Emekli öðretmenler ziyaret edildi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Emekli öðretmenler ziyaret edildi"

Transkript

1 YIL:2 SAYI: YKR 28 KASIM 2007 ÇARÞAMBA Emekli öðretmenler ziyaret edildi Ziyaretciler Emekli öðretmen Mehmet Gültaþ (sol baþta) ve eþi ile birlikte 24 Kasým Öðretmenler Günü kapsamýnda Hacýbektaþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün programý gereði emekli öðretmenler ziyaret edildi. Hacýbektaþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün programý doðrultusun da emekli öðretmenlere yapýlan ziyarete Kýz Meslek Lisesi Müdiresi Zeynep Ayvazoðlu, Öðretmenevi Müdürü Nafiz Sükün, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Adem Öztürk, Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Müdürü Davut Güldiken, Atatürk Ýlköðretim Okulu Müdürü Ali Kaim, Hacý Bektaþ Veli Ýlköðretim Okulu Müdür Yardýmcýsý Nazi Güler, Sulucakarahöyük Gazetesi nden Sertaç Danacý ve Aydýn Þimþek katýldý. Heyet ziyaretlerine Emekli öðretmen Mehmet Gültaþ evinde ziyaret ederek baþladý. Kar Yaðýþlý En Yüksek 0 C En Düþük 0 C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor 4 3 Öðretmenler Zekai Tunca ile coþtu 'Biz týkýnýyoruz, yoksullar aç kalýyor...' Hem Hayvan Sürülerini Hem de Ýnsanlarý Besleyemeyiz! 'Biz týkýnýyoruz, yoksullar aç kalýyor...' Kýþ gündönümü kutlamalarýný Hýristiyanlar paganlardan çaldý, kapitalizm de Hýristiyanlardan. Ama kutlamalarda hiç deðiþmeyen bir unsur var: Bol miktarda et tüketimi. Vaktiyle bu uygulamanýn bir gerekçesi vardý: Sonbaharda, otlar tükenmeden kesilen hayvanlar aralýk ayýnda yenmezse bozulurdu ve yeterince yað alamayan insanlar sonraki üç soðuk ayý sað salim atlatamazdý. Bugün tam tersi söz konusu: Sonraki üç ayý, aldýðýmýz yaðlarý eritmeye çalýþmakla geçiriyoruz. >5 DE Doða katliamý na karþý Hacýbektaþ a geldiler ÝÇAÇEP (Ýç Anadolu Çevre Platformu) temsilcileri ÝÇAÇEP üyesi ve gazetemizin yazý iþleri sorumlusu Aydýn Þimþek (sað baþta) ile Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) ÝÇAÇEP (Ýç Anadolu Çevre Platformu) Alevilerin Tarihi (4) Hasan Kaya Anadolu da Alevîlik-Bektaþîlik konusu ancak, Türk kitlelerin Haber: Sertaç Danacý 2 DE Konya, Ulukýþla, Bor, Niðde, Nevþehir, Avanos, Hacýbektaþ, Kýrþehir, Ankara olarak belirleyen Turkiye Çevre Platformu Temsilciler Meclisi üyeleri yürüyüþ proðramý kapsamýnda geçtiðimiz Pazartesi günü Hacýbektaþ ta gazetemizi ziyeret ederek basýn açýklamasý yaptýlar. (Ýç Anadolu Çevre Platformu) üyesi olan gazetemizin yazý iþleri sorumlusu Aydýn Þimþek ile görüþen platform üyeleri gazete çalýþanlarada ayrýca bilgi verdiler. Bazý çevre il ve ilçelerde yaþadýklarý sorunlarý anlatan platform üyeleri Hacýbektaþ ta sorun yaþanmamasýna baðlý olarak memnuniyetlerini dile getirdiler. Gazetemizi ziyaret eden platform üyeleri daha sonra Hacýbektaþ ta Kaz Daðlarý nýn yok olmamasý için imza kampanyasý toplayan öðrencileri ziyaret ettiler. anayurtlarýnda, göç etmeleri sýrasýnda ve son olarak geldikleri Küçük Asya da yani Anadolu da karþýlaþmýþ bulunduklarý, dinsel ve kültürel akýmlar anlaþýlmak suretiyle ele alýnabilir. Demek ki Anadolu da Alevîlik- Bektaþîlik in kökenini, sadece Sünnî- Þîi bölünmesine kaynaklýk eden olaylarda aramak tarihsel ve sosyolojik olarak hiçbir geçerliliðe sahip bulunmamaktadýr. 4 DE Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu (saðda) Türk Sanat Müziði sanatçýsý Zekai Tunca ya çiçek takdim ediyor Nevþehir li öðretmenler, 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle Nevþehir Belediyesi nin organizasyonu ile gerçekleþtirilen etkinlikte,türk Sanat Müziðinin usta yorumcusu ve sesi Zekai Tunca ile coþtu. BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: >7 DE Ehlikeyfspor keyif verdi Soner Köse'nin düzenlediði 6. halýsaha futbol turnuvasýna 7 takým katýldý. ilk baþta lig usulü ile baþlayan turnuva çekiþmeli maçlara sahne oldu. 7 takým arasýndan ilk 4 e giren takýmlar kendi aralarýnda yarý final ve final oynadýlar. Ehlikeyfspor,izleyicilere keyif veren bir futbol oynadý. Ýstikbalspor'u da unutmamak gerekir. Gerçekten finale yakýþýr bir maç oldu. >6 DA

2 Emekli öðretmenler ziyaret edildi Ziyaretciler Emekli öðretmen Mehmet Gültaþ (sol baþta) ve eþi ile birlikte Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sertaç Danacý Aydýn Þimþek 24 Kasým Öðretmenler Günü kapsamýnda Hacýbektaþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün programý gereði emekli öðretmenler ziyaret edildi. Hacýbektaþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün programý doðrultusunda emekli öðretmenlere yapýlan ziyarete Kýz Meslek Lisesi Müdiresi Zeynep Ayvazoðlu, Öðretmenevi Müdürü Nafiz Sükün, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Adem Öztürk, Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Müdürü Davut Güldiken, Atatürk Ýlköðretim Okulu Müdürü Ali Kaim, Hacý Bektaþ Veli Ýlköðretim Okulu Müdür Yardýmcýsý Nazi Güler, Sulucakarahöyük Gazetesi nden Sertaç Danacý ve Aydýn Þimþek katýldý. Heyet ziyaretlerine Emekli öðretmen Mehmet Gültaþ evinde ziyaret ederek baþladý. 79 yýlýndan bu yana emekli olduðunu belirten Mehmet Göltaþ öðretmen 31 yýl 5 ay öðretmenlik görevini yaptýðýný dile getirdi. Hasanoðlan Köy Enstitüsü nde mezun olduðunu belirten Gültaþ 1,5 yýl Ankara da görev yaptýðýný söyleyerek, iki kýzý ve üç oðlu olduðunu belitti. Yaþýný sorduðumuz Gültaþ Nüfus kaðýdýna göre 1928 doðumluyum. Ama asýl doðumum 1926 dýr. diyor. Mehmet öðretmen sýcak ve devamla gülen bir yüze sahip. Ýnsanýn içini ýsýtan aydýnlýk yüzü, telaþý ve içtenliði ile konuklarýna ilgi gösteriyor. Geçmiþ eðitimin niteliði üzerine sohbetlerin yapýldýðý ziyarette Emekli Öðretmen Mehmet Gültaþ kendi dönemlerinde eðitim ve öðretime dair örnekler verdi. Ankara Hasanoðlan Köy Enstitüsü öðrencisi iken Erzurum a okul yapmak için çalýþmaya gittiklerini belirten emekli öðretmen Gültaþ Öðretmen olduðumuz zamanda okullarýn badanasýný, tamirini ve çatý aktarmasýný biz yapardýk. Köy Enstitüsü nde Demirci, Marangoz ve Ýnþaatçýlýk gibi bir çok alanda eðitim verilirdi bize. Diyor ve her iþi öðrendiklerini belirtiyor. Sohbet sýcak. Çaylar, kahveler içiliyor. Ama ayrýklýk vakti gönüllerin eþiðinde kapýyý çalýyor. Ýzin isteniyor, Mehmet öðretmenden. Mehmet öðretmen karþýladýðý Ziyaretçilerden Davut Güldiken Ve Nafiz Sükün Emekli öðretmen Ýbrahim Ünlüyurt ile birlikte görülüyor Emekli Öðretmen Hakký Çevik ve ziyaretçilerden Ali Kaim öðretmen gibi Sýcak ve içtenlikli yolcu ediyor, ziyaretçilerini. Ýkinci ziyaretimizi Emekli Öðretmenlerden Ýbrahim Ünlüyurt a yapýyoruz. Kapýsý açýk. Bizi kapýda karþýlýyor. Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Adem Öztürk 24 Kasým öðretmenler Günü nü kutlayarak ziyaretin nedenini açýklýyor. Sakin. Durgun. Konuklarýna þeker ve kolanya tutmak için yerinden kalkýyor. Kýz Meslek Lisesi Müdiresi Zeynep öðretmen izin vermiyor. Alýyor elinden konuklara ikram ediyor, saygýsýný sunuyor Ýbrahim Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Adem Öztürk (sað öðretmene. Ýbrahim öðretmen yakýn zamanda eþini kaybetmiþ. Yalnýz yaþýyor yýlýnda Hasanoðlan Köy Enstitüsü mezunlarýndan Ýbrahim öðretmen. Çocuk okutmak için çabuk emekli oldum. diyor. Kozaklý, Avanos, Denizli ve Hacýbektaþ ta öðretmenlik görevini yaptýðýný belirtiyor. Uzun kalmak için fazla zamanýmýz yok. Ýzin isteyip Emekli Öðretmen Hakký Çevik e gideceðimizi söylüyoruz. Kapýdan uðurlayýp teþekkür ediyor bize Ýbrahim öðretmen. Çalýyoruz kapýyý, Hakký öðretmen açýyor kapýyý. Gülen deniz gözleri ile karþýlýyor bizi. 75 yaþýnda Hakký öðretmen. Kaç yýl görev yaptýðýný soruyoruz 29.5 yýl görev yaptým, ama siz 30 yazýn. Diyor. Gülüþüyoruz. Hakký Öðretmen Türkiye Öðretmenler Sendikasý nýn Hacýbektaþ Ýlçe baþkanlýðýný yapanlardan. O da Mehmet ve Ýbrahim öðretmen gibi Hasanoðlan Köy Enstitüsü mezunu yýlýnda mezun olmuþ. 5 yýl okumuþ. Gazetemiz çalýþanlarýndan Sertaç Danacý yý soruyor hakký öðretmen. Tanýtýyoruz. Sertaç a senin babaný hep döverdim. Her öðün dayak yerdi diyor. Yaramaz bir öðrencimiydi þeklindeki sorumuza ise; yok caným. Çok sakin ve iyi bir öðrenciydi diyor ve yine bizim payýmýza gülmeyi pay ediyor, Hakký öðretmen. Gülmelerimize Hakký öðretmenin eþinin hazýrladýðý ve Zeynep öðretmenin de serviste yardým ettiði ikramlarý eþlik ediyor. Göreve ilk nerede baþladýðýný soruyoruz. Manisa nýn Eþme Kazasý nýn Akçaköyü olduðunu söylüyor. Sonra sýrasýyla Uþak Eþme Kazasý, Karaburna Kasabasý ve Hacýbektaþ ta görev yapmýþ de Hacýbektaþ ta emekli olduðunu belirtiyor. 79 yýlýnda öðrenci olanlar bugün Mehmet, Ýbrahim ve Hakký öðretmenlerine sevgi, saygý ve içtenliklerini sundular. Birde gönül alma tasasý ile getirdikleri mütevazi hediyelerini. Fotoðraflar: Sertaç Danacý

3 28 Kasým 2007 Çarþamba Doða katliamý ve talana karþý Hacýbektaþ a geldiler Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) üyeleri, maden arama ve iþletme için ruhsat verilmesine, ormanlarýn rant alaný haline dönüþtürülmesine karþý ve doðal deðerlere sahip çýkmak üzere Türkiye'nin dört bir yanýndan yola çýktýlar. Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) ÝÇAÇEP (Ýç Anadolu Çevre Platformu) Konya, Ulukýþla, Bor, Niðde, Nevþehir, Avanos, Hacýbektaþ, Kýrþehir, Ankara olarak belirleyen Turkiye Çevre Platformu Temsilciler Meclisi üyeleri yürüyüþ proðramý kapsamýnda geçtiðimiz Pazartesi günü Hacýbektaþ ta gazetemizi ziyeret ederek basýn açýklamasý yaptýlar. (Ýç Anadolu Çevre Platformu) üyesi olan gazetemizin yazý iþleri sorumlusu Aydýn Þimþek ile görüþen platform üyeleri gazete çalýþanlarada ayrýca bilgi verdiler. Bazý çevre il ve ilçelerde yaþadýklarý sorunlarý anlatan platform üyeleri Hacýbektaþ ta sorun yaþanmamasýna baðlý olarak memnuniyetlerini dile getirdiler. Gazetemizi ziyaret eden platform üyeleri daha sonra Hacýbektaþ ta Kaz Daðlarý nýn yok olmamasý için imza kampanyasý toplayan öðrencileri ziyaret ettiler. Çevre Platformu Temsilcileri öðrencilerin göstermiþ olduklarý duyarlýlýktan ötürü etkilendiklerini belirterek, çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler. ÝÇAÇEP (Ýç Anadolu Çevre Platformu) temsilcileri ve üyeleri öðrencileri ziyaret ettikten sonra proðram kapsamýnda Kýrþehir e hareket ettiler. Söðütözü'nde bir araya gelecek çevreciler, somut taleplerini ve yasa önerilerini içeren bir dosyayý Çevre ve Orman Bakanlýðý'na sunacak. Artvin, Düzce, Çanakkale, Çorlu, Antakya, Mersin ÝÇAÇEP (Ýç Anadolu Çevre Platformu) temsilcileri ÝÇAÇEP üyesi ve gazetemizin yazý iþleri sorumlusu Aydýn Þimþek (sað baþta) ile ve Konya'dan baþlatýlan yürüyüþü gerçekleþtiren. TÜRÇEP üyeleri, dünyanýn hýzla ýsýnmasýnýn, iklimlerin deðiþiyor olmasýnýn rasgele olmadýðýný vurguladý. "TALANA DÖNÜÞEN DOÐA KATLÝAMI" TÜRÇEP'liler, "Doðayý yok etme, savaþa, kâr hýrsýyla talana ve yaðmaya dönüþtü. Topraklarýmýz çölleþiyor, su kaynaklarý hýzla kuruyor, tarým alanlarý beton yýðýnlarýna dönüþüyor, golf alanlarý, otel zincirleri, tatil köyleri için ormanlar talan edildi, edilmeye devam ediyor. Altýn aramalarý durdurulmalýdýr. Maden yasasý, çevre korumacý, doðal deðerlere sahip çýkan nitelikte yenilenmelidir" dedi. Açýklamada, tüm çevre dostlarý, yaþanýlabilir bir çevre ve doðaya sahip çýkmak için yürüyüþlere katýlmaya davet edildi. DOÐA TALANINA KARÞI 'YAÞAM SAVUNUCULARI' AYAKTA TÜRÇEP'in açýklamasý þöyle: "Dün Bergama da, Bugün Kaz daðlarýnda, Artvin'de ve Kýrklareli'nde, karýþ karýþ yurdun dört bir yanýnda sahip olduðumuz doðal deðerlerimiz çýkar hýrsý ile talan ediliyor, yaðmalanýyor. Altýn ve diðer madenleri çýkarma adýna doða tüketiliyor, yeþil alanlar, ormanlar yok ediliyor. Hava, toprak ve su kirletiliyor. Yer altý sularý, su kaynaklarý siyanürle zehirleniyor. Yaþamýn sürdürülebilirliði tehdit altýnda. Ýþbirlikçiler kýsa dönemsel çýkarlarý adýna iþgalcilerin, küresel yaðmacýlarýn iþlerini kolaylaþtýrma adýna bu ülkeye, ülke insanlarýna, gelecek kuþaklara ihanet ediyor. Trakya ve Anadolu topraklarý çölleþiyor. Sularýmýz zehirleniyor. Ergene foseptik olarak akýyor. Tarým alanlarý beton yýðýnlarýna dönüþtü. Ormanlarýmýz hýzla yok oluyor. Yurdun dört bir yanýnda ruhsatlandýrýlan taþocaklarý, yeþili ve yaþamý tüketiyor. Bütün bunlara seyirci olmamak için,, yaþamýn tüketilmesine boyun eðmemek için, YÜRÜYORUZ! Bu talan, bu soygun durmalýdýr. Topraklarýmýza, ormanlarýmýza, yaþam kaynaklarýmýza, Yaþamýmýza sahip çýkmalýyýz. Altýn aramalarý durdurulmalýdýr. Bu konudaki mahkeme kararlarý mutlak uygulanmalýdýr. Maden yasasý, çevre korumacý, doðal deðerlere sahip çýkan nitelikte yenilenmelidir. TÜRKÝYE ÇEVRE PLATFORMU (TÜRÇEP) bileþenleri olarak, Doða, orman alaný, çevre kirliliði demeden ülke topraklarýmýzýn çok büyük bir kýsmýný maden arama ve iþletme için ruhsat verilmesine, ormanlarýmýzýn 2B veya 2C adýyla satýlmasýna karþý, ülkemizin dört bir yanýndan, 7 farklý koldan çevre duyarlýlarý ile buluþarak ilgilileri uyarmak, uyuyanlarý uyandýrmak için Ankara'ya yürüyoruz! TÜRÇEP bileþenleri ve diðer yerel çevre dostlarý tarafýndan örgütlenecek olan bu eylem, geri dönüþü olanaksýz doða ve çevre yýkýmlarýna engel olmak ve toplumu hareketlendirerek karar vericiler üzerinde bir baský yaratmak amacýyla, Artvin'den, Akçakoca'dan, Çanakkale'den, Edirne'den, Samandað'dan, Taþucu'ndan ve Konya'dan yürüyoruz..." SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla Müracat: satýlýktýr. Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ SATILIK DAÝRE Toki I. Etapta C - 2 kat1. 8 Nolu 3 +1 Daire satýlýk Toki II. Etapla takas olabilir Tel:

4 28 Kasým 2007 Çarþamba Anadolu da Alevîlik-Bektaþîlik konusu ancak, Türk kitlelerin anayurtlarýnda, göç etmeleri sýrasýnda ve son olarak geldikleri Küçük Asya da yani Anadolu da karþýlaþmýþ bulunduklarý, dinsel ve kültürel akýmlar anlaþýlmak suretiyle ele alýnabilir. Demek ki Anadolu da Alevîlik- Bektaþîlik in kökenini, sadece Sünnî-Þîi bölünmesine kaynaklýk eden olaylarda aramak tarihsel ve sosyolojik olarak hiçbir geçerliliðe sahip bulunmamaktadýr. Konu üzerinde yerli-yabancý bilimsel araþtýrmalarýn bugün ulaþtýðý sonuç budur. Türk kitlelerin yüzyýllara yayýlan zaman sürecinde ve farklý coðrafyalarda, farklý inançlara ve kültürlere sahip halklarla iliþkide bulunmalarý sonucunda oluþan bu dinsel ve kültürel senkretizm Alevîliðin anlaþýlabilmesinin yegâne anahtarýdýr. Kýsaca tanýmlamak gerekirse, Anadolu Alevîliði iþte bu senkretizm sonucunda oluþmuþ bulunan heterodoks bir Ýslâm anlayýþýdýr. Bu heterodoks Ýslâm anlayýþý, tarihsel ve sosyal koþullarýn doðal bir sonucu olarak, kitabi olmaktan çok sözlü geleneðe dayalý, eski inançlarýn ve mitolojinin Ýslâmî þekiller altýnda yaþamaða devam ettiði bir halk Ýslâmlýðýdýr. Ancak bunun ne kadar Ýslam olduðu þüphelidir. Burada yapýlan, halkýn geçmiþ inançlarýný ve yerel olaný yeniden üretmesi ve ona Ýslami bir þekil vermesidir. Bu oluþturulan Ýslam ileri sürüldüðü gibi hiçbir þekilde gerçek Ýslam veya Ýslam ýn özü deðildir. Gerçek Ýslam veya Ýslam ýn özü olduðu savlarýyla karþýmýza çýkarýlan inanýþlarýn hemen hepsinin Ýslam ile iliþkisi son derece sýnýrlý olduðu gibi, Ýslam ýn reddettiði birçok unsuru da Ýslam adý altýnda bize sunduðunu görmekteyiz. Burada sözü edilen salt Ýslam ile ilgili bir olgu deðildir. Diðer dinler ve inanýþlarýn da tarih içinde yaþadýðý bir olgudur bu. Orta Çað Avrupa sýn da özellikle Almanya da geçmiþ inanýþlarýn Hýristiyanlýk olarak yeniden þekillendiði bilinir. Uydurma el yazmasý Ýnciller ile bilinen tüm Hýristiyan yorumlarýndan farklý yorumlar ortaya çýkmýþtýr. Zaman içinde Hýristiyanlýkla geliþen iliþki geçmiþ inanýþlarýn törpülenmesi ve daha çok Hýristiyan öðenin öne çýktýðý Protestanlýkta ifadesini bulan yeni bir Hýristiyan yorumun ortaya çýkmasý ile sonuçlanýr. Aslýnda burada olan, geçmiþ inançlarýn ve kültürlerin yaþama direnci ve gücüdür. Geçmiþ inanýþlarýn ve kültürlerin yeni inanýþlar ve kültürler içinde yaþamlarýný sürdürüp yeniye eklemlenirleri burada tam anlamýyla bir kaynaþmadan söz etmek olanaksýzdýr. Protestanlýkta gördüðümüz biçimiyle bir kaynaþma Alevilik için pek mümkün deðildir. Çünkü bir tür halk Hýristiyanlýðýnýn zaman içinde evrimleþerek daha çok kitabi Hýristiyanlýkla buluþmasýnda öncülük yapan unsurlar Vatikan kilisesinden kopan din adamlarýdýr. Alevilik ise bu geliþim çizgisinden çok farklý bir çizgide kendi inanç önderleriyle Alevilerin Tarihi (4) Hasan Kaya var olmuþ ve onlarýn çabalarýyla günümüze kalmýþtýr. Bu inanç önderleri olan Dedelerin Ýslam ile buluþmasý oranýnda Aleviler Ýslam ile buluþmuþlardýr. Bu buluþma son zamanlarda yine bazý Alevi aydýnlarýn da katkýlarýyla oldukça ileri bir noktaya getirilmiþtir. Kendi kendisinin misyoneri konumunda olan bazý Alevi aydýnlarý ve Dedeler eli ile Alevilik hýzla Ýslam dairesi içine çekilmektedir. Oysa yaþayan Aleviliði salt Ýslam dairesi içinde kalarak açýklamaya kalkmak olanaksýzdýr. Aleviliði var eden diðer unsurlarý dýþarýda býrakmaya neden olabilecek bu yaklaþým, Alevilikten baþka hiçbir þeye zarar vermez. Aleviliðe dünya görüþümüz ve siyasal tercihlerimiz ile yaklaþmak ve buna uygun yorumlarlar ileri sürmek nesnel olmadýðý gibi haklý bir yaklaþým da olamaz. Aleviliðin Ýslam dýþýnda görülmesi konusunda duyarlý olan kesimlerin tek kaygýsý Alevilik ise, Aleviliðin þekillenmesinde önemli olan ve etkileri asla saklanmayacak kadar açýk olan diðer unsurlarý konusunda da duyarlý olmalarý gerekirdi. Çünkü sonuçta Aleviliðin Ýslam dýþýnda görülmesi Aleviliðe ne kadar zarar verecekse, diðer unsurlarý yâdsýnmýþ bir Alevilik anlayýþý da Aleviliðe o kadar zarar verecektir. Aleviliðin unsurlarý arasýnda olan Ýslam ne anlam ve deðere sahip ise, Aleviliði oluþturan diðer unsurlar da ayný deðere ve öneme sahiptirler. Parça için bütünü gözden çýkarmak, olsa olsa ahmaklarýn iþi olur. ki biz de bunu kendine aydýným, bilim adamýyým diyen hiç kimseye yakýþtýramayýz. Alevilik içinde öyle þeylerle karþýlaþýyoruz ki bunlarý asla Ýslam içinde kalarak açýklamaya olanak yoktur. Ali nin Tanrýlaþtýrýlmasý fikrinin, Mehdi telakkisinin, Hacý Bektaþ ýn burnu kaný damlasý ile Kadýncýk Ana nýn bakire olarak hamileliðinin, On iki Ýmam telakkisinin ve daha birçok itikatlarýn, Ýslamlýðýn esasýyla alakasý olmadýðýný ve sonradan katýlmýþ olduðunu hatýrlamak lazýmdýr. Bu son bahsettiklerimden Ali nin tanrýlaþtýrýlmasýyla Ýsa nýn tanrýlaþtýrýlmasý, Mehdi ile Mesih ve kurtarýcý, bakire olarak hamile olan Meryem itikadý arasýndaki münasebetler kolaylýkla görülüyor. Kuran ýn metnine ve kitabi Ýslamiyet e ait olmayan bu nevi tesirler sahasý, o kadar geniþtir ki bunlarý bir makale mevzuu yapmaya imkân yoktur. Sayýn Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken in de belirttiði gibi, bu konular sadece bu kýsa alýntýdakilerle sýnýrlý deðildir. Burada hepsini saymanýn ne anlamý var ne de olanaðý. Kaldý ki Ýslam ýn kendisi dahi kendisinden önceki deðiþik inançlar, kültürler ve uygarlýklardan etkilenmiþtir. Yukarýdaki makalede gösterildiði gibi, Ýslam ýn diðer dinlerden ve inanýþlardan etkilendiði bilinirken Aleviliðin bu etkilenmenin dýþýnda tutulmasý veya salt Ýslam dan etkilendiðini ileri sürmek, býrakýn bilimsel olmasýný, uslama fukarasý olmakla eþ anlamlý olur. Yeniden konumuza dönecek olursak; özellikle altýnýn çizilmesi gereken nokta: Ýslam ile ilgisi olmayan ama Aleviliðin temel unsurlarý arasýnda olan birçok unsurun, Ýslam vurgusunu öne almaktan dolayý yadsýndýðý ve bunun da Aleviliðe zarar vereceðidir. Alevilerin birçok Ýslami simgeyi kullanýyor olmasýna ve kendilerini Ýslam içinde görüyor olmalarýna karþýn ibadet pratikleri bakýmýndan bütün Ýslam dünyasýnda eþi benzeri olmayan Ayini Cem i açýklamak olanaklý deðildir. Kaldý ki dinlerin inanç pratikleri, onlarý diðer dinlerden ve benzer inançlardan ayýran temel özellikler arasýnda sayýlýr. Bütün bunlar bilinirken, Aleviliði salt Ýslam dairesi içinde kalarak açýklamaya çalýþmak, Ýslam ý ve Aleviliði bilmemek deðilse ki öyle olduðuna inanýyoruz- bizim bilmediðimiz ve anlamakta zorlandýðýmýz bir deðirmene kalbur ile su taþýmaktýr. (Bitti) Temmuz/Alevi

5 28 Kasým 2007 Çarþamba 'Biz týkýnýyoruz, yoksullar aç kalýyor...' Hem Hayvan Sürülerini Hem de Ýnsanlarý Besleyemeyiz! 'Biz týkýnýyoruz, yoksullar aç kalýyor...' yanýndaki yeraltý su kaynaklarý büyük ölçüde hayvancýlarýn kullanýmýndan ötürü kuruyor. Dünyanýn tahýl üretiminin sýnýrlý Kýþ gündönümü kutlamalarýný Hýristiyanlar paganlardan çaldý, kapitalizm de Hýristiyanlardan. Ama kutlamalarda hiç deðiþmeyen bir unsur var: Bol miktarda et tüketimi. Vaktiyle bu uygulamanýn bir gerekçesi vardý: Sonbaharda, otlar tükenmeden kesilen hayvanlar aralýk ayýnda yenmezse bozulurdu ve yeterince yað alamayan insanlar sonraki üç soðuk ayý sað salim atlatamazdý. Bugün tam tersi söz konusu: Sonraki üç ayý, aldýðýmýz yaðlarý eritmeye çalýþmakla geçiriyoruz. Mevsimsel aþýrýlýklarýmýz tamamen sürdürülebilir olabilirdi, þayet bunu yýlýn bütün haftalarýnda yapmýyor olsaydýk. Ama zengin dünyanýn orantýsýz alým gücünden ötürü birçoðumuzun evinde her gün ziyafet sofrasý kuruluyor; üstelik bu, bütçemizde pek önemli bir yer tutmuyor. Bunda da bir sakýnca olmayabilirdi, þayet sýnýrlý kaynaklarý olan bir dünyada yaþamýyor olsaydýk. Yediðimiz birçok hayvana nazaran hindiler verimli dönüþtürücülerdir: Besiye çekilen hayvanlara kýyasla, tükettikleri tahýl miktarýna karþýlýk üç kat fazla et üretirler. Yine de onlarý yerken rahatsýzlýk duymamýzý gerektiren birçok neden var. Çoðu karanlýk, hareket bile etmelerine imkân vermeyecek kadar sýkýþýk ortamlarda besleniyor. Birbirlerini yaralamasýnlar diye kýzgýn bir býçakla gagalarý kesiliyor. Noel yaklaþtýðýnda o kadar þiþmanlamýþ oluyorlar ki vücutlarý kafese sýkýþýyor. Bir hindi çiftliðini ziyaret ettiðinizde, Avrupa uygarlýðý hakkýnda ciddi kuþkulara kapýlmamanýz iþten deðil. Birçok insan bu yüzden Noel de yeniden kýrmýzý et yemeye baþladý. Et sýðýrlarý hindilere kýyasla daha mutlu görünüyordu. Ama hayvanlarýn hayat koþullarýnda saðlanan iyileþme, insanlarýn hayat koþullarýnýn kötüleþmesi pahasýna gerçekleþiyor. Bugün, 800 milyon insan (çok yoksul olduklarý için) sürekli yetersiz beslense de, aslýnda dünya insanlara ve hayvan sürülerine yetecek kadar gýda üretebiliyor. Ama zenginler et tüketimini azaltmazlarsa, nüfus arttýkça dünya çapýnda yapýsal bir kýtlýk baþ gösterecek den bu yana dünyadaki çiftlik hayvanlarýnýn sayýsý beþ kat arttý: Çiftlik hayvanlarýnýn sayýsý insan nüfusunun üç katý. Hayvan sürüleri dünya tahýlýnýn yarýsýný tüketiyor ve sayýlarý katlanarak artýyor. Taraftarlarýnýn, dünyayý besleyeceðini iddia ettikleri biyoteknolojinin, insan gýdasý yerine büyük ölçüde hayvan yemi üretmesinin nedeni de bu: Böylece çiftçiler hayvanlarýný insan hayatýnýn baðlý olduðu tahýllar yerine daha kârlý ürünlerle besliyor. On yýl gibi kýsa bir süre içinde, dünya basit bir tercihle yüz yüze kalacak: Ekilebilir topraklardan elde edilen ürünlerle ya hayvanlarýn karnýný doyuracak ya da insanlarýn. Ýkisi birden mümkün deðil. Dünyayý bekleyen kriz, ürün yetiþtirmede kullanýlan fosfat gübrenin ve su kaynaklarýnýn tüketilmesiyle daha da ivme kazanacak. Ziraat uzmanlarý David Pimental ile Robert Goodland in araþtýrmasýna göre, tükettiðimiz sýðýr etinin üretiminde kilo baþýna yaklaþýk 100 bin litre su harcanýyor. Dünyanýn dört bir olduðunun bilincine varan birçok insan vejetaryen olmaya karar veriyor. Ama süt ve yumurta tüketmeye devam eden vejetaryenlerin ekosistem üzerindeki tahribatlarýný azalttýklarýný söylemek zor. Süt ürünlerinde ve yumurtada bitkisel proteini hayvansal proteine dönüþtürme verimi genellikle etten daha yüksek, ama bugün et yiyen herkes peynir yemeye baþlasa bile dünyada kýtlýk olsa olsa ertelenir. Hatta, süt inekleri ve kümes hayvanlarý çoðunlukla balýk içeren yemlerle beslendikleri için (bu da demektir ki peynir yiyen bir kimse dolaylý olarak balýk da yiyordur), bir açýdan dünyada kýtlýðýn hýzlanacaðý bile söylenebilir. Ayrýca beslenme alýþkanlýklarýndaki bu deðiþim hayvanlarýn hayat koþullarýnýn çok daha kötüleþmesine yol açar: Sýnaî olarak yetiþtirilen et tavuklarý ile domuzlarý saymazsak, yumurta tavuklarý ve süt inekleri çiftlik hayvanlarý arasýnda en kötü koþullarda yaþayan ve en çok acý çeken hayvanlar. Lakto-vejetaryenler süt danalarýnýn yetiþtirilip tüketilmesine son vermek istiyorlarsa daha az süt tüketmeliler. Belki sülün yiyebilirdik; bu kuþlarýn büyük kýsmý avlandýktan sonra çöpe atýlýyor ve kýþ mevsiminde sayýlarý arttýðý için adet baþýna fiyatlarý yaklaþýk iki sterline düþüyor. Ama çoðu kimse, brendi eþliðinde ava çýkan insanlarýn vahþi zevklerini desteklemekten hoþlanmayacaktýr. Ayrýca, tahýlla beslenen sülünleri yemek de ancak arz ile talep örtüþtüðü müddetçe sürdürebilir. Belki balýk yiyebiliriz, tabii deniz ekosistemlerinin çöküþüne ve yeryüzündeki en aç insanlarýn açlýðýna katkýda bulunmayý göze alýyorsak (zira Avrupalý balýkçýlar Batý Afrika kýyýlarýný yaðmalýyor). Bütün bunlardan þu sonuca varmak kaçýnýlmaz gibi görünüyor: Sürdürülebilir ve toplumsal açýdan adil olan tek seçenek, zengin dünyanýn sakinlerinin, yeryüzündeki insanlarýn çoðunluðu gibi büyük ölçüde vegan olmasý, yalnýzca Noel benzeri özel günlerde et yemeleri. Et yiyen biri olarak uzun süre veganlýðýn hayvanlarýn acý çekmesine karþý çýkmak ya da saðlýklý beslenme modasýna uymak için tutulan bir yol olduðunu düþündüm. Ama yukarýda çizdiðim tabloyu göz önüne aldýðýmýzda þurasý belli oluyor ki veganlýk, þu an belki de dünyanýn en acil olarak çözülmesi gereken toplumsal adalet sorunu karþýsýnda gösterilecek yegâne etik tepkidir. Biz týkýnýyoruz, yoksullar aç kalýyor..."

6 28 Kasým 2007 Çarþamba Ehlikeyifspor keyif verdi TAKIMLAR O G B M A Y AV PUAN SIRA:NO 1) MEHMETÇÝK SPOR ) EHLÝKEYÝF SPOR ) FANTASTÝK SPOR ) ÝSTÝKBAL SPOR Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Çaðrý Danacý Soner Köse'nin düzenlediði 6. halýsaha futbol turnuvasýna 7 takým katýldý. ilk baþta lig usulü ile baþlayan turnuva çekiþmeli maçlara sahne oldu. 7 takým arasýndan ilk 4 e giren takýmlar kendi aralarýnda yarý final ve final oynadýlar. Turnuvaya katýlan takýmlar: ÝSTÝKBALSPOR, FANTASTÝKSPOR, DÜNYASPOR, MEHMETÇÝKSPOR, EHLÝKEYFSPOR, GENÇLÝKSPOR, YABANLISPOR. Her takýmýn birbiriyle yaptýðý maçlardan sonra ortaya þu puan durumu çýktý: internetten ulaþabilirsiniz. Ýlk 4 e giren takýmlar arasýnda 1. ile 4. ve 2. ile 3. maçlar oynandý. MEHMETÇÝK ile ÝSTÝKBAL ve EHLÝKEYF ile FANTASTÝK. Mehmetçikspor ile Ýstikbalspor arasýndaki yarý final mücadelesi çok sert geçti. Ligde Ýstikbalsporu yenen Mehmetçikspor bu mücadelede 9-2 gibi bir skorla hezimete uðradý. Finale ilk ismini yazdýran Ýstikbalspor oldu. Ehlikeyfspor ile Fantastikspor arasýndaki mücadele çok çekiþmeli geçti ve fazla gol olmadý. Bu yarý finali de Ehlikeyfspor 2-1 yendi. Finali oynayacak iki takým belli oldu. Ehlikeyfspor-Ýstikbalspor. Final Maçý: Ehlikeyfspor ile Ýstikbalspor arasýndaki yapýlacak final maçý öncesi güzel bir futbol havasý vardý. Ýki takýmýn ve hakemin de birbirlerine baþarýlar dilemesi ile maç baþladý. Ýki takýmýnda karþýlýklý ataklarý vardý. Bu arada Ehlikeyfspor'un ataðýnda Çaðrý uzaktan sert ve düzgün bir vuruþla topu aðlara gönderdi. Bu golden fazla zaman geçmeden Deniz'in, topu kafayla indirmesiyle Naci mükemmel bir aþýrtma golü attý. Bu golle 2-0 öne geçen Ehlikeyf'in 3. golü gecikmedi. Ýlker'in kendi sahasýndan orta yaptýðý topa Özgür Kýrýk güzel yükselip topu kafasýyla çok ince ve yumuþak bir þekilde meþin yuvarlaðý aðlara yolladý. Bu golle rahatlayan Ehlikeyspor biraz da olsa rahatlayýnca Ýstikbalspor ondan faydalandý. Özgür Kurt'un güzel geliþtirdiði bir atakla çektiði þut kaleci Orçin'e çarparak aðlara gitti. Bu skorla ilk yarý bitti. Ýkinci yarý baþladýktan sonra yine karþýlýklý ataklara sahne oldu. Deniz'in geliþtirdiði bir atakta topa biraz sert ve isabetli vurdu ve top köþeden aðlara gitti Özgür Kurt'un pasýnda Ali Kangal ceza sahasý dýþýndan topa çok sert ve adeta adrese yollarcasýna sol üst köþeden direðe çarparak nefis bir gol attý Bu golden hemen sonraki atakta ilk yarýda Özgür Kýrýk'ýn attýðý golün neredeyse kopyasýný Ersin, Ehlikeyfspor aðlarýna gönderdi. 4-3 oldu ve bu golle þaþkýna dönen Ehlikeyfspor bir süre bocaladý. Yine karþýlýklý ataklardan sonra sahneye yine Çaðrý çýktý. Özgür Kýrýk'ýn pasýnda Çaðrý cezasahasý çizgisinden vurduðu topu kaleci sadece izledi. Güneþ tutulur bu top tutulmaz deðerindeydi Yine Ehlikeyfspor'un geliþtirdiði bir atakta Naci gol deðerinde Çaðrý'ya bir pas attý ve Çaðrý kafasýyla meþin yuvarlaðý aðlara yolladý. Bu golle kendisinin 3 takýmýnýn ise 6. golünü attý ve skor 6-3 oldu. Ýstikbalspor'un geliþtirdiði bir atakta Özgür Kurt'un þutunu Orçin Harika çýkardý. Ehlikeyfspor iki oyuncu deðiþtirdi. Özgür Aksu ve Çaðrý Danacý çýktý, yerine Bekirhan Cansu ve Ferdi Þensepetçi girdi. Orçin'in uzun pasýnda Bekir güzel bir istop ve vuruþla topu filelerle buluþturdu Son dakikalarda topu önünde bulan Ferdi klas vuruþunda top köþe direðinden döndü. Gününde olmamasýna raðmen Naci 1 gol ve 1 asist yaptý. Maç bu skorla bitti ve ehlikeyspor 6. Halýsaha turnuvasýnda da birinci oldu. Ehlikeyfspor,izleyicilere keyif veren bir futbol oynadý. Ýstikbalspor'u da unutmamak gerekir. Gerçekten finale yakýþýr bir maç oldu. EHLÝKEYFSPOR: Naci Danacý, Ferdi Þensepetçi, Enver Gürgür, Özgür Kýrýk, Orçin Danacý, Deniz Tunçbilek, Bekirhan Cansu, Çaðrý Danacý, Ýlker Çetin, Özgür Aksu. ÝSTÝKBALSPOR: Vehbi Ulu, Kudret Çetinkaya, Mustafa Serin, Özgür Kurt, Ersin Karabacak, Hüseyin, Ali Kangal. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

7 28 Kasým 2007 Çarþamba 7 Öðretmenler Zekai Tunca ile coþtu Nevþehir li öðretmenler,24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle Nevþehir Belediyesi nin organizasyonu ile gerçekleþtirilen etkinlikte,türk Sanat Müziðinin usta yorumcusu ve sesi Zekai Tunca ile coþtu. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Yusuf Kaya ve Atilla Seçen ile Nevþehir Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa ile Nevþehir de görev yapan öðretmenlerin eþ ve çocuklarý ile katýldýðý etkinlikte, Türk Sanat Müziði nin unutulmaz isimlerinden Zekai Tunca, seslendirdiði birbirinden güzel þarkýlarla öðretmenleri mest etti. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde gerçekleþtirilen konser öncesinde konuþan Nevþehir Milli Eðitim Harun Fatsa, Nevþehir de eðitim alanýnda yapýlan çalýþmalara baþta Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu ve Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver in büyük katkýlar saðladýðýný belirterek,öðretmen ve eðitim söz konusu olduðunda her türlü yardým ve desteðin alýndýðýný söyledi. Fatsa, hizmetlerinden dolayý Vali Hacýmustafaoðlu ve Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver e teþekkür etti. EÐÝTÝMLÝ TOPLUMLAR BAÞARIYA ULAÞIR Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver de,toplumlarýn bugün ulaþtýðý noktada bir deðer elçisi olarak öðretmen lerin emeði olduðuna iþaret ederek Bele diye baþkaný olmanýn yaný sýra bir eðitimcinin de eþi olarak eðitim camiasýnýn içerisinde olan bir kiþiyim. Bütün toplumun geldiði noktada iyi ise de kötü ise de deðer elçisi olarak sizlerin emeði var. Bu toplum ne ise siz bize onu verdiniz. Son zamanlarda dikkat ediyorum Nevþehir ülke genelindeki sýnavlarda, üst sýralarda yer almaya baþladý.bu takdir edilecek bir geliþmedir. dedi. Okumayý seven, okumayý yaygýnlaþtýran toplumlarýn baþarýlý toplumlar olarak deðerlendirildiðini vurgulayan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver Eðiteme diðiniz, eðitimini veremediðiniz toplumlar ülkenin bütünlüðü içerisinde vatandaþlýk þuurunda olamazlar.ülkesini sevebilmek öðrenmektir,bayraðýný sevmek eðitim hadisesidir,sokakta yürümek bile bir eðitim hadisesidir..verilen hizmetlerden kaliteli yararlanabilmek eðitim hadisesidir. Ýnsanlar bilmeði þeylerin düþmaný, az bildiklerinin de esiri oluyorlar. Ýnsan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver Allah ýn yarattýðý varlýklar içerisinde en çok eðitilebilen, eðitimi en çok alabilen bir varlýk. Eðitimli toplumlar baþarýlý toplumlardýr. Okumayý seven ve okuduðunu anlayan toplumlar baþarýlý toplumlardýr. Artýk bir ülkenin kalkýnmýþlýk düzeyi gazete bayilerinde satýlan gazetelerle, kitapçýlarda satýlan kitaplarla ölçülüyor. Kitabýn güzelliðini bize güzelliðini okulda siz öðrettiniz. Biz ne Ömer Seyfettin i tanýyorduk, ne Kemalettin Tuðcu yu, Onlarýn içerisindeki Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu kahramanlar olmayý zaman zaman sizlerden öðrendik zaman zaman hadiseler içerisindeki kahramanlara yardým eden iyi insanlarýn yerine kendimizi koymayý sizlerden öðrendik. dedi. EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ BENÝ DAHA ÇOK MUTLU EDÝYOR Ünver, Nevþehir Belediyesi olarak bir çok çalýþmaya imza atmalarýna karþýn, hiçbir çalýþmanýn eðitim alanýnda yapýlan hizmetten duyduðu mutluluðu ortaya koyamadýðýný dile getirerek Ben yaþadý ðým þehir de, bütün çocuklarýn eðitimin zirvesinde olan insanlar olmasýný istiyorum.ben yaþadýðým þehirde, Öðretmenlerimin hayatýn bütün sosyal þartlarýn dan iyi yararlanabilmelerini, yararlanabil Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu (saðda) Türk Sanat Müziði sanatçýsý Zekai Tunca ya çiçek takdim ediyor Nevþehir Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa dikleri güzellikleri de çocuklarýna yansýtmasýný istiyorum. Bunun için gayret harcýyorum. Ben, arkadaþlarým beni sevsin diye çaba harcamýyorum. Ben, bu kentin eðitim ile düzeleceðine inandýðým için ve bu kentin insanlarýnýn eðitim ile daha fazla sosyalleþeceðine inandýðým için eðitim hizmetlerini önemsiyorum. Seçildikten sonra yaptýðým ilk icraat eðitimle ilgiliydi. Bugüne kadar ne yaptýðýmýz yollar ne yaptýðýmýz kaldýrýmlar, ne yaptýðýmýz binalarla ve ne de yaptýðýmýz park ve bahçelerle övünüyorum.ben Türkiye de bir belediye tarafýndan yapýlabilen en büyük bilgisayar eðitim merkezinin bulunduðu þehrin belediye baþkanýyým diye övünüyorum. Hoþuma gidiyor. Çünkü bilgisayar, internet vasýtasýyla dünyaya ulaþmak demek.bilgisayar kullanmayý bilmeyen toplumlar, internet ortamýndan yararlanmasýný bilmeyen toplumlarýn kalkýnmasý ve geliþmesi mümkün deðil. Ekonomileri hýzla ilerleyen ülkeler büyük dikkat çekiyor.biri Çin ve biri de Hindistan. Bilgisayar teknolojisine bundan yýl önce çok büyük yatýrýmlar yapan bu ülkeler bunun meyvelerini toplamaya baþladýlar. dedi. BÝLGÝSAYAR VE ÝNTERNET, MEDENÝYETE AÇILAN KAPININ ANAHTARI Ünver, bilgisayar ve internet kullanabil menin artýk günümüzde temel bir zorunluluk olarak ele alýnmasý gerektiði düþüncesi içerisinde olduðunu kaydederek; Bilgisayar ve interneti kullanabilmek medeniyete açýlan kapýnýn kilidini açmak anlamýna geliyor. Ve bu eðitimin yaþý falan yok. 24 saat taze bilgi alabilmek ve Geliþen dünyayý yakalayabilmek için bu ortamdan yararlanmak zorundayýz. Artýk dünyanýn evrensel dili haline gelen Ýngilizce, dünyanýn dört bir yanýnda yaygýn olan Ýngilizce, Amerikan kültürü ile dünyaya hizmet olarak sunulan Ýnternetin ana dili haline gelmiþ. Bunu önemsediðimiz için çocuklarýmýza Ýngilizce eðitimi vermek zorundayýz, bunun için Nevþehir Belediyesi olarak bilgisayar kurslarýnýn yaný sýra Ýngilizce kurslarý açýyoruz. Bir kentin medeni olabilmesi,kalkýnabilmesinin kurallarýnýn eðitimden geçtiðini ve öðretmenlerin ellerinde olduðuna inanýyorum. Belki kendi çocuðunun bile yatarken üzerini örtmeyen bir öðretmen arkadaþým,pansiyonlu bir ilköðretim veya orta öðretim kurumunda nöbetçi olan öðretmen,yatarken üzeri açýlan öðrencilerin üzerlerini örtmektedir.bunu nasýl izah edebilirsiniz,bu nasýl bütünleþme ve bu nasýl bir sevgidir. Bundan dolayý sizi sayýyor ve seviyoruz.tüm öðretmenlerin bu gününü kutluyorum. diye konuþtu. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu da mutlu bir eðitim ortamýnda daha bir Öðretmenler Günü kutlamasý yaptýklarýný belirterek En deðerli varlýk olan insan ve insanýn en büyük hazinesi olan çocuklar, büyük bir güvenle sadece öðretmenlere teslim edilir. Artýk küçük beyinleri yoðuracak öðretmenlerdir. Öðretmenler,kendilerine emanet edilen çocuklarý bir yanda eðitirken diðer yanda onlarýn okumalarýný saðlayan, hayatta yol göstericilik yapan,yenilik ve deðiþimleri yakýndan izlemelerini saðlayan bir büyük mesleðin yöneticileridir. Öðretmenler, kutsal olduðu kadar oldukça zor bir mesleðin de sahibidirler. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda yetiþen kadrolar,cumhuriyet yönetiminin köklü bir þekilde yerleþmesine ve devrim sayýlabilecek binlerce iþin çok kýsa sürede gerçekleþmesine yardýmcý olmuþlardýr. Yýllar önce Mustafa Kemal Atatürk ün yarattýðý heyecanýn, öðretmen lerimizde devam ettiðine inanýyorum. dedi. Daha sonra sahneye çýkan Türk Sanat Müziði nin usta yorumcusu ve sesi Zekai Tunca,2 saate yakýn bir süre sevilen þarkýlarý seslendirdi. Konser bitiminde kendisine gösterilen ilgiye teþekkür eden Türk Sanat Müziði sanatçýsý Zekai Tunca ve ekibine Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu,Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver ve Nevþehir Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa tarafýndan çiçek takdim edildi.

8 HAYDAROÐULLARI KÜÇÜKBAÞ VE BÜYÜKBAÞ KURBANLIKLAR BULUNUR... Küçükbaþ: Koç,toklu, þiþek canlý Kg 3.50 YTL SATIÞLARIMIZDA PAZARLIK USULÜ GEÇERLÝDÝR. 100 YTL, 125 YTL, 150 YTL, 175 YTL YE VARAN SEÇENEKLERLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ HÝZMETLERÝMÝZDE SERVÝS ÜÇRETSÝZDÝR. 225 YTL lik 50 kg lýk küçükbaþ hayvan bizde 175 YTL dir. Bizde yaptýðýnýz her alýþ veriþ cebinizde kalan 50 YTL dir Ýrtibat telefonlarýmýz: Ýþ Telefonu: GSM : Hacýbektaþ Kurban Satýþ Alanýnda Belediye ; Canlý kg 4.50 YTL Fiyat düþüremezsin satýþlar pazarlýksýzdýr demektedir.! HAYDAROÐULLARI NDA CANLI Kg 3.50 YTL PAZARLIK YAPILIR Yer:HAYDAROÐULLARI BÜRO Tüketici Haklarý ve özgürlüðü kapsamýnda her insan istediði yerden kurbanlýðýný ve adaðýný alabilir. HAYDAROÐULLARI HACIBEKTAÞ

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Örnek Huzur Evi Hacýbektaþ ýn hizmetinde

Örnek Huzur Evi Hacýbektaþ ýn hizmetinde YIL:2 SAYI:529 Nevþehir'de hayvancýlýk ile uðraþan çiftçilere damýzlýk düve desteðinde bulunuldu. Kozluca Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi'nin, Nevþehir Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnca

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Noter yok, Hacýbektaþlý vatandaþ periþan. Ýbrahim Aydoðmuþ

Noter yok, Hacýbektaþlý vatandaþ periþan. Ýbrahim Aydoðmuþ Prof. Ýlhan Baþgöz Ona 'Hacý Bektaþ Dede' diye sesleniyorlar * Hacý bektaþ veli, Anadolu coðrafyasýnda yaþamýþ, sonra çeþitli nedenlerle dünyanýn dört bir yanýna daðýlmýþ Aleviler de dahil olmak üzere

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Raþit ÖZEN * ÖZET Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi 16 NİSAN 2013 Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi Siyah-beyazlılar, oyunun ilk 30 dakikasında tempoyu yükseltemedi ve organize bir atak geliştiremedi. Devrenin son bölümünde tempo biraz yükseldi. Karşılıklı

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı