Ö Z E L LĐĞĐ. Yolların en iyisi düzgün, rahat ve kısa olanıdır. Ayrıca ANA yollardan ayrılan veya ANA yollara kavuşan tâli yollar vardır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö Z E L LĐĞĐ. Yolların en iyisi düzgün, rahat ve kısa olanıdır. Ayrıca ANA yollardan ayrılan veya ANA yollara kavuşan tâli yollar vardır."

Transkript

1 T A R Đ K A T L A R I N D O Ğ U Ş U VE N A K Ş Đ Y Y E - Đ M E L A M ĐY Y E nin Ö Z E L LĐĞĐ. yazan : M.Ziya CERAN TARĐK, yol anlamına gelmekle çoğulu TARĐKAT olmuştur. Yolların en iyisi düzgün, rahat ve kısa olanıdır. Ayrıca ANA yollardan ayrılan veya ANA yollara kavuşan tâli yollar vardır. ANA YOLLAR boyunca, tali yolların giriş ve çıkışlarını belirleyen ĐŞARET LEVHALARI olduğu gibi, yolların iniş çıkışlarını kaygan ve düz oluşlarını, bozuk ve tamirde oluşlarını, durulacak ve kalkılacak yerlerini, virajlarını, geçiş üstünlüğünü belirleyen işaretlerini, hız ve tonajlarını, ilerideki menzillerin önceden bildirilmesi, yaya ve vasıta geçişlerini, sürücü ve yayalara açıklayan pekçok TRAFĐK ĐŞARET ve IŞIKLI LEVHALARI ile bunları denetleyen yetkili bir uzman kadrosuda mevcuttur, Đşte dünyamız üzerindeki YAŞAM YOLCULUĞUNDA bizleri uyaran böyle faydalı ĐŞARET LEVHALARI ( Kuralları-Yasaları ) gibi, MANEVÎ ve RUHÎ hayatımızmda DOĞRU ve GERÇEK yolunu gösteren, anlatan, bildiren, uyaran TARĐK-Đ ( Yol-u, kuralları ) ve tarikin uzman bir kadrosu vardır. Burada TARĐK kelimesinin anlamı biraz daha genişlemiş olmakla FĐKĐR-ĐNANÇ ve ĐBADETLERĐ ( uygulamaları ) içine alan, çok yönlü bir YOL ortaya çıkmaktadır, Bu nedenle TARĐK kelimesinin anlamına, bütün bir HAYAT SÜRESĐNĐ içine alan DÜNYA HAYATI diyebiliriz. Đnsan hayatının değerli ve başarılı bir ÖMÜR içerisinde geçmesi istenilir. Rahat ve sağlıklı bir yaşam beklenilmekle beraber, bu ömrün geçici olduğuda aşikârdır. Đnanan ve inanmıyanlar için, dünya hayatının son bulacağı bir ÖLÜM 'ün vuku bulacağı kesindir. Ölüm sonrası bir AHĐRET hayatına hazırlanmanın bu dünya hayatında mümkün olacağıda aşikârdır. Hazırlık çalışmalaranın inanmıyanlara bile yük olmayacağı kesindir. Çünkü yapılması istenilen Đlâhî görevlerin hiç bir zararı olmadığı gibi, pek çok faydaları mevcuttur. Hazret-i Ali ( K.V.) 'ye sorulan buna benzer bir soruya verdiği cevap çok anlamlıdır. Soru şöyledir ; -Sizler (Müslümanlar), sanki bir ahiret hayatı varmış gibi, fazladan ibadetlerle meşkûl

2 oluyorsunuz? Hz.Ali bu soruya şöyle cevap vermişlerdir. -Eğer böyle bir hayat varsa, kaybeden sizler olursunuz. Bizlere dünyamızda dahi ahlâk ve fazilet kazandıran böyle bir amelin külfetini duymuyoruz, diye buyurmuşlardır. Hem dünya ve nemde AHĐRET de vadedilen mânevi nimetlerden faydalanmak için izlenecek GERÇEK YOL ( Tarik )'un, çok iyi bilinip en doğru ve faydalı olanının seçilmesi lâzımdır. Çünkü, yollar çok çeşitlidir. En faydalı güzel, rahat bir yol, en pahalı olandır. Basit, kolay ve her bir ferdin kendi başına yaptığı kendisinin faydalandığı yol, ancak kendisine aittir. Başkalarının da faydalanacağı bir yol, birkaç kişinin veya gurup ve topluluğa, ait olmakla, faydalarıda o nisbette fazladır. Bu nedenle bilimsel kurallara uygun en rahat ve en faydalı yollar devlet tarafından yapılan yollardır. Devlet yolu için vatandaşlar eğer bir ücret ödeyecekler ise, bu katgı onların bireysel yol yapımındaki emek ve ücretinden daha aşağıdadır. Buna rağmen hâlâ bildiğinden şaşmayan cahillerin ferdî çabalarının, kendilerine nekadar zulüm verici olduğuda aşikârdır. O halde akıllı insan, zamanın değerini takdir ederek, en doğru ve faydalı yolu tercih edenlerdir. Maneviyat yolu DÎN-ÎNANÇ yoludur, Bu yolun mucidi ALLÂH, uygulayıcısı PEYGAMBERLER 'dir, Denetim sonucu fayda ve zarar görecek olanlar ise YOLCULAR ( Kullar ) dır. Kişisel yollarda ( inanç ve davranışlarda ) zaman kaybı ve zahmetler bulunduğu gibi, kaza ve arızalarında zuhuru her zaman mümkündür. Hattâ, eğer kurallarına uyulmayacak olunursa, çok faydalı devletin ANA YOLLARINDA bile kaza yapmak çokça muhtemeldir. Özellikle yurdumuzdaki trafik anarşisine bir göz atmak yeterlidir. cehalet ve nefsâni keyflerin sonucu olan bu düz ovada yolunu şaşıranlara ibretle bakmalayiz. Her YASA ve KURAL, büyük tecrübelerin sonucu kurulmuştur, peygamberlerin ĐLÂHÎ TEBLĐĞLERĐ'de beşeriyyete faydası olan kurallardır. Đnananlar kazanmış, inanmıyanlar kaybetmiştir. Đlâhî tebliğler ; asırların ZAMAN ve ZEMĐNĐNE uygun olarak vahyedilmişlerdir. Önceki asırların tebliğleri, sonraki asırların yaşamına zemin hazırlamıştır. Bu nedenle peygamberler arasında çeşitli derece ve yetenekler görülmüştür. Bu değişiklikleri Allah Kudsal kitabında da beyan buyurmuştur. Bazı kişilerin bilgi noksanlığından kaynaklanan ve " Allah her şey'i bildiğine göre, her şey-i hir Peygamber'e bildirseydi. " gibi dar mantıklı sorular yöneltmişlerdir. " Gerçek şudur ki ; ĐNSAN'ın ( ADEM in ) ilk halk edildiği günde kendisine bütün esma'lar. ( varlıkların nitelik ve nicelikleri ) bildirilmiş iken, yüzyıllar sonra ancak bazılarının açıklığa kavuştuğu bir TEKÂMÜL kuralı vardır. Yukarıda işaret ettiğimiz ZAMAN ve ZEMĐN ifadesi bu anlamı taşımaktadır. Tekâmüller MÜSBET BĐLĐMĐ ve MEDENĐYET-Đ doğurmuştur. Peygamberler arasındaki zaman boşluğuna. FETRET devri denilir, Fetret ; durgunluk, boşluk, uyuşukluk, za'af gibi anlamlara gelir. Her Peygamber'in NÜBÜVVET-RĐSALET ve VELAYET güçleriyle yaşadıkları devirlerde

3 Đlâhî bir NUR-IŞIK-GÜÇ-FEYĐZ-KOLAYLIK-ANLAYIŞ gibi pekçok meziyyetleri bulunmaktadır, Kendilerinin ahirete intikallerinden sonra, bu faydalı mânevi enerjileri, onun ümmeti ( Kavmi-Milleti ) arasında zayıflamağa, gerilemeye sebeb olmuştur. Đşte Fetret devri, süresi budur, Elbette, her peygamber'in kendisine her bakımdan yakın olan ve en çok faydalanan yakın arkadaşları ( Sahâbisi Havari si ) olmuştur. Bunlar, her devirde azınlığı teşkil etmiştir. Đşte Peygamberden en çok fayda sağlıyan bu istisnai kişiler o Peygamber'in mânevi güç ve tebliğlerini yaşatmaya çaba göstermişlerdir. Asıl, esas ve temel-i bir olan, fakat değişik ifade ve yorumların yapıldığı bu inanç çabaları,bazı şeklî ayrıcalıklar göstermiştir. Meselâ bir örnek verecek olursak, Đnsanoğlunun barınağını sağlıyan ve adına EV dediğimiz kapalı iskân biçimlerinin, mağara tipinden bugünkü gökdelenlere kadar geçirdiği aşamalarda, kalite, malzeme ve plânlarındaki tekâmülü görmek mümkündür. Đşte ; Đyman esaslarını bozmayan fakat değişik ifade ve yorumlarlar, daha faydalı sonuçlar almak için, uygulanan metod ve yeni fikir hareketlerine ĐÇTĐHAT denilmiştir. ALLAH'ın, insanı halkettiği gündenberi, en büyük inayet, hidayet ve bir bağışı olan AKIL, devamlı inkişâf ederek, içindeki cevheri açığa vurmaya çaba göstermiştir. Đnsan aklı, içindeki yetenek ile, evrende zaten VAR ve MEYCUT bulunanları keşfederken MÜSBET BĐLĐM zuhura gelmiştir. Đleride çok daha iyi anlıyacak ve göreceğiz ki, ALLAH ın kendi beyanına göre, halkettiği ĐNSAN'dan asla ayrı bulunmadığını, fakat çoğu insanın bundan habersiz olduğuna şahid olacağız. Son ve yüce peygamber MUHAMMED ( S.A.V.) efendimiz Hazretleri ; " ĐHTĐLÂF-I ÜMMET-Đ RAHMETEN VÂSĐÂ. " yâni, Ümmetim arasındaki ihtilâflar ( anlaşmazlık veya yorumlar ) Đlâhî Rahmet'e sebeb'dir buyurmuşlardır, Hem ihtilâf olacak hemde Ramet-e sebeb olacak, çünkü her AN, ayr-ı bir ŞE'N içerisinde olan Allah ın ilim ve kudretinin zuhuru ( Sûre-i Rahman, 29 uncu âyet ) daima değişik biçimdedir. Medeniyyet ( Uygarlık ) dediğimiz tekâmül, müsbet ilimle daima gelişmekte ve ilerlemekte olup, bunların hepside Đlâhî ilimde mevcut ve Đlâhî Đrâde ile ( bi iznillâh ) zuhura gelmektedir. O halde ; esas'da, kök'de, temel'de ayrılık olmamak şartıyla, zaman ve zemine (ortam'a) uygun ĐÇTĐHATLAR ( bilim-fikir-keşif v.b.) istikbâle açılan Đlâhî Tecellinin ışıklarıdır diyebiliriz. yeter ki ; asıl ve esas yasaları bozmasın ve ayrıca HĐZĐPÇĐLĐK denilen düşmanlıklar olmasın. Bu nedenledir ki yine bir Hadîys-i Şerif-de : " Ümmetim 72 fırkaya bölünecekler, fakat içerisinde en doğru olan FIRKA-YI NACÎYYE bir tane olacaktır " buyurmuşlardır. Bu ifadede açıklanması istenîlen şey, esas temel yasa ve kuralları zedeleyen anlamlardaki ihtilâf, bölücülük ve hizipçiliğe aittir. Buraya kadar kısaca yaptığımız açıklamalara göre AYRILIK-AYRICALIK diye nitelendirdiğimiz FĐKĐR - SAN'AT - BĐLĐM ve ĐNANÇ la ilgili yorumlara insafla eğilecek olursak, her ihtilâfın içinde gizli bulunan bir TERAKKĐ nin varlığını sezinlememek mümkün değildir. Her çeşit terakki'nin, olumlu ve olumsuz yön ve yolları olabileceği gibi, bunları fark edip, en doğrusunu bulacak olan yine olgun BĐLGĐ ve BELGELER'dir.

4 Cehalet (bilgisizlik) daima her yüzyılda çıkmaz bir sokak gibi saplantının alameti olmuştur. Onun için bilmeyenlere CAHĐL derken, bilmediğini bilmeyene iki cahil yerinde ECHEL ( çok cahil ) kelimesi kullanılmıştır. Risalemizin başlığını teşkil eden TARĐKATLAR ın doğuşu ile NAKŞĐBENDĐYYE-YĐ MELAMĐYYE yi incelemeye başlıyabiliriz. Mezhebler de ayni esas içerisinde incelenebilir buda ayrı bir konudur. X X X X ĐSLAM TASAVVUF TARĐHÎ nin seyrine kısaca bakacak olursak Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) saadetli devrilerinde kendileri son derece sade bir hayat sürüp, kanaat içinde gece ve gündüz ibadet ve tebliği erlikle meşgul olmuşlar, yakınlarına daima ŞÜKÜR-SABIR ve MÜCAHEDE'yi tavsiye buyurmuşlardır. HaZret-i Muhammed'in (S.A.V.) arkadaşlarına SAHABÎ ve ondan sonra gelenlere de TABĐÎN, tabiinden sonrakilere TEBA TABĐĐN isimleri verilmiştir. Sahabiler ve çok yakın dostları (Hulefa-î Raşidîyn - EBUBEKĐR-ÖMER-OSMAN -ALĐ ) raziyallâh-u anhüm ecmaîyn hazretleri Hz. Muhammed.'e (S.A.V.) daha yakîyn olmak ve kudsal kitabımız KUR'AN-I KERÎYM'i daha iyi anlamak ve uygulamak için çaba göstermişlerdir. Gerek toplu olarak ( cemaat ile ), gerek şahsen ( Ferdî) gösterilen gayretler içerisinde, mâli durumları müsait olmayan bazı sahabilerden MESCĐD-Đ NEBEVÎ yanında yapılan bir oda., bu Mü'minlere tahsis olunmuştu ki bu topluluğa ASHAB-I SOFFA denilmekte idi. Sayıları arasında olan bu kıymetli peygamber sevgilileri, devamlı ibadet halinde idiler. Đyi halli Müslümanlar bunların zaruri ihtiyaçlarını görmekteydiler. Ashab-ı Soffa, bir Öğrenci gibi Resulullah'ın feyizli öğretimi altında yetişmekteydiler. Bilgileriyle üne kavuşmuş olan meşhurları arasında : EBÛ HÜREYRE - EBÛ ZERRĐ GIFARĐ - SELMAN-I FARĐSÎ - EBUD-DERDA - EBÛ MUSA'EL-EŞ'ARÎ 'yi sayabiliriz. Ayrıca Resulullah Efendimize gıyabî sevgisi ve bağlılığı ile ün yapmış bulunan deve çobanı ÜVEYS-EL-KARANÎ'yi zikredebiliriz. Şahabi ve Tabiin devrinde Allah KORKUSU ve TAKVA hâkim idi. Zahidlik ve Takva ile beraber Allah SEVGĐSĐ nin başlaması HASAN-I BASRÎ ( Öl Hicri 110-M.728 ) ile RĐBĐA-YI ADEVĐYYE ( Öl.h.135-M.752) zamanına rastlar. Râbia'nın şu sözü meşhurdur " Kalbim Allah aşkıyla öylesine doludur ki, O'ndan başkasına yer yoktur. " deyecek kadar mâsivadan arınmıştır.

5 Hicret'in ĐKĐNCĐ Y.Y.daki Zahid ve Sofiler : Tefsir, hadîys, fıkıh ve kelâm ile meşgul olmakla beraber, diğer taraftan RĐYAZÂT ve NEFS MÜCADELESĐ ilede uğraşıyorlardı. Ufak tefek görüş ve mânevi zevk ayrıcalığı KÜPE ve BASRA sofilerini ĐKĐ guruba ayırmıştır. KÜPE gurubuna ( Mektebine-Ekol'üne ) bağlı bulunanlardan meşhurları KÜLEYB SAYDAVÎ - MANSUR BĐN ÂMMAR - EB'UL ATAHÎ ve CABĐR BĐN HAYYAM'ı sayabiliriz. BASRA gurubuna dahil olan meşhurlardan da : HASAN BASRÎ-MALĐK BĐN DĐNAR - RABAH BĐN AMR EL-KAYSÎ - SALĐH BĐN BĐŞR ve ABLÜL-VAHĐD BĐN ZEYD'i sayabiliriz. Đkinci yüz yıldan sonra fikir ihtilafları ve zamana göre yorumlar başlıyarak fırkalaşmaları meydana getirmiştir. Ayet ve Hadîyslerin anlamları daha ince tetkik edilmekte ruhî ve nefsi eğitimler bir BĐLĐM ve DÜZEN içerisinde uygulanmaya sebeb olmuş, bunları sevk-i idare eden YÖNETĐCĐLER belirmeye başlamıştır. Zühd ve takvalarında özel yaşamlara sahip olanlar özel giyim ve kuşamlarıylada ortak bir kıyafete bürünmüşlerdi. Bu kıyafetleri çok sade olan SOF dan yapılmış HIRKA ve TAKKE'ler idi. ÜÇÜNCÜ ve DÖRDÜNCÜ Y.Y.SOFĐLERĐ : Üçüncü ve dördüncü yüzyıllardan itibaren SOFĐLĐK kelimesine ek olarak TARĐKAT ve TASAVVUF terimleri kullanılmaya başlandı. Bu devrin meşhur sofileri şunlardır. MA'RÛF-U KERHÎ ( Öl ), SÜLEYMAN DARANĐ ( Öl ), ESEL-EL MUHASĐB ( Öl ), EBÛ TURAB EL-NAHSEBĐ (Öl ), SERĐYYĐ SAKATÎ (Öl ), ZÜNNÜN-U MISRÎ (Öl ), BAYEZĐD-Đ BĐSTĐMĐ ( Öl ). Bayezid-i BĐSTAMĐ Hazretleri, Allâh-ı kendisinde bulup onda fâni olmanın eseri olarak : " Benden başka tapacak yok, benim şanım ne kadar yücedir. Şanımı yüceltin." diyecek kadar cezbe-i Rahman'a girmiştir. ALĐ BĐN EL MUVAFFAK ( Öl ), EBÛ SALĐH HAMDUN KASSAR ( Öl ), Kassar Melâmilerin ilk kurucusudur. CÜNEYD-Đ BAĞDADÎ ( Öl ) tasavvuf esaslarını yaymış ve pek çok müriyd yetiştirmiştir. MÛSÂ EL-ENSĐRÎ ( Öl ) Horasan diyarına tasavvuf-u götürenlerdendir. MUHAMMED RUZBARÎ ( Öl ) Mısır'a tasavvuf-u götürenlerdendir.

6 EBÛ BEKĐR El-ŞĐBLÎ ( Öl ) çok ileri hâl ve edeb bakımından bir şahsiyyet olmuştur. Dördüncü yüzyılın başlarında Tasavvuf tarihine ismini yazdıranlardan ve gelecek yüzyıllara dahi hitab eden kuvvetli hâl sahiplerinden HÜSEYĐN BĐN MANSUR EL-HALLAC olmuştur ( Öl ). HALLAC'ın Tasavvufla ilgili 47 eseri vardır. Şeriât-a muhalif söz ve davranışları vardır diyerek idam ettirilmiştir. Buraya kadar bazı meşhurlarını sıraladığımız bu 3.üncü ve 4.üncü yüzyıl içinde isimlerine izafeten TARĐKATLAR kurulmaya başlamıştır. Bunlar ; SAKATÎYYE - TAYFURĐYYE - CÜNEYDĐYYE - HARRAZĐYYE -NURĐYYE - MELÂMĐYYE gibi, Bu yüzyıllardan itibaren mutasavvuflar zahir ilm-i ile kalan ilim sahibi hocalara (ŞERĐAT HOCALARINA), ZAHĐR EHL-Đ deyimini kullanıp, kendilerine BATĐN EHL-Đ payesini vererek iki gurub arasında ihtilâf çıkmasına sebeb olmuşlardır. XXXX BEŞĐNCĐ ve ALTINCI Y,Y, MUTASAVVUFLARI. Beşinci y.yılın en yüksek ve olgun şahsiyyeti hiç şüphe yokturki ĐMAM-I GAZALĐ dir. Bağdat'da ( h M.1058 de ) doğmuş ve yine orada 55 yaşında iken ( h M.1111'de ) vefat etmiştir. ' GAZALĐ yi, Ehl-i zahir ve Ehl-i Batın ( Şeriat ve Tarikat ) rnüntesibleri benimsemişlerdir. Zahir ve bâtın ilimlerinin hepsini okumuş, ayrıca Tasavvuf ilede bizzat uğraşıp, NÎZAMĐYYE MEDRESESĐNDE yıllarca ders okutmuştur. Tasavvufun amelî yönünü ilmî bir hüviyyet vererek herkes tarafından anlaşılır bir hale koymuştur. Ayrıca, garbın ve şark'ın Felsefe ve Kelâmcılarına doyurucu cevaplar vererek eserler yazdı. GAZALĐ, ayrıca bütün ilimleri tasnif ederek bilime açıklık getirmiştir. Birçok eserleri arasında ÎHYA-U-ULUM-EDDÎYN, KĐMYA-YI SAADET - RĐSALE-I LEDÜNNĐYYE - EL MUNKIZ-U MĐNEDDALÂL bazılarıdır. Bâtınî yolu tercih ederek Tarikatlerin kurulması ve yetkili Mürşidler tarafından yönetilmeye başlaması beşinci, y.yılda başlamıştır. Anadolu'da da yayılan ilk tarikatlardan KADĐRĐLĐ olmuştur.

7 KADĐRĐ TARĐKAT-I : Tarikat'ın kurucusu ABDULKADĐR-Đ GĐYLANÎ 'nin asıl adı MUHAMMED BĐN EBi SALĐH ZENGĐ DOST'dur. Hazer Denizi güneyinde GĐYLAN da (h.470-m.1077 'de ) doğmuştur. Tahsil için Bağdad'a gelmiştir.şafi-i ve Hanbelî mezheblerinden fıkıh okumuştur. Evlenip Hac-ca gitmiş ve dönüşünde Đmam-ı A'zam Ebû HANĐFE'nin türbedarlığını yapmıştır. Devrin meşhur Mürşid-i Kamil-i EBUL HAYR BĐN MÜSLĐM EL-LEB-BAS'dan ( Öl ) tarikat dersi almıştır, Đlmî vaaz ve sohbetlerinden pekçok Musevi ve Hıristiyan Müslüman olmuştur. Tasavvufî görüşüne göre, tarikatlara giren salikler, geçici bir süre için NEFS EĞĐTĐMĐ amacıyla uzlet etmelidirler. Süluk-u tamamladıktan sonra dünya hayatına dönmelidirler. Kurduğu Dergâhında pek çok kerametleri sadır olmuş sözü ve manevî nazarı kuvvetli bir zât olmuştur. Pek çok eserleri arasında meşhurları ; EL FETH-U RABBANĐ - FÜTUHAT-ÜL-GAYB, FÜYUZAT-ÜL RABBANĐ, EVRAD-ÜL-KADĐRĐYYE ' dir. Devrinin KUTB-U ve GAVS-Đ unvanını almıştır. 91 yaşında Bağdat'da (h.561-m.1165 ) vefat etmiştir. RĐFAĐLĐK ; Basra'da ( h M.1106 ) doğmuştur. Soyundaki dedesinin ismi RÎFĐ-A olmakla AHMED BĐN EL HÜSEYĐN ALĐ bin YAHYA EL RĐFÂÎ olarak anılmaktadır. Şafiî mezhebine mensub olub Basra'da zahir ve bâtın ilimlerini tahsilden sonra dayısı Şeyh MANSUR'dan icazet ve hilâfet almıştır. Kendisi Hz. Peygamber'in (S.A.V.) soyundan gelmiştir. Kendisinden sonraki mürid ve halifeleri tarafından ateş yutmak, şiş saplamak gibi garip gösteriler aşk ve vecd'den doğan kerametlerdir. Ahmed-i RĐFAÎ Hazretlerinin hayatında böyle şeyler yapmadığı anlaşılmaktadır, Yalnız onun büyük kerametlerinden birisi h M.1160 yılında Medine'de Hz.Peygamber (S.A.V.) 'in ravzasında ziyaretleri esnasında, Hazret-i Peygamber'in sandukasından mübarek elini uzatarak öptürmesi olayıdır ki, oradaki bütün hüccac ın bu olaya şahid olmasıdır. ABBÜLKADĐR-Đ GĐYLANĐ Hazretleri ile muasır olup karşılıklı hürmet ve saygıları devam etmiştir. ( h M, 1183 ) yılında vefat etmişlerdir. Bu tarikatında Đslâm alemine ve Anadolu'ya götürülerek halifeleri tarafından Tekkeleri kurularak faaliyeti sürdürülmüştür.

8 YESEVĐYYE : Hace AHMED YESEVÎ tarafından Türkistan'da kurulup bütün Đslâm âlemine yayılmıştır. AHMED-î YESEVÎ, Türkistan'ın Cunkent Sayram kasabasında h.5l0 - M yılında doğmuş Yesevî şehrinde büyümüş ve tahsilini ikmâl ettikten sonra Buhara'da YUSUF HEMEDANÎ 'ye intisap ederek halifelik almıştır. NAKŞĐBENDĐYYE ve BEKTAŞĐYYE tarikatları bu Yesevî tarikatından doğmuştur. Ahmed-i Yesevî Hazretleri ( h M.1166 ) yılında vefat etmiştir. Ehl-i riyazât ve ehl-i keramet, nazar-ı kuvvetli mutasarruf bir zât idi. EKBERĐYYE : Đslâm Tasavvuf tarihinde VAHDET-Đ VÜCÛD anlayışını yayan ve EKBERĐYYE tarikatının kuruluşuna sebeb olan yüce zât MUHYĐDDĐN ĐBN-ÜL ARABĐ (K.S.) hazretleridir. Đspanya'da Endülüs'ün Mursiye şehrinde ( h M ) yılında doğmuştur. Đşbiliye'de tahsilini tamamlıyarak, devrinin tanınmış bilginleriyle görüşmüştür. Asıl adı : MUHYĐDDĐN EBÛ ABDULLAH ĐBN-Đ ALĐ ĐBN-Đ MUHAMMED ĐBN-Đ AHMED ÎBN-Đ ALĐ ÎBN-Đ EL-ARABĐ EL HATEMÎ EL - TÂÎ'dir. Kuzey Afrika şehirlerinden Mısır ve Hicaz'a geçerek oradan Irak ve Anadolu'yu ziyaret etmiş sonunda ŞAM'a yerleşerek 75 yaşında iken ( h M ) yılında burada vefat etmiştir. Tasavvuf ve felsefeyi birleştirmede en yüksek örneği vermiştir. Arabça, Farsça ve Lâtince'yi bilen ĐBN-ÜL-ARABÎ 5oo'ü aşkın eser te lif etmiştir. En meşhurları arasında FÜTUHAT-I MEKKĐYYE ve FÜSÛS-ÜL-HĐKEM-i sayabiliriz. Mevcûd halk edilmiş âlemin Allâh'ın zahir ism-i şerifini yansıtmaları sebebiyle gölgenin asıl dan ayrı olmadığını, bilhassa ĐNSAN'ın kendi sureti üzerine halk edilmesiyle, Nur-u Zat-ı Đlahiyye nin, onun ruhundan ayrı olmadığını, mevcudatın, hava'nın yoğunlaşması gibi BULUT-

9 BUHAR-KAR-BUZ -SU olmasına benzeterek şekil değiştirdiğini, her şey'in ASLI'na rücû edeceğini ve etmekte olduğunu savunarak, mevcûdat-ı Allah'dan ayr-ı görmediğini söylemektedir. Manevi ve ruhi seyirlerinde Allah ile görüşüp, konuştuğunu Hazret-i Peygamber in ruhani emirleriyle eserlerini yazdığını ifade etmektedir. pek çok kerametleri, keşifleri mevcuttur. Astronomi ve biyoloji, riyaziye bilgisi çok yüksektir, Ayet-i Keriymelerin iç içine yedişer mertebeden anlamlarına vakıf olduğunu, istikbâle aid pek çok olacak olayları Önceden haber verdiğide vakidir. Selçuklu sultanları tarafından KONYA'ya davet edilip, burada SADREDDĐN KONEVÎ'nin dul annesi ile izdivaç ederek, Konevi'yi yetiştirmiştir. Muhyiddin-i Arabi'yi sevip onu takip edenler çok olduğu gibi, onun görüşlerini kavrayamayan, anlıyamayan bazı sofilerde düşman olup aleyhinde bulunmuşlar ve yazılar yazmışlardır. Beşyüzü aşkın eserini hiç durmadan ve müsvedde kullanmadan yazmıştır. Orijinal nüshaları Mekke - Kahire - Şam kütüphanelerinde ve ziyaret ettiği şehirlerde mevcuttur. Pekçok gayr-i müslim müsteşrikler tarafından bazı eserleri muhtelif dillerde tercüme edilmiş olup, Anadolu'da bazı âlim Mutasavvıflar tarafından da Arabça ve Türkçe ( Eski yazı ) ile tercümeleri yapılmıştır. Lâtin harfleri ile de tercüme ve şerhleri arasında FÜSUS-ÜL-HĐKEM adlı eserini gösterebiliriz M.E.B. Hürriyet Gazetesi, Đstanbul Kitabevi tarafından ( M.Nuri Gencosman ) tercümesi ve son defada Ahmed Avni Konuk'un eski yazı el yazması nüshalarının Konya Đhtisas Kitaplığına bağışlanmasıyla, Dergâh Basımevi tarafından 1987 yılında tercüme ve şerh-i 'nin birinci cildi yayına sokulmuştur. Ayrıca Đstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Kürsisi Başkanı Prof.Nihat KEKLĐK tarafından 1974 ve 1980 yılları arasında MURYĐD-DĐN ĐBN-ÜL-ARABÎ'nin hayatı ve eserlerinin kritiği yapılmış birkaç cilt halinde yayına sokulmuştur. BEDEVĐLĐK : Bu Tarikat'ın kurucusu ĐBRAHĐM BEDEVĐ, kuzey Afrika'da FAS şehrinde ( h M.1199 ) yılında doğmuştur. Küçük yaşta babasıyla Hicaz'a gitmiş, burada zahiri ilimleri tahsilden sonra Irak'a geçerek AHMED-Đ RĐFAÎ ve ABDÜLKADĐR-Đ GĐYLANĐ Hazretleriyle görüşüp feyiz almıştır. Sonra Mısır'a geçerek burada ( h.675-m.1276 ) vefat etmiştir.

10 Evinin damında güneş karşısında uzun süre durur, günlerce yemez, içmez ve naralar atarak mânevi cezbelere girerdi. Şeriat-ı Muhammediyye'ye fazlasıyla bağlıydı. Mısır halkı ve devrinin sultanları tarafından sevilip takdir görmüştür. Halifeler yetiştirmiş ve barikatını etrafa yaydırmıştır. ŞAZELĐYYE : Kurucusu EBU'L-HASAN-I ŞÂZELÎ Hazretleri yedinci yüz yıl başlarında kuzey batı Afrika'da Şazil Kasabasında doğmuştur. ( h.593-m.1196 ). Mısır ın Nizip çölünde Humeyye kasabasında ( h.656 -M.1258) yılında vefat etmiştir. Şeriat ilimlerini tahsil ettikten sonra, ABDÜSSELAM BĐN MEŞĐŞ'den Sarikat derslerini aldı. Mısır'a göç ettiğinde gözlerinden rahatsız olup kör olduğuda söylenir. ŞAZElî Hazretleri Đyman, ahlâk ve aşk'a önem verirlerdi. Kendisinden feyz alıp Hilafet makamına yükselenlerden EBU'L-ABBAS MURSÎ ve HĐKEM-Đ ATÂĐYYE sahibi ATAULLÂH ÎSKENDERÎ ( Öl.709 h.- M.1309 ) şazilî tarikatını yayanlardandır. Anadolu'da en son Halifelerden Çorumlu MUSTAFA EFENDĐ'dir. EVRAD-I ŞAZĐLÎ meşhur olup Anadolu'ya kadar yayılmıştır, 2.inci ABBÜLHAMĐT HAN,Şazilî Tarikatına intisap etmiştir. Halidiyye kolunun Anadolu'daki Halifelerinden Gümüşhaneli AHMED ZĐYAEDDÎN Hazretleri ( Öl.h.1311-M.1893 ) Şazelî Hazretlerinin " CAMĐU'L-USÛL " adlı eserini yayınlamış ve bu Tarikatın yayılmasına tanıtılmasına hizmet etmiştir. ALTINCI ve YEDĐNCĐ Y.Y MUTASAVVUFLARI M E V L E V Đ Y Y E ; Hazret-i MEVLANA CELÂLEDDĐN-Đ RÛMÎ Türkistan'ın BELH Şehrinde h M.1207 yılında dünyaya gelmiştir, Babası devrin en yüksek ilim payesi olan SULTAN-ÜL- ULEMÂ lakabıyla anılmakta iken, mevcut saray dedikodularından uzaklaşmak üzere, mânevi

11 davet edildiği MEKKE ve KONYA'ya gitmek üzere buradan hicret ederek BAĞDAT yolu ile Hicaz'a vasıl oldular. Alâeddin KEYKUBAT'ın daveti üzerine Karaman üzerinden KONYA'yı şereflendirdiler. Mevlâna Celâleddin, zahiri ve bâtını ilimleri hem babasından ve hemde onun Halifesi Burhaneddin TĐRMĐZÎ Hazretlerinden tahsil ettiler. Mevlâna'yı en çok etkileyen AŞK ve VECD'e götüren Tebrizli MUHAMMED ŞEMSEDDÎN dir. Tasavvufun bütün inceliklerini ruhunda yaşayıp, yüksek mânevi derecelere erişmiştir. Ruhî enginliği yanında ilmî kapasitesinin eşsiz ürünlerini eserlerinde göstermiştir. MESNEVĐ - DĐVÂN-I KEBÎR - FĐH-Đ MA FÎH - MECALĐS-Đ SEB'A adındaki eserleri meşhurdur, pek çok dillerde yayınlanan bu eserlerinin mâneviyat yolcularına ebedî ışık saçtığı aşikârdır, Fikir ve görüşlerini yansıtan Tarikat-ı, kendisinden sonra oğlu SULTAN VELED tarafından kurulmuş ve Đslâm âlemine yayılmıştır. Mevlevi Tarikatında eğitim ve seyr-i süluk çok önemlidir. Binbir gün denilen ÇĐLE'si meşhurdur ki üç yıla yakın bir eğitimden sonra DEDE'lik mertebesine ( Đlk basamak ) ulaşılır e Mevlevi Dedeleri san'at ve kültür yönünden de pek çok örnek üstadlar yetiştirmişlerdir, Âyinlerin icra edildiği topluluğun Musiki eşliğindeki SEMA-ı ( Dönüşleri ) edeb ve erkân içerisinde anlamla yerine getirilir. Bu Tarikat'da ilmî çalışmalar yanında YAZI (Hat ), EDEBĐYAT - MUSĐKÎ önemli olmakla sayılı sanatkârlar yetişmiştir. Mevlâna'nın en önemli ve meşhur eseri MESNEVĐ'yi okumak ve okutmak için özel bir eğitim bahis konusudur. Bu nedenle meşhur MESNEVĐHANLAR yetişmiştir. Anadolu ve Balkanlar'da en çok yayılan Tarikatlardan birisidir. Merkezi KONYA da bulunmak üzere Dergâh'ın, pekçok yerde şubeleri açılmış, tanınmış Mutasavvuflar yetişmiştir. Hazret-i Mevlâna'nın soyu Kazret-i EBUBEKĐR (R.A.) ' e dayanmakla hem soy SECERESĐ ve hemde, Tarikat SECERESĐ en sağlam olan bir Tarikattır. Son yüzyıla kadar gerek Soy'dan ve gerekse manevî Hilâfet itibariyle görevli bulunan ÇELEBĐ ve ŞEYH'lerin muntazam kayıtları mevcuttur. Hazret-i MEVLANA,672 h M.yılının Cemaziyelahir ayının beşinci pazar günü ( 17.Aralık,1273 ) akşama doğru ebedî hayata intikâl buyurmuşlardır. Vasiyyetleri gereği cenazelerinde keder ve ağlama yerine Ney ve Kudümlerle, semâ ederek defnedilmesini istemişler ve : " Benim o gün VUSLAT günüm ( ŞEB-Đ ARUS'um - yâni gelinin gerdek

12 gecesi dir ) sevininiz, neşeleniniz diye buyurmuşlardır. Cenaze Namazlarını vasiyyetleri gereği SABREDDĐN KONEVĐ Hazretleri kıldırmıştır, Evi ile bugünkü Türbeleri arası bir kilometrelik bir yol iken, sabah alınıp akşam'a ancak Toprağa verilebilmiştir. Cenaze tabutu yedi kere bozulmuş ve yenilenmiştir, Gayr-i Müslim papazlar ve Hahamlar ve sayısız halk kitlesi bir sel gibi tabutuna dokunmak için vecid ve istiğrakla zor adım atabilmişlerdir. Burada kısaca değindiğimiz hayatı ve görüşleri, fikirleri ancak okunmak ve yaşanmakla mümkün olacağından, en kısa bilgiyi almak üzere mevcut yayınları tavsiye ederiz. Mevlevi tarikatı - Melamilik ile bağdaşabilmiştir, Mevlevi - Melâmî veyahut Melâmî - Mevlevi zevk-i mânevisi iç içe girmiş olabiliyor. Mevlevi Dergâh-ı Tekkeleri kapatan Kanun ile görevlerine son verilmiştir. Merkez Dergâh Konya'da 1927 yılında ASAR-I ATĐKA MÜZESĐ olarak tebdil ve tahvil edilmiştir. Sonradan MEYLANA MÜZESĐ adı altında, yeniden tanzim ve teşhir'e sokulup, her yıl binlerce, yüzbinlerce yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul etmekte, ayrıca her yılın 17.Aralık. günü de bir hafta öncesinden başlıyan MEVLÂNA ĐHTĐFAL-Đ haftası törenleri icra edilmektedir. Buraya kadar belli "başlı TARĐKATLAR ile doğuş ve yayılış biçimlerini kısaca anlatmış olduk. Diğer pekçok Tarikatlar, bu ANA TARĐKATLAR'dan türemişlerdir. Çok az farklılıklarla değişiklik gösteren FĐKĐR ve USULLER kurucularının adına veya Usullerine göre isim almışlardır. Meselâ bunlardan HALVETĐYYE tarikatı NĐYAZĐ MISRÎ 'ye ( Öl.h M ) ile CELVETĐYYE nin kurucusu AZĐZ MAHMUL HÜDAYÎ 'yi ( Öl.h.1038-M ) sayabiliriz. Yukarılarda yazılan YESEVĐYYE Tarikatından da Nakşibendilik ve Bektaşiliğin doğduğu açıklanmıştı, Sırası gelmişken BEKTAŞĐLĐK Tarikatı ve kurucusu hakkında da kısa bilgi verelim. BEKTAŞĐLĐK : Hazret-i Peygamber Soyundan Seyyid'dir. Babası Seyyid Đbrahim Sâni dir. Hacı Bektaş, Nişabur da ( h M ) yılında doğmuştur. Genç yaşında devrinin zahir ve bâtın ilmini tahsilden sonra, Türkistan bölgesi PĐR-Đ AHMED-Đ YESEVÎ Hazretlerinden Tarikat dersini alarak Halife olmuştur. Şeyhinin işareti üzerine 680 h M.de Rum Diyarına ( Türkiye'ye ) gelerek Tarikatını kurmuşlar ve pek çok Halife yetiştirip, Tarikatlarını yaymışlardır,

13 Kendisinden sonra, Tarikat'a sızan bazı ehliyetsiz kişiler tarafından Şeriat-ı zedeleyen usul ve yaşam şekilleri sokmuşlardır. Bunların Hacı Bektaş-ı Veli ile hiç bir ilgisi yoktur. Yazmışolduğu VELAYETNAME adlı eseri Tasavvufla ilgili meşhurlardandır. Dergâh-ı Kırşehir'de Hacıbektaş köyündedir. Halifesi TAPTUK EMRE, meşhur YUNUS EMRE'yi yetiştirmiştir. Daha önce Hazretin nefesini değilde buğdayını istediği için Taptuk Emre'ye gönderilen Yunus Emre'nin macerası meşhurdur. 738 h M,yılında 90 yıllık bir ömürden sonra Ahiret âlemine hicret buyurmuşlardır Risalemizin konusu NAKSĐBENDĐYYE-YĐ MELAMĐYYE olduğuna göre önce NAKŞÎ Tarikatının doğuş ve gelişmesini incelememiz lâzımdır. NAKŞĐBENLĐYYE TARĐKATI : Muhammed Bahaeddin; Türkistan'ın Buhara Vilâyetine bağlı Kasr-ı Arifan'da h.7l0- M.1310 yılında dünyaya geldi. Soyları Hz.ALĐ (K.V.)'ye kadar yükselir. Küçük yaşlarında bilhassa ABDÜLHALIK GUCDÜVANÎ Hazretlerinden mânevi ilgi görüp feyz almışlardır. Zahir tahsillerini ikmâl ettikten sonra EMĐR KÜLÂL Hazretlerinin tahtı terbiyesine girdi ( Emir Külâl : Öl.h.772-M.1370 ) Abdülhalık Gucdüvânî ( Öl.h.575-M01179 ) Hazretlerinden itibaren ARĐF-Đ RĐGVERÎ - MAHMUD-U FAĞNEVÎ - ALĐ RAMĐTENÎ - MUHAMMED BABA SEMASĐ ( Ö1.755 h M.) ve EMĐR KÜLÂL Hazretleri dahi Orta Asya'nın büyük Tarikat kurucusu AHMED-Đ YESEVÎ ( Ö1.h. 562-M.1166 )'nin irşad ve feyizlerinden yayılan Sofiler ve Mutasavvuflardır. Yeseviyye konusunda yazdığımız gibi NAKŞĐBENDÎLĐK ve BEKTAŞĐLĐK buradan kodlara ayrılmıştır. Tarikatında HAFĐ ( gizli - Sessiz ) zikr-i tercih edip, HATM-Đ HACE denilen Toplu zikir usulünü de va z etmişlerdir. Şeriat-ı Muhammediyye-yi asla ihmâl etmiyen bir Tarikat usul-ü ile AŞK ve CEZBE 'ye önem vermişler. Her AN zikr-i daimide bulunulacağını, Şeyh-e rabıtanın önemli olduğunu da belirtmişlerdir. ALLAH ve RASULÜNE götürecek olan mânevi seyirde, önce basamak, mertebe bakımından FENA-FÎŞŞEYH'in esas olduğunu kabul etmişlerdir. Şeyhinin Seyh-i Muhammed BABA SĐMASĐ, Nakşibend Muhammed BAHAÜDDĐN ana rahminde iken, halifesi.-emir Külâl e işaret ederek ( doğacak er in feyzimizi ve tarikatımızı devam ettirmesini bekliyoruz ) diye buyurmuşlardır.

14 Emir Külâl ın dört oğlu, dört Halifesi vardı. Oğullarından Emir BURHAN-ı, Nakşibend Hazretlerinin mânevi terbiyesine vererek nazarlarıyla büyütmüşler ve kendilerinde mevcut Mânevi derecenin hepsini Nakşibend Muhammed Bahaeddin'e aktarmışlardır. Muhammed Bahauddin, rabıta ettiği bir şey'i gönlünde yüceltir ve onda derhal fâni olurdu, bu sebebden NAKŞĐBEND denilmiştir, Muhammed Bahauddin Nakşibendî, damadı ALAEDDĐN ATTAR'I ( Öl.802 h.-m.1399 ) yetiştirip birinci Halifesi kılmıştır. Alâeddin ATTAR'dan itibaren halifelerini şöyle sıralayabiliriz. YAKUB-U ÇERHÎ - UBEYDULLAH AHRAR - MUHAMMED ZAHĐD PARSA ( bu Şeyh Nakşiliğin, Asya ve diğer Ülkelere yayılmasına sebeb olmuştur.) Anadolu'ya getiren de bunun Halifelerinden MOLLA ĐLÂHÎ ( Öl.h.896- M.1491 ) olmuştur. Diğerlerinden bazıları DERVĐŞ MUHAMMED - HACEGĐ EMKENEKÎ ve MUHAMMED BAKÎ 'dir. MUHAMMED BAHAEDDĐN NAKŞÎBEND Hazretleri yine doğum yeri olan Kasr-ı Arifan da h M yılında ahiret âlemine göç eylemişlerdir. Şeyh Muhammed BAKĐ'nin yetiştirdiği va Đslâm Tasavvuf ve Tarikat hayatında bir dönüm noktasını teşkil eden Müceddid-i Elf-i sâni ( ikinci bin yılının yenileyicisi ) AHMED-Î FARÛK-U SERHENDÎ diğer lâkabı ( ĐMAM-I RABBANĐ ) (K.S.) Hazretleridir. Türkistan'ın SERHEND Kasabasında h M.1563 yılında dünyaya gelmişlerdir. Yine ayni yerde h M yılında âhirete intikal buyurmuşlardır. MEKTUBÂT adlı eseri meşhurdur. Şeriat-ı Muhammediyye'yi yeniden kuracak kadar ilim ve içtihat sahibi yüce bir şahsiyyettir. Pekçok Halifeler yetiştirip dünyanın dört bucağına göndermiştir. AHMED-Đ FARÛK-U SERHENDÎ, Nakşi - Kadiri - çeştî-sühreverdî- Şettârî - Bedârî ve Kübreviyye gibi tarikatlarında icazetlerini almıştır.soy itibariyle Hazret-i ÖMER'e (R.A. ) bağlıdır, ĐMAM-I RABBÎNl, tasavvufda zahiri delillere dayanan bir görüşü savunduğu için, izledikleri tevhîyd yoluna uygun gelen bir anlatımla VAHDET-î ŞÜHÜD yolunu seçmişlerdir. Bu nedenle anlatım itibariyle bu görüşe zıd olduğu ifade edilen ve MUHYÎDDĐN ĐBNÜL-ARABÎ nin görüşü ve savunucusu olduğu VAHDET-Đ VÜCÛD'un aleyhinde bulunmuşlardır. Bu hususta pek çok sohbetlerinde ve mektublarında bu muhalefetlerini açıklamışlardır, Vahdet-i Vücûd gibi, tasavvufun çok hassas konusunu ilim ve irfan ehlinin tetkiklerine bırakmayı uygun görüyoruz.

AHMED ZİYAÜDDÎN GÜMÜŞHANEVÎ (K.S.) AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.)

AHMED ZİYAÜDDÎN GÜMÜŞHANEVÎ (K.S.) AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.) AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.) 1 KİTAP ADI: AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.) 2.BASKI MART- 2015 EDİTÖR Abdullah Özcan KİTAP TEMİN: GÜYAD Gümüşhane İli ve İlçeleri Kalkındırma Derneği Tlf: 0216 335

Detaylı

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 1. Baskı: Aralık 2013 2. Baskı: Nisan 2014 Sertifika No: 13858 Mizanpaj: Tavoos Sayfa

Detaylı

İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ

İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ Prof. Dr. Ahmed Akgündüz İstanbul - 2013 OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI Zeynep Sultan Camii Sok. No: 29 34410 Fâtih/İstanbul Tel: (0212) 513 40

Detaylı

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Aleviliğin ne olduğu, gerek Aleviler ve gerekse bu grubun dışında bulunan kişiler ve bilim adamları tarafından tartışılmaktadır.

Detaylı

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Aleviliğin ne olduğu, gerek Aleviler ve gerekse bu grubun dışında bulunan kişiler ve bilim adamları tarafından tartışılmaktadır.

Detaylı

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER Sempozyum Koordinatörü Yayına Hazırlayan Bilim Kurulu Yürütme Kurulu Sekreterya : Alim YILDIZ Abdusselam BULUT : Prof.Dr. H.İbrahim DELİCE Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ Doç.Dr. Galip YAVUZ Yrd.Doç.Dr. Sadık

Detaylı

TÜRKİSTANIN IŞIĞI NECMEDDİN-İ KÜBRÂ

TÜRKİSTANIN IŞIĞI NECMEDDİN-İ KÜBRÂ Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması Mustafa KARA KARA, Mustafa (2014). Türkistanın Işığı Necmeddin-i Kübrâ. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs

Detaylı

Bu Kitap MARAŞ DENT Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği nin Bir Kültür Hizmetidir UKDE.

Bu Kitap MARAŞ DENT Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği nin Bir Kültür Hizmetidir UKDE. Bu Kitap MARAŞ DENT Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği nin Bir Kültür Hizmetidir UKDE. 1 UKDE KİTAPLIĞI: 119 MARAŞ KÜLTÜRÜ EDEBİYAT SERİSİ: 37 Editör: Yaşar ALPARSLAN Serdar YAKAR Baskı Cilt: ÖNCÜ BASIMEVİ

Detaylı

Mehmed Zahid Kotku. Nefsin Terbiyesi. Vuslat: 6. Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 6. Isbn 978-605-61107-6-4. Basım Tarihi Şubat 2010.

Mehmed Zahid Kotku. Nefsin Terbiyesi. Vuslat: 6. Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 6. Isbn 978-605-61107-6-4. Basım Tarihi Şubat 2010. EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Nefsin Terbiyesi Vuslat: 6 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 6 Isbn 978-605-61107-6-4 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh. Yılanlı Ayazma Sk. Örme

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ ĐÇĐNDEKĐLER Đçindekiler... 5 Önsöz... 7 Dipnotlar hakkında açıklama... 9 MEVLÂNA'NIN HAYATI VE ESERLERĐ... 10 1. ĐNSAN... 19 1.1. Đnsanın yaratılışı...

Detaylı

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 667 ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepler

Detaylı

ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3. Hayatı

ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3. Hayatı ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3 Hayatı Tam adı Abdülkâdir b. Muhyiddîn b. Mustafa dır. Nesebi Hz. Hasan vasıtasıyla Hz. Peygamber e (sav) ulaşır. Uzun süre Fas ta ikâmet ettikten sonra

Detaylı

MESNEVİ HADİSLERİ (TESBÎT VE TAHRÎC)

MESNEVİ HADİSLERİ (TESBÎT VE TAHRÎC) MESNEVİ HADİSLERİ (TESBÎT VE TAHRÎC) MESNEVİ HADİSLERİ (TESBÎT VE TAHRÎC) Prof. Dr. Ali YARDIM (1939-02.01.2006) İSTANBUL -2008 Damta Yayınevi Nu..-1205 ISBN 978-605-308-009-2 DAMLA YAYINEVİ Prof. K.

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 Avrupa İle Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu da Tarîkatlar ve Tekkeler Orders And Dervish Lodges In Gallipoli In The Cross Road Of Europe And Asia Selami

Detaylı

RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR Bad-ı Saba MUSTAFA

RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR Bad-ı Saba MUSTAFA İRŞAD DERGİSİ YIIL::3 SAYII:: 23 OCAK ŞUBAT 2012 SAYIISII EDİTÖR GÜLENAY ZİYA GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe

Detaylı

Başlarken... Takdir sizden, Tevfik Allah tandır. İlla Hûûû Daim Hûûû. Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir.

Başlarken... Takdir sizden, Tevfik Allah tandır. İlla Hûûû Daim Hûûû. Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir. Âsitâne 1 Başlarken... Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir. Semazen Yayın Grubu Adına İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Holat Yazı İşlerinden

Detaylı

Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler

Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler DOÇ. DR. REŞAT ÖNGÖREN insan yayınları: 381 irfan ve tasavvuf dizisi: 49 birinci baskı: istanbul, ekim 2003 isbn 975-574-374-X tarihte bir aydın tarikatı zeynîler doç.

Detaylı

SEYYİD BURHÂNEDDİN TİRMİZÎ

SEYYİD BURHÂNEDDİN TİRMİZÎ MAÂRİF (Mevlâna'nın Hocası) SEYYİD BURHÂNEDDİN TİRMİZÎ Tercüme Ali Rıza KARABULUT ÖNSÖZ Bundan önceki eserlerimde olduğu gibi, Maârifin tercüme ve neşrini de muvaffak kılan yüce Rabbimize sayısız hamd

Detaylı

2. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

2. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 2. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler İSLAMİYET İN KABULÜ VE TÜRKLER... 3 İslamiyet in Kabulünden Sonra

Detaylı

19. Yüzyıl İstanbulu nun İlim Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi

19. Yüzyıl İstanbulu nun İlim Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi 19. Yüzyıl İstanbulu nun İlim Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi Hatice Özdil Bitlis Eren Üniversitesi 1. Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi nin Bânisi Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi

Detaylı

İbn Battûta nın Dünyası na Seyahat

İbn Battûta nın Dünyası na Seyahat Kİtabİyât İbn Battûta Seyahatnâmesi İbn Battûta Çeviren: Sait Aykut, 1186 sayfa. Kitap Tanıtım: Ömer Koçyiğit İbn Battûta nın Dünyası na Seyahat Seyahat edenlerin, gördüklerini üçüncü bir gözle tahlil

Detaylı

Doç. Dr. Şener DEMİREL

Doç. Dr. Şener DEMİREL Doç. Dr. Şener DEMİREL MEVLÂNÂ'NIN MESNEVÎ'SİNİN TÜRKÇE ŞERHLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI* Bu yazıda Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin dünyaca ünlü eseri Mesnevî'nin Türkçe şerhleri üzerine bir literatür

Detaylı

Bismillâhirrahmanirrahim. Takdim

Bismillâhirrahmanirrahim. Takdim Bismillâhirrahmanirrahim 5 Takdim Arûsi-yi Selâmi Tarîkat-i Şerifi; Türkçe'ye kazandırdığımız "Mevahib'ür Rahim, fi Menakib-ı Mevlana b. Muhammed eş-şeyh Seyyid Abdüsselâm ibn-selim" kitabının yazarı şeyh

Detaylı

GÖNÜLDEN ESİNTİLER TERZİ BABA (2015 UMRE DOSYASI) NECDET ARDIÇ (BİRİNCİ BÖLÜM) İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (97)

GÖNÜLDEN ESİNTİLER TERZİ BABA (2015 UMRE DOSYASI) NECDET ARDIÇ (BİRİNCİ BÖLÜM) İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (97) 1 GÖNÜLDEN ESİNTİLER TERZİ BABA (2015 UMRE DOSYASI) 97 NECDET ARDIÇ (BİRİNCİ BÖLÜM) İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (97) 2 ÖN SÖZ Bismillâhirrahmânirrahîm. 2013 umresinden geldikten sonra bizimle

Detaylı

(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97)

(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97) TÜRKIYE DIYANET VAKFI YAYlNLARI /287 (TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97) I ANKARA 1998 Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ TASAVVUF* Ayşe SUCU (TDV Kadın Kolları Başkanı) - Sayın Hocam, değerli misafirler,

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Osmanlı Hakkında Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr Hazırlayan:

Detaylı

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet İşleri

Detaylı

Bizim irfanî geleneğimiz birkaç yüzyıldır

Bizim irfanî geleneğimiz birkaç yüzyıldır Kültür Sadık YALSIZUÇANLAR OSMAN Hulûsİ EFENDİ: FÜTÜVVET GELENEĞİNİN EN DEĞERLİ HALKASI O, ilâhî aşk şarabıyla sermest olan bir modern zamanlar bilgesidir. Mesleği muhabbet, meşrebi aşk, yolu fütüvvet,

Detaylı