Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez"

Transkript

1 Þekerbank Çorum'a ikinci þubeyi açacak Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz, Çorum Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Genel Müdür Yardýmcýsý Gökhan Ertürk, Karadeniz Bölge Müdürü Namýk Kemal Ergenoðlu ile Çorum Þube Müdürü Özlem Kavakçý Taç'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Yýldýz, Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ ile görüþtü. 6 DA Osman Eðri rektör yardýmcýlýðýný býraktý Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Osman Eðri'nin bu görevini býraktýðý öðrenildi. Edinilen bilgiye göre Prof. Dr. Osman Eðri iþlerinin yoðunluðu nedeniyle rektör yardýmcýlýðý görevini býraktý. 17 TEMMUZ 2014 PERÞEMBE 40 KURUÞ ÝHH'nýn Ýftar Týrý'na saldýrýya tepki! Prof. Dr. Osman Eðri: Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez Selim Özkabakçý ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý, Hopa'da iftar vermek için hazýrlýk yapan ÝHH ekiplerine yapýlan saldýrýyý kýnadý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn uluslararasý birçok kuruluþun üyesi olduðunu ve 150 ülkede ve Türkiye'nin tamamýna yakýnýnda hayýr çalýþmalarý yaptýðýný kaydeden Selim Özkabakçý, "Yaptýðý çalýþmalar tüm dünyada takdir edilmekte ve örnek gösterilmektedir. 4 TE ATTDER sorunlarýný Baðcý'ya aktardý Ýsrail ve IÞÝD'e tepki Çorum Emek ve Demokrasi Platformu yaptýðý eylemde Ýsrail'in Filistin'de yaptýðý katliamlara tepki gösterildi. PTT önünde yapýlan eylemde konuþan SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Ortadoðu bir kez daha kan gölüne çevrildiðini ve günlerdir bütün dünyanýn gözleri önünde, Filistin ve Rojava'da büyük bir insanlýk dramý yaþandýðýný söyledi. 5 TE Bahadýr Yücel - Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði Yönetimi tarafýndan " Kuranýn boyasý Ehl-i Ýbeyt'in Mayasý Birlikten Dirliðe " ana temalý geleneksel iftar yemeði Dalgýçlar otelde gerçekleþti. Gerçekleþen programa Vali yarýmcýlarýndan Zülkarnin Öztürk, Sait Topoðlu, Prof. Dr. Osman Eðri, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Dernek Baþkaný Birkan Demirci ve çok sayýda vatandaþ katýldý. 5 TE "Çorumlu çiftçilerimizin Prof. Dr. Osman Eðri Çorum Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði (ATTDER) yönetimi Milletvekili Cahit Baðcý'yý ziyaret ederek yaþadýklarý sorunlarý aktardýlar. Çorum ATTDER Baþkaný Osman Tök ve yönetim kurulu üyeleri Can Kargýn, Nurhan Ataman ve Hacý Mehmet Bükme Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ettiler. 3 TE Merter Kocatüfek Polisten Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi öðrencilerine jest Emniyet Müdürlüðü personeli "Polis Amca ile Engelleri Aþýyorum" isimli faaliyet kapsamýnda dün Çorum Özel Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. 7 DE en büyük destekçisiyiz" Halit Yýldýz Þekerbank, Çorumlu esnaf, çiftçi ve iþ dünyasý temsilcileri ile "Üreten Anadolu Buluþmalarý" baþlýklý iftar davetinde bir araya geldi. Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz'in ev sahipliðinde gerçekleþen iftar davetine yaklaþýk 250 davetli katýldý. Anitta Otel'de düzenlenen "Üreten Anadolu Buluþmalarý" iftar davetinde Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz, Þekerbank Genel Müdür Yardýmcýlarý Gökhan Ertürk ve... 3 TE Traktörcüler, sitelerine taþýndý Çorum Belediyesi'nin öncülüðünde Traktör Galericileri esnafý ile birlikte yapýlan Traktörcüler Sitesi'ne galericiler taþýnmaya baþladý. Þehir merkezindeki traktörcü esnafý Türkiye'ye örnek olarak gösterilen Traktörcüler Sitesi'ndeki dükkanlarýna ticari faaliyetlerini gerçekleþtiriyor. 3 TE ÝÞKUR dan Giriþimcilik eðitimi 3 TE Resmi Ýlan Alan Gazeteciler Derneði ilk genel kurulunu yaptý 6 DA

2 YILDIZ HABER 2 ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÖMSAN TIREYLER Tel: Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17 Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: ÝHH'nýn Ümmet Ýftarý 20 Temmuz'da ÝHH'nýn bu sene onuncusunu düzenleyeceði Geleneksel Çorum ÝHH Ümmet iftarý programý 20 Temmuz Pazar günü Hürriyet Meydanýnda yapýlacak. ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada iftar týrýnda hazýrlanacak olan iftariyelerin halka ücretsiz olarak ikram edileceðini dile getirerek, "Menü et kavurma, pilav, tulumba, ayran, pide ve sudan oluþmaktadýr. Ýftarýmýz Ümmet kaynaþmasý ilkesinden hareket ettiði için maddi imkâný olanolmayan bu sofraya otursun istiyoruz. Misafirlerimiz sokakta eþi ve çocuklarý ile iftar yapsýn, sokaðý farkýna varsýn. Milyonlarca Müslüman kardeþimizin sokaklarda olduðunu bir kez daha hatýrlayalým diyoruz. Ýstiyoruz ki Müslümanlar nasýl namazda omuz omuza veriyorsa iftarda da ayný sofrada olsun. Protokol uygulamasýnýn olmadýðý iftarýmýzda bir günlüðüne de olsa insanlar dünyevi rütbelerden, makam ve mevkiinden sýyrýlsýn ümmetle birlikte iftar sofrasýna diz kýrsýn istiyoruz. Ekonomik seviyesi ne olursa olsun herkesin davetli olduðu iftarýmýz halka açýk ücretsizdir" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL ÇDSYB'den sertifikalarýný aldýlar Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümünde 49 öðrenci, Hitit Üniversitesi-Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (ÇDSYB) ile imzalanan ortak eðitim protokolü kapsamýnda akademik yýlý süresince katýldýklarý eðitim programýnýn sertifikalarýný aldýlar. Ayrýca akademik yýlý Gýda Mühendisliði bölümü birincisi Yasemin Aksöz'e, bölüm ikincisi Kübra Pullu'ya ve bölüm üçüncüsü Burçin Özbent'e ÇDSYB tarafýndan hediye ve baþarý plaketi verildi. Üniversite-Sanayi iþbirliðinin güzel bir örneði olarak ortak eðitim protokolünün yürütülmesindeki deðerli katkýlarýndan dolayý ÇDSYB Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Cinbek'e de teþekkür plaketi takdim edildi. Haber Servisi Ýmsâk : 03:24 Güneþ : 05:17 Öðle : 12:53 Ýkindi : 16:48 Akþam : 20:18 Yatsý : 22:01 YILDIZ AJANDA Ay, 31 Gün, 28. Hafta Hiç kimse elbisesinden, etiketinden dolayý mükemmel insan olamaz. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri BÝR KEZ GÖNÜL YIKTINISA Bir kez gönül yýktýnýsa Bu kýldýðýn namaz deðil Yetmiþ iki millet dahi Elin yüzün yumaz deðil Bir gönülü yaptýnýsa Er eteðin tuttunusa Bir kez hayýr ettinise Binde bir ise az deðil Yol odur ki doðru vara Göz odur ki Hakk'ý göre Er odur alçakta dura Yüceden bakan göz deðil Erden sana nazar ola Ýçin dýþýn pür nur ola Belî kurtulmuþtan ola Þol kiþi kim gammaz deðil Doðru yola gittin ise Er eteðin tuttunusa Bir hayýr dua ettinise Birine bindir az deðil Yunus bu sözleri çatar Sanki balý yaða katar Halka meta'larýn satar Yükü gevherdir tuz deðil YUNUS EMRE HAVA DURUMU Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus ( LPG li Orijinal ) Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,120 2,121 EUR 2,870 2,872 STERLiN 3,641 3,642 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZÇETÝN ECZANESÝ TEL: GARANTÝEV.13.SK. OPET BENZÝNLÝK DEVA ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH. D.PINAR 5.SOK. NO:4/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Traktörcüler, sitelerine taþýndý Çorum Belediyesi'nin öncülüðünde Traktör Galericileri esnafý ile birlikte yapýlan Traktörcüler Sitesi'ne galericiler taþýnmaya baþladý. Þehir merkezindeki traktörcü esnafý Türkiye'ye örnek olarak gösterilen Traktörcüler Sitesi'ndeki dükkanlarýna ticari faaliyetlerini gerçekleþtiriyor. Daha önce Çorum Belediyesi Zabýta ekipleri tarafýndan yapýlan tebligata uygun olarak yeni iþyerlerine taþýnmayan Traktörcü esnafýnýn bir an önce yeni yerlerine taþýnmalarý da istendi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Belediye olarak özellikle son beþ yýlda Çorum esnafýna yaptýklarý düzenleyici çalýþmalarla kent merkezindeki kötü görüntülerin bir bir ortadan kaybolduðunu söyledi. Traktörcü esnafýnýn tamamýnýn yeni yerlerine taþýnmasýyla þehir merkezindeki traktörcü esnafýnýn kaldýrým iþgallerinin de tarih olduðunu ifade eden Turhan Candan, "Çorum Belediyesi olarak esnafýmýzla birlikte çok güzel iþler baþarýyoruz. Öncelikle taksi duraklarýnýn yenilenmesi, ticari minibüslere getirilen düzenlemeler, oto galerici esnafýnýn ve oto pazarýnýn yeni yerine taþýnmasý gibi düzenleyici faaliyetlere traktörcü esnafýnýn da þehir dýþýnda kendilerine ait bir siteye taþýnmasý hem esnafýmýz hem de Belediyemiz açýsýndan sevindirici bir geliþmedir" dedi. Çorum Traktörcüler Sitesi'nin herkes tarafýndan Türkiye'ye örnek gösterildiðini hatýrlatan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Bu tesis yaklaþýk 15 milyon TL'ye mal olmuþ örnek bir projedir. Hemþehrilerimizle istiþareler yaparak güzel hizmetler ortaya çýkarýyoruz. Esnafýmýzla iþbirliði içerisinde yaptýðýmýz bu çalýþmalar güzel neticeler ortaya çýkarmaktadýr. Traktörcü esnafýmýza yeni yerlerinde hayýrlý, bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi ATTDER sorunlarýný Baðcý'ya aktardý Çorum Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði (ATTDER) yönetimi Milletvekili Cahit Baðcý'yý ziyaret ederek yaþadýklarý sorunlarý aktardýlar. Çorum ATTDER Baþkaný Osman Tök ve yönetim kurulu üyeleri Can Kargýn, Nurhan Ataman ve Hacý Mehmet Bükme Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ettiler. ATTDER Baþkaný Osman Tök ziyarette Baðcý'ya Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri olarak karþýlaþtýklarý saðlýk çalýþanlarýna þiddet, unvan, döner sermaye gibi sorunlarýný anlattý ve dernek faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Baðcý, ATT'lerin karþýlaþtýklarý sorunlarýn farkýnda olduðunu ve iyileþtirmelerin yapýlmasý için destek vereceðini ifade ederek ziyaretten dolayý teþekkür etti. Yasin YÜCEL "Çorumlu çiftçilerimizin en büyük destekçisiyiz" Alagöz ve Cevher'den Baðcý'ya ziyaret Ýl Genel Meclisi Bütçe Plan Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz ve iþadamý Timur Cevher AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Bütçe Plan Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý ziyaret ettiler. Baðcý'nýn TBMM'deki odasýnda gerçekleþen ziyaretteýl Genel Meclisinde yapýlan çalýþmalar ve gündem deðerlendirildi. Haber Servisi ÝÞKUR'dan Giriþimcilik eðitimi Aklýnda bir iþ kurma projesi olup da gerçekleþtirme imkaný bulamayan vatandaþlar için ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan "Giriþimcilik" eðitimi düzenlenecek.kursiyerler, katýldýklarý eðitim sonucunda, katýlým belgesi alacaklar ve iþ kurma planý hazýrlayýp resmi iþyeri açma þartlarýný yerine getirdikten sonra KOSGEB'e baþvuru yapabilecekler. Baþvurunun uygun bulunmasý halinde yine KOS- GEB tarafýndan 30 bin TL'ye kadar hibe desteði ve kullanýlacak makineler için 70 bin TL'ye kadar kredi desteði verilebilecek. KOSGEB tarafýndan destek verilmeyen sektörler ise tarým, hayvancýlýk, eðitim ve spor sektörü. Katýlým zorunluluðunun olduðu eðitimler 11 Aðustos ve 21 Aðustos 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak. Kursa katýlým þartlarý ise þunlar: ÝÞKUR'a kayýtlý olmak, daha önce giriþimcilik programlarýna katýlmamýþ olmak, ÝÞKUR'un diðer programlarýndan (kurs, iþbaþý eðitim (staj) ve TYP) son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, en az ilköðretim (ilkokul) mezunu olmak ve 18 yaþýný tamamlamýþ olmak. Eðitime katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðünden alacaklarý baþvuru formunu doldurarak, 5 Aðustos 2014 Salý günü saat 17.00'a kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne býrakmalarý ve kendilerine bildirilen saatte katýlýmcý seçimi mülakatýnda þahsen hazýr bulunmalarý gerekiyor. Yasin YÜCEL Þekerbank, Çorumlu esnaf, çiftçi ve iþ dünyasý temsilcileri ile "Üreten Anadolu Buluþmalarý" baþlýklý iftar davetinde bir araya geldi. Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz'in ev sahipliðinde gerçekleþen iftar davetine yaklaþýk 250 davetli katýldý. Anitta Otel'de düzenlenen "Üreten Anadolu Buluþmalarý" iftar davetinde Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz, Þekerbank Genel Müdür Yardýmcýlarý Gökhan Ertürk ve Orhan Karakaþ ile birlikte Þekerbank Marmara Bölge Müdürlüðü ve Çorum Þubesi çalýþanlarý esnaf, çiftçi ve iþ dünyasý temsilcileri ile bir araya geldi. "40 YILI AÞKIN SÜREDÝR ÇORUM'A HÝZMET ETMEKTEN ONUR DUYUYORUZ" Þekerbank'ýn kuruluþunda belirleyici olan üretimi ve yerel kalkýnmayý destekleme misyonunu 60 yýldýr olduðu gibi bugün de yerine getirdiðini hatýrlatan Þekerbank Halit Yýldýz Genel Müdürü Halit Yýldýz, "Anadolu Bankacýlýðý, olarak tanýmladýðýmýz bu misyonla üretenin yanýndayýz, esnafýmýzýn, çiftçimizin, iþletmelerimizin, ticari firmalarýmýzýn yol arkadaþýyýz. Bugün 20 milyar TL'ye yaklaþan toplam aktif büyüklüðümüz ile Türkiye genelinde 71 il ve 101 merkez dýþý ilçeye yayýlmýþ büyük bir bankayýz. 312 þubemizin birçoðu yarým asýrdýr ayný noktada hizmet veriyor. 40 yýlý aþkýn süredir Çorum'a hizmet etmekten de onur duyuyoruz" dedi. Karadeniz Bölgesi'nin Ýç Anadolu'ya açýlan kapýsý olan Çorum'da özellikle AB fonlarý ile alýnacak hibe desteði ile tarým alanýnda yapýlacak birçok yatýrýmýn bulunduðuna dikkat çeken Halit Yýldýz, sözlerine þöyle devam etti: "Bu yýl yaðmur azlýðý nedeniyle çiftçimizin yüzü pek gülmedi. Kuruluþ amacý tarýmýn finansmaný olan bir banka olarak Çorumlu çiftçilerimizin bu zor dönemde de en büyük destekçisiyiz. Diðer taraftan, bir iki ay içerisinde hizmet vermeye baþlayacak olan yeni terminalin ve 2011 yýlýnda hizmete giren, bölgenin tek modern borsasý olma özelliði taþýyan Ticaret Borsasý'nýn, baþta gýda toptancýlýðý olmak üzere, Çorum'un ticaretine daha fazla dinamizm katmasý hepimizin ortak temennisi. Çorum'un gündemindeki birçok önemli projenin ekonomisine fayda saðlamasýný biz de Çorumlular ile birlikte yürekten diliyoruz. Þekerbank olarak, Çorum'un geleceðe güvenle bakmasý için. elimizden gelen desteði vermeye hazýrýz." Þekerbank'ýn iþletme sahipleri için sektörde ilk olan ve önemli avantajlar saðlayan birçok ürününün bulunduðuna dikkat çeken Yýldýz, "Üreten Anadolu Buluþmalarý kapsamýnda Çorumlu esnaf ve iþletmelere özel bir kampanya da baþlattýk. Ramazan ayý boyunca sürecek kampanyamýz ile esnaf ve iþletmelerimizin 50 bin TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarýný, 4 ay ödemesiz dönemli veya 3 ayda bir taksit ödeme seçenekleriyle, 60 aya varan vadeler ile masrafsýz olarak karþýlayacaðýz Çorumlu çiftçi müþterilerimize ise yine masrafsýz 40 bin TL'ye kadar bir yýla varan vadelerle kampanya sunuyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL

4 YILDIZ HABER 4 ÝHH'nýn Ýftar Týrý'na saldýrýya tepki! ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý, Hopa'da iftar vermek için hazýrlýk yapan ÝHH ekiplerine yapýlan saldýrýyý kýnadý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn uluslararasý birçok kuruluþun üyesi olduðunu ve 150 ülkede ve Türkiye'nin tamamýna yakýnýnda hayýr çalýþmalarý yaptýðýný kaydeden Selim Özkabakçý, "Yaptýðý çalýþmalar tüm dünyada takdir edilmekte ve örnek gösterilmektedir. Bu çalýþmalardan biriside illeri gezerek þehir merkezlerinde büyük iftar programlarý organize etmektir. Her yýl olduðu gibi bu senede Ramazan sofralarý kurmak ve binlerce insaný ayný sofrada buluþturmak için yollara çýkan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn aþevi ekibi, Artvin'in Hopa ilçesine geldiðinde marjinal sol gruplarýn saldýrýsýna uðramýþtýr. Vakfýmýzýn aþevi TIR'ý 14'üncü duraðý olan Artvin'in Hopa ilçesine öðle saatlerinde gelmiþ. Aþevi TIR ekibimiz iftar organizasyonu için hazýrlýk yapmaya baþlamýþtýr. Hazýrlýk yaptýðý sýrada ÖDP ve Halkevleri'ne mensup olduðu sanýlan yaklaþýk 50 kiþilik marjinal sol bir grup TIR'ýn çevresinde toplanarak, haksýz bir þekilde ÝHH ekiplerimizden ilçeyi terk etmelerini istemiþlerdir. ÝHH Týr ekibindeki arkadaþlarýmýzda yapýlan bu çalýþmanýn yasal olduðu söylemelerine raðmen sol örgüt üyeleri Özgür Eðitim Sen'den yapýlan açýklamada, "Bakan Faruk Çelik, Toplu Sözleþmeden oldukça baþarýlý çýktý. Türkiye'nin en büyük sendikasý Hükümet eliyle 762 bin 650 üye sayýsýna ulaþtýrýlmýþtýr. Hal böyle olunca bizim oðlanla yapýlan toplu sözleþmede kazançlý çýkacak olan elbette bakan/hükümet, kaybedense memurlar olacaktý" denildi. Memurlarýn yýllarca toplu sözleþme ve grev hakký için çok çetin ve sendikacýlýk açýsýndan oldukça anlamlý mücadeleler verdiklerinin dile getirildiði açýklamada, Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan ilçedeki þehit aileleri ve gaziler için iftar yemeði verildi. Þahin Kebab salonunda verilen Ýftar yemeðine Ýlçe Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Ýlçe Garnizon Komutaný Yarbay Çetin Öçal, Ýskilip Jandarma Komutaný Yüzbaþý Bahri Civa, Cumhuriyet Savcýsý Ramazan Seyfi, Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan Ercan, Ýlçe Müftülüðüne vekaleten bakan Arif "Heyecanla beklenen toplu sözleþme yasasý çýktý ama memurlarýn eline bu yasanýn heyecanýndan baþka bir þey geçmedi. Memur-Sen, arkasýna aldýðý Hükümet desteðiyle yetkili sendika oldu. Toplu sözleþme masasýnda hükümetin karþýsýnda gerçek bir aktör yerine sanal bir sendika oturdu. Masada sendikal görünürlük vardý ancak gerçekte sendikacýlýk adýna yokluk ve iradesizlik yer aldý. Üst üste yapýlan baþarýsýz, hesapsýz, fiyasko toplu sözleþmelere raðmen memurlarýn önlenemez ilgisi de Memur-Sen'e oldu. Bu durumun elbette bir Yüksel ile 19 þehit yakýný ve gaziler katýldý. Ýftar yemeðinden sonra bir açýklama yapan Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy canlarýný ve kanlarýný ülke için feda etmiþ olan þehit ve vatan için yaralanmýþ gazilerimizin acýlarýna ortak olmak adýna bir araya geldiklerini belirtti. Vatan için yapýlan fedakarlýklarýn hiç bir bedelle ölçülemeyeceðini ifade eden Gürsoy, þöyle devam etti: "Ülkemiz büyük bir devlet þehit yakýnlarýmýz ve gazilerimizin her türlü maddi koþulu karþýlamaya çalýþýlýyor onlar için ciddi hizmetler verilmeye çalýþýlýyor. Ama biz asla bunlarý yeterli görmüyoruz inþallah sizlerin acýsýna ortak olarak yapýlan hizmetleri daha da ileriye götüreceðiz. Bizleri bir evladýnýz ve kardeþiniz gibi görün. Bizler üzerimize düþen sorumluluðu en güzel þekilde yerine getirmemiz gerekir bu konuda sizlerden destek bekliyoruz." Kubilay Kaan YÜCEL taþlarla ve sopalarla Ýftar Týrýna ve arkadaþlarýmýza saldýrmýþlardýr. Saldýrý sýrasýnda ÝHH ekibimizde görevli bir arkadaþýmýz yaralanmýþtýr. Kafasýndan yaralanan arkadaþýmýza saðlýk ekipleri tarafýndan gerekli müdahale yapýlmýþtýr. Olaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etmiþ ve kimliði belirsiz bir kiþi tarafýndan havaya 5 el ateþ edilmiþtir. Bir haber ajansý bu kiþinin ÝHH ekibinden olduðunu iddia etmiþ. Ancak daha sonra ateþ açan kiþinin ÝHH ekibinden olmadýðý Kemalpaþa Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarý Hüsnü Yýlmaz olduðu ortaya çýkmýþtýr. Arkadaþlarýmýz gerginliðin daha fazla büyümemesi için ilçeyi terk etmiþ. Çýkan olaylarda aralarýnda polislerin de olduðu altý kiþi yaralanmýþtýr. Hopa'daki çirkin saldýrýyý gerçekleþtiren, gözü dönmüþ ahlaksýzlarýn bir an önce bulunarak gerekli þekilde cezalandýrýlmasýný ve bir daha böylesine bir çirkinliðin yaþanmamasýný istiyoruz. Bu vahim olayda saldýrýya uðrayan ÝHH ekibindeki kardeþlerimize geçmiþ olsun diyoruz. Oruçlu vaziyette bu aðýr organizasyonu yapmaya çalýþan arkadaþlarýmýza yönelik yapýlan bu çirkin saldýrýyý da þiddetle kýnýyoruz" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ Özgür Eðitim Sen'den Memur Sen'e toplu sözleþme eleþtirisi Ýskilip Kaymakamlýðý'ndan þehit aileleri ve gazilere iftar izahý var. Birincisi, Türkiye'nin siyasal yapýsý bir deðiþiminden geçiyor. Deðiþime ayak direyenler adeta AK Parti'nin karþýsýnda tek cephe oldular. Memur-Sen'li olmanýn vesayetçi cephenin karþýsýnda yer almak olduðu yönünde bir algý oluþturuldu. Ýkincisi, hükümet kadrolaþmayý Memur-Sen üzerinden yapmayý tercih etti. Bürokrasinin en üstünden en alttaki memurluklara kadar her þey Memur Sen'den sorulmaya baþladý. Eðitim Bir Sen Baþkaný adeta Milli Eðitim Eþ Bakaný gibi oldu. Eðitim Bir Sen'den referansý olmayanlar adeta bakanlýðýn kapýsýndan bile içeri giremez oldu. Bu durumun ortaya çýkmasýnda Hükümet ve Memur Sen kadar günü birlik çýkarlarý için çocuklarýn ve ülkenin geleceðini önemsizleþtirerek duruma çanak tutan memurlarýnda sorumluluðunun altýný çizmek gerekir" denildi. Hükümetin Memur-Sen'le girmiþ olduðu bu iliþkinin halka yönelik söylemlerinde kullandýðý eþitlikçi, adaletçi söylemine de ters nitelikte olduðunu dile getirildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Yeni Türkiye'nin kuruluþu sahici siyasi aktörler ve sivil toplum örgütleriyle ve herkesi kucaklayan bir hükümet politikasýyla ancak mümkün olabilir. Sanal siyasetçilerle ve sanal sivil toplum örgütleriyle Yeni Türkiye hayalinin sahicilik kazanacaðýndan þüpheliyiz. AK Parti þunu bilmelidir ki, Yeni Türkiye idealine yürürken sivil toplum alanýnda önünü açan, gerçek yoldaþlýk yapan; çýkar için yandaþlýk yapanlar deðil, hükümetle hiç bir çýkar iliþkisi içine girmeden daha adil ve daha özgür bir Türkiye ideali peþinde olanlardýr. Yeni Türkiye, adalet, özgürlük ve eþitlik konusunda kendi felsefelerini oluþturmuþ, kendi öz güçleriyle örgütlerini kurmuþ ve yaþatabilmiþ gerçek sivil toplum örgütlerinin saðlam omuzlarýnda yükselecektir. Onun için, býrakýnýz sivil toplum örgütleri kendi alanlarýnda rekabetlerini yapabilsinler ve saðlýklý bir sürece evirilebilsinler. Aksi halde "Yeni Türkiye'nin" temellerini ete kemiðe bürünememiþ sanal örgütlerin olmayan omuzlarý üzerine kurmaya çalýþacaksýnýz. Bakan Faruk Çelik'e haksýzlýk etmeyelim, son toplu sözleþme de 3+3 ve enflasyon zammýný ýsrarla önermiþ ve Memur Sen'in teklifine oranla, memurun bu tekliften daha kazançlý çýkacaðýný dile getirmiþti. Ancak Memur Sen, bugün bir fiyasko olduðu net olarak gözüken seyyanen zam ile yetinerek enflasyon zammýndan feragatte ýsrar etmiþti. Buradan bakýnca tablonun deðiþtiðini görüyoruz. Memurlarýn haklarýný ekonomik açýdan daha iyi olmasýný isteyen Bakan Faruk Çelik, iþveren gibi davranan çalýþaný, emeðin hakkýný deðil iþverenin çýkarlarýný düþünen ve savunan rolünde ise maalesef her alanda yetkili olmakla övünen Memur Sen olmuþtur. Takdir çalýþanlarýndýr. Unutmayýnýz kendi ellerinizle yaptýklarýnýz sizi bulacaktýr." Bahadýr YÜCEL Mahir ODABAÞI KÖYLERDE ESKÝ RAMAZANLAR Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Köyün imamý rahmetli Ahmet Hoca her sene ramazan öncesi rutin olarak okuduðu hutbesine ''Recep, þaban derken geldi ý-ramazan' diye baþlayýp akabinde bu manevi ayýn nasýl deðerlendirilmesi noktasýnda tavsiyeler sýralardý. Müslüman toplumlarda ramazanlarýn, kurbanlarýn ayrý bir önemi vardýr. Özellikle ramazanýn bedeni bir ibadet olmasý nedeniyle ayrý bir önemi vardýr. Lisan-i haliyle; ' Sen bir günlük açlýða susuzluða katlanamýyorsun, dünya âleminde günlerce aç açýk kalan, ölmemek için ot yiyen, fare yemek için fetva isteyen insanlar var. Sakýn ola onlarý unutma, yardým elini uzat. Ýftar sofralarýný israf sofrasý yapma. Rýzai ilahi için iftar veriyorsan fakir fukaraya garip gurabaya ambargo koyma 'diye haykýrýr ama herkesin duyma kapasitesine göre tesir eder. Bizim nesil þanslý. Çünkü hem köy hayatýný gördü hem de teknoloji ile tanýþtý. Dolaysýyla teknolojinin rahatlýðýný, stresini ayný zamanda köylerin doðallýðý ve zorluðu ile mukayese etme imkâný buldu. Lakin bizim çocuklarýmýz bundan mahrum kalýyor, torunlarýmýz ise tamamen kalacak ve internet dünyasýnda boðulacak. Ramazan öncesinde köylerde hummalý bir koþuþturma göze çarpardý. Bir taraftan on bir ayýn sultanýnýn en iyi þekilde aðýrlamaya çalýþýrken diðer tarafta ise geçimini saðlayacaðý tarýmdaki, hayvancýlýktaki iþlerini aksatmadan yerine getirmek için koþturulurdu. Hatýrladýðým kadarýyla sene önceki ramazanlar yine böyle yaz aylarýna gelmiþti. Dolaysýyla ramazanlarýn yazýn kavurucu sýcaðýna denk gelmesi iþlerin biraz daha zorlaþmasý demekti. Çünkü sahurdan itibaren alaca karanlýkta orak tarlasýnda ekinini biçecek, düvenini sürecek ve bu arada susuzluðunu gidermek için baþýný iki de bir dereden akan suya sokacak ama bu harareti daha da yükseltecekti. Tabi sonradan patozlar çýkýnca bir nebze rahatlýk geldi. Köylerde ramazan denilince öncelikle kuran okumasýný bilenlerin camide mukabele okumasý akla gelir. Mukabele okuyacak ekibin içinde yer almak ayrýcalýktý. Hatta bunun için bile küskünlükler olurdu. Diðer taraftan gaz lambasý ýþýðýnda camide kýlýnan teravih namazlarýnýn ayrý bir lezzeti vardý. Teravih saatinde köy kahvesi tamamen boþalýr, herkes camiye gitmeye mecbur kalýrdý. Yani baskýn örf adet kendini hissettirirdi. Þimdiki gibi çalar saatler olmadýðý için gece temcite (sahura) kaldýrmak üzere görevli tutulurdu. Bu da çoðunlukla köy bekçisi olurdu. Görevlinin evinde sahur hazýrlýðý yapýlmaz, her akþam bir komþu mayalý çöreðini verirdi. Köyde kadýn olmak zordu. Çünkü ramazanýn tüm yükünü analarýmýz çekerdi. Sabahtan akþama kadar eþiyle beraber iþ güç peþinde koþar akþam olunca da koþtura koþtura ocaðý yak, iftarlýk yemeði hazýrla Sonra gece sahura mayalý (pýt pýt) çörek yapmak için iki saat öncesinden kak, sacýn altýný yak, çöreði yap ki, evin direði herif afiyetçe yesin. Yine köylerde iftara, sahura komþular - akrabalar sýk sýk davet edilirdi. Hele akþamlarý mehle gezmelerine randevu istenmez, tak kapý gelinirdi. Þimdi ki gibi misafiri konuþturmayan televizyonlar olmadýðý için sohbetin - daha doðrusu dedi kodunun beline vurulurdu. Bu arada kim ne kadar mayalý çörek yedi onun övünmesi yapýlýrdý. Diðer taraftan bayram öncesi babalar çocuklarýna, eþlerine bazen yeni bazen de BÝTPAZARINDAN bayramlýk almak için mutlaka þehre giderlerdi. Tabi çocuklarda babalarýnýn gelmesini dört gözle beklerlerdi. Zor bulunanýn kýymeti olurmuþ hesabý, çocuklarda þimdi ki gibi burun kýrýþtýrmaz on defa giyer çýkarýrdý Bayrama birkaç gün kala evlerin duvarlarý çamurla ( boya badana yerine) sývanýr ve mýntýka temizliði yapýlýrdý. Arefe günü ise herkes mezarlýða gider ölmüþlerinin ruhuna Fatiha okurdu. Bayram sabahý kýlýnan namazýn ardýndan cami önünde toplu bayramlaþma yapýlýr, dargýn olanlar ya direk evine gider veya küs olduðu kiþiyle tokalaþmazdý. Bayramlaþmanýn ardýndan cami avlusuna kýl kilimler serilir, herkes evinden masaflarda yemek getirir ve tüm köy halký toplu olarak bayram yemeðini yerdi. Bu arada çocuklarda hangi sofranýn yemeði iyiyse o sofraya oturmaya çalýþýrdý. Daha sonra akraba ziyaretleri ve en önemlisi de komþu köylerden gelin gelen veya gelin gidenlerin ziyaretleri göze çarpardý Ya þimdi, her þeyden önce hanýmlar rahat. Bulaþýklarý, çamaþýrlarý makineler yýkýyor. Temizliði süpürgeler yapýyor, halýlarý firmalar yýkýyor Isýnmayý doðalgaz saðlýyor... Çöpü de apartman görevlisi döküyor Salatayý robot hallediyor Yoðurt marketten, ekmek fýrýndan, yemekte buzdolabýnda saklý geçen haftadan Sahura ise beyler pide yaptýrýr. Çayý mý kafaya taktýnýz, onu da çaycý halleder caným Anladýk, hey þey hazýr. O halde ne lazým? Huzur lazým. Huzur için de sabýr lazým Sabýr için de geçmiþinin sýkýntýlarýný hatýrlamak lazým Hatýrlamak için de televizyonlardan, internetlerden ec- cük feragat edip ailedeki yaþlýlarýmýzý dinlemek lazým Çocuklarýmýza dinletmek lazým ama nafile caným. Vesselam geçmiþe göre mukayese ettiðimizde her iki taraf için ''her þey var bir þey yok / stresteyim dostum streste'' diyenlerin, ailede elektriðin sýk sýk kesilmesiyle huzuru, saadeti sosyal paylaþým sitelerinde arayanlarýn sayýsýnýn gün geçtikçe zirveye doðru týrmandýðýný üzülerek gözlemliyoruz Ve diyoruz ki 'geçmiþini iyi okumayan milletler geleceði inþa ederken hata edebilirler ' O halde geçmiþi okumaya ve okutmaya devam edelim mi, ne dersiniz? (Yazarýn yazýlarýný eleþtirmek serbest: ) ÝFTARA DAVET Yine bir iftar vakti, Sizin evde hareket, Bizim evde sükûnet Kara kedim de olmazsa, Kiminle edeceðim sohbet Mübarek gün ne olacak sanki, Çorbaya bir tas su ilave et Beni de sofrana davet et Sahura kadar kalacak deðilim ya, Teravihe kadar ederiz biraz sohbet Ne dersin he

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı