IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor"

Transkript

1 Kimse Yok Mu Derneði kiþiye kumanya paketi daðýtacak Kimse Yok Mu Derneði Þube Ýl Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki Ramazan faaliyetlerini deðerlendirdi. Konuyla ilgili duygu ve düþüncelerini belirten Aykaç 'Bu Ramazan rahmet þemsiyenizi paylaþmanýn bereketiyle doldurun' sloganýyla 2014 Ramazan kampanyasýna baþlayan, baþlatan Kimse Yok Mu, Ramazan coþkusunu tüm Türkiye'de, 5 kýtada 110 ülkede yaþatmak için tüm hazýrlýklarýný tamamladý. SAYFA 5 TE Erkal Aykaç Yýldýz Tilbe hayranlarýný coþturdu Ünlü þarkýcý Yýldýz Tilbe geçtiðimiz cumartesi akþamý Çorum'da bir konser verdi. 34. Uluslar arasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamýnda organize edilen Yýldýz Tilbe konseri Fuar Alaný'nda gerçekleþtirildi. Konsere Ýl Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Valisi Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, bazý daire müdürleri ve binlerce müzik sever izledi. SAYFA 7 DE 40 KURUÞ Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu üyesi Atik Aðdað: IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor Yön Medya'dan "mobil haber" uygulamasý Yön Medya Reklam ve Tanýtým þirketi, Çorum'da IOS ve Android cep telefonlarý için "mobil haber" uygulamasýný hayata geçirdi. Uygulama geliþtirici olarak Yön Medya Reklam ve Tanýtým þirketi sahibi Özer Özsaray, yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 2 yýldýr akýllý telefon uygulamalarý üzerine çalýþtýklarýný belirterek, uygulamanýn tamamlandýðýný ve þirket bünyesinde olan Sungurlu Gündem Gazetesi'nde beta olarak uygulanmaya baþladýðýný söyledi. Özer Özsaray 4 TE Samanyolu Koleji öðrencilerinden örnek davranýþ Saadet Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 5. Olaðan Kongresi dün yapýldý. 5. Olaðan Genel Kuruluna katýlan Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu Üyesi Akdað, Ehli-Sünnet' için savaþtýðýný iddia eden IÞID'in aslýnda BOP'a hizmet ettiðini ifade etti. Türkiye'nin ve Ýslam aleminin tek kurtuluþ reçetesinin Milli Görüþ Hareketi olduðunu belirten Akdað, 'bunu Milli Görüþ Hareketinin bir mensubu olduðum için deðil, ülkede ve dünyada barýþ ve huzurun ancak Milli Görüþ Hareketiyle saðlanacaðý gerçeðinden hareketle ifade ediyorum. Milli Görüþ olmadan barýþ ve huzur asla gelmez" ifadesini kullandý. Çorum Samanyolu Koleji Ýlköðretim Okulu 1.sýnýf öðrencileri mavi kapak kampanyasý düzenleyerek 84 yaþýndaki yürüme engelli Elif Bars'ýn umudu oldu. Yürüme özürlü hastalar için tekerlekli sandalye hediye etmek için mavi kapak toplama kampanyasý düzenleyen öðrenciler, kampanya boyunca topladýklarý mavi kapaklarý biriktirdi. SAYFA 3 TE SAYFA 6 DA SP Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz oldu Saadet Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 5. Olaðan Kongresi dün yapýldý. Tek liste halinde gerçekleþtirilen seçimde Orhan Sakýnmaz merkez ilçe baþkanlýðýna seçildi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen kongreye SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk... Orhan Sakýnmaz 3 TE Rektör Alkan TRT Okul'a konuk oldu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TRT Okul kanalýnda canlý yayýnlanan 'Rektörler Anlatýyor' programýna konuk oldu. Rektör Alkan katýldýðý programda üniversite birimlerine iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak öðrencilere sunulan imkanlarý anlattý. SAYFA 5 TE Baþkentten Hititlerin baþkentine gezi Çorum Vakfý Ankara Þubesi'nin Çorum'u tanýtmak ve müzeyi ziyaret eden ziyaretçi sayýsýný arttýrmak amacýyla hazýrlanan "Türkiye'nin Baþkentinden Hititlerin Baþkentine Yolculuk" adlý proje devam ediyor. SAYFA 6 DA Adil Kayiþoðlu Baharat'a 3.kuþak temsilci Çorum'un simgesi haline gelen müesseselerden Adil Kayiþoðlu Baharat'ýn üçüncü kuþak yöneticisi Adil Nezih Kayiþoðlu geçtiðimiz günlerde görevine baþladý. 2 DE Kuran okurken açýlan gözler! Adamýn biri, gözleri görmeyen bir derviþin evine misafir olmuþtu. Evde, rahlenin üzerinde bir Kur'anolduðunu gördü ve hayret etti. Çünkü, derviþ yalnýz yaþýyordu, âmâ idi ve evde kendisinden baþka kimse bulunmuyordu. SAYFA 3 TE Gülsün Mert Language 7 Centre'de 7'de 77'ye yaz kurslarý 3 DE TE TE SAYFA SAYFA SAYFA Sinan Özen 4 masör Akýnalp'e kýz istedi Saadet Partisi'nden 9 maddelik Cumhurbaþkaný

2 2 2 AJANDA Ýmsâk : 03:03 Güneþ : 05:03 Öðle : 12:49 Ýkindi : 16:46 Akþam : 20:23 Yatsý : 22: Ay, 30 Gün, 26. Hafta Babanýn oðluna duâsý, Peygamberin ümmetine duâsý gibidir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Adil Kayiþoðlu Baharat'a 3.kuþak temsilci Nezih Kayiþoðlu Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Çorum'un simgesi haline gelen müesseselerden Adil Kayiþoðlu Baharat'ýn üçüncü kuþak yöneticisi Adil Nezih Kayiþoðlu geçtiðimiz günlerde görevine baþladý.ondokuz Mayýs Üniversitesi Gýda Mühendisliði Fakültesi mezunu olan Nezih Kayiþoðlu dededen babasýna geçen mesleðini yerine getiriyor.konuyla ilgili açýklama yapan Adil Nezih Kayiþoðlu, "Köklü bir tarihi geçmiþe ve eþsiz bir tecrübeye sahip olan müessesemizi, bilimsel geliþmeler ýþýðýnda yeni bir vizyonla geleceðe taþýmayý hedefliyorum. Dedemden bize gelen bu mirasý hakkýyla koruyup Çorum halkýna en iyi hizmeti vermek için elimden geleni yapacaðým' þeklinde ifadeler kullandý.kayiþoðlu Ailesi'nin müessesedeki 3. kuþak temsilcisi olan Nezih Kayiþoðlu, internet üzerinden online sipariþ ve kapýdan ödeme imkanýyla e-ticaret alanýnda çalýþma yaptýklarýný belirterek, yeniliklerin devam edeceðini dile getirdi.yaklaþýk 70 yýldýr Çorum halkýnýn hizmetinde olduðunu hatýrlatan Kayiþoðlu, iki ayrý satýþ maðazasý ve üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.gýda ürünlerinde kalite ve hijyene büyük önem verdiklerini vurgulayan Kayiþoðlu, "Müþterilerimizden aldýðýmýz güçle, hizmet ve yatýrýmlarýmýzý sürdüreceðiz" diye konuþtu. Adil Kayiþoðlu Müessesesi'nin tarihçesi ve hizmet anlayýþýndan da bahseden Kayiþoðlu, konuyla ilgili konuþmasýný þu þekilde sürdürdü: "Firmamýz 1945 yýlýnda tarihi Çorum Saat Kulesi'nin bulunduðu Hürriyet Meydaný'na cepheli 7 numaralý dükkânda merhum Adil Kayiþoðlu tarafýndan kuruldu.kurucumuz Adil Kayiþoðlu, ahilik geleneklerine dayanan bir esnaflýk anlayýþýyla müþterilerimize hizmet sunmayý daha ilk günlerden baþlayarak ilke edindi. Firmamýz, bu anlayýþla özellikle gýda alanýnda zengin çeþitlilik esasýyla ürünlerini müþterilerinin beðenisine sundu. Adil Kayiþoðlu Müessesesi, kýsa zamanda Çorum insanýn gýda konusunda aradýðýný kolay, bol ve rahat bulduðu bir firma halini aldý.ýlerleyen yýllarda faaliyete geçirdiðimiz üretim ve paketleme tesisimiz, 250 metrekare kapalý ve hijyenik bir alanda konuþlanmýþ ileri teknoloji ürünü paketleme makineleri ile donatýlmýþ durumda. Bu tesis gýda üretimi konusunda ruhsat veren, denetleme yetkisi olan kamu kurumlarýnýn kontrolüne açýk.ürünlerimiz satýþa sunulmadan önce tesisimizde Türk Gýda Yönetmelikleri'ne uygunluk açýsýndan kontrolden geçiriliyor, daha sonra el deðmeden otomatik makinelerle paketlenerek satýþa sunuluyor. 'Kahvenin Çorum'daki adý ve tadý' sloganýyla faaliyet gösteren firmamýz, kuru kahve, baharat ve aktariyede Çorum markasý olarak biliniyor.adil Kayiþoðlu Müessesesi olarak halen Gazi Caddesi Çorum Belediyesi yaný numara 4/A'daki merkez ve Hürriyet Meydaný Havuzlu park yaný numara 23'teki þubemizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.maðazalarýmýz, tesisimiz ve ürünlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenler adlý internet sitemizi ziyaret edebilirler' þeklinde konuþtu. Kubilay Kaan Yücel Milletvekili Baðcý'dan Özkan'a kutlama AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, AK Parti'de boþalan Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý'na atanan Ýlyas Özkan'ý ziyaret etti. Geçtiðimiz günlerde Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýna atanan Ýlyas Özkan ile yeni yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek tebrik eden ve görevinde baþarýlar dileyen Cahit Baðcý, partiçalýþmalarý hakkýnda da bilgi aldý. Ýlyas Özkan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Baðcý'ya teþekkür etti.kubilay Kaan Yücel HAYIR ÖÐÜT TUTANA Sular bile akar gider engine Güzelleri vermiyorlar dengine Þimdi raðbet güzel ile zengine Ne desem de bir acayip hal olur Yüksek yere inen çýkan yol olur Her sineðin bir alýcý kurt olur Çok varýp gelirsen olmaz her yere Ya muhabbet kalkar ya bir hal olur Bilen olmaz insanlarýn fendini Ben tutuyom sel yýkýyor bendimi Bulamadým akýl fikir dengimi Ne desem de bir acayip hal olur Sararmýþ yapraðý döker aðaçlar Soðuyu soðuyu geliyor kýþlar Aðardý saçýmda döküldü diþleri Ne desem de bir acayip hal olur Dünya bir gelindir kimse alamaz Dünyaya gelenler geri kalamaz Elde güzel çoktur sana yaramaz Ne deyimde bir acayip hal olur Nuhun gemisine binip yarýþma Hakkýna razý ol yalan alýþma Eyi geçin kimselerle dalaþma Ne deyim de bir acayip hal olur Rýza Koçak öðüt verir tutana Hizmet eyle malýn mülkün vatana Razý olmam haksýz olan adama Ne deyimde bir acayip hal olur HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,138 2,140 EUR 2,909 2,911 STERLiN 3,639 3,641 JPY YENi 0,209 0,210 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Müracaat: NÖBETÇÝ ECZANELER FUNDA ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. ÝPEK TAKSÝ LOZAN KAVÞAÐI ERAY ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CAD. 26/E - EMNÝYET SARAYI YANI SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 10 Sayý: 2816 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 SP Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz oldu Mikroskop Kuran okurken açýlan gözler! Gülsün Mert Cansu-yu Saadet Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 5. Olaðan Kongresi dün yapýldý. Tek liste halinde gerçekleþtirilen seçimde Orhan Sakýnmaz merkez ilçe baþkanlýðýna seçildi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen kongreye SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, eski belediye baþkan adayý Adnan Cýdýk, Genel Ýdare Kurulu Üyesi Atik Aðdað, SP Ýl Müfettiþi Mehmet Aþýla, Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, gençlik kollarý, kadýn kollarý, merkez ilçe baþkanlarý ve partililer katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan kongrede ilk olarak divan heyeti belirlendi. Divan Baþkanlýðýna SP Ýl Müfettiþi Mehmet Aþýla getirilirken, üyeliklere ise Ömer Doðan, Levent Çetin ve Ýbrahim Zorlu seçildi. Gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporunun ibraz edilmesiyle devam eden kongrede daha sonra protokol konuþmalarýna geçildi. Kongrede ilk açýlýþ konuþmasýný yapan SP eski Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz, "Yapacaðýmýz çalýþmalarla inþallah yeniden milli görüþün kalesini kuracaðýz. Bu bir bayrak yarýþýdýr. Kongremize inþallah hayýrlara vesile olur. Geldiðiniz için hepinize teþekkür ediyorum" dedi.daha sonra konuþan SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ise Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine deðinerek, "Milli görüþ olarak 40 yýldýr Cumhurbaþkanýný halkýn seçmesi gerektiðini savunuyorduk. Bu gün gelinen IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor Genel Ýdare Kurulu üyesi Atik Aðdað Saadet Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 5. Olaðan Kongresi dün yapýldý. 5. Olaðan Genel Kuruluna katýlan Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu Üyesi Akdað, Ehli-Sünnet' için savaþtýðýný iddia eden IÞID'in aslýnda BOP'a hizmet ettiðini ifade etti. Türkiye'nin ve Ýslam aleminin tek kurtuluþ reçetesinin Milli Görüþ Hareketi olduðunu belirten Akdað, 'bunu Milli Görüþ Hareketinin bir mensubu olduðum için deðil, ülkede ve dünyada barýþ ve huzurun ancak Milli Görüþ Hareketiyle saðlanacaðý gerçeðinden hareketle ifade ediyorum. Milli Görüþ olmadan barýþ ve huzur asla gelmez" ifadesini kullandý. Milli Görüþ Lideri Merhum Erbakan'ýn 40 yýllýk siyasi hayatýnda 4 kez iktidara geldiðini, bunlarýn üçünde baþbakan yardýmcýsý, birisinde ise baþbakan olarak görev yaptýðýný söyleyen. Atik Akdað, 'ne ilginçtir ki merhum Erbakan iktidara geldiði hiçbir dönemde 11 aydan fazla iktidarda kalamamýþtýr. Bugün 11 yýldan fazla süredir görevde bulunan iktidarýn sata sata bitiremediði tüm yatýrýmlar Erbakan'ýn 11 ayý geçmeyen bu iktidarlarý dönemlerinde yapýlmýþtýr. Yani iþ yapmak için ille de uzun yýllar iktidarda kalmak gerekmemektedir. Bunun en büyük ispatý Erbakan iktidarlarýdýr" þeklinde konuþtu. Saadet Partisinin, Milli Görüþ Hareketinin tek temsilcisi olduðunu ve Saadet Partisi iktidara gelmeden yeryüzüne barýþ, huzur ve adaletin gelme þansýnýn bulunmadýðýný özellikle ifade eden Saadet Partisi GÝK 'Üyesi Atik Akdað, Irak'ta yaþanan geliþmeler ve IÞÝD terörüne deðinerek þöyle dedi: 'Irak, geçmiþte fiili olarak 3'e bölünmüþtü, ancak þimdi IÞÝD ile birlikte Irak, resmen 3'e bölünmüþ oldu. Irak'ta birden bire kendisini Sünni kökenli olduðunu iddia eden, Ehli- Sünnetle' hareket ettiðini savunan IÞÝD ortaya çýktý. Hem Ehli-Sünnetle hareket ettiðini söyleyeceksin, ancak ciðer tarafýndan her türlü terör eylemini yaparak kan ve gözyaþý dökeceksin, böyle bir þey asla olamaz. IÞÝD, bilinçli olarak kendisini Sünni bir hareket olarak göstermektedir. IÞID'i Büyük Ortadoðu Projesinden farklý olarak düþünemeyiz. IÞÝD, bu projenin bir parçasýdýr. Irak'ta 10 bin kiþinin birlikte hareket etmesi öyle kolay bir iþ deðildir. Býrakýn bu insanlarýn birlikte hareket etmesini saðlamayý, bu insanlarýn karnýný doyurmak bile öyle kolay deðildir. Hepsinin elinde aðýr silahlar bulunmaktadýr. Irak'tan çekilen ABD askerlerinin elindeki silahlar bugün IÞID'in elindedir. Batý, bugün IÞÝD eliyle BOP Projesini hayata geçirme, Ýslam dünyasýný acý ve gözyaþýna boðmaya çalýþmaktadýr" þeklinde konuþtu. Yasin Yücel Orhan Sakýnmaz Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk nokta tam olarak bizim istediðimiz yer olmasa da yapýlan bir aþamadýr. Biz Cumhurbaþkanýný siyasi partilerin çýkardýðý adaylardan deðil tamamen halkýn kendi iradesinde öngördüðü adaylardan seçilmesi gerektiði prensibini savunmaktayýz. Ancak bu þekilde Cumhurbaþkanýný tam manasýyla halkýn baþkanýný halk seçmiþ olacaktýr. dedi.konuþmalarýn ardýndan tek liste ile yapýlan seçimde Orhan Sakýnmaz merkez ilçe baþkanlýðýna seçildi. Sakýnmaz'ýn yönetim kurulu üyeleri ise þu isimlerden oluþtu:"haydar Kurtaran, Sedat Aksungur, Abdullah Gökgöz, Levent Çetin, Fikret Mertoðlu, Mehmet Seçer, Murat Tunç, Mustafa Avcý, Mikail Daðdelen, Mustafa Bulut, Can Ergün, Eyüp Ergün, Mehmet Yýldýz, Kemal Satýcý." Yasin YÜCEL Saadet Partisi'nden 9 maddelik Cumhurbaþkaný Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde parti olarak 9 ana baþlýk altýnda topladýklarý kriterle uygun adayý destekleyeceklerini söyledi. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde Saadet Partisi olarak kimi destekleyecekleri konusunda yoðun sorulara muhatap kaldýklarýný ifade eden Faruk Cýdýk" biz Milli Görüþçülerin reflekslerini ölçmek için Tayyipci'misiniz? Yoksa Çatýcý'mýsýnýz?' yada bir diðer adýyla 'yazý'mý gelecek, 'tura'mý gelecek diye soruyorlar. Bizde diyoruz ki 'yazý'da deðil, 'tura'da deðil. Biz Milli Görüþçüyüz. Milli Görüþ dik duruþun adýdýr. Cevap veriyoruz, dik gelecek kardeþim dik" dedi. Saadet Partisi'nin bugün gerçekleþtirilen 5. Olaðan Kongresine katýlan Faruk Cýdýk, burada yaptýðý konuþmada yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine deðinerek, partisinin Cumhurbaþkaný adayýnda aradýðý kriterleri sýraladý. Bir kiþinin Cumhurbaþkaný adayý olabilmesi için en az 20 milletvekilinin imzasý gerektiðini, parti olarak Meclis'te olmadýklarý için Cumhurbaþkaný adayý çýkartamayacaklarýný ayacaklarýný ifade eden Faruk Cýdýk, bu yüzden parti olarak 9 ana baþlýk altýnda topladýklarý kriterle uygun adayý destekleyeceklerini ifade etti. Cumhurbaþkanýnýn ilk defa halk tarafýndan belirleneceði seçimlerin Aðustos ayý içerisinde yapýlacaðýný ve Milli Görüþ Hareketi olarak 40 yýldýr Cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan geçilmesi gerektiðini savunduklarýný vurgulayan Faruk Cýdýk, "bugün gelinen nokta tam olarak bizim istediðimiz yer olmasa da yapýlan bir aþamadýr. Biz Cumhurbaþkanýný siyasi partilerin çýkardýðý adaylardan deðil, tamamen halkýn kendi iradesinde öngördüðü adaylardan seçilmesi gerektiði prensibini savunmaktayýz. Ancak bu þekilde cumhurbaþkanýný tam manasýyla halk seçmiþ olacaktýr" ifadesini kullandý. Saadet Partisi olarak Cumhurbaþkanlýðý seçimleri sürecinde kimi deðil, hangi zihniyeti destekleyeceklerini açýk biçimde ilan ettiklerini, bu kriterlere kim uyarsa Saadet Partisinin adayýnýn da o kiþi olacaðýný dile getiren Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, 9 baþlýk altýnda topladýklarý bu kriterleri þu þekilde sýraladý: "1-Cumhurbaþkaný, basiret, feraset ve dirayet sahibi olacak. 2-Güvenilir ve dürüst olacak. 3- Adil olacak. 4- Merhametli olacak. 5-Kendi ikbalini deðil, memleketin istikbalini düþünecek. 6-Zalimin deðil, mazlumun yanýnda duracak. 7-Ýnançlý olacak, baþka düþünce ve inançlara da saygýlý olacak. 8- Beytülmala sahip çýkacak.garip gurebamn hakkýný koruyacak. 9- Gücün deðil, Hakkýn ve haklýnýn yanýnda yer alacak.ýþte bizim terazimiz budur, ölçümüz budur. Adaylarý bir kuyumcunun altýn incelemesi gibi hassas terazide inceleyip tartacaðýz" Yasin Yücel Adamýn biri, gözleri görmeyen bir derviþin evine misafir olmuþtu. Evde, rahlenin üzerinde bir Kur'anolduðunu gördü ve hayret etti. Çünkü, derviþ yalnýz yaþýyordu, âmâ idi ve evde kendisinden baþka kimse bulunmuyordu. Üzerinde durmadý ve sebebini de sormadý. Fakat merak etmedi de deðil. Gece yarýsý olduðu zaman- Kur'an sesiyle uyandý. Baktý ki, âmâ olduðu için gözleri görmeyen ev sahibi rahlenin baþýna geçmiþ Kur'an okuyor. Öyle ki, okuduðu yerleri parmaðýyla da takip ediyordu. Dayanamayarak sordu: - Sen, gözleri görmeyen bir adamsýn. Nasýl oluyor da Kur'an'a bakarak okuyabiliyorsun? Üstelik parmaðýnla da takip ediyorsun. Derviþ cevap verdi: - Allah isterse her þey olur. Ben Kur'an okumayý çok seviyorum. Fakat gözlerim görmüyor. Allah'a dua ettim. "Ya Rabbi, Kur'an okurken benim gözlerimi aç ki Kur'aný elime alýp okuyabileyim" dedim. Allah benim bu duamý kabul buyurdu. Ne zaman okumak için Kur'an'ýn baþýna oturursam gözlerim açýlýr ve ben Kur'an'a bakarak okurum. YAKARMAN DA O'NUN LÜTFU Birisi her gece kalkýp Allah'ý anýyor, O'na dua ediyordu. Þeytan ona dedi: - Ey devamlý Allah'ý anan kiþi! Bütün gece Allah deyip çaðýrmana, yakarman karþýlýk seni buyur eden var mý ki? Sana bir tek cevap bile gelmedi, daha ne zamana kadar böyle yakarýp dua edeceksin? Adamýn gönlü kýrýldý, baþýný yere koydu ve hüzün içinde uyudu. Rüyasýnda ona söyle dendi: - Kendine gel uyan! Niye duayý, zikri býraktýn? Neden usandýn? Adam: - Buyur diye bir cevap gelmiyor ki... Artýk kapýdan kovulmaktan korkuyorum, dedi. Bunun üzerine dendi ki ona: - Senin Allah demen, O'nun buyur demesi sayesindedir. Senin yalvarýþýn, Allah'ýn senin ruhuna haber uçurmasýndandýr. Senin çabalarýn, çareler araman, Allah'ýn seni kendine yaklaþtýrmasý, ayaklarýndaki baðlarý çözmesindendir. Senin korkun, sevgin, ümidin, Allah'ýn lütuf kemendidir. Senin her Yarabbi demenin altýnda, Allah'in buyur demesi vardýr.. Gafilin, cahilin gönlü bu duadan uzaktýr. Çünkü Yarabbi demeye izin yok ona. Aðzýnda da kilit var onun, dilinde de... Zarara uðradýðý zaman, aðlayýp sýzlamasýn diye Allah ona dert, aðrý, sýzý, gam, keder vermedi. Artýk anla ki, Allah'a dua etmeni, O'nu çaðýrmaný saðlayan dert, Dünya saltanatýndan daha iyidir. Dertsiz dua soðuktur. Dertliyken yapýlan dua ise gönülden kopar... (Mesnevi' den) Ayça Ticaret yeni yerinde Yýllardýr Yavruturna Mahallesi Uður Mumcu Caddesi 141/B adresinde faaliyet gösteren Ayça Ticaret Beko Bayi, Kale Mahallesi Uður Mumcu Caddesi No: 82-A adresindeki yeni yerinde mobilya sektörünü de bünyesine katarak faaliyetini devam ettiriyor. Beyaz eþya sektöründe adýndan söz ettiren önemli firmalardan birisi olan Ayça Ticaret, yeni yerinde mobilyayý da bünyesine kattý. Beyaz eþya bölümünden Ali Özgür Ispanak'ýn, mobilya bölümünden ise Bekir Çark'ýn yetkili olduðu Ayça Ticaret'te 800 metrekareden oluþan 4 katlý alanýnda A'dan Z'ye mobilya ile ilgili her türlü ürün bulunabilmekte.mobilya sektöründe Bekir Çark ile ortaklýða gittiklerini ifade eden Ali Özgür Ispanak, "Bundan sonra yolumuza Ayça Ticaret Beko Bayi ve Mobilya adýyla devam edeceðiz. Mobilyalarýmýz, Ýnegöl'ün önde gelen firmalarýna ait. Her türlü mobilyayý ve mobilya aksesuarý bulunuyor" dedi.kendisinin 2000 yýlýndan buyana beyaz eþya sektöründe bulunduðunu, 2004'den buyana ise Beko bayiliði yaptýðýný ifade eden Ali Özgür Ispanak, "Bekir beyle bir gönül birliði yaparak bu ortaklýðý oluþturduk. Mobilyadan Bekir bey, beyaz eþyadan ise ben sorumluyum" diyerek, beyaz eþya ve mobilya almak isteyen tüm Çorumlularý yeni yerlerine beklediklerini dile getirdi. Haber Servisi

4 4 Sinan Özen sevenleri ile buluþtu 34. Uluslar arasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamýnda organize edilen Sinan Özen konseri Fuar Alaný'nda gerçekleþtirildi. Konsere Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül ve eþi, Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan, bazý daire müdürleri ve binlerce müzik sever izledi. Sinan Özen, þarkýlarýný alaný dolduranlarýn büyük coþkusuyla birlikte seslendirmesi güzel bir ahenk oluþtururken, Özen'in diðer þarkýlarýna da Çorumlular eþlik etti. Duygusal anlarýn da yaþandýðý konserde Özen, seslendirdiði parçalarla alanda bulunanlara unutulmaz bir gece yaþattý. Yaklaþýk 1.5 saat süren konserde sevilen þarkýlarýný seslendiren Özen, Çorumlu hayranlarýna unutulmaz bir gece yaþattý. Konserin ardýndan Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, ünlü sanatçýya leblebi hediye etti hediye etti. Leblebi için teþekkür eden Özen, seyircilere leblebi daðýttý. Konser havai fiþek gösterisinin ardýndan sona erdi. ettiler.bahadýr Yücel Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: Sinan Özen masör Akýnalp'e kýz istedi Sinan Özen, sahnede kýz istedi. Konserde Çorumlu hayranlarýyla buluþan ünlü sanatçý Sinan Özen, Çorum Belediyespor masörü Ali Akýnalp'in "Kýz arkadaþýmý bana ister misiniz" ricasýný kýrmadý. Ünlü sanatçý konseri izlemeye gelen binlerce kiþinin önünde Elif Ýpek'i anne ve babasýndan masör Akýnalp'e istedi. Çorum'da çok deðerli birisiyle tanýþma fýrsatý bulunduðunu dile getiren Özen, "Belediye baþkanýmýz vesilesiyle Ali kardeþimizle tanýþtým. Masör Ali. Ama Ali'nin bir isteði var. Þimdi bu isteðe geliyoruz. Allah'ýn emri peygamberin kavliyle Ali oðlumuza Elifi istiyoruz. Bir an önce bu iþ olsun. Uzamasýn. Zaten söz yapmýþlar da. Bu iþi bende sizlerin huzurunda tasdiklemiþ olurum" dedi. Daha sonra konseri izlemeye gelenlere dönerek, "Ali'nin Elifle izdivacýný tasdik etmiþ oluyor musunuz? Çorumlular alkýþlarla okeyliyor musunuz?" diye soran ünlü sanatçý, "Allah'ýn emri Peygamberin kavliyle kýzýmýzý oðlumuz Ali'ye istiyorum. Acele olduðu için yüzükleri getiremedik. Gülleri de komþunun bahçeden çaldýk" diye konuþtu. Bir ara kendisini nikah memuru zanneden Özen, genç çiftin nikahýný kýymaya kalkýþtý. Özen, daha sonra Belediye Baþkanvekili Zeki Gül'ü sahneye davet etti. Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül de gençlerden önce söyleyeceði birkaç cümle olduðunu belirterek, "Dün akþam tanýþtýðým þehrimize teþrif eden sadece þarký söyleyen biri deðil yaþantýsýyla, dostluðuyla gerçekten Anadolu'daki en önemli en güzel ifadeleriyle adam gibi adam olan Sinan Özen'i þehrimizde misafir etmekten onur duyuyorum. Sinan Özen kardeþim dün gelmeseydi bu tanýþma olmayacaktý. Ben de kaliteli bir insanla tanýþmamýþ olacaktým. Ali, Çorum Belediyespor'da takdir ettiðimiz kardeþlerden birisi. Nikah için zaten kabul etmek, 'evet demek' yeterli biz þahidiz bunlar da evet dediler bizler de þahidiz hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Özen, genç çifte mutluluklar diledi. Ali Akýnalp ise, isteðini kýrmayan ünlü sanatçýya teþekkür etti. Bahadýr Yücel Yön Medya'dan "mobil haber" uygulamasý Yön Medya Reklam ve Tanýtým þirketi, Çorum'da IOS ve Android cep telefonlarý için "mobil haber" uygulamasýný hayata geçirdi. Uygulama geliþtirici olarak Yön Medya Reklam ve Tanýtým þirketi sahibi Özer Özsaray, yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 2 yýldýr akýllý telefon uygulamalarý üzerine çalýþtýklarýný belirterek, uygulamanýn tamamlandýðýný ve þirket bünyesinde olan Sungurlu Gündem Gazetesi'nde beta olarak uygulanmaya baþladýðýný söyledi. IOS ve Android telefonlara uyumlu ayný anda notifikasyon gönderebilen stabil bir haber platformu oluþturduklarýný anlatan Özsaray, bu uygulamayý medya þirketi olarak, yakýnda Çorum'da faaliyet gösteren gazete ve haber sitelerine de bu hizmeti vereceklerini ifade etti. Özsaray, habercilik noktasýnda Çorum'un bölgesinde Özer Özsaray yazýlý basýnda olduðu gibi çaðýmýzda Yeni Medya diye adlandýrýlan dijital ortamda da lider konuma geleceðini vurguladý.bu haber uygulamasýnýn Yozgat, Amasya, Tokat ve Çankýrý bölgesinde ilk defa Çorum'da uygulanacaðýný kaydeden Özsaray, uygulama geliþtirici olarak, bu uygulamayý önce bölgede daha sonra ülke genelinde yaygýnlaþtýracaklarýný bildirdi. Kubilay Kaan Yücel AÝLE DE EVLATLAR ARASI ÝLK ÝLETÝÞÝM Ýnsanlarýn en deðerli varlýklarý evlatlarýdýr. Yerleri doldurulmaz. Sevgileri ve acýlarý tarifsizdir. Anne baba olunduktan sonra, kalpteki sevgi sýralamasý birden yer deðiþtirir, önceden anneniz babanýz eþiniz ilk sýralarý alýrken, ilk aðlama sesiyle, kalplerde birinciliði alýr, peþi ardý gelen kardeþleriyle paylaþýr, Tülay Demircan Koyuncu anne babalarýnýn sevgisini Ýnsan ne kadar görmüþ olsa da ne kadar duymuþ olsa da farklýdýr yaþamak hissetmek evlat duygusunu. Ýlk evlat, her þeyiyle farklý olduðu söylenir. Ama ikinci evlat da annelik ve babalýk ta biraz daha tecrübeli olunduðundan, ikinci evlat duygusu daha da farklý gelir. Bazen istenilerek beklenir ikinci evlat, bazen sürpriz yapýp kendi geliyorum der, plan da olmasa da kabul edilir. Artik ilk evlatlarý abla-abi olacak ve sorumluluklarý ikiye katlanacaktýr, birde evlatlarýný kardeþine hazýrlamalarý gereklidir ki, en önemli sorun da buradadýr Kardeþini kalbine kabul etmesi! Simdi ilk göz aðrýlarý büyümüþtür birden gözlerin de. Yürekleri ikiye ayrýlýr ikisi de candýr, canandýr. Kardeþi onun ömür boyu en iyi dostu olacak, anne-babasýndan bile önce olup onu anlayacaktýr. Yeri geldiðinde, bazen dertlerine merhem olacak, bazen de en aðýr azarý ondan iþitecek, onu koruma adýna söylendiðini ise hep bilecektir. Kardeþi olacaðýný ona en iyi bir þekil de anlatmalý ve ona o sevgiyi yaþatmalýyýz. Yaþý ne olursa olsun, karnýnýz büyüdükçe evladýnýzýn elini, karnýnýzýn üstüne devamlý koyup hareket ediþini ona yansýtmalý hatta kardeþinin onunla oynadýðý söylemelisiniz. O da kardeþini istekle beklesin. Kardeþine hazýrlýk yapýlýrken, onun zevkliyle ve isteðiyle yapmaya özen gösterilmeli ki, kardeþini benimsesin. Ailesi olarak, her bir þekil, hareket ve sözlerimiz ile kardeþinin ona rakip deðil bir eþ olduðunu hissetmesini saðlamalýsýnýz. Evladýnýz bilmeli ki, annem-babam bana dünyadaki en deðerli hediyeyi verecek. Kardeþim olacak, heyecanýyla beklesin. Adinin ne olmasýný arzu ettiðini, hatta kýz mý erkek mi istediðini sormalýyýz. Cinsiyetini örgenince veya öðrenmesek bile, ablalik-aðabeylik yapacagi kardeþine hareketlerinin ne olacaðýný bilmesi adýna, masal anlatma yolu ile yâda bilinçli konuþmalar yaparak, anlatýlmalý ki bilinçaltýna yerleþsin. Kýz yâda erkek, onun kardeþi olacak cinsiyetin önemli olmadýðýný yansýtmalýyýz. Yanýn da keþke kýz olsa yâda erkek olsa gibi sözlere girilmemeli. Aile ye katýlacak olan, bireyin önemini ve sevgisini yerleþtirmeliyiz kalbine. Unutmamamýz gereken en önemli nokta ise, kardeþler arasýndaki iletiþimi önce anne-baba kurmalý ve aralarindaki iliþki de ömür boyu adaletli davranmalý. Anne-babanýn davranýþ ve sözleri, kardeþler arasý sevgiyi veya kin duygusunu tetikler. Evlatlar arasýn da gizli düþmanlýk ve ihtiraslar oluþmasýna sebebiyet verir. Bilinçsiz bir sekil de söylediðimiz o "küçüktür veya o büyüðündür" kelimesi, kendisinin küçük veya büyük olma duygusunun içten içe kine, kýskançlýða yönlenmesine, bilinçaltýna yerleþmesine engel olunmalý, anne-baba olarak. Büyükte, küçükte olduðu yerin mutluðunu yasamalý. Ben abla-abi olacaðým, görevlerim olacak, onu korumak ve hayat ta her zaman yanýnda olmak gibi. Ve ilk merhaba Hoþ geldin hayatýma can dostum kardeþim, hastaneye geldiðin de kardeþin den sana hediye diye, onun en çok istediði bir eþyayý ona alýp, kardeþi adýna vermeli ve kucaðýna verirken, ilk yanaðýna dayayýp, ilk buluþmanýn maneviyatýný hissetmesini saðlamalý. Orda baþlayan sevgi baðý, bir ömür boyu sürecektir unutmayalým. Hoþ bulduk ablacým-abicim dediðini yüreðin de duymalý Kardeþim, Bir canin parçalarýyýz, Sen ben ve diðerleri, Týpký bir elin parmaklarý gibiyiz, Hangisini kezsen acýmaz ki? Sen hayatýmda, küssem de dargýn kalamadýðýmsýn sen aðladýðýn da yüreðimin sýzladýðýsýn, Sen yemeðimi suyumu annemi babamý Hatta yataðýmý paylaþtýðýmsýn Sen benim kardeþim Ve En vefalý dostumsun. Hepimiz kardeþ deðil miyiz? Saygýlarýmla

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Rektör Alkan'dan 8. yýl mesajý Hitit Üniverstesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin 8. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. DA Seçimde nasýl

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı