İÇ HASTALIKLARI SINAV SORULARI A GRUBU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇ HASTALIKLARI SINAV SORULARI A GRUBU"

Transkript

1 İÇ HASTALIKLARI SINAV SORULARI A GRUBU 1) Akut böbrek hasarlı bir hastada aşağıdaki fizyopatolojik değişikliklerden hangisi GÖRÜLMEZ? a) Sodyum, potasyum ve su atılımında bozukluk b) Nitrojen yıkım ürünlerinin birikimi c) Divalan katyon metabolizması bozukluğu d) Üriner asidifikasyon bozukluğu e) Kemik iliğinde lökosit ve trombosit üretiminde bozukluk 2) Glomerül filtrasyon hızı (GFR) 15 ile 29 ml/dk/1.73 m 2 arasında olan bir hastada, Kidney Disease Improving Global Outcome (KDIGO) tarafından 2013 de revize edilen evrelemeye göre Kronik Böbrek Hastalığı aşağıdaki evrelerden hangisindedir? a) G1 b) G2 c) G3a d) G3b e) G4 3) Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyonlara bağlı akut tubülointerstisyel nefrit (TİN) gelişimi ile ilgili YANLIŞ bir bilgidir? a) Enfekte eden organizmanın böbrek parenkimine direkt olarak yayılımı ile ortaya çıkabilir b) Sistemik bir enfeksiyonun komplikasyonu olarak ortaya çıkabilir c) Sıklıkla parazitik enfeksiyonlara bağlı gelişir d) Enfeksiyona bağlı glomerülonefrit geneliikle enfeksiyondan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar e) Akut TİN enfeksiyonu takip eden ilk günlerde ortaya çıkar 4) Aşağıdakilerden hangisi Metabolik Sendrom bileşenlerinden değildir? a) Düşük HDL düzeyi b) Hipertansiyon c) Artmış LDL düzeyi d) Abdominal obazite e) DM 5) Aşağıdakilerden hangisi Sekonder Hipertansiyon nedeni değildir? a) Aort Koarktasyonu b)polikistik Böbrek Hastalığı c) Renal arter stenozu d) Akut pyelonefritis e) Alkol 6) Aşağıdaki kombinasyonlardan hangisi Hipertansif tedavide uygun değildir? a) B bloker + Tiazid grubu diüretikler b) B bloker + Kalsiyum kanal blokerleri c) Tiazid + ACEI d) Tiazid + ARB e) ACEİ + Kalsiyum antagonistleri 7) Aşağıdakilerden hangisi 50 yaş üzerindeki kişilerde omuz ve kalça kuşağını tutan inflamatuvar tipte ağrı ve tutuklukla karakterizedir? a) Polimiyozit b) Osteoartrit c) Multipl miyelom d) Dermatomiyozit e) Polimiyalji romatika

2 8) Aşağıdakilerden hangisi, doğal immün sistemin uygunsuz aktivasyonuna bağlı proinflamatuvar sitokinlerin aşırı salınımı ile karakterize otoinflamatuvar bir hastalıktır? a) Ankilozan spondilit b) Ailevi Akdeniz ateşi c) Romatoid artrit d) Tekrarlayan polikondrit e) Sistemik lupus eritematozus 9) Kırk iki yaşında erkek hasta, 3 aydır her iki el proksimal interfalangeal, metokarpofalangeal, elbileği, diz ve ayak bileği eklemlerinde ağrı, şişlik ve sabahları 1 saat süren tutukluk yakınmalarıyla başvuruyor. Yapılan fizik muayenede bu eklemlerde artrit saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde eritrosit sedimentasyon hızı 58 mm/saat, C-reaktif protein düzeyi 24.6 mg/l (Normali mg/l) ve romatoid faktör düzeyi 160 U olarak belirleniyor. Aşağıdaki testlerden hangisinin pozitif olması, hastada romatoid artrit olduğunu kuvvetle destekler? a) ANA b) p-anca c) Anti-SSA d) Anti-CCP e) Anti-kardiyolipin antikor 10) SLE de aşağıdaki bulgulardan hangisi beklenmez? a) İdrar sediment zenginliği b) Lökositoz c) Kompleman düşüklüğü d) SS-A, SS-B pozitifliği e) Lupus antikoagülanı 11) Aşağıdakilerden hangisi Sjören sendromu nun ekstraglanduler (bez dışı) bulgularından değildir? a) Akciğer tutulumu b) Böbrek tutulumu c) Periferik nöropati d) Artrit e) Duyma güçlüğü 12) Lupus gebeliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lupus hastalığının gebelikte alevlenme riski fazladır b) SS-A, SS-B antikorları taşıyan gebenin çocuğunda yenidoğan lupusu riski vardır c) Lupus gebeliğinde erken doğum riski fazladır d) Lupus gebeliğinde steroid kullanmak gerekirse seçilecek ajan deksametazon olmalıdır e) Lupuslu gebede hidroksiklorokin kullanımı önerilmektedir

3 13) Hangisi osteoporoz nedenlerinden biri değildir? a) Yaşlanma b) Genetik c) Menapoza girmek d) Hipotiroidi e) Glukokortikoid kullanımı 14) Polikistik over sendromunda luteinizan hormon/ folikül stimüle edici hormon oranı kaçın üzerinde ise tanıyı destekler? a) 1 b) 2 c) 5 d) 9 e) 10 15) İdiyopatik hirsutizm tedavisi için hangisi doğrudur? a) Düşük skorlular da dahil tüm hastalar medikal tedavi almalıdır b) İlaç tedavisi olarak kullanılan östrojenler tüm olgularda etkilidir c) Tedavi kesildikten sonrada etkisi devam eder d) Tedavinin etkisi hemen başlar e) Östrojen tedavisi tromboza eğilimi olan kişlerde başlanmamalıdır. 16) İnsülin tedavisi mutlak endikasyonlarından olanı işaretleyiniz? a) Tip 2 diyabet b) Gebelik c) Hipertansiyonla birlikte diyabet olması d) Nöropati e) Diyabete eşlik eden dispepsi 17) Serum trigliserid düzeyi 500 mg/dl.nin üzerinde olduğunda seçilecek ilk ilaç hangisidir? a) PPAR-Alfa agonistleri b) Statinler c) 3-Omega yağ asidi d) Nikotinik asit e) Safra asidi bağlayıcıları 18) Gestasyonel diyabet tanısı için yeni kriterlere göre hangisi açlık kan glukozu değeridir? a) 90 mg/dl b) 92 mg/dl c) 95 mg/dl d) 98 mg/dl e) 100 mg/dl 19) Gebeliğin ilk trimestrinde maternal tiroid hormon yapımını sağlayan en önemli faktör hangisidir? a) TRH b) TSH c) Diyetle alınan iyot miktarı d) TBG artışı e)human korionik gonadotropin

4 20) Aşağıdaki cümlelere göre yanıtlayınız I. Nefropatiyi erken saptamak için en az yılda bir kez kreatinin klerensini ölçmek gerekir. II. Diyabetik nefropati gelişimini antihipertansif tedavi yavaşlatabilir. III. En sık diyalize başlama sebebi diyabetik nefropatidir. a) Sadece I. ve II. cümleler doğrudur. b) Sadece I. ve III. cümleler doğrudur. c) Sadece II. ve III. cümleler doğrudur. d) I. II. ve III. cümleler doğrudur. e) Yukarıdakilerden sadece bir cümle doğrudur. 21) Aşağıdaki cümlelere göre yanıtlayınız I. Diyabetik ketoasidozda bikarbonat tedavisi ciddi hipopotasemi yaratabilir. II. Diyabetik ketoasidoz saptanan bir hastada hiperpotasemi varsa 8-10 saat süre ile potasyum verilmemelidir. III. Diyabetik ketoasidozlu hastalarda bulunabilirse hiponatremik solusyonlar tercih edilir. a) Sadece I. ve II. cümleler doğrudur. b) Sadece I. ve III. cümleler doğrudur. c) Sadece II. ve III. cümleler doğrudur. d) I. II. ve III. cümleler doğrudur. e) Yukarıdakilerden sadece bir cümle doğrudur. 22) Aşağıdaki cümlelere göre yanıtlayınız I. Tiroid nodülünde kanser olasılığını artıran önemli faktörlerden birisi, nodülün çapıdır. II. Tiroid nodülünde kanser olasılığını artıran önemli faktörlerden birisi, nodülün tek olmasıdır. III. Tiroid disfonksiyonunu gösteren en hassas tetkik serum TSH ölçümüdür. a) Sadece I. ve II. cümleler doğrudur. b) Sadece I. ve III. cümleler doğrudur. c) Sadece II. ve III. cümleler doğrudur. d) I. II. ve III. cümleler doğrudur. e) Yukarıdakilerden sadece bir cümle doğrudur. 23) Aşağıdaki pankreatit etyolojik sebeplerinden hangisi embriyojenik döneme ait pankreas patolojisidir? a) Herediter pankreatit b) ERCP ilişkili pankreatit c) Pankreas divisum d) Hiperparatiroidi e) İdiopatik pankreatit

5 24) Özofagus kanseri için hangisi yanlıştır? a) Skuamoz kanser proksimal özofagusta sıktır b) Barret özofagusta kanser gelişme riski son yıllarda azalmaktadır c) Skuamoz kanser sıklığı artmaktadır d) Adenokanser sıklığı artmaktadır e) Skuamoz kanserde radyoterapi ilk seçenektir 25) Gastrointestinal sistem kanaması olan bir hastada öncelikle yapılması gereken nedir? a) Acil cerrahi girişim yapılması b) Acilen nazogastrik sonda takılması c) Hemodinamik durumun değerlendirilmesi ve hemodinamik durumun stabilizasyonu. d) Dikkatli bir hikaye ve fizik muayene ile etiyolojinin araştırılması e) Acil endoskopi ile kanamanın yeri ve nedenin saptanması 26) Aşağıdaki test yöntemlerinden hangisi gastroözofageal reflü hastalığında Barrett özefagusunu tanısını koyar? a) Baryumlu grafi b) Özofagoskopi ve özofagus biyopsisi c) Bernstein testi d) 24 saatlik ph moniterizasyonu e) Özofagusun motilite çalışması 27 ) Aşağıdakilerden hangisi Gastrointestinal sistem kanaması için yanlıştır? a) Hemen her olguda hematemez ile birlikte melena bulunur b) Melena ml nin üzerindeki gastrointestinal sistem kanamalarında oluşur c) Demir, bizmut, organik kömür melena görünümüne yol açar d) Melena % oranında treitz ligamanının proksimalindeki patolojilerden kaynaklanır e) Çok bol miktarda üst GİS kanaması rektal kanama (hematokezya) meydana getirebilir

6 28) Gluten enteropatisinde görülen dermatitis herpetiformiste hangi immunglobulinler dermo-epidermal bileşkede artar? a) IgG b) IgM c) IgE d)iga e) Hiçbiri 29) Non-alkolik steatohepatitte karaciğere gelen yağ asidi yükü nasıl azaltılır? a) Ursodeoksikolik asit kullanarak b)aspirin ile c)diyet ve egzersiz ile d) Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar ile e)vitamin D kullanarak 30) Aşağıdaki seçeneklerden tümü doğru olanı işaretleyiniz I) Crohn hastalığında fistül oluşma riski ülseratif kolite göre daha sıktır II) Ülseratif kolit etiyolojik nedenleri arasında; geçirilmiş barsak enfeksiyonlarının varlığı önemli bir nedendir III) İnce barsaklarda artmış kript absesi nin varlığı halinde ülseratif kolitten şüphelenilebilir a) Sadece I doğrudur b) I + II doğrudur c) I + II + III doğrudur d) I + III doğrudur e) II + III doğrudur 31,32) 40 yaşında erkek hasta 1 aydan beri devam eden halsizlik, nefes darlığı, karın şişliği, gözlerde sararma ve dışkısında siyahlaşma yakınması ile başvurdu. FM de şuur durumu konfü ve disoryantasyon var. Sistem muayenesinde ayrıca ikter, palmar eritem, fleping tremor ve batında tens asit mevcut. Hasta 3 yıl önce anti-hcv (+) olduğunu öğrendiğini ve 5 yıldan beri haftada 3-4 gün 1-2 şişe bira ve 1paket/gün sigara kullanımı tarif ediyor. Kan muayenesinde; Lökosit 1200/mm3 ( ), Hb 10.2gr/dL ( ), trombosit /mm3 ( ), üre 73mg/dL (10-50), kreatinin 2.1 gr/dl ( ), GFR: 60mL/dak, Albumin 2.4gr/dL (3.5-5), Total bilirubin 4.7gr/dL ( ), direkt bilirubin 1.3gr/dL (0-0.5), ALT 25 IU/mL ( 3-55), AST 23 IU/dL (5-34), GGT 33 IU/mL (10-66), ALP 114 IU/mL (40-150), Na 134mmol/L ( ), K 3.8mmol/mL ( ), Protrombin zamanı 30 sn ( ), INR 2.5 ( ), AFP 11.3ng/mL (0-13.4). GGK (-). MELD skoru 30 İdrar muayenesinde; İdrar miktarı 600mL/gün ve idrar Na 15mEq/L. HBAg(-), anti-hbs(+), anti-hbc-igg(+), anti HCV (+), HCV-RNA IU/mL Asit sıvı analizinde total lökosit 380/mm3, nötrofil 115/mm3, albumin 1.1gr/dL, ADA 22 U/L ve kültürde üreme yok. Kan gazı analizinde PaO2 80mmHg, AaO2 gradienti 10mmHg ve Pozitif kontrast ekokardiyografi şüpheli bulunmuş. Ultrasonografide (USG) karaciğer atrofik, parankimi kaba granüler ve sol lopta 15mm çapında hiperekoik yer kaplayan nodüler bir lezyon mevcut. Portal ven ve dalları ile splenik ven dilate, dalak hilusunda tortuoze vasküler dilatasyonlar var ve dalak uzun aksı 20cm,

7 batında ileri derecede serbest sıvı mevcut. Gastroskopide özefagusta Grade 3 varisler ve portal gastropatisi saptandı. 31) Bu hastanın 2 yıllık sağ kalım olasılığı nedir A) %25 b) %30 c) %35 d) %40 e)%45 32) Bu hastada aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi gelişmiştir. a) Hepatik ensefalopati b) Hepatorenal sendrom+ Hipersplenizm ve koagülopati c) Hepatopulmoner sendrom d) Spontan asit enfeksiyonu+ Hepatopulmoner sendrom e)hipersplenizm ve koagülopati+ Hepatik ensefalopati 33) Mediyastende kitle ile gelen bir çocuk hastada akut lösemi tanısını konduğunda hangi alt tip ön planda düşünülmelidir? a) T hücreli ALL b) B hücreli ALL c) Bifenotipik lösemi d) Akut monoblastik lösemi e) Akut miyeloblastik lösemi 34) Günümüzde tüm aferez uygulamaları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre belirgin olarak sık uygulanmaktadır? a) Terapötik lökoferez b) Plazmaferez c) Donörden nakil için kök hücre toplanması d) Donör trombositaferezi e) Terapötik trombositaferez 35) Aşağıdaki kan ürünlerinden hangisi günlük pratikte hemen hiç kullanılmamaktadır? a) Dondurulmuş eritrositler b) Lökositi azaltılmış eritrosit süspansiyonu c) Işınlanmış trombosit konsantresi d) Random donör trombositleri e) Taze tam kan 36) Hematopoetik kök hücre naklinde otolog nakil en sıktan aza doğru hangi hastalıklara yapılır? a) Akut lösemiler, Lenfomalar, Multipl Myeloma, Solid tümörler, Kronik lösemiler b) Akut lösemiler, Kronik lösemiler, Solid tümörler, Lenfomalar, Multipl Myeloma c) Kronik lösemiler, Solid tümörler, Lenfomalar, Multipl Myeloma, Akut lösemiler d) Multipl Myeloma, Lenfomalar, Akut lösemiler, Kronik lösemiler, Solid tümörler

8 e)akut lösemiler, Multipl Myeloma, Lenfomalar, Kronik lösemiler, Solid tümörler 37) Herediter trombofili tanısı için öncelikli tetkik edilmesi gereken hasta grubu hangisidir? a) Kadın hastalar, beyaz ırk b) Erkek hastalar, beyaz ırk c)50 yaş altı hastalar d) 50 yaş üzeri hastalar e) Tüm hastalar 38) Demir eksikliği anemisi olan subtotal gastrektomili bir şahısta hangi tedavi yöntemini seçersiniz? a) Oral demir tedavisi b) Oral demir tedavisi ve oral folik tedavisi c) İntramuskuler demir tedavisi d) Oral demir ve oral B12 tedavisi e) Oral demir tedavisi ve intramusküler B12 vitamin tedavisi 39) Hangisi demir eksikliğinin etiyolojisinde yer almaz? a) Sürekli eritrosit donörü olma b) Kronik sülük kullanımı c) Mide kanaması d) Bol et tüketimi e) Helicobacter pylori infeksiyonu 40) Kombine anemi açısından hangisi yanlıştır? a) Hipokrom mikrositer anemi olarak karşımıza çıkabilir b) Makrositer anemi olarak karşımıza çıkabilir c) Normokrom normositer anemi olarak belirlenmiş olabilir d) Kombine aneminin sinonimi mikst anemidir e) Subtotal gastrektomi kombine anemi için predispozan faktördür 41) Aşağıdaki hipertansif acil durum - kullanılan antihipertansif ilaç eşleşmelerinden hangisi uygun değildir? a) Hipertansif ensefalopati - Nitroprussid b) Akut pulmoner ödem - Nitrogliserin c) Akut koroner sendrom - Esmolol d) Akut renal yetmezlik - Furosemid e) Eklampsi - Kaptopril 42) Aşağıdakilerden hangisi nedeni bilinmeyen ateş nedeni değildir? a) Tüberküloz b) Temporal arterit c) Hipotiroidi d) Feokromositoma e) Hodgkin hastalığı

9 43) Aşağıdaki durumlardan hangisinde maligniteye bağlı paraneoplastik hiperkalsemi gelişiminde kullanılabilecek bir monoklonal antikor tedavisidir? a) Bevacizumab b) Cetuximab c) İpilimumab d) Catumaxomab e) Denosumab 44) Malign perikardiyal tamponadlı hastada en olası (en sık) primer tümör aşağıdakilerden hangisidir? a) Akciğer adenokarsinomu b) Seminoma c) Osteosarkom d) Mesane yassı epitel hücreli kanseri e) Kolon kanseri 45) Spinal kord basısı ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Hemiparezi duyusal kusurdan önce gelişir b) Plejik hastalarda irreversibl motor kusur sıktır c) En sık torakal ve lumber bölgede gelişir d) Tam duyusal kusur bulunabilir e) Otonom disfonksiyon gelişebilir 46) Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi jinekolojik kanserler için doğrudur? -Jinekolojik kanserler çoğunlukla hematojen yayılım göstererek kemik ve akciğer metastazı yaparlar. -En sık rastlanan over kanseri tipi germ hücreli tümörler olup disgerminom bunların içinde en çok görülenidir -Endometrium kanserinin en sık görülen klinik bulgusu karın şişliğidir -Serviks kanseri human papilloma virusu ile ilişkilidir a) Hiçbiri b) 1 c) 2 d) 3 e)4 47) Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi jinekolojik kanserler için doğrudur? -Germ hücreli over kanserleri yaşlı (> 70 yaş) kadınlarda görülür -Over kanserleri sıklıkla periton metastazı yapar

10 -BRCA1 veya 2 mutasyonu serviks kanseri oluşma riskini 9 kat arttırır -Mide kanseri overlere metastaz yaparsa Krukenberg tümörü olarak adlandırılır a) Hiçbirisi b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 48) Febril nötropeni tedavisinde G CSF kullanımının gerekçesi değildir a) Enfeksiyon tedavisinin başarısı artar b) nötropeni süresi kısalır c) Hastanede yatış süresi kısalır d) Mortalite oranı azalır e)ateşin çabuk düşmesine neden olur 49) Tümör belirteci olarak PSA Nasıl Kullanılır Yanlışı işaretleyiniz a) 5o yaşından itbaren yılda birkez tarama amaçlı kullanılabilir b) PSA yükseldiği ancak 10 ng/ml altında olduğu durumlarda serbest PSA oranı biyopsi yapılacak hastanın seçiminde kullanılır c) Benign prostat hipertrofisi PSA artışına sebep olmaz d) Prostat biyopsisi, prostatit gibi etkenler PSA düzeyini arttırır e) Metastatik hastalıkta PSA düzeyinin düşmesi tedaviye cevabın bir göstergesidir. 50) Mide kanseri belirtisi olarak değerlendirilmez kullanılmaz a) erken doyma. b) yutma güçlüğü ve ağrılı yutma c) Peptik ülsere benzer ve antasit ile rahatlayan gastrik yakınmalar d) İştah kaybı, kusma e) Rektal taze kanama

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı

DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013

DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013 DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013 1.Romatoloji polikliniğine, 28 yaşında bayan hasta güneşe çıkmakla olan yüzde hızlı gelişen ciddi kızarıklık, el eklemlerinde 2 aydır devam eden ağrı ve

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur?

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? A) Erken diyastolik üfürüm B) Middiyastolik üfürüm C) Geç diyastolik üfürüm D) Devamlı üfürüm E) Midsistolik üfürüm İÇ HASTALIKLARI

Detaylı

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur?

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? ONKOLOJĠ 1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? A) Meme veya başka organlarda elle hissedilen kitleler her zaman kanserin bir bulgusudur. B) 20-40 yaş arası kadınlar her ay

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.Tip

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU

Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU Dahiliye Yeni Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ ÖNSÖZ Dahiliye tıbbın temel taşlarından biridir ve içinde birçok yan dalı barındırır.

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2 KTBT / T - 36 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC / AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA.

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA ADI SOYADI T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI SALON NUMARASI 1. Bu testte 100 soru vardır. G

Detaylı