Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez"

Transkript

1 Þekerbank Çorum'a ikinci þubeyi açacak Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz, Çorum Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Genel Müdür Yardýmcýsý Gökhan Ertürk, Karadeniz Bölge Müdürü Namýk Kemal Ergenoðlu ile Çorum Þube Müdürü Özlem Kavakçý Taç'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Yýldýz, Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ ile görüþtü. 6 DA Osman Eðri rektör yardýmcýlýðýný býraktý Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Osman Eðri'nin bu görevini býraktýðý öðrenildi. Edinilen bilgiye göre Prof. Dr. Osman Eðri iþlerinin yoðunluðu nedeniyle rektör yardýmcýlýðý görevini býraktý. 17 TEMMUZ 2014 PERÞEMBE 40 KURUÞ ÝHH'nýn Ýftar Týrý'na saldýrýya tepki! Prof. Dr. Osman Eðri: Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez Selim Özkabakçý ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý, Hopa'da iftar vermek için hazýrlýk yapan ÝHH ekiplerine yapýlan saldýrýyý kýnadý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn uluslararasý birçok kuruluþun üyesi olduðunu ve 150 ülkede ve Türkiye'nin tamamýna yakýnýnda hayýr çalýþmalarý yaptýðýný kaydeden Selim Özkabakçý, "Yaptýðý çalýþmalar tüm dünyada takdir edilmekte ve örnek gösterilmektedir. 4 TE ATTDER sorunlarýný Baðcý'ya aktardý Ýsrail ve IÞÝD'e tepki Çorum Emek ve Demokrasi Platformu yaptýðý eylemde Ýsrail'in Filistin'de yaptýðý katliamlara tepki gösterildi. PTT önünde yapýlan eylemde konuþan SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Ortadoðu bir kez daha kan gölüne çevrildiðini ve günlerdir bütün dünyanýn gözleri önünde, Filistin ve Rojava'da büyük bir insanlýk dramý yaþandýðýný söyledi. 5 TE Bahadýr Yücel - Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði Yönetimi tarafýndan " Kuranýn boyasý Ehl-i Ýbeyt'in Mayasý Birlikten Dirliðe " ana temalý geleneksel iftar yemeði Dalgýçlar otelde gerçekleþti. Gerçekleþen programa Vali yarýmcýlarýndan Zülkarnin Öztürk, Sait Topoðlu, Prof. Dr. Osman Eðri, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Dernek Baþkaný Birkan Demirci ve çok sayýda vatandaþ katýldý. 5 TE "Çorumlu çiftçilerimizin Prof. Dr. Osman Eðri Çorum Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði (ATTDER) yönetimi Milletvekili Cahit Baðcý'yý ziyaret ederek yaþadýklarý sorunlarý aktardýlar. Çorum ATTDER Baþkaný Osman Tök ve yönetim kurulu üyeleri Can Kargýn, Nurhan Ataman ve Hacý Mehmet Bükme Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ettiler. 3 TE Merter Kocatüfek Polisten Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi öðrencilerine jest Emniyet Müdürlüðü personeli "Polis Amca ile Engelleri Aþýyorum" isimli faaliyet kapsamýnda dün Çorum Özel Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. 7 DE en büyük destekçisiyiz" Halit Yýldýz Þekerbank, Çorumlu esnaf, çiftçi ve iþ dünyasý temsilcileri ile "Üreten Anadolu Buluþmalarý" baþlýklý iftar davetinde bir araya geldi. Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz'in ev sahipliðinde gerçekleþen iftar davetine yaklaþýk 250 davetli katýldý. Anitta Otel'de düzenlenen "Üreten Anadolu Buluþmalarý" iftar davetinde Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz, Þekerbank Genel Müdür Yardýmcýlarý Gökhan Ertürk ve... 3 TE Traktörcüler, sitelerine taþýndý Çorum Belediyesi'nin öncülüðünde Traktör Galericileri esnafý ile birlikte yapýlan Traktörcüler Sitesi'ne galericiler taþýnmaya baþladý. Þehir merkezindeki traktörcü esnafý Türkiye'ye örnek olarak gösterilen Traktörcüler Sitesi'ndeki dükkanlarýna ticari faaliyetlerini gerçekleþtiriyor. 3 TE ÝÞKUR dan Giriþimcilik eðitimi 3 TE Resmi Ýlan Alan Gazeteciler Derneði ilk genel kurulunu yaptý 6 DA

2 YILDIZ HABER 2 ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÖMSAN TIREYLER Tel: Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17 Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: ÝHH'nýn Ümmet Ýftarý 20 Temmuz'da ÝHH'nýn bu sene onuncusunu düzenleyeceði Geleneksel Çorum ÝHH Ümmet iftarý programý 20 Temmuz Pazar günü Hürriyet Meydanýnda yapýlacak. ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada iftar týrýnda hazýrlanacak olan iftariyelerin halka ücretsiz olarak ikram edileceðini dile getirerek, "Menü et kavurma, pilav, tulumba, ayran, pide ve sudan oluþmaktadýr. Ýftarýmýz Ümmet kaynaþmasý ilkesinden hareket ettiði için maddi imkâný olanolmayan bu sofraya otursun istiyoruz. Misafirlerimiz sokakta eþi ve çocuklarý ile iftar yapsýn, sokaðý farkýna varsýn. Milyonlarca Müslüman kardeþimizin sokaklarda olduðunu bir kez daha hatýrlayalým diyoruz. Ýstiyoruz ki Müslümanlar nasýl namazda omuz omuza veriyorsa iftarda da ayný sofrada olsun. Protokol uygulamasýnýn olmadýðý iftarýmýzda bir günlüðüne de olsa insanlar dünyevi rütbelerden, makam ve mevkiinden sýyrýlsýn ümmetle birlikte iftar sofrasýna diz kýrsýn istiyoruz. Ekonomik seviyesi ne olursa olsun herkesin davetli olduðu iftarýmýz halka açýk ücretsizdir" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL ÇDSYB'den sertifikalarýný aldýlar Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümünde 49 öðrenci, Hitit Üniversitesi-Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði (ÇDSYB) ile imzalanan ortak eðitim protokolü kapsamýnda akademik yýlý süresince katýldýklarý eðitim programýnýn sertifikalarýný aldýlar. Ayrýca akademik yýlý Gýda Mühendisliði bölümü birincisi Yasemin Aksöz'e, bölüm ikincisi Kübra Pullu'ya ve bölüm üçüncüsü Burçin Özbent'e ÇDSYB tarafýndan hediye ve baþarý plaketi verildi. Üniversite-Sanayi iþbirliðinin güzel bir örneði olarak ortak eðitim protokolünün yürütülmesindeki deðerli katkýlarýndan dolayý ÇDSYB Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Cinbek'e de teþekkür plaketi takdim edildi. Haber Servisi Ýmsâk : 03:24 Güneþ : 05:17 Öðle : 12:53 Ýkindi : 16:48 Akþam : 20:18 Yatsý : 22:01 YILDIZ AJANDA Ay, 31 Gün, 28. Hafta Hiç kimse elbisesinden, etiketinden dolayý mükemmel insan olamaz. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri BÝR KEZ GÖNÜL YIKTINISA Bir kez gönül yýktýnýsa Bu kýldýðýn namaz deðil Yetmiþ iki millet dahi Elin yüzün yumaz deðil Bir gönülü yaptýnýsa Er eteðin tuttunusa Bir kez hayýr ettinise Binde bir ise az deðil Yol odur ki doðru vara Göz odur ki Hakk'ý göre Er odur alçakta dura Yüceden bakan göz deðil Erden sana nazar ola Ýçin dýþýn pür nur ola Belî kurtulmuþtan ola Þol kiþi kim gammaz deðil Doðru yola gittin ise Er eteðin tuttunusa Bir hayýr dua ettinise Birine bindir az deðil Yunus bu sözleri çatar Sanki balý yaða katar Halka meta'larýn satar Yükü gevherdir tuz deðil YUNUS EMRE HAVA DURUMU Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus ( LPG li Orijinal ) Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,120 2,121 EUR 2,870 2,872 STERLiN 3,641 3,642 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZÇETÝN ECZANESÝ TEL: GARANTÝEV.13.SK. OPET BENZÝNLÝK DEVA ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH. D.PINAR 5.SOK. NO:4/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Traktörcüler, sitelerine taþýndý Çorum Belediyesi'nin öncülüðünde Traktör Galericileri esnafý ile birlikte yapýlan Traktörcüler Sitesi'ne galericiler taþýnmaya baþladý. Þehir merkezindeki traktörcü esnafý Türkiye'ye örnek olarak gösterilen Traktörcüler Sitesi'ndeki dükkanlarýna ticari faaliyetlerini gerçekleþtiriyor. Daha önce Çorum Belediyesi Zabýta ekipleri tarafýndan yapýlan tebligata uygun olarak yeni iþyerlerine taþýnmayan Traktörcü esnafýnýn bir an önce yeni yerlerine taþýnmalarý da istendi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Belediye olarak özellikle son beþ yýlda Çorum esnafýna yaptýklarý düzenleyici çalýþmalarla kent merkezindeki kötü görüntülerin bir bir ortadan kaybolduðunu söyledi. Traktörcü esnafýnýn tamamýnýn yeni yerlerine taþýnmasýyla þehir merkezindeki traktörcü esnafýnýn kaldýrým iþgallerinin de tarih olduðunu ifade eden Turhan Candan, "Çorum Belediyesi olarak esnafýmýzla birlikte çok güzel iþler baþarýyoruz. Öncelikle taksi duraklarýnýn yenilenmesi, ticari minibüslere getirilen düzenlemeler, oto galerici esnafýnýn ve oto pazarýnýn yeni yerine taþýnmasý gibi düzenleyici faaliyetlere traktörcü esnafýnýn da þehir dýþýnda kendilerine ait bir siteye taþýnmasý hem esnafýmýz hem de Belediyemiz açýsýndan sevindirici bir geliþmedir" dedi. Çorum Traktörcüler Sitesi'nin herkes tarafýndan Türkiye'ye örnek gösterildiðini hatýrlatan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Bu tesis yaklaþýk 15 milyon TL'ye mal olmuþ örnek bir projedir. Hemþehrilerimizle istiþareler yaparak güzel hizmetler ortaya çýkarýyoruz. Esnafýmýzla iþbirliði içerisinde yaptýðýmýz bu çalýþmalar güzel neticeler ortaya çýkarmaktadýr. Traktörcü esnafýmýza yeni yerlerinde hayýrlý, bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi ATTDER sorunlarýný Baðcý'ya aktardý Çorum Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði (ATTDER) yönetimi Milletvekili Cahit Baðcý'yý ziyaret ederek yaþadýklarý sorunlarý aktardýlar. Çorum ATTDER Baþkaný Osman Tök ve yönetim kurulu üyeleri Can Kargýn, Nurhan Ataman ve Hacý Mehmet Bükme Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ettiler. ATTDER Baþkaný Osman Tök ziyarette Baðcý'ya Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri olarak karþýlaþtýklarý saðlýk çalýþanlarýna þiddet, unvan, döner sermaye gibi sorunlarýný anlattý ve dernek faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Baðcý, ATT'lerin karþýlaþtýklarý sorunlarýn farkýnda olduðunu ve iyileþtirmelerin yapýlmasý için destek vereceðini ifade ederek ziyaretten dolayý teþekkür etti. Yasin YÜCEL "Çorumlu çiftçilerimizin en büyük destekçisiyiz" Alagöz ve Cevher'den Baðcý'ya ziyaret Ýl Genel Meclisi Bütçe Plan Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz ve iþadamý Timur Cevher AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Bütçe Plan Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý ziyaret ettiler. Baðcý'nýn TBMM'deki odasýnda gerçekleþen ziyaretteýl Genel Meclisinde yapýlan çalýþmalar ve gündem deðerlendirildi. Haber Servisi ÝÞKUR'dan Giriþimcilik eðitimi Aklýnda bir iþ kurma projesi olup da gerçekleþtirme imkaný bulamayan vatandaþlar için ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan "Giriþimcilik" eðitimi düzenlenecek.kursiyerler, katýldýklarý eðitim sonucunda, katýlým belgesi alacaklar ve iþ kurma planý hazýrlayýp resmi iþyeri açma þartlarýný yerine getirdikten sonra KOSGEB'e baþvuru yapabilecekler. Baþvurunun uygun bulunmasý halinde yine KOS- GEB tarafýndan 30 bin TL'ye kadar hibe desteði ve kullanýlacak makineler için 70 bin TL'ye kadar kredi desteði verilebilecek. KOSGEB tarafýndan destek verilmeyen sektörler ise tarým, hayvancýlýk, eðitim ve spor sektörü. Katýlým zorunluluðunun olduðu eðitimler 11 Aðustos ve 21 Aðustos 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak. Kursa katýlým þartlarý ise þunlar: ÝÞKUR'a kayýtlý olmak, daha önce giriþimcilik programlarýna katýlmamýþ olmak, ÝÞKUR'un diðer programlarýndan (kurs, iþbaþý eðitim (staj) ve TYP) son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, en az ilköðretim (ilkokul) mezunu olmak ve 18 yaþýný tamamlamýþ olmak. Eðitime katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðünden alacaklarý baþvuru formunu doldurarak, 5 Aðustos 2014 Salý günü saat 17.00'a kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne býrakmalarý ve kendilerine bildirilen saatte katýlýmcý seçimi mülakatýnda þahsen hazýr bulunmalarý gerekiyor. Yasin YÜCEL Þekerbank, Çorumlu esnaf, çiftçi ve iþ dünyasý temsilcileri ile "Üreten Anadolu Buluþmalarý" baþlýklý iftar davetinde bir araya geldi. Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz'in ev sahipliðinde gerçekleþen iftar davetine yaklaþýk 250 davetli katýldý. Anitta Otel'de düzenlenen "Üreten Anadolu Buluþmalarý" iftar davetinde Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz, Þekerbank Genel Müdür Yardýmcýlarý Gökhan Ertürk ve Orhan Karakaþ ile birlikte Þekerbank Marmara Bölge Müdürlüðü ve Çorum Þubesi çalýþanlarý esnaf, çiftçi ve iþ dünyasý temsilcileri ile bir araya geldi. "40 YILI AÞKIN SÜREDÝR ÇORUM'A HÝZMET ETMEKTEN ONUR DUYUYORUZ" Þekerbank'ýn kuruluþunda belirleyici olan üretimi ve yerel kalkýnmayý destekleme misyonunu 60 yýldýr olduðu gibi bugün de yerine getirdiðini hatýrlatan Þekerbank Halit Yýldýz Genel Müdürü Halit Yýldýz, "Anadolu Bankacýlýðý, olarak tanýmladýðýmýz bu misyonla üretenin yanýndayýz, esnafýmýzýn, çiftçimizin, iþletmelerimizin, ticari firmalarýmýzýn yol arkadaþýyýz. Bugün 20 milyar TL'ye yaklaþan toplam aktif büyüklüðümüz ile Türkiye genelinde 71 il ve 101 merkez dýþý ilçeye yayýlmýþ büyük bir bankayýz. 312 þubemizin birçoðu yarým asýrdýr ayný noktada hizmet veriyor. 40 yýlý aþkýn süredir Çorum'a hizmet etmekten de onur duyuyoruz" dedi. Karadeniz Bölgesi'nin Ýç Anadolu'ya açýlan kapýsý olan Çorum'da özellikle AB fonlarý ile alýnacak hibe desteði ile tarým alanýnda yapýlacak birçok yatýrýmýn bulunduðuna dikkat çeken Halit Yýldýz, sözlerine þöyle devam etti: "Bu yýl yaðmur azlýðý nedeniyle çiftçimizin yüzü pek gülmedi. Kuruluþ amacý tarýmýn finansmaný olan bir banka olarak Çorumlu çiftçilerimizin bu zor dönemde de en büyük destekçisiyiz. Diðer taraftan, bir iki ay içerisinde hizmet vermeye baþlayacak olan yeni terminalin ve 2011 yýlýnda hizmete giren, bölgenin tek modern borsasý olma özelliði taþýyan Ticaret Borsasý'nýn, baþta gýda toptancýlýðý olmak üzere, Çorum'un ticaretine daha fazla dinamizm katmasý hepimizin ortak temennisi. Çorum'un gündemindeki birçok önemli projenin ekonomisine fayda saðlamasýný biz de Çorumlular ile birlikte yürekten diliyoruz. Þekerbank olarak, Çorum'un geleceðe güvenle bakmasý için. elimizden gelen desteði vermeye hazýrýz." Þekerbank'ýn iþletme sahipleri için sektörde ilk olan ve önemli avantajlar saðlayan birçok ürününün bulunduðuna dikkat çeken Yýldýz, "Üreten Anadolu Buluþmalarý kapsamýnda Çorumlu esnaf ve iþletmelere özel bir kampanya da baþlattýk. Ramazan ayý boyunca sürecek kampanyamýz ile esnaf ve iþletmelerimizin 50 bin TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarýný, 4 ay ödemesiz dönemli veya 3 ayda bir taksit ödeme seçenekleriyle, 60 aya varan vadeler ile masrafsýz olarak karþýlayacaðýz Çorumlu çiftçi müþterilerimize ise yine masrafsýz 40 bin TL'ye kadar bir yýla varan vadelerle kampanya sunuyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL

4 YILDIZ HABER 4 ÝHH'nýn Ýftar Týrý'na saldýrýya tepki! ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý, Hopa'da iftar vermek için hazýrlýk yapan ÝHH ekiplerine yapýlan saldýrýyý kýnadý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn uluslararasý birçok kuruluþun üyesi olduðunu ve 150 ülkede ve Türkiye'nin tamamýna yakýnýnda hayýr çalýþmalarý yaptýðýný kaydeden Selim Özkabakçý, "Yaptýðý çalýþmalar tüm dünyada takdir edilmekte ve örnek gösterilmektedir. Bu çalýþmalardan biriside illeri gezerek þehir merkezlerinde büyük iftar programlarý organize etmektir. Her yýl olduðu gibi bu senede Ramazan sofralarý kurmak ve binlerce insaný ayný sofrada buluþturmak için yollara çýkan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn aþevi ekibi, Artvin'in Hopa ilçesine geldiðinde marjinal sol gruplarýn saldýrýsýna uðramýþtýr. Vakfýmýzýn aþevi TIR'ý 14'üncü duraðý olan Artvin'in Hopa ilçesine öðle saatlerinde gelmiþ. Aþevi TIR ekibimiz iftar organizasyonu için hazýrlýk yapmaya baþlamýþtýr. Hazýrlýk yaptýðý sýrada ÖDP ve Halkevleri'ne mensup olduðu sanýlan yaklaþýk 50 kiþilik marjinal sol bir grup TIR'ýn çevresinde toplanarak, haksýz bir þekilde ÝHH ekiplerimizden ilçeyi terk etmelerini istemiþlerdir. ÝHH Týr ekibindeki arkadaþlarýmýzda yapýlan bu çalýþmanýn yasal olduðu söylemelerine raðmen sol örgüt üyeleri Özgür Eðitim Sen'den yapýlan açýklamada, "Bakan Faruk Çelik, Toplu Sözleþmeden oldukça baþarýlý çýktý. Türkiye'nin en büyük sendikasý Hükümet eliyle 762 bin 650 üye sayýsýna ulaþtýrýlmýþtýr. Hal böyle olunca bizim oðlanla yapýlan toplu sözleþmede kazançlý çýkacak olan elbette bakan/hükümet, kaybedense memurlar olacaktý" denildi. Memurlarýn yýllarca toplu sözleþme ve grev hakký için çok çetin ve sendikacýlýk açýsýndan oldukça anlamlý mücadeleler verdiklerinin dile getirildiði açýklamada, Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan ilçedeki þehit aileleri ve gaziler için iftar yemeði verildi. Þahin Kebab salonunda verilen Ýftar yemeðine Ýlçe Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Ýlçe Garnizon Komutaný Yarbay Çetin Öçal, Ýskilip Jandarma Komutaný Yüzbaþý Bahri Civa, Cumhuriyet Savcýsý Ramazan Seyfi, Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan Ercan, Ýlçe Müftülüðüne vekaleten bakan Arif "Heyecanla beklenen toplu sözleþme yasasý çýktý ama memurlarýn eline bu yasanýn heyecanýndan baþka bir þey geçmedi. Memur-Sen, arkasýna aldýðý Hükümet desteðiyle yetkili sendika oldu. Toplu sözleþme masasýnda hükümetin karþýsýnda gerçek bir aktör yerine sanal bir sendika oturdu. Masada sendikal görünürlük vardý ancak gerçekte sendikacýlýk adýna yokluk ve iradesizlik yer aldý. Üst üste yapýlan baþarýsýz, hesapsýz, fiyasko toplu sözleþmelere raðmen memurlarýn önlenemez ilgisi de Memur-Sen'e oldu. Bu durumun elbette bir Yüksel ile 19 þehit yakýný ve gaziler katýldý. Ýftar yemeðinden sonra bir açýklama yapan Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy canlarýný ve kanlarýný ülke için feda etmiþ olan þehit ve vatan için yaralanmýþ gazilerimizin acýlarýna ortak olmak adýna bir araya geldiklerini belirtti. Vatan için yapýlan fedakarlýklarýn hiç bir bedelle ölçülemeyeceðini ifade eden Gürsoy, þöyle devam etti: "Ülkemiz büyük bir devlet þehit yakýnlarýmýz ve gazilerimizin her türlü maddi koþulu karþýlamaya çalýþýlýyor onlar için ciddi hizmetler verilmeye çalýþýlýyor. Ama biz asla bunlarý yeterli görmüyoruz inþallah sizlerin acýsýna ortak olarak yapýlan hizmetleri daha da ileriye götüreceðiz. Bizleri bir evladýnýz ve kardeþiniz gibi görün. Bizler üzerimize düþen sorumluluðu en güzel þekilde yerine getirmemiz gerekir bu konuda sizlerden destek bekliyoruz." Kubilay Kaan YÜCEL taþlarla ve sopalarla Ýftar Týrýna ve arkadaþlarýmýza saldýrmýþlardýr. Saldýrý sýrasýnda ÝHH ekibimizde görevli bir arkadaþýmýz yaralanmýþtýr. Kafasýndan yaralanan arkadaþýmýza saðlýk ekipleri tarafýndan gerekli müdahale yapýlmýþtýr. Olaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etmiþ ve kimliði belirsiz bir kiþi tarafýndan havaya 5 el ateþ edilmiþtir. Bir haber ajansý bu kiþinin ÝHH ekibinden olduðunu iddia etmiþ. Ancak daha sonra ateþ açan kiþinin ÝHH ekibinden olmadýðý Kemalpaþa Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarý Hüsnü Yýlmaz olduðu ortaya çýkmýþtýr. Arkadaþlarýmýz gerginliðin daha fazla büyümemesi için ilçeyi terk etmiþ. Çýkan olaylarda aralarýnda polislerin de olduðu altý kiþi yaralanmýþtýr. Hopa'daki çirkin saldýrýyý gerçekleþtiren, gözü dönmüþ ahlaksýzlarýn bir an önce bulunarak gerekli þekilde cezalandýrýlmasýný ve bir daha böylesine bir çirkinliðin yaþanmamasýný istiyoruz. Bu vahim olayda saldýrýya uðrayan ÝHH ekibindeki kardeþlerimize geçmiþ olsun diyoruz. Oruçlu vaziyette bu aðýr organizasyonu yapmaya çalýþan arkadaþlarýmýza yönelik yapýlan bu çirkin saldýrýyý da þiddetle kýnýyoruz" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ Özgür Eðitim Sen'den Memur Sen'e toplu sözleþme eleþtirisi Ýskilip Kaymakamlýðý'ndan þehit aileleri ve gazilere iftar izahý var. Birincisi, Türkiye'nin siyasal yapýsý bir deðiþiminden geçiyor. Deðiþime ayak direyenler adeta AK Parti'nin karþýsýnda tek cephe oldular. Memur-Sen'li olmanýn vesayetçi cephenin karþýsýnda yer almak olduðu yönünde bir algý oluþturuldu. Ýkincisi, hükümet kadrolaþmayý Memur-Sen üzerinden yapmayý tercih etti. Bürokrasinin en üstünden en alttaki memurluklara kadar her þey Memur Sen'den sorulmaya baþladý. Eðitim Bir Sen Baþkaný adeta Milli Eðitim Eþ Bakaný gibi oldu. Eðitim Bir Sen'den referansý olmayanlar adeta bakanlýðýn kapýsýndan bile içeri giremez oldu. Bu durumun ortaya çýkmasýnda Hükümet ve Memur Sen kadar günü birlik çýkarlarý için çocuklarýn ve ülkenin geleceðini önemsizleþtirerek duruma çanak tutan memurlarýnda sorumluluðunun altýný çizmek gerekir" denildi. Hükümetin Memur-Sen'le girmiþ olduðu bu iliþkinin halka yönelik söylemlerinde kullandýðý eþitlikçi, adaletçi söylemine de ters nitelikte olduðunu dile getirildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Yeni Türkiye'nin kuruluþu sahici siyasi aktörler ve sivil toplum örgütleriyle ve herkesi kucaklayan bir hükümet politikasýyla ancak mümkün olabilir. Sanal siyasetçilerle ve sanal sivil toplum örgütleriyle Yeni Türkiye hayalinin sahicilik kazanacaðýndan þüpheliyiz. AK Parti þunu bilmelidir ki, Yeni Türkiye idealine yürürken sivil toplum alanýnda önünü açan, gerçek yoldaþlýk yapan; çýkar için yandaþlýk yapanlar deðil, hükümetle hiç bir çýkar iliþkisi içine girmeden daha adil ve daha özgür bir Türkiye ideali peþinde olanlardýr. Yeni Türkiye, adalet, özgürlük ve eþitlik konusunda kendi felsefelerini oluþturmuþ, kendi öz güçleriyle örgütlerini kurmuþ ve yaþatabilmiþ gerçek sivil toplum örgütlerinin saðlam omuzlarýnda yükselecektir. Onun için, býrakýnýz sivil toplum örgütleri kendi alanlarýnda rekabetlerini yapabilsinler ve saðlýklý bir sürece evirilebilsinler. Aksi halde "Yeni Türkiye'nin" temellerini ete kemiðe bürünememiþ sanal örgütlerin olmayan omuzlarý üzerine kurmaya çalýþacaksýnýz. Bakan Faruk Çelik'e haksýzlýk etmeyelim, son toplu sözleþme de 3+3 ve enflasyon zammýný ýsrarla önermiþ ve Memur Sen'in teklifine oranla, memurun bu tekliften daha kazançlý çýkacaðýný dile getirmiþti. Ancak Memur Sen, bugün bir fiyasko olduðu net olarak gözüken seyyanen zam ile yetinerek enflasyon zammýndan feragatte ýsrar etmiþti. Buradan bakýnca tablonun deðiþtiðini görüyoruz. Memurlarýn haklarýný ekonomik açýdan daha iyi olmasýný isteyen Bakan Faruk Çelik, iþveren gibi davranan çalýþaný, emeðin hakkýný deðil iþverenin çýkarlarýný düþünen ve savunan rolünde ise maalesef her alanda yetkili olmakla övünen Memur Sen olmuþtur. Takdir çalýþanlarýndýr. Unutmayýnýz kendi ellerinizle yaptýklarýnýz sizi bulacaktýr." Bahadýr YÜCEL Mahir ODABAÞI KÖYLERDE ESKÝ RAMAZANLAR Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Köyün imamý rahmetli Ahmet Hoca her sene ramazan öncesi rutin olarak okuduðu hutbesine ''Recep, þaban derken geldi ý-ramazan' diye baþlayýp akabinde bu manevi ayýn nasýl deðerlendirilmesi noktasýnda tavsiyeler sýralardý. Müslüman toplumlarda ramazanlarýn, kurbanlarýn ayrý bir önemi vardýr. Özellikle ramazanýn bedeni bir ibadet olmasý nedeniyle ayrý bir önemi vardýr. Lisan-i haliyle; ' Sen bir günlük açlýða susuzluða katlanamýyorsun, dünya âleminde günlerce aç açýk kalan, ölmemek için ot yiyen, fare yemek için fetva isteyen insanlar var. Sakýn ola onlarý unutma, yardým elini uzat. Ýftar sofralarýný israf sofrasý yapma. Rýzai ilahi için iftar veriyorsan fakir fukaraya garip gurabaya ambargo koyma 'diye haykýrýr ama herkesin duyma kapasitesine göre tesir eder. Bizim nesil þanslý. Çünkü hem köy hayatýný gördü hem de teknoloji ile tanýþtý. Dolaysýyla teknolojinin rahatlýðýný, stresini ayný zamanda köylerin doðallýðý ve zorluðu ile mukayese etme imkâný buldu. Lakin bizim çocuklarýmýz bundan mahrum kalýyor, torunlarýmýz ise tamamen kalacak ve internet dünyasýnda boðulacak. Ramazan öncesinde köylerde hummalý bir koþuþturma göze çarpardý. Bir taraftan on bir ayýn sultanýnýn en iyi þekilde aðýrlamaya çalýþýrken diðer tarafta ise geçimini saðlayacaðý tarýmdaki, hayvancýlýktaki iþlerini aksatmadan yerine getirmek için koþturulurdu. Hatýrladýðým kadarýyla sene önceki ramazanlar yine böyle yaz aylarýna gelmiþti. Dolaysýyla ramazanlarýn yazýn kavurucu sýcaðýna denk gelmesi iþlerin biraz daha zorlaþmasý demekti. Çünkü sahurdan itibaren alaca karanlýkta orak tarlasýnda ekinini biçecek, düvenini sürecek ve bu arada susuzluðunu gidermek için baþýný iki de bir dereden akan suya sokacak ama bu harareti daha da yükseltecekti. Tabi sonradan patozlar çýkýnca bir nebze rahatlýk geldi. Köylerde ramazan denilince öncelikle kuran okumasýný bilenlerin camide mukabele okumasý akla gelir. Mukabele okuyacak ekibin içinde yer almak ayrýcalýktý. Hatta bunun için bile küskünlükler olurdu. Diðer taraftan gaz lambasý ýþýðýnda camide kýlýnan teravih namazlarýnýn ayrý bir lezzeti vardý. Teravih saatinde köy kahvesi tamamen boþalýr, herkes camiye gitmeye mecbur kalýrdý. Yani baskýn örf adet kendini hissettirirdi. Þimdiki gibi çalar saatler olmadýðý için gece temcite (sahura) kaldýrmak üzere görevli tutulurdu. Bu da çoðunlukla köy bekçisi olurdu. Görevlinin evinde sahur hazýrlýðý yapýlmaz, her akþam bir komþu mayalý çöreðini verirdi. Köyde kadýn olmak zordu. Çünkü ramazanýn tüm yükünü analarýmýz çekerdi. Sabahtan akþama kadar eþiyle beraber iþ güç peþinde koþar akþam olunca da koþtura koþtura ocaðý yak, iftarlýk yemeði hazýrla Sonra gece sahura mayalý (pýt pýt) çörek yapmak için iki saat öncesinden kak, sacýn altýný yak, çöreði yap ki, evin direði herif afiyetçe yesin. Yine köylerde iftara, sahura komþular - akrabalar sýk sýk davet edilirdi. Hele akþamlarý mehle gezmelerine randevu istenmez, tak kapý gelinirdi. Þimdi ki gibi misafiri konuþturmayan televizyonlar olmadýðý için sohbetin - daha doðrusu dedi kodunun beline vurulurdu. Bu arada kim ne kadar mayalý çörek yedi onun övünmesi yapýlýrdý. Diðer taraftan bayram öncesi babalar çocuklarýna, eþlerine bazen yeni bazen de BÝTPAZARINDAN bayramlýk almak için mutlaka þehre giderlerdi. Tabi çocuklarda babalarýnýn gelmesini dört gözle beklerlerdi. Zor bulunanýn kýymeti olurmuþ hesabý, çocuklarda þimdi ki gibi burun kýrýþtýrmaz on defa giyer çýkarýrdý Bayrama birkaç gün kala evlerin duvarlarý çamurla ( boya badana yerine) sývanýr ve mýntýka temizliði yapýlýrdý. Arefe günü ise herkes mezarlýða gider ölmüþlerinin ruhuna Fatiha okurdu. Bayram sabahý kýlýnan namazýn ardýndan cami önünde toplu bayramlaþma yapýlýr, dargýn olanlar ya direk evine gider veya küs olduðu kiþiyle tokalaþmazdý. Bayramlaþmanýn ardýndan cami avlusuna kýl kilimler serilir, herkes evinden masaflarda yemek getirir ve tüm köy halký toplu olarak bayram yemeðini yerdi. Bu arada çocuklarda hangi sofranýn yemeði iyiyse o sofraya oturmaya çalýþýrdý. Daha sonra akraba ziyaretleri ve en önemlisi de komþu köylerden gelin gelen veya gelin gidenlerin ziyaretleri göze çarpardý Ya þimdi, her þeyden önce hanýmlar rahat. Bulaþýklarý, çamaþýrlarý makineler yýkýyor. Temizliði süpürgeler yapýyor, halýlarý firmalar yýkýyor Isýnmayý doðalgaz saðlýyor... Çöpü de apartman görevlisi döküyor Salatayý robot hallediyor Yoðurt marketten, ekmek fýrýndan, yemekte buzdolabýnda saklý geçen haftadan Sahura ise beyler pide yaptýrýr. Çayý mý kafaya taktýnýz, onu da çaycý halleder caným Anladýk, hey þey hazýr. O halde ne lazým? Huzur lazým. Huzur için de sabýr lazým Sabýr için de geçmiþinin sýkýntýlarýný hatýrlamak lazým Hatýrlamak için de televizyonlardan, internetlerden ec- cük feragat edip ailedeki yaþlýlarýmýzý dinlemek lazým Çocuklarýmýza dinletmek lazým ama nafile caným. Vesselam geçmiþe göre mukayese ettiðimizde her iki taraf için ''her þey var bir þey yok / stresteyim dostum streste'' diyenlerin, ailede elektriðin sýk sýk kesilmesiyle huzuru, saadeti sosyal paylaþým sitelerinde arayanlarýn sayýsýnýn gün geçtikçe zirveye doðru týrmandýðýný üzülerek gözlemliyoruz Ve diyoruz ki 'geçmiþini iyi okumayan milletler geleceði inþa ederken hata edebilirler ' O halde geçmiþi okumaya ve okutmaya devam edelim mi, ne dersiniz? (Yazarýn yazýlarýný eleþtirmek serbest: ) ÝFTARA DAVET Yine bir iftar vakti, Sizin evde hareket, Bizim evde sükûnet Kara kedim de olmazsa, Kiminle edeceðim sohbet Mübarek gün ne olacak sanki, Çorbaya bir tas su ilave et Beni de sofrana davet et Sahura kadar kalacak deðilim ya, Teravihe kadar ederiz biraz sohbet Ne dersin he

5 YILDIZ HABER 5 Prof. Dr. Osman Eðri: Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez Bahadýr Yücel - Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði Yönetimi tarafýndan " Kuranýn boyasý Ehl-i Ýbeyt'in Mayasý Birlikten Dirliðe " ana temalý geleneksel iftar yemeði Dalgýçlar otelde gerçekleþti. Gerçekleþen programa Vali yarýmcýlarýndan Zülkarnin Öztürk, Sait Topoðlu, Prof. Dr. Osman Eðri, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Dernek Baþkaný Birkan Demirci ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Program Hafýz Numan Acer tarafýndan okunan Kuran-ý Kerim ile baþladý. Ýftar duasýnýn ardýndan yemek ikramýnda Programa protokol renk kattý Nihat Keser bulunuldu. Hafýz Numan Acer'in yaptýðý yemek duasýnýn ardýndan Halk müziði sanatcýsý ve ayný zamanda Semah hocasý Nazlý Kalender ve ekip arkadaþlarý günün önemine uygun eserleri seslendirdiler. Programda Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Dernek baþkan vekili Nihat Keser ve sonrasýnda Prof.Dr. Osman Eðri birer konuþma yaptýlar. Nihat Keser, 'Bizler beraberlik örneði Aþure gibiyiz' Programda hoþgeldin konuþmasý yapan dernek baþkan vekili Nihat Keser," Alevi ve sünni haklarýmýzý ayný sofrada yan yana, bir araya getirerek düzenlemiþ olduðumuz Kuran-ýn boyasý ehli beytin mayasý birlikten dirliðe adlý iftar soframýza, gönlümüze hoþ geldiniz sefalar getirdiniz. Ýnsanlarýn bir araya gelebildiði ortak deðerlerimizi önemsedik ancak bugün ülkemiz etrafýnda yaþanan kardeþ kavgalarý bir müslümanýn diðer müslümaný öldürür hale gelmesi insanlýk vicdanýnda derin yaralar açýyor, artýk birilerinin islamýn barýþ,hoþgörü dini olduðunu bir insaný öldürmenin bütün insanlarý öldürmekle eþdeðer olduðunu bilmesi gerekmektedir. Anadolu insanýnýn yaktýðý çerað bütün insanlýðý aydýnlatacak güçtedir fatýma analarla dolu anadolu her türlü inanç mezhep ve meþrebi bir arada tutan fatýma ana mayasýyla hertürlü badireleri birlikte atlatabilmiþtir. Asýrlardýr ayný coðrafyayý acý ve tatlý günlerde paylaþmasýný bilen irfan sahibi alevi ve sünni vatandaþlarýmýz sevgi ve barýþdan yana tutum sergileyerek beþikten mezara bir olmayý becerebilmiþtir. Anadolu topraklarý 72 milleti bir gözle görmeyen hakka asidir diyen hünkar hacý bektaþi veli, benim çadýrým gökyüzüdür onun içine herkes sýðar diyen yunuslarýn ve gel ne olursan ol gel diyen mevlanalarýn yurdudur, birlik ve beraberlik, deyiþ ve nefesleri pirlerimizin mürþidlerimizin dillerinden düþürmedikleri güzelliklerimizdir. Kuranýn boyasýyla boyanan, ehli beytin mayasýyla mayalanan bizler bir ve beraber olmaya ve kardeþçe yaþamaya herzamankinden daha da kararlýyýz. Bizler birbirimizin deðerlerine tahakküm kurmadan ve bu ülkenin geleceði çocuklarýmýz için Bir olalým ülkemizin birliði ve bütünlüðü için gözyaþlarý dökmemek için gelin birlikte ter dökelim." Þeklinde konuþtu. Prof. Dr. Osman Eðri: Kardeþ olmaz isek, Allah Bize Rahmet etmez Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði Yönetimi tarafýndan " Kuranýn boyasý Ehl-i Ýbeyt'in Mayasý Birlikten Dirliðe " ana temalý geleneksel iftar yemeðinde bir konuþma yapan Prof. Dr. Osman Eðri," Biz olarak burada olmanýn güzelliðini yaþýyoruz. Arabýn Aceme, Siyahýn beyaza, Alevinin Sünniye, Kürdün Türk'e olmak üzere birinein diðerine üstünlüðü yoktur. Allah katýnda hepimiz eþitiz. Kuranýn Altýn iklimi insanlarý ayýrt etmez. Meþrep, mezhep, dini siyasi ve felsefe görüþünden dolayý ayýplamamamýz gerektiði söylenmektedir. Diðer yandan Ramazan ay'ý sadece oruçlarýn tutlduðu mukabelelerin yapýldýðý bir ay deðildir. Ramazan Ehl-i Ýbeyt'in ay'ýdýr. 12 imam Prof. Dr. Osman Eðri efendimizden Hasan Ramazanýn 15 de doðmuþtur. Ýmam Ali nin Þehadeti 21. Gününde Yine Fatma anamýz ve Hatice anamýzda bu mübarek ay içerisinde hakka yürümüþlerdir." Þeklinde konuþtu. Ýmam Hasan efendimiz Barýþ'ý makama tercih etmiþtir Ehl-i Ýbeyt yaþamýndan kesitler anlatan Prof Dr. Osman Eðri," Peygamber efendimize ( s.a.v.) en çok benzeyen Hz. Ýmam Hasan efendimiz idi. Hz. Ýmam Hüseyin efendimizin'in ise bel aþaðýsýnýn ona benzediði rivayet edilmiþtir. Ýmam Hasan efendimiz dünya malýný ve makamýný elinin tersi ile itmiþ bir þahsiyettir. Muaviyeye " Meraklý isen al makam saltanat senin olsun. Yeterki kan dökülmesin. Yeter ki Ehl-i Ýbeyt'e dokunmayýn diyecek kadar barýþ'a önem vermek adýna kan dökülmesin ter ve mürekkep dökülsün düþüncesi ile hilafet makamýný tek taraflý olarak elinin tersi ile itebilmiþtir. Ýmam Hasan efendimiz sadece makamý itmemiþtir. Yaþamýnda 3 ayrý kez bütün malýný mülkünü daðýtmýþtýr. Kendisine sadece ayakkabýlarýný býraktýðý söylenmektedir. Bu yaþananlar insanoðlunun tüm yaþamlarý için geçerli derslerdir. Önemli olan kardeþliktir. Kardeþ olmaz isek, Allah bize Rahmet etmez. Samimi kardeþliðimizin ilelebet sürmesi adýna bu tür programarýnýn devam önemlidir. Emeði geçenlere teþekkür ediyoruz" þeklinde konuþtu. Program Hafýz Ýmam Numan Acerin Kuraný Kerim okumasýyla baþladý Ýsrail ve IÞÝD'e tepki Çorum Emek ve Demokrasi Platformu yaptýðý eylemde Ýsrail'in Filistin'de yaptýðý katliamlara tepki gösterildi. PTT önünde yapýlan eylemde konuþan SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Ortadoðu bir kez daha kan gölüne çevrildiðini ve günlerdir bütün dünyanýn gözleri önünde, Filistin ve Rojava'da büyük bir insanlýk dramý yaþandýðýný söyledi. Yarým yüzyýlý aþkýn bir süredir Filistin halkýnýn topraklarýný iþgal eden Ýsrail'in 'koruyucu hat' oluþturmak adý altýnda üç haftadýr devam eden saldýrýlarýnda çoðu çocuk ve kadýn olmak üzere yüz yetmiþi aþkýn Filistinli'nin yaþamýný yitirdiðini, binden çok insan yaralandýðýný, yüzlercesinin de tutuklandýðýný ve Gazze'nin harabeye günlük yaþamýnda cehenneme çevrildiðini kaydeden Kocatüfek, "Bu insanlýk trajedisi karþýsýnda Ýsrail'e destek veren uluslararasý güçlerin hala seyirci kalmasý, "kara harekâtý istemiyoruz" diyerek adeta hava harekâtýnýn devamýný onaylamalarý katliamýn suç ortaklarý olduklarýný göstermektedir. Birleþmiþ Milletler katliamlar karþýsýnda suskun kalmakta, katliamcýlara karþý herhangi bir yaptýrým uygulama cesareti bile göstermemektedir. Emperyalist güçlerin 2010 sonbaharýnda BOP kapsamýnda baþlattýklarý "yeni istikrar alanlarý, Arap Baharý" adý altýnda yeniden sömürgeleþtirme hamleleri, Suriye, Irak ve en son Filistin'de yeni bir düzleme girmiþtir. Bu baðlamda bir taþeron örgüt olarak kullandýklarý örgütlerden IÞÝD Irak'taki fiili bölünmüþlüðün daha da kurumsallaþmasý, de facto olarak çizilen sýnýrlarýn daha da geniþletilmesi için aktif rol oynamaktadýr. Son olarak ise Rojava'da iþbirlikçi yerel çetelerin de yardýmýyla katliamlarýna hýz vermiþtir. Bu saldýrýlarla eþit, özgür ve kardeþçe bir geleceði inþa etme çabasýnýn ürünü Rojava devriminin IÞÝD çeteleri eliyle boðulmasý hedeflenmektedir" dedi. Ortadoðu'nun her yanýnda devam eden çatýþma ve derin çeliþkilerin emperyalist politikalardan baðýmsýz olmadýklarýný kaydeden Kocatüfek, "Ýþgal ve böl-yönet politikalarýyla çatýþma ve çeliþkiler diri tutularak baþta petrol olmak üzere bölgenin kaynaklarý talan edilmektedir. Son yýllarda artan þiddet ortamý emperyalistlerin bölgeyi yeniden dizayn etme ve bölgenin yýpranan gerici iktidarlarýný ayakta tutma arayýþlarýnýn sonucu olarak geliþmektedir. Bölge halklarý birbirlerini boðazlarken emperyalistler bölgedeki güçlerini tahkim etmekte, varlýklarýný kalýcýlaþtýrmaktadýrlar. Öte yandan baþta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere, geçmiþte Filistin halkýnýn Merter Kocatüfek mücadelesini istismar ederek iç politika malzemesi yapanlar 'denge politikasý' adýna yaþanan katliamý görmezden gelmekte, Filistin halký ile aramýzdaki tarihsel ve kültürel baðlarý yok saymaktadýr. AK Parti iktidarýnýn yaþanan katliam karþýsýnda Ýsrail'i incitmeyecek 'diplomatik' açýklamalarla yetinmesi, IÞÝD'in Irak'taki son saldýrýlarýnýn da etkisiyle Musul ve Kerkük petrol boru hatlarýndan Türkiye üzerinden Ýsrail'e satýlan petrollerden elde edilen ve Halkbankasý'na yatýrýlan dolar akýþýnýn devam etmesi için, Filistin halkýnýn deðil, silah anlaþmalarý yaptýðý, pilotlarýný Türkiye'de eðittiði Ýsrail'in çýkarlarýna uygun bir dýþ politika izlediðini tüm çýplaklýðý ile gözler önüne sermektedir. Gezi Direniþinde hayatýný kaybeden gençleri terörist olarak suçlamaktan geri durmayan, 15 yaþýnda polis terörüne kurban verilen Berkin Elvan'ýn annesini mitinglerinde yuhalatan Baþbakanýn eli kanlý IÞÝD çetelerini ise "IÞÝD unsurlarý" olarak tanýmlamasý IÞÝD'e verilen desteði gösteren politikalardan sadece bir tanesidir. Saldýrýlarýn püskürtülmesi ve barýþ ortamýnýn saðlanmasýnda baþta Filistin ve Rojava halklarýyla dayanýþma olmak üzere bölgenin demokrasi ve emek güçlerinin birlikte mücadelesine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var. KESK olarak, Ýsrail'in Filistin halkýna, IÞÝD çetelerinin Rojava halkýna yönelik olarak baþlatmýþ olduðu saldýrýlarý kýnýyor, lanetliyoruz. Yýllardýr Ýsrail zulmüne karþý onurlu direniþini sürdüren, yaþadýðý tüm acýlara raðmen özgür ve baðýmsýz bir Filistin için direnen Filistinli kardeþlerimizin ve bir yandan IÞÝD çetelerine karþý kahramanca direnip bir yandan özgür bir yaþamýn temellerini atmaya çalýþan Rojava halkýnýn onurlu mücadelesini selamlýyoruz. Gazze ve Rojava'da yaþanan katliamlarýn derhal durdurulmasýný ve bölge halklarýnýn barýþ içinde bir arada yaþamasýný istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM TAPDER'den üyelerine iftar Tüm Acil Týp Teknisyeni ve Paramedik Derneði (TAPDER), Hanoðlu Konaðýnda düzenlenen iftar programýnda ATT ve Paramedikleri buluþturdu. Ýftar programýna Çorum Ýl Saðlýk Müdür yardýmcýsý Þekerbank Çorum'a ikinci þubeyi açacak Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz, Çorum Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Genel Müdür Yardýmcýsý Gökhan Ertürk, Karadeniz Bölge Müdürü Namýk Kemal Ergenoðlu ile Çorum Þube Müdürü Özlem Kavakçý Taç'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Yýldýz, Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ ile görüþtü. Çorum'a ikinci bir þube açmak istediklerini dile getiren Genel Müdür Yýldýz, Çorumlu sanayici, esnaf ve çiftçiler baþta olmak üzere tüm Çorum halkýna hizmet Dr. Hüseyin Göksal, 112 Ýl Ambulans Servisi Baþhekimi Dr. Ýlker Uzeli, Acil Afet Þube müdürü Süreyya Soysal, Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, temsilciler 112 çalýþanlarý ve aileleri katýldý. TAPDER Ýl Baþkaný ve yönetim misafirleri kapýda karþýladý ve yakýndan ilgilendi. Tüm Acil Týp Teknisyeni ve Paramedik Derneði (TAPDER) Çorum Ýl Baþkaný ATT Murat Alaçam yaptýðý açýklamada "Ramazan ayýnýn güzelliklerini yaþadýðýmýz þu günlerde, görev yapan tüm arkadaþlarýmýzla ve aileleriyle bir araya geldik. Ýftar soframýz birlik ve beraberliðimizi pekiþtirmiþ oldu. Ýftarýmýza katýlan tüm herkese ayrý ayrý teþekkür ediyorum" dedi. Haber Servisi vermek, çözüm ortaðý olmak amacýyla çalýþtýklarýný söyledi. Yýldýz, daha sonra bankanýn iþletmeler ve tarým sektörüne verdiði destekler hakkýnda borsa yöneticilerine bilgi verdi yýlýnda kurulan Çorum Ticaret Borsasý'nýn kýsa sürede kurumsallaþmasýný saðlayarak modern bir komplekse kavuþtuðunu hatýrlatan Borsa Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum Ticaret Borsasý'nýn bölgesinde bilinen ve tanýnan büyük bir borsa olduðunu belirtti. Çorum Ticaret Borsasý'nýn bölgenin en iyi borsalarýndan biri olduðunun ifade eden Bektaþ, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Þekerbank yöneticilerine teþekkür etti. Haber Servisi Resmi Ýlan Alan Gazeteciler Derneði ilk genel kurulunu yaptý Milli Eðitim Þurasý acilen toplanmalý Eðitim sisteminin son yarým asýrdýr yapboz tahtasýna döndüðünü ve yapýlan eðitim reformlarýnýn kalýcý olmayacaðý, her yýl deðiþeceði inancýnýn toplumda ciddi bir rahatsýzlýk oluþturduðunu kaydeden Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Nihat Örs, "On yýllardýr adýna reform denen politikalarla eðitim sistemi deforme edildi. Eðitim alanýndaki en mühim icraat, öðretmen, öðrenci ve velilerin eðitim sisteminin istikrarýna olan güvenlerini kazanmak ve güçlendirmek olmalýdýr" dedi. Türkiye'nin önündeki on yirmi yýlýn eðitim politikalarýna yön verecek ve yine gündemdeki eðitim reformlarýnýn saðaltýmýný yapacak kararlarý almasý için biran önce, kapsamlý ve nitelikli bir 'Milli Eðitim Þura'sý düzenlemesi gerektiðini söyleyen DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, "Eðitim sistemimizin 2023 ve 2071 vizyonuna uygun projeksiyonel bir yol haritasýna ihtiyaç vardýr. Bunun içinde herkesin altýna imzasýný atacaðý bir eðitim reform paketi hazýrlamak; tüm partilerin, sendikalarýn, ilgili sivil ve kamu kuruluþlarýnýn içinde yer aldýðý yeni ve büyük bir Milli Eðitim Þurasý yapýlmalýdýr. Alýnan kararlar dikkate alýnmalý ve uygulanmalýdýr" dedi. Milli Eðitim Þurasý'nýn bilimsel, demokratik ve katýlýmcý bir anlayýþla yapýlmasý gerektiðini kaydeden Örs, "Bu yýl yapýlan eðitim reformlarýndan bir tanesi bile bence Millî Eðitim Þûrasý'nýn toplanmasý için yeterliydi. Eðitim sisteminde yapýlan ve yapýlmasý gereken deðiþikliklerin þurada deðerlendirilip, tartýþýlýp yürürlüðe girmesinin, eðitim sistemi için daha faydalý olacaðýna inanýyoruz.milyonlarca kiþiyi ilgilendiren ve insanlarýn geleceklerini þekillendiren eðitim konusunda eðitimin paydaþlarýnýn görüþlerinin alýnmasý,eðrisi ve doðrusu ile tartýþýlmasý ülke geleceði için önemlidir. 'Ben yapayým. Ýyi olmazsa deðiþtiririz.' mantýðý ile yapýlan uygulamalarýn Bakanlýðýn elinde patladýðýna dair bir çok örnek vermek mümkünken bu kadar köklü deðiþiklikleri kýsa bir zamanda uygulamaya koymak büyük risk içermektedir" þeklinde kaydetti. Türkiye'nin özentili ve taklitçi eðitim sistem ve reformlarýndan vazgeçmesi gerektiðini de kaydeden Nihat Örs, þunlarý söyledi: Medeniyetimizin yüksek, derin ve üstün deðerleriyle, erdem ve inançlarýyla iliþkili bilimsel, özgün ve marka bir eðitim sistemine ihtiyacýmýz vardýr. Türkiye'nin kendi yaratýcý kimliðini, kültür ve politikalarýný özünden kök salan, birikimlerinden kaynak alýp evrenselliðe yönelerek gençliðini bilime, teknolojiye, en yüksek erdem ve deðerlere ulaþtýracak bir eðitim sistemi hayal ediyoruz. Ülke kaynaklarýnýn ihtiyaçlara göre doðru yerlerde kullanýlmasýný istiyoruz. Türkiye böylesi bir eðitim sistemiyle büyük iþler ve büyük fikirler gerçekleþtirmeyi baþaracaktýr. Son 10 yýlda uluslararasý akreditasyon kuruluþlarýnca ekonomide yýldýzý parlayan ülkelerin bu baþarýsýnýn altýnda özellikle eðitim reformu ve bu baðlamda yapýlan inovasyon ve ar-ge çalýþmalarý olduðu akýldan çýkarýlmamalýdýr. Bugün bize düþen görev eðitimde millî bir seferberlik ilan ederek acil bir eylem planý oluþturmaktýr. Bu amaçla Eðitim sistemini; öðretmen eðitimi, program içerikleri, ölçme deðerlendirme, öðretim yöntemleri, öðrenme ortamlarý, eðitim çalýþanlarýnýn özlük haklarýndaki uygulamalar gibi tüm yönleri ile deðerlendirmek gerekiyor. Eðitim çalýþanlarýnýn gerek özlük gerekse mali konulardaki sýkýntýlarý hallolmadan ve en önemlisi de eðitim çalýþanlarýnýn moral ve motivasyonunu en yüksek derecede tutacak anlayýþ ve politikalarý geliþtirmeden her yeni sistem bir yeni sistemin habercisi olmaya namzettir. Bizde sendika olarak bundan sonrada düzenleyeceðimiz çalýþtay, sempozyum ve benzer organizasyonlarla eðitim sorunlarýný bilimsel bir perspektifle ele alarak Milli Eðitim Þurasý sürecine katkýda bulunmaya devam edeceðiz." Bahadýr YÜCEL Resmi ilan gazeteleri temsil etmek amacýyla kurulan Resmi Ýlan Alan Gazeteciler Derneðinin ilk genel kurulunda seçilen üyeler görev bölümü yaptýðý. Baþkanlýða Adýyaman Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Yeniyol Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ýbrahim Arslan getirildi. Resmi Ýlan Alan Gazete Sahipleri Derneði Baþkaný Ýbrahim Arslan yaptýðý açýklama "Anadolu da ve Trakya da çýkan yerel gazetelerin bir çok sorunu bulunmaktadýr. Bu sorunlarýmýzý aþabilmek için bir çatý altýnda toplanmaya karar verdik. Þuana kadar çeþitli illerden 300 civarýnda gazete sahibi derneðimize üye oldu. Teþkilatlanma çalýþmalarýmýzý hýzla sürdürüyoruz, hedefimiz ülke genelinde resmi ilan alan tüm gazetelerin sahiplerini derneðimiz çatýsý altýnda toplayarak sorunlarýmýzý birlikte çözmek" dedi. Resmi ilan alan gazeteciler derneði yaptýðý görev bölümünde Baþkanlýða Adýyaman Yeniyol Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ýbrahim Arslan, Baþkan Vekilliðine Afyonkarahisar Odak Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi M. Emin Güzbey, Baþkan yardýmcýlýklarýna Urfa Güneydoðu Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Kemal Kapaklý, Konya hakimiyet Gazetesi Sahibi Yusuf Gürbüz, Mersin Çukurova Gazetesi sahibi Neslihan Yalçýn, Genel Sekreterliðe Tokat'tan Yeni Tokat Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Kemal Özdilek, Genel Sekreter yardýmcýlýðýna Balýkesir Merhaba gazetesi sahibi Semra Aman Akyürek, Mali Sekreterliðe Batman Çaðdaþ Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Nedim Arslan, üyeliklere Trakya Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Naci Akyazý, Elazýð Nurhak Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Rýdvan Kaya, Bartýn Halk Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Levent Çýnçýn seçildiler. Bahadýr YÜCEL

7 YILDIZ HABER 7 Polisten Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi öðrencilerine jest Emniyet Müdürlüðü personeli "Polis Amca ile Engelleri Aþýyorum" isimli faaliyet kapsamýnda dün Çorum Özel Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda yürütülen "Gelecek Çocuklarla Þekillenecek Projesi" kapsamýnda ayný kültür içerisinde bulunan çocuklara, farklý yöresel özellikleri tanýtarak, ortak tarih ve yaþama bilinci oluþturmak, çocuklarýn tarihi ve kültürel bilgilerini arttýrarak geçmiþlerini tanýmalarý amaçlanýyor. Proje çerçevesinde Çorum Özel Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapýlan ziyarete Emniyet Müdür Yardýmcýsý Adem Yüce, Toplum Destekli Polislik Þube Müdürü Erkan Paþaalioðlu, polis memurlarý, engelli öðrenci ve velileri katýldý. Özel Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ferhat Öztürk'ün ev sahipliðinde gerçekleþen ziyarette, öðrencilere Emniyet Müdürlüðü amblemi taþýyan þapka, polis-kanka maskotlu anahtarlýk, boyama kitabý, boyama kalemleri ve kitap hediye edildi. Konuya iliþkin yapýlan açýklamada, çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik Toplum Destekli Polislik anlayýþý içerisinde faaliyetler devam edeceði bildirildi. Yasin YÜCEL Gönül Elçileri Amasya'da Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: Kimse Yok Mu Derneði'nin Ramazan Kampanyasýna Destek Vermek Ýçin ; 1- Bankasya Çorum þubesindeki no lu hesap numaramýza baðýþ yapabilirsiniz. 2- Mimar Sinan Mahallesi Cemil Bey Caddesi 86/A adresindeki þubemize gelerek baðýþýnýzý makbuz karþýlýðý elden teslim edebilirsiniz. 3- Tüm GSM operatörlerinden (Turkcell, Avea, Vodafone ) ramazan yazýp 5777' ye SMS atarak ihtiyaç sahiplerine 5 TL baðýþlayabilirsiniz. Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi" kapsamýnda Amasya'yý gezerek, kadýnlarýn mesleki eðitimleri için yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. Geziye Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný Jn Albay Ahmet Çelik'in eþi Leyla Çelik, Vali Yardýmcýsý eþleri ile ilçe Kaymakam eþleri katýldýlar. Çorum heyetini Amasya'da Vali Yardýmcýsý eþi Þenay Kýlýnçkaya ile Halk Eðitim Merkezi Müdürü Alaattin Turna, öðretmen ve kursiyerler karþýladý. Çorum heyeti ilk olarak Halk Eðitim Merkezinde sergilenen yöresel el sanatlarýný inceledi. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Alaattin Turna, Yassýçal Çuhasý dokumasý ile Amasya Ýpek Bez Dokumasý hakkýnda Çorum heyetine bilgi verdi. Fatma Baþköy ise konuþmasýnda iki komþu Ýl arasýndaki yapýlan sanat ve el iþi ürünlerin benzer ve ayrýþan yönlerini görmek için Amasya'yý ziyaret ettiklerini dile getirerek, Amasyalý kadýnlarýn bu sanatlara ilgisi ile ev ekonomisine katkýlarý hakkýnda olumlu sözler duymaktan memnuniyet duyduklarýný, Kargý'da da Kargý Bezini canlandýrmak ve sürdürülebilir projelerle desteklemek istediklerini, yassýçal çuhasýnýn dokuma özellikleri ile kullaným alanlarýný karþýlaþtýrma imkâný bulduklarýný, kadýnlarýn mesleki eðitim alýrken onlarý mesleki kurslarla vasýflý hale getirip istihdam etmek istediklerini, kadýnlarýmýzýn hem üretip hem kazanýrken ev ve ülke ekonomisine katkýsýnýn hayatlarýna farkýndalýk katacaðýný söyledi. Çorum heyeti daha sonra Amasya'nýn tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra kente döndü. Yasin YÜCEL TSO'dan Ahlatcý'ya teþekkür Milli Piyango ihalesi, 15 Temmuz Salý Günü gerçekleþtirildi. Ýhaleye Çorumlu iþadamý Ahmet Ahlatcý da ERG grup ile birlikte katýlarak bir anda Türkiye'nin gündemi oldu. Ulusal bazda yayýn yapan bazý basýnyayýn kuruluþlarýnýn 'sürpriz talip' diye nitelendirdiði Ahlatcý Grup, açýk artýrmada mücadelesini son raddeye kadar sürdürdü. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik dün iþadamý Ahmet Ahlatcý'yý ofisinde ziyaret ederek, Çorum'a saðladýðý katkýlardan dolayý teþekkür plaketi verdiler. Ýþadamý Ahmet Ahlatçý da, ihale sürecinde kendi firmasýnýn isminden çok Çorum'un adýný ön plana çýkartmaya gayret ettiðini söyledi. Ahlatçý, Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ince bir düþünce ile kendisine plaket verdiðini belirterek, "Bugüne kadar almýþ olduðum en anlamlý plaket bu oldu" dedi. Ahlatçý, ziyaretlerinden dolayý TSO yöneticilerine teþekkür etti. Haber Servisi

8 YILDIZ YAÞAM 8 Akýl hastanesinde deliler bir araya gelip kaçýþ planý yaparlar. elebaþlarý planý anlatýr : -Büyük bir kütük bulup ilk önce 1. kapýyý, 2. kapýyý ve daha sonra 3. kapýyý kýracaðýz ve herkes baþýnýn çaresine bakýp Kelime Avý kaçacak. sabah olunca bir kütük bulurlar doðruca 1. kapýyý kýrarlar, 2. kapýya koþup onu da kýrdýktan sonra 3. kapýya yönelirler. 3. kapýnýn açýk olduðunu gören elebaþlarý der ki : -Arkadaþlar plan bozuldu geri dönün. Günün Sudoku Bulmacasý Aþýrý güneþlenme ve sýcak Uygulamalar varisi artýrýyor Yazla birlikte etkili olan sýcak havalarýn, varis þikayetlerini artýrdýðý belirtiliyor. Varise karþý sýcaktan uzak durulmasýný öneren uzmanlar, aþýrý güneþlenme ve sýcak uygulamalarýn damarlarý geniþleterek varislerin artýþýna neden olduðu uyarýsýnda bulundu.memorial Ataþehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Operatör Dr. Fikri Yapýcý, varis tedavisinde yapýlan yanlýþ uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. Yapýcý, kýsa sürede sonuç almak için bilinçsizce uygulanan tedavilerin ise hastalýðýn daha da ilerlemesine yol açabileceniði söyledi. 'BACAKLARI KUMA GÖMMEYÝN' Varis kaynaklý bacak aðrýlarýný geçirmek için sýcak uygulamalarýn yapýlmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyen Yapýcý, "Bu aðrýlar için kaplýcalara gitmek ya da yazýn kuma bacaklarýný gömmek oldukça yanlýþtýr. Sýcak, varis ve venöz yetmezlik (toplardamar yetmezliði) yakýnmalarýný artýrmaktadýr. Þiþmeler nedeniyle sülük tedavisi uygulanmasý, rahatsýzlýðýn nedenini ortadan kaldýrmayacaðý için yanlýþ bir uygulamadýr. Varis olan bölgelere eþit þekilde uygulanmayan bandajlar veya çoraplar yarar yerine zarar verebilmektedir." uyarýsýný yaptý. 'GEBELÝK VE HAREKETSÝZLÝK VARÝS GELÝÞÝMÝNÝ ARTIRIYOR' Gebelik ve hareketsizliðin varis geliþimini artýrdýðýný dile getiren Dr. Yapýcý, "Toplardamarlarda basýnç artýþýna yol açan gebelik, ayakta ya da oturarak uzun süre kalmayý gerektiren meslekler, þiþmanlýk, az lifli gýdayla beslenme alýþkanlýðý, kabýzlýk ve dolaþýmý etkileyecek derecede sýký kýyafetler varis geliþimini artýrabilmektedir." dedi. Yapýcý, toplardamarlarý zayýflatan nedenlerden kadýn cinsiyet, hormon kullanýmý, yaþlýlýk, sigara içilmesi ve genetik etkenlerin de varisin geliþimine neden olabildiðine dikkat çekti. Yapýcý, "Varis hastalarýnda en sýk görülen yakýnmalar aðrý, yanma hissi, kaþýntý, kas kramplarý, þiþlik hissi, huzursuz bacak, cilt deðiþiklikleri ve yaralarýn oluþmasýdýr." diye konuþtu. 'ERKEN TANI ÖNEMLÝ' Erken taný konularak varisin önemli ölçüde kontrol altýna aldýðýný söyleyen Dr. Yapýcý, "Varis, erken taný konulmasý, koruyucu önlemlerin alýnmasý, doktor önerisiyle ilaç ve/veya varis çorabý kullanýlmasýyla büyük oranda kontrol altýna alýnabilmektedir." deðerlendirmesinde bulundu. Varisin türlü tedavi yöntemlerinin olduðuna dikkat çeken Yapýcý, en popüler tedavi yönteminin büyük varislerin içten lazer ile kapatýlmasý olduðunu söyledi. Yapýcý, "Ameliyatla tedavi yapýlabildiði gibi günümüzde hastaya daha az zarar veren modern yöntemler ile daha estetik sonuçlarýn elde edilmesi mümkün olmaktadýr. Günümüzde tüm dünyada en popüler tedavi büyük varislerin içten lazer ile kapatýlmasýdýr. Renkli doppler ultrason eþliðinde 'Endovenöz lazer ablasyonu' ile varis tedavisi saðlanabilmektedir. 'Dikiþsiz ameliyat' uygulamasý ile cerrahi gereksinimi bulunan hastalara kesi uygulamadan ameliyatta dikiþe gerek olmaksýzýn mükemmel kozmetik sonuçlar elde edilmektedir. Varisleri baþlangýç evresinde bulunan hastalarýn tedavileri ise 'köpük skleroterapisi' ve 'yüzeysel radyofrekans ablasyon' yöntemi ile saðlanabilmektedir." þeklinde konuþtu. VARÝSE KARÞI ÖNEMLÝ TAVSÝYELER Dr. Yapýcý, varis ihtimaline karþý þu önerilerde bulundu: "Hareketsizlikten kaçýnýn. Uzun süre bacak bacak üzerine atmak dolaþýmý bozabilir. Sigara varis oluþumunu artýrabilir. Sigara içenlerin yanýnda bulunmanýn bile %30 oranýnda etkilediðini unutmayýn. Çok dar giysileri ve yüksek topuklu ayakkabýlarý tercih etmeyin. Sýcaktan kaçýnýn. Aþýrý güneþlenme ve sýcak uygulama damarlarý geniþleterek varislerin artýþýna yol açabilir. Ilýk su ile yýkanmanýn ardýndan bacaklara soðuk su uygulanmasý yararlý olacaktýr. Düzenli ayak ve bacak egzersizleri yapýn. Mümkünse günde en az 2-3 kez,10-15 dakika süre ile bacaklarýnýzý kalp seviyesinin üstüne kaldýrarak dinlendirin. Fazla kilolarý vermeye çalýþýn. Doktorunuzun önerdiði ilaç ve varis çorabýný düzenli kullanýn." (CÝHAN) Yerli Dizi 20:45 21:20 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Yerli Dizi Seksenler Þefkat Tepe Türkiye nin terörle mücadelesini konu alan Þefkat Tepe, yeni sezonda kaynayan Ortadoðu yu ekrana getiriyor. Nefes kesen bölümleriyle ekrana gelecek olan Þefkat Tepe de, Suriye nin kuzeyinde yaþananlar ve terör örgütünün yeni stratejileri ekrana yansýyor. Geçtiðimiz sezon büyük bir oyuna getirilen ve haklarýndaki soruþturma neticelenene dek daðýtýlan Sungurlar Timi yeni sezonda, kaynayan Ortadoðu da savaþý körükleyenlere barýþ eli uzatýyor. 23:40 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Sinema Colditz II. Dünya Savaþý'nda Almanlar'ýn kaçýlmasý imkansýz kampý Colditz'te bir grup Ýngiliz askeri esir tutulmaktadýr. Ýngiltere'de ise herkes onlarýn öldüðünü düþünmektedir. Kendi psikolojilerini ve ruhlarýný ölümden uzak tutmaya çalýþan esir askerler, bir de ülkelerinde artýk beklenmediklerini duyunca kaçmaya karar verirler. Ama bunun kolay olmayacaðýný anlayýnca vazgeçerler. Bir kiþi hariç. Hakan Þükür Hakan Þükür (d. 1 Eylül 1971; Sapanca, Sakarya), eski Türk milli futbolcu, futbol yorumcusu ve siyasetçidir. Lig TV'de yayýnlanan Maraton adlý programda yorumculuk yapan Þükür; 11 Nisan 2011 tarihinde Adalet ve Kalkýnma Partisi'nden, Ýstanbul 3. Bölge 4. sýradan milletvekili adayý oldu ve 11 Haziran 2011'de yapýlan seçimde milletvekili seçildi. Türkiye - Arjantin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Genel Sekreteri, Türkiye- Ýtalya Parlamentolararasý Dostluk Grubu baþkaný ve Türkiye- Brezilya Parlamentolararasý Dostluk Grubu üyesidir.hakan Þükür; futbola 1987 yýlýnda, doðup büyüdüðü þehrin takýmý Sakaryaspor'da baþladý. Burada geçirdiði üç sezon ve yaþadýðý bir Türkiye Kupasý þampiyonluðunun ardýndan 1990'da Bursaspor'a transfer oldu yýlýnda Galatasaray ile sözleþme imzaladý.galatasaray'da iki sezon üst üste Süper Lig, bir Baþbakanlýk Kupasý ile Türkiye Spor Yazarlarý Derneði Kupasý þampiyonluðu yaþadýktan sonra 1995'te, Serie A ekiplerinden Torino ile anlaþtý. 4 aylýk Torino kariyerinin ardýndan, ayný yýl içerisinde Galatasaray'a döndü. Takýmýn, dört yýl üst üste Süper Lig, üç yýl üst üste Türkiye Spor Yazarlarý Derneði Kupasý, üç Türkiye Kupasý ve 2000'de kazanýlan UEFA Kupasý þampiyonluklarýnda pay sahibi oldu. 2000'de tekrardan Ýtalya'ya giden Hakan, sezonunda Internazionale, sezonunda ise kiralýk olarak Parma formalarýný giydi. Ayný sezon Parma ile Ýtalya Kupasý'nýn sahibi oldu.2002 yazýnda, eski takým arkadaþý Tugay Kerimoðlu'nun da formasýný giydiði Premier League ekiplerinden Blackburn Rovers'a transfer oldu. BULGURLU POÐAÇA Malzemeler 1 su bardaðý yoðurt Kibrit kutusu büyüklüðünde yaþ maya 1,5 su bardaðý yað (yarýsý sývý yarýsý margarin) 1 adet yumurta (aký hamura, sarýsý üzerine) Yeteri kadar tuz Aldýðý kadar un Íçi için : 300 gr kýyma 1 adet soðan Yarým su bardaðý ince bulgur Yarým su bardaðý ceviz içi Yarým demet maydanoz Yeteri kadar tuz, karabiber, kýrmýzý biber Yemeðin Tarifi Ýçin hazýrlanýþý : Kýymayý soðanla kavurun. Ýçine suda beklettiðiniz bulguru, ince kýyýlmýþ maydanozu, tuzu, karabiberi ve kýrmýzý biberi ekleyin. 2-3 kere ateþte beraber karýþtýrýn. Ateþten alýn, içine irice kýyýlmýþ ceviz içi ekleyin.hamurun hazýrlanýþý: Derince bir kaba maya ve yoðurt koyup iyice ezin. Tuz, yumurta aký, yað koyup iyice karýþtýrýn. Alabildiði kadar unla yumuþakça bir hamur yapýn. Üzerini örtüp kabarýncaya kadar mayalandýrýn. Mayalandýktan sonra ceviz büyüklüðünde parçalar ayýrýn. Ayýrdýðýnýz her parçayý avuç içinde biraz açýn. Hazýrladýðýnýz bulgurlu kýymalý içi koyup kapatýn. Yuvarladýktan sonra tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarýsý sürün.üzerine haþhaþ tohumu veya susam serpip önceden ýsýtýlmýþ 200 derecedeki fýrýnda piþirin. Güvenilmek sevilmekten daha büyük bir iltifattýr. (George MacDonald) Karadayý Kýzlar ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Ana Haber 19:45 Nihat Hatipoðlu ile Ýftar 21:15 Kim Milyor Olmak Ýster? 22:25 Þoray Uzun la 7 de 7 23:40 Colditz 06:30 Haber 08:00 Yasemince 09:45 Dr. Feridun Kunak Show 12:00 Zor Sevda 14:00 Uður Arslan la Umut Var 15:50 Kalbin Dili 17:50 Ýftar Saati 20:45 Ana Haber 21:50 Davacý Yerli Sinema 23:30 Büyük Yem 08:00 Cennet Mahallesi 08:30 Yeni Bir Gün 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Gülben 14:00 Lezzet Haritasý 15:00 Misafir Ol Bana 17:45 Pepee 18:15 Kukla Tipler 19:00 Ana Haber 19:45 Mustafa Karataþ Ýle Ýftar 21:00 Otel Divane Yerli Dizi Doktorum Yerli Dizi Magazin D Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin 14:00 Ben Bilmem Eþim Bilir 16:45 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 19:45 Çarkýfelek 20:00 X Factor Star Iþýðý Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor 17:00 Yedi Güzel Adam 19:10 Ranazan Sevinci 20:55 Ana Haber 21:20 Seksenler 23:35 Hayat Yokuþu 05:00 Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni 18:50 Küçük Kýyamet 19:40 Ýftar Zamaný 20:45 Þefkat Tepe 23:00 Küçük Kýyamet

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti Mü'minler ancak kardeþtirler. Öyleyse kardeþlerinizin arasýný düzeltin. Allah'a karþý gelmekten sakýnýn ki size merhamet edilsin. Hucurât, 49/10 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi "...Bineðine binmek isteyene yardým ederek bindirmen yahut yükünü bineðine yüklemen sadakadýr " (Buhârî, "Sulh", 11, "Cihâd", 72, 128; Müslim, "Zekât", 56) Ramazan Damlalarý Mü`minlerin ibadet manzumesi içinde Kur`ân`ýn yeri hemen hemen en baþta gelir. Her kýldýðýmýz namazda, her yaptýðýmýz duada Kur`ân`dan iktibaslar vardýr. Bunun içindir ki, Kur`ân mü`minler için ayný zamanda bir "dua ve zikir kitabý"dýr. Yeryüzünde, okunmasýyla her harfine en az on sevap yazýlan ikinci bir kitap yoktur. Bu sebeple, mü`min her gün mutlaka Kur`ân`dan nasibini almalýdýr. Kur`ân`ý sadece ibadet ve dua olarak deðil, ayný zamanda bir feyiz ve ilham kaynaðý olarak okumak gerektir. Kur`ân, lâfýz olarak sonsuz sevap meyveleri verdiði gibi, mânâ ve fikir olarak da eþsiz bir Ýlham kaynaðýdýr, Milyonlarca hakikat araþtýrýcýsýna ve müfessire ilham ve feyiz veren Kur`ân, sayýsýz Ýslâmî kitaplarýn meydana gelmesine sebep olmuþtur. Bu bakýmdan Kur`ân`ý okurken hakikatlerini de düþünmeye, tefekkür etmeye çalýþmalýyýz. Kur`ân`ý okumak, onu tefekkür etmeyi, onunla ahlâklanýp, onunla yaþamayý gerektirir. Bu da ancak ondaki yüksek hakikatleri fikir ve beynimizle alýp ruhumuza sindirmekle mümkün olur. Hakikatin en mükemmel ifadesi olan Kur`ân, akýl ve kalblere ebedî saadet rehberidir. Ne kadar üzerinde düþünülse, derinlemesine tefekkür edilse o kadar çok fikir meyveleri verir. Ibn-Ý Mes`ud der ki: "Kur`ân`ý deþiniz, çünkü evvelinin ve ahirinin (öncekilerin ve sonrakilerin) ilimleri ondadýr." Bu ifade bizi Kur`ân`ýn, derinliðine bir nihayet bulunmayan hazinesine götürmektedir. Büyük hazinelere ulaþmak sabýrla çalýþýp topraðý deþmekle mümkün olur. Kur`ân`daki yüksek fikir ve düþünce hazinelerine de ancak böylesine devamlý ve büyük düþünce gayretleriyle ulaþýlabilir. Kur`ân defalarca okunsa, deðil býkkýnlýk vermek, aksine ruhlarda taze bir þevk ve heyecan uyandýrýr. Kur`ân okuyanlar, bizzat bu gerçeði kendi ruhlarýnda duyarlar. Bu mânâda da Kur`ân`ýn tükenmez bir hazine olduðunu görürler. Evet, mânâ olarak da Kur`ân, devamlý yenilenmekte olan canlý bir organizmayý andýrýr. Her okunduðunda insan zihnine ayrý ve yepyeni tefekkür ufuklarýný açar. Kur`ân ve derecesine göre ondan ilham alan kitaplar da böyledir. Kur`ân ve onun yüce hakikatleri de her okunduðunda, üzerinde her tefekkür edildiðinde çiçek açan, meyve veren, insan beynine taze fikir tomurcuklarý sunan bir aðaçtýr. Böylece fikri ve beyni, ruh ve kalbi devamlý besler ve kuvvetlendirir. Bu sýr içindir ki, Hz. Ali (r.a.) "Kur`ân okumak insan zekâsýna kuvvet verir" demiþtir.2 Kur`ân okumanýn fazilet ve üstünlüklerini saymakla bitiremeyiz. Þu kadarýný ifade edelim ki, Allah`a ve Resulüne en hoþ gelen, memnun ve mesrur eden þey, "güzel sesle" Kur`ân okumak ve üzerinde düþünmektir. Bir hadiste þöyle buyurulur: "Cenab-ý Hak Kur`ân okuyucusunu, güzel sesli bir cariyesinin þarkýsýný dinleyen kimseden KUR`AN AYI RAMAZAN daha fazla kulak verip dinler."3. Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam da bir gece Âiþe validemizi (r.a.) bekliyordu. Fakat Hz. Âiþe`nin gelmesi gecikmiþti. Âiþe validemiz Resulullahýn huzuruna girdiklerinde, "Seni geciktiren þey nedir?" diye sordular. Hz. Âiþe, "Yâ Resulallah! Ben birinin Kur`ân okuyuþunu dinlemeye takýldým, ondan daha güzelini hiç duymadým" dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam Hz. Âiþe ile birlikte kalkýp gitti, o zâtý uzun uzun dinledi. Sonra memnun ve mesrur bir þekilde döndüðünde "Bu okuyan Ebû Huzâfe`nin azatlýsý Sâlim`dir. Ümmetimden bunun gibilerini yaratan Allah`a hamdolsun" buyurdu.4. Bu hadis-i þeriflerden de anlaþýlýyor ki, Kur`ân`ý güzel sesle ve þânýna lâyýk bir þekilde, mânâsýna dalarak okumak, ondan büyük istifadelere vesiledir. Kur`ân kâinat kitabýdýr. O, kâinatý bir mescit hükmüne getirmiþ ve âyetleriyle varlýklarý devamlý zikreden bir canlý gibi takdim etmektedir. Âdeta âyetler ellerine aldýklarý tevhid çekiçlerini bazan semânýn yüzündeki bir yýldýza, bazan bir zerreye deðdirmekte, böylece tevhidi ilân etmekte, Allah`ýn yüce kudret ve rahmetini zihinlere ve kalblere telkin etmektedir: "Ne yerde, ne de gökte hiçbir þey Allah`a gizli kalmaz. Sizlere rahimlerde dilediði gibi þekil veren Odur" gibi âyetler hep tevhidin küçük ve büyük dairelerdeki ilânýndan ibarettir. Kur`ân`ý dinleyen ruhanîler de büyük sevinç ve memnuniyet duyarlar. Melekler, okunan Kur`ân`la gökten iner, etrafýnda adetâ pervane gibi dönerler.6 Þu halde Allah`ý, Resulünü ve meleklerini memnun etmek ve dünyamýzý nurlandýrmak istiyorsak Kur`ân`ý lâyýkýyla okumalý ve onun hakikatlerjyle feyizlenmeliyiz. Mü`minlere rahmet ve þifa hazinesi, ebedî hidâyet vesilesi olan Kur`ân`ý ne kadar çok okur ve üzerinde tefekkür edersek, o nisbette hazineden istifademiz artacaktýr. Ýbni Mes`ud`un ifade ettiði gibi, Kur`ân`ý okurken bir hazine araþtýrýcýsý gibi mânâlarýný deþmeye gayret etmeliyiz. Kaynaklar: 1- Ýhyâu Ulûmuddin, 2:14, A.g.e. 3- Ýbni Mâce, Ýkametüssalât, A.g.e. 6- Al-i Ýmrân Sûresi,5. 7- Müslim, Salâtü`l-Müsâfirîn 242. Mehmed Paksu, Mübarek Gün ve Geceler RAMAZAN YAZILARI DUA Allah'ým! Bu günde bana Kadir gecesinin sevabýný lütfeyle; iþlerimi zorluktan kolaylýða dönüþtür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü vebalý üzerimden kaldýr; ey salih kullarýna þefkatli olan! Amin MANÝ Eski cami direk ister Söylemeye yürek ister Benim karným tok ama Arkadaþým börek ister CENNET, ORUÇ RUHLULARIN YERÝDÝR Cennet, oruç ruhlularýn yeridir. Ýnsanoðlunun ilk orucu cennette baþladý. "Bu aðaca yaklaþmayýn" emri çeþitli sebeplerle bozuldu ve oruçlarýný bozanlar cennetten dünyaya gönderildi. Ramazan bize gayemizi öðretmek için gelmiþti, maneviyatýndan sundu ve iþte þimdi gidiyor. Kendini tutamayanlarýn kaybý cennet oldu. Oruç, hayatýmýza mührünü vuruyor, gönüllerimize cennet sofralarýnýn özlemini sunuyor. Hepimize, "Tüm günahlardan imsak et ki, cennette iftar edesin!" dersini veriyor. Kur'an'ýn nazil olduðu ay ve gecenin nuru bütün ömrü ziynetlendirdiðine göre, demek ki her an Ramazan'ýn gölgesi üzerimizdedir. Bunun için Kur'an, namaz ve oruçtan ayrýlmamalýyýz. Kur'an'ý en iyi anlamak ve okumak da Ramazan þuuruyla olmalý, tüm ay ve mevsimlere yayýlmalýdýr. Ramazan, hepimize bir ömrün bayramla bitmesinin ve bayram sevincini cennette yaþamanýn dersini veriyor. "Sayýlý günler" ifadesiyle, ömrün de sayýlý günlerine iþaret buyuruluyor. Ramazan, bizlere hilal gözlerken zaman þuurunu kazandýrýyor, günün evvelini ve batýþýný takip ettirirken de gafletten uzaklaþtýrýyor. Oruç hayata hayat katýyor, hayatý terk etmek bir yana, düzenli ve yaþanýlabilir hale getiriyor. Oruç öyle bir ibadet ki, Ramazan'ýn dýþýnda dahi eda edebilmek mümkün. Ramazan'a doymayanlar, lezzetini yaþamak isteyenler bayramdan sonra da oruca devam edebilirler. (6 gün þevval ayý oruçlarý bizi bekliyor.) Oruç âþýklarý için cennette Reyyan adlý kapýnýn tahsis edildiðini unutmamak gerekiyor. Ýnsan hayatý Ramazan'a benzetilirse gecesi ana rahmine, sahuru doðuma, imsaký mükellef oluþa, gündüzü yaþanan hayata ve ölümü de iftar anýna benzetilebilir. Oruç, hayatýn anlamý ve en büyük kul hakký dersidir. Ramazan müddetince helallerden kaçýnana bayramdan sonra da ayný þuurla haramlardan kaçýnmasý emredilmiþtir. Ramazan bize gayemizi öðretmek için gelmiþti. Ýnsan olabilmek isteyenlere, maneviyatýndan yudum yudum sundu ve þimdi gidiyor. Ömrünü Ramazan kadar kýymetli bilenlerin son bayramý Rahman'ýn cennet ve Cemalý olsun. Ramazan Yemeði MANTARLI PÝLAV HAZIRLANIÞI Zeytinyaðýný tavaya alýp, temizlenmiþ, doðranmýþ mantarlarý üzerine ekleyip soteliyoruz. Daha sonra tereyaðýný pilav tenceresine alýyoruz. Islatýp iyice yýkadýðýmýz pirinçleri tavaya alýp, biraz kavurduktan sonra, suyunu ekleyip piþmeye býrakýyoruz. Pilav piþtikten sonra uygun bir kasenin tabanýna mantar sote koyup, üzerine pilavdan ekleyip üzerine tekrar mantar sote koyarak iyice bastýrýyoruz ve servis tabaðýna ters kapatýp servis yapýyoruz. Afiyet olsun. Malzemeler Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:22 20:18 22:02 FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr Gr Mantar - 1 Tutam Maydanoz - 2 Su bardaðý Pirinç - 3 Su bardaðý Sýcak Su - 3 Çorba Kaþýðý Tereyaðý - 2 Çorba Kaþýðý Zeytinyaðý BAYRAM NAMAZI: 06: 17

10 YILDIZ HABER 10 Elektrik-elektronik ihracatýnda Avrupa sevindirdi Elektrik-elektronik sektörü, Haziran ayýnda yüzde 5.7'lik artýþla 996 milyon dolarlýk, yýlýn ilk yarýsýnda yüzde 10.4 artýþla 6 milyar 131 milyon dolarlýk ihracata ulaþtý. Elektrik elektronik ihracatýnýn bir numaralý pazarý Avrupa'daki yükseliþler sevindirirken, Haziran ayýnda Irak'a yapýlan ihracatta yüzde 7.28'lik düþüþ meydana geldi. Beyaz eþyadan televizyona, kablodan elektrik, üretim ve daðýtým ekipmanlarýna kadar pek çok farklý ürün gruplarýnda ihracatçýlarý bünyesinde bulunduran elektrik elektronik sektöründe Haziran ayýnda en fazla ihracat yaptýðý ilk üç ülke Ýngiltere, Almanya ve Irak oldu. Bu ülkeleri sýrasýyla Fransa, Türkmenistan, Azerbaycan- Nahcivan, Ýtalya, Ýspanya, Rusya ve ABD takip etti. Elektrik elektronik ihracatýnda Vural: Baþbakan'ýn hedefinde IÞÝD, PKK yoktur, MHP vardýr -MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn MHP'ye yönelik sözlerini eleþtirerek, "Baþbakan'ýn hedefinde IÞÝD, PKK yoktur, MHP vardýr. IÞÝD, PKK dost, MHP düþmandýr. Bölücüler, katiller onun için dosttur ama ülkücüler, milliyetçiler düþmandýr" dedi. TBMM'de bir basýn toplantý yapan Vural, Baþbakan Erdoðan'ýn grup toplantýsýndaki konuþmasýný eleþtirdi. Baþbakan'ýn MHP'yi düþman edindiðini ifade eden Vural, "Baþbakan'ýn hedefinde IÞÝD, PKK yoktur, MHP vardýr. IÞÝD, PKK dost, MHP düþmandýr. Bölücüler, katiller onun için dosttur ama ülkücüler, milliyetçiler düþmandýr. Mübarek ramazan ayýnda oruçluyuz ama Baþbakan mide orucu tutuyor mu tutmuyor mu bilmiyorum ama diline hakim olsa da vatandaþa iyi örnek olsa. Baþbakan vatandaþa kötü örnek olmaya devam ediyor. Kýþ kýþlýðýný, Erdoðan Erdoðan'lýðýný yapmaktadýr" dedi. Vural þöyle devam etti: "Þahan Gökbakar vizyon toplantýsýna niçin gitmiþtir? Belki de yeni bir Recep Ývedik versiyonuna malzeme toplamak için mi gitti acaba? Þafak Sezer niye gitmiþtir? Sýfýrlamada uzmanlaþan Erdoðan'a, beþ hýrsýzýn hikayesini anlatan Maskeli Beþler filmine konsept danýþmanlýðý yapsýn diye olabilir mi acaba? Bu kadar yalan iktidarý olmaz. Yalana tabi olmamak gerekir. (Vatandaþa) yalana tabi olmayýn, bu yalaný söyleyeni yanýnýzdan uzaklaþtýrýn, aksi takdirde bu yalanlara ortak olursunuz.. Kimin kucaðýndasýn ey Erdoðan? Ýktidar olabilmek, iktidarda kalabilmek için dolaþmadýðýn kucak mý kaldý? Kendisini Avrupa hýzla payýný artýrýrken, Haziran ayýnda en fazla ihracat yapýlan ilk 10 ülke arasýna ABD katýldý. ABD'ye gerçekleþtirilen elektrik elektronik ihracatý yüzde oranýnda artarak 23 milyon dolara ulaþtý. Elektrik-elektronik sektörü, Haziran ayýnda yüzde 5.7'lik artýþla 996 milyon dolarlýk, yýlýn ilk yarýsýnda yüzde 10.4 artýþla 6 milyar 131 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirdi. Elektrik elektronik ihracatýnýn bir numaralý pazarý Avrupa'daki yükseliþler sevindirirken, Haziran ayýnda Irak'a yapýlan ihracatta yüzde 7.28'lik düþüþ meydana geldi. Irak, Mayýs'ta yüzde 34'lük artýþla dikkat çekmiþti. -EBÝÇLÝOÐLU: "KAYBIMIZI AVRUPA ÜLKELERÝYLE TELAFÝ EDECEÐÝZ"- Elektrik Elektronik ve Hizmet Ýhracatçýlarý Birliði (TET) Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Kemal Ebiçlioðlu, sektörün ilk yarý performansýný deðerlendirdi. 2014'ün 6 aylýk döneminde ihracat 6 milyar 131 milyon dolara yükseldiðini vurgulayan Ebiçlioðlu, "Geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre yüzde 10.4'lük bir artýþ söz konusu. Ýngiltere, Almanya ve Irak halen en önemli pazarlarýmýz. Yaþanan son geliþmeler nedeniyle Irak'a olan ihracatýmýzda bir miktar düþüþ yaþansa da Avrupa ülkeleriyle bu kaybýmýzý telafi edeceðiz" dedi. ABD'nin kollarýna býrakan Erdoðan deðil midir? ABD'ye seyahatler düzenleyen, Yahudi cesaret madalyasý alan Erdoðan deðil midir? Ülkücülere yaranmaya çalýþma, yalakalýk da yapma. Sen kim, ülkücülere, milliyetçilere, MHP'ye oy vermiþ insanlara hitap etmek kim."baþbakan Erdoðan'ýn "eþit bir yarýþýn içinde deðiliz" dediðini ifade ederek, "Doðru söylüyor. havuz medyasý, iktidar, THY, uçaklar, helikopterler senin, valiler, kaymakamlar senin emrinde, TRT, müteahhitler, devlet imkanlarý, örtülü ödenek senin emrinde. Bunlarý sonuna kadar kullanan diðer adaylarla eþit deðildir" dedi. Vural, medyanýn kontrol edilmek ve yönlendirilmek istendiðini belirterek þöyle devam etti:"açýlým yapmýþlardý, sporcularý, topçularý, popçularý toplamýþlardý. Baþbakan gittikçe Evren'leþiyor. Evren paþa da sanatçýlarý toplar, propaganda yapardý. Baþbakan vitrinde sergileyeceði ürünü olmadýðý için sanatçýlarý kullanmýþtýr. Her fýrsatta sanatýn içine tüküren, sanatçýlara artiz bozuntularý diyen, ucube diyen bir Baþbakan var. Keþke oraya giden sanatçýlar, bu laflara karþý bir þey söyleyebilseydi. TEKEL'i özelleþtirdi, kendi tekelini kurdu. Tek el vardýr, o da Erdoðan'dýr. Tek el de tek þer de tek bilen de odur. Kitap okumayan Baþbakan kitap imzalatýyor. Yakýnda sanatçýlarý yine toplayýp, 'doðmamýþ çocuktan mektuplar' adlý kitabýný imzalatacaktýr. Sanatçýlar oraya gitmiþ. Neden gitmiþtir? Ýlham almak için gitmiþ olabilirler. Sanatçýnýn sanatýný icra ederken ilham almasý çok önemlidir. Þahan Gökbakar niçin oraya gitmiþtir? Belki de yeni bir Recep Ývedik versiyonuna malzeme toplamak için mi gitti acaba? Þafak Sezer niye gitmiþtir? Sýfýrlamada uzmanlaþan Erdoðan'a, beþ hýrsýzýn hikayesini anlatan Maskeli Beþler filmine konsept danýþmanlýðý yapsýn diye olabilir mi acaba? Metin Arolat, Erdoðan'a klip çekimleri için acaba pazarlama iþine mi girmiþ olabilir? Belki Orhan baba da 'batsýn bu dünyaya, batsýn böyle Baþbakanlýk diyerek, yeni bir þarkýsýna ilham almak için gitmiþ olabilir. Ýsrail, Gazze ye yine havadan 'evini terk et' kaðýtlarý attý Gazze Þeridi'nin kontrolünü elinde bulunduran Hamas, Mýsýr'ýn ateþkes teklifini cevapsýz býrakýrken, Ýsrail saldýrýlarý artýrdý. Ýsrail'in Gazze'ye yaptýðý saldýrýlar ise bugün 9. gününe girdi. Bu arada Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas'ýn Mýsýr ve Türkiye'ye gideceði ve ateþkes için destek arayýþý yapacaðý ifade ediliyor.öte yandan Ýsrail'in 9 günlük saldýrýlarý sonucu ölen Filistinli sayýsý ile 205'e ulaþtý. Ýsrail tarafýndan ise dün ilk can kaybýnýn yaþandýðý açýklandý. Ýsrail Baþbakaný Benjamin Netanyahu ise Hamas'a karþý saldýrýlarý "geniþletmek ve þiddetlendirmek" sözü verdi. Mýsýr taraflara ateþkes önerisi yapsa da, Hamas bu çaðrýyý cevapsýz býrakmýþ ve yeniden roket ateþ etmiþti. Bunun üzerine Ýsrail yeniden bölgeyi bombalamaya baþladý. Mýsýr'ýn Filistinlilerle Ýsrail arasýnda teklif ettiði ateþkes planý Hamas tarafýndan reddedildi. Hamas'tan yapýlan açýklamada, teklifin reddedildiðinin Mýsýr'a resmî olarak iletildiði belirtildi. Hamas Sözcüsü Sami ebu Zuhri, yaptýklarý istiþarelerden ret kararý çýktýðýný ve bu kararýn da dün gece Mýsýr'a iletildiðini açýkladý. Ýsrail, dün ateþkes planýný kabul ettiðini açýklamýþ, fakat Gazze Þeridi'den roket saldýrýlarýnýn kesilmemesi üzerine saldýrýlarýn yeniden baþlatmýþt vcumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün TOBB'de yaptýðý "Millete hizmete devam edeceðim" açýklamalarýný deðerlendiren Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler, "Cumhurbaþkanýmýz milletimizin sevdiði saydýðý siyasi bir figür. AK Parti iktidarýnda Baþbakanlýk yaptý, Dýþiþleri Bakanlýðý ve Baþbakan Yardýmcýlýðý yaptý yýlýnda Cumhurbaþkaný adayýmýz oldu. Önce 367 garabeti ortaya attýrýlýp seçtirilmedi. Erken seçimden sonra Gül parlamento tarafýndan seçilen son cumhurbaþkaný oldu. Doðrusu 7 yýlda gerçekten çok güzel performans Cumhurbaþkanýmýzýn açýklamalarýný ben de okudum. Ama onun bu açýklamalarý ne anlama geliyor, bunun sahaya yansýmasý nasýl olacak zaman gösterecek. Ne karar verecek çünkü net bir ifade ortaya koymadý. Daha önce "Gelecekle ilgili siyasi planým yok' diye net bir açýklamasý olmuþtu. Zaman içerisinde görüþünde deðiþiklik var mý yok mu? Bunu cumhurbaþkanlýðý seçiminden sonra elbetteki görüp, ne olacaðýný hep birlikte göreceðiz" diye konuþtu. -EVET EÞÝT ÞARTLARDA YARIÞ YOK- Baþbakan Yardýmcýsý Ýþler, "Biz AK Parti olarak cumhurbaþkanlýðý seçimine odaklanmýþ durumundayýz. Sahadaki durumumuz çok güzel. Ben Sarýgül'den 'yeni parti' açýklamasý Sarýgül, CHP'nin üyesi olduðunu ve yýllardan beri sosyal demokrasiyi savunduðunu anlatýrken, "Mustafa Sarýgül; birleþtiren olma, düþüncelerinin iktidara gelmesi için de bütünleþtiren olmak durumunda. Türkiye deðiþim hareketine gönül veren binlerce arkadaþýmýzla birlikte sosyal demokrat anlayýþýmýzýn iktidar olmasýný arzu ediyoruz" dedi.chp'li Mustafa Sarýgül, CHP Ýstanbul Milletvekili Faik Tuna ve Þiþli Belediye Baþkaný Hayri Ýnönü ile birlikte Konya'yý ziyaret etti. CHP Ýl Baþkanlýðýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda Gazze'de düzenlenen saldýrýlarý kýnadýðýný belirten Mustafa Sarýgül, "þöyle dedi:"özellikle Gazze'deki kullanýlan orantýsýz gücün derhal Birleþmiþ Milletler tarafýndan devreye girilerek mutlaka durdurulmasýný arzu ediyorum. Sivil ve masum insanlarýn üzerine acýmasýzca bu mübarek ayda bomba gönderilmesini, katledilmesini kýnýyorum. Dünyanýn her noktasýnda, inþallah silahlar gitsin ve barýþ gelsin istiyorum. Barýþ ve özgürlüklerin hakim olduðu bir dünya diliyorum. Herkesin din, dil ýrk, mezhep farký gözetmeden özgürce yaþabileceði bir dünya diliyorum." "SEÇÝMLER, DEMOKRATÝK ORTAMDA GEÇSÝN" Ýhsanoðlu, seçim çalýþmalarý için geldiði Gaziantep'te açýklamalarda bulundu. Dindar duruþunu kampanyalarýndan neden ön plana çýkarmadýðýna iliþkin bir soruya yanýt verirken kendisinin inançlý bir kiþi olduðunu dile getiren Ýhsanoðlu, "Þimdi muhafazakâr ve dindar bir ailenin çocuðuyum. Ýnançlý bir insaným. Ama ben dinin siyasete kullanýlmasýný istemiyorum. Böyle yaparsanýz ayrýmcýlýk yapýyorsunuz. Çünkü herkes inanmýyor, sizin gibi düþünmüyor. Artýk din istismarý yeter, bu millet bunu istemiyor. Bir arada yaþamak bizim kültürümüzde var, din istismarýna yeter artýk" dedi. -"DEVLET NÝZAMINDA HER GÜN O DEVLETÝ YENÝDEN GÖZDEN GEÇÝREMEZSÝNÝZ"- Baþkanlýk sistemi hakkýnda da görüþlerini dile getiren Ýhsanoðlu, "Her gün her þeyi yeniden düþünmek güzel bir þeydir ama devlet nizamýnda her gün o devleti yeniden gözden geçiremezsiniz, devlet olmaktan çýkar. Devlet bir günde kurulmaz. Bunlar birikimdir. Türkiye Cumhuriyeti 90 sene önce kuruldu ama onun arkasýnda bin senelik tarih var. Bütün yetkiler padiþahýn elindeyken, sadrazama verildi. Osmanlý Devleti son yýllarýný böyle geçirdi. Bu günkü sistemde eksiklikler yok mu? Var. Biz bu sistemi iptal edelim, o kafayý alýp yeni bir kafa vücuda yerleþtirelim derseniz o kafa patlar, vücut ayrý, kafa ayrý olur. Amerika'daki sistem herkese hoþ gelebilir ama o sistemin arkasýnda çok uzun bir süreç var" þeklinde konuþtu. Bugüne kadarki cumhurbaþkanlarýnýn anayasa ve kanunlara göre hareket ettiðini dile getiren Ýhsanoðlu, "Bizim devletimiz tektir. 11 cumhurbaþkanýmýzýn þüphesiz farklý üsluplarý vardý. Ama anayasa yetkilerine göre hareket etti hepsi. Eðer anayasaya uymazsanýz bu Türkiye'yi kötü bir yere götürür. Cumhurbaþkanýmýzla, baþbakanýmýz arasýnda bir tartýþma oldu, kitap fýrlatýldý, ekonomi uçtu, herkesin cebi boþaldý. Birinin tepesi atmasý, millete dikte etmesi memleketi nereye götürür? Bu "Evet, eþit þartlarda bir adaylýk yarýþý yok" Baþbakanýmýzýn yüzde 55'in altýna düþmeden büyük bir farkla seçilecektir. Kamuoyu yoklamalarýnda bu net olarak görülüyor. Hani 'Eþit þartlarda yürütülen bir kampanya yok' gibi bir takým ifadeler kullanýlýyor, doðrusu adaylara baktýðýmýz zaman evet, eþit þartlarda bir adaylýk yarýþý olmadýðýný ben düþünüyorum. Bir tarafta dünyaya mal olmuþ, 12 yýl baþbakanlýk yapmýþ, karizmasý, vizyonu ortada baþarýlarla dolu siyasi geçmiþi olan bir lider var, diðer tarafta da iþte iki aday var, onlarýn da durumu ortada. Dolayýsýyla þartlar Sayýn Baþbakanýmýzýn lehinde" ifadesini kullandý. -ÇATI ADAY DALGA KONUSU- Ýþler, ayrýca þöyle konuþtu: "Çatý aday dayatmasýna halkýn büyük tepkisi var. Bir yerde dalga ve alay konusu olduðunu tespit etmiþ durumdayýz. Baþbakanýmýz ilk turda büyük bir oyla cumhurbaþkaný seçilecek. AK Parti olarak yolumuza ve geleceðimize bakacaðýz. AK Parti'de sýkýntý olmayacak. AK Parti'de ortak akýla önem veriliyor. Kurullar toplanýr,yolumuza devam ederiz. Bizimle 2015 seçimlerinden çok güçlü þekilde çýkmamýz lazým. Yeni Türkiye'nin sivil demokratik bir anayasaya ihtiyacý var" diye konuþtu. CHP'nin MHP ile birlikte gösterdiði Cumhurbaþkaný adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun cuma günü yapacaðý ziyareti öncesi Konya'ya geldiðini hatýrlatan Sarýgül, þunlarý söyledi:"her adaya baþarýlar diliyorum. Her aday, tüm yurttaþlarýmýza ulaþmaya çalýþýyor. Ben seçimlerin demokratik bir ortamda geçmesini arzu ediyorum. Seçilecek olan cumhurbaþkanýnýn hiç bir siyasi parti farký gözetmeden bayraðýmýza, topraðýmýza baðlý inançlarýmýza saygý gösteren yapý içerisinde, hiç bir siyasi parti ayýrýmý gözetmeden ulusumuzun cumhurbaþkaný olmasýný arzu ediyorum."sarýgül, parti kuracaðý ya da merkez bir partiye geçeceði yönünde çýkan haberleri hatýrlatan gazetecilere internet ortamýnda yayýnlanan haberin hiç bir doðruluk payý olmadýðýný söyledi. Mustafa Sarýgül, þöyle konuþtu:"mustafa Sarýgül deðiþim, geliþim istiyor. Mustafa Sarýgül CHP'nin üyesi ve yýllardan beri sosyal demokrasiyi savunuyor. Musatfa Sarýgül, birleþtiren olma durumunda. Mustafa Sarýgül, düþüncelerinin iktidara gelmesi için de bütünleþtiren olmak durumunda. Türkiye deðiþim hareketine gönül veren binlerce arkadaþýmýzla birlikte biz sosyal demokrat anlayýþýmýzýn iktidar olmasýný arzu ediyoruz." BBP'den Ýhsanoðlu'na destek seçenekleri düþünmek lazým, çok önemli" ifadelerini kullandý. -"AK PARTÝ KURUCULARI DA VARDI"- Siyaseti bilmediði eleþtirilerine tepki gösterirken iç ve dýþ politikayý gayet iyi bildiðini vurgulayan Ýhsanoðlu "Ýhsanoðlu onu yapamaz, bunu yapamaz deniliyor. Öyleyse peki neden korkuyorsun ondan, býrak yapmasýn. Sen ne yapacaðýný söyle. Köprüyü, barajý yapamazsýn onu hükümet yapacak. Bu parti seçimi deðil. Çok farklý düþünmek lazým. Ben bu camianýn yabancýsý deðilim, bu teklifi talebi geldiðinde istiþare yaptým. AK Parti kurucularý vardý, onlar da teþvik ettiler. Aslýnda onlar Baþbakan'ýn hizmetinin devam etmesini istiyorlar" þeklinde konuþtu. -"KORUMAM VAR"- Korumasýnýn olup olmadýðýna yönelik bir soruya ise Ýhsanoðlu, þu yanýtý verdi: "Evet korumam var. Dostlarýmýzdan da koruma veren oldu. Gittiðimiz yerde de hükümetten polisimiz bir koruyor. Cenabý Allah en hayýrlý koruyucudur, rahman ve rahim odur" diye konuþtu. Kendisine destek verenlerin arttýðýna dikkat çeken Ýhsanoðlu, þöyle konuþu: "Bize 7 parti destek veriyor. Bu 8 de olacak. Biz buraya geldiðimizde Büyük Birlik Partisi de resmi desteðini açýkladý. Daha da artacak. Bu adaletle ilgili çok güzel bir latife anlatacaðým: Eyüp'ü gezerken vatandaþlar geliyor, destek oluyorlar. Sonra çok zarif biri geldi: Efendim dedi bir þey sormak istiyorum. Siz adaletten bahsediyorsunuz dedi. Baþbakan uçaklarý kullanýyor, televizyonlar saatlerce onu veriyor falan dedi. Ama sizi 6 parti destekliyor dedi. Böyle de düþünen vatandaþlarýmýz var saygý duyuyoruz." Seçim yarýþýnýn adaletsizliðine de baþka bir soru üzerine deðinen Ýhsanoðlu, "Arife Baðdat sorulmaz. Arif bunu herkes biliyor. Düþünebiliyor musunuz? 76 milyon nüfuslu bir ülkenin 1 ayda Cumhurbaþkaný seçilir mi? 1 ayda ev taþýyamazsýnýz. Vatandaþ bunu görüyor. Hak, hakkaniyet, eþitlik hiçbir þey yok. Burada her þey biçilmiþ bir kaftan þeklindeydi. Bu kaftan bir sürprizle karþýlaþýnca hesaplar bozuldu. Durum bundan ibarettir."

11 YILDIZ SPOR 11 Ýdari As Baþkan Özcan, baþarýlar diledi Çorum Belediyespor Ýdari As Baþkaný Fatih Özcan sabah antrenmanýna gelerek teknik direktör Yavuz Ýncedal'a hoþ geldin diyerek baþarýlar diledi. Belediyespor'un yeni sezon çalýþmalarýna start verdiði ilk antrenmanýný ziyaret eden Belediyespor Ýdari As Baþkaný Fatih Özcan antrenman baþlamadan saha kenarýna gelerek teknik direktör Yavuz Ýncedal'a hoþ geldin diyerek yeni sezon için baþarýlar diledi. Özcan, yeni teknik adamla birlikte baþarýlý bir sezon geçireceklerine inandýklarýný yönetim olarakta baþarýlý olmak adýna çok çalýþacaklarýný söyledi. ADNAN YALÇIN Futbol Disiplin Talimatý yürürlüðe girdi Belediyespor kulüp Spor yaralanmalarý terimi, vücudun tamamýnýn veya bir bölgesinin, normalden fazla bir kuvvetle karþýlaþmasý sonucunda, dayanýklýlýk sýnýrlarýnýn aþýlmasýyla ortaya çýkan durumlarý kapsar. Spor yaralanmalarýnýn çoðu sadece spor yapanlarda deðil, spor yapmayan kiþilerde de ortaya çýkabilir. Ancak mesleði spor olanlarda kas iskeletsistemi ve kardiovasküler (kalp-damar) sistemin üst seviyede olmasý ve bu seviyenin devamlý korunmasý mecburiyeti yaralanmanýn hýzlý ve aktif bir rehabilitasyon programý ile tedavisini mecburi kýlar. SPOR TÝPLERÝNE GÖRE YARALANMALAR: Bazý tip yaralanmalar bazý spor dallarýnda daha fazladýr. - Futbol: Rektus abdominis (düz karýn kasý) kasý zorlanmasý, iliopsoas (kasýk kasý) tendiniti, kalça adduktor (bacaklarý orta hatta tutan kaslar) zorlanmasý, osteitis TFF Yönetim Kurulu, tarih ve 46 sayýlý toplantýsýnda yeni Futbol Disiplin Talimatý'ný kabul etti. Yeni Futbol Disiplin Talimatý, baþta tribün kapatma cezasýnýn getirilmesi, çirkin ve kötü tezahürat eylemlerinin yaptýrýmlarý ile bunlarýn infaz usulleri gibi köklü deðiþiklikler içermekte: En önemli yeniliklerden olan tribün kapatma cezasýnda, kulüplerin TFF'ye bildirdikleri stadyum krokilerine göre belirlenen tribün veya tribünlere seyirci alýnmayacak ve bu ceza uygulanýrken kale arkalarý ve diðer karþýlýklý iki tribün olmak üzere toplam 4 tribün dikkate alýnacak. Bu ceza, çirkin ve kötü tezahürat eylemlerine verilecek para cezalarýndan sonra uygulanacak olup artýk kadýn ve çocuk taraftarlarýn seyircisiz oynanan müsabakalara ücretsiz olarak girmesi uygulamasý kaldýrýldý. Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kulüplerle ilgili olarak bundan böyle talimatýn ekinde bulunan tablolara göre ceza verilecek. Bu tablolarda, çirkin ve kötü tezahürat eyleminin ev sahibi takým, misafir takým ve Türkiye Kupasý müsabakalarý açýsýndan ayrý ayrý cezalar öngörülmüþtür. Ayrýca, bu cezalarýn uygulamasýnda kulüplerin ev sahibi olarak oynadýðý müsabakada aldýðý cezalar sadece ev sahibi olarak oynayacaðý müsabakalarda ve misafir kulüp olarak oynadýðý müsabakada aldýðý ceza, misafir kulüp olarak oynayacaðý müsabakalarda infaz edilecektir. Benzer þekilde, lig müsabakalarýnda alýnan cezalar lig müsabakalarýnda ve kupa müsabakalarýnda alýnan cezalar kupa müsabakalarýnda infaz edilecek. Talimatla getirilen bir diðer yenilik ise, elektronik bilet uygulamasýnýn yapýldýðý Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarýnda çirkin ve kötü tezahürattan dolayý cezaya neden olan tribün veya tribünlere ilgili müsabakada giriþ yapan taraftarlarýn elektronik bilet kapsamýndaki kartlarýnýn bloke edilmesi ve böylece bu kiþilerin ilgili cezanýn infaz edildiði müsabakaya baþka bir tribünden giriþleri engellenecek. Seyircisiz oynama cezasýnýn infazý ile ilgili maddede yapýlan deðiþiklik neticesinde, ev sahibi kulübün tüm tribünlerinin kapatýldýðý veya seyircisiz oynanan müsabakalarda, kulüplerinin cezalý olmamasý ve bu cezalarýn infazýnýn mümkün olmasý þartýyla stadyum oturma kapasitesinin en fazla %5'i oranýnda misafir takým taraftarý stadyuma girebilecek. Bu durumda, elektronik bilet uygulamasý gerçekleþtirilen müsabakalarda ceza alýndýktan sonra alýnan kartlar hariç olmak üzere sadece misafir takým kartlarýna bilet satýþý yapýlacaktýr. Elektronik bilet uygulamasýnýn olmadýðý müsabakalarda ise, biletler ev sahip kulüp tarafýndan en geç müsabakanýn baþlamasýna 48 saat kala misafir kulübe teslim edilecek ve satýþlar misafir kulüp tarafýndan yapýlacak. Seyircisiz oynama cezasýnýn infazýnýn final müsabakasýna denk gelmesi halinde bu müsabakada seyircisiz oynama cezasý infaz edilmeyecek ve bir sonraki resmi müsabakada infaz edilecektir. Bu noktada, seyircisiz oynama ve saha kapatma cezalarýnýn infazýnda profesyonel lig ve Türkiye Kupasý müsabakalarý ayrý kategori sayýlacak ve her ceza kendi kategorisinde infaz edilecektir. Ayrýca infazý tamamlanmayan seyircisiz oynama cezalarý disiplin kurullarý tarafýndan lehe hüküm çerçevesinden re'sen yeniden deðerlendirilecek. logosunu deðiþtirdi pubis - Yüzme: Omuz çevresi zorlanmasý, sýkýþma sendromu - Halter: Triseps tendiniti, rektus abdominis zorlanmasý kalça adduktor zorlanmasý, bel fýtýklarý, omurlarda erken dönemlerde olan kireçlenmeler - Tenis: Lateral epikondilit, bisipital tendinit, omuz ve dirsek zorlanmalarý - Basketbol: Aþil tendiniti, tibialis anterior ve posterior zorlanmasý - Voleybol: Aþil tendiniti, omuz sublukasyonu, bisipital tendinit. - Ayrýca; futbolcularda diz ekleminde, haltercilerde dirsek, faset ve sakroiliak eklemlerde, jimnastikçilerde el bileði, dirsek, faset ve kalça eklemlerinde, koþucularda diz ve ayak bileði eklemlerinde erken dejeneratif deðiþiklikler (yozlaþmalar) meydana gelme riski yüksektir. Yaralanmalar Büyük oranda kas iskelet sistemiyle ilgilidir. Kaslar, kemikler, eklemler, ligamentler (baðlar) ve tendonlar (kiriþler) yaralanabilir. Bu yaralanmalar ve alýnmasý gereken tedbirler kýsaca þu þekilde özetlenebilir. KAS YARALANMALARI Tüm spor yaralanmalarýnýn % 4-15'ini oluþturur. Basit burkulma ve gerilmeler hesaba katýlýrsa % 30'a çýkar. Kaslarýn daha önce baþka faktörlerle zayýflamýþ olmasý travmayý kolaylaþtýrýr. Kas-tendon kompleksinin aniden aþýrý yükle karþýlaþmasý, deðiþik derecelerde kas hasarýna yol açar, a-birinci derece kas hasarý: Yýrtýlma yok, aþýrý zorlanmaya baðlý ödem vardýr. Kasýn pasif gerilmesi aðrýlýdýr. b-ýkinci derece hasarý: Kas liflerinin bir kýsmýnýn kopmasýna raðmen tam kesi yoktur. Hareketi yapmaya devam eder ancak hareketler çok aðrýlýdýr. Kasta þiþlik ve spazmla birlikte yaralanma yerinde ekimoz (morarma) c-üçüncü derece hasar: Kas tamamen yýrtýlmýþtýr. Yaralanma yerindeki þiddetli aðrý zaman içinde azalýr. Komple hareket kaybý vardýr. Yýrtýlan kas kitlesinin toplanmasýna baðlý þiþlik ve önünde çukurluk vardýr. Renk deðiþimi ve þiddetli spazm saptanýr. Hasar derecesi, ultrasonografi, bilgisayarlý tomografi, MR, ve CPK, LDH enzimlerinin deðerlendirilmesi ile saptanýr. Hangi derecede olursa olsun akut dönemde yapýlmasý gereken istirahat-buzbandaj ve yükseltmedir (rest, ice, compretion, elavation, RICE protokolü). Buz iki saatte bir dakika uygulanýr. Hareket çok aðrýlýysa ekstremite atele alýnýr, esneklik ve eklem hareket açýklýðý egzersizlerine baþlanmalýdýr. Kas kitlesinin % 50'den fazla yýrtýldýðý 2o ve 3o hasarlarda cerrahi onarým gerekir. Cerrahi müdahalenin yeri, büyüklüðü ve tipine göre müdahale sonrasý uygun egzersiz programlarýna en kýs zamanda baþlanýr. BAÐ YARALANMALARI Genellikle þiddetli darbeler veya aþýrý gerilmeler sonucu oluþur. Kas yaralanmalarýnda olduðu gibi. Liflerde yýrtýk olmamasý (sadece aþýrý gerilimin olmasý) kýsmi yýrtýk ve tam yýrtýk olmasýna göre üç derecede sýnýflanýr. Akut dönemde lezyon bölgesinde þiþlik, ekimoz, hassasiyet ve ilgili eklemlerde stabilite bozukluðu saplanabilir. Geçtiðimiz sezon baþýnda kulüp renklerini deðiþtiren Çorum Belediyespor yönetimi aldýðý yeni bir kararla kulüp logosunda da deðiþikliðe gitti Yýlýnda kurulan ve logosunda mavi beyazlý renkler içinde Hitit Güneþi amblemini deðiþtirme kararý alan kýrmýzý siyahlý yönetim Çorumspor'un logosu olan çift baþlý kartal logosuna benzetilerek tek baþlý kartal olarak TFF onayýna sunulduðu ve TFF'nin Çorum Belediyespor'un yeni logosunu onayladý. Logo deðiþikliðini yazýlý bir açýklama ile duyuran kýrmýzý siyahlý yönetim açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi. "Çorum ve Futbol kelimeleri bir araya gelince hiç kuþkusuz Çorum ile özdeþleþmiþ olan Kýrmýzý-Siyah renkler ilk olarak akla gelir. Bu nedenle ilimizin tek profesyonel takýmýna sahip bir kulüp olarak ilimizi profesyonel liglerde temsil ederken ilimizle özdeþleþen renk ve sembollerinde yaþatýlmasý gerektiði bunun bir sorumluluk olduðu düþüncesiyle sezonunda Türkiye Futbol Federasyonundan (T.F.F.) alýnan özel izinlerle formalarýmýzda kýrmýzý-siyah renkleri kullandýk. Ancak, artýk kýrmýzý-siyah renklerin resmileþmesi ve bu renklere uygun logonun yapýlmasý gerekiyordu. Bu nedenle hatýrlanacaðý üzere tarihinde gerçekleþtirilen genel kurulumuzda tüzük deðiþikliði yapýlarak kulübümüzün renkleri Kýrmýzý-Siyah ve üçüncü renk Beyaz olarak deðiþtirilmiþ, renk deðiþikliði yapýlan tüzük acilen Ýl Dernekler Müdürlüðünün onayýna sunulmuþ ve deðiþiklik onayý alýnmýþtýr. Genel Kurulumuzda deðiþen ve Ýl Dernekler Müdürlüðünce onaylanan tüzüðümüzde yer alan renklerimize uygun yeni logo tasarýmýmýz yapýlarak onaylanmak üzere Türkiye Futbol Federasyonuna gönderilmiþtir. Baþvurudan hemen sonra TFF Hukuk Kurulunca yapýlan incelemede yeni logomuzda bazý deðiþiklikler yapýlmasý istenmiþ, TFF Hukuk Kurulu talepleri doðrultusunda yeni logomuz tadil edilerek yeniden TFF' na gönderilmiþtir. Ýkinci kez gönderilen yeni logomuz TFF Hukuk Kurulunca kabul edilerek TFF Yönetim Kurulunun onayýna sunulmuþtur Pazartesi günü toplanan TFF Yönetim Kurulu yeni renk ve logomuzu onaylamýþ ve tarihi itibariyle resmileþtirmiþtir. Bu baðlamda, yaklaþýk 1 aydýr federasyon nezdinde sürdürülen giriþimler sonucunda resmi olarak onaylanan yeni renklerimiz ile logomuzun ilimize ve takýmýmýza, hayýrlý olmasýný ve uður getirmesini diler, Kamuoyuna saygýyla duyururuz" denildi. SPOR SERVÝSÝ Spor Yaralanmalarý-2 Aðrý ve stabilite bozukluðu hareket bozukluðuna yol açarak hastanýn yardýmcý bir cihaz kullanmasýný gerektirebilir. Özellikle diz ve ayak bileðinde sýk olarak rastlanýr. Dizde çapraz baðlarýn, özellikle ön çapraz baðýn ayrý bir önemi vardýr. Ön çapraz bað yararlanmalarý, sporcularýn uzun süre spordan uzak kalmasýna sebep olan önemli yararlanmalardandýr. Çapraz bað yararlanmalarý muayene ve MR ile teþhis edilir. Bir diðer sýk görülen bað yararlanmalarý ayak bileði baðýndaki yararlanmalardýr. Ayak bileðinin iç yaný, talovaniküler, ön talotibial, kalkanetotibial ve arka talotibial bantlardan oluþan kuvvetli deltoid baðla güçlendirilmiþtir. Bu sebeple ayak bileði yararlanmalarýnýn büyük çoðunluðu daha zayýf olan dýþ kollateral baðýn hasarý þeklindedir. Ayak bileðinin ani içe dönmesi anterior talofibular ve kalkaneofibular bað yararlanmasýna yol açar. Bað yararlanmalarýnýn temel prensipleri de kas yararlanmasýnýn tedavi prensipleri gibidir. Erken dönemde baþlanan istirahatbuz-kompresyon ve elevasyon tedavisi, 2-3 gün sonra yerini sýcak su tedavisine býrakýr, 7-10 gün içinde ise alçý veya plasterden yapýlmýþ tespit çýkartýlýr. Aðrý ve enflamasyonla mücadele etmek için fizik tedavi araçlarýndan yararlanýlabilir. Þiþlik ve hassasiyet geçtikten sonra ise, en kýsa zamanda rehabilitasyon programýna alýnmalý ve aktif spor hayatýna mümkün olduðunca erken dönüþ saðlanmaktadýr.

12 Fikstür 21 Temmuz'da çekiliyor 17 TEMMUZ 2014 PERÞEMBE Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada Spor Toto 2. ve 3.Liglerde sezonu fikstürü 21 Temmuz Pazartesi günü çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapýlan açýklamaya göre, Ankara Marriott Otel'de saat 11.00'de baþlayacak olan Türkiye Futbol Federasyonu Olaðan Mali Kurulu'nun hemen bitiminde 2. ve 3.liglerin fikstür çekimi yapýlacak. Çorum Belediyespor, Futbol Sezonunda Spor Toto 3.Lig 1. Grup'ta mücadele edecek. Ýncedal: Öncelikle iyi takým olmak istiyoruz Belediyespor, kontaðý açtý Çaðrýcan Gölcük'e imza attý Spor Toto 3. Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan temsilcimiz Gölcükspor,daha önce prensipte anlaþtýðý kaleci Çaðrý Can Tanrýbilir ile 2 yýllýk sözleþme imzaladý. Geçen sezon Çorum Belediyespor'da forma giyen Tanrýbilir, Gölcükspor ile prensipte anlaþtý ve 2 yýllýk sözleþme imzaladý. Lokman Atakol ile yollarý ayýran kýrmýzý-siyahlýlarda yerine kaleyi koruyacak olan 25 yaþýndaki baþarýlý eldiven kamplara yetiþmek için çok çalýþacaðýný belirtti. "GÖLCÜKSPOR'A LAYIK OLACAÐIM" Oyuncu Çaðrý Can Tanrýbilir,"Gölcükspor benim baþarýlý bulduðum bir kulüp.bu güzide kulübe layýk olmak için çok çalýþacaðým.oyuncu arkadaþlarýmla lige konsantre olarak þampiyon olmak istiyoruým" dedi. SPOR SERVÝSÝ Çorum Belediyespor dün sabah yaptýðý ilk antrenmanla yeni sezonun ilk etap çalýþmalarýna start verdi. Ulukavak Sahasý'nda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan çalýþmaya yeni teknik heyet, profesyonel kadroda yer alan futbolcularýn dýþýnda altyapýdan ve amatör kümeden futbolcular da katýldýlar. Yeni sezonun ilk çalýþmasý Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'ýn futbolcularla hitaben yaptýðý konuþmayla baþladý. Teknik adam futbolculardan isteklerini anlatýrken kendisi için takým ruhunun öncelik ve önemine dikkat çekti. Futbolcularýn önce kiþiliðinin daha sonra performanslarýnýn kendisi için önemli olduðuna vurgu yapan teknik adam baþarýya giden yolun çok çalýþmaktan geçtiðini dile getirdi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'ýn konuþmasýnýn ardýndan geçilen antrenman yardýmcý antrenör Gökhan Kaynak'ýn ýsýnma hareketlerini yaptýrmasýyla start aldý. Önce ikiþerli gruplar ardýndan tek baþýna yapýlan düz koþu ile baþlayan sezon ilk çalýþmasý toplu halde yapýlan son tur koþusu ve açma germe hareketleri ile son buldu. Günün ikinci çalýþmasýný da Ulukavak Sahasý'nda gerçekleþtiren kýrmýzý siyahlýlar ikinci çalýþmada da düz koþulara aðýrlýk verdiler. ADNAN YALÇIN Yeni sezonun ilk antrenmaný öncesinde hedeflerini ve beklentilerini dile getiren teknik direktör Yavuz Ýncedal, hemen her açýklamasýnda olduðu gibi bir kez daha önceliklerinin iyi takým olmak istediklerini yineledi. Ýncedal " Önceliðimiz iyi takým olabilmek, Ýyi takým olmak içinde çok çalýþmalýyýz. Ekip ve takým ruhunu takýma yerleþtirmeye ve kýsa sürede bu ruhumuzu yükseltmek istiyoruz. Takým olarak bunu baþaracak potansiyelimiz var. Potansiyelimizi ne kadar üst noktaya taþýrsak takým baþarýsýný ortaya çýkarýrýz. Önümüzdeki günlerde 3 yeni oyuncuyu daha kadromuza katacaðýz. Yeni oyuncularýmýzýn katýlýmý ile bu takým sabýr ve destekle üst sýralarý zorlayacaktýr. Hepimiz bir aileyiz, ailemizi teknik heyet-futbolcular-basýn-taraftarlar birlikteliði oluþturuyor. Ailemizi meydana getiren bu gruplarýn birlikteliði ve birbirine desteði ile baþarý gelir. Çorum Belediyespor ailesi olursak baþarýnýn yolu daha da kýsalacaktýr. Bunun için çalýþmalýyýz" þeklinde konuþtu. ADNAN YALÇIN Yeniler ilk antrenmanýn çýktý 2016 Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn bayraðý Hitit Üniversitesi'nde Geçtiðimiz günlerde Macaristan'da düzenlenen 2014 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý sona erdi. Þampiyonanýn ardýndan Hitit Üniversitesi'nin organizasyonunda 2016 yýlýnda Çorum'da yapýlacak olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn bayraðý Hitit Üniversitesi heyeti tarafýndan teslim alýndý. Her iki yýlda bir organize edilen ve FI- SU'nun Dünya Üniversiteler Þampiyonalarý takviminde yer alan bir organizasyon olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn 11.'si Macaristan'da 50'nin üzerinde üniversiteden 500'e yakýn sporcunun katýlýmýyla gerçekleþtirildi yýlýnda Çorum Hitit Üniversitesi'nde organizasyonunda düzenlenecek olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn bayrak teslim töreninde Çorum'u ve Hitit Üniversitesi'ni tanýtan sunum yapan Türk Güreþinin FILA'daki hakem gururu Doç. Dr. Ýbrahim Cicioðlu, Türkiye ve Çorum'un organizeyi baþarýyla Yeni teknik heyet göreve baþladý Çorum Belediyespor'un yeni teknik heyeti Teknik Direktör Yavuz Ýncedal önderliðinde ilk mesaisini yaptý. Kýrmýzý siyahlýlarýn teknik ekibinde Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Yardýmcý Antrenör Gökhan Kaynak, Kaleci Antrenörü Cengiz Tarým, Analizatör Rýfký Ekenler ve Zakir Ardahanlý bulunuyor. ADNAN YALÇIN yapacaðýný açýklayarak tüm ülkeleri þampiyonaya katýlmaya davet etti Dünya Güreþ Þampiyonasý'nda incelemelerde bulunmak üzere Macaristan'a giden Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Genel Sekreter Erdal Kanýk, BESYO Müdür Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Erkan Demirkan, Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Gümüþdað, Yrd. Doç. Dr. Alparslan Kartal, Yrd. Doç. Dr. Hasan Eker, Öðr. Gör. Aydoðan Soygüden ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker'den oluþan Hitit Üniversitesi heyeti, Macaristan'da düzenlenen þampiyonada Üniversiteyi ve ülkemizi baþarýyla temsil ettiklerini ve organizasyon sonrasýnda þampiyona bayraðýný teslim alarak Üniversitemize getirdiklerini açýkladýlar. SPOR SERVÝSÝ Akýn Karaaslan Burak Seres Dýþ transferde Ümraniyespor'dan stoper Akýn Karaslan ve Ankaraspor A.Þ'den Çorumlu futbolcu Burak Seres'e imza attýran kýrmýzý siyahlýlar bu iki futbolcunun dýþýnda Ankaragücü A2 takýmýndan Özgür Kayabaþý'ný ilk etap çalýþmalarýna dahil etti. Kýrmýzý siyahlý idareciler altyapýdan Murat Çaðlar, Berat çember ve Y. Emre Ergin'ide ilk etap hazýrlýklarýna dahil ederken Çorum Amatör Küme Þampiyonu Ulukavakspor'dan A. Sefa Fýndýk ve Batuhan Yýldýrým'ý da denenmek üzere Çorum'da yapýlacak çalýþmalara dahil ettiler. Yönetim teknik direktör Yavuz Ýncedal'ýn raporu doðrultusunda beðenilenleri Nevþehir kampýna götürecek. ADNAN YALÇIN

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Su sýkýntýsý yok Çorum Belediyesi su sýkýntýsý olmamasýna karþýn vatandaþa tasarruf çaðrýsý yapýyor.

Su sýkýntýsý yok Çorum Belediyesi su sýkýntýsý olmamasýna karþýn vatandaþa tasarruf çaðrýsý yapýyor. Polis Amca ile Anadolu basýnýnýn sorunlarý Afyonkarahisar da ele alýndý engelleri aþacaklar Anadolu basýnýnýn sorunlarý önceki gün Afyonkarahisar da düzenlenen toplantýda ele alýndý. Toplantýya Karadeniz

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

"Ýntihar vakalarýnýn azaltýlmasý için hekimler destek olmalý"

Ýntihar vakalarýnýn azaltýlmasý için hekimler destek olmalý Ýlçelerin çevre projeleri müsteþara sunuldu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr.Cahit Baðcý, beraberinde Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Demiryolu konusunda tüm partiler birlikte çalýþmalý

Demiryolu konusunda tüm partiler birlikte çalýþmalý Gazze için üç günlük yas Ýsrail'in Gazze'de yaptýðý katliamlar nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi. Vali Sabri Baþköy konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ýsrail' in Gazze' ye yönelik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MAYIS 2017 GÜNDEM - TOBB 73. Genel Kuruluna katıldık. -İstanbul Yapı Fuarı na katıldık. - KOSGEB Kredisini en çok kullandıran ilçe olduk. - 666 aileye Ramazan

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/is-dunyasi-bso-iftarinda-bulustu-balikesir-1730409/ Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur un ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te 4 te AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 199 29-TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı