19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER"

Transkript

1 2. Ulusal ktisat Kongresi / ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir Türkiye ÖZET: 19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER Cihan Özgün 1 Tarih boyunca Aydn ve çevresi zmir in hinterlandndaki konumundan dolay hareketli ve canl bir iktisadi ya am ve ortama sahip olmu tur. 19. yüzylda ngiltere de gerçekle en Sanayi Devrimi sonucu Aydn ve çevresi Avrupal devletlerin yaylma alanlarndan biri haline gelmi tir. Osmanllarn dünya ekonomisine eklenme sürecinde zmir ve hinterland Aydn ilinde tarm, ticaret, sanayi, hayvanclk, iktisadi kurumlar, ula m, iktisadi ili ki ve hizmetlerde büyük de(i iklikler ya anm tr. Yabanc sermayedar grup, Aydn iline szm komisyoncular ve yabanc giri imciler aracl(yla Aydn ilinin en çok gelir getiren zengin iktisadi ürün ve kaynaklarn ihraç etmi lerdir. Bu çal mada sözü edilen konular, inceleme yaptlar ( yerli veya yabanc kaynaklar), makaleler, ar iv belgeleri, sözlü tarih çal malarndan elde edilen veriler kullanlarak incelenmi tir. Anahtar Kelimeler: Tarm, ticaret, sanayi, hayvanclk, iktisadi ili kiler ve düzen, iktisadi de(i im. Abstract: Throughout the history, due to its hinterland around zmir, Aydn and its surrandings has a animated and lively economic life and environment. As a result of Industrial Revolution which took place in Britain in 19. century; zmir, Aydn and its surrandings became a place that European countries spread. While Ottoman Empire was relating to world s economy, in zmir and its hinterland Aydn, there were great changes in agriculture, trade, industry, stockbreeding, economical companies, communication and service areas. Foreign capital group came to Aydn and with foreign entrepreneurs, Aydn became the richest material and source place and they exported Aydn. The subjects in this work, are examined carefully by using the datas (native or foreign datas) from subjects, essays, archive documents and oral historical studies. Key Words: Agriculture, trade, industry, stockbreeding, economic relations and order, economic transformation. Jel: R- Urban, Rural and Regional Economics. zmir, tarihin en zengin uygarlklarn yata(, müsait iklim ve co(rafi artlarn meydana getirdi(i ekonomik geli menin de kayna( olmu tur. Antikça(lardan beri Akdeniz ile Anadolu yu birle tiren kervan yolunun ba langç noktas olan zmir (Kurmu, 1982: 15) Bizansllar tarafndan Cenevizlilerin de deste(iyle 13. yüzyln ikinci yarsnda bir ticaret ve kültür merkezi haline getirilmi tir. Aydno(ullar nn bölgenin kontrolünü Cenevizlilerden almasyla birlikte zmir Liman, Aydno(lu Beyli(i ne ait topraklarda yeti tirilen ürünlerin önemli bir ihraç kaps haline gelmi tir. Gerek Timur un bölgeyi istilas, gerekse Aydno(lu beyli(i ile Osmanllar arasnda bölgede hâkimiyet kurma mücadelesi yüzünden, kesin olarak Osmanl egemenli(ine geçinceye kadar zmir de tam bir siyasi istikrar sa(lanamam ve bu durumda limann ticari bakmdan geli mesine engel olmu tur. Dolaysyla zmir 15 ve 16. yüzyllarda küçük bir kasaba görünümünde kalm tr. Aslnda zmir in bu yüzyllarda ekonomik açdan çok canl olamamasnn di(er nedenleri arasnda ipek ve baharat gibi do(u mallarnn güneyde Halep ve skenderiye limanlar sayesinde Avrupal tüccarlarla bulu mas ve zmir ve hinterland ürünlerinin daha ziyade stanbul un ia esinde kullanlmas saylabilir (Goffman, 1995: 4-5). 16. yüzyln ikici yarsnda stanbul da 1 Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ara trma Görevlisi, 1

2 19. Yüzy(l(n kinci Yar(s(nda zmir in Ayd(n Sanca.( le Ticari li/kileri tüketilen kuru meyve ve yemi büyük ölçüde zmir den gelmekteydi. stanbul a ait narh defteri kaytlarndan Aydn ve zmir gibi yerlerden gelen kuru meyve ve yemi lerin, kzl, siyah ve razk üzümlerin, lop sarca ve Nazilli incirlerinin, zerdali ve armut kurular, nardenk gibi zmir civar mahsullerinin stanbul pazarlarnda bolca bulundu(u anla lmaktadr (Martal, 1999: 68; Kütüko(lu, 2000: 38). Sözü edilen yüzylda zmir in ekonomik açdan göreli önemi azalm ancak hinterland Aydn Sanca(, canl bir pazar merkezi ve art ürünün ilk toplanma yerlerine sahip olmasndan dolay önemli bir merkez olma konumunu sürdürmü tür. 17. yüzyldan itibaren zmir d ticaretteki yerini yeniden kuvvetlendirmeye ba lam tr. lk ran ipe(inin 1621 ylnda Ermeniler aracl(yla zmir limanna ula mas ve Bursa ipe(i ticaretinin sakz adas alndktan sonra zmir limanna kaymas, limann emniyetli konumu ve zmir de ödenen gümrük resimlerinin daha dü ük olmas bunda etkili olmu tur (Kütüko(lu, 2000: 39; Erkal, 1996: 34; Ülker, 1991: 327). Di(er taraftan Avusturya ile olan sava lar Osmanllarn Anadolu da ki kontrolünü zayflatyor, mparatorluk bu yüzden otorite kaybna u(ruyor ve ayrca Celali isyanlarnn daha iç kesimlerde görülmesi zmir limann daha güvenilir ve uluslar aras ticarette daha aktif bir hale getiriyordu. Artk zmir pek çok lisann konu uldu(u kozmopolitan bir ehir görünümü kazanm t (Atay, 1991: 44). zmir özellikle 17. yüzyldan sonra Avrupal i adamlarnn topland( bir ticaret merkezi haline gelmi ti. 16 yabanc devletin konsoloslu(u faaliyet göstermekteydi. Türk i adamlar lisan ve din farklar yüzünden yabanc i adamlar ile kayna ma imkan bulamyor, yabanclar daha ziyade Rumlarla ve Ermenilerle çal yorlar ve zmir de i imkanlarnn oldu(unu gören pek çok Rum zmir e ü ü üyordu (Gürsoy, 1993 (a): 81-82) ylnda zmir limanna gelen gemi says 239 iken 1776 da bu say 306 ya yükseldi (Martal, 1999: 72). zmir limannda ki ticari geli im o boyutlara ula t ki, zmir den ihraç edilen mallarn de(eri yllar arasnda ona katland (Kasaba, 1998: 120). Limana giri çk larn çok yo(un olmasndan dolay zmir gümrü(ü sultann hazinesine çok önemli miktarda girdi sa(lamaktayd. Kervanlarla Aydn dan zmir e getirilerek, limandan gemilerle ta nan bu mallar arasnda ran n ipeklileri, Aydn ve civarndan pamuklular, kök boya, kuru incir, mazn, zahire gibi ticari açdan çokça talep edilen metalar yer almaktayd (Pnar, 2001: 60; Bilim, 2002: 31). 18. yüzyl boyunca ve 19. yüzyln ba na kadar bu genel görünüm rahatlkla izlenebilmekle birlikte, 18. yüzylda geli imin sadece derecesi artarken ticari ürünlerde tür de(i imi olmam ve ayn durum 19. yüzylda da devam etmi ti (Atay, 1994: 44). 19. yüzyln ilk yarsnda zmir in d ticaret yapsn belirleyen iki önemli geli me 1825 de Levant Company nin kendisini da(tmas ve 1838 ngiliz- Osmanl ticaret antla masnn yürürlü(e girmesi oldu. ki yüz yldr ngiliz- Osmanl ticaretinin tekelini elinde tutan Levant Company, çkarlar ngiltere nin yükselen sanayi burjuvazisinin çkarlaryla çeli ince bunlarn basksyla kendisini da(tma karar ald (Tekeli, 1992: 79). Akdeniz ticaretindeki tekel kalkt. Türkiye deki ngiliz tüccarlar rahatlad ve hemen aile irketleri kurmaya ba ladlar. stanbul, Halep ve izmir de böyle pek çok irket kuruldu ylnda zmir e yerle en Charlton Whittall tarafndan kurulan Whittall ve ortaklar irketi, Lee ve Barker ailelerinin kurduklar ticaret evleri ile birlikte zmir in ngiltere ile olan ticaretini yürütmeye ba lad ylnda zmir de ki ngiliz ticaret evleri faaliyetlerini Rum- Ermeni ve Yahudi komisyoncular aracl(yla yürütüyorlard. Rumlar ve Ermeniler Avrupa sermayesinin Bat Anadolu ya girmesi ve yerle mesi sürecinde önemli bir rol oynadlar. (Frangakis, 1998: 116; Kurmu, 1982: 16-18; Kasaba, 1993: 66) Ticaret antla masna kadar yabanclarn do(rudan iç ticaret yapmalarnn yasak olu u ngiliz tüccarlarn gerek tarmsal ürünleri krsal alandan toplamakta ve gerekse mamul maddeleri Ege pazarna satabilmekte bölgenin gelenek, görenek, dil ve ticari deneyimlerini bilen Rum ve Ermeni araclar kullanmasna neden olmu tur den sonra bu yasak ortadan kalknca ngiliz sermayesi do(rudan aracsz pazara girmeye ba lad (Tekeli, 1992: 79-80). 2

3 2. Ulusal ktisat Kongresi / ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir Türkiye Henüz zmir- Aydn demiryolu devreye girmemi ken zmir e getirilen ve buradan ihraç edilen e ya veya mallarn miktar 879 bin 380 tonilatoydu ve de(eri 5 milyon liraya varyordu. Gerek yollarn bozuklu(u ve gerekse deve, at vesaire üzerinde ta nan mallarn yollarda bozulmas büyük bir sorundu. Aydn ve civarnda tütün, incir, üzüm, zeytin, pamuk, afyon, dut, keten, bal, palamut, balmumu, tiftik ve yün ile bilcümle hububat ve hayvan deri ve kemi(inden elde edilen ticari ürünler önce Aydn a sonra yine hayvanlarla zmir e yollanmaktayd (Kazgan, 1995: 117). zmir in hinterlandnn verimi üniform (tek biçimli) de(ildi ve ayrca ürünlerin ehre ak de(i ik tarifelere sahipti (Atay, 1991: 44). 19. yüzylda ticaretin kendi iç çat malarn da ta yan olu umun arkasnda ulusal ve etnik farklla malara dayanan kademeli bir örgütlenme oldu(u söylenebilir. Bölgenin d ba(lantlar genellikle yabanc sermaye tarafndan kuruluyordu. Bölge içinde üst düzey araclk i leri Rum ve Ermenilerce denetlenirken Türklere de daha alt kademede ticaret u(ra lar kalyordu (Tekeli, 1992: 80). Bu çerçevede 1849 ylnda zmir de 202 olan ngiliz tüccarlarn says 1855 de 919 a ve 1856 da e yükseldi. Hemen hemen tümü ihracat ve ithalatla u(ra an bu ngiliz tüccarlar bütün mallarn ngiltere den getiriyorlar ve kendi ticaret evleri aracl(yla Rum ve Ermeni komisyonculara devrediyorlar ve yine bu komisyoncular aracl(yla da ihraç edecekleri tarmsal ürünleri satn alp ülkelerine gönderiyorlard (Çadrc, 1991: ). zmir, do(al kaynaklar açsndan bir çok zenginli(e sahip olmas, Bat Anadolu nun d a dönük uygun bir liman ve uzak mesafeli kervan yollarn denizle birle tiren co(rafi konumu sayesinde; 19. yüzyl boyunca günden güne geli erek Osmanl mparatorlu(u nun ba lca ticaret limanlarndan biri durumuna gelmi, Avrupa sanayi devriminin yol açt( geli melerinde etkisiyle 19. yüzylda Osmanl mparatorlu(u nda kapitalist dünya düzeniyle hzl bir bütünle me sürecine girmi ti (Martal, 1993: 117) da 53 milyon frank olan zmir ticareti, 1855 de 120 milyon franka yükselmi ve bundan sonrada hiçbir zaman 100 milyon frankn altna dü memi ti (Kaynak, 2000: 143) yllar arasnda zmir in ihracatnda kök boya birinci önemde yer tutarken, bu tarihlerden sonra ad geçen ürün Avrupa da sentetik boyalarn geli mesi üzerine hzla önemini kaybetti (Tekeli, 1992: 80) li yllarda zmir in ihraç mallar arasnda Aydn n dana derisi önemli bir yer tutuyordu (Kolo(lu, 1993: 147). Afyonun da önemli bir ihraç ürünü olmaya ba lamas bu yllarda olmu daha sonra da önemini korumu tu. Palamut tüm yüzyl boyunca ilk dört ihracat maddesi içinde yer alm, bu mallar arasnda arpa ve pamukta her zaman önemli bir paya sahip olmu tu. Yüzyln sonuna do(ru ise ihracatta üzüm, incir ve hal ilk sralar tutmaya ba lam t larda d ticaretin yardan fazlas ngiltere nin denetimindeydi. ngiltere yi izleyen iki ülke Fransa ve Avusturya genellikle ortalama % 30 lar düzeyinde bir paya sahiptiler (Tekeli, 1992: 80). Kök boya, kuru üzüm, incir, arpa, zeytinya(, hal ve zmpara da ngiltere; afyon, meyankökü ve yün de Amerika; pamukta spanya; susamda Fransa; deride Avusturya- Macaristan en büyük alc konumundayd. ncir, arpa ve hal da ngiltere, meyankökü ve yünde Amerika hemen hemen tek alc durumundayd (Martal, 1999: 95). zmir ve hinterlandnn sanayi kapitalizmine daha çok ticaret yoluyla eklemlenebilmesi için bölge de haberle me ve ula m kanallarnn yeni teknolojinin olanaklar içinde kurulmas sa(lanm tr lar da yerli ve yabanc posta idareleri zmir de çal maya ba lam tr (Tekeli, 1992: 80). zmirli tüccarlarn istekleri üzerine zmir e bir telgraf hatt çekilmesi kararla trlm tr da zmir- Menemen telgraf hatt Aydn a kadar uzatlarak zmir in Aydn la ticari i lemlerinin hzlandrlmas ve artrlmasnda yeni bir a ama sa(lanm tr. Yabanc sermayenin Osmanl imparatorlu(unda ula trma yapsnda uyandrd( en büyük geli me demiryolu yapmdr. zmir- Aydn demiryolu hatt 1857 de dö enmeye ba lanm ve 1866 da faaliyete geçmi tir. (Martal, 1999: 56; Tekeli, 1992: 80; Tezel, 1982: 81) de Marsilyal M. M. Dussaud karde lere zmir liman ve rhtmnn yaplmas imtiyaz verilmi, liman 1875 de çal maya ba lam tr (Kütüko(lu, 1992: ). Tüm bu 3

4 19. Yüzy(l(n kinci Yar(s(nda zmir in Ayd(n Sanca.( le Ticari li/kileri geli meler zmir ve hinterland Aydn da yabanc sermayenin ak n daha da kolayla tran bir ortam hazrlad. zmir- Aydn demiryolu nun yapmndan sonra ngiliz giri imciler bölgede büyük miktarda toprak satn almaya ba ladlar (Uzuntepe, 2000: 79). Bu da bölge tarmnn kapitalistle tirilmesinde önemli bir rol oynad yasasndan sonra yabanclarn toprak satn alp zmir ve çevresinde büyük çiftlik plantasyonlar meydana getirme süreci hzland. Aydn ilinde d Pazar için cashcrop lar üretilmeye ba lanrken ayn zamanda zmir de ki ticaret sermayesi Aydn civarnda büyük miktarda toprak alarak kapitalist i letmeler kurma e(ilimlerini sürdürüyorlard (Tekeli, 1992: 81). ktisadi büyümeyi sa(layan sektör geleneksel ekonomide oldu(u gibi hala tarmd ancak tarm sektöründe itici güç dünya pazarlarna yönelik üretim yaplmasyd (Baskc, 2005: 223). Bölgenin kapitalist dünya pazaryla bütünle mesi sürecinde tarmda ihracata yönelik önemli ürün de(i iklikleri ortaya çkt. Örne(in, zmir limannn 19. yüzyln ba larnda ihracat listelerinin en önemli maddeleri bu(day ve bakliyat, 19. yüzyln ortalarndan sonra yerini üzüm, incir, kök ve nebatlara brakt (Kray, 1998: 28; Peker, 1998: 94). Üretim bölgeleri açsndan bakld(nda 1840 lardan sonra tarmda egemen olan üretim biçimlerinin de(i mesi ve yabanclarn baz ürünlere fazla fiyat vermeleri sonucunda köylü bu(day yerine pamuk, sebze yerine tütün ekmeye ba lad (Gürsoy, 1993: 120; Kasaba, 2005 (b): 77). 19. yüzylda Aydn ve çevresinde ki küçük toraklarda son derece ilkel tarm araçlar kullanlyordu larda Aydn ve çevresindeki seyahat notlarnda Arrundell bu ilkel tarm araçlarn hayatnda hiç görmedi(ini söylemekte, iki veya üç tahta kalastan yaplm sa(lam tekerlekleri olan bir çift öküzün çekti(i çift sürme aletini a knlkla anlatmaktayd (Arrundell, 1834: ). Bat Anadolu da Türk toprak sahiplerinin çiftliklerin de ilk makinelerin 1885 ylnda görülmesi ngilizlerin makinele me hareketinin öncüsü oldu(unu kantlar. Eldeki verilerin gösterdi(ine göre tarm makinelerinin büyük ço(unlu(u yabanclarn ve özellikle de ngilizlerin çiftliklerin de kullanlyordu (Kurmu, 1982: 89-91). Tarmn en çok ticarile ti(i ve modern tarmsal tekniklerin di(er bölgelere göre daha fazla yaygnla t( bölgeler içinde 20. yüzyln ba larnda, nüfus ba na dü en vergi yükü sralamasnda Aydn ilinin de dahil oldu(u Aydn vilâyeti, birinci sradayd ve burada orta veya büyük ölçekli tarmsal araziler oldukça yaygnd. Osmanl tarm sektöründeki de(i imin iç unsuru tarmsal politikalar olurken, d unsur Avrupa nn tarmsal ürün talebi idi lerden itibaren Avrupa artan nüfusu için ürün talebinde bulunmaya ba lad larda ki Amerikan iç sava Osmanl topraklarnda özellikle pamuk ve tütün gibi tarmsal ürünler için geli me imkan sa(lad (Baskc, 2005: ). Pamuk zmir liman kentinin yakn civarnda üretilmekteydi. Kaliteleri farkl olan ve üretildikleri yerlere göre adlandrlan sekiz çe it pamuk vard ve en yüksek kalite pamuk Aydn ve Subatça da (Sobice de) üretilmekteydi (Tozduman, 1992: 76-79). Pamuk üretimi ten ba layarak 1870 ylna kadar hzla artm t. Özellikle demiryolunun geçti(i ve demiryoluna yakn yerlerde pamuk ekimi daha çok yo(unla m t. Nitekim Aydn dolaylarndan 1862 ylnda dönüm üzerinde pamuk üretilirken bu alan 1863 de dönüme yükselmi ti. Nazilli yaknlarnda bir çiftçi dönüm pamuk ekti(ini söyleyerek övünüyor ve Torbal dolaylarnda 1862 ylnda dönüm pamuk ekim alannn 1863 te dönüme çkt( bildiriliyordu (Uzuntepe, 2000: 66 ve 96). Aydn pamuklar sert ve temiz; Nazilli pamuklar iyi cins ve umumiyetle sarmtrak, Kuyucak pamuklar da temiz ve ipekliydi (Qölen ve Gökbel, 1936: 18). Ayn zamanda Aydn ehrinin bu iyi cins pamuklar özellikle Rusya ve Yunanistan tarafndan büyük ilgi görüyor, hatta Aydn ve Söke den gelen pamuk balyalar Aydn Vilayetinin di(er kaza ve ehirlerden gelen pamuktan daha pahalya satlyordu (Hizmet Gazetesi, 24 Haziran 1891). zmir bölgesinde 1863 te balya olan pamuk üretimi 1872 de balyaya yükselmi ti. Bu art ta, hükümetin 1864 te pamuk üreticisine kolaylklar sa(layan kararlarnn yannda, ngilizlerin Bat Anadolu da satn aldklar topraklarda pamuk tarmyla u(ra malarnn da rolü oldu. Ancak üretim d pazara ba(l oldu(u 4

5 2. Ulusal ktisat Kongresi / ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir Türkiye için, 1890 da e, yüzyln sonunda da balyaya kadar dü tü. zmir in ihracat içinde pamu(un paynn oldukça azalmasnn nedeni önce ngiltere sonra spanya olmak üzere, tek ülkeye olan ba(mll(nn bedeliydi. Bununla birlikte bu olayda, Amerika iç sava ve yeni kurulan fabrikalar sayesinde iç piyasadaki talep art nn payn da unutmamak gerekir (Martal, 1999: 111) lerde zmir de sat a sunulan pamuk cinsi, Aydn ilinin en önemli ve kaliteli pamu(unun üretildi(i Sobice de üretilen pamuktu. Mesela, Adana pamu(u kantar kuru a satlrken, Sobice pamu(u bundan 5-10 kuru pahalya satlyor ve piyasann tercih etti(i en önde gelen pamuk cinsi oluyordu (Güne, 1987: ). Aydn ilinde iktisadi de(i imin bir sonucu olarak çok net görülen ürünlere yönelik co(rafi ihtisasla mann en önemli örneklerinden birini de incir olu turmaktayd. Aydn ilinde incir a(açlar etek ovalarnn yakn ksmlarn yani nispeten alçakta bulunan alüvyal topraklar kaplam t. Aydn demiryolunun iki tarafnda Re adiye- Karapnar, Umurlu- Nazilli istasyonlar arasnda en çok yo(unla t( gözlenen bu incir ürünü dünya piyasalarnda tannm ve yörenin talep edilen belli ba l bir ihraç ürünü olmu tu (Yetkin, 1993: 26). Kymet-i ticarisiyle mahsulû mütearif olan yerler; Aydn, Nazilli, Bozdo(an, Söke, Karacasu, Çine, Karapnar, Erbeyli, Germencik, Selçuk, Ödemi, Bayndr, Ku adas yd Bu kasabalarn mahsulü zmir pazarlarnda en canl mamulata zemin te kil ederdi ve bilhassa Erbeyli mallar ziyadesiyle makbuldü (Mehmet Ziya, 1928: 11-12). zmir e getirilen incirler pazaryerine konur konmaz incir tacirleri tarafndan alnp o gece i letilerek, ehirde bulunan yabanc irketlerin vapurlarna yüklenerek Avrupa ya gönderiliyordu (Akpnar, 1986: 237; Kasaba, 2005 (b): 78). Bu arada Avrupallar pazar alanlarn geni letirken bir yandan da Anadolu nun co(rafi ihtisasla masnn snrn zorluyorlar, be eri üretimin snrlarn geni letmeye çal yorlard. Bu yüzden Girid adasnn arazisi ve co(rafi konumu itibariyle her türlü ürünün yeti tirilebilece(i bir yer oldu(u, Girid de pek çok eyin yeti tirilemedi(i ama çe itli ürünlerin yeti tirilmek istendi(i Osmanl Devleti ne bildirilmi ti. Bu yüzden özellikle çekirdeksiz üzüm ile me hur incirin Girid de yeti tirilebilece(i söyleniyordu. Üzüm asmas çubu(unun zmir e ba(l Karaburun kasabasndan 6000 çubuk kadar, incir çubu(unun ise Aydn a ba(l Nazilli kasabasndan 2000 çubuk kadar gönderilmesi isteniyordu (Ba bakanlk Osmanl Ar ivi, A. MKT. MHM. 257/ 99, 28 N 1279). Aydn vilayetinde miktar ve eder olarak en fazla öneme sahip meyveler arasnda özellikle iri taneli krmz ve kara üzüm ve sultaniye ba ta gelmekteydi. Bu dönemde, zmir in ard bölgesinde yer alan Tire, Aydn, Milas ta ylda kantar küçük taneli kuru üzüm üretilmekteydi. Ürünün yars Fransa, Yunanistan, Rusya ve Tiryeste ye ihraç edilmekte, kalan yars ülke içinde tüketilmekteydi. Aydn da yeti tirilen kuru üzümün kantar kuru tu. Buna paketleme ve zmir e gemiye teslimat fiyatlar da dahildi (Scherzer, 2001: 71-73). 19. yüzyl boyunca Bat Anadolu bölgesinin en ba ta gelen tarm ürünlerinden biri olan kuru üzümün toplam ihracat içindeki pay; kuraklk, salgn hastalk gibi etkenlerin yan sra dünya piyasalarnda ki dalgalanmalara, d olaylara göre azalma ve yükselme e(ilimi gösteriyordu. Bu nedenle ürünün çok bol oldu(u baz yllar da talebin azalmas, fiyatlarn oldukça dü mesi sonucu, üretici ço(u kez masraflarn kar layamayp zarara u(rayarak arac ve tefecilerin eline dü mesi gibi durumlar ortaya çkabiliyordu. Örne(in, ihracatta önemli bir pay olan kuru üzüm, Franszlarn piyasadaki varl( veya yoklu(una göre fiyatlandrlyorlard. Söz gelimi 1881/1882 yllarnda filoksera hastal(nn Fransz ba(larn tahrip etmesiyle Bat Anadolu bölgesinde yeti tirilen üzümler Avrupa piyasalarnda de(erini korumu ken, ertesi yl Fransz ba(cl( filoksera etkisinden kurtulunca, Bat Anadolu bölgesinde yeti tirilen üzümlerin fiyatlar %23 dü mü tü (Martal, 1993 (b): 16; Shaw, 1983: 285). Ayrca Bat Anadolu da bulunan ba(lar filoksera tahribine u(radklar zaman üzüm haslat hayli azalm ve hatta iç ihtiyaçlar giderecek duruma dü tü(ü zaman da üzüm ihracnn durdurulmamasna büyük önem verilmi ti. Bundan yakla k bir on yl sonra Alman ba(clk irketi Müller-Suppa, 5

6 19. Yüzy(l(n kinci Yar(s(nda zmir in Ayd(n Sanca.( le Ticari li/kileri Almanya dan asma fidanlar getirmi, ba(larn büyük bir ksmna bunlar dikmi ti. Almanya dan getirilen bu fidanlar hastalkl çkm ve hastalk ksa zamanda yaylarak di(er bütün ba(lar da sarsm t. Ba(lara gelen bu hastalk yüzünden 1894 ylnda üzüm dikimi son bulmu ve hastal(n daha fazla yaylmasn önlemek için ba(lar sökülmeye ba lanm t. Ba(cl(n tamamen mahvolmas, hükümetin acele ald( bir kararla önlendi. Osmanl hükümeti bu hastal(n tahrip etti(i her dönüm ba( için on lira tazminat ödeyece(ini ve on yl süreyle ba(clktan alnan her türlü verginin kaldrld(n açklad. Bu karar sayesinde ba(clk tekrar canlanabildi (Gürsoy, 1993: ). Tabi, bu srada sadece Aydn ilinin de içinde bulundu(u Aydn Vilayeti nde kantara yakla an üzüm rekoltesi kantara kadar dü mü, 5,5 ten 7.5 kuru a kadar satlan mallar 60 paraya satlm ve bu iktisadi felaket ba(clar acnacak bir hale getirerek büyük zora sokmu tu (Meclis-i Mebusan: Levayih ve Tekalif-i Kanuniye ve Encümen Mazbatas, : 251) ylnda Yunanistan da ki üzüm rekoltesinin kuraklk yüzünden son derece dü ük olmas nedeniyle Bat Anadolu da ihracata dönük üzüm yeti tirmenin büyük bir hzla geli ti(i görüldü de Fransa ve talya arasndaki ticaret anla masnn yürürlükten kalkmasyla da Fransa nn ithal olanaklar büyük ölçüde kstlanm oldu. Böylece Türkiye kuru üzüm piyasasnda hiç olmazsa bir süre için rakipsiz kalm oldu. Osmanl Hükümeti ba(cl( aktif olarak destekleme karar ald. Üzüm ihracatndan %1 oranndaki de(ere göre vergiyi kaldrd( gibi ihracat de(erinin %8 i kadar bir prim vermeyi vaad etti. ngilizlerin büyük bir hzla ba( satn almaya ve Avrupai üretim biçimleri uygulamaya ba ladklar görüldü de Aydn vilayetindeki ba(larn büyük ço(unlu(unun ngilizlerin eline geçmi oldu(u bildirildi (Gürsoy, 1993: 121). Fransa da ba(larn kötü olmas devam ediyor, bu yüzden Bordo arab yapabilmek için zmir e gelen iki Fransz 100 bin kantar ya üzümü alp, suyunu skp, içine ispirto katarak Fransa ya götürüyordu ki, kuru üzüm ihraç etme sknts ya ayan zmir deki tüccarlar için bu durum memnuniyet verici idi. 19. yüzyln sonlarna ait gazetelerde baz iklim olaylarndan ba(larn büyük zarar gördü(ü yazlm t. Bunlar üzümlerin olu maya ba lad( dönemde ya(an dolu veya iddetli esen borann ba(lara zarar verece(i ve ürün rekoltesinde dü meye sebep olaca( yönündeydi. Bunlarda gösteriyordu ki bu çevrede ba(clk hala önemli ürünler arasnda yer almaktayd. Ayn dönemde rzak üzümün yeti tirildi(i belirtilmektedir ki, zaten 19. yüzylda Osmanl mparatorlu(u nda ba(clkta genel bir geli me olmu tu (Tekin, 1997: 127 ve 138). Osmanl Devleti bu yüzden üzüm mahsulünün temini ve fiyatnn muhafaza edilmesi için bir takm tedbirler alarak ürünün ihracnda kolaylklar sa(lam t. Ba(cl(n bölgede geli ebilmesi için yerli araplarn ihracatndan alnan % 15 lik ihracat resmi kaldrlm, aslnda % 10 alnmas gereken müskirat resmini % 7.5 orannda almaya ba lam, böylece Osmanl Devleti müskirat resmini dü ürerek üzüm mahsulü ve mahsulden elde edilen yan ürünlerin mesela rak ve araplarn ihracatna da kolaylklar getirmi ti. Bununla birlikte Arazi Kanunnamesinin 25. Maddesinde yer alan Memurun izni alnmadkça arazinin ekimi, ba( ve bahçe ihdasnn yaplmamas ve iznin art oldu(una yönelik maddeye de dayanarak; bila ruhsat ba( ihdasna meydan verilmeyerek ba(cl(n belirli bir merkezi denetim altnda tutulmasna önem verilmi ti (Ba bakanlk Osmanl Ar ivi, MV., 129/ 12, 5 C 1327). Ticarete konu olan önemli bir di(er tarm ürünü ise zeytindi. Aydn ve çevresinde zeytin yeti tirilmesine tarihi tespit edilemeyecek kadar evvel ba lanlm t. Gerçekten daha o zamanlarda bile yemeklik ve ya(lk zeytinler beslenmede önemi haiz olduktan ba ka zeytinden elde edilen ya( aydnlatmada ve Rum ate i gibi baz yakc silahlarn hazrlanmasnda da kullanlmaktayd. (Hüseyin Avni, 1943: 11). Bunun yannda küspesi gübre ve yakt olarak kullanlmakta, kerestesi mobilyaclkta de(er ta makta, s(r yeni olarak yapraklarndan istifade edilmekteydi (Göney, 1982: ). 19. yüzylda vilayetin en verimli ve kazançl ürünü olan ve bölgenin özellikle iç kesimlerinde Aydn da yo(un olarak üretilen bu ürün yine en iyi ürünü Aydn da vermekteydi (Scherzer, 2001: 69-70). Aydn Güzelhisar nda, 19. yüzyln ortalarnda 6

7 2. Ulusal ktisat Kongresi / ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir Türkiye kyye zeytinya( üretilmi ti, ve ya(n bir kyyesi kalitesine göre de(i me göstermekte 3,5 4 kuru tan alc bulunmakta oldu(u görülmekteydi (Tozduman, 1992: 78) yllar arasnda zmir in ba lca ürünlerinin ihracat de(erleri ve zmir in toplam ihracat içindeki paylarna bakt(mzda; zeytinya(nn yllarna göre azalp artmasn, A. Martal n da ifade etti(i gibi kuraklk, salgn hastalk veya dünya piyasasndaki dalgalanmalara ba(lamak do(ru bir tespittir (Martal, 1993 (b): 16). Ayn zamanda zeytin mahsulü bir yl az bir yl fazla olmak üzere her yl de(i ik miktarlarda alnd(ndan, zeytin ve zeytinya( üretim miktar da yldan yla de(i mekteydi. Bu bakmdan zeytinya( ihracat, mahsulün durumuna göre, Osmanl yönetimince ayarlanyordu ve hükümetin iznine ba(lyd (Gürsoy, 1993: 63). 20. yüzyl ba larnda Aydn sanca(nda üç buçuk milyon sap zeytin a(ac bulunmakta ve sözü geçen miktar a(açtan hasl olan zeytin tanelerinden 17 milyon kyye ya( ortaya çkyordu (Cevat Sami- Hüseyin Hüsnü, 2000: 27). Aydn ve çevresinin yüksek alüvyal topraklarnda yeti tirilen ve ticari hayatta önemli bir yeri bulunan bir di(er ürün ise az verimli ve dü ük kalitede olan tütündü. Bu faktöre ra(men, 19. yüzyln ortalarnda, Aydn Güzelhisar nda, esnaf ve tüccarlar arasnda 29 duhanc (tütüncü) ve 19 duhan kycsnn bulunmas (Tozduman, 1992: 53) ehirde tütün ekiminin var oldu(unun ve ürünün üretiminde ve i lenmesinde uzmanla maya gidilecek kadar önemli bir ticari ürün oldu(unu göstermekteydi. Ancak Aydn n baz kazalarnda tütün ziraatnn yapmna çok geç ba lanm t. Mesela, Çine kazasnda takriben 30 yldan beri devam ede gelmekte olan tütün ziraatnn son yllarda ehemmiyetli bir istihsal maddesi olmaya ba lad(n, 1936 da Aydn li Tarihi adl eserde Asaf Gökbel ve Hikmet Qölen bildiriyorlar. Nitekim, Çine de tütün ziraat ancak 20. yüzyl ba larnda yaplmaya ba lanm t (Gökbel- Qölen, 1936: 261). Bölgenin baz yerlerinde çok önceden ba layan tütün ekimine de çok az bir yer ayrlm tr. Mesela Karacasu da, 19. yüzyln ortalarnda, ba(, incir, üzüm, palamut, zeytine ayrlan dönüm miktarlarn çok altnda kalm olan duhan (tütün) tarlas sadece 8 dönümlük bir paya sahipti (Ba aran, 2000: 75). Bölge de tütün üretiminin geli imi Amerikan iç sava nn ba lamas ile paralel olmu ve 19. yüzylda Kasaba ve Aydn Demiryolu çevresinde üretim hzla artm t. zmir ve çevresinde Söke ve Selçuk ta birinci derecede kalite ürün yeti tiriliyordu ylnda Reji tüm Aydn vilayetinde üretilen yakla k kg. tütünün kg. n üreticiden almak suretiyle, kurulu undan 1 yl sonra 1884 ylnda zmir de kurdu(u tütün fabrikasnda i liyordu (Gökdemir, 1993: 328). Reji yönetimi tekel olmann bütün özelliklerini yanstan bir faaliyetle ekim alanlarn snrlad ve tütün üretimini kendisinin verece(i bir izin belgesine ba(lad (Çavdar, 1981: 44). Reji tütün kaçakçl(n önlemek amacyla maa lar kendisi tarafndan ödenmek suretiyle her yl artan sayda kolcu istihdam ediyordu. Reji de çal an kolcu says 1887 de da 4600, 1895 te 5900 ve 1897 de de 6700 ki iye ula m t. Yalnz zmir ve çevresinde 26 s kolcu ba olmak üzere 450 ki i çal maktayd. Osmanl Devleti Reji de çal acak adamlarn emin ve güvenilir ki ilerden seçilmesini ve Müslümanlardan memur alnmasn irkete önermesine ra(men Reji zmir de, i lerinde Romanya ve Baserabya dan gelen Yahudileri kullanyor, bu durum halkn tepkisini çekerek 1884 ylnda zmir Reji dare Binas dinamitleniyordu (Gökdemir, 1993: 330). Reji nin kolcu adyla anlan bu örgütü, köy köy, kasaba kasaba dola r, evlere, i yerlerine basknlar yapar, kaçak tütün arard. Öyleki, Bozdo(an da Reji nin kat tutumu gazetelere yansyan ikayetlere sebep olmu tu. Reji kolcularnn basknlarndan Aydn Vilayeti ahalisinin ço(unlukla rahatsz oldu(u gerek çat malarn yo(unlu(u gerekse türkülere yansmasndan da anla lmaktayd (Sürgevil, 1999: 22). Aslnda kolcularn bu tür tutumlar ba tan a a( ya silahla donatlmalarnn bir sonucuydu. Mesela 19. yüzyln sonlarnda, Ku adas ve Söke Reji Muhafaza Memurlu(una atanan, Uzun Anderya adndaki bir sabkalyd (Dönmez, 1982: 166). Ekim alanlarn kendi belirleyen Reji nin, Ayasulu( da tütün üreticilerinin ürünlerini shhate zararl oldu(u gerekçesiyle almamas, tütünün ambarda çürümesine sebep olmu tu. Dönemin Hizmet Gazetesi bu tür suiistimaller devam 7

8 19. Yüzy(l(n kinci Yar(s(nda zmir in Ayd(n Sanca.( le Ticari li/kileri ederse tütün yeti tirmenin imkanszla aca(na dikkat çekiyor adeta tütün üreticilerinin bu u(ra larndan vazgeçebilece(i sinyallerini veriyordu (Güne, 1987: 106). Sözünü etmemiz gereken önemli bir di(er ürün ise boyamaclkta kullanlan palamut idi. Me e palamudu (bir tür me enin kozala() içerdi(i tanen nedeniyle de(erliydi ve deri yapmnda kullanlyordu. Genel olarak palamut; U ak, Borlu, Demirci, Gördes, Adana, Nazilli, Burdur, Balat, Söke civarnda yeti mekte; ylda ton palamut, Avusturya Florini kar l(nda ngiltere, talya, Avusturya ya satlmaktayd. Palamut, yeti tirildi(i yerde istiflenmeden ve ham bir ekilde okkas paraya satlmakta; ksmen develerle, ksmen de trenle zmir e getirilen ürün zmir de istiflendikten sonra gemilere yüklenmekteydi (Scherzer, 2001: 66). Aydn ve civarndaki palamut ürünün, çevre yörelerin Palamut fiyatlarndan yüksek oldu(unu da açkça görüyoruz. Haziran ay içinde, ayn hafta içinde 1895 ylnda Tavas tan gelen palamudun kantar fiyat 82,5 kuru iken, U ak, Ayvalk gibi yerlerin palamudunun kantar fiyat, kuru tu. Eylül aynda mahsulün fazlala aca( spekülasyonlarnn yaplmaya ba lan, ürünün miktarnn artmasna ve fiyatnn azalmasna yol açm, palamut un kantar fiyatlar dü mü kuru arasnda seyretmeye ba lam ise de Nazilli nin palamudunun kantar fiyat 70 kuru lara kadar satlm, piyasada dikkate de(er bir alm olmu tu. Burada önemle belirtmeliyiz ki bu fiyatlara kordon ve istasyon masraflar dahil de(ildi (Akpnar, 1986: ). Bölge ekonomisinde önemli bir yer i gal eden palamudun, 20. yüzyln ba larnda Manisa ve ilçeleri ile Nazilli ve Aydn havalisinde yaygn olarak yeti tirilmesine devam edilmekte, palamuttan sa(lanan senevî haslat liray bulmaktayd (Cevat Sami- Hüseyin Hüsnü, 2000: 26; Tekin, 1997: 121). Bölgede yabanc ticari sermayenin güdümüne girdi(inin bir kant olarak palamut her geçen dönem düzenli, ciddi bir sekteye u(ramadan, bir ihracat bile imi arz etmekteydi. Aydn da çok eski yllardan beri üretilen ve ihraç edilen maddelerden biriside meyan kökü ve meyan balyd. Türkiye de meyan kökü orta Anadolu istisna hemen her yerde az çok miktarda bulunmaktayd. Üretim ve kalite bakmndan bilhassa Bat Anadolu da önemli bir yer tutuyordu. Aydn ehri ise Türkiye de ki üretimin büyük bir bölümünü kar lyordu (Tekin, 1997: 119). Aydn ve Nazilli ovalarnda oldukça geni yer kaplayan piyan (veya meyan) özellikle buralarda yabani olarak bol miktarda bulunmaktayd. Genel olarak sonbahar sonlar ve k n ya(mur uzunluklarna göre tasnif edilmekte, her iki ucundan ba(lanarak bezle paketlenmekte ve ihracat için zmir e gönderilmekteydi (Scherzer, 2001: 81-82). Tarlalarda zararl madde kabul edilen ve toplanp atlan meyan kökünden meyanbal elde etmek için kurulan irketlerden ilki ngilizlere ait Mac Andrews ve Forbes irketiydi. Bira, ekerleme ve tütün imalat sanayiinde kullanlan meyan balnn Avrupa da bilhassa ngiltere de geni bir pazar vard. Köylülerin atmak istedikleri bu köklerin fabrika toplayclar tarafndan satn alnmas, bulunmas son derece kolay bir hammadde imkan sa(lam t. Ayn zamanda tarlalarda köylüler tarafndan toplanan meyan kökleri ayn yerde ykanp topraklar ve yabanc maddeleri temizleniyor, balyalar halinde fabrikalara sevk ediliyordu. Fabrikalarda buhar gücüyle çal an makinelerde bu kökler meyan bal haline getiriliyor, kurutuluyor ve plakalar halinde ihraç edilmek zere zmir e gönderiliyordu ylnda Amerikan hükümeti, Amerika daki meyan bal imalâtçlarn korumak için meyan balndan alnan gümrük vergisini kilo ba na 20 sente yükseltti. Meyan kökünden ise gümrük alnmyordu. Bundan sekiz yl kadar sonra da Osmanl hükümeti meyan bal ihracndan vergiyi tamamen kaldrd. Bu durumu frsat bilen Forbes firmas faaliyetini geni leterek Aydn da yeni bir fabrika daha açt. Eldeki belgelere göre 1879 ylnda kadar köylü irket hesabna sürekli olarak meyan kökü toplamakta, balyalamakta ve Forbes fabrikalarna sevk etmekteydi (Gürsoy, 1993: 65). Nitekim buna ba(l olarak, meyanbal üretimi, ihracat ve sözünü etti(imiz i leme tesisleriyle beraber artt de Aydn, Nazilli, Sarayköy, ve Söke de birer tane olmak üzere be adet meyan kökü i leme tesisi vard (Baskc, 2005: 131). Nazilli de ürünün rekoltesinde hemen hemen düzenli bir art seyri göstermekteydi. 8

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 *

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y*ld*z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (gyay@yildiz.edu.tr) Abstract The Stabilization

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI Numan ARAS YÜKSEK L SANS

Detaylı

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER M. Burak Buluttekin 1 Türkiye nin sahip olduu madenler içerisinde,

Detaylı

AMER KAN EKONOM S N Ana hatlar

AMER KAN EKONOM S N Ana hatlar AMER KAN EKONOM S N Ana hatlar Amerikan ekonomisinin ana hatlar AMER KAN EKONOM S N N ANA HATLARI 2 Giri : Süreklilik ve De i iklik 6 Amerikan Ekonomisi Nas l ler 20 Amerikan Ekonomisi: K sa Bir Tarihçe

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR? Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n 1.757 dolar/ons seviyesinde

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU T.C. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 1/61 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 4 1. GİRİŞ 1.1 Ülke Kimli i 5 1.2 Temel Ekonomik Göstergeler 6 1.3 Bosna Hersek Tarihine

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

AH ABBAS DÖNEM NDE SPANYA- RAN LER (1587-1629)

AH ABBAS DÖNEM NDE SPANYA- RAN LER (1587-1629) T.C. ANKARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ GENEL TÜRK TAR ANAB M DALI AH ABBAS DÖNEM NDE SPANYA- RAN LER (1587-1629) YÜKSEK L SANS TEZ EMRAH NAK ANKARA 2009 T.C. ANKARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI RUS KAYNAKLARINA GÖRE DO U ANADOLU DAK ERMEN FAAL YETLER (1914-1918) YÜKSEK L SANS TEZ KAHRAMANMARA Ocak - 2007 T.C.

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI. Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi

AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI. Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi Dan man: Doç. Dr. H. Mustafa ERAVCI Afyonkarahisar 2006 AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Gazl çecek Sektörü ve Gazoz Pazar ndaki KOB ler çin Ni Pazarlamas na Bir Örnek Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı