IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor"

Transkript

1 Kimse Yok Mu Derneði kiþiye kumanya paketi daðýtacak Kimse Yok Mu Derneði Þube Ýl Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki Ramazan faaliyetlerini deðerlendirdi. Konuyla ilgili duygu ve düþüncelerini belirten Aykaç 'Bu Ramazan rahmet þemsiyenizi paylaþmanýn bereketiyle doldurun' sloganýyla 2014 Ramazan kampanyasýna baþlayan, baþlatan Kimse Yok Mu, Ramazan coþkusunu tüm Türkiye'de, 5 kýtada 110 ülkede yaþatmak için tüm hazýrlýklarýný tamamladý. SAYFA 5 TE Erkal Aykaç Yýldýz Tilbe hayranlarýný coþturdu Ünlü þarkýcý Yýldýz Tilbe geçtiðimiz cumartesi akþamý Çorum'da bir konser verdi. 34. Uluslar arasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamýnda organize edilen Yýldýz Tilbe konseri Fuar Alaný'nda gerçekleþtirildi. Konsere Ýl Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Valisi Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, bazý daire müdürleri ve binlerce müzik sever izledi. SAYFA 7 DE 40 KURUÞ Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu üyesi Atik Aðdað: IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor Yön Medya'dan "mobil haber" uygulamasý Yön Medya Reklam ve Tanýtým þirketi, Çorum'da IOS ve Android cep telefonlarý için "mobil haber" uygulamasýný hayata geçirdi. Uygulama geliþtirici olarak Yön Medya Reklam ve Tanýtým þirketi sahibi Özer Özsaray, yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 2 yýldýr akýllý telefon uygulamalarý üzerine çalýþtýklarýný belirterek, uygulamanýn tamamlandýðýný ve þirket bünyesinde olan Sungurlu Gündem Gazetesi'nde beta olarak uygulanmaya baþladýðýný söyledi. Özer Özsaray 4 TE Samanyolu Koleji öðrencilerinden örnek davranýþ Saadet Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 5. Olaðan Kongresi dün yapýldý. 5. Olaðan Genel Kuruluna katýlan Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu Üyesi Akdað, Ehli-Sünnet' için savaþtýðýný iddia eden IÞID'in aslýnda BOP'a hizmet ettiðini ifade etti. Türkiye'nin ve Ýslam aleminin tek kurtuluþ reçetesinin Milli Görüþ Hareketi olduðunu belirten Akdað, 'bunu Milli Görüþ Hareketinin bir mensubu olduðum için deðil, ülkede ve dünyada barýþ ve huzurun ancak Milli Görüþ Hareketiyle saðlanacaðý gerçeðinden hareketle ifade ediyorum. Milli Görüþ olmadan barýþ ve huzur asla gelmez" ifadesini kullandý. Çorum Samanyolu Koleji Ýlköðretim Okulu 1.sýnýf öðrencileri mavi kapak kampanyasý düzenleyerek 84 yaþýndaki yürüme engelli Elif Bars'ýn umudu oldu. Yürüme özürlü hastalar için tekerlekli sandalye hediye etmek için mavi kapak toplama kampanyasý düzenleyen öðrenciler, kampanya boyunca topladýklarý mavi kapaklarý biriktirdi. SAYFA 3 TE SAYFA 6 DA SP Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz oldu Saadet Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 5. Olaðan Kongresi dün yapýldý. Tek liste halinde gerçekleþtirilen seçimde Orhan Sakýnmaz merkez ilçe baþkanlýðýna seçildi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen kongreye SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk... Orhan Sakýnmaz 3 TE Rektör Alkan TRT Okul'a konuk oldu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TRT Okul kanalýnda canlý yayýnlanan 'Rektörler Anlatýyor' programýna konuk oldu. Rektör Alkan katýldýðý programda üniversite birimlerine iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak öðrencilere sunulan imkanlarý anlattý. SAYFA 5 TE Baþkentten Hititlerin baþkentine gezi Çorum Vakfý Ankara Þubesi'nin Çorum'u tanýtmak ve müzeyi ziyaret eden ziyaretçi sayýsýný arttýrmak amacýyla hazýrlanan "Türkiye'nin Baþkentinden Hititlerin Baþkentine Yolculuk" adlý proje devam ediyor. SAYFA 6 DA Adil Kayiþoðlu Baharat'a 3.kuþak temsilci Çorum'un simgesi haline gelen müesseselerden Adil Kayiþoðlu Baharat'ýn üçüncü kuþak yöneticisi Adil Nezih Kayiþoðlu geçtiðimiz günlerde görevine baþladý. 2 DE Kuran okurken açýlan gözler! Adamýn biri, gözleri görmeyen bir derviþin evine misafir olmuþtu. Evde, rahlenin üzerinde bir Kur'anolduðunu gördü ve hayret etti. Çünkü, derviþ yalnýz yaþýyordu, âmâ idi ve evde kendisinden baþka kimse bulunmuyordu. SAYFA 3 TE Gülsün Mert Language 7 Centre'de 7'de 77'ye yaz kurslarý 3 DE TE TE SAYFA SAYFA SAYFA Sinan Özen 4 masör Akýnalp'e kýz istedi Saadet Partisi'nden 9 maddelik Cumhurbaþkaný

2 2 2 AJANDA Ýmsâk : 03:03 Güneþ : 05:03 Öðle : 12:49 Ýkindi : 16:46 Akþam : 20:23 Yatsý : 22: Ay, 30 Gün, 26. Hafta Babanýn oðluna duâsý, Peygamberin ümmetine duâsý gibidir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Adil Kayiþoðlu Baharat'a 3.kuþak temsilci Nezih Kayiþoðlu Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Çorum'un simgesi haline gelen müesseselerden Adil Kayiþoðlu Baharat'ýn üçüncü kuþak yöneticisi Adil Nezih Kayiþoðlu geçtiðimiz günlerde görevine baþladý.ondokuz Mayýs Üniversitesi Gýda Mühendisliði Fakültesi mezunu olan Nezih Kayiþoðlu dededen babasýna geçen mesleðini yerine getiriyor.konuyla ilgili açýklama yapan Adil Nezih Kayiþoðlu, "Köklü bir tarihi geçmiþe ve eþsiz bir tecrübeye sahip olan müessesemizi, bilimsel geliþmeler ýþýðýnda yeni bir vizyonla geleceðe taþýmayý hedefliyorum. Dedemden bize gelen bu mirasý hakkýyla koruyup Çorum halkýna en iyi hizmeti vermek için elimden geleni yapacaðým' þeklinde ifadeler kullandý.kayiþoðlu Ailesi'nin müessesedeki 3. kuþak temsilcisi olan Nezih Kayiþoðlu, internet üzerinden online sipariþ ve kapýdan ödeme imkanýyla e-ticaret alanýnda çalýþma yaptýklarýný belirterek, yeniliklerin devam edeceðini dile getirdi.yaklaþýk 70 yýldýr Çorum halkýnýn hizmetinde olduðunu hatýrlatan Kayiþoðlu, iki ayrý satýþ maðazasý ve üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.gýda ürünlerinde kalite ve hijyene büyük önem verdiklerini vurgulayan Kayiþoðlu, "Müþterilerimizden aldýðýmýz güçle, hizmet ve yatýrýmlarýmýzý sürdüreceðiz" diye konuþtu. Adil Kayiþoðlu Müessesesi'nin tarihçesi ve hizmet anlayýþýndan da bahseden Kayiþoðlu, konuyla ilgili konuþmasýný þu þekilde sürdürdü: "Firmamýz 1945 yýlýnda tarihi Çorum Saat Kulesi'nin bulunduðu Hürriyet Meydaný'na cepheli 7 numaralý dükkânda merhum Adil Kayiþoðlu tarafýndan kuruldu.kurucumuz Adil Kayiþoðlu, ahilik geleneklerine dayanan bir esnaflýk anlayýþýyla müþterilerimize hizmet sunmayý daha ilk günlerden baþlayarak ilke edindi. Firmamýz, bu anlayýþla özellikle gýda alanýnda zengin çeþitlilik esasýyla ürünlerini müþterilerinin beðenisine sundu. Adil Kayiþoðlu Müessesesi, kýsa zamanda Çorum insanýn gýda konusunda aradýðýný kolay, bol ve rahat bulduðu bir firma halini aldý.ýlerleyen yýllarda faaliyete geçirdiðimiz üretim ve paketleme tesisimiz, 250 metrekare kapalý ve hijyenik bir alanda konuþlanmýþ ileri teknoloji ürünü paketleme makineleri ile donatýlmýþ durumda. Bu tesis gýda üretimi konusunda ruhsat veren, denetleme yetkisi olan kamu kurumlarýnýn kontrolüne açýk.ürünlerimiz satýþa sunulmadan önce tesisimizde Türk Gýda Yönetmelikleri'ne uygunluk açýsýndan kontrolden geçiriliyor, daha sonra el deðmeden otomatik makinelerle paketlenerek satýþa sunuluyor. 'Kahvenin Çorum'daki adý ve tadý' sloganýyla faaliyet gösteren firmamýz, kuru kahve, baharat ve aktariyede Çorum markasý olarak biliniyor.adil Kayiþoðlu Müessesesi olarak halen Gazi Caddesi Çorum Belediyesi yaný numara 4/A'daki merkez ve Hürriyet Meydaný Havuzlu park yaný numara 23'teki þubemizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.maðazalarýmýz, tesisimiz ve ürünlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenler adlý internet sitemizi ziyaret edebilirler' þeklinde konuþtu. Kubilay Kaan Yücel Milletvekili Baðcý'dan Özkan'a kutlama AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, AK Parti'de boþalan Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý'na atanan Ýlyas Özkan'ý ziyaret etti. Geçtiðimiz günlerde Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýna atanan Ýlyas Özkan ile yeni yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek tebrik eden ve görevinde baþarýlar dileyen Cahit Baðcý, partiçalýþmalarý hakkýnda da bilgi aldý. Ýlyas Özkan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Baðcý'ya teþekkür etti.kubilay Kaan Yücel HAYIR ÖÐÜT TUTANA Sular bile akar gider engine Güzelleri vermiyorlar dengine Þimdi raðbet güzel ile zengine Ne desem de bir acayip hal olur Yüksek yere inen çýkan yol olur Her sineðin bir alýcý kurt olur Çok varýp gelirsen olmaz her yere Ya muhabbet kalkar ya bir hal olur Bilen olmaz insanlarýn fendini Ben tutuyom sel yýkýyor bendimi Bulamadým akýl fikir dengimi Ne desem de bir acayip hal olur Sararmýþ yapraðý döker aðaçlar Soðuyu soðuyu geliyor kýþlar Aðardý saçýmda döküldü diþleri Ne desem de bir acayip hal olur Dünya bir gelindir kimse alamaz Dünyaya gelenler geri kalamaz Elde güzel çoktur sana yaramaz Ne deyimde bir acayip hal olur Nuhun gemisine binip yarýþma Hakkýna razý ol yalan alýþma Eyi geçin kimselerle dalaþma Ne deyim de bir acayip hal olur Rýza Koçak öðüt verir tutana Hizmet eyle malýn mülkün vatana Razý olmam haksýz olan adama Ne deyimde bir acayip hal olur HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,138 2,140 EUR 2,909 2,911 STERLiN 3,639 3,641 JPY YENi 0,209 0,210 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Müracaat: NÖBETÇÝ ECZANELER FUNDA ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. ÝPEK TAKSÝ LOZAN KAVÞAÐI ERAY ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CAD. 26/E - EMNÝYET SARAYI YANI SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 10 Sayý: 2816 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 SP Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz oldu Mikroskop Kuran okurken açýlan gözler! Gülsün Mert Cansu-yu Saadet Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 5. Olaðan Kongresi dün yapýldý. Tek liste halinde gerçekleþtirilen seçimde Orhan Sakýnmaz merkez ilçe baþkanlýðýna seçildi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen kongreye SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, eski belediye baþkan adayý Adnan Cýdýk, Genel Ýdare Kurulu Üyesi Atik Aðdað, SP Ýl Müfettiþi Mehmet Aþýla, Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, gençlik kollarý, kadýn kollarý, merkez ilçe baþkanlarý ve partililer katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan kongrede ilk olarak divan heyeti belirlendi. Divan Baþkanlýðýna SP Ýl Müfettiþi Mehmet Aþýla getirilirken, üyeliklere ise Ömer Doðan, Levent Çetin ve Ýbrahim Zorlu seçildi. Gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporunun ibraz edilmesiyle devam eden kongrede daha sonra protokol konuþmalarýna geçildi. Kongrede ilk açýlýþ konuþmasýný yapan SP eski Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz, "Yapacaðýmýz çalýþmalarla inþallah yeniden milli görüþün kalesini kuracaðýz. Bu bir bayrak yarýþýdýr. Kongremize inþallah hayýrlara vesile olur. Geldiðiniz için hepinize teþekkür ediyorum" dedi.daha sonra konuþan SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ise Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine deðinerek, "Milli görüþ olarak 40 yýldýr Cumhurbaþkanýný halkýn seçmesi gerektiðini savunuyorduk. Bu gün gelinen IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor Genel Ýdare Kurulu üyesi Atik Aðdað Saadet Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 5. Olaðan Kongresi dün yapýldý. 5. Olaðan Genel Kuruluna katýlan Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu Üyesi Akdað, Ehli-Sünnet' için savaþtýðýný iddia eden IÞID'in aslýnda BOP'a hizmet ettiðini ifade etti. Türkiye'nin ve Ýslam aleminin tek kurtuluþ reçetesinin Milli Görüþ Hareketi olduðunu belirten Akdað, 'bunu Milli Görüþ Hareketinin bir mensubu olduðum için deðil, ülkede ve dünyada barýþ ve huzurun ancak Milli Görüþ Hareketiyle saðlanacaðý gerçeðinden hareketle ifade ediyorum. Milli Görüþ olmadan barýþ ve huzur asla gelmez" ifadesini kullandý. Milli Görüþ Lideri Merhum Erbakan'ýn 40 yýllýk siyasi hayatýnda 4 kez iktidara geldiðini, bunlarýn üçünde baþbakan yardýmcýsý, birisinde ise baþbakan olarak görev yaptýðýný söyleyen. Atik Akdað, 'ne ilginçtir ki merhum Erbakan iktidara geldiði hiçbir dönemde 11 aydan fazla iktidarda kalamamýþtýr. Bugün 11 yýldan fazla süredir görevde bulunan iktidarýn sata sata bitiremediði tüm yatýrýmlar Erbakan'ýn 11 ayý geçmeyen bu iktidarlarý dönemlerinde yapýlmýþtýr. Yani iþ yapmak için ille de uzun yýllar iktidarda kalmak gerekmemektedir. Bunun en büyük ispatý Erbakan iktidarlarýdýr" þeklinde konuþtu. Saadet Partisinin, Milli Görüþ Hareketinin tek temsilcisi olduðunu ve Saadet Partisi iktidara gelmeden yeryüzüne barýþ, huzur ve adaletin gelme þansýnýn bulunmadýðýný özellikle ifade eden Saadet Partisi GÝK 'Üyesi Atik Akdað, Irak'ta yaþanan geliþmeler ve IÞÝD terörüne deðinerek þöyle dedi: 'Irak, geçmiþte fiili olarak 3'e bölünmüþtü, ancak þimdi IÞÝD ile birlikte Irak, resmen 3'e bölünmüþ oldu. Irak'ta birden bire kendisini Sünni kökenli olduðunu iddia eden, Ehli- Sünnetle' hareket ettiðini savunan IÞÝD ortaya çýktý. Hem Ehli-Sünnetle hareket ettiðini söyleyeceksin, ancak ciðer tarafýndan her türlü terör eylemini yaparak kan ve gözyaþý dökeceksin, böyle bir þey asla olamaz. IÞÝD, bilinçli olarak kendisini Sünni bir hareket olarak göstermektedir. IÞID'i Büyük Ortadoðu Projesinden farklý olarak düþünemeyiz. IÞÝD, bu projenin bir parçasýdýr. Irak'ta 10 bin kiþinin birlikte hareket etmesi öyle kolay bir iþ deðildir. Býrakýn bu insanlarýn birlikte hareket etmesini saðlamayý, bu insanlarýn karnýný doyurmak bile öyle kolay deðildir. Hepsinin elinde aðýr silahlar bulunmaktadýr. Irak'tan çekilen ABD askerlerinin elindeki silahlar bugün IÞID'in elindedir. Batý, bugün IÞÝD eliyle BOP Projesini hayata geçirme, Ýslam dünyasýný acý ve gözyaþýna boðmaya çalýþmaktadýr" þeklinde konuþtu. Yasin Yücel Orhan Sakýnmaz Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk nokta tam olarak bizim istediðimiz yer olmasa da yapýlan bir aþamadýr. Biz Cumhurbaþkanýný siyasi partilerin çýkardýðý adaylardan deðil tamamen halkýn kendi iradesinde öngördüðü adaylardan seçilmesi gerektiði prensibini savunmaktayýz. Ancak bu þekilde Cumhurbaþkanýný tam manasýyla halkýn baþkanýný halk seçmiþ olacaktýr. dedi.konuþmalarýn ardýndan tek liste ile yapýlan seçimde Orhan Sakýnmaz merkez ilçe baþkanlýðýna seçildi. Sakýnmaz'ýn yönetim kurulu üyeleri ise þu isimlerden oluþtu:"haydar Kurtaran, Sedat Aksungur, Abdullah Gökgöz, Levent Çetin, Fikret Mertoðlu, Mehmet Seçer, Murat Tunç, Mustafa Avcý, Mikail Daðdelen, Mustafa Bulut, Can Ergün, Eyüp Ergün, Mehmet Yýldýz, Kemal Satýcý." Yasin YÜCEL Saadet Partisi'nden 9 maddelik Cumhurbaþkaný Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde parti olarak 9 ana baþlýk altýnda topladýklarý kriterle uygun adayý destekleyeceklerini söyledi. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde Saadet Partisi olarak kimi destekleyecekleri konusunda yoðun sorulara muhatap kaldýklarýný ifade eden Faruk Cýdýk" biz Milli Görüþçülerin reflekslerini ölçmek için Tayyipci'misiniz? Yoksa Çatýcý'mýsýnýz?' yada bir diðer adýyla 'yazý'mý gelecek, 'tura'mý gelecek diye soruyorlar. Bizde diyoruz ki 'yazý'da deðil, 'tura'da deðil. Biz Milli Görüþçüyüz. Milli Görüþ dik duruþun adýdýr. Cevap veriyoruz, dik gelecek kardeþim dik" dedi. Saadet Partisi'nin bugün gerçekleþtirilen 5. Olaðan Kongresine katýlan Faruk Cýdýk, burada yaptýðý konuþmada yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine deðinerek, partisinin Cumhurbaþkaný adayýnda aradýðý kriterleri sýraladý. Bir kiþinin Cumhurbaþkaný adayý olabilmesi için en az 20 milletvekilinin imzasý gerektiðini, parti olarak Meclis'te olmadýklarý için Cumhurbaþkaný adayý çýkartamayacaklarýný ayacaklarýný ifade eden Faruk Cýdýk, bu yüzden parti olarak 9 ana baþlýk altýnda topladýklarý kriterle uygun adayý destekleyeceklerini ifade etti. Cumhurbaþkanýnýn ilk defa halk tarafýndan belirleneceði seçimlerin Aðustos ayý içerisinde yapýlacaðýný ve Milli Görüþ Hareketi olarak 40 yýldýr Cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan geçilmesi gerektiðini savunduklarýný vurgulayan Faruk Cýdýk, "bugün gelinen nokta tam olarak bizim istediðimiz yer olmasa da yapýlan bir aþamadýr. Biz Cumhurbaþkanýný siyasi partilerin çýkardýðý adaylardan deðil, tamamen halkýn kendi iradesinde öngördüðü adaylardan seçilmesi gerektiði prensibini savunmaktayýz. Ancak bu þekilde cumhurbaþkanýný tam manasýyla halk seçmiþ olacaktýr" ifadesini kullandý. Saadet Partisi olarak Cumhurbaþkanlýðý seçimleri sürecinde kimi deðil, hangi zihniyeti destekleyeceklerini açýk biçimde ilan ettiklerini, bu kriterlere kim uyarsa Saadet Partisinin adayýnýn da o kiþi olacaðýný dile getiren Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, 9 baþlýk altýnda topladýklarý bu kriterleri þu þekilde sýraladý: "1-Cumhurbaþkaný, basiret, feraset ve dirayet sahibi olacak. 2-Güvenilir ve dürüst olacak. 3- Adil olacak. 4- Merhametli olacak. 5-Kendi ikbalini deðil, memleketin istikbalini düþünecek. 6-Zalimin deðil, mazlumun yanýnda duracak. 7-Ýnançlý olacak, baþka düþünce ve inançlara da saygýlý olacak. 8- Beytülmala sahip çýkacak.garip gurebamn hakkýný koruyacak. 9- Gücün deðil, Hakkýn ve haklýnýn yanýnda yer alacak.ýþte bizim terazimiz budur, ölçümüz budur. Adaylarý bir kuyumcunun altýn incelemesi gibi hassas terazide inceleyip tartacaðýz" Yasin Yücel Adamýn biri, gözleri görmeyen bir derviþin evine misafir olmuþtu. Evde, rahlenin üzerinde bir Kur'anolduðunu gördü ve hayret etti. Çünkü, derviþ yalnýz yaþýyordu, âmâ idi ve evde kendisinden baþka kimse bulunmuyordu. Üzerinde durmadý ve sebebini de sormadý. Fakat merak etmedi de deðil. Gece yarýsý olduðu zaman- Kur'an sesiyle uyandý. Baktý ki, âmâ olduðu için gözleri görmeyen ev sahibi rahlenin baþýna geçmiþ Kur'an okuyor. Öyle ki, okuduðu yerleri parmaðýyla da takip ediyordu. Dayanamayarak sordu: - Sen, gözleri görmeyen bir adamsýn. Nasýl oluyor da Kur'an'a bakarak okuyabiliyorsun? Üstelik parmaðýnla da takip ediyorsun. Derviþ cevap verdi: - Allah isterse her þey olur. Ben Kur'an okumayý çok seviyorum. Fakat gözlerim görmüyor. Allah'a dua ettim. "Ya Rabbi, Kur'an okurken benim gözlerimi aç ki Kur'aný elime alýp okuyabileyim" dedim. Allah benim bu duamý kabul buyurdu. Ne zaman okumak için Kur'an'ýn baþýna oturursam gözlerim açýlýr ve ben Kur'an'a bakarak okurum. YAKARMAN DA O'NUN LÜTFU Birisi her gece kalkýp Allah'ý anýyor, O'na dua ediyordu. Þeytan ona dedi: - Ey devamlý Allah'ý anan kiþi! Bütün gece Allah deyip çaðýrmana, yakarman karþýlýk seni buyur eden var mý ki? Sana bir tek cevap bile gelmedi, daha ne zamana kadar böyle yakarýp dua edeceksin? Adamýn gönlü kýrýldý, baþýný yere koydu ve hüzün içinde uyudu. Rüyasýnda ona söyle dendi: - Kendine gel uyan! Niye duayý, zikri býraktýn? Neden usandýn? Adam: - Buyur diye bir cevap gelmiyor ki... Artýk kapýdan kovulmaktan korkuyorum, dedi. Bunun üzerine dendi ki ona: - Senin Allah demen, O'nun buyur demesi sayesindedir. Senin yalvarýþýn, Allah'ýn senin ruhuna haber uçurmasýndandýr. Senin çabalarýn, çareler araman, Allah'ýn seni kendine yaklaþtýrmasý, ayaklarýndaki baðlarý çözmesindendir. Senin korkun, sevgin, ümidin, Allah'ýn lütuf kemendidir. Senin her Yarabbi demenin altýnda, Allah'in buyur demesi vardýr.. Gafilin, cahilin gönlü bu duadan uzaktýr. Çünkü Yarabbi demeye izin yok ona. Aðzýnda da kilit var onun, dilinde de... Zarara uðradýðý zaman, aðlayýp sýzlamasýn diye Allah ona dert, aðrý, sýzý, gam, keder vermedi. Artýk anla ki, Allah'a dua etmeni, O'nu çaðýrmaný saðlayan dert, Dünya saltanatýndan daha iyidir. Dertsiz dua soðuktur. Dertliyken yapýlan dua ise gönülden kopar... (Mesnevi' den) Ayça Ticaret yeni yerinde Yýllardýr Yavruturna Mahallesi Uður Mumcu Caddesi 141/B adresinde faaliyet gösteren Ayça Ticaret Beko Bayi, Kale Mahallesi Uður Mumcu Caddesi No: 82-A adresindeki yeni yerinde mobilya sektörünü de bünyesine katarak faaliyetini devam ettiriyor. Beyaz eþya sektöründe adýndan söz ettiren önemli firmalardan birisi olan Ayça Ticaret, yeni yerinde mobilyayý da bünyesine kattý. Beyaz eþya bölümünden Ali Özgür Ispanak'ýn, mobilya bölümünden ise Bekir Çark'ýn yetkili olduðu Ayça Ticaret'te 800 metrekareden oluþan 4 katlý alanýnda A'dan Z'ye mobilya ile ilgili her türlü ürün bulunabilmekte.mobilya sektöründe Bekir Çark ile ortaklýða gittiklerini ifade eden Ali Özgür Ispanak, "Bundan sonra yolumuza Ayça Ticaret Beko Bayi ve Mobilya adýyla devam edeceðiz. Mobilyalarýmýz, Ýnegöl'ün önde gelen firmalarýna ait. Her türlü mobilyayý ve mobilya aksesuarý bulunuyor" dedi.kendisinin 2000 yýlýndan buyana beyaz eþya sektöründe bulunduðunu, 2004'den buyana ise Beko bayiliði yaptýðýný ifade eden Ali Özgür Ispanak, "Bekir beyle bir gönül birliði yaparak bu ortaklýðý oluþturduk. Mobilyadan Bekir bey, beyaz eþyadan ise ben sorumluyum" diyerek, beyaz eþya ve mobilya almak isteyen tüm Çorumlularý yeni yerlerine beklediklerini dile getirdi. Haber Servisi

4 4 Sinan Özen sevenleri ile buluþtu 34. Uluslar arasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamýnda organize edilen Sinan Özen konseri Fuar Alaný'nda gerçekleþtirildi. Konsere Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül ve eþi, Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan, bazý daire müdürleri ve binlerce müzik sever izledi. Sinan Özen, þarkýlarýný alaný dolduranlarýn büyük coþkusuyla birlikte seslendirmesi güzel bir ahenk oluþtururken, Özen'in diðer þarkýlarýna da Çorumlular eþlik etti. Duygusal anlarýn da yaþandýðý konserde Özen, seslendirdiði parçalarla alanda bulunanlara unutulmaz bir gece yaþattý. Yaklaþýk 1.5 saat süren konserde sevilen þarkýlarýný seslendiren Özen, Çorumlu hayranlarýna unutulmaz bir gece yaþattý. Konserin ardýndan Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, ünlü sanatçýya leblebi hediye etti hediye etti. Leblebi için teþekkür eden Özen, seyircilere leblebi daðýttý. Konser havai fiþek gösterisinin ardýndan sona erdi. ettiler.bahadýr Yücel Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: Sinan Özen masör Akýnalp'e kýz istedi Sinan Özen, sahnede kýz istedi. Konserde Çorumlu hayranlarýyla buluþan ünlü sanatçý Sinan Özen, Çorum Belediyespor masörü Ali Akýnalp'in "Kýz arkadaþýmý bana ister misiniz" ricasýný kýrmadý. Ünlü sanatçý konseri izlemeye gelen binlerce kiþinin önünde Elif Ýpek'i anne ve babasýndan masör Akýnalp'e istedi. Çorum'da çok deðerli birisiyle tanýþma fýrsatý bulunduðunu dile getiren Özen, "Belediye baþkanýmýz vesilesiyle Ali kardeþimizle tanýþtým. Masör Ali. Ama Ali'nin bir isteði var. Þimdi bu isteðe geliyoruz. Allah'ýn emri peygamberin kavliyle Ali oðlumuza Elifi istiyoruz. Bir an önce bu iþ olsun. Uzamasýn. Zaten söz yapmýþlar da. Bu iþi bende sizlerin huzurunda tasdiklemiþ olurum" dedi. Daha sonra konseri izlemeye gelenlere dönerek, "Ali'nin Elifle izdivacýný tasdik etmiþ oluyor musunuz? Çorumlular alkýþlarla okeyliyor musunuz?" diye soran ünlü sanatçý, "Allah'ýn emri Peygamberin kavliyle kýzýmýzý oðlumuz Ali'ye istiyorum. Acele olduðu için yüzükleri getiremedik. Gülleri de komþunun bahçeden çaldýk" diye konuþtu. Bir ara kendisini nikah memuru zanneden Özen, genç çiftin nikahýný kýymaya kalkýþtý. Özen, daha sonra Belediye Baþkanvekili Zeki Gül'ü sahneye davet etti. Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül de gençlerden önce söyleyeceði birkaç cümle olduðunu belirterek, "Dün akþam tanýþtýðým þehrimize teþrif eden sadece þarký söyleyen biri deðil yaþantýsýyla, dostluðuyla gerçekten Anadolu'daki en önemli en güzel ifadeleriyle adam gibi adam olan Sinan Özen'i þehrimizde misafir etmekten onur duyuyorum. Sinan Özen kardeþim dün gelmeseydi bu tanýþma olmayacaktý. Ben de kaliteli bir insanla tanýþmamýþ olacaktým. Ali, Çorum Belediyespor'da takdir ettiðimiz kardeþlerden birisi. Nikah için zaten kabul etmek, 'evet demek' yeterli biz þahidiz bunlar da evet dediler bizler de þahidiz hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Özen, genç çifte mutluluklar diledi. Ali Akýnalp ise, isteðini kýrmayan ünlü sanatçýya teþekkür etti. Bahadýr Yücel Yön Medya'dan "mobil haber" uygulamasý Yön Medya Reklam ve Tanýtým þirketi, Çorum'da IOS ve Android cep telefonlarý için "mobil haber" uygulamasýný hayata geçirdi. Uygulama geliþtirici olarak Yön Medya Reklam ve Tanýtým þirketi sahibi Özer Özsaray, yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 2 yýldýr akýllý telefon uygulamalarý üzerine çalýþtýklarýný belirterek, uygulamanýn tamamlandýðýný ve þirket bünyesinde olan Sungurlu Gündem Gazetesi'nde beta olarak uygulanmaya baþladýðýný söyledi. IOS ve Android telefonlara uyumlu ayný anda notifikasyon gönderebilen stabil bir haber platformu oluþturduklarýný anlatan Özsaray, bu uygulamayý medya þirketi olarak, yakýnda Çorum'da faaliyet gösteren gazete ve haber sitelerine de bu hizmeti vereceklerini ifade etti. Özsaray, habercilik noktasýnda Çorum'un bölgesinde Özer Özsaray yazýlý basýnda olduðu gibi çaðýmýzda Yeni Medya diye adlandýrýlan dijital ortamda da lider konuma geleceðini vurguladý.bu haber uygulamasýnýn Yozgat, Amasya, Tokat ve Çankýrý bölgesinde ilk defa Çorum'da uygulanacaðýný kaydeden Özsaray, uygulama geliþtirici olarak, bu uygulamayý önce bölgede daha sonra ülke genelinde yaygýnlaþtýracaklarýný bildirdi. Kubilay Kaan Yücel AÝLE DE EVLATLAR ARASI ÝLK ÝLETÝÞÝM Ýnsanlarýn en deðerli varlýklarý evlatlarýdýr. Yerleri doldurulmaz. Sevgileri ve acýlarý tarifsizdir. Anne baba olunduktan sonra, kalpteki sevgi sýralamasý birden yer deðiþtirir, önceden anneniz babanýz eþiniz ilk sýralarý alýrken, ilk aðlama sesiyle, kalplerde birinciliði alýr, peþi ardý gelen kardeþleriyle paylaþýr, Tülay Demircan Koyuncu anne babalarýnýn sevgisini Ýnsan ne kadar görmüþ olsa da ne kadar duymuþ olsa da farklýdýr yaþamak hissetmek evlat duygusunu. Ýlk evlat, her þeyiyle farklý olduðu söylenir. Ama ikinci evlat da annelik ve babalýk ta biraz daha tecrübeli olunduðundan, ikinci evlat duygusu daha da farklý gelir. Bazen istenilerek beklenir ikinci evlat, bazen sürpriz yapýp kendi geliyorum der, plan da olmasa da kabul edilir. Artik ilk evlatlarý abla-abi olacak ve sorumluluklarý ikiye katlanacaktýr, birde evlatlarýný kardeþine hazýrlamalarý gereklidir ki, en önemli sorun da buradadýr Kardeþini kalbine kabul etmesi! Simdi ilk göz aðrýlarý büyümüþtür birden gözlerin de. Yürekleri ikiye ayrýlýr ikisi de candýr, canandýr. Kardeþi onun ömür boyu en iyi dostu olacak, anne-babasýndan bile önce olup onu anlayacaktýr. Yeri geldiðinde, bazen dertlerine merhem olacak, bazen de en aðýr azarý ondan iþitecek, onu koruma adýna söylendiðini ise hep bilecektir. Kardeþi olacaðýný ona en iyi bir þekil de anlatmalý ve ona o sevgiyi yaþatmalýyýz. Yaþý ne olursa olsun, karnýnýz büyüdükçe evladýnýzýn elini, karnýnýzýn üstüne devamlý koyup hareket ediþini ona yansýtmalý hatta kardeþinin onunla oynadýðý söylemelisiniz. O da kardeþini istekle beklesin. Kardeþine hazýrlýk yapýlýrken, onun zevkliyle ve isteðiyle yapmaya özen gösterilmeli ki, kardeþini benimsesin. Ailesi olarak, her bir þekil, hareket ve sözlerimiz ile kardeþinin ona rakip deðil bir eþ olduðunu hissetmesini saðlamalýsýnýz. Evladýnýz bilmeli ki, annem-babam bana dünyadaki en deðerli hediyeyi verecek. Kardeþim olacak, heyecanýyla beklesin. Adinin ne olmasýný arzu ettiðini, hatta kýz mý erkek mi istediðini sormalýyýz. Cinsiyetini örgenince veya öðrenmesek bile, ablalik-aðabeylik yapacagi kardeþine hareketlerinin ne olacaðýný bilmesi adýna, masal anlatma yolu ile yâda bilinçli konuþmalar yaparak, anlatýlmalý ki bilinçaltýna yerleþsin. Kýz yâda erkek, onun kardeþi olacak cinsiyetin önemli olmadýðýný yansýtmalýyýz. Yanýn da keþke kýz olsa yâda erkek olsa gibi sözlere girilmemeli. Aile ye katýlacak olan, bireyin önemini ve sevgisini yerleþtirmeliyiz kalbine. Unutmamamýz gereken en önemli nokta ise, kardeþler arasýndaki iletiþimi önce anne-baba kurmalý ve aralarindaki iliþki de ömür boyu adaletli davranmalý. Anne-babanýn davranýþ ve sözleri, kardeþler arasý sevgiyi veya kin duygusunu tetikler. Evlatlar arasýn da gizli düþmanlýk ve ihtiraslar oluþmasýna sebebiyet verir. Bilinçsiz bir sekil de söylediðimiz o "küçüktür veya o büyüðündür" kelimesi, kendisinin küçük veya büyük olma duygusunun içten içe kine, kýskançlýða yönlenmesine, bilinçaltýna yerleþmesine engel olunmalý, anne-baba olarak. Büyükte, küçükte olduðu yerin mutluðunu yasamalý. Ben abla-abi olacaðým, görevlerim olacak, onu korumak ve hayat ta her zaman yanýnda olmak gibi. Ve ilk merhaba Hoþ geldin hayatýma can dostum kardeþim, hastaneye geldiðin de kardeþin den sana hediye diye, onun en çok istediði bir eþyayý ona alýp, kardeþi adýna vermeli ve kucaðýna verirken, ilk yanaðýna dayayýp, ilk buluþmanýn maneviyatýný hissetmesini saðlamalý. Orda baþlayan sevgi baðý, bir ömür boyu sürecektir unutmayalým. Hoþ bulduk ablacým-abicim dediðini yüreðin de duymalý Kardeþim, Bir canin parçalarýyýz, Sen ben ve diðerleri, Týpký bir elin parmaklarý gibiyiz, Hangisini kezsen acýmaz ki? Sen hayatýmda, küssem de dargýn kalamadýðýmsýn sen aðladýðýn da yüreðimin sýzladýðýsýn, Sen yemeðimi suyumu annemi babamý Hatta yataðýmý paylaþtýðýmsýn Sen benim kardeþim Ve En vefalý dostumsun. Hepimiz kardeþ deðil miyiz? Saygýlarýmla

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fatih Akbaba, "Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu

Fatih Akbaba, Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu KAYA Alüminyum Demir Doğrama Ahmet KAYA Kapı - Pencere - Panjur - Daraba Sineklik - Çatı - Korkuluk ve Ferforje İşleriniz İsteğinize Göre İtina ile Yapılır Gsm: 0535 845 42 41 Küçük Sanayi Sitesi / GÜLNAR

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

*** TOSYA KENT REHBERİ ***

*** TOSYA KENT REHBERİ *** *** TOSYA KENT REHBERİ *** ACİL EĞİTİM KURUMLARI SİYASİ PARTİLER Yangın 110 Milli Eğitim Müd. 313 18 84 Adalet ve Kalkınma Partisi 313 51 50 Acil Servis 112 Halk Kütüphanesi 313 10 46 Büyük Birlik Partisi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar "CHP 1946'tan beri seçim kazanamýyor 10 Aðustos'ta da kazanamayacak" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP'nin 1946 yýlýndan beri hiçbir seçimi kazanamadýðýný belirterek, 10 Aðustos

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Tüp Bebek Merkezi açýldý

Tüp Bebek Merkezi açýldý Sanatcý Cemalettin Kurtoðlu'ndan Park eleþtirisi Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Türk Sanat Müziði sanatcýsý Hemþerimiz Cemalettin Kurtoðlu Kültür sitesinin yýkýlmasýndan spnra yerine yapýlan Park

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi Kadir Gecesi Geceniz Mübarek Olsun 13 Temmuz 2015 Ramazan Bayramının, Tüm İslam Alemine Huzur ve Barış Getirmesini Temenni Ederiz. Hayırlı Bayramlar. 17-19 Temmuz 2015 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın

Detaylı

HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ

HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 76. yıl dönümünde tüm yurtta

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI Benim Naçiz Vücudum Elbet Bir Gün Toprak Olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır. K.Atatürk ATATÜRK ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 71. YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 1-7 NISAN DÜNYA KANSER GÜNÜ 1 NISAN DÜNYA MIZAH GÜNÜ 4-10 POLIS GÜNÜ VE HAFTASı Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türk Polis Teşkilatının

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı