atlatamazdý. Bugün tam tersi söz konusu: Sonraki üç ayý, aldýðýmýz yaðlarý eritmeye çalýþmakla geçiriyoruz. Mevsimsel aþýrýlýklarýmýz tamamen sürdürülebilir olabilirdi, þayet bunu yýlýn bütün haftalarýnda yapmýyor olsaydýk. Ama zengin dünyanýn orantýsýz alým gücünden ötürü birçoðumuzun evinde her gün ziyafet sofrasý kuruluyor; üstelik bu, bütçemizde pek önemli bir yer tutmuyor. Bunda da bir sakýnca olmayabilirdi, þayet sýnýrlý kaynaklarý olan bir dünyada yaþamýyor olsaydýk. Yediðimiz birçok hayvana nazaran hindiler verimli dönüþtürücülerdir: Besiye çekilen hayvanlara kýyasla, tükettikleri tahýl miktarýna karþýlýk üç kat fazla et üretirler. Yine de onlarý yerken rahatsýzlýk duymamýzý gerektiren birçok neden var. Çoðu karanlýk, hareket bile etmelerine imkân vermeyecek kadar sýkýþýk ortamlarda besleniyor. Birbirlerini yaralamasýnlar diye kýzgýn bir býçakla gagalarý kesiliyor. Noel yaklaþtýðýnda o kadar þiþmanlamýþ oluyorlar ki vücutlarý kafese sýkýþýyor. Bir hindi çiftliðini ziyaret ettiðinizde, Avrupa uygarlýðý hakkýnda ciddi kuþkulara kapýlmamanýz iþten deðil. Birçok insan bu yüzden Noel de yeniden kýrmýzý et yemeye baþladý. Et sýðýrlarý hindilere kýyasla daha mutlu görünüyordu. Ama hayvanlarýn hayat koþullarýnda saðlanan iyileþme, insanlarýn hayat koþullarýnýn kötüleþmesi pahasýna gerçekleþiyor. Bugün, 800 milyon insan (çok yoksul olduklarý için) sürekli yetersiz beslense de, aslýnda dünya insanlara ve hayvan sürülerine yetecek kadar gýda üretebiliyor. Ama zenginler et tüketimini azaltmazlarsa, nüfus arttýkça dünya çapýnda yapýsal bir kýtlýk baþ gösterecek den bu yana dünyadaki çiftlik hayvanlarýnýn sayýsý beþ kat arttý: Çiftlik hayvanlarýnýn sayýsý insan nüfusunun üç katý. Hayvan sürüleri dünya tahýlýnýn yarýsýný tüketiyor ve sayýlarý katlanarak artýyor. Taraftarlarýnýn, dünyayý besleyeceðini iddia ettikleri biyoteknolojinin, insan gýdasý yerine büyük ölçüde hayvan yemi üretmesinin nedeni de bu: Böylece çiftçiler hayvanlarýný insan hayatýnýn baðlý olduðu tahýllar yerine daha kârlý ürünlerle besliyor. On yýl gibi kýsa bir süre içinde, dünya basit bir tercihle yüz yüze kalacak: Ekilebilir topraklardan elde edilen ürünlerle ya hayvanlarýn karnýný doyuracak ya da insanlarýn. Ýkisi birden mümkün deðil. Dünyayý bekleyen kriz, ürün yetiþtirmede kullanýlan fosfat gübrenin ve su kaynaklarýnýn tüketilmesiyle daha da ivme kazanacak. Ziraat uzmanlarý David Pimental ile Robert Goodland in araþtýrmasýna göre, tükettiðimiz sýðýr etinin üretiminde kilo baþýna yaklaþýk 100 bin litre su harcanýyor. Dünyanýn dört bir olduðunun bilincine varan birçok insan vejetaryen olmaya karar veriyor. Ama süt ve yumurta tüketmeye devam eden vejetaryenlerin ekosistem üzerindeki tahribatlarýný azalttýklarýný söylemek zor. Süt ürünlerinde ve yumurtada bitkisel proteini hayvansal proteine dönüþtürme verimi genellikle etten daha yüksek, ama bugün et yiyen herkes peynir yemeye baþlasa bile dünyada kýtlýk olsa olsa ertelenir. Hatta, süt inekleri ve kümes hayvanlarý çoðunlukla balýk içeren yemlerle beslendikleri için (bu da demektir ki peynir yiyen bir kimse dolaylý olarak balýk da yiyordur), bir açýdan dünyada kýtlýðýn hýzlanacaðý bile söylenebilir. Ayrýca beslenme alýþkanlýklarýndaki bu deðiþim hayvanlarýn hayat koþullarýnýn çok daha kötüleþmesine yol açar: Sýnaî olarak yetiþtirilen et tavuklarý ile domuzlarý saymazsak, yumurta tavuklarý ve süt inekleri çiftlik hayvanlarý arasýnda en kötü koþullarda yaþayan ve en çok acý çeken hayvanlar. Lakto-vejetaryenler süt danalarýnýn yetiþtirilip tüketilmesine son vermek istiyorlarsa daha az süt tüketmeliler. Belki sülün yiyebilirdik; bu kuþlarýn büyük kýsmý avlandýktan sonra çöpe atýlýyor ve kýþ mevsiminde sayýlarý arttýðý için adet baþýna fiyatlarý yaklaþýk iki sterline düþüyor. Ama çoðu kimse, brendi eþliðinde ava çýkan insanlarýn vahþi zevklerini desteklemekten hoþlanmayacaktýr. Ayrýca, tahýlla beslenen sülünleri yemek de ancak arz ile talep örtüþtüðü müddetçe sürdürebilir. Belki balýk yiyebiliriz, tabii deniz ekosistemlerinin çöküþüne ve yeryüzündeki en aç insanlarýn açlýðýna katkýda bulunmayý göze alýyorsak (zira Avrupalý balýkçýlar Batý Afrika kýyýlarýný yaðmalýyor). Bütün bunlardan þu sonuca varmak kaçýnýlmaz gibi görünüyor: Sürdürülebilir ve toplumsal açýdan adil olan tek seçenek, zengin dünyanýn sakinlerinin, yeryüzündeki insanlarýn çoðunluðu gibi büyük ölçüde vegan olmasý, yalnýzca Noel benzeri özel günlerde et yemeleri. Et yiyen biri olarak uzun süre veganlýðýn hayvanlarýn acý çekmesine karþý çýkmak ya da saðlýklý beslenme modasýna uymak için tutulan bir yol olduðunu düþündüm. Ama yukarýda çizdiðim tabloyu göz önüne aldýðýmýzda þurasý belli oluyor ki veganlýk, þu an belki de dünyanýn en acil olarak çözülmesi gereken toplumsal adalet sorunu karþýsýnda gösterilecek yegâne etik tepkidir. Biz týkýnýyoruz, yoksullar aç kalýyor..."

6 28 Kasým 2007 Çarþamba Ehlikeyifspor keyif verdi TAKIMLAR O G B M A Y AV PUAN SIRA:NO 1) MEHMETÇÝK SPOR ) EHLÝKEYÝF SPOR ) FANTASTÝK SPOR ) ÝSTÝKBAL SPOR Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Çaðrý Danacý Soner Köse'nin düzenlediði 6. halýsaha futbol turnuvasýna 7 takým katýldý. ilk baþta lig usulü ile baþlayan turnuva çekiþmeli maçlara sahne oldu. 7 takým arasýndan ilk 4 e giren takýmlar kendi aralarýnda yarý final ve final oynadýlar. Turnuvaya katýlan takýmlar: ÝSTÝKBALSPOR, FANTASTÝKSPOR, DÜNYASPOR, MEHMETÇÝKSPOR, EHLÝKEYFSPOR, GENÇLÝKSPOR, YABANLISPOR. Her takýmýn birbiriyle yaptýðý maçlardan sonra ortaya þu puan durumu çýktý: internetten ulaþabilirsiniz. Ýlk 4 e giren takýmlar arasýnda 1. ile 4. ve 2. ile 3. maçlar oynandý. MEHMETÇÝK ile ÝSTÝKBAL ve EHLÝKEYF ile FANTASTÝK. Mehmetçikspor ile Ýstikbalspor arasýndaki yarý final mücadelesi çok sert geçti. Ligde Ýstikbalsporu yenen Mehmetçikspor bu mücadelede 9-2 gibi bir skorla hezimete uðradý. Finale ilk ismini yazdýran Ýstikbalspor oldu. Ehlikeyfspor ile Fantastikspor arasýndaki mücadele çok çekiþmeli geçti ve fazla gol olmadý. Bu yarý finali de Ehlikeyfspor 2-1 yendi. Finali oynayacak iki takým belli oldu. Ehlikeyfspor-Ýstikbalspor. Final Maçý: Ehlikeyfspor ile Ýstikbalspor arasýndaki yapýlacak final maçý öncesi güzel bir futbol havasý vardý. Ýki takýmýn ve hakemin de birbirlerine baþarýlar dilemesi ile maç baþladý. Ýki takýmýnda karþýlýklý ataklarý vardý. Bu arada Ehlikeyfspor'un ataðýnda Çaðrý uzaktan sert ve düzgün bir vuruþla topu aðlara gönderdi. Bu golden fazla zaman geçmeden Deniz'in, topu kafayla indirmesiyle Naci mükemmel bir aþýrtma golü attý. Bu golle 2-0 öne geçen Ehlikeyf'in 3. golü gecikmedi. Ýlker'in kendi sahasýndan orta yaptýðý topa Özgür Kýrýk güzel yükselip topu kafasýyla çok ince ve yumuþak bir þekilde meþin yuvarlaðý aðlara yolladý. Bu golle rahatlayan Ehlikeyspor biraz da olsa rahatlayýnca Ýstikbalspor ondan faydalandý. Özgür Kurt'un güzel geliþtirdiði bir atakla çektiði þut kaleci Orçin'e çarparak aðlara gitti. Bu skorla ilk yarý bitti. Ýkinci yarý baþladýktan sonra yine karþýlýklý ataklara sahne oldu. Deniz'in geliþtirdiði bir atakta topa biraz sert ve isabetli vurdu ve top köþeden aðlara gitti Özgür Kurt'un pasýnda Ali Kangal ceza sahasý dýþýndan topa çok sert ve adeta adrese yollarcasýna sol üst köþeden direðe çarparak nefis bir gol attý Bu golden hemen sonraki atakta ilk yarýda Özgür Kýrýk'ýn attýðý golün neredeyse kopyasýný Ersin, Ehlikeyfspor aðlarýna gönderdi. 4-3 oldu ve bu golle þaþkýna dönen Ehlikeyfspor bir süre bocaladý. Yine karþýlýklý ataklardan sonra sahneye yine Çaðrý çýktý. Özgür Kýrýk'ýn pasýnda Çaðrý cezasahasý çizgisinden vurduðu topu kaleci sadece izledi. Güneþ tutulur bu top tutulmaz deðerindeydi Yine Ehlikeyfspor'un geliþtirdiði bir atakta Naci gol deðerinde Çaðrý'ya bir pas attý ve Çaðrý kafasýyla meþin yuvarlaðý aðlara yolladý. Bu golle kendisinin 3 takýmýnýn ise 6. golünü attý ve skor 6-3 oldu. Ýstikbalspor'un geliþtirdiði bir atakta Özgür Kurt'un þutunu Orçin Harika çýkardý. Ehlikeyfspor iki oyuncu deðiþtirdi. Özgür Aksu ve Çaðrý Danacý çýktý, yerine Bekirhan Cansu ve Ferdi Þensepetçi girdi. Orçin'in uzun pasýnda Bekir güzel bir istop ve vuruþla topu filelerle buluþturdu Son dakikalarda topu önünde bulan Ferdi klas vuruþunda top köþe direðinden döndü. Gününde olmamasýna raðmen Naci 1 gol ve 1 asist yaptý. Maç bu skorla bitti ve ehlikeyspor 6. Halýsaha turnuvasýnda da birinci oldu. Ehlikeyfspor,izleyicilere keyif veren bir futbol oynadý. Ýstikbalspor'u da unutmamak gerekir. Gerçekten finale yakýþýr bir maç oldu. EHLÝKEYFSPOR: Naci Danacý, Ferdi Þensepetçi, Enver Gürgür, Özgür Kýrýk, Orçin Danacý, Deniz Tunçbilek, Bekirhan Cansu, Çaðrý Danacý, Ýlker Çetin, Özgür Aksu. ÝSTÝKBALSPOR: Vehbi Ulu, Kudret Çetinkaya, Mustafa Serin, Özgür Kurt, Ersin Karabacak, Hüseyin, Ali Kangal. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

7 28 Kasým 2007 Çarþamba 7 Öðretmenler Zekai Tunca ile coþtu Nevþehir li öðretmenler,24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle Nevþehir Belediyesi nin organizasyonu ile gerçekleþtirilen etkinlikte,türk Sanat Müziðinin usta yorumcusu ve sesi Zekai Tunca ile coþtu. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Yusuf Kaya ve Atilla Seçen ile Nevþehir Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa ile Nevþehir de görev yapan öðretmenlerin eþ ve çocuklarý ile katýldýðý etkinlikte, Türk Sanat Müziði nin unutulmaz isimlerinden Zekai Tunca, seslendirdiði birbirinden güzel þarkýlarla öðretmenleri mest etti. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde gerçekleþtirilen konser öncesinde konuþan Nevþehir Milli Eðitim Harun Fatsa, Nevþehir de eðitim alanýnda yapýlan çalýþmalara baþta Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu ve Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver in büyük katkýlar saðladýðýný belirterek,öðretmen ve eðitim söz konusu olduðunda her türlü yardým ve desteðin alýndýðýný söyledi. Fatsa, hizmetlerinden dolayý Vali Hacýmustafaoðlu ve Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver e teþekkür etti. EÐÝTÝMLÝ TOPLUMLAR BAÞARIYA ULAÞIR Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver de,toplumlarýn bugün ulaþtýðý noktada bir deðer elçisi olarak öðretmen lerin emeði olduðuna iþaret ederek Bele diye baþkaný olmanýn yaný sýra bir eðitimcinin de eþi olarak eðitim camiasýnýn içerisinde olan bir kiþiyim. Bütün toplumun geldiði noktada iyi ise de kötü ise de deðer elçisi olarak sizlerin emeði var. Bu toplum ne ise siz bize onu verdiniz. Son zamanlarda dikkat ediyorum Nevþehir ülke genelindeki sýnavlarda, üst sýralarda yer almaya baþladý.bu takdir edilecek bir geliþmedir. dedi. Okumayý seven, okumayý yaygýnlaþtýran toplumlarýn baþarýlý toplumlar olarak deðerlendirildiðini vurgulayan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver Eðiteme diðiniz, eðitimini veremediðiniz toplumlar ülkenin bütünlüðü içerisinde vatandaþlýk þuurunda olamazlar.ülkesini sevebilmek öðrenmektir,bayraðýný sevmek eðitim hadisesidir,sokakta yürümek bile bir eðitim hadisesidir..verilen hizmetlerden kaliteli yararlanabilmek eðitim hadisesidir. Ýnsanlar bilmeði þeylerin düþmaný, az bildiklerinin de esiri oluyorlar. Ýnsan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver Allah ýn yarattýðý varlýklar içerisinde en çok eðitilebilen, eðitimi en çok alabilen bir varlýk. Eðitimli toplumlar baþarýlý toplumlardýr. Okumayý seven ve okuduðunu anlayan toplumlar baþarýlý toplumlardýr. Artýk bir ülkenin kalkýnmýþlýk düzeyi gazete bayilerinde satýlan gazetelerle, kitapçýlarda satýlan kitaplarla ölçülüyor. Kitabýn güzelliðini bize güzelliðini okulda siz öðrettiniz. Biz ne Ömer Seyfettin i tanýyorduk, ne Kemalettin Tuðcu yu, Onlarýn içerisindeki Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu kahramanlar olmayý zaman zaman sizlerden öðrendik zaman zaman hadiseler içerisindeki kahramanlara yardým eden iyi insanlarýn yerine kendimizi koymayý sizlerden öðrendik. dedi. EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ BENÝ DAHA ÇOK MUTLU EDÝYOR Ünver, Nevþehir Belediyesi olarak bir çok çalýþmaya imza atmalarýna karþýn, hiçbir çalýþmanýn eðitim alanýnda yapýlan hizmetten duyduðu mutluluðu ortaya koyamadýðýný dile getirerek Ben yaþadý ðým þehir de, bütün çocuklarýn eðitimin zirvesinde olan insanlar olmasýný istiyorum.ben yaþadýðým þehirde, Öðretmenlerimin hayatýn bütün sosyal þartlarýn dan iyi yararlanabilmelerini, yararlanabil Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu (saðda) Türk Sanat Müziði sanatçýsý Zekai Tunca ya çiçek takdim ediyor Nevþehir Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa dikleri güzellikleri de çocuklarýna yansýtmasýný istiyorum. Bunun için gayret harcýyorum. Ben, arkadaþlarým beni sevsin diye çaba harcamýyorum. Ben, bu kentin eðitim ile düzeleceðine inandýðým için ve bu kentin insanlarýnýn eðitim ile daha fazla sosyalleþeceðine inandýðým için eðitim hizmetlerini önemsiyorum. Seçildikten sonra yaptýðým ilk icraat eðitimle ilgiliydi. Bugüne kadar ne yaptýðýmýz yollar ne yaptýðýmýz kaldýrýmlar, ne yaptýðýmýz binalarla ve ne de yaptýðýmýz park ve bahçelerle övünüyorum.ben Türkiye de bir belediye tarafýndan yapýlabilen en büyük bilgisayar eðitim merkezinin bulunduðu þehrin belediye baþkanýyým diye övünüyorum. Hoþuma gidiyor. Çünkü bilgisayar, internet vasýtasýyla dünyaya ulaþmak demek.bilgisayar kullanmayý bilmeyen toplumlar, internet ortamýndan yararlanmasýný bilmeyen toplumlarýn kalkýnmasý ve geliþmesi mümkün deðil. Ekonomileri hýzla ilerleyen ülkeler büyük dikkat çekiyor.biri Çin ve biri de Hindistan. Bilgisayar teknolojisine bundan yýl önce çok büyük yatýrýmlar yapan bu ülkeler bunun meyvelerini toplamaya baþladýlar. dedi. BÝLGÝSAYAR VE ÝNTERNET, MEDENÝYETE AÇILAN KAPININ ANAHTARI Ünver, bilgisayar ve internet kullanabil menin artýk günümüzde temel bir zorunluluk olarak ele alýnmasý gerektiði düþüncesi içerisinde olduðunu kaydederek; Bilgisayar ve interneti kullanabilmek medeniyete açýlan kapýnýn kilidini açmak anlamýna geliyor. Ve bu eðitimin yaþý falan yok. 24 saat taze bilgi alabilmek ve Geliþen dünyayý yakalayabilmek için bu ortamdan yararlanmak zorundayýz. Artýk dünyanýn evrensel dili haline gelen Ýngilizce, dünyanýn dört bir yanýnda yaygýn olan Ýngilizce, Amerikan kültürü ile dünyaya hizmet olarak sunulan Ýnternetin ana dili haline gelmiþ. Bunu önemsediðimiz için çocuklarýmýza Ýngilizce eðitimi vermek zorundayýz, bunun için Nevþehir Belediyesi olarak bilgisayar kurslarýnýn yaný sýra Ýngilizce kurslarý açýyoruz. Bir kentin medeni olabilmesi,kalkýnabilmesinin kurallarýnýn eðitimden geçtiðini ve öðretmenlerin ellerinde olduðuna inanýyorum. Belki kendi çocuðunun bile yatarken üzerini örtmeyen bir öðretmen arkadaþým,pansiyonlu bir ilköðretim veya orta öðretim kurumunda nöbetçi olan öðretmen,yatarken üzeri açýlan öðrencilerin üzerlerini örtmektedir.bunu nasýl izah edebilirsiniz,bu nasýl bütünleþme ve bu nasýl bir sevgidir. Bundan dolayý sizi sayýyor ve seviyoruz.tüm öðretmenlerin bu gününü kutluyorum. diye konuþtu. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu da mutlu bir eðitim ortamýnda daha bir Öðretmenler Günü kutlamasý yaptýklarýný belirterek En deðerli varlýk olan insan ve insanýn en büyük hazinesi olan çocuklar, büyük bir güvenle sadece öðretmenlere teslim edilir. Artýk küçük beyinleri yoðuracak öðretmenlerdir. Öðretmenler,kendilerine emanet edilen çocuklarý bir yanda eðitirken diðer yanda onlarýn okumalarýný saðlayan, hayatta yol göstericilik yapan,yenilik ve deðiþimleri yakýndan izlemelerini saðlayan bir büyük mesleðin yöneticileridir. Öðretmenler, kutsal olduðu kadar oldukça zor bir mesleðin de sahibidirler. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda yetiþen kadrolar,cumhuriyet yönetiminin köklü bir þekilde yerleþmesine ve devrim sayýlabilecek binlerce iþin çok kýsa sürede gerçekleþmesine yardýmcý olmuþlardýr. Yýllar önce Mustafa Kemal Atatürk ün yarattýðý heyecanýn, öðretmen lerimizde devam ettiðine inanýyorum. dedi. Daha sonra sahneye çýkan Türk Sanat Müziði nin usta yorumcusu ve sesi Zekai Tunca,2 saate yakýn bir süre sevilen þarkýlarý seslendirdi. Konser bitiminde kendisine gösterilen ilgiye teþekkür eden Türk Sanat Müziði sanatçýsý Zekai Tunca ve ekibine Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu,Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver ve Nevþehir Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa tarafýndan çiçek takdim edildi.

Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin

Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði YIL:2 SAYI:540 35 YKR 14 ARALIK 2007 CUMA Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin Hacýbektaþ Halk Eðitim Merkezi Müdür Vekili Engin Yýlmaz Hacýbektaþta daðýttýklarý

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA.

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA. YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Emel Sungur Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı