Balangıçtan Bugüne MEZHEPSZLER Hazırlayan: Mehmet Ali DEMRBA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balangıçtan Bugüne MEZHEPSZLER Hazırlayan: Mehmet Ali DEMRBA"

Transkript

1 Milli Fikir Yayınları : No : 3 Balangıçtan Bugüne MEZHEPSZLER Hazırlayan: Mehmet Ali DEMRBA 2. Cilt, 1. Baskı Aydınlar Fikir Klübü P. K. 8 ÇORUM Dizgi, Baskı, Cilt; Ota Yayınevi ve Matbaacılık Koli. ti. STANBUL 1980 Ö N S Ö Z Ehl-i sünnet itikadı, bize önce lâzım olan. Edillei erbaa dır, Hakkı bâtıldan ayıran. Bid'atleri din bilenin akıbeti gayet vahim. Miftahımız olmalı Bismillâhirrahmânirrahîm. «Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?» ve «Bilmediklerinizi âlimlerden sual ediniz.» buyuran, Rahman ve rahim olan Allahü teâlâ'ya sevdii ve beendii ekilde hamdü sena olsun. «Âlimler Peygamberlerin vârisleridir.» buyuran geçmi ve gelecek bütün insanların her bakımdan en yüksei, en güzeli, Rabbü'l-âleminin mahbubu Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya, temiz Ehli Beytine, her biri hidayet yıldızı olan Eshâb-ı kiramına, onlara uymakla onlardan sonraki üstünlük sırasına kavuan Tabiine, Tebeî tabiîne, müctehid din imamlarına, evliya-i kirama ve kıyamete kadar onların izinden gidenlere salât-ü selâm ve en iyi dualar olsun. Allahü Teâlâ bizleri, mezhep imamları ve mezhep içindeki müctehidler vasıtasıyla Resulüne (sallallahü aleyhi ve sellem) uyan Ehl-i sünnet itikadına sahip kullarından eylesin. Din adamı kılıına girip dinimizi içten yıkmaya çalıan müctehid taslakları, vehhâbi merepli mezhepsizlerin errinden muhafaza buyursun! Sevdiklerini dost, sevmediklerini düman olarak tanıtsın! Selefi merepli sapıklara aldanmaktan, bâtılı hak, yanlıı doru, mezhepsizlii mezhep sanmaktan korusun! Âmin. Yine derleme ii bu âcize nasip olan MEZHEPSZLER kitabının bu ikinci cildi,,birinci ciltten çok farklıdır. Millî FKR'de neredilen mezhepsizlik ile alâkalı Ehl-i sünnete uygun yazıların yanı sıra kelâm, fıkıh, tasavvuf, edebiyat gibi konulardaki faideli yazılar, cazip okuyucu mektupları ve seçilmi okuyucu iirleri ikinci cildde yer aldıı için daha geni zümreye hitap edici ve okuyucuların takdirlerine mazhar olucu bir mahiyet arz etmektedir. «MÜCADELEMZN EHEMMYET» isimli yazımızı okuyan insaf sahibi uurlu müslümanların bu kitabın yapılmasındaki zarureti teslim etmemeleri mümkün deildir. Ya Rabbî, zâtının, sıfatlarının, Habibinin (sallallahü aleyhi ve sellem), Âlinin, Eshâbının, âlim ve velî kulların muhabbetini kalbimizde artır, sevgine kavuturacak ileri bizlere ihsan eyle! Ehl-i sünnet dümanı vehhâbilerden, onların kamufle adı olan selef dümanı selefîlerden, mezhepleri ortadan kaldırmaya çalıan mezhepsizlerden, Eshâb-ı kirama saldıran rafizîlerden muhafaza buyur! Hakkı hak, bâtı bâtıl olarak, tanıt, sevdiklerine dost, sevmediklerine de düman olmamızı nasip et! Âmin Yâ Rabbel âlemin! Mehmed Ali Demirba 5 Austos Ramazan-ül-mübarek 1399 ÇNDEKLER Önsöz...3 Mezhepsizlik Nedir?...7

2 Mücâdelemizin Ehemmiyeti...11 Süleyman Uluda ve Fuad Kavukçu Uluda'a vesikalı cevaplar Uluda ın cevabı (Kelâm ilmi)...44 slam da mürid ve irad faaliyeti..., Uluda'a cevabım mâm-ı Gazali hazretleriyle bir mülakat Ahmet Lütfü Kazancı Celâl Yıldırım Naim Erdoan Mehmet Bilgiç Dr. Haydar Seçkin Dr. Ali Özek Ziya Uygur Hasan Kaya'ya açık mektup Yusuf Vehbi Yavuz ran hadiseleri üzerine Afetullah Humeyni iiler kâfirdir Huceci Katiyye ran Rafızîleri mürteddir Ramazan Aslanbaba ve tütün bni Teymiyye'nin yolu Bir bayan yazara Zünnarlının saçmaları Mehmet Mehmedaliolu Çok bilmi efendiye Büyük Gazeteye cevap Densiz ceride Sebil-ura kavgası mam-hatip liselerinde yeni gayretler Sünnilii tehdit eden Abduhçuluk fitnesi Mezhepsizlerin maaları Dinde reform Vehhabilik Nedir? Vehhabîlik Hakkında Kaddafi Hazreti Muaviye Telfik macunu Humeynici öretmene

3 Kur'ân tercemesi ile din örenilmez ctihad...: slâmiyeti doru örenmenin yolu tikad da mezhep tektir Dinde anari Felsefe sefaleti lim dediin slâmcı olmak Kur'an kursu dümanlıı Ülkücüden ülkücüye Akıncıdan akıncıya uurlu hareket Mutlu olmak nsanın yaradılı hikmetleri Bir devrimci ile konuma kinci bir devrimci Çocuk terbiyesi Okuyucu mektupları MEZHEPSZLK NEDR? Bazı kimselerin mezhepsiz olduunu açıklıyoruz. Fakat bazıları mezhep nedir, mezhepsizlik nedir bilmedikleri için, iin ehemmiyetini idrak edemiyorlar. Bun kısaca arz etmek istiyoruz. MEZHEP NEDR? Bir müctehidin ictihadlarının hepsine MEZHEP denir. eriatı bildiren ilme FIKIH LM denir. Fıkıh bilgileri, Kitap, Sünnet, cma ve Kıyas denilen Edile-i er 'iyye'den meydana gelmitir. Eshâb-ı kiramın tamamı müctehid olup her birinin mezhebi dierine göre az veya çok farklı idi. Mezhepler, hak ve bid'at mezhepleri olmak üzere ikiye ayrılır. TKADDA MEZHEPLER : tikad da müslümanların 73 fırkaya ayrılacaı bunlardan sadece birisinin (FIRKA- NACYE denilen EHL- SÜNNET VEL CEMAAT fırkasının) Cennete gidecei DALÂLET FIRKALARI denilen BD AT FIRKALARININ ise Cehenneme gidecei Hadîs-i erifle bildirilmitir. (Bkz. 48. sayımıza) AMELDE HAK MEZHEPLER : lk asırlarda Eshâb-ı kiram, Tabiîn ve Tebe-i tabiîn devrindeki mutlak müctehidlerin her birinin birer mezhebi vardı. Bugün dördü hariç dierlerinin hükümleri bilinmediinden bunlarla amel etmek caiz deildir. Vehhâbînin birisi çıksa «Ben hazreti Ebu Bekrin veya mâm-ı Sevr'in mezhebiyle amel edebilirim.» dese bu caiz deildir. Bizim gibi mukallidlere her biri birer hidayet yıldızı olan Eshâb-ı kiramı taklid etmesi caiz deildir. (Bkz. 48. sayımızdaki vesikalara) MEZHEPSZLK NEDR : Çeit çeittir. Kimi dinde reformcu olup dini içten yıkmaa çalıır. Kimi slâmiyet i asra uydurmaa gayret eder, kimi dini, kendi anlayıına göre tefsir eder, kimi mezhepleri inkâr eder, kimi hak veya bâtıl mezhepleri birletirmee kalkar, kimi bazı ictihadları kabul etmez. Bu bakımdan mezhepsizlerin çou kâfir, pek azı ise sapıktır. Bir kısım sapık müslümanlar da bilerek veya bilmeyerek bu mezhepsizlere maalık yapmaktadırlar. kinci derecedeki mezhepsizlerin bir kısmı öyledir:

4 1 - Bir kimsenin kendisini mutlak müctehid görerek ahkâm çıkarmaa çalıması, Kitap ve Sünnete kendi anlayıına göre mana vermesi, Ehl-i sünnetten ayrılması (selefîlik ve vehhâbilik hareketi böyle bir mezhepsizliktir.) 2 - Hak ve bâtıl mezhepler arasında tercihler yapmak veya sadece hak mezhepler arasında tercihlerde bulunmak suretiyle hak mezhepleri ilga etme hareketi. 3 - cma ve kıyası inkâr, taklit aleyhtarlıı, farklı ictihadlarından dolayı slâm âlimlerine dil uzatıp bni Teymiyye, evkâni, Abduh gibi mezhepsizleri önder kabul etmek. Bu hareketleri yapan kimselerin mezhepsiz olduu kolayca anlaılır. Bununla beraber birkaç müahhas misal verirsek mezhepsizler daha kolay tehis edilir. MEZHEPSZLER TANIMAK : Aaıdaki hareketler mezhepsizler tarafından yapılmaktadır: l - ttihâd-ı slâm «slâm birlii» diyerek hak, bid'at ve bâtıl mezhepleri bir arada toplama gayreti (Meselâ sünnî, iî, vehhâbi, dürzî ve sosyalistleri bir çatı altında toplamak gibi) 2 - Mezhepler üstü hareket etme «slamcılık cereyanı» Bugün Ehl-i sünnet olan bazı kimseler bilmeden slâmcı tabirini kullanmaktadır, slâmcılık mezheplerden uzak olma hareketidir. Osmanlı Devletini yıkan âmillerden birisi de bu slamcılık hareketidir. 3 - Küfürleri belli olan bni Sina, Farabi gibi filozofları, Efgani ve Abduh gibi masonları slâm âlimi olarak tanıtma ve takdim, kâfirlere karı yumuak hareket etme «slâm hümanizmi» dedikleri bâtıl yol. 4 - slâmiyeti solculuk zannetme, özel mülkiyeti inkâr, Seyyit Kutup gibi malı cemiyetin mülkü sayma, «slâm sosyalizmi» dedikleri bâtıl cereyan. 5 - Ehl-i sünnetin dört hak mezhebinden birisine göre kitap yazmayıp, slâm da Faiz, slâm da Zekât, slâm da Abdest gibi hak mezhepleri ilga edici Telfik hareketi. 6 - slâm-ı ilâhi bir din kabul etmeyip, insan mahsulü olduu hissini verebilmek için slâm düüncesi, slâm nazariyesi, Kur ân da Evrim Teorisi, slâm ın görüü gibi ifadeler kullanma ii. 7 - Müellefe-i Kulübün Kütüb-i sittedeki Hadîs-i eriflerle sabit iken Kâfirlere zekât vermek için Mason Abduh gibi müellefe-i kulüba zekât verilmesini savunmak. 8 - Müftabih kavilleri zikretmeyip çeitli mezheplerdeki âlimlerin içtihatlarını bildirerek okuyucuyu aırtma gayesini gütmek veya bunlardan bazısının içtihadının kuvvetli olduunu söyleyerek âlimler arasında hakemlik yapmak. 9 - Sıffîn hâdisesini vurdu kırdı eklinde anlatılarak Hazret-i Muaviye radiyallahü anh'a dil uzatmak Çorum ve Kastamonu Tufeylileri gibi beerî sistemlere ELHAMDÜLLLAH eklinde hamd etmek Tasavvufu, rabıtayı, ölmü evliyanın feyz vermesini inkâr etmek Altın yüzüe, kadın-erkek birlikte oturmaa ve düük faizlere cevaz vermek skât-ı salât, devir ve zuhru âhiri kabul etmemek Müzii ve teganniyi caiz görüp Kur'ân-ı kerîmi teganni ile okumak Peygamberlerin günah ilediini söylemek Vefat etmi evliya ve enbiyadan yardım istemeyi irk saymak «Allah gökte veya Arta oturuyor.» demek slâm âlimlerinin kitaplarında MEVDU hadîs olduu iftirasını yaymak Zaruretsiz küfür alametini, kullanmayı caiz görmek Çaya, kahveye haram demek Teypten ezan okumaa cevaz vermek Peygamber aleyhisselâmın mübarek anne ve babasına kâfir demek Mucizeleri tevil veya inkâr etmek. Miracın Mr. Hamidullah gibi rüyada olduunu söylemek.

5 24 - Mezhepsiz Mevdûdî gibi manın artını be olarak bildirmek, kaderi inkâr etmek Ceket ve manto giyenleri zaruretten sakal bırakamayanları tekfir etmek Suudî Arabistan'ı eriat ülkesi bilmek, küfür diyarlarını slâm Devleti kabul etmek Ramazan'ın giri ve çıkıında vehhâbilere uymak, vehhâbilerle yapılan Kültür Anlamasını müdafaa etmek ve vehhâbileri Ehl-i sünnet zannetmek Zındık Humeynî'yi slâm âlimi zannetmek ve ran rafizîlerini Müslüman bilmek Kur'ân-ı Kerîm' den ve Hadîs-i eriften bizim gibi mukallidlerin anladıkları delil olmaz. Bunlar ancak müctehidler için delildir. Hal böyle iken muteber bir tefsire bakmadan «Kur'ân-ı Kerîm'i okuyup Allah böyle buyuruyor demesi büyük hatadır. Ben Kurân dan ve Hadîs ten baka delil tanımam demesi büyük cinnettir. Bu bakımdan vaizlerin cemaate Kurân a sarılın demesi uygun deildir. Bizlerin Kur'ânı Kerîm'e göre hareket etmesi ancak mezhebimizin müftabih kavilleriyle amel etmesiyle mümkündür. Herkese Kur'an ve hadîs tercemesi okumasını söylemek büyük sapıklıktır Türkiye de mezhepsizliin olmadıı yaygarasını koparmak. (Yukarıda sıralanan hareketlerin hepsi mezhepsizlik deildir. Fakat mezhepsizler tarafından tatbik edildii için mezhepsizleri tehis için bir anahtardır.) MÜCADELEMZN EHEMMYET (Aaıdaki yazıda Millî FKR i niçin çıkarmak mecburiyetinde kaldıımızı, Ehl-i sünnetin, kıymeti, ehli bid'atın zararı, din adamı, kılıında ki mezhepsizlerin sapıklıklarını ve hıyanetlerini anlatmanın dinimizin emri olduu, iman birliini parçalamak, için SLÂM BRL diye bir maske kullanıldıı, Ehl-i, sünnetten baka birleilecek yer bulunmadıı gibi hususlar anlatılmaktadır. Bu yazıyı okuyan insaf sahiplerinin hakkı teslim etmemeleri mümkün olur mu?) MLLÎ FKR E TEPKLER: Tepkilerden bazıları unlardır. 1- «Dinsizler ve gayri müslimler dururken din adamlarının hataları ile uramak gıybet deil mi? Hatasız kul olur mu? Hatalı da olsa bid'at ehlinin kitaplarından fâidelenmelidir.» diyorlar. 2 - «slâmiyet yalnız Ehl-i sünnetten ibaret deildir. Suudi vehhâbîleri, ran iîleri ve Libya sosyalistleri gibi Müslümanlarla birleerek ÎTTÎHÂD-I ÎSLÂM gerçekletirilmelidir. Bid'at ehli müslümanlar kötülenirse SLÂM BRL'nin gerçeklemesi mümkün deildir.» diyorlar. 3 - «Mezhepsizlerin hatâlarını biz de kabul ediyoruz. Ancak imdi zamanı deil, slâm nizamı kurulunca iç mücadele o zaman verilmelidir» diyorlar. DN ADAMI KME DENR? Sosyalist cumhuriyetlerden, lâik devletlerden, gayri slâmî krallıklardan maa alıp onların kanunlarına göre hareket eden din görevlilerine DN ADAMI denmez. Eskiden fetva verme ehliyetine sahip olan din âlimlerine MÜFTÎ denirdi. Bazı câhiller, müftîlerle MÜFTÜ denilen devlet memurlarını birbirlerine karıtırıyorlar. ah Veliyyullah-i Dehlevî hazretleri «ZALET ÜL-HAF» isimli eserinde din adamını öyle tarif etmektedir: «Bir kimseye slâm âlimi, DN ADAMI denilebilmesi için EDLLE- ER'YYE'den hüküm çıkarabilmesi, her hükmün delilini bilmesi lâzımdır. Yani, kıraet, tefsir, hadîs, Selef-i salibinin anlayıp bildirdii hükümleri bilmesi lâzımdır. Kur'ân-ı Kerîmi tefsir edebilmek için de bu ilimlere mâlik olmak, her âyetin sebeb-i nüzulünü ve selef-i sâlihinin tefsirlerini bilmek, hıfzı ve fehmi kuvvetli olmak lâzımdır.» DN ADAMINI KMLER KÖTÜLÜYOR? bni Asâkir hazretleri, TEBYÎN-U KZBL-MÜFTER adlı eserinde öyle buyurmaktadır : «Din âlimlerinin etleri zehir gibidir. Koklayan (tenkid etmee cür'et eden) hastalanır, tadan (kötüleyen) ölür.» Dier slâm âlimleri de din adamlarını kötüleyen, fetvalarını beenmeyip yere atan kimselerin küfrüne kail olmulardır. Yani yukarıda vasıflarını bildirdiimiz din adamlarını kötüleyenler kâfirdir. Biz hiç bir kimseyi kötülemiyoruz. Kötü olan kimseleri, mezhepsizleri tehir ediyoruz. Kitaplarından misaller vererek hatâlarını açıklıyoruz. Bu hatâlara aldanmamaları için müslümanları ikaz ediyoruz.

6 Mecmuada hatâlarını bildirdiimiz mezhepsizler, mâm-ı Gazali ve bni Arabî hazretleri gibi din adamlarını ve Hazret-i Osman ve Hazret-i Muaviye (radiyallahü anhüma) gibi Eshâb-ı kiramdan birçok kimselere dil uzatıyorlar, onları kötülüyorlar. Biz ise bu mezhepsizlerin kitaplarından misaller vererek aman bunlara kanmayın, imanınızı çaldırmayın diye müslümanları ikaz ediyoruz. Meselâ Mevdûdî ve Seyyit Kutup gibi mezhepsizlere aldanıp da Hazret-i Osman gibi bir sahabeye dil uzatılmamalıdır. Çünkü mâm-ı Rabbani kuddise sirruh öyle buyurmaktadır: «Kur'ân-ı Kerimi ve eriatı bizlere bildiren Eshâb-ı kirâmdır. Onlardan biri kötü olursa, Kur'ân-ı Kerim salam olmaz. eriatın doruluuna güven kalmaz. Kur'ân-ı kerimi Osman radiyallahü anh topladı. Osman radiyallahü anh için dil uzatılırsa Kur'ân-ı kerîme dil uzatılmı olur. Zındıkların böyle itikadlarından Allahü teâlâ ya sıınırız.» (C. 1, M. 54) MEZHEPSZLER TENKD GIYBET M? Gıybet nedir, ne deildir, vesikalandıralım: «Gıybet, bir müslümanın veya bir zımnimin gizli bir kusurunu arkasından söylemek olup harbîlerin ve açıkça günah ileyen müslümanların bu günahlarını bildirmek, müslümanlara zulmedenlerin ve alıverite onları aldatanların yaptıkları bu fenalıkları duyurmak, müslümanları bunların errinden sakındırmak, müslümanlıı yanlı anlatanların ve yazanların bu iftiralarını söylemek lâzım olduundan gıybet olmaz.» (Reddül Muhtar C. 5) MEZHEPSZLERN HATÂSI NE? Mezhepsizlerin hatâları «Kul hatasız olmaz.» kabilinden basit hatâlar deildir, îmâna taallûk eden azîm hatâlardır. Bir kısmı bid'at bir kısmı ise küfürdür. Bunların bir kısmını söylemek icap ederse öyle sıralamak mümkündür. bni Teymiyye gibi Arın kıdemine kani olmak, (Arı yaratılmı kabul etmemek) Mason Abduh gibi Teselsülün butlanına, muhalif olup düük faizlere cevaz vermek, Mason Efgani gibi «Peygamberlik san'atlardan bir san'attır.» demek, Zındık Reit Rıza gibi icmayı inkâr edip telfık zihniyetini savunmak, Mr. Hamidullah gibi mu'cizeleri te'vil veya inkâr etmek, Zeydî evkânî gibi taklidi haram saymak, zmirli smail Hakkı gibi camilere sıra, müzik âletleri konmasını ve Türkçe namaz kılınmasını istemek, kızılba Humeynî gibi kendisini mürsel peygamberlerden üstün bilmek ve ma'sûm bir AYETULLAH olarak tanıtmak, S. Kutup gibi âyet-i kerimeye aykırı olarak sâ aleyhisselâmın öldüünü söylemek ve sosyalist bir zihniyetle özel mülkiyeti inkâr ederek «mal cemiyetin mülküdür.» demek, Emekli Postacı gibi Eshâb-ı Kirama dil uzatmak, Süleyman ATE gibi «ilk insan Âdem aleyhisselâmdır.» demeyip ilk insanı hücre kabul ederek «Kur an da evrim teorisi» olduunu iddia etmek, NESÎL DERGS gibi iî, vehhâbî ve sosyalistlerden müteekkil bir SLÂM BRL düünmek ve mezhepsizleri hüccet gibi göstermek basit birer hatâ mıdır? Yoksa bu ite bir kasıt mı vardır? Yaptıımız incelemelere göre mezhepsizlerin ekserisinin masonlarla ibirlii yapıp slâmiyet i dejenere etmek istediklerini gördük. Maksadımız bilmeden bu dinde reformcu zındıkların peinden giden gafil müslümanları uyarmaktır. Mezhepsizleri ifa etmezsek ne olur? Mazaallah büyük felâkete duçar olabiliriz, ite vesikası: MEZHEPSZLKLE MÜCADELENN EHEMMYET: Mezhepsizlerin de hüccet bildii mâm-ı Rabbani müceddid-i Elfi Sâni Ahmed-i Fârûkî Serhendî (kuddi sirruh) hazretleri Mektûbat'ta u hadîs-i erifi nakletmektedir: Ortalık karııp yalanlar yayılıp, dinden olmayan eyler ortaya çıkınca âdetlere karıtırılınca ve Esbabıma dil uzatılınca, doruyu bilenler herkese bildirsin, Allahü teâlânın, meleklerin ve bütün insanların laneti, bilip de, gücü yettii halde bildirmeyenlere olsun. Allahü teâlâ böyle âlimlerin farzlarını ve dier ibâdetlerini kabul etmez. (C. 1, M. 251) Mezhepsizlerin bid'at ve küfürlerine ses çıkarmayalım da, hadîs-i erifte bildirilen lanete müstahak mı olalım? Bize mezhepsizlerle mücadeleyi bırakın diyen gâfiller, bu hadîs-i erifin dehetinden korkmuyorlar mı? Mezhepsizler tarafından bata Hazret-i Muaviye radıyallahü anh olmak üzere Eshâb-ı kirama dil uzatılmaktadır. bni Teymiyye'nin sapık yolu SELEFYYE adı altında canlandırılmak istenip KTAP VE SÜNNET IIINDA denerek SEVÂD- A'ZAM'dan müslümanların ayrılması için uraılmaktadır. TELFIK cinayetleri ilenmektedir. Bid'at fırkalarını sevdirme gayretleri görülür. Daha bunlar gibi dinde olmayan ne bid'atlar türemitir. Bu gerçekleri bilip de susmak, lanete müstehak dilsiz bir eytan olmak demek deil midir?

7 «Defi mazarrat, celb-i menfaatten evlâdır.» kaidesine uyarak ehl-i bid'atın mazarratını def etmee çalııyoruz. Ehl-i sünnet itikadını da bildirerek celb-i menfaat temini için gayret ediyoruz. Allahü teâlânın emirlerini bildirmek ve yasak ettiklerinden sakındırmak çok mühim bir vazifedir. Bunu da vesikalandıralım: EMR- MA'RÛF VE NEHY-Î ANLMÜNKER : Hadîs-i erifte öyle buyrulmutur : «Birbirinize müslümanlıı öretiniz. Emr-i ma'rûfu bırakırsanız, Allahü teâlâ en kötünüzü baınıza musallat eder ve dualarınızı kabul etmez.» Yine Hadîs-i erifte öyle buyruldu: «Bütün ibâdetlere verilen sevap, Allah" yolunda gazaya verilen sevaba göre deniz yanında bir damla su gibidir. Gazanın sevabı da, EMR- MA'RÛF VE NEHY-Î ANLMÜNKER sevabı yanında, denize göre bir damla su gibidir.» HADKA'da dil âfetleri bahsinde buyruluyor ki: «Emr-i ma'rûfu ve nehy-i münkeri el ile yapmak hükûmet adamlarına, dil ile yapmak din adamlarına, kalb ile yapmak da her nıüslümana farzdır» DN ADAMININ KÖTÜSÜ OLUR MU? Acaba din adamının kötüsü olursa zararı nasıl olur? Bunu da vesikalandıralım: TEZKRE- KURTUB MUHTASARI n daki hadîs-i erifte öyle buyurulmaktadır: Ahir zamanda câhil din adamları ve fâsık hafızlar çoalır. O zamanın din adamları, eek leinden daha bozuk ve daha kokmu olacaklardır.» KÜNÜZ-ÜD-DEKAIK'daki Hadîs-i erifte öyle buyurmaktadır: Ümmetimin felâkete sürüklenmesi, kötü din adamlarından olacaktır.» DÂREM'nin bildirdii Hadîs-i erîf ise öyledir: «Din adamlarının kötüsü kötülerin en kötüsüdür.» HADKA da (El âfetleri) bahsinde u hadîs-i erîf bildirilmektedir : «Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarar görecektir.» KMYA- SAADET'teki Hadîs-i erifte öyle buyrulmaktadır : «Ümmetimdeki münafıkların çou Kur'ân-ı kerîm okuyanlardan olacaktır.» Yine Kimya-i Saâdet'te Ebû Süleyman Darâni öyle buyurmaktadır: «Cehennemde azap yapan Zebani isimli melekler puta tapan kâfirlerden önce eriata uymayan hafızlara saldıracaklardır.» RYAD-ün-NÂSHÎN'deki hadîs-i erifte ise öyle buyurulmaktadır: «Kur'ân-ı Kerîm okuyan çok kimse vardır ki, Kur ân-ı kerim onlara lanet eder.» Bu hadîs-i eriflerden anlaılacaı üzere din görevlilerinin içinde dini içten yıkmaa çalıan bir çok mezhepsiz bulunmaktadır. Böyle hâinlerin ihanetlerini açıklamak büyük bir cihad deil midir? Bazı gafil müslümanlar mezhepsizlere maalık ederek bu cihada mani olmaları çok korkunç deil midir? Bizim bu mukaddes vazifemizi kötülemeden önce, hatâlarını açıkladıımız din adamı kılıındakiler, kokmu din görevlileri midir, yoksa hââ islâm âlimleri midir? Bu tesbit edilmeden «ç mücadeleye imdilik lüzum yok» demek kadar büyük gaflet olur mu? Aslında iç düman, dı dümandan, içteki yara dıtaki yaradan daha tehlikelidir. Ayaktaki bir yaranın tedavisi, kalbdeki bir yaranın tedavisinden daha kolay olur. Sırlarımızı, cephanemizi ve zayıf noktalarımızı bilen bir dümanın zararı dıtaki dümandan daha tehlikelidir. Bize mezhepsizlerle mücadeleyi bırakın diyenler gaflet içinde deillerse büyük ihanet içindedirler. KÖTÜ DN ADAMLARI BÖLÜCÜDÜR ran'daki iîlere özenip devleti yıkmaa kalkanlar, vehhâbilere uyarak Ramazanın son günü oruç bozarak ikilie sebep olanlar, bizim partili deildir diyerek Ehl-i sünnet müslümanlarını tekfir edip dömeye kalkanlar, kâfirden gelme diyerek ceket giymeyenler, gözlük takmayanlar, mantoya kâfir

8 kıyafeti diyenler, çaya kahveye haram damgasını basanlar, daha bunun gibi hareketlerle fitnelere sebep olanlar, yukarıda bildirilen Hadîs-i eriflerdeki vasıfları bildirilen kötü din adamlarıdır. Hadîs-i erifte uykuda olan fitneyi uyandıranlara lanet edilmitir. Muhyiddin-i Arabî hazretleri MÜSAMERE isimli kitabında bölücü din adamları hakkındaki u hadîs-i erifi nakletmektedir: «Bir zaman gelir ki müslümanlar, birbirlerinden ayrılır, parçalanır. eriatı (Ehl-i sünnet vel cemaat yolunu) bırakıp kendi düüncelerine göre ilerine uyarlar. Kur'ân-ı kerimi çalgılardan arkı gibi okurlar, Allahü teâlâ bunlara lanet eder.» Zebanilerin putperestlerden önce saldıracaı bu bölücü din adamları, mason Abduh ve çömezleri dört hak' mezhebi bire indirmek yani hepsini kaldırmak için SLÂMDA BRLK, SLÂMDA FAZ, SLÂMDA ZEKAT, SLÂMDA ABDEST, KTAP VE SÜNNET IIINDA, SLÂMIN IIINDA, SLÂMDA U, ÎSLÂMDA BU diye kitap yazıyorlar, îcmaya karı geliyorlar, itikadda tek hak mezhep EHL- SÜNNET VEL CEMAAT iken itikadda mezhebi üçe çıkarıyorlar, müçtehidler arasındaki rahmet olan ictihad ayrılıklarını körüklüyorlar. Biz de bunların bid'atlerini açıklayınca bizi Emr-i marûftan nehyetmeye kalkıyorlar. Ehl-i kıble zannederek kâfir vehhâbileri, sapık fırkaları ve Ehl-i bid'atı sevdiklerini açıktan açıa söyleme cüretini gösteriyorlar. Bid'at ehlinin kötülüü hakkında 48. sayımızda Selef î Uluda'a cevap verirken kâfi miktarda açıklama yapmıtık. Bid'at ehline kıymet verenin slâmiyet i yıkmaa yardım edeceini bildiren Hadîs-i erif ile bid'at ehlini seven kimsenin kalbinden îman nurunun çıkacaını bildiren Hadîs-i erifleri nakletmitik, îman mes'elesi olduu için Uluda'a bu sapık fikirlerinden dolayı tevbe eylemesini emr-i ma'rûf olarak tebli etmitik. Tevbesini açık olarak yapması gerekirken yapmamıtı. Çünkü Kimya-i Saadetteki Hadîs-i erifte öyle buyrulmaktadır: «Gizli yapılan günahın tevbesini gizli yapınız, aikâre yapılan günahın tevbesini aikâre yapınız, günahınızı bilenlere tevbenizi duyurunuz.» Bu hadîs-i erife göre, S. Kutup gibi mezhepsizlere, belki tevbe etmi diye hüsn-i zan etmek doru deildir. BD'AT VE BD'ATIN ZARARI : Zamanımızda vehhâbilere sevgi, iîlere rabet ve bid'at ehline sempati çoaldıı için bid'at hakkında birkaç vesika daha verelim: mâm-ı Rabbani hazretleri Mektûbat'ta buyuruyor ki: «Bid'at demek, Peygamber aleyhisselâm ve O'nun dört halifesinin zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkan eylere denir. Peygamber aleyhisselâm buyurdu: «Dinimizde yapılan her yenilik, her reform merduttur. Bu bid'atlerin hepsi dalâlettir, doru yoldan ayrılmaktır.» Bid'atleri HASENE (güzel), SEYYE (kötü), diye ikiye ayırmılarsa da bu bid'atlerin hiç birisinde güzellik ve parlaklık deil, yalnız karanlık ve bulanıklık görüyorum. Eer bugün kalbler kararmı olduundan bid'at sahibinin ileri iyi ve güzel görülürse de yarın kıyamet günü kalbler uyandıı zaman bunların zarar ve pimanlıktan baka bir netice vermedikleri görülecektir.» (Mek. C. 1/186) «ster hasene, ister seyyie desinler, her bid'at sünneti yok eder. Belki bir bakımdan güzel denmi olabilir. Hiç bir bid'atin kendisi güzel olamaz. Çünkü Allahü teâlâ sünnetlerin hepsini beenir. Sünnetlerin zıddı ise eytanın beendii eylerdir. Bugün bid'atler her yere yayılmı olduundan bu sözümüz çok kimseye aır gelir.» (C. 1/255). «Bid'atlerle dini yükseltiyoruz, eriatın noksanlarını tamamlıyoruz diyorlar. Herkesin bu bid'atleri yapmasını körüklüyorlar. Allahü teâlâ bunları doru yola getirsin. Bilmiyorlar ki, din bu bid'atlerden önce kâmil olmutu. Allahü teâlânın ni'meti tamam olmutu.» (C. 1/260). «Bid'at sahibi ile konumak, kâfirle arkadalık etmekten kat kat daha fenadır. Yetmi iki çeit bid'at sahibi vardır. Bunların içinde en kötüsü, Eshâb-ı kirama dümanlık edenlerdir. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîm'de bunlara kâfir diyor. Sûre-i Fethin son âyetinde (SENN ESBABINA KÂFRLERN DÜMAN OLMASI ÇN) buyuruyor.» (C. 1/54). Fetâvâ-i haremeyn kitabının 19. sayfasındaki Hadîs-i erifte öyle buyrulmaktadır: «Bir bid'at ehli gördüünüzde yüzüne nefretle bakınız. Çünkü Cenâb-ı Hak bütün bid'atçılara buz eder. Onların hiç birisi Sırat köprüsünden geçemiyecek hepsi sinek ve çekirgeler gibi dökülüp Cehenneme yuvarlanacaktır.»

9 Tarikat-ı Muhammediye'de bildirilen Hadîs-i erifte buyuruluyor ki: «Bid'at sahibi, bid'atinden vazgeçmedikçe, Allahü teâlâ onun hiç bir ibâdetini kabul etmez.» Mezhepsizlerin peinden giden gafillerin aaıdaki Hadîs-i erifi okuyarak tevbe etmeleri umulur: «Bid'at sahibi olanlara hürmet eden, ölü veya dirilerini metheden veya büyük bilen slâmiyeti yıkmaa yardım etmi olur.» HER KTAP OKUNUR MU? Bazı eyyamcılar bilmeden diyorlar ki: «Her kitabı okumak lâzımdır, faydalı yerlerini alır, zararlı yerlerini atarız.» Mezhepsizler de kötü maksatlarını gizleyerek aynı eyi öyle ifade ediyorlar: «Vehhâbî, iî ve dier Ehl-i sünnet harici kitapları da okuyup faydalanmak icap eder, faydalı yerlerini alır, zararlı yerlerini atarız.» Birkaç arkadala Çorum mam Hatip Lisesine gitmitik. Öretmen Emin Cansız ile Hamidullah'ın mi'râcı inkâr ettiinden konuuyorduk. Karamancı olarak tanınan Müdür Mehmet Yıldırım söze katılıp öyle dedi: «Hamidullah da insandır. Kitabının birkaç yerinde hatâ vardır diye kitabını okumamak mı icap eder? Faydalı yerlerini alır, yanlı yerlerini atarız.» Bu zihniyet çok yanlıtır. Bir kitap bilgi örenmek, istifade etmek için okunur. Eer kitabın doru ve yanlıı biliniyorsa okumaa hiç lüzum yoktur. Eer yanlı ve doru bilinmeden okunuyorsa, maazallah yanlı bir itikaddan dolayı imansız gidilebilir. Bu bakımdan içinde îman açısından bir tek yanlı bulunan kitap okunmaz. Biz mezhepsizlerin kitaplarını, hatâlarını tehir ve müslümanları ikaz gayesiyle okuyoruz. Ehl-i sünnet âlimleri de bu gaye ile okudukları gibi yanlıını ve dorusunu anlayabilme kudretine sahip oldukları için bid'at ehlinin hattâ kâfirlerin kitaplarından nakiller yapmılardır. Meselâ Mutezile âlimi Zemaheri'den birçok nakil yapılmıtır. Hakkı bâtıldan, doruyu yanlıtan ayıramayacak olanın, yani Ehl-i sünnet âlimi olmayan kimsenin, bir mutezilenin, bir iînin, bir vehhâbînin kitabını okuması çok zararlıdır imanı yok edebilir. YEN BR KTAP YAZMAA HTYAÇ VAR MI? Mezhepsizler, teknolojinin ilerlemesinden bahsederek, hiç bir misal vermeden sayısız problemler çıktıını bunları çözmek için içtihada ve asra göre tefsire ihtiyaç olduunu durmadan yazıyorlar. Tercüman Gazetesi'nde Muhammed Erol diye birisi, Kur'ân-ı Kerîmin her asra göre yeniden tefsir edilmesini savunuyordu. Asra göre tefsir yazmak isteyen birisi, âlim ve kâmil bir velî'ye gelerek niyetini açıklar. Mübarek âlim u manada cevap verir : «Bir kitap ancak ihtiyaç olursa yazılır. Yeni bir tefsire ihtiyaç var mıdır? Ehl-i sünnet âlimleri bugüne kadar yazdıı tefsirlerde bir noksanlık mı bıraktılar da bu noksanlıkları tamamlayacaksınız? Veya tefsirlerine bid'atler, fazlalıklar karıtırdılar da siz bunları mı ayıklayacaksınız? Elli bin cild kitap okudum, muteber tefsirlerin hiç birisinde noksanlık veya fazlalık görmedim. Yazacaın tefsiri yırtar çöp tenekesine atarım.» Mektubat'ta ise öyle buyrulmaktadır: «Nasihat istiyorsunuz, faideli eyleri açıklamamı arzu ediyorsunuz. Ehl-i sünnet âlimleri ve tasavvuf büyükleri faideli eylerin hepsini yazdılar. Lüzumlu bilgilerden açıklanmadık hiç bir ey bırakmadılar. Kurtulmak ve saadete kavumak isteyen ancak Ehl-i sünnet vel cemaat âlimlerinin gösterdii yolda yürümelidir. (C. 1/69) Ehl-i sünnet âlimleri, âyet-i kerîmelere kendi anlayılarına, düünülerine göre mana vermedi. Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem'in, âyetlerden anlayıp bildirdiklerini Eshâb-ı kiramdan örendiler, bu örendikleri manaları kitaplarına yazdılar. Peygamber aleyhisselâmın bildirdiinden baka türlü tefsir etmek caiz deilken asra göre tefsir yazmaa kalkmak büyük bir cinayettir. slâmiyette çözülmemi hiç bir mes'ele kalmamıtır. Ehl-i sünnet âlimleri kıyamete kadar yapılacak olan her iin yollarını Eshâb-ı kiramın açıklamasından, Kitab ve Sünnetten çıkarıp bizlere bildirmilerdir. Mezhepsizlerin içtihada yeltenmelerine fırsat bırakmamılardır. Buna ramen mezhepsizler, kendi bozuk düüncelerine Kur'ân yolu, Eshâb yolu, Selef yolu, Sünnet-i Senniyye

10 gibi isimler vererek gençleri kandırmaa çalııyorlar. Bu bakımdan nakle dayanmayan, içinde ahsî düünce olan kitapların okunması çok zararlıdır. TUHFET-ÜS-SÂLKN kitabında mâm-ı Gazâlî hazretlerinin öyle buyurduu bildirilmektedir: «Üç kimse Kur'ân-ı kerîmin manasını anlayamaz: 1 - Arapçayı iyi bilmeyen ve tefsir okumamı olan, 2 -Büyük günaha devam eden. Ehl-i sünnet itikadından küfre sapmayacak kadar ayrılmak bile büyük günahtır. Bunun için bid'at sahipleri Kur'ân-ı kerîmi anlayamaz. Çünkü bid'atin zulmü kalbi karartır. 3 - tikad bilgilerinden birisini yanlı anlayıp Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdii hak sözü kabul etmeyen de Kur'ân-ı kerîmi anlayamaz.» Görüldüü gibi, bir kimsenin ana lisânı vehhâbîler gibi Arapça olsa da bid'at veya küfür ehli ise Kur'ân-ı Kerîmi doru anlayamaz ve yanlı anlayıı sebebiyle peinden gidenleri felâkete sürükler. Mezhepsizler Kur'ân-ı kerîmi doru anlayabilselerdi bid'at ehli ile birleme teklifinde bulunmazlardı. K ZID BR ARADA BULUNMAZ Karaman, Uluda, Nesil Dergisindeki yazarlar, dier selefîler ve bunların avukatı Ahmet Gürta öyle düünüyorlar : «Biz mâm-ı A'zamı sevdiimiz gibi, hatâsı olmakla beraber Muhammed Abduh'u da severiz.» Çeitli bid'at ve küfürleri bulunan mason Abduh sevilirse, mâm-ı A'zam rahmetullahi aleyh ve Muhammed aleyhisselâm sevilmemi olur. Bu ifademizin de vesikasını verelim: Mektûbat'ta öyle buyrulmaktadır: «Muhammed aleyhisselâma tam ve kusursuz tâbi olabilmek için, onu tam ve kusursuz sevmek lâzımdır. Tam ve olgun sevginin alâmeti de onun dümanlarını düman bilmektir. eriatını beenmeyenleri (mu'cizeleri inkâr edenleri, teselsülün butlanına muhalif olanları, icma'ya karı gelenleri, telfık yapan mülhidleri, içteki kötü bir arzudur diyerek eytana inanmayan dinde reformcuları) sevmemektir. Muhabbete müdahane (geveklik) sımaz. ki zıd eyin muhabbeti bir kalbde, bir arada yerlemez. CEM' ZIDDEYN MUHALDR. ki zıddan birini sevmek dierine dümanlıı icap ettirir.» (M. 165) Görüldüü gibi, hem Muhammed aleyhisselâmı, hem de Muhammed Abduh'u sevdiini söyleyen kimsenin bu sevgisinde yalancı olduu anlaılmaktadır. HAK LE BÂTIL BRLEMEZ Yabancılar, slâmiyeti parçalamak, îman birliini bozmak için SLÂM BRL maskesi ile Arabistan'da bir vehhâbî devleti kurdular. Mezhepler slâm birliine mani oluyor diye mezhepleri kaldırdılar. Vehhâbîlerle yapılan KÜLTÜR ANLAMASI gereince Türkiye'ye sokulan vehhâbî kitaplarının dört hak mezhepten hiç birisine göre yazılmadıı görülmektedir. Kitap ve Sünnetten kendi bozuk düüncelerine göre çıkardıkları manaya slâmiyet demektedirler. nsanların sulh ve saadet içinde yaamalarını kim istemez. Bu idealden istifade etmek isteyen mezhepsizler, öyle diyorlar: «Ate ile su niye ayrı duruyorlar, gelin bunları birletirelim, karde karde bir arada dursunlar.» ki zıd eyin bir arada bulunması muhaldir. Mezhepsizler bunun muhal olduunu bildikleri için yanmakta olan slâm me'alesini söndürmek, parlayan Ehl-i sünnet ııına su sıkmak istiyorlar. Bunu da uzlama, birleme gibi maskeler kullanarak yapmak istiyorlar. Geçen gün bir komünist, milliyetçilerle anlama yapılamayacaını öyle açıkladı : «Faizmle diyalog olmaz, faizmle ancak mücadele edilir.» Komünistler, milliyetçilere faist diyerek, mezhepsizler de Ehl-i sünnet mensuplarına «Mezhepçi müteassıplar» diyerek anari çıkarıp Türkiye'yi yıkmak istiyorlar.

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Yalnız Kur'an diyenler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Yalnız Kur'an diyenler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Yalnız Kur'an diyenler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

İSLÂM'A GÖRE SİHİR, CİN ÇARPMASI

İSLÂM'A GÖRE SİHİR, CİN ÇARPMASI İSLÂM'A GÖRE SİHİR, CİN ÇARPMASI TEŞHİS VE TEDAVİ USULLERİ Arif COŞKUN selam.org selam@selam.org 10.2.2014 بسم اهلل الرمحن الرحيم Ruhî bir hastalığa müptela olan, cin çarpan, sihir yapılan, saa tutulan

Detaylı

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ ISBN 975-95472-0-1 11. Baskı Baskı Yılı: 10.2009 Basım Yeri: Ankara Baskıya hazırlık: Reyhan Ltd. Şti. Baskı: Semih Matbaacılık İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ Fehmi Kuyumcu Rabbim! Duacı

Detaylı

FÂİDELİ BİLGİLER MUHTELİF BİLGİLER

FÂİDELİ BİLGİLER MUHTELİF BİLGİLER Hakîkat Kitâbevi Yay nlar : 1 Birinci Kısm FÂİDELİ BİLGİLER Ahmed Cevdet Paşa İkinci Kısm MUHTELİF BİLGİLER İlm Hey etimizce Hâzırlanmışdır Elliikinci Baskı Hakîkat Kitâbevi Darüşşefeka Cad. No: 53 P.K.:

Detaylı

NG L Z CÂSÛSUNUN T RÂFLARI

NG L Z CÂSÛSUNUN T RÂFLARI Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 8 NG L Z CÂSÛSUNUN T RÂFLARI ve ngilizlerin slâm Düşmanl ğ Terceme eden M.S ddîk Gümüş Doksandördüncü Bask Hakîkat Kitâbevi Da rüş şe fe ka Cad. No: 53 P.K.: 35 34083 Fâtih-

Detaylı

FÂİDELİ BİLGİLER. Written by Hüseyn Hilmi Işık. Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi. Hakikat Kitabevi. Darüşşefeka Cad. No:53 P.K.

FÂİDELİ BİLGİLER. Written by Hüseyn Hilmi Işık. Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi. Hakikat Kitabevi. Darüşşefeka Cad. No:53 P.K. FÂİDELİ BİLGİLER Written by Hüseyn Hilmi Işık Published by Hakikat Kitabevi at Smashwords Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi Smashwords Edition, License Notes This free e-book may be copied, redistributed,

Detaylı

Hakikatları araştırıp onlara bürünmek isteyenlere yadigarımdır. Muhammed Nurullah Seyda

Hakikatları araştırıp onlara bürünmek isteyenlere yadigarımdır. Muhammed Nurullah Seyda Hakikatları araştırıp onlara bürünmek isteyenlere yadigarımdır. Muhammed Nurullah Seyda Kapak Tasarım İsa AKALIN Baskı - Cilt Mega Basım ISBN No 978-605-87260-0-0 Elvan Ajans Osmanbey Cd. Spor Sk. No.8

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR Bad-ı Saba MUSTAFA

RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR Bad-ı Saba MUSTAFA İRŞAD DERGİSİ YIIL::3 SAYII:: 23 OCAK ŞUBAT 2012 SAYIISII EDİTÖR GÜLENAY ZİYA GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe

Detaylı

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet İşleri

Detaylı

Yanlış adres yanlış reçete 2.1.2004 Anne şefkatinden mahrum kalan çocuklar 3.1.2004

Yanlış adres yanlış reçete 2.1.2004 Anne şefkatinden mahrum kalan çocuklar 3.1.2004 Yanlış adres yanlış reçete 2.1.2004 Bütün dünyada insanlar, hızlı bir şekilde bunalıma sürüklenmekte; mutsuzluk, huzursuzluk her tarafı sarmış durumda. Bunalımda en büyük oran da gelir seviyesi yüksek

Detaylı

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği. Muhammed Nasıruddin el-elbani

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği. Muhammed Nasıruddin el-elbani İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği لا حا حا يث حجية جو [تريك- Türkçe-Turkish [ Muhammed Nasıruddin el-elbani 2009-1430 لا حا حا يث حجية جو لرت لرت يةةةة «باللغة» حممد نارص ين

Detaylı

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN. Written by Hüseyn Hilmi Işık. Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi. Hakikat Kitabevi. Darüşşefeka Cad. No:53 P.K.

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN. Written by Hüseyn Hilmi Işık. Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi. Hakikat Kitabevi. Darüşşefeka Cad. No:53 P.K. HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Written by Hüseyn Hilmi Işık Published by Hakikat Kitabevi at Smashwords Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi Smashwords Edition, License Notes This free e-book may be copied, redistributed,

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

HAK SÖZÜN VESÎKALARI

HAK SÖZÜN VESÎKALARI Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 2 HAK SÖZÜN VESÎKALARI (Bu kitâbın içinde on adet risâle vardır) Ebül-berekât Abdüllah Süveydî rahmetullahi teâlâ aleyh Otuzikinci Baskı Hakîkat Kitâbevi DarüĢĢefeka Cad.

Detaylı

Hilâfet Devleti Yayænædær. -Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur-

Hilâfet Devleti Yayænædær. -Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur- 1-2- -2-2 3-2- -2-4 -Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Hilâfet Devleti Yayænædær Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur- Adres: Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya Tlf: +49/(0)221/976553-0

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

Dini Yıkma Gayretleri 1 OCAK 1995

Dini Yıkma Gayretleri 1 OCAK 1995 Dini Yıkma Gayretleri 1 OCAK 1995 İslâm düşmanları, geçmişte kaba kuvvetle, sinsi plânlarla islâmiyeti ortadan kaldırmak için çok çalıştılar. Bunda tam bir başarı sağlayamayınca bu defa açıkça dine saldırmaya

Detaylı

HİLAF İLMİ VE İSLAM HUKUKÇULARININ HUKUKİ İHTİLAFLARININ SEBEPLERİ

HİLAF İLMİ VE İSLAM HUKUKÇULARININ HUKUKİ İHTİLAFLARININ SEBEPLERİ HİLAF İLMİ VE İSLAM HUKUKÇULARININ HUKUKİ İHTİLAFLARININ SEBEPLERİ Yazan: Prof.Dr.Abdulkerim ZEYDAN Çeviren: Yrd. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I- İSLAM HUKUKUNDA İHTİLAF 1 II- GİRİŞ 2 * C. Ü. İlahiyat Fakültesi

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 3 HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Terceme eden: Kemâhl Feyzullah Efendi Yüzbirinci Bask Hakîkat Kitâbevi Da rüş şe fe ka Cad. No: 53 P.K.: 35 34083 Fâtih-

Detaylı

hüseyin temel alıcı (İsra; 36) kitab ve sünneti ihya yayınları

hüseyin temel alıcı (İsra; 36) kitab ve sünneti ihya yayınları hüseyin temel alıcı Hakkında bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü kulak göz ve kalb bunların hepsi yaptığından sorumludur. (İsra; 36) kitab ve sünneti ihya yayınları Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve selem):

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r C. Sani 1421 (Eylül 2000) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com - 2 - - 3 - IÇINDEKILER

Detaylı

EVLİLİĞİN DİNİMİZDEKİ YERİ

EVLİLİĞİN DİNİMİZDEKİ YERİ EVLİLİĞİN DİNİMİZDEKİ YERİ (Basılmadı) Temeli sağlam olmalı İnsan, yaratılmışların en üstünü, en şereflisidir. Dünya ve dünyanın içindekiler, canlı cansız herşey insan için yaratılmıştır. İnsan neslinin

Detaylı

-Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur-

-Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur- 1-4- -4-2 3-4- -4-4 -Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Hilâfet Devleti Yayænædær Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur- Adres: Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya Tlf: +49/(0)221/976553-0

Detaylı

HAK SÖZÜN VESÎKALARI

HAK SÖZÜN VESÎKALARI Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 2 HAK SÖZÜN VESÎKALARI (Bu kitâbın içinde on adet risâle vardır) Ebül-berekât Abdüllah Süveydî rahmetullahi teâlâ aleyh Otuzaltıncı Baskı Hakîkat Kitâbevi Darüşşefeka Cad.

Detaylı

Hadis Fihristi. Hüseyin Alıcı. Yayınlarından : Kitap ve Sünneti İhya Yayınları

Hadis Fihristi. Hüseyin Alıcı. Yayınlarından : Kitap ve Sünneti İhya Yayınları Hadis Fihristi ملفهر ملفهر لا لفا لا لفا حلديث حلديث ملعجم ملعجم تريك- Türkçe-Turkish [ [تريك Hüseyin Alıcı Yayınlarından : Kitap ve Sünneti İhya Yayınları 2009-1430 1 ملفهر ملفهر لا لفا لا لفا حلديث حلديث

Detaylı

YÖNÜMÜ ARIYORUM ÖNSÖZ Bugün gerek toplumumuzun ve gerekse tüm insanlığın siyasî, ekonomik, sosyal, psikolojik, dinî, ahlâkî birçok problemleri bulunmaktadır. Problemlerin temeline ve özüne inildiğinde

Detaylı

Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15

Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ Hazırlayan Yücel HACALOLU Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 ubat 2005 Basıldıı Yer : Boyut Tan.Matbaacılık - ANKARA 1 (0312) 384

Detaylı

FIĞLALI YA CEVAP İÇİNDEKİLER

FIĞLALI YA CEVAP İÇİNDEKİLER FIĞLALI YA CEVAP İÇİNDEKİLER Önsöz...3 İtiraz: Prof.Dr.Fığlalı şöyle demektedir: Mirza Gulam Ahmed Kadiyani'nin XIX. yüzyılın sonlarına doğru kurduğu Kadiyanilik, benimsediği ve savunduğu görüşler itibariyle,

Detaylı