ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars"

Transkript

1 Engin Ardýç, Kýbrýslýlar bizi istemiyor, oradan çekilelim, ama giderken de onlara, Sakýn bir daha baþýnýz sýkýþýrsa bizi çaðýrmayýn, bir gece ansýzýn gelmeyiz diyelim diyor. Çaðýrýrsak gelmeyin! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KORKU KRALLIÐI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... MEYDANDAKÝ BAYRAKLAR... Ali Osman HÜKÜMETTE DEÐÝÞÝKLÝK ÇARE MÝ? Erdoðan Baybars ÝTÝRAZ VE ÝTAAT Yalçýn Okut LOKUM GÝBÝ MÝTÝNG Ümit Ýnatçý DENKTAÞ DA BEÐENDÝÐÝNE GÖRE... Mehmet Levent Gazetemizi kurþunlayanlarý yine biz açýklayacaðýz Gazetemizi kurþunlayanlarý yine biz açýklayacaðýz Ýrsen Küçük Ercan Havaalaný otoparkýnda bulunan tabanca ile ilgili olarak, Senaryolarýn bir parçasý demiþti. Derviþ Eroðlu da uçaða atlayýp kaçtý zannedilmesin imasý ile bir demeç vermiþti. Ama her ikisinin de söyledikleri doðru çýkmadý... Sýktý ve kaçtý Sendikacýlar açýkladý Mitinge katýlým 54 bin n 25 Mart a kadar hükümete süre tanýdýklarýný açýklayan Sendikal Platform yetkilileri, eylem ve mitingleri meclis önüne taþýmakta kararlý olduklarýný açýkladýlar... n Mahkemelerdeki grev 54. gününe ulaþtý... Býçaklý, Hükümet saðýrlarý oynuyor dedi... n 3. sayfada Tetikçi uçtu Ercan Havaalaný otoparkýnda bulunan 9 milimetrelik tabancanýn gazetemize saldýrýda kullanýlan tabanca olduðu saptandýktan sonra, tetikçinin uçaða atlayýp Türkiye ye kaçtýðý da ortaya çýktý... n Silahlý saldýrýyý kendisinin düzenlediðini itiraf eden Oðuz Felek in KKTC ye giriþinin yasak olduðu öðrenildi... Ancak Türkiye de aranan bir þahýs olup olmadýðý bilinmiyor... n Bülent Arýnç ile Ümit Doðay Arýnç, TC basýnýnda da yer alan kendileriyle ilgili ciddi iddialarla ilgili henüz herhangi bir açýklama yapmadýlar... n Soruþturmasýný derinleþtiren polisin, kurþunlama olayýyla ilgili olarak ne gibi bulgulara ulaþtýðý merak ediliyor... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta TC basýný gözüyle miting Bir gece ansýzýn gelmeyiz n Sabah gazetesi yazarlarýndan Engin Ardýç Kýbrýslýlar bizi istemiyor. Çekilelim, ama giderken onlara þunu da söyleyelim: Sakýn bir daha baþýnýz sýkýþýrsa bizi çaðýrmayýn, bir gece ansýzýn gelmeyiz diye yazdý... n Metin Münir ise Milliyet gazetesinde mitingi KKTC nin ikiyüzlülük mitingi olarak niteledi... n Münir: Mitinge katýlanlar kendilerini Tunus ta, Mýsýr da, Libya da ve diðer Arap ülkelerinde meydanlarý dolduranlara benzetiyorlardý. Oradaki savaþýn deðiþim, buradakinin herþeyin ayný kalmasý için verildiðinin farkýnda deðildiler... Uyanýn... Uyanýn... Uyanýn... n 13 ve 15. sayfalarda Arif H.Tahsin yazýyor: Kýbrýslý nankör ha n2. sayfada

2 GÖNYELÝ VE GÝRNE'DE HIRSIZLIKLAR Gönyeli ve Girne'de önceki gün meydana gelen hýrsýzlýk olaylarýnda yaklaþýk 4 bin TL nakit para, çek yapraðý, kredi kartý ve inþaat demirleri çalýndý. Polis Basýn Bültenine göre, Gönyeli'de bir market içerisinde Ziya Çuvalý'nýn yere düþürdüðü para cüzdaný ve içerisinde bulunan TL ve 120 sterlin nakit para, çek yapraðý, kredi kartý ve üye kartý çalýndý. Girne'de Süleyman Uluçay'a ait ev inþaatýndan da toplam deðerleri 200 TL olan muhtelif ebatlarda ve ölçülerdeki inþaat demirleri çalýndý. Bu olayda zanlý olarak E.B (E-34) tutuklanýrken, S.T aranýyor. Yine Girne'de Mehmet Durucan ve Samet Durucan'a ait ikametgahtan ise 2020 TL nakit para çalýndý. GÝRNE'DE 5 KÝÞÝ UYUÞTURUCUDAN TUTUKLANDI Girne'de araç ve evlerinde hintkeneviri bulunan 5 kiþi tutuklandý. Polis basýn bültenine göre, önceki gün saat sýralarýnda Girne'de 20 yaþýndaki E.F'ye ait araçta yapýlan aramada yaklaþýk 15 gram, 28 yaþýndaki S.O'nun evinde yapýlan aramada ise 1 gram hintkeneviri ve kalýntýlar bulundu. Söz konusu kiþiler yanýnda, olayla ilgisi görülen R.E (E-26), N.S (K-22) ve J.O (E-23) tutuklandý. ALSANCAK'TA YANGIN Alsancak'taki Victory Sitesi'nde elektrik sayaçlarýnda meydana gelen kýsa devre sonucu yangýn çýktý. Polis bültenine göre, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnda elektrik sayacý dolabý ve 13 elektrik saati sayaç sigortalarý, yük kesici ve kablolarýyla birlikte yandý. TÜRKMEN'DEN VEDA KOKTEYLÝ KKTC'deki görev süresi dolan TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen 15 Mart'ta veda kokteyli veriyor. Lefkoþa Merit Otel'de davetlilere yönelik kokteyl saat 19.00'da baþlayacak. GÜZELYURT GÝRÝÞÝ TRAFÝÐE KAPATILACAK Kanalizasyon çalýþmalarý nedeniyle Güzelyurt kent giriþi bugünden itibaren trafiðe kapatýlacak. Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt kent merkezine giriþ derivasyon kanalý paralelinde bulunan stabilize yol ve Güzelyurt- Bostancý anayoluna trafik Ýrfan Nadir Bulvarý üzerinden saðlanacak. Açýklamada, bu güzergahý kullanacak sürücülerin yavaþ ve dikkatli seyahat etmeleri, yoldaki iþaret ve yönlendiricilere uymalarý istendi. DAÜ KAVÞAÐI 10 GÜN SÜREYLE KAPALI Gazimaðusa'da kanalizasyon kazýlarý nedeniyle Gazimaðusa-Lefkoþa anayolunda bulunan çember ile DAÜ kavþaðý (Tantura) arasýndaki çift þerit anayol 10 gün süreyle trafiðe kapalý olacak. Belediyeden verilen bilgiye göre yol, 9-19 Mart tarihleri arasýnda çift yönlü olarak trafiðe kapalý olacak. Yeni Lefkoþa çemberi ile DAÜ kavþaðý arasýnda kalan bölüm kapalý olacaðýndan hem Lefkoþa yönünden Gazimaðusa'ya gidecekler, hem de ters istikameti kullanacaklarýn ulaþýmý eski Lefkoþa yolundan saðlanacak. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Denktaþ Bey, "olay çýkmayacaðýný bilseydim ben da giderdim" dedi. Nereye? 2 Mart 2011 mitingine... Keþke gitseydi. Gitseydi de, yýllar yýlý temsil ettiði toplumun "Türkiye olmazsa Rum'un lokma gibi yutacaðý" bir toplum olmadýðýný görseydi vartasýný atlatan toplumunun nelere kadir olduðunu görseydi de korkularýndan kurtulsaydý. Denktaþ Bey 2 Mart Mitingi'ne gitseydi ne olacaydý? Birisi bir laf mý atardý? Kýbrýslýlarýn özelliklerinden birisi da birbirlerinin arkasýndan "har har" etmek, yüz yüze gelinca da öfkelerinin bir anda yok olup gitmesidir. Denktaþ Bey gitseydi eþi gibi sevgi ile alkýþlanýrdý. 2 Mart Mitingi'nin mesajý da 28 Ocak'taki kadar açýktý. Türkiye bu mesajý doðru aldý mý? Aldý da içine sindirecek mi? Yoksa Anavatan-Yavruvatan, et ve týrnak, gardaþ edebiyatý devam mý edecek? Ya da efeleme, horozlanma edebiyatýna mý geçilecek gene... Her halükarda Kýbrýslýlar ile Türkiye'nin arasýndaki iliþkiler gerçek temeline oturdu. Kýbrýs baþka bir devlettir, Türkiye baþka bir devlettir. Sinsi sinsi toplumun arasýna sokulup, sonra toplumu esir etmenin ve aþaðýlamanýn, ve yok etmeye çalýþmanýn, gün gele dirençle karþýlanacaðý oyunun kurallarýndan birisi deðil mi? Bir baþka devletle bir uluslararasý anlaþma yapacaksýn, sonra bir fýrsatýný yakalayýnca, Ýngilizlerle Amerikalýlarýn emrinde, o devletin %37 topraðýný iþgal edeceksin. Ve "ne anlaþma, ne KIBRISLI NANKÖR HA uluslararasý hukuk, ne Ýnsan Haklarý" demeden iþgal ettiðin topraklarý yaðmalaycan, yaðmalatacan, insanlarýný da mandraya týkýp aþaðýlayacan. Ve bir gün o toplum sana "kýþt" demeyecek. Mümkün mü bu? Aslýnda, bizim toplum olarak, Osmanlý ile, ve mirasçýsý Türkiye ile sorunumuz en az 1571'de baþlar. 1571'de Osmanlý, Kýbrýs'a zorunan sürdüðü nüfus ile zaten Türkiye'de kanlý, býçaklýydý. Ve, hep öyle devam etti. Hep öyle kaldý. Her neysa... Türkiye Kýbrýslýyý kandýrýp da garantör olarak Kýbrýs'a gelip iþi iþgalciliðe çevirinca iþ, giderek düþmanlýða dönüþtü. Toplum sindik sonra, içine kapandýkça, Bir baþka devletle bir uluslararasý anlaþma yapacaksýn, sonra bir fýrsatýný yakalayýnca, Ýngilizlerle Amerikalýlarýn emrinde, o devletin %37 topraðýný iþgal edeceksin. Ve "ne anlaþma, ne uluslararasý hukuk, ne Ýnsan Haklarý" demeden iþgal ettiðin topraklarý yaðmalaycan, yaðmalatacan, insanlarýný da mandraya týkýp aþaðýlayacan. Ve bir gün o toplum sana "kýþt" demeyecek. Mümkün mü bu? Türkiye bunu miskinlik sandý, zavallýlýk sandý. Ve toplumun boðazýna geçirdiði ilmiði sýktýk sonra sýktý. Böylece iþ kerteye geldi. Toplumun en büyük özelliklerinden birisidir son kerteye kadar sabretmek. Ýþte o noktada, "hassiktir"i çekti. Kýbrýslýnýn bu gibi hallerde "hassiktiri", Mustafa Kemal'in "Ya istiklal ya ölüm" restinin Kýbrýslýcasýdýr. Tembeller, beslemeler, götünüzü kýpýrdatmazsýnýz, Rumlar, "sen kimsin be adam" gibi laflar, suçlularýn, gaspçýlarýn, haksýzlarýn, gitme zamaný gelince, daha doðrusu saggolarý ellerine verilip kendilerine çýkýþ kapýsý gösterilince, içine düþtükleri ruh halini, çaresizlik içinde dýþa vurmalarýdýr. Gam çekmeyin. Burasý Kýbrýs'týr. Ve, yalnýz size deðil, Kýbrýs'ý iþgal eden herkese, Kýbrýslý böyle yapar. Bu beðenmediðiniz Kýbrýslý, Ýstanbul Ruslarýn eline geçmesin diye, 52 sene Ýngilize vergi ödedi. Ama bugün o Ýstanbul'un þoförleri, taksilerine paralarý ile binen kadýnlarýmýzý Kýbrýslýlar diye taksilerinden dýþarý atmayý cesurluk saymaktadýrlar. Kýbrýslý nankör ha! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KORKU KRALLIÐI Siz anavatanýnýzýn hükümetidir diye sevebilirsiniz onu... Ben sevmiyorum... Hiç sevmiyorum... 'Sevmiyorum' sözü duygularýmý ifade etmeye yetmiyor. Kenan Evren'e, Pinochet'ye, Videla'ya, Marcos'a, Ýdi Amin'e, Bokasso'ya, Somosa'ya, Ýran þahýna ve Suudi krallarýna karþý neler hissetmiþsem, ona karþý da ayný þeyleri hissediyorum... Hitler'den, Mussolini'den, Franco'dan ve Salazar'dan da bir farký yok benim için... Bunlar tarihin çöplüðüne atýldýðýnda nasýl mutlu olmuþsam, onlar da o çöplüðe atýldýðý zaman, eðer hayatta kalýrsam öyle mutlu olacaðým... Ekranlarda yüzünü görmeye ve sesini duymaya artýk tahammül edemiyorum. Hemen baþka bir kanala geçiyorum... Bu adamýn, bu hükümetin þimdi bizim baþýmýzda da olduklarý ve bizi de oradan idare ettikleri düþüncesi tarifsiz bir acý veriyor bana... Türk olduðum için üzülüyorum, Kýbrýslý olduðum için seviniyorum... Tek tesellim, zehirli kollarýnýn bize kadar uzanamayacaðý... Bizi de boðamayacaðý... Ondan kurtulmamýz gerektiðine her zamankinden fazla inanýyorum... Siz sevebilirsiniz onu... Anavatanýnýzýn hükümetidir diye her Allah'ýn günü þükranlarýnýzý da sunabilirsiniz ona... Zaten kimleri sevmediniz, kimlere þükranlarýnýzý sunmadýnýz ki þimdiye kadar... Sizin için farketmez... Ýster demokrat olsun, ister faþist... Ýster Kenan Evren, ister Bülent Ecevit... Gelen aðanýz, giden paþanýz... Elini öpmediðiniz, karþýsýnda ceketinizi iliklemediðiniz biri mi var? Varsa da anavatan... Yoksa da anavatan... Sýfýrla çoktan çarpýldýnýz... Çok tehlikeli günlerden geçiyoruz, çok... Ergenekon diye bir masal uydurmuþlar... Herkesi týkýyorlar içeri... Sizin anavatan hükümetiniz faþist... Polisi gestapo polisi... Savcýsý Gestapo savcýsý... Nedim Þener'in içeriye götürülüþünü izliyorum geceyarýsý ekranda... Ekrana tükürecek gibiyim... Kýracak gibiyim ekraný... Bütün suçu Hrant Dink cinayetini aydýnlatan bir kitap yazmak... Bu ne yahu? Nerdeyiz... Ne oluyoruz... Nerde adam gibi bir adam varsa, evine baskýn yapýp tutukluyorlar... Sevgili eþi bir hafta önce kalp ameliyatý geçirmiþ Nedim Þener'in... Dayanamýyor tüm bunlara... Derhal hastaneye kaldýrýyorlar... Sýradan bir faþizm deðil bu... Ýslami faþizm... Uður Dündar "korkuyorum" diyor... Ýsmet Berkan "ben de korkuyorum" diyor. Sýrasý gelecek teker teker herkesin... Bir korku krallýðý kurulmuþ sizin anavatanýnýzda... Benim anavatanýmda deðil... Sizin anavatanýnýzda... Bu krallýðý kuranlara alkýþ tuttuðu için 'Taraf' gazetesi de okumuyorum artýk. Ahmet Altan'ý da okumuyorum... Krala arada bir yazdýðý 'sitemkar' yazýlarý bile sarmýyor beni... Anayasa referandumunda 'evet' diyerek kralýn elini daha da güçlendirenlerin, þimdi þaþkýnlýkla piþmanlýk getirmeleri midemi bulandýrýyor... Kanser hastasý pek muhterem Türkan Saylan Haným'ýn evine baskýn yapýlýrken ve koskoca Ýlhan Selçuk seksen yaþýnda karakollara taþýnýrken ses çýkarmayanlarýn; iki yýlý aþkýn bir süredir hiçbir suçu yokken hücrelerde çürütülen Mustafa Balbay'ýn hakkýný aramayanlarýn söyledikleri hiçbir sözün hiçbir deðeri yok benim için... Ne yapsan, ne etsen Kýbrýs'ta bize hükmedemeyeceksin ey þeriatçý faþist... Kucaðýnda beslediðin mafya bozuntularýnýn bize sýktýklarý kurþunlar da iþe yaramayacak... Düþeceksin bir sinek gibi yakamýzdan... Topla pýlýný pýrtýný... Defol git aramýzdan... Aslýnda ben seni bize yaptýklarýndan dolayý deðil, Türkiye'de kendi halkýna yaptýklarýndan dolayý sevmiyorum daha çok... Bizim yakamýzdan düþsen de affetmem seni, oradaki zulme son vermedikçe... Yeryüzünde senin gibi olanlar hep düþmaným oldu þimdiye kadar... Sen içimizdeki düþmansýn tek farkla!

3 AFRÝKA dan mektup... SABREDÝN AZICIK DAHA... HAFTAYA... Olaylar üstüste geldi... Gazetemizin kurþunlanmasý... Ve ardýndan da miting... Çok hareketli günler yaþadýk. Yabancý gazeteci akýnýna uðradýk... Dýþ dünyanýn bu dönemde Kýbrýs'a ilgisi arttý. Ve bu kez en çok merak konusu olan þey de Kýbrýs müzakereleri, çözüm falan deðildi. Kýbrýslýtürklerin Türkiye ile hesaplaþmasýydý. Onbinlerin meydana toplandýðý mitinglerimiz çok büyük bir ilgi uyandýrdý. Baþlangýçta Tunus, Mýsýr, Libya gibi bir olay zannedildi bu da... Hatta Ýnönü Meydaný Tahrir Meydaný olur mu diye soranlar oldu. Sevgili okurlar, Gazetemizin kurþunlanmasý ile miting ayný kare içinde yansýdý dýþ basýna... Miting geçip gitti... Ya kurþunlanma ne alemde? Bildiðiniz gibi, ele geçirilen bir tabanca var ortada... Olayýn hemen ertesi günü Ercan Devlet Havaalaný'nýn otoparkýnda bulundu. Ancak bunun bir þaþýrtmaca olabileceði söylendi o sýralarda. Hatta Ýrsen Küçük "Senaryonun bir parçasý" dedi... Derviþ Eroðlu da ayný doðrultuda konuþtu daha sonra. Ve "zannetmeyin ki silahý oraya attý ve uçaða binip kaçtý" imasý ile bir demeç verdi... Ancak þimdi öðrendiklerimiz, her ikisinin de yanýldýðýný gösteriyor... Tabancanýn gazetemize saldýrýda kullanýlan tabanca olduðu polis tarafýndan da kesinleþince, bir mesele daha ortaya çýktý... Saldýrgan meðer o gün silahý oraya attýktan sonra gerçekten uçaða binip Türkiye'ye kaçmýþ... Yani þu anda burada deðil... Bu bilgi, iyi haber alan kaynaklar tarafýndan da doðrulanýyor. Peki, bu saldýrýyý kendisinin düzenlediðini övüne övüne gazetemize itiraf eden Oðuz Felek'in durumu ne? Polis yetkililerine de sorduk. Türkiye'de aranan bir þahýs mý? Bilmiyorlar... KKTC'ye giriþi yasak mý? Yasak! Gelirse hemen tutuklanacak... Yalnýz bizim olaydan deðil, baþka olaylardan da sabýkalý... Bizim polis Türkiye'deki polise kurþunlama olayýný aktardý mý? Bu konuda düzenlenen ve oraya iletilen bir dosya var mý? Henüz yok... Arýnç'lara gelince... Kendileriyle ilgili ciddi iddialar Türkiye basýnýnda da yer aldýðý halde, þu ana kadar bu konuda herhangi bir açýklama yapmadýlar. Ancak bunu da susarak geçiþtirmeleri mümkün deðil... Halen cezaevinde eroin suçlamasýyla tutuklu bulunan Ýsmet Felek'le iliþkilerini daha fazla gizleyemezler... Bir kurþunlama var ortada... Ve bu hesap sorulacak eninde sonunda... Bizi kurþunlayanlarý açýklayacak olan biziz yine... Sabredin azýcýk daha... Haftaya... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ekonomik önlemlere karþý eylemleri sürdüren Sendikal Platform, hükümete 25 Mart'a kadar süre verdi. "Bu tarihe kadar ya dayatýlan paket geri çekilecek, ya da istifa edip çekilecekler" diyen Platform yetkilileri, aksi halde Ýnönü Meydaný'ndaki eylem ve mitinglerin meclis önüne taþýnacaðý kaydedildi. Sendikal Platform yetkilileri, polis kayýtlarýna göre 2 Mart mitingine 54 bin kiþinin katýldýðýný da kaydettiler. Sendikal Platform, grevin devam ettiði mahkemeler önünde basýn toplantýsý düzenledi. Platformu oluþturan sendikalarýn baþkanlarý, Mahkemelerde 54. gününe ulaþan grev nedeniyle grevcileri kutlarken, 2 Mart mitingiyle ilgili de deðerlendirmeler yaptýlar. GREV 54. GÜNÜNDE Platform adýna konuþan Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, bir yýlý aþkýndýr sokakta olduklarýný kaydederek, eylem ve mitinglere raðmen hükümetin adým atmadýðýný söyledi. Býçaklý, mahkemeler önündeki grevin 54'üncü gününe ulaþtýðýný, Tapu Dairesi'nin uzun süre kilitlenmesi ve gümrüklerde ek mesai yapýlmamasý eylemlerine karþýn hükümetin "saðýrlarý oynadýðýný" kaydetti. 28 Ocak'ta 40 bini aþkýn, 2 Mart'ta ise bin insanýn sokaklara döküldüðünü, hükümete "ne paketi, ne de sizi istemiyoruz" mesajýnýn verildiðini, ancak hükümetin ve UBP Genel Sekreteri'nin hala daha bunu anlamadýðýný ifade eden Býçaklý, istediklerinin net olduðunu, "dayatýlan ekonomik paket ile yasalarýn geri çekilmesi ve bu ülkenin efendisi olmayý talep ettiklerini" yineledi. Býçaklý, halk kendi ülkesinin efendisi olduðunda sýkýntý varsa fedakarlýk da yapacaðýný kaydederek, hükümete 25 Mart'a kadar süre verdiklerini, bu tarihe kadar hükümetin "ya ekonomik paketi geri çekeceðini ya da istifa edip çekileceðini" kaydetti. Býçaklý, aksi takdirde eylemleri Ýnönü Meydaný'ndan, Meclis'e taþýyacaklarýný söyledi. Zorlamayla dünyanýn hiç bir yerinde kimsenin halka raðmen bir þey yapamadýðýný ifade eden Býçaklý, "halka raðmen bir þey yapmaya çalýþanlarýn ne hale geldiðinin görüldüðünü" belirtti. "Ya bunlarý yapýn ya da sine-i millete gidin" diyen Býçaklý, böylece halkýn kendini yönetebilecek olaný seçebileceðini söyledi. Býçaklý, bugüne kadar Sendikal Platform'un düzenlediði eylem ve grevlerde onurlu mücadele verenleri de kutlayarak, grevdekilerin yanýnda olacaklarýný ve desteklerinin süreceðini söyledi. MÝTÝNGE KATILANLARIN SAYISI 54 BÝN KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan da, ülkede dayatmalara ve halka yapýlan hakaretlere karþý yollarda olduklarýný belirtti. Kaptan, polisin rakamlarýna göre 2 Mart'taki mitinge 54 bin kiþinin eyleme katýldýðýný savunarak, UBP'liler dahil ülkedeki tüm kesimlerin meydanda olduðunu iddia etti. Kaptan, miting sonrasý "herhalde hükümet bir açýklama yapar" dediðini, ancak ayný gün Özelleþtirme Yasa Tasarýsý'nýn hazýr olduðunun ve ivedilikle meclise gönderileceðinin açýklandýðýný belirtti. Kaptan, UBP Genel Sekreteri'nin "ülkedeki nüfusun yüzde 25'inin kamu görevlisi olduðunu" iddia ettiðini, ülkede 17 bin 394 kamu görevlisi ve 7 AKARYAKITA YÝNE ZAM n BENZÝN VE EURODÝZEL FÝYATLARI ORTALAMA 5, MAZOT ÝSE 6,5 KURUÞ ARTTI KTOEÖS GENEL KURULU YAPILIYOR Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS)'ün 42. Olaðan Genel Kurulu bugün yapýlacak. Genel Kurul toplantýsý saat 10.00'da Atatürk Spor Salonu'nda baþlayacak. KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan, nisap saðlanamamasý halinde genel kurulun bir sonraki haftaya erteleneceðini belirtti. MÝTÝNGLER MECLÝS ÖNÜNE TAÞINIYOR Benzinciler Birliði, dünden itibaren akaryakýt fiyatlarýnýn zamlandýðýný bildirdi. Buna göre benzin ve eurodizel fiyatlarýna ortalama 5 kuruþ zam yapýlýrken, akaryakýt zammýndan en fazla etkilenen 6,5 kuruþla mazot oldu. Benzinciler Birliði'nden yapýlan açýklamaya göre 95 oktan benzin 2,45 TL'den 5,7 kuruþ zamla 2,59 TL'ye; 97 oktan 2,49 TL'den 5,6 kuruþ zamla 2,63 TL'ye; mazot 2,29 TL'den 6,5 kuruþ artýþla 2,44 TL'ye; eurodizel 2,51 TL'den 4,8 kuruþ zamla 2,63 TL'ye; gaz yaðý ise 2,30 TL'den 6 kuruþ zamla 2,44 TL'ye yükseldi. Benzinciler Birliði açýklamasýnda, KKTC'deki fiyatlarla Güney Kýbrýs'taki fiyatlar arasýnda kýyaslama da yaparak, KKTC deki fiyatlarýn Güney Kýbrýs'tan yüzde 5-6 daha ucuz olduðunu belirtti. Buna göre KKTC'de 95 oktan benzin litrede 12 kuruþ, eurodizel 13 kuruþ, 98 oktan benzin ise 15 kuruþ daha ucuz. Birlik, Güney'de eurodizelin 1,238 Euro olduðunu, yani 2,761 TL (KKTC 2,630 TL); kurþunsuz 95 oktan benzinin 1,215 Euro yani 2,709 TL (KKTC'de 2,590 TL); kurþunsuz 97 oktan benzinin ise 1,246 Euro yani 2,779 TL (KKTC'de 2,630 TL) olduðunu bildirdi. bin 600 belediye çalýþaný bulunduðunu, bunun toplamýnýn 25 bin ettiðini, genel sekreterin hesabýyla nüfusun 100 bin olmasý gerektiðini, oysa sadece 150 bin seçmen olduðunun açýklandýðýný kaydetti. "Hükümet sorun yaratmak için mi, çözmek için mi var" diye soran Kaptan, Maliye Bakanlýðý'nýn, Nüfus Kayýt Dairesi'nde ek mesai yapýlabilmesi için yazý hazýrladýðýný kaydederek, bunun nedeninin orada eylemde olmalarý nedeniyle mesai sonrasýnda ek mesaiyle iþ yaptýrýlmasý olduðunu söyledi. "Hani ek mesailerde tasarruf yapýlacaktý" diye soran Kaptan, ek mesailer konusundaki düzenlemelere de iþaret ederek, emek sömürüsü yapýldýðýný söyledi. Kaptan, "Bu hükümetin miadý doldu. Koltuklarýný derhal terk etmeliler" dedi. Ýyi niyet göstererek okullarda ve Tapu Dairesi'nde bazý grevleri askýya aldýklarýný söyleyen Kaptan, yargýda ise grevin devam ettiðini, maksatlý çevrelerin kendilerine saldýrmayý býrakarak hükümete gitmelerini söyledi. Sendika olarak dayanýþmalarýnýn sonuna kadar süreceðini söyleyen Kaptan, 54 gündür eylem yapanlarý kutlayarak teþekkür etti. OKULLARDAKÝ GREVLER KALKMADI, ASKIYA ALINDI KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu ise konuþmasýnda, mahkemelerdeki çalýþanlarý 54 gündür verdikleri mücadeleden dolayý kutladý ve okullardaki grevleri kaldýrmadýklarýný, sadece askýya aldýklarýný söyledi. Varoðlu, mahkemelerde grevde bulunan çalýþanlara maddi manevi her türlü desteði vereceklerini ifade ederek, "Bu olayda hep beraberiz, ayrýmýz yoktur. Sendikal Platform içindeki birlikteliklerin yara aldýðý iþlenmek isteniyor. Bu doðru deðildir. Birlik ve bütünlük içindeyiz" dedi. "HASÝPOÐLU ÖÐRETMENÝNÝ HÝÇ DÝNLEMEDÝ " Varoðlu, UBP Genel Sekreteri'nin açýklamalarýný da eleþtirerek, "Öðretmenini dinlemediði ve öðretmeni ders anlatýrken oyun oynadýðý için derslerini anlamadý. Öðretmenini dinlese ikide bir parti deðiþtirmek konumuna gelmezdi" dedi. KTOEÖS Genel Sekreteri Emin Özkalp de, 11 Ocak'tan beri onurlu bir þekilde direndikleri için Mahkeme çalýþanlarýna büyük saygý duyduðunu belirtti. Özkalp, UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'nun, parti deðiþtirmeden önce hükümetin getirdiði yasalara meclis komitesinde hayýr dediðini belirterek, "UBP'ye transfer olduktan sonra ne deðiþti" diye sordu. Özkalp, "Kýbrýs Türkü'nün yolu açýk olacak" diye ekledi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Denktaþ bile beðenmiþ 2 Mart mitingini Kýzýla boyanýnca bayraklarla büyük meydan Ve duyunca yaseminlerin engellendiðini Zevkten dörtköþe olmuþ ne boyun kalmýþ ne gerdan Kalay AKP'NÝN ELÝNÝ RAHATLATANLAR AKP Türkiye'de bu denli pervasýzsa entelektüellerin hakkýný teslim etmek lazým. Gerçekten de çok iyi iþ çýkardýlar. Gerçi, geç de olsa, Türkiye'de körü körüne AKP yandaþlýðý yapan yazarlar, gazeteciler, aydýnlar gerçeði görmeye baþladýlar. Ancak Kýbrýs'ta böyle bir þeyden söz etmek mümkün deðil. AKP'nin eli Kýbrýs'ta bu denli rahatsa, Ferdi Sabit Soyer, Mehmet Ali Talat ve CTP yönetimi sayesindedir, buna bir de CTP'nin peþinden sürüklenen entelektüelleri aydýnlarý eklersek, ortaya bugünkü tablo çýkýyor. Diðer "Anavatan"cýlarý, ya da "Sendikal Platform"u idare eden Özkardaþlarý hiç saymýyoruz bile. CTP'nin verdiði rahatlýðý kimse veremezdi AKP'ye... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik MEYDANDAKÝ BAYRAKLAR... 2 Mart mitinginden sonra Serdar Denktaþ eylemi býraktý... Kaç imza topladý? Topladýðý imzalarý ne yaptý bilemem... Hoþ, çadýr hala yerli yerinde duruyor... Neyse.. 2 Mart mitingi de geçti gitti... Geçen defakinin iki katý insan toplandý alana... Sýðmadý... Ýnönü kalabalýða dar geldi... Sonuç ne oldu anlayan veya anlatabilen varsa beri gelsin... Doldur boþalt... Öfkeyi yükselt, meydanlarý doldur, anlaþýlmayan ve sorunlarýn ilerki günlere taþýnmasýný öðütleyen konuþmalardan sonra meydandakileri daðýt... Ýnsanlarýn rejime öfkeleri var... Gözlerinden anlamak mümkün bunu. Eskiden mitinglerin kalabalýk oluþu miting alanýnda sahneye çýkacak olan þarkýcýlarýn popüler oluþuna baðlýydý... Þimdi hiç de öyle deðil... Sanýrým binde bir bile olsa da, geriye kalanlar hangi þarkýcý veya hangi grubun sahneye çýkacaðýna deðil de, mitingte bir hedefe yönlendirilmeyi bekliyorlar... En azýndan bizimle konuþanlarýn düþünceleri böyle. Aslýnda bizim insanlara karþý önyargýlý olduðumuz zannediliyor. Deðil oysa... Hümanist kesimler varsa bu ülkede emin olun ilk sýralardayýz... Bu kadar kesin ve emin konuþmamýn sebebi de birbirimizi ve en azýndan kendimizi iyi bilmemizdendir... "Ýçi ve dýþý birdir" derler ya, tam da o hesap... Onlara da kýzmak gelmez içimizden... Kimlere mi? Bir televizyon kanalýnda bir program yapýmcýlýðý yakalamýþ birilerine... Gazeteleri okuyor... Beðenmediklerini "Beðenmiyorum" diyerek bir kenara savuruyor ve aklýnca programý izleyenler tarafýndan övgüye layýk görülüyor... "Aman da aman... Nasýl savurdu Afrika gazetesini kenara gördünüz mü?" "Gördüm... Çok beðendim. Oturduðum yerden alkýþladým"... Bu insanlar, kimden ve neden korkuyorsun diyen kiþilerin de olabileceðini söylemediler mi kendilerine? Ýkinci mitingte beklenen hasýl oldu artýk... Nasýl mý? Bizim pankartlarýmýz, bayraklarýmýz toplatýldý... Zorla alýndý ellerimizden... Devletin kolluk gücü polis tarafýndan hem de... Sizi bilmem ama ben hep merak ediyorum. Bu ülke bizim... Bayraðýmýz belli, cebimizdeki kimliðin, pasaportun üzerinde de var hatta amblemi... Ve bizim bayraðýmýzýn ellerimizde yükseliþi yasak! Dahasý, iþgalci dediðimiz bir ülkenin bayraðýnýn dalgalanmasý serbest ve koruma altýnda.. Biz ona da saygý duyarken, onlar bizim bayraðýmýza saygý duymayý bir yana býrakalým, nefretlerin en büyüðünü kusuyorlar! Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýna ifrit oluyorlar... Neticede bayraklarýmýzý topladýlar... Ýþgalcimiz olan Türkiye'nin bayraklarýný özgürlük aradýðýmýz meydanlara doldurdular... Denktaþ da konuþtu sonunda ve "mitingin kavgasýz gürültüsüz olacaðýný bilseydim ben de gelirdim", dedi. Mitinge Denktaþ övgüsü bu... Platform gurur duyabilir yaptýklarýyla... HAMÝTKÖY'DE YANGIN nyangin SIRASINDA EVDE MAHSUR KALAN ERSAN AKTAÞ HASTANEYE KALDIRILDI Lefkoþa'da Hamitköy bölgesinde bulunan bir evde çýkan yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, yangýn sýrasýnda evde mahsur kalan 30 yaþlarýndaki Ersan Aktaþ ambulansla hastaneye kaldýrýldý. "Aldora Sitesi"nde bulunan apartmanlardan blok 16, daire 5'te çýkan yangýnýn nedeni araþtýrýlýrken, yangýn sonucu dairede büyük hasar meydana geldi ve daire neredeyse tamamen yandý. Olayla ilgili polis soruþturmasý sürüyor. 8 MART "Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Yürüyüþü" n DERYA: "AMAÇ TOPLUMSAL CÝNSÝYET EÞÝTLÝÐÝ POLÝTÝKALARININ DA BÝR DEMOKRASÝ VE ADALET MÜCADELESÝNÝN PARÇASI OLDUÐUNU GÖSTERMEK" Bazý siyasi parti ve sivil toplum örgütleri, toplumsal cinsiyet eþitliði talebini "haykýrmak" amacýyla 8 Mart'ta, "Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Yürüyüþü" düzenliyor. CTP-BG Kadýn Örgütü, TDP Kadýn Örgütü, YKP FEM, Yurtsever Kadýnlar Birliði, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý, Belediye Emekçileri Sendikasý, Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý, Meclis Çalýþanlarý Sendikasý, Baraka Kültür Merkezi, Feminist Atölye, Halk Sanatlarý Derneði ve Gençlik Kulübü, Homofobiye Karþý Ýnisiyatif, Kýbrýs Türk Yöneticiler Derneði, Yöneticilik Merkezi, POST Araþtýrma Enstitüsü ve Sosyal Riskleri Önleme Vakfý'nýn ortaklaþa düzenleyeceði yürüyüþ saat 15.30'da Lefkoþa Kuðulu Park'ta baþlayacak. Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Yürüyüþü Organizasyon Komitesi dün KTAMS'da düzenlediði basýn toplantýsýnda, yürüyüþ ve amaçlarýný açýkladý. Toplantýda, Organizasyon Komitesi adýna Doðuþ Deryakýsa bir sunuþ konuþmasý yaptý ve ortak açýklama okundu. DERYA Doðuþ Derya, konuþmasýnda, Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Yürüyüþü düzenlemenin haklý gururu içinde olduklarýný söyledi. Yüreði demokrasi, adalet, eþitlik, özgürlük için atan tüm insanlarýn katýlmasýný bekledikleri yürüyüþün önemli bir adým olduðuna dikkat çeken Derya, bugüne kadar insan haklarý ve özgürlükleri için mücadele verilirken sergilenen birlikteliðin ilk kez toplumsal cinsiyet eþitliðine görünürlük kazandýrmak için oluþturulduðuna dikkat çekti. Derya, "Milliyetçilik, militarist, otoriter düzenlerden nasibini ziyadesiyle almýþ bir ülke olarak toplumsal cinsiyet eþitliði politikalarýný çok geç konuþmaya baþladýðýmýzýn bilinciyle güçlerimizi birleþtirmeye karar verdik" dedi. Doðuþ Derya, amacýn "toplumsal varoluþ mücadelesi verilen bugünlerde toplumsal cinsiyet eþitliði politikalarýnýn da bir demokrasi ve adalet mücadelesinin parçasý olduðunu göstermek ve bu uðurda çaba göstermek olduðunu" kaydetti. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Organizasyon Komitesi üyesi Nazen Þansal, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin ortak açýklamasýný okudu. Yürüyüþe katýlým olmasý için çaðrý yapýlan ortak açýklamada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Yürüyüþünü gelenekselleþtirmeyi ve toplumsal cinsiyet eþitliði talebini yinelemeyi amaçladýklarý kaydedildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DENKTAÞ DA BEÐENDÝÐÝNE GÖRE... Anlamýþtým anlamasýna ama, baba Denktaþ'ý dinleyince bu iþte bir sakatlýk olduðuna artýk hiç kuþkum kalmadý. Rauf bey de beðenmiþ mitingi. Çok baþarýlý ve olumlu bulmuþ. Neden? "Kýbrýs Türk halkýnýn, anavatanýyla arasýna kimsenin girmesine izin vermeyeceði bir kez daha ispatlanmýþ" da ondan! Rauf beyin neþesi yerinde. Keyif ki ne keyif... Zevkten "biddaga" oldu diyeceðim ama buna kimseyi inandýramam ki! "Olaysýz geçeceðini bilseydim ben de mitinge katýlacaktým" diyor. Bütün suç Sendikal Platformda. Yazýk... Keþke bilgilendirselerdi Rauf beyi. Merak etmeyin efendim, deselerdi... Endiþe edecek hiçbir þey yok. Biz polisimiz ve çevik kuvvetimizle birlikte gerekli bütün önlemleri aldýk. Provokatörlere geçit vermeyeceðiz. Yasemin Hareketi'nin hiçbir pankartýný ve Güney Kýbrýs Rum Yönetimi bayraklarýný miting alanýna sokmayacaðýz. Kimden gelirse gelsin Türkiye karþýtý hiçbir pankarta izin vermeyeceðiz. Meydaný Türk bayraklarýyla bir gelincik tarlasýna döndüreceðiz. Deselerdi, o da onbinlerin arasýnda olmaz mýydý? O da eline bir bayracýk alýp Aydýn hanýmla birlikte dalgalandýrmaz mýydý? Yazýk... Deðerlendiremedi bu fýrsatý Sendikal Platform. Bir Türk bayraðý eksik kaldý o "çok baþarýlý" mitingden! Ama ben üzülürüm üzülürüm de neye üzülürüm biliyor musunuz? Denktaþ o mitinge katýlsaydý... Türk bayraðýný sallaya sallaya, "Çav Bella"nýn hemen arkasýndan platforma çýkarýlsaydý... Ve mitingin o en coþkulu anýnda, kendisine Özkardaþ'ýn uzattýðý mikrofonu alýp "Sevgili kardeþlerim, biliniz ki Türkiye olmasa Rum bizi lokma gibi yutar" diye haykýrsaydý... Asýl o zaman baþarýnýn doruðuna ulaþmaz mýydý bu miting?! Erdoðan ve tayfasý da sadece bir "höt" diyerek, "beslemeleri" yola getirdikleri için gururlanmazlar mýydý? Ve not defterimize beþ yýldýzlý bir aferim yazmazlar mýydý? Yazýk... Çok büyük bir fýrsatý kaçýrdýnýz sevgili sendikacý dostlar. Bir dahaki sefere Rauf amcanýzý unutmayýn. Onun endiþelerini, korkularýný giderin. Olaysýz geçeceðine onu inandýrýn. "Sensiz bir bayrak eksiðimiz var" deyin... "Halk, Aydýn haným gibi sizi de o meydanda görmek istiyor" deyin... Rauf amcanýzýn damarýna nasýl gireceðinizi de size ben öðretecek deðilim ya... Evet... 2 Mart mitingi 28 Ocak mitingini ikiye katladý, doðru. Ama o görkemli topluluk, artýk burasýna gelen duygu ve düþüncelerini ifade edecek, haykýracak pankart ve bayraklardan yoksun býrakýldý. Öfkesini, kararlýlýðýný, ne istediðini özgürce ve korkusuzca haykýramadý. Mitingin, en büyük anavatancý Denktaþ'tan bile aferim almasý, baþarýnýn ölçüsünü göstermeye yeter de artar bile.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri. Nüfusumuzu 'doðru' tahmin eden TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça oldu yalnýz. Maþallah, iyi bir totocu... Acaba Real Madrid-Barcelona maçýný da tutturdu mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar Nüfus sayýmýnýn sürekli ertelendiðine dair duyumlar alýyormuþ Özkan Yorgancýoðlu. Olabilir Özkan Bey... Yorgan fazla uzun da daraltmaya çalýþýyorlar herhalde biraz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı