eytan ve Ça da Takipçileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "eytan ve Ça da Takipçileri"

Transkript

1 YIL 30 SAYI 353 ISSN eytan ve Ça da Takipçileri Ekolojik Ayak zi Açlık ve Ziraî Potansiyel Hayat Nedir? Çıkmazdaki Batı

2 Şeytan, Allah ın rahmetinden uzak düşmüş, işi azgınlık ve azdırma; varlığını fitne, fesat, nifak ve şikak ekseninde sürdüren lanetlik bir tali sizdir. Şeytânettir onun her işi ve şer peşinde koşar sürekli; koşar ve insanlarda kötülük duygularını tetikleyerek, onları iyilikten, güzellikten ve faziletten uzaklaştırarak âdeta kendine benzetip aveneleri hâline getirir. Dinî emirlere başkaldırma, Allah ve Peygamber in dediklerini tersine çevirme, menhiyât yollarına su serpip insanları bohemleştirme onun en çok üzerinde durduğu hususlardandır. O her zaman ve her yerde kanun ve kural tanımamazlığı yeğler atmosferine girenlere.. böylelerinin hırslarını şahlandırır, cismanî ve bedenî arzularını kamçılar, onlara sürekli çalma-çırpma yollarını gösterir, zevk u safâ ile başlarını döndürür ve pek çoğunu kendi gibi iblisleştirir. Belli hikmet ve maslahatlar için insanın varlık atlasına yerleştirilmiş bulunan bir kısım insanî hisleri olumsuzluk istikametinde kullanmada onun eşimenendi yoktur.. o, kirli atmosferine girme bahtsızlığına maruz kalanlara güzellikleri çirkin, çirkinlikleri de güzel göstermede fevkalâde mâhirdir. Avladığı tali sizleri iğfal ve propagandalarıyla öylesine beden ve cismaniyetin kulları-köleleri hâline getirir ki, artık böylesi zavallıların bir daha da hakiki insan olma ufkuna yönelmeleri âdeta imkânsızlaşır... İnsanoğlu bu muzır mahlûku ilk defa Hazreti Âdem e secde hâdisesinde Allah a başkaldırmasıyla tanısa da, bu bahtsızın sergüzeştisi, -Allahu a lemiç problemleri ve düşünce çelişkilerine bağlı olarak çok daha eskilere dayanmaktadır. O, tabiatındaki potansiyel kıskançlık hissi, aldatma cibilliyeti, benlik duygusu, isyan ruhu ve şöhret zaafıyla -bütün bunlarda iradesi bir şart-ı âdî- günümüzdeki takipçileri gibi isyan ahlâkıyla sürekli köpürüp duran, fesada kilitlenmiş, bayağılardan bayağı bir varlıktır. Onun iç dünyasını ve mahiyetini teşkil eden esas unsurlarında sürekli kötülük duyguları kaynayıp durduğu için yörüngesine giren ins ve cinden herkese de aynı şeyleri mırıldanır. Hususiyle de bir kısım karakter problemi olanları kendine benzetmeye çalışır ve böylelerine mütemâdiyen şeytanî mülâhazalar üfler.. onların dem ve damarlarında dolaşır.. ve bu bahtsızlara hep negatif şeyler fısıldar. Bu zavallılar, iç dünyalarında şekillenen söz, beyan ya da yazıya 210 iki

3 dökülen düşünce şeklindeki olumsuzlukları kendi fikirleriymiş gibi sanırlar ama bütün bu menfîliklerin arkasında şeytanî dürtülerin olduğu açıktır. Bu itibarla da, insanlara karşı ve hususiyle de ehl-i imana karşı kin ve nefret taşıyan, onları baştan çıkarmaya çalışan, yer yer bir kısım zayıfların hayvanî hislerini tetikleyerek bunları bohemliğe sürükleyen, kendi gibi düşünmeyenlere saldıran, yerinde kargaşa çıkarıp genel havayı geren ve değişik kesimleri karşı karşıya getiren, her zaman nifak ve şikak peşinde koşan, Kur ân ifadesiyle, mü minlerle bulunduklarında onlardan görünen, radikal küfür babalarının yanlarına döndüklerinde de gerçek düşüncelerini ortaya koyan bu tür fitne örgütleri ve şeytan aveneleri de mecazen şeytan kabul edilegelmiştir ki, Kur ân ın 1 و ا ا א ayetinde deşifre ettiği insî şeytanlar da işte bunlardır. Hazreti Âdem e secde emrine hayır diyerek isyan bayrağı açan, hatta daha da ileri giderek Hakk a karşı diyalektik ve cedele girişen şeytan ne ise, günümüzün modern Mefisto ları da onun izinde hemen her zaman sürekli iyiye-güzele başkaldırmakta, Allah ı, Peygamber i unutturmaya çalışmakta ve şeytanî mülâhazaların gelişip güçlenmesine zemin hazırlamaktadırlar. Goethe nin de Faust kitabında ifade ettiği gibi, dünden bugüne şeytan ve insan mücadelesi, küfür ve iman retleşmesi hiç dinmemiştir ve dinmeyecektir de... Bu mücadele çerçevesinde bazen zemin küfür ve ilhada müsait hâle getirilmiş ve mülhidler bütün bütün küstahlaştırılmış, bazen mü min gönüller kaba kuvvetle sindirilmiş, bazen bir kısım şımarık ruhlar kendilerinden başka kimseye hakk-ı hayat tanımama despotizmasına girmiş, bazen de günümüzde pek çok emsaliyle ürperdiğimiz türden ne zulümler ne zulümler işlenmiş ve işlettirilmiştir!.. Düşünmemişlerdir bu tiranlar kendilerinden daha güçlü bir Kudret-i Kahire nin mevcudiyetini.. düşünmemişlerdir zâlimin zulmü varsa mazlumun da Allah ı olduğunu, bugün insanlara cevr u cefâda bulunanların yarın sürüm sürüm hâle gelip inleyeceklerini. Bundan daha acısı da, hayatlarını zâlim ve müstebitlerin güdümünde sürdüren tali sizler, olup bitenlerden hiç mi hiç bir şey anlamamışlardır; anlamamış ve hep başlarındaki tiranların emellerine hizmet etmişlerdir. Fark edememişlerdir ne duruma düştüklerini ve ne bayağı işlere itildiklerini. Böyleleri için ne hoş söyler Namık Kemal: Muîni zâlimin dünyada erbâb-ı denâettir / Köpektir zevk alan sayyâd-ı bîinsâfa hizmetten. İşin doğrusu, böylelerinin sonu da her zaman çok acı olmuştur ve olmaktadır. Atalarımız, Şeytanın dostluğu darağacına kadardır! derler. Bunların akıbeti de işte hep böyle noktalanmıştır. Bunlar dünyada hiç gülmedikleri gibi geleceklerinden de asla emin olamamışlardır; olamazlardı da, zira insî-cinnî şeytanlar onların ruhlarını çarpmıştı.. evet, onlar bir kere daha Mefisto nun o sinsi oyununa gelmişlerdi.. aldanmışlardı dost görünen düşmanlara ve kendilerinden sandıkları yabancılaşmış ruhlara. Şimdilerde bu gariplerden garip dünyaya musallat olan mülhidler, münkirler, bohemler, şehvet simsarları, hak ve adalet bilmez tiranlar; tali siz yığınlara şeytanların yapmadıklarını, yapamadıklarını yapmaktadırlar. Öyle ki, düşünceleri olabildiğine kirli, ağızları bozuk, içleri kin ve nefretle köpürüp duran bu şer şebekeleri, kendileri gibi düşünmeyenlere sürekli saldırmakta, herkese bir çeşit kara çalmakta, istediklerini göklere çıkarırken istemediklerini de rahatlıkla yerin dibine batırmaktadırlar. Âkif merhum, lanetle anılan bu müstağriblerden bazıları hakkında ağır bir üslupla da olsa şunları söyler: Üdebâmız ana-avrat sövüyor birbirine / Türlü adlarla çıkan nâmütenâhi gazete / Ayrılık tohumları saçıyor bol bol memlekete Evet bu, evvelki gün öyle olmuştu.. dün de öyleydi.. şimdi de öyle... Allah, bizleri, Şeytanın arkasına takılıp gitmeyin; o sizin için apaçık bir düşmandır ve sizi hep hayâsızlık ve çirkin işler yapmaya teşvik etmektedir. 2 diyerek ondan uzak durmaya çağırmış.. (O lanetlik küstah, Allah ın kendisini kovmasına karşılık) Ben de Senin kullarından bir kısmını kendime râm ederek her zaman onları saptıracak ve çeşit çeşit kuruntularla avutacağım. 3 beyanıyla bu mel ûnun hıncını hatırlatarak bizi teyakkuza sevk etmiş.. Sen beni lânetlediğin için ben de Senin kullarının yolunu keserek sürekli onları gözlemeye koyulacağım; onlara pusular kuracak, sonra da kâh önlerinden, kâh arkalarından, kâh sağlarından, kâh sollarından gelerek onları ifsat edeceğim. 4 fermanıyla, ortaya konan şeytanî kine ve nefrete karşı da temkinli ve sağduyulu olmaya davet etmiştir. Keşke bütün bunları anlayabilseydik!.. Dipnotlar 1. En âm sûresi, 6/ Bakara sûresi, 2/ Nisâ sûresi, 4/ A râf sûresi, 7/ SIZINTI 211 üç

4 Benim nazarımda bu dünya, güzel insanları, sımsıcak tabiatı ve co rafî konumu itibarıyla cennetlere uzanan koridordan farksızdır. Zaten altın ça ları itibarıyla o, Firdevslerin bir izdü ümü eklinde algılanır ve bütün cihanlara denk tutulurdu. rfan ahin Kayın biraderim kalb çarpıntısı, uyuyamama, kolay sinirlenme ve a ırı terleme gibi bazı ikâyetlerinin oldu unu söyleyerek, bir doktor arkada ıma beraber gitmemizi rica etti. Arkada ım, kayın biraderimi dinleyince, hipertiroidi (tiroit bezinin a ırı çalı ması) hastalı ından üphelendi. Yapılan kan tahlili neticesinde de tiroit hormonlarının kanda fazla miktarda bulundu u ortaya çıktı. Doktor, tiroit bezinin çıkarılması yerine, radyasyon tedavisini tavsiye etti. Bu yolla, vücuda verilecek radyoaktif iyot atomları sadece tiroit bezi hücreleri tarafından alınacak, bu hücreler radyasyon enerjisiyle öldürülecek ve tiroit bezinin a ırı çalı masının önüne geçilecekti. âfi-i Hakîm in, iyodun ba ka hücreler tarafından de il de sadece tiroit hücreleri tarafından tutulmasını irade et- 212 dört

5 mesi son derecede mânidârdır. Hastalı ının bu ekilde tedavisi kansız tiroit ameliyatı olarak bilinir. Kayın biraderim bu tedaviye ba ladıktan sonra, bir gün bize geldi. Dayısını çok seven küçük kızım, onu görünce hemen gidip kuca ına kuruldu; az sonra da burada uyuyakaldı. Yarım saat sonra uyanan kızım hemen kusmaya ba ladı. Sonradan anladık ki, dayısının vücudundaki radyoaktif maddeden ne rolunan gözle göremedi imiz radyasyon, önce anestezi yapılmı gibi kızımın uyumasına sebep olmu, ardından menfî belirtilerini göstermi ti. O günlerde elime geçen ilmî bir dergide konuyla ilgili bir makale gözüme çarptı. Hiro ima ve Nagazaki ye atılan atom bombalarından veya Çernobil deki nükleer reaktörde meydana gelen kazadan dolayı, atom enerjisi ve radyasyon gibi kavramlar ço u zaman menfî olarak algılanır. Bunun sebebi, radyoaktif maddelerin canlı ve çevre üzerinde sebep oldu u âni ölüm, büyük yıkım ve kalıcı tesirlerdir. Ancak, atom çekirde indeki bu enerjinin insanlı a faydalı tarafları da vardır. Bu enerji ile büyük bir ehirdeki bütün canlıların hayatına son verilebilece i gibi, bütün ev ve i yerlerini aydınlatmak da mümkündür. Radyasyonun müspet tesirleri Nükleer radyasyonu faydalı yönleriyle ele aldı ımızda, bunun Cenab-ı Hakk ın sayısız nimetlerinden biri oldu unu görürüz. Meselâ, radyasyon tıp sahasında, kanser gibi bazen bizzat sebebi de olabilece i hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Kan ürünleri veya tıbbî malzemeler, radyasyon kullanılarak mikroplardan tesirli bir ekilde arındırılabilir. Ayrıca radyasyondan, görüntüleme metotlarında da istifade edilmektedir. Kararsız yapıda bir çekirde e sahip oldu undan dolayı, dı arıdan müdahale olmaksızın parçalanan atom çekirdekleri radyoaktif özellik gösterir (radyonüklid). Bu parçalanma neticesinde etrafa α, β, γ gibi enerji yüklü ı ınların yayılması hâdisesine radyoaktivite, etrafa yayılan enerji yüklü ı ınlara da radyasyon adı verilir. Hastalıkların te his ve tedavisi gayesiyle kullanılan radyoaktif maddeler ise radyoaktif ilâç (radyofarmasotik) olarak adlandırılır. Bu ilâçlar, saf radyoaktif çekirdekten müte ekkil olabilece i gibi, radyoaktif çekirdekle birle tirilerek radyoaktiflik hususiyeti kazandırılmı uygun bir bile ik de olabilir. Radyasyonun menfî tesirleri Radyasyon enerjisi do rudan bir tesir ile hücredeki moleküllerin, bilhassa DNA nın yapısında bozukluklara sebebiyet verebilir. Bu enerji ayrıca, hücredeki su moleküllerinin iyonla masına ve hücreye zararlı serbest radikallerin ortaya çıkarılmasına sebep olur. Neticede, hücredeki moleküllerin ve genetik materyalin zarar görmesi, hücrenin ölümüne yol açabilecek bir süreci ba latabilir. Bu yüzden meselâ bir akci er filmi çektirmek gibi te his gayesiyle dahi olsa çok sık radyasyona mâruz kalınmaması, bilhassa hamile bayanların radyasyondan uzak durması tavsiye edilmektedir. 213 be

6 214 altı Nükleer tıp sahasında hastalıkların tedavisinde kullanılan radyoaktif ilâçlar, di er radyoaktif maddelerden farklı olarak, ı ıma tipi ve sahip oldu u enerji seviyesi bakımından birtakım hususiyetler ta ımalıdır. Radyoaktif maddenin bilhassa tedavi edilmesi hedeflenen hastalıklı organ veya doku tarafından yo un olarak tutulması ve vücuda en az miktarda radyasyonu verecek ekilde uygulanması gerekmektedir. Yani radyoaktif maddenin yarılanma süresi, tedavi edilecek dokuda bırakılması gereken radyoaktif ı ıma enerjisinin (tedavi için gerekli radyasyon miktarı) sa lanabilece i seviyede olmalıdır. Cenab-ı Hakk, saf β ı ını yayan radyoaktif maddeleri tedavi için ideal olarak yaratmı tır. Radyoaktif çekirdek tedavisi Radyoaktif çekirdek tedavisi, hastalıklı dokuya uygun hususiyetteki radyoaktif bile i in genellikle damar yoluyla hastaya verilmesine dayanır. Bu tedavide radyoaktif bile ik vücutta da ıtıldı ında hastalıklı organlarda daha yo un olarak tutulur ve bu vesileyle hücre seviyesinde bir tür ua (ı ın, radyasyon) tedavisi yapılır. Bu tedavi ekline verilebilecek en bâriz misâl, yaygın olan ve halk arasında atom tedavisi olarak da bilinen radyoaktif iyot tedavisidir. Tiroit kanseri ta ıyan hastalarda, tiroit bezinin fazla çalı tı ı durumlarda bu tedavi metoduna sıklıkla ba vurulmaktadır. Vücudumuzda iyot en çok tiroit bezinde kullanıldı ı için bu tedavide bilhassa radyoaktif iyot (iyot elementinin radyoizotopu olan I-131) seçilmektedir. Troit bezine verilmi olan, iyotu di er organlara nazaran daha fazla tutma hususiyeti, bu organın hastalandı ında bu metotla seçici olarak tedavisinin yapılabilmesine vesile olmaktadır. Bunun yanı sıra, bazı radyoaktif çekirdeklerle i aretlenmi antikorlar veya peptidler, di er kanser türlerinin tedavisinde kullanılarak bazı vakalarda ba arı sa lanabilmektedir. Çekirdek tedavisi kemik metastazlarının ve bazı eklem hastalıklarına ba lı a rıların tedavisinde de kullanılmaktadır. Kemik metastazlarının tedavisinde radyoaktif ilâçlar Kanser hücrelerinin, hastalı ın ba ladı ı yerden vücudun ba ka bölgelerine yayılmasına metastaz denir. Kemik metastazları neticesinde ortaya çıkan hasar ve a rılar, hastada hareket ve fonksiyon kayıplarına sebebiyet verebilir. ua tedavisi, bilhassa sınırlı kemik lezyonlarının tedavisinde uzun yıllardır kullanılmaktadır; fakat ua tedavisinin yaygın kemik metastazlarında kullanımında ı ınlama sahası geni ledi inden yan tesirleri de artar. Radyoaktif ilâç tedavisi, birden fazla kemik sahasına yayılmı a rılı metastazları olan hastalar için uygundur. Tedavinin temeli, uygun hususiyetteki radyoaktif ilâçların hastaya damar yoluyla verilmesine dayanır. Bu tedavide kullanılan radyoaktif maddeye verilen hususiyet, onun hızla kan dola ımından ayrılarak iskelet sisteminde ve özellikle de metastaz bölgelerinde yo unla masına vesile olur. Bu maksatla, P (fosfor) radyoaktif maddesi 30 yıldan daha uzun 32 bir süredir kullanılmaktadır.

7 Eklem hastalıklarında radyoaktif ilâç tedavisi ltihaplı eklem romatizması olarak da bilinen romatoid artrit, yakla ık % 1-2 nispetinde görülen yaygın ba dokusu hastalıklarından biridir. Bu hastalıkta uzun dönemde ilâç tedavisi bazı vakalarda yetersizdir ve ciddi yan tesirler do urabilir. Bu hastalı ın bazı ileri vakalarında uygulanan radyonüklid sinoviektomi metodu, hastalı- ın ameliyatla tedavisine yakın neticeler verir. Ayrıca, daha dü ük maliyetli olma, hastanın tedavi sonrası yatmasını gerektirmeme, tekrar edilebilir olma gibi avantajları da vardır. Netice itibariyle, Rabb imizin bize bah etmi oldu u bu nimetin menfî veya müspet gayeler için kullanılması, di- er nimetler gibi insano luna ba lıdır. Radyasyon gibi ilk bakı ta zararlı gibi görünen fakat aslında birçok faydalarıyla hizmetimize sunulmu olan nimetleri insanlı ın faydası için kullanmak asıl gayemiz olmalıdır. htiyaç diliyle el açıp eder O nu yâd, De i mez ilâhî âdettir her zaman mûtad; Beklenmedik ekilde lutfuyla eder âbâd, Mebdede biraz ızdırap sonunda olur âd... Kaynaklar - Pandit-Taskar, N., Batraki, M., Divgi, C.R., 2004, Radiopharmaceutical therapy for palliation of bone pain from osseous metastases. J. Nucl. Med., 45(8), Schneider, P., Farahati, J., Reiners, C., 2005, Radiosynovectomy in rheumatology, orthopedics, and hemophilia, J. Nucl. Med., 46, Siegel, H.J., Luck, J.V. Jr., Siegel, M.E., 2004, Advances in radionuclide therapeutics in orthopaedics, J. Am. Acad. Orthop. Surg., 12(1), Demir, M., 2000, Nükleer Tıp Fizi i, stanbul Üniversitesi Rektörlük Yayınları, stanbul. 215 yedi

8 Muhammet Mertek Biz seküler bir toplumuz artık. Dinin, dinî deðerlerin toplum hayatında bir tesirinin veya belirleyiciliðinin olması söz konusu deðil. anlayıíına Batı da ve Batılılaímaya çalıían ülkelerde sıkça rastlanır. Batılıların yanıldıkları mühim bir nokta var: Onlar, tarihlerinde yaíanan sosyo-kültürel hâdiselerden elde ettikleri tecrübeleri genelleítirerek bütün dünyaya teímil ediyorlar. Dünyada yaíanan dinî tecrübeleri, sadece kilisenin din anlayıíıyla ve tarihiyle sınırlandırmak gibi bir kolaycılıða kaçıyorlar. Kilisenin akılla kavgasından rasyonalizm, kadınla mücadelesinden feminizm, bilimle mücadelesinden natüralizm gibi akımlar ve kartezyen düíünceler geliíti. En azından bu akımların oluíumunda belirleyici rol oynadı. ñnsan-kâinat-yaratıcı münasebeti kendi bütünlüðünden koparılarak, yalnız insan aklını referans alan din-bilim algısı merkeze oturtuldu. Ardından kâinatın ve hayatın mânâsına dâir hikmet kayboluverdi. ñíte ferdî ve içtimaî problemlerin temelinde, yaratılıí ve kâinata dâir bu kör paradigma yatmaktadır denebilir. Din algıları tamamen kilisenin tarihî sürecinde íekillenmií olan Batı dünyası, bunu genelleítirerek her dinin aynı süreçleri yaíamasını bekliyor. Meselâ son yüzyıldır, aklı, kadını ve bilimi de ñslâmiyet le kavga ettirerek, Müslüman toplumlarda da rasyonalizm, feminizm, natüralizm geliísin, aydınlama süreci yaíansın gibi bir mantıkla karíı karíıyayız. Günümüzde Müslümanların ve ñslâm ın; íiddet, 216 sekiz kadının ezilmesi, düíüncenin yasaklanması gibi konular çerçevesinde ele alınmasının arkasında da bu zihniyet yatmaktadır. Ancak ñslâmiyet akılla, bilimle, insanla kavgalı olmadıðından bu süreçlerin aynen Batı daki gibi geliímesi ve yaíanması mümkün deðildir. Fakat Batı da din veya dinî-ahlâkî deðerler dendiðinde, hemen önyargılı ve âni reflekslerle red tavrı sergileniyor. Dinin/dinî deðerlerin sosyal hayattan koparılıp, içtimaî münasebetlerin merkezine sadece hırslar ve nefsanî tercihler oturtulunca, problemler de tek tek ortaya çıkmaya baíladı. Toplumu ayakta tutan din kaynaklı ahlâkî deðerlerle, insanların birbirlerinin hakkına, hukukuna riayet ederek yaíamak için ihdas ettikleri anayasa hükümleri birbirine karıítırılmaktadır. Aslında kanunlar hukukî bir çerçeve belirliyor, inanca baðlı hassasiyetler ve ahlâkî deðerler bu çerçevenin içini dolduruyor. Bir asrı aíkın bir süreden beri seküler deðerlerle toplumların devamlılıðı saðlanacaðından bahsediliyor. Ancak;bu de ðerlerle, gittikçe çoðalan, daha da azgınlaían sosyal problemlerin çözülemediði de bir gerçek. Ümitsizlik, idealsizlik, vurdumduymazlık hangi deðerlerle çözülecek? Ya cinsî istismar, ailenin çözülmesi, fuhuí, ahlâksızlık? ìiddet, gasp, hırsızlık, uyuíturucu ve alkol problemini seküler deðerler mi çözecek? ñnsanın nefsî problemlerini, tatminsizliðini, ölüm endiíesinin yol açtıðı açmazları ve saplantılı psikolojik problemlerini çözecek deðerler neler?

9 En temel problem, dinin kanunlarla veya modernitenin sundu u içi bo birtakım etik de erlerle kar- ı kar ıya getirilmesidir. Bu süreç, kilisenin devlet otoritesiyle çatı masıyla geli mi se, bu slâmiyet te de böyledir mânâsına gelmez. slâmiyet, getirdi i ahlâkî prensiplerle insanın temel problemlerini çözebilece ini, vicdan mekanizmasını rayına oturtarak, insan-ı kâmil hedefiyle ferdin maddî-mânevî mutlu olabilece ini vaat ediyor. Her fırsatta sâlih amel i lemeyi emrediyor. Müslüman ki i aynı zamanda kanunlardaki temel hak ve hürriyetlere en fazla riayet eden ki idir. Çünkü bir Müslüman, insana zarar vermek bir tarafa, bilerek karıncayı bile incitmez. Ta ıdı ı kul hakkı dü üncesi ba ka insanların hakkının kendine geçmesine rıza gösterme gibi bir kabule engel olur. Allah tan kendisi, ailesi ve bütün inananlar için hep iyilik, güzellik ister. Kendi hatalarıyla birlikte ba ka insanların günahları için de af dilenir. Dolayısıyla slâmiyet in getirdi i prensiplerin anayasayla çatı ması bir tarafa, tam aksine, ona ba lılı ı destekleyen ve mükemmelle tiren mühim bir faktör oldu u görülür. Tarihte Osmanlı ve Endülüs gibi medeniyetlerin olu masında, bu prensiplerin bütünüyle hayata geçmesi ve ideal bir adalet anlayı ı rol oynamı tır. Ama Avrupa medyasında böyle bir Müslüman profilinden maalesef eser görülmüyor. Aksine, kendi dinlerine reva gördükleri yakla ımın kat kat fazlası ve acımasızı slâmiyet e kar ı yapılıyor. Bilhassa slâm sözkonusu oldu unda, kötü örneklerin misâl te kil etti i bir toplumda ba ka ey de beklenemez. Ancak Müslümanlar her eye ra men dinden ne anladıklarını, slâmiyet in duygu ve dü üncede insana bah ettiklerini ve ahlâklı olmanın faziletlerini bu toplumlara göstermek durumundadırlar. Avrupa medyası Müslümanlara at gözlü üyle bakadursun, iddetin dininin ve milliyetinin olmadı- ı gerçe ini ara tırmalar do ruluyor. Alman çi leri Bakanları Konferansı na sunulan yeni bir raporda, gençler arasında yaralama, gasp ve iddet hâdiselerinin son yıllarda hızla arttı ı belirtiliyor. Niedersachsen Eyaleti çi leri Bakanı Uwe Schünemann: Gençler arasında artan iddet, toplumun bütününü ilgilendiren bir fenomendir. Eskiden tabiî bir çekingenlik vardı. Okul avlusunda çıkan bir kavgada yere yıkılan birine tekmeyle vurulmazdı. Bugün her ey de i ti. diyor. Elbette de i ti;fakat seküler de erlerle bu ve benzeri problemler nasıl çözülecek? Bunlar bir tarafa, Batı Avrupa Türklerinin her gün ya adı ı problemlerden olan kültürel ve etnik ayrımcılı a ne diyece iz?seküler de erler bu problemin çözümüne yönelik ne sunuyor?bilhassa seküler de erlerin savunucusu medya tarafından kasıtlı olarak sürekli peki tirilmeye çalı ılan slâmofobi ve rencide edici yayınlar, ba ta Türkler olmak üzere hem Müslümanlar, hem de kendi insanları üzerinde olumsuz tesir bırakıyor. Bu bir paradoks de il mi? Batı nın insan hakları konusunda dâima övünegel- 217 dokuz

10 218 on di i hususiyetlere ters dü müyor mu? Halbuki yaygınla tırılmaya çalı ılan pe in hükümler ve olu turulmaya çalı ılan korku ortamı birlikte ya- amayı zorla tırıyor. Yani paranoya hâli gittikçe ço alıyor. Batı nın model olması meselesinin de bu yönleriyle Türkiye deki entelektüeller tarafından gözden geçirilmesinde fayda var. Batı bizim için, hangi konuda ne kadar model olabilir? slâmiyet in ve Müslümanların mukaddesleri üzerine çöken karanlık kâbus bir müddet daha devam edece e benziyor. Basının ve siyasetçilerin bir kısmı a ız birli i yapmı çasına, slâmiyet ve Müslümanlara dü manca yakla arak onları sürekli ötekile tiriyor. Müslümanlar ise a kın. Bu dü manca, dı layıcı ve rencide edici yakla ımlara mânâ vermeye çalı ıyorlar. Bazı mâlûm odaklar, Müslümanları rencide eden provokatif dü ünce ve faaliyetlerini siyasî arenada, medyada ve kamuoyu önünde çekinmeden dı a vuruyorlar. Hattâ mühtedî görünümlü bazı ahıslar -hâ â- Kur ân ın uydurma bir kitap oldu unu yazacak kadar ileriye gidebiliyor. Kaderin cilvesi olsa gerek ki, o Yüce Beyan hem dı taki, hem de içte gibi görünen bu ahısların ruh hâletlerini de ifre ediyor, Müslümanlara bu durumlarda dahi seküler de erlerin çok ötesinde ne yapmaları gerekti ini apaçık dile getiriyor. Tarih boyunca derece farklılıkları olsa da, bu tür sakil yakla ımların pek de i medi ini Kur ân-ı Kerîm den anlıyoruz. Kur ân meâlen öyle diyor: Siz öylesine (safî, kalbleri dupduru ve herkesin iyili ini isteyen) kimselersiniz ki, o (dü manlarınızı) bile seviyorsunuz, ama onlar sizi sevmezler; siz, (âyetleri arasında hiçbir ayırım yapmadan) Kitabın bütününe ve Allah ın gönderdi i bütün Kitaplara inanıyorsunuz. Onlar ise, ancak sizinle kar ıla tıkları zaman nandık! deyip geçerler; fakat birbirleriyle ba ba a kaldıklarında size olan kin ve dü manlıklarından Din algıları tamamen kilisenin tarihî sürecinde ekillenmi olan Batı dünyası bunu genelle tirerek her dinin aynı süreçleri ya- amasını bekliyor. Meselâ son yüzyıldır, aklı, kadını ve bilimi de slâmiyet le kavga ettirerek, Müslüman toplumlarda da rasyonalizm, feminizm, natüralizm geli sin, aydınlama süreci ya- ansın gibi bir mantıkla kar ı kar- ıyayız. Günümüzde Müslümanların ve slâm ın; iddet, kadının ezilmesi, dü üncenin yasaklanması gibi konular çerçevesinde ele alınmasının arkasında da bu zihniyet yatmaktadır. dolayı parmaklarını ısırır, di lerini gıcırdatırlar. ( ) Size küçük bir iyilik, bir ferahlık, bir nimet ula sa, bu onları tasaya sevk eder; bir belâya giriftar olsanız, bu defa sevinçten bayılırlar. Her eye ra men sabreder ve (haktan, adaletten sapmadan) takva çizgisinde hareket ederseniz, onların hile ve tuzaklarının size hiçbir zararı dokunmayacaktır (Âl-i mrân, 3/ ). Avrupa da her gün Müslümanlar itici ve provokatif davranı lara muhatap oluyor. Kur ân-ı Kerîm, yukarıdaki âyetler yeni nazil olmu çasına bu durumu tespit ediyor ve kendilerine reva görülen haksız davranı lar kar ısında Müslümanların sabırla, hak ve adaletten sapmadan takva dairesi içerisinde hareket etmeleri gerekti ini vurguluyor. Bu çerçevede Fethullah Gülen Hocaefendi, Asr Sûresi nin, tarihî tekerrürler devr-i dâimi içinde önemli bazı hususları ifade etti ini belirtip, meâlini: Yemin ederim zamana, insanlar hüsranda; ancak iman edip makbul ve güzel i ler yapanlar; bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. (103/1 3) eklinde verdikten sonra u de erlendirmede bulunuyor: Tasviri yapılan bu yi itleri, Efendimiz in (sas) u hadîste anlattı ı gariplerle irtibatlandırmak mümkündür: Gariplere müjdeler olsun! Onlar halkın kendisini fesada saldı ı ve bozgunculuk yaptı ı; dolayısıyla, karga a ve fitnenin dört bir yanda kol gezdi i bir dönemde (salâh erleri olarak dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülleri kırıldı ı zaman bile) hep ıslah için ko turur dururlar. Evet, kalbinde salâha kavu mu ve sâlih amel i leyen, aynı zamanda salâhı da iâr edinmi, onu ba kalarına da a ılayan bu ıslahçılar, bozguncuların yaptı ı ifsada kar ılık her zaman ıslah eri gibi davranırlar. (Fasıldan Fasıla 5, Perspektif)

11 Ara sıra ruhlarımızda bir gurbet hissi belirse de, bizi hiç yalnız bırakmayan Dost un yüzlerce hâdise ile yakınlı ını duyurması ve ufkumuzun enginli i ölçüsünde maiyyetini hissettirmesi sayesinde her defasında atmosferimiz yeniden aydınlanır ve gönüllerimiz âd olurdu. Sonra, o su ile faydanıza olarak hurma ve üzüm ba ları bitirdik. Onlarda sizin için bol bol meyveler ve daha nice menfaatler vardır; onlardan ayrıca daha ba ka yiyecekler de elde edersiniz. (Mü minûn Sûresi/19) Hamdi Safa ükür Barınma, giyinme ve beslenme insano lunun temel ihtiyaçları arasındadır. Vücudun ihtiyaç duydu u besin maddelerinin vücuda alınması eklinde tarif edilen beslenme, di er iki temel ihtiyacın önünde yer alır. nsanın hareket edebilmesini sebepler dairesinde bünyesine almak zorunda oldu u enerjiye ba layan Zât-ı Zülcelâl, enerji ihtiyacının giderilmesi için de, dünyayı leziz nimetlerle donatmı tır. Bünyelerine yerle tirilen karbonhidrat, ya ve protein gibi bile ikler vasıtasıyla gıdalara temel enerji kayna ı olma vazifesi yüklenmi tir. Protein ihtiva eden gıdalar, protein sentezinin gerçekle mesinde yapıta ı olarak rol almaktadır. Beslenme yoluyla vücuda alınan gıdalardaki birçok terkip de yapıcı-tamir edici roller oynayarak, insanın mâruz kalaca ı birçok hastalı ın önlenmesinde görev almaktadır. Gıdalarda bulunan birçok bile i e çe itli hastalıkların önlemesinde vazife verildi i, ilmî çalı malarla da ispat edilmi tir. Besinlere yüklenen temel fonksiyon, organizmanın mevcut metabolik ihtiyaçları için gerekli maddelerin sa lanmasıdır. Oysa gıda maddeleri, vücudun metabolik aktivitesi için gerekli makro ve mikro besleyicilerden ba ka, sa lık üzerinde olumlu tesirleri tespit edilmi unsurları da ihtiva etmektedir. Son yıllarda sıklı ı giderek artan kardiyovasküler (kalb-damar) rahatsızlıklar, kötü kolesterol (LDL) yüksekli i, kanser, hipertansiyon gibi birçok hastalı ın, insanların beslenme alı kanlıkları ile alâkalı oldu u ispatlanmı tır. nsan sa lı ı ile günlük diyet arasındaki münasebetin ilmî çalı malar ı ı ında ortaya konmasıyla birlikte, diyetin kronik hastalıkları önlemedeki tesiri, dikkatlerin bu konuya yo unla masını sa lamı tır. Tüketilen gıda maddeleri sadece verdikleri enerji ve sa ladıkları bazı besin unsurları ile de il, vücut için göstermi oldukları fayda ve hastalıkların önlenmesindeki fonksiyonları ile de de erlendirilmeye ba lanmı tır. Besleyici özellikleri ile birlikte, vücuda fizyolojik mânâda fayda sa layan ve kronik hastalıkların olu masının engellenmesine veya ortaya çıkma riskinin azaltılmasına vesile olan gıdalara fonksiyonel gıdalar denmi tir. Birçok gıda maddesi tabiî hâliyle fonksiyonel özellik göstermektedir. Kadîr-i Mutlak ın, insano luna ikram olarak sundu u nimetler, aynı zamanda tabiî bir ilâç mahiyetindedir. Son yıllarda konuyla ilgili çalı maların ilgi oda ı, önemli bir gıda maddesi olan üzümdür. 219 on bir

12 Üzüm, botanikte asmagiller (vitaceae) olarak isimlendirilen bitkinin meyvesidir. En fazla bilinen ve tüketilen türü ise, Vitis vinifera dır. Üzüm, muhteviyatında bulunan fazla miktardaki ekerden dolayı kalori de eri fazla olan bir gıda maddesidir. Çe itli mineral maddelerden ve vitaminlerden yana zengin olan üzümün, insan sa lı ı açısından birçok faydası çe itli ilmî çalı malar ı ı ında ortaya konmu tur. Özellikle sahip oldu u kalori de erinden dolayı üzüm, hem fizikî hem de zihnî çalı malarda bulunan insanlar için çok de erli bir gıda maddesidir. Üzüm tüketimine ba lı olarak ba ı ıklık sistemi güçlenmekte, böbreklere ve karaci ere yüklenmi olan fonksiyonların icrası kolayla makta, karaci er hastalıkları ve kansızlı ın tedavisi söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte üzüm, kanın temizlemesine ve vücutta biriken zararlı maddelerin dı arı atılmasına vesile kılınmı tır. Aynı zamanda üzüm, kanın sulandırılmasıyla birlikte kalb-damar sisteminin düzenli çalı masına da yardımcı olmaktadır. Bu ifa kayna ı, yapısındaki önemli bir fenolik bile ik olan resveratrol sayesinde, kanserin olu umuna kar ı vücuda direnç sa lamakla görevlendirilmi tir. Üzümün çekirde i de ayrı bir ifa deposu olarak bir ilâç kapsülü mahiyetine büründürülmü tür. Zât-ı Zülcelâl in bu küçücük yapılara dercetti i tabiî kimyevî bile ikler, birçok hastalı a ifa vesilesi olma özelli i ta ımaktadır. lmî çalı malarda üzüm çekirde inin birçok patojen bakteri üzerinde antimikrobiyal tesir gösterdi i ortaya konmu tur. Buna ilâveten antioksidan ve antikanserojen tesirleriyle de adından söz edilen bu gıda maddesine ilgi son yıllarda artmı tır. Genellikle sirke ve pekmez üretiminde temel ürün olarak kullanılan üzümlerden arta kalan üzüm posasının da, tedavi edici bir madde oldu u tespit edilmi tir. Üzüm posası ve çekirde inden elde edilen ekstrelerde kate in, epikate in ve çe itli prosiyanidin bile ikleri gibi tabiî antioksidan maddelerin bulundu u belirlenmi tir. Bilindi i gibi antioksidanlar, vücutta oksijen kullanımı neticesinde olu an ve zararlı olabilen serbest radikalleri zararsız hâle getirmekle vazifelendirilen önemli müdafaa molekülleridir. Üzüm çekirde inde bol miktarda bulunan bu bile iklere, vücudun ba ı ıklık sisteminin güçlenmesinde ve özellikle kanserli dokuların olu umunun önlenmesinde çok önemli fonksiyonlar yüklenmi tir. Üzüm çekirde i ekstresinin insanda hastalık âmili birçok patojen bakteri üzerinde de antimikrobiyal tesire sahip oldu u belirlenmi, çekirde iyle yenen üzümün hastalıkların 220 on iki

KASIM 2007. Nesillerin Maariften Bekledikleri Açlı a Direnen Asalet Kriptografi ve Varlıktaki ifreler Gurbetteki Ö retmene Yeniça Destanları

KASIM 2007. Nesillerin Maariften Bekledikleri Açlı a Direnen Asalet Kriptografi ve Varlıktaki ifreler Gurbetteki Ö retmene Yeniça Destanları KASIM 2007 YIL 29 SAYI 346 ISSN 1300-1566 Ay yıldız bir kez daha ikbalime gülüyor, Ve plânı öteden bir dünya kuruluyor; Gayri artık karanlı ın mîâdı doluyor, Millet yıllanmı o meskenetten kurtuluyor Nesillerin

Detaylı

Mü min, imanın iç dünyasında olu turdu u geni lik ve zenginlikle, kar ıla tı ı hemen herkesi kucaklar, onlara kâse kâse sevgi sunar ve efkatle ba

Mü min, imanın iç dünyasında olu turdu u geni lik ve zenginlikle, kar ıla tı ı hemen herkesi kucaklar, onlara kâse kâse sevgi sunar ve efkatle ba Mü min, imanın iç dünyasında olu turdu u geni lik ve zenginlikle, kar ıla tı ı hemen herkesi kucaklar, onlara kâse kâse sevgi sunar ve efkatle ba rına basar; Allah a yakın olmanın bütün güzelliklerini

Detaylı

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006 EK M 2006 YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 steyen Ramazan da dahi kinle-nefretle oturup kalksın, isteyen iman ve slâm gerçe i kar ısında bulantılar ya asın, isteyen ı ı a lânetler ya dırsın, isteyen sevgiye,

Detaylı

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum EYLÜL 2010 YIL 32 SAYI 380 ISSN 1300-1566 Yansan da yang n söndürmek sana dü üyor, Vicdan n sana kendini ate e at diyor; Ate sürekli harl yor, alevler co uyor, Tulumban al yeti ki, herkes seni dü lüyor.

Detaylı

TEMMUZ 2013. Lider. Kalbdeki Beyin Ramazan ve Oruç Tıbbın Gelecek On Yılı Ümide Yürüyen İlkler YIL 35 SAYI 414 ISSN 1300-1566

TEMMUZ 2013. Lider. Kalbdeki Beyin Ramazan ve Oruç Tıbbın Gelecek On Yılı Ümide Yürüyen İlkler YIL 35 SAYI 414 ISSN 1300-1566 TEMMUZ 2013 YIL 35 SAYI 414 ISSN 1300-1566 Durma su saç o mübarek ağacın köküne; Ona hizmet etmek dine hizmet etmektir bilene; Yeşerip kucaklayacak cihanı yeniden; Takılma hazana bak yola çıkmış gelene

Detaylı

TEMMUZ 2014. Kendi Ruhumuzu Ararken. Koku Nakli Erzurum un Acı Seneleri Bir Şifa Hazinesi: Zencefil İlmî Başarıda Hayalin Rolü

TEMMUZ 2014. Kendi Ruhumuzu Ararken. Koku Nakli Erzurum un Acı Seneleri Bir Şifa Hazinesi: Zencefil İlmî Başarıda Hayalin Rolü YIL 36 SAYI 426 ISSN 1300-1566 Kendi Ruhumuzu Ararken Koku Nakli Erzurum un Acı Seneleri Bir Şifa Hazinesi: Zencefil İlmî Başarıda Hayalin Rolü Ortada bir yangının bulunduğu âşikâr; Ye se gerek yok bak

Detaylı

TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER

TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER Cengiz OTACI Tabi hukuk, antik ça dan beri bilinen, farklı dü ünce disiplinleri içinde farklı ekillerde ifade edilen bir kavramdır. Tabi hukuk kavramı,

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

Kur ân da Cömertlik. Osmanlı Sarayında Ramazan AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009

Kur ân da Cömertlik. Osmanlı Sarayında Ramazan AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S Fiyatı: 7 TL A USTOS 2009 AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 106 Dergisi Hediyesi... Kur ân da Cömertlik Osmanlı Sarayında Ramazan Başyazı Sebahaddin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Başyazı MUÂMELE VE GÜVEN TREATMENT AND TRUST. Sebahaddin ATE

Başyazı MUÂMELE VE GÜVEN TREATMENT AND TRUST. Sebahaddin ATE Başyazı Sebahaddin ATE MUÂMELE VE GÜVEN nsan; bu fânî âleme, bâkî ticaretler yapmak için kıymetli sermayelerle gönderilmi yüksek bir varlıktır. Lâkin kendisine verilen sermaye hep emanettir. Bu fırsatı

Detaylı

Aylık İlim-Kültür Dergisi Temmuz 2015

Aylık İlim-Kültür Dergisi Temmuz 2015 YIL 37 SAYI ISSN 1300-1566 Aylık İlim-Kültür Dergisi Temmuz 2015 Yeni bir cenin belirdi dünyanın bağrında, Kıvranırken insanlık şeytanî ruh ağında; Diriliş hüzmeleriyle solunda sağında, Ve de emsâlinin

Detaylı

Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr

Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr FİYATI: 8.50 TL Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr O'nun için yaratılmıştı kevn ü mekânlar, Bu muammayı ancak onu tanıyan anlar;

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

YÖNÜMÜ ARIYORUM ÖNSÖZ Bugün gerek toplumumuzun ve gerekse tüm insanlığın siyasî, ekonomik, sosyal, psikolojik, dinî, ahlâkî birçok problemleri bulunmaktadır. Problemlerin temeline ve özüne inildiğinde

Detaylı

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz başyazı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı İmanın Sosyal Boyutu Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki, etrafımızdaki her şey âdeta nefsimizin heva, heves,

Detaylı

Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI. Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL. 7. Baskı

Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI. Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL. 7. Baskı Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL 7. Baskı İÇİNDEKİLER 2 Önsöz... 4 1. BÖLÜM: İMAN VE İSLAMİYET 1- Yaratılış Sırları ve Hayatın Hakikatı...7 2- Müslüman ın

Detaylı

KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik

KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik Özet Kur an-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Kur'an Tefsiri sahasında otorite olan Prof. Dr. Suat Yıldırım

Detaylı

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218 Yay n Organ 71 76 68 78 66 9 6 16 31 37 ba yazı Yeni Yıl ve Beklentiler * Türkiye, 2010 yılını sert tartı maların ya andı ı a ır bir siyasi gündemle geçirmi tir. Referandum süreci var olan siyasi gerilim

Detaylı

ÇEVRE KONULU EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU

ÇEVRE KONULU EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU ÇEVRE KONULU EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU ÖĞRETMEN EL KİTABI 2 5 EYLÜL 2014 ÖNSÖZ Çevre bilinci oluşturma ve ekolojik dengeyi koruma amaçlı dernek ve vakıfların son yıllardaki sayıca artışı ve amaca yönelik nitelikli

Detaylı

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay AĞUSTOS 2011 YIL 33 SAYI 391 ISSN 1300-1566 Mesajı Kur ân O, ufku irfan O, beyanı burhan O ve iki cihanın vesile-i saadeti de O dur. Hakk ın harika bin nişanla taltif ettiği zât O, nâmı, Kur ân ın referansına

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje.

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Tekstboekje. 300010 12A Begin 300010 12A 2 Lees verder Tekst 1 Cumhuriyet 300010 12A

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

FİDAN EĞİTİM KURUMLARI

FİDAN EĞİTİM KURUMLARI 1966 DERNEĞİ NURKAN BOZ Kestanepazarı Basın-Yayın ve Enformasyon Müdürü Fidan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni aktifgelisim@gmail.com editör den Heyecanlıyım, Mutluyum, Geleceğimiz Adına Umutluyum FİDAN EĞİTİM

Detaylı

Celal ARSLAN Dr. Erol ERDOĞAN

Celal ARSLAN Dr. Erol ERDOĞAN Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 29 Kasım 2013 ta rih ve 150 sa yı lı ka ra rıy la 2014-2015 öğ re tim yı lın dan iti ba ren, beş yıl sü rey le ders

Detaylı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı Sayı: 390 DOSYA ÇEE Bölümleri E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri 12. Çalı ma li kileri Kongresi Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı 16. Dünya Verimlilik Kongresi

Detaylı

KUR'ÂN ve FEN BİLİMLERİ

KUR'ÂN ve FEN BİLİMLERİ KUR'AN ARAŞTIRMALARI DİZİSİ: 3 KUR'ÂN ve FEN BİLİMLERİ Prof. Dr. Celâl KIRCA Erciyes Üniversitesi llaliiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Beşinci Baskı MARİFET YAYINLARI Yerebatan Cad. Çatalçeşine Sok. Defne

Detaylı

DiCLE ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGisi

DiCLE ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGisi Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Y ayinlara : 19. ISSN 1303-5231 DiCLE ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGisi HAKEMLi DERGi ClLT: IX SAYI : 2 DiYARBAKlR 2007 KUR' AN-I IlAKİM VE AÇIKLAMALI MEALi

Detaylı

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Kitabın basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Doç. Dr. Halil Zaim UTESAV Kültür Düşünce 4 Kapak İç Düzen Yedirenk Baskı-Cilt Empati Matbaacılık

Detaylı