Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez"

Transkript

1 Þekerbank Çorum'a ikinci þubeyi açacak Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz, Çorum Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Genel Müdür Yardýmcýsý Gökhan Ertürk, Karadeniz Bölge Müdürü Namýk Kemal Ergenoðlu ile Çorum Þube Müdürü Özlem Kavakçý Taç'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Yýldýz, Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ ile görüþtü. 6 DA Osman Eðri rektör yardýmcýlýðýný býraktý Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Osman Eðri'nin bu görevini býraktýðý öðrenildi. Edinilen bilgiye göre Prof. Dr. Osman Eðri iþlerinin yoðunluðu nedeniyle rektör yardýmcýlýðý görevini býraktý. 17 TEMMUZ 2014 PERÞEMBE 40 KURUÞ ÝHH'nýn Ýftar Týrý'na saldýrýya tepki! Prof. Dr. Osman Eðri: Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez Selim Özkabakçý ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý, Hopa'da iftar vermek için hazýrlýk yapan ÝHH ekiplerine yapýlan saldýrýyý kýnadý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn uluslararasý birçok kuruluþun üyesi olduðunu ve 150 ülkede ve Türkiye'nin tamamýna yakýnýnda hayýr çalýþmalarý yaptýðýný kaydeden Selim Özkabakçý, "Yaptýðý çalýþmalar tüm dünyada takdir edilmekte ve örnek gösterilmektedir. 4 TE ATTDER sorunlarýný Baðcý'ya aktardý Ýsrail ve IÞÝD'e tepki Çorum Emek ve Demokrasi Platformu yaptýðý eylemde Ýsrail'in Filistin'de yaptýðý katliamlara tepki gösterildi. PTT önünde yapýlan eylemde konuþan SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Ortadoðu bir kez daha kan gölüne çevrildiðini ve günlerdir bütün dünyanýn gözleri önünde, Filistin ve Rojava'da büyük bir insanlýk dramý yaþandýðýný söyledi. 5 TE Bahadýr Yücel - Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði Yönetimi tarafýndan " Kuranýn boyasý Ehl-i Ýbeyt'in Mayasý Birlikten Dirliðe " ana temalý geleneksel iftar yemeði Dalgýçlar otelde gerçekleþti. Gerçekleþen programa Vali yarýmcýlarýndan Zülkarnin Öztürk, Sait Topoðlu, Prof. Dr. Osman Eðri, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Dernek Baþkaný Birkan Demirci ve çok sayýda vatandaþ katýldý. 5 TE "Çorumlu çiftçilerimizin Prof. Dr. Osman Eðri Çorum Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði (ATTDER) yönetimi Milletvekili Cahit Baðcý'yý ziyaret ederek yaþadýklarý sorunlarý aktardýlar. Çorum ATTDER Baþkaný Osman Tök ve yönetim kurulu üyeleri Can Kargýn, Nurhan Ataman ve Hacý Mehmet Bükme Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ettiler. 3 TE Merter Kocatüfek Polisten Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi öðrencilerine jest Emniyet Müdürlüðü personeli "Polis Amca ile Engelleri Aþýyorum" isimli faaliyet kapsamýnda dün Çorum Özel Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. 7 DE en büyük destekçisiyiz" Halit Yýldýz Þekerbank, Çorumlu esnaf, çiftçi ve iþ dünyasý temsilcileri ile "Üreten Anadolu Buluþmalarý" baþlýklý iftar davetinde bir araya geldi. Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz'in ev sahipliðinde gerçekleþen iftar davetine yaklaþýk 250 davetli katýldý. Anitta Otel'de düzenlenen "Üreten Anadolu Buluþmalarý" iftar davetinde Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz, Þekerbank Genel Müdür Yardýmcýlarý Gökhan Ertürk ve... 3 TE Traktörcüler, sitelerine taþýndý Çorum Belediyesi'nin öncülüðünde Traktör Galericileri esnafý ile birlikte yapýlan Traktörcüler Sitesi'ne galericiler taþýnmaya baþladý. Þehir merkezindeki traktörcü esnafý Türkiye'ye örnek olarak gösterilen Traktörcüler Sitesi'ndeki dükkanlarýna ticari faaliyetlerini gerçekleþtiriyor. 3 TE ÝÞKUR dan Giriþimcilik eðitimi 3 TE Resmi Ýlan Alan Gazeteciler Derneði ilk genel kurulunu yaptý 6 DA

2 YILDIZ HABER 2 ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÖMSAN TIREYLER Tel: Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17 Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: ÝHH'nýn Ümmet Ýftarý 20 Temmuz'da ÝHH'nýn bu sene onuncusunu düzenleyeceði Geleneksel Çorum ÝHH Ümmet iftarý programý 20 Temmuz Pazar günü Hürriyet Meydanýnda yapýlacak. ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada iftar týrýnda hazýrlanacak olan iftariyelerin halka ücretsiz olarak ikram edileceðini dile getirerek, "Menü et kavurma, pilav, tulumba, ayran, pide ve sudan oluþmaktadýr. Ýftarýmýz Ümmet kaynaþmasý ilkesinden hareket ettiði için maddi imkâný olanolmayan bu sofraya otursun istiyoruz. Misafirlerimiz sokakta eþi ve çocuklarý ile iftar yapsýn, sokaðý farkýna varsýn. Milyonlarca Müslüman kardeþimizin sokaklarda olduðunu bir kez daha hatýrlayalým diyoruz. Ýstiyoruz ki Müslümanlar nasýl namazda omuz omuza veriyorsa iftarda da ayný sofrada olsun. Protokol uygulamasýnýn olmadýðý iftarýmýzda bir günlüðüne de olsa insanlar dünyevi rütbelerden, makam ve mevkiinden sýyrýlsýn ümmetle birlikte iftar sofrasýna diz kýrsýn istiyoruz. Ekonomik seviyesi ne olursa olsun herkesin davetli olduðu iftarýmýz halka açýk ücretsizdir" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL ÇDSYB'den sertifikalarýný aldýlar Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümünde 49 öðrenci, Hitit Üniversitesi-Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (ÇDSYB) ile imzalanan ortak eðitim protokolü kapsamýnda akademik yýlý süresince katýldýklarý eðitim programýnýn sertifikalarýný aldýlar. Ayrýca akademik yýlý Gýda Mühendisliði bölümü birincisi Yasemin Aksöz'e, bölüm ikincisi Kübra Pullu'ya ve bölüm üçüncüsü Burçin Özbent'e ÇDSYB tarafýndan hediye ve baþarý plaketi verildi. Üniversite-Sanayi iþbirliðinin güzel bir örneði olarak ortak eðitim protokolünün yürütülmesindeki deðerli katkýlarýndan dolayý ÇDSYB Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Cinbek'e de teþekkür plaketi takdim edildi. Haber Servisi Ýmsâk : 03:24 Güneþ : 05:17 Öðle : 12:53 Ýkindi : 16:48 Akþam : 20:18 Yatsý : 22:01 YILDIZ AJANDA Ay, 31 Gün, 28. Hafta Hiç kimse elbisesinden, etiketinden dolayý mükemmel insan olamaz. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri BÝR KEZ GÖNÜL YIKTINISA Bir kez gönül yýktýnýsa Bu kýldýðýn namaz deðil Yetmiþ iki millet dahi Elin yüzün yumaz deðil Bir gönülü yaptýnýsa Er eteðin tuttunusa Bir kez hayýr ettinise Binde bir ise az deðil Yol odur ki doðru vara Göz odur ki Hakk'ý göre Er odur alçakta dura Yüceden bakan göz deðil Erden sana nazar ola Ýçin dýþýn pür nur ola Belî kurtulmuþtan ola Þol kiþi kim gammaz deðil Doðru yola gittin ise Er eteðin tuttunusa Bir hayýr dua ettinise Birine bindir az deðil Yunus bu sözleri çatar Sanki balý yaða katar Halka meta'larýn satar Yükü gevherdir tuz deðil YUNUS EMRE HAVA DURUMU Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus ( LPG li Orijinal ) Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,120 2,121 EUR 2,870 2,872 STERLiN 3,641 3,642 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZÇETÝN ECZANESÝ TEL: GARANTÝEV.13.SK. OPET BENZÝNLÝK DEVA ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH. D.PINAR 5.SOK. NO:4/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Traktörcüler, sitelerine taþýndý Çorum Belediyesi'nin öncülüðünde Traktör Galericileri esnafý ile birlikte yapýlan Traktörcüler Sitesi'ne galericiler taþýnmaya baþladý. Þehir merkezindeki traktörcü esnafý Türkiye'ye örnek olarak gösterilen Traktörcüler Sitesi'ndeki dükkanlarýna ticari faaliyetlerini gerçekleþtiriyor. Daha önce Çorum Belediyesi Zabýta ekipleri tarafýndan yapýlan tebligata uygun olarak yeni iþyerlerine taþýnmayan Traktörcü esnafýnýn bir an önce yeni yerlerine taþýnmalarý da istendi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Belediye olarak özellikle son beþ yýlda Çorum esnafýna yaptýklarý düzenleyici çalýþmalarla kent merkezindeki kötü görüntülerin bir bir ortadan kaybolduðunu söyledi. Traktörcü esnafýnýn tamamýnýn yeni yerlerine taþýnmasýyla þehir merkezindeki traktörcü esnafýnýn kaldýrým iþgallerinin de tarih olduðunu ifade eden Turhan Candan, "Çorum Belediyesi olarak esnafýmýzla birlikte çok güzel iþler baþarýyoruz. Öncelikle taksi duraklarýnýn yenilenmesi, ticari minibüslere getirilen düzenlemeler, oto galerici esnafýnýn ve oto pazarýnýn yeni yerine taþýnmasý gibi düzenleyici faaliyetlere traktörcü esnafýnýn da þehir dýþýnda kendilerine ait bir siteye taþýnmasý hem esnafýmýz hem de Belediyemiz açýsýndan sevindirici bir geliþmedir" dedi. Çorum Traktörcüler Sitesi'nin herkes tarafýndan Türkiye'ye örnek gösterildiðini hatýrlatan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Bu tesis yaklaþýk 15 milyon TL'ye mal olmuþ örnek bir projedir. Hemþehrilerimizle istiþareler yaparak güzel hizmetler ortaya çýkarýyoruz. Esnafýmýzla iþbirliði içerisinde yaptýðýmýz bu çalýþmalar güzel neticeler ortaya çýkarmaktadýr. Traktörcü esnafýmýza yeni yerlerinde hayýrlý, bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi ATTDER sorunlarýný Baðcý'ya aktardý Çorum Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði (ATTDER) yönetimi Milletvekili Cahit Baðcý'yý ziyaret ederek yaþadýklarý sorunlarý aktardýlar. Çorum ATTDER Baþkaný Osman Tök ve yönetim kurulu üyeleri Can Kargýn, Nurhan Ataman ve Hacý Mehmet Bükme Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ettiler. ATTDER Baþkaný Osman Tök ziyarette Baðcý'ya Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri olarak karþýlaþtýklarý saðlýk çalýþanlarýna þiddet, unvan, döner sermaye gibi sorunlarýný anlattý ve dernek faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Baðcý, ATT'lerin karþýlaþtýklarý sorunlarýn farkýnda olduðunu ve iyileþtirmelerin yapýlmasý için destek vereceðini ifade ederek ziyaretten dolayý teþekkür etti. Yasin YÜCEL "Çorumlu çiftçilerimizin en büyük destekçisiyiz" Alagöz ve Cevher'den Baðcý'ya ziyaret Ýl Genel Meclisi Bütçe Plan Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz ve iþadamý Timur Cevher AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Bütçe Plan Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý ziyaret ettiler. Baðcý'nýn TBMM'deki odasýnda gerçekleþen ziyaretteýl Genel Meclisinde yapýlan çalýþmalar ve gündem deðerlendirildi. Haber Servisi ÝÞKUR'dan Giriþimcilik eðitimi Aklýnda bir iþ kurma projesi olup da gerçekleþtirme imkaný bulamayan vatandaþlar için ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan "Giriþimcilik" eðitimi düzenlenecek.kursiyerler, katýldýklarý eðitim sonucunda, katýlým belgesi alacaklar ve iþ kurma planý hazýrlayýp resmi iþyeri açma þartlarýný yerine getirdikten sonra KOSGEB'e baþvuru yapabilecekler. Baþvurunun uygun bulunmasý halinde yine KOS- GEB tarafýndan 30 bin TL'ye kadar hibe desteði ve kullanýlacak makineler için 70 bin TL'ye kadar kredi desteði verilebilecek. KOSGEB tarafýndan destek verilmeyen sektörler ise tarým, hayvancýlýk, eðitim ve spor sektörü. Katýlým zorunluluðunun olduðu eðitimler 11 Aðustos ve 21 Aðustos 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak. Kursa katýlým þartlarý ise þunlar: ÝÞKUR'a kayýtlý olmak, daha önce giriþimcilik programlarýna katýlmamýþ olmak, ÝÞKUR'un diðer programlarýndan (kurs, iþbaþý eðitim (staj) ve TYP) son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, en az ilköðretim (ilkokul) mezunu olmak ve 18 yaþýný tamamlamýþ olmak. Eðitime katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðünden alacaklarý baþvuru formunu doldurarak, 5 Aðustos 2014 Salý günü saat 17.00'a kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne býrakmalarý ve kendilerine bildirilen saatte katýlýmcý seçimi mülakatýnda þahsen hazýr bulunmalarý gerekiyor. Yasin YÜCEL Þekerbank, Çorumlu esnaf, çiftçi ve iþ dünyasý temsilcileri ile "Üreten Anadolu Buluþmalarý" baþlýklý iftar davetinde bir araya geldi. Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz'in ev sahipliðinde gerçekleþen iftar davetine yaklaþýk 250 davetli katýldý. Anitta Otel'de düzenlenen "Üreten Anadolu Buluþmalarý" iftar davetinde Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz, Þekerbank Genel Müdür Yardýmcýlarý Gökhan Ertürk ve Orhan Karakaþ ile birlikte Þekerbank Marmara Bölge Müdürlüðü ve Çorum Þubesi çalýþanlarý esnaf, çiftçi ve iþ dünyasý temsilcileri ile bir araya geldi. "40 YILI AÞKIN SÜREDÝR ÇORUM'A HÝZMET ETMEKTEN ONUR DUYUYORUZ" Þekerbank'ýn kuruluþunda belirleyici olan üretimi ve yerel kalkýnmayý destekleme misyonunu 60 yýldýr olduðu gibi bugün de yerine getirdiðini hatýrlatan Þekerbank Halit Yýldýz Genel Müdürü Halit Yýldýz, "Anadolu Bankacýlýðý, olarak tanýmladýðýmýz bu misyonla üretenin yanýndayýz, esnafýmýzýn, çiftçimizin, iþletmelerimizin, ticari firmalarýmýzýn yol arkadaþýyýz. Bugün 20 milyar TL'ye yaklaþan toplam aktif büyüklüðümüz ile Türkiye genelinde 71 il ve 101 merkez dýþý ilçeye yayýlmýþ büyük bir bankayýz. 312 þubemizin birçoðu yarým asýrdýr ayný noktada hizmet veriyor. 40 yýlý aþkýn süredir Çorum'a hizmet etmekten de onur duyuyoruz" dedi. Karadeniz Bölgesi'nin Ýç Anadolu'ya açýlan kapýsý olan Çorum'da özellikle AB fonlarý ile alýnacak hibe desteði ile tarým alanýnda yapýlacak birçok yatýrýmýn bulunduðuna dikkat çeken Halit Yýldýz, sözlerine þöyle devam etti: "Bu yýl yaðmur azlýðý nedeniyle çiftçimizin yüzü pek gülmedi. Kuruluþ amacý tarýmýn finansmaný olan bir banka olarak Çorumlu çiftçilerimizin bu zor dönemde de en büyük destekçisiyiz. Diðer taraftan, bir iki ay içerisinde hizmet vermeye baþlayacak olan yeni terminalin ve 2011 yýlýnda hizmete giren, bölgenin tek modern borsasý olma özelliði taþýyan Ticaret Borsasý'nýn, baþta gýda toptancýlýðý olmak üzere, Çorum'un ticaretine daha fazla dinamizm katmasý hepimizin ortak temennisi. Çorum'un gündemindeki birçok önemli projenin ekonomisine fayda saðlamasýný biz de Çorumlular ile birlikte yürekten diliyoruz. Þekerbank olarak, Çorum'un geleceðe güvenle bakmasý için. elimizden gelen desteði vermeye hazýrýz." Þekerbank'ýn iþletme sahipleri için sektörde ilk olan ve önemli avantajlar saðlayan birçok ürününün bulunduðuna dikkat çeken Yýldýz, "Üreten Anadolu Buluþmalarý kapsamýnda Çorumlu esnaf ve iþletmelere özel bir kampanya da baþlattýk. Ramazan ayý boyunca sürecek kampanyamýz ile esnaf ve iþletmelerimizin 50 bin TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarýný, 4 ay ödemesiz dönemli veya 3 ayda bir taksit ödeme seçenekleriyle, 60 aya varan vadeler ile masrafsýz olarak karþýlayacaðýz Çorumlu çiftçi müþterilerimize ise yine masrafsýz 40 bin TL'ye kadar bir yýla varan vadelerle kampanya sunuyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL

4 YILDIZ HABER 4 ÝHH'nýn Ýftar Týrý'na saldýrýya tepki! ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý, Hopa'da iftar vermek için hazýrlýk yapan ÝHH ekiplerine yapýlan saldýrýyý kýnadý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn uluslararasý birçok kuruluþun üyesi olduðunu ve 150 ülkede ve Türkiye'nin tamamýna yakýnýnda hayýr çalýþmalarý yaptýðýný kaydeden Selim Özkabakçý, "Yaptýðý çalýþmalar tüm dünyada takdir edilmekte ve örnek gösterilmektedir. Bu çalýþmalardan biriside illeri gezerek þehir merkezlerinde büyük iftar programlarý organize etmektir. Her yýl olduðu gibi bu senede Ramazan sofralarý kurmak ve binlerce insaný ayný sofrada buluþturmak için yollara çýkan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn aþevi ekibi, Artvin'in Hopa ilçesine geldiðinde marjinal sol gruplarýn saldýrýsýna uðramýþtýr. Vakfýmýzýn aþevi TIR'ý 14'üncü duraðý olan Artvin'in Hopa ilçesine öðle saatlerinde gelmiþ. Aþevi TIR ekibimiz iftar organizasyonu için hazýrlýk yapmaya baþlamýþtýr. Hazýrlýk yaptýðý sýrada ÖDP ve Halkevleri'ne mensup olduðu sanýlan yaklaþýk 50 kiþilik marjinal sol bir grup TIR'ýn çevresinde toplanarak, haksýz bir þekilde ÝHH ekiplerimizden ilçeyi terk etmelerini istemiþlerdir. ÝHH Týr ekibindeki arkadaþlarýmýzda yapýlan bu çalýþmanýn yasal olduðu söylemelerine raðmen sol örgüt üyeleri Özgür Eðitim Sen'den yapýlan açýklamada, "Bakan Faruk Çelik, Toplu Sözleþmeden oldukça baþarýlý çýktý. Türkiye'nin en büyük sendikasý Hükümet eliyle 762 bin 650 üye sayýsýna ulaþtýrýlmýþtýr. Hal böyle olunca bizim oðlanla yapýlan toplu sözleþmede kazançlý çýkacak olan elbette bakan/hükümet, kaybedense memurlar olacaktý" denildi. Memurlarýn yýllarca toplu sözleþme ve grev hakký için çok çetin ve sendikacýlýk açýsýndan oldukça anlamlý mücadeleler verdiklerinin dile getirildiði açýklamada, Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan ilçedeki þehit aileleri ve gaziler için iftar yemeði verildi. Þahin Kebab salonunda verilen Ýftar yemeðine Ýlçe Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Ýlçe Garnizon Komutaný Yarbay Çetin Öçal, Ýskilip Jandarma Komutaný Yüzbaþý Bahri Civa, Cumhuriyet Savcýsý Ramazan Seyfi, Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan Ercan, Ýlçe Müftülüðüne vekaleten bakan Arif "Heyecanla beklenen toplu sözleþme yasasý çýktý ama memurlarýn eline bu yasanýn heyecanýndan baþka bir þey geçmedi. Memur-Sen, arkasýna aldýðý Hükümet desteðiyle yetkili sendika oldu. Toplu sözleþme masasýnda hükümetin karþýsýnda gerçek bir aktör yerine sanal bir sendika oturdu. Masada sendikal görünürlük vardý ancak gerçekte sendikacýlýk adýna yokluk ve iradesizlik yer aldý. Üst üste yapýlan baþarýsýz, hesapsýz, fiyasko toplu sözleþmelere raðmen memurlarýn önlenemez ilgisi de Memur-Sen'e oldu. Bu durumun elbette bir Yüksel ile 19 þehit yakýný ve gaziler katýldý. Ýftar yemeðinden sonra bir açýklama yapan Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy canlarýný ve kanlarýný ülke için feda etmiþ olan þehit ve vatan için yaralanmýþ gazilerimizin acýlarýna ortak olmak adýna bir araya geldiklerini belirtti. Vatan için yapýlan fedakarlýklarýn hiç bir bedelle ölçülemeyeceðini ifade eden Gürsoy, þöyle devam etti: "Ülkemiz büyük bir devlet þehit yakýnlarýmýz ve gazilerimizin her türlü maddi koþulu karþýlamaya çalýþýlýyor onlar için ciddi hizmetler verilmeye çalýþýlýyor. Ama biz asla bunlarý yeterli görmüyoruz inþallah sizlerin acýsýna ortak olarak yapýlan hizmetleri daha da ileriye götüreceðiz. Bizleri bir evladýnýz ve kardeþiniz gibi görün. Bizler üzerimize düþen sorumluluðu en güzel þekilde yerine getirmemiz gerekir bu konuda sizlerden destek bekliyoruz." Kubilay Kaan YÜCEL taþlarla ve sopalarla Ýftar Týrýna ve arkadaþlarýmýza saldýrmýþlardýr. Saldýrý sýrasýnda ÝHH ekibimizde görevli bir arkadaþýmýz yaralanmýþtýr. Kafasýndan yaralanan arkadaþýmýza saðlýk ekipleri tarafýndan gerekli müdahale yapýlmýþtýr. Olaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etmiþ ve kimliði belirsiz bir kiþi tarafýndan havaya 5 el ateþ edilmiþtir. Bir haber ajansý bu kiþinin ÝHH ekibinden olduðunu iddia etmiþ. Ancak daha sonra ateþ açan kiþinin ÝHH ekibinden olmadýðý Kemalpaþa Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarý Hüsnü Yýlmaz olduðu ortaya çýkmýþtýr. Arkadaþlarýmýz gerginliðin daha fazla büyümemesi için ilçeyi terk etmiþ. Çýkan olaylarda aralarýnda polislerin de olduðu altý kiþi yaralanmýþtýr. Hopa'daki çirkin saldýrýyý gerçekleþtiren, gözü dönmüþ ahlaksýzlarýn bir an önce bulunarak gerekli þekilde cezalandýrýlmasýný ve bir daha böylesine bir çirkinliðin yaþanmamasýný istiyoruz. Bu vahim olayda saldýrýya uðrayan ÝHH ekibindeki kardeþlerimize geçmiþ olsun diyoruz. Oruçlu vaziyette bu aðýr organizasyonu yapmaya çalýþan arkadaþlarýmýza yönelik yapýlan bu çirkin saldýrýyý da þiddetle kýnýyoruz" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ Özgür Eðitim Sen'den Memur Sen'e toplu sözleþme eleþtirisi Ýskilip Kaymakamlýðý'ndan þehit aileleri ve gazilere iftar izahý var. Birincisi, Türkiye'nin siyasal yapýsý bir deðiþiminden geçiyor. Deðiþime ayak direyenler adeta AK Parti'nin karþýsýnda tek cephe oldular. Memur-Sen'li olmanýn vesayetçi cephenin karþýsýnda yer almak olduðu yönünde bir algý oluþturuldu. Ýkincisi, hükümet kadrolaþmayý Memur-Sen üzerinden yapmayý tercih etti. Bürokrasinin en üstünden en alttaki memurluklara kadar her þey Memur Sen'den sorulmaya baþladý. Eðitim Bir Sen Baþkaný adeta Milli Eðitim Eþ Bakaný gibi oldu. Eðitim Bir Sen'den referansý olmayanlar adeta bakanlýðýn kapýsýndan bile içeri giremez oldu. Bu durumun ortaya çýkmasýnda Hükümet ve Memur Sen kadar günü birlik çýkarlarý için çocuklarýn ve ülkenin geleceðini önemsizleþtirerek duruma çanak tutan memurlarýnda sorumluluðunun altýný çizmek gerekir" denildi. Hükümetin Memur-Sen'le girmiþ olduðu bu iliþkinin halka yönelik söylemlerinde kullandýðý eþitlikçi, adaletçi söylemine de ters nitelikte olduðunu dile getirildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Yeni Türkiye'nin kuruluþu sahici siyasi aktörler ve sivil toplum örgütleriyle ve herkesi kucaklayan bir hükümet politikasýyla ancak mümkün olabilir. Sanal siyasetçilerle ve sanal sivil toplum örgütleriyle Yeni Türkiye hayalinin sahicilik kazanacaðýndan þüpheliyiz. AK Parti þunu bilmelidir ki, Yeni Türkiye idealine yürürken sivil toplum alanýnda önünü açan, gerçek yoldaþlýk yapan; çýkar için yandaþlýk yapanlar deðil, hükümetle hiç bir çýkar iliþkisi içine girmeden daha adil ve daha özgür bir Türkiye ideali peþinde olanlardýr. Yeni Türkiye, adalet, özgürlük ve eþitlik konusunda kendi felsefelerini oluþturmuþ, kendi öz güçleriyle örgütlerini kurmuþ ve yaþatabilmiþ gerçek sivil toplum örgütlerinin saðlam omuzlarýnda yükselecektir. Onun için, býrakýnýz sivil toplum örgütleri kendi alanlarýnda rekabetlerini yapabilsinler ve saðlýklý bir sürece evirilebilsinler. Aksi halde "Yeni Türkiye'nin" temellerini ete kemiðe bürünememiþ sanal örgütlerin olmayan omuzlarý üzerine kurmaya çalýþacaksýnýz. Bakan Faruk Çelik'e haksýzlýk etmeyelim, son toplu sözleþme de 3+3 ve enflasyon zammýný ýsrarla önermiþ ve Memur Sen'in teklifine oranla, memurun bu tekliften daha kazançlý çýkacaðýný dile getirmiþti. Ancak Memur Sen, bugün bir fiyasko olduðu net olarak gözüken seyyanen zam ile yetinerek enflasyon zammýndan feragatte ýsrar etmiþti. Buradan bakýnca tablonun deðiþtiðini görüyoruz. Memurlarýn haklarýný ekonomik açýdan daha iyi olmasýný isteyen Bakan Faruk Çelik, iþveren gibi davranan çalýþaný, emeðin hakkýný deðil iþverenin çýkarlarýný düþünen ve savunan rolünde ise maalesef her alanda yetkili olmakla övünen Memur Sen olmuþtur. Takdir çalýþanlarýndýr. Unutmayýnýz kendi ellerinizle yaptýklarýnýz sizi bulacaktýr." Bahadýr YÜCEL Mahir ODABAÞI KÖYLERDE ESKÝ RAMAZANLAR Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Köyün imamý rahmetli Ahmet Hoca her sene ramazan öncesi rutin olarak okuduðu hutbesine ''Recep, þaban derken geldi ý-ramazan' diye baþlayýp akabinde bu manevi ayýn nasýl deðerlendirilmesi noktasýnda tavsiyeler sýralardý. Müslüman toplumlarda ramazanlarýn, kurbanlarýn ayrý bir önemi vardýr. Özellikle ramazanýn bedeni bir ibadet olmasý nedeniyle ayrý bir önemi vardýr. Lisan-i haliyle; ' Sen bir günlük açlýða susuzluða katlanamýyorsun, dünya âleminde günlerce aç açýk kalan, ölmemek için ot yiyen, fare yemek için fetva isteyen insanlar var. Sakýn ola onlarý unutma, yardým elini uzat. Ýftar sofralarýný israf sofrasý yapma. Rýzai ilahi için iftar veriyorsan fakir fukaraya garip gurabaya ambargo koyma 'diye haykýrýr ama herkesin duyma kapasitesine göre tesir eder. Bizim nesil þanslý. Çünkü hem köy hayatýný gördü hem de teknoloji ile tanýþtý. Dolaysýyla teknolojinin rahatlýðýný, stresini ayný zamanda köylerin doðallýðý ve zorluðu ile mukayese etme imkâný buldu. Lakin bizim çocuklarýmýz bundan mahrum kalýyor, torunlarýmýz ise tamamen kalacak ve internet dünyasýnda boðulacak. Ramazan öncesinde köylerde hummalý bir koþuþturma göze çarpardý. Bir taraftan on bir ayýn sultanýnýn en iyi þekilde aðýrlamaya çalýþýrken diðer tarafta ise geçimini saðlayacaðý tarýmdaki, hayvancýlýktaki iþlerini aksatmadan yerine getirmek için koþturulurdu. Hatýrladýðým kadarýyla sene önceki ramazanlar yine böyle yaz aylarýna gelmiþti. Dolaysýyla ramazanlarýn yazýn kavurucu sýcaðýna denk gelmesi iþlerin biraz daha zorlaþmasý demekti. Çünkü sahurdan itibaren alaca karanlýkta orak tarlasýnda ekinini biçecek, düvenini sürecek ve bu arada susuzluðunu gidermek için baþýný iki de bir dereden akan suya sokacak ama bu harareti daha da yükseltecekti. Tabi sonradan patozlar çýkýnca bir nebze rahatlýk geldi. Köylerde ramazan denilince öncelikle kuran okumasýný bilenlerin camide mukabele okumasý akla gelir. Mukabele okuyacak ekibin içinde yer almak ayrýcalýktý. Hatta bunun için bile küskünlükler olurdu. Diðer taraftan gaz lambasý ýþýðýnda camide kýlýnan teravih namazlarýnýn ayrý bir lezzeti vardý. Teravih saatinde köy kahvesi tamamen boþalýr, herkes camiye gitmeye mecbur kalýrdý. Yani baskýn örf adet kendini hissettirirdi. Þimdiki gibi çalar saatler olmadýðý için gece temcite (sahura) kaldýrmak üzere görevli tutulurdu. Bu da çoðunlukla köy bekçisi olurdu. Görevlinin evinde sahur hazýrlýðý yapýlmaz, her akþam bir komþu mayalý çöreðini verirdi. Köyde kadýn olmak zordu. Çünkü ramazanýn tüm yükünü analarýmýz çekerdi. Sabahtan akþama kadar eþiyle beraber iþ güç peþinde koþar akþam olunca da koþtura koþtura ocaðý yak, iftarlýk yemeði hazýrla Sonra gece sahura mayalý (pýt pýt) çörek yapmak için iki saat öncesinden kak, sacýn altýný yak, çöreði yap ki, evin direði herif afiyetçe yesin. Yine köylerde iftara, sahura komþular - akrabalar sýk sýk davet edilirdi. Hele akþamlarý mehle gezmelerine randevu istenmez, tak kapý gelinirdi. Þimdi ki gibi misafiri konuþturmayan televizyonlar olmadýðý için sohbetin - daha doðrusu dedi kodunun beline vurulurdu. Bu arada kim ne kadar mayalý çörek yedi onun övünmesi yapýlýrdý. Diðer taraftan bayram öncesi babalar çocuklarýna, eþlerine bazen yeni bazen de BÝTPAZARINDAN bayramlýk almak için mutlaka þehre giderlerdi. Tabi çocuklarda babalarýnýn gelmesini dört gözle beklerlerdi. Zor bulunanýn kýymeti olurmuþ hesabý, çocuklarda þimdi ki gibi burun kýrýþtýrmaz on defa giyer çýkarýrdý Bayrama birkaç gün kala evlerin duvarlarý çamurla ( boya badana yerine) sývanýr ve mýntýka temizliði yapýlýrdý. Arefe günü ise herkes mezarlýða gider ölmüþlerinin ruhuna Fatiha okurdu. Bayram sabahý kýlýnan namazýn ardýndan cami önünde toplu bayramlaþma yapýlýr, dargýn olanlar ya direk evine gider veya küs olduðu kiþiyle tokalaþmazdý. Bayramlaþmanýn ardýndan cami avlusuna kýl kilimler serilir, herkes evinden masaflarda yemek getirir ve tüm köy halký toplu olarak bayram yemeðini yerdi. Bu arada çocuklarda hangi sofranýn yemeði iyiyse o sofraya oturmaya çalýþýrdý. Daha sonra akraba ziyaretleri ve en önemlisi de komþu köylerden gelin gelen veya gelin gidenlerin ziyaretleri göze çarpardý Ya þimdi, her þeyden önce hanýmlar rahat. Bulaþýklarý, çamaþýrlarý makineler yýkýyor. Temizliði süpürgeler yapýyor, halýlarý firmalar yýkýyor Isýnmayý doðalgaz saðlýyor... Çöpü de apartman görevlisi döküyor Salatayý robot hallediyor Yoðurt marketten, ekmek fýrýndan, yemekte buzdolabýnda saklý geçen haftadan Sahura ise beyler pide yaptýrýr. Çayý mý kafaya taktýnýz, onu da çaycý halleder caným Anladýk, hey þey hazýr. O halde ne lazým? Huzur lazým. Huzur için de sabýr lazým Sabýr için de geçmiþinin sýkýntýlarýný hatýrlamak lazým Hatýrlamak için de televizyonlardan, internetlerden ec- cük feragat edip ailedeki yaþlýlarýmýzý dinlemek lazým Çocuklarýmýza dinletmek lazým ama nafile caným. Vesselam geçmiþe göre mukayese ettiðimizde her iki taraf için ''her þey var bir þey yok / stresteyim dostum streste'' diyenlerin, ailede elektriðin sýk sýk kesilmesiyle huzuru, saadeti sosyal paylaþým sitelerinde arayanlarýn sayýsýnýn gün geçtikçe zirveye doðru týrmandýðýný üzülerek gözlemliyoruz Ve diyoruz ki 'geçmiþini iyi okumayan milletler geleceði inþa ederken hata edebilirler ' O halde geçmiþi okumaya ve okutmaya devam edelim mi, ne dersiniz? (Yazarýn yazýlarýný eleþtirmek serbest: ) ÝFTARA DAVET Yine bir iftar vakti, Sizin evde hareket, Bizim evde sükûnet Kara kedim de olmazsa, Kiminle edeceðim sohbet Mübarek gün ne olacak sanki, Çorbaya bir tas su ilave et Beni de sofrana davet et Sahura kadar kalacak deðilim ya, Teravihe kadar ederiz biraz sohbet Ne dersin he

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Su sýkýntýsý yok Çorum Belediyesi su sýkýntýsý olmamasýna karþýn vatandaþa tasarruf çaðrýsý yapýyor.

Su sýkýntýsý yok Çorum Belediyesi su sýkýntýsý olmamasýna karþýn vatandaþa tasarruf çaðrýsý yapýyor. Polis Amca ile Anadolu basýnýnýn sorunlarý Afyonkarahisar da ele alýndý engelleri aþacaklar Anadolu basýnýnýn sorunlarý önceki gün Afyonkarahisar da düzenlenen toplantýda ele alýndý. Toplantýya Karadeniz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Demiryolu konusunda tüm partiler birlikte çalýþmalý

Demiryolu konusunda tüm partiler birlikte çalýþmalý Gazze için üç günlük yas Ýsrail'in Gazze'de yaptýðý katliamlar nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi. Vali Sabri Baþköy konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ýsrail' in Gazze' ye yönelik

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

"Ýntihar vakalarýnýn azaltýlmasý için hekimler destek olmalý"

Ýntihar vakalarýnýn azaltýlmasý için hekimler destek olmalý Ýlçelerin çevre projeleri müsteþara sunuldu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr.Cahit Baðcý, beraberinde Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür

Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür Göletlerde 25 bin balýk yavrusu býrakýldý Çorum'da ki bazý göletlere balýk yavrusu býrakýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "2015 Yýlý Balýklandýrma Programý" çerçevesinde Akdeniz

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Çorum için elimizden geleni yapacaðýz"

Çorum için elimizden geleni yapacaðýz Çiftçiler analiz ücretinin düþürülmesini istiyor Çorum Ticaret Borsasý'na ürün getiren bazý çiftçiler analiz ücretinin yüksek olduðunu ifade ederek düþürülmesini istediler. Analiz ücretinin Borsa yönetimi

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Ülkemizde saðlýklý bir

Ülkemizde saðlýklý bir Sünnet Þöleni bugün Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen, geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni bugün yapýlacak. Hürriyet Meydaný'nda saat 16.00'da gerçekleþtirilecek olan þölende minikler gönüllerince

Detaylı