Ruh / 1. Ruhun açılımı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ruh / 1. Ruhun açılımı. y.serpil @hotmail.com"

Transkript

1 Ruh / 1 Ruhun açılımı

2 Ruh 4 İsmin Halitasına Camidir Ruh / 2

3 Maneviyat ruhdaki hakikatlerimizin birliğidir Ruh / 3

4 Ruh cevheri Ruh / 4

5 RUH 1 Ruh / 5

6 RUH 2 Ruh / 6

7 RUH 3 Ruh / 7

8 RUHUN DETAYLARI 1 Ruh / 8

9 RUHUN DETAYLARI 2 Ruh / 9

10 RUHUN DETAYLARI 3 Ruh / 10

11 Ruh / 11 Şecere-i Hilkatte Ruh Cevheri = Arş-ı Azam RUH Suâl: Sa'd-ı teftazanî, biri hayvanî, diğeri insanî olmak üzere, ruhu ikiye taksim ettikten sonra, "Mevte mâruz kalan yalnız ruh-u hayvanîdir, ruh-u insanî ise mahlûk değildir ve onun ile Allah beyninde nisbet ve sebep yoktur, cesed ile kaim olmayıp müstakill-i bizzâttır" demesinin sebebi ve izahı? Elcevap: Sa'd-ı Teftazanî'nin ا لر وح ا ال ن س ان ي ة ل ي س ت م خ ل وق ة demesi; gibi- sırrıyla, -beka-yı ruh bahsinde beyan edildiği ق ل الر وح م ن ا م ر ر ب ى

12 Ruh / 12 ruhun mahiyeti; zîhayat bir kanun-u emr, zîşuûr bir âyine-i İsm-i Hayy, zîcevher bir cilve-i Hayat-ı Sermedî olduğundan mec'uldür. Bu cihetle, mahlûktur denilemez. Fakat Sa'd, Makâsıd ve Şerhü'l-Makâsıd'da, bütün muhakkıkîn-i İslâmın icmâına ve âyât ve ehâdîsin nusûsuna muvafık olarak, "O kanun-u emr, vücud-u hâricî giydirilmiş, sâir mahlûkat gibi mahlûk ve hâdistir" demiştir. Sa'd'ın ezeliyet-i ruha kail olmadığına bütün âsârı şâhiddir. işarettir. demesi, hulûl gibi bâtıl bir mezhebin reddine ل ي س ت ب ي ن ه ا و ب ي ن للا ن س ب ة Hayvânâtın ruhları dahi bâkîdir, kıyâmette yalnız cesedleri fenâ bulur. Mevt ise fenâ değil, belki alâkanın kesilmesidir. و ال س ب ب demesi, esbâb-ı zâhiriyenin tavassutu ve Azrâil Aleyhisselâmın kabz-ı ervâh hususundaki münâcâtı bahsinde denildiği gibi, ruhun doğrudan doğruya perdesiz, vasıtasız îcad edilmesine işarettir. demesi; bekâ-yı ruh isbatında denildiği gibi, cesed ruha dayanır, ayakta ا س ت ق ل ت ب ذ ات ه ا kalır. Ruh ise bizâtihî kaimdir. Cesed harâb olursa daha ziyade serbest olur, meek gibi göğe uçar, demektir ve bâtıl bir mezhebin reddine işarettir. Said Nursî Ruh, Vücud-u Hâricî Giydirilmiş Bir Kanundur Ruh bir nuranî kanundur, vücud-u haricî giymiş bir namustur; şuuru başına takmış. Bu mevcûd ruh, şu mâkul kanuna olmuş iki kardeş, iki yoldaş. Sabit ve hem dâim fıtrî kanunlar gibi, ruh dahi hem âlem-i emir, hem irade vasfından gelir. Kudret vücud-u hissî giydirir, şuuru başına takar, bir seyyâle-i lâtifeyi o cevhere sadef eder. Eğer enva'daki kanunlara kudret-i Hâlık vücud-u haricî giydirirse, herbiri bir ruh olur.

13 Ruh / 13 Ger vücudu ruh çıkarsa, başından şuuru indirirse, yine lâyemut kanun olur. Mukaddime Onuncu Söz'ün Dördüncü Hakikatında isbat edildiği gibi; ebedî, sermedî, misilsiz bir cemâl, elbette âyinedâr müştakının ebediyetini ve bekasını ister. Hem kusursuz, ebedî bir kemâl-i san'at, mütefekkir dellâlının devamını taleb eder. Hem nihayetsiz bir rahmet ve ihsan, muhtaç müteşekkirlerinin devam-ı tena'umlarını iktiza eder. İşte o âyinedâr müştak, o dellâl mütefekkir, o muhtaç müteşekkir; en başta ruh-u insânîdir. Öyle ise, ebed-ül âbâd yolunda; o cemâl, o kemâl, o rahmete refakat edecek, bâki kalacaktır. Yine Onuncu Söz'ün Altıncı Hakikatında isbat edildiği gibi; değil ruh-u beşer, hattâ en basit tabakat-ı mevcûdât dahi, fena için yaratılmamışlar; bir nevi bekaya mazhardırlar. Hattâ ruhsuz, ehemmiyetsiz bir çiçek dahi, vücud-u zâhirîden gitse, bin vecihle bir nevi bekaya mazhardır. Çünki: Sûreti, hadsiz hâfızalarda bâkî kalır. Kanun-u teşekkülâtı, yüzer tohumcuklarında beka bulup devam eder. Mâdem bir parçacık ruha benzeyen o çiçeğin kanun-u teşekkülü, timsal-i sûreti, bir Hafîz-i Hakîm tarafından ibka ediliyor. Dağdağalı inkılablar içinde kemâl-i intizâm ile, zerrecikler gibi tohumlarında muhafaza ediliyor, bâkî kalır. Elbette gâyet cem'iyetli ve gâyet yüksek bir mahiyete mâlik ve haricî vücud giydirilmiş ve zîşuûr ve zîhayat ve nûrani kanun-u emrî olan ruh-u beşer, ne derece kat'iyetle bekaya mazhar ve ebediyetle merbut ve sermediyetle alâkadar olduğunu anlamazsan, nasıl «Zîşuûr bir insanım» diyebilirsin? Evet, koca bir ağacın bir derece ruha benzeyen proğramını ve kanun-u teşekkülâtını, bir nokta gibi en küçük çekirdekte dercedip muhafaza eden bir Zât-ı Hakîm-i Zülcelâl, bir Zât-ı Hafîz-i bîzeval hakkında «Vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder» denilir mi! BİRİNCİ MENBA': Enfüsîdir. Yâni, herkes hayatına ve nefsine dikkat etse, bir ruh-u bâkiyi anlar. Evet herbir ruh, kaç sene yaşamış ise o kadar beden değiştirdiği halde, bilbedâhe aynen bâki kalmıştır. Öyle ise; mâdem cesed gelip geçicidir. Mevt ile bütün bütün çıplak olmak dahi ruhun bekasına te'sir etmez ve mahiyetini de bozmaz. Yalnız, müddet-i hayatta, tedricî cesed libasını değiştiriyor. Mevtte ise birden soyunur. Gâyet kat'î bir hads ile belki müşahede ile sabittir ki, cesed ruh ile kaimdir. Öyle ise; ruh, onun ile kaim değildir. Belki ruh, binefsihî kaim ve hâkim olduğundan; cesed istediği gibi dağılıp toplansın; ruhun istiklâliyetine halel vermez. Belki cesed, ruhun hânesi ve yuvasıdır, libası değil.

14 Ruh / 14 Belki, ruhun libası bir derece sâbit ve letâfetçe ruha münasib bir gılâf-ı lâtifi ve bir beden-i misâlîsi vardır. Öyle ise, mevt hengâmında bütün bütün çıplak olmaz, yuvasından çıkar, beden-i misâlîsini giyer. İKİNCİ MENBA': Âfâkîdir. Yâni, mükerrer müşâhedat ve müteaddid vâkıat ve kerrat ile münasebattan neş'et eden bir nevi hükm-ü tecrübîdir. Evet tek bir ruhun bâ'delmemat bekası anlaşılsa, şu ruh nev'inin külliyetle bekasını istilzam eder. Zira fenn-i mantıkça kat'îdir ki: Zâtî bir hassa, birtek ferdde görünse; bütün efradda dahi o hassanın vücuduna hükmedilir. Çünki: Zâtîdir. Zâtî olsa, her ferdde bulunur. Halbuki değil bir ferd, belki o kadar hadsiz, o kadar hesaba, hasra gelmez müşahedâta istinad eden âsâr ve beka-i ervaha delâlet eden emarat, o derece kat'îdir ki; bize nasıl Yeni Dünya, yâni Amerika var ve orada insanlar bulunur; o insanların vücudlarına hiç vehim hatıra gelmez. Öyle de şübhe kabûl etmez ki, şimdi âlem-i melekût ve ervahta; ölmüş, vefat etmiş insanların ervahı pekçok kesretle vardır ve bizimle münasebettardırlar. Mânevî hedâyâmız onlara gidiyor. Onların nûranî feyizleri de bizlere geliyor. Hem hads-i kat'î ile vicdanen hissedilebilir ki; insan öldükten sonra esâslı bir ciheti bâkidir. O esas ise ruhtur. Ruh ise, tahrib ve inhilale mâruz değil. Çünki: Basittir, vahdeti var. Tahrib ve inhilal ve bozulmak ise; kesret ve terkib edilmiş şeylerin şe'nidir. Sâbıkan Beyân ettiğimiz gibi; hayat, kesrette bir tarz-ı vahdeti temin eder, bir nevi bekaya sebebiyet verir. Demek vahdet ve beka, ruhta esâstır ki, ondan kesrete sirayet eder. Ruhun fenası, ya tahrib ve inhilâl iledir. O tahrib ve inhilâl ise, vahdet yol vermez ki girsin, besâtet bırakmaz ki bozsun. Veyahut îdam iledir. İdam ise Cevâd-ı Mutlak'ın hadsiz merhameti müsaade etmez ve nihayetsiz cûdu bırakmaz ki, verdiği nimet-i vücudu o nimet-i vücuda pek müştak ve lâyık olan ruh-u insânîden geri alsın. ÜÇÜNCÜ MENBA': Ruh zîhayat, zîşuûr, nuranî, vücud-u haricî giydirilmiş; câmi', hakikatdar, külliyet kesbetmeğe müstaid bir kanun-u emrîdir. Halbuki en zaîf olan kavânin-i emriye, sebat ve bekaya mazhardırlar. Çünki: Dikkat edilse, mâruz-u tegayyür olan bütün nevilerde birer hakikat-ı sâbite vardır ki, bütün tegayyürat ve inkılâbât ve etvâr-ı hayat içinde yuvarlanarak Sûretler değiştirip, ölmeyerek, yaşayarak bâki kalıyor. İşte herbir şahs-ı insanî, mahiyetinin câmiiyetiyle ve küllî şuûruyla ve umumî tasavvuratıyla bir şahıs iken, bir nev' hükmüne geçmiştir. Bir nev'e gelen ve cârî olan kanun, o şahs-ı insânîde dahi cârîdir. Mâdem Fâtır-ı Zülcelâl, insanı câmi' bir âyine ve küllî bir ubûdiyyetle ve ulvî bir mahiyetle yaratmıştır. Her ferddeki hakikat-ı ruhiye, yüzbinler Sûret değiştirse, izn-i Rabbânî ile

15 Ruh / 15 ölmeyecek, yaşayarak geldiği gibi gidecek. Öyle ise o şahs-ı insânînin hakikat-ı zîşuûru ve unsur-u zîhayatı olan ruhu dahi, Allah'ın emriyle, izni ile ve ibkasıyla daima bâkidir. DÖRDÜNCÜ MENBA': Ruha bir derece müşabih ve ikisi de âlem-i emirden ve iradeden geldiklerinden masdar itibariyle ruha bir derece muvafık, fakat yalnız vücud-u hissî olmayan nevilerde hükümran olan kavânîne dikkat edilse ve o namuslara bakılsa görünür ki: Eğer o kanun-u emrî, vücud-u haricî giyse idi, o nevilerin birer ruhu olurdu. Halbuki o kanun daima bâkîdir. Daima müstemir, sabittir. Hiçbir tegayyürat ve inkılâbat, o kanunların vahdetine te'sir etmez, bozmaz. Meselâ: Bir incir ağacı ölse, dağılsa; onun ruhu hükmünde olan kanun-u teşekkülâtı, zerre gibi bir çekirdeğinde ölmeyerek bâkî kalır. İşte mâdem en âdi ve zaîf emrî kanunlar dahi böyle beka ile, devam ile alâkadardır. Elbette ruh-u insanî, değil yalnız beka ile, belki ebed-ül âbâd ile alâkadar olmak lâzım gelir. Çünki ruh dahi Kur'anın nassı ile, ق ل الر و ح م ن ا م ر ر ب ى ferman-ı celîli ile âlem-i emirden gelmiş bir kanun-u zîşuûr ve bir nâmus-u zîhayattır ki; kudret-i ezeliye, ona vücud-u haricî giydirmiş. Demek nasılki sıfat-ı iradeden ve âlem-i emirden gelen şuûrsuz kavânîn, daima veya ağleben bâki kalıyor. Aynen onların bir nevi kardeşi ve onlar gibi sıfat-ı iradenin tecellisi ve âlem-i emirden gelen ruh; bekaya mazhar olmak daha ziyade kat'îdir, lâyıktır. Çünki zîvücuddur, hakikat-ı hariciye sahibidir. Hem onlardan daha kavîdir, daha ulvîdir. Çünki zîşuûrdur. Hem onlardan daha daimîdir, daha kıymetdârdır. Çünki zîhayattır. İnsanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki: Bütün â'zasını ve eczâsını birbirine yardım ettirir. Yâni, irade-i İlâhiyye cilvesi olan evâmir-i tekvîniyyeye ve o emirden vücud-u hâricî giydirilmiş bir kanun-u emrî ve Lâtife-i Rabbâniyye olan ruh, onların idaresinde onların mânevî seslerini hissetmesinde ve hâcâtlarını görmesinde birbirine mâni olmaz, ruhu şaşırtmaz. Ruha nisbeten uzak-yakın bir hükmünde. Birbirine perde olmaz. İsterse, çoğunu birinin imdadına yetiştirir. İsterse bedenin her cüz'ü ile bilebilir, hissedebilir, idare edebilir. Hattâ çok nuraniyet kesbetmiş ise, herbir cüz'ü ile görebilir ve işitebilir. SENİN İKİNCİ SUALİNİN HÜLÂSASI: Muhyiddin-i Arabî demiş: "Rûhun mahlûkıyeti, inkişâfından ibarettir." O sual ile, benim gibi zayıf bir bîçâreyi,

16 Ruh / 16 Muhyiddin-i Arabî gibi müthiş bir hârika-i hakikat, bir dâhiye-i ilm-i esrâra karşı mübârezeye mecbur ediyorsun. Fakat madem nusûs-u Kur'ân'a istinâden bahse girişeceğim; ben sinek dahi olsam o kartaldan daha yüksek uçabilirim. Kardeşim, bil ki: Hazret-i Muhyiddin aldatmaz, fakat aldanır. Hâdîdir, fakat her kitabında mühdî olamıyor. Gördüğü doğrudur, fakat hakikat değildir. Yirmi Dokuzuncu Sözde, ruh bahsinde, medâr-ı sualiniz olan o hakikat izah edilmiştir. Evet, ruh, mâhiyeti itibarıyla bir kanun-u emrîdir. Fakat vücud-u hâricî giydirilmiş bir nâmus-u zîhayattır ve vücud-u hâricî sahibi bir kanundur. Hazret-i Muhyiddin, yalnız mâhiyeti noktasında düşünmüştür. Vahdetü'l-vücud meşrebince, eşyanın vücudunu hayal görüyor. O zât, hârika keşfiyâtıyla ve müşâhedâtıyla ve mühim bir meşreb sahibi ve müstakil bir meslek ihtiyar ettiğinden, bilmecburiye, zayıf te'vilâtla, tekellüflü bir surette, bazı âyâtı meşrebine, meşhûdâtına tatbik ediyor, âyâtın sarâhatini incitiyor. Sâir risalelerde cadde-i müstakîme-i Kur'âniye ve minhâc-ı kavîm-i Ehl-i Sünnet beyan edilmiştir. O zât-ı kudsînin kendine mahsus bir makamı var; hem makbûlîndendir. Fakat mîzansız keşfiyâtında hudutları çiğnemiş ve cumhûru muhakkıkîne çok meselelerde muhâlefet etmiş. İşte, bu sır içindir ki, o kadar yüksek ve hârika bir kutup, bir ferîd-i devrân olduğu halde, kendine mahsus tarikatı gayet kısacık, Sadreddin-i Konevîye münhasır kalıyor gibidir ve âsârından istikametkârâne istifade nâdir oluyor. Hattâ çok muhakkıkîn-i asfiyâ, o kıymettar âsârını mütalâa etmeye revaç göstermiyorlar; hattâ bazıları men ediyorlar. Hazret-i Muhyiddin'in meşrebiyle ehl-i tahkikin meşrebinin mâbeynindeki esaslı fark ve onların me'hazlarını göstermek, çok uzun tetkikata ve çok yüksek ve geniş nazarlara muhtaçtır. Evet, fark o kadar dakîk ve derin ve me'haz o kadar yüksek ve geniştir ki, Hazret-i Muhyiddin hatâsından muâheze edilmemiş, makbul olarak kalmış. Yoksa, eğer ilmen, fikren ve keşfen o fark o me'haz görünseydi, onun için gayet büyük bir sukut ve ağır bir hatâ olurdu. Madem fark o kadar derindir; bir temsil ile o farkı ve o me'hazları, Hazret-i Muhyiddin'in o meselede yanlışını göstermeye muhtasaran çalışacağız. Şöyle ki: Meselâ, bir aynada güneş görünüyor. Şu ayna, güneşin hem zarfı, hem mevsûfudur. Yani, güneş bir cihette onun içinde bulunur ve bir cihette aynayı ziynetlendirip parlak bir boyası, bir sıfatı olur. Eğer o ayna, fotoğraf aynası ise, güneşin misâlini sâbit bir surette kâğıda alıyor.

17 Ruh / 17 Şu halde, (1) aynada görünen güneş, (2) fotoğrafın resim kâğıdındaki görünen mâhiyeti, (3) hem aynayı süslendirip sıfatı hükmüne geçtiği cihette, (2) hakikî güneşin gayrıdır. Güneş değil, belki güneşin cilvesi başka bir vücuda girmesidir. (1,3) Ayna içinde görünen güneşin vücudu ise, hâriçteki görünen güneşin ayn-ı vücudu değilse de, ona irtibâtı ve ona işâret ettiği için, onun ayn-ı vücudu zannedilmiş. İşte bu temsile binâen, "Aynada hakikî güneşten başka birşey yoktur" denilmek ve aynayı zarf ve içindeki güneşin vücud-u hâricîsi murad olmak cihetiyle denilebilir. Fakat aynanın sıfatı hükmüne geçmiş münbasit aksi ve fotoğraf kâğıdına intikal eden resim cihetiyle güneştir denilse, hatâdır; "Güneşten başka içinde birşey yoktur" demek yanlıştır. Çünkü, aynanın parlak yüzündeki akis ve arkasında teşekkül eden resim var. Bunların da ayrı ayrı birer vücudu var. Çendan o vücudlar güneşin cilvesindendir; fakat güneş değiller. İnsanın zihni, hayâli, bu ayna misâline benzer. Şöyle ki: İnsanın âyine-i fikrindeki mâlûmâtın dahi iki veçhi var: Bir vecihle ilimdir, bir vecihle mâlûmdur. Eğer zihni o mâlûma zarf saysak, o vakit o mâlûm mevcud, zihnî bir mâlûm olur; vücudu ayrı birşeydir. Eğer zihni o şeyin husûlüyle mevsuf saysak, zihne sıfat olur; o şey o vakit ilim olur, bir vücud-u hâricîsi vardır. O mâlûmun vücud ve cevheri dahi olsa, bununki arazî bir vücud-u hârîcisi olur. İşte bu iki temsile göre, kâinat bir aynadır. Her mevcudâtın mâhiyeti dahi birer aynadır. Kudret-i Ezeliye ile îcâd-ı İlâhîye mâruzdurlar. Herbir mevcud, bir cihetle Şems-i Ezelînin bir isminin bir nevi aynası olup bir nakşını gösterir. Hazret-i Muhyiddin meşrebinde olanlar, yalnız aynalık ve zarfiyet cihetinde ve aynadaki vücud-u misâli, nefiy noktasında ve akis, ayn-ı mün'akis olmak üzere keşfedip, başka mertebeyi düşünmeyerek, "Lâ mevcûde illâ Hû" diyerek, yanlış etmişler. "Hakàiku'leşyâi sâbitetün" kaide-i esâsiyeyi inkâr etmek derecesine düşmüşler.

18 Ruh / 18 Amma ehl-i hakikat ise, verâset-i Nübüvvet sırrıyla ve Kur'ân'ın kat'î ifâdâtıyla görmüşler ki, âyine-i mevcudatta kudret ve irâde-i İlâhiye ile vücud bulan nakışlar Onun eserleridir. "Heme ez ost" HAŞİYE 1 tur; "Heme ost" HAŞİYE 2 değil. Eşyanın bir vücudu vardır ve o vücud bir derece sâbittir. Çendan o vücud, vücud-u Vâcibe nisbeten vehmî ve hayâlî hükmünde zayıftır; fakat Kadîr-i Ezelînin îcad ve irâde ve kudretiyle vardır. Nasıl ki, temsilde, ayna içindeki güneşin hakikî vücud-u hâricîsinden başka bir vücud-u misâlîsi var. Dokuzuncu Lem'a - s.599 Ve aynayı ziynetli boyalayan münbasit aksinin dahi arazî ve ayrı bir vücud-u hâricîsi var. Ve aynanın arkasındaki fotoğrafın resim kâğıdına intikâş eden suret-i şemsiyenin dahi ayrı ve arazî bir vücud-u hâricîsi vardır, hem bir derece sâbit bir vücuddur. Öyle de, kâinat aynasında ve mâhiyât-ı eşya aynalarında esmâ-i kudsiye-i İlâhiyenin irade ve ihtiyar ve kudret ile hâsıl olan cilveleriyle tezâhür eden nukûş-u masnûâtın, Vücud-u Vâcibden ayrı, hâdis bir vücudu var. Hem o vücuda Kudret-i Ezeliye ile sebat verilmiş. Fakat eğer irtibat kesilse, bütün eşya birden fenâya gider. Bekâ-i vücud için her an, herşey, Hâlikının ibkàsına muhtaçtır. Çendan "hakâiku'l-eşyâi sâbitetün"dür; fakat Onun ispat ve tesbitiyle sâbittir. İşte, Hazret-i Muhyiddin, "Ruh mahlûk değil; âlem-i emirden ve sıfat-ı irâdeden gelmiş bir hakikattir" demesi, çok nusûsun zâhirine muhâlif olduğu gibi; mezkûr tahkikata binâen iltibâs etmiş, aldanmış, zayıf vücudları görmemiş.esmâ-i İlâhiyeden Hallâk, Rezzak gibi isimlerin mazharları vehmî ve hayâlî şeyler olamaz. Madem o esmâ hakikatlidirler. Elbette mazharlarının da hakikat-i hâriciyeleri vardır. Risale-i Nur dan Ruh Toplaması Bu Toplamaya Giren Kelimelerin Listesidir: 1. Ruh 354. Ruh-efza 359. Ruha 419. Ruhan 421. Ruhanî 496. Ruhanîde 501. Ruhanîler 520. Ruhanîlerden 523. Ruhanîlerdir 525. Ruhanîlere 531. Ruhanîleri 545. Ruhanîleridir

19 Ruh / Ruhanîlerin 574. Ruhanîlerinde 576. Ruhanîleriyle 579. Ruhanîlerle 583. Ruhanîleşmiş 585. Ruhanîmi 587. Ruhanînin 590. Ruhanîsi 592. Ruhanîsidir 594. Ruhanîsinde 597. Ruhanîsine 599. Ruhanîsini 601. Ruhanîsiz 603. Ruhanîye 605. Ruhanîyi 610. Ruhaniyat 624. Ruhaniyata 630. Ruhaniyatı 634. Ruhaniyatın 646. Ruhaniyattan 648. Ruhaniyattır 650. Ruhaniye 660. Ruhaniyede 665. Ruhaniyedir 667. Ruhaniyeleri 669. Ruhaniyenin 672. Ruhaniyesi 674. Ruhaniyetine 676. Ruhaniyetleri 678. Ruhaniyetlerindeki 680. Ruhaniyetlerinden 682. Ruhaniyetlerine 684. Ruhaniyeye 689. Ruhaniyeyi 695. Ruhaniyyun 697. Ruhen 743. Ruhî 795. Ruhîde 797. Ruhînin 799. Ruhîye 801. Ruhîyi 804. Ruhi 807. Ruhiyatçı 809. Ruhiye 840. Ruhiyece 843. Ruhiyede 849. Ruhiyedeki 851. Ruhiyeden 853. Ruhiyedendir 855. Ruhiyedir 857. Ruhiyeleri 859. Ruhiyelerine 862. Ruhiyem 865. Ruhiyemde 867. Ruhiyeme 871. Ruhiyemi 874. Ruhiyenin 878. Ruhiyesi 881. Ruhiyesine 883. Ruhiyesini 892. Ruhiyeye 897. Ruhiyeyi 907. Ruhla 912. Ruhlandırmak 915. Ruhlar 936. Ruhlara 955. Ruhlarda 960. Ruhlardaki 962. Ruhlardan 964. Ruhları Ruhlarım Ruhlarımız Ruhlarımıza Ruhlarımızı Ruhların Ruhlarına Ruhlarında Ruhlarındaki

20 Ruh / Ruhlarından Ruhlarını Ruhlarının Ruhlarıyla Ruhlarla Ruhlu Ruhlulara Ruhsuz Ruhsuzdur Ruhta Ruhtan Ruhtur Ruhu Ruhudur Ruhullah Ruhum Ruhuma Ruhumda Ruhumdaki Ruhumdan Ruhumla Ruhumu Ruhumun Ruhumuz Ruhumuza Ruhumuzda Ruhumuzdaki Ruhumuzdan Ruhumuzdur Ruhumuzla Ruhumuzu Ruhumuzun Ruhun Ruhuna Ruhunda Ruhundaki Ruhundan Ruhunla Ruhunu Ruhunun Ruhunuz Ruhunuza Ruhunuzdan Ruhunuzu Ruhunuzun Ruhuyla Ruh-u âcizanem Ruh-u âcizîye Ruh-u âlîsiyle Ruh-u aslîyi Ruh-u bâki Ruh-u bâkiyi Ruh-u belâgatla Ruh-u beşer Ruh-u beşerde Ruh-u beşere Ruh-u beşerîyi Ruh-u beşeri Ruh-u beşerin Ruh-u canım Ruh-u canımızla Ruh-u canımla Ruh-u feza-yı candır Ruh-u fıtrî Ruh-u habis Ruh-u habisi Ruh-u hayvanîdir Ruh-u hizmetine Ruh-u iman Ruh-u insan Ruh-u insanı Ruh-u insanın Ruh-u insanî Ruh-u insanîde Ruh-u insanîden Ruh-u insanîdir Ruh-u insanînin Ruh-u insaniyetin

21 Ruh / Ruh-u İslâmı Ruh-u kâfir Ruh-u kâinattan Ruh-u kemteranemin Ruh-u kudsîsi Ruh-u manevîsi Ruh-u Muhammediye'nin Ruh-u mü'min Ruh-u nafizdir Ruh-u nuranînin Ruh u canını Ruh u canıyla Ruh u canla Ruh u canlarıyla Ruh u kalbiyle Ruhi Bey Ruhları uçar Ruhların sevgilisi Ruhsuz libas Ruhumdan tevellüd Ruhunun münacatını Ruh-u ruhumuz Ruh-u Şeriattan Ruh-ul Emîn Ruh-ül Emîn'in Ruhaniyet-i Peygamberî Ruh olurdu Ruh proğramını Ruh sıkıntısının Ruh vaziyetine Ruh u can Ruh u canı Ruh u canımız Ruh u canımızla Ruh u canımla

22 Ruh / Ruh 2. Meselâ: Hilkat-ı semavat ve arzdan bahsi içinde hilkat-i insandan ve insanın sesinden ve sîmasındaki dekaik-ı nimet ve hikmetten bahis açar; tâ ki, fikir dağılmasın, kalb boğulmasın, ruh mabudunu doğrudan doğruya bulsun." (S: 12) 3. Ve o çiftlikler, makineler, âletler, mizanlar ise, senin daire-i hayatın içindeki mâmelekin ve o mâmelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zâhirî ve bâtınî hasselerindir." (S: 26) 4. Meselâ: Göz bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere ile seyreder." (S: 27) 5. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı, şu elîm vaziyetten gizli feryad u fîgân ettikleri halde; nefs-i emmaresi, güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip, ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp, kendi kendini aldatarak, bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeğe başladı." (S: 35) 6. İşte bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında bir Kadîr-i Zülcelal in, bir Rahîm-i Zülcemal in dergâhına niyaz ile namaz ile müracaat edip arzuhal etmek, tevfik ve meded istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz âleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta-i istinad olduğu bedaheten anlaşılır." (S: 43) 7. "Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halkolunan ve ihsana karşı perestiş eden ve firaktan müteellim olan ruh-u insan, kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için Kadîm-i Bâki ve Kayyum-u Sermedî nin dergâh-ı Samedaniyesine arz-ı münacat ederek, zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip, hesabsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek, izzet-i rububiyetine karşı zelilane rükûa gidip, sermediyet-i uluhiyetine karşı mahviyetkârane secde ederek, hakikî bir teselli-i kalb, bir rahat-ı ruh bulup huzur-u kibriyasında kemerbeste-i ubudiyet olmak demek olan asr namazını kılmak, ne kadar ulvî bir vazife, ne kadar münasib bir hizmet, ne kadar" (S: 43) 8. Evet en büyük bir ağacın ruh proğramını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte dercedip, muhafaza eden Zât-ı Hakîm-i Hafîz; vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi?" (S: 81) 9. Zaman-ı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvî ve manevî ezvakı ve envar-ı" (S: 145) 10. Evet zâhire mübtela olan akıl, şu keşmekeş kâinatta perestiş ettiği şeylerin zevalini görmek ile me yusane feryad eder ve bâki bir mahbubu arayan ruh dahi $ feryadını ilân ediyor." (S: 215) 11. Madem uful edenlerden ve zeval bulanlardan ruh elini çekti." (S: 217)

23 Ruh / Ruh ise şu vaziyetten şöyle anladı ki: Eşya, tesbihat ile Sâni -i Zülcelal in tecelliyat-ı esmasına mukabele edip, bir naz-niyaz zemzemesidir, geliyor." (S: 225) 13. Kömür gibi bir ruh ile elmas gibi bir ruh (Haşiye) beraber kalacaklar..." (S: 267) 14. Evet hakikî terakki ise; insana verilen kalb, sır, ruh, akıl hattâ hayal ve sair kuvvelerin hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek, herbiri kendine lâyık hususî bir vazife-i ubudiyet ile meşgul olmaktadır." (S: 322) 15. O saray ehli ise; insandaki göz, kulak, kalb, sır, ruh, akıl gibi letaif ve nefs ve heva ve kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gazabiye gibi şeylerdir." (S: 323) 16. İşte Kur an şu âyette azamet-i kudret-i İlahiye ve saltanat-ı rububiyeti öyle bir tarzda gösteriyor ki: Güneş, Ay, yıldızlar emirber neferleri gibi emrine müheyya; gece ve gündüzü, beyaz ve siyah iki hat gibi veya iki şerit gibi birbiri arkasında döndürüp âyât-ı rububiyetini kâinat sahifelerinde yazan ve arş-ı rububiyetinde duran bir Kadîr-i Zülcelal i gösterdiğinden, her ruh işitse $ demeye hâhişger olur." (S: 420) 17. İnbisat ve cevelana müştak olan kalb ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu? (S: 471) 18. İşte kadere iman, bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar, kemal-i rahat ile, ruh ve kalbin kemal-i hürriyetiyle kemalâtında serbest cevelanına meydan veriyor." (S: 471) 19. Kalb ve ruh ve sırrın derece-i hayatlarına çık, bak; ne kadar geniş bir daire-i hayatları var." (S: 474) 20. Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letaifi ve hassaları vardır." (S: 495) 21. Hem nasılki şu kesafetli, karanlıklı, dar dünyada güneşin pek çok âyinelerde bir anda aynen bulunması gibi, öyle de: Nurani bir zât, bir anda çok yerlerde aynen bulunması -Onaltıncı Söz de isbat edildiği gibi- meselâ, Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm bin yıldızda bir anda hem Arş ta, hem huzur-u Nebevîde, hem huzur-u İlahîde bir vakitte bulunması; hem Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm ın haşirde bir anda ekser etkıya-ı ümmetiyle görüşmesi ve dünyada hadsiz makamlarda bir anda tezahür etmesi ve evliyanın bir nevi garibi olan ebdalların bir vakitte çok yerlerde görünmesi ve avamın rü yada bazan bir dakikada bir sene kadar işler görmesi ve müşahede etmesi ve herkesin kalb, ruh, hayal cihetiyle bir anda pekçok yerlerle temas edip alâkadarane bulunması, malûm ve meşhud olduğundan.." (S: 502) 22. elbette nuranî, kayıdsız, geniş ve ebedî olan Cennet te, cisimleri ruh kuvvetinde ve hiffetinde ve hayal sür atinde olan ehl-i Cennet, bir vakitte yüzbin yerlerde bulunup yüzbin hurilerle sohbet ederek yüzbin tarzda zevk almak; o ebedî Cennet e, o nihayetsiz rahmete lâyıktır ve Muhbir-i Sadık ın (A.S.M.) haber verdiği gibi hak ve hakikattır." (S: 502)

24 Ruh / Beka-i Ruh ve Melaike ve Haşre dairdir." (S: 504) 24. Şu hal gösteriyor ki; maddenin küçülüp inceleşmesi nisbetinde âsâr-ı hayat tezayüd ediyor, nur-u ruh teşeddüd ediyor." (S: 509) 25. Güya madde inceleştikçe, bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh âlemine, hayat âlemine, şuur âlemine yaklaşıyor gibi hararet-i ruh, nur-u hayat daha şiddetli tecelli ediyor." (S: 509) 26. Ruh, kat iyen bâkidir." (S: 515) 27. Evet herbir ruh, kaç sene yaşamış ise" (S: 516) 28. Gayet kat î bir hads ile belki müşahede ile sabittir ki, cesed ruh ile kaimdir." (S: 517) 29. Öyle ise ruh, onun ile kaim değildir." (S: 517) 30. Belki ruh, binefsihi kaim ve hâkim olduğundan; cesed istediği gibi dağılıp toplansın, ruhun istiklaliyetine halel vermez." (S: 517) 31. Evet tek bir ruhun ba delmemat bekası anlaşılsa, şu ruh nev inin külliyetle bekasını istilzam eder." (S: 517) 32. Ruh ise, tahrib ve inhilale maruz değil." (S: 517) 33. ÜÇÜNCÜ MENBA : Ruh zîhayat, zîşuur, nuranî, vücud-u haricî giydirilmiş, câmi, hakikatdar, külliyet kesbetmeğe müstaid bir kanun-u" (S: 517) 34. Çünki ruh dahi Kur anın nassı ile, $ ferman-ı celili ile âlem-i emirden gelmiş bir kanun-u zîşuur ve bir namus-u zîhayattır ki; kudret-i ezeliye, ona vücud-u haricî giydirmiş." (S: 518) 35. Aynen onların bir nevi kardeşi ve onlar gibi sıfat-ı iradenin tecellisi ve âlem-i emirden gelen ruh, bekaya mazhar olmak daha ziyade kat îdir, lâyıktır." (S: 518) 36. Ruh, cesed hesabına zaîfleşir." (S: 530) 37. Cesed, ruh hesabına inceleşir." (S: 530) 38. Sâlisen: Zîhayat cisimlerin zerratı içinde çekirdek ve tohumdaki gibi bir kısım zerreler öyle manevî bir nura, bir letafete, bir meziyete mazhar oluyorlar ki; sair zerrelere ve o koca ağaca bir ruh, bir sultan hükmüne geçer." (S: 555) 39. Hem madem ruh cisme hâkim olduğu gibi; camid maddelerde dahi" (S: 556) 40. Herbir insan aklıyla hayal sür atinde seyeranı, herbir veli kalbiyle berk sür atinde cevelanı ve cism-i nuranî olan herbir melek ruh sür atinde Arştan Ferşe, Ferşten Arşa deveranı, ehl-i Cennet in insanları, Burak sür atinde haşirden beşyüz sene fazla mesafeden Cennet e çıkmaları olduğu gibi; nur ve nur kabiliyetinde ve evliya kalblerinden daha latif ve emvatın ruhlarından ve

25 Ruh / 25 melaike cisimlerinden daha hafif ve cesed-i necmî ve beden-i misalîden daha zarif olan Ruh-u Muhammediye nin (A.S.M.) hadsiz vezaifine medar ve cihazatının mahzeni olan cism-i Muhammedî (A.S.M.), elbette onun ruh-u âlîsiyle Arşa kadar beraber gidecektir." (S: 566) 41. İnsanda cisimden başka nasıl akıl, kalb, ruh, hayal, hâfıza gibi manevî vücudlar da var." (S: 569) 42. Veliler gibi ruh ve kalbi ile gitse, yeter? (S: 570) 43. Madem Cennet e cisim, ruh ile beraber gider." (S: 570) 44. Meselâ: Savtın sür atiyle; ziya, elektrik, ruh, hayal sür atleri ne kadar mütefavit olduğu malûm." (S: 571) 45. Acaba latif cismi, urucda sür atli olan ulvî ruhuna tabi olmuş; ruh sür atinde hareketi nasıl akla muhalif görünür?" (S: 571) 46. Arkasındaki evliya-yı ümmeti, ruh ve kalb ile o cadde-i nuranide, Mi rac-ı Nebevî nin gölgesinde seyr ü sülûk edip istidadlarına göre makamat-ı âliyeye çıkıyorlar." (S: 580) 47. turra-i fıtrat bir olan bütün insanların bedenlerine hakikî mutasarrıf olacak bir kudret ve ilim sende varsa, hem sudan ve havadan tut, tâ nebatat ve hayvanata kadar benim erzakımın mahzenlerine mâlik olacak bir servetin ve bir hâkimiyetin varsa, hem ben kılıf olduğum gayet geniş ve yüksek olan ruh, kalb, akıl gibi letaif-i maneviyeyi benim gibi dar, süflî bir zarfta yerleştirerek, kemal-i hikmet ile istihdam edip ibadet ettirecek sende nihayetsiz bir kudret, hadsiz bir hikmet varsa göster, sonra "Ben seni yaptım" de." (S: 594) 48. Hem insan ruh, kalb, akıl cihetiyle ve hayat ve letaif sahifeleriyle "Hayy, Kayyum ve Muhyî" gibi ne kadar esma-i kudsiye-i nuraniyeyi okur ve okutturur, kıyas edebilirsin." (S: 631) 49. Eğer onu dinlersen hasaretin o kadar büyük olur ki, tasavvurundan ruh, akıl ve kalb ürperir." (S: 632) 50. Madem meşru daire; ruh ve kalb ve nefsin bütün lezzetlerine, safalarına, keyiflerine kâfidir." (S: 636) 51. Bütün cihazat-ı insaniyenin ve kalb ve akıl ve ruh gibi büyük ve mühim letaifin böyle ayrı ayrı vazifeleri, lezzetleri ve elemleri vardır." (S: 647) 52. Ve mükemmel bir istidad ise, âlî bir ruh ve yüksek bir zâtın vücuduna delalet eder." (S: 667) 53. Yani, irade-i İlahiye cilvesi olan evamir-i tekviniye ve o emirden vücud-u haricî giydirilmiş bir kanun-u emrî ve latife-i Rabbaniye olan ruh, onların idaresinde onların manevî seslerini hissetmesinde ve hacatlarını görmesinde birbirine mani olmaz, ruhu şaşırtmaz." (S: 687)

26 Ruh / "$ Cenab-ı Hakk ın madem onun bir kanun-u emri olan ruh, küçük bir âlem olan insan cisminde ve a zasında bu vaziyeti gösteriyor." (S: 688) 55. Ruh, vücud-u haricî giydirilmiş bir kanundur" (S: 702) 56. Ruh bir nuranî kanundur, vücud-u haricî giymiş bir namustur; şuuru başına takmış." (S: 702) 57. Bu mevcud ruh, şu makul kanuna olmuş iki kardeş, iki yoldaş." (S: 702) 58. Sabit ve hem daim fıtrî kanunlar gibi, ruh dahi hem âlem-i emir, hem irade vasfından gelir." (S: 702) 59. Eğer enva daki kanunlara kudret-i Hâlık vücud-u haricî giydirirse, herbiri bir ruh olur." (S: 702) 60. Ger vücudu ruh çıkarsa, başından şuuru indirirse, yine lâyemut kanun olur." (S: 702) 61. Hattâ el an âdeta o iki ruh, şimdi de cesedleri değişmiş, Alman Fransız oldu." (S: 714) 62. Kur anın şevki ise: Ruh düşer heyecana, şevk-i maâlî verir." (S: 737) 63. Cesed ruhla mültezdir, ruh vicdanla mütelezziz." (S: 745) 64. İlim ile gelen mesail-i imaniye dahi, akıl midesine girdikten sonra, derecata göre ruh, kalb, sır, nefis ve hâkeza.." (S: 764) 65. Evet bu asra öyle bir Kur an tefsiri lâzım ve elzemdir ki; Risale-i Nur gibi akıl, fikir ve mantığı çalıştırsın, ruh ve kalb ve vicdanı tenvir etsin." (S: 766) 66. Bu can bu kafesten çıkıncaya kadar, bu ruh bu cesedden ayrılıncaya kadar, bu nefes, bu bedenden gidinceye kadar; Risale-i Nur u okuyacağız, neşredeceğiz." (S: 769) 67. Aklınız herbir mes eleyi tam anlamasa da, ruh, kalb ve vicdanınız hissesini alır." (S: 772) 68. Çünki ruh zamanla mukayyed değil." (M: 51) 69. Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir." (M: 51) 70. İşte şu meşreb sahibi, eğer maddiyattan ve vesaitten tecerrüd etmiş ve esbab perdesini yırtmış bir ruh ise, istiğrakkârane bir şuhuda mazhar ise; vahdet-ül vücuddan değil, belki vahdet-üş şuhuddan neş et eden, ilmî değil, hâlî bir vahdet-i vücud onun için bir kemal, bir makam temin edebilir." (M: 83) 71. Şimdi ilham-ı Rabbanî ile gaibden haber veren bu âriflerden sonra; gaibden ruh ve cinn vasıtasıyla haber veren kâhinler, pek sarih bir surette Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ın geleceğini ve nübüvvetini haber vermişler." (M: 174)

Otuzüç Penceredir. [Bir Cihette Otuzüçüncü Mektub Ve Bir Cihette Otuzüçüncü Söz] Ø

Otuzüç Penceredir. [Bir Cihette Otuzüçüncü Mektub Ve Bir Cihette Otuzüçüncü Söz] Ø ---sh:»(s:653) ------------- Otuzüçüncü Söz Otuzüç Penceredir [Bir Cihette Otuzüçüncü Mektub Ve Bir Cihette Otuzüçüncü Söz] Ø ²W ;«¾ «X

Detaylı

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ ...... KUÇUK SOZLER... UZERINE Abdullah AYMAZ KÜÇÜK SÖZLER ÜZERİNE Copyright Şahdamar Yayınları, 2011 Bu eseı in tiim yayın haklan ljık Yayıncılık Ticaret A.Ş. 'ne aittir. Eserde yer alan metin ve resimleı

Detaylı

ÖNSÖZ. Nurların muhtevasından haberi olmayanlar için de, Risale-i Nur un meslek yapısını bizzat kaynağından görmelerini sağlar.

ÖNSÖZ. Nurların muhtevasından haberi olmayanlar için de, Risale-i Nur un meslek yapısını bizzat kaynağından görmelerini sağlar. RÝSALE-Ý NUR MESLEÐÝ HÝZMET REHBERÝ ÝTTÝHAD ÝLMÎ ARAÞTIRMA HEYETÝ TARAFINDAN HAZIRLANMIÞTIR ÝTTÝHAD 2 ÖNSÖZ Nur Mesleğinin Hizmet Prensiplerini ihtiva eden ESASAT-I NURİYE isimli bu kitab, başta Risale-i

Detaylı

Risale-i Nur'un hocası, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nisbetinde kendi kendine

Risale-i Nur'un hocası, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nisbetinde kendi kendine Risale-i Nur'un hocası, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nisbetinde kendi kendine istifade eder. Aklınız herbir mes'eleyi tam anlamasa da, ruh,

Detaylı

RISALELERI UZERINE CDÃİZCmĞ/cıma/aw:

RISALELERI UZERINE CDÃİZCmĞ/cıma/aw: @eca/lâ//zýxaman @yâr/jq/wwédî RAMAZAN-İKTİSAT-ŞÜKÜR RISALELERI UZERINE CDÃİZCmĞ/cıma/aw: ABDULLAH AYMAZ RAMAZAN-İKTİSAT-ŞÜKÜRRİSALELERİ ÜZERİNE (Metin 1/2 Açık/avm) CÜ/'Jlfig/.ıı.Şa/Klanlar X2& 2012 Bit

Detaylı

Dünya Saadeti. Abidin Paşa 1895

Dünya Saadeti. Abidin Paşa 1895 Dünya Saadeti Abidin Paşa 1895 SAADET-İ DÜNYA {Ahlak-ı Hamide ve Mebahis-i Hikemiyeyi Camidir} Müellifi: Cezair Bahr-ı Sefid Valisi Abidin Paşa Maarif Nezaret-i Celilesinin 103 numaralı ruhsatname-i resmiyesi

Detaylı

Mâidet-ül Kur an ve Hazinet-ül Bürhan

Mâidet-ül Kur an ve Hazinet-ül Bürhan M A İ D E T - Ü L K U R A N 3 Tılsımlar Mecmuasının Zeyli Mâidet-ül Kur an ve Hazinet-ül Bürhan Ahmed Feyzi Kul Neşreden Mesud Zeybek İstanbul 2006 4 T I L S I M L A R M E C M U A S I N I N Z E Y L İ Mâidet-ül

Detaylı

Benzer sorular için bkz. Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu l-mevâkıf, (thk. Mahmud Ömer ed-dimyâtî), Dâru l-kütübi l- İlmiyye, Beyrut, 1198, 8/221.

Benzer sorular için bkz. Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu l-mevâkıf, (thk. Mahmud Ömer ed-dimyâtî), Dâru l-kütübi l- İlmiyye, Beyrut, 1198, 8/221. Hayvani Acı veya Şer Sorunu- Nursî nin Yaklaşımı (Dr. Cüneyt Şimşek) GİRİŞ Şer problemi (the problem of evil) ve bu bağlamda ele alınan hayvanî şer ve acı fenomeni, hemen hemen bütün dinlerde, ama özellikle

Detaylı

Ne zaman? Ne zaman ona doğrulursak! [1]

Ne zaman? Ne zaman ona doğrulursak! [1] KURTULUŞ ÖNSÖZ Muztarip bir insan cemiyeti var. Bu cemiyet; yaşayabilmek ve aklı selîmini kaybetmememek için, bir kurtuluş ümidine muhtaçtır. Ve ümit bağı ne derece sağlam bir hakikate bağlanır, ve ne

Detaylı

İsmail Ankaravî Dede

İsmail Ankaravî Dede İsmail Ankaravî Dede Minhacü'l Fukara adlı eserden Merâtib-i sülûk (Sülûkun mertebeleri) ve Yüz Mertebe Bu kısım on bâb üzere meydana getirilmiştir. Ve her bâb onar dereceye şâmildir. 1. DERECE: YAKAZA

Detaylı

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet İşleri

Detaylı

YAŞLILIK: YENİDEN DOĞUŞA VE EZELÎ GENÇLİĞE DOĞRU. Prof. Dr. Bilal SAMBUR

YAŞLILIK: YENİDEN DOĞUŞA VE EZELÎ GENÇLİĞE DOĞRU. Prof. Dr. Bilal SAMBUR YAŞLILIK: YENİDEN DOĞUŞA VE EZELÎ GENÇLİĞE DOĞRU Prof. Dr. Bilal SAMBUR Yaşlılık, insan hayatının en önemli dönemlerinden biri olmasına rağmen, bu dönemin önemi yeterince kavranılmış değildir. Freud, çocukluk

Detaylı

El-İnsân ül Kâmil Sohbetlerden Şerhi

El-İnsân ül Kâmil Sohbetlerden Şerhi El-İnsân ül Kâmil -Abdülkerîm Cîlî Mukaddime-Terzi Baba Şerhi 15 El-İnsân ül Kâmil -Abdülkerîm Cîlî Giriş-Terzi Baba Şerhi GÖNÜLDEN ESİNTİLER El-İnsân ül Kâmil Sohbetlerden Şerhi Necdet Ardıç İRFAN SOFRASI

Detaylı

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER Ahmet ARSLAN SALİHLİ 2009 İnternet adresi www.tevhidderyasi.com Msn adresi: ahmet_efd@hotmail.com Kitap isteme adresi Ahmet ARSLAN Tel: 0236 714 79 44 Ö N S Ö Z Rahman ve rahim

Detaylı

&%129 HANIMLAR REHBERİ HANIMLARREHBERİ. UZERINE QQİgmĞ/ama/aw: UZERINE. Abdullah AYMAZ. Açıklamalar: (Marin D? Açıklama)

&%129 HANIMLAR REHBERİ HANIMLARREHBERİ. UZERINE QQİgmĞ/ama/aw: UZERINE. Abdullah AYMAZ. Açıklamalar: (Marin D? Açıklama) HANIMLARREHBERİ UZERINE Açıklamalar: Abdullah AYMAZ %ea/&ıimıamcın &MdWW4Z` HANIMLARREHBERİ UZERINE QQİgmĞ/ama/aw: ABDULLAH &%129 AYMAZ HANIMLAR REHBERİ (Marin D? Açıklama) ÜZERİNE COM'1'ig/Jt Şzz/Jdamar

Detaylı

Hakikatları araştırıp onlara bürünmek isteyenlere yadigarımdır. Muhammed Nurullah Seyda

Hakikatları araştırıp onlara bürünmek isteyenlere yadigarımdır. Muhammed Nurullah Seyda Hakikatları araştırıp onlara bürünmek isteyenlere yadigarımdır. Muhammed Nurullah Seyda Kapak Tasarım İsa AKALIN Baskı - Cilt Mega Basım ISBN No 978-605-87260-0-0 Elvan Ajans Osmanbey Cd. Spor Sk. No.8

Detaylı

İBADET. Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zâriyât Sûresi, 56)

İBADET. Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zâriyât Sûresi, 56) İBADET Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zâriyât Sûresi, 56) Kulum Nasıl Geldin? Merhum Ali Ulvi Kurucu anlatıyor: Almanya nın Köln şehrinde, bir Türk

Detaylı

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN TOPLUMSAL BARIŞI TESİS ETME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN TOPLUMSAL BARIŞI TESİS ETME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Zübeyir AKÇE * AKÇE, Zübeyir (2014). Bediüzzaman Said Nursi nin Toplumsal Barışı Tesis Etme İle İlgili Görüşleri. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir

Detaylı

3 5 67. 5 6 7 GCMFOREX

3 5 67. 5 6 7 GCMFOREX 1 İçindekiler Kasden ve bilerek namazı zamanında kılmayan, neden kaza etmesi gerekir?... 3 Ahiret kardeşlerinizi çoğaltınız, anlamında bir hadis var mıdır?... 5 Maide 67. ayeti "tedbir almana gerek yok"

Detaylı

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay AĞUSTOS 2011 YIL 33 SAYI 391 ISSN 1300-1566 Mesajı Kur ân O, ufku irfan O, beyanı burhan O ve iki cihanın vesile-i saadeti de O dur. Hakk ın harika bin nişanla taltif ettiği zât O, nâmı, Kur ân ın referansına

Detaylı

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden RUHUMUZU ARARKE N KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden KEND İ RUHUIV_UZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9).911. Tethulfah Gülen NIL Kendi Ruhumuzu Ararken (Prizma - 9) Copyright C) Nil Yayınları,

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r C. Sani 1421 (Eylül 2000) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com - 2 - - 3 - IÇINDEKILER

Detaylı

KÖYLÜ KARDEŞ. İle SOHBET ve MUHABBET

KÖYLÜ KARDEŞ. İle SOHBET ve MUHABBET KÖYLÜ KARDEŞ İle SOHBET ve MUHABBET Şehirli dilinden : Köylü kardeş! Benim canım kardeşim, vücudumun âzası, elim ayağım ve sıcak temiz yüreğim sen. Senin de gözün kulağın, işleyen kafan ben. Bir teknenin

Detaylı

İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER

İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER HAZRETİ ÂDEM VE HAZRETİ HAVVA...9 LÜGATTE ERKEK VE KADIN...19 CAHİLİYEDE KADININ YERİ...19 İSLÂM DA KADININ YERİ VE DEĞERİ...21 YÂ RASÛLALLAH...28

Detaylı

Copyr i ght 200 9 Zafer Yay1nl a11. He r hakk1 ma hf u zrj ur.

Copyr i ght 200 9 Zafer Yay1nl a11. He r hakk1 ma hf u zrj ur. m1&p YAYINLARI YAYIN NO: 249 genel yaym yonetmeni: Ergiin Or yaymevi P.ditorO: Ozkan Oze i9 dozen/kapak: Zafer Yaymlan tashih: Emine Aydin bask1, cilt: Vesta Ofset tel: O 212 445 72 52 [3irinci bask1 :!?ubat,

Detaylı

GÖNÜL BAHÇESĠNDEN SON NEFES. Osman Nûri Topbaş

GÖNÜL BAHÇESĠNDEN SON NEFES. Osman Nûri Topbaş GÖNÜL BAHÇESĠNDEN SON NEFES Osman Nûri Topbaş ÖNSÖZ Biz âciz kullarını îmânın neşve ve huzuru ile merzuk kılan Allâh Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri ne hamd ü senâlar olsun! İnsanlığı zulmetten nûra gark

Detaylı

Mehmed Zahid Kotku. Nefsin Terbiyesi. Vuslat: 6. Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 6. Isbn 978-605-61107-6-4. Basım Tarihi Şubat 2010.

Mehmed Zahid Kotku. Nefsin Terbiyesi. Vuslat: 6. Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 6. Isbn 978-605-61107-6-4. Basım Tarihi Şubat 2010. EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Nefsin Terbiyesi Vuslat: 6 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 6 Isbn 978-605-61107-6-4 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh. Yılanlı Ayazma Sk. Örme

Detaylı

«ISTIRAP VE ÜMİD» «ÖN SÖZ»

«ISTIRAP VE ÜMİD» «ÖN SÖZ» «ISTIRAP VE ÜMİD» «ÖN SÖZ» «Istırap ve Ümid» hakkındaki yazılar; tek bir kitap halinde, ve bu külliyatın basım tertibinde 28 inci sıra numarasındaydı. Fakat, zamanla hacmi büyüdü, kolaylık olsun diye (Istırap),

Detaylı

www.sohbetican.com KİTABIN ADI: GÜLŞEN-İ RAZ YAZAN: ŞEBÜSTERİ ÇEVİREN: PROF. ABDULBAKİ GÖLPINARLI

www.sohbetican.com KİTABIN ADI: GÜLŞEN-İ RAZ YAZAN: ŞEBÜSTERİ ÇEVİREN: PROF. ABDULBAKİ GÖLPINARLI KİTABIN ADI: GÜLŞEN-İ RAZ YAZAN: ŞEBÜSTERİ ÇEVİREN: PROF. ABDULBAKİ GÖLPINARLI EMİR HÜSEYNİ NİN SORULARI *Bilgi ve mana ehlinden manaya ait sorum var. *Hakikat sırlarına dair birkaç müşkülüm var ki onların

Detaylı

KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik

KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik Özet Kur an-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Kur'an Tefsiri sahasında otorite olan Prof. Dr. Suat Yıldırım

Detaylı