IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor"

Transkript

1 Kimse Yok Mu Derneði kiþiye kumanya paketi daðýtacak Kimse Yok Mu Derneði Þube Ýl Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki Ramazan faaliyetlerini deðerlendirdi. Konuyla ilgili duygu ve düþüncelerini belirten Aykaç 'Bu Ramazan rahmet þemsiyenizi paylaþmanýn bereketiyle doldurun' sloganýyla 2014 Ramazan kampanyasýna baþlayan, baþlatan Kimse Yok Mu, Ramazan coþkusunu tüm Türkiye'de, 5 kýtada 110 ülkede yaþatmak için tüm hazýrlýklarýný tamamladý. SAYFA 5 TE Erkal Aykaç Yýldýz Tilbe hayranlarýný coþturdu Ünlü þarkýcý Yýldýz Tilbe geçtiðimiz cumartesi akþamý Çorum'da bir konser verdi. 34. Uluslar arasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamýnda organize edilen Yýldýz Tilbe konseri Fuar Alaný'nda gerçekleþtirildi. Konsere Ýl Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Valisi Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, bazý daire müdürleri ve binlerce müzik sever izledi. SAYFA 7 DE 40 KURUÞ Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu üyesi Atik Aðdað: IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor Yön Medya'dan "mobil haber" uygulamasý Yön Medya Reklam ve Tanýtým þirketi, Çorum'da IOS ve Android cep telefonlarý için "mobil haber" uygulamasýný hayata geçirdi. Uygulama geliþtirici olarak Yön Medya Reklam ve Tanýtým þirketi sahibi Özer Özsaray, yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 2 yýldýr akýllý telefon uygulamalarý üzerine çalýþtýklarýný belirterek, uygulamanýn tamamlandýðýný ve þirket bünyesinde olan Sungurlu Gündem Gazetesi'nde beta olarak uygulanmaya baþladýðýný söyledi. Özer Özsaray 4 TE Samanyolu Koleji öðrencilerinden örnek davranýþ Saadet Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 5. Olaðan Kongresi dün yapýldý. 5. Olaðan Genel Kuruluna katýlan Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu Üyesi Akdað, Ehli-Sünnet' için savaþtýðýný iddia eden IÞID'in aslýnda BOP'a hizmet ettiðini ifade etti. Türkiye'nin ve Ýslam aleminin tek kurtuluþ reçetesinin Milli Görüþ Hareketi olduðunu belirten Akdað, 'bunu Milli Görüþ Hareketinin bir mensubu olduðum için deðil, ülkede ve dünyada barýþ ve huzurun ancak Milli Görüþ Hareketiyle saðlanacaðý gerçeðinden hareketle ifade ediyorum. Milli Görüþ olmadan barýþ ve huzur asla gelmez" ifadesini kullandý. Çorum Samanyolu Koleji Ýlköðretim Okulu 1.sýnýf öðrencileri mavi kapak kampanyasý düzenleyerek 84 yaþýndaki yürüme engelli Elif Bars'ýn umudu oldu. Yürüme özürlü hastalar için tekerlekli sandalye hediye etmek için mavi kapak toplama kampanyasý düzenleyen öðrenciler, kampanya boyunca topladýklarý mavi kapaklarý biriktirdi. SAYFA 3 TE SAYFA 6 DA SP Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz oldu Saadet Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 5. Olaðan Kongresi dün yapýldý. Tek liste halinde gerçekleþtirilen seçimde Orhan Sakýnmaz merkez ilçe baþkanlýðýna seçildi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen kongreye SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk... Orhan Sakýnmaz 3 TE Rektör Alkan TRT Okul'a konuk oldu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TRT Okul kanalýnda canlý yayýnlanan 'Rektörler Anlatýyor' programýna konuk oldu. Rektör Alkan katýldýðý programda üniversite birimlerine iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak öðrencilere sunulan imkanlarý anlattý. SAYFA 5 TE Baþkentten Hititlerin baþkentine gezi Çorum Vakfý Ankara Þubesi'nin Çorum'u tanýtmak ve müzeyi ziyaret eden ziyaretçi sayýsýný arttýrmak amacýyla hazýrlanan "Türkiye'nin Baþkentinden Hititlerin Baþkentine Yolculuk" adlý proje devam ediyor. SAYFA 6 DA Adil Kayiþoðlu Baharat'a 3.kuþak temsilci Çorum'un simgesi haline gelen müesseselerden Adil Kayiþoðlu Baharat'ýn üçüncü kuþak yöneticisi Adil Nezih Kayiþoðlu geçtiðimiz günlerde görevine baþladý. 2 DE Kuran okurken açýlan gözler! Adamýn biri, gözleri görmeyen bir derviþin evine misafir olmuþtu. Evde, rahlenin üzerinde bir Kur'anolduðunu gördü ve hayret etti. Çünkü, derviþ yalnýz yaþýyordu, âmâ idi ve evde kendisinden baþka kimse bulunmuyordu. SAYFA 3 TE Gülsün Mert Language 7 Centre'de 7'de 77'ye yaz kurslarý 3 DE TE TE SAYFA SAYFA SAYFA Sinan Özen 4 masör Akýnalp'e kýz istedi Saadet Partisi'nden 9 maddelik Cumhurbaþkaný

2 2 2 AJANDA Ýmsâk : 03:03 Güneþ : 05:03 Öðle : 12:49 Ýkindi : 16:46 Akþam : 20:23 Yatsý : 22: Ay, 30 Gün, 26. Hafta Babanýn oðluna duâsý, Peygamberin ümmetine duâsý gibidir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Adil Kayiþoðlu Baharat'a 3.kuþak temsilci Nezih Kayiþoðlu Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Çorum'un simgesi haline gelen müesseselerden Adil Kayiþoðlu Baharat'ýn üçüncü kuþak yöneticisi Adil Nezih Kayiþoðlu geçtiðimiz günlerde görevine baþladý.ondokuz Mayýs Üniversitesi Gýda Mühendisliði Fakültesi mezunu olan Nezih Kayiþoðlu dededen babasýna geçen mesleðini yerine getiriyor.konuyla ilgili açýklama yapan Adil Nezih Kayiþoðlu, "Köklü bir tarihi geçmiþe ve eþsiz bir tecrübeye sahip olan müessesemizi, bilimsel geliþmeler ýþýðýnda yeni bir vizyonla geleceðe taþýmayý hedefliyorum. Dedemden bize gelen bu mirasý hakkýyla koruyup Çorum halkýna en iyi hizmeti vermek için elimden geleni yapacaðým' þeklinde ifadeler kullandý.kayiþoðlu Ailesi'nin müessesedeki 3. kuþak temsilcisi olan Nezih Kayiþoðlu, internet üzerinden online sipariþ ve kapýdan ödeme imkanýyla e-ticaret alanýnda çalýþma yaptýklarýný belirterek, yeniliklerin devam edeceðini dile getirdi.yaklaþýk 70 yýldýr Çorum halkýnýn hizmetinde olduðunu hatýrlatan Kayiþoðlu, iki ayrý satýþ maðazasý ve üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.gýda ürünlerinde kalite ve hijyene büyük önem verdiklerini vurgulayan Kayiþoðlu, "Müþterilerimizden aldýðýmýz güçle, hizmet ve yatýrýmlarýmýzý sürdüreceðiz" diye konuþtu. Adil Kayiþoðlu Müessesesi'nin tarihçesi ve hizmet anlayýþýndan da bahseden Kayiþoðlu, konuyla ilgili konuþmasýný þu þekilde sürdürdü: "Firmamýz 1945 yýlýnda tarihi Çorum Saat Kulesi'nin bulunduðu Hürriyet Meydaný'na cepheli 7 numaralý dükkânda merhum Adil Kayiþoðlu tarafýndan kuruldu.kurucumuz Adil Kayiþoðlu, ahilik geleneklerine dayanan bir esnaflýk anlayýþýyla müþterilerimize hizmet sunmayý daha ilk günlerden baþlayarak ilke edindi. Firmamýz, bu anlayýþla özellikle gýda alanýnda zengin çeþitlilik esasýyla ürünlerini müþterilerinin beðenisine sundu. Adil Kayiþoðlu Müessesesi, kýsa zamanda Çorum insanýn gýda konusunda aradýðýný kolay, bol ve rahat bulduðu bir firma halini aldý.ýlerleyen yýllarda faaliyete geçirdiðimiz üretim ve paketleme tesisimiz, 250 metrekare kapalý ve hijyenik bir alanda konuþlanmýþ ileri teknoloji ürünü paketleme makineleri ile donatýlmýþ durumda. Bu tesis gýda üretimi konusunda ruhsat veren, denetleme yetkisi olan kamu kurumlarýnýn kontrolüne açýk.ürünlerimiz satýþa sunulmadan önce tesisimizde Türk Gýda Yönetmelikleri'ne uygunluk açýsýndan kontrolden geçiriliyor, daha sonra el deðmeden otomatik makinelerle paketlenerek satýþa sunuluyor. 'Kahvenin Çorum'daki adý ve tadý' sloganýyla faaliyet gösteren firmamýz, kuru kahve, baharat ve aktariyede Çorum markasý olarak biliniyor.adil Kayiþoðlu Müessesesi olarak halen Gazi Caddesi Çorum Belediyesi yaný numara 4/A'daki merkez ve Hürriyet Meydaný Havuzlu park yaný numara 23'teki þubemizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.maðazalarýmýz, tesisimiz ve ürünlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenler adlý internet sitemizi ziyaret edebilirler' þeklinde konuþtu. Kubilay Kaan Yücel Milletvekili Baðcý'dan Özkan'a kutlama AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, AK Parti'de boþalan Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý'na atanan Ýlyas Özkan'ý ziyaret etti. Geçtiðimiz günlerde Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýna atanan Ýlyas Özkan ile yeni yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek tebrik eden ve görevinde baþarýlar dileyen Cahit Baðcý, partiçalýþmalarý hakkýnda da bilgi aldý. Ýlyas Özkan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Baðcý'ya teþekkür etti.kubilay Kaan Yücel HAYIR ÖÐÜT TUTANA Sular bile akar gider engine Güzelleri vermiyorlar dengine Þimdi raðbet güzel ile zengine Ne desem de bir acayip hal olur Yüksek yere inen çýkan yol olur Her sineðin bir alýcý kurt olur Çok varýp gelirsen olmaz her yere Ya muhabbet kalkar ya bir hal olur Bilen olmaz insanlarýn fendini Ben tutuyom sel yýkýyor bendimi Bulamadým akýl fikir dengimi Ne desem de bir acayip hal olur Sararmýþ yapraðý döker aðaçlar Soðuyu soðuyu geliyor kýþlar Aðardý saçýmda döküldü diþleri Ne desem de bir acayip hal olur Dünya bir gelindir kimse alamaz Dünyaya gelenler geri kalamaz Elde güzel çoktur sana yaramaz Ne deyimde bir acayip hal olur Nuhun gemisine binip yarýþma Hakkýna razý ol yalan alýþma Eyi geçin kimselerle dalaþma Ne deyim de bir acayip hal olur Rýza Koçak öðüt verir tutana Hizmet eyle malýn mülkün vatana Razý olmam haksýz olan adama Ne deyimde bir acayip hal olur HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,138 2,140 EUR 2,909 2,911 STERLiN 3,639 3,641 JPY YENi 0,209 0,210 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Müracaat: NÖBETÇÝ ECZANELER FUNDA ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. ÝPEK TAKSÝ LOZAN KAVÞAÐI ERAY ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CAD. 26/E - EMNÝYET SARAYI YANI SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 10 Sayý: 2816 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 SP Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz oldu Mikroskop Kuran okurken açýlan gözler! Gülsün Mert Cansu-yu Saadet Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 5. Olaðan Kongresi dün yapýldý. Tek liste halinde gerçekleþtirilen seçimde Orhan Sakýnmaz merkez ilçe baþkanlýðýna seçildi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen kongreye SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, eski belediye baþkan adayý Adnan Cýdýk, Genel Ýdare Kurulu Üyesi Atik Aðdað, SP Ýl Müfettiþi Mehmet Aþýla, Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, gençlik kollarý, kadýn kollarý, merkez ilçe baþkanlarý ve partililer katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan kongrede ilk olarak divan heyeti belirlendi. Divan Baþkanlýðýna SP Ýl Müfettiþi Mehmet Aþýla getirilirken, üyeliklere ise Ömer Doðan, Levent Çetin ve Ýbrahim Zorlu seçildi. Gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporunun ibraz edilmesiyle devam eden kongrede daha sonra protokol konuþmalarýna geçildi. Kongrede ilk açýlýþ konuþmasýný yapan SP eski Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz, "Yapacaðýmýz çalýþmalarla inþallah yeniden milli görüþün kalesini kuracaðýz. Bu bir bayrak yarýþýdýr. Kongremize inþallah hayýrlara vesile olur. Geldiðiniz için hepinize teþekkür ediyorum" dedi.daha sonra konuþan SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ise Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine deðinerek, "Milli görüþ olarak 40 yýldýr Cumhurbaþkanýný halkýn seçmesi gerektiðini savunuyorduk. Bu gün gelinen IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor Genel Ýdare Kurulu üyesi Atik Aðdað Saadet Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 5. Olaðan Kongresi dün yapýldý. 5. Olaðan Genel Kuruluna katýlan Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu Üyesi Akdað, Ehli-Sünnet' için savaþtýðýný iddia eden IÞID'in aslýnda BOP'a hizmet ettiðini ifade etti. Türkiye'nin ve Ýslam aleminin tek kurtuluþ reçetesinin Milli Görüþ Hareketi olduðunu belirten Akdað, 'bunu Milli Görüþ Hareketinin bir mensubu olduðum için deðil, ülkede ve dünyada barýþ ve huzurun ancak Milli Görüþ Hareketiyle saðlanacaðý gerçeðinden hareketle ifade ediyorum. Milli Görüþ olmadan barýþ ve huzur asla gelmez" ifadesini kullandý. Milli Görüþ Lideri Merhum Erbakan'ýn 40 yýllýk siyasi hayatýnda 4 kez iktidara geldiðini, bunlarýn üçünde baþbakan yardýmcýsý, birisinde ise baþbakan olarak görev yaptýðýný söyleyen. Atik Akdað, 'ne ilginçtir ki merhum Erbakan iktidara geldiði hiçbir dönemde 11 aydan fazla iktidarda kalamamýþtýr. Bugün 11 yýldan fazla süredir görevde bulunan iktidarýn sata sata bitiremediði tüm yatýrýmlar Erbakan'ýn 11 ayý geçmeyen bu iktidarlarý dönemlerinde yapýlmýþtýr. Yani iþ yapmak için ille de uzun yýllar iktidarda kalmak gerekmemektedir. Bunun en büyük ispatý Erbakan iktidarlarýdýr" þeklinde konuþtu. Saadet Partisinin, Milli Görüþ Hareketinin tek temsilcisi olduðunu ve Saadet Partisi iktidara gelmeden yeryüzüne barýþ, huzur ve adaletin gelme þansýnýn bulunmadýðýný özellikle ifade eden Saadet Partisi GÝK 'Üyesi Atik Akdað, Irak'ta yaþanan geliþmeler ve IÞÝD terörüne deðinerek þöyle dedi: 'Irak, geçmiþte fiili olarak 3'e bölünmüþtü, ancak þimdi IÞÝD ile birlikte Irak, resmen 3'e bölünmüþ oldu. Irak'ta birden bire kendisini Sünni kökenli olduðunu iddia eden, Ehli- Sünnetle' hareket ettiðini savunan IÞÝD ortaya çýktý. Hem Ehli-Sünnetle hareket ettiðini söyleyeceksin, ancak ciðer tarafýndan her türlü terör eylemini yaparak kan ve gözyaþý dökeceksin, böyle bir þey asla olamaz. IÞÝD, bilinçli olarak kendisini Sünni bir hareket olarak göstermektedir. IÞID'i Büyük Ortadoðu Projesinden farklý olarak düþünemeyiz. IÞÝD, bu projenin bir parçasýdýr. Irak'ta 10 bin kiþinin birlikte hareket etmesi öyle kolay bir iþ deðildir. Býrakýn bu insanlarýn birlikte hareket etmesini saðlamayý, bu insanlarýn karnýný doyurmak bile öyle kolay deðildir. Hepsinin elinde aðýr silahlar bulunmaktadýr. Irak'tan çekilen ABD askerlerinin elindeki silahlar bugün IÞID'in elindedir. Batý, bugün IÞÝD eliyle BOP Projesini hayata geçirme, Ýslam dünyasýný acý ve gözyaþýna boðmaya çalýþmaktadýr" þeklinde konuþtu. Yasin Yücel Orhan Sakýnmaz Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk nokta tam olarak bizim istediðimiz yer olmasa da yapýlan bir aþamadýr. Biz Cumhurbaþkanýný siyasi partilerin çýkardýðý adaylardan deðil tamamen halkýn kendi iradesinde öngördüðü adaylardan seçilmesi gerektiði prensibini savunmaktayýz. Ancak bu þekilde Cumhurbaþkanýný tam manasýyla halkýn baþkanýný halk seçmiþ olacaktýr. dedi.konuþmalarýn ardýndan tek liste ile yapýlan seçimde Orhan Sakýnmaz merkez ilçe baþkanlýðýna seçildi. Sakýnmaz'ýn yönetim kurulu üyeleri ise þu isimlerden oluþtu:"haydar Kurtaran, Sedat Aksungur, Abdullah Gökgöz, Levent Çetin, Fikret Mertoðlu, Mehmet Seçer, Murat Tunç, Mustafa Avcý, Mikail Daðdelen, Mustafa Bulut, Can Ergün, Eyüp Ergün, Mehmet Yýldýz, Kemal Satýcý." Yasin YÜCEL Saadet Partisi'nden 9 maddelik Cumhurbaþkaný Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde parti olarak 9 ana baþlýk altýnda topladýklarý kriterle uygun adayý destekleyeceklerini söyledi. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde Saadet Partisi olarak kimi destekleyecekleri konusunda yoðun sorulara muhatap kaldýklarýný ifade eden Faruk Cýdýk" biz Milli Görüþçülerin reflekslerini ölçmek için Tayyipci'misiniz? Yoksa Çatýcý'mýsýnýz?' yada bir diðer adýyla 'yazý'mý gelecek, 'tura'mý gelecek diye soruyorlar. Bizde diyoruz ki 'yazý'da deðil, 'tura'da deðil. Biz Milli Görüþçüyüz. Milli Görüþ dik duruþun adýdýr. Cevap veriyoruz, dik gelecek kardeþim dik" dedi. Saadet Partisi'nin bugün gerçekleþtirilen 5. Olaðan Kongresine katýlan Faruk Cýdýk, burada yaptýðý konuþmada yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine deðinerek, partisinin Cumhurbaþkaný adayýnda aradýðý kriterleri sýraladý. Bir kiþinin Cumhurbaþkaný adayý olabilmesi için en az 20 milletvekilinin imzasý gerektiðini, parti olarak Meclis'te olmadýklarý için Cumhurbaþkaný adayý çýkartamayacaklarýný ayacaklarýný ifade eden Faruk Cýdýk, bu yüzden parti olarak 9 ana baþlýk altýnda topladýklarý kriterle uygun adayý destekleyeceklerini ifade etti. Cumhurbaþkanýnýn ilk defa halk tarafýndan belirleneceði seçimlerin Aðustos ayý içerisinde yapýlacaðýný ve Milli Görüþ Hareketi olarak 40 yýldýr Cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan geçilmesi gerektiðini savunduklarýný vurgulayan Faruk Cýdýk, "bugün gelinen nokta tam olarak bizim istediðimiz yer olmasa da yapýlan bir aþamadýr. Biz Cumhurbaþkanýný siyasi partilerin çýkardýðý adaylardan deðil, tamamen halkýn kendi iradesinde öngördüðü adaylardan seçilmesi gerektiði prensibini savunmaktayýz. Ancak bu þekilde cumhurbaþkanýný tam manasýyla halk seçmiþ olacaktýr" ifadesini kullandý. Saadet Partisi olarak Cumhurbaþkanlýðý seçimleri sürecinde kimi deðil, hangi zihniyeti destekleyeceklerini açýk biçimde ilan ettiklerini, bu kriterlere kim uyarsa Saadet Partisinin adayýnýn da o kiþi olacaðýný dile getiren Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, 9 baþlýk altýnda topladýklarý bu kriterleri þu þekilde sýraladý: "1-Cumhurbaþkaný, basiret, feraset ve dirayet sahibi olacak. 2-Güvenilir ve dürüst olacak. 3- Adil olacak. 4- Merhametli olacak. 5-Kendi ikbalini deðil, memleketin istikbalini düþünecek. 6-Zalimin deðil, mazlumun yanýnda duracak. 7-Ýnançlý olacak, baþka düþünce ve inançlara da saygýlý olacak. 8- Beytülmala sahip çýkacak.garip gurebamn hakkýný koruyacak. 9- Gücün deðil, Hakkýn ve haklýnýn yanýnda yer alacak.ýþte bizim terazimiz budur, ölçümüz budur. Adaylarý bir kuyumcunun altýn incelemesi gibi hassas terazide inceleyip tartacaðýz" Yasin Yücel Adamýn biri, gözleri görmeyen bir derviþin evine misafir olmuþtu. Evde, rahlenin üzerinde bir Kur'anolduðunu gördü ve hayret etti. Çünkü, derviþ yalnýz yaþýyordu, âmâ idi ve evde kendisinden baþka kimse bulunmuyordu. Üzerinde durmadý ve sebebini de sormadý. Fakat merak etmedi de deðil. Gece yarýsý olduðu zaman- Kur'an sesiyle uyandý. Baktý ki, âmâ olduðu için gözleri görmeyen ev sahibi rahlenin baþýna geçmiþ Kur'an okuyor. Öyle ki, okuduðu yerleri parmaðýyla da takip ediyordu. Dayanamayarak sordu: - Sen, gözleri görmeyen bir adamsýn. Nasýl oluyor da Kur'an'a bakarak okuyabiliyorsun? Üstelik parmaðýnla da takip ediyorsun. Derviþ cevap verdi: - Allah isterse her þey olur. Ben Kur'an okumayý çok seviyorum. Fakat gözlerim görmüyor. Allah'a dua ettim. "Ya Rabbi, Kur'an okurken benim gözlerimi aç ki Kur'aný elime alýp okuyabileyim" dedim. Allah benim bu duamý kabul buyurdu. Ne zaman okumak için Kur'an'ýn baþýna oturursam gözlerim açýlýr ve ben Kur'an'a bakarak okurum. YAKARMAN DA O'NUN LÜTFU Birisi her gece kalkýp Allah'ý anýyor, O'na dua ediyordu. Þeytan ona dedi: - Ey devamlý Allah'ý anan kiþi! Bütün gece Allah deyip çaðýrmana, yakarman karþýlýk seni buyur eden var mý ki? Sana bir tek cevap bile gelmedi, daha ne zamana kadar böyle yakarýp dua edeceksin? Adamýn gönlü kýrýldý, baþýný yere koydu ve hüzün içinde uyudu. Rüyasýnda ona söyle dendi: - Kendine gel uyan! Niye duayý, zikri býraktýn? Neden usandýn? Adam: - Buyur diye bir cevap gelmiyor ki... Artýk kapýdan kovulmaktan korkuyorum, dedi. Bunun üzerine dendi ki ona: - Senin Allah demen, O'nun buyur demesi sayesindedir. Senin yalvarýþýn, Allah'ýn senin ruhuna haber uçurmasýndandýr. Senin çabalarýn, çareler araman, Allah'ýn seni kendine yaklaþtýrmasý, ayaklarýndaki baðlarý çözmesindendir. Senin korkun, sevgin, ümidin, Allah'ýn lütuf kemendidir. Senin her Yarabbi demenin altýnda, Allah'in buyur demesi vardýr.. Gafilin, cahilin gönlü bu duadan uzaktýr. Çünkü Yarabbi demeye izin yok ona. Aðzýnda da kilit var onun, dilinde de... Zarara uðradýðý zaman, aðlayýp sýzlamasýn diye Allah ona dert, aðrý, sýzý, gam, keder vermedi. Artýk anla ki, Allah'a dua etmeni, O'nu çaðýrmaný saðlayan dert, Dünya saltanatýndan daha iyidir. Dertsiz dua soðuktur. Dertliyken yapýlan dua ise gönülden kopar... (Mesnevi' den) Ayça Ticaret yeni yerinde Yýllardýr Yavruturna Mahallesi Uður Mumcu Caddesi 141/B adresinde faaliyet gösteren Ayça Ticaret Beko Bayi, Kale Mahallesi Uður Mumcu Caddesi No: 82-A adresindeki yeni yerinde mobilya sektörünü de bünyesine katarak faaliyetini devam ettiriyor. Beyaz eþya sektöründe adýndan söz ettiren önemli firmalardan birisi olan Ayça Ticaret, yeni yerinde mobilyayý da bünyesine kattý. Beyaz eþya bölümünden Ali Özgür Ispanak'ýn, mobilya bölümünden ise Bekir Çark'ýn yetkili olduðu Ayça Ticaret'te 800 metrekareden oluþan 4 katlý alanýnda A'dan Z'ye mobilya ile ilgili her türlü ürün bulunabilmekte.mobilya sektöründe Bekir Çark ile ortaklýða gittiklerini ifade eden Ali Özgür Ispanak, "Bundan sonra yolumuza Ayça Ticaret Beko Bayi ve Mobilya adýyla devam edeceðiz. Mobilyalarýmýz, Ýnegöl'ün önde gelen firmalarýna ait. Her türlü mobilyayý ve mobilya aksesuarý bulunuyor" dedi.kendisinin 2000 yýlýndan buyana beyaz eþya sektöründe bulunduðunu, 2004'den buyana ise Beko bayiliði yaptýðýný ifade eden Ali Özgür Ispanak, "Bekir beyle bir gönül birliði yaparak bu ortaklýðý oluþturduk. Mobilyadan Bekir bey, beyaz eþyadan ise ben sorumluyum" diyerek, beyaz eþya ve mobilya almak isteyen tüm Çorumlularý yeni yerlerine beklediklerini dile getirdi. Haber Servisi

4 4 Sinan Özen sevenleri ile buluþtu 34. Uluslar arasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamýnda organize edilen Sinan Özen konseri Fuar Alaný'nda gerçekleþtirildi. Konsere Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül ve eþi, Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan, bazý daire müdürleri ve binlerce müzik sever izledi. Sinan Özen, þarkýlarýný alaný dolduranlarýn büyük coþkusuyla birlikte seslendirmesi güzel bir ahenk oluþtururken, Özen'in diðer þarkýlarýna da Çorumlular eþlik etti. Duygusal anlarýn da yaþandýðý konserde Özen, seslendirdiði parçalarla alanda bulunanlara unutulmaz bir gece yaþattý. Yaklaþýk 1.5 saat süren konserde sevilen þarkýlarýný seslendiren Özen, Çorumlu hayranlarýna unutulmaz bir gece yaþattý. Konserin ardýndan Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, ünlü sanatçýya leblebi hediye etti hediye etti. Leblebi için teþekkür eden Özen, seyircilere leblebi daðýttý. Konser havai fiþek gösterisinin ardýndan sona erdi. ettiler.bahadýr Yücel Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: Sinan Özen masör Akýnalp'e kýz istedi Sinan Özen, sahnede kýz istedi. Konserde Çorumlu hayranlarýyla buluþan ünlü sanatçý Sinan Özen, Çorum Belediyespor masörü Ali Akýnalp'in "Kýz arkadaþýmý bana ister misiniz" ricasýný kýrmadý. Ünlü sanatçý konseri izlemeye gelen binlerce kiþinin önünde Elif Ýpek'i anne ve babasýndan masör Akýnalp'e istedi. Çorum'da çok deðerli birisiyle tanýþma fýrsatý bulunduðunu dile getiren Özen, "Belediye baþkanýmýz vesilesiyle Ali kardeþimizle tanýþtým. Masör Ali. Ama Ali'nin bir isteði var. Þimdi bu isteðe geliyoruz. Allah'ýn emri peygamberin kavliyle Ali oðlumuza Elifi istiyoruz. Bir an önce bu iþ olsun. Uzamasýn. Zaten söz yapmýþlar da. Bu iþi bende sizlerin huzurunda tasdiklemiþ olurum" dedi. Daha sonra konseri izlemeye gelenlere dönerek, "Ali'nin Elifle izdivacýný tasdik etmiþ oluyor musunuz? Çorumlular alkýþlarla okeyliyor musunuz?" diye soran ünlü sanatçý, "Allah'ýn emri Peygamberin kavliyle kýzýmýzý oðlumuz Ali'ye istiyorum. Acele olduðu için yüzükleri getiremedik. Gülleri de komþunun bahçeden çaldýk" diye konuþtu. Bir ara kendisini nikah memuru zanneden Özen, genç çiftin nikahýný kýymaya kalkýþtý. Özen, daha sonra Belediye Baþkanvekili Zeki Gül'ü sahneye davet etti. Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül de gençlerden önce söyleyeceði birkaç cümle olduðunu belirterek, "Dün akþam tanýþtýðým þehrimize teþrif eden sadece þarký söyleyen biri deðil yaþantýsýyla, dostluðuyla gerçekten Anadolu'daki en önemli en güzel ifadeleriyle adam gibi adam olan Sinan Özen'i þehrimizde misafir etmekten onur duyuyorum. Sinan Özen kardeþim dün gelmeseydi bu tanýþma olmayacaktý. Ben de kaliteli bir insanla tanýþmamýþ olacaktým. Ali, Çorum Belediyespor'da takdir ettiðimiz kardeþlerden birisi. Nikah için zaten kabul etmek, 'evet demek' yeterli biz þahidiz bunlar da evet dediler bizler de þahidiz hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Özen, genç çifte mutluluklar diledi. Ali Akýnalp ise, isteðini kýrmayan ünlü sanatçýya teþekkür etti. Bahadýr Yücel Yön Medya'dan "mobil haber" uygulamasý Yön Medya Reklam ve Tanýtým þirketi, Çorum'da IOS ve Android cep telefonlarý için "mobil haber" uygulamasýný hayata geçirdi. Uygulama geliþtirici olarak Yön Medya Reklam ve Tanýtým þirketi sahibi Özer Özsaray, yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 2 yýldýr akýllý telefon uygulamalarý üzerine çalýþtýklarýný belirterek, uygulamanýn tamamlandýðýný ve þirket bünyesinde olan Sungurlu Gündem Gazetesi'nde beta olarak uygulanmaya baþladýðýný söyledi. IOS ve Android telefonlara uyumlu ayný anda notifikasyon gönderebilen stabil bir haber platformu oluþturduklarýný anlatan Özsaray, bu uygulamayý medya þirketi olarak, yakýnda Çorum'da faaliyet gösteren gazete ve haber sitelerine de bu hizmeti vereceklerini ifade etti. Özsaray, habercilik noktasýnda Çorum'un bölgesinde Özer Özsaray yazýlý basýnda olduðu gibi çaðýmýzda Yeni Medya diye adlandýrýlan dijital ortamda da lider konuma geleceðini vurguladý.bu haber uygulamasýnýn Yozgat, Amasya, Tokat ve Çankýrý bölgesinde ilk defa Çorum'da uygulanacaðýný kaydeden Özsaray, uygulama geliþtirici olarak, bu uygulamayý önce bölgede daha sonra ülke genelinde yaygýnlaþtýracaklarýný bildirdi. Kubilay Kaan Yücel AÝLE DE EVLATLAR ARASI ÝLK ÝLETÝÞÝM Ýnsanlarýn en deðerli varlýklarý evlatlarýdýr. Yerleri doldurulmaz. Sevgileri ve acýlarý tarifsizdir. Anne baba olunduktan sonra, kalpteki sevgi sýralamasý birden yer deðiþtirir, önceden anneniz babanýz eþiniz ilk sýralarý alýrken, ilk aðlama sesiyle, kalplerde birinciliði alýr, peþi ardý gelen kardeþleriyle paylaþýr, Tülay Demircan Koyuncu anne babalarýnýn sevgisini Ýnsan ne kadar görmüþ olsa da ne kadar duymuþ olsa da farklýdýr yaþamak hissetmek evlat duygusunu. Ýlk evlat, her þeyiyle farklý olduðu söylenir. Ama ikinci evlat da annelik ve babalýk ta biraz daha tecrübeli olunduðundan, ikinci evlat duygusu daha da farklý gelir. Bazen istenilerek beklenir ikinci evlat, bazen sürpriz yapýp kendi geliyorum der, plan da olmasa da kabul edilir. Artik ilk evlatlarý abla-abi olacak ve sorumluluklarý ikiye katlanacaktýr, birde evlatlarýný kardeþine hazýrlamalarý gereklidir ki, en önemli sorun da buradadýr Kardeþini kalbine kabul etmesi! Simdi ilk göz aðrýlarý büyümüþtür birden gözlerin de. Yürekleri ikiye ayrýlýr ikisi de candýr, canandýr. Kardeþi onun ömür boyu en iyi dostu olacak, anne-babasýndan bile önce olup onu anlayacaktýr. Yeri geldiðinde, bazen dertlerine merhem olacak, bazen de en aðýr azarý ondan iþitecek, onu koruma adýna söylendiðini ise hep bilecektir. Kardeþi olacaðýný ona en iyi bir þekil de anlatmalý ve ona o sevgiyi yaþatmalýyýz. Yaþý ne olursa olsun, karnýnýz büyüdükçe evladýnýzýn elini, karnýnýzýn üstüne devamlý koyup hareket ediþini ona yansýtmalý hatta kardeþinin onunla oynadýðý söylemelisiniz. O da kardeþini istekle beklesin. Kardeþine hazýrlýk yapýlýrken, onun zevkliyle ve isteðiyle yapmaya özen gösterilmeli ki, kardeþini benimsesin. Ailesi olarak, her bir þekil, hareket ve sözlerimiz ile kardeþinin ona rakip deðil bir eþ olduðunu hissetmesini saðlamalýsýnýz. Evladýnýz bilmeli ki, annem-babam bana dünyadaki en deðerli hediyeyi verecek. Kardeþim olacak, heyecanýyla beklesin. Adinin ne olmasýný arzu ettiðini, hatta kýz mý erkek mi istediðini sormalýyýz. Cinsiyetini örgenince veya öðrenmesek bile, ablalik-aðabeylik yapacagi kardeþine hareketlerinin ne olacaðýný bilmesi adýna, masal anlatma yolu ile yâda bilinçli konuþmalar yaparak, anlatýlmalý ki bilinçaltýna yerleþsin. Kýz yâda erkek, onun kardeþi olacak cinsiyetin önemli olmadýðýný yansýtmalýyýz. Yanýn da keþke kýz olsa yâda erkek olsa gibi sözlere girilmemeli. Aile ye katýlacak olan, bireyin önemini ve sevgisini yerleþtirmeliyiz kalbine. Unutmamamýz gereken en önemli nokta ise, kardeþler arasýndaki iletiþimi önce anne-baba kurmalý ve aralarindaki iliþki de ömür boyu adaletli davranmalý. Anne-babanýn davranýþ ve sözleri, kardeþler arasý sevgiyi veya kin duygusunu tetikler. Evlatlar arasýn da gizli düþmanlýk ve ihtiraslar oluþmasýna sebebiyet verir. Bilinçsiz bir sekil de söylediðimiz o "küçüktür veya o büyüðündür" kelimesi, kendisinin küçük veya büyük olma duygusunun içten içe kine, kýskançlýða yönlenmesine, bilinçaltýna yerleþmesine engel olunmalý, anne-baba olarak. Büyükte, küçükte olduðu yerin mutluðunu yasamalý. Ben abla-abi olacaðým, görevlerim olacak, onu korumak ve hayat ta her zaman yanýnda olmak gibi. Ve ilk merhaba Hoþ geldin hayatýma can dostum kardeþim, hastaneye geldiðin de kardeþin den sana hediye diye, onun en çok istediði bir eþyayý ona alýp, kardeþi adýna vermeli ve kucaðýna verirken, ilk yanaðýna dayayýp, ilk buluþmanýn maneviyatýný hissetmesini saðlamalý. Orda baþlayan sevgi baðý, bir ömür boyu sürecektir unutmayalým. Hoþ bulduk ablacým-abicim dediðini yüreðin de duymalý Kardeþim, Bir canin parçalarýyýz, Sen ben ve diðerleri, Týpký bir elin parmaklarý gibiyiz, Hangisini kezsen acýmaz ki? Sen hayatýmda, küssem de dargýn kalamadýðýmsýn sen aðladýðýn da yüreðimin sýzladýðýsýn, Sen yemeðimi suyumu annemi babamý Hatta yataðýmý paylaþtýðýmsýn Sen benim kardeþim Ve En vefalý dostumsun. Hepimiz kardeþ deðil miyiz? Saygýlarýmla

5 5 Kimse Yok Mu Derneði kiþiye kumanya paketi daðýtacak Kimse Yok Mu Derneði Þube Ýl Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki Ramazan faaliyetlerini deðerlendirdi. Konuyla ilgili duygu ve düþüncelerini belirten Aykaç 'Bu Ramazan rahmet þemsiyenizi paylaþmanýn bereketiyle doldurun' sloganýyla 2014 Ramazan kampanyasýna baþlayan, baþlatan Kimse Yok Mu, Ramazan coþkusunu tüm Türkiye'de, 5 kýtada 110 ülkede yaþatmak için tüm hazýrlýklarýný tamamladý. Geçtiðimiz yýllarda Ramazan çalýþmalarýyla yardým bekleyen milyonlarca ihtiyaç sahibi insana umut olan Kimse Yok Mu, bu Ramazan da gönüllülerin de desteði ile dünyanýn dört Erkal Aykaç bir yanýndaki yetimlere Ramazan bereketi götürecek' þeklinde ifadeler kullandý.aykaç 'Ramazan ayý boyunca 400 bin ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kumanyasý ulaþtýrmayý hedefleyen Kimse Yok Mu, 2 milyon 500 bin kiþiye de sýcak yemek ikram edecek ve 50 bin kiþiye bayramlýk yardýmýnda bulunacak. Bu Ramazanda da Kimse Yok Mu, binlerce gönüllü ile Ramazan yardýmlarýný ihtiyaç sahiplerine ilk elden ulaþtýracak. Tüm Türkiye' de ve dünyanýn pek çok ülkesinde ihtiyaç sahiplerini Ramazan ayýnda da yalnýz býrakmayan Kimse Yok Mu gönüllüleri, tüm iyilikseverleri paylaþmanýn bereketine davet ediyor' dedi. Aykaç 'Tüm Türkiye' de ve 110 ülke de Ramazan bereketini paylaþan Kimse Yok Mu, 46 ülkede de yetimlere ulaþacak.' Þeklinde belirtirken 'Bu Ramazan da siz de sofranýzda bir yetime yer açýn ''diyen Kimse Yok Mu gönüllüleri Arnavutluk, Benin,Bosna Hersek, Burundi, Çad, Endonezya, Etiyopya, Demokratik Kongo, Dominik Cumhuriyeti, Fil Diþi, Filistin, Gana, Gine, Güney Afrika, Güney Sudan, Karadað, Kanada, Kamboçya, Kamerun, Kenya, Kýrgýzistan, Kosova, Liberya, Madagaskar, Malawi, Mali, Mýsýr, Moðalistan, Mozambik, Myammar, Nijer, Nijerya, Pakistan, Panama, Ruganda, Senegal, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Tanzanya, Tayland, Uganda, Venezüella ve Yemen' de yetimlerde sofralarýna kucak açacak' dedi. 'Derneðin Çorum'daki Ramazan ayýndaki faaliyetlerine de deðinen Aykaç, Çorum'da bin 500 adet kumanya peketi daðýtacaklarýný, Ramazan ayý boyunca bayramlýk elbise ve ayakkabý da vereceklerini ifade etti. Bu vesile ile hayýrsever insanlara da seslenerek, ihtiyaç sahiplerine yardým elini uzatýp sahurla iftar arasýnda kardeþliðin ve paylaþmanýn huzurunu yaþatmak için maddi ve manevi destek beklediklerini söyledi. Bir kumanya bedelinin 60 lira olduðunu belirten Aykaç, veren el ile alan eli buluþturmak için Ramazan ayýnýn çok daha iyi bir fýrsat olduðunu, iyiliðin bir ucundan tutmak az veya çok içinde olmak isteyenlerin Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi No:86/A adresindeki dernek merkezine gelebilecekleri gibi Bankasya Çorum Þubesi'ndeki nolu hesaba da katkýda bulunabileceklerini belirtti.haber Servisi Cengiz Özkan türkü sevenlerle buluþtu Rektör Alkan TRT Okul'a konuk oldu Türk Halk Müziðinin sevilen sanatçýlarýndan Cengiz Özkan, 34. Çorum Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamýnda Aþýk Mahsuni Þerif Parký'nda bir konser verdi. Sazý ve sözüyle Çorumlularý büyüleyen Cengiz Özkan, Aþýk Veysel, Aþýk Mahsuni Þerif, Daimi, Neþet Ertaþ gibi birçok halka malolmuþ aþýk ve ozanlarýn en güzel türkülerinden örnekler sundu. Çorum'da ilk kez konser veren ve halkýn yoðun ilgisiyle karþýlanan Cengiz Özkan, kendine has yorumlarýyla katýlýmcýlarý büyüledi. Konseri izleyen vatandaþlar da Cengiz Özkan'ý fotoðraf makinalarý, kameralarý ve cep telefonlarý ile görüntüleyerek bu aný ölümsüzleþtirdi. Çorumlular, yoðun ilgiyle karþýladýklarý Cengiz Özkan'ýn tüm türkülerini eksiksiz dinlerken, zaman zaman da sanatçýya eþlik ettiler. Konseri; Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Kültür Bakanlýðý Baþmüfettiþleri Rýza Yaþar, Enes Keten, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Belediye Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Hitit Kültür Merkezi Baþkaný Hacý Odabaþ ile çok sayýda vatandaþ izledi. Vatandaþlar, bu güzel konseri düzenleyen Belediye'ye teþekkür ederken, Cengiz Özkan'ý da tekrar Çorum'da görmek, baþka konserlerde, gelecek festival etkinliklerinde izlemek istediklerini dile getirdiler. Uður Çýnar Mahir ODABAÞI YILDIRIMDAN KORUNMA (2) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Eðer dýþarýda yakalanýrsanýz: - Tek baþýna uzun aðaç, bayrak direkleri, telefon direkleri gibi uzun objelerden güvenli bir uzakta durunuz. - Eðer açýkta ve güvenli bir ortamda deðilseniz bir grup aðacýn altýnda az yer kaplayacak þekilde ayakta durun ya da ayaklarýnýzý birleþtirerek oturun. Kesinlikle yere yatmayýnýz. - Vadiler ve hendekler gibi alçak alanlarda barýnak bulmaya çalýþýn. Alandaki en yüksek obje olmayýn. - Sudan uzak durun. Denizdeyseniz birbirinizden en az 1,5 metre uzakta durmalýsýnýz. - Traktörler, kazma-kürek metal çitler, çim biçme makinesi, motosikletler, bisikletler gibi elektrik üreten objelerden uzak durun. - Açýk alanlarda þemsiye açmayýn, þemsiyenin tepesindeki metal çubuk, anten gibi yýldýrýma davetiye çýkarabilir. - Yýldýrým esnasýnda tamamen metal kaplý arabanýn içerisinde güvendesiniz. Tekerlekler lastik olduðu için elektriði topraða iletmez. Tekerlekler elektrik yükünü sýfýrlar. (Arabada bulunan akým iletebilecek herhangi bir metale dokunmayýn, arabanýn camlarýnýn sýký sýký kapalý olmasýna dikkat edin. Kauçuk tabanlý ayakkabý ve lastik tekerlek çemberi yýldýrýmdan korunmayý saðlamaz.) - Herhangi bir barýnaktan uzak düz bir tarlada yakalanýrsanýz ve saçlarýnýzýn dik durduðunu hissediyorsanýz yýldýrým size çarpmak üzere olabilir. Derhal ayaklarýnýz birleþik yere diz çökün, ellerinizi dizlerinizin üstüne koyun ve öne doðru eðilin. Yüzükoyun yatmayýn. - Yaðmur altýnda yürürken cep telefonuyla konuþmak risk taþýr. Kapatýn veya çok kýsa konuþun. - Bir grupla dýþarýdaysanýz, insanlarý birbirinden oldukça uzak tutacak þekilde daðýlýn. Toplu halde bulunmayýn. Eðer içerideyseniz: - Kesinlikle gerekli olmadýkça dýþarý çýkmayýn. Bu havalarda en emniyetli yerler iç ortamlar ya da büyük araçlarýn içidir. - Evdeyseniz camlarý kapatýn, pencere kenarýndan uzak durun. Duþ almayýn, bulaþýk yýkamayýn. Su elektrik akýmýný kolayca iletir. - Balkona çýkmak tehlikeli olabilir. Özellikle çamaþýr teline asýlý þeylere dokunmayýn. Balkon demiri ve pervazlarda da elektrik yüklü olabilir. Sizinle dýþarýsý arasýna mümkün olduðu kadar çok duvar koyun. Ýlkyardým: Hemen 112 ACÝL YARDIMI arayýnýz. Kendinizi tanýtýp, yaralýnýn bulunduðu adresi ve yaralý hakkýnda istenen bilgileri doðru olarak verin. Yýldýrým kurbanlarý daima ölüm halinde deðillerdir. Eðer bir kiþi yýldýrým tarafýndan çarpýlýrsa, o kiþi hiçbir elektrik yükü taþýmaz ve bu nedenle ona dokunabilirsiniz. O kiþi yýldýrým tarafýndan çarpýlma neticesinde yanmýþ ve þiddetli bir elektrik þoku almýþ olacaktýr. Usulüne uygun yapýlacak bir ilkyardýmla düzelebilecek bir kalp durmasý söz konusu olabilecektir. Yýldýrýmdan etkilenip, ölmüþ gibi görünen, fakat nefes alýp veren çoðu insana, eðer çabuk hareket edilerek doðru ilkyardým yapýlýrsa muhtemelen kendilerine geleceklerdir. Ýlkyardým, beyinde geri dönülmez bir zarar oluþmasýný önlemek için 4 ile 6 dakika içerisinde bu nefes alamayan kiþilere verilmelidir. Suni teneffüs, eriþkinlerde her beþ saniyede bir; bebek ve küçük çocuklarda ise, her üç saniyede bir uygulanmalýdýr. Eðer Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TRT Okul kanalýnda canlý yayýnlanan 'Rektörler Anlatýyor' programýna konuk oldu. Rektör Alkan katýldýðý programda üniversite birimlerine iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak öðrencilere sunulan imkanlarý anlattý. Çorum'un tarihine iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunan Alkan, pek çok medeniyete ev sahipliði yapan Çorum'un ulaþým ve yaþam koþullarýnýn elveriþliliðine dikkat çekerek, son dönemde büyük bir atýlým yapan kentin tarihi dokusunun da önemli bir avantaj saðladýðýný belirtti. Üniversitelerin doðru konuþlanýrsa bulunduðu þehre atýlým, geliþim vesilesi olacaðýný anlatan Alkan, Hitit Üniversitesi'nin bu bilinçten hareketle büyük hedefleri doðrultusunda çalýþmalarýný sürdürdüðünü ifade etti. Üniversitenin öðrencisine bakýþ açýsý kazandýrarak dünyalýlýk bilinci vermeyi çok önemsediðini aktaran Rektör, eðitimin uluslararasýlaþmasý kavramýna inanarak dünya ölçeðindeki benzer okullardan mezun olanlarla eþit þartlarda mezun olmalarý yönünde çalýþmalarýný sürdürdüðünü kaydetti. Üniversitenin bulunduðu coðrafyaya ve sektöre ön ayak olarak tüm paydaþlarýndan aldýðý güçle kiþi, öðrenci ve insan odaklý bir anlayýþla çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirten Rektör, öðrencileri en iyi þekilde yetiþtirme arzusu ile her zaman iletiþime açýk olduðunu, üniversite WEB sayfasýndan her türlü güncel bilgiye ulaþýlabilineceðini ifade etti. Alkan, öðrencilerin sevdikleri meslekleri yapmalarý gerektiðine dikkat çekerek, tercih döneminde baþarýlar diledi. Haber Servisi kurban nefes almýyorsa ve nabýz yoksa kalbe ve akciðere canlandýrma gereklidir. Bu suni teneffüs ile harici kalp masajýnýn bir kombinasyonudur. Bu týbbi müdahale, iyi yetiþtirilmiþ kiþilerce uygulanmalýdýr. Sadece sersemlemiþ ve yaralanmamýþ gibi görünen kurbanlar da ilgiye ihtiyaç duyabilirler. Özellikle kývrýmlarýn ve mücevheratlarýn yakýnlarýndaki el ve ayak parmaklarýný yanýklar için kontrol ediniz. Þok için ilkyardým veriniz (ayaklarý 30 cm yukarý kaldýrýnýz) Kurbanýn yürümesine izin vermeyiniz. Özetin Özeti: Görevinizle ilgili iþlerin her þeyini, göreviniz dýþýndaki iþlerin bir þeyini öðreniniz. Unutmayýnýz ki; o bir þey bir gün, her þeyin önüne geçip hayat kurtarýrsa, sizde o hayatýn kahramaný olursunuz. Gönül ister ki; þimþek çaksýn, gök gürlesin, yaðmur yaðsýn. Çünkü her birinin ayrý ayrý faydasý var. Bunun yanýnda; köyde çobanlýk yapan Ahmet'ten, Ankara'da yöneticilik yapan Mehmet Bey'e kadar topyekün temel afet bilincine sahip olalým ki; þimþeðin, yaðmurun AFET YÜZÜNÜ deðil, bereketini, nimetini yani AFÝYET YÜZÜNÜ görelim Ne dersiniz efendim? Yoksa çok mu yazýyorum, çok mu konuþuyorum? * ''Yaðmurda, At üstünde giderken, arkandan yürüyenleri hor görme Gümbürtüye gidiverirsin, bir YILDIRIM isabet ederse''

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Samanyolu Koleji öðrencilerinden örnek davranýþ Açýk havada 'Hükümet Kadýn Ýki'yi izlediler 34. Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamýnda Fuar Alaný'nda bulunan Anfi Tiyatro'da vatandaþlar "Hükümet Kadýn-2"filmini izleme keyfine vardýlar. "Hükümet Kadýn 2" filminin gösterimi gerçekleþtirildi. Filmi izleyenlere Çorum Belediyesi tarafýndan çekirdek ve gazoz ikram edildi. Çorumlular, açýk havada, gazozlarýný yudumlayýp, çekirdeklerini çitleyerek film izleme keyfini yaþadýlar. Hükümet Kadýn-2 film gösterimine Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül ve eþide katýldý. Haber Servisi Çorum Samanyolu Koleji Ýlköðretim Okulu 1.sýnýf öðrencileri mavi kapak kampanyasý düzenleyerek 84 yaþýndaki yürüme engelli Elif Bars'ýn umudu oldu. Yürüme özürlü hastalar için tekerlekli sandalye hediye etmek için mavi kapak toplama kampanyasý düzenleyen öðrenciler, kampanya boyunca topladýklarý mavi kapaklarý biriktirdi. Öðrenciler kampanya için öncelikle Türkiye Sakatlar Derneði Çorum Þubesi ile irtibata geçti. Dernek yetkililerinden topladýklarý mavi kapaklar karþýlýðýnda tekerlekli arabayý nasýl alacaklarýný öðrenen çocuklar, kapaklarý toplamalarýnýn ardýndan bir kiþinin tespit edilmesini talep etti. Türkiye Sakatlar Derneði Çorum Þubesi de 84 yaþýnda Elif Bars isimli ihtiyaç sahibi bir nineyi belirleyerek öðrencilere bilgi verdi.çorum Samanyolu Koleji'nde Türkiye Sakatlar Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Yusuf Hoþnut'unda katýldýðý törenle, kampanya sonunda alýnan tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi Elif Bars'a teslim edildi. Teslim töreninde konuþan Yusuf Hoþnut, öðrencilerin küçük yaþta olmasýna raðmen bu duyarlýlýðý göstermelerinin çok önemli olduðunu söyledi. Hoþnut ''Öðrencilerimiz yaptýklarý bu çalýþmayla hem çevre kirliliðinin önlenmesine, hem de geri dönüþümle ekonomiye katký saðladýlar. Ýhtiyaç sahibi büyüklerinin hayatýný kolaylaþtýracak büyük ve anlamlý bir yardým yaptýlar. Kampanyaya katýlan bütün çocuklarýmýza teþekkür ediyor, onlarý yetiþtiren ailelerine ve öðretmenlerine þükran duyuyorum. ''dedi. Kampanyaya katýlan küçük öðrenciler, tekerlekli sandalyenin Elif Bars'a teslimi sýrasýnda duygulu anlar yaþadý. Okul müdürü Þeref Aydur, öðrencilere küçük yaþlarda evrensel insani deðerler kazandýrmanýn çok önemli olduðunu, bu yaþlarda kazanýlan güzel davranýþlarýn ömür boyu kalýcý olduðunu ifade etti. Samanyolu Koleji olarak öðrencilerine sosyal sorumluluklar kazandýrmaya çalýþtýklarýný anlatan Aydur ''Ýnsana sevgi ve saygý duymayý, hoþgörüyü, merhameti, empatiyi uygulamalý projelerle öðretmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede 1'nci sýnýfta öðrenim gören minik öðrencilerimiz güzel bir çalýþma yaptýlar. Bu örnek çalýþmayý baþlatan Salih Balcý ve Göktuð Öztekin isimli öðrencilerimiz baþta olmak üzere bütün öðrencilerime teþekkür ediyorum. ''ifadelerini kullandý. Uður Çýnar Karakaþlar fuara damgasýný vurdu Karakaþlar Fiat, fuara damga vurdu, yoðun ilgi gören Karakaþlar Fiat standý, araçlarýný sahipleriyle buluþturmaya devam ediyor. Petronas Madeni Yaðlar Karadeniz Bölge Müdürü Serdar Önder fuar alanýnda pasta kesimiyle baþlayan görkemli bir teslimatla Bravo model HP Multýjet Dualogýc Sunrooflu versiyon aracýný teslim aldý. Bu yýl 34. 'sü düzenlenen Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivalindeki tek otomotiv standý olan Fiat Karakaþlar, müþterilerini en iyi þekilde aðýrlamaya devam ediyor. Çorum'da tesadüfen bulunarak fuarý ziyaret eden Önder, Fiat kampanyalarýný çok cazip bulduðunu fýrsatý deðerlendirdiðini aktardý. Fuar alaný Fýat Standýnda gerçekleþen teslimatta anahtarlarýný teslim eden Satýþ Müdürü Asým Avcý cazip fiyat ve kampanyalarý kaçýrmamalarý gerektiðini belirtti. Teslimat renkli karelere sahne olarak devam etti.haber Servisi Baþkentten Hititlerin baþkentine gezi Çorum Vakfý Ankara Þubesi'nin Çorum'u tanýtmak ve müzeyi ziyaret eden ziyaretçi sayýsýný arttýrmak amacýyla hazýrlanan "Türkiye'nin Baþkentinden Hititlerin Baþkentine Yolculuk" adlý proje devam ediyor. Konuyla ilgili yazýlý bir basýn açýklamasý yapan Çorum Vakfý Ankara Þubesi Baþkaný Alper Bilan, Çorum'a ilk ziyareti Baþkent Üniversitesi Özel Ayþe Abla Koleji öðrencilerinin yaptýðýný hatýrlatarak, gezinin oldukça faydalý olduðunu bildirdi. Bilan, gezinin düzenlenmesinde emek ve katkýsý olanlara teþekkür etti. Bilan'ýn açýklamasý þöyle: "Çorum Vakfý Ankara Þubesi olarak kentimizi tanýtmak ve müzemizi ziyaret eden ziyaretçi sayýsýný arttýrmak amacýyla hazýrladýðýmýz "Türkiye'nin Baþkentinden Hititlerin Baþkentine Yolculuk" adlý projenin etkileri Ankara'da devam ediyor. Farklý okullardan ziyaret için talepler alýyoruz. Bilindiði üzere ilk ziyareti Baþkent Üniversitesi Özel Ayþe Abla Koleji öðrencileri yapmýþtý. Bu organizasyonu Çorum Valiliði, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Hitit Üniversitesi, Boðazkale Kaymakamlýðý ve Belediyesi, Anitta Hotel, Mavi Ocak Tesisleri, Paþa Ýskender ve Çorum Birlik Kiremit A.Þ. destekledi. Öðrenciler kendilerine bu olanaðý saðlayan ve müzeye kadar gelerek öðrencilerle ilgilenen Sayýn Valimiz Sabri Baþköy'e, üniversitede çocuklarý aðýrlayan Sayýn Rektör Reha Metin Alkan'a, sponsor olan Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanýmýz Sayýn Çetin Baþaranhýncal'a, Uður Barlýk, Mustafa Mavi, Mehmet Ali Yýldýrým, Arap Gürlek'e, Turizm Ýl Müdürümüze, Müze Müdürümüze ve Boðazkale Belediye Baþkanýmýza birer plaket takdim etmiþlerdi. Okul yönetimi bu gezi kapsamýnda 2 gün önce bizi de okullarýna çaðýrarak geziye katýlan veliler ve okul yönetimi adýna teþekkür ederek bir plaket takdim ettiler. Etkinliði okul vveb sayfasýna koymuþ ve okulun içerisinde bu geziyi anlatan bir köþe hazýrlamýþlar ayrýca bütün öðrenciler Facebooklarýnda bu gezinin fotoðraflarýný paylaþmýþlardýr. Bu da Çorum tanýtýmý açýsýndan çok önemli bir adým. Bu vesileyle, sayýn Valimize, Rektörümüze, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanýmýza, Boðazkale Belediye Baþkanýna, Ýl Kültür Müdürüne, Müze Müdürümüze, Uður Barlýk, Arap Gürlek, Mustafa Mavi ve Mehmet Ali Yýldýrým'a kentimizin ve müzemizin tanýtýmýna ve bizlere verdikleri desteklerden ötürü, Ayþe Abla Koleji'ne, çocuklarýn kentimizi ziyaret etmelerine verdikleri katkýlardan dolayý, deðerli basýn mensuplarýmýza da yaptýklarý haberler nedeniyle teþekkür ediyorum.yasin Yücel Nuray & Ufuk çifti hayatýný birleþtirdi Çorum Haber Gazetesi Haber Müdürü Volkan Sýnayuç'un kayýnbiraderi, DSÝ'den emekli Cengiz Akkuþ'un oðlu Polis Memuru Ufuk Akkuþ ile Erzurum'da görev yapan Sivaslý merhum Ýlhan Acavut'un kýzý Nuray dünyaevine girdi.tülay & Ýlhan Acavut çiftinin kýzlarý olan Erzurum Aþkale Aile Saðlýðý Merkezi'nde hemþire olarak çalýþan Nuray Acavut ile Sevgi & Cengiz Akkuþ çiftinin oðullarý Erzurum Aþkale'de Polis Memuru Ufuk Akkuþ geçtiðimiz Temmuz ayýnda evlilik yolunda ilk adýmý atarak niþanlanmýþtý. Genç çiftin nikahlarý da geçtiðimiz aylarda Erzurum'da kýyýlmýþtý. Nuray& Ufuk çiftinin düðün törenleri ise önceki gün gerçekleþtirildi. Genç çiftin düðünleri Perþembe günü Sivas'ta Hisar Düðün Salonu'nda düzenlenen kýna gecesi ile baþladý. Cuma günü damadýn Kale Mahallesi Lozanevler semtinde yemek ve kýna gecesi düzenlendi. Cumartesi günü ise Haber Müdürümüz Volkan Sýnayuç'un evinde gelin alma töreni yapýlarak konvoy eþliðinde Hýdýrlýk ziyareti gerçekleþtirildi. Ayný gün akþam ise Alis Düðün Salonu'nda düðün merasimi yapýldý. Acavut ve Akkuþ ailesinin eþ, dost ve akrabalarý ile davetlilerinin hazýr bulunduðu düðün töreni canlý müzik eþliðinde geç saatlere kadar devam etti. Tek Yýldýz Gazetesi, genç çifti kutlar, bir ömür boyu mutluluklar diler. Haber Servisi

7 Ünlü þarkýcý Yýldýz Tilbe geçtiðimiz cumartesi akþamý Çorum'da bir konser verdi. 34. Uluslar arasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamýnda organize edilen Yýldýz Tilbe konseri Fuar Alaný'nda gerçekleþtirildi. Konsere Ýl Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Valisi Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, bazý daire müdürleri ve binlerce müzik sever izledi. Yýldýz Tilbe, þarkýlarýný alaný dolduranlarýn büyük coþkusuyla birlikte seslendirmesi güzel bir ahenk oluþtururken, Tilbe'nin diðer þarkýlarýna da Çorumlular eþlik etti. Duygusal anlarýn da yaþandýðý konserde Tilbe, seslendirdiði parçalarla alanda bulunanlara unutulmaz bir gece yaþattý.konserin ardýndan Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül ve Fatma Baþköy, sahneye çýkarak Tilbe'ye çiçek verdi. Haber Servisi Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Gönül Elçileri Projesinin 2. Ayaðýný oluþturan 'Kadýn ve Güçlenme' alt bileþeninin 'Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi' kapsamýnda Alaca Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen yýl sonu sergi açýlýþý gerçekleþti.açýlýþa Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy'e Ýl Jandarma Komutaný'nýn eþi Leyla Çelik, Çorum Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül'ün eþi Halime Gül ile Kýz Meslek Lisesi Müdür Baþ Yardýmcýsý Özlem Zeren eþlik etti. Fatma Baþköy ve gönül elçilerini, Alaca Ýlçe Halk Eðitim Merkezi önünde Ýlçe Kaymakamý Ayhan Yazgan ve eþi Dilek Yazgan, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Ýlçe Garnizon Komutaný Osman Özgür Kýlýnç, Emniyet Müdür Vekili Mustafa Var, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Selçuk Güneþ, CHP Ýlçe Baþkaný Ýsmail Çimen, MHP Ýlçe Baþkaný Alim Okur, diðer daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, kursiyerler ve vatandaþlar karþýladý. Alaca Halk Eðitim Merkezinin eðitim dönemi yýl sonu sergisinin açýlýþ kurdelesi Fatma Baþköy, Kaymakam Ayhan Yazgan, eþi Dilek Yazgan ve Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz tarafýndan kesildi.açýlýþýn ardýndan protokol üyeleri ile birlikte birbirinden güzel el emeði ürünleri yakýndan inceleyen Fatma Baþköy, açýlýþa davet edilmesinden dolayý duyduðu mutluluðu ifade etti. Baþköy, her çalýþmanýn ayrý bir emeðe ve güzelliðe sahip olduðunu belirterek, emeði geçen tüm öðretmen ve kursiyerleri tebrik etti.sergi Language Centre'de 7'de 77'ye yaz kurslarý Language Centre'de yaz kurslarý dönemi baþlýyor.konuyla ilgili yazýlý basýn açýklamasý gerçekleþtiren Language Centre'de Müdürü Halil Ýbrahim Aþgýn 'Zorlu bir eðitim-öðretim ve sýnav dönemi geride kaldý. Uzun yaz tatilinin baþlangýcýndayýz. Tatil elbette dinlenmek, eðlenmek demek; ama ayný zamanda birçoklarý için Language Centre'de Ýngilizce ve Bilgisayar öðrenmek demek. Language Centre'nin geleneksel Ýngilizce / Bilgisayar Yaz kurslarý 30 Haziran'da baþlýyor. 7'den 70'e herkese kendi yaþ grubuna, seviyesine ve Ýngilizce öðrenmedeki amacýna göre birçok farklý grupta Ýngilizce kurslarý veriyoruz' þeklinde ifadeler kullandý.aþgýn 'Ýlk ve ortaokul öðrencileri için 50 ve 72 saatlik, lise ve üniversite öðrencileri için 72 saatlik ve üniversite öðrencileri ve yetiþkinler için ise 72 ve 120'þer saatlik farklý düzeylerde Ýngilizce kurslarýmýz var' þeklinde nitelerken fiyat ve ödeme koþullarýnda kolaylýk yapýldýðýnýn altýný çizdi.müdür Aþgýn 'Yazýn eðlenerek ingilizce/bilgisayar öðrenmek isteyen tüm çocuklarýmýzý ve gençlerimizi Language Centre'a yenilenen modern ortamýnda ve donanýmlý sýnýflarýnda yabancý dil ve bilgisayar öðrenmeye bekliyoruz. Detaylý bilgiyi (pbx) numaralý telefonumuzdan ya da internet sitemizden edinebilirsiniz' þeklinde konuþtu. YDS HAZIRLIK KURSUMUZ 30 HAZÝRANDA BAÞLIYOR Language Centre Müdürü Halil Ýbrahim Aþgýn 'Language Centre'de en iddialý olduðu programlardan birisi de YDS Hazýrlýk kurslarýdýr. Akademik ya da bürokratik kariyer düþünenlerin mutlaka baþarýlý olmasý gerektiði YDS Eylül ayýnda yapýlacak'dedi.aþgýn 'Bu sýnava hazýrlýk amaçlý kurslarýmýz da 30 Haziran'da baþlýyor. Intermediate düzeyde olanlarýn katýlabileceði bu kurslarýmýzýn toplam süresi 120 saattir. Hafta içi hergün 3'er saten haftada 15 saat verilecek kurslarýmýzda kayýtlarýmýz dolmak üzeredir. Language Centre YDS Hazýrlýk kurslarýna katýlýn, kariyer basamaklarýnda siz de bir adým öne geçin' þeklinde ifadeler kullandý.aþgýn 'Her düzeyde Ýngilizce kurslarýna ilaveten Language Centre'de bilgisayar eðitimi ayrýcalýðýndan da faydalanabilirsiniz. Bilgisayar Ýþletmenliði kurslarýmýzda kampanyamýz devam ediyor. 160 saatlik Bilgisayar Ýþletmenliði sertifika programýmýz sadece 300 TL, hem de 3 taksitle ödeme imkâný sunuyoruz. Yine bilgisayarlý muhasebe kursumuz da önümüzdeki günlerde baþlayacak.bilgisayar ve/veya Ýngilizce kurslarýmýza kayýt olmakta acele edin. Sýnýrlý sayýda kalan kontenjanlarýmýzdan siz de yararlanýn' þeklinde sözlerini tamamladý.haber Servisi. Yýldýz Tilbe hayranlarýný coþturdu Alaca Halk Eðitim Merkezi yýl sonu sergisi açýldý me toplantýsýnda; gelecek Eylül ayýnda Merkeze devam eden ve herhangi bir nedenle eðitimi yarým kalmýþ kadýnlarýn açýk öðretim uygulamasýyla eðitime dâhil edilmeleri, ilkokul mezunu olan kadýnlarýn açýk ortaokula, ortaokul mezunu olanlarýn da açýk lise ya da mesleki açýk öðretim programlarýna kayýtlarýnýn yapýlmasý, ihtiyaç duyulan derslerde kurslar açýlmasý, malzeme ve materyal saðlanmasý, mesleki açýk liseye kayýt yaptýrýp, yüzyüze eðim alan kadýnlarýn çocuklarýna kreþ imkâný saðlanmasý konularýnda fikir birliðine varýldý. Yapýlan çay ikramýnýn ardýndan iki þehit ailesinin evlerine ziyaret için Evci köyüne gidildi. Haber Servisi GÖLET YÜKSELTÝLMESÝ VE SULAMASI YAPTIRILACAKTIR DSÝ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ ÇORUM-ALACA KIZKARACA GÖLETÝ YÜKSELTÝLMESÝ VE SULAMASI yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: Söðütözü ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numarasý : 0 (312) (312) c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan inþaa edilen göletin mevcut do lu savaðýnýn yeniden inþaasý parapet duvar ile 1,6 m yükseltilmesi ile 148 ha arazinin sulama sahasýna açýlmasý amaçlanmaktadýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : ÇORUM-ALACA c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer tesli mi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-8 Nolu Oda Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: Söðütözü Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði nde yer alan AIX Grubu iþler kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin 29 uncu maddesi uyarýnca, ihale konusu iþ veya benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri; Ýnþaat Mühendisliðidir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/AN- KARA adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: Söðütözü Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn: 659 Resmi ilanlar de Fatma Baþköy'den þehit ailelerine ziyaret Gönül Elçileri ekibi,þýrnak'ýn Küpeli Daðý eteklerindeki Görmeç köyünde bulunan 4'üncü Motorize Piyade Taburu'nda nöbette silahýyla oynarken ateþ alan silahtan çýkan merminin sekip vücuduna isabet etmesi sonucu þehit olan Eren Ýðneci'nin anne ve babasýna ziyaret etti. Anne Bediha Ýðneci ve baba Yahya Ýðneci tarafýndan sevgiyle karþýlanan Gönül Elçileri ekibine Kaymakam Ayhan Yazgan da eþi ile eþlik etti. Ýkinci ziyaret, Mardin Yeþilli ilçesi Dereyaný Mahallesi Karakolu'nda görev yaparken kendi silahýndan çýkan kaza kurþunu ile hayatýný kaybeden Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan'ýn evine gerçekleþti. Yýldýzhan Mahallesinde ikamet eden þehidin annesinin yanýna giden Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi, þehidin annesi Gülseren Erdoðan'a ve evde bulunan yakýnlarýna taziyede bulunuldu. Ziyaretlerde konuþan Fatma Baþköy, "Dinimizce 7 ve kültürümüzce manevi rütbelerin en büyüðü þehitliktir. Çünkü bu rütbeler can karþýlýðýnda elde edilmektedir. Þehitlik Allah katýnda Peygamberlikten sonra gelen yüce makamdýr." diyarek þehit ailelerini teselli etti. Baþköy, "Ziyaretimiz vesilesi ile bir kez daha þehitlerimizi rahmet ve minnetle anýyorum, þehit anne ve babalarýný da böyle evlat yetiþtirdikleri için kutluyorum. Devletimizin þefkat eli her daim þehit ve gazi ailelerimizin üzerinde olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekâsý þehit ve gazilerimiz ve görevde olan askerlerimizle ebedi olacak." dedi. Haber Servisi

8 YAÞAM 8 Temel sahilde yürürken bir þiþe bulur. Merak edip mantarýný çýkarýnca birden içinden bir cin çýkar ve : - Beni kurtardýn. Üç dilek hakkýn var. - Cebimde param hiç bitmesin. Cin parmaðýný þýklatýr. Temel elini cebine atar, para doludur. Bütün parayý çýkarýp tekrar sokar, yine para doludur. Temel ikinci isteðini Kelime Avý düþünür : - Bir þiþe rakým olsun ama hiç bitmesin Cin parmaðýný þýklatýr ve Temel'in önünde bir þiþe raký belirir. Temel þiþeyi açar ve yere döker ama þiþeyi doðrultur doðrultmaz yine dolmuþtur. Bir daha döker ve þiþe yine dolar. Bunun üzerine: - Bu þiþeyi çok sevdim. Bir tane daha istiyorum. Günün Sudoku Bulmacasý Ýnterneti çocuklarýnýzdan iyi bilin Ýnternet, günümüzde ailelerin bir ferdi gibi oldu. Ancak internetin yararlarý kadar zararlarýnýn da olduðu bilinen bir gerçek. Ailelerin internet konusunda almasý gereken birçok önlem bulunuyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, internet konusunda aileleri uyarmak için Aile ve Ýnternet rehberi hazýrladý. Rehberde ailelere önemli tavsiyeler bulunuyor. Çocuðun Facebook, Twitter adresi varsa ebeveynlerin de bu hesaplarý açmasý, çocuða rehberlik edecek þekilde internetin öðrenilmesi ile çocuk ve gencin internet kullanýmýný aileden fazla bilmemesi verilen tavsiyelerin baþýnda yer alýyor. Rehberde, ailelerin dikkat etmesi gereken bir konu olarak da çocuðun kullandýðý kelimelere dikkat çekiliyor. Çocuðun Ýngilizce küfürler etmeye baþlamasý, farklý kelimeler kullanmasýnýn, oynadýðý oyunlardan kaynaklanabileceðine iþaret ediliyor. Ýnterneti artýk küçük yaþlarda öðrenen çocuklar için de önlem alýnmasý gerektiðine iþaret edilen rehberde, Çocuðunuzu teknolojiyle tanýþtýrmadan önce mutlaka aðaca týrmanmasýný saðlayýn, birlikte balýk tutun, rüzgârda ve yaðmurda yürüyün, kamp yapýn, bir kuþu elle besleyin, uçurtma uçurun, böcekleri inceleyin, çamurda oynayýn, ip atlayýn. ifadeleri yer alýyor. Ýnternet kullanýmý için çocuklarýn imzalamasý gereken sözleþmede þu ifadeler yer alýyor: Beni rahatsýz eden herhangi bir bilgi ile karþýlaþýrsam hemen aileme ya da Hikâye, çocuðun muhakeme becerisini artýrýyor Hikâye kitaplarý çocuklarýn hem psikolojik hem de sosyal geliþiminde önemli bir yer tutuyor. Sorumluluk sahibi olma, yalan söylememe ve olaylardan doðru çýkarým yapma gibi davranýþlarýn geliþmesine katký saðlayan hikâyeler, çocuklarýn yaþlarýna uygun seçildiðinde kiþilik geliþimini de doðru yönde etkiliyor. Hemen her çocuk, hikâye ve masallarla büyüyüp, hayal dünyasýna birçok kahramaný konuk eder ve onlarla rüyalara dalar. Bu hayaller ve hayali kahramanlar, o çocuðun ayný zamanda kiþiliðinin de oluþmasýnda büyük rol oynar. Hikâyelerin çocuðun zekâsýný geliþtirmesi, algýlama ve dikkat gücünü artýrmasý, sözcük daðarcýðýný zenginleþtirmesi, öðrenme isteðini ve merak duygusunu artýrmasý yönüyle çocuk geliþiminde önemli bir yeri var. Klinik Psikolog Fazilet Seyidoðlu, hikâye kitaplarýnýn 3-4 yaþýndan itibaren çocuk ve ebeveyn arasýnda bir sohbet aracý olduðunu belirterek, Hikâyelerle çocuðun dünyasýna girilir ve kiþilik geliþimi desteklenir. Çocuk, hikâyelerde kendini güvenilir bir yetiþkine anlatacaðým. Ýnternet konusunda haklara sahip olmak için hareketlerimde de sorumluluk sahibi olmam gerektiðini anlýyorum. Ýnternet kullandýðým zaman herhangi bir acý ya da rahatsýzlýk hissedersem aileme anlatacaðým. Kötü ve beni rahatsýz eden mesajlarý cevaplamayacaðým. Böyle bir mesaj almak benim hatam deðil. Eðer böyle bir durum olursa uygun gruplarla iletiþime geçebilsinler diye aileme ya da güvenilir bir yetiþkine anlatacaðým. Ýnternette yayýnlanan her bilginin doðru olmadýðýný anlayacaðým. Ýnternet kullanýmýmla ilgili olarak aileme düzenli bilgiler vereceðim. (CÝHAN) bulur. Hikâyedeki karakterle özdeþleþir, bütünleþir, ondan etkilenir. diyor. Hikâyelerin çocuklarýn hayal gücünü geniþlettiði için dikkatli seçilmesini öneren Seyidoðlu, Aileler hikâye anlatmak, masal okumak için çocuklarýna muhakkak zaman ayýrmalý, anlatýlan hikâye ile ilgili çocuklarýyla konuþmalýlardýr. Hikâyeler çocuklarýn kendi dünyalarýnda karþýlaþtýklarý güçlükleri çözmesine yardýmcý olup muhakeme, mantýk, neden-sonuç iliþkisi kurma becerilerini geliþtirir. þeklinde konuþuyor.aile hikâye ve masallar aracýlýðýyla çocuklarýna iletmek istediklerini, örneðin iyi ile kötü, çalýþkan ile tembel, sorumlu ile sorumsuz karakterlerini, çocuklarýnýn dünyasýnda canlandýrarak hikâyeler aracýlýðýyla iletebilir. Seyidoðlu, çocuklar için hikâye seçimiyle ilgili þunlarý öneriyor: 1-3 yaþta kalýn kartonlu veya bez kitaplar, bilinen resimlerin olduðu parlak, çocuðun dikkatini çekecek kitaplar tercih edilmeli. 3-5 yaþta hayatýn içinden bol resimli, hayal gücünü geliþtiren hikâye kitaplarý olabilir. (CÝHAN) Dizi 16:20 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Dizi 20:00 Seksenler Mihrap Yerinde Mihrap sýradan bir gün geçirdiðini sanýrken, hayatý aniden tepetaklak olur. Polis sorgusu, nezaret ve haciz þokunun ardýndan kocasý da sýrra kadem basmýþtýr. Mecburen çocuklarýný yanýna alýp, senelerdir uðramadýðý eski mahallesine döner. Fakat hiçbir þeyi býraktýðý gibi bulmaz. Sado dýþýnda... Büyük aþk, seneler geçse de bir damla eksilmemiþtir. Ama artýk her þey için çok geçtir. Mihrap için en önemlisi çocuklarýdýr artýk... Mihrap, çocuklarýna bakabilmek için çetin bir mücadeleye girer. 21:40 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Eðlence Kim Milyoner Olmak Ýster? Kim Milyoner Olmak Ýster'in bu bölümü ünlü oyuncu Kenan Ýmirzalýoðlu'nun sunumuyla ekrana geliyor. Programýn yarýþmacý koltuðunda ise Onur Danacý, Kardelen Kürtürel ve Erk Ozan Akdemir oturuyor. Dünyanýn en çok seyredilen ve en çok kazandýran bilgi yarýþmasý... Programa Türkiye nin farklý yerlerinden ya da farklý ülkelerden baþvuru yapýp, mülakatla seçilen yarýþmacýlar katýlýyor. Yine moral desteði için yarýþmacýlarýn yakýnlarý da stüdyoda yerlerini alýyorlar. Toplamda on iki soruyu yanýtlamak için yarýþmacýlara dört joker hakký sunuluyor. Ayrýca iki baraj hakký veriliyor. Baraj sorulara doðru yanýt verildiðinde o ana kadar kazanýlan ödül, her durumda yarýþmacýnýn oluyor. Tanju Okan Tanju Okan (d. 27 Aðustos 1938, Alaþehir - ö. 23 Mayýs 1996, Ýzmir), Türk þarkýcý, müzisyen ve sinema oyuncusuydu ve çok güçlü bir sese sahipti. HAYATI: Ýlköðrenimini Manisa'da, lise öðrenimini Balýkesir'de tamamladý. Daha sonra Ýtalya'da þan eðitimini alarak Türkiye'ye döndü. Ýlk önce, 1961'de, Ankara'da profesyonel müzik hayatýna baþlasa da bir yýl sonra Ýstanbul'a döndü. 1964'te Milli Orkestra'yla (Erol Büyükburç ve Tülay German ile bu sýrada tanýþmýþtýr) Balkan Müzik Festivali'ne katýldý. 1964'te 'Ýbibikler Öter Ötmez Ordayým' isimli ilk plaðý Sahibinin Sesi firmasýndan yayýmlandý. Bu sýrada Nur Erbay'la hayatýný birleþtirdi, Tansu ismini verdikleri bir oðullarý dünyaya geldi. Bu evlilik yaklaþýk 8 ay sürdü. 1960`larýn sonundan itibaren Þ.Akannaç ve Nino Varon`un yazdýðý Hasret (1970), Tuðrul Daðcý`nýn yazdýðý Koy Koy Koy (1972), Mehmet Teoman`un yazdýðý Kadýným (1974), Güzin Gürman'ýn yazdýðý Öyle Sarhoþ Olsam ki (1972) parçalarýyla geniþ kitlelerce tanýnýr oldu. Bütün Þarkýlarým albümü 1975'te çýktý. Ýkinci evliliði de 1976`da gerçekleþti, 14 ay sürdü. 1980'de 'Yorgunum' albümü Kent firmasýndan piyasaya çýktý. 1995'te Marþ Müzik'ten çýkan 'Ýþte Tanju Okan 95' son albümü oldu. Siroz hastalýðýna yakalanan Tanju Okan, 1995'te Ýzmir'in Urla ilçesine yerleþti. Kýsa bir süre sonra hayatýný kaybetti. Vasiyeti üzerine Urla`daki Ýskele Kabristan`ýna gömüldü. Bu ilçede bir Tanju Okan Parký ve Tanju Okan Heykeli bulunmaktadýr. MANTARLI BÝFTEK Malzemeler 2 Çorba Kaþýðý Sývý Yað 1 Adet Soðan Yarým Kg. Mantar 2 Diþ Sarmýsak 4 Adet Biftek 1 Su Bardaðý Rendelenmiþ Kaþar Tuz Yemeðin Tarifi Bir tencereye 2 çorba kaþýðý sývý yað koyup,birkaç dakika kýzdýrýn.daha sonra 1 adet soðaný yemeklik doðrayýp,yaðýn içine atýn.pembeleþinceye kadar kavurun.soðanlarýn yanýna yarým kg mantarý ekleyin.sürekli karýþtýrarak kavurun.dövülmüþ 2 diþ sarmýsaðý ve yeterli miktarda tuzu ilave edin.malzemeleri birkaç dakika daha kavurduktan sonra,ocaktan alýn. Baþka bir kabýn içinde 4 adet bifteði kendi suyuyla piþirin.daha sonra etlerin içine önceden hazýrladýðýnýz mantarlý malzemeyi koyun.mantarlarýn üzerine rendelenmiþ 1 su bardaðý kaþar peynirini serpin. Ýçleri dolan etleri geniþçe bir tepsiye koyun.önceden ýsýtýlmýþ 180 derecelik fýrýnda kaþarlar eriyene dek piþirin. Eðer Allah seni bana yazmýþsa, benden kaçýþýn yok! Lakin kader seni benden almýþsa, aðlamaya lüzum yok. Þems Tebrizi Aþk Bir Hayal Despero Yalan Selena Adanalý Kara Para Aþk Kýzlar ve Anneleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Kim Milyoner Olmak Ýster? Hayat Dersleri Kanal 7 de Sabah Zeynep Dr. Feridun Kunak Bülbülüm Altýn Kafeste Uður Arslan la Umut Var Þehidin Oðlu Kanal 7 Ana Haber Hayat Dediðin Sosyete Þaban Haber Saati Cennet Mahallesi Pepee Ayý Kardeþler Ender Saraç'la Saðlýklý Günler Kara Gözlüm Lezzet Haritasý Misafir Ol Bana Ayý Kardeþler Show Ana Haber Büyük Risk Mihrap Yerinde Hey Canlý Akasya Duraðý Ýrfan Deðirmenci Ýle Ýle Günaydýn Siyah Altýn Çok Güzel Hareketler Bunlar Gün Arasý Ben Bilmem Eþim Bilir Arka Sokaklar Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Ulan Ýstanbul Sarayýn Ýncisi Sabah Haber Gýda Günlüðü Osmanlý Tokadý Çorba Haber Leyla Ýle Mecnun Süper Dadý Seksenler Ana Haber Bülteni Hollanda - Þili Joker 22:50 Kamerun - Brezilya Merhaba Yeni Gün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Beþinci Boyut Ritmini Arayan Kalpler Yeþil Elma Aslý Hünel ile Mutfak Keyfi Ana Haber Bülteni Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Rüzgarýn Savaþçýsý

9 9 BES 22 yaþýnda Ertuðrul Alper, "ülkemizin eþitlik, özgürlük, laiklik ve barýþ mücadelesinin içinde de geçmiþte olduðu gibi bundan sonra da kararlýlýkla mücadelemizi sürdüreceðiz" dedi. Alper, yaptýðý yazýlý açýklamada þu bilgileri verdi: "199O'lý yýllarýn baþýnda baþlattýðýmýz sendikal haklar ve emek mücadelemizi siyasi iktidarlarýn her türlü baský ve þiddet politikalarýna raðmen sürdürüyoruz. Maliye, yargý, sosyal güvenlik, emekli sandýðý, turizm ve banka emekçileri olarak 1992 yýllýnda ardý ardýna kurduðumuz meslek sendikalarýný 22 Haziran 1998 yýlýnda iþkolu sendikasýna dönüþtürerek büro iþkolunda daha önce sendikalaþamamýþ bakanlýklar, genel müdürlükler, müsteþarlýklarla birlikte gelinen dönemde 55 kamu kurumunu kapsayan 200 binin üzerinde potansiyele sahip güçlü bir iþkolu sendikasý yarattýk.bes'in tarihi; büro emekçilerinin insanca yaþam, güvenceli iþ, güvenli gelecek, eþit, özgür, laik ve demokratik bir Türkiye, ülkemizde, bölgemizde dünyada barýþ, Kadýnlarýn eþitlik, çevre ve doða için verilen, engelli yurttaþlarýmýzýn engelsiz bir dünya mücadelesinin tarihidir... BES; tüm emekçilerin iþ güvencesi ve iþ güvenliði mücadelesinin, adil bir vergi, yargý, sosyal güvenlik sistemini savunur, vergi, yargý ve sosyal güvenlik sisteminden maðdur olan yurttaþlarýmýzýn, her türlü ayrýmcýlýða ve ötekileþtirmeye karþý maðdurun yanýndadýr... BES; eþit iþe eþit ücreti, iþyerlerinin demokratikleþmesini, iþyerlerinde dayanýþmayý, din, dil, ýrk ve mezhep ayrýmýna karþý, inançlara ve kültürlere saygýyý, halklarýn kardeþliðini savunur... BES; mobinge karþý, performans uygulamalarýna karþý, rotasyona karþý mücadele eder... BES; Hopa'da eþkýya, Gezi'de çapulcu, Soma'da, Þýrnak'ta madencidir. Büro Emekçileri Sendikasý 22 Haziran 2014 tarihi itibariyle 16 (22) yýldýr kararlýlýkla, inançla, umutla mücadele etmeye devam ediyoruz. Taþý delen suyun gücü deðil damlalarýn sürekliliðidir inancýyla bundan sonra da yýlmadan, emeðin evrensel deðerleri üzerinden, özelde büro emekçilerinin, genelde kamu emekçilerinin talepleri için mücadele etmeye devam edecektir. Ülkemizin eþitlik, özgürlük, laiklik ve barýþ mücadelesinin içinde de geçmiþte olduðu gibi bundan sonra da kararlýlýkla mücadelemizi sürdüreceðiz."haber Servisi Balyoz da tahliyelere AK Parti zemin hazýrladý ERDOÐAN: BALYOZ'DA TAHLÝYELERE AKP ZEMÝN HAZIRLADI Erdoðan, tahliye olan Balyoz davasý sanýklarý ile ilgili olarak "Bu zemini hazýrlayan Ak Parti iktidarý. Yoksa orada kalmaya devam edecektin." dedi. Baþbakan'ýn, "Bunlara salon, stat yok, geçti o günler" ifadeleri ile bu sene Türkçe Olimpiyatlarý'nýn Türkiye'de yapýlmasýna izin verilmemesinin konuþulduðu þu günlerde Erdoðan'ýn "Avusturya'da maalesef bize 10 bin kiþilik bir spor salonu tahsis edildi." ifadesi dikkat çekti. Böcek soruþturmasýnda gözaltýna alýnan polislerin serbest býrakýlmasýna da yargý süreci devam ederken tepki gösteren Erdoðan, "Benim itirazým var." ifadelerine yer verdi. AKP'nin Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsýna katýlan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, burada partililere hitap etti. Ýþte, Erdoðan'ýn konuþmasýnýn ilgili bölümleri: AVUSTURYA'DA BÝZE MALESEF 10 BÝN KÝÞÝLÝK SALON VERDÝLER Hafta içi Avusturya ve Fransa'daki vatandaþlarýmýzla hasret giderdik. Avusturya'da maalesef bize 10 bin kiþilik bir spor salonu tahsis edildi. Ama dýþarýda da vatandaþlarýmýz vardý. Konuþmanýn ardýndan dýþarýdaki vatandaþlarýmýza da hitap ettik. Adeta aþýkla maþukun bir aya gelmesi gibi bir tabloyu orada gerçekleþtirdik. Daha sonra Avusturya Dýþiþleri Bakaný'ný da kabul ettik ve oradaki vatandaþlarýmýzýn sorunlarýný da konuþtuk. Fransa'da Sayýn Hollande ile görüþtük. BALYOZ SANIKLARINA TAHLÝYE ZEMÝNÝNÝ AKP HAZIRLADI 230'u aþkýn insan Anayasa Mahkemsi'nin kararýyla dýþarý çýktý deðil mi. CHP MHP bakýyorsunuz havaya girmiþ referandumundan yüzde 58 ile sandýklardan bu çýkmasaydý bunlar çýkabilecek miydi. 2010'da 'hayýr' diyenler þu anda 'evet' oylarýnýn neticesini aldýlar. Bu ne demek. Biz iþte bu ülkenin huzuru için çalýþan partiyiz. 'Hayýr' dediler her türlü þeyi yaptýlar. AÝHM'e gitseydiler oradan böyle bir netice alabilirler miydi. Hayýr. AÝHM lehlerinde bir netice verse bile biz Türkiye olarak belli bir bedel verirdik ve içeride kalmaya devam ederlerdi. Biz onlardan teþekkür bile beklemiyoruz. Sadece bu ülkede kimin demokrasi mücadelesi verdiðini bilsinler yeter. Mevcut siyasi iktidarýn 2010 referandumunda halký ile bütünleþerek aldýðý yüzde 58 oyu neden görmüyorsunuz. Bu zemini hazýrlayan Ak Parti iktidarý. Yoksa orada kalmaya devam edecektin. Son bir yýl içinde yaþananlarý teþkilatýmýzdaki herkesin tekrar tekrar düþünmesi lazým. HALE BAKIN HEPSÝ DIÞARIDA, BENÝM ÝTÝRAZIM VAR Türkiye'de bir baþbakanýn ofisi dinlenecek. Bütün belgeler toplanacak ve ilgili mercilere aktaracak. Hale bakýn hepsi dýþarýda. Ben paralele yada deðil yargýya sesleniyorum: bütün belgeler ortadayken suç aletleri ortadayken yapanlar ortadayken neymiþ adli kontrolle serbest býrakýyormuþ. Benim itirazým var. Siz baþbakanýn dinlenmesini bu kadar normal karþýlýyorsanýz soruyorum sizin yatak odanýzý dinleyenlere karþý tavrýnýz ne olacak acaba. Yargý mensuplarý için -hiçbir þey geçerli deðil ama onun dýþýnda cumhurbaþkaný dinlenirse dinlenebilir... olabilir. Temenni ederim ki kýsa süre sonra sizler de ayný þekilde dinlenmezsiniz. Bu gidiþ hayra alamet bir gidiþ deðil. Ben bundan sonra da itirazlarýma devam edeceðiz. Çünkü bu öyle kolay geçilecek bir iþ deðil. Baþbakan'a taþ atýlýr söylenen þu "siyasetçisin aðýr hakaretlere eleþtirile katlanacaksýn." Hakaret demiyorlar aðýr eleþtiri diyorlar. Biz eski, Türkiye'den kurtulmak istiyoruz derdimiz bu. ERDOÐAN 'BEDEL ÖDETÝLDÝ' DEDÝ- ÐÝ ENGÝN ALAN'IN TAHLÝYESÝ ÝÇÝN NE DÝYECEK? "AKP siyasi irade sergilemeseydi, Balyoz davasý baþlatýlamazdý." þeklinde yorumlanan darbe davasý tahliyeleri için iktidar partisinden gelen yorumlar, kafa karýþtýrdý. Analiz HaberBalyoz davasý sürecinde "Maðdur olduklarý, darbeye maruz býrakýlmak istendikleri" söylemleri dikkat çeken ve sanýklarýn tutuklanmasýnýn ardýndan "Bedel ödetildi" gibi ifadeleri dile getiren Baþbakan Tayyip Erdoðan ve AKP'lilerin, AYM'nin Balyoz kararýnýn ardýndan"bizim sayemizde çýktýlar" açýklamalarý ile 180 derece dönüþ yapmalarý, "Acaba yarýn ne diyecekler?" sorularýnýn yöneltilmesine neden oldu.aym'nin Balyoz davasý tutuklularýný tahliye etmesinin ardýndan, baþta Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç olmak üzere bazý AKP'lilerin, 'Balyozcularýn AKP sayesinde býrakýldýðý ve cezaevinden çýkanlarýn iktidar partisine teþekkür etmesi gerektiði' yönünde söylemleri olmuþtu. Ýdris Bal:Hükümet kirli çamaþýrlarýný ortaya çýkacak diye cemaate saldýrýyor Anayasa Mahkemesi son derece yerinde bir karar verdi Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu Aksaray Barosunun 25'nci yýl kutlamalarýna katýldý. Feyzioðlu burada yaptýðý açýklamada "Balyoz davasýyla ilgili bizim tavrýmýz yýllardýr belli. Bizler davanýn esasýyla ilgili hiç konuþmadýk. Sürekli adil yargýlanmalardan bahsettik. Hukukun üstünlüðü dedik. Usül hükümlerine uyulmadan savunma hakký hiçe sayýlarak sap samandan ayrýlamaz dedik. Ancak özel görevli mahkemelerde hukukun üstünlüðü deðil, üstün olanýn hukuku geçerliydi. Anayasa Mahkemesi'nin kararý son derece yerinde bir karardýr" dedi. Aksaray Barosunun 25'nci yýl kutlamalarýna katýlan Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu, Balyoz olarak bilinen davada sahte deliller öne sürüldüðünü ve savunmanýn ýsrarla dinlenmediðini belirterek þunlarý söyledi: "Türkiye Barolar Birliðinin yürüttüðü çalýþmalar sonucunda, özel görevli mahkemeler ortadan kaldýrýldý. Sanýrým bu en önemli dönemeçlerden birisi oldu. Ardýndan da Anayasa Mahkemesi 'Ergenekon' diye bilinen davalarda tutukluluklarýn hukuka aykýrýlýðý noktasýnda ihlal kararý verdi. 'Balyoz' olarak bilinen davada ise sahte delilerden tutunda en önemli savunma tanýklarýnýn savunmanýn ýsrarla dinlenmemesinden söz ederek, anayasanýn ihlal edildiðine yeniden yargýlanmasýna karar verildi. Ancak Anayasa Mahkemesi son derece yerinde bir karar vermiþtir" dedi. ANAYASA MAHKEMESÝNÝN KARARI SON DERECE YERÝNDEDÝR TÜBÝTAK'ýn davanýn seyrini deðiþtiren 5 nolu harddiskle ilgili çok önemli bir rapor verdiðini belirten Metin Feyzioðlu þunlarý söyledi: "Son yapýlan çalýþmalarda TÜBÝTAK son derece önemli bir rapor verdi. 5 nolu Kütahya Baðýmsýz Milletvekili Ýdris Bal, Hükümetin, suçüstü yakalanmasýna raðmen bir psikolojik hareket yürüttüðünü belirterek, "Baþka seçenekleri olmadýðý için bunu yaptýlar Uzun vadede yolsuzluklar ve devletin dizayn edilmesi gibi hatalar ortaya çýkacaktýr. Hükümet kendisine biat etmediði, gazetesini, televizyonunu ve okulunu yönettirmediði, çok sayýda sempatizaný ile hak, adalet ve demokrasi dediði, terörün camiadan çok rahatsýz olduðu ve faaliyetleriyle Türkiye'nin önünü açacaðýndan dolayý, bu hareketi bitirmeye çalýþýyor. Hükümet, kirli çamaþýrlarýný ortaya çýkaracak potansiyeli gördüðü için cemaate saldýrýyor." dedi. Kütahya Baðýmsýz Milletvekili Ýdris Bal, eski Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin'in dile getirdiði 'Hizmet Hareketi'ne kumpas ve bitirme planý' iddiasýyla ilgili açýklamalarda bulundu. AK Parti iktidarýný genel tablo olarak ikiye ayýran ve ilk evreyi dönemi olarak nitelendiren Bal, "Bu dönemde korkularýndan partilerinin kapatýlmasý düþüncesinden, Anayasa Mahkemesi'nden, ordudan ve benzeri aktörlerinin korkusundan dolayý evrensel deðerler, demokrasi, çoðulculuk, hukuk, adalet ve kardeþlik diyen bir zihniyet vardý. Ýkinci dönemde ise 2010 referandumundan sonra korkularýndan arýndýktan ve 2011 yýlýnda hem iktidar hem de muktedir olduktan sonra demokratik olmayan evrensel deðerlere uymayan, Ýslami olmayan bir zihniyetle hem devleti hem de toplumu dizayna kalktý. Ýtiraz eden her yapýya karþý savaþ açtý ve onlarý milli olmamakla, hain olmakla itham ederek onlarý yok etmeye çalýþtý." diye konuþtu. "HAKPERESTÝM DÝYEN HERKESÝN ÜZERÝNE GÝDÝLMEYE BAÞLANDI" Devlet kurumlarýnýn objektifliði ve güvenilirliðinin ortadan kalktýðýný belirten Bal, "Onlarýn istek ve heveslerine göre karar vermeleri ve icraat yapmalarý konusunda baskýlar yapýldý. Direnen insanlar tasfiye edildi ve edilmeye devam ediliyor. Bunu en açýk þekilde TÜBÝTAK Baþkan Yardýmcýsý söyledi. 'Ýstedikleri gibi rapor vermediðim için baský yaptýlar ve ayrýldým' dedi. 300 civarýnda TÜBÝTAK görevlisi deðiþtirildi, kuruma Atatürk Orman Çiftliði'nden bir þahýs, yetkin ve ehliyetli olmayan bir þahýs getirildi. Medyaya çok ciddi baský yapýldý. Ýtiraz edenler ve onlarýn istediði gibi yazmayan gazeteciler iþinden oldu. Örneðin Nazlý Ilýcak gibi onlarýn en zor durumlarýnda evrensel deðerler ve demokrasi adýna onlarý savunanlar iþlerinden oldu. Medya patronlarý bizzat Baþbakan tarafýndan aðlatýldý ve baský yapýldý." þeklinde konuþtu. Hükümetin devleti ve toplumu dizayn etmeye çalýþtýðýný anlatan Bal, "Bu dizayn etme STK'lara ve cemaatlere, vatandaþlara kadar inmeye baþladý. Senin kolejin ve eðitim kurumlarýn varsa onlarýn yöneticilerini iktidar atayacak, bu demokrasiye uygun bir zihniyet deðil. Demokrasi sandýktan ibaret deðildi. Demokrasi siyasal alanda çoðulculuk, özgürlük, medya ve ifade hürriyeti, özgür üniversitedir ve ekonomik alanda hür teþebbüsün olduðu bir yapýdýr. Ýtaat etmeyen, demokrasi diyen, evrensel deðerler diyen irademin üzerine ipotek koydurmam diyen, hakperestim diyen herkesin üzerine gidilmeye baþlandý." þeklinde konuþtu. Hizmet Hareketi'nin üzerine birkaç sebepten dolayý gidildiðini, camianýn yýllarca Türk insanýný, özellikle dar gelirli öðrencilerin yetiþmesine yardýmcý olduðunu belirten Bal, þöyle devam etti: "Camiayý hakperestlik, demokrasi ve þeffaflýk namýna evrensel deðerler namýna seven saygý duyan ve þu anda da devletin farklý kademelerinde polisinde, yargýsýnda ve özelde çok sayýda insan var. Bu insanlar demokrasiye, hukukun üstünlüðüne inandýðý için siz bu insanlarý gayrý meþru þekilde tatmin edemezsiniz. Demokrat, iyi eðitimli ve ahlaklý olmaya çalýþan bir yapý. Kendileri ise kirlendiklerinden dolayý bu yapýnýn kendi kirli çamaþýrlarýný ortaya çýkaracak potansiyeli gördükleri için en iyi savunma saldýrýdýr düþüncesi ile yok etme yoluna girdiler. Ýkinci olarak zannedersem camia kendini dizayn ettirmek istemedi. Biat etmedi. Medyasýný yönettirmek istemedi. Çünkü bu, evrensel deðerlere aykýrý. Onurlu insanlar, iradeleri üstüne ipotek koydurmazlar." Terör sorunu karþýsýnda demokrasi düþüncesini, etnik milliyetçiliðe karþý ise ortak medeniyet fikrini ortaya koyan en önemli aktörlerin STK'lar ve Hizmet Hareketi gibi cemaatlerin olduðunu kaydeden Bal, "Bu çerçevede en önde giden hareket Hizmet Hareketi olduðu için önce öndekini hizaya getirmek istediler. Terör örgütü, baþta Hizmet Hareketi olmak üzere bu tür hareketlerin burnunun sürtülmesini, bölgede ve ülkede yok edilmesini ve hizaya getirilmesini istiyordu. Son olarak da Hizmet Hareketi gönüllülerini ülkelere gönderdi, kültür elçileri kazandý. Kültür köprüleri üzerinden iþ adamlarý geçerek ekonomik baðlar kuruldu. Son olarak politik baðlar, dostluklar kuruldu. Türkiye namýna dünyayý öðrenen gönüllüler var. Dini, dili, rengi ne olursa olsun herkesle anlaþan, Ýslam'ýn aydýnlýk yüzünü temsil eden bir grup var. 170 ülkede dostluk kuran, Türkiye'nin bayraðýný dalgalandýran, Atatürk'ü ve kültürümüzü götüren bir grup var. Dünyada saygýn, barýþa, istikrara hizmet eden bir Türkiye çýkacaðýný söylemek kehanet olmayacaktýr. Ýþte bunu durdurmak isteyen, bu ülkenin ufkunu karartmak isteyenler, bu hareketin önüne geçilmesi gerektiðini düþünüyor." açýklamasýnda bulundu. "ÝKTÝDAR FRENÝ PATLAMIÞ BÝR TIR'LA ÇIKMAZ SOKAÐA HIZLA GÝRDÝ" Kendisinin dindar olmadýðýný ancak Müslüman bir Türk olduðunu belirten Bal, þöyle dedi: "Ben Ankara merkezli, Türkiye merkezli düþünen bir ateist olsaydým Yahudi, Hristiyan olsaydým yine bu Hizmet Hareketi'nin karþýsýna geçmezdim. Aklýn yolu bir, bu hareket, Türkiye'nin diplomasisinin, ekonomisinin önünü açýyor. Bu hareketin önüne Türkiye merkezli düþünen bir ateist bile geçmezse bunlarýn ne kadar savurduklarýnýn, ne kadar kendi dertlerine düþtüklerinin bir ispatýdýr. Bunlar kurtulmak için saldýrýya geçiyorlar. Suçüstü yakalandýlar benim bildiðim Erdoðan, deðil 4 bakaný 24 bakaný feda ederdi. Tadýný çýkarýrdý. 12 yýldýr iktidarýz, hýrsýzlarý içimizden tasfiye edelim, çürük elmalarý atalým derdi. Yargýmýz, polisimiz iþini yapsýn derdi. Bu halkta daha fazla destek verirdi. Niye diyemedi, baþta Baþbakan olmak üzere kendilerine güvenmiyorlar ve mantýk çok bilenlerin deðil az bilenlerin oyu bize yeter diye psikolojik savaþ yürütüyorlar. Ýyi bir toplum mühendisliði ile baský ile rýzýk peþinde koþan insanlarý yönlendiriyorlar. Ama uzun vadede yolsuzluk, devlet kurumlarýna baskýyý herkes görecektir. Bu iktidar freni patlamýþ bir TIR'la çýkmaz sokaða hýzla girdi, millet el iþareti yaptý ama bunlar hýzla duvara toslayacaklar." CÝHAN harddiskin sahte olduðunu tespit etti. Çok önemli bir rapor bu. Bu 5 nolu harddiskin sahteliði, birilerinin özellikle mahkumiyet için çaba harcadýðý, delil ürettiði ve dosyaya yerleþtirildiði görülüyor. Demek ki bir senaryo hazýrlandý. Bu senaryo sahte delillerle beslendi. Þeklen ise bir mahkumiyet verildi. Anayasa mahkemesinin kararý son derece yerindedir. Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin önünü açan kararlar vermektedir. Ben verilen kararlarýn faydalý olduðunu düþünüyorum. Herkesi bir kez daha kutluyorum." ÝHSANOÐLU HAKKINDA DEÐERLENDÝRME YAPMAYI DOÐRU BULMAM CHP ve MHP çatý adayý olarak Cumhurbaþkanlýðý adaylýðý üzerinde uzlaþmaya vardýðý Ekmeleddin Ýhsanoðlu hakkýnda da konuþan Metin Feyzioðlu, "Çatý aday konusunda duruþumuz çok önemlidir. Bunu tabiki Barolar Birliði olarak deðil þahsi düþüncem olarak dile getiriyorum; Sayýn Ýhsanoðu hakkýnda hiçbir deðerlendirme yapmayý doðru bulmam. Beyfendi bir insandýr. Ýnsanlarýn anne ve babalarýyla isimleriyle bir takým spekülasyonlar yapýlmasýný hep yanlýþ bulmuþumdur. Ýnsanlarýn kiþilikleri hedef alýnarak, aileleri hedef alýnarak cümle kurulmasý yakýþýksýzdýr. Ýsim konusunda herhangi bir yorum yapmam. Türkiye Barolar Birliði Baþkaný sýfatý taþýdýðým sürece bu söz konusu da deðildir. Yarýþacak bütün adaylara baþarýlar dilerim. Daha öncede dile getirmiþtim. Türkiye belediye baþkaný seçimlerine girmiyor. Cumhurbaþkaný seçmeye gidiyoruz. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde partilerin adaylarýnýn düþman ve hain gibi gösterilmesi büyük kýrgýnlýklara yol açar. Çünkü seçilen Cumhurbaþkaný 76 milyonu kucaklayacaðýný unutmayalým" diye konuþtu.

10 Financial Times gazetesi, IÞÝD'in yükseliþinin Ortadoðu'daki tüm ülkeleri ve Batý'nýn çýkarlarý için tehdit oluþturduðunu belirtirken, IÞÝD'in engellenmemesi durumunda gündeminin "küresel þiddetli cihadý" kapsayacak biçimde geniþletebileceði uyarýsýnda bulunuyor. ABD'nin 2013 yýlýndaki iþgalinden bu yana Irak'ýn bölgesel hesaplaþmalar için bir muhabere alaný olduðunu vurgulayan gazete, ABD'nin Irak'taki "daha dengeli bir güç paylaþýmý" isteðinin, Ýran'ýn Þii hakimiyeti yönündeki çýkarlarýna ters düþtüðüne dikkat çekiyor. Analizinde haritalar ve grafikler kullanarak "Irak'ýn birleþik bir ülke olarak kalmasýna yönelik çabalarý karmaþýklaþtýran bölgesel dinamikleri" anlatan gazete, "baþlýca Þii gücü" dediði Ýran için "muhtemelen Irak'taki en önemli oyuncu" gibi deðerlendirmeleri yapýyor ve Ýran'ýn IÞÝD'e karþý ABD ile iþbirliðine hazýr olduðunu ifade ediyor. FT, "Ortadoðu'da büyük Sünni gücü" olarak nitelediði Suudi Arabistan'ý deðerlendirirken "Ancak Irak ihtilafý, ABD ile uzun bir süredir var olan stratejik ittifakýn gerginleþtiði bir dönemde patladý. Suudi Arabistan için Irak, Ýran ile soðuk savaþýnýn bir muabere alanýdýr" diyor. Analizinde Türkiye üzerinde de duran gazete þu görüþleri öne sürüyor: "Türkiye'nin, özellikle Kuzey'deki yarý özerk Kürt bölgesinde, büyüyen ticari çýkarlarý dahil, Irak'ta risk altýnda birçok þeyi var. Suudi Arabistan ve diðer Körfez kraliyetlerinin Ýran'ýn nükleer programýna iliþkin kaygýlarýný paylaþýyor. Esad'ýn baþlýca bir muhalifi olduðu Suriye'de kraliyetler ve ABD ile iþbirliðini yaptý. Ancak Türkiye, IÞÝD gibi cihatçý gruplar dahil, Suriye'deki isyana katýlmak üzere sýnýrdan geçen yabancý savaþçýlar akýmýný görmezlikten gelmekle suçlandý". Ýngiliz gazetesi, "Ankara'nýn baþlýca kaygýsýnýn, Suriye'de öz yönetim bölgelerini oluþturmaya çalýþan, Irak'ýn Kürtlerinin kaderi" olduðunu savunduktan sonra "Türkiye, ayrýlýkçý hissiyatýn kendi Kürt azýnlýðýna yayýlmasýndan endiþe ediyor" savýný da öne sürüyor. TEK 10 "Türkiye yönünü tekrar AB'ye çevirmeli" Maðduriyet, mazlumiyet ve düþmanlýklarýn yarattýðý travmalarýn üzerinden siyaset yapmanýn yeni travmalar, yeni ötekileþtirmeler ortaya çýkarttýðýnýn dile getirildiði bildiride, "Siyasetin ötekileþtirmeden, topluma güven vermesi ve samimiyetini ortaya koymasý toplumun saðlýklý geliþimine katký saðlayacaktýr." ifadesi kullanýldý. Kurulduðu 1998 yýlýndan beri Türkiye'nin önemli meselelerini tartýþan Abant Platformu, 'Türkiye'nin Yönü' konusuyla toplandý Haziran 2014 tarihlerinde Düzce Akçakoca'da gerçekleþtirilen toplantýda, aydýn, yazar, gazeteciler ile farklý branþlardan akademisyenler görüþ ve önerilerini ortaya koydu. Katýlýmcýlar, 5 ayrý oturumda 'Türkiye'nin Küresel Sistemdeki Yeri', 'Sistem Tartýþmalarý ve Kuvvetler Ayrýlýðý', 'Demokrasi, Ýktisadi Kalkýnma ve Çevre Sorunlarý', 'Sivil Toplum ve Siyasal Katýlým', 'Demokratik Temsil Sorunlarý: Çoðunlukçuluk ve Çoðulculuk' konularýnda serbest müzakere yaptý. Abant Platformu Genel Sekreteri Ýbrahim Aytaç Anlý katýlýmcýlara teþekkür etti. TÜRKÝYE'NÝN KÜRESEL SÝSTEMDEKÝ YERÝ Toplantýnýn üçüncü gününde sonuç bildirgesi tartýþýldý. Yapýlan müzakereler sonucu 33. Abant Platformu toplantýsýnýn sonuç bildirgesi açýklandý. Sonuç bildirgesi þöyle: Türkiye, dýþ politikadaki yönü belli olan bir ülke iken son dönemde yönü belli olmayan bir ülke görüntüsü vermektedir. Þu anki durum, 'Batýlý olamayan bir Doðulu ve Doðulu olamayan bir Batýlý' ülke görüntüsü olarak özetlenebilir. Arap dünyasýndaki demokrasi taleplerini desteklemek ilkesel olarak doðru bir tercih olmakla birlikte; bu tercihin icrasýnda tarafsýzlýðýn korunamamasý bölgede yalnýzlaþmaya neden olmuþtur. Din, mezhep, ideoloji ve kimlik esaslý deðil, insan haklarý, çoðulcu demokrasi ve hukukun üstünlüðü gibi evrensel deðerler esaslý bir dýþ politikaya ihtiyaç vardýr. Ortadoðu bir dönüþüm sürecine girmiþken Türk dýþ politikasýnýn parametrelerinin tekrar gözden geçirilmesinin vakti gelmiþtir. Yeni ve saðlam analizler üzerine kurulu bir dýþ politika tasavvuruna ihtiyaç vardýr. Türkiye'nin Kahire, Þam ve Tel Aviv gibi üç önemli Ortadoðu baþkentinde büyükelçisinin bulunmamasý, etkin dýþ politika yönetiminin önündeki engellerden biridir. Baþta demokratikleþme, insan haklarý ve eþit vatandaþlýk olmak üzere temel iç meselelerini halledememiþ bir ülke olan Türkiye'nin Ortadoðu'ya anlamlý mesajlar verme ve bölgenin geleceðinde olumlu rol sahibi olma iddiasý mesnetsiz kalmaktadýr. Türkiye yönünü tekrar Avrupa Birliði'ne çevirmeli ve kurumlarýný gözden geçirme durumunda olan Avrupa Birliði ile yeni fýrsatlarý deðerlendirmelidir. SÝVÝL TOPLUM VE SÝYASAL KATILIM Demokrasilrde siyaset sadece siyasilere býrakýlamaz; herkes siyaset yapabilir. Siyaset yapmanýn yegâne yolu parti kurmak deðildir. Siyaset toplumun ortak yaþam alanýnýn inþasýna yönelik bir faaliyet olduðundan, siyasi partiler dýþýnda sivil toplum kuruluþlarý, medya, meslek örgütleri ve bireyler siyasal alanýn diðer temel aktörlerindendir. Bununla beraber, mevcut yüzde 10 seçim barajý halen siyasal alaný daraltmakta, bazý partilerin kartelleþmesini saðlamakta ve toplumun birçok farklý kesiminin ve yeni siyasal hareketlerin parlamentoda temsilini engellemekte ve siyasal katýlmayý çarpýklaþtýrmaktadýr. Bilgi edinme kanallarý iþletilmediðinde, sansür ve baskýyla özgürlükler sýnýrlandýrýldýðýnda seçmen tam ve doðru bilgi alamaz. Bu koþullarda seçim ve oy demokrasi ile olan baðlantýsýný yitirir. Siyasal katýlmayý sadece oya indirgemek, bugünkü dünyadaki sosyo-ekonomik ve teknolojik geliþimin temin ettiði kaynaklarý kullanarak sürekli ve düzenli olarak seçmenin siyasal geliþmeleri takip etmesine ve bunlara tepki vermesine ve bu yolla kendi kendini yönetmesine kapýyý kapatmak antidemokratiktir. Vatandaþý kamusal alanda devlet iktidarýnýn olasý keyfi uygulamalarýna karþý korumasý gereken sivil toplum geliþememekte; hâlihazýrda siyasal sistemin saydamlýk ve hesap verilebilirliðe getirdiði sýnýrlar nedeniyle bu temel iþlevi yerine getirmekte güçlük çekmektedir. DEMOKRATÝK VE ÇEVREYE DUYARLI KALKINMA Ýnsaný ve çevreyi göz ardý eden ve sadece maddi zenginleþmeye dayanan ekonomik büyüme kabul edilemez. Demokrasinin güçlendirilmesi ve hukuk devletinin yerleþtirilmesi ülkenin ekonomik refahýnýn da geliþmesi için bir fýrsattýr. Özellikle 21. yüzyýlda ekonomik refah sadece bir iktisadi büyüme olgusu olarak görülmemekte, ayný zamanda toplumsal, ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirliði eþ zamanlý olan bir olgu olarak kabul edilmektedir. Dolayýsýyla ekonomik kalkýnma sürecinde temel insan haklarý ve onuruna ve çevreye saygýlý bir büyüme modeli benimsenmelidir. Kamusal yatýrýmlarýn temel belirleyicisi uzmanlýk, katýlým ve þeffaflýk olmalýdýr. Objektif çevresel etki deðerlendirmesi, yerel katýlým ve üniversiteler de dahil tüm paydaþlarla müzakere ilkeleri ýþýðýnda kamusal yatýrýmlarýn karara baðlanmasý, kaynaklarýn verimli ve etkin kullanýmý açýsýndan son derece önemlidir. Türkiye'nin çalýþma hayatý koþullarýnýn insan odaklý olarak düzenlenmesi ve bunun için acilen ilgili uluslararasý sözleþmelere taraf olunarak, dünyada kabul edilmiþ standartlarýn hayata geçirilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin kalkýnma zihniyetinin, katma deðer, inovasyon ve AR-GE merkezli olarak yeniden ele alýnmasýnda sürdürülebilirlik açýsýndan yarar vardýr. SÝSTEM TARTIÞMALARI VE KUVVETLER AYRILIÐI Çaðdaþ demokratik sistemler açýsýndan ilk gözetilen hususlardan biri sistemlerin etkili olmasýdýr. Özellikle yasama organlarý yasa yapýmýnda temel iþlev gören kurumlar özelliðini artýk taþýmamaktadýr. Bunun yerine yürütmeden hesap sorulmasý, dengelenmesi ve denetlenmesi açýsýndan yasamanýn taþýdýðý önem artmýþtýr. Bu amaçla, TBMM'nin içindeki organlarda sürdürülen faaliyetlerin hesap sormayý kolaylaþtýracak þekilde etkinleþtirilmesi gereklidir. Bu baðlamda demokrasinin güçlendirilmesi için kuvvetler ayrýlýðý prensibi bir an önce hayata geçirilmelidir ve bu bakýmdan yargý baðýmsýzlýðýnýn hayati önemi bulunmaktadýr. Yargý baðýmsýzlýðýnýn kâðýt üzerinde deðil de fiilen gerçekleþmesi için de hakimlik teminatýnýn saðlanmasý þarttýr. Bu da özellikle yürütmenin yargý mensuplarýna müdahalelerinin engellenmesini gerektirir ki ancak böyle bir teminat altýnda yargý baðýmsýz ve salt hukuk ilkeleri çerçevesinde denetim iþlevini yerine getirebilir. Benzer bir doðrultuda, yürütme içerisinde de partizan etkilerden korunmuþ, ayrýmcýlýk ve kayýrmacýlýk yapmayan, profesyonel liyakati esas alan bir kamu bürokrasisinin düzenlenmesi, yasalarýn tarafsýz ve gereði gibi uygulanmasý ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasý için zorunludur. Kezâ, yerel yönetimler de güçlendirilerek ve etkinleþtirilerek, denge ve denetleme mekanizmasýný güçlendirecek þekilde siyasal sisteme entegre edilmesi suretiyle, kuvvetler ayrýlýðý düzenlemeleri de hayata geçirilmelidir. DEMOKRATÝK TEMSÝL SORUNLARI; ÇOÐULCULUK VE ÇOÐUNLUKÇULUK Çoðunlukçuluðun her zaman tiranlýða evrilme potansiyeli barýndýrdýðý tarihsel olarak sabittir. Torba yasalarla yeterince tartýþýlmadan kanunlar geçirmek, þeffaf olmamak, hesap vermeyi secim zamanlarýna indirgemek ve kutuplaþmayý tahrik etmek coðunlukçuluðun somut örnekleridir yýlýnda yapýlan anayasa deðiþikliði ile vesayet kurumlarý zayýflatýlmýþ ancak iktidarý sýnýrlayýcý demokratik kurumlarýn olmayýþý çoðunlukçu pratiklerin ortaya çýkmasýný kolaylaþtýrmýþtýr. Bugün ihtiyaç olan, yeni sýnýrlayýcý hukuki mekanizmalarýn oluþturulmasýdýr. Saðlýklý bir demokrasinin vazgeçilmez vasýflarý olan kuvvetler ayrýlýðý, denge ve denetleme gibi temel ilkelerin siyasi irade lehine yýpratýldýðý ve istismar edildiði bu dönemde, özgürlüklerden yana tavýr alan ve siyasi çekiþmelere taraf olmayan anayasal kurumlarýn tutumu takdirle karþýlanmalýdýr. Maðduriyet, mazlumiyet ve düþmanlýklarýn yarattýðý travmalar üzerinden siyaset yapmak yeni travmalar, yeni ötekileþtirmekteler ortaya çýkartmaktadýr. Siyasetin ötekileþtirmeden, topluma güven vermesi ve samimiyetini ortaya koymasý toplumun saðlýklý geliþimine katký saðlayacaktýr. Demokrasinin tüm farklý gruplarýn haklarýný koruyan bir rejim olduðu unutulmadan çoðunlukçu söylem ve pratikler yerine herkesin eþit vatandaþ haklarýndan uygulamada yararlanabildiði çoðulcu anlayýþýn benimsenmesi toplumsal barýsýn garantisi olacaktýr. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Türkiye'nin seçimden baþka bir þey konuþmaz olduðunu bildirerek, "son yýllarýn en büyük doðal afeti yaþanmasýna raðmen tarým ülkenin gündeminde deðil. 77 milyonu besleyen 5 milyonun üzerindeki çiftçimizi bu ülkede kimse yok sayamaz, sýkýntýlarýný görmezden gelemez" dedi. Bayraktar, çiftçinin zor durumda olduðunu, Türkiye'nin bunu da konuþmasý, çözüm yollarý üretmesi, gerçek gündemine dönmesi gerektiðini belirtti.þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, üretim döneminde baþlangýcýndan itibaren, kuraklýk, don, dolu, aþýrý yaðýþ, fýrtýna, hortum gibi doðal afetlerin hemen her türlüsünün yaþandýðýný belirtti. Doðal afetlerin 81 ilin büyük çoðunluðunda zarara yol açtýðýný vurgulayan Bayraktar, Ýç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kuraklýktan þiddetli bir þekilde etkilendiðine, tahýllarýn hepsinde rekolte düþüþü beklendiðine dikkati çekti. Bayraktar, en önemli tahýl olan buðdayda geçen yýl 22 milyon 50 bin ton olan rekoltenin, bu yýl 18 milyon tonu bulmasýnýn bile sevindirici bir geliþme olacaðýný bildirdi.kuraklýk baþta olmak üzere doðal afetlerin sadece tahýllarý ve meyveyi olumsuz etkilemeyeceðini, yem bitkilerinde de rekolte kaybýna neden olacaðýna dikkati çeken Bayraktar, "kuraklýk nedeniyle buðday ve arpada sap boyu yeterince geliþmedi, kýsa kaldý. Bu da saman üretiminin beklenenin çok altýnda kalacaðýný gösteriyor. Türkiye, 2012 yýlýnda saman ithal etmek zorunda kalmýþtý. Saman ithalatýna yönelik düzenlemeler, yine böyle bir yola gidileceðini bize gösteriyor" dedi.türkiye'nin zaten kaliteli kaba yem açýðý Kongre çalýþmalara baþlamadan önce Taner Yýldýz Rusya Enerji bakaný Aleksandr Novak ile görüþmelerde bulundu. Bu görüþmelerde iki ülke arasýnda enerji sektöründe sürdürülen iþbirliði ile ilgili önemli sorunlar ele alýndý. Stanislav Tarasov konu ile ilgili yorumda þunlarý yazdý. Türkiye Enerji bakaný Taner Yýldýz, Ukrayna nýn Rusya dan yapýlan doðalgaz sevki ile ilgili borcu yüzünden Ukrayna üzerinden gerçekleþtirilen doðalgaz sevkinde aksama ve risklerin oluþmasý olasýlýðý dolayýsý ile tedirginlik belirtti. Bilindiði gibi Türkiye Rusyadan doðalgazý iki güzergah üzerinden yani Ukrayna üzerinden ve Mavi akým boru hattý vasýtasý ile alýyor. Genellikle Rusya dan doðalgaz sevkinin Ukrayna üzerinden tranzitle gerçekleþtirilmesinde problemler çoktan oluþmuþtu. Bunun için de Rusya Avrupa ya doðalgaz ihracatýný çeþitlendirmek üzere Güney akým projesini hayata geçirmeye baþladý. Planlandýðýna göre Güney akým boru hattý Türkiye nin Karadenizdeki kara sularý üzerinden Güney ve Orta Avrupa ülkelerine kadar uzanacak. Projenin kara kesiminin uygulanabilmesi için Rusya tarafýndan bazý Avrupa ülkeleri ile hükümetlerarasý anlaþmalar imzalandý. 7 Aralýk 2012 de Anapa kenti yakýnýnda boru hattýnýn inþasýna baþlanmýþtý. Planlandýðýna göre doðalgaz boru hattýnýn ilk kesimi 2015 yýlýnýn sonlarýnda hizmete girecek. Bu proje üzerindeki çalýþmalar sýrasýnda Türkiye ye Batý tarafýndan TZOB: Çiftçimizi kimse yok sayamaz yaþadýðýný hatýrlatan Bayraktar, bu yýl hayvan yemi olarak da kullanýlan buðday, arpa, mýsýr, çavdar, yulaf ve tritikalenin yaný sýra fið gibi yem bitkileri üretiminde de önemli rekolte kaybý beklendiðini, bunun hayvancýlýðý da olumsuz etkileyeceðini, yem ve dolayýsýyla üreticinin maliyetlerini artýracaðýný vurguladý. Zaten þu sýralar üreticinin dana karkasý kilogramý 19 lira 10 kuruþtan, neredeyse maliyetine sattýðýný, bu maliyetlerin daha da artmasý halinde üretimin sürdürülemez bir hale geleceðini bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti:"mart ayýnda yaþanan don olayý çok sayýda ilde etkili oldu. Kayýsý, fýndýk, elma, ceviz baþta olmak üzere hemen hemen bütün meyveler dondan etkilendi. Yer yer yüzde 90'lara varan üretim kayýplarý oluþtu. Fiyatlar mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Son bir yýlda market fiyatlarý, kuru kayýsýda yüzde 154,5, Antep fýstýðýnda yüzde 70,8, iç fýndýkta yüzde 60,24, kirazda yüzde 41,65, þeftalide yüzde 38,10, kavunda yüzde 28,82, limonda yüzde 26,75, elmada yüzde 17,25 arttý. Artýþ oranlarý enflasyonun çok üzerinde... -"SEÇÝMDEN BAÞKA BÝR ÞEY KONUÞ- MAZ OLDUK"- Üreticimizin tarlasýna, bahçesine adeta ateþ düþtü. Çiftçimiz zor durumda. Bunlar önemli sorunlar. Bunu konuþup, çözüm yollarý üretmemiz gerekirken, seçimden baþka bir þey konuþmaz olduk yýlý sonundan bu yana sürekli seçimi konuþuyoruz. Seçimler elbette önemli. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru. Ama geliþmiþ ülkeler öncelikle seçimi deðil, geçimi konuþuyor. Geliþmiþ ülkelerde sokakta, çarþýda, tarlada, pazarda seçim konuþulmuyor. Herkes iþinde gücünde... Çalýþýyor, üretiyor. Sistem normal düzeninde iþliyor." Türkiye Güney akým a omuz veriyor belirli baský yapýlýyordu. Amaç, Türkiye yi sözü geçen boru hattýnýn kendi kara sularý üzerinden inþa edilmesine onay vermemeye teþvik etmekti.. Fakat bu çabalar boþa çýktý. Hýzla geliþen Türkiye ekonomisi enerji rezervlerine muhtaçtýr. Bu bakýmdan Rusya nýn alternatifi yoktur. Batý Güney akým projesinin Avrupa ülkelerinde uygulanmasýný engellemek için çabalar harcamaya baþladýðý zaman Türkiye bu boru hattýnýn kendi topraklarý üzerinden döþenmesini teklif etmiþtir. Türkiye Enerji bakaný Taner Yýldýz Moskova ziyareti sýrasýnda Ankara nýn ilgili teklifini yineledi. Rusya devlet baþkaný Vladimir Putin de geçenlerde böyle olasýlýktan söz etmiþti. Bu,Türkiye ye ne gibi avantajlar saðlayaçak? Birincisi, Rusya dan Türkiye ye gerekli miktarda istikrarlý doðalgaz sevki yapýlacak. Türkiye hatta Rusya dan aldýðý doðalgazý üçüncü ülkelere ihraç edebilecek. Ýkincisi, Türkiye nin doðalgaz ticaretinde Orta Doðu da baþlýca rolü oynamasý yönünde bir adým atýlacak. Ankara nýn olasý baskýya dayanarak üzerine aldýðý yükümlülükleri sebatla hayata geçireceði üstüne garantiler almak ta Moskova için çok önemli olacak. Rusya Enerji bakaný Aleksandr Novak, Gazprom un Türkiye tarafýndan yapýlan teklifi kabul etmesi ve Güney akým boru hattýnýn kendi topraklarý üzerinden döþenmesine razý olmasý durumunda Türkiye ile görüþmeler yapacaðýz,dedi. FT: Türkiye'nin Irak'ta çok þeyi risk altýnda

11 SPOR 11 Ýhtiyar delikanlýlarýn Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl 19.'su düzenlenen Geleneksel Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý kapsamýnda Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün katkýlarýyla futbolun "ihtiyar delikanlýlarý" bu yýl ilk kez düzenlenen organizasyonda sahaya çýktýlar. Futbol oynadýklarý yýllarda dönemlerinin adýndan söz ettiren futbolcularý cumartesi günü 1 Nolu Sentetik Saha'da organizasyonda sahaya çýkarak eski günlerini yad ettiler ve izleyenlere güzel bir gösteri maçý sundular.vali Sabri Baþköy'ün baþlama vuruþunu yaptýðý karþýlaþmanýn hakemliðini ise hakemlik yaptýðý dönemde herkesin sevgisini saygýsýný kazanan Ýbrahim Kurtaran yaptý. Karþýlaþmada kýrmýzý ve beyaz takýmlarda þu isimler forma giydi. Haþim Eðer, Yusuf Çilingir, Ömer Dinç, Ekrem Özumar, Recep Döðer, Cemalettin Hoþgör, Mustafa Serdaroðlu, Sedat Damar, Enver Yýldýz, Kedi Ahmet, Erdal Sarýca, Saim Çilingir, Nurettin Kabalak, Mustafa Koþar, Erdoðan Aslan, Hasan Gürbüz, Nihat Argut, Yusuf Öncül, Yavuz Selim Sümer, Mustafa Akça, Kahraman Ölçer, Korkmaz Alben, Uður Barlýk, Mustafa Balaban, Ýsmail Topuz, Kemal Topgül, Arif Çimen, ve Aslan Doðan. Ahmet Aylar, Talat Kutsal, Kasým Atalay, Kirtik Ýsmail, Rýdvan Samsunlu, Mustafa Özbayram, Hayrettin Karaca, Hilmi Umur, Þeref Umur ise maçta oynayamadýlar ancak eski futbolcu arkadaþlarýný saha kenarýndan izlediler.karþýlaþma dostça skorla 1-1 berabere biterken kýrmýzý takýmýn golünü Haþim Eðer filelere yolladý. Beyaz takýmýn golü ise Arif Çimen'den geldi. Maç boyunca Çorum futbolunun eski yýldýzlarýnýn attýklarý paslarý, çalýmlarý izleyenlerden alkýþ aldý. Oldukça zevkli geçen karþýlaþmanýn ardýndan düzenlenen ödül töreninde maçta forma giyen tüm futbolculara Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Çorum Þubesi tarafýndan madalya verildi. KIRMIZI TAKIM: 1 - BEYAZ TAKIM: 1 SAHA: 1 Nolu HAKEMLER: Ýbrahim Kurtaran, Mevlüt Burak Çelik, Aslan Iðnak KIRMIZI TAKIM: Nihat Argut, Korkmaz Alben, Enver Yýldýz, Selim Sümer, Mustafa Serdaroðlu, Uður Barlýk, Recep Döðer, Ömer Dinç, Haþim Eðer, Erdal Sarýca, Mustafa Balaban, Erdoðan Arslan, Mustafa Akça. Recep Öztuna BEYAZ TAKIM: Nurettin Kabalak, Sedat damar, Kedi Ahmet, Yusf Öncü, Yusuf Çilingir, Kahraman Ölçer, Mustafa Koþar, Ekrem Özumar, Cemalettin Hoþgör, Hasan Gürbüz, Salim Çilingir, Arif Çimen. GOLLER: Haþim Eðer, Arif Çimen ADNAN YALÇIN maçý dostça bitti 1-1 Hayatýný kaybedenler unutulmadý Anadolu Spor Gazetecileri Derneði ve Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü katkýlarýyla düzenlenen ' Ýhtiyar delikanlýlar' Çorum futbolunun eski yýldýzlarýnýn oynayacaðý karþýlaþmanýn öncesinde bir dakikalýk saygý duruþu yapýldý. Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan yardýmcýsý Zeki Gül'ünde katýldýðý saygý duruþunda geçtiðimiz günlerde genç yaþta kaybettiðimiz Bilal Gökmen ve Yýlmaz Dursun ve daha önceki yýllarda hayatýný kaybedenler hatýrlandý. ADNAN YALÇIN ÞAMPÝYON KUPASINI VALÝ SABRÝ BAÞKÖY'DEN ALDI U11 Futbol Ligi þampiyonu Alaca Belediyespor kupasýný son maçýnda Çimentospor'u 5-0 yenerek aldý. Grup maçlarý ardýndan dört takýmýn mücadele ettiði Final Grubunda son maçlar öncesinde þampiyonluðu garantileyen Alaca Belediyespor son maçýnda Çimentospor önünde rahat bir galibiyet aldý. Maça etkili baþlayan Alaca Belediyespor Yusuf Demirci'nin iki, Yusuf Þahin, Erkan ve Melih'in attýðý birer golle rakibini 5-0 yenerek þampiyonluk kupasýný namaðlup aldý. Bu sonuçla Çimentospor ise þenliði dördüncü olarak tamamladý. U 11'de þampiyonluðu kazanan Alaca Belediyespor kupasýný vali Sabri Baþköy'ün elinden aldý. Maçlarýn sona ermesinin ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlar kupa ve sporcular madalya ile özel ödüller sahiplerini verildi. U 11 þenliðinde ikinciliði garantileyen PTT Gençlikspor üçüncü olmak için puan almak zorunda olan Mimar Sinan ile golsüz berabere kaldý. Ýkinci PTT'nin kupasýný Baþkan Zeki Gül verdi Üçüncü M. Sinan'ýn kupasýný Haþim Eðer verdi U11'lerde Alaca ve turnuvanýn 'En'leri kupa ve madalyalarýný aldýlar U 11 futbol þenliði cumartesi günü oynanan maçlarla sona erdi. Alaca Belediyespor'un þampiyon olduðu turnuvanýn bitiminde düzenlenen törenle dereceye giren ilk dört takýma kupa ve madalya ile birlikte özel ödüller sahiplerine verildi. Özel Ödülleri Tertip Komitesi yaptýðý deðerlendirme sonucunda turnuvanýn gol kralý ödülünü Alaca Belediyespor'dan Yusuf Deniz kazandý. Turnuvanýn en centilmen takýmý olarak Osmancýkspor seçilirken, en yetenekli kaleci olarak Mimar Sinan Gençlikspor kalecisi Mahmut Eren Güler seçildi. En yetenekli sporcu olarak Ulukavakspor'dan Kürþat Gazi Koldaþ ödüle layýk görüldü. U 11 maçlarýnda görev yapan HÝF hakemleri arasýnda Aslan Iðnak'ta en baþarýlý hakem ödülü aldý. Tertip Komitesi ayrýca PTT Gençlikspor antrenörü olarak ve geçtiðimiz ay içinde genç yaþta kaybettiðimiz Bilal Gökmen'i en baþarýlý antrenör seçti. Gökmen'in plaketini eþi Leyla Gökmen'e verildi. Þampiyon kupasýný Vali Sabri Baþköy'ün elinden aldý Orta alan mücadelesi þeklinde geçen maçta PTT Gençlikspor'da Mimar Sinan'da girdikleri pozisyonlarý deðerlendiremeyince karþýlaþma golsüz berabere sonuçlandý. Bu sonuçla PTT Gençlikspor ikincilik, Mimar Sinan ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. ALACA BELEDÝYESPOR: 5 ÇÝMENTOSPOR: 0 SAHA: 1 Nolu Saha HAKEM: Mevlüt Burak Çelik. ALACA BELEDÝYESPOR: Mücteba, Gökhan, Ömercan, Erkan, Melih, Ahmet, Enes Küçük, Yusuf Demirci, Yusuf Þahin, Serkan, Göktuð, Hamza, Ömer, Enes Bal, Furkan. ÇÝMENTOSPOR: Hasan, Mustafa, Adem, Melihcan, Kerim, Ömer, Muhammet, Ali Ýhsan, Okan, Fatih, Öner, Oðuz, Mehmet, Sinan, Ahmet, Osman. GOLLER: Dk. 12, 43 Yusuf Demirci, Dk. 27 Yusuf Þahin, Dk. 41 Erkan, Dk. 44 Melih. P.T.T. GENÇLÝK: 0 M. SÝNAN GENÇLÝKSPOR: 0 SAHA: 1 Nolu Saha. HAKEM: Arslan Iðnak. PTT GENÇLÝKSPOR: Gökhan, Emirhan, Nurullah, Ahmet, Ozan, Murat, Emir, Mehmet, Hüseyin, Mert, Fatih, Yuþa, Burak, Tunahan. M. SÝNAN GENÇLÝKSPOR: Mahmut, Haþim, Sefa Yaþar,Kerem, Sefa Toker, Samet, Süleyman, Hamit, Alperen, Furkan, Efe, Enes. GOL YOK. Vali Baþköy, ödülü Bilal Gökmen adýna eþi Leyla Gökmen'e verdi Ödül töreninde Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF tarafýndan Fair Play davranýþa aday gösterilen ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafýndan Sportif Davranýþ Dalý Kutlama mektubu almaya hak kazanan Çorum Belediyespor U 17 takýmý sporcusu Ersin Torun'a ödülünü verildi. EN ANLAMLI ÖDÜL LEYLA GÖKMEN'E VERÝLDÝ Turnuvanýn en anlamlý ödülü ise Vali Sabri Baþköy tarafýndan geçtiðimiz günlerde rahmetli olan Bilal Gökmen'in eþi Leyla Gökmen'e verildi. Leyla Gökmen' bu ödülü PTT Gençlikspor'un antrenörü olan Bilal Gökmen adýný aldý. Haþim Eðer- Erdal Sarýca Günün anýsýna hatýra fotoðraflarý ASGD ile Gençlik Hizmetleri ve Spor ÝL Müdürlüðü katkýlarýyla düzenlenen organizasyonda bir araya gelen Çorum futbol tarihinin unutulmaz isimleri günün anýsýna fotoðraf çektirerek ölümsüzleþtirdiler. Eski hakemlerimizden Ýbrahim Kurtaran dostlarý ve oðlu ile birlikte objektiflere poz verirken, diðer yandan Selahattin Alkan torunu ile Çorumspor'un unutulmaz kalecisi Nihat Argut ve eski gol krallarýndan Erdal Sarýca Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðerle günün anýsýna fotoðraf çekindiler. Haþim Eðer - Nihat Argut Ýbrahim Kurtaran Selahattin Alkan'Baretta' torunu ile Madalyalarýný aldýlar Anadolu Spor Gazetecileri Derneði(ASGD) Çorum Þubesi Orta Kuþak final karþýlaþmasýndan önce düzenlenen 'Ýhtiyar delikanlýlar' karþýlaþmasý oynandý. Organizasyonun bu yýl ilk defa gerçekleþtirilen organizasyonun ardýndan Çorum futbol tarihinin unutulmaz futbolcularý katkýlarýndan dolayý birer madalya ile ödüllendirildi. Karþýlaþmanýn bitiminde düzenlenen törende futbolcularýn madalyalarýný Çorum ASGD Baþkaný Okan Ateþ verdi. ADNAN YALÇIN

12 Spor Toto 2. ve 3. Lig grup kura çekimleri yapýlacak Spor Toto 2. Ve 3. Lig grup kuralarý 24 ve 25 Haziran tarihlerinde Ýstanbul'da çekilecek.spor Toto 3. Lig grup kura çekimi 24 Haziran Salý günü saat 12:00'de Orhan Saka Amatörler Evi'nde düzenlenecek. Spor Toto 2. Lig Kura Çekimi ise bir gün sonra 25 Haziran Çarþamba günü ayný saatte Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapýlacak. Çorum Belediyespor H. Ýbrahim ile Van'dan Emrah'ýn peþinde Mustafa Özbayram Çorum Belediyespor yönetimi iç transfer Mehmet Akif Tatlý dýþýnda hallederken dýþ transferde de harekete geçti. Çorum Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram'dan alýnan bilgilere göre, kýrmýzý siyahlýlar geçtiðimiz sezon Ünyespor'dan ara transfer döneminde Elibol Sandýklýspor'a transfer olan Halil Ýbrahim Sönmez ile Van Büyükþehir Belediyespor'dan Emrah Tacir'i kadrosuna katmak için yoðun çaba gösteriyor. Her iki futbolcunun kulüpleri ile sözleþmelerinin devam etmesi Belediyespor yönetiminin önünde handikap olarak dururken Halil Ýbrahim Sönmez ara transfer döneminde geçtiði Elibol Sandýklýspor'da attýðý 8 golle dikkatleri üzerine çekmiþti. Forvet oyuncusu Çorum Belediyespor ile Sandýklý'da oynanan karþýlaþmada da Belediyespor filelerine üç gol býrakmýþtý. Golcü futbolcu geçtiðimiz sezonu 12 golle tamamlamýþtý. Van Büyükþehir Belediyespor formasý altýnda oynayan Emrah Tacir'i listesine alan Çorum Belediyespor transfer komitesi 1992 futbolcuyu orta sahaya takviye olarak almak istiyor. Geçtiðimiz sezon bir gol kaydeden sol ayaklý genç futbolcu Van ekibini alt yapýsýndan yetiþti. Futbolcunun sözleþmesi bir yýl daha devam ederken kýrmýzý siyahlý yönetim genç futbolcuyu ikna etmek için yoðun çaba sarf ediyor. M. AKÝF TATLI'DA KESÝN ANLAÞMA OLMADI Belediyespor transfer komitesi baþkaný Mustafa Özbayram'dan alýnan bilgilere iç transferde futbolcular ile görüþmeler sürerken Mehmet Akif Tatlý ile yapýlan görüþmelerde henüz kesin netice alýnamadý. Özbayram, bu futbolcu ile de görüþmelerde olumlu sonuç alacaklarýndan umutlu olduðunu söyledi. ADNAN YALÇIN Emrah Tacir H. Ýbrahim Sönmez ÖZEL ÖDÜLLER SAHÝPLERÝNÝ BULDU Turnuvanýn gol kralý Ömer Özer'e ödülünü Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan verirken, turnuvanýn centilmen takým ödülünü ise Bilgi Çaðý Kýrtasiye takýmýna Belediyespor Mali Asbaþkaný Çorumpark þampiyonluða penaltýlarla ulaþtý Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) tarafýndan bu yýl 19.'su düzenlenen Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'nda þampiyonluk ipini Çorumpark takýmý göðüsledi. Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'na protokolden de ilgi olurken karþýlaþmayý Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan yardýmcýsý Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF üyeleri, Eski gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Talat Kutsal ve Belediyespor Mali Asbaþkaný Mustafa Özbayram ve futbolseverlerde izledi. Cumartesi günü 1 Nolu Sentetik Saha'da oynanan karþýlaþmada Çorumpark ile Boyyem takýmlarý finalde karþý karþýya geldi. Maçýn baþýndan sonuna kadar zevkli bir mücadele sahne olan karþýlaþmanýn ilk dakikalarýnda Boyyem etkili olsa da etkili golcüsü Ömer Özer ile öne geçen taraf Çorumpark oldu. Ýlk yarý bu golle Çorumpark'ýn 1-0 üstünlüðü ile tamamlanýrken, ikinci yarýda hýzlý baþlayan ve rakip kalede etkili olan Boyyem 38. Dakikada kazanýlan penaltý vuruþunu Erkan ile gole Þampiyon kupasý ile birlikte çevirerek skoru eþitledi Golden sonra Boyyem rakip kalede daha fazla görünürken, Çorumpark'ta etkili kontrataklarla gol aradý. Ýki takým galibiyet golüne imza atamazken maçýn normal süresi 1-1 sona erdi. Direk penaltý atýþlarýna gidilen karþýlaþmanýn penaltý atýþlarý sonsunda rakibine 4-3'lük üstünlük saðlayan Çorumpark kupaya uzanan takým oldu. ÇORUMPARK:5 - BOYYEM: 4 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Celal Bayraklý, Yüksel Basar, Emrah Okan. ÇORUMPARK: Zafer, Ýbrahim, Fatih, Serdar, Deniz, Hasan, Ömer Balaban, Ersel, Ömer Özer, Menderes, Ömer Altýkardeþ, Mustafa Ercan, Ömer Kaplan, Mustafa Kaya, Yalçýn. BOYYEM: Muzaffer, Ender, Ahmet, Akyan, Ýsmail, Aytekin, Sefer, Ünal, Erkan, Mustafa, Yasin, Zafer, Serdar, Gürsel, Altan, Remzi, Sebahattin, Fatih. GOLLER: Dk. 15 Ömer Özer (Çorumpark). Dk. 38 penaltýdan Erkan (Boyyem) Normal süre: 1-1 PENALTILAR: 4-3(Çorumpark) ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram verdi. Özel ödüllere turnuvanýn organizasyonunda katkýlarýndan dolayý Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü personellerine ve turnuvanýn saðlýk memuru Ersoy Aksoy ve maçlarda görev alan hakemler adýna Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer'e teþekkür belgelerini ise ASGD Yönetim Kurulu Üyesi Halil Öztürk verdi. ADNAN YALÇIN DERECEYE GÝRENLER KUPALARINI ALDI U13'te temsilcilerimizin rakipleri belli oldu Sezonun son grup birinciliði heyecaný U 13 kategorisinde yarýn baþlýyor. Grup merkezlerinde mücadele edecek kulüpler belli oldu. Federasyon'dan yapýlan açýklamaya göre Haziran tarihleri arasýnda oynanacak grup maçlarýnda temsilcilerimizden Ýl Özel Ýdarespor Giresun grubunda mücadele edecek. Bu grup merkezinde Ýl Özel Ýdarespor ile birlikte 1461 Trabzon, Rize Pazarspor, Samsun Kadýköyspor, Amasya Merzifonspor ve Orduspor takýmlarý bulunuyor. Ayný tarihlerde Kastamonu'da yapýlacak grup birinciliðinde ise temsilcimiz Osmancýkspor'un rakipleri Samsun Atakum Belediye, Samsunspor, Zonguldak Kozlu Taþkömürü, Bartýnspor ve Sinop Ayancýk Belediyespor ile karþýlaþacak. Çorum'da yarýn baþlayacak grup birinciliðinde ise Ankaraspor, Ankara Yenimahalle Belediyespor, Çankýrý Belediye Gençlikspor, Kastamonu Anadoluspor, Giresunspor ve Tokat Topçamspor takýmlarý mücadele edecek. Bugün yapýlacak teknik toplantýlarda altý takým üçerli iki gruba ayrýlacak ve grup maçlarý sonunda birinci olan iki takým finalde karþýlaþacaklar. Yarýn Çorum'da baþlayacak olan grup birinciliðinin teknik toplantýsý saat 17.00'de ASKF Toplantý Salonu'nda yapýlacak. ADNAN YALÇIN Þampiyona kupasýný Vali Baþköy verdi Þampiyonluðunu Çorumpark'ýn kazandýðý turnuva sonunda ikinciliði Boyyem elde etti. Turnuvada üçüncülüðü Osmancýkspor, dördüncülüðü ise Ayka Enerji takýmý kazandý. Dereceye giren takýmlara kupalarý verilirken, þampiyon Çorumpark'ýn kupasýný Vali Sabri Baþköy, ikinci Boyyem'in kupasýný Belediye Baþkan yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül verdi. Turnuvanýn üçüncüsü FEM Tekstil'in kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verirken dördüncü Ayka Enerji'nin kupasýný ise ASGD Baþkaný Okan Ateþ verdi. ADNAN YALÇIN Baþklan Gül, ikincilik kupasýný Boyyem'e verdi

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Fatih Akbaba, "Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu

Fatih Akbaba, Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu KAYA Alüminyum Demir Doğrama Ahmet KAYA Kapı - Pencere - Panjur - Daraba Sineklik - Çatı - Korkuluk ve Ferforje İşleriniz İsteğinize Göre İtina ile Yapılır Gsm: 0535 845 42 41 Küçük Sanayi Sitesi / GÜLNAR

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Başkan Atabay, Bayramda huzurevlerini ziyaret etti

Başkan Atabay, Bayramda huzurevlerini ziyaret etti Kurban Bayramında Didim Protokolü bayramlaştı sayfa 3 Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz Yıl : 1 Sayı : 47 10/Eylül/2016 DIDIM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Isparta Valiliği Resmi Sitesi

Isparta Valiliği Resmi Sitesi Isparta Valiliği Resmi Sitesi 22.04.2016 DÜNYA ÖĞRENCİLERİ ISPARTA DA Çin, Suriye, Cezayir, Tacikistan, Bangladeş, Çad, Doğu Türkistan, Etiyopya, Filistin, Filipinler, Irak, Mısır, Somali ve Yemen den

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

*** TOSYA KENT REHBERİ ***

*** TOSYA KENT REHBERİ *** *** TOSYA KENT REHBERİ *** ACİL EĞİTİM KURUMLARI SİYASİ PARTİLER Yangın 110 Milli Eğitim Müd. 313 18 84 Adalet ve Kalkınma Partisi 313 51 50 Acil Servis 112 Halk Kütüphanesi 313 10 46 Büyük Birlik Partisi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gönül Elçileri İletişim Stratejisi Gönül Elçiliği tanımı Gönül Elçiliği: İnsana ve insanlığa hizmet için karşılık beklemeden emek veren kişi ve gruplar için kullanılan

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ

BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ DR.FATMA YAZICI YI KIRIKHAN DA AĞIRLADI BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ DR.FATMA YAZICI VE TUZLA BELEDİYESİNDEN GELEN KONUKLARINI

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar "CHP 1946'tan beri seçim kazanamýyor 10 Aðustos'ta da kazanamayacak" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP'nin 1946 yýlýndan beri hiçbir seçimi kazanamadýðýný belirterek, 10 Aðustos

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri On5yirmi5.com Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri 2015 yılında pek çok yardım kuruluşu dünyanın pek çok yerindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak. Peki hangi yardım kuruluşu, kurban kesimi

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı