ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars"

Transkript

1 Engin Ardýç, Kýbrýslýlar bizi istemiyor, oradan çekilelim, ama giderken de onlara, Sakýn bir daha baþýnýz sýkýþýrsa bizi çaðýrmayýn, bir gece ansýzýn gelmeyiz diyelim diyor. Çaðýrýrsak gelmeyin! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KORKU KRALLIÐI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... MEYDANDAKÝ BAYRAKLAR... Ali Osman HÜKÜMETTE DEÐÝÞÝKLÝK ÇARE MÝ? Erdoðan Baybars ÝTÝRAZ VE ÝTAAT Yalçýn Okut LOKUM GÝBÝ MÝTÝNG Ümit Ýnatçý DENKTAÞ DA BEÐENDÝÐÝNE GÖRE... Mehmet Levent Gazetemizi kurþunlayanlarý yine biz açýklayacaðýz Gazetemizi kurþunlayanlarý yine biz açýklayacaðýz Ýrsen Küçük Ercan Havaalaný otoparkýnda bulunan tabanca ile ilgili olarak, Senaryolarýn bir parçasý demiþti. Derviþ Eroðlu da uçaða atlayýp kaçtý zannedilmesin imasý ile bir demeç vermiþti. Ama her ikisinin de söyledikleri doðru çýkmadý... Sýktý ve kaçtý Sendikacýlar açýkladý Mitinge katýlým 54 bin n 25 Mart a kadar hükümete süre tanýdýklarýný açýklayan Sendikal Platform yetkilileri, eylem ve mitingleri meclis önüne taþýmakta kararlý olduklarýný açýkladýlar... n Mahkemelerdeki grev 54. gününe ulaþtý... Býçaklý, Hükümet saðýrlarý oynuyor dedi... n 3. sayfada Tetikçi uçtu Ercan Havaalaný otoparkýnda bulunan 9 milimetrelik tabancanýn gazetemize saldýrýda kullanýlan tabanca olduðu saptandýktan sonra, tetikçinin uçaða atlayýp Türkiye ye kaçtýðý da ortaya çýktý... n Silahlý saldýrýyý kendisinin düzenlediðini itiraf eden Oðuz Felek in KKTC ye giriþinin yasak olduðu öðrenildi... Ancak Türkiye de aranan bir þahýs olup olmadýðý bilinmiyor... n Bülent Arýnç ile Ümit Doðay Arýnç, TC basýnýnda da yer alan kendileriyle ilgili ciddi iddialarla ilgili henüz herhangi bir açýklama yapmadýlar... n Soruþturmasýný derinleþtiren polisin, kurþunlama olayýyla ilgili olarak ne gibi bulgulara ulaþtýðý merak ediliyor... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta TC basýný gözüyle miting Bir gece ansýzýn gelmeyiz n Sabah gazetesi yazarlarýndan Engin Ardýç Kýbrýslýlar bizi istemiyor. Çekilelim, ama giderken onlara þunu da söyleyelim: Sakýn bir daha baþýnýz sýkýþýrsa bizi çaðýrmayýn, bir gece ansýzýn gelmeyiz diye yazdý... n Metin Münir ise Milliyet gazetesinde mitingi KKTC nin ikiyüzlülük mitingi olarak niteledi... n Münir: Mitinge katýlanlar kendilerini Tunus ta, Mýsýr da, Libya da ve diðer Arap ülkelerinde meydanlarý dolduranlara benzetiyorlardý. Oradaki savaþýn deðiþim, buradakinin herþeyin ayný kalmasý için verildiðinin farkýnda deðildiler... Uyanýn... Uyanýn... Uyanýn... n 13 ve 15. sayfalarda Arif H.Tahsin yazýyor: Kýbrýslý nankör ha n2. sayfada

2 GÖNYELÝ VE GÝRNE'DE HIRSIZLIKLAR Gönyeli ve Girne'de önceki gün meydana gelen hýrsýzlýk olaylarýnda yaklaþýk 4 bin TL nakit para, çek yapraðý, kredi kartý ve inþaat demirleri çalýndý. Polis Basýn Bültenine göre, Gönyeli'de bir market içerisinde Ziya Çuvalý'nýn yere düþürdüðü para cüzdaný ve içerisinde bulunan TL ve 120 sterlin nakit para, çek yapraðý, kredi kartý ve üye kartý çalýndý. Girne'de Süleyman Uluçay'a ait ev inþaatýndan da toplam deðerleri 200 TL olan muhtelif ebatlarda ve ölçülerdeki inþaat demirleri çalýndý. Bu olayda zanlý olarak E.B (E-34) tutuklanýrken, S.T aranýyor. Yine Girne'de Mehmet Durucan ve Samet Durucan'a ait ikametgahtan ise 2020 TL nakit para çalýndý. GÝRNE'DE 5 KÝÞÝ UYUÞTURUCUDAN TUTUKLANDI Girne'de araç ve evlerinde hintkeneviri bulunan 5 kiþi tutuklandý. Polis basýn bültenine göre, önceki gün saat sýralarýnda Girne'de 20 yaþýndaki E.F'ye ait araçta yapýlan aramada yaklaþýk 15 gram, 28 yaþýndaki S.O'nun evinde yapýlan aramada ise 1 gram hintkeneviri ve kalýntýlar bulundu. Söz konusu kiþiler yanýnda, olayla ilgisi görülen R.E (E-26), N.S (K-22) ve J.O (E-23) tutuklandý. ALSANCAK'TA YANGIN Alsancak'taki Victory Sitesi'nde elektrik sayaçlarýnda meydana gelen kýsa devre sonucu yangýn çýktý. Polis bültenine göre, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnda elektrik sayacý dolabý ve 13 elektrik saati sayaç sigortalarý, yük kesici ve kablolarýyla birlikte yandý. TÜRKMEN'DEN VEDA KOKTEYLÝ KKTC'deki görev süresi dolan TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen 15 Mart'ta veda kokteyli veriyor. Lefkoþa Merit Otel'de davetlilere yönelik kokteyl saat 19.00'da baþlayacak. GÜZELYURT GÝRÝÞÝ TRAFÝÐE KAPATILACAK Kanalizasyon çalýþmalarý nedeniyle Güzelyurt kent giriþi bugünden itibaren trafiðe kapatýlacak. Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt kent merkezine giriþ derivasyon kanalý paralelinde bulunan stabilize yol ve Güzelyurt- Bostancý anayoluna trafik Ýrfan Nadir Bulvarý üzerinden saðlanacak. Açýklamada, bu güzergahý kullanacak sürücülerin yavaþ ve dikkatli seyahat etmeleri, yoldaki iþaret ve yönlendiricilere uymalarý istendi. DAÜ KAVÞAÐI 10 GÜN SÜREYLE KAPALI Gazimaðusa'da kanalizasyon kazýlarý nedeniyle Gazimaðusa-Lefkoþa anayolunda bulunan çember ile DAÜ kavþaðý (Tantura) arasýndaki çift þerit anayol 10 gün süreyle trafiðe kapalý olacak. Belediyeden verilen bilgiye göre yol, 9-19 Mart tarihleri arasýnda çift yönlü olarak trafiðe kapalý olacak. Yeni Lefkoþa çemberi ile DAÜ kavþaðý arasýnda kalan bölüm kapalý olacaðýndan hem Lefkoþa yönünden Gazimaðusa'ya gidecekler, hem de ters istikameti kullanacaklarýn ulaþýmý eski Lefkoþa yolundan saðlanacak. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Denktaþ Bey, "olay çýkmayacaðýný bilseydim ben da giderdim" dedi. Nereye? 2 Mart 2011 mitingine... Keþke gitseydi. Gitseydi de, yýllar yýlý temsil ettiði toplumun "Türkiye olmazsa Rum'un lokma gibi yutacaðý" bir toplum olmadýðýný görseydi vartasýný atlatan toplumunun nelere kadir olduðunu görseydi de korkularýndan kurtulsaydý. Denktaþ Bey 2 Mart Mitingi'ne gitseydi ne olacaydý? Birisi bir laf mý atardý? Kýbrýslýlarýn özelliklerinden birisi da birbirlerinin arkasýndan "har har" etmek, yüz yüze gelinca da öfkelerinin bir anda yok olup gitmesidir. Denktaþ Bey gitseydi eþi gibi sevgi ile alkýþlanýrdý. 2 Mart Mitingi'nin mesajý da 28 Ocak'taki kadar açýktý. Türkiye bu mesajý doðru aldý mý? Aldý da içine sindirecek mi? Yoksa Anavatan-Yavruvatan, et ve týrnak, gardaþ edebiyatý devam mý edecek? Ya da efeleme, horozlanma edebiyatýna mý geçilecek gene... Her halükarda Kýbrýslýlar ile Türkiye'nin arasýndaki iliþkiler gerçek temeline oturdu. Kýbrýs baþka bir devlettir, Türkiye baþka bir devlettir. Sinsi sinsi toplumun arasýna sokulup, sonra toplumu esir etmenin ve aþaðýlamanýn, ve yok etmeye çalýþmanýn, gün gele dirençle karþýlanacaðý oyunun kurallarýndan birisi deðil mi? Bir baþka devletle bir uluslararasý anlaþma yapacaksýn, sonra bir fýrsatýný yakalayýnca, Ýngilizlerle Amerikalýlarýn emrinde, o devletin %37 topraðýný iþgal edeceksin. Ve "ne anlaþma, ne KIBRISLI NANKÖR HA uluslararasý hukuk, ne Ýnsan Haklarý" demeden iþgal ettiðin topraklarý yaðmalaycan, yaðmalatacan, insanlarýný da mandraya týkýp aþaðýlayacan. Ve bir gün o toplum sana "kýþt" demeyecek. Mümkün mü bu? Aslýnda, bizim toplum olarak, Osmanlý ile, ve mirasçýsý Türkiye ile sorunumuz en az 1571'de baþlar. 1571'de Osmanlý, Kýbrýs'a zorunan sürdüðü nüfus ile zaten Türkiye'de kanlý, býçaklýydý. Ve, hep öyle devam etti. Hep öyle kaldý. Her neysa... Türkiye Kýbrýslýyý kandýrýp da garantör olarak Kýbrýs'a gelip iþi iþgalciliðe çevirinca iþ, giderek düþmanlýða dönüþtü. Toplum sindik sonra, içine kapandýkça, Bir baþka devletle bir uluslararasý anlaþma yapacaksýn, sonra bir fýrsatýný yakalayýnca, Ýngilizlerle Amerikalýlarýn emrinde, o devletin %37 topraðýný iþgal edeceksin. Ve "ne anlaþma, ne uluslararasý hukuk, ne Ýnsan Haklarý" demeden iþgal ettiðin topraklarý yaðmalaycan, yaðmalatacan, insanlarýný da mandraya týkýp aþaðýlayacan. Ve bir gün o toplum sana "kýþt" demeyecek. Mümkün mü bu? Türkiye bunu miskinlik sandý, zavallýlýk sandý. Ve toplumun boðazýna geçirdiði ilmiði sýktýk sonra sýktý. Böylece iþ kerteye geldi. Toplumun en büyük özelliklerinden birisidir son kerteye kadar sabretmek. Ýþte o noktada, "hassiktir"i çekti. Kýbrýslýnýn bu gibi hallerde "hassiktiri", Mustafa Kemal'in "Ya istiklal ya ölüm" restinin Kýbrýslýcasýdýr. Tembeller, beslemeler, götünüzü kýpýrdatmazsýnýz, Rumlar, "sen kimsin be adam" gibi laflar, suçlularýn, gaspçýlarýn, haksýzlarýn, gitme zamaný gelince, daha doðrusu saggolarý ellerine verilip kendilerine çýkýþ kapýsý gösterilince, içine düþtükleri ruh halini, çaresizlik içinde dýþa vurmalarýdýr. Gam çekmeyin. Burasý Kýbrýs'týr. Ve, yalnýz size deðil, Kýbrýs'ý iþgal eden herkese, Kýbrýslý böyle yapar. Bu beðenmediðiniz Kýbrýslý, Ýstanbul Ruslarýn eline geçmesin diye, 52 sene Ýngilize vergi ödedi. Ama bugün o Ýstanbul'un þoförleri, taksilerine paralarý ile binen kadýnlarýmýzý Kýbrýslýlar diye taksilerinden dýþarý atmayý cesurluk saymaktadýrlar. Kýbrýslý nankör ha! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KORKU KRALLIÐI Siz anavatanýnýzýn hükümetidir diye sevebilirsiniz onu... Ben sevmiyorum... Hiç sevmiyorum... 'Sevmiyorum' sözü duygularýmý ifade etmeye yetmiyor. Kenan Evren'e, Pinochet'ye, Videla'ya, Marcos'a, Ýdi Amin'e, Bokasso'ya, Somosa'ya, Ýran þahýna ve Suudi krallarýna karþý neler hissetmiþsem, ona karþý da ayný þeyleri hissediyorum... Hitler'den, Mussolini'den, Franco'dan ve Salazar'dan da bir farký yok benim için... Bunlar tarihin çöplüðüne atýldýðýnda nasýl mutlu olmuþsam, onlar da o çöplüðe atýldýðý zaman, eðer hayatta kalýrsam öyle mutlu olacaðým... Ekranlarda yüzünü görmeye ve sesini duymaya artýk tahammül edemiyorum. Hemen baþka bir kanala geçiyorum... Bu adamýn, bu hükümetin þimdi bizim baþýmýzda da olduklarý ve bizi de oradan idare ettikleri düþüncesi tarifsiz bir acý veriyor bana... Türk olduðum için üzülüyorum, Kýbrýslý olduðum için seviniyorum... Tek tesellim, zehirli kollarýnýn bize kadar uzanamayacaðý... Bizi de boðamayacaðý... Ondan kurtulmamýz gerektiðine her zamankinden fazla inanýyorum... Siz sevebilirsiniz onu... Anavatanýnýzýn hükümetidir diye her Allah'ýn günü þükranlarýnýzý da sunabilirsiniz ona... Zaten kimleri sevmediniz, kimlere þükranlarýnýzý sunmadýnýz ki þimdiye kadar... Sizin için farketmez... Ýster demokrat olsun, ister faþist... Ýster Kenan Evren, ister Bülent Ecevit... Gelen aðanýz, giden paþanýz... Elini öpmediðiniz, karþýsýnda ceketinizi iliklemediðiniz biri mi var? Varsa da anavatan... Yoksa da anavatan... Sýfýrla çoktan çarpýldýnýz... Çok tehlikeli günlerden geçiyoruz, çok... Ergenekon diye bir masal uydurmuþlar... Herkesi týkýyorlar içeri... Sizin anavatan hükümetiniz faþist... Polisi gestapo polisi... Savcýsý Gestapo savcýsý... Nedim Þener'in içeriye götürülüþünü izliyorum geceyarýsý ekranda... Ekrana tükürecek gibiyim... Kýracak gibiyim ekraný... Bütün suçu Hrant Dink cinayetini aydýnlatan bir kitap yazmak... Bu ne yahu? Nerdeyiz... Ne oluyoruz... Nerde adam gibi bir adam varsa, evine baskýn yapýp tutukluyorlar... Sevgili eþi bir hafta önce kalp ameliyatý geçirmiþ Nedim Þener'in... Dayanamýyor tüm bunlara... Derhal hastaneye kaldýrýyorlar... Sýradan bir faþizm deðil bu... Ýslami faþizm... Uður Dündar "korkuyorum" diyor... Ýsmet Berkan "ben de korkuyorum" diyor. Sýrasý gelecek teker teker herkesin... Bir korku krallýðý kurulmuþ sizin anavatanýnýzda... Benim anavatanýmda deðil... Sizin anavatanýnýzda... Bu krallýðý kuranlara alkýþ tuttuðu için 'Taraf' gazetesi de okumuyorum artýk. Ahmet Altan'ý da okumuyorum... Krala arada bir yazdýðý 'sitemkar' yazýlarý bile sarmýyor beni... Anayasa referandumunda 'evet' diyerek kralýn elini daha da güçlendirenlerin, þimdi þaþkýnlýkla piþmanlýk getirmeleri midemi bulandýrýyor... Kanser hastasý pek muhterem Türkan Saylan Haným'ýn evine baskýn yapýlýrken ve koskoca Ýlhan Selçuk seksen yaþýnda karakollara taþýnýrken ses çýkarmayanlarýn; iki yýlý aþkýn bir süredir hiçbir suçu yokken hücrelerde çürütülen Mustafa Balbay'ýn hakkýný aramayanlarýn söyledikleri hiçbir sözün hiçbir deðeri yok benim için... Ne yapsan, ne etsen Kýbrýs'ta bize hükmedemeyeceksin ey þeriatçý faþist... Kucaðýnda beslediðin mafya bozuntularýnýn bize sýktýklarý kurþunlar da iþe yaramayacak... Düþeceksin bir sinek gibi yakamýzdan... Topla pýlýný pýrtýný... Defol git aramýzdan... Aslýnda ben seni bize yaptýklarýndan dolayý deðil, Türkiye'de kendi halkýna yaptýklarýndan dolayý sevmiyorum daha çok... Bizim yakamýzdan düþsen de affetmem seni, oradaki zulme son vermedikçe... Yeryüzünde senin gibi olanlar hep düþmaným oldu þimdiye kadar... Sen içimizdeki düþmansýn tek farkla!

3 AFRÝKA dan mektup... SABREDÝN AZICIK DAHA... HAFTAYA... Olaylar üstüste geldi... Gazetemizin kurþunlanmasý... Ve ardýndan da miting... Çok hareketli günler yaþadýk. Yabancý gazeteci akýnýna uðradýk... Dýþ dünyanýn bu dönemde Kýbrýs'a ilgisi arttý. Ve bu kez en çok merak konusu olan þey de Kýbrýs müzakereleri, çözüm falan deðildi. Kýbrýslýtürklerin Türkiye ile hesaplaþmasýydý. Onbinlerin meydana toplandýðý mitinglerimiz çok büyük bir ilgi uyandýrdý. Baþlangýçta Tunus, Mýsýr, Libya gibi bir olay zannedildi bu da... Hatta Ýnönü Meydaný Tahrir Meydaný olur mu diye soranlar oldu. Sevgili okurlar, Gazetemizin kurþunlanmasý ile miting ayný kare içinde yansýdý dýþ basýna... Miting geçip gitti... Ya kurþunlanma ne alemde? Bildiðiniz gibi, ele geçirilen bir tabanca var ortada... Olayýn hemen ertesi günü Ercan Devlet Havaalaný'nýn otoparkýnda bulundu. Ancak bunun bir þaþýrtmaca olabileceði söylendi o sýralarda. Hatta Ýrsen Küçük "Senaryonun bir parçasý" dedi... Derviþ Eroðlu da ayný doðrultuda konuþtu daha sonra. Ve "zannetmeyin ki silahý oraya attý ve uçaða binip kaçtý" imasý ile bir demeç verdi... Ancak þimdi öðrendiklerimiz, her ikisinin de yanýldýðýný gösteriyor... Tabancanýn gazetemize saldýrýda kullanýlan tabanca olduðu polis tarafýndan da kesinleþince, bir mesele daha ortaya çýktý... Saldýrgan meðer o gün silahý oraya attýktan sonra gerçekten uçaða binip Türkiye'ye kaçmýþ... Yani þu anda burada deðil... Bu bilgi, iyi haber alan kaynaklar tarafýndan da doðrulanýyor. Peki, bu saldýrýyý kendisinin düzenlediðini övüne övüne gazetemize itiraf eden Oðuz Felek'in durumu ne? Polis yetkililerine de sorduk. Türkiye'de aranan bir þahýs mý? Bilmiyorlar... KKTC'ye giriþi yasak mý? Yasak! Gelirse hemen tutuklanacak... Yalnýz bizim olaydan deðil, baþka olaylardan da sabýkalý... Bizim polis Türkiye'deki polise kurþunlama olayýný aktardý mý? Bu konuda düzenlenen ve oraya iletilen bir dosya var mý? Henüz yok... Arýnç'lara gelince... Kendileriyle ilgili ciddi iddialar Türkiye basýnýnda da yer aldýðý halde, þu ana kadar bu konuda herhangi bir açýklama yapmadýlar. Ancak bunu da susarak geçiþtirmeleri mümkün deðil... Halen cezaevinde eroin suçlamasýyla tutuklu bulunan Ýsmet Felek'le iliþkilerini daha fazla gizleyemezler... Bir kurþunlama var ortada... Ve bu hesap sorulacak eninde sonunda... Bizi kurþunlayanlarý açýklayacak olan biziz yine... Sabredin azýcýk daha... Haftaya... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ekonomik önlemlere karþý eylemleri sürdüren Sendikal Platform, hükümete 25 Mart'a kadar süre verdi. "Bu tarihe kadar ya dayatýlan paket geri çekilecek, ya da istifa edip çekilecekler" diyen Platform yetkilileri, aksi halde Ýnönü Meydaný'ndaki eylem ve mitinglerin meclis önüne taþýnacaðý kaydedildi. Sendikal Platform yetkilileri, polis kayýtlarýna göre 2 Mart mitingine 54 bin kiþinin katýldýðýný da kaydettiler. Sendikal Platform, grevin devam ettiði mahkemeler önünde basýn toplantýsý düzenledi. Platformu oluþturan sendikalarýn baþkanlarý, Mahkemelerde 54. gününe ulaþan grev nedeniyle grevcileri kutlarken, 2 Mart mitingiyle ilgili de deðerlendirmeler yaptýlar. GREV 54. GÜNÜNDE Platform adýna konuþan Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, bir yýlý aþkýndýr sokakta olduklarýný kaydederek, eylem ve mitinglere raðmen hükümetin adým atmadýðýný söyledi. Býçaklý, mahkemeler önündeki grevin 54'üncü gününe ulaþtýðýný, Tapu Dairesi'nin uzun süre kilitlenmesi ve gümrüklerde ek mesai yapýlmamasý eylemlerine karþýn hükümetin "saðýrlarý oynadýðýný" kaydetti. 28 Ocak'ta 40 bini aþkýn, 2 Mart'ta ise bin insanýn sokaklara döküldüðünü, hükümete "ne paketi, ne de sizi istemiyoruz" mesajýnýn verildiðini, ancak hükümetin ve UBP Genel Sekreteri'nin hala daha bunu anlamadýðýný ifade eden Býçaklý, istediklerinin net olduðunu, "dayatýlan ekonomik paket ile yasalarýn geri çekilmesi ve bu ülkenin efendisi olmayý talep ettiklerini" yineledi. Býçaklý, halk kendi ülkesinin efendisi olduðunda sýkýntý varsa fedakarlýk da yapacaðýný kaydederek, hükümete 25 Mart'a kadar süre verdiklerini, bu tarihe kadar hükümetin "ya ekonomik paketi geri çekeceðini ya da istifa edip çekileceðini" kaydetti. Býçaklý, aksi takdirde eylemleri Ýnönü Meydaný'ndan, Meclis'e taþýyacaklarýný söyledi. Zorlamayla dünyanýn hiç bir yerinde kimsenin halka raðmen bir þey yapamadýðýný ifade eden Býçaklý, "halka raðmen bir þey yapmaya çalýþanlarýn ne hale geldiðinin görüldüðünü" belirtti. "Ya bunlarý yapýn ya da sine-i millete gidin" diyen Býçaklý, böylece halkýn kendini yönetebilecek olaný seçebileceðini söyledi. Býçaklý, bugüne kadar Sendikal Platform'un düzenlediði eylem ve grevlerde onurlu mücadele verenleri de kutlayarak, grevdekilerin yanýnda olacaklarýný ve desteklerinin süreceðini söyledi. MÝTÝNGE KATILANLARIN SAYISI 54 BÝN KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan da, ülkede dayatmalara ve halka yapýlan hakaretlere karþý yollarda olduklarýný belirtti. Kaptan, polisin rakamlarýna göre 2 Mart'taki mitinge 54 bin kiþinin eyleme katýldýðýný savunarak, UBP'liler dahil ülkedeki tüm kesimlerin meydanda olduðunu iddia etti. Kaptan, miting sonrasý "herhalde hükümet bir açýklama yapar" dediðini, ancak ayný gün Özelleþtirme Yasa Tasarýsý'nýn hazýr olduðunun ve ivedilikle meclise gönderileceðinin açýklandýðýný belirtti. Kaptan, UBP Genel Sekreteri'nin "ülkedeki nüfusun yüzde 25'inin kamu görevlisi olduðunu" iddia ettiðini, ülkede 17 bin 394 kamu görevlisi ve 7 AKARYAKITA YÝNE ZAM n BENZÝN VE EURODÝZEL FÝYATLARI ORTALAMA 5, MAZOT ÝSE 6,5 KURUÞ ARTTI KTOEÖS GENEL KURULU YAPILIYOR Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS)'ün 42. Olaðan Genel Kurulu bugün yapýlacak. Genel Kurul toplantýsý saat 10.00'da Atatürk Spor Salonu'nda baþlayacak. KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan, nisap saðlanamamasý halinde genel kurulun bir sonraki haftaya erteleneceðini belirtti. MÝTÝNGLER MECLÝS ÖNÜNE TAÞINIYOR Benzinciler Birliði, dünden itibaren akaryakýt fiyatlarýnýn zamlandýðýný bildirdi. Buna göre benzin ve eurodizel fiyatlarýna ortalama 5 kuruþ zam yapýlýrken, akaryakýt zammýndan en fazla etkilenen 6,5 kuruþla mazot oldu. Benzinciler Birliði'nden yapýlan açýklamaya göre 95 oktan benzin 2,45 TL'den 5,7 kuruþ zamla 2,59 TL'ye; 97 oktan 2,49 TL'den 5,6 kuruþ zamla 2,63 TL'ye; mazot 2,29 TL'den 6,5 kuruþ artýþla 2,44 TL'ye; eurodizel 2,51 TL'den 4,8 kuruþ zamla 2,63 TL'ye; gaz yaðý ise 2,30 TL'den 6 kuruþ zamla 2,44 TL'ye yükseldi. Benzinciler Birliði açýklamasýnda, KKTC'deki fiyatlarla Güney Kýbrýs'taki fiyatlar arasýnda kýyaslama da yaparak, KKTC deki fiyatlarýn Güney Kýbrýs'tan yüzde 5-6 daha ucuz olduðunu belirtti. Buna göre KKTC'de 95 oktan benzin litrede 12 kuruþ, eurodizel 13 kuruþ, 98 oktan benzin ise 15 kuruþ daha ucuz. Birlik, Güney'de eurodizelin 1,238 Euro olduðunu, yani 2,761 TL (KKTC 2,630 TL); kurþunsuz 95 oktan benzinin 1,215 Euro yani 2,709 TL (KKTC'de 2,590 TL); kurþunsuz 97 oktan benzinin ise 1,246 Euro yani 2,779 TL (KKTC'de 2,630 TL) olduðunu bildirdi. bin 600 belediye çalýþaný bulunduðunu, bunun toplamýnýn 25 bin ettiðini, genel sekreterin hesabýyla nüfusun 100 bin olmasý gerektiðini, oysa sadece 150 bin seçmen olduðunun açýklandýðýný kaydetti. "Hükümet sorun yaratmak için mi, çözmek için mi var" diye soran Kaptan, Maliye Bakanlýðý'nýn, Nüfus Kayýt Dairesi'nde ek mesai yapýlabilmesi için yazý hazýrladýðýný kaydederek, bunun nedeninin orada eylemde olmalarý nedeniyle mesai sonrasýnda ek mesaiyle iþ yaptýrýlmasý olduðunu söyledi. "Hani ek mesailerde tasarruf yapýlacaktý" diye soran Kaptan, ek mesailer konusundaki düzenlemelere de iþaret ederek, emek sömürüsü yapýldýðýný söyledi. Kaptan, "Bu hükümetin miadý doldu. Koltuklarýný derhal terk etmeliler" dedi. Ýyi niyet göstererek okullarda ve Tapu Dairesi'nde bazý grevleri askýya aldýklarýný söyleyen Kaptan, yargýda ise grevin devam ettiðini, maksatlý çevrelerin kendilerine saldýrmayý býrakarak hükümete gitmelerini söyledi. Sendika olarak dayanýþmalarýnýn sonuna kadar süreceðini söyleyen Kaptan, 54 gündür eylem yapanlarý kutlayarak teþekkür etti. OKULLARDAKÝ GREVLER KALKMADI, ASKIYA ALINDI KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu ise konuþmasýnda, mahkemelerdeki çalýþanlarý 54 gündür verdikleri mücadeleden dolayý kutladý ve okullardaki grevleri kaldýrmadýklarýný, sadece askýya aldýklarýný söyledi. Varoðlu, mahkemelerde grevde bulunan çalýþanlara maddi manevi her türlü desteði vereceklerini ifade ederek, "Bu olayda hep beraberiz, ayrýmýz yoktur. Sendikal Platform içindeki birlikteliklerin yara aldýðý iþlenmek isteniyor. Bu doðru deðildir. Birlik ve bütünlük içindeyiz" dedi. "HASÝPOÐLU ÖÐRETMENÝNÝ HÝÇ DÝNLEMEDÝ " Varoðlu, UBP Genel Sekreteri'nin açýklamalarýný da eleþtirerek, "Öðretmenini dinlemediði ve öðretmeni ders anlatýrken oyun oynadýðý için derslerini anlamadý. Öðretmenini dinlese ikide bir parti deðiþtirmek konumuna gelmezdi" dedi. KTOEÖS Genel Sekreteri Emin Özkalp de, 11 Ocak'tan beri onurlu bir þekilde direndikleri için Mahkeme çalýþanlarýna büyük saygý duyduðunu belirtti. Özkalp, UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'nun, parti deðiþtirmeden önce hükümetin getirdiði yasalara meclis komitesinde hayýr dediðini belirterek, "UBP'ye transfer olduktan sonra ne deðiþti" diye sordu. Özkalp, "Kýbrýs Türkü'nün yolu açýk olacak" diye ekledi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Denktaþ bile beðenmiþ 2 Mart mitingini Kýzýla boyanýnca bayraklarla büyük meydan Ve duyunca yaseminlerin engellendiðini Zevkten dörtköþe olmuþ ne boyun kalmýþ ne gerdan Kalay AKP'NÝN ELÝNÝ RAHATLATANLAR AKP Türkiye'de bu denli pervasýzsa entelektüellerin hakkýný teslim etmek lazým. Gerçekten de çok iyi iþ çýkardýlar. Gerçi, geç de olsa, Türkiye'de körü körüne AKP yandaþlýðý yapan yazarlar, gazeteciler, aydýnlar gerçeði görmeye baþladýlar. Ancak Kýbrýs'ta böyle bir þeyden söz etmek mümkün deðil. AKP'nin eli Kýbrýs'ta bu denli rahatsa, Ferdi Sabit Soyer, Mehmet Ali Talat ve CTP yönetimi sayesindedir, buna bir de CTP'nin peþinden sürüklenen entelektüelleri aydýnlarý eklersek, ortaya bugünkü tablo çýkýyor. Diðer "Anavatan"cýlarý, ya da "Sendikal Platform"u idare eden Özkardaþlarý hiç saymýyoruz bile. CTP'nin verdiði rahatlýðý kimse veremezdi AKP'ye... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik MEYDANDAKÝ BAYRAKLAR... 2 Mart mitinginden sonra Serdar Denktaþ eylemi býraktý... Kaç imza topladý? Topladýðý imzalarý ne yaptý bilemem... Hoþ, çadýr hala yerli yerinde duruyor... Neyse.. 2 Mart mitingi de geçti gitti... Geçen defakinin iki katý insan toplandý alana... Sýðmadý... Ýnönü kalabalýða dar geldi... Sonuç ne oldu anlayan veya anlatabilen varsa beri gelsin... Doldur boþalt... Öfkeyi yükselt, meydanlarý doldur, anlaþýlmayan ve sorunlarýn ilerki günlere taþýnmasýný öðütleyen konuþmalardan sonra meydandakileri daðýt... Ýnsanlarýn rejime öfkeleri var... Gözlerinden anlamak mümkün bunu. Eskiden mitinglerin kalabalýk oluþu miting alanýnda sahneye çýkacak olan þarkýcýlarýn popüler oluþuna baðlýydý... Þimdi hiç de öyle deðil... Sanýrým binde bir bile olsa da, geriye kalanlar hangi þarkýcý veya hangi grubun sahneye çýkacaðýna deðil de, mitingte bir hedefe yönlendirilmeyi bekliyorlar... En azýndan bizimle konuþanlarýn düþünceleri böyle. Aslýnda bizim insanlara karþý önyargýlý olduðumuz zannediliyor. Deðil oysa... Hümanist kesimler varsa bu ülkede emin olun ilk sýralardayýz... Bu kadar kesin ve emin konuþmamýn sebebi de birbirimizi ve en azýndan kendimizi iyi bilmemizdendir... "Ýçi ve dýþý birdir" derler ya, tam da o hesap... Onlara da kýzmak gelmez içimizden... Kimlere mi? Bir televizyon kanalýnda bir program yapýmcýlýðý yakalamýþ birilerine... Gazeteleri okuyor... Beðenmediklerini "Beðenmiyorum" diyerek bir kenara savuruyor ve aklýnca programý izleyenler tarafýndan övgüye layýk görülüyor... "Aman da aman... Nasýl savurdu Afrika gazetesini kenara gördünüz mü?" "Gördüm... Çok beðendim. Oturduðum yerden alkýþladým"... Bu insanlar, kimden ve neden korkuyorsun diyen kiþilerin de olabileceðini söylemediler mi kendilerine? Ýkinci mitingte beklenen hasýl oldu artýk... Nasýl mý? Bizim pankartlarýmýz, bayraklarýmýz toplatýldý... Zorla alýndý ellerimizden... Devletin kolluk gücü polis tarafýndan hem de... Sizi bilmem ama ben hep merak ediyorum. Bu ülke bizim... Bayraðýmýz belli, cebimizdeki kimliðin, pasaportun üzerinde de var hatta amblemi... Ve bizim bayraðýmýzýn ellerimizde yükseliþi yasak! Dahasý, iþgalci dediðimiz bir ülkenin bayraðýnýn dalgalanmasý serbest ve koruma altýnda.. Biz ona da saygý duyarken, onlar bizim bayraðýmýza saygý duymayý bir yana býrakalým, nefretlerin en büyüðünü kusuyorlar! Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýna ifrit oluyorlar... Neticede bayraklarýmýzý topladýlar... Ýþgalcimiz olan Türkiye'nin bayraklarýný özgürlük aradýðýmýz meydanlara doldurdular... Denktaþ da konuþtu sonunda ve "mitingin kavgasýz gürültüsüz olacaðýný bilseydim ben de gelirdim", dedi. Mitinge Denktaþ övgüsü bu... Platform gurur duyabilir yaptýklarýyla... HAMÝTKÖY'DE YANGIN nyangin SIRASINDA EVDE MAHSUR KALAN ERSAN AKTAÞ HASTANEYE KALDIRILDI Lefkoþa'da Hamitköy bölgesinde bulunan bir evde çýkan yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, yangýn sýrasýnda evde mahsur kalan 30 yaþlarýndaki Ersan Aktaþ ambulansla hastaneye kaldýrýldý. "Aldora Sitesi"nde bulunan apartmanlardan blok 16, daire 5'te çýkan yangýnýn nedeni araþtýrýlýrken, yangýn sonucu dairede büyük hasar meydana geldi ve daire neredeyse tamamen yandý. Olayla ilgili polis soruþturmasý sürüyor. 8 MART "Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Yürüyüþü" n DERYA: "AMAÇ TOPLUMSAL CÝNSÝYET EÞÝTLÝÐÝ POLÝTÝKALARININ DA BÝR DEMOKRASÝ VE ADALET MÜCADELESÝNÝN PARÇASI OLDUÐUNU GÖSTERMEK" Bazý siyasi parti ve sivil toplum örgütleri, toplumsal cinsiyet eþitliði talebini "haykýrmak" amacýyla 8 Mart'ta, "Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Yürüyüþü" düzenliyor. CTP-BG Kadýn Örgütü, TDP Kadýn Örgütü, YKP FEM, Yurtsever Kadýnlar Birliði, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý, Belediye Emekçileri Sendikasý, Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý, Meclis Çalýþanlarý Sendikasý, Baraka Kültür Merkezi, Feminist Atölye, Halk Sanatlarý Derneði ve Gençlik Kulübü, Homofobiye Karþý Ýnisiyatif, Kýbrýs Türk Yöneticiler Derneði, Yöneticilik Merkezi, POST Araþtýrma Enstitüsü ve Sosyal Riskleri Önleme Vakfý'nýn ortaklaþa düzenleyeceði yürüyüþ saat 15.30'da Lefkoþa Kuðulu Park'ta baþlayacak. Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Yürüyüþü Organizasyon Komitesi dün KTAMS'da düzenlediði basýn toplantýsýnda, yürüyüþ ve amaçlarýný açýkladý. Toplantýda, Organizasyon Komitesi adýna Doðuþ Deryakýsa bir sunuþ konuþmasý yaptý ve ortak açýklama okundu. DERYA Doðuþ Derya, konuþmasýnda, Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Yürüyüþü düzenlemenin haklý gururu içinde olduklarýný söyledi. Yüreði demokrasi, adalet, eþitlik, özgürlük için atan tüm insanlarýn katýlmasýný bekledikleri yürüyüþün önemli bir adým olduðuna dikkat çeken Derya, bugüne kadar insan haklarý ve özgürlükleri için mücadele verilirken sergilenen birlikteliðin ilk kez toplumsal cinsiyet eþitliðine görünürlük kazandýrmak için oluþturulduðuna dikkat çekti. Derya, "Milliyetçilik, militarist, otoriter düzenlerden nasibini ziyadesiyle almýþ bir ülke olarak toplumsal cinsiyet eþitliði politikalarýný çok geç konuþmaya baþladýðýmýzýn bilinciyle güçlerimizi birleþtirmeye karar verdik" dedi. Doðuþ Derya, amacýn "toplumsal varoluþ mücadelesi verilen bugünlerde toplumsal cinsiyet eþitliði politikalarýnýn da bir demokrasi ve adalet mücadelesinin parçasý olduðunu göstermek ve bu uðurda çaba göstermek olduðunu" kaydetti. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Organizasyon Komitesi üyesi Nazen Þansal, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin ortak açýklamasýný okudu. Yürüyüþe katýlým olmasý için çaðrý yapýlan ortak açýklamada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Yürüyüþünü gelenekselleþtirmeyi ve toplumsal cinsiyet eþitliði talebini yinelemeyi amaçladýklarý kaydedildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DENKTAÞ DA BEÐENDÝÐÝNE GÖRE... Anlamýþtým anlamasýna ama, baba Denktaþ'ý dinleyince bu iþte bir sakatlýk olduðuna artýk hiç kuþkum kalmadý. Rauf bey de beðenmiþ mitingi. Çok baþarýlý ve olumlu bulmuþ. Neden? "Kýbrýs Türk halkýnýn, anavatanýyla arasýna kimsenin girmesine izin vermeyeceði bir kez daha ispatlanmýþ" da ondan! Rauf beyin neþesi yerinde. Keyif ki ne keyif... Zevkten "biddaga" oldu diyeceðim ama buna kimseyi inandýramam ki! "Olaysýz geçeceðini bilseydim ben de mitinge katýlacaktým" diyor. Bütün suç Sendikal Platformda. Yazýk... Keþke bilgilendirselerdi Rauf beyi. Merak etmeyin efendim, deselerdi... Endiþe edecek hiçbir þey yok. Biz polisimiz ve çevik kuvvetimizle birlikte gerekli bütün önlemleri aldýk. Provokatörlere geçit vermeyeceðiz. Yasemin Hareketi'nin hiçbir pankartýný ve Güney Kýbrýs Rum Yönetimi bayraklarýný miting alanýna sokmayacaðýz. Kimden gelirse gelsin Türkiye karþýtý hiçbir pankarta izin vermeyeceðiz. Meydaný Türk bayraklarýyla bir gelincik tarlasýna döndüreceðiz. Deselerdi, o da onbinlerin arasýnda olmaz mýydý? O da eline bir bayracýk alýp Aydýn hanýmla birlikte dalgalandýrmaz mýydý? Yazýk... Deðerlendiremedi bu fýrsatý Sendikal Platform. Bir Türk bayraðý eksik kaldý o "çok baþarýlý" mitingden! Ama ben üzülürüm üzülürüm de neye üzülürüm biliyor musunuz? Denktaþ o mitinge katýlsaydý... Türk bayraðýný sallaya sallaya, "Çav Bella"nýn hemen arkasýndan platforma çýkarýlsaydý... Ve mitingin o en coþkulu anýnda, kendisine Özkardaþ'ýn uzattýðý mikrofonu alýp "Sevgili kardeþlerim, biliniz ki Türkiye olmasa Rum bizi lokma gibi yutar" diye haykýrsaydý... Asýl o zaman baþarýnýn doruðuna ulaþmaz mýydý bu miting?! Erdoðan ve tayfasý da sadece bir "höt" diyerek, "beslemeleri" yola getirdikleri için gururlanmazlar mýydý? Ve not defterimize beþ yýldýzlý bir aferim yazmazlar mýydý? Yazýk... Çok büyük bir fýrsatý kaçýrdýnýz sevgili sendikacý dostlar. Bir dahaki sefere Rauf amcanýzý unutmayýn. Onun endiþelerini, korkularýný giderin. Olaysýz geçeceðine onu inandýrýn. "Sensiz bir bayrak eksiðimiz var" deyin... "Halk, Aydýn haným gibi sizi de o meydanda görmek istiyor" deyin... Rauf amcanýzýn damarýna nasýl gireceðinizi de size ben öðretecek deðilim ya... Evet... 2 Mart mitingi 28 Ocak mitingini ikiye katladý, doðru. Ama o görkemli topluluk, artýk burasýna gelen duygu ve düþüncelerini ifade edecek, haykýracak pankart ve bayraklardan yoksun býrakýldý. Öfkesini, kararlýlýðýný, ne istediðini özgürce ve korkusuzca haykýramadý. Mitingin, en büyük anavatancý Denktaþ'tan bile aferim almasý, baþarýnýn ölçüsünü göstermeye yeter de artar bile.

5 5 Mart 2011 Cumartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Son 3 günde 4 bakan Türkiye'ye gitti Hükümet deðiþikliði söylentileri doðru galiba! Herkes yerini saðlamalaþtýrmaya koþuyor anlaþýlan. Þule Ayer isimli akademisyen, mitinge katýlanlara 100'er dolar verildiðini açýklamýþ. - Eðer gözü kalacaksa ve helal etmeyecekse, 50 dolarýmý hemen kendisine sunabilirim! Zorlu Töre, Dragon Çayý üzerindeki Suluk Barajý'nda inceleme ve araþtýrmalarda bulunmuþ. - Hade Gönyelililerin gözü aydýn Sayýn bakan bütün öðrendiklerini Gönyeli Barajý'nda tatbik edecek, çevreyi ihya edecek. 3. miting 27 Mart'ta yapýlacakmýþ. - Yok yok, 2-3 gün daha bekleyin 1 Nisan'da yapalým Ankara þaka sansýn. 17 yaþýndaki lise öðrencisini pazarlayan Sabahattin Ýlkin'in ihraç kararý olduðu halde uygulanmadýðý ortaya çýkmýþ. -Tamam artýk Yapacaðýný yaptý, ülkeye yeterli zararý verdi, bundan sonra gönül rahatlýðý içinde ihraç edilebilir, yetkililerimiz de kýna yakar! Maliye Bakaný Tatar, ýsrarla "denk bütçe" istiyormuþ. - Tamam yahu Ne kadar eksildiðini söylesin, çýkaralým verelim olsun bitsin bu iþ. Eski Cumhurbaþkanlarýndan Denktaþ, 2 Mart mitingine katýlmadýðýna üzüldü! "Olaysýz geçeceðini bilsem, halkýn egemenliðine sahip çýkmasý için gerçekleþtirdiði mitinge katýlýrdým" dedi. Anlayacaðýnýz olaylardan korkmuþ Denktaþ! Halkýn es kaza egemenliðine sahip çýkmasý halinde, çorbada tuzunun bile bulunmamasý ne büyük talihsizlik! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI HÜKÜMETTE DEÐÝÞÝKLÝK ÇARE MÝ? Baskýlar etkili olmaya baþladý Sýranýn kendisine gelmesini bekleyen milletvekillerinin de dürtüklemesi ile hükümette deðiþikliðe gidiliyor. Futbolda deðiþiklik, maçýn bitmesine az bir süre kala yapýlýr. Politikada da durum böyle mi? Ne dersiniz? Hükümetin 90 dakikasý doluyor mu? Yoksa çoktan doldu da, uzatmalar mý oynanýyor? Kafa kurcalayan soru çok Tatmin edici yanýt yok.. Çözemiyorum Hükümet deðiþikliði Ya da hükümette deðiþiklik yapýlýnca ne deðiþecek ki? Fenerbahçe'nin golcü bir futbolcusu var: Semih. Genellikle maçýn sonuna doðru ve maçýn kaderini deðiþtirmek için oyuna sokulur. Bu nedenle, Semih'in takýma girmesini sabýrsýzlýkla bekler taraftar ve Semih oyuna girdi mi, hepsi umutlanýr. Þimdi söyleyin bakalým Kulübede oturan ve hükümete girince, Semih'in takýma girmesi gibi umut ve heyecan yaratacak bir UBP milletvekili var mý aklýnýza gelen? Düþünün düþünün Öyle ince eleyip, sýk dokumanýza da gerek yok. Ýlk aklýnýza geleni söyleyin Zorlanýyorsunuz deðil mi? Mesela Ejder Aslanbaba Maliye Bakaný olsa Ya da Ýçiþleri Bakaný yapýlsa, neyi yoluna koyacak söyler misiniz? Yanlýþ anlaþýlmasýn Aslanbaba, ilk aklýma gelen isim olduðu için yazdým Geri kalanlardan herhangi biri olsa yine fark etmez. Þerife Haným Saðlýk Bakaný olsa, ilaçlar tükenmeyecek mi hastanede? Yine yanlýþ anlaþýlmasýn Yetersizlik kiþilerde deðil, düzendedir. Bu düzen ya deðiþecek, ya deðiþecek Baþka seçenek yok. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Mitingden sonra kendimi boþlukta hissetmeye baþladým. Bir üçüncüsünü de düzenlesek hiç fena olmayacak. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu AYAKTAYIZ... (Ýstanbul)- Rauf Denktaþ, akþam üstü evde terlik pijama oturup televizyondaki haberleri izlerken kapý çaldý. Tak tak.. Ýçinden, "kim acaba?" diye düþünürken kapý ýsrarlý bir þekilde tekrar çaldý Koltuktan fýrlamasý ile kendini kapýda bulmasý bir oldu. -Kim o? -Of Denktaþ, benim Aydýn, aç kapýyý. -Nasýl geçti hayatým? Bu soruyu sorarken eþinin gözlerine bakýyordu, acaba sorun olmuþ muydu meydanda, diye. -Her þey çok iyi geçti caným. Dünya Kýbrýs'ta hala daha Kýbrýslýtürklerin bitirilemediðini görmüþtür. Umarým bundan sonra bizlere layýk olduðumuz önemi gösterirler. -Olay falan çýkmadý deðil mi Aydýn? O marjinal grup hani anavatanýmýzý üzecek küfürlü pankart falan çekip ortalýðý karýþtýrmýþtý, gelip de ortalýðý karýþtýrmadýlar deðil mi? -Olur mu hiç? Aslan gibi anavatanýmýzýn emrindeki Türk Polisi vardý kapýda. Onlarý anýnda çevirip ellerinde ne varsa aldýlar. Öyle ki adamlarýn ceplerindeki peçeteleri bile topladýlar, olmaya da üzerilerine bir þeyler yazarlar. -Tüh Bunu söylerken dizlerine vuruyordu Denktaþ. -Ne oldu ki dizlerini dövüyorsun? -Olaysýz geçeceðini bilseydim ben de katýlacaktým o mitinge. -Olay çýkmadý ama -Ne amasý? -Amasý þu; o marjinaller yine yaptýlar yapacaklarýný. Pankartlarý anlamlýydý... Dikkat çekiciydi. Ve de mavi beyazdý... Ancak Türk polisi uyanýk. Þak diye uyandý ve anýnda temizledi sahayý. Ancak. -Daha ancaký mý var Aydýn? Ne varsa söyle. -Sen yine de iyi ki gelmedin. -Neden? -Çünkü o küçücük müçücük marjinal falan dediðimiz YASEMÝN Grubu alana girdiðinde kalabalýðý görecektin. Öyle bir tezahürat yaptýlar ki Gelseydin ve coþkuyu görseydin çok üzülecektin, çok. Belki de sen tarihin boyunca bu kadar sevgi görmedin. -Hadi caným. Muhtemelen Denktaþ ile Aydýn haným arasýnda böyle bir konuþma olmadý ama Denktaþ'ýn, "keþke katýlsaydým" sözünü duyduðumda böyle bir senaryo geçti aklýmdan. Düþünün ki o bir lider. Tek baþýna yapmasa da Kýbrýslýtürk toplumunu arkasýndan 1974 ve 1983'e kadar sürükledi. Emir verdi Kýbrýstürkü yaptý. "Evlerinizden ayrýlýn" dedi ayrýldýlar. "Bölgenizden kaçýn" dedi kaçtýlar. "Savaþýn" dedi savaþtýlar. Sürgün olduðu Türkiye'den sandala binerek Erenköy'e çýktýðýnda tüm Kýbrýslýtürkler onu bir kahraman bildiler. Tek baþýna savaþa girse Rum'u periþan edecekti. Öyle bir þeydi yani. Þimdi gelmiþ çýkýþ yollarý týkanan kendi halkýnýn "belki çýkýþý yakalarým" diye çýktýðý meydanlara olay olabilir diye gitmiyor. Ýnönü Meydaný'na "Toplumsal Varoluþ" adýna çýkýlan yolun aslýnda þükran mitingine dönüþtüðünü görsek de halkýn coþkusu ve bilhassa YASEMÝNLERE gösterdikleri ilgi her þeye raðmen gerçeklerin fark edildiðini ve bundan sonra statükocularýn kurduklarý düzenin eskisi gibi yürümeyeceðini çok iyi anlattýlar. -Aydýn be -Efendim Rauf. -Acaba ben de katýlsa mýydým? -Ýyi ki katýlmadýn Rauf Seni gördüklerinde "bizi tüketemedin iþte ayaktayýz" diyebilirlerdi ve sen de üzülürdün

6 Sarkaç Ümit ÝNATÇI LOKUM GÝBÝ MÝTÝNG Kaygýlarýmýzda, kuþkularýmýzda haksýz mýydýk? Yýrtýnýyoruz ama yýrtýndýðýmýzla kalýyoruz. Böyle adalet arayýþý, böyle özgürlüðk ve baðýmsýzlýk iradesi olmaz. Kitleleri çerez gibi biraz ondan biraz bundan toplayarak karþýgelim enerjisini topraða þarj eden meclisteki partilerin ve sendikal platformun büyük bir baþarýsý olarak geçecek tarihe þu 2 Mart Mitigi. Meydan gollifasýna dönüþen mitingi Denktaþ'a da beðendirdik ya... bundan daha büyük mutluluk mu olur? Nereye doðru gittiðimizin fardýnda mýyýz deðil miyiz bilemiyorum; þaþkýným. Böylesi bir teslimiyetçi eðilgenlikle hangi "varoluþ"tan bahsedilebilir ki? Varoluþçu direnç gösterebilmek için önce varlýk gösterebilmenin imgesi olan "kiþi"yi inþa edeceksin. Kiþiliksizliðin üzerine varlýk kurmak saman üstüne kazýk çakmaya benzer. Siz kazýðý samana deðil gurguranýza çaktýnýz bir de utanmadan meydan panayýrlarýnýn adýný "Varoluþ Mitingi" koyarsýnýz. Senden gayrý -baþkabir etkinin güdümünden kurtulmadan varlýk göstermenin varoluþçu iradeyle hiçbir alakasý yoktur. Zaman zaman felsefeye vuran yazýlarýmdan ben bile býktým; þimdi yine burada kavram merkezli bir tartýþma yaratmanýn bir yararý yok içimden sadece lanet okumak gelir. Siyasi görgüsüzlük ve öngürüsüz planlamalarla toplum mühendisliðine soyunmak olsa olsa bizim kýytýrýk siyasetçilerin iþi olur. Bizim ideolojik direncimiz ise onlara tartaklanmasý gereken haylaz çocuk kalkýþmalarýndan baþka birþey deðil. Neye yanýyorum biliyor musunuz? Onbinlerce insanýn aktýðý bir sömürge rejimi meydanýnda kuzu kuzu sömürgeciye, iþgalciye yað çekerek biriken öfkeye zýmpara çekmeye yeltenenlerin yuhalanmadan bir zafer kazanmýþ gibi evlerine gönderilmiþ olmalarýna... Benim karakterim bu tür bir sindirilmiþliði hazmedemiyor. Bizim defterimizi düren iþte bu biribirimizle itiþip kakýþmaktan esas meseleye taný koyamamýzdýr. Paketçiler, parekenteciler, toptancýlar derken siyaseti bir esnaf pazarlýðýna indirgeyenlerin kuracaðý hükümetten bir hayýr gelmez. Hâlâ "Türkiye'siz olmaz" diyenlerin biraz tarih okumalarýnda fayda vardýr. Toplumlar varoluþ kavgasýna giriþirken yaslandýklarý sadece kendi varlýk bilinçleriydi. Dayanýþma baþka, edilgenlik bir baþka durum. Yoksa siz siyaset tarihine yeni bir literatür mu kazandýracaksýnýz ey minder kedileri! Çok evcil ve iyicilsiniz ama fazla gurumyas etmeyin sonunuzun çöplük olacaðý gün çok yakýndýr. Tayyip sizin gibileri permatik gibi kullanýr; önce sinek kaydý bir týraþ sonra da zibil tenekesi... sizler ancak meclisteki oturduðunuz yer kadar, yani kýçýnýzýn kapladýðý yer kadar yer kaplayabilirsiniz siyasi yaþamýmýzda; fazla böbürlenmeyin meydanlarda... Sizden ancak demokrasi biblosu olur efendiler; daha fazla sahte kahramanlýklarla insanlarýn özgürlük ve baðýmsýzlýk adýna besledikleri umutlara ihanet etmeyin!.. Neyse bugünlük bu kadar. Yarýn Pazareki'nde daha asabi bir yazýmla buluþabilirsiniz. N'apalým? Napalm bompasý mý atalým? Siyasilerimiz ödlekliklerinden gereðini yapamýyor iþte!... biz de böyle hallenip duruyoruz. Velhasýl be ahbaplar lokum gibi bir miting oldu; hepimize afiyet olsun. KÝRALIK Kumsal'da bayan öðrenciye eþyalý 3+1 daire TONLARCA EROÝN TÜRKÝYE ÜZERÝNDEN KAÇIRILIYOR ABD Dýþiþleri Bakanlýðýnýn "2011 Uluslararasý Uyuþturucu Kontrol Stratejisi Raporu"nda, Türkiye'nin Güneybatý Asya'dan Avrupa'ya gönderilen uyuþturucunun önemli bir geçiþ rotasý olmaya devam ettiði bildirildi. Türkiye'de uyuþturucu madde kullanýmýnýn da diðer ülkelere göre düþük olduðu bildirilen raporda, Türk güvenlik birimlerinin uyuþturucu kaçakçýlýðýnýn önlenmesine olan güçlü baðlýlýklarýnýn devam ettiði ve bunun gelecekte de devam etmesinin beklendiði belirtildi. Raporda, Türk yetkililerin büyük miktarlarda eroin ve öncü kimyasallar ele geçirmeye devam ettiði, bu ele geçirmelerin miktarý gözönüne alýndýðýnda, Türkiye üzerinden her yýl tonlarca eroinin kaçýrýldýðýnýn sanýldýðý kaydedildi. Türk güvenlik yetkililerinin Avrupa ve ABD kuruluþlarýyla yakýn iþbirliði yaptýðý ifade edilen raporda, 2010 yýlýnda Türk uyuþturucuyla mücadele birimlerinin, Türkiye'den ya da Müteahhitler Tatar'ý ziyaret ettiler Maliye Bakaný Ersin Tatar, Ýnþaat Müteahhitleri Birliði'nin yeni yönetim kurulunu kabul etti. Kabulde ilk sözü alan Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer, yeni yönetim kurulunu tanýtmak amacýyla Bakan Tatar'a bir nezaket ziyareti gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Ziyaretleri kapsamýnda bazý sýkýntý ve sorunlarýný da dile getireceklerini belirten Gürcafer, ziyaretleri tamamlamalarýnýn ardýndan ilgili bakanlýklarla teknik düzeyde bir çalýþma baþlatma ENGELLÝLERÝN TALEPLERÝ BULUTOÐLULARI'NA VERÝLDÝ Engelsiz Ýnisiyatifi temsilcileri, Lefkoþa Türk Belediye (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'ný ziyaret etti. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Engelsiz Ýnisiyatifi Sözcüsü Mehmet Erdoðan, ziyarette, engellilerin taleplerini içeren mektubu Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'na verdi. Cemal Bulutoðlularý, görüþmede yaptýðý konuþmada, Engelsiz Ýnisiyatifi'nin önemli bir misyon üstlendiðini belirterek, belediye olarak engelli haklarýna önem verdiklerini söyledi. Belediye olarak son dönemde kaldýrýmlarýn engellilere uygun bir Türkiye üzerinden uyuþturucu kaçýrmak için uluslararasý havaalanlarýný kullanan kaçakçýlarýn sayýsýndaki artýþla mücadele etme konusunda bir dizi çaba baþlattýðý, bu programýn baþlatýldýðý Ocak 2010'dan bu yana 133 kuryenin tutuklandýðý ve 329 kilogramýn üzerinde yasadýþý uyuþturucu maddenin ele geçirildiði, bu rakamlarýn bir önceki yýla göre keskin bir artýþa iþaret ettiði bildirildi. Hükümetin, uyuþturucuyla mücadele faaliyetlerine önemli miktarda finansal ve insan kaynaðý aktardýðý belirtilen raporda, sýnýrlardaki kontrollerde birçok giriþim ve yeniliklerin son birkaç yýlda tamamlandýðý ifade edildi. Raporda, Türkiye'nin Batý Avrupa'ya kaçýrýlan büyük miktarlarda eroin için geçiþ noktasý olmaya devam ettiði, Türkiye'de yerleþik kaçakçýlar ve komisyonlarýn, Türkiye içindeki ve dýþýndaki uyuþturucu kaçakçýlarý, laboratuvar iþletmecileri ve kara para aklayanlarla birlikte çalýþtýðý belirtildi. talebinde olduklarýný söyledi. Ülke ekonomisinin içinde bulunduðu zor duruma dikkat çeken Gürcafer, birlik olarak kendi ayaklarý üzerinde duran bir ekonomi yaratmak için gerekli katkýyý koymaya hazýr olduklarýný sözlerine ekledi. Maliye Bakaný Ersin Tatar da, Ýnþaat Müteahhitleri Birliði yönetimine görevlerinde baþarýlar dileyerek, Ýnþaat Müteahhitleri Birliði'yle diyalog ve iþbirliðine her zaman açýk olduklarýný vurguladý. þekilde yapýlmasý için gerekli önlemleri aldýklarýný belirten Bulutoðlularý, iþyerleriyle alýþveriþ merkezlerinin engellilere uygun hale getirilmesi için gerekenin yapýlacaðýný, bu kurala uymayan iþ yerlerinin ise iþ yeri izinlerini yenilememe yönüne gidileceðini söyledi. Engelsiz Ýnisiyatifi'nin güzel iþlere imza attýðýný belirten Bulutoðlularý, inisiyatif üyelerini kutladý. Bulutoðlularý, engelli bireylere tüm dünyada olduðu gibi en iyisini sunmak istediklerini ifade ederek, LTB Meclisinin ilk toplantýsýnda bu yönde kararlar alacaklarýný söyledi. GÜNLÜK "BENÝM ÇOCUKLARIMIN SORUNLARINI ANKARA ÇÖZEMEZ" Recep Tayip Erdoðan'ýn Düsseldorf'da Türklere hitaben yaptýðý konuþmada Almanya'da büyüyen Türk çocuklarýnýn önce iyi Türkçe öðrenmeleri gerektiðine dair sözlerini, sadece Alman basýný deðil, Alman Yeþiller Partisi Eþbaþkaný Cem Özdemir de eleþtirdi. Özdemir, yaptýðý açýklamada, "Benim çocuklarýmýn sorunlarýný Ankara çözemez, Ankara önce kendi sorunlarýný çözsün. Almanya'da yaþayan çocuklarýn sorununu Ankara deðil, Berlin çözebilir" dedi. Almanya'da doðan Türk çocuklarý için "Önce Türkçe, uyuma evet, asimilasyona hayýr" diyen Tayyip Erdoðan, herhalde dünyayý Türkiyeli Kürtlerin "anadil"inden ve AKP Hükümeti'nin "Kürtçe" karþýsýnda takýndýðý tavýrdan habersiz zannediyor. Asimilasyondan söz edince, ona Türkiye'deki Kürtleri, Kýbrýs'taki Kýbrýslýtürkleri hatýrlatabileceklerini bile düþünemiyor belli ki... Özdemir'in "Anlamýyorum, Almanya'ya gelirken danýþmanlarý tarafýndan hiç mi hazýrlýk yapýlmýyor?" diye sormasý yine de tuhaf. Son zamanlarda kendisini Ortadoðu'nun "padiþahý" zanneden Tayyip beyin, danýþmana ihtiyacý yok ki... DEÐÝÞEN BÝRÞEY YOK Ýþte toplumumuzdaki tüm kesimlerin övgüsünü kazanan 2 Mart mitinginden sonra da herhangi bir þey deðiþmedi. Hükümette ayný tas, ayný hamam... Hatta mitingin yapýldýðý sýralarda özelleþtirme yasasýna ivedilik bile kazandýrarak mitinge meydan okudular adeta. Bu kadar kiþi meydana toplanýyoruz da neden hiçbir sonuç alamýyoruz acaba? Hiç düþündünüz mü? EN BÜYÜK MÝTÝNG Sendikal Platform yetkilileri mitinge katýlým sayýsýný 54 bin olarak açýkladý. Polis Genel Müdürlüðü ise, açýklanan rakamlarýn gerçeði yansýtmadýðýný öne sürüyor, ancak kendisi herhangi bir rakam açýklamýyor... Tartýþmaya ne gerek var? Kýbrýs tarihinin en büyük mitingi iþte... GÖNÜLLÜ HALK Sendikal Platform'da bulunan tüm sendikalarýn toplam üye sayýsý 15 bini geçmez. Eðer katýlým 54 bin ise, demek gelenlerin çoðu üye olmayan halktan... Katýlýmcý tüm partilerin katýlan üye sayýsý da 5 bin civarýnda... BAHAR DEVRÝMÝ Hükümete 25 Mart'a kadar süre tanýmýþ sendikalar... Devrim bahar devrimi olacak demek! Týrnak... "Toplumsal varoluþ dediðimiz þeyin de eðer önünde ona sebep olanlar koþarsa burda bir yanlýþlýk yok mu sizce deðerli sendika liderleri? Bu partilerin liderlerinden hiçbir özeleþtiri almadan kürsülere çýkarýp alkýþlatýyorsunuz. Bunlarý en iyi siz tanýrsýnýz... Tek dertleri saltanat..." Mehmet HASGÜLER (Kýbrýs) "Ortadoðu kaynarken inisiyatifi alamamanýn hüsranýný yaþarken, tutun ki üç yüz bin kiþilik Kýbrýs Türk halký ile açýktan ve dobra dobra kavga edecek siyaset ortamlarý yaratabiliyor." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Miting günü en tuhafýma giden þey, TC Lefkoþa Büyükelçiliði binasýna giden yollarýn kalkanlý polislerce kapatýlmasýydý. Yaya gidiþimize bile izin vermediler. Binaya çelik kapý yaptýrýlmýþ. Bir zamanlar, o binaya giriþte ne koruma, ne polis, ne de kapý vardý. Hey gidi günler hey! Koca TC devleti 'þiddet, saldýrganlýk bilmeyen' Kýbrýslýtürkler'den çekinmiþ!" Fatma AZGIN (Yenidüzen) "Aloooooo! Sesimizi duyuyor musunuz? Devletin tepesine 60 binlerin, 70 binlerin sesi geliyor mu? Yoksa odalarýnýz ve makam araçlarýnýz ses geçirmediðinden mi bu kadar habersiz duruyorsunuz?" Çiðdem DÜRÜST (Star) Günün Kahramaný MEHMET ÖZKARDAÞ Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, 2 Mart mitingi ile ilgili olarak yaptýðý deðerlendirmede, Türkiye'deki medyadan þikayetçi oldu ve mitingin yanlýþ yansýtýldýðýný söyledi. Mitingin 'demokratik olgunluk' içerisinde geçtiðini söyleyen Özkardaþ, "Bizlerin ne Türkiye devletiyle, ne de halkýyla hiçbir sorunumuz yoktur" dedi. Özkardaþ'ýn þu sözleri de oldukça ilgi çekici oldu: "Bizleri Türkiyeli, Kýbrýslý diye ayýrmak isteyenler veya demokratik taleplerimizi 'Kýbrýslý Türkler Türkiye'ye karþý savaþ açtýlar, Türkiye'yi istemiyorlar' gibi hayal ürünü söylemlerle kendi siyasetlerine malzeme yapamazlar." Þunu da hatýrlatalým. Mehmet Özkardaþ TC kökenli bir yurttaþýmýzdýr.

7 5 Mart 2011 Cumartesi Maðusa Çevre Platformu'ndan devlete dava nmaðusa ÇEVRE PLATFORMU, KANSEROJEN OLDUÐU SAVUNULAN SERBEST LÝMAN'DAKÝ BEYAZ KUM ÝÇÝN DEVLET ALEYHÝNE DAVA AÇIYOR Maðusa Çevre Platformu, Serbest Liman'a boþaltýlan atýk niteliðindeki kanserojen olduðu iddia edilen beyaz kum (kuvartz- silica) nedeniyle devlet makamlarý hakkýnda dava açýyor. Platform, atýk maddelerin karaya ithalinin suç olduðuna iliþkin yasada açýk hüküm olmasýna raðmen izin verdikleri gerekçesiyle Çevre Koruma ve Limanlar daireleri aleyhine pazartesi günü Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde dava dosyalayacak. Platform adýna Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir de Lefkoþa Kaza Mahkemesi önünde basýna yaptýðý açýklamada, KKTC'nin kanser vakalarý açýsýndan dünyada üst sýrlarda bulunduðunu, bunun nedenlerinden bazýlarýnýn da Gazimaðusa Serbest Limaný'nda yer alan yanlýþ faaliyetler ve termik santral bacalarýndan çýkan dumanlar olduðunu savundu. Gazimaðusa Serbest Limaný'na Aðustos 2010'da dökülen cam sanayinde kullanýlan beyaz kuma atýfta bulunan Doðan Sahir, söz konusu beyaz kumun kanserojen madde olduðu bilinen silica (silisyum dioksit SiO2) olduðunu savundu. "Dünyanýn kabul etmediði atýklar KKTC tarafýndan kabul ediliyor" diyen Sahir, ayrýca söz konusu beyaz kumun sahile boþaltýlmasý amacýyla lüks bir otel tarafýndan satýn alýndýðý duyumu aldýklarýný da kaydetti. Sahir, TAK'a verdiði bilgide ise, cam Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý (GKK), doðal hayatý korumak, erozyonla mücadele, doða ve aðaç sevgisiyle çevre bilinci kazandýrmak amacýyla Ýskele Boðaz'ýnda geleneksel "Aðaçlandýrma Bayramý" etkinliði düzenledi. Adýna yaraþýr bayram havasýyla gerçekleþtirilen etkinlikte, Ýskele ve Gazimaðusa bölgelerinden 66 okul, ülke genelinden 29 dernek ve çevre halkýndan oluþan 3 bin çevre gönüllüsünün katýlýmýyla Harnup Fabrikasý yanýndaki alana 4 bin, ülke genelinde ise yaklaþýk 16 bin fidan dikimi gerçekleþtirildi. Törenin gerçekleþtirildiði alanda fidan çukurlarý, KKTC ve Türk bayraklý balonlarla donatýldý. Aðaç ve çevre bilincine dikkat çeken pankartlar asýldý. ve elektronik sanayide kullanýlan söz konusu maddeye Mýsýr'dan Ýtalya'ya taþýndýðý sýrada deniz suyu bulaþtýðýndan hiçbir ülke tarafýndan kabul edilmediðini, uluslararasý deniz yasalarýna göre yükleme kaðýdý olan yüklerin boþatma kaðýdý da olmasý gerektiðinden denize de boþaltýlamadýðýný ve sonuçta atýk niteliðindeki yükün KKTC'ye býrakýldýðýný anlattý. Platform Temsilcisi Avukat Hasan Daðlý da, "atýk maddelerin karaya ithalinin suç olduðunun" Çevre Yasasý'nda yer aldýðýný, davayý bu yasadan hareketle açacaklarýný belirtti. Daðlý, söz konusu beyaz kumum kanserojen madde olduðu iddialarýnýn ise açacaklarý davanýn diðer bir bacaðýný oluþturacaðýný kaydetti. Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (Güç- Sen) temsilcisi Hüseyin Müezzin ise, Gazimaðusa Serbest Limaný'na Aðustos 2010'da boþaltýlan 3 bin 500 ton aðýrlýðýndaki beyaz kumun 7 ay boyunca üzeri açýk bir þekilde muhafaza edildiðini anlattý. Söz konusu maddenin Aralýk 2010'da bir iþletme tarafýndan sahile kum niyetine boþaltýlmak üzere satýn alýndýðý yönünde ellerine bilgi geldiðini belirten Müezzin, söz konusu maddenin içerisinde saðlýk için tehlikeli olduðu bilinen Silica maddesi bulunduðu yönünde ellerinde raporlarýn bulunduðunu kaydetti. Müezzin, Baþbakanlýk Müsteþarý Ömer Köseoðlu'nun kendilerine, Türkiye'den kum hakkýnda ikinci bir tahlil sonucu beklediklerini aktardýðýný ifade etti. Müezzin, Köseoðlu'na, kumun silica olduðunu belgeleyen ve bu maddenin de kanserojen olduðunu gösteren rapor ve bilgileri sunduklarýný kaydetti. 3 BÝN ÇEVRE GÖNÜLLÜSÜ 16 BÝN FÝDAN DÝKTÝ 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI GÝYOTÝNLE BAÞIMIZI VURUN... Köþklüçiftlik'ten arayan bir vatandaþýmýz bölgede baz istasyonlarýnýn çoðaldýðýný söyledi. Müracaat ettiði tüm makamlarýn kendisine sýrtlarýný çevirdiklerini söyleyen vatandaþýmýz "bizi kanser edeceðinize giyotinle baþýmýzý uçurun" diyor. "Ben Köþklüçiftlik'ten arýyorum. Pegasus Havayollarý bürosu üstünde ilk zamanlar bir baz hattý vardý. Daha sonra bu dört adete çýktý. Aynýlarýndan Yaðcýoðlu apartmanýnda da vardýr. Baz istasyonlarý ile sarýlmýþ durumdayýz. Ýki günden beridir aramadýðým makam kalmadý. Kimse bizi kaale almýyor. Belediyeyi arýyorum. Biz ilgilendirmiyor, baþka makamlarý arayýn diyorlar. Telefon Dairesi'ni arýyoruz, bir bakalým ne olacak diyorlar ama ilgilenmiyorlar. Müdür Bey eþgulmüþ... Müdür Yardýmcýsý içeride yokmuþ... Ýþ yapmak istemezler. Bayýndýrlýk Ulaþtýrma Bakanlýðý'na telefonla baþvuruyoruz. Onlar da ayný. Kimse bizim bu saðlýk sorunlarýmýzla ilgilenmiyor. Ne yapabileceðimizi þaþýrdýk. Ben buradan çaðrý yapýyorum. Ey hükümet edenler, ey yetkililer, bizim iþimizi bizi kansere uðratarak bitirmeyin. Sarayönü'ne bir giyotin getirin. Ve bu giyotinle baþlarýmýzý vurdurun." BÝZÝ SEVENLER DE VAR... Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz, Türkiye'de tedavide olduðu sýrada yaþadýklarýyla ilgili þunlarý söyledi. "Ben Kýbrýslý bir vatandaþým. Türkiye'de tedavide idim. Türkiye'de taksicilerin Kýbrýslýlara yapmýþ olduðu davranýþlarý okudum, duydum. Bu davranýþla kötü davranýþlar idi. Ancak tümü de ayný deðildir. Bu kötü davranýþlara ben de birþey eklemek istiyorum. Tedavi gördüðüm hastahaneden taburcu oldum. Orada bulunan taksicilerden birisini çaðýrdým. Beni hastahaneden alýp havaalanýna götürdü. Ödemem gereken rakam 34 TL tuttu... Türkiye gibi yerde bu rakam önemli bir rakamdýr. Þoför benim Kýbrýslý olduðumu anladý. Sordu da zaten ve ben de söyledim. Bana 'Biz de size yapýlanlarý benimsemiyoruz ve sizlerin yanýndayýz' dedi. Ben de, o ve onun gibilere buradan teþekkür etmek istiyorum. Bizim için iyi düþünenler de olduðu bilinsin... YATIRIMLARI YAPILMADI... Ýlknur Soysal isimli bir vatandaþýmýzýn þikayeti de Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý'yla ilgili. "Adým Ýlknur Soysal. Ben 3,5 yýldýr Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý'nda çalýþmaktaydým. 21 Þubat 2011'de iþ azlýðý nedeniyle durduruldum. Ýþsizlik aylýðý için Sosyal Sigortalara gittim. Orada öðrendim ki 19 ay Ýhtiyat Sandýðým ve Sosyal Sigortam yatýrýlmadý. Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý'na tekrar müracaat ettim. Hürrem Tulga benden zaman istedi. Israr edersem þikayetimi dosyalamayacaklarýný söyledi. Ancak beni iþ azlýðý nedeniyle durdurduktan sonra yerime 2 kiþi aldý! Bu nasýl iþ azlýðýdýr? Ben Yönetim Kurulu'ndan maðduriyetimin derhal giderilmesini talep ediyorum. Hükümet Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý'na iþyerilerini denetlemek yetkisi vermiþti. Kendi iþyerlerini bile denetlemeyenler, baþka yerleri nasýl denetleyecekler?" BÝZÝM DUVAR VATAN MÝLLET ÖZKARDAÞ Bizim Mandra Denktaþ'ýn "Bu kadar baþarýlý olacaðýný ve olaysýz geçeceðini bilseydim ben de mitinge katýlýrdým" þeklindeki açýklamasýndan sonra vatandaþlar 2 Mart mitinginin baþarýlý olup olmadýðýný, ya da ne ölçüde baþarýlý olduðunu tartýþmaya baþlar. Büyük bir çoðunluk, en büyük anavatancý Denktaþ'tan bile aferim alan bir mitingin amaç ve hedefleri açýsýndan baþarýlý olduðunu söylemenin mümkün olmadýðýný belirtirken, sokaktaki adam "28 Ocak için Erdoðan'dan özür diledik. Ýþte o kadar" diye imalý imalý söylenir.

8 8 5 Mart 2011 Cumartesi Kalem Yalçýn Okut ÝTÝRAZ VE ÝTAAT 2 Mart mitinginde Ankara'nýn K. Kýbrýs'ta uyguladýðý kolonyalist asimilasyoncu politikalarýna itiraz edenler de vardý, o politikalara itaat edenler de Ýtaat edenler, yað çekenler bildik þükrancý yalakalardýr. Ýtiraz edenler ise, yine bilindiði üzere, baþta Yasemin Hareketi olmak üzere KTÖS ve çeþitli radikal gruplardý. Ýtaatçilerin tüm gayretlerine raðmen, 2 Mart mitinginden dünyanýn da Türkiye'deki etkili medyanýn da aldýðý mesaj Erdoðan'a ve AKP hükümetine bir ihtar daha çekildiði yönündedir. BM GENEL SEKRETERÝ RAPOR HAZIRLADI Derviþ Eroðlu ve Dimitris Hristofyas dün ara bölgede yeniden buluþtu. Kýbrýs sorununa çözüm bulunmasý amacýyla sürdürülen görüþmelerde liderler dün "Yönetim ve Güç Paylaþýmý" baþlýðý altýnda 1.5 saati aþkýn bir görüþme gerçekleþtirdi. BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim görüþme sonrasý yaptýðý açýklamada, liderlerin dostça bir ortamda "yönetim ve güç paylaþýmý" baþlýðý üzerinde görüþtüklerini ve bundan sonra 9 Mart Çarþamba günü saat 11.00'de yeniden bir araya geleceklerini söyledi. Buttenheim, her iki liderin özel temsilcileri Kudret Özersay ve Yorgo Yakovu'nun da 8 ve 11 Mart tarihlerinde görüþeceklerini açýkladý. Buttenheim, Genel Sekreter'in Kýbrýs'la ilgili raporu hakkýnda görüþ alýþ-veriþi yapýlýp yapýlmadýðý sorusuna ise, "Hayýr, sadece raporu aldýklarýný ve halihazýrda okumakta olduklarýný teyit ettiler" yanýtýný verdi. EROÐLU Derviþ Eroðlu, Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un Kýbrýs ile ilgili raporunu detaylý incelemediðini ancak ilk bakýþta dengeli gibi görüldüðünü söyledi. Eroðlu, Dimitris Hristofyas ile görüþmeden dönüþünde yaptýðý açýklamada, "Ýlk izlenim olarak dengeli bir rapor gibi görünüyor" dedi ve detaylý açýklamanýn raporun bütününün incelenmesinden sonra yapýlacaðýný kaydetti. Eroðlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un Kýbrýs raporunu dünkü toplantýya hazýrlýk çalýþmalarý nedeniyle detaylý inceleyemediðini, ilk bakýþta þikayetçi olmadýðý raporla ilgili detaylý incelemenin yapýlacaðýný söyledi. Eroðlu, Hristofyas ile dün "Yönetim ve Güç Paylaþýmý"ný görüþmeye çalýþtýklarýný, bu baþlýk altýnda vatandaþlýk konusunun da gündeme geldiðini ifade ederek, bu konuya çarþamba günkü toplantýda devam edileceðini belirtti. Eroðlu, taraflarýn "Yönetim ve Güç Paylaþýmý" konusunda önerilerini karþýlýklý olarak birbirine verdiðini hatýrlatarak, özel temsilcilerin daha sonra bu öneriler üzerinde durduðunu, liderlerin de özel temsilcilerin üzerinde konuþtuðu konularý ele aldýðýný kaydetti. Eroðlu, Yönetim ve Güç Paylaþýmý ile vatandaþlýk konusunu gelecek haftaki liderler buluþmasýnda görüþmeye devam edeceklerini belirtti. HRÝSTOFYAS Dimitris Hristofyas, Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban'ýn dün BM Güvenlik Konseyi üyelerine sunduðu raporun "kötü olmadýðýný" söyledi. Rum radyosu RÝK'in haberine göre, Derviþ Eroðlu'yla görüþmesinin ardýndan Baþkanlýk konutuna dönüþünde gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Hristofyas, BM Genel Sekreteri Ban'ýn, "Kýbrýs aidiyetli müzakereler ve BM'nin yardýmcý unsur rolünde ýsrarcý olduðunu" ifade etti. Ban'ýn, iki toplumun Kýbrýs sorununa müzakereler çerçevesinde çözüm bulmasý gerektiði üzerinde durduðunu da dile getiren Hristofyas, Genel Sekreter'in raporunda iki lidere de hitap ettiðini kaydetti. Eroðlu'yla dün gerçekleþtirdikleri görüþmede vatandaþlýk konusunun ele alýndýðýný da ifade eden Hristofyas; kendilerinin görüþlerini sunduðunu ve Kýbrýs Türk tarafýnýn yanýtýný beklediklerini ekledi. KTHY ÇALIÞANLARININ ÇADIRINI ZÝYARET ETTÝLER Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoþa Ýlçesi, eski KTHY çalýþanlarýnýn kurduðu çadýrý ziyaret ederek, çalýþanlara destek belirtti. CTP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoþa milletvekilleri ve ilçe yöneticilerinden oluþan heyetin ziyaretinde konuþan Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Ali Seylani, KTHY çalýþanlarýnýn daha fazla maðdur edilmelerine göz yumulmamasý gerektiðini vurguladý. Seylani, KTHY'nin UBP'nin beceriksiz politikalarý sonucu batýrýldýðýný iddia etti ve iþsiz kalan çalýþanlarýn maðduriyetinin ekonomik kriz koþullarýnda daha da aðýrlaþtýðýna iþaret etti. Seylani, devletin bu insanlarý sahipsiz býrakmamasý gerektiðini kaydetti. ÝTTAATÇÝLER KALKANI Öyle görünüyor ki, Kuzey Kýbrýs'ta bundan sonraki muhalif hareketler karþýlarýnda önce Ýtaatçi yalakalarý bulacaklardýr. Ankara'daki egemenler kendilerine yönelen mýzrak uçlarýnýn karþýsýna yerli 'Ýtaatçiler Kalkaný'ný koymayý 'baþarmýþ' görünmektedirler Fakat bu 'baþarý' da geçici bir halüsinasyondur, sanal bir baþarýdýr. Yarýn, paket ve özelleþtirmeler uygulamaya baþlanýnca ve de birçok Kýbrýslý çalýþan sokaða atýlýnca, iþsizliðe ve açlýða mahkûm edilince Ýtirazcýlarýn Ýtaatçilere galebe çalacaðý açýktýr. Zaten, Ýtaatçilerin durumu çok açýktýr ki 'klinik bir vaka'dýr. Celladýna aþýk olma sendromudur Ýtaatçilerin kodamanlarýnýn altlarýna bakýn, çoðunluðun kýçý bokludur; ya ganimetten ya da ayrýlýkçý statükodan köþe olmuþlardýr. Bu devran sürsün, maaþlar ve diðer kýyaklar gelsin hayalindedirler. Onlar dünyadan o denli habersizdirler ki, her þeyin sonlu olduðunun, hiçbir þeyin ilanihaye sonsuza kadar süremiyeceðinin bile ayýrdýnda deðillerdir. Hukuk, hak, adalet vb kavramlar onlarýn kitaplarýnda yoktur. Bu kavramlardan haberleri bile yoktur. Varsa-yoksa, 'sadece bugün ve hep bana' diye özetlenebilir hayat felsefeleri. Zaten birçoðu savaþ suçlusudur. Gün gele yargýlanacaklarýný bile akýllarýna getiremiyorlar; ya da þuur altlarýnda o korku vardýr da, yargýlanma gününü ötelemek için þükran çekerek TC kolluk kuvvetlerinin süngüleriyle hep burada kalmasýný, hep kendilerini korumasýný, pisliklerini örtmesini dilemektedirler. Atlantik Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na kadar isyan eden ve diktatörlerini deviren ayaklanmalardan bile der çýkartamýyorlar. VE GONDOLEZZA RÝCE Ve, karþýnýzda vaktiyle George W Bush'un Dýþiþleri Bakaný olan Gondelezza Rice!.. Bayan Rice, 7 Aðustos 2003'te Washington Post gazetesinde yazdýðý "Transforming The Middle East" baþlýklý yazýsýnda, bölgede bulunan 22 devletin rejimlerinin, sýnýrlarýnýn ve haritalarýnýn deðiþtirileceðini anlatýyordu. Ýlginçtir; (aslýnda ilginç bile deðil, bayattýr): Bayan Rice'ýn yazýsýnda belirttiði bölge, Osmanlý döneminde Batý'nýn Ortadoðu diye adlandýrdýðý eski Osmanlý topraklarýdýr; biraz da Ýran ve Afganistan. Ve genel orak hepsi de petrol ve diðer yer altý zenginliklerine sahiptir. Irak ve Afganistan iþgalini zaten gerçekleþtirmiþti Dünya Jandarmasý ABD. Þimdi sýra diðer eski Osmanlý topraklarýnda Biz buralarda, yok Türkiye'ye hakaret, yok et-týrnak hamasetine itiraz ve itaatsizlik yaptýk diye topa tutulurken dünyada ve bölgemizde neler oluyor Dünya Jandarmasý ABD bölgemizde yaygýn bir savaþ baþlatýrsa baþarabilir mi?.. Zor ihtimal Biz Ýtirazcýlar, Jandarma'ya çoktan itiraz etmiþtik Gayleyi Ýtaatçiler çeksin!..

9 5 Mart 2011 Cumartesi 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar MESLEÐÝ BIRAKMAYI DÜÞÜNDÜM Nedim Þener günlerdir "Beni de alacaklar" diye feryat ediyordu. Komplo ihtimaline karþý mahkemeye baþvurdu, yazýlar yazdý. Yani gözaltý göstere göstere geldi. Þimdi bilgisayarýndan çýkanlar, yaptýðý telefon konuþmalarý ile algýmýzdaki gazeteci Nedim gidecek, yerine örgüt üyesi Nedim gelecek. Ýkna olmaya hazýr mýsýnýz? Kimimiz korkudan, kimimiz þüpheyle sessiz kalabilir, ama dünyadaki hiçbir gazeteci örgütü, Nedim Þener'in terörist olduðuna inanmaz. Nedim ile ilgili geliþmeleri seyrederken bir baþka gazeteci ile ilgili haber ajanslara düþtü. Mirgün Cabas'ýn da Muhsin Yazýcýoðlu'nun helikopterini telefonla arayarak düþürme iddiasý ile 'þüpheli' sýfatýyla yargýlanmasý istendi. Durumumuza gülmek isterdim, ama aðlamaktan baþka çaremiz yok. Ne yapmalýyýz, söyleyin! 20 yýldýr gazeteciyim. Dün ilk kez mesleði býrakmayý düþündüm. Hâlâ da düþünüyorum. Cüneyt ÖZDEMÝR (Radikal) DÝPNOT Forbes Türkiye, ''En Zengin 100 Türk'' listesini açýkladý. Mehmet Emin Karamehmet, 4 milyar dolarlýk servetiyle ''en zengin Türk'' oldu. GAZETECÝLER TUTUKLANDIYSA BENÝM GÜNAHIM NE ULAN TARÝH 30 OCAK, 2010 Dünkü son görüþlmeden sonra da ortak bir açýklama yapýlmadý ve herþey BM Genel Sekreteri Ban'a kaldý... Mehmet Ali Talat'ýn ortak açýklama umudu Ban'da... Gözden kaçmayanlar... ÇEKÝLÝN DA ADNAN GEÇECEK Bu kadar "varoluþ" muhabbeti yeter. Kýlavuzlarý "ikiyüzlü" olan bir "varoluþ mitingi"nden kaç yüzlü bir "yokoluþ" çýkar, bunu hesaplayalým þimdi. Binbir türlü var olma yöntemi varsa, binbir türlü de yok olma yöntemi vardýr. Ýþgal altýnda yalakalarýn çaresi tükenmiyor nasýlsa. Ýster Özkardaþ ile "var ol" sür polisleri Yaseminlerin üstüne, ister Adnan Eraslan ile "var ol" seyret Yaseminlerin üstüne yürüyen polisleri... Yol açýn polis kardeþler da Adnan Eraslan Kýbrýs Türkünü "varoluþ"a götürecek... Breh breh breh... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Özellikle seçim dönemlerinde Ankara'nýn tarafsýz davranmasý ve vatandaþlarýmýzýn seçim tercihini yönlendirmelerin etkisi altýnda kalmaksýzýn yapabilmesi gerekir. Serdar DENKTAÞ VÝRGÜL... CEMAATE DOKUNANI YAKARLAR Türkiye çalkalanýyor. Özellikle Ahmet Þýk ile Nedim Þener'in "Ergenekon"cu diye tutuklanýp götürülmesi, büyük infial yarattý. Hrant Dink cinayetini araþtýran Nedim Þener'i ve "Kontrgerilla ve Ergenekon'u Anlama Kýlavuzu" isimli kitabý yazan Ahmet Þýk'ý "darbeci" ilan eden zihniyet Ergenekon soruþturmasýnýn ne olmadýðýný da çok iyi aþikar etti. Ahmet Þýk'ýn tutuklanmasýnýn sebebi henüz yayýnlanmayan "Ýmamýn Ordusu" adlý kitabýymýþ mesela. Demek ki, Ergenekon soruþturmalarýnýn esas hedefi Fethullah Gülen Cemaati'ne dokunanlarý kodese týkmak. Cemaatlerine dokunmayýn, yakarlar, ona göre... "Hiçkimse yargýnýn tasarruflarýndan dolayý bize fatura kesmeye kalkýþmasýn. Biz savcý da deðiliz, hakim de deðiliz, avukat da deðiliz." Recep Tayyip ERDOÐAN (TC Baþbakaný) Ertuðrul Kürkçü bianet.org ta yazdý: Ergenekon koðuþturmasý kokuþmuþtur Demek Ahmet Þýk ve Nedim Þener Ergenekon Terör Örgütü mensubu... Demek Mirgün Cabas telefonla helikopter düþürdü... Ortada Ergenekon koðuþturmasý diye bir hukuki süreç bulunmadýðý, özel yetkili savcýlýklar eliyle adalet peþinde koþulamayacaðý, herhalde bundan daha açýk bir biçimde ilan edilemezdi. Ýki yýl önce henüz Ergenekon koðuþturmasý böylesine zývanasýndan çýkmamýþ göründüðü sýrada þu soruyu sormuþtum: (...)1970 lerden beri yeraltý faaliyetleri, cinayet sabotaj ve suikastlarda iþbirliði içinde olanlar bu soruþturmalar kapsamýnda ortaya çýkartýlacak mý? Mazlumlarýn haklarý iade edilecek, kurbanlarýn yakýnlarýna tazminat ödenecek mi? Kýsacasý adalet yerini bulacak mý? Adil bir yargýlama yapýlacak mý? Yargý önüne çýkarýlanlara bakarsak bu soruya evet cevabý vermek için elle tutulur bir nedenimiz var sayýlmaz. Henüz bu soruþturma kapsamýnda yargý önüne getirilen tek þiddet olayý Cumhuriyet gazetesinin bombalanmasý; yargý önüne çýkarýlmýþ KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu olanlar arasýnda iki emekli orgeneral dýþýnda bir darbe için elinde güç bulundurmuþ halen görevi baþýnda hiç kimse yok ve kanýt olarak onlarýn boþ konuþmalarýndan oluþan milyonlarca sayfalýk telefon dinlemesi çözümü var.(...) Ahmet Þýk ve Nedim Þener in Ergenekon mensubu olduklarý iddiasýyla gözaltýna alýnmalarý bir tek þey gösteriyor: Ergenekon koðuþturmasý ifsat etmiþtir. Türkçesi, kokuþmuþtur. Ergenekon koðuþturmasý, bu koðuþturmanýn ortaya çýkarmasý gerektiði halde çýkartmaktan kaçýndýðý asli faillerin peþinde koþan namuslu, haysiyetli araþtýrmacý gazetecileri vuran bir silaha dönümüþtür. Ergenekon koðuþturmasý, Devrimci Karargah ve KCK koðuþturmalarýnýn yanýsýra, Türkiye nin politik panoramasýný yeniden dizayn etme, yeni dönemin politik itibar skalasýný düzenleme hakkýný kendisinde görmeye baþlayan bir cemaat in hasýmlarýna doðrulttuðu politik-güvenlik operasyonlarýdýr. Bundan böyle bu ve benzeri operasyonlara muhatap kýlýnmanýz için hukuksal olarak bir suç sürecinde yer almýþ olmanýz, hatta bir suç la iliþkilendirilebileceðiniz bir þüphenin mevcudiyeti bile gerekmez. Burada önemli olan politik konumunuz, Türkiye nin politik topoðrafyasýnda tuttuðunuz yer ve bu yerdeki etkinliðinizdir. Muhafazakarlýk ve din ile soluk alýnýp verilmeye baþlanan sermaye egemenliðinin yeni politik ve manevi atmosferinde cemaat in yükseliþini ve iktidarýnýn icrasýný sýnýrlayacak bir güç ve etki oluþturuyor musunuz? Sorunuzun cevabý evetse sýranýn bir gün kendinize geleceðinden emin olabilirsiniz. Ya da Necmettin Erbakan ýn veya Muhsin Yazýcýoðlu nun cenazesinde safa girmemiþ, hu çekmemiþ, helvasýný yememiþ, arkasýndan iyi bilirdik dememiþ kim varsa, Ergenekon koðuþturmasýna konu olursa þaþýrmamalý. Mezbahadaki koyunlar gibi sýra bekleyip beklememek herkesin meþrebine kalmýþ ama Ahmet Þýk ve Nedim Þener in okurlarýnýn bu namuslu ve mesleðinin hakkýný veren gazetecilerle dayanýþmalarýný beklemek hakkýmýz. (Bu yazý Ertuðrul Kürkçü nün 04 Mart 2011 tarihinde bianet.org sitesinde yayýmlanan Ergenekon Kokuþurken baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

10 10 5 Mart 2011 Cumartesi SABAH Bizi istemiyorlar Kuzey Kýbrýs'ta yeni bir miting yapýldý, bu sefer daha fazla kiþi katýldý. Sloganlar ve pankartlar þöyle: "Ayþe evine dön! AKP, yakamýzdan elini çek! Biz Kýbrýs Türkü'yüz, sen kimsin? Ýþgale son! Talimatla yönetilmeye hayýr! Kurtarýldýk mý anam benim? Kendi evimizin efendisi olmak istiyoruz! Bu memleket bizim, biz yöneteceðiz! Kýbrýs'ýn ayrý bir ülke olduðunu kabul et, dost kalalým!" Geçen mitingte "Kurtarýldýk mý? Hass..." pankartý da açýlmýþtý. Kibar çocuklar bunlar. Bu sefer Kýbrýs Rum bayraklarý (daha doðrusu, ortadan kalkmýþ olan 1960 Cumhuriyeti'nin) bayraðý da açýlmýþ, engellenmiþ. Görüldüðü gibi, bizi istemiyorlar. Ýstedikleri, 1960 düzenine geri dönmek. Ýstedikleri, güneyle yeniden birleþip"otomatikman" AB vatandaþý olmak. Oraya bizim gibi eziyet çekerek deðil, kestirmeden girmek. Artýk kolay kolay bir Grivas, bir Sampson çýkamayacaðýný, eskisi gibi onlarý "kesemeyeceðini" de biliyorlar. "AKP'ye karþý" gibi görünüyorlar ama aslýnda "Türkiye'ye karþý" davranýyorlar. Görünür bir gelecekte Yunanistan'la savaþ korkusu ortadan kalkmýþ olduðuna göre, Kýbrýs'ýn bizim için stratejik önemi falan da kalmamýþtýr. En iyisi oradan çekilmek ve bir daha da dönüp bakmamaktýr. Seçim öncesi MHP oylarýný apartmak ve bu partiyi meclise giremeyecek oy düzeyine düþürmek için "milliyetçi söylemlere" yaslanan baþbakan, seçim sonrasý oluþacak yeni dönemde bu gerçeði de görecektir. Çekilelim, ama giderken onlara þunu da söyleyelim: Sakýn bir daha baþýnýz sýkýþýrsa bizi çaðýrmayýn, bir gece ansýzýn gelmeyiz. ROBERT ELLIS Engin Ardýç Arap liderlere halklarýnýn sesine kulak vermeleri tavsiyesinde bulunan Erdoðan, Kýbrýslý Türklerin gösterilerini görmüyor, seslerini duymuyor. 28 Ocak'ta bölünmüþ Kýbrýs'ýn bölünmüþ baþkenti Lefkoþa'nýn Türk kesimindeki Ýnönü Meydaný'nda 40 bin kiþinin katýldýðý bir gösteri düzenlendi. Göstericiler, Kuzey Kýbrýs'ý yöneten Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP), Türk hükümetiyle kamu harcamalarýnda kesinti yapýlmasý konusunda anlaþmasýný protesto etti. Gösteri sadece Kýbrýslý Türklerin Türkiye'nin iþgalinden duyduðu rahatsýzlýðý deðil, Kuzey Kýbrýs'ýn Türkiye'ye baðýmlýlýðýný da açýða vurdu. 1974'teki Türk müdahalesinin ve adanýn yüzde 37'sinin iþgalinin ardýndan 1983'te adanýn kuzeyi, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) adýyla baðýmsýzlýðýný ilan etti. Fakat baðýmsýzlýðý Türkiye'den baþka tanýyan yok. Baðýmsýzlýk bir yanýlsamadan ibaret, zira kuzeyin ekonomisi Türkiye'ye baðýmlý. Ýhracat ithalattan çok daha az; þu an meyve ve sebze ihtiyacýnýn yüzde 80'i Türkiye'den karþýlanýyor. 'Kýbrýs'ý Kýbrýslýlara býrakýn' Kamu harcamalarý, Kýbrýs Türk ekonomisinin yüzde 70'ini oluþturuyor ve bütçesinin yüzde 40'ýný Türkiye tamamlýyor. AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana Türkiye'nin KKTC'ye katkýsý üçe katlandý ve geçen yýl 600 milyon dolar baðýþ yapýldý, ki bunun yarýsý devletçiðin bütçe açýðýný kýsmen kapatmak için kullanýldý. Fakat açýðýn büyük kýsmý yerli yerinde duruyor; bu nedenle Kýbrýslý Türklerle kemer sýkma politikasýna dair anlaþma yapýldý. Kýbrýs'tan sorumlu Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, protokolün uygulanmamasý halinde Kuzey Kýbrýs'ýn iflas edeceðini söyledi. Bu ekonomik önlemler, geçen aðustosta Kuzey Kýbrýs'ta genel greve yol açtý; grevle baþlayan süreç, ocak ayýnda sadece kesintilere deðil, Türk iþgaline karþý çýkan kitlesel bir gösteriyle sonuçlandý. Gösterideki sloganlar arasýnda Türkiye'nin Kýbrýs'ý Kýbrýslýlara býrakmasý yönünde açýk mesajlar da vardý. Kuzey Kýbrýs, bu tür bir ayaklanmayý ilk kez tecrübe etmiyor. Temmuz 2000'de "Bu Ülke Bizim" sloganý çerçevesinde kitlesel bir gösteri yapýlmýþtý. BM'ye, dönemin Kýbrýs Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'ýn ve Türkiye'nin konfederal politikasýna karþý federal bir çözüm bulunmasý talebiyle mektup gönderildi. Gösteriler, TOPLUMSAL VAROLUÞ MÝTÝNGÝ Özkardaþ: Türkiye'de yanlýþ yansýtýlýyor Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, mitingdeki söylemlere kulak vermeyenlerin, Kýbrýs Türk halkýna ihanet edecekleri gibi, Türkiye ile var olan sevgi baðlarýnýn da zayýflatýlmasýna neden olacaðýný savundu. Özkardaþ, 2 Mart'ta gerçekleþtirilen "Toplumsal Varoluþ Mitingi"yle ilgili yazýlý açýklamasýnda, mitingin Kýbrýs Türk halkýna yakýþýr, demokratik olgunluk içerisinde gerçekleþtiðini söyledi. Miting meydanýnda yapýlan konuþmalarýn Türkiye'deki birçok görsel ve yazýlý basýnda doðru algýlanmadýðýný savunan Özkardaþ, Kýbrýs Türkü'nün "artýk kaldýramadýðý nüfus konusunun çözümü", "kendi kurumlarýnýn baþýnda olmak istemesi", "dayatma paketlere karþý olduðu", "Anavatanla iliþkilerin iki devlet esasýnda olmasý" ve "çözüm ve izolasyonlarýn kaldýrýlmasý" için miting yaptýðýný yeniden vurgulama gereði duyduðunu belirtti. 2002'de de devam etti ve Þubat 2003'te Denktaþ'ýn istifasýný isteyen bir mitingle zirveye ulaþtý. Vaktiyle "Türkiye ne derse onu yaparým" diyen Denktaþ devrildi ve bir patlamayý önlemek için güney sýnýrý açýldý. Bir yýl sonra da Kýbrýslý Türklerin yüzde 65'i yeniden birleþmeyi öngören Annan Planý lehinde oy kullandý. Denktaþ'ýn yerine, Kýbrýs Rum muadili Dimitris Hýristofyas gibi sendika hareketinde yetiþen Mehmet Ali Talat geçti. Mevcut görüþme turlarýnýn baþladýðý Eylül 2008'den önce iki lider, tek egemenlik ve birleþik Kýbrýs vatandaþlýðý meselelerinde prensipte anlaþtý, fakat Derviþ Eroðlu'nun geçen nisanda Talat'ýn yerini almasýndan bu yana söz konusu Özkardaþ, "Tüm bunlarý istediðimiz için de bizlere hakaret edilmesini, 'Kýbrýslýlar Türkiye'yi istemiyorlar', 'bizi sevmiyorlar', 'Bize defol' diyorlar gibi asýlsýz söylemleri ve hakaretleri kabullenemiyoruz. Bizlerin ne Türkiye Devletiyle, ne de halkýyla hiçbir sorunumuz yoktur" dedi. Mehmet Özkardaþ, þöyle devam etti: "AKP Türkiye deðildir. AKP'nin politikalarýna ve bizlere yapýlan aþaðýlamalarýna karþý çýkmak, her hükümet deðiþikliðinde bizlere uymayan deðiþken gömlekler giydirilmesi sonucu geldiðimiz noktaya baþkaldýrýþýmýz bizleri yönetmekten aciz olan UBP hükümetine ve dayatmalarda bulunan AKP'ye karþýdýr. Bizleri Türkiyeli, Kýbrýslý diye ayýrmak isteyenler veya demokratik taleplerimizi 'Kýbrýslý Türkler Türkiye'ye karþý savaþ açtýlar, Türkiye'yi istemiyorlar' gibi hayal ürünü söylemlerle kendi siyasetlerine malzeme yapamazlar." Kýbrýslý Türklere kulak týkamayýn anlaþma ortadan kalktý. Eroðlu, yeni Kýbrýs'ýn iki ayrý devletten oluþmasý gerektiðinde ýsrarlý. Bu nedenle BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Hýristofyas'la Eroðlu arasýnda 26 Ocak'ta Cenevre'de yapýlan görüþmede, Eroðlu'na üzerinde anlaþýlan meselelerden çark edip etmediðini sordu ve eðer ettiyse BM'nin konumunu yeniden gözden geçireceðini söyledi. Türkiye resmi olarak BM'nin federal devlet kriterine baðlýlýðýný belirtiyor, fakat hükümetin söylemi farklý. Çiçek, iki ayrý devlet ve iki eþit halkýn, Kýbrýs sorununun çözümü olduðundan dem vuruyor. Türkiye'nin Kýbrýs'taki gösteriye tepkisi sert oldu. Baþbakan Tayyip Erdoðan, bunu göstericilerin yanýna býrakmayacaðý tehdidi savururken, Kýbrýslý Türklere Türkiye'nin baðýþlarýna baðýmlý olduklarýný hatýrlattý. Öte yandan "Stratejik çýkarlarým var" diyerek, Türkiye'nin Kýbrýs'la ilgili gerçek niyetlerini açýða vurdu. 1956'da hükümetin Kýbrýs danýþmaný olan Nihat Erim bölünmeyi tavsiye etmiþ, zira Türkiye'nin adanýn bütünü üzerinde hak iddia edemeyeceðini söylemiþti. Türkiye'nin o zamandan beri çarpýcý bir tutarlýlýkla izlediði politika bu. Yunan cuntasýnýn 1974'te Devlet Baþkaný Makaryos'u devirme teþebbüsü, Türkiye'ye müdahale fýrsatý verdi ve iþgalden sonra Kýbrýs Türk nüfusu, anavatandan gelen çok sayýda yerleþimci nedeniyle azýnlýk durumuna düþtü. Erdoðan hiç vazgeçmeyecek Türkiye, BM ve AB'nin askerlerini çekmesi yönündeki sürekli çaðrýlarýna kulak týkarken, Baþbakan Erdoðan da þunu söyledi: "Türkiye, Kuzey Kýbrýs'ýn bir santiminden bile vazgeçmeyecek." 2 Mart'ta Kýbrýs'ta yeni bir 'toplumsal varoluþ' gösterisi yapýlacaðýný öðrenen Ankara, Türkiye'nin ekonomik paketinin mimarý olan Halil Ýbrahim Akça'yý Kýbrýs'a 'büyükelçi' atayarak karþýlýk verdi. Kýbrýs Türk gazetesi Afrika, Akça'yý 'eyalet valisi' diye nitelerken, Türk gazetesi Hürriyet 'Kuzey Kýbrýs'a demir yumruk' manþetini attý. Kahire'deki gösterilerin ardýndan Hüsnü Mübarek'e halkýn sesine kulak verme tavsiyesinde bulunan Erdoðan, belki Kýbrýs konusunda da kendi tavsiyesine kulak vermeli. (Yunan gazetesi Kathimerini, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye Deðerlendirme Grubu Danýþmaný, 1 Mart 2011) GÜNEYDEN... MUDUROS'UN ARACI SOYULDU, BELGELER KAYIP Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn danýþmaný ve damadý Nikos Muduros'un aracýnýn soyulduðu, aracýn içerisinden Muduros'a ait cüzdanýn yaný sýra, içerisinde belgelerin bulunduðu dosyalarýn da çalýndýðý bildirildi. Fileleftheros ve diðer gazeteler, Muduros'un aracýnýn Salý günü Güney Lefkoþa'nýn "Lakadamya" semtinde park halinde bulunduðu sýrada camý kýrýlmak suretiyle soyulduðunu yazdýlar. Habere göre araçtan, içerisinde belgeler olan bir dosya ve bir taþýnabilir depolama aygýtýnýn (USB) yaný sýra, Muduros'a ait, içerisinde 70 Euro, bir kredi kartý ve kimlik kartý da bulunan cüzdan çalýndý. DAÜ'NÜN ICOGRADA ÜYELÝÐÝ TEPKÝ YARATTI Doðu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) Uluslararasý Grafik Tasarým Dernekleri Konseyi'ne (Icograda) üye olduðu, bu durumdan haberdar olan Rum üniversiteleri yetkililerinin Icograda'ya þikayette bulunduðu bildirildi. Politis gazetesi "Grafik Gafý - Ýþgal Bölgeleri Üniversitesi ICOGRADA'nýn Yeni Üyesi" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde; DAÜ'nin söz konusu konseye üyeliðinin geçtiðimiz hafta kabul edildiðini ancak konseyin DAÜ'nün "yanlýþ adres" verdiðini fark etmediðini iddia etti. ÝÞSÝZLÝK VE ENFLASYON ORANLARI Güney Kýbrýs'ta iþsizlik oranýnda Þubat ayýnda artýþ gözlemlendiði, enflasyon oranýnýn ise küçük bir düþüþ yaþamasýna karþýn ayný düzeylerde kalmayý sürdürdüðü ifade edildi. Politis ve diðer gazeteler, Rum Ýstatistik Enstitüsünün dün yayýnladýðý verilere dayanarak, Þubat ayýnda iþsizlik oranýnýn geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 24.5 arttýðýný, remi kayýtlý iþsiz sayýsýnýn 29 bin 806 olduðunu yazdýlar. Bu oranýn Ocak ayýnýn iþsizlik oranýndan ise yüzde 3.08 fazla olduðunu belirten gazete, uzun süreli iþsizlik durumunun endiþe yarattýðýný ifade etti. Öte yandan Güney Kýbrýs'ýn Þubat ayý enflasyon oranýnýn ise, bir önceki aya göre az bir düþüþle yüzde 2.78 olarak gerçekleþtiði belirtildi. Gazete, Þubat ayýnda en büyük fiyat artýþýnýn yüzde 10.1 ile alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde gerçekleþtiðini vurguladý. LÝMASOL'DAKÝ BÝR KAZIDA ÝNSAN KEMÝKLERÝ BULUNDU Limasol merkezinde, kalenin bulunduðu bölgelerde yürütülen iyileþtirme ve altyapý çalýþmalarý sýrasýnda eski bir uygarlýða ait olduðu sanýlan insan kemikleri bulunduðu bildirildi. Politis gazetesinin haberine göre, kemiklerin bulunmasý sonrasýnda çalýþmalara ara verildi ve bölgede Rum Arkeoloji Dairesi mensubu arkeologlar kazý çalýþmalarý baþlattý. Gazete, ilk düþünceye göre kemiklerin orta çaðdan kalma olduðunun düþünüldüðünü belirtirken bugüne kadar gerçekleþtirilen altyapý çalýþmalarýnda baþka tarihi eserlere de rastlandýðýný, önemli görülenlerin arkeologlar tarafýndan çýkarýldýktan sonra çalýþmalarýn devam ettiðini ifade etti. PATLAYICI MADDE VE UYUÞTURUCU ÝMALAT DEPOSU Limasol'un "Omonya" semtinde, tutuklu bulunan bir þahsa ait depoda arama yapan Rum polisinin, patlayýcý madde ve uyuþturucu imalatýnda kullanýlabilecek kimyasal maddeler ele geçirdiði bildirildi. Politis ve diðer gazeteler, geçtiðimiz hafta ABD vatandaþlarýnýn banka hesaplarýnýn boþaltýlmasýna karýþan ve tutuklanan 30 yaþýndaki bir Kýbrýslý Rum'a ait olan depoda dün arama yapýldýðýný, polisin para yerine tehlikeli kimyasal madde bulduðunu yazdýlar. Habere göre depoda bulunan maddeler arasýnda amonyak, aseton ve ne olduðu bilinmeyen pek çok madde yer alýrken, polis araþtýrmalarýný sürdürüyor.

11 5 Mart 2011 Cumartesi 11 DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... Kaddafi bomba yaðdýrýyor Libya'da Devlet Baþkaný Muammer Kaddafi'ye baðlý güçlerin Brega ve Ecdebiye kentlerini bir kez daha bombaladýðý bildirildi. El Arabiya televizyonu, Kaddafi'ye baðlý güçlerin ülkenin doðusunda, petrol terminallerinin bulunduðu Brega kentini bombaladýðýný duyurdu. Kaddafi güçleri, Brega kentini Çarþamba günü bombalamýþtý. Kaddafi'nin oðlu Seyfülislam dün yaptýðý açýklamada, Brega'nýn isyancýlarý korkutmak ve petrol tesislerinin denetimini geri almak için bombalandýðýný söylemiþti. Reuters, ayrýca bir savaþ uçaðýnýn, Ecdebiye kentinde isyancýlarýn kontrolündeki bir askeri üssü hedef aldýðýný bildirdi.el Cezire televizyonu, Libya'nýn doðusundaki petrol bölgesi Ras Lanuf ve Zaviye kentlerinde Kaddafi'ye baðlý güçlerle muhalifler arasýnda çatýþmalar çýktýðýný bildirdi. Güvenlik güçleri, yabancý gazetecilere de engel oldu. Orada bulunan yaklaþýk 130 gazetecinin faaliyetleri yetkililerce izleniyor. Libya'da yönetim karþýtý gösterilerin baþlamasýndan bu yana düzensiz olan internet de Trablus ve Bingazi'de tamamen kesildi.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. FÝLELEFTHEROS: Roucek, mitingin verdiði mesajý anlamadý n ROUCEK: "KIBRISLI TÜRKLERÝN MÝTÝNGDE VERDÝÐÝ MESAJI AP'A GÖTÜRECEÐÝM" Avrupa Parlamentosu Baþkan Yardýmcýsý ve Kýbrýslý Türklerle Yüksek Seviye Temas Grubu Baþkaný Libor Roucek, "Kýbrýslý Türklerin mitingde verdiði mesajý" Avrupa Parlamentosu'na (AP) götüreceðini söyledi. Fileleftheros gazetesi ise Roucek'in bu mesajý anlamadýðýný iddia etti. Fileleftheros gazetesi Ledra Palace toplantýlarýna katýlan Kýbrýslý Türk ve Rum siyasi partilerin, Avrupa Parlamentosu'ndaki Kýbrýslý Türklerle Yüksek Seviyede Temas Grubu yetkilileriyle birlikte dün Larnaka'daki Hala Sultan Tekkesi'ne yaptýklarý ziyaretle ilgili habere yer verdi. Gazetenin "Temas Grubu Adanýn Yeniden Birleþmesini Ýstiyor... Rum ve Kýbrýslý Türk Partiler Larnaka'da" baþlýklarýyla aktardýðý ve heyetin temaslarýna yer verdiði haberine göre heyet üyeleri yaptýklarý açýklamalarda, Kýbrýs sorununa son verilmesi ve her iki tarafa da "eziyet veren" sorunun çözülmesi temennilerini dile getirdiler. Habere göre Yunan AP Milletvekillerinden Nikos Salavrakos, Temas Grubu'nun rolüne deðinerek, Temas Grubu'nun AP'daki mevcudiyetinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve "Arkadaþlarým olan ve Rumlarla da dost olduklarýna inandýðým Kýbrýslý Türklere, Rumlarla birlikte birleþik ve ilerleyen bir Kýbrýs'ta yaþayabilmelerine yönelik bir yöntem bulmalarý için yardým etmek istiyorum" þeklinde konuþtu. TEMAS GRUBU: "KIBRISLI TÜRKLER AB ÝLE RUMLARIN YARDIMINA ÝHTÝYACI VAR" Öte yandan Haravgi gazetesi ise, yukarýdaki baþlýk altýnda aktardýðý haberinde, Avrupa Parlamentosu Baþkan Yardýmcýsý ve Kýbrýslý Türklerle Yüksek Seviye Temas Grubu Baþkaný Libor Roucek'in, "Kýbrýslý Türklerin farklý bir dil konuþtuklarýný, fakat Kýbrýslý olduklarýný ve ülkelerinin Türkiye deðil, Kýbrýs olduðunu" söylediðini yazdý. Temas Grubu'nun Kýbrýslý Türk ve Rum siyasi partilerle gerçekleþtirdiði görüþmede açýklamalarda bulunan Roucek, binlerce Kýbrýslý Türkün yaptýðý mitinglerin açýk bir mesaj verdiðini ve "Kýbrýslý Türklerin, AB ile Rumlarýn yardýmýna ihtiyacý olduðu" yönünde olduðunu iddia ettiði bu mesajýn, Temas Grubu tarafýndan AP'a götürüleceðini ifade etti. Temas Grubu'nun Kýbrýs'ý ziyaret etme hedeflerinden birinin, Kýbrýslý Türklerle temas yapmak ve KKTC'de yapýlan mitingler çerçevesinde Kýbrýslý Türklerin neler hissettiðini anlamak olduðunu belirten Roucek, "Kýbrýslý Türklerin durumunu ve önceki gün yapýlan mitingin, duygularýnýn bir yansýmasý olduðunu biliyorum" dedi. Gazete Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan ile Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Alpay Durduran'ýn açýklamalarýna da yer verdi. MESAJI ANLAMAMIÞ Öte yandan Fileleftheros gazetesi, KKTC'de yapýlan mitingle ilgili bir haberinde, Temas Grubu'nun da mitingi izlediðini kaydederken, Roucek'in "mitingde verilen mesajý anlamadýðý" ve "Türkiye'ye yönelik gönderilen mesajlarý deðil, Kýbrýslý Türklerin AB'nin yardýmýna ihtiyacý olduðuna yönelik" mesajý AP'a götüreceði yorumunda bulundu. Haber, diðer gazetelerde þu baþlýklarla yer aldý: Politis gazetesi: "AB'ye Mesaj" Alithia gazetesi: "Kýbrýslý Türklerin Mesajý Avrupa Parlamentosu'na" MÝTÝNGÝN YANKILARI SÜRÜYOR Politis: Tayyip i bekliyorlar Ergenekon'un son dalgasýnda gazetecilerin gözaltýna alýnmasý medyanýn sabrýný taþýrdý... Gazeteciler sokaða indi Dün Taksim Meydaný'nda toplanan binlerce gazeteci, gözaltýlarý protesto için Tünel'e yürüdü. Yürüyüþte "Gazetecilere özgürlük", "Faþizme karþý omuz omuza", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Bugün Ahmet, Nedim, yarýn kim?" sloganlarýnýn yazýlý olduðu döviz ve pankartlar dikkat çekti. Kalabalýk, "Ahmet, Nedim onurumuzdur". "AKP elini medyadan çek" þeklinde sloganlar attý. Gazeteciler Galatasaray'dan meydana yürüyerek basýn açýklamasý yaptýlar. Bazý gazeteciler aðýzlarýna siyah bant çekerek, basýna uygulanan baskýyý protesto etti. 25 basýn örgütünün organize ettiði yürüyüþte yapýlan basýn açýklamasýnda ise "ABD'deki kadar basýn özgürlüðü olsaydý biz bu meydanlarda toplanmazdýk. Eðer özgürlük olsaydý meslektaþlarýmýz gözaltýna alýnmazdý" denildi. Açýklamada 61 gazetecinin þu anda cezaevlerinde olduðu, 3 bin kadar gazeteci hakkýnda da dava açýldýðý vurgulandý. "Gözaltýna alýnanlar derhal serbest býrakýlsýn" "Ergenekon soruþturmasý" kapsamýnda gözaltýna alýnan gazeteciler Ýstanbul'da sorgulanýyor. IPI, DÝSK, AB Komisyonu ve ABD Dýþiþleri Bakanlýðý da gözaltýlara tepki gösterdi... Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda gazeteci ve yazarlarýn ev ve bürolarýna yapýlan baskýn sonrasý Yalçýn Küçük, Nedim Þener, Ahmet Þýk ve Eren Sait Çakýr gözaltýna alýndý; Ankara'da gözaltýna alýnan Doðan Yurdakul, Mümtaz Ýdil, Coþkun Musluk, Müyesser Yýldýz ve Ýklim Kaleli Bayraktar Ýstanbul'a götürüldü. Gözaltýlara gazetecilik örgütleri, sendikalar ve yurtdýþýndan tepkiler sürüyor. IPI: GÖZALTINA ALINANLAR DERHAL SERBEST BIRAKILSIN Uluslararasý Basýn Enstitüsü (IPI), Dünya Basýn Kahramaný ödülünü almýþ "Milliyet" muhabiri Þener'in de aralarýnda bulunduðu "çok sayýda gazetecinin gözaltýna alýnmasýndan derin endiþe duyduklarýný" açýkladý. IPI Direktörü Alison Bethel McKenzie "Mesleðini yerine getirdiði için hiçbir gazeteci tutuklanmamalý, cezalandýrýlmamalý, hapsedilmemeli, taciz edilmemelidir; muhalif görüþlerini bildirmek de buna dahildir, mesleklerini icra ettikleri gerekçesiyle gözaltýna alýnan gazeteciler derhal serbest býrakýlmalýdýr" dedi. AB Komisyonu üyesi Stefan Füle, yaptýðý açýklamada "AB Ýlerleme Raporlarý'nda gazetecileri hedef alan çok sayýda davanýn ve nüfuz kullanýlarak medyaya uygulanan baskýnýn basýn özgürlüðüne zarar verdiði dikkat çekiyor" dedi ve ekledi: "Türkiye'deki mevzuat, ifade özgürlüðünü Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ve AÝHM kararlarýna uygun þekilde güvence altýna almýyor. Türkiye'nin acilen basýn özgürlüðünün icrasýný kayda deðer þekilde iyileþtirmek için yasal çerçeveyi deðiþtirmesine ihtiyaç var." ABD Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Philip Crowley ise "Türkiye'deki gidiþattan kaygýlarýmýz var. Yetkililerle temaslarý sürdürüyoruz. Bu konularý çok yakýndan takip edeceðiz" dedi.(bianet.org) Rum basýný, KKTC'de önceki gün gerçekleþtirilen mitinge iliþkin haberlere geniþ yer vermeyi dün de sürdürdü. Fileleftheros "Ankara Kulaklarýný Çekiyor - Baðýþ Davranýþlarý Yüzünden Yine Kýbrýslý Türkleri Suçladý - 25 Mart'a Kadar Süre - Papulyas 'Umut Iþýðý' Görüyor" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, KKTC'de önceki gün gerçekleþtirilen mitingin artçý sarsýntýlarýnýn Türkiye'den geldiðini, Türkiye'nin kendisine yöneltilen eleþtirileri kabul etmeyi reddettiðini öne sürdü. Gazete, Türkiye Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn yaptýðý açýklamalarý yansýttýðý haberinde, "Türkiye'nin Kýbrýslý Türklerle çatýþma ortamýný sürdürdüðü" yorumunda bulundu. Gazete ayrýca, Kýbrýslý Türk sendikacýlarýn Türkiye ve KKTC hükümetine 25 Mart'a kadar süre tanýdýklarýný da belirtti. Öte yandan gazete, KS EDEK Baþkaný Yannakis Omiru'nun önceki gün Yunanistan Cumhurbaþkaný Karolos Papulyas'ý Atina'da ziyaret ettiðini ve görüþmede KKTC'deki mitinglerin de gündeme geldiðini yazdý. Habere göre Omiru görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada; Papulyas'ýn Kýbrýslý Türklerin eylemlerini "umut ýþýðý" olarak nitelendirdiðini söyledi. Omiru; "Kýbrýslý Türklerin mitingde ekonomik mesajlardan ziyade siyasi mesajlar gönderdiklerini ve Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn kendilerine hakaret ettiðini varsaydýklarýný" iddia ederek, "Kýbrýslý Türk toplumunun vasilik altýnda olmasý ve Kýbrýslý Türkler için ölüm anlamýna gelen kolonizasyonun devamýnýn, Kýbrýs Türk unsurunun bitiþi anlamýna geleceði konusunda artýk görüþ birliðinin bulunduðunu" öne sürdü. Omiru ayrýca, 1974 Barýþ Harekatý öncesinde Kýbrýslý Türklerin sayýsýnýn 124 bin olduðunu, bugün bu sayýnýn 85 bin civarlarýnda olduðunun tahmin edildiðini de iddia etti. Diðer gazeteler mitinge iliþkin haberlerini þu baþlýklarla yansýttýlar: Haravgi: "Kýbrýs Türk Sendikal Platformu Açýkladý - Önlemler Kalkmazsa Eylemlere Devam - Derviþ Eroðlu Sakinleþme Ýstiyor". Simerini: "Baðýþ: 'Geveze Azýnlýktan Baþka Bir Þey Deðil' ". Politis: "Tayyibi Bekliyorlar - Sendikalardan 'Hükümete' 25 Mart'a Kadar Süre - Sadece Baðýþ Konuþtu". Alithia: "Baðýþ Kýzdý". BAF'TA TOPLU MEZAR BULUNDU Baf'ýn Konya (Konia) köyü yakýnlarýnda yapýlan kazý çalýþmalarýnda 1964'te Kýbrýslý Rumlarca öldürülen Kýbrýslý Türklerin gömülü olduðu tahmin edilen toplu mezar bulundu. Politis gazetesi, haberinde, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi tarafýndan, Konya köyünün giriþinde yer alan bir bölgede son birkaç gündür gerçekleþtirilen kazýlarda, 14 Þubat 1964 tarihinde Baf'ta öldürülen 4 Kýbrýslý Türk'e ait olduðuna inanýlan kemiklere rastlandýðýný yazdý. Söz konusu kemiklerin yaþlarý 18, 27, 36 ve 40 olan dört Kýbrýslý Türk erkeðe ait olduðunun düþünüldüðünü ancak kesin verilerin yapýlacak DNA testi sonrasýnda ortaya çýkacaðýný ifade eden gazete, bölgenin ulaþýlmasý zor bir yerde olmasý ve kemiklerin yüzeye yakýn bulunmasýndan ötürü kazýlarýn elle devam ettiði, bu sebepten dolayý da çalýþmalarýn geç ilerlediðini belirtti. Gazete ayrýca, Kýbrýslý Türklerin gömülü olduklarý yere iliþkin bilginin Kýbrýslý bir Rum tarafýndan verildiðini, bölgede çalýþmalarýn gelecek hafta tamamlanmasýnýn beklendiðini vurguladý.

12 12 5 Mart 2011 Cumartesi 28 Ocak'ta 40 bindik... 2 Mart'ta 80 bin kiþi olduk. Ama kafa kafa deðil ki anlasýnlar... Kelle gulumbra! Bizim Duvar Denktaþ memnunsa, bu iþ tamam deðil demektir! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Kurtarýldýk mý? Yörü be git iþine... MUHABBETLÝLER SEN BANA YEMEK KOKUSUNDAN BAHSET -Vallahi amma acayip haberler var bu gazeddalarda ha... -Ne haberi be Razi? Gene biþey mi buldunuz gomþuynan? -Biz mi bulduk? Gazeddalar yazar biz da okuruk... -Ne haberidir gene acayip olan? -Gaz kokusunu önleyen þey yapýlmýþ... -Ne? Eyarfreþner? E gaz kokusunu önlediðinde ne olacakmýþ? Kibriti çakýnca uçmaycan havaya? -O gaz kokusu deðil yahu. -Ya?.. -Ýngsannarýn çýkardýðý gaz kokusu... -Yani osuruk... E öyle desana be Razi... Nasýl önleyceglermiþ osuruk kokusunu? -Özel don yabmýþlar bunun için... -Yok bok!.. -Keçesi varmýþ bu donnarýn, kömürü ve filteri da... Özel bir gumaþdan yapýlýrmýþ hem... -Peee... Yani ingsan artýk götüne da gaz masgesi mi dakacak yahu? Þaþýrddýlar bunnar... Ama dur bakayým... Bizim iþdeki Seyfullah'a söyleyebilirim bunu... -Neçün? -Püüü... Sen Seyfullah'ý bilmen... Osurduðunda yüz metreden duyulur kokusu!.. Utanmasý sýkýlmasý da yogdur hiç... Geldi mi göyverir... Neyisa be Razi, sahatý mýydý þimdi bu haberi gonuþmanýn, tam yemek vahdý? Sen bana yemek kokusundan bahset... Mühim olan o... Tabii sora da gadýn kokusu... -Annamadým... -Yani senin kokun demek isdedim yahu... Haftanýn sorusu Ne söylemediniz ya be Rauf dayýnýza mitingin olaysýz geçeceðini? Asmaaltý konuþmalarý -Duydun ne dedi Hasip? -Hangý Hasip? Bizim pastýrmacý? -Ne pastýrmacýsý be? Ubepe'nin Hasip'i. -Ha o Hasip... Hasipoðlu yani... -Ha olân ha... Ben söyleyim sen anna... Kýsa kesecen dayma, zaman gazanmak için... -Amma zaman gazandýn ha!.. -Neyisa... Bak ama söylediði lâfa... "Bu pakedi biz önerdik" demiþ. -Ýnanmam... Dalga geçme ha da çog keyfim yogdur gene bugün. -Ne dalga geçmesi be... Al gazeddayý da oku göresin... -Ma o 2 Mard'daký gasýrgadan sora hâlâ daha böyle gonuþuyor bunnar? E olamaz be gardaþ, olamaz yahu artýk bu gadarý. -Olur gardaccýðým. Bal gibi da oldu bile... -Bilmem ama, gidip bir dogdora bakýnmasýnda yarar var... Çünkü ingsan o mahþeri galabalýðý gördügden sora hâlâ böyle gonuþabiliyorsa, kafayý ha yedi ha yeyiyor demegdir. Haftanýn Gýdýgýdýsý Ertuðrul Hasipoðlu'nun "Ülkeyi Türkiye deðil, biz yönetiyoruz" þeklindeki sözleri, kargalarda bile bir gülme krizi yarattýðý için, bu haftanýn en güldürücü gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Blebei Hassan (LÜBNAN) BÝR TAMÝRCÝ USTASININ AÞK MEKTUBU "Hayatýmýn kronik mili, ömrümün farý, kalbimin kontak anahtarý. Sana mektubumu yazmaya baþlamadan önce yüreðim avans verilmiþ sekiz silindirli Cadillac motoru gibi vuruyordu. Bir gün evinizin önünden geçerken revizyondan yeni çýkmýþ bir motor sesinin güzelliðiyle þarký söylüyordun. Sesinin güzelliði beni þaþkýna çevirdi ve evinizin önündeki uçurumdan paldýr küldür yuvarlandým. Elli altý model Desoto'ya döndüm. Kendimi tamirciye zor attým. Satýrlarýma burada son verirken altý volt, yüz seksen amperle stop eder, kontaðýmý kapatýr, dudaklarýndan öperim. Sevgilerimle." Fikrinin Fikri ÖYLEYSE SÝZE DE HASSÝKTÝR Güney Kýbrýs'ta nüfusun yüzde 16'sý yabancýymýþ. -Bizde ise yüzde 80'i! HAK Eþbaþkaný Özdemir Gül, "Biz TC ve KKTC arasýndaki dikey iliþkinin yatay iliþki düzeyine getirilmesine saygý duyacaðýz" demiþ. -Bu sözler nereye çekerseniz gider. Fazla yoruma gerek yok. Yatay, dikey ve sarkýt meselesi yani! Afrika'ya saldýrýyý Felek çetesi üstlenmiþ. -Mafya ile iliþkileri oldukça ballýbörek ya... Hesabýmýzý mafyaya gördürmek istemiþlerdir herhalde. Türkiye'nin en zenginleri listesinde Suat Günsel de varmýþ. -Ýþte size TC'nin bir vilâyeti olduðumuzun yepyeni bir kanýt. Ýrsen Küçük, "Bundan sonra maaþ kesintisi olacaksa, en üst kademeden, bakanlardan baþlanacak" demiþ. -Sizi bilmem ama benim bu sözlerden anladýðým, yakýn zamanda yeni maaþ kesintilerine gidileceðidir. Ýrsen bey, bakanlardan baþlanacak diyerek esasý gözden kaçýrmaya çalýþýyor! Ertuðrul Hasipoðlu, "Ülkeyi Türkiye deðil biz yönetiyoruz" demiþ. -Ma dalga geçen biziminan be buba... Ayýptýr yahu koskoca adamlar yalan söylemeyin artýk bu millete... Türkçe da anlamazsýnýz ama? Androbi olân... Egemen Baðýþ, Yasemin Hareketi için "Oyunlarýný bozarýz" demiþ. -Ne yaparsýn be efendi? Tanklarýný üstümüze mi sürersin? Ethem Çelebi, hem kaçak, hem sapýk, hem de hýrsýzmýþ. -Çok yönlü bir sanatçý gibi desenize... Þener Elcil, "Dayattýklarýný kabul etmediðimizi gösterdik" demiþ. -Onlar da, dayatmaya devam edeceklerini gösterdiler. O halde þimdi ne olacak? Ertuðrul Hasipoðlu "Bu paketi biz önerdik" demiþ. -Öyleyse size de hassiktir! Ertuðruloðlu "Miting sarayýn önünde olmalý" demiþ. -Ne yapsýn garibim... O da sarayla kafayý yedi. Denktaþ, "Olaysýz geçeceðini bilseydim ben de mitinge katýlýrdým" demiþ. -Herhalde Rauf dayýnýn pankartý da þöyle olurdu: Ankara sakýn elini yakamýzdan ÇEKME! Þimdi bir türkü mü tuttursak? Ah felek zalim felek... Kimine kavun yedirir kimine kelek... Bize de kurþun!

13 5 Mart 2011 Cumartesi AJANDA... 5 Mart Cumartesi Klüp KültürUs Sidestreets in Yaratýcý Geliþim Programý çerçevesinde baþlattýðý aktivite, ilkokul ve ortaokuldaki çocuk ve gençlere yönelik olup atelye, seminer, gezi gibi etkinlikleri içeriyor. Profesyonel eðitmenlerin önderliðinde gençler, kendilerini ifade biçimlerini, düþünme ve sorgulama yetilerini de geliþtirme þansý bulacaklar.aylýk abonelik ücreti 200 TL olan aktivite ile ilgili daha fazla bilgiye numaralý telefondan ulaþabilirsiniz. ORION Konseri Farklý organizasyonlarýyla tanýnan Goodvibes, bu kez de Orion grubunu rock severlerle buluþturuyor. Metallica nýn tribute grubu olan Orion topluluðunun üç günlük Kýbrýs turundaki konserlerinden biri olan etkinlikte Master of Puppets, Enter Sandman, Seek and Destroy, Unforgiven, For Whom the Bell Tolls ve daha birçok Metallica parçasýný dinleme þansý bulacaksýnýz. Bilet ücreti: 25 TL (ön satýþ), 30 TL (kapýda)/ Lefkoþa, Narnia Pub, 22:30-02:00. Rock Gecesi Vokalde Ulaþ Barýþ, gitarda Ýlhan Erbil, bas gitarda Hasan Gümüþ ve davulda Mert Güçlü nün yer aldýðý Tribe topluluðunun bu geceki programýný özellikle rock severlerin kaçýrmamasýný öneririz. Giriþ: 10 TL (Bir tequila shot dahil). Rezervasyon: / Girne, Old Tunnel Rock Bar, 23:30-02:30. 8 Mart Yürüyüþ ve Panel Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik saat 15:00 te Kuðulu Park tan hareket edilecek olan bir yürüyüþle baþlayacak. Etkinlik, saat 19:00 da, KTÖS Lokali ndeki Kadýn ve Örgütlü Toplum baþlýklý panelle son bulacak. Kýbrýs ta ve Türkiye de Kadýn Örgütlülüðü ve Sendikal Hareket alt baþlýðý ile yapýlacak konuþmalarda konuþmacý olarak Eylem Ateþ ve Doðuþ Derya yer alacak. 11 Mart Cuma Sancýlý Ýnek Güncel Türkçe müzik parçalarýný baþarýyla yorumlayan Sancýlý Ýnek grubunu Lefkoþa daki Narnia Pub ta dinleyebilirsiniz/ 22: Mart Cumartesi VII. Kýbrýs Lalesi Festivali Tepebaþý Kültür Sanat ve Doðayý Koruma Derneði nin organize ettiði VII. Kýbrýs Lalesi Festivali bölgede doðal olarak yetiþmekte olup, nesli yokolma tehlikesiyle karþý karþýya kalmýþ olan Medoþ Lalesi olarak bilinen Kýbrýs Lalesinin (Tulipa Cypria) korunmasýna dikkat çekmek amacýyla düzenleniyor. Ýki gün sürecek olan festivalde birçok etkinlik yer alacak. EÐÝTÝM HAKKINA TECAVÜZ n KTÖS: "UBP HÜKÜMETÝ KAÇAK ÝÞGÜCÜNÜ ÖNLEMENÝN YOLUNU ÇOCUKLARIN EÐÝTÝM HAKKINI ORTADAN KALDIRMAKLA BULDU" n "EÐÝTÝM HAKKININ ÇALIÞMA ÝZNÝNE BAÐLI OLARAK KULLANDIRILMAK ÝSTENMESÝ ORTAÇAÐ'DA BÝLE ASTLANMAYACAK BÝR REZALET... BU ÝNSANLIK SUÇUNA ORTAK OLMAYACAÐIZ" Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Baþkaný Güven Varoðlu, hükümetin kaçak iþgücünü önleme gerekçesiyle çocuklarýn eðitim hakkýný ortadan kaldýrmaya çalýþtýðýný savundu ve "Eðitim hakkýnýn çalýþma iznine baðlý olarak kullandýrýlmak istenmesi Ortaçað'da bile rastlanmayacak bir rezalet örneðidir. Bu insanlýk suçuna ortak olmayacaðýz" dedi. Varoðlu yazýlý açýklamasýnda, hükümetin okullara gönderdiði genelgeyle, çocuklarýn eðitim hakkýný anne-babalarýn çalýþma iznine endekslediðini belirtti. "Eðitim hakkýnýn her çocuðun en temel hakký olduðunu, bu hakkýn çocuklarýn anne ve babalarýnýn çalýþma iznine baðlý olarak kullandýrýlmak istenmesinin Ortaçað derebeylik düzeninde bile rastlanmayacak rezalet örneði olduðunu" kaydeden Varoðlu, "ülkeye giriþ ve çýkýþlarý düzenleyip denetleyecek mekanizmalarý yaþama geçirmeden, anne ve babalarýn günahlarýný çocuklarýný okula kaydetmeyerek ödetme düþüncesinin normal bir devletin tahayyül bile edemeyeceði bir vandalizm örneði olduðunu" iddia etti. Sendikalarýnýn giriþ çýkýþlarýn kontrol edilmesini, kaçak iþgücünün önlenmesini ve nüfus artýþýnýn EROÐLU: NUFUS SAYIMI GEREKLÝ Dr. Derviþ Eroðlu KKTC'de daha anlamlý planlama çalýþmalarý yapýlmasý için nüfus sayýmý yapýlmasýný yararlý gördüðünü söyledi. BRT'nin haberine göre Cumhurbaþkaný Eroðlu, nüfus sayýmý yapýlmasý gerektiðini ifade ederek "Ülkemizin içinde bulunduðu ekonomik ve sosyal þartlar dikkate alýndýðýnda özellikle daha anlamlý planlama çalýþmalarýnýn yapýlabilmesi ve alýnacak tedbirlerin doðru deðerlendirilebilmesi için ülkemizde önümüzdeki dönemde yeni bir nüfus sayýmý "Küçük Kara Balýðý" geri döndü (Haber ve Fotoðraflar Mustafa Erkan) "Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti " programý çerçevesinde Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý'nýn da katkýlarýyla geçtiðimiz yýl Ýstanbul Sanat Limaný'nda sergilenen Küçük Kara Balýðý sergisi 3 Mart Perþembe, saat 19:00'da EMAA Baþkent Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluþtu. Kýbrýs'ta yaþayan sanatçýlarýn ada-anakara baðlamýndaki iliþki, diyalog, yeni kuram ve yöntem arayýþlarýný kendi perspektiflerinden ortaya koyabilmelerine olanak saðlamak amacýyla EMAA Akdeniz-Avrupa Sanat Derneði ve EKATE Kýbrýs Güzel Sanatlar Odasý iþbirliðiyle Türkiye'de adanýn iki yakasýný bir araya getiren sergi, gerçekleþtirilmiþtir. The Management Centre ve NGO Support Centre'ýn birlikte yürütmekte olduðu, UNDP- ACT tarafýndan fonlanan ENGAGE, "Barýþa Sen de Katýl" Projesinin Küçük Hibe Programýnca ve Ramadan Cemil Ýþletmeleri tarafýndan da desteklenen; küratörlüðünü Antonis Danos ile Zeynep Yasa Yaman'n üstlendikleri "Küçük Kara Balýðý Sergisi"nde, Klitsa Antoniou, Adi Atassi, Katerina Attalidou, Melita Couta, Yiannos Economou, Mustafa Erkan, Özgül Ezgin, Tatiana Ferahian, Grup 102 (Özge Ertanýn, Oya Silbery Evren Erkut), Yioula Hatzigeorgiou, Lia Lapithi, Vicky Pericleous, Andreas Savva, Serhat Selýþýk - engellenmesini savunmaya devam edeceðini, ancak bu uygulamalarýn engellenmesi için çocuklarý okula kaydetmeme gibi bir önerilerinin hiç olmadýðýný kaydeden Varoðlu, "Bilinmesi gerekir ki okullarýmýz ilim ve irfan yuvalarýdýr. Dünyanýn neresinden gelirse gelsin öðretmenlerimizin görevi de çocuklarýmýzý eðitmektir" dedi. Varoðlu, öðretmenlerin görevinin, kaçak iþgücü tespiti için "muhbir vatandaþ" rolü oynamak deðil çocuklarý eðitmek olduðunu, bugüne kadar da hep bu anlayýþla hareket ettiklerini belirtti. Varoðlu, þunlarý kaydetti: "Sendikamýz UBP hükümetinin 'çalýþma izni' bahanesiyle okul idarecilerini ve öðretmenleri velilerle karþý karþýya getirecek bu tür uygulamalarýna ortak olmayacaktýr. 45 bin askerin, binlerce polisin bulunduðu adamýzýn kuzeyinde kaçak nüfusu tespit için öðretmenlerin öne sürülmesi kabul edilemez. Yapýlmasý gereken uluslararasý gözlemcilerin kontrolünde bir nüfus sayýmýdýr. AKP hükümetinin dayatmalarýna boyun eðen iþbirlikçi UBP hükümeti kaçak iþgücünü önlemenin yolunu çocuklarý cezalandýrmakta bulmuþtur. Bu bir insanlýk suçudur. Ortak olmayacaðýz." yapýlmasýnda büyük yarar görüyorum" dedi. KONU BAÞBAKAN'LA DA DEÐERLENDÝRÝLDÝ Nüfus sayýmý konusunu bir süre önce Baþbakanla da ele alarak deðerlendirdiklerini ve hükümetin de yeni bir nüfus sayýmýna olumlu baktýðýný söyleyebileceðini belirten Eroðlu, "Bu doðrultuda yakýn zamanda karar alýnýp hazýrlýklara baþlanabileceðini düþünüyorum" þeklinde konuþtu. Doðuþ Bozkurt ve Zehra Þonya, Kýbrýs adasýndaki küçük balýðýn büyük denizlere ulaþma serüvenini farklý bakýþ açýlarýyla tartýþýyorlar. Serginin asistanlýðýný ise Dilek Þener ve Argyro Toumazou üstlendi. Samed Behrengi'nin çocuklar için yazdýðý, adalet, eþitlik kavramlarýný; dogmalarý sorgulama, engeller karþýsýnda direnme davranýþlarýný ele alan Küçük Kara Balýk, isimli kitabýndan esinlenen sergide, ýrmakta yaþayan küçük kara balýðýnýn, denize, özgürlüðe ulaþmada karþýlaþtýðý güçlüklerin üstesinden gelme, yaþamýný ortaya koyarak amacýna ulaþma çabasý anlatýlýr. Baskýlara karþý gelme, muhalefet etme, kendi küçük çevremizle sýnýrladýðýmýz yaþamý deðiþtirme ve dönüþtürme, topluma yol gösterme, yön belirleme, gibi iþlenen temalarý sergide sanatçýlara esin kaynaðý olmuþtur. Ýþbirliði yapan derneklerden EMAA Akdeniz- Avrupa Sanat Derneði adýna Özgül Ezgin, EKATE Kýbrýs Güzel Sanatlar Odasý adýna Dafne Trimioklidis ve Engage - Barýþa Sen De Katýl projesi adýna Süha Vekil'in kýsa konuþmalarýyle açýlan sergide sanatseverler ve ilgi duyan halk hazýr bulundu 3-12 Mart tarihleri arasýnda, Belediye sok. No1 Yeniþehir (Deniz Plaza arkasý) adresinde bulunan Baþkent Sanat Merkezi çalýþma saatleri içerisinde seyredilebilecek. (Pazartesi 16:00-20:00 Salý-Cuma 10:00-13:00 / 16:00-20:00 Cumartesi 10:00-14:00) 13 MÝLLÝYET Metin Münir KKTC'nin ikiyüzlülük mitingi Çarþamba günü sendikalarýn Lefkoþa'da düzenlediði mitingi birçok þekilde tarif edebilirsiniz. Ben aciz, iflas ve ikiyüzlülük mitingi olarak tarif ediyorum. Mitingin iki amacý vardý: Ankara'nýn mali desteði ile yürürlüðe konan üç yýllýk kemer sýkma programýnýn kaldýrýlmasý. Yeni bir hayat kurmak umuduyla Türkiye'den Kýbrýs'a gelen göçmenlerin geri gönderilmesi. Aslýnda, bu amaçlarý saðlamak için mitinge gerek yoktu. Ya da ille de miting yapýlacak idi ise AKP hükümetine deðil, KKTC'yi iflas ve ümitsizliðe sürükleyen siyasi partilere ve sendikalara karþý yapýlmalýydý. Ama yapýlamazdý. Çünkü mitingi sendikalar düzenledi. Baþ katýlýmcýlar arasýnda ise iktidarda olan Ulusal Birlik Partisi dýþýndaki bütün partiler vardý. Yani ülkenin hazinesini tamtakýr hale getirenler, istisnasýz bütün kamu iktisadi teþekküllerini iflas ettirenler, devlet bankalarýnýn içini boþaltanlar, bunlarýn meydana getirdiði ekonomik felaketi düzeltmeye çalýþanlarýn aleyhine miting yapýyordu. Bunuel olsaydý bundan daha absürt bir senaryo yazamazdý. Sendikalar da suçlu Ekonomik çöküþte sendikalar siyasi partiler kadar suçludurlar. Çünkü zamdan baþka bir þey düþünmediler. Temsilcisi olduklarý kurumlar okullar, elektrik ve telefon gibi hizmetler çað dýþý kalýr ve soyulurken seslerini çýkarmadýlar. Þimdi de reformun deðil, kokuþmuþluðun bekçiliðini yapýyorlar. Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn batýþýnda sendika yönetim kadar sorumludur. Bugün kurtulunmak istenen göçmenlere kapýlarý açanlar da Kýbrýslý politikacýlardýr. Kýbrýslý Türkler eðer içinde bulunduklarý krizden kurtulmak istiyorlarsa, her þeyden önce siyasi partiler ve sendikalarla beraber deðil onlara karþý miting yapmak gerektiðini anlamalýdýrlar. Mitingde protesto konusu olan her þey ve diðer temel sorunlar mitingsiz düzeltilebilir. Çözüm çok basit. Büyük kriz zamanlarýnda demokrasilerde siyasi partiler bir araya gelirler ve krizden çýkmak için ortak bir program hazýrlarlar. Gelsinler bir araya. Beðenmedikleri ekonomik programýn yerine yeni kendi programlarýný yapsýnlar. Çözüm için fikirleri yok Göçmenleri gemilere bindirip geri yollasýnlar. Türkiye'ye de "Bundan sonra bize para da, memur da yollama, biz kendi yaðýmýzda kavrulacaðýz" desinler. Niye demiyorlar? Ne mani oluyor bu þiþman politikacýlara ve sendika aðalarýna? Ben size söyleyeyim neyin mani olduðunu: Sorun üretme konusunda uzman olmak ama sorunlara nasýl çare bulunacaðý konusunda en ufak bir fikir sahibi olmamak. Ýkiyüzlülük. Entelektüel tembellik. Yaratýcýlýktan ve dürüstlükten nasibini almamýþ olmak. Kamu yararý konseptinden habersizlik. Kolaya alýþmýþlýk. Zýrlamayý çalýþmaktan kolay bulmak. Kýbrýslý Türkler, sendikacýlarýn ve muhalefet partilerinin ilaç diye kendilerine sunduklarýnýn zehir olduðunun hâlâ farkýnda deðiller. Hâlâ bunlarla, bu kokuþmuþ düzen içinde düzlüðe çýkacaklarýný sanýyorlar. Hâlâ defalarca ne kadar berbat birer yönetici olduklarýný kanýtlayanlarýn peþinde yürüyorlar. Çarþamba günkü mitinge katýlanlar kendilerini Tunus'ta, Mýsýr'da, Libya'da ve diðer Arap ülkelerinde meydanlarý dolduranlara benzetiyorlardý. Oradaki savaþýn deðiþim, buradakinin her þeyin ayný kalmasý için verildiðinin farkýnda deðildiler. Uyanýn. Uyanýn. Uyanýn.

14 14 5 Mart 2011 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Bir canlýyý bir felaketten, tehlikeden veya zor durumdan uzaklaþtýrmak. 2-Mahcup olma. Gökyüzü. 3-Ýleri atýlma, atýlým. Ýlahi bir güç tarafýndan gönderildiðine inanýlan parlaklýk. 4-"Yýldýz..." Türk kadýn pop sanatçýsý ve bestekârý. Halk dilinde "Dilsiz". 5-Baþa "K" konursa "Çoðunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapý" olur. Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. Harf okunuþu. 6-Ters okunuþu "Yabancý". Olay, duygu, düþünce ve imajlarýn dil aracýlýðý ile biçimlendirilmesi sanatý, literatür. 7-Ýlgili. 8-Trafiði yoðun olan yol. Harf okunuþu. Uzaklýk bildirir. 9-Harf okunuþu. Ateþ, þiddetli baþ aðrýsý, kusma, ense katýlaþmasý, sayýklama gibi belirtilerle ortaya çýkan beyin zarlarý iltihabý. 10-Ters okunuþu "Ýliþkilerde çok içten olmama durumu, resmiyet". Gözde sarýya çalan kestane rengi. 11-Ortada, herkesin içinde yapýlan. Ýlk çaðlardaki uygarlýklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlýklarý ile ilgili olan. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Caneþ Devrim Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. D. No:3 Turgut Yenaðralý Pasajý (Life Hospital Yaný) Tel: Ýyigün Eczanesi: Muhtar Yusuf Galleria No:2 K. Kaymaklý Tel: Maðusa Özçað Eczanesi: Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:411 Salamis Yolu Tel: Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Enver Eczanesi: Mete Adanýr Cad. No:31 Tel: Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Tehlikeli veya kötü bir durumu atlatmak. 2-Geniþ karýnlý, mýzrapla çalýnan kiriþli bir Türk müziði çalgýsý. Beraber. Gerçek. 3-Üzerinde kitap okunan, yazý yazýlan, bazýlarý açýlýp kapanabilen alçak, küçük masa. Binek hayvaný. Demir'in kýsaltmasý. 4-Ters okunuþu "Yara üzerine yapýþtýrýlan özel olarak hazýrlanmýþ ilaçlý küçük þerit". Bir toplulukta çalýþan insanlarýn her biri. 5-Kamu yönetimi (iki kelime). 6-Ters okunuþu "Çoðul eki". Ýçine su veya baþka bir içki karýþtýrýlmamýþ içki. Neon'un kýsaltmasý. 7-Bir gýda maddesi. "Bundan sonra, bundan böyle" anlamýnda kullanýlýr. 8-Ýskambil oyununda "Birli". Ansýzýn, birdenbire. 9-Þehir. Hayret bildirir. Tepkili uçak. 10-Vurgusuz soru eki. Bir partiden olan kimse. 11-Alýcýnýn kendi iþini kendisinin gördüðü, daha çok her türlü yiyecek maddesinin ve mutfak gerecinin satýldýðý dükkan. Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Kayýp Sýrlar Adasý Türü: Yabancý Sinema TV 8 / 19:30 Orijinal Adý : Island Of Lost Soul Yönetmen : Nikolaj Arcel Oyuncular : Sara Langebaek Gaarman,Lucas Munk Billing, Lassa Borg, Nikolaj Kopenikus. Yapým : 2007 Aksiyon "Island Of Lost Soul" 6 ödül ve 6 adaylýðý olan bir film 14 yaþýndaki Lulu, erkek kardeþi ve annesiyle birlikte küçük bir kasabaya taþýnýr. Bir gece, beyaz bir ýþýn kardeþine çarpar; aslýnda bu beyaz ýþýn 19. yüzyýlda yaþamýþ olan Herman Hartmann'ýn ruhudur. Lulu, Hermann'ýn kardeþinin ruhunu ele geçirdiðini kavradýðýnda çaresiz bir durumdadýr. Bir Erkek 10 Günde Nasýl Kaybedilir? Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:50 Yönetmen: Donald Petrie Oyuncular: Kate Hudson, Matthew McConaughey,Kathryn Hahn Köþe yazarý olan Andie'nin, kadýnlarýn erkeklerle iliþkilerinde yaptýðý ve onlarýn kaçmasýna sebep olan hatalarý birinci elden deneyimleyerek yazmasý gerekmektedir. Önünde ise sadece 10 gün vardýr. Bu görev için hedef seçtiði Benjamin Barry adlý reklamcý gencin durumu da baþka bir alemdir. O da kendi patronuyla iddiaya girmiþtir ve istediði kadýný 10 gün içinde kendisine aþýk edebileceðini ileri sürmektedir.herkesin dürüstlük aradýðýný söylediði bir dünyada tamamen aldatmacaya dayalý bir iliþkinin yürüme þansý var mýdýr? Sihirli Oyuncakçý Türü: Yabancý Sinema TNT / 20:15 Orijinal Adý : Mr.Magorium's Wonder Emporium Yönetmen : Zach Helm Oyuncular : Ted Ludzik, Natalie Portman, Zach Mills, Dustin Hoffman, Madalena Brancatella Molly Mahoney, sahibinin bay Edward Magorium olduðu, dünyanýn en tuhaf, en fantastik ve en muhteþem oyuncak maðazasýnýn, kendine güveni olmayan ve sakar müdiresidir. Maðazanýn müþterileri arasýnda, Molly ve bay Magorium'dan baþka arkadaþý olmayan, þapka koleksiyoncusu ve yalnýz bir adam olan Eric Applebaum da vardýr. Bay Magorium, Toscana'dan aldýðý son çift ayakkabýsý eskiyince 243 yaþýnda olduðunu ve artýk gitme zamanýnýn geldiðini iddia eder. Sherlock Holmes 3 Türü: Yabancý Sinema E2 / 21:00 Yönetmen: Paul McGuigan Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs, Zoe Telford Yapým Yýlý: 2010 SHERLOCK, Cumartesi 21:00'de Türkçe, ayný gece 02:00'de orijinal sesiyle CNBC-e ve ayný anda HD-en'de. Sherlock mini dizisinde Cumberbatch'in oynadýðý Sherlock, modern teknolojiden yararlanmaktan çekinmiyor. Cep telefonu, internet sitesi var. Ýki bölümü yöneten Paul McGuigan, özgün Sherlock'un da hep laboratuarda deney yaptýðýný, yeni aygýtlarý kullandýðýný söylüyor. Öyleyse bu Sherlock onun sadece modern bir versiyonu. Yoksa tuhaflýklarý, zekâsý, ruhuyla hýk demiþ, üstadýn burnundan düþmüþ. Arkadaþý yok, sevgilisi yok, Watson gelene kadar meslektaþý da yok. Dr. Watson ise, baþka bir âlem. Dizide Benedict Cumberbatch ile Martin Freeman'ýn dýþýnda da iyi bir kasting söz konusu. KADDAFÝ VE OÐULLARI HAKKINDA "ÝNSANLIK SUÇU" SORUÞTURMASI Uluslararasý Ceza Mahkemesi (UCM) savcisý Luis Moreno-Ocampo, Libya'da özellikle Albay Muammer Kaddafi ve oðullarý hakkýnda ''insanlýk suçu'' soruþturmasý açýldýðýný bildirdi ve Libya'da hiçbir suçun cezasýz kalmayacaðýný belirtti. Moreno-Ocampo Hollanda'nýn Lahey kentindeki UCM'de düzenlediði basýn toplantýsýnda, savcýlýk bürosunun, Libya'da ''15 Þubattan beri insanlýða karþý iþlenen suçlar'' için soruþturma açma kararý verdiðini belirtti. BÝNLERCE ÝNSAN RAS CEDÝR SINIR KAPISINDA Libya'daki olaylar nedeniyle ülkeden kaçanlarýn Tunus'a geldiði Ras Cedir sýnýr kapýsýnda insani dram yaþanýyor. Çadýr kentlerin oluþturulduðu bölgede birçok insan hala geceyi yerde, bir battaniyeyle soðuktan korunmaya çalýþarak geçiriyor. Libya'dan geçiþlerin azaldýðý sýnýr kapýsýnda binlerce insan hala ülkesine gönderilmeyi bekliyor. Birleþmiþ Milletler tarafýndan çadýr kent oluþturulan bölgede yardým kuruluþlarý da sýcak yemek ve kuru gýda daðýtýyor. KADDAFÝ GÜÇLERÝ BREGA KENTÝNÝ BOMBALADI Libya'da Muammer Kaddafi'ye baðlý güçlerin Brega kentini bombaladýðý bildirildi. El Arabiya televizyonu, Kaddafi'ye baðlý güçlerin ülkenin doðusunda, petrol terminallerinin bulunduðu Brega kentini bombaladýðýný duyurdu. Reuters ajansýna açýklamada bulunan 2 kaynak ise kentte yeni bir saldýrý düzenlediðine iliþkin bilgi sahibi olmadýklarýný ancak konuyu araþtýrdýklarýný belirtti. ÞÜHEDA MEYDANI'NDA PROTESTO GÖSTERÝSÝ Libya'daki halk ayaklanmasýnýn ardýndan on binlerce Kaddafi karþýtý Bingazili, Þüheda Meydaný'nda bir araya gelerek cuma namazý kýldý ve protesto gösterisinde bulundu. Kent meydanýnda on binlere Bingazili Müslümana hitap eden Þeyh Namel Sate, Libya halkýnýn 42 yýllýk Kaddafi döneminde büyük baskýlar gördüðünü, çok kötü uygulamalarla yüz yüze geldiðini belirtti. "Kaddafi çok kan döktü, çok kötü þeyler yaptý. Çok çektik, artýk yeter! Libya'da yeni bir dönem baþlýyor" diyen Þeyh Sate, halk ayaklanmasýyla birlikte kardeþlik, saygý ve huzur dolu bir dönemin tohumlarýnýn atýldýðýný söyledi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 5 Mart 2011 Cumartesi 15 Ýki toplumlu enstitü çalýþanlarýna karanfil... Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu DEV- ÝÞ ile Kýbrýs'ýn güneyindeki en büyük sendikal federasyon olan PEO'nun kadýn bürolarý, 4 Mart 2011 Cuma sabahý Kýbrýs'ýn güneyinde PEO'nun örgütlü olduðu iþyerlerini ziyaret ederek kadýn çalýþanlara birer karanfil verdiler. 8 Mart 2011 sabahý da iki sendikal federasyonun kadýn bürolarý, DEV-ÝÞ'in örgütlü bulunduðu bazý iþyerlerini birlikte gezerek kadýn çalýþanlara karanfil verecek. DEV-ÝÞ ve PEO'nun kadýn bürolarý her yýl 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü çerçevesinde Kýbrýs'ýn kuzeyinde ve güneyinde örgütlü bulunduklarý çeþitli iþyerlerine ortak ziyaretler düzenliyorlar. Bu yýlki bu ziyaretler de DEV-ÝÞ ile PEO'nun 2011 yýlý boyunca yapacaðý ortak faaliyetlerin ilki olma özelliði taþýyor. Ortak program önümüzdeki günlerde ortak bir basýn toplantýsýyla DEV-ÝÞ ve PEO tarafýndan açýklanacak. GENETÝK ENSTÝTÜSÜ'NE ZÝYARET 4 Mart Cuma günü ilk ziyaret PEO'nun örgütlü bulunduðu ve iki toplumlu karakteriyle öne çýkan Genetik Enstitüsü'ne gerçekleþtirildi. Burada Kýbrýslýtürk ve Kýbrýslýrum genetikçilere ve enstitü çalýþanlarýna karanfiller veren DEV-ÝÞ ve PEO Kadýn Bürolarý yetkililerinin ziyareti nedeniyle Enstitü'de bir de toplantý düzenlendi. Toplantýya DEV-ÝÞ Kadýn Bürosu adýna gazeteci-yazar Sevgül Uludað, PEO Kadýn Bürosu Baþkaný Marina Kuku, DEV-ÝÞ Yönetim Kurulu üyesi Leyla Ulubatlý, DEV-ÝÞ Kadýn Bürosu üyesi Ferah Kaya katýldý. "Kayýp" þahýslardan geride kalanlarýn DNA analizinin gerçekleþtirildiði, Kýbrýslýtürk ve Kýbrýslýrum genetikçilerin birlikte çalýþtýðý Genetik Enstitüsü Direktörü Filippos Patsalis ile Enstitü'nün genetik araþtýrma grubu baþkaný Stavros Mallas birer konuþma yaparak kadýnerkek eþitliði için mücadele üzerinde durdular. Mallas, "Sevgül Uludað'ý aramýzda görmekten çok mutluyuz. Kendisi kayýp þahýslarýn bulunmasýnda hayati bir rol oynuyor, kendi hayatýný tehlikeye atma pahasýna kayýplarýn bulunmasýný saðlýyor" dedi. PEO Kadýn Bürosu adýna Marina Kuku da kadýnlarýn eþitlik ve barýþ mücadelesini anlattý. "KAYIPLAR SÜRECÝ HIZLANDIRILMALI..." DEV-ÝÞ Kadýn Bürosu adýna Genetik Enstitüsü çalýþanlarýna seslenen Sevgül Uludað, enstitünün iki toplumlu karakterine dikkat çekerek, özetle þöyle dedi: "Belki de þu anda Kýbrýs'ta iki toplumlu olarak çalýþmalarýný yürüten tek kurum burasýdýr. Bizler DEV-ÝÞ ve PEO olarak iki toplumluluðun deðerini iyi biliyoruz, 1970'li yýllardan beridir sendikalarýmýz iþbirliði yaparak karþýlýklý anlayýþý geliþtirmeye çalýþýyor, her bir toplumun hangi koþullarda yaþayýp hangi koþullarda mücadele ettiðini, ne tür sorunlarla karþý karþýya olduðunu birbirimize anlatmaya çalýþýyoruz. Yurdumuzun birleþtirilmesi için mücadele ediyoruz. Enstitü'de örnek çalýþmalar yaptýðýnýzý biliyoruz, burada çalýþan Kýbrýslýtürk ve Kýbrýslýrum genetikçilerin çok iyi mesleki iliþkiler kurmuþ olduðunu da biliyoruz, sizler "kayýp" yakýnlarý için çok önemli iþler yapýyorsunuz. "Kayýplarý"ný bekleyen eþlere, annelere, yakýnlara "ölüm kanýtý"ný yaptýðýnýz DNA testleri aracýlýðýyla sunan sizlersiniz. Burasý Kýbrýs'ýn örnek iþyerlerinden birisidir. Ne yazýk ki "kayýplar"dan geride kalanlar bulunduktan sonra, onlarýn ailelere gömülmek üzere teslim edilmesinde çok büyük gecikmeler yaþanýyor. Ben bu gecikmenin kaynaðýnýn sizler olmadýðýnýzý biliyorum. Gecikmelerin kaynaðý baþka yerdedir. "Kayýp" yakýný kadýnlar, "kayýp" yakýný olan anneler ölüyor, uzun yýllardýr eþlerinin veya evlatlarýnýn akibetini öðrenmek için beklerken, hayatlarý felç oluyor. "Kayýp" yakýnlarýnýn psikolojisi bambaþkadýr çünkü onlara "ölüm kanýtý" sunulmamýþtýr. Bu kanýtý sunan iþte sizlersiniz çünkü bulunan kalýntýlarýn DNA testlerini sizler yapýyorsunuz. Örnek çalýþmalarýnýz nedeniyle sizleri kutlarýz ve umarýz ki birlikte, bu süreci hýzlandýrabiliriz. "Kayýp" yakýnlarý ölüp giderken, bu korkunç ve acý mirasý çocuklarýna ve torunlarýna býrakmasýnlar... Bunun için de kayýplarýn bulunup ailelerine iade sürecinin mutlaka hýzlandýrýlmasý gerekir." DEV-ÝÞ Yönetim Kurulu üyesi Leyla Ulubatlý da etkinlikte babasýnýn yazmýþ olduðu bir þiiri okudu ve herkesi duygulandýrdý. ANMA VE MEVLÝDE DAVET Çok deðerli ve sevgili kýzýmýz ÝHALE DUYURUSU TEKLÝF KABULÜ SIRA NO: 37/2011 Dipkarpaz da 3 odalý bina inþaatý yapýmý için teklif kabul edilir. (Bu ihaleye tüm yapý inþaatý sýnýf karnesi almýþ müteahhitler katýlabilir) Op. Dr. Þahnaz Þah ýn görevi baþýndayken geçirdiði elim bir trafik kazasý sonucu ölümünün 8. yýldönümü nedeniyle, Pazar günü saat te Lapta kabristanlýðýnda mezarý baþýnda anma ve ö.s te kendi evimizde okutacaðýmýz Mevlid-i þerif e tüm sevenleri ve aile dostlarýmýz davetlidir. Babasý: Halil Þah Annesi: Zehra Þah Ve kardeþleri... Yer: Ýbrahim Nidai Cad. 34 Yavuzlar Lisesi karþýsý, Lapta. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Yerli üretim belgesi, Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. 7- Ýnþaatlarla ilgili Müteahhitlerin 19/98 sayýlý Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý gereði Encümene kayýt þartý gerekmektedir. Ayrýca Müteahhitler sýnýf karnesi fotokopisini teklifleri ile birlikte sunacaklardýr. Teklifler en geç 23 MART, 2011 ÇARÞAMBA günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartnameler Gelir ve Vergi Dairesi ne yatýrýlacak TL+KDV makbuz karþýlýðý Planlama ve Ýnþaat Dairesi nden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý

16

17

18 18 5 Mart 2011 Cumartesi

19 5 Mart 2011 Cumartesi TELEFON BORÇLARI Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin kuruma, 31 Aralýk 2010 tarihine kadar olan borçlarýný en geç 16 Mart 2011 tarihine kadar kapatmalarýný istedi. Daire Müdürü Ýrfan Özakalýn tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, belirtilen tarihe kadar olan borçlarýný kapatmayan abonelerin telefon irtibatlarý kesilecek. Açýklamada, ayrýca eylül 2009 ayý sonu itibarýyla Telekomünikasyon Dairesi'ne altý aylýk fatura dönemi ve üstü borcu olan abonelerin hatlarýnýn ise iptal edileceði kaydedildi. YAÐMURLU HAVA GELÝYOR Bir süreden beri bahar havasý yaþanan bölgede pazar gününden itibaren yeniden yaðýþlý ve soðuk hava etkili olacak. Perþembe gününe kadar etkili olacak yeni hava kütlesiyle birlikte sýcaklýkta da 6-7 derece düþüþ olacak. Meteoroloji Dairesi'nin 5-11 Mart tarihlerini kapsayan haftalýk raporuna göre, yaðýþlar pazar günü baþlayacak, pazartesi gününden itibaren saðanak veya gök gürültülü saðanak þeklinde etkisini artýracak. POLÝS AÇIKLAMASI MÝTÝNGE KATILIM SAYISI YANLIÞ Polis Genel Müdürlüðü (PGM), bazý basýn yayýn organlarýnýn polis kaynaklarýna dayandýrarak 2 Mart'taki Toplumsal Varoluþ Mitingi'ne katýlým konusunda rakamlar vermesinin gerçeði yansýtmadýðýný bildirdi. PGM'den yapýlan yazýlý açýklamada, 2 Mart'ta Lefkoþa Ýnönü Meydaný'nda yapýlan mitingin üzücü bir olay yaþanmadan tamamlandýðý belirtilerek, "mitingin güvenliðine yönelik olarak polise verdiði destekle gösterdiði saðduyulu yaklaþýmdan dolayý" tüm halka teþekkür edildi. Açýklamada, son günlerde bazý basýn yayýn organlarýnda polis kaynaklarýna dayandýrýlarak mitinge katýlým konusunda ifade edilen bir takým rakamlar bulunduðuna da dikkat çekilerek, "Bu konuda Polis Genel Müdürlüðü'nce herhangi bir resmi açýklama yapýlmamýþ ve hiçbir basýn yayýn organýna bilgi verilmemiþtir. Polise atfen yapýlan bu açýklamalar gerçeði yansýtmamaktadýr" denildi. MECLÝS HEYETÝ AKPA TOPLANTILARINA KATILACAK Cumhuriyet Meclisi'nden bir heyet, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Hukuk ve Siyasi Ýþler ile Ýnsan Haklarý toplantýlarýna katýlacak. Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre Meclis heyetinde UBP Milletvekili Ahmet Eti ile CTP Milletvekili Mehmet Çaðlar bulunuyor. Heyete, Meclis Basýn, Dýþiliþkiler ve Protokol Müdürü Resa Savaþ Paþaoðlularý eþlik edecek. 6 Part Pazar günü adadan ayrýlacak olan heyet 10 Mart Perþembe günü adaya dönecek. SATILIK ARABA 2005 model Mazda Demio JY689 plakalý, kazasýz, çok temiz Fiyatý: 6500 Stg Tel: ARANIYOR Büyükbaþ hayvan bakýcýsý aranýyor. Tel: Organ Nakli Yasa Tasarýsý Meclis Komitesi'nde Saðlýk Bakanlýðý, KKTC'de organ naklinin yapýlabilmesini olanaklý kýlacak yeni yasa ve yasanýn hayat bulmasýndan sonra çýkarýlacak tüzükler ile gerekli altyapý ve donanýmýn da saðlanmasýyla, bu konuda uzman hekim ve ekiplerle organ naklinin en kýsa sürede yapýlmasýnýn hedeflendiðini bildirdi. Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla yapýlan açýklamada, eylül ayýnda Bakanlar Kurulu'nda onaylanýp Resmi Gazete'de yayýmlanan ilgili yasa tasarýsýnýn, Avrupa Birliði (AB) mevzuatýna uyumlu olduðu belirtildi. TASARI ALT KOMÝTEDE... Açýklamada, "Meclis Alt Komitesi'nde önceden ivediliði alýnýp beklemekte olan yasa tasarýsý, yürürlüðe girdikten sonra ülkede çok önemli bir ihtiyaca yanýt verecek" denildi. Açýklamada, "Ýnsan Hücre, Doku ve Organlarýnýn Baðýþlanmasý, Tedarik Edilmesi, Test Edilmesi, Ýþlenmesi, Korunmasý, Saklanmasý ve Daðýtýmýna Ýliþkin Güvenlik ve Kalite Standartlarýnýn Belirlenmesi Yasa Tasarýsý" adý altýnda yapýlan yeni yasanýn, tüzükleriyle birlikte yürürlüðe gireceði kaydedildi. ÝÞLEMLER, HASTANELERDE TEKNOLOJÝ GEREKTÝRÝYOR... Organ nakliyle ilgili iþlemlerin hastanelerde geliþmiþ teknoloji gerektirdiðine de iþaret edilen açýklamada, uygun koþullarýn yerine getirilmesi halinde devlet hastaneleri yanýnda özel hastanelerin de doku ve organ nakli yapabileceði vurgulandý. Bakanlýk açýklamasýnda, yasanýn gerekli altyapýnýn oluþturulmasý için zorlayýcý olacaðý da kaydedilerek, organ baðýþýyla ilgili düzenlemelerin her ülkeye göre çok çeþitlilik gösterebileceðine dikkat çekildi. YASADAN ÖNEMLÝ SATIR BAÞLARI... Tasarýya göre insan hücre, doku ve organ temin ve denetimi, yetkili otorite tarafýndan onaylanmýþ, ruhsatlandýrýlmýþ veya lisans verilmiþ devlet veya üniversite hastanelerinde eðitilmiþ kiþilerce yapýlacak. "Hücre, Doku ve Organ Merkez ve Kuruluþlarý" oluþturulacak. Tasarý, organ nakli ve organ kaynaðý merkezlerinin, 4 yýlda bir tam kapsamlý denetlenip ruhsat yenilemesini; her iki yýlda bir ise rutin teftiþten geçmesini düzenliyor. Dopingle Mücadele Kurulu'nun Þubat 2011 tarihlerinde düzenlediði kurs tamamlandý. Kursta 11 davetli kursiyerin yanýnda Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Tayfun Ersöz ve Psikolog Nedim Eldem eðitimci olarak görev aldý. Baðýmsýz Doping Numunesi Toplayýcýsý Kursu Prof. Dr. Tayfun Ersöz'ün "Dopinge genel bir bakýþ ve tarihçesi" sunumunu takiben, Doping Numunesi alýmý sýrasýnda izlenen yol ve dikkat edilmesi gereken MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg Satýlýk Türk SATILIK ARABA 2007 model Peugeot 307SW dizel 1.6 motor. Tel: "MADDÝ KAZANÇ SAÐLANAMAZ..." Tasarý, yetkili otorite ve hücre, doku ile organ merkezlerini, hücre, doku ve organlarýn gönüllü ve ücretsiz baðýþlanmasý için gereðini yapmakla görevlendiriyor. Maddi kazanç için herhangi bir organ ve doku baðýþýnda bulunan vericiler ile bu hususta aracýlýk faaliyetinde bulunan merkez ve þahýslar suç iþlemiþ olacak. REKLAM YAPILAMAYACAK Tasarý uyarýnca, basýn-yayýn organlarýyla internetten veya baþka yollarla hücre, doku ve organ merkezi tarafýndan hücre, doku ve organ vericilerine herhangi bir maddi kazanç verileceðiyle ilgili reklam vermek veya diðer þekillerde icapta bulunmak yasak. "AKLÝ DENGESÝ YERÝNDE OLMAYAN VE KÝMSESÝZLER..." Ýnsan hücre, doku ve organlarýnýn tedarik edilmesine sadece bilgilendirilmiþ onay formu imzalandýðý zaman izin verilecek. Canlý olup da onay verme yetkisi olmayanlarýn yasal varisleri izin verecek. Canlý olup da 18 yaþýný doldurmamýþ veya akli dengesi yerinde olmayanlardan ise, hücre, doku (kemik iliði hariç) ve organ almak yasak olacak. Canlý olup da 18 yaþýný doldurmamýþ, akli dengesi yerinde olmayan ve kimsesizlerden hücre, doku veya organ alýnmasý durumunda, olabilirliðine etik kurul karar verecek. Ölüm durumunda kiþi ölmeden önce vücudunun tamamýný veya organ ve dokularýný tedavi, teþhis ve bilimsel çalýþmalar için býraktýðýný resmi veya yazýlý bir vasiyetle belirtmemiþ veya bu konudaki isteðini iki tanýk huzurunda yazýlý olarak açýklamamýþsa, ölüm anýnda sýrasýyla eþi, reþit çocuklarý, ana veya babasý veya kardeþinden birinin; bunlar yoksa yanýnda bulunan herhangi bir yakýnýnýn muvaffakiyetiyle doku ve organ alýnabilecek. "KÝMLÝK BÝLGÝLERÝ SAKLI TUTULACAK" Vericilerin veya akrabalarýnýn veya verici adýna yetki veren tüm kiþilerin tüzükte belirtilen bütün uygun bilgilerden haberdar edilmesinin saðlanmasý için gerekli tüm önlemler alýnmak zorunda olacak. Genetik bilgiler de dahil tüm vericilerin ve alýcýlarýn kimlik bilgileri saklý tutulacak. Dopingle Mücadele Kurulu tarafýndan organize edilen BADNAG Kursu tamamlandý 11 kursiyer katýldý konularýn Dr. Ulaþ Yavuz tarafýndan sunumu ardýndan uygulama ile sona erdi. Kurs sonunda, 11 kursiyer BADNAG olarak gerek KKTC gereksede ihtiyaç duyulduðu takdirde yurt dýþýnda görev alabilecekleri, TC BADNAG'lar sorumlusu Psikolog Nedim Eldem tarafýndan belirtildi. Kurs sonrasý gerçekleþtirilen kurul toplantýsýnda mart ayýnýn sonuna doðru ilk numunelerin alýnmaya baþlanabileceði ve 30 Mart 2011 Çarþamba Saat 15.30'da Prof. Dr. Rüþtü Güner tarafýndan "Melek misin Þeytan mýsýn" temalý seminerler dizisinin birincisinin gerçekleþtirilmesi kararlaþtýrýldý. HALK VAKFI 2. el kýyafet vs. eþya kabul edilir malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: Haftanýn maçlarý ve hakemleri Bugün KKTCELL 1.Lig Gönyeli - Türkmenköy (Ecvet Kanatlý) A.Yeþilova - Düzkaya (Mehmet Malek) Tatlýsu - Cihangir (Serkan Þimþek) B.Baðcýl - K.Kaymaklý(Fehim Dayý) KKTCELL 2. Lig Y.Boðaziçi - Binatlý (Aziz Dayý) Göçmenköy - Yalova (Ali Özgül) Çanakkale - Mehmetçik (A. Gedikoðlu) Türk Ocaðý - Gençlik Gücü (Gökhan Koþer) Dumlupýnar - Görneç (Osman Özpaþa) KKTCELL 3.Lig Doðu Grubu Pile - Serdarlý (Ulus Sediral) Mutluyaka Hilal - Ýncirli (Ali Özer) Akýncýlar - Akova (Tufan Çerçioðlu) Dipkarpaz - Maraþ Gençlik (Mustafa Gençosman) Turunçlu Ulukýþla - Mormenekþe (HacýArif Bahçebaþý) 1.Yükselme Ligi Doðu Grubu Aydoðan - Civisil (Irmak Emin) Vadili - Alaniçi (Utku Hamamcýoðlu) Dörtyol - Paþaköy (Alparslan Ersoy) Ergazi - Beyarmudu (Ali Meral) Kumyalý - Dilekkaya (Fedlan Kýlýçaslan) Yarýn KKTCELL 1. Lig Ozanköy - Lefke (Savaþ Tilki) Lapta - Çetinkaya (Murat Sapsýzoðlu) Doðan Türk Birliði - M.Türk Gücü (Osman Küçük) KKTCELL 2.Lig Yenicami - Baf Ülkü Yurdu (T. E. Bodi) G.Birliði - Esentepe (Mehmet Sezener) KKTCELL 3.Lig Batý Grubu Akçay - Denizli (Serdar Bilgimer) Girne Halk Evi - Daðyolu (Süleyman Çorba) Gaziveren - Deðirmenlik (Abdullah Adem) Aðýrdað Boðaz - Doðancý (Emre Öztaþlý) Hamitköy - Gaziköy (Hüseyin Özkan) 1.Yükselme Ligi Batý Grubu Zümrütköy - Ortaköy (Ahmet Karaoðullarý) Yýlmazköy - Pýnarbaþý (Gökhan Koþer) Minareliköy - Karþýyaka (Hüda Avþaroðlu) Aydýnköy - Dikmen Gücü (Bilgin Çelik) Kozan - Alayköy (Ozan Kel) (Yükselme Ligi 10.00, U , 1.,2.,3.Lig maçlarý 14.30'da oynanacak) KAYIP DÝPLOMA Yakýn Doðu Üniversitesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýlke Adak KAYIP EVRAK TC kimliðimi, TC sürüþ ehliyetimi ve askeri kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Barýþ Tek Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. CÝLT ve YALDIZ BASKI itinayla yapýlýr. Tel:

20 4 hakemimiz Türkiye'de kampa gidiyor Türkiye Futbol Federasyonu MHK'nun 5-12 Mart 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul Riva'da yapacaðý "Gelecek Vaadeden Hakemler Projesi Eðitim Kampý"na ülkemizden "B" Klasman hakemleri Serkan Durmaz, Hakan Muhtaroðlu, Kerem Eran ve Ýhsan Payas katýlacak. Ligin kalbi Bostancý'da atacak n Futbolda Turkcell Birinci Liginde 20 hafta karþýlaþmalarý bugün ve yarýn oynanýyor. Lider Küçük Kaymaklý 3 puan gerisindeki Bostancý Baðcýl'ýn konuðu olacak. Þampiyonluðu büyük ölçüde etkileyecek olan bu karþýlaþmayý Fehim Dayý yönetecek. Ligde bugün Gönyeli-Türkmenköy, Yeþilova-Düzkaya ve Tatlýsu- Cihangir maçlarý da oynanacak (Necati Özsoy) Turkcell Birinci Liginde 20. Hafta karþýlaþmalarý bugün ve yarýn oynanýyor. Haftanýn en önemli karþýlaþmasýnda þampiyonluðun iki iddialý takýmý Küçük Kaymaklý ve Bostancý Baðcýl bugün karþý karþýya geliyorlar. Bostancý Yakup Özorun Stadý'nda oynanacak olan kritik karþýlaþmada lider Kaymaklý'yý konuk edecek olan Baðcýl bu maçý kazanýp puanlarý yeniden eþitlemek istiyor. Geçtiðimiz hafta 3 puan kaybeden Bostancý Baðcýl bu maçý da kaybetmesi durumunda aradaki fark 6 olacak ve Küçük Kaymaklý þampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayacak. Bu önemli karþýlaþmada Fehim Dayý düdük çalacak. Turkcell Birinci Liginde bugün 3 karþýlaþma daha oynanacak. Baðcýl galibiyeti ile moraller yükselen Gönyeli'de hedef þimdi de Türkmenköy. Düþme hattýný yakýndan ilgilendiren bu karþýlaþmada Gönyeli 3 puan alýrsa büyük bir çýkýþ yapmýþ olacak. Yine play-out bölgesinde yer alan iki takým Alsancak Yeþilova ve Düzkaya karþýlaþmasý da günün önemli maçlarý arasýnda. 17 puanlý Alsancak Yeþilova ile 16 puanlý Düzkaya takýmlarý bu maçta 3 puan hedeflediler. Kaybeden tehlikeli bölgede kalacak. Tatlýsu-Cihangir maçýnýn sonucu da ligde büyük deðiþikliklere neden olacak. Ýki takýmýn arasýnda bir puan fark var. Rakibini bir puan üzerinde bulunan Tatlýsu bu maçta saha ve seyirci avantajýný da kullanýp galibiyet almak istiyor. Turkcell Birinci Liginde Pazar günü de üç karþýlaþma oynanacak. Ligin son sýrasýnda bulunan Ozanköy, 6. Sýrada bulunan Lefke'yi konuk edecek. Bu maçta Lefke kazanýrsa Ozanköy'ün ligde kalma umutlarý azalacak. Son haftalarda aldýðý maðlubiyetler ile 9. Sýraya gerileyen ve 19 puaný bulunan Maðusa Türk Gücü de Doðan Türk Birliði deplasmanýna gidiyor. Üst üste aldýðý galibiyetler ile yeniden ilk üçte yer alan Doðan Türk Birliði bu maçý da kazanýp artýk stres yaþamak istemiyor. Haftanýn son karþýlaþmasýnda Lapta ile Çetinkaya karþýlaþacak.33 puanlý Çetinkaya ile 31 puaný Lapta arasýndaki karþýlaþmanýn neticesi de ilk beþte kalabilmek için büyük önem taþýyor. Meliz ile gurur duyduk n Fransa'da 31'inci Avrupa Salon Atletizm Þampiyonasý"nda Türkiye Milli Takýmý formasýyla yarýþan Meliz Redif dün sabah ilk yarýþta iyi derece yaparak yarý finale kaldý. Akþam yarý finalde 2. seride yarýþan Meliz 5. gelerek finale kalmayý baþaramadý... Fransa'da 31'inci Avrupa Salon Atletizm Þampiyonasý"nda Türkiye Milli Takýmý formasýyla yer alan ve mücadele eden rekortmen atletimiz Meliz Redif, dün sabah 400 Metrede yarýþtý ve yarý finale yükseldi. Fransa'nýn Baþkenti Paris'te dün baþlayan "31'inci Avrupa Salon Atletizm Þampiyonasý"nda 400 metrede piste çýkan rekortmen sporcumuz Meliz Redif, serisinde dördüncü olmasýna raðmen elde etti 54.63'lük derecesi ile yarý final koþmaya hak kazandý. 18 sporcunun mücadele ettiði 400 metre eleme yarýþlarý üç seride koþulurken, Meliz Redif Ýlk seride mücadele etti. Dün akþam ise yarý final 400 metre ilk seride Pýnar Saka yarýþtý. Pýnar Saka bu yarýþta derece ile 6. oldu. Birinciliði elde eden atlet ise derece yaptý. Yarý final 400 metre 2. seride Meliz Redif yarýþtý. Son 100 metreye kadar ilk sýrada giden Meliz tempoyu koruyamadý ve 6. geldi. Meliz bu müsabakada derece yaparak finale kalmayý baþaramadý. Ýlkokullarda futbol finalleri tamamlandý Þht. Tuncer þampiyon (Haber ve fotoðraflar Necati Özsoy) Ýlkokullararasý Futbol Birinciliði dün oynanan final maçý ile tamamlandý ve Þehit Tuncer Ýlkokulu þampiyon oldu.milli Eðitim Gençlik Kültür ve Spor Bakanlýðý Okul Sporlarý Etkinlikleri Bölümü tarafýndan organize edilen ilkokullararasý futbol birinciliklerinde üçüncülük ve þampiyonluk karþýlaþmalarý heyecanlý bir þekilde tamamlandý. Lefkoþa Atatürk Stadý'nda oynanan final maçýnda Þehit Tuncer Ýlkokulu Alasya önünde ilk yarýyý 1-0 önde tamamladý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda da Þehit Tuncer durumu 2-0'a getirdi. Oyunun son bölümünde Alasya'nýn golü geldi ve maç 2-1 oldu. Son dakikalarda Alasya'nýn bir ataðýnda top direkten döndü. Þht. Tuncer'den Eren'in kaydettiði goller ile skor 2-1 tamamlandý. Bu zorlu finali 2-1 kazanan Þehit Tuncer Ýlkokulu þampiyon olmayý baþardý. Alasya Ýlkokulu ise ikinci sýrada yer aldý. Þampiyon oolan Þht. Tuncer lkokulu kadrounda þu sporcular yer aldý: Ýdris, Kutay, Mehmet, Ahmet, Batuhan, Yýlmaz, Onur, Mete, Eren, Serkan, Görkem, Ömer, Ýsmail, Halil, Mustafa, Ýbrahim ve Nuredin. Final maçýndan önce oynanan üçüncülük karþýlaþmasýnda ise Þehit Hasan Cafer Ýlkokulu, Future American Ýlkokulu'nu 2-1 yendi ve üçüncü oldu. Karþýlaþmalar sonrasý düzenlene tören ile takýmlara kupa ve madalyalarý verildi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý

Gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý Sendikal Platform nihayet Rauf Denktaþ'a da beðendirebileceði bir miting yapmayý baþardý. Denktaþ "Böyle olacaðýný bilseydim, ben de giderdim" diyor. Yollarý Denktaþ'la buluþanlara ne mutlu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ankara ya. Serdar Denktaþ döveriz dememiþ

Ankara ya. Serdar Denktaþ döveriz dememiþ Haberlere bakýn... 540 kilo hurda demir çalýnmýþ. 240 metre elektrik kablosu çalýnmýþ. 200 kilo yeraltý telefon kablosu çalýnmýþ. Ve 120 metre de çelik zýrhlý elektrik kablosu çalýnmýþ. Bir baþkadýr benim

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN... Rum tarafý Cenevre zirvesinden memnun. BM de memnun, AB de memnun... Solcu memnun, saðcý memnun... Nesreddin Hoca da memnun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK! Ýþte bir miting pankartý: Ayþe nin parasý bitti, tatilde hýrsýz oldu. Herkesin malýna kondu. Tatil bitti, Ayþe evine dön! Bilet bizden... One way ticket! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Þubat 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3353 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PAKETÝNDE ZEHÝR OLSA, Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Þubat 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3353 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PAKETÝNDE ZEHÝR OLSA, Erdoðan Baybars 2 Mart'taki mitingte 'küfürlü' pankart olmamasý için herkes pusuya yattý. O halde biz de bu kez 'kurtarýcý'ya deðil de Hristofyas'a bir 'hastir' çekeriz... Buna hiç itirazýnýz olmaz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı