ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 8 DE. Bu davada sanýk olmak onurdur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 8 DE. Bu davada sanýk olmak onurdur"

Transkript

1 (.HAK:16) ÝSKENDER LAHMACUN n Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Alo Paket Belediye bütçesi 249 milyon orum Belediyesi Kasým ayý meclis toplantýsýnda 214 Performans Planý görüþüldü. Belediye'nin 214 yýlý tahmini bütçesi 249 milyon 24 bin TL olarak öngörüldü. * HABERÝ 7 DE AK Parti de ilçe baþkan aday adaylarý AK Parti Merkez ve ilçeler Belediye Baþkan Aday Adaylarý belli oldu. * HABERÝ 4 DE CHP nin ilçe baþkan aday adaylarý CHP nin 5 ilçe belediye baþkan adayý açýklandý. * HABERÝ 4 DE Kaçak akaryakýt operasyonu orum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 bin 15 litre kaçak akaryakýt ele geçirildi. Uyuþturucu operasyonu orum'un Sungurlu ilçesinde, düzenlenen uyuþturucu operasyonunda 6 adet hap ile 57 paket bonzai uyuþturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltýna alýnan kiþiden 2 si tutuklandý. * HABERÝ DE orum bütünþehir oluyor Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, kent sýnýrýný büyükþehir belediyesi sýnýrý haline getiren bütünþehir uygulamasýnýn büyükþehirin ardýndan ilerleyen süreçte kalan 51 il'de uygulanacaðýný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, 51 þehrin bütünþehir olacaðýný açýk- Meclis te bütçe maratonu baþladý orum Belediyesi, il belediyeleri arasýnda bir ilke imza attý. Akýllý kavþak sayýsý artýyor orum Belediyesi, il belediyeleri arasýnda bir ilke imza attý. Akýllý kavþak uygulamasýný baþlatan ilk belediye olan orum Belediyesi, 6 kavþakta uygulayacaðý akýllý kavþak sistemiyle, kavþaklarda bekleme süresini minimuma indirecek. * HABERÝ 7 DE Özel Ýdare nin 214 bütçesi 47 milyon TL Özel Ýdare nin 214 mali yýlý teklif bütçesi görüþmeleri baþladý. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Özel Ýdare nin 214 Mali Yýlý teklif bütçesinin 47 milyon TL olduðunu açýkladý. * HABERÝ 1 DA Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ne onay Hitit Üniversitesi ne Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü açýlmasý onaylandý. * HABERÝ 8 DE Bu davada sanýk olmak onurdur yaþýndaki çocuðu köpek saldýrdý * HABERÝ DE ORUM * HABERÝ 2 DE * HABERÝ DE orum'da yaþýndaki Yusuf Turan'a sokak köpeði saldýrdý. Hastaneye kaldýrýlan minik Yusuf'a dikiþ atýldý. Gazi Cad. No: 1/B (.HAK:514) 5 KASIM 21 SALI KGF Genel Kurul deðerlendirmesi ve görev bölümü Ordu da yapýldý. Konfederasyon için imzalar atýldý Türkiye genelinde yaklaþýk 7 Gazeteci Cemiyetleri nin oluþturduðu Türkiye Gazeteciler Platformu, konfederasyona dönüþüyor. Konfederasyon için imzalar Ordu da atýldý. * HABERÝ 11 DE Ankara da eylemleri nedeniyle KESK orum Þubeler Platformu na baðlý 1 sendikacý hakkýnda orum Asliye Ceza Mahkemesi nde dava açýlmasýný protesto eden KESK üyelerine destek veren CHP orum Milletvekili Tufan Köse, bazý davalarda yargýlanmanýn onur olacaðýný Tufan Köse * HABERÝ 2 DE Planlanan bütçe ile Özel Ýdare nin yeni sezonda da en iyi þekilde hizmet üretmesi hedefleniy- Meclis üyelerinden 4 isim baþkan adayý Ýl Genel Meclisi Üyeleri nden 4 isim, 214 yýlýndaki Mahalli Ýdareler Seçimi nde Belediye Baþkaný seçilmek için aday adayý oldu. * HABERÝ 1 DA Karadað, esnaf ve vatandaþlarý ziyaret etti. Karadað sahaya indi * HABERÝ 4 DE

2 2 SALI 5 KASIM 21 Engelli velisinin orum-ankara çilesi E ngelli çocuðu 18 yaþýný dolduran, yani reþit olan bir baba devletin saðladýðý bazý sosyal haklardan mahrum býrakýlmýþ. Engelli velisinin aþbakan Recep BTayyip Erdoðan, kent sýnýrýný büyükþehir belediyesi sýnýrý haline getiren bütünþehir uygulamasýnýn büyükþehirin ardýndan ilerleyen süreçte kalan 51 il'de uygulanacaðýný Ýþte 51 bütünþehir: Adýyaman, Afyonkarahisar, Aðrý, Amasya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, anakkale, ankýrý, özüm sürecinin yavaþlamasýný fýrsat olarak gören PKK'nýn Suriye kolu PYD'nin Ankara ve Ýstanbul'da bombalý saldýrýlar planladýðý tespit edildi. PYD'nin Türkiye'de büyük þehirleri hedef alan bir SAAT EÞÝTLERÝ anlattýðýna göre, yüzde yüz engelli raporu verilen, yatalak vaziyette bulunan, aklî melekeleri yerinde olmayan engelli çocuðu 18 yaþýný doldurmuþ. eylem dalgasý oluþturmak istediði, Emniyet'in Suriye'den Türkiye'ye sokulan 4 bombalý çantanýn peþinde olduðu öðrenildi. Bunun için özel olarak hazýrlanan 4 bombalý çantanýn Türkiye'ye sokulduðu ZÝHKÝR Sosyal Güvenlik Kurumu'na baþvurmuþ. SGK personeli yaþanan sorunla yakýndan ilgilenmiþ. Engelli çocuðun reþit olduðu gerekçesiyle vasiliðinin Engelli babasý, çocuðnunu sosyal haklarýný alacaðý günü bekliyor. Küçük sineklerden þikâyet elediye Baþkan BYardýmcýsý Turhan Candan'ýn sorumluluk alanlarýna giren birimlerden birisi de temizlik iþleri. Kentin temizliðinin yaný sýra bilumum haþeratla ilgili þikayetler yine Candan'ý buluyor. Elçiye zeval olmaz. Sokakta, çarþýda, pazarda iþyerinde kime rastlasam havada uçuþan küçük sineklerden bahsetti. Kara sineðe benzemeyen, insanlarýn elbiselerinin üzerine yapýþtýðý belirtilen bu haþerattan kurtulmanýn bir yolu olmalý elbette. Baþkan Yardýmcýsý Candan þayet bu kulisi okur da ararsa, ilk sorusu, 'nerede görüldü' olacak. O sormadan peþinen söyleyim, Küçük Sanayi Sitesi, Terminal ve Milönü civarý, Ýnönü Caddesi ihbar gelen noktalar... belirlendi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Suriye'nin kuzeyinde kontrolü elinde tutan PYD, PKK yönetiminin talimatlarý doðrultusunda Türkiye'de yeni bir eylem dalgasý oluþturmayý planlýyor. düþürülmesi gerektiðini, ancak orum'da Emekli Sandýðý Birimi olmadýðý için resmi iþlemlerin Ankara'da yaptýrýlmasý gerektiðini ifade etmiþ. Bunun üzerine engelli babasý Ankara'nýn yolunu tutmuþ. Balgat, Sýhhiye ve Kocatepe civarý derken Ankara SGK Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Merkezi'ne baþvurmuþ. Onlar da yeniden orum SGK'yý adres göstererek, engelli Eylemlerin örgütün halk savunma birlikleri üzerinden gerçekleþtirileceði üzerinde duruluyor. Ýstihbarat birimleri, içinde araçlarýn altlarýna yerleþtirmek üzere hazýrlanmýþ el yapýmý kuvvetli patlayýcýlarýn yer aldýðý HÝTÝT KOLYE ORUM UN EN DONANIMLI KUYUMCU TAMÝR ATÖLYESÝ AILDI Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ORUM Telefon: Gsm: Faks: çocuðunun raporlarýna istinaden sistemden sorunun yerinde çözülebileceðini savunmuþlar. Memlekete geri dönen engelli babasý, tekrar orum SGK ya baþvurmuþ.sgk yöneticileri çocuðun raporlarýný Ankara ya göndermiþ, oradan gelecek cevap bekleniyormuþ. Engelli babasý, çocuðunun bez parasý ve diðer sosyal haklarýný alacaðý günü bekliyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan orum bütünþehir oluyor Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, 51 þehrin bütünþehir olacaðýný açýkladý. orum, Edirne, Elazýð, Erzincan, Giresun, Gümüþhane, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kýrklareli, Kýrþehir, Kütahya, Muþ, Nevþehir, Niðde, Rize, Sivas, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Uþak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kýrýkkale, Batman, Þýrnak, Bartýn, Ardahan, Iðdýr, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. Emniyet ten 81 ile saldýrý alarmý 4 çantanýn Mardin'in Tozan köyü kýrsalýndan gizlice Türkiye'ye sokulduðunu tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüðü, baþta Ankara ve Ýstanbul olmak üzere 81 il emniyetine özel yazý gönderip tedbirlerin üst noktaya çýkarýlmasýný istedi. Öte yandan güvenlik güçleri tarafýndan, sýnýr dýþýna çýkmasý beklenen PKK'ya ait silahlý gruplarýn çekilmeyi tamamen durdurduðu ve örgüt yönetimimin talimatlarýyla kýþ üslenmesine geçtiði tespit edildi. Adliye önünde protesto A nkara da eylemleri nedeniyle KESK orum Þubeler Platformu na baðlý 1 sendikacý hakkýnda orum Asliye Ceza Mahkemesi nde dava açýlmasýný protesto eden KESK üyelerine destek veren CHP orum Milletvekili Tufan Köse, bazý davalarda yargýlanmanýn onur olacaðýný Fiziken ve onurlu bir davada KESK üyelerinin arasýnda bulunmaktan mutluluk duyduðunu belirten Köse, KESK Mart tarihlerinde Ankara da düzenlediði eylemlerle adýný tarihe altýn harflerle yazdýrdý. Demokrasi mücadelesi, hakça paylaþma mücadelesi Mustafa Demirer nkara merkezli eylemleri nedeniyle AKESK orum Þubeler Platformu na baðlý 1 sendikacý hakkýnda orum Asliye Ceza Mahkemesi nde dava açýlmasý protesto edildi. CHP orum Milletvekili Tufan Köse nin de destek verdiði protesto eylemi dün saat 9. da Adliye Sarayý önünde gerçekleþtirildi. KESK üyeleri, AKP ye teslim olmayacaðýz, Baskýlar bizi yýldýramaz þeklinde slogan attý. KESK Dönem Sözcüsü Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, AKP nin demokratik tepkilerini polis zoruyla engellediði gibi haklarýnda soruþturma açtýðýný iddia etti. Öztürk, AK Parti nin demokrasi anlayýþý için Takke düþtü, kel göründü yorumunda bulundu. Öztürk, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Bizler KESK'e baðlý sendikalarýn yöneticileri ve üyeleri olarak Mart 212 tarihlerinde gerçekleþtirdiðimiz eylemle, Türkiye`nin tarihine onurlu bir not düþmüþtük. AKP`nin baský düzenine boyun eðmeyeceðimizi, geleceðimize sahip çýkacaðýmýzý ve yarýnlarýmýza onurlu bir gelecek býrakma kararlýlýðýmýzý Türkiye`nin dört yanýna ve Ankara meydanlarýna kazýmýþtýk. Amacýmýz hem kamu sendikalarý yasasýna hem de olarak bilinen eðitim yasa teklifine iliþkin itirazlarýmýzý dile getirmekti. Her iki hususun da ülkemizin geleceði, toplumumuzun refahý ve emekçilerin haklarý açýsýndan yaþamsal önem taþýdýðýna inandýðýmýz için kararlý tutumumuzdan asla taviz vermemiþtik. Sendikamýzýn bu yasalara karþý, aldýðý karar doðrultusunda uluslararasý sözleþmeler ve anayasa ile güvence altýna alýnmýþ haklarýmýz doðrultusunda, demokratik hakkýmýzý kullanarak eylem yapmak istedik. AKPise en temel haklarýmýzý kullanmamýzý dahi engelleyerek yasakçý, tehditkâr ve baskýcý bir tutum izlemiþti. Ýçiþleri Bakaný`nýn yayýnladýðý genelgeyle tüm illerde adeta olaðanüstü hal koþullarý yaratýlmýþtý. Ankara Valiliði, Kýzýlay'da yapýlacak eylemi yasaklamýþ ve þehir dýþýndan gelenlerin kente giriþine izin vermemiþti. 28 Mart günü kamu emekçilerine biber gazý ve tazyikli su ile müdahale edilmiþti. Bizler çocuk ve gençlerimizin geleceði icin barýþçýl ve demokratik tepkimizi ortaya koyduk. Saldýrýya biz uðradýk. Gaz bombalarýný biz yedik. Mart soðuðunda TOMA'lardan sýkýlan su ile biz ýslandýk. Ve þimdi suçlanýyoruz. Þimdi ise demokrasiyi aðzýndan düþürmeyen sürekli "demokrasi paketi" açýklayan hükümet bizleri bu eylemlerimizden dolayý yargýlýyor. Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn hazýrladýðý 64 sayfalýk iddianamesinde bizler þüpheli olduk Mart 212 tarihinde Kýzýlay'da yaptýðýmýz ve iki gün süren ve polis saldýrýsý ile sonlanan eylemine iliþkin 52 kiþi hakkýnda dava açýldý. 52 kiþi arasýnda ise ilimizden 1 arkadaþýmýz da bulunmaktadýr. Bu isimler ise; Eðitim Sen Þube Yürütme Kurulu üyelerinden Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Þube Sekreteri Cemal Gülcihan, Örgütlenme Sekreteri Mustafa Gül, Kadýn Sekreteri Evrim Gülez, Hukuk Sekreteri Sezgin Kundukan, Eðitim Sekreteri Egemen Ulusoy, Eski Þube Baþkanlarýmýzdan Halil Özbent, Eski Þube Sekreterimiz Hüsnü Murat Aydýn ve Eðitim Sen üyesi Halil Top ile SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek'tir. Ayrýca basýn savcýlýðý, eyleme katýlan ilimiz CHP milletvekili Tufan Köse dahil 19 CHP ve 4 BDPmilletvekili toplam 2 milletvekilinin dosyalarýný ayýrarak, ayrý soruþturma yapýlmasý için Parlamenter Büro'ya göndermiþtir. ocuklarýmýzýn ve ülkemizin geleceðini doðrudan ilgilendiren konularda yasal ve meþru haklarýmýzý kullanmamýzýn, söz söylememizin engellendiði koþullarda demokrasiden, insan haklarýndan bahsetmek mümkün deðildir. Hepimizin bildiði gibi bu saldýrýlarda onlarca arkadaþýmýz yaralanmýþ, kafasýna gaz bombasý gelen arkadaþlarýmýz beyin kanamasý geçirmiþti. Yüzlerce arkadaþýmýz gözaltýna alýnmýþtý. Bu nedenle muhalif her sesi baský ve þiddet politikalarýyla yok ederek kendisi dýþýnda kimseye yaþam hakký tanýmak istemeyenlere karþý, bizler daha örgütlü ve daha güçlü bir sendikal mücadele ile dimdik ayakta durmayý sürdüreceðiz. KESK üyeleri daha sonra duruþmanýn yapýlacaðý salona gitti. Bu davada sanýk olmak onurdur CHP li Tufan Köse, KESK üyelerine destek verdi. zordur. Bazý davalarda sanýk olmak, yargýlanmak onurdur. Kazananlar direnenlerdir. dedi.

3 SALI 5 KASIM 21 Uyuþturucu operasyonu orum'un Sungurlu ilçesinde, düzenlenen uyuþturucu operasyonunda 6 adet hap ile 57 paket bonzai uyuþturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltýna alýnan kiþiden 2 si tutuklandý. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ne baðlý ekipler, ilçe merkezinde uyuþturucu madde sattýðý öðrenilen kiþiyi takibe aldý. Bir süre sonra operasyon düzenleyen ekipler, F.K., K.G. ve S.K. yý göz altýna aldý. Þahýslarýn evlerinde yapýlan aramada, 6 adet extacy hap ile 57 paket Bonzai uyuþturucu madde bulundu. Bonzai ve haplara el koyan polis, F.K., K.G. ve S.K. yý gözaltýna aldý. Adliyeye sevk edilen zanlýdan F.K. ve K.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K. tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý.(ýha) Yangýn evi kül etti Saraçlar Köyü'nde Arif Onaran'a ait evde çýkan yangýn, büyük paniðe neden oldu. Ýþletme Müdürlüðü'ne ait ekipler, kýsa sürede köye gelerek yangýna müdahale etti. Alevlerin iyice yayýlmasýný engelleyen ekipler, yaklaþýk 2 saatlik çalýþma sonrasý yangýný kontrol altýna aldý. Soðutma çalýþmalarýnýn ardýndan yapýlan incelemede ev ile samanlýðýn kullanýlmaz hale geldiði belirtildi. Konuyla ilgili soruþturma sürüyor.(dha) yaþýndaki çocuðu köpek saldýrdý orum'da yaþýndaki Yusuf Turan'a sokak köpeði saldýrdý. Hastaneye kaldýrýlan minik Yusuf'a dikiþ atýldý. Olay dün sabah, orum- Samsun karayolu üzerinde bulunan piknik alanýnda meydana geldi. Ailesi yemek hazýrlarken, kendi baþýna oyun oynayan yaþýndaki Yusuf Turan'a bir anda baþýbaþ dolaþan bir köpek saldýrdý. ocuðu yere yatýrýp ýsýran köpeði gören annesi 8 yaþýndaki Özgür Turan koþup köpeði uzaklaþtýrýp çocuðunu kurtardý. Aðýr yaralanan çocuk, bir otomo- bile bindirilip Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne doðru yola çýkarýldý. Acilin kapýsýna çarptý Otomobil sürücüsü hastaneye hýzla giriþ yaptý. Ancak, yaþadýðý panik nedeniyle aracýyla Acil Servis'e dalarak giriþ kapýsýna çarptý. Aðýr yaralý Yusuf Turan, hemen tedaviye alýndý. Vücuduna köpek ýsýrýklarýndan oluþan yaralar nedeniyle dikiþ atýldý. ocuðun saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu belirtildi. (DHA) smancýk alkol yüzünden karý-koca tartýþtý. E.Þ. isimli genç kadýn sürekli alkol alan eþi ile tartýþtý. E.Þ. tartýþma sonrasý Osmancýk taki ailesinin yanýna gitti. Koca M.Þ. nin telefonla ve evin önüne gelerek kendisini tehdit ettiðini söyleyen genç kadýn kocasýndan þikâyetçi oldu. Ortaköy de ise karý-koca G.T. ile K.E.A. arasýnda ailevi nedenlerden dolayý tatýþma çýktý. Dayak yiyen kadýn kocasýndan þikâyetçi oldu. Saðlýk Sen de yarýþ orum Saðlýk Sen Þubesi 4. Olaðan Yönetim Kurulu delege seçimleri, geçtiðimiz hafta Pazartesi günü orum merkezde 4 ayrý yerde sandýk kurularak yapýldý. Yapýlan açýklamaya göre, 2 baþkan adayýnýn yarýþtýðý toplam 75 kiþilik delege listelerinde seçilenler belirlendi. Kaçak akaryakýt operasyonu orum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 bin 15 litre kaçak akaryakýt ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir ihbarý deðerlendiren KOM Þube Müdürlüðü ekipleri orum-sungurlu karayolu üzerinde bulunan bir akaryakýt istasyonunda kaçak akaryakýt satýþý yapýldýðý bilgisine ulaþtý. Yoðun araç trafiðinin yaþandýðý istasyonu takibe alan jandarma ekipleri, bir aylýk takibinin operasyon düzenledi. KOM Þube ekiplerinin yaptýðý baskýnda iki adet yer altý tankýnýn içerisinde 26 bin 15 litre kaçak akaryakýt (jet yakýtý) ele geçirildi. El konulan akaryakýt Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) 26 bin 15 litre kaçak akaryakýt ele geçirildi. Köpeðin ýsýrdýðý çocuk hastaneye getirildi. Alkol yüzünden tartýþtýlar O l Jandarma Alay Komutanlýðý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü operasyon düzenledi. Konuyla ilgili Saðlýk Sen üyelerinin yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verildi: Bu sonuçla, seçimin merkezdeki ayaðý tamamlanmýþ olmakla beraber, mevcut sendika yönetiminin ilçelerdeki delegeleri kendi listelerinden sandýða gitmeksizin belirleyerek baþkanlýk seçimine gidilmesi durumunun tüm kamuoyuyla paylaþýlmasý gerekliliði doðmuþtur. Genel kurulda toplam 162 (15 seçimle + 12 doðal) delege oy kullanacaktýr. Ancak oy kullanacak delegelerin sadece 75 i sandýkla belirlenmiþtir. Geri kalan delegelerin sandýða gidilmeden taraflý olarak belirlendiði bilinmektedir. Yukarýda belirtilen durum örtbas edilerek baþkanlýk seçimine gidilmek istenmektedir. Bu durumun ilçelerde çalýþan tüm saðlýk çalýþaný üyelerimize büyük haksýzlýk doðuracaðý aþikârdýr. Ýlçelerde sandýk kurulmadan yapýlmasý planlanmýþ olan delege seçimleri ile ilgili ilçelerdeki saðlýk çalýþaný üyelerimizin seçme ve seçilme hakký elinden alýnmak istenmektedir. Daha önceden diðer illerde de bu tür benzeri olaylarla da karþýlaþýlmýþ olup, emsali kazanýlmýþ dava ile ilgili her türlü hukuki mücadeorum Saðlýk Sen Þubesi 4. Olaðan Yönetim Kurulu delege seçimleri yapýldý. le baþlatýlmýþ ve kýsa süre içerisinde sonuçlanmasý beklenmektedir. Ay r ý c a bu durumun ilçelerde tüm saðlýk çalýþaný üyelerimizin demokratik hakkýnýn elinden alýnmasýndan ötürü anayasal hakký olan seçme ve seçilme hakký gasp edilmiþ olmakla beraber, bu durumun adaletli ve hassasiyetle çözüme kavuþmasý gerekliliðini tüm vicdanýmýzla bütün kamuoyuna bildiririz. HACAMAT VE SÜLÜKLE TEDAVÝ ' ' EFENDÝMÝZ SAV. BUYURUYOR MÝRAC DA: HANGÝ MELEK CEMAATINA RASTLAMIÞSAM EY ALLAHIN RASÜLÜ KENDÝN HACAMAT OL VE ÜMMETÝNE DE HACAMATI TAVSÝYE ET " dediklerini iþittim. SÝZÝN TEDAVÝ OLDUÐUNUZ ÞEYLERÝN EN HAYIRLISI HACAMATTIR... buyuran EFENDÝMÝZ SAV. HACAMAT ÜZERÝNE DÝKKATLERÝ EKMÝÞTÝR. HACAMAT : ÝNSAN VÜCUDUN DA DOLAÞAN, VAZÝFE YAPMAYAN KÝRLÝ KAN VE TOKSÝK MADDELERÝ VÜCUTTAN DIÞARI ATILMA YANÝ VAKUMLAMA ÝÞLEMÝDÝR. SÜLÜK ÝSE : HACAMATTA OLDUÐU GÝBÝ AYNI ÝÞLEMÝ YAPMAKLA BERABER SÜLÜÐÜN VÜCUDUN DA SALGILADIÐI 16 BÝOAKTÝF MADDELERÝNE ÝÝNE ALAN ÖZEL BÝR SIVISI ÝNSAN VÜCUDUNA ENJEKTE ETMEKLE BERABER MEVCUT ÝLALARLA KIYASLANAMAYACAK BÝR ÖZELLÝKTEDÝR. HACAMAT VE SÜLÜK HANGÝ HASTALIKLARDA UYGULANIR. l-yüksek TANSÝ YON 2-MÝGREN - ÞEKER HASTALIÐI 4- AKNE, SÝVÝLCE 5- ÝLTÝHAPLI ROMATÝZMA 6- VARÝS 7- CÝLT HASTALIKKARINDA PSÝKOLOJÝK VE DEPRESYON GÝBÝ KANLA OLUÞABÝLECEK HASTALIKLARDA TESÝRLÝDÝR BÝÝZNÝLLAH... HÝBÝR YAN TESÝRÝ OLMAMAKLA BERABER TIBB I NEBEVÝDE KÝ YERÝ AYRI BÝR HUSUSÝYET ARZEDER. HACAMAT OLMAK ÝÝN ÖNCEDEN RANDEVU ALINMASI, DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLARI HACCAMLA GÖRÜÞEREK BÝLGÝ ALINARAK DÝKKATE ALINMASI RÝCA OLUNUR. TEDAVÝ MAKSATLI HACAMATLARDA HAFTANIN GÜNLERÝ NAZARA ALINIR. SÜNNET AMALI HACAMATLARDA KAMARÝ AYIN GÜNLERÝ PAZAR PAZARTESÝ SALI VE PERÞEMBE GÜNLERÝNE TEKABÜL EDEN GÜNLERÝ ÖZELLÝKLE ÖNCEDEN RANDEVU ALINMASI LÜZUMU VARDIR. BAYAN HACAMAT SEANSLARINDA LÜZUM OLUNDUÐUNDA HACCAM VE HACCAME BERABER BU ÝÞLEMÝ GEREKLEÞTÝRÝR... Hacamattan 2,5- saat kadar aç olunmasý, Birgün öncesi ve bir sonrasý için ailesiyle birlikte olmamasý, Hacamattan sonra 4 saat kadar uyunmamasý Ýki üç gün hayvansal gýdalarý tüketmemesi hassaten önerilir. TEK KULLANIMLI MALZEMELERLE, HÝJYENÝK ORTAMDA EÐÝTÝMLÝ UZMAN HACCAM VE HACCAME ELÝYLE SÝZDE ; BEÞ YILLIK TECRÜBEMÝZLE SÝZ HEMÞEHRÝLERÝMÝZE HÝZMET ETMEKTEYÝZ. Haccam Mustafa ÞEKERCÝ Tel: Haccame Fatma ÞEKERCÝ Tel: Adres: öplü Mah. Osmancýk Cad. No:5 ORUM (.HAK:124) orum'un Kargý Ýlçesi'ne baðlý Saraçlar Köyü'nde Arif Onaran'a ait evde çýkan yangýn, büyük paniðe neden oldu. Arif Onaran'a ait evde gece elektrik kontaðýndan çýkan yangýn, kýsa sürede büyüdü. Yangýnýn ormanlýk alana sýçramasý üzerine harekete geçen köylüler, kovalarla su taþýyýp kanallar kazarak yangýna müdahale etmeye çalýþtý. Kargý Belediyesi ve Orman

4 4 SALI 5 KASIM 21 AK Parti de ilçe baþkan aday adaylarý Parti Merkez ve ilçeler Belediye Baþkan Yaþar Sarý, Sami aðlar, Recep Bolpaça, Zeki Þen, AKAday Adaylarý belli oldu. Yunus Yaðýz. Ýþte AK Parti nin merkez, ilçeler ve beldelerde Laçin Ýlçesi Hasan Keþlik, Vedat Karaman, belediye baþkan aday adaylarý; Erdal Altuntaþ. Mali Müþavir Ülker Mavral, Avukat Haþim Ahlatçý, Mali Müþavir Mustafa Eker, Muhasebeci Ýlyas çar, Hidayet Bay, Mustafa Özkes, Yaþar Kabakçý. Mecitözü Ýlçesi Selahattin Kocabaþ, Sedat Ka- Damar, Avukat, Muzaffer Külcü, Mali Müþavir Aslýhan Altýparmak, Avukat Mehmet Karadað. Oðuzlar Ýlçesi Ali Uyanýk. Düvenci Beldesi Arif Aksoy, Ahmet Emekli, Ortaköy Ýlçesi Abdurrahman Özdemir, Taner Necmettin Yalçýn, Aytaþ Kahveci. Ýsbir. Alaca Ýlçesi Muhammet Esat Eyvaz, Zeynep Aþdaðul Beldesi Mehmet elik. Karaca, Hamza Coþkun. Osmancýk Ýlçesi Bilal evrim, Hamza Karataþ, Cafer Karlý, Bayat Ýlçesi Mustafa Ýnce, Ekrem Ünlü. Mehmet Karakoç, Ceül Aksoy, Besir Yazýcý, Salih Osman Fýndýk. Boðazkale Ýlçesi Mesut Ocaklý, Osman Tangazoðlu. Sungurlu Ýlçesi Bilal Kayaalp, Okay Erözgün, Ýlyas Özkan, Dodurga Ýlçesi Mustafa Aydýn, Bekir Kýlýç. Habil Ýlyas Sarýyerli, Akif Akçan, Selahaddin Uzunkaya, Ömer Ýskilip Ýlçesi Mustafa Lek, Celal Karataþ, Melih Alpsar, Ahmet Tök, Fikret Özsarý, Zeki Erayhan. Ertekin, Hasan Hüseyin alýk, Recep atma, Yusuf Kaya. Uðurludað Karanfil Uyar, Adem Ýpek, Mehmet Karataþ. Kenan Kargý Ýlçesi Mustafa Erikçi, Mehmet eükel, Süleyman Gök, Genç. Gücümüzü milletten alýp hizmet edeceðiz elik i Ýskilip e davet etti skilip eski Belediye ÝBaþkaný Orhan Öztürk'ün oðlunun düðününe katýlan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Hüseyin elik ile Ýskilip Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve AK Parti Ýskilip Belediye Baþkaný aday adayý Melih Alpsar arasýnda sýcak diyaloglar yaþandý. Yapýlan açýklamaya göre, salonda kýsa süreli sohbet eden elik ve Alpsar, çýkýþta hatýra fotoðrafý çektirdi. elik'i Ýski- Karlý, aday adaylýðýný açýkladý E ðitimci Cafer Karlý, yerel seçimlerde AK Parti den orum un Osmancýk ilçe belediye baþkanlýðýna aday adayý olduðunu açýkladý. Ak Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ve parti yöneticileri ile düzenlediði basýn toplantýsýnda aday adaylýðýný açýklayan Cafer Karlý, Osmancýk ýn yönetimine farklýlýk kazandýrmak için yola çýktýðýný belirterek, amacýnýn Osmancýk'ýn yarýnlarýný kurmaya çalýþmak olduðunu Belediye baþkaný olduðu taktirde yapýlacak her hizmette toplumun görüþlerini alaca- lip'e davet eden Alpsar, Ýskilip'e yapýlacak hizmetlerle ilgili bilgi vererek destek istedi. elik'e Ýskilip'e yapýlan yatýrýmlardan söz eden Alpsar, yatýrýmlarýna arttýrýlmasý için elik'ten kendilerine destek olmasýný istedi. AK Parti genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin elik ise Ýskilip e olan ilgisinden söz ederek fýrsat bulduðunda Melih Alpsar'ýn davetlisi olarak Ýskilip'e gelebileceðini Seçim çalýþmasýna esprili yaklaþým Hatýra fotoðrafý çekilirken Alpsar'a ðýný belirten Karlý, Cevheri ortak akýl olan, yeni bir yönetim hedefiyle yola çýkýyorum. Bunun en önce bereket, sonrasýnda ise geliþme ve ilerleme getireceðine inanýyorum. Bir þehrin rutin iþleri ve olmasý gereken iþleri bitmez. Bu iþler belediyelerin asli iþleri arasýndadýr. Bunlar asla aksatýlamaz ve geriletilemez. Mart 214 yerel seçimleri öncesinde AK Par- orum'un Laçin Ýlçesi Belediye Baþkaný ti'den aday adayý olan Vedat Karaman projelerini açýkladý. Karaman Ak Parti'den yaptýðý aday adaylýðýnýn gerekçelerini aktardý. Karaman, "Partimizin ilk kurulduðu günden bu yana Sayýn Baþbakanýmýzýn verdiði talimatlar doðrultusunda Türkiye geliþmiþlik düzeyine ulaþtý. Sayýn Baþbakanýmýzýn direktifleri doðrultusunda çalýþan teþkilatlar, birçok yeni projeye imza atarak halkýmýzýn refah düzeyi artýrdý. Bütün bu yapýlanlar ayný zamanda Türkiye'nin dünyadaki itibarýný da artýrdý. Ben de 22 yýl devletimin hizmetinde görev yaptým. Allah nasip ederse ömrümün geri kalanýnda da Ýlçem için harcayacaðým" dedi. ÝÞSÝZLÝK SORUNUNA ÖZÜM BULACA- ÐIM Baþkan seçilmesi halinde hayata geçireceði proje baþlýklarýna dair bilgiler Vedat Karaman, "Laçin in sorunlarýný çok iyi biliyorum. Tüm bu sorunlarýn üstesinden gelebileceðimize inanarak yola çýktým. Lâçin'in layýk olduðu yere gelmesi ve modern bir ilçeye dönüþmesini saðlamak en büyük hedefim. Ýþsizlik sorununu da önemli ölçüde gidereceðim" dedi. LAÝN'E SANAYÝ ÞART Göreve gelmesi halinde ilk olarak dar gelirli mahallelerden iþe baþlayacaðýný belirten Karaman, Laçin de mevcut durumda bulunan bir diðer sorunun sanayi olduðunu dile getirdi. Karaman, "Bunun da önemli derecede çözüme kavuþturulmasý için elimden geleni yapacaðým. ünkü sanayimiz olmadýðý için araba tamirleri yol kenarlarýnda yapýlýyor. Bu ilçenin görünümü ve bu alanda çalýþan arkadaþlarýmýz açýsýndan sýkýntý yaratýyor" diye konuþtu. TELEFERÝK ÝLE YENÝ TURÝZM ALANI Karaman, büyük projelerden biri olarak gördüðü Laçin de bulunan Vali Köþkü'ne teleferik fikrini dile getirerek, Böylelikle orum ve Laçin için yeni bir turizm alaný inþa edilecek. Laçin'de spor tesisleri yetersiz. Ýlçemize yeni projelerle renk katacaðýz. Halkýn ortak kullaným alanlarýný artýrarak yeni düzenlemeler getireceðiz" þeklinde konuþtu. ÜZERÝMÝZE DÜÞENÝ YAPACAÐIZ Ýlçe yararýna projeler üretmeye devam edeceðini vurgulayan Vedat Karaman, " Laçindeki garaj sorununu çözeceðim. Ýlçe pazarýnýn üzeri açýk olduðu için mevsim þartlarý dolayýsýyla pazarcý esnafý satýþ yapamýyor. Ürünlerini satýþa sunamýyor. Onlar ürünlerini getiremeyince halkta bundan etkileniyor. Ortaya çýkan bu maðduriyetin giderilmesi için halk pazarýnýn üzerini kapatacaðýz. Laçine ihtiyaçlar doðrultusunda yürüyüþ parkurlarý, yapacaðýz. Sosyal belediyecilik anlamýnda üzerimize düþen görevi yerine getireceðimize inanýyorum. Ýlçenin tüm renklerine eþit mesafede kalacaðýz. Yapýlacak çok iþ var. Bu bir bayrak yarýþýdýr. Burada esas olan konu halkýmýza ve vatanýmýza hizmet etmektir. Gücümüzü milletten aldýðýmýz sürece bizim iþimiz hizmettir"dedi. Melih Alpsar, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Hüseyin elik ile sohbet etti. Eðitimci Cafer Karlý, yerel seçimlerde AK Parti den orum un Osmancýk ilçe belediye baþkanlýðýna aday adayý olduðunu açýkladý. dönen elik, "Bu fotoðrafý seçim propagandasý olarak kullanabilirsin diyerek" espri yaptý. Alpsar'a baþarý dileyen elik ma- Bunlarý yapmak için aday adayý olmuyorum, bunlarý yapmak zaten boynumuzun borcu olacaktýr ve bunlar Allah katýnda hesap sorulacak iþlerdir. Bunlarýn yanýnda sosyal belediyeciliði de ön plana çýkarmak amacý ile aday adayý oluyorum. Kazanmak için her yolu mübah gören bir zihniyetle asla yola çýkmadým. Ben yeni bir þeyler yapmak istiyorum. Ýnsaný kazanmadan þehri kazanamayacaðýmýzý biliyorum. Bir yola girdik Allah tan hayýr diliyorum, hayýr olmayan bir iþte bizim olmamýz mümkün deðildir. Aday adayý olan tüm arkadaþlarýmýza çýktýklarý bu yolda baþarýlar diliyorum. Birlik, beraberlik ve kardeþliðin hakim olmasýný temenni ediyorum. diye konuþtu.(ýha) AK Parti orum Belediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað, seçim çalýþmalarýna baþladý. Karadað sahaya indi Parti orum AKBelediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað, seçim çalýþmalarýna halkla kucaklaþarak baþladý. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 27 milletvekilliði seçimlerinin ardýndan aktif siyaset yapmayan Av. Mehmet Karadað, Mart 214 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler seçimlerinde AK Parti orum Belediye Baþkan aday adayý olarak yeniden siyaset sahnesine döndü. Açýklamada, AK Parti Genel Merkezi nin belirlediði takvim doðrultusunda son gün aday adaylýðý baþvurusunda bulunan Mehmet Karadað, çalýþmalara hýzlý baþladý. Katýlýmcý ve þeffaf belediyecilik sloganýyla çalýþmalarýna start veren Karadað, bazý partili arkadaþýyla birlikte esnaf ve vatandaþlara yönelik ziyaretlerde bulundu. Karadað, Kuyumcular Arastasý, Yeniyol Mahallesi nin bazý cadde ve sokaklarýnda esnaflarý ziyaret ederek, hayýrlý iþler temennisinde bulunurken, vatandaþla sohbet etmeyi Mustafa Lek Ýskilip ten aday Y de ihmâl etmedi. orum Belediye Baþkan adayý olmasý veya seçilmesi halinde Karadað, esnaf ve vatandaþlarý ziyaret etti. Karadað ve vatandaþlar arasýnda sýcak diyalog oluþtu. de halkla içiçe olacaðýný tilirken, Karadað ýn belirten Mehmet Katilirken, radað'a vatandaþlarýn da ilgi gösterdiði belir- karþýlaþtýðý ilgiden ve verilen destekten dolayý son derece memnun CHP nin ilçe baþkan aday adaylarý umhuriyet Halk Partisi Corum'un da aralarýnda yer aldýðý yerel seçimlere katýlacak 295 CHP belediye baþkan adayýnýn isimleri ve aday olacaklarý yerleri belirledi. Bu kapsamda orum'a baðlý 5 ilçenin belediye baþkan adayý açýklandý. Ýþte o isimler Kargý Hilmi Sarýkaya, Oðuzlar Orhan Ateþ, Osmancýk Alaattin Uður, Sungurlu Cemil obaner, Aþdaðul Beldesi Dursun Uzunca aptýðý proje ve danýþmanlýk hizmetleri ile orum kamuoyunda tanýnan bir isim olan Mustafa Lek, AK Parti'den Ýskilip Belediye Baþkan aday adayý oldu. Yapýlan açýklamaya göre, AK Parti orum Ýl Baþkanlýðý'na Ýskilip Belediye Baþkan aday adaylýðý için müracaatýný yapan Mustafa Lek, yarýn saat 1. de AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkanlýðý nda aday adaylýðýný açýklayacak. Adaylýk yarýþýnda iddialý olan ve Boþluk doldurmak için deðil, sorunlarýnýzý çözmek için Ýskilip'teyiz, Ýskilip'in ve sizlerin hayallerini gerçekleþtirmek için beraber yürümeye var mýsýnýz? sloganlarý ile yola çýkan Mustafa Lek, yarýn AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkanlýðý'nda projelerini ve hedeflerini kamuoyu ile paylaþacak. Mustafa Lek kimdir? Özellikle Ahi Evran Sanayi Þehri Kooperatifi projesi ile ve ESOB a yaptýðý danýþmanlýk hizmetleri ile adýný duyuran Mustafa Lek ayný zamanda orum Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Ýcra Memuru olarak görev yapmakta idi. Teþkilatçýlýðý ve sivil toplum çalýþmalarý ile bilinen Mustafa Lek, yýllarý arasýnda MGV teþkilatlarý içerisinde orum ve Sivas'ta görev almýþ, üniversite teþkilatýnda baþkan yardýmcýlýðý görevlerinde bulunmuþ bir isim. Yine, o dönemde Sivas'ta yaklaþýk 2 adet baský yapan 'Gençliðin Sesi' adlý derginin editörlüðünü üstlenmiþtir yýllarý arasýnda Ýstanbul'da Ýstanbul Büro Memur-Sen'in kuruluþ çalýþmalarýný baþlatan isim olmuþ ve kýsa süredeki çalýþmalarý ile Ýstanbul 1 Nolu Büro Memur-Sen'in kuruluþ faaliyetlerini tamamlamýþtýr yýllarýnda Büro Memur-Sen Genel Merkez yönetiminde yer almýþtýr. 25 yýlýnda naklen tayinle orum Sigorta Ýl Müdürlüðü'nde göreve baþlayan Mustafa Lek, 26 ve 27 yýllarýnda kurduðu iki ayrý þirketle bir taraftan da ticari yaþama girmiþ ve þu anda 1 personel istihdamý ile þirketlerinin yönetimini de ifa etmektedir. 27 yýlýnda Karlýk Köyü Derneði'ni kurmuþ hâlihazýrda baþkanlýðýný yürütmektedir. Ayrýca Karlýk Köyü Sulama Kooperatifi kuruluþ aþamalarýnda da bulunmuþ, istimlâk nedeniyle Obruk Barajý altýnda kalan sulama pompalarýnýn çýkarýlarak yaklaþýk 1. dönüm arazinin sulu tarýma geçmesi çalýþmalarýnda bulunmuþtur.

5 TBMM de 2. Muharrem yemeði BMM de geçtiði- yýl Muharrem Tmiz ayýnda uygulanan yemek menüsü bu yýl da uygulanacak. Konuyla ilgili AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kanal 7 Parlamento Büro Þefi Kemal Doðan'a açýklamalarda bulunarak, Muharrem ayý menüsü için gerekli hazýrlýklar yapýldý. dedi. ürkiye Dil ve Edebi- Derneði orum Tyat Þubesi bünyesinde kurulan Türk Musikisi Topluluðu, baþarýlý çalýþmalarýyla göz dolduruyor. Topluluk üyelerinden Nebiye Taþpýnar'dan sonra Buðra Yurtseven de TRT Gençlik Korosu'na seçildi. 21 yýlýnda gerçekleþtirilen Türkiye elemelerinden sonra üç yýl aranýn ardýndan 26 Ekim 21 tarihinde TRT Ankara Radyosu tarafýndan açýlan sýnavda baþarýlý olarak TRT Gençlik Korosu'na seçilen Buðra Yurtseven, musiki alanýnda önemli bir baþarýya imza atmýþ oldu. TRT Gençlik Korosu'nun bundan sonra yapacaðý tüm konser, radyo kayýtlarý ve diðer çalýþmalarda koro ile birlikte yer alacak olan Buðra Yurtseven, amacýnýn TRT'de orum'u en iyi þekilde temsil etmek olduðunu Ýki yýldýr TDED orum Þubesi bünyesinde kurulan Türk Musikisi Topluluðu'nda Þef Aliye Helvacý ile birlikte çalýþmalar yürüttüklerini söyleyen Yurtseven, 2 yaþýndayým ve 18 yýldan beri Türk Musikisi çalýþmalarýmý yürütüyorum. Müziðe Bursa Büyükþehir Belediyesi Konser- Türkiye Büyük Millet Meclisi nde görev yapan milletvekilleri, personel ve ziyaretçiler arasýnda Muharrem orucu tutanlar için oruç açma saatinde Muharrem Menüsü hazýrlandýðýný kaydeden Uslu, Muharrem menüsü soðansýz, etsiz yemeklerden oluþan, masaya çatal-býçak, su konulmadan hazýrlanan bir menüdür. 174 yýl önce yaþanan Kerbela olayýndaki matem günlerinin acýsýný yaþamak üzere oruç tutan arkadaþlarýmýzýn inançlarýna saygý anlamýnda Sayýn Meclis Baþkanýmýzýn da talimatýyla kurumsal olarak son iki yýldýr tekrarladýðýmýz bir uygulamadýr. Geçen yýl Mehmet Saðlam baþkanlýðýnda saat 16.2'de Meclis çalýþmalarýna Muharrem orucu nedeniyle ara verilmiþti. Bu sene de Ayþe Nur Bahçekapýlý nöbetçi baþkanýmýz. Kendileriyle görüþtüm, Salý günü saat 17: sularýnda oturuma ara vermek suretiyle Meclis Restoranýnda orucunu açmak ve ibadetlerini yapmak vatuarýnda baþladým. Ortaokul, lise ve üniversite yýllarýnda Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Konservatuarý, Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Kocaeli Musiki Derneði'nde çalýþmalarým oldu. Amir Ateþ ve Erdinç elikkol gibi sanatçý-bestekarlardan ders aldým. Son iki yýldýr da TDED Korosu'nda Aliye Helvacý hocamýzla birlikte çalýþmalarýmý sürdürüyorum. dedi. Amacýnýn bundan sonraki dönemde de orum'daki Türk Musikisi çalýþmalarýna katký saðlamak olduðunu vurgulayan Buðra Yurtseven, kendilerine her zaman TBMM de geçtiðimiz yýl Muharrem ayýnda uygulanan yemek menüsü bu yýl da uygulanacak. isteyen inananlar için Muharrem hassasiyetlerine uygun düzenleme yapýldý. Bunlar inançlara saygýlý bir laiklik anlayýþýnýn ürünüdür. Türkiye her bakýmýndan açýlýmlara sahne oluyor. Geçmiþte dokunulmaz ve tabu saydýðýmýz yanlýþlarý Türkiye artýk terk ediyor. Herkesin düþüncesine özgürlük, inancýna saygý noktasýnda önemli bir mesafe kat etmiþ ve normalleþmeye katký saðlamýþ olmaktan memnunuz. destek olan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði orum Þube Baþkaný Turhan Candan ve TDED orum Þubesi Musiki Topluluðu þefi Aliye Helvacý'ya teþekkür etti. Yurtseven, Turhan Candan'ý ziyaret etti TRT Ankara Radyosu tarafýndan 26 Ekim tarihinde gerçekleþtirilen TRTGençlik Korosu seçmelerinde baþarýlý olarak koroya seçilen TDED Türk Musikisi diye konuþtu. Önemli bir kararýn Meclis lokantalarýndaki müzik yayýnýnýn yapýlmayacak olmasý sorusuna Uslu, Elbette ibadet esnasýnda belki orada ilahi, kaside, nefes, mersiye koyma imkaný olmayacak ama sonuçta bir ibadet halidir. Müzik yayýnýnda da dikkatli davranýlmasý gerekiyor. dedi. Uslu, Meclis Baþkaný nýn Muharrem iftarý ile ilgili bir giriþimde bulunup bulunmadýðý ile ilgili soruyu ise þöyle yanýtladý: Böyle bir giriþim olmadý. Sanýyorum Cumhurbaþkanýmýzýn olacak, tarihini bilmiyorum ama Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterimizle 29 Ekim de birlikteydik ve bizim Meclis teki deneyimimizi de dikkate alan görüþlerimizi aldýlar. Kendilerine Muharrem orucunun ayýn 4'ünde baþlayýp 16 sýnda bitmekte olduðunu bildirdim. Ayrýca Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterimize konuyla alakalý 2 güzel kitap hediye ettim. Bekir Yýldýz'ýn Ve Zalim Ve Ýnanmýþ Ve Kerbela diðeri de Ahmet Turgut'un Aþkýn Þehidi kitaplarý. Geçen sene de bu kitaplardan çok sayýda milletvekillerimize hediye etmiþtim. Uslu, konuþmasýnýn sonunda Allah bu ayda oruçlarý, ibadetleri, niyazlarý kabul etsin. dedi. MHP nin adayý Haydar Kurþun M art 214 Mahalli Ýdareler Seçimi için MHP den aday adayý olan eðitimci-müteahhit Haydar Kurþun'un adaylýðý kesinleþti. Osmancýk ta partilerin, aday adaylarý arasýndan adaylarýný belirlemeye çalýþtýðý þu günlerde bazý partilerin temayül ve kamuoyu yoklamasý hazýrlýklarý ile çalýþmalarýný sürdürürken MHP nin Osmancýk'ta Belediye Baþkan adayýný kesinleþtiren ilk parti olduðu belirtildi. Haydar Kurþun kimdir? Emekli Ýmam Hacý Lütfi Hafýz ýn oðlu Haydar Kurþun, 1958 yýlýnda Osmancýk ta doðdu yýlýndan itibaren Rize, Ýstanbul ve orum da 26 yýl öðretmenlik ve idarecilik yaptý. Þu anda Osmancýk ilçesinde müteahhitlik yapýyor. Halen Osmancýk Fenerbahçeliler Derneði kurucusu ve yönetim kurulu baþkaný. Dört büyük takým taraftarýnýn üye olduðu dernek Türkiye de bir ilki gerçekleþtiriyor. Haydar Kurþun ayrýca, 22 dönüm arazi üzerinde örnek arýcýlýk, meyvecilik ve baðcýlýk yapýyor. Osmancýk ta yapýlan sportif, sosyal ve kültürel çalýþmalara tam destek veriyor. Yurtseven, TRT Gençlik Korosu na seçildi Buðra Yurtseven, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði orum Þubesi Türk Musikisi Korosu nda görev alýyor. Buðra Yurtseven de TRT Gençlik Korosu'na seçildi. Korosu üyelerinden Buðra Yurtseven, TDED orum Þube Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. Þef Aliye Helvacý ile birlikte Turhan Candan'ý ziyaret eden Buðra Yurtseven, TRT seçmeleri ile ilgili bilgi verdi. TDED orum Þube Baþkaný Turhan Candan, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði'nin orum'da kültür ve edebiyat alanýnda önemli çalýþmalara imza attýðýný Dernek olarak orum'a katký saðlayacak her türlü etkinliðin yanýnda yer aldýklarýný ifade eden Candan, "Dernek bünyemizde 29 yýlýndan beri birçok baþarýlý etkinlik gerçekleþtirdik. Diksiyon kursu, baðlama kursu, gitar kursu, Osmanlýca kursu, hüsn-i hat kursu, çeþitli konferans ve paneller düzenledik. Ýki yýldan beri de bu faaliyetlerimize ilaveten Türk Musikisi Korosu çalýþmalarýný derneðimiz bünyesinde yürütüyor. Bu yýl içerisinde bir de konser veren topluluk üyelerimiz kendi alanýnda baþarýlý isimlerden oluþuyor. Topluluðumuzun iki genç ve baþarýlý ismi þimdiden TRT Gençlik Korosu'na seçildi. Koro þefimiz ve Gençlik Korosu'na seçilen Nebiye Taþpýnar ve Buðra Yurtseven'i kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. TDED Türk Musikisi Topluluðu Þefi Aliye Helvacý da yaptýðý açýklamada TDED Türk Musikisi Topluluðu'nun bir üyesinin TRT Gençlik Korosu'na seçilmesinin kendisini ve topluluk üyelerini mutlu ettiðini belirterek "Buðra, gençlere yol açtý. Müziðe ilgi duyan gençlerin de bu tür baþarýlara imza atmasýný bekliyoruz. Buðra, bizleri gururlandýrdý. Buðra'nýn TRT'de de baþarýlý olacaðýný inanýyoruz" diye konuþtu. SALI 5 KASIM 21 5 orum Saadet Partisi (SP) il ve ilçe teþkilatlarý hafta sonu Ankara da toplantýya katýldý. SP il baþkanlarý toplantýsýna katýlým orum Saadet Partisi (SP) il ve ilçe teþkilatlarý, hafta sonu Ankara da gerçekleþtirilen Saadet Partisi Ýl Baþkanlarý Toplantýsý na katýldý. Toplantýya katýlan SPÝl Baþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz, Gençlik Kollarý Teþkilat Baþkaný Mikail Daðdelen, Kadýn Kollarý Baþkaný ve diðer ilçe baþkanlarý, sabah namazý Ulucamii de kýlarak yola çýktý. SP heyeti, yolculuðun ardýndan MEB Þura Salonu ndaki toplantýya katýldý. Karataþ, Uðurdað a aday SG Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, partililere hitap etti. 14 Mahalli Ýdareler Se- Mehmet Kara- 2çimi nde taþ, Uðurludað Belediye Baþkanlýðýna AK Parti den aday adayý oldu. Yapýlan açýklamaya göre, kuruluþundan beri AK Parti teþkilatlarýnda görev yapan Mehmet Karataþ, iki dönem Ýlçe Baþkan Yardýmcýlýðý ve Ýl Delegeliði yaptý. Halen Ýlçe Yönetim Kurulu üyesi iken Belediye Baþkanlýðý için aday adayý oldu. Üç dönem Tarým Ýþ Sendikasý Ýstanbul Ýli Baþtemsilciliði görevini de yürüten Karataþ, Hak Ýþ'e baðlý Öz Orman Ýþ in Ýstanbul daki teþkilatlanma çalýþmalarýnda da bulundu. Karataþ, tabandan gelen bir isim olarak Uðurludað'ýn sorunlarýný yakýndan bildiðini, halkýn beklentilerini karþýlayacak birikime sahip olduðunu kaydetti. Mehmet Uyar, Ýl Genel Meclisi adayý Parti Uður- eski Ýl- AKludað çe Baþkaný Mehmet Uyar, Ýl Genel Meclisi için aday adaylýðýný açýkladý. Baþarýlý bir ilçe baþkanlýðý yaptýðýný, HP Ýstanbul Milletvekili Mahmut Ta- muhabir ve kameramanlar için Cnal, emeklilik prim gün sayýsý þartýnýn 54 gün olarak uygulanmasý için kanun teklifi verdi. Tanal'ýn TBMM Baþkanlýðýna sunduðu teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nda deðiþiklik yapýlmasýný öngörüyor. Teklifin gerekçesinde, basýn mensuplarýnýn, þu an ki düzenlemeye göre; emeklilik aylýðýndan yararlanabilmesi için 72 prim gün sayýsý doldurmuþ olmasý gerektiðini anýmsattý. Ayrýca 56 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu nun ek madde 5 e göre sigorta sürelerinden geçen her tam yýl için 9 gün sigorta süresi eklendiðini belirten Tanal, þunlarý kaydetti: "Günümüzde muhabirler ve kameranlar en iyi koþullarda yanlarýnda üç objektif, fotoðraf makinesi, flaþý, bataryalarý ve yan ekipmanlarý, laptop ve çektiði fotoðraflarý ulaþtýrmasý için internet baðlantýsýný saðlayan mobil iletiþim cihazlarý bulundurmaktadýr. Bu cihazlarýn minimum aðýrlýðý yaklaþýk 2 kiloyu girdiði tüm seçimleri en yüksek oy oraný ile kazandýðýný kaydeden Uyar, ayný baþarýyý Ýl Genel Meclisi Üyesi olduðu takdirde Uðurludað'ýn sorunlarýný çözmek için göstereceðini kaydetti. Yýllarýn verdiði siyasi birikim ve tecrübeyle bu göreve talip olduðunu belirten Uyar, en büyük amacýnýn ilçesine hizmet etmek olduðunu vurguladý. CHP den muhabir ve kameramanlar için kanun teklifi bulmaktadýr. Örneðin spor foto muhabirlerinin taþýdýðý teleobjektifin aðýrlýðý yaklaþýk 1-15 kiloyu buluyor. Foto muhabiri toplumsal olaylara giderken bu ekipmanlarýn yanýnda gaz maskesi, kask da taþýyor. Savaþ ortamýnda bulunan foto muhabiri, çelik yelek, uydu telefonu ve korunmak için bazý ekipmanlar taþýyor. Geliþen teknolojiyle muhabirler ve kameramanlar üzerlerinde canlý yayýn için 8 ila 16 arasýnda deðiþen sayýda sim kart bulunan G cihazý taþýyorlar. Tek bir cep telefonunun bile kanser riskinin tartýþýldýðý günümüzde ayný anda 16 sim karttan çýkýþ yapan G cihazýnýn ne kadar tehlikeli olduðu tartýþýlmaz bir gerçektir. Bir kameraman ortalama 1 kiloluk G cihazý, yaklaþýk 14 kiloluk kamera, içinde mikrofon, yedek batarya, kablolar, kasetler bulunan 8-1 kilo aðýrlýðýnda malzeme çantasý ile 6-7 kiloluk tripod ile göreve gidiyor. AB ülkelerinde çalýþan gazetecilere yönelik araþtýrmaya göre; foto muhabirleri ve kameramanlarýn çoðunda boyun ve bel fýtýðýnýn olduðu tespit edilmiþtir. Ýleriki yaþlardaki foto muhabirlerinin yüzde 9 ýnýn diz ve bacaklarýnda da saðlýk sorunlarý var."

6 6 SALI 5 KASIM 21 Gönül Elçileri meyvesini verdi rer Mustafa Demi- V ali Sabri Baþköy, orum da Gönül Elçileri projesi kapsamýnda 1 aylýk çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Baþköy ün verdiði bilgiye göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan Gönül Elçileri projesinin Ankara'da yapýlan tanýtým toplantýsýna Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy davet edildi ve projenin illerdekii koordinasyonu da vali eþlerine verildi.. orum da ilk toplantý Fatma Baþköy ün baþkanlýðýnda Ýl Müdürü, Ýl Müdür Yardýmcýlarý, Kuruluþ Müdürleri ile yapýldýþ ve yol haritasý oluþturuldu. Fatma Baþköy baþkanlýðýnda orum Gönül Elçileri çalýþma ekibi kuruldu.. Anvatar Otel de Vali ve eþi baþta olmak üzere il, ilçe, kamu kurum ve kuruluþ yetkilileri, STK temsilcileri, ve vatandaþlarýn yoðun katýlýmýyla geniþ bir bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Bu toplantýda, Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri projesinin tanýtýmý yapýlarak; Vali Baþköy, Gönül Elçileri projesi kapsamýnda 1 aylýk çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. orum da da Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi hazýrlýklarýna baþlandý. -Koruyucu Aile, -Kaliteli Yaþlanma ve Kuþaklar Arasý Uyum, -Engelli Hizmetlerine Eriþim, -Aile ve Yoksulluk, -Kadýn ve Güçlenme, basamaklarýnýn belirli periyotlarla uygulanacaðý katýlýmcýlara anlatýldý.. Gönül Elçileri Projesi kapsamýnda Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy ün baþkanlýðýnda 81(seksenbir) toplantý gerçcekleþtirildi. orum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü nde Aralýk 212 tarihine kadar 8 koruyucu aile yanýnda 1 çocuk yerleþtirildi. Gönül Elçileri projesi ile birlikte bu sayý 28 aile yanýnda 5 çocuða ulaþýldý. orum halký yapýlan toplantýlar sayesinde koruyucu aile hizmet modeline ciddi oranda ilgi gös- terdi. Gönül Elçileri Projesiyle birlikte yapýlan 81 toplantý sayesinde orum da koruyucu aile yanýndaki çocuk sayýsýnda % 5 oranýnda artýþ saðlandý.. Türkiye genelinde kampanya baþlamadan önce 14 olan koruyucu aile yanýndaki çocuk sayýsý ise bugün 12'e ulaþtý. Gönül Elçileri Projesi kapsamýnda gönüllü sayýsý 1 Kasým 21 tarihi itibari ile Gönül Elçisine ulaþarak Ülke genelinde iller arasýnda üçüncü sýrada yer aldý. Halen orum da 16 kiþi koruyucu aile olmak için müracaat etti ve deðerlendirmeleri devam ediyor. 4 çocuðun ise koruyucu aile yanýna yerleþtirme iþlemleri devam ediyor. 22 Ekim 21 tarihinde Ankara'da Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn eþi Emine Erdoðan ýn himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin ve 81 il valisinin eþleri ve davetlilerin katýlýmý ile Gönül Elçileri Projesi'nin ilk aþamasý olan Koruyucu Aile Projesi'nin deðerlendirmesi ve kadýnlarýn yarým kalan eðitimlerinin tamamlanmasýný hedefleyen ikinci aþama Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi nin tanýtýmý Ankara Gölbaþý Vilayetler Evi'nde düzenlenen toplantýyla yapýldý. orum da da Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi hazýrlýklarýna baþlandý. Aile Mektebi nde Aile konuþuldu G ül-der ve ADEF tarafýndan organize edilen Aile Eðitimi konferanslarýnýn eðitim dönemi 1. konferansý gerçekleþtirildi. Önceki gün Bilim ve Sanat Merkezi salonunda gerçekleþen konferansýn sunumunu, Konya'dan gelen eðitimci yazar Halil Atalay yaptý. Merkez Ýnayetullah Camii Ýmamý Þaban Erci'nin Kur'an-ý Kerim tilaveti, Necat Yazýcý'nýn ayet-i kerimelerin mealini okumasý ile baþlayan konferansta Lokman (119) ayetleri ýþýðýnda aile konusu iþlendi. Lokman (as)'ýn oðluna öðütleri ile konferansa baþlayan Program Gül-Der ve ADEF tarafýndan organize edildi. Etkinlik Bilim ve Sanat Merkezi salonunda gerçekleþtirildi. Halil Atalay, "Bu öðütler insanlar için konulmuþ evrensel ilkelerdir. Anne baba ve tüm eðitimcilerin, bu iþi yaparken uymalarý gereken kurallardýr." dedi. Eðitimde çocuklara ilk öðretilecek þeyin Allah'ýn varlýðý, birliði ve þirk tehlikesi olduðunu belirten Atalay, "Alemleri yaratýp programlayan odur. Baþkalarýný ilahlaþtýrmak Allah yerine koymak þirktir ve Allah'a karþý büyük haksýzlýktýr." diye konuþtu. Atalay, konuþmasýnýn devamýnda anababa hakký, namaz, kibir, iyilik ve kötülük konularýný da ayetlerle ve örneklerle açýklayarak anlattý. Alacahöyük e ziyaret V ali Sabri Baþköy, hafta sonu Alacahöyük Beldesi'nde ziyaret ve bir dizi incelemelere ayýrdý. Ýlk olarak Alacahöyük Belediyesi'ni ziyaret eden Vali Baþköy, belediye ziyaretinin ardýndan sýrasýyla yeni inþa edilen belediye hizmet binasý, DSÝ tarafýndan yapýmýna devam edilen Horonözü Deresi ýslah çalýþmasý, Kadýncýk Ana Türbesi ve merhum Dr. Ali Emiroðlu mezarlýðýnda incelemelerde bulunarak Ala- Vali Sabri Baþköy, hafta sonu Alacahöyük Beldesi'nde ziyaret ve bir dizi incelemelere ayýrdý. cahöyük Belediye Baþkaný Rýza Bek'ten bilgi aldý. Alacahöyük Beldesi'nin kapanacak olmasýnýn hizmetlerde herhangi bir aksama ya da gecikme meydana getirmeyeceðine dikkat çeken Vali Baþköy, çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek, en kýsa zamanda tamamlanacaðýný ifade etti. Ýncelemeler sýrasýnda Vali Baþköy ayrýca Ankara Üniversitesi'nden Alacahöyük'e gezmeye gelen ve akademisyenlerin oluþturduðu grup ile bir süre sohbet etti. Koruyucu aileler ile ailelerin yanýndaki çocuklara kentin tarihi ve turistlik yerleri gezdirildi. Koruyucu ailede rekor artýþ orum Valiliði Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü organizasyonunda Gönül Elçileri Projesi kapsamýnda koruyucu aileler ile ailelerin yanýndaki çocuklara kentin tarihi ve turistlik yerleri gezdirildi. Ýlk olarak Alacahöyük Müzesi ile baþlayan gezi programý; Alacahöyük ören yeri, Boðazkale Müzesi, Hattuþþa ören yeri ve Yazýlýkaya ile devam etti. orum un tarihi yerleri gezdirilen koruyucu ailelere Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy tarafýndan Mavi Ocak Restoran da öðle yemeði verildi. Yemeðe, Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Boðazkale Kaymakamý Zeliha Uyan, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, koruyucu aileler ve koruyucu aileler yanýndaki çocuklar katýldý. Öðle yemeði akabinde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer ile Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy birer teþekkür konuþmasý yaptý. "Gönül Elçileri" projesi ile Türkiye ve orum da gönüllük kavramýna yönelik farkýndalýðýn oluþturulmasýnýn amaçlandýðýna dikkat çeken Vali Sabri Baþköy, Gönül Elçileri projesinde önemli olan sayýlar deðil farkýndalýk oluþturulmasýdýr. Görüyoruz ki, proje meyvelerini vermiþ ve vermeye devam edecektir. Koruyucu ailelerimizin yanýndaki çocuk sayýmýzýn yüzde 5 artmýþ olmasý bunun güzel bir örneði. Milletimizin temel taþlarýndan biri olan aile müessesi dünyanýn en önemli müesseslerinden biridir. Deðiþen dünyada aileler erozyona uðrarken siz koruyucu aileler yapmýþ olduðunuz bu sevgi anneliði ile bu müessesi tekrar ayaða kaldýrmaya çalýþýyorsunuz. Bu sevgi anneliðiniz ve aile yapýmýz dünyaya örnek olabilecek bir potansiyele sahiptir. Dedi. Hitit medeniyetinin önemli mekanlarý görüldü. ocuklar orum Müzesi ni ziyaret etti. Mavi Ocak Restoran da öðle yemeði verildi. Yemeðe çok sayýda koruyucu aileleler ve çocuklar katýldý. Vali Baþköy ile eþi FAtma Baþköy, çocuklarý konuk etti.

7 SALI 5 KASIM 21 Meclis 214 performans planýný onayladý 7 Belediye'nin 214 bütçesi 249 milyon TL orum Belediyesi Kasým ayý meclis toplantýsýnda 214 Performans Planý görüþüldü Erol Taþkan orum Belediyesi Kasým ayý meclis toplantýsýnda 214 Performans Planý görüþüldü. Belediye'nin 214 yýlý tahmini bütçesi 249 milyon 24 bin TL olarak öngörüldü. CHP Meclis Üyesi Yusuf Þiþman'ýn performans planý üzerine yaptýðý gündem dýþý konuþma ile baþlayan toplantýda, bütçe ve yapýlan hizmetlere iliþkin sorular dile getirildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, kürsüye çýkarak Þiþman'ýn sorularýný cevaplandýrýrken, görev süresi içiresinde yapýlan çalýþmalarý baþlýklar halinde dile getirdi. 7 gündem maddesi ile toplanan Belediye Meclisi, 214 yýlý ve takip eden iki yýla ait tahmini bütçe planýný, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale etti. Meclis, bütçe oylamalarý için yarýn saat 1,'da tekrar toplanacak. Þiþman sordu, Külcü cevapladý C HP Ýl Genel Meclis Üyesi Yusuf Þiþman, meclis toplantýsýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye 214 Performans Planý ve gündemdeki bazý konulara iliþkin sorular yöneltti. Cumhuriyet Bayramý'nýn sadece tören alanýnda düzenlenen kutlamalarla sýnýrlý kaldýðý eleþtirisinde bulunan Þiþman, festivalde þehrin pek çok yerinde eðlence ve havai fiþek gösterileri düzenlendiðini hatýrlatarak, bayramýn festival kadar önemsenmemesine üzüldüðünü dile getirdi. Þiþman, "En azýndan cadde üzerindeki aydýnlatma direkleri bayraklarla donatýlabilirdi." dedi. Külcü, Þiþman'ýn bu sözlerine verdiði cevapta, Cumhuriyet ve demokrasi vurgulu bir konuþma yaparak, pek çok bayramýn içerisinde yer alarak programlarýn tertibini yaptýklarýný, farklý kutlamalarýn arzu edilmesi halinde de yerine getirmekten onur duyacaklarýný bildirdi. Su tahakkuklarýnýn her ay yapýlmasý nedeniyle, vezneler önünde ciddi kuyruklarýn oluþtuðunu hatýrlatarak, ödeme yapmanýn çileye dönüþtüðünü aktaran Þiþman, bu konuda doðalgaz uygulamalarýný örnek göstererek, sorunun çözümünün saðlanmasýný istedi. Ýki aylýk uygulamanýn gereken algýyý oluþturamadýðýný ve bu nedenle aylýk uygulamaya geçtiklerini söyleyen Baþkan Külcü, 12 personelle hizmet verilen veznelerin haricinde online, kredi kartý, e-bele- diye, nakit, otomatik ödeme çeþitleri ile ödemeyi kolaylaþtýrdýklarýný ifade ederek, "Tüm bunlara raðmen ödemeler %85 peþin yapýlýyor. Genel olarak son 2- gün yoðunluk yaþýyoruz, bu da halkýmýzýn ödemeyi son güne býrakmasýndan kaynaklanýyor, onun haricinde sistemde bir sorun gözükmüyor." diye konuþtu. Bütçe konusunu da eleþtiren Þiþman, 214 bütçesi olarak 249 milyon 24 bin TL ifade edildiðini, ancak bu rakamýn gerçekleþme imkaný bulunmadýðýný Þiþman ayrýca ÝHL için yapýlacak binanýn gerekli olduðunu, ancak bunu Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yapmasý yerine, neden Belediye tarafýndan yapýldýðýný sordu. orum Belediyesi'nin bütçe konusunda baþarýlý olduðunu sözlerine ekleyen Baþkan Külcü ise, orum Belediyesi'nin 5 yýlda bütçesini % 1 artýrdýðýný hatýrlatarak, hedeflenen bütçe kalemlerinin arasýnda gerektiði zaman meclis kararý ile aktarým yapýlabildiðini hatýrlattý. Þiþman'ýn Halk Günü Toplantýlarý'nýn yapýlýp yapýlmadýðýna yönelik sorusuna da "Halk Günleri'nin sadece uygulama yöntemini deðiþtirdik ve basýna kapalý olarak gerçekleþtirmeye devam ediyoruz." dedi. ÝHL Kampüsü ile ilgili soruyu ise, özgün bir þehir inþa etmek için göze hitabeden kimlikli binalarýn varlýðýnýn önemini vurgulayarak, "Bunu da böyle deðerlendirmek gerekiyor" cevabýný verdi. Külcü den park iddiasý Kýyas edenin aklýndan izanýndan þüphe ederim B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Meclis Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada, park ve bahçeler konusunda iddialý olduðunu belirterek, geçmiþ dönemlerle kendi döneminde yapýlan park ve bahçeleri kýyas edenin aklýndan, izanýndan ve insanlýðýndan þüphe ederim, o kadar iddialýyým." dedi. 214 Performans Planý ile ilgili görüþmelerde yapýlan bazý çalýþmalarý baþlýklar halinde sýralayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, çocuklarýn içine girmekten korktuðu park ve bahçeleri yeniden düzenleyerek, tüm mahallelere büyük parklar ve semt parklarý kazandýrdýklarýný, orum Belediyesi'nin tüm dönemlerinde yapýlandan daha çok park yaptýklarýný kaydetti. orum'da temel hizmet binalarýnýn ömrünü tamamlamýþ binalar olduðunu hatýrlatan Külcü, orum Belediyesi'nin terminal, stadyum gibi belli baþlý binalarý ele alarak çalýþmalar baþlattýðýný bunu da Belediye Meclisi olarak AK Parti ve CHP'li üyelerin destekleriyle hayata taþýdýkla- rýný anlattý. Pek çok çalýþmayý oy birliði ile ile hayata taþýdýklarýný bildiren Külcü, meclis üyelerine de teþekkür etti. orum'un trafik sorununa iliþkin çareler üreterek, otopark çalýþmalarýný devam ettirdiklerini söyleyen Külcü, Karakeçili bölgesinde yapýlan satýn almalarla % 75'Lik bir bölümün tamamlandýðýný, orada yapýlacak otoparkla þehrin bir bölümünün otopark ihtiyacýnýn çözüme ulaþtýrýlacaðýný vurguladý. Özel Ýdare arkasýndaki bölümde de otopark çalýþmalarýnýn olacaðýný belirterek sözlerini sürdüren Külcü, akýr camii civarýnda da otopark planý yaptýklarýný açýkladý. Akýlý kavþak uygulamasý hakkýnda da meclis üyelerini bilgilendiren Külcü, bu çalýþmanýn da Türkiye genelinde il belediyeleri arasýnda bir ilk olduðunun altýný çizdi. orum'da 1,5 milyon metrekarelik bir alaný kapsayan imar çalýþmasýna da imza atýldýðýný aktaran Külcü, bu rakamýn devasa bir rakam olduðuna vurgu yaptý. Belediye Meclisi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþktanlýðýnda toplandý. Meclis üyeleri gündemi görüþtü. orum Belediyesi, il belediyeleri arasýnda bir ilke imza attý. Kavþaklar akýllanýyor Erol Taþkan orum Belediyesi, il belediyeleri arasýnda bir ilke imza attý. Akýllý kavþak uygulamasýný baþlatan ilk belediye olan orum Belediyesi, 6 kavþakta uygulayacaðý akýllý kavþak sistemiyle, kavþaklarda bekleme süresini minimuma indirecek. Belediye ve Telekom arasýnda, akýllý kavþak uygulamasý protokolü imza töreninde, akýllý kavþak uygulamalarýnýn tanýtýmý da gerçekleþtirildi. Müteahhit Firma ISSSD Biliþim Ýþ Geliþtirme Direktörü Atila Kahraman'ýn sunum yaptýðý toplantýya Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Telekom Bölge Müdürü Ünal Sade, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve Telekom yetkilileri katýldý. Akýllý kavþak alt yapý sözleþmesinin imzalandýðý toplantýda konuþan Telekom Müdürü Ünal Sade, "orum Belediyesi'ni vizyonelliði ve orum'a katacaðý katma deðer için tebrik ediyorum" dedi. Ýmzalarýn atýlmasýndan önce konu hakkýnda konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, yapýlan çalýþmanýn belediyeye ait bir kazaným içermediðini, maliyetini belediyenin karþýladýðý bu çalýþmanýn kazanýmýnýn orum'a ve orum halkýna olacaðýný Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin yeni tartýþmaya baþladýðý bir sistemi hayata geçirerek, orumlu'nun hizmetine sunduklarýný aktaran Baþkan Külcü, "Biz Türkiye'de bu sistemi baþlatan ilk il belediyesi olmamýza karþýn, Ýstanbul Belediyesi'nin yeni düþünmeye baþlamasý ulusal gündeme daha çok konu olabiliyor. Bu da orum ölçeðindeki illerin baþarýlarýnýn kamuoyuna yansýmasý konusunda yaþadýðý bir kadersizlik olsa gerek." diye konuþtu. Yapýlan uygulama ile orumlular'ýn zaman açýsýndan ve yatýk tüketimi açýsýndan önemli kazanýmlarý olacaðýnýn altýný çizen Baþkan Külcü, hava kirliliðinin de önlenmesi adýna katký saðlanacaðýný sözlerine ekledi. Ýlk etapta 6 kavþakta kullanýlacak olan sistem sayesinde, kameralar yolun yoðunluðunu tespit ederek, yeþil ýþýk zamanlamasýný otomatik olarak deðiþtirip, ayarlama yaparak araç akýþýný hýzlandýracak. Külcü, imza töreninde, 6 adet kavþakta yapýlacak uygulamanýn ikinci adýmýnda, kavþak sayýsýnýn 15'e tamamlanacaðýný bildirdi. Belediye ve Telekom arasýnda protokol imzalandý. 6 kavþakta uygulanacak akýllý kavþak sistemiyle, kavþaklarda bekleme süresini minimuma indirecek. Akýllý kavþak sistemi ile ilgili bilgi verildi. Akýllý Kavþak sisteminin trafiði rahatlatmasý öngörülüyor.

8 8 SALI 5 KASIM 21 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ne onay Ferhat Koca Antalya da konferans verdi Mustafa Demirer itit Üniversitesi ne HMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü açýlmasý onaylandý. Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün açýlmasý için YÖK e yapýlan teklifiz uygun bulundu. Hitit Üniversitesi bünyesinde 21 yýlý sonu itibari ile 7 olan Ön Lisans programý sayýsý %78. lük bir artýþla 66 ya, 1 olan Lisans bölüm sayýsý %54.8 lik bir artýþla 48 e ve 9 olan Lisansüstü program sayýsý da %1 lük bir artýþla 18 e ulaþtý. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Biyoloji yaþayan organizmanýn yapýlarýný, iþlevlerini ve aralarýndaki iliþkileri inceleyen bilim dalýdýr. Moleküllere indirgendiði zaman moleküler biyoloji ortaya çýkmaktadýr. Moleküler biyoloji ve genetik, biyoloji biliminin son yýllarda en hýzlý geliþen dallarý olup yaþayan ya da yaþamý sona ermiþ tüm organizmalarýn, moleküler düzeyde, yapýlarýný, iþlevlerini ve bunlarýn birbirleriyle ve çevreyle olan ntalya Müftülüðü il Amerkezi ve Manavgat ilçesinde, orum Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Koca nýn konuþmacý olarak katýldýðý Ýslam da Ýbadet konulu konferans düzenlendi. Ýl merkezinden din görevlilerine yönelik olarak Hacý Gebizli Eðitim Merkezi nde gerçekleþen konferansa; konuþmacý olarak orum Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Koca ve Ýl Müftüsü Ahmet elik katýldý. Konferans, Ýmam Hatip Nesuhi Özgül ün Kur an-ý Kerim tilaveti ile baþlarken, Ýl Müftüsü Ahmet elik yaptýðý konuþmada Ýslam dininde ibadetin çok önemli yere sahip olduðunu hatýrlattý. elik, Din görevlileri olarak deðiþen dünyada, din ve ibadet konularda kendimizi güncellememiz gerekiyor. Ýþte bu konferanslar güncellemelere bir vesiledir dedi. Katýlýmlarýndan dolayý din görevlilerine teþekkür eden elik, Ýnþallah bu konferans mesleki bilgilerimiz açýsýndan itici bir lokomotif olur dedi. Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Koca ise konuþmasýnda insanoðlu devamlý bir þekilde tamamlama ve yetkinleþme arzu ve duygusu içinde yaþadýðýný belirterek, Kur an-ý Kerim deki Haberiniz olsun ki kalpler ancak Allah ý anmakla huzur bulur ayeti, insanýn bu arzu ve anlayýþlarýnýn ancak Allah a baðlanýp, O na kulluk ve ibadet ederek karþýlanabileceðini ifade etmektedir dedi. Ýslam dininde ibadet kavramýnýn çok geniþ bir perspektiften ele alýndýðýný bildiren Prof. Dr. Ferhat Koca, Bütün hayatýn ibadet haline dönüþtürülebilmesi için, her bir dünyevi davranýþa uhrevi bir hüküm baðlanmýþtýr. Ýslam bilginleri ibadetlerin, insanýn Yüce Allah ile olan ferdi ve metafizik iliþkisinden, üçüncü þahýslarý ve toplumu ilgilendiren sosyal ve toplumsal boyutuna kadar bütün yönlerini, imkan nispetinde objektifleþtirmeye ve bütün iliþkilerdeki her H itit Gençlik Derneði, Aydýn Kuþadasý nda gerçekleþen Ulusal Gençlik Parlamentosu nda orum u temsil etti. Ulusal Gençlik Parlamentosu 21 Yaz Okulu ve Fikir Kampý, Finansal bir davranýþý hukuki bir norm veya fiziki bir form çerçevesine sokmaya çalýþmýþlardýr þeklinde konuþtu. Bilinç baþlýðýyla Ekim 21 tarihleri arasýnda Aydýn Kuþadasý'nda gerçekleþtirildi. 65 ilden 12 kurum, 47 sivil toplum kuruluþu, 46 gençlik meclisi, 9 öðrencinin katýldýðý fikir üretme kampýna Hitit Gençlik Derneði Daha önce orum da görev yapan Antalya Müftüsü Ahmet elik, Prof. Dr. Ferhat Koca ya teþekkür etti. Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Demigan, orum u ve Hitit Gençlik Derneði ni temsil etti. Ulusal Gençlik Parlamentosu hakkýnda bilgi veren Hitit Gençlik Derneði Baþkaný M. Mustafa Demir, Yaz kampý süresince gençlik için yeni fikirler üretme ve proje yapým süreçlerinde önemli katký ve destekler saðladýk. Yaz okulu programý süresince Ulusal Gençlik Parlamentosu iþ planý doðrultusunda atölye çalýþmalarý ve oturumlar gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca yaz okulunun içerisinde UGP 1. iliþkilerini inceler. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, biyolojik sistemlerin yapý ve fonksiyonlarýný, sistemler arasýndaki iliþkileri moleküler düzeyde inceleyen bilim dalýdýr. Yaþam bilimleri ve biyoteknolojideki araþtýrmalar ve yeni buluþlar, Ýnsan Genomu Projesi'nin tamamlanmasý ile hýzla geliþen biliþim teknolojileri Moleküler Biyoloji ve Genetik biliminin önemini, yeni açýlýmlarý ve ihtiyaçlarý ortaya çýkarmaktadýr. Moleküler biyoloji ve genetik programýnýn amacý, genetik ve biyoteknoloji alanýnda eðitim ve araþtýrma yaparak temel biyoloji ve biyokimya birikimine sahip, moleküler biyoloji ve genetik altyapýsýyla donatýlmýþ, biyoteknoloji ve genetik mühendisliði alanýnda kaliteli elemanlar yetiþtirmektir. Ülke gereksinimlerine cevap verebilecek ve moleküler biyoloji ve genetik alanlarýnda en son geliþmeleri takip edebilecek öðrenme ve araþtýrma becerileriyle Bölümden mezun olan öðrencilerin esas istihdam alaný kamu ve özel sektördür. Kamu kurumlarýndan TÜBÝ- TAK, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Saðlýk, evre ve Þehircilik Bakanlýklarý ve ilgili kurum ve kuruluþlarda da istihdam alaný saðlanabilir. Ýslam da Ýbadet konulu konferans düzenlendi. Ýbadet kavramýný ve temel ibadetleri de anlatan Prof.Dr. Koca, ibadetlerin ele alýndýðý fýkýh ilmi ile ilgili bilgiler vererek, bu çerçevede þeri deliller, içtihat ve taklit, fetva usulü ve ibadetle ilgili çeþitli meseleleri farklý yönleri ile Hitit Gençlik orum u temsil etti Hitit Gençlik Derneði, Aydýn Kuþadasý nda gerçekleþen Ulusal Gençlik Parlamentosu nda orum u temsil etti. Yýl ve Habitat 15. Yýl kutlamalarý yapýlmýþtýr. Ýlerleyen dönemlerde derneðimiz ve Ulusal Gençlik Parlamentosu þehrimizde gençlik için ortak proje ve gençlik aktiviteleri yapma kararý almýþtýr. diye konuþtu. Mustafa Demirer itit Üniversitesi Htanýtým etkinlikleri kapsamýnda 1 Ekim- 1 Kasým 21 tarihlerinde düzenlenen Educaturk Trabzon Yükseköðretim Fuarý na katýldý. Fuara Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. S. Oðuzhan Kývrak ve Halkla Ýliþkiler personeli Kadir Günkurusu katýldý. Her yýl yenilenen tanýtým materyalleri ve stant tasarýmýyla Rektör e veda etti orum Orman Ýþlet- Müdürlüðü gö- me revini yürütürken Kastamonu Orman Bölge Müdürlüðü Koruma Baþmühendisi olarak atanan orum Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, orum dan ayrýlmadan önce Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. orum da görev yapmaktan duyduðu Hitit Üniversitesi tanýtým etkinlikleri kapsamýnda Trabzon da stand açtý. Hitit Trabzon da tanýtýldý katýldýðý tanýtým etkinliklerinde ziyaretçilerin dikkatlerini çeken üniversite, Trabzon da gerçekleþtirilen eðitim fuarýnda da öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin ilgi memnuniyeti dile getiren Osman Eriþen, Hitit Üniversitesi nin her geçen gün baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný ve bundan duyduðu mutluluðu belirterek, Rektör Alkan a baþarýlarýnýn devamýný diledi. Rektörü itit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi H Üniversite Öðrencilerinin Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Bilincini Geliþtirme Projesi ile E-Devlet Yenilikçi Proje yarýþmasýný duyurdu. Ýþte o duyurular; E-Devlet Yenilikçi Proje Yarýþmasý nýn amacý; Bilgisayar ve Yazýlým Mühendisliði alanlarýnda eðitim alan lisans öðrencilerinin ülkemizin e-dönüþüm sürecine ilgilerini çekmek, yenilikçi ve giriþimci bir þekilde biliþim teknolojilerini kullanarak yeni projeler / fikirler / çözümler üretmelerini saðlamak ve bu doðrultuda bilgi ve becerilerini geliþtirmeleri konusunda teþvik etmektir. Baþvuru Koþullarý Yarýþmaya Türkiye ve K.K.T.C. de bulunan üniversitelerin Bilgisayar ve Yazýlým Mühendisliði bölümlerinde lisans eðitimlerine devam etmekte olan öðrenciler baþvuru yapabilir. Baþvurular bireysel veya grup olarak yapýlabilir. Baþvurunun grup olarak yapýlmasý durumunda, grup en fazla 5 öðrenciden oluþabilir. Grup olarak baþvuru yapan öðrenciler, ayrýca bireysel baþvuru yapamaz, farklý bir grup ile ayrý bir baþvuruda bulunamaz. Gruptaki öðrencilerinin tamamýnýn belirtilen bölümlerde öðrenci olmasý gerekmektedir. Her bireysel katýlýmcýnýn ya da grubun yarýþmaya gönderebileceði proje sayýsýnda bir kýsýtlama bulunmamaktadýr. Projelerin, bir akademik danýþman rehberliðinde hazýrlanmasý gerekmektedir. Akademik danýþmanlarýn, danýþmanlýk yapacaðý proje sayýsý konusunda bir kýsýtlama bulunmamaktadýr. Projeler yarýþma kýlavuzunda belirtilen kriterlere uygun olarak hazýrlanmalýdýr. Yarýþmanýn baþvuru tarihinden önce ayný ya da benzer içeriðe sahip projelerle herhangi baþka bir yarýþmaya katýlmýþ olanlar, projelerini halihazýrda ticarileþtirmiþ olanlar ve projelerini açýk kaynak olarak serbest kullanýma sunmuþ olanlar, bu projeleriyle yarýþmaya katýlamaz. Bu durumlarýn tespiti Hitit Üniversitesi tanýtým etkinliklerine 7-8 Kasým 21 tarihlerinde Ankara da düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edecek. odaðý haline geldi. Düzenlenen eðitim fuarýnda birçok vakýf ve devlet üniversitesi yer alýrken, standý ziyaret eden öðrencilere, velilere ve rehber öðretmenlere üniversite hakkýnda Alkan da, orum da gerçekleþtirdiði baþarýlý çalýþmalardan ve üniversite arazilerinin tah- tanýtýcý bilgiler verildi. Hitit Üniversitesi tanýtým etkinliklerine 7-8 Kasým 21 tarihlerinde Ankara da düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edecek. sisi konusunda verdiði desteklerden dolayý Eriþen e teþekkür etti. Osman Eriþen, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. E-Devlet Yenilikçi Proje Yarýþmasý halinde, projeler hangi aþamada olursa olsun yarýþmadan elenecektir. Yarýþma sonucunda, baþarýlý bulunan projelere Altýn (1 adet), Gümüþ ( adet), Bronz madalya (5 adet) ve Baþarý ödülleri verilecektir. Baþarý Ödülleri nin verileceði kategoriler aþaðýdaki gibidir: Ödülleri nin verileceði kategoriler aþaðýdaki gibidir: En Ýyi Web Projesi Baþarý Ödülü En Ýyi Mobil Projesi Baþarý Ödülü En Ýyi Sosyal Medya Projesi Baþarý Ödülü En Ýyi Engelsiz Proje" Baþarý Ödülü En Ýyi Sunum Baþarý Ödülü Yarýþma baþvurularý, belirtilen yarýþma takvimine göre, internet üzerinden yarýþmanýn resmi web sitesi (http://yarisma.turkiye.gov.tr) aracýlýðýyla yapýlacaktýr. Yarýþma Takvimi 15 Ekim 21 Yarýþma Duyurusu 1 Aralýk 21 Baþvuru Son Tarihi 1 Ocak 214 Ön Eleme Sonuçlarýnýn Açýklanmasý 15 Nisan 214 Sonuç Raporlarýnýn Teslimi 17 Mayýs 214 Proje Sergisi * Üniversite Öðrencilerinin Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Bilincini Geliþtirme Projesi (ÜNÝGEP) Ondokuz Mayýs Üniversitesi tarafýndan yürütülen ve Üniversitemizin de proje ortaðý olduðu Üniversite Öðrencilerinin Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Bilincini Geliþtirme Projesi (ÜNÝGEP) kapsamýnda, Üniversitemizden projeye katýlacak 5 öðrencinin belirlenmesi için çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. E-eðitim yöntemiyle demokrasi, vatandaþlýk ve insan haklarý konularýnda eðitim görecek ve eðitim sonunda baþarýlý olmalarý durumunda katýlým sertifikasý alacak öðrencilerin belirlenmesi için ön kayýtlar baþlamýþtýr.

9 SALI 5 KASIM 21 9 Rot-balanscýlardan tek fiyat uygulamasý R ot ve balans ayarlarýna uzun zamandýr zam yapmayan sanayi esnafý, hem zam yaptý hem de tek fiyat uygulamasýna geçmeye oybirliði ile karar verdi. ESOB tan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, orum da faaliyet gösteren rot-balansçý esnafý, rot ve balans ücretlerinde tek fiyat uygulamasýna geçti. Otomobil, minibüs ve kamyon sahiplerine yolculukta hayati önem taþýyan rot ve balans ayarlarýna uzun zamandýr zam yapmayan sanayi esnafý, hem zam yaptý hem de tek fiyat uygulamasýna geçmeye karar verdi. Aþaðý Sanayi ve KSS'de faaliyet gösteren çok sayýda rot-balansçý esnafý ESOB'ta bir araya gelerek oy birliði ile tek fiyat uygulamasýna geçerken, toplantýya ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç baþkanlýk yaptý. Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Abdullah etin'in de hazýr bulunduðu toplantýda 1 yýl geçerli olmak üzere tek fiyat uygulamasýna geçen es- Rot ve balans snafý, tek fiyat uygulamasýna geçmeye karar verdi. Toplantýya Aþaðý Sanayi ve KSS'de faaliyet gösteren esnaf katýldý. naf, fiyat listelerinin re rot ve balans ayarý yagulamasýnda uzlaþma saðlarken, rot-balans onaylanmasýnýn hemen pacaklar. ayarýnýn dýþýnda lastik ardýndan iþyerlerine asatoplantýya katýlan sökme-takma, nitrogen caklarý fiyat listesine götüm esnaf tek fiyat uy- gazý, jant düzeltme, sibop, ön takým kontrol listesi çýkarma, far ayarý ve yama tamiri fiyatlarýnda da tek fiyat uygulamasýna geçme kararý aldý. Binek otomobillerle, minibüs ve kamyon fiyatlarýnda biraz da olsa fiyat farklarýnýn olacaðýný belirten esnaf, toplantýda ayrýca mesleðin sorunlarýný da görüþme fýrsatý buldu. Toplantýda konuþan ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, tüm esnafýn tek fiyat uygulamasýný kararlý bir þekilde uygulamasý durumunda esnafýn kazanacaðýný ifade ederken, fiyat tarifesine uyulduðu takdirde bu mesleði icra eden esnaflar arasýnda her zaman dostluk ve dayanýþma olacaðýný kaydetti. Önümüzdeki günlerde belirlenen fiyat tarifesinin tüm rot-balans iþiyle uðraþan esnafýn iþyerlerine asýlarak tek fiyat politikasýna geçileceðini belirten Kýlýç, tek fiyat uygulamasýnýn tüm esnafa hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ederek, bol kazanç diledi. Kuaförler, Güzellik ve Bakým Fuarý nda orumlu kuaför esnafý, Ankara'da Güzellik ve Bakým Fuarý'na katýldý. orumlu kuaför esnafý, Ankara'da Güzellik ve Bakým Fuarý'na katýldý. Geçtiðimiz hafta sonu 2. Uluslararasý Güzellik & Bakým Ürünleri, Cihazlarý & Teknikleri, Kozmetik Ürünleri, Parfümeri Ürünleri, Profesyonel Saç Ürünleri, Kuaför Ekipmanlarý, Mobilyalarý & Spa-WellnessFitness Ürünleri Fuarý'ný gezen bayan kuaför ve güzellik salonu iþletmecileri, fuarda yeni ürünler son trendler hakkýnda bilgi edindiler, saç ve cilt bakýmýnda yeni çýkan ürünleri yakýndan tanýdýlar. orum Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse nin de eþlik ettiði fuarda, alýþveriþ yapma imkâný da bulan bayan kuaför ve güzellik salonu iþletmecileri, fuardan dolu dolu dönmenin mutluluðunu yaþadýlar. Oda Baþkaný Mustafa Köse, birçok yeniliðe þahit olduklarý fuarda berber ve kuaför esnafýnýn da ufkunun açýldýðýný belirterek, bu tür fuar ve organizasyonlara katýlmaya devam edeceklerini orum Þubesi Emekliler Derneði dün Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Emekliler Derneðinden orum Valiliði'ne ziyaret E Ceren Kartan Ýpek Özüyaðlý mekliler Derneði orum Þubesi dün Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Emekliler Derneði Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu'na nezaket ve ileriki faaliyetlerini duyurmak için ziyarette bulunduklarýný belirtti. Kýnýklý, Ebiloðlu'ndan bir istirhamlarý olduðunu dile getirerek "Alaca yolunda Babaoðlu Köyü'ne bir rehabilitasyon merkezi projemiz var. Denize gitme fýrsatý olmayan emeklilerimiz hiç deðilse bu merkezde deniz sefasý yaþasýn is- Emekliler Derneði taleplerini dile getirdi. tiyoruz. Bu konuda desteðinizi bekliyoruz" dedi. Ýkinci bir isteklerinin ise Urfa'ya ya da Ürgüp'e bir gezi düzenlemek olduðunu aktaran Kýnýklý, gezi konusunda da destek talebinde bulundu. Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu da, Emekliler Derne- ði'nin çok dinamik ve çalýþkan bir dernek olduðunu ifade ederek, "Emekliler deyince ilk akla gelen yaþlý ve büyüklerimizdir. Toplumumuz ve bu millet için büyüklerimiz baþýmýzýn tacýdýr" dedi. Ebiloðlu, yaþlýlarýn tecrübe ve bilgi birikimlerine ihtiyaçlarý olduðunun altýný çize- rek, "Bizim iþbirliðine ve birlikte çalýþmaya ihtiyacýmýz var" diye konuþtu. Emekliler Derneði'nin yaptýðý ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ebiloðlu, kendisinin de Emekliler Derneðine ziyarette bulunacaðýný sözlerine ekledi. DÝSK'e baðlý Tüm Emekliler Sendikasý yöneticileri imza standý açtý. Emekli-Sen'den imza kampanyasý Fuarda yeni ürünler son trendler hakkýnda bilgi alýndý, saç ve cilt bakýmýnda yeni çýkan ürünleri tanýndý. Ýmar denetçileri geliyor evre ve Þehircilik Bakanlýðý, þehirlerdeki imara aykýrý yapýlaþmalarý önlemek için denetim timi kuruyor. Ýlk etapta 81 ildeki çevre ve þehircilik il müdürlüklerinden seçilecek alanýnda uzman personel, imar denetçisi olarak görev yapacak. Bu kiþilerin en az yýllýk tecrübeye sahip olmasý gerekiyor. Denetçilere verilecek özel kimlik kartlarýnýn þablonu hazýrlandý. Kartlarla sahaya çýkacak denetçiler hem vatandaþlardan gelen þikâyet ve ihbar hem de karþýlaþtýklarý imara aykýrý yerleþimler hakkýnda iþlem yapacak. Verecekleri rapor sonucu imara aykýrý olduðu tespit edilen yapýlar hemen yýkýlacak. evre ve Þehircilik Bakanlýðý imara aykýrý yapýlaþmalarý önlemek için denetim timi kuruyor. Alanýnda uzman personel, imar denetçisi olarak görev yapacak, ihtiyaca göre sayý artýrýlacak. Denetçiler yapý tatil tutanaðý tanzim edebilecek, mühürleme ve yýkým kararýna iliþkin rapor düzenleyebilecek. Belediyelerin yýkým yapmadýðý yahut göz yumduðu yerlerde, imara aykýrýlýk teþkil eden kesimlere doðrudan müdahale edilecek. Yetkililer, denetçilerin göreve baþlamasýyla kaçak yapýlara sýfýr tolerans konusunda baþlatýlan adýmýn somut sonuçlarýnýn daha fazla görülmeye baþlanacaðýna dikkat çekti. Kýsa süre içinde kimlik kartlarý daðýtýlacak denetçilere önce kaçak yapýlarla mücadeleye yönelik eðitim verilecek. Eðitimlerin ilki Kasým tarihleri arasýnda yapýlacak. Ýmar denetçileri, deðiþen koþullar ve teknolojik düzenlemeler çerçevesinde yýlda bir meslek içi eðitimden geçirilecek. Her ilde ihtiyaca göre imar denetçisi görev yapacak. Yeni statüdeki personeller imar polisi ya da zabýtasý þeklinde çalýþacak. Kaçak yapý tespitlerinde Alo 181 evre ve Þehircilik hattýna gelen þikayetler ve ihbarlar da dik- kate alýnacak. Denetçiler yapý tatil tutanaðý tanzim edebilecek, mühürleme ve yýkým kararýna iliþkin rapor düzenleyebilecek. Mevcut durumda belediyeler tarafýndan yapýlan imara aykýrýlýk denetimleri, yeterli uzman olmamasý sebebiyle uzmanlýk alanýna bakýlmadan teknik personel tarafýndan yapýlýyor. Yeterli donanýma sahip olmayan kiþilerce yapýlan denetimler nedeniyle iþlemlerin mahkemelerce iptaliyle karþý karþýya kalýnabiliyor. Bu tür sorunlarý önlemek için imar denetçileri ise yapýlacak denetimin konusuna uygun mesleklerden seçilecek. Mimari denetim, mimarlar tarafýndan, statik denetim inþaat mühendisleri tarafýndan, aplikasyon denetimi harita mühendisleri tarafýndan, plan denetimleri ise planýn grubuna uygun müelliflik karnesi olan meslek mensuplarý tarafýndan yapýlacak. Ýmar denetçiliði kapsamýnda, evre ve Þehircilik Bakanlýðý na önemli yetkiler verildi. Mekansal planlar, harita ve parselasyon planlarý, etüt ve projeler, yapý ruhsatý ve yapý kullanma izin belgeleri, enerji kimlik belgeleri gibi belgeler ile bu belgelere dayanýlarak inþa edilen yapýlar, bakanlýk tarafýndan doðrudan denetlenecek. Denetimlerde bu belgelerde aykýrýlýk tespit edilmesi halinde belediyeler gibi ilgililerce mevzuata aykýrýlýklarýn giderilerek kanuna uygun hale getirilmemesi durumunda bakanlýk, bu belgelerdeki aykýrýlýklar giderilerek mevzuata uygun hale getirilmesine yönelik deðiþiklik yapma ve onaylama iþlemi gerçekleþtirebilecek. Bununla birlikte denetimler sonucunda ruhsat ve eklerine aykýrý olduðu veya standartlara aykýrý yapý malzemesi kullanýldýðý tespit edilen yapýlar, süre verilerek ilgili idareye bildirilecek. Ýlgili idarelerce, verilen süre içinde yapý tatil tutanaðý tanzim edilmez ve yapý mühürlenmezse yapý tatil tutanaðý tanzim edilerek mühürlenecek ve gerektiðinde yýkým kararý alýnarak yýkýmýn valiliklerce gerçekleþtirilmesi saðlanacak. Ayrýca ilgililer hakkýnda da para cezalarý gibi idari müeyyideler uygulanabilecek.(zaman) D Ýpek Özüyaðlý Ceren Kartan ÝSK'e baðlý Tüm Emekliler Sendikasý (Emekli-Sen), 22 ve 26 yýllarýnda emeklilere yapýlan eksik ödemelerin mahkemelere gerek kalmadan yapýlmasý talebiyle imza kampanyasý düzenledi. Ýmza kampanyasý dün Eðitim-Sen orum Þubesi önünde düzenlenen basýn açýklamasýyla baþladý. Basýn açýklamasýna Emekli-Sen Þube Baþkaný Ömer Sözüdoðru ve bazý sendika üyeleri ile emekliler katýldý. Kampanya hakkýnda bilgiler veren Ömer Sözüdoðru, "Ýstatistikler, emeklilerin de içinde bulunduðu 12.5 milyon vatandaþýn yoksul olduðunu ortaya koyuyor. 11 milyon emekli ile dul ve yetimin ortalama maaþýnýn 1.1 TL olmasý nedeniyle emekliler açlýða ve yoksulluða mahkum ediliyor" dedi. Emeklilerin baþ tacý olduðunu ve onlarýn haklarýnýn ödenmeyeceðini, saðlýkta ve sosyal güvenlikte reform yapýldýðýný her yurttaþýn her hastaneye gidebildiðini, kiþi baþý geliri milli gelirin 1 bin dolarý aþtýðýný ve ülkemizin büyüdüðünü, Türkiye ekonomisinin dünyanýn 17.'nci büyük ekonomisi olduðu yönündeki açýklamalarýn gerçeði yansýtmadýðýný iddia eden Sözüdoðru, "Bu tür açýklamalarý her gün yandaþ, yazýlý basýn ve görsel medyada görmeniz mümkün" diye konuþtu. Sözüdoðru, "Tüm bu haksýzlýklara karþý çýkmak örgütlü güç olmakla mümkün" diyerek tüm emeklileri imza kampanyasýna destek vermeye davet etti. Basýn açýklamasýna Emekli-Sen Þube Baþkaný Ömer Sözüdoðru ve bazý sendika üyeleri ile emekliler katýldý.

10 1 SALI 5 KASIM 21 Meclis te bütçe maratonu baþladý Recep Mebet orum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Kasým Ayý Toplantýlarý dün baþladý. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda Ýl Özel Ýdaresi nin 214 mali yýlý teklif bütçesi görüþmelerine geçildi. Meclis Baþkaný Mustafa Eker in yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Yurdanur Özzehinli ve Recep Öztürk ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin deðerlendirilmesi ile devam eden toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile son buldu. Ýl Genel Meclisi Kasým Ayý Toplantýlarý dün baþladý. GÜNDEMÝ BAÞKAN BELÝRLEYECEK Kasým ayýnýn ilk oturumu olan toplantýda Ýl Genel Meclisi gündeminin belirlenmesi konusunda yetki, Meclis Baþkaný na verildi. Ýl Özel Ýdaresi nin 214 mali yýlý teklif bütçesi görüþmeleri baþladý. Ý Ahmet Tuna 21 yýlý Kasým ayý gündeminin Meclis in bilgisine sunulmasý ve gündem maddelerinin daðýlýmlarýnýn periyodik olarak belirlenmesi konusundaki yönetmelik gereði, Baþkan Mustafa Eker yapýlan oylama ile yetkili kýlýndý. Özel Ýdare Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü ile Encümen Müdürlüðü nün 214 mali yýlý bütçelerinin de görüþüldüðü toplantýda her iki müdürlüðün teklifleri yapýlan oylama ile deðerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edildi. Toplantýda ayrýca Alaca ilçesine baðlý Akçiçek Köyü ne ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespitindeki deðiþiklik ile Ýskilip ilçesine baðlý Karlýk Köyü yerleþme alaný ile ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat 1. da gerçekleþecek oturumla devam edecek. Tuna ve Erdem den Muharrem ayý mesajý l Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Tuna ve Haydar Erdem, Muharrem Ayý nedeniyle birer açýklama yaptý. Meclis toplantýsýnda gündem dýþý söz alan AK Parti Bayat Ýl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Tuna, Hicri Yýlbaþý ný tebrik ederek Muharrem Ayý nýn hayýrlara vesile olmasýný dile- di. Kerbela Hadisesi nin de Muharrem Ayý nda gerçekleþtiðini belirten CHP Mecitözü Ýl Genel Meclisi Üyesi Haydar Erdem ise Ýslâm tarihinin en acý tablolarý arasýnda yer alan hadisenin detaylarýný anlatarak Ehli Beyt in yaþadýðý sýkýntýlarý hüzünle andý. Ý Haydar Erdem Ý Mustafa Eker Mesut Ocaklý Kenan Genç Selahattin Kocabaþ Mecitözü Belediye Baþkanlýðý na aday olduðunu açýkladý. Dün gerçekleþen Meclis toplantýsýnda söz alan CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Uysal, yerel seçimler öncesi aday adaylýðýný açýklayan AK Partili isimleri tebrik ederek baþarýlar diledi. Arslan Türemiþ anjiyo oldu M Arslan Türemiþ illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Oðuzlar Ýl Genel Meclisi Üyesi Arslan Türemiþ geçirdiði kalp rahatsýzlýðý nedeniyle anji- yo oldu. Ýl Genel Meclisi nin dünki toplantýsýnda 2 gün izinli sayýlmasý kararlaþtýrýlan Arslan Türemiþ in saðlýk durumunun Özel Ýdare nin 214 bütçesi 47 milyon TL Recep Mebet l Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Özel Ýdare nin 214 Mali Yýlý teklif bütçesinin 47 milyon TL olduðunu açýkladý. Oy birliðiyle Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilen bütçenin detaylarýndan bahseden Mustafa Eker, 45 milyon TL si gider, 2 milyon TL si ise finansman Baþkan adayý Meclis üyeleri l Genel Meclisi Üyeleri nden 4 isim, 214 yýlýndaki Mahalli Ýdareler Seçimi nde Belediye Baþkaný seçilmek için aday adayý oldu. Meclis Baþkaný Mustafa Eker, AK Parti den orum Belediye Baþkanlýðý na adaylýðýný açýklarken AK Partili Ýl Genel Meclis Üyeleri nden Mesut Ocaklý Boðazkale den, Kenan Genç Uðurludað dan, Selahattin Kocabaþ ise Planlanan bütçe ile Özel Ýdare nin yeni sezonda da en iyi þekilde hizmet üretmesi hedefleniyor. iyi olduðunu belirten Meclis Baþkaný Mustafa Eker, MHP li üyeye acil þifalar diledi. bütçesi olarak belirlenen teklif taslaðýnýn Meclis te yapýlacak görüþmeler neticesinde þekilleneceðini kaydetti. Toplantýnýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada bütçe görüþmelerinin amacýndan bahseden Eker, hizmet üretmek için mali gücün büyük önem taþýdýðýna iþaret etti. Bütçe rakamlarýnýn iyi bir þekilde planlanmasý gerektiðini vurgulayan Eker, hizmetlerin planlanan bütçeye göre hayata geçeceðini Bütçe görüþmelerinin verimli geçmesini dileyen Eker, Özel Ýdare nin yeni sezonda da en iyi þekilde hizmet üretmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi. Ýki müdürlükten ödenek talebi Ö zel Ýdare Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü ile Encümen Müdürlüðü nün 214 mali yýlý bütçe teklifleri dün Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda gündeme geldi. Toplantýda iki ayrý müdürlüðün ödenek talepleri görüþüldü. Toplantýda ilk olarak kürsüye gelen Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürü Abdullah Tokgöz, toplamda 1 bin TL lik bütçeye ihtiyaçlarýnýn olduðunu açýkladý. Sarmaþa mevkiindeki hobi evlerinin yýkýmýndan dolayý yoðunlaþan mahkeme masraflarý için 2 bin TL, ihale Abdullah Tokgöz ilanlarý için bin TL, harita alýmlarý için 1 bin TL, ve diðer hizmet alýmlarý için ise 1 bin TL ödenek talep eden Abdullah Tokgöz, yýl sonu itibariyle 4 köyün yerleþik alan civar tespitinin tamamlanacaðýný Tokgöz, 214 yýlý sonu itibariyle toplam 72 köyden yerleþik alan civar tespiti yapýlmayan yerin Sefa Kýr kalmayacaðýný sözlerine ekledi. ENCÜMEN ÝN ÝHTÝYACI 1 MÝLYON BÝN TL Ýl Özel Ýdaresi Encümen Müdür Vekili Sefa Kýr ise 1 milyon bin TL lik bütçeye ihtiyaçlarýnýn olduðunu kaydetti. Ödenek cetvelinin detaylarýndan bahseden Sefa Kýr, 587 bin 5 TL si Ýl Genel Meclisi Üyeleri, 4 bin TL si ise ek çalýþma karþýlýðý için olmak üzere toplam personel giderleri tahmininin 987 bin 5 TL olduðunu Kýr, sosyal güvenlik primi ödemeleri için 15 bin TL, baský ve cilt giderleri için 5 TL, yurt içi geçici görev yolluklarý için 17 bin TL, kurs ve eðitim giderleri için ise 1 bin TL ödenek talep etti. Meclis te gündeme gelen bütçe teklifleri yapýlan oylamanýn ardýndan oybirliðiyle Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edildi.

11 SALI 5 KASIM Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu kuruluyor Konfederasyon için imzalar atýldý T Recep Mebet ürkiye Gazeteciler Konfederasyonu nun temeli Ordu da atýldý Türkiye genelinde yaklaþýk 7 Gazeteci Cemiyetleri nin oluþturduðu Türkiye Gazeteciler Platformu, konfederasyona dönüþüyor. Konfederasyon için imzalar Ordu da atýldý. Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti nin organize ettiði Türk Basýný Ordu Buluþmasý, Türkiye Gazeteciler Platformu oluþturan Federasyon ve Cemiyet Baþkanlarýný bir araya getirdi. Geçtiðimiz günlerde Ordu Belde Otel de gerçekleþen toplantýya Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Mevlüt Yeni, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Turgut Özdemir, Doðu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Feridun Fazýl Özsoy ve Ýç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Adem Alemdar ile Basýn Ýlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, Türkiye Gazeteciler Platformu Genel Koordinatörü Sefa Özdemir ve Türkiye nin deðiþik illerinden gelen Gazeteciler Cemiyetleri nin baþkanlarý katýldý. orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen in de katýldýðý toplantýda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu nun kuruluþu ile ilgili önemli kararlar alýndý. Federasyon baþkanlarý, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu için imzalarý attý. için imzalar da atýldý. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu nun oluþturacak 5 federasyonun genel baþkanlarý kuruluþ dilekçe ve evraklarýný Türkiye Gazeteciler Platformu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý ya sundular. Kolaylý yaptýðý konuþmada Konfederasyon için imzalarý bugün Ordu da attýk. Türkiye ye, meslek camiamýza hayýrlý olsun. Kuruluþu da 1 Ocak 214 alýþan Gazeteciler Günü nde Ankara da ilan edeceðiz diye konuþtu. Þevket Erzen, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Baþkan Yardýmcýlýðý görevine seçildi. Hattuþa, Dünya Mirasý kitabýnda ORDU NUN TARÝHÝ ve TURÝSTÝK YERLERÝNÝ GEZDÝLER Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti nin ödül törenine Ertuðrul Günay da katýldý. Ýlk gün Ordu Valisi Kenan iftçi ile Belediye Baþkaný Seyit Torun u ziyaret eden Federasyon ve Cemiyet Baþkanlarý, Türkiye de deniz üzerine yapýlan ilk havaalaný olan Ordu-Giresun ortak havaalaný inþaatý ile Ordu nun tarihi ve turistik yerlerini gezme imkaný buldular. Baþkanlar teleferikle Boztepe ye çýkarak Belediye Baþkaný Torun ve Vali iftçi nin Mado da verdiði yemeðe katýldýlar. D ünya Mirasý adlý kitap Alfa Yayýnlarý ndan çýktý. UNESCO Dünya Kültür Mirasý listesindeki sit alanlarýný bir araya getiren kitapta orum dan Hattuþa örenyeri de yer aldý. Aksiyon Dergisi nden Murat Tokay ýn haberinde kitapla ilgili þu bilgilere yer verildi: DÜNYA MÝRASI KÝTAPTA TOPLANDI Ahmet - Fethi Yýldýrým ýn ÖDÜL TÖRENÝNE KATILDILAR Konuk gazeteciler Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti nin düzenlediði 21 Basýn Ödülleri Yarýþmasý nýn ödül töreninde de bulundular. Törene Kültür ve Turizm eski Bakaný Ýzmir Milletvekili Ertuðrul Günay ile Vali Kenan iftçi, Ordu Milletvekili Toplantý için Ordu da buluþan Cemiyet Baþkanlarý þehrin tarihi ve kültürel mekanlarýný gezdi. Ýdris Yýldýz, Belediye Baþkaný Seyit Torun, protokol mensuplarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkan ve yöneticileri ile basýn mensuplarý ve aileleri katýldý. KONFEDERASYON ÝÝN ÝMZALAR ATILDI gün süren toplantýda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Park halindeki otomobile çarpan traktör sürücüsü kaçtý U Ýnsanlýk öldü mü? Recep Mebet lukavak Mahallesi Varinli Caddesi üzerine park edilen bir otomobile dün traktör çarptý. Yaþanan kazada otomobilde maddi hasar oluþurken traktör sürücüsü kayýplara karýþtý. Kazanýn þokunu atlattýktan sonra bir süre çarptýðý aracý inceleyen traktör sürücüsü, çevre sakinlerinin uyarýlarýna raðmen hýzla olay yerinden uzaklaþtý. ift römork taþýyan traktörün neden olduðu kazanýn ardýndan sürücünün olay yerinden kaçtýðýný öðrenen maðdur araç sahibi ise, Ýnsanlýk öldü mü? diye sordu. Emniyet Müdürlüðü Trafik Þube Müdürlüðü ekipleri, kaza ile ilgili soruþturma baþlattý. Maðdur araç sahibi, Ýnsanlýk öldü mü? diye sordu. Dünya Mirasý çýktý. Türkçe ye çevirdiði kitap, Olaðanüstü Yerlerin ok Satan Rehberi diye sunulmuþ. Dünya Mirasý adýný taþýyan çalýþmayý bir ansiklopedi ya da gezi rehberi kabul edebiliriz. UNESCO nun Dünya Mirasý Sit Alanlarý A dan Z ye bir kitapta toplanmýþ. 888 sayfalýk kitapta 65 den fazla fotoðrafa, 96 sit alanýnýn tek tek açýklamasýna ve haritalarýna yer veriliyor. Bugün 157 ülkeden 962 sit alaný Dünya Mirasý listesine dâhil. Kitapta Türkiye þu baþlýklarda yer alýyor: Truva Sit Alaný, Safranbolu, Kapadokya, Divriði Ulu Camii, Hattuþa, Pamukkale, Ýstanbul, Nemrut Daðý, atalhöyük, Selimiye Camii. Kitabýn önsözünde Dünya Mirasý nýn güncellenmiþ bu baskýsýnýn UNESCO nun her gün ve herkesin yararýna korumaya çalýþtýðý gezegenimizin kültürel ve biyolojik çeþitliliðini okurun daha iyi anlamasýný saðlayacaðýna eminiz deniyor. Kitapta orum dan Hattuþa örenyeri de yer aldý. Keskin ve Aydoðan Aileleri nin mutlu günü Dicle ile Sefa dan evlilik yolunda ilk adým U luslararasý Ýliþkiler ve Dýþ Ticaret Uzmaný Dicle Keskin, evlilik yolunda ilk adýmý atarak Aydoðanlar Otomotiv sahiplerinden Sefa Aydoðan la niþanlandý. Haným-Abdullah Keskin çiftinin kýzý Dicle ile Zübeyde-Mustafa Aydoðan çiftinin oðlu Sefa, hayatlarýný birleþtirme kararý alarak niþanlandý. Geçtiðimiz Cumartesi günü Ýnci Restoran da düzenlenen niþan törenine Keskin ve Aydoðan Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. eþitli ikram ve eðlencelerin yer aldýðý törende genç çiftin ni- þan yüzüklerini orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü taktý. HAKÝMÝYET, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler. Genç çiftin niþan yüzüklerini orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü taktý.

12 12 SALI 5 KASIM 21 Saatçi, hicri yeni yýlý kutladý M emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen orum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yeni hicri yýlla ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, Peygamber Efendimiz Muhammed (s.a.v) in Mekke den Medine ye hicret ediþinin 144. yýl dönümünü idrak ediyoruz. MemurSen ailesi olarak Ýslâm âlemi ve tüm insanlýk için barýþ, huzur, mutluluk ve bereket dolu bir yýl olmasý diliyoruz. dedi. Hicri takvimle ilgili açýklamalarda bulunan Saatçi, Miladi takvime göre, 622 yýlýnda Hz. Muhammed (s.a.v) ve çevresindeki Müslümanlara, Mekke de eza ve cefanýn artarak hayat hakký tanýnmamasý üzerine Medine ye hicret etmesi Ýslam tarihi içinde önemli bir yere sahiptir ve hicri yýlbaþý olarak kutlanýr. Resûl-i Ekrem Efendimizin Mekke den Medine ye hicreti, tarihte Müslümanlar için bir milat ve dönüm noktasý olmuþtur. Hicretle birlikte Müslümanlar hem bireysel hem de toplumsal anlamda yeni bir baþlangýç yapmýþlardýr. diye konuþtu. Hicretle ilgili Medine de yeni bir toplum inþa edildiðine deðinen Saatçi, Hicret vasýtasýyla Ýslâm, diðer toplumlara ulaþmýþ, Hicretin neticesinde Hz. Peygamber, adalete ve ahlaka dayalý yeni bir toplum inþa etmiþtir. Medine de inþa edilen bu örnek toplum modeli kýsa zamanda etrafa yayýlmýþ ve Mekke nin fethiyle taçlanmýþtýr. Sevgili Peygamberimiz, hicretin ardýndan Yesrib de farklý kesimlerle görüþerek toplumsal bir sözleþme gerçekleþtirmiþ, böylece barýþ ve huzur içerisinde bir arada yaþanan yeni bir þehir olarak Yesrip, Medine ye dönüþmüþ ve Ýslam Medeniyetinin nüvesi teþkil etmiþtir. Bu nüveden bütün insanlýðý aydýnlatan bir medeniyet doðmuþtur. Ýþte Ýslâm kültür ve medeniyeti açýsýndan bir dönüm noktasý olmasý sebebiyle hicretin gerçekleþtiði tarih, Hz. Ömer in halifeliði döneminde Hz. Ali nin teklifiyle, hicrî takvimin baþlangýcý kabul edilmiþtir. dedi. Sevgili Peygamberimizin hicreti, Mekke deki zorluk ve sýkýntýlardan rahatlýk ve kolaylýða bir kaçýþ deðildir. diyen Saatçi, konuþmasýný þöyle sürdürdü; Hicret hiçbir zaman böyle anlaþýlmamalýdýr. Hicret, yeni bir imkân, yeni bir mekân, yeni bir medeniyet merkezi, Medine arayýþýdýr. Hicret, muhacirlere ensar arayýþýdýr. Hicret müminler için sadece maddi olarak bir yerden bir yere göç etmeyi deðil, hicret ayný zamanda günahlardan, her türlü kötülüklerden ve zulümden arýnarak, hayra, iyiliklere ve rahmete göç etmeyi de temsil eder. Hicret, ister yaþadýðý yeri, ister günahlarý ve kötülükleri terk etmek; isterse ahirete göç etmek anlamýnda olsun kýyamete kadar sürecek bir olgudur. Ne mutlu bugün hicretini hakka, hakikate, adalete, hayýr ve iyiliðe doðru yapanlara Ne mutlu bugün muhacirlere ensar olabilenlere Memur-Sen ailesi olarak tüm Ýslam aleminin hicri yýlbaþýný tebrik eder, hicretin týpký 14 asýr önce hüzünleri ortadan kaldýrýp daveti ümmete dönüþtürdüðü gibi bugün de tüm insanlýða yeniden hayat vermesi, hicrî 145 senesinin ülkemiz, milletimiz, gönül coðrafyamýz, Ýslâm âlemi ve tüm insanlýk için barýþ, huzur, mutluluk ve bereket dolu bir yýl olmasý diliyoruz. Tümör sempozyumuna katýlým O ndokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp Fakültesi Mavi Salon'da Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümör (GEP NET) sempozyumu düzenlendi. Sempozyumun açýlýþ konuþmasýný yapan Ondokuz Mayýs Üniversitesi Endokrinoloji bilim dalýndan Prof. Dr. Ramis olak, Gastroenteropankreatik Nöroendokrin tümörler (GEP NET) nadir olmalarýna karþýn giderek daha sýk olarak taný konulan ve tedavi edilebilen patolojilerdir. Genel gastrointestinal semptomlarýn yaný sýra özgün ve geniþ spektrumlu klinik tablolara yol açabilen hastalýklardýr. Temel bilgiler, klinik özellikler, laboratuvar bulgular, patolojik taný, radyolojik ve nükleer taný yöntemleri medikal ve cerrahi tedavi giriþimsel radyoloji ve radyonükleid tedavi yöntemleri ile mul- tidispliner olarak takip edilmesi gereken hastalýklardýr. Bu hastalýk grubu ülkemizde genellikle ünitelerde bir birinden baðýmsýz olarak takip edilmekte ve bu da taný ve tedavi de aksamalara yol açmaktadýr. Bu nedenle uzun dönem düzenli takipleri sürdürülememektedir. Bu gerçekten hareketle yaklaþýk bir yýl kadar önce endokrinoloji, gastroenteroloji onkoloji, genel cerrahi, patoloji, nükleer týp, radyoloji bilim dallarýnýn deðerli hocalarý- Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp Fakültesi nde Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümör (GEP NET) sempozyumu düzenlendi. nýn katýlýmýyla Nöreonulusal bazda önemli topsayýsýnda belirgin bir ardokrin Tümör Konseyi lantýlardan birisidir detýþ dikkati çekmektedir. oluþturuldu. Yaklaþýk bir di. Bu gerçekten yola çýkayýldýr düzenli bir þekilde rak hem bölgemizde nötoplantýda; Samnöroendokrin konsey roendokrin tümör farsun, Trabzon, Ordu, yapýlmaktadýr. Bu katýkýndalýðýnýn artýrýlmasý, Amasya, Tokat, orum lým ve ciddiyetle ulusal hem de konu ile ilgili illerinden iç hastalýklarý, bazda yapýlan bir kaç bilgi ve deneyimlerin endokronoloji, gastroennömendokrin konseylerpaylaþýlmasý amacýyla teroloji, onkoloji, genel den birini oluþturmaktaböyle bir toplantýnýn yacerrahi patoloji radyolodýr. Bu konseyin belki pýlmasýna karar verildi. ji ve nükleer týp uzmanfarkýndalýðý arttýrmasýna Bugün yapmakta oldularýndan oluþan geniþ bir baðlý olarak bir yýl içeriðumuz toplantý konu itisinde nörüendokrin tübariyle bölgemizde ilk, katýlýmcý kitlesi yer alkapsam itibariyle de mör tanýsý konan hasta dý.(ýha) Sonbahar fotoðraflarda orum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu üyeleri, Ayarýk Baðlarý nda Sonbahar da deðiþen doðayý fotoðrafladý. Cumartesi ve Pazar günü iki ayrý grupta eðitim verilen fotoðraf kursu, orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi tarafýndan destekleniyor. Sanat eðitimcisi Altan Özeskici tarafýndan verilen fotoðraf kursu, toplam altý ay devam edecek. Sanatsal ve görsel estetik, görsel kompozisyon, estetik oran-orantý, fotoðraf çekiminde diyafram ve örtücü ayarlar, fotoðrafýn kullaným alanlarý, fotoðraf çekimlerinde dikkat edilecek kurallar, sayýsal (dijital) fotoðrafçýlýk çerçevesinde olan fotoðraf kursu, bir hafta teorik, bir hafta da uygulama olarak veriliyor. Kurs sonunda çekilen fotoðraflardan sergi açýlacak ve Halk Eðitim tarafýndan fotoðrafçýlýk kurs belgesi verilecek. Ayarýk Baðlarý nda Sonbahar da deðiþen doðayý fotoðrafladýlar. Hükümlülere kan ve organ baðýþý konferansý Kurs sonunda çekilen fotoðraflardan sergi açýlacak ve Halk Eðitim tarafýndan fotoðrafçýlýk kurs belgesi verilecek. Enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Alaca, Sungurlu ve Boðazkale de bir günlük enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, yarýn saatleri arasýnda TEÝAÞ tarafýndan Alaca TM 154 kv hatta yapýlacak olan çalýþmadan dolayý Alaca TM ve Sungurlu TM nin belirtilen saatler arasýnda devre dýþý kalacak olmasý nedeniyle Alaca ilçesi kýrsalýnda, Sungurlu ilçesi kýrsalýnda ve Boðazkale ilçesinin tamamýna programlý olarak elektrik verilemeyecek. orum Denetimli Serbestlik Müdürlüðü, Kýzýlay Baþkanlýðý iþbirliði ile denetim altýnda bulunan hükümlülere kan ve organ baðýþý konularýnda konferans düzenleyecek. Konferans, bugün saat 1. da orum Belediyesi Turgut Özal Ýþ Merkezi konferans salonunda gerçekleþecek. Bir Þey Deðildir adlý tiyatro eseri, geçtiðimiz Perþembe gecesi prömiyer Devlet Tiyatrosu Feraicizade Sahnesi nde yapýldý Aþk Bir Þey Deðildir e prömiyer orumlu hemþehrimiz yazar ve tiyatro oyuncusu Þahin Örgel in yazdýðý Aþk Bir Þey Deðildir adlý tiyatro eseri, geçtiðimiz Perþembe gecesi prömiyer Devlet Tiyatrosu Feraicizade Sahnesi nde yapýldý. Yapýlan açýklamaya göre, izleyicilerin büyük ilgi gösterdiði oyunda ayný zamanda oyunun rejisörü de olan Ali Volkan etikaya ve sanatçý eþi Ece Þarman etinkaya baþ döndürücü bir performans sergileyerek dakikalarca ayakta alkýþlandýlar. Yazdýðý oyunlarla büyük baþarý elde eden Örgel'in de hazýr bulunduðu prömiyer Oyun, izleyicilerden büyük ilgi gördü. sonrasý yazarýn yeni oyunu da seyircilerden yine gönül okþayýcý gururlandýran övgüler aldý. Þahin Örgel'in Bursa Prömiyeri gezisinde konaklama katkýsý ise orum Gazeteciler Cemiyeti ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti nden geldi. Ayrýca Örgel'i Bursa orumlular Derneði Yöneticileri de yalnýz býrakmadý. Prömiyerden sonraki gün Dernek Baþkan Yardýmcýsý Veysel Topaloðlu, Ör- gel i Bursa da bir tarih ve kültür gezisine çýkardý. Aþk Bir þey Deðildir in ayný zamanda turne oyunu olarak tüm yurtta sahne almasý bekleniyor. Proje çalýþmalarý hýzla baþladý A laca Ziraat Odasý nda kadýn çiftçilerin eðitimi ve süt iþleme tesisi proje çalýþmalarý devam ediyor. Alaca Ziraat Odasý olarak hiç durmadan çiftçiler için çalýþtýklarýný ve çiftçilerin yararýna olan her türlü konuda yenilikler getirdiklerini söyleyen Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz Oda nýn çalýþmalarý ile ilgili bir takým açýklamalarda da bulundu. Ziraat Odasý olarak yaklaþýk 8-9 aydýr çalýþmalarýný yürüttükleri Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) nýn projesinin olumlu sonuç aldýðýný ve proje çalýþmalarýnýn hýzla baþladýðýný söyleyen Yýlmaz, OKA dan geçen Kadýn iftçilerin Eðitimi ve Süt Toplama Tesisi Projesi sonucunda çiftçilerimizden alýnan sütler çeþitli þekillerde deðerlendirilecek. Toplanacak olan sütler Ziraat Odasý bünyesinde kurulacak tesiste peynir, yoðurt, tereyaðý gibi süt ürünlerine dönüþtürülerek pazara sunulacak. dedi. Proje kapsamýnda tesisin açýlacaðý mekanýn tadilat iþlerinin de devam ettiðini kaydeden Yýlmaz, Tesiste gerekli alet ekipman ve makinelerin kurulumu hýzla tamamlanmaktadýr. Proje kapsamýnda alýnan makine parký þu þekildedir: Elektrikli piþirme kazaný, cidarlý soðutma mayalama kazaný, süt nakil pompasý, tereyaðý yoðurma makinesi, tereyaðý form ve gramajlama makinesi, sýcak hava evapareyi, panel oda çarpma kapýlý, soðutma cihazý, araç üstü süt nakil tanký, süt depolama tanký, yoðurt dolum ku- Alaca Ziraat Odasý nda kadýn çiftçilerin eðitimi ve süt iþleme tesisi proje çalýþmalarý devam ediyor. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz Oda nýn çalýþmalarý ile ilgili bir takým açýklamalarda da bulundu. lesi, ön dolum teknesi, yoðurt mayalama ve taþýma arabasý ve tereyaðý taþýma arabasý. Tarým Danýþmaný sisteminde kayýtlara devam Tarým Danýþmanlýðý sistemi kapsamýnda köy köy dolaþarak çiftçilerimize bu sistemi anlatýyoruz ve arzu edenleri kayýt ediyoruz. iftçi kayýt sistemine kayýtlý kuru tarla olarak 1 dekar ve üzeri tarlasý olan bütün çiftçilerimiz danýþmanlýk hizmetinden yararlanabilmektedir. Her çiftçimizin bir danýþmaný olacak ve bu danýþmanlarýmýz zaman zaman çiftçilerimize ziyaretlerde bulunarak her türlü sorunlarýna çözüm bulacaklar. Danýþman veteriner hekimlerimiz köy köy gezerek hayvaný olan üreticilerimizin sorunlarýný çözmeye çalýþacaklar. Ayrýca bu sisteme üye olan çiftçilerimize Ziraat Odasý nýn bir hizmeti olarak, toprak analizleri % 5 indirimli yapýlacak, böylece çiftçimiz toprak analizini indirimli yaptýrdýðý gibi toprak analiz desteklemesinden de yararlanacak. Bu sene için yapýlacak olan toprak analizleri de bir an önce yaptýrýlmasý çiftçilerimi- zin menfaatine olacaktýr. Ayrýca doðrudan gelir destekleme dosyalarý Ziraat Odasý nda ücretsiz olarak doldurulacak, fotokopi iþlemleri de odada ücretsiz olarak yapýlacak. Biz bu çalýþmalarý yaparken sadece çiftçilerimizin kuruluþu olan Ziraat Odasý ný kalkýndýrma, daha ileriye götürme ve çiftçilerimize hizmet eden bir kurum haline getirmeyi amaçladýk. Tabi bunu bütün Yönetim Kurulu arkadaþlarým, delegelerimiz, deðerli köy muhtarlarý, deðerli millet vekillerimiz ve deðerli çiftçilerimizin destekleri ile baþarýyoruz. diye konuþtu.

13 SALI 5 KASIM 21 1 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 2 Muharrem: 145 Hicri Þemsi:192 Rûmi:2 Teþrin-i Evvel 1429 Hýzýr: KASIM Gýybet, insanýn sevabýný ve iyi amellerini, ateþin kuru odunu yaktýðý gibi yakar. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK 4.4 GÜNEÞ 6.8 ÖÐLE 11.1 ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI 18.2 ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 15 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 11 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 22 orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye VEFAT EDENLER 1- Ertuðrul Köyü' nden gelme, Ýsmail, Hakký, Þakir ve Þükrü GÜNEY' in babasý; Ýbrahim GÜNEY. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hürriyet gazetesinin tertiplediði KENTLER- LE BULUÞMALAR BALIKESÝR toplantýsýnda Balýkesir Ticaret Odasý Baþkaný Fahri Ermiþler yaptýðý konuþmada MARKA KENT OLMA konusunda önemli açýklamalar yapmýþtýr ve bunlar 29 Ekim 21 tarihli Hürriyet gazetesinde yer almýþtýr. Aþaðýda önemli baþlýklarýný ve sonucunu özetlediðim bu konuþmanýn MARKA KENT OL- MAK ÝSTEYEN ORUM A da faydalý olacaðýný düþünüyorum ve ümit ediyorum. *ÞEHÝRLER DEÐÝÞEBÝLÝYOR: - Newyork, Dubai ve Paris gibi þehirler marka kent olmayý baþararak isimlerini dünyaya duyurdular. Ülkemizde ise günümüz þartlarýnda bazý þehirler küçülüyor. Bazý þehirler büyüyor. Bazý þehirler fakirleþiyor, bazý þehirler zenginleþiyor. Buradan anlaþýlýyor ki sadece ürünler deðil, insanlar, kitaplar filimler, ülkeler gibi kentlerde markalaþabiliyor. - Ürünler gibi kentlerinde cazibesi varsa marka deðeri ve dolayýsýyla taliplisi artýyor. Dolayýsýyla marka deðeri yüksek bir üründen bahsediyorsak, marka deðeri yüksek bir kentten de bahsedebiliriz. Günümüzde görülmesi gereken kentler listemiz var. - Marka kent olmak bir-iki projeyle ve birkaç yýlda baþarýlacak bir þey deðil. Öncelikle marka kent olmak isteyen her kent kendine en az on yýllýk bir yol haritasý koymak zorunda. Bunun farkýndayýz ve yol haritamýz hazýr. - Marka kent olmak için uzun soluklu planlama ve uygulama ile istenen sonuçlara ulaþýlabileceðini söylemek gerek. *1 YILLIK BÝR KAVRAM: - Marka kent yeni hayatýmýza giren bir kavram. - Son on yýlýn kavramý: Markalaþmýþ kentleri ifade ediyor. Herkesin gitmek ve görmek istediði Kentler. Okumak, yerleþmek, belki de yatýrým yapýlacak kentleri ifade ediyor. - Marka kent kendine turist, tüccar, yatýrýmcý, öðrenci ve Marka kent olmak! Prof. Dr. Ahmet Samsunlu göçmen çekebilen kentler. Kentine geçici veya kalýcý gelenlere iyi hizmet sunabilen kentler. - Marka kent dýþa açýlmayý bilen kenttir. - Marka kent davetkardýr. - Marka kent misafirperverdir. - Marka kent ilginçtir - Marka kent sosyaldir, eðlencelidir. - Fakat marka kent ile turistik yeri karýþtýrmamak gerekiyor. Marmaris Muðla yý marka kent yapmýyor. Pamukkale Denizli yi,kapadokya Nevþehir i marka kent yapmýyor. *YÖNETÝLER ÖNEMLÝ: - Bir kenti markalaþtýrmak için kentin etkin yöneticilerinin katkýsýna ihtiyaç vardýr. - Onlar kentin markalaþmasý yolunda irade ve kararlýlýk göstermez ise, markalaþma çalýþmalarý sonuca ulaþmaz. - Kentin ileri gelenleri ve kentin önemli kuruluþlarýnýn liderleri kendilerini bir marka yöneticileri gibi görmeleri gerekir. *SONU: Coðrafi olarak avantaja sahip her þehir kendi kaynaklarý ile büyüyebilir. Düzenli olarak nüfusu, kiþi baþý gelir artabilir. Kentsel dönüþümünü saðlayabilir. Pýrýl pýrýl sokaklarý, harika çalýþan kamu kuruluþlarý, þehrine aþýk hemþerileri olabilir. Milyonluk þehir olabilir, ama bu onu markalaþtýrmaya yetmez. Ne kadar büyük ve geliþmiþ olursa olsun, dýþarýdan yatýrýmcý, alýcý ve turist çekemiyorsa o kent için markalaþmýþ diyemeyiz. Kendimize öncelikle þu sorularý sormalýyýz. Kentimizde yabancýlarý aðýrlamak istiyor muyuz? Yabancýlarý kabullenebilecek miyiz? Baþka kültürlerden yetiþmiþ insanlarla komþu olabilecek miyiz? Ýstanbul, Kasým 21 Doðalgaz kullananlarýn bilmesi gereken hususlar 26) Apartmanlarýn doðalgaz ana vanasýnýn yeri akþam komþuya oturmaya giderken son bir defa mutfaða bakýp olumsuzluk yaratabilecek bir þey var mý diye herkes tarafýndan bilinmelidir.dolabýnýn üstüne ''187 ORUMGAZ'' yazýlmalýdýr. Oradaki vana kesinlikle akýl edemiyor. Neticede aile gezmeden akþam sökülmemelidir. Bazý yöneticilerin çocuklar oynar 'de evlerine geliyor. Baba dairenin dýþ kapýsýný açarken kaygýsýyla o vanalarý söktüðünü verdiðim seminerlerde öðretmenlerimiz-den duyuyoruz. ok büyük koþuyor. Mutfak karanlýk olduðu için, ne yanmýþ diye yanýk kokusu hissediyor. Hemen kapýyý açýp mutfaða bir tehlikedir. rahat görebilmek adýna direk elektrik düðmesine basýyor Elektrik düðmesinden çýkan küçük bir kývýlcým Þehrin giriþinde ve apartmanlarýn giriþinde olasý depremlerde veya güvenlik amacýyla otomatik olan mutfaktaki sýkýþmýþ gazý patlatýyor. Netice mi? Baba gazý kesecek olan vanalar vardýr. Ancak borularda kalan gaz tehlike yaratabilecektir.bu nedenle daire giyor. Mahir ODABAÞI ölüyor, çocuk aðýr yaralanýyor. Dairenin bir tarafý çökü- Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný riþlerindeki vanalar önem arz etmektedir. Hatta ihtiyaç halinde çocuklarýn bu vanalara ulaþmasýný saðla- eðitimlerde in'in nüfusundan, Yunanistan'ýn gelir kay- Ne acýdýr ki, biz o babaya okullarda verdiðimiz yacak tedbirler düþünülmeli. Daha doðrusu çocuklarýmýzla elektrik sigortalarýný, su vanalarýný, doðalgaz vanalarýný yanýk, gaz kokusu vs. hissedildiðinde sakýn ha ELEKTRÝK DÜÐnaklarýna kadar onlarca bilgiyi öðretmeye çalýþýrken acil kapatma tatbikatlarý yapýlmalýdýr. Acil durumda bir çok çocuk MELERÝNE BASMA demeyi öðretememiþiz. Bunun bedelini canýyla, malýyla ödemek zorunda kalmýþ..! buralara ulaþamaz veya panikle sandalye almak aklýna gelmez. Doðalgaz kullanýmýndaki bilgi eksikliðinin nelere maal olabileceðini gösteren iki - üç tane yaþanan üzücü olayý sizlerle paylaþ- hazmettikleridir. Ýnsanlarý zengin kýlan kazandýklarý deðil, muhafa- Þunu unutmayalým ki; ''Ýnsanlarý güçlü kýlan yedikleri deðil mak istiyorum. za ettikleridir. Ýnsanlarý bilgili kýlan diplomalarý, sertifikalarý, ehliyetleri deðil, ihtiyaç halinde doðru uyguladýklarýdýr.'' * Ýstanbul'da öðrenciler apartmanýn 7'nci katýnda ikamet ediyorlar. Mutfaktaki ocaða süt koyuyorlar. Ancak ders çalýþmaya YEDEÐÝ OLMAYAN TEK ÞEY CANDIR. BÝZÝM ÝÝN EN baþlayýnca koyduklarý sütü unutuyorlar. Süt taþýp ocaðý söndürüyor. Hiçbir þeyden haberi olmayan arkadaþlarýndan bir tanesi LÜTFEN; SÝVÝL SAVUNMACILARIN UYARILARINI BÜYÜK DEÐER ÝNSANDIR apartmana yanlarýna geliyor. Ve kapýnýn ziline basýyor. Zilin çalmasýyla beraber mutfakta sýkýþan gaz patlýyor, can kaybý olmuyor CÝDDÝYE ALINIZ * ama apartman dairesine büyük zayiat veriyor. Demin eski bir dost gördüm * 29 yýlýnýn baþýnda Ankara'da 7 tane üniversite öðrencisi doðalgaz zehirlenmesin-den hayatýný kaybetmiþti. Apartmanda ortak baca kullanýlýyordu. Dedi: Aleyküm selam DEDÝM: Selamün aleyküm Özellikle doðalgaz ve ortak baca kullanýlmasý durumunda DEDÝM: Nasýlsýn, iyi misin? apartmanda herkesin daha hassas olmasý gerekmektedir. Yani ''Ben Dedi: Sürünüyoruz iþte memuriyette sadece beni düþünürüm demek yerine, ben benimle beraber tüm komþularý da düþünmek zorundayým. Onlarýn bilgisizliðinin, tedbirsizliðin faturasý bana da çýkabilir. ünkü hepimiz ayný çatý altýn- DEDÝM: Senin süründüðün memuriyete ulaþamadý, kaç kiþi istedi de da ikamet ediyoruz.'' Düþüncesine sahip olmalýyýz. Ayrýca; ortak Sende kendinden aþaðýda olana bak, mutlu olmak istiyorsan bacada doðalgaz ihbarý yapýldýðýnda sadece ihbar yapýlan dairenin bir nebze deðil, tüm daire sakinlerin haberdar edilmesi veya gerektiðinde tesisatlarýnýn kontrol edilmesi önem arz etmektedir. diyetizce Dedi: Haklýsýn (tövbe, tövbe) laf olsun diye konuþuyoruz cid- * Bizler genellikle LPG tüplerini dedantörden kapatmayýz. DEDÝM: Unutma, her sözde bir ciddiyet vardýr, istersen dikkat et bence Fýrýnlarýn, televizyonlarýn, bilgisayarlarýn fiþlerini iþimiz bitince prizden çekmeyiz. Üstelik cihazlar kapalý olsa bile az çok elektrik Sözüm dokundu çekip gitti, bir daha konuþmadý, küstü herhalde tükettiðini bildiðimiz halde. Tabi bu bir kültür meselesi.bir anda bu alýþkanlýðý ortadan kaldýrmak zordur. Ancak zamanla toplumda topyekün bilinçlenme saðlanýrsa, elektrikli aletlere iþimiz bitince - ben beni düþünürüm fiþini prizden çekme hassasiyeti gösteririz. Tabi o zamana kadar tatbikat olumsuz bir problem yaþamasak. - orum'da verdiðim tüm seminerlerde doðalgaz kullanýmýnda dikkat edilecek hususlardan bahsediyorum. Bir þehrimizde çocuk elindeki tüm naylon oyuncaklarý fýrýnýn içerisine koyuyor. Ve düðmesine basýyor. Ocakta kaynayan suda YEDEÐÝ OLMAYAN TEK ÞEY CANDIR. BÝZÝM ÝÝN EN taþýnca ocaðý söndürüyor. Aile çok dalgýn veya streste olacak ki, BÜYÜK DEÐER ÝNSANDIR. Kadir Yüktaþýr com Bir Ýstanbul macerasý 1 Hayat bir rüzgar gibi eser gider.. Ýnsan bir yolcudur.. Bediüzzamanýn yolculuðu bir çok belde ve memleketlerde devam ettirdi. Barla,bu beldelerden biridir. Barla da mümtaz ve mübarek talebeleri,yazmak ve okumak sureti ile, bu hizmete katkýda bulunmaktadýrlar. Böyle yazýp ve okunurken,talebesi Sýddýk Süleymenýn aklýndan þöyle geçer: " Hocaefendi bize yazdýrýp duru, acaba bunlarý kimler görür, kimler okur?" Süleyman Kervancý kendi mülahazasýna göre meseleyi böyle deðerlendirir. O esnada yanýn da bulunan Bediüzzaman hazretleri,tebessüm ederek: "Keçeli, keçeli bu risalelerimi ben dünyaya okutturacaðým" METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:2 Sayý: KASIM 21 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x1 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Bediüzzaman gelecekten emindir. Süleyman efendi dehþete kapýlýr. Ýçinden geçen bir soruya Bediüzzaman açýktan cevap vermiþtir. Sonra, tarladan akþam evlerine dönen Barlalýlara yolda rastlar selamlaþma ve hal hatýrdan sonra Bediüzzaman: Risaleleri gece yazýyorsunuz mum ýþýðýn da,günde bir miktar okuyamaz mýsýnýz?" "Hayýr üstadým okuyamayýz" "peki bir sahifede okuyamaz mýsýnýz?" "Okuyamayýz efendim" "Peki her gün kitabý elinize alýp,sonra açýp kapatýr mýsýnýz?" "Onu yapabiliriz üstadým."derler. Köylüler eþek ve atlarý ile oradan ayrýlýrlar. Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 1 : Yurt Dýþý : 2 Euro ALIÞ 85,541 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 16 : 1 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 2.15 Tefekkür Dünyamýz 2.16 SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net Üstadýmýzýn yanýn da bulunan bir talebesi : "Üstadým böyle de olur mu?" "Kardeþim risale-i Nurun sahifesini açan,onu okumadan kapatamaz." (Sürecek) NÖBETÝ ECZANELER ÖZETÝN GARANTÝEV.ÝKRAM PETROL ARKASI BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI YASEMÝN G.BEY MH.CEMÝLBEY 1.SK./A Y.GÖÐÜS H.H.POL.KARÞISI , 5 5, 15, 5, 25, 125, Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: /19 85,6 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu. 19)

14 14 SALI 5 KASIM 21 Mahmut Hoca dan ocuk Öyküleri zun yýllardýr Uçocuklar için þiirler, tiyatro oyunlarý yazan eðitimci-yazar Mahmut Özkoca'dan ocuklar Ýçin Öyküler adlý kitap, Akademi Uluslararasý Yayýncýlýða baðlý Deva Yayýnlarý tarafýndan yayýmlandý. 14 öykünün yer aldýðý kitapta, günümüzden 2-4 yýl önce çocuklarýn oynadýðý oyunlar temel alýnarak çocuklarýn sokak oyunlarýný tekrar sevmeleri ve bilgisayar yerine sokak oyunlarýyla kiþilik geliþimlerini saðlamalarý yönünde telkinlerle yazýlmýþ öyküler bulunuyor. Ýlk ve ortaokul seviyesinde yazýlmýþ öyküler toplumumuzun örf-adet-gelenek ve göreneklerine göre çocuklarýmýza anlamlý öðütler vermekte. Kitap hakkýnda Balýkesir Milli Eðitim Müdürlüðü Eðitim Denetmeleri Baþkaný Yusuf Cengiz, Öyküler, çocuklarýn bilinçlenmesi, hayata ve olaylara karþý davranýþ geliþtirmesi için çok önemlidir. Günümüzde binlerce öykü kitabý bulunmakta bunlarýn büyük çoðunluðu da yabancý kökenlidir. Oysa ülkemizin yetiþtirdiði onlarca öykü yazarý ve onlarýn binlerce öyküleri vardýr ki öykülerinde kendi örf- adet-gelenek ve göreneklerimizi iþlemiþlerdir. Mahmut Özkoca da o öykü yazarlarýndan biridir. Ancak Özkoca'yý diðerlerinden ayýran önemli bir özellik vardýr. Özkoca halen sýnýf öðretmeni olarak çalýþmakta ve öðrencilerin günlük yaþamlarýný öyküleþtirmektedir diyerek kitap hakkýndaki düþüncesi dile getirirken, Kütahya Milli Eðitim Müdürlüðü Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürü Uður Alýç ise, Bu kitapta çocuklarýn sevinçlerini, hüzünlerini, arkadaþlýklarýný, oynadýklarý oyunlarý bir çocuk edasýyla kelimelere dökerek, yalýn ve kolay anlaþýlýp anlatýlabilecek öyküler yer almaktadýr. ocuklarýnýzýn kiþisel geliþimlerine katký saðlayacak olan bu kitabý, uykudan önce çocuklarýnýza okuyabilir ve dünyanýn en güzel hediyesi olan çocuklarýnýza armaðan olarak verebilirsiniz. dedi. ocuklar Ýçin Öyküler Ýstanbul TÜYAPKitap Fuarý nda 1. Salon, 21 /B Deva Yayýnlarý standýnda, çocuklarýn ilgi ve beðenisine sunuldu. Þeytan ýn Allah Aþký kitap marketlerde ntakyalý yazar AMahmut Özkoca nýn yeni romaný Þeytan'ýn Allah Aþký Akademi Uluslararasý Yayýncýlýða baðlý yayýn evi olan Deva Yayýnlarý tarafýndan piyasaya çýkarýldý. Sokak Kitaplarý Yayýnlarýnda anlaþmasý biten yazarýn Temmuz 21'te yýllýðýna Akademi Yayýnlarýyla anlaþmasýyla birlikte yoðun bir tempoyla çalýþarak 5 yeni kitaba imza attýðý öðrenildi. 14 Þubat 212 yýlýnda piyasaya çýkan Aþkýn Þifresi adlý kitabýyla gündem oluþturan yazarýn yeni romanýnýn da büyük bir okur kitlesine ulaþmasý bekleniyor. Yazar Þeytan'ýn Allah Aþký adlý romanýnda evrenin yaratýlmasýnýn nedenlerine ve Ýblis'in yaratýlýþtaki konumu ve daha sonra yaþadýðý zorluklarý kendine has bakýþ açýsý ve kurgularýyla anlatýyor. Kitapta duygu yoðunluðu ile birlikte bu güne kadar konuþulmaya cesaret bile edilmeyen bir dil kullanan yazara göre Ýblis'in isyan ettirilmesiyle birlikte kâinatýn oluþumu tamamlanmýþ. Þeytan'ýn Allah Aþký 2 Kasým'da Ýstanbul TÜYAPKitap Fuarýnda 1. Salon 21/ B Deva Yayýnlar Standýnda okuyucularýn ocuklar Ýçin Þiirler ve Tiyatro Oyunlarý ntakyalý eðitimci Ayazar Mahmut Özkoca nýn, çocuklar için yazdýðý öyküler Akademi Yayýnlarý tarafýndan kitaplaþtýrýldý. Yazarýn daha önce de çocuklar için þiir kitaplarý yayýmlanmýþtý. Þiirlerin bir kýsmý ise gitar ustasý Cüneyt Kitoðlu tarafýndan bestelenmiþ ve "Belirli Gün ve Haftalar Þarkýlar" adý altýnda çocuklarýn yararlanmalarý için yayýmlanmýþtý. Aþkýmý Alýr Giderim TÜYAP ta ntakyalý þair AMahmut Özkoca'nýn Aþkýmý Alýr Giderim adlý yeni þiir kitabý Deva Yayýnlarý tarafýndan okuyucuyla buluþturuldu. Tablo þiir sanatýnýn güzel örnekleri bulunan kitapta, çokça dörtlükler de yer almakla birlikte þairin geçmiþ yýllarda çýkan kitaplarýndan da örnekler yer alýyor. Aþkýmý Alýr Giderim, adýný verdiði þiir kitabýyla birlikte aþk Altý Þair Üstü Þiir þiirseverlerle buluþuyor S okak Kitaplarý Yayýnlarý tarafýndan piyasaya çýkan ve farklý dünya görüþü ve þiir üslubuna sahip altý þairin þiirlerinin yer aldýðý Altý Þair Üstü Þiir adlý þiir kitabýnýn ilgi görmesinin ardýndan editörlüðünü þair Mahmut Özkoca nýn yaptýðý kitabýn kavramýnýn insanlar için muhabbet ve ihtiyaçlar bütünü olduðunu söyleyen Özkoca, aþkýn insanlar için sadece bir sihirli kelime olduðunu da iddia ederek bir tartýþma baþlatýyor. Þair, ayrýca uzun yýllardýr felsefe ve tasavvuf üzerine çalýþmalar yapýyor. Özkoca'nýn yeni þiir kitabý Aþkýmý Alýr Giderim Ýstanbul TÜYAPkitap fuarýnda 1. Salon, 21/B Deva Yayýnlarý standýnda þiirseverleri bekliyor. Mahmut Özkoca'dan ocuklar Ýçin Öyküler adlý kitap çýktý ikincisi akademi Yayýnlarýnýn markasý olan Deva Yayýnlarý tarafýndan piyasaya sürüldü. Farklý tarzlarý olan þairler ayný zamanda farklý meslek guruplarýnda çalýþtýðýndan ve hayata bakýþlarý da farklý olduðundan kitapta sürükleyici ve tekrar takrar okunacak þiirler yer alýyor. Kitapta þiirleri bulunan þairler ise þu isimlerden oluþuyor: Gediz Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, orum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve TDED orum Þube Baþkaný Turhan Candan, Mahmut Özkoca, Boðazlýyan Halen öðretmenlik yapan þairin, çocuklar için yazdýðý kýsa ve uzun tiyatro oyunlarýnýn yer aldýðý kitapta öðrencilerin þiir yazmalarý için açýklamalar da yer almakta. Þiir sanatýnýn çocuklarýmýza öðretilmesi ve özgür düþünebilen bireyler yetiþtirilmesi için yaptýðý çalýþmalar nedeniyle adýndan övgüyle söz edilen yazarýn çocuklar için yeni kitaplar hazýrladýðý belirtildi. C.Baþsavcýsý Hakan Özyýlmaz, Ýzmit Vali Yardýmcýsý Þükrü akýr ve öðretmen Gülser Kýrýþ. Altý Þair Üstü Þiir Ýstanbul TÜYAPkitap fuarýnda 1. Salon, 21/ B Deva Yayýnlarý standýnda þiir severleri bekliyor. Kargý Panayýrý etkinlikleri çerçevesinde belediye tarafýndan düzenlenen at yarýþlarý nefesleri geçti. At yarýþlarý nefes kesti orum un Kargý Panayýrý etkinlikleri çerçevesinde belediye tarafýndan düzenlenen at yarýþlarý nefesleri geçti. Yoðun bir katýlýmýn olduðu at yarýþlarý renkli gösterilere sahne olurken yarýþlarý Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Kargý Belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar, Garnizon Komutaný Süleyman Erden, Ýlçe Emniyet Amiri Komiser Bünyamin Dede ve yarýþseverler ilgiyle izledi.kýyasýya geçen yarýþlarda en çok ilgiyi ise dört nala koþan Ýngiliz ve Arap atlarýnýn yarýþlarý çekti. Rahvan At Yarýþlarý ile ilgili bilgi veren Kýzak ve Atlý Kýzak Spor Dallarý As Baþkaný Günal Genç, rahvan at yarýþlarýnýn Türkiye Geleneksel Spor Dallarý Federasyonunun bir sportif dalý olduðunu Rahvan atlarýnýn Türkiye nin yerli ýrký olduðunu dile getiren Genç, Federasyon olarak bu ýrkýmýzýn yaþatýlmasý için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Yarýþ için gelen at sahiplerimize gerek biz, gerekse belediyemiz belli ölçülerde katký vermeye çalýþýyoruz. azine, yatýrým ve iþ Hortamýný desteklemek amacýyla üç yeni model üzerinde çalýþýyor. Ev hanýmlarýna mikro kredileri yaygýnlaþtýrmayý planlayan Hazine, teknolojiye yönelen fonlara da destek verecek. Ayrýca kira sertifikasýný büyük projelere de açacak. Yatýrým ve iþ ortamýný artýrmak, büyümeyi desteklemek amacýyla Hazine kesenin aðzýný açýyor. Hazine Müsteþarlýðý, üç yeni model ile hem reel sektörü destekleyecek hem de giriþimcilerin finansmana eriþimini kolaylaþtýracak. Bu kapsamda öncelikli olarak ev hanýmlarý ve genç giriþimciler için mikro krediler yaygýnlaþtýrýlacak. Fonlarýn Fonu modeli ile teknoloji yüksek yatýrýmlara destek veren ve arge çalýþmalarýný destekleyen fonlara Hazine tarafýndan destek saðlanacak. Üçüncü finansman modelinde ise kira sertifikasý (sukuk) büyük projelere de açýlarak yaygýnlaþtýrýlacak. Mikro finans desteði Hazine'nin üzerinde çalýþtýðý düzenlemeye göre ev kadýnlarý ve iþsizler Dereceye giren yarýþmacýlara kupa, madalya ve para ödülleri verildi. Yarýþlar sonunda, Ýngiliz atlarýnýn yarýþtýðý kategori de birinci Mehmet Varol, ikinci Ömer Al, üçüncü Adem Özkömürcü, Arap atlarýnýn yarýþtýðý kategoride birinci Ali Arslan, ikinci Salih Osman Fýndýk, üçüncü Orhan Türkoðlu olurken, Rahvan baþý koþularýnda, birinci Sýtký Özcan, ikinci Bütün amacýmýz, ülkemizin her köþesine bu spor dalýnýn yaygýnlaþmasýný saðlamak. Bu bizim ata sporumuz. Rahvan bir sanat yarýþýdýr. Bu sporun yaþatýlmasý için bu tür organizasyonlarý düzenleyen baþta Kargý Belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar olmak üzere herkese teþekkür ederim dedi. baþta olmak üzere küçük sermayelerle kendi iþini kurmak isteyenlere ekonomiye katký saðlamalarý amacýyla mikro finans desteði saðlanacak. Hazine'nin mikro finansmana destek verebilmesi için yasal bir alt yapý oluþturulacaðýný aktaran üst düzey bir ekonomi yetkilisi "Üzerinde çalýþmalarýmýz sürüyor. Yasal alt yapý çalýþmalarý tamamlandýktan sonra gelecek yýl hükümetin gündeminde olacak" dedi. Teknolojiye fonlarýn fonu Hazine Müsteþarlýðý teknolojiye yönelik yatýrýmlar için kesenin At yarýþlarýna ilgi yoðun oldu. aðzýný açýyor. Hazine kaynaklarýndan edinilen bilgilere göre gelecek yýl gündeme gelecek konularýn baþýnda teknolojiye yönelik destekler ön plana çýkýyor. Bu kapsamda 'fonlarýn fonu' modeli ile teknoloji yüksek yatýrýmlara ilk aþamada destek veren ve ar-ge çabalarýný destekleyen fonlara, Hazine'nin de fon desteði saðlanmasý öngörülüyor. Hazine bürokratlarý çerçeveyi belirleye yönelik çalýþýrkazen kaynak aktarým formülü üzerinde kafa yoruyor. Hazine'nin 'Ülke Fonu' kurulmasýna yönelik herhangi bir çalýþmasýnýn da olmadýðý öðrenildi. Projelere kira sertifikasý Zeki Soluk ve üçüncü Ahmet Aktepe oldu. Yarýþlarýn sonunda dereceye giren yarýþmacýlara kupa, madalya ve para ödülleri Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Kargý Belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar ile diðer protokol üyeleri tarafýndan verildi.(ýha) Ev hanýmlarýna destek geliyor Son iki yýldýr önemli bir finansman aracý olan kira sertifikasý büyük projelere de açýlýyor. Hazine yönetimi kira sertifikasýný sadece bütçenin finansmanýnda deðil, proje finansmanýnda da yaygýn hale getirmeyi hedefliyor. Bugüne kadar Hazine'nin dýþýnda özel sektör yedi kez kira sertifikasý ihracýyla kaynak saðladý. 212 yýlýnda ilk defa kamu tarafýndan yurt içi piyasada 1.6 milyar TL, yurt dýþý piyasada 1.5 milyar dolar, 21 yýlýnda ise. milyar TLve 1. milyar dolar tutarýnda kira sertifikasý ihracý gerçekleþtirildi.(star Gazete)

15 Enflasyon rakamlarý belli oldu T SYM açýk uçlu sorular- deneme sýnavý yaptý. Öla Sýnavda açýk uçlu ve çoktan seçmeli olmak üzere 6 soru yer yeraldý. Adaylara 12 dakika cevaplama süresi verildi. ÖSYM'den yapýlan yazýlý açýklamada, ölçme kalitesini artýrmayý, sýnava giren tüm adaylara sadece bilgisinin karþýlýðýný vermeyi, hak ve adalet ölçüsünde sýnav yapmayý gaye edinen ÖSYM'de baþlayan deðiþim sürecinin sürdüðü belirtildi. Yenilikçi olmanýn, sýnav sisteminin, ölçme ve deðerlendirme iþleminin bilimsel yöntemlerle sürekli iyileþtirilmesini saðlamanýn Merkez'in temel deðerleri arasýnda olduðuna iþaret edilen açýklamada, bu kapsamda ÖSYM'nin sýnavlarýnda açýk uçlu soru kullanabilmek amacýyla, ilgili teknolojileri edinmek, öðrenmek, geliþtirmek ve bu alandaki kurumsal yetkinliði görebilmek için yaklaþýk 9 ay önce Açýk Uçlu Sorularla Sýnav Projesi'nin baþlatýldýðý kaydedildi. 2 bin 648 adayýn baþvurusu alýndý Açýk uçlu sorularla deneme sýnavý için sorularýn hazýrlanmasý, sýnavýn yürütülmesi, evrakýnýn tasarlanmasý, toplanmasý ve taranmasý ile deðerlendirilmesi süreçlerinin oluþturulduðu ve ilgili teknolojik altyapýnýn kurulduðu bildirilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Yoðun çalýþma içinde Milli Eðitim Bakanlýðý ÜÝK, Ekim ayý enflasyon rakamlarýný açýkladý. Ekim ayýnda TÜFE 1.8, ÜFE ise,69 olurken, yýllýk TÜFE 7.71, ÜFE ise 6.77 oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), ekim ayýnda Tüketici Fiyatlarý Endeksinin (TÜFE) aylýk yüzde 1,8, Üretici Fiyatlarý Endeksinin (ÜFE) yüzde,69 oranýnda arttýðýný açýkladý.tüýk'in 2 baz yýlý verilerine göre, ekim ayý itibarýyla yýllýk enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7,71, ÜFE'de yüzde 6,77 oldu. TÜÝK, Ekim ayý enflasyon rakamlarýný açýkladý. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katýlan ekonomistler, ekimde TÜFE'de yüzde 1,7 artýþ öngörmüþlerdi. Ankete katýlan 14 ekonomistin ekim ayý için enflasyon beklentileri, en yüksek yüzde 1,7, en düþük ise yüzde 1, aralýðýnda yer almýþtý. Öte yandan ankete katýlan ekonomistlerin yýl sonu enflasyon beklentilerinin ortalamasý da yüzde 7,4 olarak belirlenmiþti. Ekonomistlerin, yýl sonu enflasyon beklentisi ise en yüksek yüzde 7,8 ve en düþük yüzde 6,9 olmuþtu. Bu arada, eylül ayýnda TÜFE yüzde,77, ÜFE yüzde,88 oranýnda artmýþ, yýllýk enflasyon ise söz konusu ayda TÜFE'de yüzde 7,88, ÜFE'de yüzde 6,2 olarak gerçekleþmiþti. Türkiye'de Ekim ayýnda Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE) yüzde 1,8, Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE),69 arttý.türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, Ekim itibariyle yýllýk enflasyon TÜ- FE'de yüzde 7,71, ÜFE'de ise yüzde 6,77 oldu. Ana harcama gruplarý itibariyle 21 yýlý Ekim ayýnda TÜFE, gýda ve alkolsüz içeceklerde yüzde,91, ev eþyasýnda yüzde 1,58, lokarta ve otellerde yüzde,94, eðlence ve kültürde yüzde,62 arttý. Ekimde aylýk en fazla düþüþ gösteren grup, yüzde,7 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama gruplarý itibariyle Ekim ayýnda endekste düþüþ gösteren bir diðer grup ise yüzde,41 ile çeþitli mal ve hizmetler oldu. Yýllýk en yüksek artýþ yüzde 14, ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleþti. TÜFE'de, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 11,1 ile gýda ve alkolsüz içecekler, yüzde 1,14 ile eðitim, yüzde 9,42 ile lokanta ve oteller, yüzde 9,12 ile giyim ve ayakkabý artýþýn yüksek olduðu diðer ana harcama gruplarý oldu. ÜFE ÜFE'de aylýk deðiþim, tarýmda yüzde 4,4 artýþ olurken, sanayide deðiþim gerçekleþmedi. Tarým sektörü endeksinde, geçen yýlýn aralýk ayýna göre yüzde 4,6, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde,59 artýþ ve 12 aylýk ortalamalara göre yüzde 2,71 düþüþ gerçekleþti. Sanayi sektörü endeksi geçen yýl Aralýk ayýna göre yüzde 5,6, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 8, ve 12 aylýk ortalamalara göre yüzde 5, arttý. - Sanayide en yüksek aylýk artýþ ham petrol ve doðal gazda Sanayinin üç sektöründe geçen aya göre, madencilik ve taþocakçýlýðý sektöründe yüzde 1,15 artýþ, imalat sanayi sektöründe yüzde,8 düþüþ, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde,24 artýþ gerçekleþti. Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artýþ gösterdiði alt sektörler; yüzde 4,51 ile ham petrol ve doðal gaz çýkarýmý, yüzde 2,28 ile giyim eþyasý imalatý, yüzde 2,2 ile taþ ocakçýlýðý ve diðer madencilik ürünleri alt sektörleri oldu. Buna karþýlýk kok kömürü ve rafine edilmiþ petrol ürünleri yüzde,92, basým ve yayýn yüzde 2,6, makine ve teçhizat imalatý yüzde 2,25 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediði alt sektörler olarak dikkati çekti. ÜFE'de kapsanan 788 maddeden; 178 maddenin ortalama fiyatlarýnda deðiþim olmazken, 68 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ, 242 maddenin ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ gerçekleþti. - Özel kapsamlý TÜFE göstergeleri Özel kapsamlý tüketici fiyatlarý endeksi göstergelerine bakýldýðýnda, "çekirdek enflasyon" yerine açýklanan TÜFE göstergeleri, Ekimde aylýk bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde,5 arttý. Fiyatlar, iþlenmemiþ gýda ürünleri hariç yüzde 1,9, enerji hariç yüzde 2,16, iþlenmemiþ gýda ürünleri ve enerji hariç yüzde 1,7, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 2,6, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatý yönetilen/yönlendirilen diðer ürünler, dolaylý vergiler hariç yüzde 2,5, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç, fiyatlarý yönetilen/yönlendirilen ürünler hariç, dolaylý vergiler hariç ve iþlenmemiþ gýda ürünleri hariç yüzde 1,6, iþlenmemiþ gýda ürünleri hariç ve alkollü içkiler tütün ürünleri ile altýn hariç yüzde 1,59, enerji hariç, gýda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkilerle tütün ürünleri ve altýn hariç yüzde 1,78 artýþ gösterdi. Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE), ekimde tarým sektöründe geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde,59, sanayi sektöründe ise yüzde 8, arttý.türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) 2 baz yýllý verilerine göre ÜFE, ekim ayýnda bir önceki aya göre yüzde,69, geçen yýlýn ayný ayýna oranla ise yüzde 6,77 artýþ gösterdi. ÜFE, tarým sektöründe aylýk bazda yüzde 4,4, yýllýk bazda da yüzde,59 arttý. Tarým sektörünün alt kalemleri incelendiðinde tarým, avcýlýk, ormancýlýkta eylül ayýna göre yüzde 4,4, balýkçýlýkta da yüzde 5,71 artýþ yaþandý. Yýllýk bazda ise tarým, avcýlýk, ormancýlýkta fiyatlar yüzde,17 gerilerken, balýkçýlýkta yüzde 9,8 artýþ kaydedildi. - Sanayi sektörü Sanayi sektörü açýsýndan deðerlendirildiðinde ÜFE, ekimde bir önceki aya göre deðiþmezken, geçen yýlýn ayný ayýna kýyasla yüzde 8, arttý. Sanayi sektöründe 12 aylýk ortalamalara göre artýþ ise yüzde 5, oldu. Sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taþocakçýlýðýnda geçen ay ÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 1,15, elektrik gaz ve su sektöründe yüzde,24 artýþ görülürken, imalat sanayi sektöründe yüzde,8 azalma kaydedildi. Yýllýk bazda ÜFE artýþlarý, madencilik ve taþocakçýlýðýnda yüzde 12,5, imalat sanayinde yüzde 6,18, elektrik, gaz ve suda ise yüzde 17,81 oldu. Ýmalat sanayinin alt sektörlerine bakýldýðýnda ise bir önceki aya göre en fazla fiyat artýþý yüzde 2,28 ile giyim eþyasý imalatý sektöründe gerçekleþti. - Ana harcama gruplarýna göre tüketici fiyatlarý Tüketici Fiyatlarý Endeksine (TÜFE) bakýldýðýnda ise aylýk bazda en yüksek artýþ kaydeden ana harcama kalemi yüzde 9,56 ile giyim ve ayakkabý, yýllýk bazda ise yüzde 14, ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Yýllýk bazda en fazla fiyat artýþý yaþanan ikinci harcama grubu ise yüzde 11,1 ile gýda ve alkolsüz içecekler olarak kayýtlara geçti. Türkiye'de ekim ayý itibarýyla yýllýk bazda fiyatlarýn en fazla arttýðý bölge yüzde 1,59 ile "Gaziantep, Adýyaman, Kilis" oldu.türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) 2 baz yýllý Tüketici Fiyatlarý Endeksine (TÜFE) göre, ekim ayýnda yýllýk bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 7,71 arttý. Yýllýk bazda en yüksek artýþýn gözlendiði bölgeler yüzde 1,59 ile "Gaziantep, Adýyaman, Kilis", 9, ile "Kýrýkkale, Aksaray, Niðde, Nevþehir, Kýrþehir" ve yüzde 8,72 ile "Malatya, Elazýð, Bingöl, Tunceli" bölgeleri oldu. En düþük artýþ ise yüzde 6,77 ile "Manisa, Afyon, Kütahya, Uþak" bölgesinde gerçekleþti. TÜFE artýþý Ýstanbul'da yüzde 8,6, Ankara'da yüzde 7,87, Ýzmir'de yüzde 7,71 oldu. Kaynak: Haber7 ÖSYM den açýk uçlu sorularla deneme sýnavý ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün de yakýn desteðiyle Ankara'da birbirinden farklý okul türünde, 2 okulda öðrenim gören lise son sýnýf öðrencilerinden oluþan ve tamamýyla gönüllülük esasýyla 2 bin 648 adayýn baþvurusu alýnmýþtýr. Sýnavýn baþýndan sonuna kadar yapýlan uygulamada gerçek sýnav koþullarý uygulanmýþtýr. Sýnav uygulamasý, 9 binada toplam 47 görevlinin desteðiyle gerçekleþtirilmiþtir. Sýnavda açýk uçlu ve çoktan seçmeli olmak T.C. ORUM Örnek No: 25* 2. ÝCRA DAÝRESÝ 21/ 27 ESAS Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o güç kýymetlerinin %5'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %5'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 28/1/21 1.Ýhale Tarihi : 24/12/21 günü, saat 11:-11:1 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 8/1/214 günü, saat 11:-11:1 arasý. Ýhale Yeri : Baþak Oto Parký (Ankara Yolu 2. Km. - orum) No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 15., 1 %1 55BT1 Plakalý, 25 Model, BMW Marka, X5 tipinde, siyah renkte arazi taþýtý. Araca ait parçalar sökülmüþ olup, Gayrifaal arazi taþýtý. Dosyada mevcut tespit tutanaðýnda sökülmüþ ve olmayan parçalar mevcuttur. (ÝÝK m.114/1,114/) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 6'e karþýlýk gelmektedir. Resmi ilanlar: (Basýn: 1155) üzere 6 soru yer almýþtýr. Adaylara 12 dakika cevaplama süresi verilmiþtir. Bu sýnavda açýk uçlu sorularda, kýsa cevaplý sorular ve cevabý sýnýrlandýrýlmýþ açýk uçlu sorular kullanýlmýþtýr. Bu sayede her iki durum için öðrencilerin muhakeme tarzý ve göstereceði davranýþýn deðerlendirilmesi hedeflenmektedir. Deneme sýnavýna katýlan adaylardan herhangi ücret alýnmamýþtýr." Sýnav içeriði YGS ile ayný doðrultuda Sýnav içeriðinin, YGS içeriðiyle ayný doðrultuda olduðu belirtilen açýklamada, sýnavda Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coðrafya, felsefe ve din kültürü ile ahlak bilgisi alanlarýndan sorularýn yer aldýðý ifade edildi. Açýklamada, sýnav görevlilerine 24 Ekim'de eðitim verildiði, sýnav sonrasýnda görevliler ve adaylara sýnavla ilgili anket uygulandýðý bildirildi. ÖSYM'nin bu deneme sýnavýndan elde edeceði deðerlendirme sonuçlarýyla varsa uygulamadaki eksikliklerini gidereceðine ve gelecek yýllarda aday sayýsýnýn az olduðu sýnavlarda açýk uçlu sorularla ölçme ve seçme çalýþmalarýna baþlayacaðýna iþaret edilen açýklamada, kurumsal yeteneðin geliþmesine paralel olarak zamanla daha büyük çaplý sýnavlarda da bu uygulamanýn yaygýnlaþtýrýlacaðý kaydedildi. orum un Kargý il- geleneksel çesinde Kargý Panayýrý etkinlikleri çerçevesinde trap turnuvasý düzenlendi. ayýr mevkiinde gerçekleþtirilen turnuvaya Kargý ve Osmancýk ilçesinden 9 sporcu katýldý. Trap yarýþlarýný Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Kargý Belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar, Ýlçe Garnizon Komutaný J.Üstð. Süleyman Erden, Ýlçe Emniyet Amiri Bünyamin Dede ve vatandaþlar izledi. ekiþmeli geçen atýþlarda Zekeriya Öder ve Arif Kurt isimli sporcularýn 1 da 1 yapmasý sonucu iki yarýþmacý arasýnda tekrar atýþ yaptýrýldý. Turnuva sonunda Zekeriya Öder birinci, Arif Kurt ikinci, Hüseyin Kuzu üçüncü olurkan, Osmancýk tan turnuvaya katýlanlar arasýnda yapýlan yarýþlarda ise birinci Emrah Þen, ikinci Ahmet Þaþkýn, üçüncü ise Þaban Kýsa oldu. Yarýþlarýn ardýndan dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafýndan verildi.(ýha) eza infaz kurumlarý Cile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelini sevindirecek bir karar alýndý.adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü, "ceza infaz kurumlarý ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelden isteyenlerin, baþörtüsü takarak çalýþabileceðini", bununla birlikte "resmi üniforma giyen personelin baþörtüsünün, üniformaya uyumlu olacaðýný ve kapalý ortamlar dýþýnda baþörtüsü üzerine kep takýlacaðýný" bildirdi. Genel Müdürlük, cumhuriyet baþsavcýlýklarýna "Kýyafet Yönetmeliði uygulamasý" konulu yazý gönderdi. Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn internet sitesinde yayýmlanan yazýda, bazý yerlerdeki Cumhuriyet baþsavcýlýklarýnýn yazýlarý ile Bilgi Edinme Hakký Kanunu kapsamýndaki baþvurularda, kadýn infaz ve koruma baþmemurlarý ve memurlarýndan isteyenlerin baþörtüsü ile çalýþýp çalýþamayacaklarýnýn sorulduðu belirtildi. Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda alýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetine Dair Yönetmelik'te yapýlan deðiþiklik anýmsatýlan yazýda, þöyle denildi: "Ceza infaz kurumlarý ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelden isteyenler, kýyafet yönetmeliðindeki söz konusu deðiþiklikten sonra kurumlarýmýzda baþörtüsü SALI 5 KASIM Kargý Panayýrý etkinlikleri çerçevesinde trap turnuvasý düzenlendi. Kargý da trap turnuvasý Etkinlikler ayýr mevkiinde gerçekleþtirildi. ekiþmeli geçen atýþlarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Onlar da baþörtüsü takabilecek takarak çalýþabilecektir. Resmi üniforma giyen personelden baþörtüsü takacaklarýn, yönetmeliðe uygun olarak giydiði üniformaya uyumlu (tiþörtle ayný renk tonunda, desensiz, tek renk) baþörtüsü takmasý gerekmektedir. Ayrýca, kapalý ortamlar dýþýnda baþörtüsü üzerine kep takýlacaktýr." (AA) Ceza infaz kurumlarý ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personeli sevindirecek karar alýndý.

16 SALI 5 KASIM 21 sýrtý daha kahverengi ve böðründeki çizgiler daha fazladýr. Habitatý Ayancý nýn objektifinden orum da yaþayan kuþ türleri Kayalýk ve sarp arazileri sever. ok yaðýþ almayan, yarý kurak ve kurak bölgelerde, çalý ve otlarla kaplý yamaçlarda, vadilerde ve yüksek tepelerdeki ekili alanlar ve baðlarýn çevresindeki kayalýk, taþlý arazilerde sürüler halinde yaþarlar. Yayýlýþý Kýnalý Kekelik Ercan AYANCI com Tanýmý Kýnalý Keklik, Galliformes (Tavuksular) takýmýnýn Phasianidae (Sülüngiller) familyasýndan orta büyüklükte ve Anadolu'muzda çok iyi tanýnan ve sevilen, türkülerimize girmiþ, ötüþü güzel, görünüþü etkileyici, tombul kalýn gövdeli, boz tüylü, kýsa kanatlý, kýsa kuyruklu bir kuþtur. Göz kapaklarýnýn kenarlarý,bacaklarý,ayaklarý ve gagasý kýrmýzý ya da koyu kýrmýzý renklidir ve kýnalý keklikdenmesi de bundandýr. Erkek ve diþinin görünümleri ve tüy desenleri genel olarak aynýdýr.rengi daha parlak olan erkeðe oranla diþi biraz daha küçüktür. Baþýn üzeri açýk kurþuni, alýn daha açýk renklidir. Burun kýsmýndan baþlayan, göz ve kulaktan geçerek boynun iki yanýndan inen ve gerdanýn altýnda birleþen siyah, doðal bir kolyesi vardýr.gerdan krem rengi,kirli beyazdýr. Kulak tüyleri kahverengi,göðüs açýk kil rengi,sýrtlarý açýk kahverengi ya da gri,boyunlarý beyaz,yanlarý pas renginde ve çizgilidir.karýn kýsmý koyu krem veya çok açýk kahverengi-beyazdýr. Ense ve sýrtý erguvani gri-kahverengidir. Omuz tüyleri daha parlak morumsu,üzeri açýk renk lekeli ve harelidir.gövdenin yanlarýnda,kanatlarý saklayan uzun koyu renkli tüyler enine siyah-beyaz bantlý, uçlarý koyu kýzýl kahverengidir. Kanatlar kapalý olduðunda bu tüyler siyah-beyaz ve kahverengi olmak üzere, 9-1 þerit oluþturur. Kuyruk altý örtü tüyleri kiremit rengidir. Gaga kalýnca, ve üst gaga aþaðý doðru hafifçe kývrýktýr. Yavrular küçükken benekli kahverengi ve gridir.yaþam ortamlarýna göre büyüklükleri farklýlýk gösterebilir ve renkleri daha açýk ya da koyu olabilir. Her iki cinste görülse de,kýkýrdaksý mahmuz erkeðin en belirgin özelliklerinden biridir. Kaya kekliðinden (Alectoris graeca) farký : Ayrý soy aðacýndan gelseler de,kýnalý keklik ve kaya kekliði birbirlerine çok benzer ve birini diðerinden ayýrmak oldukça zordur.zaten bilimsel olarak da 1962 yýlýna kadar tek tür kabul edilmiþlerdi. Buna sebep her iki türün yaþam alanlarýnýn Balkanlar'da kesiþmesi ve iç içe yaþamalarýdýr.kaya kekliðinin yaþam alaný, Alpler,orta ve güney Ýtalya ve Balkanlar'ýn güney kesimleridir ve yayýlýþýnýn doðu sýnýrý ise Týrakya'dýr. Kýnalý kekliðin Avrupa yayýlýmý ise,yunanistan,bulgaristan'ýn Türkiye'ye komþu kesimleri,girit ve Týrakya bölgemizin anakkale ve Tekirdað illeridir. Ýki türün ufak morfolojik farklarý yanýnda,belirgin bir ötüþ farklýlýklarý vardýr.kaya kekliðinin sesi çoðunlukla düzensiz, sert, duraklayan bir dizi kesik kesik ötüþtür.kýnalý keklik gibi tok ve ritmik deðildir ve tekrarlar azdýr: Örneðin, "çi çek pe,ti çek çi,çek çik çi,çek çi çey çey,pe ti ti itçek çik'' gibi.ayrýca dört heceli "çert si vit çi'' ve tehlike durumunda çýkardýðý "çitak çitak çitak'' ötüþleri vardýr. Kaya Kekliðinin belirgin farký : boyunun 2-5 cm olmasý ve saf beyaz boðazý,boðazýný çevreleyen siyah çizginin kesin hatlarý,bazen alnýný da çeviren, dar beyaz kaþ çizgisi ve üst gaganýn dibi boyunca uzanan siyahlýktýr.kýnalý kekliðin Dr. Selçuk ÖNCE orum Tabip Odasý Aile Hekimliði Komisyonu Baþkaný Organ baðýþýnýn önemi Organ baðýþý, bir insanýn organlarýnýn bir kýsmýnýn veya tamamýnýn, henüz saðlýklý iken, beyin ölümünün ardýndan baþka insanlarda yararlanýlmak üzere baðýþlanmasýdýr. Bir bakýþ açýsýyla; organ baðýþýnýn, kan naklinden farký yoktur. Hayat kurtarma anlamýnda, saðlýklý olan her organ baðýþlanabilir. On sekiz yaþýný doldurmuþ ve doðru ile yanlýþý ayýrabilme yeteneðine sahip herkes, baþta kalp olmak üzere, akciðer, böbrek, karaciðer ve pankreas gibi organlar; kalp kapaðý, göz kornea tabakasý, kas ve kemik iliði gibi dokularý baðýþlayabilmekte ve günümüz týp teknolojisinde nakledilebilmektedir Beyin ölümü tanýsýný, ülkemizde esas olarak 4 branþtan oluþan beyin ölümü tespit kurulu koyar. Kurul; nöroloji, nöroþirürji (halk dilinde Beyin cerrahý), anestezi ve kardiyoloji uzmanlarýndan oluþur. Bu tanýnýn konmasý, geri dönüþü mümkün olmayan bir þekilde ölüme delalet eder. Kalbin çalýþmasýnýn veya durmasýnýn ölümle tam bir ilgisi yoktur çünkü kalp durduðunda da ölüm hemen geliþmez. Dolaþýmýn durup beynin ölmesine kadar geçen süre içinde yaþam devam eder. Kalp ameliyatlarýnýn çoðunda kalp saatlerce durdurulmasýna raðmen dolaþým saðlanarak beynin yaþamasýna çalýþýlýr. Tersine beyin öldüðünde ise kalp çalýþsa dahi ölüm gerçekleþmiþ ve tüm organlar için de artýk az bir zaman kalmýþ demektir. Ölüm kararýný veren hekimler dünyadaki tüm ülkelerde olduðu gibi ülkemizde de organ naklinde çalýþamazlar ve organ naklinin dýþýnda yer alýrlar. Türkiye'de birçok devlet ve üniversite hastanesinde organ baðýþý iþlemleri yapýlmaktadýr. Ayrýca yaþarken yapýlabilen (böbrek gibi) organ baðýþý türleri de vardýr. Baðýþlanan organlarýn nakledilmesi, Saðlýk Bakanlýðý'nýn denetim ve gözetiminde, bilgisi dahilinde gerçekleþtirilir. eþitli kurum ve kuruluþlar, zaman zaman organ baðýþý kampanyalarý düzenlemektedir. 2 yýlýnda, organ baðýþý konusunda bir "Ulusal Koordinasyon Sistemi" oluþturularak, bakanlýðýn olanaklarýyla organ bekleyenler sistematik sýralamaya dahil edilmiþlerdir. Organ baðýþý; * Saðlýk Müdürlüklerinde, * Hastanelerde, * Emniyet Müdürlüklerinde (ehliyet alýmý sýrasýnda), * Organ nakli yapan merkezlerde, * Organ nakli ile ilgilenen vakýf, dernek vb. kuruluþlarda yapýlabilir. Ülkemizde þu an 18.1 Baðýþçý bulunmaktadýr. Bu sayýnýn yarýsýndan fazlasýný Ýstanbul, Adana, Ýzmir, Diyarbakýr'daki baðýþçýlar oluþturmaktadýr. orum ise Saðlýk Bakanlýðýnýn verilerine göre 7 baðýþçý ile tüm iller arasýnda.sýradadýr. Türkiye'de halen kiþi bekleme listesinde organ beklemekte iken, kadavra (koma sonrasý) organ baðýþýndaki yetersizlik nedeniyle sadece 212 yýlýnda 1779 vatandaþ organ nakli olamadan hayatýný kaybetmiþtir. Allah kimseye göstermesin fakat bir gün kendimizin de dahil sevdiklerimizden birinin organ nakline ihtiyacý olabileceðini düþünerek adýmýzý Organ Baðýþçý Listesine yazdýrmalýyýz Saðlýk ve mutluluklar dilerim Soru, görüþ ve önerileriniz için: adresinden bana ulaþabilirsiniz. Kuzey Afrika,Güney Avrupa,Ege Adalarý'ndan Kýbrýs, Sina Yarýmadasý,Suriye,Filistin kýyýlarý,týrakya,anadolu,kýrým,kafkaslar ve Ýran üzerinden Tibet ve in'e kadar geniþ bir alana yayýlmýþtýr.kaya Kekliði'ne benzer ortamlarda, ayný zamanda daha alçaklardaki kurak ve bozuk alanlarda, hatta çöllerde görülür. Yurdumuzun Karadeniz sahillerinin çok yaðýþ alan sýk ormanlarý ile,marmara,ege ve Akdeniz Bölgeleri'nin düz ovalarý dýþýnda hemen hemen her yerinde bulunur. 189 de Kuzey Amerika'ya götürülmüþ,abd,kanada,yeni Zelanda,Havai'de yetiþtirilmiþtir. Beslenme Sabah ve ikindi boyunca yiyeceðini yerde arar.bitki tohumlarý,tahýl taneleri,körpe filizler,tomurcuklar,funda meyveleri,böceklerle beslenirler.bitki köklerini ve kök yumrularý eþeleyerek çýkartýrlar.yavrular ilk 4 hafta sadece böcekler,kurtçuklar,larvalar ve karýnca yumurtalarýyla beslenirler. Biyolojisi Genellikle Monogamdýrlar,ancak % 1 oranýnda,bir erkeðin iki diþi ile bir yuva kurmasý da görülmüþtür.hava koþullarýna göre þubat ya da mart baþýnda sürüden ayrýlýp eþleþirler.havalar sýcaksa bu eþleþme ocak ayýnda bile olur. Erkeðin kur gösterisi diþi tarafýndan ödüllendirilir ve eþler gagalarýyla birbirlerine ikramda bulunurlar. Diþi kaya diplerine,çalýlar arasýna,otlar ve tüyler yardýmýyla basit bir yuva kurar.yaklaþýk 15 gr aðýrlýðýnda 15-2 yumurta yapar ve yumurtalar,açýk sarýdan gri kahve rengine,beyazdan gül kýrmýzýsýna kadar renk farklýlýklarý gösterebilir.genellikle diþi kuluçkaya yatar ve erkek yuvayý korur. Yavrular 7-1 gün içinde uçmaya baþlar.12 haftada eriþkin olur,ana veya baba ile ya da her ikisi ile birlikte yuvayý terk ederler.birkaç gün sonra da baþka çiftlerin yavrularý ile birleþerek -5 bireylik bir sürü oluþtururlar.bu sürüye erginlerden bir ya da keklik liderlik yapar. Kimi zaman sürülerin büyüklüðü 1'ü geçer ve refakatçi sayýsý da 1 a kadar çýkabilir. Göçü Göç etmez.doðu ve güneydoðu Anadolu'da,zor kýþ koþullarýndan korunmak için,1-1 km bir alanda daha ýlýman,az kar tutan vadilere sýðýnýrlar ki bu göçe ''sökün'' denir. Popülasyonu 16 nediði de görülebilir. Ýki haftalýk yavru tüy deðiþimi ile birlikte ilk kýsa uçuþuna da baþlar. Rahatsýz edildiklerinde koþmayý uçmaya tercih eder.ýlgýn gibi zýplayýp engelleri aþmasý,tepelere doðru,hem de uçuþu aratmayacak bir hýzla týrmanmasý,yeni bir kalkýþa hazýrlanmak içindir.ünkü aðýrlýðýna göre kanatlarý kýsadýr ve konduðu yerden hemen ve kolayca yeni bir kalkýþ yapamaz ve genellikle olduðu yere pusar.(avcýlarýn yararlandýðý en büyük zaaflarýndan biri bu,diðeri de düz uçuþudur.) Ebeveynlerden biri,ya da sürü lideri,tehlikenenin geçtiðini anladýðýnda,pusuda olduðu/gizlendiði yerden usulcacýk çýkar sessizce ama büyük bir hýzla,sesini sürüye duyurabileceði en yüksek tepeye doðru koþmaya baþlar.liderin toplanma çaðrýsý,orkestra þefini aratmaz.bireylerden gelen yanýt ise,elemanlarý açýk alana yayýlmýþ bir koronun verdiði muhteþem bir konser gibidir.her bir birey,tehlike gördüðünde sürüyü uyarma görevinini unutmadan,bulunduðu yerden zirveye doðru sessizce hareketlenir. Gerekli olduðunda,ya da ürkütüldüðünde yuvarlak kanatlarýyla uçarak kýsa mesafeleri alabilir.sert ve seri kanat vuruþuyla ihtiþamlý bir kalkýþ yapar.öyle gürültü çýkar ki kalkýþta,küçük bir sürü bile izleyeni ürpertebilir.her yöne doðru havalanabilir.biraz yükseldikten sonra kanatlarýný gererek veya ara sýra çarparak düz bir hat üstünde uçar,ya da,bayýr aþaðý süzülür.tam da bu sýrada ardýnda ''vitu vitu vitu'' diye sesler býrakýr. Büyük guruplar su kaynaðýnýn çevresinde oluþur.kýþ aylarýnda baþka sürülerle birleþerek daha da büyük sürüler halinde yaþarlar. Yerel Adlar Keklik-gaggubak/Denizli (wolfkenan) castav, dombi, fanoþ, (yavru) ferýç/fariç/feliç, fariþ (yumurtadan yeni çýkan keklik yavrusu), kaka barak, kazak (erkek), kýðýrýk (kýnalý keklik), meri (diþi), palas (yavru), taþ atan, yaprak kuþu, zagor (diþisini arayan kýzgýn erkek) Kazým apacý Ses-Ötüþü Sesi,gür,tok,hýzlý,ritmik,sert ve basittir : "çuk çuk çukara-çukara-çukara" veya "gak gak gak gubarak-gubarak'' ya da ''kakaba,kakaba,kakaba'' Þeklindedir. Her iki cins de farklý üç tonda ses çýkartabilirler.biri ve düþük tonlu,gürültülü olaný alarm iþaretidir.lirik ve aþamalý yükselen sesiyle eþine serenat yapar ki,bunu görsel davranýþlarla da destekler.bir de,yüksek bir yere çýkýp,uzak mesafelerden duyulacak kadar yüksek perdeden öter ki,bu da daðýlan sürüyü tekrar toplamak içindir. Fotoðtaf çorumda çekildi Kaynak Mutlu çaðlarda Trakyada,Anadolu'da,ülkenin her yerinde en az 15-2,bazen 5 ve hatta 1 bireylik,uçuþlarý görsel bir þölen,ötüþleri doyumsuz bir senfoni olan sürüler halinde yaþýyorlardý.6 lý yýllarda baþlayan zirai ilaçlamalarla büyük kýrým yaþadýlar.yetmezmiþ gibi,öngörü yoksunu yönetimlerin avlanmalarýný teþvik eden duyarsýzlýklarý da eklenince,bu vahþi masumlar kaçýnýlmaz sona adým adým yaklaþtýlar ve tükenme noktasýna geldiler.5 li ve 6 lý yýllarda baþta Ýtalyanlar olmak üzere,akif'in,'..tek diþi kalmýþ canavar..'' dediði medeni! ülkelerde,eline tüfeðini,yanýna eðitimli av köpeklerini alan ne kadar zalim avcý varsa,hepsi birden ve elini kolunu sallayarak,ülkemizin en mahrem yerlerine daldýlar.binlerce sürüyü,tek bir bireye dahi aman vermeden telef ettiler.bizler,baþta köy muhtarlarý olmak üzere,köy korucularý,ahali el ele vererek bu katliama yardýmcý olduk.gün sonunda verecekleri bir fiþek uðruna,masum sürülerin yerini göstermek için,ülkemin güzelliklerini peþkeþ çekmek için birbirimizle kýyasýya yarýþtýk. Bugün için en büyük tehdit yine avcýlýk.ama bu kez yabancýlar deðil,bizim bilinçsiz avcýlarýmýz.keklik,fýrsat verilirse çok çabuk üreyen,çoðalan bir tür.orman Bakanlýðý bu konuda oldukça duyarlý bugün.birçok ilde keklik üretme çiftlikleri ve kekliðin Anadolu'ya,Trakya'ya,yani ait olduðu topraklara yeniden dönmesi için ciddi çabalar var. Davranýþlarý Yerde yaþayan bir kuþtur.aðaçlara konmaz.gündüzleri ovaya inse de,geceleri fundalýk ve kayalýklarda tüner.kalýn gövdeli aðaçlarýn ana gövde çatallarýnda tü- Baþkan a çaðrý SAYIN BAÞKANIM diye baþkanlýðýna yazýlmýþ yazý Kýbrýs caddesi, Cengiz Topel tarihi ve 2525 caddesi birleþiminden, terminal sayýlý yazýsýyla arazi ve parsa düzenkavþaðýna kadar uzanan yol mevlemesi hakkýnda RIDVAN KORAY cutta 2m olan yer alanýnda yapýlan beye verilmiþtir neticesi halen imartespitlerde yapý ön yaklaþmakta meda beklemektedir. safelerinin yolun geniþletilmesi için Belediye baþkaný için yapmýþ uygun olduðu ancak yukarý sanayi olduðu adaylýk döneminde heyetidükkanlarýndan Cengiz Topel cadnizle birlikte Cengiz Topel caddesi, desi, Cemil bey caddesi ve MÝLLÝbakýrcýlar ve traktörcüler esnaflarýný YET caddesi arasýnda Gülabibey ziyaretiniz sýrasýnda Burun çiftliðinmahallesi 7 ve 45 paftalarda kalan den, KIBRIS caddesine kadar olan Apartman yaklaþýk 49 bin m2'lik alanda bölgebölünmüþ yol haline dönüþtüreceðisakinleri adýna de yaþayan maliklerin talepleride nizi söylemiþtiniz ama ne yazýkki Celal ATAKAN dikkate alýnarak plan deðiþikliði yaleblebici karakuþlarýn arasýnda kaleski Hal Müdürü pýlmasý gerekliðinden; dý. Cengiz Topel caddesi Ankara ve Þehrimizin önemli caddelerinde trafik aký- Samsun güzarkahýndaki tek katlý kalmýþ dükþýnýn yoðun olduðu þeritlerde, kimi yerlerde da- kanlar bu cadde'de istenmeyen göze hiç hoþ göralmalar mevcut olmasý kavþak noktalarýndaki rünmeyen görünüm arz etmektedir. trafik sýkýþýklýðý ve mevcut yoldaki trafik yoðunbu nedenle buranýn biran önce yýkýlarak arluðununda fazla olmasýndan dolayý þehrimizin ka kýsmýnda kalan 49, m2 karelik yerin sayýn önemli ulaþým akýþlarýndan biri olan KIBRIS belediye baþkanýmýzýn tarihinde becaddesi, Cengiz Topel caddesi birlemiþinden yer lediyemizin meclis kararýný uygulanmasýný zaterminal kavþaðýna kadar uzanan yol kesiminin atalinizden istiham ediyoruz. 5m'ye geniþletilerek bölünmüþ yol haline döorum beldesinin çeþitli semtlerine gerek nüþtürülmesi yolun KIBRIS caddesi ve Cengiz Topel caddesi birleþimi ve Cemilbey caddesi alt yapý gerekse üst yapýlarýný yapýp deðerlendirbirlemiþinden yer alan kavþak noktalarýnda dü- diniz. Bizlerde bu güzel çalýþmalarýnýzý taktirle zenleme yapýlmasý ve yukarý sanayi dükkanlarý- karþýlýyor örnek verecek olursam BOSNA parký, nýn yer aldýðý, Cengiz Topel caddesi, Cemil bey Rüstem Eren parký, ATIF HOCA parký, Kuru ve MÝLLET caddesi arasýnda kalan yaklaþýk köprü parklarýnda aile bireyleri yapmýþ olduðu49,'m2 alanda 18.uygulamasý kaydýðý ila nuz çok güzel parklarda gerek gündüz gerekse plan müellifi tarafýndan hazýrlanan plan deðiþik- gece akþam üzeri herkes çocuklarýný alarak güliði 194 sayýlý mimar kanunun 8/b maddesine zel güzel oturup çocuklarý istediði þekilde eylenistinaden CHP ve AKP Parti Belediye Meclisi cesini ve çaylarýný yudumlarken neden, niçin MÝLLET caddesi, VATAN caddesi, CUMHUüzeri ile piresis RÝYET caddesi, CEMÝLBEY caddesi arasýnda tarihinde oy çoðunluðu ile kalmýþ 49, m2 yeþil alan olarak iþaretlemiþ onanmýþtýr. olduðunuz yer hurdalýk olarak kalmakta. Akþam SAYIN BAÞKANIM saat 19: - 2: saatlerinde bu civardan gerek Ekim ayý ilk haftasý Belediye Meclis top- çocuklar gerekse büyükler buradan geçemez halantýsýnda bakýrcýlar sitesi 18. Madde ile bir le geldi çünkü burasý sarhoþ ve beduþlarýn buaçýklama yaptýnýz. Kadastro müdürü ile görüþ- lunduðu yer haline geldi. Belediye Meclisinden me yaptýðýnýzý ve tapuya intikal edildiðini bir almýþ olduðunuz karadan 2 AY geçmesine raðhafta içerisinde tapular kesilip, dükkan ve mes- men bir çivi dahi çakýlmadý. Gülabi Bey'in belli kenlerin sahiplerine verileceðini basýn aracýlýðý semtlerinde çay sohbeti yaptýðýnýzda ORUM'un en büyük mahallesi %84 oy aldýðýnýzý ile öðrenmiþ bulunuyorum. 18.maddeyi çizen ve basýnda yapmýþ olduðunuz bakýrcýlar semtini hazýrlayan kadastro mühendisi SUAT ALTIN- GÜLABÝBEY merkezi haline getireceðinizi PARMAK 'ile görüþtüm bu konunun ne aþama söylemiþtiniz. Bizlerde sizlerden istiramýmýz olduðunu sordum biz 18.maddeyi uyguladýk ka- milletimizin kamu yararýna bir yeþil alan ve çodastro müdürlüðüne teslim ettik bu konu ile ilgi- cuk bahçesi istiyoruz. li sayýn kadastro genel müdürümüz DAVUT BU KONUDA BASIN ARACIÐILI ÝLE GÜNEY'inde talimatlarý olduðu halde bir sonuç CEVAP VERÝRSENÝZ SEVÝNÝRÝZ.. SAYGIalamýyoruz cevabýný verdiler. Kadastro müdür- LARIMLA. lüðü tarihli 62 sayýlý yazý ile bele- Ne olacak bizim Cuma namazýnýn hali Bilecik Üniversitesi Öðretim Görevlisi Rahmi Akbaþ Bugünlerde art arda açýklanan demokratikleþme paketleri, pozitif ayrýmcýlýk, haklar gibi unsurlar birçok kesimi sevindirmekte, yýllarca verdikleri mücadelenin meyvesini toplamaktadýrlar. Bu hafta bizim mescitte, bir taraftan Cuma namazý saatini bekliyor, bir taraftan da müftü beyin vaazýný dinliyordum. Bir anda kapý açýldý ve bizim beþ-altý memur içeri girdi. Mescit en üst katta olduðundan, malum ya, ya en üst katta ya da bodrumdadýr; nefes nefese kalmýþlardý. Yanýma oturan Salih'e sordu ''hayýrdýr'', ''mesai yeni bitti; zor þer abdest alabildik hocam '' dedi. Bu arada müftünün sesi duyuldu ''gelenlerin birçoðuna bakýyorum, imam kürsüde iken, gözünün içine bakýyor, çoðunuz bitse de gitsek tarzýndasýnýz.'' Allah, Allah, aslýnda müftü haklý, cemaatte haklý, e kim haksýz? Ben ilkokulu Albayrak ilkokulunda okudum. Benim zamanýmda, Pazar günleri tatil edilmiþ, Cumartesi ise yarým gün okula gidiyorduk. Malum bu ülkenin %1'lik kesimi için biz Pazar günlerini tatil etmiþtik. Sonra ben ilkokulda iken %.1'lik kesim için de Cumartesi günlerini tatil ettiler. Sonra da % 97'lik kesim için ise kýllarýnýn bile kýpýrdatmadýlar. Benim oðlanlar Cuma Namazýna gitmeye alýþýklar. Ben hayatta Cuma'ya gidin falan demem. Baktýlar ki ben abdest alýp bir yerlere gidiyorum, onlar da peþime takýldýlar ve böylece bizim evde Cuma namazlarý oluþtu. Saatler geri alýnmadan önce bir Cuma günü baktým moraller bozuk, ''hayýrdýr'' dedim. ''Hoca 15 dk izin vermedi biz de Cumaya gidemiyoruz'' dediler. Konu anlaþýlmýþtý. Sayýn Müftü diyor ya, gözümüzün içine bakýyorsunuz, çabuk bitir der gibi. Sayýn Müftü, bu toplumun % 97'sini oluþturan kesimin büyük çoðunluðu, Cuma namazýna gitmektedir. Emeklileri ya da esnek çalýþanlarý çýkartýrsak geriye kalan kesim, yemeðinden, dinlenmesinden feda ederek Cuma namazýna gelmektedir. Yani, öðle 12'de çýkan memur, acele abdest almakta ve Cuma namazýna yetiþmektedir. Hocanýn insafýna göre ya yemek yiyebilmekte ya da aç yine mesaiye baþlamaktadýr. Bu ülkenin %97'sini oluþturan üvey evlatlar adýna sayýn baþbakana buradan sesleniyorum. Tamam, birileri Pazar gününü birileri için, Cumartesiyi ise baþka birileri için tatil yapmýþ olabilirler. Sayýn Baþbakaným, siz de bizim için Cumayý tamam tatil yapamayabilirsiniz, ancak hiç olmazsa þu Cuma mesaisine 1 saat fazla izin verin. Verin ki bizim memurlar da, hem Cuma Namazýna hem de yemek yeme þansýna sahip olsunlar.

17 SALI 5 KASIM Alpay Ardýk kent, Selahattin Karaca YFEM antrenörü oldu Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, Federasyon tarafýndan alt yapý oluþturmak amacýyla baþlatýlan iki projede orum da görev yapacak antrenörleri belirlediklerini Daha önce Kent Antrenörü olarak açýklanan Alpay Ardýk ýn ardýndan geçmiþte FÝTEM olarak düzenlenen yeni dönemde ise YFEM olarak yapýlacak çalýþmalarda ise orumspor alt yapý antrenörü Selahattin Karaca nýn görev yapacaðýný açýkladý. Suçlu varsa benim Ünyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü Sakaryaspor beraberliði sonunda suçlu varsa kendisi olduðunu ve futbolcularla toplantý yaparak kararlarýný vereceklerini S akaryaspor ile 2-2 berabere kalarak kendi sahasýnda 2 puan kaybeden Ünyespor da Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü maç sonu yaptýðý açýklamada gelinen durum ile ilgili olarak suçu kendi üzerine aldýðýný açýkladý. Ünyespor-Sakaryaspor maçýnýn hemen ardýndan açýklamada bulunan Cevdet Uzunköprü þunlarý kaydetti: Kaybettiðimiz puanlara üzülüyoruz. Yapacak bir þey yok þu anda özellikle oyuncularýmýz elinden geleni yaptýlar. Ama çok basit goller yedik. Hem de çok gol pozisyonumuz var inanýlmaz goller kaçýrdýk. Artýk yapacak bir þey yok artýk önümüzdeki maça bakacaðýz. Biraz oturup düþüneceðiz bakalým nerde hata yaptýksa nerede yaptýksa onlarýn deðerlendirmesini yapacaðýz. Tabi kaybettiðimiz puana üzülüyoruz. Hakikaten 5 haftadýr galip gelemiyoruz. maðlubiyet var oyuncularýmýzla toplantý yapacaðýz ona göre karar vereceðiz büyük ihtimalle dedi. (Kaynak: Spor Aksiyon) F utbol Federasyonu tarafýndan illerde alt yapýlarýn güçlendirilmesiyle baþlatýlan projelerde orum adýna görev yapacak antrenörler belli oldu. Daha önce Kent Antrenörlüðü görevine Alpay Ardýk ýn getirilmesinin ardýndan devam eden FEM çalýþmalarý içinde Selahattin Karaca görevlendirildi. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ile ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, TÜFAD Yönetim Kurulu üyesi Bilal Gökmen ile Kent Antrenörü Alpay Ardýk ve FEM Antrenörü Selahattin Karaca dün ASKF Toplantý Salonu nda konu hakkýnda açýklamalarda bulundular. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan Federasyon tarafýndan YFEM bünyasinde orum da görev yapacak isim talep Fenerbahçe li minikler Keloðlan ý izledi orum Fenerbahçe Basketbol Okulu sportif çalýþmalarýn yanýnda sosyal ve kültürel faaliyetlerede devam ediyor. Devlet Tiyatrolarýnýn yeni dönem çalýþmalarýnýn baþlamasýyla minikler Keloðlan adný tiyatro oyununu izlediler. Pazar günü orum Devlet Tiyatro Salonu nda sergi- lenen keþif yapýmý organizasyon olan TRT ocuk Keloðlan Masallarý adlý oyunu izleyen minikler oldukça neþeli saatler geçirdiler. Oyunun sonunda orum Fenerbahçe Basketbol Okulu sporcularý Keloðlan a orum Hitit Medeniyetini anlatan Bakýr tablo hediye ettiler ve günün anýsýna hatýra fotoðrafý çekindiler. edildiðini belirterek yaptýklarý araþtýrma sonunda bu göreve Selahattin Karaca yý uygun gördüklerini Ayan, toplantý sýrasýnda bu göreve neden Selahattin Karaca yý uygun gördüklerinide açýklarken, geçmiþte iyi bir futbolcu kariyerinin olmasý, uzun bir süre orumspor da Akademi liglerinde görev yapmasý ve bu kulüp alt yapýsýnda gösterdiði baþarýlar olduðunu belirtti. Ayan, Kent Antrenörü Alpay Ardýk ve YFEM antrenörü olarak görev yapacak Selahattin Karaca ya baþarýlar diledi. Kent Antrenörü Alpay Ardýk, Futbol Federasyonu tarafýndan biri yeni baþlatýlan Kent Antrenörü projesi diðeri ise devam eden FEM (Futbol Eðitim Merkezi) ile yetenekli sporculara temel futbol eðitiminin verilmesi, yaþ gruplarýna göre milli takýma oyuncu takip etmek ve oyuncu hazýrlak için uygulanan iki çalýþma olduðunu Kent Antrenörü olarak ilk olarak ve 2 doðumlu sporcularýn takibi, yeteneklilerinin tesbiti, milli takým düzeyine çýkabilecek oyuncularý hazýrlamak için baþlatýlan çalýþmalarýn devam ettiðini belirten Alpay Ardýk Bu noktada çalýþmalarýmýz ve araþtýrmalarýmýz iki aydýr sürüyor. Amaç milli takýmlar havuzuna sporcu kazandýrmak. Bunun için önümüzdeki günlerde belirlediðimiz isimleri çalýþma malzemeleri gelecek. Bu çalýþmalar sonucunda ilk olarak Ali Can Koçak isimli sporcumuz altý günlek kampa katýldý ve 6 kiþilik milli takým havuzuna seçildi. Bu çalýþmalarýmýz sýrasýnda objektif kriterlerden asla vazgeçmeden iyi þeyler yapmaya çalýþýyoruz. Selahattin hocamla birlikte koordi- Selehattin Karaca ve Alpay Ardýk ýn yeni göreve baþlamalarý ile ilgili düzenlenen toplantýya katýlanlar toplu halde neli bir çalýþma yapacaðýz. Biz bu çalýþmalarý yaparken tabiki kaynaðýmýz olan kulüplerin ve onlarýn üt kurullarý ASKF ve Futbol Ýl Temsilciliðinin koordinasyon konusunda desteklerini alacaðýz. Biz bu çalýþmalarý tüm antrenör arkadaþlarýmýzla birlikte yürütmeye çalýþacaðýz dedi. FEM Antrenörü olarak göreve baþlayacak olan Selahattin Karaca da toplantýda yaptýðý konuþmada elit fut- bolcu geliþimine katký saðlamak için 1-12 yaþ arasýndaki yetenekli sporcularý Futbol Federasyonu gözetiminde yapýlacaðýný Ayrýca çocuklarý küçük yaþta futbolla buluþturmak için 6-12 yaþlarý arasýndaki çocuklarý yetenek seviyesine bakýlmadan yýldýz futbolcu eðitim merkezleri kurulduðunu belirten Karaca, FEM bünyesinde üç yýlda yaklaþýk 72 bin kýz ve erkek çocuða temel futbol eðitiminin yaný sýra beslenme oyun kurallarý ve ilk yardým eðitimi verildi. FEM ismiyle açýlan merkezler Yýldýz Futbol Eðitim Merkezleri (YFEM) adý altýnda yenilenerek kapsamýnýn geniþletilmesi planlanmaktadýr. Yeni sezon için FEM bünyesinde görev yapacak futbol eðitmenlerine saha uygulamalarý ile ilgili olarak eðitim semineri verilecek. 6-1 Kasým tarihleri arasýnda Kocaeli nde yapýlacak semi- nere ilimiz adýna ben katýlacaðým. YFEM çalýþmalarýnýn bir yýl aradan sonra orum da yeniden baþlamasýna katkýda bulunan Federasyon Bölgesel Sorumlusu Yücel Uyar a Samsum Bölge Sorumlusu Osman Üstünel e ayrýca beni bu göreve layýk gören Ýl Temsilcisi Engin Ayan ve Kent antrenörü Alpay Ardýk ile TÜFAD Yöneticimiz Bilal Gökmen e teþekkür ederim dedi. Vali Baþköy ve gazeteciler bu kez yeþil sahada buluþtu P rotokol ile gazeteciler halý saha maçýnda karþýlaþtýlar. orum da yerel ve yaygýn basýn kuruluþlarý temsilcileri ile Vali Sabri Baþköy, TSO Baþkaný etin Baþaran Hýncal, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile birlikte TSO Yönetim Kurulu üyelerinden kurulu takým ile orum un yerel ve yaygýn basýn kuruluþlarý temsilcileri ile elemanlarý halý saha maçýnda karþýlaþtýlar. Kubatlar Halý Saha da cumartesi günü saat 12-1 arasýnda oynanan maç büyük bir çekiþmeye sahne oldu. Maç öncesinde orum basýn mensuplarý Vali Sabri Baþköy e çiçek verdiler. Ayný sahada çalýþma yapan minik öðrencilerde maç sonunda Vali Sabri Baþköy ile hatýra fotoðrafý çekindiler. Kulüpler Masa Tenisi nde Cumhuriyet Kupasý için yarýþtý C umhuriyet Kupasý Masa Tenisi takým yarýþmalarýnda kupalaar sahiplerini buldu. Hafta sonunda Atatürk Spor Salonu Boks Salonu nda yapýlan müsabakalarda cumartesi günü minikler ve yýldýzlar, pazar günü ise gençler, büyükler takým veteranlar ise ferdi müsabakalar yapýldý. Cumartesi sabahý yapýlan minik kýzlar kategorisinde iki takým ve 6 sporcu mücadele etti. Yapýlan maçlar sonunda Özel Pýnarspor birinciliði kazanýrken Gençlikspor ise ikincilik kupasýnýn sahibi oldu. Üç taký- mýn mücadele ettiði minik erkekler kategorisinde ise Gençlikspor A takýmý birinci, Özel Pýnarspor B takýmý ikinci, Özel Pýnar A spor takýmý ise üçüncülük kupasýný aldý. Ayný gün öðleden sonra yapýlan yýldýzlar kategorisinde de kýzlarda iki kulüp mücadele etti. Gençlikspor takýmý birinciliði kazanýrken Özel Pýnarspor ise ikincilik kupasýnýn sahibi oldu. Dört takýmýn mücdele ettiði yýldýz erkeklerde ise Gençlikspor A takýmý birinci, Mimar Sinan HE Kültürspor takýmý ikinci, Özel Pýnars- por üçüncü olurken Gençlikspor B takýmý ise dördüncü sýrada yer aldý. Pazar günü sabah seansýnda ise Gençler kategorisinde müs abakalar yapýldý. Genç kýzlarda iki takýmýn tek maçý sonunda Gençlikspor birinciliði alýrken Özel Pýnarspor ise ikinci oldu. Genç erkekler kategorisinde ise dört takýmýn mücadelesi sonunda Gençlikspor A takýmý birinci, Özel Pýnarspor ikinci, Gençlikspor B takýmý üçüncü olurken Akademi Basketbol Gençlikspor ise dördün- cülük ödülünü aldý. Büyükler kategorisinde de iki bayan takýmýnýn maçý sonunda Gençlikspor birinci olurken Özel Pýnarspor ikinci oldu. Erkeklerde ise dört kulübün maçlarý sonunda Buhara Gençlikspor birinciliði kaza- nýrken Gençlikspor A takýmý ikinci Basketbol Akademi üçüncü Gençlikspor B takýmý ise dördüncülük kupasýný aldý. Turnuvanýn son müsabakalarýnda ise veteranlar ferdi olarak mücadele ettiler. Maçlar sonunda Hasan Bal birin- ciliði kazanýrken Ramazan Þendoðan ikinciliði Mustafa Tekkeþin üçüncülüðü alýrken Hakan Aykaç ise dördüncü sýrada müsabakalarý tamamladý. Müsabakalar sonunda dereceye giren takým sporcularýna madalyalarý verildi.

18 18 SALI 5 KASIM 21 Ýskilip þokta Ýskilip Belediyespor Teknik Drektörü Nihat Armutçu, Gölbaþý Belediyespor karþýsýnda aldýklarý farklý maðlubiyetin izahý olmadýðýný belirterek tüm sorumluluðun kendisinde olduðunu Armutçu, tüm Ýskilip halkýndan maça gelerek destek veren taraftarlardan özür diledi. Ý Kýrýkkalespor da son dakika gol sevinci orumspor önünde uzatma dakikalarýnda bulduðu golle üç puaný alan MKE Kýrýkkalespor büyük sevinç yaþadý. Maçta takýmlarýna destek vermek için Kýrýkkale den gelen yaklaþýk 1 kadar Kýrýkkalespor taraftarý maç boyunca takýmlarýna destek verdiler. Maçýn uzatma dakikalarýna 1-1 lik beraberlikle giren Kýrýkkalespor da tecrübeli futbolcularý Uður Kütük ün kafasýndan gelen galibiyet golü büyük sevinç yaþattý. Tribündeki taraftarlar ile saha içindeki futbolcular üç puan getiren golün sevincini büyük bir coþku ile kutladýlar. skilip Belediyespor Teknik Direktör Nihat Armutçu, Gölbaþý Belediyespor maçýnda aldýklarý aðýr yenilgi nedeniyle öncelikle tüm Ýskilip halkýndan sonra maça gelerek takýmlarýna destek veren taraftarlardan özür diledi ve maðlubiyetin tüm sorumluluðunun kendine ait olduðunu Böyle farklý bir maðlubiyetin ardýndan ne diyeceðini bilemediðini belirten Armutçu Gerçekten çok kötü futbol oynadýk ve sonucunda farklý maðlup olduk. Maçta ikinci golü yediðimiz dakikaya kadar fena deðildik. Ýkinci golden sonra oyundan koptuk ve ikinci yarýda hiç bir varlýk gösteremedik. Bu maðlubiyette tek sorumlu benim. Artýk yapacak bir þey yok bu maçý en kýsa sürede unutarak hafta sonu oynayacaðýmýz Nevþehir maçýný düþünmek zorundayýz, Bu maç bizim lige tutunma karþýlaþmamýz olacak dedi. Maça gelen tüm taraftarlardan özür dileyen Armutçu, kendilerine destek veren Gölbaþý orumlular Derneði Baþkaný Osman Uluç a MHP Altýndað Belediye Baþkan Baþbakan korumasý! orumspor un MKE Kýrýkkalespor ile oynadýðý maç sonunda yaþanan görüntüler yine ürküttü. Gerçekten orum da oynanan futbol müsabakalarýnda alýnan abartýlý tedbirleri görenler bu þehirde her maç sonunda olaylar çýkýyormuþ millet birbirine giriyormuþ gibi bir görüntü veriyor. Yukardaki fotoðraf orumspor - MKE Kýrýkkalespor maçýnýn bitiminden sonra çekildi. Tribündeki taraftar sayýsý civarýnda. Ýki takým taraftarlarý arasýn- da sýkýntý yok ufak tefek tepkiler var. Ancak maçýn hakemlerine sanki Baþbakan Korumasý yapýlýyormuþ gibi bir görüntü. Bu görüntü orum a yakýþmýyor beyler. Geçtiðimiz sezonda yine bir maç daha bitmeden protorol tribünü önünde etten duvar ören Emniyet güçleri ile protokol arasýndaki gerginliði unutmadan böyle bir görüntü daha. Gerçekten bu görüntüler orum a yakýþmýyor. Kim bu çirkin görüntüye engel olacaksa olsun. Kasap et derdinde, koyun can derdinde F Aday Adayý Ýbrahim Tobaþ a ve AK Parti Sincan Belediye Baþkan Aday Adayý Süleyman ýrak a ve Ankaos taraftar grubu lideri Taner Hatipoðlu na teþekkür etti. utbol böyle bir þey. Birisi gol atmýþ onun sevincini yaþýyor diðeri baþýna darbe almýþ hastaneye kaldýrýlýyor oda can derdinde. Yukardaki fotoðraf böyle bir aný gösteriyor. orumspor ile MKE Kýrýkkalespor takýmlarý arasýnda oynanan maçýn uzatma dakikalarýna girildiði anda ikili bir mücadele anýnda orumspor dan Osman Seçkin baþýna darbe aldýðý için saha kenarýnda saðlýk görevlileri tarafýndan kontrol ediliyor. Ayný pozisyonun devamýnda ise konuk Kýrýkka- Güneþ in hakem isyaný orumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ, Kýrýkkalespor önünde hakem kararlarýna ve futbolcularýnýn kaçýrdýðý pozisyonlara isyan etti. Güneþ maç sýrasýnda sýk sýk tepkisini çimlerin üzerine çökerek atmaya çalýþtý. orumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ, Kýrýkkalespor karþýsýnda hakem hatalarýna ve futbolcularýn kaçýrdýklarý pozisyonlara isyan etti. Güneþ, sinirlendiði anlarda kendisini çimlerin üzerine atarak sakinleþmeye çalýþtý. Maç boyunca karþýlaþmanýn dördüncü hakemi ile karþý karþýya gelen Sunay Güneþ çalýnmayan düdükleri isyan etti ve tepkisini dile getirdi. Güneþ, maçla ilgili deðerlendirmesinde ise söylenecek fazla bir þeyin olmadýðýný yine bireysel hatalarla maðlup olduklarýný Maça çok iyi hazýrlandýklarýný belirten Güneþ, erken yediðimiz golle maðlup duruma düþtük sonradan toparlandýk. Oyunda kontrolü elimize geçirdik ve ikinci yarýnýn ilk dakikala- rýnda bulduðumuz beraberlik golü takýma büyük moral oldu. Sonraki bölümde girdiðimiz pozisyonlardan yararlanabilsek maçý kazanabilirdik. Net pozisyonlardan yararlanamadýk. Biz net pozisyonlardan yararlanamazken maçýn uzatma dakikala- Liderler yerlerini korudu 1. Küme Büyükler Ligi A grubu haftanýn sonuçlarý: Ýl Özel Ýdarespor - Osmancýkspor Alaca Belediyespor - Hitit Gençlikspor Sungurluspor - Ulukavakspor A GRUBU PUAN DURUMU TAKIMLAR O 1. Alaca Belediye 4 2. Ulukavakspor 4. Osmancýkspor 4 4. Ýl Özel Ýdarespor 4 5. Hitit Gençlik 4 6. Sungurluspor 4 G B M A : 2-2 : 2- : 2-7 Y P Amatör Küme dördüncü hafta maçlarý sonunda A grubunda Alaca Belediyespor, B grubunda ise imentospor liderliklerini sürdürdüler. Amatör Küme de dördüncü hafta maçlarý sonunda gruplarda liderler yerlerini korudu. A grubunda Alaca Belediyespor, B grubunda ise imentospor liderliði sürdürdüler. A grubunda üç maçýndan da galibiyetle ayrýlan Alaca Belediyespor evinde konuk ettiði Hitit Gençlikspor karþýsýnda her iki yarýnýn baþlarýnda bulduðu iki golle sahadan 2- galip ayrýlarak üç puan serisini devam ettirdi ve 12 puanla zirvedeki yerini korudu. Geçtiðimiz hafta evinde Alaca Belediyespor a yenilerek büyük hayal kýrýklýðý yaþayan Ulukavakspor ise Sungurluspor deplasmanýnda aldýðý 7-2 lik galibiyetle moral buldu. Grupta ilk üç mücadelesi veren iki takým Ýl Özel Ýdarespor ile Osmancýkspor arasýndaki maçta konuk takým son dakikalarýna önde girdiði maçta Özel Ýdare nin penaltý golüne engel olamayýnca maç 2-2 berabere bitti ve haftayý birer puanla kapattýlar, B grubunda ise imentospor dördüncü maçýnda dördüncü galibiyeti Bayat Belediyespor deplasmanýnda aldý. Rakibi önünde 9-1 gibi farklý skorla galibiyetle ayrýlan imentospor ilk yarýyý lider kapatmayý garantiledi. Yeþil beyazlýlar ilk yarýnýn son haftasýný bay geçecekler. Grubun diðer zorlu maçýnda ise Ýskilipspor, Osmancýk Belediyespor önünde ilk yarýnýn son dakikasýnda bulduðu tek golle maçý 1- kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldý ve ilk üç için iddiasýný devam ettirdi. Önümüzdeki haftanýn maçlarý: Ulukavakspor - Ýl Özel Ýdarespor. Hitit Gençlikspor - Sungurluspor. Osmancýkspor - Alaca Belediyespor. B grubu haftanýn sonuçlarý: Ýskilipspor - Osmancýk Belediyespor Bayat Belediyespor - imentospor : 1- : 1-9 B GRUP PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. imentospor 2. Eti Lisesi Genç.. Ýskilipspor 4. Bayat Belediye 5. Osm. Belediye O 4 G B M 1 1 A Y P rýnda bir yan toptan yine bireysel hata sonucunda maðlup duruma düþtük. Söyleyecek söz bulamýyorum. Benim bu takýma olan inancým tam. Bu takým sezon sonunda kümede kalacak kapasitedir. Bir galibiyet alsak takýmýn kendine olan gü- Temsilcilerimiz yine puansýz Bölgesel Amatör Lig 6. grupta temsilcilerimiz altýncý haftayý da puansýz kapattýlar. orumspor evinde Kýrýkkalespor a uzatmalarda yediði golle yenilirken, Ýskilip Belediyespor ise Gölbaþý deplasmanýndan farklý maðlup döndü. Grupta Bartýnspor evinde puan kaybederken takipçileri kazandý ve zirve yarýþý iyice kýzýþtý. B ölgesel Amatör Lig 6. grupta iki temsilcimizde haftayý puansýz kapatýrken grupta Bartýnspor liderliðini sürdürdü ancak rakipleri ile arasýndaki puan farký kapandý. orumspor ligde çýkýþ içindeki MKE Kýrýkkalespor önünde ikinci yarýnýn baþlarýnda bera- Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ORUM Telefon: BAL 6. Grup Haftanýn Görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: orumspor - MKE Kýrýkkalespor Gölbaþý Belediye - Ýskilip Belediyespor Bartýnspor - Kastamonuspor Etimesgut Belediye-Yeþil Kýrþehirspor Nevþehir Gençlik - Aksaray Belediyespor Safranboluspor - Baðlum Belediyespor Tosya Belediyespor - Sincan Belediyespor : 1-2 : 5- : - : 2-2 : 4-1 : -4 : 1-2 -PUAN DURUMUTAKIMLAR O G B M A Y P 1. Bartýnspor Sincan Belediye Gölbaþý Bele Tosya Belediye Baðlum Beledi Nevþehir Genç, MKE Kýrýkkale Etimesgut Bel Yeþil Kýrþehir Ýskilip Belediye Aksaray Beledi Kastamouspor orumspor Safranbolu Kastamonu ve Safranbolu nun hükmen maðlubiyeti var Önümüzdeki haftanýn programý 1 Kasým Pazar Aksaray Belediye - orumspor. Ýskilip Belediyespor - Nevþehir Gençlikspor. Önümüzdeki haftanýn maçlarý: Eti Lisesi Gençlik - Ýskilipspor. Osmancýk Belediyespor - Bayat Belediyespor. lespor korner atýþý yapýyor ve bir dönem orumspor formasýda giyen Uður Kütük kafa golü ile takýmýný öne geçirerek kale arkasýndaki tribündeki taraftarlarýna koþuyor. Bir tarafta can derdindeki Osman Seçkin diðer tarafta ise gol sevincini yaþayan Uður Kütük. Osman Seçkin bu pozisyonun arkasýndan ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Yapýlan tetkiklerin ardýndan bir süre müþahede altýnda bulundurulan futbolcu daha sonra taburcu edildi. Osmancýk Belediyespor grubunda oynadýðý üçüncü maçýndan da puansýz ayrýlarak kötü gidiþe dur diyemedi Yeþil Kýrþehirspor - Safranboluspor. Sincan Belediyespor - Etimesgut Belediyespor. MKE Kýrýkkalespor - Tosya Belediyespor. Kastamonuspor - Gölbaþý Belediyespor. Keçiören Baðlum - Bartýnspor. berliði yakalamasýna galibiyet içinde pozisyonlar bulmasýna karþýn uzatma dakikalarýnda yediði golle sahadan 2-1 maðlup ayrýldý. Bu sonuçla ligde altýncý maçta dördüncü maðlubiyetini alan orumspor sýralamada bir basamak daha geriledi. Diðer temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ise Gölbaþý Belediyespor deplasmanýnda 5- gibi farklý skorla maðlup olarak haftayý aðýr bir yenilgi ile kapattý. Grupta zirve mücadelesi veren iki takým Tosya Belediyespor ile Sincan Belediyespor arasýndaki maçtan konuk takým 2-1 lik galibiyetle ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu ve sýralamada ikinci sýrayakadar yükseldi. Lig lideri Bartýnspor ise ligde son iki sýrada yer alan Kastamonuspor ile evinde oynadýðý maçtan golsüz beraberlikle ayrýlýnca haftayý iki kayýp puanla kapattý. Baðlum Belediyespor ise Safranbolu deplasmanýndan 4- lýk galibiyetle döndü ve zirve iddiasýný sürdürdü. Üst sýralar için mücadele eden Etimesgut Belediyespor ile Yeþil Kýrþehirspor arasýndaki maçtan takýmlar 22 lik beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar. Ligde yedinci hafta maçlarý bu hafta sonu oynanacak. Temsilcilerimizden orumspor, Aksaray Belediyespor deplasmanýnda puan mücadelesi verirken, Ýskilip Belediyespor ise sahasýnda Nevþehir Gençlikspor önünde puan hasretine son vermek için çýkacak.

19 SALI 5 KASIM ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 6 KASIM orum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü orum ili merkez ilçesi Gülabibey Mahallesi, Cemilbey Yolu Bakýrcýlar Mevki, 47 ada, 6 parsel, 6,6 m2 kargir dükkan vasfýnda bulunan gayrimenkulün satýþý iþi. 75., Yer: orum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat Satýþ Salonu Saat: 1. T.C. Kargý Ýcra orum il, Kargý ilçe, 1229 Parsel No, Hacýhamza Zeynel mevkii Mahalle/Mevkii, bir katlý ahþap ev ahýr ve bahçenin satýþý iþi. 2.28, Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: KASIM T.C. orum 4. Ýcra orum il, Ortaköy ilçe, 9 ada no, 298 parsel no, Su Yolu Mahalle/Mevkiindeki taþýnmazýn satýþý iþi. 5., Yer: orum Adliyesi Saat: orum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Enerji nakil hattý yapým iþi. Yer: orum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: KASIM T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi nde muhtelif yer ve fiyatlarda adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. orum. Ýcra 19 UD 569 plakalý, 212 model, Volkswagen marka Hatchback cinsinde, Polo PS Trendline Man tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi.. Yer: Kültür Sitesi, Karakeçili Mah. Karakeçili 5. ýkmaz Sok. No:1 orum Saat: KASIM orum Belediye Baþkanlýðý Katyonik Polielektrolit alýmý iþi. Yer: orum Belediye YÝTÝK Psikoteknik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Sefa Melik KÜÜK Zafer Gürsel oðlu 1989 orum Doðumlu (.HAK:142) YÝTÝK Þanlýurfa Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hatice SONGURALP Ýsa kýzý 1994 Þanlýurfa Akçakale Doðumlu (.HAK:14) Hizmet Binasý Ýhale Odasý 5. kat Saat: 14. T.C. Ýskilip Ýcra 1. Taþýnmaz: orum ili Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 12 ada no, 55 parsel,. kat 9 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. 48., Yer: Ýskilip Belediyesi Saat: Taþýnmaz: orum ili, Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 12 ada no, 55 parsel, zemin kat baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi. 25., Yer: Ýskilip Belediyesi Saat: Taþýnmaz: orum ili, Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 12 ada no, 55 parsel, zemin kat 2 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi. 18.5, Yer: Ýskilip Belediyesi Saat: KASIM T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, 24 ada, 1 parsel no, Ýbrahim ayýrý MAhalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. 6. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili merkez ilçe Gülabibey Mahallesinde ada 72, parse deki 6,41 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi , Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. orum 2. Ýcra orum il merkez ilçe, 1474 ada no, 2 parsel no, epni Mahalle/Mevkiide taþýnmaz malýn satýþý iþi. 14., Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Osmancýk Yolu menfez yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14. (.HAK:7) 21 KASIM T.C. orum 2. Ýcra orum il merkez ilçe, 12 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Fitne mevki köyünde 18 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 55. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Akaryakýt alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: KASIM T.C. orum 2. Ýcra 4 FD 1441 plakalý, 28 model Volkswagen marka, Passat 1.8 TSÝ tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi. 4. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. orum. Ýcra orum il, merkez ilçe, 15 ada no, 15 parsel no, Gülabibey Mah. Kapaklý Aliki Yolu mevkii Mahalle / Mevkiinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 5., Yer: orum Adliyesi Saat: T.C. Ýskilip Ýcra orum ili, Ýskilip ilçesi, Meydan Arifbey Mahallesi 244 Ada, 556 Parsel de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. 44., Yer: Ýskilip Belediyesi (Encümen Toplantý Salonu) Saat: 14: -14:1 25 KASIM Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü orum Ortaköy Daniþ Göleti inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Barajlar ve HES Þube Müdürlüðü Mustafa Kemal Mah. 652 ankaya / Ankara Saat: 1. Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 4 kýsým set karþýlýðý cihaz kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 1. KÝRALIK DÜKKAN K.S.Sitesinde Sanayi Cad. No: 99 da 246 m2 dükkan sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: KASIM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 214 yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: KASIM T.C. orum. Ýcra orum ili, merkez ilçe, Üçdutlar Mah. cilt 25, sayfa 246, ada 264, parsel 86 da kayýtlý mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. 85. Yer: orum Adliyesi Saat: KASIM T.C. orum. Ýcra 19 TK 29 plakalý, 211 model Citroen marka, kapalý kasa, Combi 1.4 HDI SX Plus tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi. 25. Yer: Kültür Otoparký Saat: ARALIK T.C. orum 4. Ýcra orum il merkez ilçe, 22 ada no, 5 parsel no, Yeniyol Mah. Gazi Cad. Mahalle/Mevkii, 1 katlý binanýn. kat 9 nolu baðýmsýz bölümünün satýþý iþi. 1., Yer: orum Adliyesi Saat: ARALIK T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, 112 ada no, 15 parsel no, Üçdutlar Mahallesi Mahalle/Mevkiinde 5 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 7., Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ARALIK T.C. orum 4. Ýcra orum il, merkez ilçe, 2865 ada no, 1 parsel no, Ýbrahimçayýrý Mah. Mahalle/Mevkii, bahçeli, iki katlý taþýnmazýn satýþý iþi. 14., Yer: orum Adliyesi Saat: T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il, merkez ilçe Karacaören köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 11 adet arsanýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Saat: ARALIK T.C. orum. Ýcra 19 UF 291 plakalý, 212 model Fiat marka Linea 1. M.JET 95 HPtipli, Sedan cinsinde aracýn satýþý iþi.. Yer: Karakaþlar Otomotiv evre Yolu Saat: ARALIK T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili, merkez ilçe ayarýk Mahallesi nde 658 ada no, 6 parsel no da kayýtlý.7, m2 yüzölçümlü bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi , Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ARALIK T.C. orum. Ýcra orum ili, Mecitözü ilçesi, Devletoðlan köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda adet tarla niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Saat: ARALIK T.C. orum. Ýcra 19 TT 141 plakalý, 21 model Peugeot marka, Partner 1.9 tipli sarý renkli aracýn satýþý iþi. 11. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK 214 T.C. orum 2. Ýcra orum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 1171, 875 ada 7 parsel üzerinde 974, m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 2 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. 11., Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK 214 T.C. orum 2. Ýcra orum ili merkez ilçe, 46 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 52., Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþ makinasý sektöründe deneyimli USTALAR-KALFALAR ve yetiþtirilmek üzere IRAKLAR alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. HÝDROTAM HÝDROMEK YETKÝLÝ SERVÝSÝ (.HAK:14) Adres: K.S.S.. Cad. 1/B Cami Karþýsý Tel: ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad.. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ALTINBAÞ ORUM - HÝTÝT GOLD Satýþ Danýþmaný/orum Ýþ Tanýmý Mücevher satýþýnda görev alacak, tercihen kuyumculuk ve mücevher sektöründe deneyimli Bay - Bayan Satýþ Danýþmanlarý Aramaktayýz Aranan Nitelikler: Lise veya Üniversite mezunu Müþteri odaklý düþünen Ýnsan Ýliþkilerinde baþarýlý alýþkan gayretli, sorumluluk bilincine sahip, kendine ve iþine özenli çalýþma arkadaþlarý aramaktayýz Erkek adaylarýn askerliðini tamamlamýþ olmasý gerekmektedir. (.HAK:125) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 19 ORUM SAHÝBÝNDEN SATILIK HOBÝ BAHELERÝ Elektrik-Su-Yol-Tel örgü Tapusu hemen teslim 1 m2 Fiyat 17.5 pazarlýk (.HAK:285) Müraacatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Eðridere arþýsý No: 2 ELEMAN ARANIYOR Satýþ pazarlama deneyimi olan baybayan elemanlar aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Derman Toptan Gýda San. Tic. Ltd. Þti. (.HAK:11) (.HAK:141) orum merkeze 5 km. Tel: KÝRALIK DÜKKAN K.S.Sitesi. Cad. No: 4 ýraklýk Eðitim Merkezi karþýsýnda bulunan 2 m2 içi yapýlý, (.HAK:17) Ulukavak Mah. Dr. Sadýk Ahmet Cad. No: 81 Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli Kaynakcý elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: doðalgazlý dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER 9 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (.HAK:27) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere makina imalatýnda deneyimli TEKNÝK RESSAMLAR (.HAK:17) (.HAK:14) (.HAK:6) alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen iþyerine yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN. ve TÝC. A.Þ. Ýletiþim: PBX Adres: Organize Sanayi Böl. 16. Cad. No: 1 ORUM Mail: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yüksekokul mezunu tercihen inþaat, kimya, laboratuvar bölümü mezunu bay eleman alýnacaktýr. Tekin Karo (.HAK:9) (.HAK:12) KÝRALIK DEPO Ulukavak Mah. Akpýnar 1. Sokakta bulunan Kýzýlýrmak Apt. altý 6 m2 depo kiralýktýr. Mür. Tel: Ankara Yolu 2. Km. ORUM Mür. Tel: Devren Satýlýk Fast Food Merkezi konumda bulunan faal durumda olan 1 masalý Fast food dükkaný sahibinden devren satýlýktýr ELEMANLAR ARANIYOR Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere garson ve komi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen aþaðýdaki adrese yapýlmasý gerekmektedir. Ýzmir Lokantasý Adres: Ulu Camii Karþýsý Tel:

20 SALI 5 KASIM 21 Gerginlik büyümeden önlendi orumspor ile MKE Kýrýkkalespor maçý sonunda iki takým futbolcularý arasýndaki gerginlik büyümeden önlendi. Maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan futbolcular arasýndaki gerginlik itiþ kakýþa gidince iki takým kenar yönetimleri araya girerek futbolcularý ayýrdýlar. orumspor Teknik Direktör Sunay Güneþ de rakip futbolcularla tartýþan Abdullah ý ayýrarak ceza almasýný önledi. Gerginlik daha sonra fazla büyümeden futbolcularýn soyunma odasýna yönelmesi ile sona erdi. Ýlk yarý kötü ikinci yarý iyi oynadýk orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, iki takým açýsýndan krizden çýkma maçý olan karþýlaþmada Maltepespor önünde ilk yarýda çok kötü futbol oynadýklarý ve hiç bir üretkenlik gösteremediklerini Ýkinci yarýda biraz olsun toparlandýklarýný maðlup duruma düþmelerine raðmen beraberliðe yakaladýklarýný belirten Özbað Son bölümde final paslarýnda doðru tercihleri yapabilsek kazanabilirdik. Topa sahip olmada ve oyunu kontrol etmede zorlanýyoruz. Kaybedilmiþ bir þey yok puan sýralamasýna bakýldýðý zaman bunu görmek mümkün. Ancak kýsa sürede toparlanmalýyýz bunun içinde gerekli hamleleri yapacaðýz dedi. Arif Yalçýn Has Türkiye Þampiyonu Baþkan takipte: orum Belediyespor u Maltepespor deplasmanýnda yalnýz býrakmayan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül bu deplasman maçýnda da galibiyet sevinci yaþayamadý. Maçýn ilk yarýsýndaki kötü futbol nedeniyle oldukça sýkýntýlý anlar geçiren Gül ikinci yarýda ise beraberlik golünden sonraki bölümdeki futbolla azda olsa teselli buldu. Maçta Teknik Direktör Sedat Özbað oyuncularý maç anýnda taktik verirken Baþkan Gül hemen arkasýnda protokol tribününden onu yakýn takipte Hakemlere tepki orumspor un MKE Kýrýkkalespor ile oynadýðý maçý yöneten Trabzon bölgesi hakemlerine maç sonunda büyük tepki vardý. Uzatma dakikalarýnda yenilen golle sahadan puansýz ayrýlan orumspor taraftarlarý ve maçý izleyenlen bitiþ düdüðünün ardýndan soyunma odasýna giden hakemlere protokol tribününden tepki gösterdiler Metin Kulið yine yalnýz býrakmadý Metin Kulið Maltepespor maçýný orum dan giden basýn mensuplarý ile birlikte izledi Yasin Tüzün tribünden izledi orum Belediyespor un pazar günü oynadýðý Maltepespor maçýný eski orumspor lu yeni Maltepespor lu Yasin Tüzün tribünden izledi. Geçtiðimiz sezon orumspor formasý giyen Yasin Tüzün bu sezon baþýnda Maltepespor a transfer olmuþtu. Sezon baþýndan buyana yeni takýmýnda fazla forma þansý bulamayan Yasin Tüzün orum Belediyespor maçýný tribünden izledi. Maç öncesi saha içine giren Yasin Tüzün, geçtiðimiz sezon orumspor da birlikte forma giydiði ve Belediyespor da tanýdýðý isimlerle görüþerek hasret giderdi. Tüzün daha sonra sonra tribüne çýkarak karþýlaþmayý izledi. orumspor un efsane futbolcularýn Metin Kulið, Ýstanbul a gelen orum takýmlarýný yalnýz býrakmýyor. Maltepe Stadý na gelen Metin Kulið burada orumlu basýn mensuplarý ile bir araya gelerek hasret giderdi ve kulüp hakkýnda bilgiler aldý. Metin Kulið, orumspor günlerini unutmasýnýn mümkün olmadýðýný belirterek kulübün içinde bulunduðu duruma üzüntülerini dile getirdi. orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, Maltepespor karþýsýnda ilk yarýda çok kötü bir futbol oynadýklarýný ikinci yarýda biraz toparlandýklarýný ancak galibiyet için final paslarýnda baþarýlý olamayýnca beraberliðe razý olduklarýný Özbað, iki takým açýsýndan kriz maçý olan Maltepespor karþýlaþmasýnda her iki tarafýnda galibiyet için sahaya çýktýðýný belirterek Maça kötü baþladýk yine çok top kaybý yaptýk topa sahip olmakta zorlandý. Bunun sonucunda da ilk yarýda Maltepespor oyunu kontrol etti ve pozisyonlar üretti. Ýlk yarýda rakibin girdiði pozisyonlarý deðerlendirememesi bizim için þanstý. Ýkinci yarýda biraz olsun toparlandýk oyunu kontrol etmey baþladýk. Maðlup duruma düþmemize raðmen erken gelen beraberlik golü takýma moral oldu. Evimizde oynadýðýmýz maçlarda ilk yarýyý iyi oynayýp ikinci yarýda kontrolü kaybediyorduk. Maltepespor karþýsýnda ise tam tersi oldu. Maçýn son bölümünde ise oyunun kontrolü bizde olmasýna karþýn final paslarýnda baþarýlý olamayýnca çok istediðimiz üç puana ulaþamadýk. Sonuçta deplasmanda alýnan bir puan diyoruz telafi etmek istiyorduk ancak bunla teselli bulduk. Puan sýralamasýna baktýðýmýz zaman kaybedilen bir þey yok ve alýnacak iki galibiyetle zirveye ortak olmak mümkün. Bir hafta içinde üç maç oynayacaðýz ve bu maçlarda alýnacak puanlar bizi hedefe çok daha yaklaþtýracaktýr. Ýlk olarak bu hafta sonu evimizde oynayacaðýmýz Aksaray maçýný kazanarak üç puan hasretine son vermek istiyoruz. Bugünden itibaren bu zorlu karþýlaþmanýn hazýrlýklarýna tam kadro olarak baþlayacaðýz. Futbolda dün yok önümüzdeki bir hafta içinde oynayacaðýmýz üç maç büyük önem taþýyor. Gereken dersleri çýkartarak camia olarak bu maçlara motive olacaðýz dedi. Mustafa Güven Kýrýkkalespor da C evdet Uzunköprü ile birlikte üç sezon orumspor da görev yapan kaleci antrenörü Mustafa Güven bu kez eski takýmýna karþý görev yaptý. Pazar günü oynanan orumspor - MKE Kýrýkkalespor maçýnda kaleci antrenörü olarak görev yapan Mustafa Güven maç öncesinde tanýdýklarý isimlerde sohbet ederek hasret giderdi. Mustafa Güven yýllarý arasýnda Cevdet Uzunköprü ile birlikte orumspor da görev yapmýþtý. Büyükler Halter Þampiyonasý nda 85 Kg da orum Gençlikspor adýna podyuma çýkan Arif Yalçýn Has altýn madalya kazanarak bu branþta yýllar sonra orum a þampiyonluk kazandýran sporcu oldu. Ekim- Kasým tarihleri arasýnda Antalya nýn Alanya ilçesinde yapýlan Türkiye Þampiyonasý nda 24 ilden 44 kulüp mücadele etti. Þampiyonada 91 i bayan olmak üzere toplam 1 sporcu madalya mücadelesi ver- Alanya da yapýlan Kulüplerarasý Türkiye Halter Þampiyonasý nda orum Gençlikspor dan Arif Yalçýn Has 85 Kg da altýn madalya kazandý. orum halter branþýnda büyükler kategorisinde yýllar sonra bir þampiyonluk kazanmýþ oldu. lanya da yapýlan Türkiye di. A orum Gençlikspor adýna þampiyonada podyuma çýkan Arif Yalçýn Has koparmada 126, silkmede 146 ve toplamda 295 Kg kaldýrarak altýn madalyayý kazandý. Has, bu baþarýsý ile önümüzdeki yýl Nisan ayýnda yapýlacak olan Avrupa Þampiyonasý nda mücadele etmek için seçmelere katýlmaya hak kazandý. Arif Yalçýn Has ýn bu baþarýsý halter branþýnda orum adýna son yýllarda elde edilen en büyük baþarý oldu. Aksaray hazýrlýðý bugün baþlýyor orum Belediyespor da bir günlük iznin ardýndan Yeni Aksarayspor maçýnýn hazýrlýklarý bugün baþlýyor. Pazar günü Maltepespor deplasmanýndan 1-1 lik beraberlik ve bir puanla dönen orum Belediyespor da futbolculara bir gün izin verilmiþti. Teknik Direktör Sedat Özbað pazar günü sahalarýnda oynayacaklarý 68 Yeni Aksarayspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün saat 1. da yapacaklarý antrenmanla baþlayacaklarýný Ulukavak Nazmi Avluca sahasýnda yapýlacak antrenmana tüm futbolcular katýlacaklar. Arif Yalçýn Has Alanya da yapýlan Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda altýn madalya kazandý. Has, bu baþarýsý ile Halter de büyükler kategorisinde yýllar sonra orum a þampiyonluk kazandýran sporcu oldu orum Belediyespor un 64. dakikada Emir in kafasýndan bulduðu gol sonrasýnda taraftarlar böyle sevindiler orumlular yalnýz býrakmadý Gezer de maçý izledi orum Belediyespor un pazar günü Maltepespor ile oynadýðý maçý eski FÝFA hakemlerinden ve halen TRT de yorumculuk yapan Bünyamin Gezer de izledi. Bünyamin Gezer, Maltepe Hasan Doðan Stadý na geliþinde orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Mali As Baþkan Mustafa Özbayram ve yönetim kurulu üyesi Fahri Yandýk ile bir süre sohbet etti. Sohbet sýrasýnda orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül kulüp yapýsý ve hedefleri konusunda Bünyamin Gezer e bilgi verirken kendisinin maçlarýný izlemeye gelmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Gezer de boþ olduðu dönemlerde maçlarý takip ettiðini belirterek yeni kurulmuþ bir kulüp olmasýna karþýn orum Belediyespor un gösterdiði performanstan dolayý kutladý ve baþarýlar diledi. orum Belediyespor u Maltepespor maçýnda Ýstanbul da oturan orumlular yalnýz býrakmadýlar. Maç öncesinde kýrmýzý siyahlý takýmý tribündeki taraftarlar orumspor ismiyle tribüne çaðýrdýlar. Taraftarlarý maç öncesinde selamlayan kýrmýzý siyahlý takým futbolcularý maçýn bitiminde sahadan 1-1 lik beraberlik tesellisi ile ayrýldýlar. Maç boyunca illerinin takýmýna destek veren Ýstanbul da oturan orumlular galibiyet sevincini yaþamak için geldikleri sahadan bir puanla ayrýldýlar ve bunla teselli buldular.

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ve yakýt tasarrufu saðlayacak

ve yakýt tasarrufu saðlayacak TBMM Muharrem ayýna hazýr 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Karadað, sahaya indi Akýllý Kavþak Kontrol Sistemi zaman ve yakýt tasarrufu saðlayacak AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað,

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı