M L L Î F O L K L O R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M L L Î F O L K L O R"

Transkript

1 M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi enstitüsü 1966 y l nda bu adla kuruldu. Cilt/Volume/Tome: 9 Y l/year/année: 17 Say /Number/Nombre: 68 K fl/winter/hiver: 2005 ISSN Ç NDEK LER / Contents / Sommaire Hakem Kurulu /Editorial Board / Comité d'experts...3 Birkaç Söz/Foreword...4 M. Öcal O UZ Prof. Dr. Abdurrahman Güzel in Özgeçmifli/A Short Autobiography of Prof. Dr. Abdurrahman Güzel...6 Prof. Dr. Ali TORUN Prof. Dr. Abdurrahman Güzel le Söylefli/An interview with Prof. Dr. Abdurrahman Güzel...13 Tuba SALTIK ÖZKAN Güzel Hocam...17 Prof. Dr. M. Öcal O UZ Yûnus Emre ve Halk Kültürü/The Poet Yunus Emre and Folk Culture...18 Prof. Dr. Ali TORUN Almanya ve Berlin deki Türkoloji Araflt rmalar Tarihi ve Freie Universität Berlin-Türkoloji Enstitüsü/The History of Turcology Studies in Germany and Berlin Freie Universität Berlin, Instituts für Turkologie...32 Doç.Dr. Nebi ÖZDEM R Gördü ü Rüya Sonucu Âfl k Olmaya Günümüzden Bir Örnek: Sorgunlu Miskin Yusuf/ A contemporary sample for becoming a bard as a result of having a dream: Sorgunlu Miskin Yusuf...40 Yrd. Doç. Dr.Ali YAKICI Niyazi Y ld r m Gençosmano lu nun Dede Korkut tan Salur Kazan Destan ile Bulud Karaçorlu Sehend in Karac k Çoban (Salur Kazan Destan ) Destan n n Karfl laflt r lmas /A Comparative Study Between the Work of Niyazi Y ld r m Gençosmano lu s The Epic Story of Salur Kazan from the Book of Dede Korkut and the Work of Bulud Karaçorlu Sehend s Karac k Çoban (Salur Kazan Epic) Yrd.Doç.Dr. Hamiye DURAN Mahur Beste Üzerine Bir De erlendirme/an Evaluation on Mahur Beste Yrd. Doç.Dr. Ülkü GÜRSOY Ahmet Baytursinuli na Göre Kazak Türkleri Yaz l Edebiyat n n Dönemleri ve Türleri/The Periods and Genres in the Written Literature of Kazakh Turks According to Ahmet Baytursunuli Yrd. Doç. Dr. Nergis B RAY Altay Destanlar nda ve Anadolu Türk Masallar nda Tastarakay-Kelo lan/the Figure of Tastarakay-Kelo lan in Altai Legends and Anatolian Turkish Folk Tales Dr. Pervin ERGUN Sözlü Ürünlerin Gelece e Tafl nmas nda Ortamlar n Rolü ve Bir Örnek/An Example on the Role of Contexts for Conveying the Oral Creations to the Future Yrd. Doç. Dr. Aziz KILINÇ Özdeflleflme, çe Bak fl ve Halk Anlat lar /Identification, Empathy and Folk Narratives Yrd. Doç. Dr. Mustafa SEVER Berlin de Yaflayan Türk Gençlerinin Kültürel Kimlikleri Üzerine Bir Araflt rma/a Survey on Cultural identities of Turkish Youth Living in Berlin...96 Yrd. Doç. Dr. Bekir fi fiman 1

2 ran Türkleri Âfl k Muhitleri/The Minstrel-Poets Circles among the Turks Living in Iran Yrd. Doç. Dr. Ali KAFKASYALI K z lcahamam Yöresi Dü ün Gelenekleri ve K na Türküleri/The Wedding Ceremony Traditions and Henna Songs in K z lcahamam Region of Ankara Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKPINAR Kutadgu Bilig de At Kültürü/The Horse Culture in the Book of Kutadgu Bilig Yrd. Doç. Dr. Salih DEM RB LEK Tulum Hoca ve Edige Destanlar n n Tip ve Vakalar Bak m ndan Karfl laflt r lmas /A Comparison between the Legend of Tulum Hodja and The Epic Story of Edige from the Viewpoints of Figures and Events. 139 Yrd. Doç. Dr. Yakup SARIKAYA Eski Türkçede Nezaket fadeleri/the Politeness Expressions in Old Turkish language Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL Klâsik Türk fiiirinde Nazar: Göz De mesi/ The Evil Eye in Classical Turkish Poetry Yrd. Doç. Dr. fievkiye KAZAN Hüsnü Aflk ta Kuyu Sembolü/The Well Symbol in the Work Hüsn ü Aflk Ahmet DO AN Halk Kültürünün Türk Halkoyunlar Bölümü le S n f Ö retmenli i Bölümü Ö rencilerinin Kiflilik Geliflmesine Etkisi Üzerine Bir Karfl laflt rma Denemesi/A Comparative Study on the Effects of Folk Dance over the Personality Development of the Department of Elementary School Teacher Students Yrd. Doç. Dr. Metin YAMAN Hoca Ahmet Yesevi ve Divân- Hikmet/A Study on Hoca Ahmed Yesevi and His Work Divan- Hikmet Dr.Varis ÇAKAN Gagauz Türklerinin Mitolojisi Üzerine Bir Deneme/An Evaluation on the Mythology of Gagauz Turks rina US UMBEL Sözlü Tarihi Farkl Yapan fiey Alessandro PORTELI Dr. Kürflat KORKMAZ Halk Mimarisi Hakk nda II Yazan: Henry GLASSIE Çeviren: Abbas KARAKAYA Tiva Kahramanl k Destanlar I-II Halil brahim fiah N Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklafl mlar Tuba SALTIK ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü nde Yap lan Halkbilimi Çal flmalar /An Introduction to the Folklore Studies in the Department of Turkish Language and Literature in the Faculty of Science and Art at Erciyes University Seyit GEZER Meslektafl m z ve Yazar m z n Büyük Baflar s : 2005 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülünü Doç. Dr. Nebi Özdemir Kazand Ölümünün Birinci Y l Dönümünde Halkbilimci Yönüyle Mehmet Önder Nail TAN Millî Folklor-Uluslararas Halkbilimi Dergisi Yay n lkeleri /The Publication Principles/ Principes de publication

3 HAKEM KURULU Editorial Board/Comité d'experts Prof. Dr. Ziyad AKKOYUNLU Prof. Dr. Ali Berat ALPTEK N Prof. Dr. Erman ARTUN Prof. Dr. Ensar ASLAN Prof. Dr. Sarah G. Moment ATIS Prof. Dr. Pakize AYTAÇ Prof. Dr. Muhan BAL Prof. Dr. lhan BAfiGÖZ Prof. Dr. Hendrik BOESCHOTEN Prof. Dr. Mustafa CEM LO LU Prof. Dr. Ali ÇEL K Prof. Dr. George DEDES Prof. Dr. Ahmet DO AN Prof. Dr. Ali DUYMAZ Prof. Dr. Metin EK C Prof. Dr. fiükrü ELÇ N Prof. Dr. Gürbüz ERG NER Prof. Dr. Henry GLASSIE Prof. Dr. smail GÖRKEM Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN Prof. Dr. Umay GÜNAY Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Prof. Dr. Abdulhamid HÉN A Prof. Dr. fiakir BRAYEV Prof. Dr. Metin KARADA Prof. Dr. Muharrem KASIMLI Prof. Dr. Töre M RZAYEV Prof. Dr. Kamil V. NER MANO LU Prof. Dr. James P. LEARY Prof. Dr. Hasan ÖZDEM R Prof. Dr. Karl REICHL Prof. Dr. Bengisu RONA Prof. Dr. Saim SAKAO LU Prof. Dr. Mila SANTOVA Prof. Dr. Uli SCHAMILOGLU Prof. Dr. Bilge SEY DO LU Prof. Dr. Esma fi MfiEK Prof. Dr. Abdeljelil TEM M Prof. Dr. Ali TORUN Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Prof. Dr. Dursun YILDIRIM Prof. Dr. Kemal YÜCE Doç. Dr. Mehmet AÇA Doç. Dr. fieref BOYRAZ Doç. Dr. smet ÇET N Doç. Dr. Ayfle YÜCEL ÇET N Doç. Dr. Metin ERGUN Doç. Dr. fieyma GÜNGÖR Doç. Dr. Aynur KOÇAK Doç. Dr. Nerin KÖSE Doç. Dr. Nebi ÖZDEM R Doç. Dr. Hayrettin RAYMAN Doç. Dr. Naciye YILDIZ BU SAYIYA EK Prof. Dr. Reflat GENÇ Prof. Dr. Salih AKKAfi Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Çukurova Üniversitesi (Türkiye) Dicle Üniversitesi (Türkiye) University of Madison-Wisconsin (ABD) Gazi Üniversitesi (Türkiye) stanbul Kültür Üniversitesi (Türkiye) Indiana Üniv. (ABD) 100. Y l Üniv. (Türkiye) Johannes Gutenberg Üniversitesi (Almanya) Uluda Üniversitesi (Türkiye) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) School of Oriental and African ( ngiltere) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Ankara Üniversitesi (Türkiye) Indiana Üniversitesi (ABD) Erciyes Üniversitesi (Türkiye) Ankara Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Baflkent Üniversitesi (Türkiye) Tunus Bir Üniversitesi (Tunuseli) Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniv. (Kazakistan) Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) Azerbaycan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) Bilimler Akademisi (Özbekistan) Azerbaycan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) University of Madison-Wisconsin (ABD) Ankara Üniversitesi (Türkiye) University of Bonn (Almanya) School of Oriental and African ( ngiltere) Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü (Bulgaristan) University of Madison-Wisconsin (ABD) Atatürk Üniversitesi (Türkiye) F rat Üniversitesi (Türkiye) Temimi Vakf (Tunuseli) K. Dumlup nar Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) stanbul Üniversitesi (Türkiye) Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Erciyes Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) 3

4 B RKAÇ SÖZ Foreward Merhaba Sevgili Okur, Yeni bir say yla daha birlikte huzurunuzda olmaktan mutluyuz. Bu say bildi iniz gibi bir gelenek say s. Millî Folklor her y l n son say s n arma an olarak haz rlamaktad r. Üniversitelerdeki resmî görevlerinden emekli olarak ayr lan halkbilimi hocalar na teflekkürlerimizi ifade etmemize vesile olan bu gelene in bu say daki konu u Prof. Dr. Abdurrahman Güzel. Bu say da, Güzel hocam z n biyografisini, Yaz flleri Müdürümüz Tuba Salt k Özkan taraf ndan onunla yap lan bir söylefliyi, hakk nda yaz lanlar ve ona arma an edilen makaleleri bulacaks n z. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I ARfi V 1966 y l nda kurulan Millî Folklor Enstitüsünün bugüne kadar sa dan sola savrulan Pertev Naili Boratav htisas Kütüphanesi ve Folklor Arflivi, Kültür ve Turizm Bakanl n n Ankara n n Emek semtindeki Bakanl k binas nda sessiz sedas z hizmete aç ld. Dünyan n önemli folklor arflivlerinden birine sahip olan Türkiye nin Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleflmesi nin öngörülerinden biri olan Arfliv ve Dokumantasyon Merkezleri kurmak hükmünü yerine getirme yolundaki bu önemli ad m n n uluslar aras alanda da yank bulacak flekilde planlanmas önem tafl maktad r. Bakanl, bu hizmeti için kutluyor, arfliv ve kütüphanenin gelifltirilmesi yönündeki çal flmalar n heyecanla bekliyoruz. SOKÜM SÖZLEfiMES 2005 Aral k ay itibariyle SOKÜM Sözleflmesini ulusal meclislerinde görüflerek onaylayan ülke say s 27 olmufltur. Üç ülkenin daha onaylamas durumunda sözleflme yürürlü e girecektir. lgili komisyonlarda görüflülen ve Genel Kurula sevk edilen SOKÜM sözleflmesinin bir an önce TBMM de kabul edilmesi ve Türkiye nin sözleflmeye taraf oldu unu ilk otuz ülke aras nda bildirmesi durumunda kurucu komitede görev alabilecektir. TBMM nin bir an önce bu sözleflmeyi onaylamas n n Türk halkbilimi çal flmalar n n gelece i aç s ndan tafl d önem aç kt r. SEMA TÖRENLER UNESCO, Türk Meddah Hikayelerinden sonra Sema Törenlerini de nsanl n Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Miras Bafleserleri listesine alm flt r. Böylece Türkiye nin iki somut olmayan kültürel miras, UNESCO taraf ndan insanl n sözlü ve somut olmayan ortak miras olarak kaydedilmifltir. Türkiye nin somut olmayan kültür varl klar - n araflt rmas, dünyaya tan tmas ve kültür turizmine kazand rmas yönünde motive edici bu çal flmalar n sürmesini diliyoruz ve bu baflar lar sa layan ilgilileri gönülden kutluyoruz y l nda ve Bahar say s nda buluflma dile iyle... M. Öcal O UZ Yay n Yönetmeni 4

5 Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Viyana da 8 Haziran 1973 te doktora diplomas n al rken Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü olarak bir aç fl konuflmas yaparken Prof. Dr. fiükrü Elçin ile KKTC 1. Cumhurbaflkan Rauf Denktafl ile Milli Folklor 5

6 PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL N ÖZGEÇM fi A Short Autobiography of Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Prof. Dr. Ali TORUN* 1942 de Antalya da do du fiubat ay nda Almanya ya giderek Mart 1966-fiubat 1967 tarihleri aras nda Goethe-Institut Grafrath/Obb ve Rothenburg/Odt de, Almanca (lisan) ö renimini yapt. Lisans ö renimini, 1970 y l nda, Orientalisches Institut an der Universitaet Wien de (Viyana Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, fiarkiyat Enstitüsü, Türkoloji Bölümü) tamamlad. Doktora ö renimini de 1973 y - l nda ayn üniversitede (Orientalisches Institut an der Universitaet Wien), Prof. Dr. Herbert Wan Duda, Prof. Dr. Herbert Jansky, Prof. Dr. Andreas Tietze ve Prof. Dr. Hans Ludwig Gottschalk n yan nda tamamlad. Burada, Ali in der Bektaschi- Dihtung, besonders des 16, Jhdt s adl doktora tezini haz rlad. 8 Haziran 1973 tarihinde Doktor unvan n ald. 14 Temmuz 1974 tarihinde Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve dari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü ne Ö retim Görevlisi olarak atand. 30 Nisan 1980 tarihinde, Kaygusuz Abdal n Hayat ve Eserleri üzerine yapt çal flmayla (Üniversite Eylemli) Doçent unvan n ald. 14 Temmuz Kas m 1985 tarihleri aras nda Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev yapt. Ayn zamanda Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Türk Dili ve Edebiyat Yüksek Lisans ve Doktora dersleri verdi Ekim-1984 Eylül tarihleri aras nda, 2547 say l YÖK Kanunu nun 39. maddesi uyar nca Almanya n n Giessen Üniversitesi nde Misafir Ö retim Üyesi olarak iki sömestr ders verdi. Bu s rada: 1. Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Universitat Regonsburg, 2. Österreich Verein für Volkskunde, Universitat Wien, 3. Schweizerische Geneeschaft für Volkskunde Universitat Bem, 4. Österreichische Akademic der Wissenschaft e üye seçildi. Ayr ca, Hacettepe Üniversitesi ile Almanya n n Giessen flehrindeki Justusliebig Universitat Giessen in Kardefl Üniversite olmalar n sa lad.10 Ekim 1985 tarihinde, 2547 say l YÖK Kanunu nun ilgili hükümleri gere ince yap lan s navlar sonucunda Profesör unvan n ald ve Gazi Üniversitesi, Gazi E itim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat E itimi Bölümü ne Bölüm Baflkan olarak atand. 30 Eylül 1989-fiubat 1994 tarihleri aras nda da Milli E itim Bakanl Tâlim ve Terbiye Kurulu Üyesi olarak çal flt y llar aras nda Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi nde Rektör lük yapt Girne American Üniversitesi, E itim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Ö retmenli i Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak çal flt y l sonlar nda Gazi Üniversitesi, Gazi E itim Fakültesinde kurucusu oldu u Türkçe nin E itimi Bölümü//Türk Dili ve Edebiyat E itimi Anabilim Dal ndan emekli oldu. Hâlen Baflkent Üniversitesi E itim * Kütahya Dumlup nar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ö retim Üyesi 6

7 Fakültesi Türkçe Ö retmenli i Bölümü nde ö retim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Maide Hanim la evli olan A. Güzel in Alper ve fiule? ad nda iki çocu u ve fiule ile Ahmet in? evlili inden ise iki torunu vard r. Kitaplar : 1. Ali in der Bektaschi-Dichtung, namentlich, jener des 16. Jhdt s, Wien 1972, Dissertation : Doktora Tezi. 2. Veremden Korunma Önlemleri, Ankara Kaygusuz Abdal, Ankara 1981, Habilitation : Doçentlik Tezi. 4. Kaygusuz Abdal n Mensur Eserleri, Ankara Kaygusuz Abdal Bibliyografyas, Ankara Kaygusuz Abdal, Dilgüfla, Ankara Kaygusuz Abdal, Sarayname, Ankara Baz Müesseselerimiz ve fiahsiyetler Etraf nda Teflekkül Eden: Millî Birlik- Millî Kültür, Ankara Mutasavv f Yunus Emre, Ankara Zeynel Usul Baba (Hayat, Eserleri ve Edebî fiahsiyeti), Ankara Mustafa Kemal Atatürk te Millî Birlik ve Beraberlik, Ankara Çanakkale, (1915 y l nda ç kan Yeni Mecmua n n Çanakkale Özel Say s ), Çanakkale Türk Edebiyat nda Çanakkale Zaferi, Çanakkale E itim Fakültelerinde Türkçe nin E itimi ve Ö retimi Bölümü ve Anabilim Dallar, Çanakkale Hac Bektafl Veli, Ankara Türk Kültüründe pek Yolu, Çanakkale Abdal Musa Velâyetnâmesi, Ankara Kaygusuz Abdal Menâk bnâmesi, Ankara Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat, Ankara Hac Bektafl- Veli ve Makalât, Ankara Ahmed Yesevi nin Fakr-nâme si Üzerine Bir nceleme (bask da). 22. Süleyman Hakim Ata n n Bak rkan Kitab Üzerine Bir nceleme (bask da). Liseler çin Ders Kitaplar : 23. Türk Dili ve Edebiyat Ders Kitab : Edebiyat I-IV, (Müflterek imzal ). 24. Türk Dili ve Edebiyat Ders Kitab : Kompozisyon I-IV, (Müflterek imzal ). 25. Türk Dili ve Edebiyat Ders Kitab : Dilbilgisi I-IV, (Müflterek imzal ). Üniversiteler çin Ders Kitaplar : 26. Türk Dili Ders Kitab, (Komisyon) Ankara Tercüme Eserler: 27. Greeks Murderer of Turks, Ankara XIX. Yüzy l n Sonu ile XX. Yüzy - l n Bafl nda Türkiye de Hilafet ten Cumhuriyet e Geçifl, Ankara Avustralya Resmi Tarihinde Gelibolu, Çanakkale Vidin Türkleri, (Dil, Din ve Folklor), stanbul Balkanlarda Türkoloji Araflt rmalar, Ankara. Müflterek mzal Eserler: 32. Atatürk ve Millî Birlik, Ankara Yunus Emre Hayat -Eserleri ve fiiirlerinden Seçmeler, Ankara Bask ya Haz r Eserler: 34. Kaygusuz Abdal ve Divan. 35. Kaygusuz Abdal ve Gülistan 36. Kaygusuz Abdal ve Üç Mesnev si. 37. fiah smail Hatayî nin Divan Üzerine Bir nceleme. 38. Türkçe nin E itimi ve Ö retimi nde Metodoloji. 39. Tarih çinde Türk Halk Edebiyat E itimi. 40. ki Dillilere Türkçe nin E itimi- Ö retiminde zlenecek Metodoloji. Yöneterek Sonuçland rd Doktora Tezleri: 1) Divan Edebiyat nda Manzum Surnameler (inceleme ve metinler), Mehmet Arslan, Doktora,

8 2) Yunus Emre Divan (inceleme-metin) (2 cilt), Mustafa Tatç, Doktora, ) Latifi (hayat ve eserleri) incelememetin, Ahmet Sevgi, Doktora, ) Müfltak Baba n n Türkçe fiiirlerinde Dinî ve Tasavvufî Unsurlar, Ahmet Do- an, Doktora, ) Türk Edebiyat nda Türkçe Fütüvvet-nameler Üzerine Bir nceleme, Ali Torun, Doktora, ) Türkçe ve Rumca Olarak Söylenen Nasreddin Hoca F kralar Üzerine Bir nceleme-metin I-II (2 cilt), Nükhet Tör, Doktora, ) Akflemseddin in Eserlerinin Dini- Tasavvufi Aç dan Tahlili, Ayfle Yücel, Doktora, ) Hac Bektafl- Veli Velayet-Namesi ve Velayet-Name de Geçen Keramet Motifleri, Hamiye Duran,Doktora, ) XIX. Yüzy lda Ankaral Afl klar ve Ayafll Ahmet Fahri, Fatma Ahsen Turan, Doktora, ) Atatürk Döneminde Bir ve Tam Devreli Liselerde (ortaokul ve liselerde) Türk Dili ve Edebiyat E itim ve Ö retimi, [The Education and teaching of the course Turkish language and literature in high schools and junior high schools during Atatürk s period], Celal Demir, Doktora, ) Kemal Ümmi Divan, Hayati Yavuzer, Doktora, ) Alevi-Bektafli Törenleri ve Semahlar, [Alouite-Bektashi ceremonies and semahs], Arma an Esmen Elçi, Doktora, ) lkokullar n 4. ve 5. S n flar nda Türkçe Ders Kitaplar ndaki Çocuk Edebiyat Metinleri Üzerine Bir nceleme, [An Examination on the textes of childrens literature in the Turkish textbooks of the fourth and the fifth classes of primary schools], Hayrettin Parlaky ld z, Doktora, Yöneterek Sonuçland rd Yüksek Lisans Tezleri: 1) Tafll cal Yahya Bey Divan nda Din ve Tasavvuf, rfan Topal, Yüksek Lisans, ) Tafll cal Yahya Bey Divan nda Nebatlar, Ahmet Mermer, Yüksek Lisans, ) Tafll cal Yahya Bey Divan nda Sevgili ve Sevgiliye Ait Fiziki Unsurlar, Yavuz Demir, Yüksek Lisans, ) Hayreti Divan nda Maddi Kültür Unsurlar, Mehmet Sar, Yüksek Lisans, ) Develili Afl k Seyrani ve fiiirleri, Hasan Avni Yüksel, Yüksek Lisans, ) Niyazi-i M sri nin Divan- lahiyat, Ali Yak c, Yüksek Lisans, ) Harput Evliyalar, R fat Aras, Yüksek Lisans, ) Hayreti Divan nda Din ve Tasavvuf, Mustafa Tatc, Yüksek Lisans, ) Erzurumlu brahim Hakk Divan nda Aflk, Süleyman Solmaz, Yüksek Lisans, ) Vâhib Ümmi Divan, Ali Torun, Yüksek Lisans, ) Hac Bektafl- Veli nin Makalât nda Din ve Tasavvuf, Hamiye Duran, Yüksek Lisans, ) Yozgatl Hüzni Divan (tahlil-metin), M. Öcal O uz, Yüksek Lisans, ) Nakfli Ali Akkirmani Divani (edisyon-kritik), Seyit Ahmet Ünal, Yüksek Lisans, ) Mutasavv f Türk Kad n fiairleri Üzerine Bir Araflt rma, Naciye Y ld z, Yüksek Lisans, ) Lâlî-zâde Abdülbâki Efendi nin Menâk b- Melâmiyye-i Bayramiyyesi (inceleme-metin), Ayfle Yücel, Yüksek Lisans, ) Bursal Lami i Çelebi bret-nüma (inceleme-metin), Salih Gülerer, Yüksek Lisans, ) zahü l Esrar, Elmas Bütün, Yüksek Lisans, ) fieyh lahi nin Esrar-Namesi (hayat -eserleri-inceleme-metin), Hayati Yavuzer, Yüksek Lisans, ) Neccar-zÂde fieyh R za Divan, Tülin Danac, Yüksek Lisans, ) Erzurumlu Kad Mustafa Darir in Siretü n-nebi Adl Eserinde Dinî ve Tasavvufî Unsurlar, Emine K rc, Yüksek Lisans,

9 21) Televizyonla Türkçe Ö retimi, Murat Özbay, Yüksek Lisans, ) Burdur ve Çevresinde Sözlü Gelene e Dayal Adak ve Adak Yerleri, Ferit Öztürk, Yüksek Lisans, ) Abdullah lâhî ve Meslekü t-talibin Ve l-vas lin, Yunus Nadi Özçelik, Yüksek Lisans, ) Prof. Dr. fiükrü Elçin in Hayat ve Eserleri Üzerine Bir Araflt rma, Metin Özarslan, Yüksek Lisans, ) Afl k Sümmani ve Eserleri, Haflmettin Arslan, Yüksek Lisans, ) Çankaya Anadolu Lisesi nde Yurt D fl ndan Dönen Çocuklardan Yafl Grubundakilerin Kendilerini fade Etmede Karfl laflt klar Dil Problemleri, Ercan Uzmay, Yüksek Lisans, ) Genel Liselerin Üçüncü S n f çin 1957 Müfredat Program na Göre Yaz lan Türk Dili ve Edebiyat Ders Kitaplar Üzerine Bir nceleme, dris Karakufl, Yüksek Lisans, ) Temel Söz Varl m z ve Örneklendirilmesi, Mustafa Haluk Ak nc, Yüksek Lisans, ) Y llar Aras nda Ortaokul ve Liseler çin Haz rlanan Türkçe, Türk Dili ve Edebiyat Programlar Üzerine Bir nceleme, Asiye Duman, Yüksek Lisans, ) Muzaffer Sar sözen (hayat, eserleri ve çal flmalar ), Arma an Coflkun Elçi, Yüksek Lisans, ) Yabanc lar n Türkçe yi Ö renmeleri Esnas nda Yapt klar sim Hal Ekleri Yanl fllar ve Bu Konunun De erlendirilmesi, Aydanur Özkan (Altafl), Yüksek Lisans, ) Yabanc lara Türkçe nin Ö retiminde Bir Metod Denemesi, Erol Bar n, Yüksek Lisans, ) Salih Baba Divan (edisyon-kritik), Ahmet Do an, Yüksek Lisans, ) Cumhuriyet Döneminde Türkçe Ö retimi ve Okuma-Yazma Al flkanl Üzerine Bir De erlendirme, Gülay Güçel, Yüksek Lisans, ) Makedonya da Türk Halk Edebiyat, Arif Ay, Yüksek Lisans, ) ÖSS ve ÖYS (Ö renci Seçme S nav ve Ö renci Yerlefltirme S nav ) Türkçe Sorular n n Genel Bir De erlendirmesi, Celal Demir, Yüksek Lisans, ) Eflrefo lu Rumî Divan (inceleme), Adile Y lmaz, Yüksek Lisans, ) Kastamonu da Âfl kl k Gelene i ve Kastamonu da Yetiflen Âfl klar, Neslihan Yücel, Yüksek Lisans, ) Türkmen Ö rencilerinin Türkiye Türkçesi Ö renim Problemleri, Muhammet Sani Ad güzel,yüksek Lisans, ) Üç Y ll k E itim Enstitüsü Mezunlar çin Haz rlanan Anadolu Üniversitesi Aç kö retim Fakültesi Lisans Tamamlama Program Türk Dili ve Edebiyat Ders Kitaplar n n ncelenmesi, Fatma Necla Balabanl, Yüksek Lisans, ) Özbekistan dan E itim-ö retim Amac yla Türkiye ye Gelen Ö rencilerin Dil-Kültür-Uyum Problemleri ve Çözüm Teklifleri, Fatma Aç k, Yüksek Lisans, ) Türkiye ye E itim-ö retim Maksad yla Gelen K rg z Ö rencilerde Görülen Dil, Kültür ve Sosyal Problemleri ve Çözüm Teklifleri, Tansel Kozan, Yüksek Lisans, ) fieyhu l- slam Haydari-zÂde brahim Efendi nin Mezahib ve Tur k- slamiye Tarihi Adl Eserinin Sadelefltirilmesi ve Tahlili, Osman Oral, Yüksek Lisans, ) Selçuklular Dönemi Fikir Hareketleri, Selim Kaya, Yüksek Lisans, ) Türkiye de ve Azerbaycan da Alfabe Ö retimi, Keziban Tekflan, Yüksek Lisans, ) Yenice (Agonya) Folkloru Üzerine Bir nceleme, [Study of the public culture of Yenice (Agonya)], Münire Nilay Karaçay, Yüksek Lisans, ) 19. Yüzy lda stanbul da Âfl kl k Gelene i ve Âfl klar, Aktan Müge Ercan, Yüksek Lisans, ) Kilisli Abdullah Sermest (Halis) Divan (metin-inceleme) From Kilis Abdullah Sermest (Halis) s Divan, Abdullah fiahin, Yüksek Lisans,

10 49) Cema1eddin Uflflaki Divan (inceleme-metin) Cemaleddin Uflflaki s Divan (examination-text), Kemal Üçüncü, Yüksek Lisans, ) Mir Hamza Nigari nin Nigar-name Mesnevisi Mir Hamza Nigari s Nigarname poem, Muammer Mete Tafll ova, Yüksek Lisans, ) lkö retimde Türkçe E itimi ve Ö retimi (2. kademe), Süleyman Elmac, Yüksek Lisans, ) Almanya da lkö retim Okullar ndaki ki Dilli S n flarda Türkçe Ö retimi (2 cilt), [Turkish education in biligual class in the primary and secondary schools in Germany], Selçuk Du1kadiro lu, Yüksek Lisans, Genel Kül Tür Ve Türk Tarihi le lgili Baz Makaleleri: 1) Anadolu Selçuklu Hükümdar Alaaddin Keykubad Döneminde Do u Anadolu Türk Beyliklerinde Milli Kültür Unsurlar, I. Alaaddin Keykubad Sempozyumu, Konya, 1987; Selçuklu Dergisi, Say 3, Haziran 1988; Milli Kültür, s ) Atatürk te Millî Birlik ve Millî Beraberlik Düflüncesi, Millî E itim Dergisi Say : 119, Ocak 1993, s ) Avusturyal Türkolog Herbert Jansky nin Hayat ve Eserleri, Türk Kültürü, Say :185, Y l:xvi, Mart 1978, s ) Avusturyal Türkolog Herbert W. Duda n n Türk Dili Hakk ndaki Görüflleri, Türk Kültürü, Say :227, Y l:20, Mart 1982, s ) Avusturyal Türkolog Herbert W. Duda n n Türk Dili Hakk nda Falih R fk Atay la Yaz flmalar, Türk Kültürü, Say :228, Y l:20, Nisan 1982, s ) Çanakkale Zaferi nin Sekseninci Y l nda Millî Birlik ve Beraberlik, Atatürk Araflt rmalar Merkezi Dergisi, C.x, Kas m 1994, Say :30, s ) Erzurum ve Yöresinin Mistik Kültüründe Eski Türk Dinlerinin zleri, Tarih Boyunca Erzurum Sempozyumu, Mart 1987, Erzurum; A. Güzel, Milli Kültür, s ) stiklâl Savafl nda Mehmed Akif, Gazi Üniversitesi, Gazi E itim Fakültesi Dergisi, C.2, Ankara 1989, s ) Kanuni Sultan Süleyman Hân n Avusturya Devlet Arflivi nde Bulunan Fermanlar ndan Baz lar n n Muhteviyat Hakk nda, IX. Milletleraras Türk Tarih Kongresi, Ankara ) Mehmed Akif Ersoy ve Milli Birlik, Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Türk Dil Kurumu, 2 Aral k 1986, Ankara, Türk Kültür, Say :292, Y l:xxv, A ustos 1987, s ; Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Say : 31, Eylül 1987, s ) Millî Mücadele Y llar nda Antalya, X. Milletler Aras Türk Tarih Kongresi, Ankara 1992, Bildirileri, s ) Mustafa Kemal Atatürk te Millî Birlik ve Beraberlik, Türk Kültürü, Say :376, s.16-26, Ankara. 13) Ord. Prof. Dr. Herbert W. Duda n n Hayat ve Eserleri, Türk Kültürü Araflt rmalar, XV/1-2, Ankara Y l:1976, s ) Prof. Dr. Tedaus Kowalsky in Hayat ve Eserleri, Türk Kültürü, Say : , Y l:xviii, Kas m- Aral k 1979, s ) Türk Bozk r Kültürünün Bayburt ve Yöresindeki z1eri, Türk Tarihinde ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu, May s 1988 Bayburt; Millî Kültür, s.l01-118; Bildiriler Kitab. 16) Türk Dünyas Üzerine Düflünceler, Yeni Türkiye Dergisi, Ankara 1997, s ) Türkiye nin AET ye Girerken, Millî Kültür, s ) Viyana da Türk Kültürünün zleri I, Millî Kültür, Kültür Bakanl, C.3, Say :4, Eylül 1981, s ) Viyana da Türk Kültürünün zleri II, Millî Kültür, Kültür Bakanl, C.3, Say :5, Ekim 1981,s ) Yurt D fl na Yönelik Kültür Faaliyetleri, Say :236, Ekim 1982, s.66-68; Millî Folklor Dergisi, C.1, Y l: 1, Say :4, Aral k 1989, s ) Ziyaeddin Fahri F nd ko lu ve Millî Birlik, Ankara A. Oca, Say :2, Ankara 1987, s

11 Türk Halk Edebiyat Ve Dinî Tasavvufî Türk Edebiyat le lgili Baz Makaleleri: 1) Ahmed Yesevi nin Fakr-nâme si ile Hac Bektafl Veli nin Makalât ndaki Ortak Motifler, I. Milletler Aras Ahmet Yesevî Sempozyumu (Ankara), Bildirileri, Ankara 1992, s ) Anadolu Türk Tarihi tibar yla Babalar, Sultan Baba Sempozyumu, Tunceli, 3 Kas m 1986; Millî Kültür, s ) Bektaflilik ve Bektafli fiiiri, fiükrü Elçin Arma an, Ankara 1983, s ) Die Mawluddichtung von Ali, Uluslararas Alevilik ve Bektaflilik Kongresi, Strasborg ) Dini- Tasavvufi Türk Edebiyat, Türk Dünyas El Kitab, C:3, Ankara 1992, s ) Folklore In der Türkei, Folklor Tarsadlom Mueszet Juli 1981 Keckemet, Julius 22-26, s ) Hac Bayram Veli nin Üç lâhisi nin Tasavvufi Aç dan Tahlili, I: Hac Bayram Veli Sempozyumu (Ankara 1990), Ankara, s ) Hac Bayram Veli yi Haz rlayan Tarihi ve Tasavvufî Zemin, IV. Vak f Haftas Sempozyumu, (1-7 Aral k 1986), Vak flar Dergisi, C., Ankara 1987, s ) Hac Bektafl Veli ve Türk Kültürü, Belgelerle Türk Tarihi, say :23, Ocak 1987, s ) Hac Bektafl Veli nin Hayat ve Eserleri, Hac Bektafl Veli Araflt rma Merkezi Dergisi, C.1, Say : 1, Haziran 1994, s ) Haggi Bektasch Weli, Entwicklung der Bektaschijja und Türkische Kultur, Melâmîlik ve Melâmîler Kongresi, stanbul (tebli i)1987; Umay Günay Arma- an, Ankara ) Hoca Ahmed Yesevi de Millî Birlik ve Beraberlik Unsurlar, Türk Kültürü Araflt rmalar, Y l:, Ankara, s ) Kaygusuz Abdal, Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi, C. 5, stanbul 1982, s ) Kaygusuz Abdal n Bilinmeyen Bir Eseri,.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Dergisi C , stanbul, ) Kaygusuz Abdal n Bilinmeyen Ça atayca Bir Gazeli, Türk Kültürü, Say : 194, Y l: 17 Aral k 1978, s.l01-103; Prof. Dr. fiükrü Elçin Arma an, Türk Kültürü Araflt rmalar, Y l: 29/1-2, Ankara 1993, s ) Kaygusuz Abdal n Eserlerinde Su Motifi, II. Milletleraras Türk Folklor Kongresi (Bursa), Bildirileri, c.ii, (Halk Edebiyat ), Ankara 1982, s ) Kaygusuz Abdal n Eserlerinde Baz Tasavvufi Terimler Üzerine, Millî Kültür (Kültür Bakanl ) Dergisi, C.2, Say :9, fiubat 1981, s ) Kaygusuz Abdal n Eserlerinde Yiyecek Adlar, Türk Folklor Araflt rmalar (Kültür ve Turizm Bakanl ) MIFAD, Ankara 1983, s ) Kaygusuz Abdal n Vücudnâme si Üzerine, Türk Kültür, Say : 197, Y l: 17 Mart ) Kemalpaflazâde nin Eserlerinde Türk Halk Edebiyat na Ait Baz Motifler, fieyhü l-islam bnî Kemal Sempozyumu (26-29 Haziran 1985), TDV. Yay n, Ankara 1986, s ) K r m Türkleri nin Esaret Türküleri, Türk Musikisinin Dünü-Bugünü-Yar - n Sempozyumu, Konya, Hz. Fevzi Hal c, Ankara 1986, s ) Köro lu Destan, Trabzon dan ki Kol, Türk Folklorundan Derlemeler (Kültür ve Turizm Bak.) Ankara 1987, s ) Manavgat Yollar Sade Mermer Adl Karatay Türküsünün Menfle i, I. Uluslararas Halk Edebiyat Sempozyumu, 7-9 May s 1983 Eskiflehir, Yunus Emre ve Kültür Vakf Yay n, Eskiflehir 1987, s ) Mufl ve Yöresi Türk Afliretlerinde Eski Dini nançlar n zleri, Millî Kültür, s ) Nasreddin Hoca F kralar na Dair Bir Yazman n Tahlili, Fikri-Felsefi Yönüyle Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, (15-17 May s 1989), Ankara 1990, s.l

12 26) Niyazi-i M sri nin Gözden Kaçan Bir Eseri (Risale-i Devriye), IV: Milletleraras Türkoloji Kongresi 1979, F.K. Timurtafl Arma an, Türk Kültürü Araflt rmalar 17-21/1-2, Ankara , s ) Sual ve Cevap Yoluyla Tasavvuf un Tarifi, Türk Kültürü Araflt rmalar,. Kafeso lu Arma an, Ankara, Y l:1985, s ) Süleyman Hakim Ata n n Bak rgan Kitab Üzerine, Türk Kültürü Araflt rmalar, Z. Korkmaz Arma an, Y l:32/1-2, Ankara, 1996, s ) Tasavvufi Halk Edebiyat ve Nasreddin Hoca, I. Milletler Aras Nasreddin Hoca Kongresi, Ankara, ) Tekke fiiiri, Türk Dili (Türk fiiiri Özel Say s :III. Halk fiiiri), Say : , C.LVII, Ocak Haziran 1989, s ) Türk Halk Biliminde Co rafi Metod, III. Milletleraras Türk Folklor Kongresi, Bildiriler- Genel Konular, Kültür Bakanl, C.I, Ankara 1986, s ) Türk Halk Biliminde Tarihi ve Lenguistik Metod, II. Uluslararas Türk Halk Edebiyat Sempozyumu, 7-9 May s 1985, Eskiflehir, Bildiriler Kitab, s ) Türk Halk Edebiyat ve Bu Sahan n Yeni Bir Dal Olan Tekke Edebiyat, Sözcü, Say : 27, Y l:1, ) Türk Halk fiiiri, Dünya Edebiyatlar ndan Seçmeler, Kültür Bakanl, Ekim 1977, Say : 4, s ) Türk Kültüründe Mevlit ve Yu Gelene i Etraf nda Teflekkül Eden Folk1orik Unsurlar, 3. Milletler Aras Yemek Kongresi, 7-12 Eylül1990, Bildiriler s ) Türk Milli Kültüründe Babalar, IV. Türko1oji Kongresi, stanbul 1986; Millî Kültür, s ) Türk- slam Edebiyat n n Orijinalitesi ve Zenginli i, Millî Kültür ve Gençlik Sempozyumu, Gazi Ün. Yay n, No: 86, Ankara 1986, s ) Türkiye Âfl klar Bayram, Türk Kültürü, Say :184, Y l:xvi, Ankara 1997, s ) Vak flar n Millî Birlikteki Rolleri ve Hususiy1a Demir Baba Türbesi, IV. Vak f Haftas Sempozyumu, Vak flar Dergisi, C.XX, Ankara 1988, s ) Vesiletü n-necat (Mevlid) in Dili ve Edebi De eri, Kutlu Do um Haftas Sempozyumu (12 17 Ekim 1989), Ankara 1992, s ) Viyana da Görülen Türk Halk Edebiyat na Ait Belli Bafll Motifler, Uluslararas Türk Halk Edebiyat ve Folklorunda Yeni Görüfller Kongresi, Konya 1985, Bildiriler, s ) XIV-XV. Yüzy l Türk Edebiyat nda Nevrûz ve Nevrûziyeler, Türk Kültüründe Nevruz Uluslar Aras Bilgi fiöleni Sempozyumu (20-22 Mart 1995, Ankara), Bildirileri, Ankara, 1995, s ) Yunus Emre-Hac Bektafl Veli ve Mevlana da Hümanizm, IV. Milletler Aras Fo1klor Kongresi, Antalya, ) Yunus Emre ve Hac Bektafl Veli de Merâtib-i Erbaa Kavram, Uluslar Aras Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, AKM Yay n, No: 69, Ankara-1995, s ) Yunus Emre ve Hümanizm, IV: Milletleraras Türk Halk Edebiyat Kongresi (Ankara) Bildirileri, Ankara 1991, s ) Yunus Emre ve Mahdumkulu nda Ortak Motifler, Dursun Y ld r m Arma an, Ankara ) Yunus Emre de Hümanizm ve Hoflgörü, M.E.B. Dergisi, Say :105, Ocak 1991, s ) Yunus Emre de nsan Kavram, Türk Dili Dergisi, Say : 480, Ankara 1991, s ; Millî Folklor Dergisi, Say :11, Y 1:3, C. 2, Ankara 1991, s ) Yunus Emre nin Eserlerinde Din, Diyanet Dergisi, Cilt.27, Say :1, Ocak- Mart ) Yunus Emre yi Eserlerine Göre Günümüzde Bir De erlendirme I-II-III, Çevren Bilim Kültür Dergisi, Prifltina, say :87-89, Ocak-Haziran 1992, s.23-50; say :90-92, Temmuz-Aral k 1992, s

13 PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL LE SÖYLEfi An interview with Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Tuba SALTIK ÖZKAN* Tuba Salt k Özkan: Hocam, akademik özgeçmiflinizi bir de sizden dinleyebilir miyiz? Prof. Dr. Abdurrahman Güzel: Milli E itim Bakanl ad na, 1416 say l Kanun uyar nca Yurtd fl nda lisans, yüksek lisans ve Doktora yapmak üzere fiubat 1966 da Almanya ya gittim. Almanca lisan ö renimimi tamamlamak üzere, Mart Ocak 1967 tarihleri aras nda s ras yla Goethe- Institut Grafrath/Obb ve Rothenburg/Obt de lisan ö renimimi tamamlad m. Mart 1973 y l n n Bahar Sömestresi nde, Viyana Üniversitesi Edebiyat Fakültesi fiarkiyat Enstitüsü Türkoloji ve slami Bilimler Bölümü nde, Univ. Ord. Prof. Dr. Herbert W. Duda, Univ. Ord. Prof. Dr Herbert Jansky, Univ. Ord. Prof. Dr Andreas Tietze, Univ. Ord. Prof. Dr W. Hircsh ve Univ. Ord. Prof. Dr Hans Ludwig Gottscalk n yanlar nda lisans, yüksek lisans ve doktora ö renimlerimi tamamlad m. Doktora tezi olarak Ali in der Bektashi-Dihtung namentlich jener des 16. Jhdt s: XVI. Yüzy l Bektafli Edebiyat nda Hz.Ali Motifi konulu çal flmay haz rlayarak 8 Haziran 1973 te Edebiyat Doktoru ünvan n ald m. Eylül 1973 te Türkiye ye döndükten sonra bir süre Konya da görev yapt m. 15 Temmuz 1974 te Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve dari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümüne Ö retim Görevlisi olarak atand m. Burada çok muhterem Hocam Prof. Dr. fiükrü Elçin taraf ndan bendenize verilen Kaygusuz Abdal n Hayat ve Eserleri konulu doçentlik çal flmam 1979 da bitirerek Doçent ünvan n ald m y l nda Gazi Üniversitesi E itim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat E itimi Bölümünde Profesör oldum. Eflim Mâhide, iki evlad m z da fiûle ve Alper dir. K z m Yusuf Özbek ile evli bir de Bu ra Ülgen adl torunumuz vard r. Ekim 1989-fiubat 1994 tarihleri aras nda Milli E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi olarak çal flt m. Kas m Eylül 1998 tarihleri aras nda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü olarak görev yapt m. Ekim 1998-A ustos 2001 tarihleri aras nda Kuzey K br s Türk Cumhuriyetsi Girne American Üniversitesi * Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Araflt rma Görevlisi 13

14 E itim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat E itimi Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak çal flt m. Tekrar Gazi Üniversitesi ndeki görevime döndüm. Buradan da 16 Ekim 2003 tarihinde Emekli oldum. 16 Ekim 2003 tarihinden beri Baflkent Üniversitesi E itim Fakültesi Türkçe nin E itimi Bölümü, Ortaö retim Sosyal Alanlar Bölümü Türk Dili ve Edebiyat Anabilim Dal Baflkan, Baflkent Üniversitesi Dil Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktay m. T.S.Ö.: Viyana Üniversitesi nde Türkoloji okumaya nas l karar verdiniz? A.G.: Almanya da yabanc dil ö renimimi tamamlad ktan sonra, fiubat 1967 de Viyana Üniversitesi Edebiyat Fakültesi fiarkiyat Enstitüsü, Türkoloji ve slami Bilimler Bölümü nde meflhur Türkolog hocalardan Ord. Prof. Dr. Herbert W. DUDA ve Ord. Prof. Dr. Herbert JANSKY nin yanlar nda Lisans, Yükseklisans ve Doktora Ö renimim yapmaya karar verdim. Bu esnada Arapça, Farsca, Latince, branice dilleri üzerinde de çal flt m. Ana branfl Türkoloji, yan alan olarak da slamî limleri seçtim ve tahsilimi burada Ali in der Bektaschi Dichtung Jener des 16.Jhdt s adl Dokora Tezi mi tamamlayarak, 8 Haziran 1973 de Edebiyat Doktoru ünvan n ald m. Bu bölümde okudu um için de mutluyum. Ancak bu bölümü seçiflimde Ord.Prof. Dr Mehmet Fuat Köprülü nün tesiri oldu diyebilirim. Sonra bu bölüm, Türk ün gerçek anlamda Temel Kültürü nü ele alan bir bölümdür. Sonra flunu da söylemek gerekirse Türkoloji,Viyana da XVI.yüzy lda bafllam flt r. Yani bizzat benim kültürümle yak ndan Avrupal lar ilgilenmektedir. Öyle ise ben niçin kendi kültürümle ilgilenmeyeyim?. T.S.Ö.: Akademik çal flma alan olarak Dini Tasavvufi Türk Edebiyat n seçmenizde etkili olan ne idi? A. G.: Bu alan seçmemde iki etken bulunmaktad r. Bunlardan biri, Ord.Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü nün, Türk Edebiyat nda lk Mutasavv flar adl eseridir. kinci etken de Prof. Dr. fiükrü Elçin hocamd r. Kendileri o zaman, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve dari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölüm Baflkan idi. lk görüflmemizde özellikle bu konu üzerinde çal flmam söylediler. Çünkü bu konuda Türkiye de fazla çal flan n olmad n da ifade ettiler. Ben de hocam n bu tavsiyelerini an nda kabul ettim. O esnada hocam Prof. Dr. fiükrü Elçin elime Kaygusuz Abdal n Külliyat n ihtiva eden bir Koleksiyon u verdi. Ben de hemen bu konuda yurt içi ve yurt d fl kaynaklar çerçevesinde Kaygusuz Abdal n Edebi fiahsiyeti ve Eserlerinin Genel Özellikleri üzerinde Doçentlik Tezi çal flmalar ma bafllad m ve tamlayarak 1980 de Eylemli Üniversite Doçenti ünvan n ald m. O gün bu gündür de bu konuda çal flmaktay m. Çal flt m için de mutluyum. Hocam Prof. Dr. fiükrü Elçin e her daim flükran borçluyum. T.S.Ö: Türkiye deki akademik hayat n za Hacettepe de bafllaman zdan ve Prof. Dr. fiükrü Elçin den biraz söz edebilir misiniz? A. G.: 1973 y l nda Türkiye ye döndükten sonra bir süre Konya da görev yapt m. Bu s rada, ad n duydu um ama kendisiyle henüz tan flmad m Prof. Dr. fiükrü Elçin den bir telgraf ald m. Bunun üzerine Ankara ya giderek Prof. Dr. fiükrü Elçin hocam ile Hacettepe de bulufltum. Bu buluflman n, Merhum hocalar m zdan, Prof. Dr. Yaflar Önen ve Prof. Dr.Hasan Ali Koçer in tavsiyesi üzerine gerçekleflti ini ben sonradan ö rendim. fiükrü Hoca, o zamanlar Ha- 14

15 cettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. hsan Do ramac ya benim durumumu anlatm fl. Yurt d fl ndaki çal flmalar mdan söz etmifl. Say n Do ramac da fiükrü Hoca ya: Hemen al n z demifl. Benimle birlikte o dönemde, Prof.Dr. Umay Günay, merhum Dr. Turgut Günay, merhum Prof. Dr. Meserret Diriöz, Prof. Dr. Tulga Ocak, fiükrü Hoca n n doktoral ö retim görevlileri olduk ten 1985 e kadar Hacettepe de kald m da Doçentlik jürimde fiükrü Hoca da yer ald ve 1981 de emekli oldu. fiükrü Hoca, hoca olmakla beraber bir baba gibiydi. Ben hayat mda onun kadar mükemmel bir insan az tan d m. Bu nedenle ona her zaman flükran ve ö rencilik borcum var. Ben hiçbir zaman hocan n yan nda ünvan m söylemem, fiükrü Elçin in asistan y m derim. Biz hala hocal k ve asistanl k dönemimizi yafl yoruz. Afl k Ömer konusunda da birlikte çal fl yoruz hocamla. Ben Dini-Tasavvufi Türk Edebiyat adl çal flmam da ilelebet fiükrü Hocama ithaf ettim, bu eser böylece devam edecektir. Allah hocama hay rl s ndan uzun ömürler nasip etsin. T.S.Ö.: Sizin Milli e itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunda yer ald n z dönemde Halkbilimi dersleri lise müfredat na seçmeli bir ders olarak eklendi. Bugünlerde de ilk ve orta ö retim müfredat na halk kültürü derslerinin zorunlu ders olarak konulmas ile ilgili bir çal flma yürütülüyor. Bu konuda ne düflünüyorsunuz? A.G.: Daha önceleri halk kültürü ya da halkbilimi ile ilgili dersler, üniversiteler de dahil olmak üzere e itim ö retim müfredat nda yer almazd. Ancak Hacettepe Üniversitesi nde bir Türk Halkbilimi bölümü kurulduktan sonra, y llar aras nda rahmetli Avni Akyol ile müfredat programlar n n yeniden yap lanmas hakk nda bir görüflmemiz oldu. Bu programlar haz rlarken Türkçe, edebiyat, dilbilimi, kompozisyon gibi derslerin yan nda halkbilimi derslerini de koyduk. Çünkü, e er toplum bu alanda gerekli bilgiye sahip olmazsa kendi kültür ve de erlerini nas l anlayacakt r. Biz bu dersleri, lise müfredat na koymufltuk. Bugün, ilkö retimde de halk kültürü derslerinin okutulmas isabetli bir karard r. Ancak müfredata al nan derslerin içerikleri de son derece önemlidir. Bu programlar haz rlayanlar n mutlaka uzman kifliler olmas gerekmektedir. Maalesef bu konuda sorunlar yaflan - yor. Bu dersin içeri inde Türk toplumunun inançlar, adet, gelenek ve görenekleri el sanatlar gibi tüm kültürel yaflant s bilimsel bir çal flma alan olarak yer almal d r. T.SÖ.: Halkbilimi, Halk Edebiyat ve Dini Tasavvufi Türk Edebiyat aras ndaki iliflkiyi de erlendirir misiniz? A.G.: Halk edebiyat, divan ve tekke edebiyat n n d fl nda kalan malzemesi dile dayanan, ilk söyleyicileri belli olmayan anonim mahsullerdir. Halkbilimi de halk n gelenek görenekleri, giyim kuflam, duygu düflünce ve inançlar, maddi ve manevi yaflay fl biçimleri ve bunlar araflt ran disiplindir. Dini tasavvufi Türk Edebiyat ise, halkbilimi ile inançlar çerçevesinde bir ba lant s olan, ancak lirik ve didaktik eserleri kapsayan bir aland r. Halkbiliminde inanc n daha çok uygulama ve gelenek oluflturma yönü ele al nmaktad r. Mesela cenaze töreninde yap lan pratikler halkbiliminin alan d r. Ancak halkbilimi di er alanlara nazaran daha geç ortaya ç km fl yeni bir bilim dal d r. Dini Tasavvufi Türk Edebiyat ise bafllang çta hakir görülmüfl ele al nmam fl de iflik isimlendirmelere konu olmufltur. Bu alan ilk ve ortaö retimde hatta üniversitelerde bile gere i gibi ö - 15

16 retilememifltir ten sonraki ortaö retim programlar nda Dini Tasavvufi Türk Edebiyat yer alm fl ve daha sonra da üniversiteler de çal fl larak yeni araflt rmac lar yetiflmeye bafllam flt r. Türk Edebiyat n n içinden dini muhtevay kald r rsan z, içi bofl bir kovana benzer. Dini Tasavvufi Türk Edebiyat, divan edebiyat ve afl k edebiyat aras nda; halk-havas, okumufl- okumam fl aras nda bir köprü vazifesi görmektedir. Yunus Emre, Süleyman Çelebi, Kaygusuz Abdal, her iki grubu da kucaklamaktad r. T.S.Ö.: Bugünkü dil, kültür ve edebiyat çal flmalar hakk nda ne düflünüyorsunuz? A. G.: yi bir edebiyatç olmak için öncelikle Farsça Arapça ve Türkçe yi çok iyi bilmek, ayr ca tarih, din ve edebiyat sosyolojisini de iyi bilmek gerekir. Ben günümüzdeki edebiyat çal flmalar nda eskiyi tekrardan baflka bir fley göremiyorum da yap lan bir edebiyat tasnifini bugün hala kullan yorsak bir arpa boyu yol gitmemifliz demektir. Amerika da 68 li y llardan sonra NASA program n n uygulanmas yla birlikte Amerikan ngilizcesine 30 bin kelime yüklenmifltir. Bizde de böyle olmas laz m. Dolmufl, akaryak t, buzdolab, cankurtaran (ambulans) gecekondu, gibi isimleri üreten Türk toplumudur. Ama bu kelimeleri maalesef Türk Dil Kurumu de il, halk üretmifltir. Bu nedenle bu türlü konularda da halk üretimlerine önem verilmelidir. Ancak dili Türkçelefltirmek ad na Arapça ve Farsça dan geçen baz kelimeler at lmak isteniyor, bu, dilin fakirleflmesine neden olacak bir yaklafl md r. Ben yabanc kelime girmesine karfl de ilim ama, mevcut kelimelerin at lmas na karfl y m. Yeni giren her kelimeyi kendi gramer kurallar m za göre uyarlayabiliriz. T.S.Ö.: Dini Tasavvufi Türk Edebiyat ve Tekke Edebiyat isimlendirmeleri hakk nda ne düflünüyorsunuz? A.G.: Tekke Edebiyat ifadesine tamamen karfl y m. Çünkü bu edebiyat lokal bir bölgeye s k flt ramazs n z. Tekke Edebiyat ifadesi tekkelerin bünyesinde, ya da çevresinde geliflen bir edebiyat kapsar. Oysa ki Dini Tasavvufi Türk Edebiyat cihanflümul bir edebiyatt r. T.S.Ö.: UNESCO, Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Sözleflmesi kapsam nda ülkelerin Somut Olmayan Kültürel Miras baflyap tlar n listelemektedir. Türkiye nin de baflyap tlar listesine, Mevlevi Müzi i ve Sema gösterilerinin al nmas konusundaki düflünceleriniz neler? A.G.: Bizim ilkönce kendi kültürümüzü tan mam z, sonra da çok iyi tan tmam z gerekiyor. Mevlevi ayinlerinde ortaya konulan müzik ve sema gösterilerini, Alevi semahlar n iyi araflt rmal, bir standart oluflturarak, politika hevesine kap lmadan tan tmal y z. Bugün Avrupa ya kendimizi, D fl flleri, Kültür Bakanl, medya vs. gibi resmi kanallarla tan tamad k, ama Avrupa ya iflçi veya baflka kanallarla giden Türk vatandafllar m z, kültürümüzü tan tma yolunda baflar l olmufllard r. Amerika da y lda 600 bin ile en çok satan kitap, Mevlana n n Mesnevi sidir. Bu kitap bugüne kadar acaba Türkiye de 600 bin adet satabilmifl midir? Kendi de erlerimizin fark na var p onlar uluslar aras alana tafl mam z gerekmektedir. Ancak o zaman!somut Olmayan Kültürel Miraslar m z Türkiye nin d fl nda da tan tma imkan bulabiliriz. T.S.Ö.: Çok teflekkür ederim hocam. A.G.: Ben de Milli Folklor a teflekkür eder, baflar lar dilerim. 16

17 GÜZEL HOCAM Prof. Dr. M. Öcal O UZ* Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Türk halkbilimi disiplini içinde -kendi adland rmas yla- Dinî-Tavasvvufî Türk Edebiyat alan n n kurucusudur. Onun bilimsel kimli ini en çok bu alanda yapm fl oldu u çal flmalarla ve yay mlad eserlerle de erlendirebiliriz. Takdir edilir ki, bu k sa teflekkür yaz s, A. Güzel in bu alandaki yay nlar n n de erlendirmesini içeremez. Ancak, Kaygusuz Abdal n gün yüzü görmemifl yazmalar n n yay m ndan bafllayarak, yeni bask lar yapmaya devam eden Dini-Tasavvufi Türk Edebiyat adl eserine uzanan bir genifllikte, onun alana sa lad katk n n önemi dile getirilebilir. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Hacettepe Üniversitesinden ayr l p Gazi Üniversitesine geçtikten sonra, Türk halk edebiyat, yüksek lisans ve doktora programlar n güçlendirmifl, bu programda Hacettepe den emekli olan Prof. Dr. fiükrü Elçin, Bir süre Gazi Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Umay Günay ile Prof. Dr. Dursun Y ld r m n ders vermelerine ve tez yönetmelerine zemin haz rlayarak, Gazi Üniversitesinin halkbilimi alan nda geliflmesine öncülük etmifltir. Bu programdan mezun olan onlarca ö renci, flimdi Anadolu nun bir çok üniversitesinde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad rlar. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Milli E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu üyesi oldu u dönemde, -seçmeli de olsa- liselere halkbilimi dersinin konulmas n sa lam flt r. Bu kararla denilebilir ki, 2003 y l nda UNES- CO taraf ndan kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Sözleflmesi nin, kültürel miras n kuflaktan kufla a geçiflini sa lamak üzere okullara bu konuda dersler konulmal d r ilkesi -sembolik de olsa larda gerçeklefltirilmifltir. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Türk dilinin yeni kuflaklara ve yabanc lara ö retilmesi sorunlar na e ilerek, bu alanda köklü çözümler üretmifltir. Bugün üniversitelerin e itim fakültelerinde yer alan Türkçe nin E itimi bölümleri, onun öngörüsünün eseridir. Bu alan n e itim ve ö retim kurumlar nda yer almas, Türkçe nin gelecek kuflaklara daha iyi ö retilmesi yönünde az bile olsa olumlu bir katk sa l yorsa, o baflar da kuflkusuz onun bay vard r. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesinin kurucu rektörlü ünü yapm flt r. Onun üniversiteyi oluflturmak ve gelifltirmek için sa l n dahi hiçe sayan heyecanl kofluflturmas n n -uzaktan da olsa- tan klar ndan biriyim. Bilimsel heyecan n n yönetimsel heyecanla bütünleflti i bu dönemde, üniversite fiziki yap laflma ve bilimsel geliflme bak m ndan önemli bir at l m yapt. Bu dönemde düzenlenen bir kaç kongreye ben de kat ld m ve küçük bir Anadolu flehrinde yaflanan üniversiteleflme sorunlar n n kimi insani boyutlar na tan kl k ettim. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, rektörlük görevini b rakt ktan sonra, bir müddet KKTC - de ve daha sonra da Gazi üniversitesinde ö retim üyeli i görevini sürdürdü y l nda Gazi üniversitesindeki görevinden emekli olarak, Baflkent üniversitesine geçti. Orada da bölümler kurmaya ve ö renciler yetifltirmeye devam ediyor. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, bilimsel yönü kadar insani özellikleriyle de konuflulmaya de er güzelliklere sahiptir. Onun akademik hayat ndaki iletiflimlerinde sevgi ve öfke hep bir arada olmufltur. Öfkesini nefret e dönüfltürdü üne ve kimsenin gelece ini karartacak kinler tafl d na tan k olmad m, ama karfl s ndakinden gördü ü bir sevgi sözcü ü ile nice öfkesinin yok oldu unu çok kez gördüm. Eline geçirdi i birazc k bir devlet imkan n çevresindekilere karfl zalimane kullananlar hat rlarsak, hocan n bu erdemini daha iyi anlar z. Halk n kulland kelimelerle söyleyecek olursak o hep bir ad m atana on ad m var m flt r. Benim yaz ma bafll k olarak seçti- im güzel hocam ifadesindeki tevriye biraz da buna dayanmaktad r. Sevgili hocam, alan m za yapt n z bilimsel ve kurumsal katk lar için teflekkür ederiz. Biz dost lar n za gösterdi iniz sevgi ve düflman lar n zdan esirgediniz kin ve nefretle h rslar na yenilmifl insanlara örnek oldu unuz için de teflekkür ederiz. * Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ö retim Üyesi 17

18 YÛNUS EMRE ve HALK KÜLTÜRÜ The Poet Yunus Emre and Folk Culture. Prof. Dr. Ali TORUN* ÖZET Yûnus Emre Türk Edebiyat n n uluslar aras seviyeye ç km fl önemli bir flahsiyetidir y llar aras nda yaflad tahmin edilen Yûnus Emre XX. yüzy l bafllar na kadar ciddî bir araflt rma konusu yap lmam flt r. Okumufl çevreler onu âdeta yok saym flt r. Hâl böyle iken Türk insan onu as rlarca unutmam fl, eserlerini sözlü kültür ortamlar nda ve yaz l kültür kaynaklar cönklerde ve mecmualarda yaflatm flt r. XX. yüzy lda Türk ayd n n n yeniden keflfetti i bu yüce de eri Türk insan n n nezdinde bu derece de- erli k lan s r nedir? Yûnus Emre nin mensup oldu u felsefenin gücü ilk akla gelen sebep olabilir. Bu bafll bafl na yeterli bir sebep olamaz. O kendinden öncekilerin ve kendinden sonrakilerin söylediklerinden farkl bir fley söylememifltir. O ortak bir düflünceyi farkl bir ifade tarz ile muhatab na sunmufltur. Bunu yaparken Türk kültür unsurlar ndan yararlanm flt r. Türk insan n n hayat tarz na tasavvufî bir anlam yüklemifltir. Yûnus Emre yi Bizim Yûnus seviyesine ç karan güç iflte bu noktada aranmal d r. Anahtar Kelimeler Yûnus Emre, Tasavvuf, Halk Bilimi ABSTRACT Yûnus Emre is an important figure of Turkish literature that gained an international fame since the thirteenth century. There have not been many significant researches about Yûnus Emre that was estimated to live between the years 1240 and Yet, Turkish people have not forgotten him and he kept occupying an important place in both oral and written cultural sources such as anthologies and periodical for centuries. What makes Yûnus Emre so special in the Turkish heritage that he lived in the Turkish memory and was rediscovered by Turkish intellectuals in the 20th century? The first possible reason must be the power of the philosophy to which Yûnus Emre adhered. But this reason may not be solely sufficient by its own. He did not say anything different from his predecessors and successors. He presented commonplace cultural elements in a slightly different style. He gave a mystic meaning to the Turkish people s life. The power that raised Yûnus Emre to the status of Our Yûnus must be sought on this aspect. Key Words Yûnus Emre, Sufism, folklore Korkaram söylemege flerîat edebinden Yohsa eydeydüm sana dah ayruks haber (26/8) Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat n n uluslararas seviyeye ç km fl önemli birkaç flahsiyetinden biri olan Yûnus Emre ( ) XX. yüzy l n bafllar na kadar -birkaç kaynak hariç tutulursa- Türk ayd n nca âdeta yok say lm flt r. Okumufl çevrelerin yok sayd, hakk ndaki araflt rmalara XX. yüzy lda bafllanan bu flahsiyet, e er yaklafl k 700 y l unutulmam flsa, ad na 20 ye yak n makam oluflturulmuflsa onu bu güce erifltiren s r üzerinde düflünmemiz gerekir. Yaz l kaynaklar n yok sayd Yûnus Emre yi as rlar sonras nda dahi canl, diri tutan s rr n iki temel noktas bulunmaktad r. Buna göre öncelikle Yûnus Emre bir mutasavv ft r. O, tasavvuf kayna ndan beslenmifl; düflünce yap s, ta- * Dumlup nar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ö retim Üyesi 18

19 savvufun fikrî temelleri üzerine kurulmufltur. kinci olarak Yûnus Emre bir halk adam d r, halk kültürünün içinden gelmifl, yüzünü de halka çevirmifltir. flte Yûnus u bizim Yûnus yapan iki temel kaynak. Yûnus u flekillendiren, onu ölümsüzlü e ulaflt ran bu iki temel kayna a iflaret ettikten sonra, s ras yla bunlar n nas l ve ne flekilde etkili oldu una ana hatlar yla bir göz atal m. 1.Yûnus Emre ve Tasavvuf Yûnus Emre nin Risaletü n-nushiyye si ve 415 fliirinin yer ald Divan gözden geçirildi inde görülecektir ki eserlerindeki tem tasavvuftur. Tasavvuf ise en genifl manas yla bir slâm mistisizmidir. Nas l her dinin, her felsefenin prensipleri hayata geçerken onu en ideal biçimde yaflayan / yaflamak isteyen gruplar oluflursa, slâm da en ideal biçimde yaflama arzusunda olanlar n oluflturdu u bir sistemdir tasavvuf. Bu noktada tasavvufun ideal tipi, elbette slâm en iyi anlayan ve anlatan slâm peygamberi Hz. Muhammed olacakt r. Hz. Muhammed in sa l nda tasavvuf kavram olarak yoktu. Ancak onun hayat tasavvufa kaynakl k edecek olan mistik donelerle doluydu. Hz. Muhammed hayattan çekildikten hemen sonra slâmiyetin s n rlar - n n genifllemesi ve buna ba l olarak slâm n de iflik kültürlerle karfl laflmas bunun sonucunda slâm n kültürleflmeye bafllamas ; siyasîlerin siyasî varl klar n slâmlaflt rmalar, iktidardan hoflnut olmayanlar n da onlar slâmî yorumlarla tenkit etmeleri; menfaatperestlerin dünyevî isteklerini slâm dan delillerle gerçeklefltirme çabalar ; Müslümanlar n dünya mallar ve zenginli e yönelmeleri gibi sebepler slâm dünyas nda bir kargafla ortam do urmufl, hâliyle bu durum, Hz. Peygamber dönemini yaflam fl veya yaflayanlar görmüfl samimî insanlar üzmüfl ve ciddî bir endifleye ve aray fla yöneltmifltir. Bu endifle ve aray fllar n bir sonucu olarak baz samimî Müslümanlar Asr- saadeti tekrar nas l yaflar z? aray fl na girdiler. Bu aray fl n öncülü ünü Hasan- Basrî (ölm. H. 110 / M. 728) yapt. Bunlar esasen peygamberin zaman nda yaflan lan zühdî hayat kendilerine bir kurtulufl yolu olarak seçtiler. Bu hareket k sa sürede Basra, Kufe, Hicaz, ve Horasan gibi yerlerde merkezlerini oluflturdu. Ashab- Suffa hayat n takliden fiam da Ebu Haflim ilk tekkeyi H. 150 de kurdu. H. 3. yüzy lda Muhyiddin-i Arabî ortaya koydu u varl tekli i prensibiyle zühdî mahiyette bafllayan hareketi sistemlefltirdi. Cüneyd-i Ba dâdî (ölm. H.298 / M.910) tasavvufun kavramlar n ortaya koydu. Kufleyrî (ölm. H.465 / M. 1072) yazd risaleyle tasavvuf bir bilim dal hâline getirdi. Gazâlî nin (H / M ) tasavvuf düflüncesinin Kur an ve sünnete uygunlu unu izah etmesinden sonra Tasavvuf slâmiyet içinde meflruiyet kazand ve kabul gördü.(güzel 2004:140) Tasavvufun ortaya ç k fl ve sistemli bir hâl al fl dönemleri, Türklerin de yavafl yavafl slâmiyete girifl dönemlerine rastlar. Türkler slâmiyete talip olurlarken ayn zamanda onun bütün kurumlar na da ald lar.. Bu kurumlardan biri de tasavvuftu. Önceleri Semerkand, Buhara, Fergana gibi Türk- slâm çevrelerinde fleyhlere tesadüf edilmeye baflland. Türkler, ozan, baks vb adlarla and klar eski din adamlar na benzettikleri bu fleyhleri k sa sürede benimsediler. Bunlara ata, baba, bab gibi unvanlar verdiler. Tasavvuf hareketi Türkistan da bu haz rl k dönemini yaflad ktan sonra, Ahmet Yesevî (H. 562 / M. 1166/1167) ile birlikte Türklerde genel bir hâl ald. Ahmet Yesevî, Araplarda Asr- Sa- 19

20 adete dönme misyonunu üstlenen tasavvufa Türklefltirme ve slâmlaflt rma misyonunu yükledi. Böylece özde ayn kalmak flart yla tasavvuf, Türklerde misyonunu de ifltirmifl oldu. Ahmet Yesevî bu misyonla yetifltirdi i Mansur Ata, Harezmli Sa id Ata, Süleyman Hakîm Ata, Lokman- Perende gibi halifelerini de iflik co rafyalara gönderdi. Türkistan da bu geliflmeler yaflan rken Türk ordular da Anadolu da fetih hareketleri ile meflguldü. Fetihle birlikte Anadolu ya Türkistan dan büyük bir nüfus hareketi bafll yor, hâliyle mutasavv f kimlikli bu kolonizatör Türk derviflleri cihat bölgesi olarak gördükleri yeni bölgeye ak n ediyor, yeni yerleflim birimleri oluflturuyorlard. Bunlardan biri de Lokman- Perende nin müridlerinden Hac Bektafl idi. Hac Bektafl dergah n Hristiyanl n kalbi say labilecek bugünkü Nevflehir s n rlar içinde yer alan Kapadokya bölgesine kurdu. Hac Bektafl da Velayetname ye göre Yûnus Emre yi tasavvuf yoluna sevk ederek ç Anadolu Türkmenleri aras na gönderdi. Konya da Mevlâna Farsça, Nevflehir de Hac Bektafl Arapça, Sivrihisar ve çevresinde Yûnus Emre Türkçe ile Ahmet Yesevî misyonunu yaflatt lar. Anadolu da dinî-tasavvufî mahiyette bir edebî gelenek oluflturdular. Bunlar ayn düflünceyi farkl kal plarla genifl halk kitlelerine sundular. Bu düflünceyi suya mutasavv flar da suyu tafl yan bir kaba benzetelim. Nas l ki suyun kendine ait bir flekli, rengi, kokusu ve tad yoksa ve girdi i kab n fleklini ve rengini, geçti i yolun kokusunu ve tad n tafl yorsa, neticede su suysa ve hayat veriyorsa; tasavvufî düflünce de esasta ayn kalmak flart yla bu flahsiyetlerin dilinde farkl bir biçimde ifadesini buldu. Bu sebeple Mevlâna, Hac Bektafl ve Yûnus Emre nin esasta bir, ifade biçimlerinde birbirlerinden ayr ld n söyleyebiliriz. Bir baflka ifade ile bunlar için ayn kaynaktan beslenen üç ayr rmakt r da diyebiliriz. Mevlâna Farsças yla yüksek kültür çevrelerini, Hac Bektafl Arapças yla ilim çevrelerini, Yûnus Emre de Türkçesiyle genifl halk kitlelerini ayn düflünce etraf nda toplamay bilmifllerdir. Hatta bununla kalmay p bir yerde ileride gerçekleflecek olan imparatorlu un da interland n çizmifllerdir. Yûnus Emre, tasavvuf düflüncesini genifl halk kitlelerine Türkçe ile sunarken o kitlenin kültürünü de bir ifade arac olarak seçti. Tasavvufun ifadesi en güç düflüncesini halk kültürü kal b na dökerek halka sundu. Böylece genifl kitlelerin sevgi ve sempatisini kazand. fiimdi bu halk kültürü unsurlar n n Yûnus Emre nin dilinde nas l tasavvufî bir mânâ kazand na k saca bir göz atal m: 2. Yûnus Emre ve Halk Kültürü Takdir edilir ki tasavvuf, metafizik alemi anlatan soyut bir düflünce sistemidir ve soyut bir hayat anlat r. Soyut düflünce ise daha çok flehir çevrelerinde geliflmifltir. Göçebe ve ziraatle u raflan toplumlarda bir baflka ifadeyle ak nc ve ekinci topluluklar n hayat nda somut düflünce hakimdir. Bu topluluklar n metafizik dünyalar, somut hayatlar n n biraz daha ideal biçimidir. Metafizik âleme ait ruh, melek, fleytan, cennet, cehennem, hûrî, g lmân vb.her fley kendi hayatlar ndaki varl klardan farkl de ildir. Bunlar onun günlük hayat ndaki unsurlar n idealize edilmesi biçiminde alg lanmaktad r. Bu noktada giriflte de ifade etti imiz gibi metafizik âlemi tarif eden tasavvufun ak nc ve ekinci topluluklarca gere i gibi anlafl lmas ve onlara anlat lmas tasavvufun Anadolu da en önemli sorunlar ndan birini oluflturmufl- 20

PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL N ÖZGEÇM fi

PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL N ÖZGEÇM fi PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL N ÖZGEÇM fi A Short Autobiography of Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Prof. Dr. Ali TORUN* 1942 de Antalya da do du. 1966 fiubat ay nda Almanya ya giderek Mart 1966-fiubat 1967 tarihleri

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Celal Bayar Üniversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2011 Cilt :9 Sayı :2 PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Yrd. Doç. Dr. Selim ALTINTOP Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

PROF. DR. UMAY GÜNAY IN ÖZGEÇM fi

PROF. DR. UMAY GÜNAY IN ÖZGEÇM fi PROF. DR. UMAY GÜNAY IN ÖZGEÇM fi A Short Autobiography of Prof. Dr. Umay Günay L autobiographie de Prof. Dr. Umay Günay 18 Ocak 1943 y l nda Erdek te do an Prof. Dr. Umay Günay, Çank r da bafllay p stanbul

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

B RKAÇ SÖZ. Foreward. 4

B RKAÇ SÖZ. Foreward. 4 B RKAÇ SÖZ Foreward Merhaba Sevgili Okur, Yeni bir say yla daha birlikte huzurunuzda olmaktan mutluyuz. Bu say bildi iniz gibi bir gelenek say s. Millî Folklor her y l n son say s n arma an olarak haz

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Uluslararası Dede Korkut Konferansı

Uluslararası Dede Korkut Konferansı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGEM) ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi (YTSAM) Uluslararası Dede Korkut Konferansı 12-14 Ekim, 2015, Ankara, Türkiye

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

"HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER " K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET*

HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER  K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET* SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi.. "HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER " K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET* P nar DÖNMEZ FEDAKAR** P nar Dönmez Fedakar:

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1965 BURDUR T: 24222744003306 F: sevkiyenas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24/12/2015 2015/20 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 24/12/2015 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 13.05.2011 SAYI: 144 KATILANLAR Müdür İktisat ABD Bşk. İşletme ABD Bşk. Ekonometri ABD Bşk Maliye ABD

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul Psikologluğu ve Rehberlik

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul Psikologluğu ve Rehberlik Özgeçmiş 1. Adı-soyadı : Dursun Gökdağ 2. Doğum Tarihi: 30.01.1948 3. Unvanı: Öğretim üyesi 4. Öğrenim durumu: Prof. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul

Detaylı

Yusuf DO 0 5AN * Tahirhan AYDIN *

Yusuf DO 0 5AN * Tahirhan AYDIN * 1 3C. 0 5. 0 2lahiyat Fak ltesi Dergisi 2013, Cilt: XVII, Say 0 3: 1 Sayfa: 33-51 1 9 1 8 1 9 1 2 1 7 1 8 1 9 1 2 1 9 1 8 1 2 1 4 1 2 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 7 1 8 1 4 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı