M L L Î F O L K L O R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M L L Î F O L K L O R"

Transkript

1 M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi enstitüsü 1966 y l nda bu adla kuruldu. Cilt/Volume/Tome: 9 Y l/year/année: 17 Say /Number/Nombre: 68 K fl/winter/hiver: 2005 ISSN Ç NDEK LER / Contents / Sommaire Hakem Kurulu /Editorial Board / Comité d'experts...3 Birkaç Söz/Foreword...4 M. Öcal O UZ Prof. Dr. Abdurrahman Güzel in Özgeçmifli/A Short Autobiography of Prof. Dr. Abdurrahman Güzel...6 Prof. Dr. Ali TORUN Prof. Dr. Abdurrahman Güzel le Söylefli/An interview with Prof. Dr. Abdurrahman Güzel...13 Tuba SALTIK ÖZKAN Güzel Hocam...17 Prof. Dr. M. Öcal O UZ Yûnus Emre ve Halk Kültürü/The Poet Yunus Emre and Folk Culture...18 Prof. Dr. Ali TORUN Almanya ve Berlin deki Türkoloji Araflt rmalar Tarihi ve Freie Universität Berlin-Türkoloji Enstitüsü/The History of Turcology Studies in Germany and Berlin Freie Universität Berlin, Instituts für Turkologie...32 Doç.Dr. Nebi ÖZDEM R Gördü ü Rüya Sonucu Âfl k Olmaya Günümüzden Bir Örnek: Sorgunlu Miskin Yusuf/ A contemporary sample for becoming a bard as a result of having a dream: Sorgunlu Miskin Yusuf...40 Yrd. Doç. Dr.Ali YAKICI Niyazi Y ld r m Gençosmano lu nun Dede Korkut tan Salur Kazan Destan ile Bulud Karaçorlu Sehend in Karac k Çoban (Salur Kazan Destan ) Destan n n Karfl laflt r lmas /A Comparative Study Between the Work of Niyazi Y ld r m Gençosmano lu s The Epic Story of Salur Kazan from the Book of Dede Korkut and the Work of Bulud Karaçorlu Sehend s Karac k Çoban (Salur Kazan Epic) Yrd.Doç.Dr. Hamiye DURAN Mahur Beste Üzerine Bir De erlendirme/an Evaluation on Mahur Beste Yrd. Doç.Dr. Ülkü GÜRSOY Ahmet Baytursinuli na Göre Kazak Türkleri Yaz l Edebiyat n n Dönemleri ve Türleri/The Periods and Genres in the Written Literature of Kazakh Turks According to Ahmet Baytursunuli Yrd. Doç. Dr. Nergis B RAY Altay Destanlar nda ve Anadolu Türk Masallar nda Tastarakay-Kelo lan/the Figure of Tastarakay-Kelo lan in Altai Legends and Anatolian Turkish Folk Tales Dr. Pervin ERGUN Sözlü Ürünlerin Gelece e Tafl nmas nda Ortamlar n Rolü ve Bir Örnek/An Example on the Role of Contexts for Conveying the Oral Creations to the Future Yrd. Doç. Dr. Aziz KILINÇ Özdeflleflme, çe Bak fl ve Halk Anlat lar /Identification, Empathy and Folk Narratives Yrd. Doç. Dr. Mustafa SEVER Berlin de Yaflayan Türk Gençlerinin Kültürel Kimlikleri Üzerine Bir Araflt rma/a Survey on Cultural identities of Turkish Youth Living in Berlin...96 Yrd. Doç. Dr. Bekir fi fiman 1

2 ran Türkleri Âfl k Muhitleri/The Minstrel-Poets Circles among the Turks Living in Iran Yrd. Doç. Dr. Ali KAFKASYALI K z lcahamam Yöresi Dü ün Gelenekleri ve K na Türküleri/The Wedding Ceremony Traditions and Henna Songs in K z lcahamam Region of Ankara Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKPINAR Kutadgu Bilig de At Kültürü/The Horse Culture in the Book of Kutadgu Bilig Yrd. Doç. Dr. Salih DEM RB LEK Tulum Hoca ve Edige Destanlar n n Tip ve Vakalar Bak m ndan Karfl laflt r lmas /A Comparison between the Legend of Tulum Hodja and The Epic Story of Edige from the Viewpoints of Figures and Events. 139 Yrd. Doç. Dr. Yakup SARIKAYA Eski Türkçede Nezaket fadeleri/the Politeness Expressions in Old Turkish language Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL Klâsik Türk fiiirinde Nazar: Göz De mesi/ The Evil Eye in Classical Turkish Poetry Yrd. Doç. Dr. fievkiye KAZAN Hüsnü Aflk ta Kuyu Sembolü/The Well Symbol in the Work Hüsn ü Aflk Ahmet DO AN Halk Kültürünün Türk Halkoyunlar Bölümü le S n f Ö retmenli i Bölümü Ö rencilerinin Kiflilik Geliflmesine Etkisi Üzerine Bir Karfl laflt rma Denemesi/A Comparative Study on the Effects of Folk Dance over the Personality Development of the Department of Elementary School Teacher Students Yrd. Doç. Dr. Metin YAMAN Hoca Ahmet Yesevi ve Divân- Hikmet/A Study on Hoca Ahmed Yesevi and His Work Divan- Hikmet Dr.Varis ÇAKAN Gagauz Türklerinin Mitolojisi Üzerine Bir Deneme/An Evaluation on the Mythology of Gagauz Turks rina US UMBEL Sözlü Tarihi Farkl Yapan fiey Alessandro PORTELI Dr. Kürflat KORKMAZ Halk Mimarisi Hakk nda II Yazan: Henry GLASSIE Çeviren: Abbas KARAKAYA Tiva Kahramanl k Destanlar I-II Halil brahim fiah N Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklafl mlar Tuba SALTIK ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü nde Yap lan Halkbilimi Çal flmalar /An Introduction to the Folklore Studies in the Department of Turkish Language and Literature in the Faculty of Science and Art at Erciyes University Seyit GEZER Meslektafl m z ve Yazar m z n Büyük Baflar s : 2005 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülünü Doç. Dr. Nebi Özdemir Kazand Ölümünün Birinci Y l Dönümünde Halkbilimci Yönüyle Mehmet Önder Nail TAN Millî Folklor-Uluslararas Halkbilimi Dergisi Yay n lkeleri /The Publication Principles/ Principes de publication

3 HAKEM KURULU Editorial Board/Comité d'experts Prof. Dr. Ziyad AKKOYUNLU Prof. Dr. Ali Berat ALPTEK N Prof. Dr. Erman ARTUN Prof. Dr. Ensar ASLAN Prof. Dr. Sarah G. Moment ATIS Prof. Dr. Pakize AYTAÇ Prof. Dr. Muhan BAL Prof. Dr. lhan BAfiGÖZ Prof. Dr. Hendrik BOESCHOTEN Prof. Dr. Mustafa CEM LO LU Prof. Dr. Ali ÇEL K Prof. Dr. George DEDES Prof. Dr. Ahmet DO AN Prof. Dr. Ali DUYMAZ Prof. Dr. Metin EK C Prof. Dr. fiükrü ELÇ N Prof. Dr. Gürbüz ERG NER Prof. Dr. Henry GLASSIE Prof. Dr. smail GÖRKEM Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN Prof. Dr. Umay GÜNAY Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Prof. Dr. Abdulhamid HÉN A Prof. Dr. fiakir BRAYEV Prof. Dr. Metin KARADA Prof. Dr. Muharrem KASIMLI Prof. Dr. Töre M RZAYEV Prof. Dr. Kamil V. NER MANO LU Prof. Dr. James P. LEARY Prof. Dr. Hasan ÖZDEM R Prof. Dr. Karl REICHL Prof. Dr. Bengisu RONA Prof. Dr. Saim SAKAO LU Prof. Dr. Mila SANTOVA Prof. Dr. Uli SCHAMILOGLU Prof. Dr. Bilge SEY DO LU Prof. Dr. Esma fi MfiEK Prof. Dr. Abdeljelil TEM M Prof. Dr. Ali TORUN Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Prof. Dr. Dursun YILDIRIM Prof. Dr. Kemal YÜCE Doç. Dr. Mehmet AÇA Doç. Dr. fieref BOYRAZ Doç. Dr. smet ÇET N Doç. Dr. Ayfle YÜCEL ÇET N Doç. Dr. Metin ERGUN Doç. Dr. fieyma GÜNGÖR Doç. Dr. Aynur KOÇAK Doç. Dr. Nerin KÖSE Doç. Dr. Nebi ÖZDEM R Doç. Dr. Hayrettin RAYMAN Doç. Dr. Naciye YILDIZ BU SAYIYA EK Prof. Dr. Reflat GENÇ Prof. Dr. Salih AKKAfi Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Çukurova Üniversitesi (Türkiye) Dicle Üniversitesi (Türkiye) University of Madison-Wisconsin (ABD) Gazi Üniversitesi (Türkiye) stanbul Kültür Üniversitesi (Türkiye) Indiana Üniv. (ABD) 100. Y l Üniv. (Türkiye) Johannes Gutenberg Üniversitesi (Almanya) Uluda Üniversitesi (Türkiye) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) School of Oriental and African ( ngiltere) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Ankara Üniversitesi (Türkiye) Indiana Üniversitesi (ABD) Erciyes Üniversitesi (Türkiye) Ankara Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Baflkent Üniversitesi (Türkiye) Tunus Bir Üniversitesi (Tunuseli) Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniv. (Kazakistan) Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) Azerbaycan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) Bilimler Akademisi (Özbekistan) Azerbaycan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) University of Madison-Wisconsin (ABD) Ankara Üniversitesi (Türkiye) University of Bonn (Almanya) School of Oriental and African ( ngiltere) Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü (Bulgaristan) University of Madison-Wisconsin (ABD) Atatürk Üniversitesi (Türkiye) F rat Üniversitesi (Türkiye) Temimi Vakf (Tunuseli) K. Dumlup nar Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) stanbul Üniversitesi (Türkiye) Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Erciyes Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) 3

4 B RKAÇ SÖZ Foreward Merhaba Sevgili Okur, Yeni bir say yla daha birlikte huzurunuzda olmaktan mutluyuz. Bu say bildi iniz gibi bir gelenek say s. Millî Folklor her y l n son say s n arma an olarak haz rlamaktad r. Üniversitelerdeki resmî görevlerinden emekli olarak ayr lan halkbilimi hocalar na teflekkürlerimizi ifade etmemize vesile olan bu gelene in bu say daki konu u Prof. Dr. Abdurrahman Güzel. Bu say da, Güzel hocam z n biyografisini, Yaz flleri Müdürümüz Tuba Salt k Özkan taraf ndan onunla yap lan bir söylefliyi, hakk nda yaz lanlar ve ona arma an edilen makaleleri bulacaks n z. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I ARfi V 1966 y l nda kurulan Millî Folklor Enstitüsünün bugüne kadar sa dan sola savrulan Pertev Naili Boratav htisas Kütüphanesi ve Folklor Arflivi, Kültür ve Turizm Bakanl n n Ankara n n Emek semtindeki Bakanl k binas nda sessiz sedas z hizmete aç ld. Dünyan n önemli folklor arflivlerinden birine sahip olan Türkiye nin Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleflmesi nin öngörülerinden biri olan Arfliv ve Dokumantasyon Merkezleri kurmak hükmünü yerine getirme yolundaki bu önemli ad m n n uluslar aras alanda da yank bulacak flekilde planlanmas önem tafl maktad r. Bakanl, bu hizmeti için kutluyor, arfliv ve kütüphanenin gelifltirilmesi yönündeki çal flmalar n heyecanla bekliyoruz. SOKÜM SÖZLEfiMES 2005 Aral k ay itibariyle SOKÜM Sözleflmesini ulusal meclislerinde görüflerek onaylayan ülke say s 27 olmufltur. Üç ülkenin daha onaylamas durumunda sözleflme yürürlü e girecektir. lgili komisyonlarda görüflülen ve Genel Kurula sevk edilen SOKÜM sözleflmesinin bir an önce TBMM de kabul edilmesi ve Türkiye nin sözleflmeye taraf oldu unu ilk otuz ülke aras nda bildirmesi durumunda kurucu komitede görev alabilecektir. TBMM nin bir an önce bu sözleflmeyi onaylamas n n Türk halkbilimi çal flmalar n n gelece i aç s ndan tafl d önem aç kt r. SEMA TÖRENLER UNESCO, Türk Meddah Hikayelerinden sonra Sema Törenlerini de nsanl n Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Miras Bafleserleri listesine alm flt r. Böylece Türkiye nin iki somut olmayan kültürel miras, UNESCO taraf ndan insanl n sözlü ve somut olmayan ortak miras olarak kaydedilmifltir. Türkiye nin somut olmayan kültür varl klar - n araflt rmas, dünyaya tan tmas ve kültür turizmine kazand rmas yönünde motive edici bu çal flmalar n sürmesini diliyoruz ve bu baflar lar sa layan ilgilileri gönülden kutluyoruz y l nda ve Bahar say s nda buluflma dile iyle... M. Öcal O UZ Yay n Yönetmeni 4

5 Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Viyana da 8 Haziran 1973 te doktora diplomas n al rken Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü olarak bir aç fl konuflmas yaparken Prof. Dr. fiükrü Elçin ile KKTC 1. Cumhurbaflkan Rauf Denktafl ile Milli Folklor 5

6 PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL N ÖZGEÇM fi A Short Autobiography of Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Prof. Dr. Ali TORUN* 1942 de Antalya da do du fiubat ay nda Almanya ya giderek Mart 1966-fiubat 1967 tarihleri aras nda Goethe-Institut Grafrath/Obb ve Rothenburg/Odt de, Almanca (lisan) ö renimini yapt. Lisans ö renimini, 1970 y l nda, Orientalisches Institut an der Universitaet Wien de (Viyana Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, fiarkiyat Enstitüsü, Türkoloji Bölümü) tamamlad. Doktora ö renimini de 1973 y - l nda ayn üniversitede (Orientalisches Institut an der Universitaet Wien), Prof. Dr. Herbert Wan Duda, Prof. Dr. Herbert Jansky, Prof. Dr. Andreas Tietze ve Prof. Dr. Hans Ludwig Gottschalk n yan nda tamamlad. Burada, Ali in der Bektaschi- Dihtung, besonders des 16, Jhdt s adl doktora tezini haz rlad. 8 Haziran 1973 tarihinde Doktor unvan n ald. 14 Temmuz 1974 tarihinde Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve dari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü ne Ö retim Görevlisi olarak atand. 30 Nisan 1980 tarihinde, Kaygusuz Abdal n Hayat ve Eserleri üzerine yapt çal flmayla (Üniversite Eylemli) Doçent unvan n ald. 14 Temmuz Kas m 1985 tarihleri aras nda Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev yapt. Ayn zamanda Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Türk Dili ve Edebiyat Yüksek Lisans ve Doktora dersleri verdi Ekim-1984 Eylül tarihleri aras nda, 2547 say l YÖK Kanunu nun 39. maddesi uyar nca Almanya n n Giessen Üniversitesi nde Misafir Ö retim Üyesi olarak iki sömestr ders verdi. Bu s rada: 1. Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Universitat Regonsburg, 2. Österreich Verein für Volkskunde, Universitat Wien, 3. Schweizerische Geneeschaft für Volkskunde Universitat Bem, 4. Österreichische Akademic der Wissenschaft e üye seçildi. Ayr ca, Hacettepe Üniversitesi ile Almanya n n Giessen flehrindeki Justusliebig Universitat Giessen in Kardefl Üniversite olmalar n sa lad.10 Ekim 1985 tarihinde, 2547 say l YÖK Kanunu nun ilgili hükümleri gere ince yap lan s navlar sonucunda Profesör unvan n ald ve Gazi Üniversitesi, Gazi E itim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat E itimi Bölümü ne Bölüm Baflkan olarak atand. 30 Eylül 1989-fiubat 1994 tarihleri aras nda da Milli E itim Bakanl Tâlim ve Terbiye Kurulu Üyesi olarak çal flt y llar aras nda Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi nde Rektör lük yapt Girne American Üniversitesi, E itim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Ö retmenli i Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak çal flt y l sonlar nda Gazi Üniversitesi, Gazi E itim Fakültesinde kurucusu oldu u Türkçe nin E itimi Bölümü//Türk Dili ve Edebiyat E itimi Anabilim Dal ndan emekli oldu. Hâlen Baflkent Üniversitesi E itim * Kütahya Dumlup nar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ö retim Üyesi 6

7 Fakültesi Türkçe Ö retmenli i Bölümü nde ö retim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Maide Hanim la evli olan A. Güzel in Alper ve fiule? ad nda iki çocu u ve fiule ile Ahmet in? evlili inden ise iki torunu vard r. Kitaplar : 1. Ali in der Bektaschi-Dichtung, namentlich, jener des 16. Jhdt s, Wien 1972, Dissertation : Doktora Tezi. 2. Veremden Korunma Önlemleri, Ankara Kaygusuz Abdal, Ankara 1981, Habilitation : Doçentlik Tezi. 4. Kaygusuz Abdal n Mensur Eserleri, Ankara Kaygusuz Abdal Bibliyografyas, Ankara Kaygusuz Abdal, Dilgüfla, Ankara Kaygusuz Abdal, Sarayname, Ankara Baz Müesseselerimiz ve fiahsiyetler Etraf nda Teflekkül Eden: Millî Birlik- Millî Kültür, Ankara Mutasavv f Yunus Emre, Ankara Zeynel Usul Baba (Hayat, Eserleri ve Edebî fiahsiyeti), Ankara Mustafa Kemal Atatürk te Millî Birlik ve Beraberlik, Ankara Çanakkale, (1915 y l nda ç kan Yeni Mecmua n n Çanakkale Özel Say s ), Çanakkale Türk Edebiyat nda Çanakkale Zaferi, Çanakkale E itim Fakültelerinde Türkçe nin E itimi ve Ö retimi Bölümü ve Anabilim Dallar, Çanakkale Hac Bektafl Veli, Ankara Türk Kültüründe pek Yolu, Çanakkale Abdal Musa Velâyetnâmesi, Ankara Kaygusuz Abdal Menâk bnâmesi, Ankara Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat, Ankara Hac Bektafl- Veli ve Makalât, Ankara Ahmed Yesevi nin Fakr-nâme si Üzerine Bir nceleme (bask da). 22. Süleyman Hakim Ata n n Bak rkan Kitab Üzerine Bir nceleme (bask da). Liseler çin Ders Kitaplar : 23. Türk Dili ve Edebiyat Ders Kitab : Edebiyat I-IV, (Müflterek imzal ). 24. Türk Dili ve Edebiyat Ders Kitab : Kompozisyon I-IV, (Müflterek imzal ). 25. Türk Dili ve Edebiyat Ders Kitab : Dilbilgisi I-IV, (Müflterek imzal ). Üniversiteler çin Ders Kitaplar : 26. Türk Dili Ders Kitab, (Komisyon) Ankara Tercüme Eserler: 27. Greeks Murderer of Turks, Ankara XIX. Yüzy l n Sonu ile XX. Yüzy - l n Bafl nda Türkiye de Hilafet ten Cumhuriyet e Geçifl, Ankara Avustralya Resmi Tarihinde Gelibolu, Çanakkale Vidin Türkleri, (Dil, Din ve Folklor), stanbul Balkanlarda Türkoloji Araflt rmalar, Ankara. Müflterek mzal Eserler: 32. Atatürk ve Millî Birlik, Ankara Yunus Emre Hayat -Eserleri ve fiiirlerinden Seçmeler, Ankara Bask ya Haz r Eserler: 34. Kaygusuz Abdal ve Divan. 35. Kaygusuz Abdal ve Gülistan 36. Kaygusuz Abdal ve Üç Mesnev si. 37. fiah smail Hatayî nin Divan Üzerine Bir nceleme. 38. Türkçe nin E itimi ve Ö retimi nde Metodoloji. 39. Tarih çinde Türk Halk Edebiyat E itimi. 40. ki Dillilere Türkçe nin E itimi- Ö retiminde zlenecek Metodoloji. Yöneterek Sonuçland rd Doktora Tezleri: 1) Divan Edebiyat nda Manzum Surnameler (inceleme ve metinler), Mehmet Arslan, Doktora,

8 2) Yunus Emre Divan (inceleme-metin) (2 cilt), Mustafa Tatç, Doktora, ) Latifi (hayat ve eserleri) incelememetin, Ahmet Sevgi, Doktora, ) Müfltak Baba n n Türkçe fiiirlerinde Dinî ve Tasavvufî Unsurlar, Ahmet Do- an, Doktora, ) Türk Edebiyat nda Türkçe Fütüvvet-nameler Üzerine Bir nceleme, Ali Torun, Doktora, ) Türkçe ve Rumca Olarak Söylenen Nasreddin Hoca F kralar Üzerine Bir nceleme-metin I-II (2 cilt), Nükhet Tör, Doktora, ) Akflemseddin in Eserlerinin Dini- Tasavvufi Aç dan Tahlili, Ayfle Yücel, Doktora, ) Hac Bektafl- Veli Velayet-Namesi ve Velayet-Name de Geçen Keramet Motifleri, Hamiye Duran,Doktora, ) XIX. Yüzy lda Ankaral Afl klar ve Ayafll Ahmet Fahri, Fatma Ahsen Turan, Doktora, ) Atatürk Döneminde Bir ve Tam Devreli Liselerde (ortaokul ve liselerde) Türk Dili ve Edebiyat E itim ve Ö retimi, [The Education and teaching of the course Turkish language and literature in high schools and junior high schools during Atatürk s period], Celal Demir, Doktora, ) Kemal Ümmi Divan, Hayati Yavuzer, Doktora, ) Alevi-Bektafli Törenleri ve Semahlar, [Alouite-Bektashi ceremonies and semahs], Arma an Esmen Elçi, Doktora, ) lkokullar n 4. ve 5. S n flar nda Türkçe Ders Kitaplar ndaki Çocuk Edebiyat Metinleri Üzerine Bir nceleme, [An Examination on the textes of childrens literature in the Turkish textbooks of the fourth and the fifth classes of primary schools], Hayrettin Parlaky ld z, Doktora, Yöneterek Sonuçland rd Yüksek Lisans Tezleri: 1) Tafll cal Yahya Bey Divan nda Din ve Tasavvuf, rfan Topal, Yüksek Lisans, ) Tafll cal Yahya Bey Divan nda Nebatlar, Ahmet Mermer, Yüksek Lisans, ) Tafll cal Yahya Bey Divan nda Sevgili ve Sevgiliye Ait Fiziki Unsurlar, Yavuz Demir, Yüksek Lisans, ) Hayreti Divan nda Maddi Kültür Unsurlar, Mehmet Sar, Yüksek Lisans, ) Develili Afl k Seyrani ve fiiirleri, Hasan Avni Yüksel, Yüksek Lisans, ) Niyazi-i M sri nin Divan- lahiyat, Ali Yak c, Yüksek Lisans, ) Harput Evliyalar, R fat Aras, Yüksek Lisans, ) Hayreti Divan nda Din ve Tasavvuf, Mustafa Tatc, Yüksek Lisans, ) Erzurumlu brahim Hakk Divan nda Aflk, Süleyman Solmaz, Yüksek Lisans, ) Vâhib Ümmi Divan, Ali Torun, Yüksek Lisans, ) Hac Bektafl- Veli nin Makalât nda Din ve Tasavvuf, Hamiye Duran, Yüksek Lisans, ) Yozgatl Hüzni Divan (tahlil-metin), M. Öcal O uz, Yüksek Lisans, ) Nakfli Ali Akkirmani Divani (edisyon-kritik), Seyit Ahmet Ünal, Yüksek Lisans, ) Mutasavv f Türk Kad n fiairleri Üzerine Bir Araflt rma, Naciye Y ld z, Yüksek Lisans, ) Lâlî-zâde Abdülbâki Efendi nin Menâk b- Melâmiyye-i Bayramiyyesi (inceleme-metin), Ayfle Yücel, Yüksek Lisans, ) Bursal Lami i Çelebi bret-nüma (inceleme-metin), Salih Gülerer, Yüksek Lisans, ) zahü l Esrar, Elmas Bütün, Yüksek Lisans, ) fieyh lahi nin Esrar-Namesi (hayat -eserleri-inceleme-metin), Hayati Yavuzer, Yüksek Lisans, ) Neccar-zÂde fieyh R za Divan, Tülin Danac, Yüksek Lisans, ) Erzurumlu Kad Mustafa Darir in Siretü n-nebi Adl Eserinde Dinî ve Tasavvufî Unsurlar, Emine K rc, Yüksek Lisans,

9 21) Televizyonla Türkçe Ö retimi, Murat Özbay, Yüksek Lisans, ) Burdur ve Çevresinde Sözlü Gelene e Dayal Adak ve Adak Yerleri, Ferit Öztürk, Yüksek Lisans, ) Abdullah lâhî ve Meslekü t-talibin Ve l-vas lin, Yunus Nadi Özçelik, Yüksek Lisans, ) Prof. Dr. fiükrü Elçin in Hayat ve Eserleri Üzerine Bir Araflt rma, Metin Özarslan, Yüksek Lisans, ) Afl k Sümmani ve Eserleri, Haflmettin Arslan, Yüksek Lisans, ) Çankaya Anadolu Lisesi nde Yurt D fl ndan Dönen Çocuklardan Yafl Grubundakilerin Kendilerini fade Etmede Karfl laflt klar Dil Problemleri, Ercan Uzmay, Yüksek Lisans, ) Genel Liselerin Üçüncü S n f çin 1957 Müfredat Program na Göre Yaz lan Türk Dili ve Edebiyat Ders Kitaplar Üzerine Bir nceleme, dris Karakufl, Yüksek Lisans, ) Temel Söz Varl m z ve Örneklendirilmesi, Mustafa Haluk Ak nc, Yüksek Lisans, ) Y llar Aras nda Ortaokul ve Liseler çin Haz rlanan Türkçe, Türk Dili ve Edebiyat Programlar Üzerine Bir nceleme, Asiye Duman, Yüksek Lisans, ) Muzaffer Sar sözen (hayat, eserleri ve çal flmalar ), Arma an Coflkun Elçi, Yüksek Lisans, ) Yabanc lar n Türkçe yi Ö renmeleri Esnas nda Yapt klar sim Hal Ekleri Yanl fllar ve Bu Konunun De erlendirilmesi, Aydanur Özkan (Altafl), Yüksek Lisans, ) Yabanc lara Türkçe nin Ö retiminde Bir Metod Denemesi, Erol Bar n, Yüksek Lisans, ) Salih Baba Divan (edisyon-kritik), Ahmet Do an, Yüksek Lisans, ) Cumhuriyet Döneminde Türkçe Ö retimi ve Okuma-Yazma Al flkanl Üzerine Bir De erlendirme, Gülay Güçel, Yüksek Lisans, ) Makedonya da Türk Halk Edebiyat, Arif Ay, Yüksek Lisans, ) ÖSS ve ÖYS (Ö renci Seçme S nav ve Ö renci Yerlefltirme S nav ) Türkçe Sorular n n Genel Bir De erlendirmesi, Celal Demir, Yüksek Lisans, ) Eflrefo lu Rumî Divan (inceleme), Adile Y lmaz, Yüksek Lisans, ) Kastamonu da Âfl kl k Gelene i ve Kastamonu da Yetiflen Âfl klar, Neslihan Yücel, Yüksek Lisans, ) Türkmen Ö rencilerinin Türkiye Türkçesi Ö renim Problemleri, Muhammet Sani Ad güzel,yüksek Lisans, ) Üç Y ll k E itim Enstitüsü Mezunlar çin Haz rlanan Anadolu Üniversitesi Aç kö retim Fakültesi Lisans Tamamlama Program Türk Dili ve Edebiyat Ders Kitaplar n n ncelenmesi, Fatma Necla Balabanl, Yüksek Lisans, ) Özbekistan dan E itim-ö retim Amac yla Türkiye ye Gelen Ö rencilerin Dil-Kültür-Uyum Problemleri ve Çözüm Teklifleri, Fatma Aç k, Yüksek Lisans, ) Türkiye ye E itim-ö retim Maksad yla Gelen K rg z Ö rencilerde Görülen Dil, Kültür ve Sosyal Problemleri ve Çözüm Teklifleri, Tansel Kozan, Yüksek Lisans, ) fieyhu l- slam Haydari-zÂde brahim Efendi nin Mezahib ve Tur k- slamiye Tarihi Adl Eserinin Sadelefltirilmesi ve Tahlili, Osman Oral, Yüksek Lisans, ) Selçuklular Dönemi Fikir Hareketleri, Selim Kaya, Yüksek Lisans, ) Türkiye de ve Azerbaycan da Alfabe Ö retimi, Keziban Tekflan, Yüksek Lisans, ) Yenice (Agonya) Folkloru Üzerine Bir nceleme, [Study of the public culture of Yenice (Agonya)], Münire Nilay Karaçay, Yüksek Lisans, ) 19. Yüzy lda stanbul da Âfl kl k Gelene i ve Âfl klar, Aktan Müge Ercan, Yüksek Lisans, ) Kilisli Abdullah Sermest (Halis) Divan (metin-inceleme) From Kilis Abdullah Sermest (Halis) s Divan, Abdullah fiahin, Yüksek Lisans,

10 49) Cema1eddin Uflflaki Divan (inceleme-metin) Cemaleddin Uflflaki s Divan (examination-text), Kemal Üçüncü, Yüksek Lisans, ) Mir Hamza Nigari nin Nigar-name Mesnevisi Mir Hamza Nigari s Nigarname poem, Muammer Mete Tafll ova, Yüksek Lisans, ) lkö retimde Türkçe E itimi ve Ö retimi (2. kademe), Süleyman Elmac, Yüksek Lisans, ) Almanya da lkö retim Okullar ndaki ki Dilli S n flarda Türkçe Ö retimi (2 cilt), [Turkish education in biligual class in the primary and secondary schools in Germany], Selçuk Du1kadiro lu, Yüksek Lisans, Genel Kül Tür Ve Türk Tarihi le lgili Baz Makaleleri: 1) Anadolu Selçuklu Hükümdar Alaaddin Keykubad Döneminde Do u Anadolu Türk Beyliklerinde Milli Kültür Unsurlar, I. Alaaddin Keykubad Sempozyumu, Konya, 1987; Selçuklu Dergisi, Say 3, Haziran 1988; Milli Kültür, s ) Atatürk te Millî Birlik ve Millî Beraberlik Düflüncesi, Millî E itim Dergisi Say : 119, Ocak 1993, s ) Avusturyal Türkolog Herbert Jansky nin Hayat ve Eserleri, Türk Kültürü, Say :185, Y l:xvi, Mart 1978, s ) Avusturyal Türkolog Herbert W. Duda n n Türk Dili Hakk ndaki Görüflleri, Türk Kültürü, Say :227, Y l:20, Mart 1982, s ) Avusturyal Türkolog Herbert W. Duda n n Türk Dili Hakk nda Falih R fk Atay la Yaz flmalar, Türk Kültürü, Say :228, Y l:20, Nisan 1982, s ) Çanakkale Zaferi nin Sekseninci Y l nda Millî Birlik ve Beraberlik, Atatürk Araflt rmalar Merkezi Dergisi, C.x, Kas m 1994, Say :30, s ) Erzurum ve Yöresinin Mistik Kültüründe Eski Türk Dinlerinin zleri, Tarih Boyunca Erzurum Sempozyumu, Mart 1987, Erzurum; A. Güzel, Milli Kültür, s ) stiklâl Savafl nda Mehmed Akif, Gazi Üniversitesi, Gazi E itim Fakültesi Dergisi, C.2, Ankara 1989, s ) Kanuni Sultan Süleyman Hân n Avusturya Devlet Arflivi nde Bulunan Fermanlar ndan Baz lar n n Muhteviyat Hakk nda, IX. Milletleraras Türk Tarih Kongresi, Ankara ) Mehmed Akif Ersoy ve Milli Birlik, Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Türk Dil Kurumu, 2 Aral k 1986, Ankara, Türk Kültür, Say :292, Y l:xxv, A ustos 1987, s ; Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Say : 31, Eylül 1987, s ) Millî Mücadele Y llar nda Antalya, X. Milletler Aras Türk Tarih Kongresi, Ankara 1992, Bildirileri, s ) Mustafa Kemal Atatürk te Millî Birlik ve Beraberlik, Türk Kültürü, Say :376, s.16-26, Ankara. 13) Ord. Prof. Dr. Herbert W. Duda n n Hayat ve Eserleri, Türk Kültürü Araflt rmalar, XV/1-2, Ankara Y l:1976, s ) Prof. Dr. Tedaus Kowalsky in Hayat ve Eserleri, Türk Kültürü, Say : , Y l:xviii, Kas m- Aral k 1979, s ) Türk Bozk r Kültürünün Bayburt ve Yöresindeki z1eri, Türk Tarihinde ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu, May s 1988 Bayburt; Millî Kültür, s.l01-118; Bildiriler Kitab. 16) Türk Dünyas Üzerine Düflünceler, Yeni Türkiye Dergisi, Ankara 1997, s ) Türkiye nin AET ye Girerken, Millî Kültür, s ) Viyana da Türk Kültürünün zleri I, Millî Kültür, Kültür Bakanl, C.3, Say :4, Eylül 1981, s ) Viyana da Türk Kültürünün zleri II, Millî Kültür, Kültür Bakanl, C.3, Say :5, Ekim 1981,s ) Yurt D fl na Yönelik Kültür Faaliyetleri, Say :236, Ekim 1982, s.66-68; Millî Folklor Dergisi, C.1, Y l: 1, Say :4, Aral k 1989, s ) Ziyaeddin Fahri F nd ko lu ve Millî Birlik, Ankara A. Oca, Say :2, Ankara 1987, s

11 Türk Halk Edebiyat Ve Dinî Tasavvufî Türk Edebiyat le lgili Baz Makaleleri: 1) Ahmed Yesevi nin Fakr-nâme si ile Hac Bektafl Veli nin Makalât ndaki Ortak Motifler, I. Milletler Aras Ahmet Yesevî Sempozyumu (Ankara), Bildirileri, Ankara 1992, s ) Anadolu Türk Tarihi tibar yla Babalar, Sultan Baba Sempozyumu, Tunceli, 3 Kas m 1986; Millî Kültür, s ) Bektaflilik ve Bektafli fiiiri, fiükrü Elçin Arma an, Ankara 1983, s ) Die Mawluddichtung von Ali, Uluslararas Alevilik ve Bektaflilik Kongresi, Strasborg ) Dini- Tasavvufi Türk Edebiyat, Türk Dünyas El Kitab, C:3, Ankara 1992, s ) Folklore In der Türkei, Folklor Tarsadlom Mueszet Juli 1981 Keckemet, Julius 22-26, s ) Hac Bayram Veli nin Üç lâhisi nin Tasavvufi Aç dan Tahlili, I: Hac Bayram Veli Sempozyumu (Ankara 1990), Ankara, s ) Hac Bayram Veli yi Haz rlayan Tarihi ve Tasavvufî Zemin, IV. Vak f Haftas Sempozyumu, (1-7 Aral k 1986), Vak flar Dergisi, C., Ankara 1987, s ) Hac Bektafl Veli ve Türk Kültürü, Belgelerle Türk Tarihi, say :23, Ocak 1987, s ) Hac Bektafl Veli nin Hayat ve Eserleri, Hac Bektafl Veli Araflt rma Merkezi Dergisi, C.1, Say : 1, Haziran 1994, s ) Haggi Bektasch Weli, Entwicklung der Bektaschijja und Türkische Kultur, Melâmîlik ve Melâmîler Kongresi, stanbul (tebli i)1987; Umay Günay Arma- an, Ankara ) Hoca Ahmed Yesevi de Millî Birlik ve Beraberlik Unsurlar, Türk Kültürü Araflt rmalar, Y l:, Ankara, s ) Kaygusuz Abdal, Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi, C. 5, stanbul 1982, s ) Kaygusuz Abdal n Bilinmeyen Bir Eseri,.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Dergisi C , stanbul, ) Kaygusuz Abdal n Bilinmeyen Ça atayca Bir Gazeli, Türk Kültürü, Say : 194, Y l: 17 Aral k 1978, s.l01-103; Prof. Dr. fiükrü Elçin Arma an, Türk Kültürü Araflt rmalar, Y l: 29/1-2, Ankara 1993, s ) Kaygusuz Abdal n Eserlerinde Su Motifi, II. Milletleraras Türk Folklor Kongresi (Bursa), Bildirileri, c.ii, (Halk Edebiyat ), Ankara 1982, s ) Kaygusuz Abdal n Eserlerinde Baz Tasavvufi Terimler Üzerine, Millî Kültür (Kültür Bakanl ) Dergisi, C.2, Say :9, fiubat 1981, s ) Kaygusuz Abdal n Eserlerinde Yiyecek Adlar, Türk Folklor Araflt rmalar (Kültür ve Turizm Bakanl ) MIFAD, Ankara 1983, s ) Kaygusuz Abdal n Vücudnâme si Üzerine, Türk Kültür, Say : 197, Y l: 17 Mart ) Kemalpaflazâde nin Eserlerinde Türk Halk Edebiyat na Ait Baz Motifler, fieyhü l-islam bnî Kemal Sempozyumu (26-29 Haziran 1985), TDV. Yay n, Ankara 1986, s ) K r m Türkleri nin Esaret Türküleri, Türk Musikisinin Dünü-Bugünü-Yar - n Sempozyumu, Konya, Hz. Fevzi Hal c, Ankara 1986, s ) Köro lu Destan, Trabzon dan ki Kol, Türk Folklorundan Derlemeler (Kültür ve Turizm Bak.) Ankara 1987, s ) Manavgat Yollar Sade Mermer Adl Karatay Türküsünün Menfle i, I. Uluslararas Halk Edebiyat Sempozyumu, 7-9 May s 1983 Eskiflehir, Yunus Emre ve Kültür Vakf Yay n, Eskiflehir 1987, s ) Mufl ve Yöresi Türk Afliretlerinde Eski Dini nançlar n zleri, Millî Kültür, s ) Nasreddin Hoca F kralar na Dair Bir Yazman n Tahlili, Fikri-Felsefi Yönüyle Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, (15-17 May s 1989), Ankara 1990, s.l

12 26) Niyazi-i M sri nin Gözden Kaçan Bir Eseri (Risale-i Devriye), IV: Milletleraras Türkoloji Kongresi 1979, F.K. Timurtafl Arma an, Türk Kültürü Araflt rmalar 17-21/1-2, Ankara , s ) Sual ve Cevap Yoluyla Tasavvuf un Tarifi, Türk Kültürü Araflt rmalar,. Kafeso lu Arma an, Ankara, Y l:1985, s ) Süleyman Hakim Ata n n Bak rgan Kitab Üzerine, Türk Kültürü Araflt rmalar, Z. Korkmaz Arma an, Y l:32/1-2, Ankara, 1996, s ) Tasavvufi Halk Edebiyat ve Nasreddin Hoca, I. Milletler Aras Nasreddin Hoca Kongresi, Ankara, ) Tekke fiiiri, Türk Dili (Türk fiiiri Özel Say s :III. Halk fiiiri), Say : , C.LVII, Ocak Haziran 1989, s ) Türk Halk Biliminde Co rafi Metod, III. Milletleraras Türk Folklor Kongresi, Bildiriler- Genel Konular, Kültür Bakanl, C.I, Ankara 1986, s ) Türk Halk Biliminde Tarihi ve Lenguistik Metod, II. Uluslararas Türk Halk Edebiyat Sempozyumu, 7-9 May s 1985, Eskiflehir, Bildiriler Kitab, s ) Türk Halk Edebiyat ve Bu Sahan n Yeni Bir Dal Olan Tekke Edebiyat, Sözcü, Say : 27, Y l:1, ) Türk Halk fiiiri, Dünya Edebiyatlar ndan Seçmeler, Kültür Bakanl, Ekim 1977, Say : 4, s ) Türk Kültüründe Mevlit ve Yu Gelene i Etraf nda Teflekkül Eden Folk1orik Unsurlar, 3. Milletler Aras Yemek Kongresi, 7-12 Eylül1990, Bildiriler s ) Türk Milli Kültüründe Babalar, IV. Türko1oji Kongresi, stanbul 1986; Millî Kültür, s ) Türk- slam Edebiyat n n Orijinalitesi ve Zenginli i, Millî Kültür ve Gençlik Sempozyumu, Gazi Ün. Yay n, No: 86, Ankara 1986, s ) Türkiye Âfl klar Bayram, Türk Kültürü, Say :184, Y l:xvi, Ankara 1997, s ) Vak flar n Millî Birlikteki Rolleri ve Hususiy1a Demir Baba Türbesi, IV. Vak f Haftas Sempozyumu, Vak flar Dergisi, C.XX, Ankara 1988, s ) Vesiletü n-necat (Mevlid) in Dili ve Edebi De eri, Kutlu Do um Haftas Sempozyumu (12 17 Ekim 1989), Ankara 1992, s ) Viyana da Görülen Türk Halk Edebiyat na Ait Belli Bafll Motifler, Uluslararas Türk Halk Edebiyat ve Folklorunda Yeni Görüfller Kongresi, Konya 1985, Bildiriler, s ) XIV-XV. Yüzy l Türk Edebiyat nda Nevrûz ve Nevrûziyeler, Türk Kültüründe Nevruz Uluslar Aras Bilgi fiöleni Sempozyumu (20-22 Mart 1995, Ankara), Bildirileri, Ankara, 1995, s ) Yunus Emre-Hac Bektafl Veli ve Mevlana da Hümanizm, IV. Milletler Aras Fo1klor Kongresi, Antalya, ) Yunus Emre ve Hac Bektafl Veli de Merâtib-i Erbaa Kavram, Uluslar Aras Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, AKM Yay n, No: 69, Ankara-1995, s ) Yunus Emre ve Hümanizm, IV: Milletleraras Türk Halk Edebiyat Kongresi (Ankara) Bildirileri, Ankara 1991, s ) Yunus Emre ve Mahdumkulu nda Ortak Motifler, Dursun Y ld r m Arma an, Ankara ) Yunus Emre de Hümanizm ve Hoflgörü, M.E.B. Dergisi, Say :105, Ocak 1991, s ) Yunus Emre de nsan Kavram, Türk Dili Dergisi, Say : 480, Ankara 1991, s ; Millî Folklor Dergisi, Say :11, Y 1:3, C. 2, Ankara 1991, s ) Yunus Emre nin Eserlerinde Din, Diyanet Dergisi, Cilt.27, Say :1, Ocak- Mart ) Yunus Emre yi Eserlerine Göre Günümüzde Bir De erlendirme I-II-III, Çevren Bilim Kültür Dergisi, Prifltina, say :87-89, Ocak-Haziran 1992, s.23-50; say :90-92, Temmuz-Aral k 1992, s

13 PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL LE SÖYLEfi An interview with Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Tuba SALTIK ÖZKAN* Tuba Salt k Özkan: Hocam, akademik özgeçmiflinizi bir de sizden dinleyebilir miyiz? Prof. Dr. Abdurrahman Güzel: Milli E itim Bakanl ad na, 1416 say l Kanun uyar nca Yurtd fl nda lisans, yüksek lisans ve Doktora yapmak üzere fiubat 1966 da Almanya ya gittim. Almanca lisan ö renimimi tamamlamak üzere, Mart Ocak 1967 tarihleri aras nda s ras yla Goethe- Institut Grafrath/Obb ve Rothenburg/Obt de lisan ö renimimi tamamlad m. Mart 1973 y l n n Bahar Sömestresi nde, Viyana Üniversitesi Edebiyat Fakültesi fiarkiyat Enstitüsü Türkoloji ve slami Bilimler Bölümü nde, Univ. Ord. Prof. Dr. Herbert W. Duda, Univ. Ord. Prof. Dr Herbert Jansky, Univ. Ord. Prof. Dr Andreas Tietze, Univ. Ord. Prof. Dr W. Hircsh ve Univ. Ord. Prof. Dr Hans Ludwig Gottscalk n yanlar nda lisans, yüksek lisans ve doktora ö renimlerimi tamamlad m. Doktora tezi olarak Ali in der Bektashi-Dihtung namentlich jener des 16. Jhdt s: XVI. Yüzy l Bektafli Edebiyat nda Hz.Ali Motifi konulu çal flmay haz rlayarak 8 Haziran 1973 te Edebiyat Doktoru ünvan n ald m. Eylül 1973 te Türkiye ye döndükten sonra bir süre Konya da görev yapt m. 15 Temmuz 1974 te Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve dari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümüne Ö retim Görevlisi olarak atand m. Burada çok muhterem Hocam Prof. Dr. fiükrü Elçin taraf ndan bendenize verilen Kaygusuz Abdal n Hayat ve Eserleri konulu doçentlik çal flmam 1979 da bitirerek Doçent ünvan n ald m y l nda Gazi Üniversitesi E itim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat E itimi Bölümünde Profesör oldum. Eflim Mâhide, iki evlad m z da fiûle ve Alper dir. K z m Yusuf Özbek ile evli bir de Bu ra Ülgen adl torunumuz vard r. Ekim 1989-fiubat 1994 tarihleri aras nda Milli E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi olarak çal flt m. Kas m Eylül 1998 tarihleri aras nda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü olarak görev yapt m. Ekim 1998-A ustos 2001 tarihleri aras nda Kuzey K br s Türk Cumhuriyetsi Girne American Üniversitesi * Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Araflt rma Görevlisi 13

14 E itim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat E itimi Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak çal flt m. Tekrar Gazi Üniversitesi ndeki görevime döndüm. Buradan da 16 Ekim 2003 tarihinde Emekli oldum. 16 Ekim 2003 tarihinden beri Baflkent Üniversitesi E itim Fakültesi Türkçe nin E itimi Bölümü, Ortaö retim Sosyal Alanlar Bölümü Türk Dili ve Edebiyat Anabilim Dal Baflkan, Baflkent Üniversitesi Dil Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktay m. T.S.Ö.: Viyana Üniversitesi nde Türkoloji okumaya nas l karar verdiniz? A.G.: Almanya da yabanc dil ö renimimi tamamlad ktan sonra, fiubat 1967 de Viyana Üniversitesi Edebiyat Fakültesi fiarkiyat Enstitüsü, Türkoloji ve slami Bilimler Bölümü nde meflhur Türkolog hocalardan Ord. Prof. Dr. Herbert W. DUDA ve Ord. Prof. Dr. Herbert JANSKY nin yanlar nda Lisans, Yükseklisans ve Doktora Ö renimim yapmaya karar verdim. Bu esnada Arapça, Farsca, Latince, branice dilleri üzerinde de çal flt m. Ana branfl Türkoloji, yan alan olarak da slamî limleri seçtim ve tahsilimi burada Ali in der Bektaschi Dichtung Jener des 16.Jhdt s adl Dokora Tezi mi tamamlayarak, 8 Haziran 1973 de Edebiyat Doktoru ünvan n ald m. Bu bölümde okudu um için de mutluyum. Ancak bu bölümü seçiflimde Ord.Prof. Dr Mehmet Fuat Köprülü nün tesiri oldu diyebilirim. Sonra bu bölüm, Türk ün gerçek anlamda Temel Kültürü nü ele alan bir bölümdür. Sonra flunu da söylemek gerekirse Türkoloji,Viyana da XVI.yüzy lda bafllam flt r. Yani bizzat benim kültürümle yak ndan Avrupal lar ilgilenmektedir. Öyle ise ben niçin kendi kültürümle ilgilenmeyeyim?. T.S.Ö.: Akademik çal flma alan olarak Dini Tasavvufi Türk Edebiyat n seçmenizde etkili olan ne idi? A. G.: Bu alan seçmemde iki etken bulunmaktad r. Bunlardan biri, Ord.Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü nün, Türk Edebiyat nda lk Mutasavv flar adl eseridir. kinci etken de Prof. Dr. fiükrü Elçin hocamd r. Kendileri o zaman, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve dari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölüm Baflkan idi. lk görüflmemizde özellikle bu konu üzerinde çal flmam söylediler. Çünkü bu konuda Türkiye de fazla çal flan n olmad n da ifade ettiler. Ben de hocam n bu tavsiyelerini an nda kabul ettim. O esnada hocam Prof. Dr. fiükrü Elçin elime Kaygusuz Abdal n Külliyat n ihtiva eden bir Koleksiyon u verdi. Ben de hemen bu konuda yurt içi ve yurt d fl kaynaklar çerçevesinde Kaygusuz Abdal n Edebi fiahsiyeti ve Eserlerinin Genel Özellikleri üzerinde Doçentlik Tezi çal flmalar ma bafllad m ve tamlayarak 1980 de Eylemli Üniversite Doçenti ünvan n ald m. O gün bu gündür de bu konuda çal flmaktay m. Çal flt m için de mutluyum. Hocam Prof. Dr. fiükrü Elçin e her daim flükran borçluyum. T.S.Ö: Türkiye deki akademik hayat n za Hacettepe de bafllaman zdan ve Prof. Dr. fiükrü Elçin den biraz söz edebilir misiniz? A. G.: 1973 y l nda Türkiye ye döndükten sonra bir süre Konya da görev yapt m. Bu s rada, ad n duydu um ama kendisiyle henüz tan flmad m Prof. Dr. fiükrü Elçin den bir telgraf ald m. Bunun üzerine Ankara ya giderek Prof. Dr. fiükrü Elçin hocam ile Hacettepe de bulufltum. Bu buluflman n, Merhum hocalar m zdan, Prof. Dr. Yaflar Önen ve Prof. Dr.Hasan Ali Koçer in tavsiyesi üzerine gerçekleflti ini ben sonradan ö rendim. fiükrü Hoca, o zamanlar Ha- 14

15 cettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. hsan Do ramac ya benim durumumu anlatm fl. Yurt d fl ndaki çal flmalar mdan söz etmifl. Say n Do ramac da fiükrü Hoca ya: Hemen al n z demifl. Benimle birlikte o dönemde, Prof.Dr. Umay Günay, merhum Dr. Turgut Günay, merhum Prof. Dr. Meserret Diriöz, Prof. Dr. Tulga Ocak, fiükrü Hoca n n doktoral ö retim görevlileri olduk ten 1985 e kadar Hacettepe de kald m da Doçentlik jürimde fiükrü Hoca da yer ald ve 1981 de emekli oldu. fiükrü Hoca, hoca olmakla beraber bir baba gibiydi. Ben hayat mda onun kadar mükemmel bir insan az tan d m. Bu nedenle ona her zaman flükran ve ö rencilik borcum var. Ben hiçbir zaman hocan n yan nda ünvan m söylemem, fiükrü Elçin in asistan y m derim. Biz hala hocal k ve asistanl k dönemimizi yafl yoruz. Afl k Ömer konusunda da birlikte çal fl yoruz hocamla. Ben Dini-Tasavvufi Türk Edebiyat adl çal flmam da ilelebet fiükrü Hocama ithaf ettim, bu eser böylece devam edecektir. Allah hocama hay rl s ndan uzun ömürler nasip etsin. T.S.Ö.: Sizin Milli e itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunda yer ald n z dönemde Halkbilimi dersleri lise müfredat na seçmeli bir ders olarak eklendi. Bugünlerde de ilk ve orta ö retim müfredat na halk kültürü derslerinin zorunlu ders olarak konulmas ile ilgili bir çal flma yürütülüyor. Bu konuda ne düflünüyorsunuz? A.G.: Daha önceleri halk kültürü ya da halkbilimi ile ilgili dersler, üniversiteler de dahil olmak üzere e itim ö retim müfredat nda yer almazd. Ancak Hacettepe Üniversitesi nde bir Türk Halkbilimi bölümü kurulduktan sonra, y llar aras nda rahmetli Avni Akyol ile müfredat programlar n n yeniden yap lanmas hakk nda bir görüflmemiz oldu. Bu programlar haz rlarken Türkçe, edebiyat, dilbilimi, kompozisyon gibi derslerin yan nda halkbilimi derslerini de koyduk. Çünkü, e er toplum bu alanda gerekli bilgiye sahip olmazsa kendi kültür ve de erlerini nas l anlayacakt r. Biz bu dersleri, lise müfredat na koymufltuk. Bugün, ilkö retimde de halk kültürü derslerinin okutulmas isabetli bir karard r. Ancak müfredata al nan derslerin içerikleri de son derece önemlidir. Bu programlar haz rlayanlar n mutlaka uzman kifliler olmas gerekmektedir. Maalesef bu konuda sorunlar yaflan - yor. Bu dersin içeri inde Türk toplumunun inançlar, adet, gelenek ve görenekleri el sanatlar gibi tüm kültürel yaflant s bilimsel bir çal flma alan olarak yer almal d r. T.SÖ.: Halkbilimi, Halk Edebiyat ve Dini Tasavvufi Türk Edebiyat aras ndaki iliflkiyi de erlendirir misiniz? A.G.: Halk edebiyat, divan ve tekke edebiyat n n d fl nda kalan malzemesi dile dayanan, ilk söyleyicileri belli olmayan anonim mahsullerdir. Halkbilimi de halk n gelenek görenekleri, giyim kuflam, duygu düflünce ve inançlar, maddi ve manevi yaflay fl biçimleri ve bunlar araflt ran disiplindir. Dini tasavvufi Türk Edebiyat ise, halkbilimi ile inançlar çerçevesinde bir ba lant s olan, ancak lirik ve didaktik eserleri kapsayan bir aland r. Halkbiliminde inanc n daha çok uygulama ve gelenek oluflturma yönü ele al nmaktad r. Mesela cenaze töreninde yap lan pratikler halkbiliminin alan d r. Ancak halkbilimi di er alanlara nazaran daha geç ortaya ç km fl yeni bir bilim dal d r. Dini Tasavvufi Türk Edebiyat ise bafllang çta hakir görülmüfl ele al nmam fl de iflik isimlendirmelere konu olmufltur. Bu alan ilk ve ortaö retimde hatta üniversitelerde bile gere i gibi ö - 15

16 retilememifltir ten sonraki ortaö retim programlar nda Dini Tasavvufi Türk Edebiyat yer alm fl ve daha sonra da üniversiteler de çal fl larak yeni araflt rmac lar yetiflmeye bafllam flt r. Türk Edebiyat n n içinden dini muhtevay kald r rsan z, içi bofl bir kovana benzer. Dini Tasavvufi Türk Edebiyat, divan edebiyat ve afl k edebiyat aras nda; halk-havas, okumufl- okumam fl aras nda bir köprü vazifesi görmektedir. Yunus Emre, Süleyman Çelebi, Kaygusuz Abdal, her iki grubu da kucaklamaktad r. T.S.Ö.: Bugünkü dil, kültür ve edebiyat çal flmalar hakk nda ne düflünüyorsunuz? A. G.: yi bir edebiyatç olmak için öncelikle Farsça Arapça ve Türkçe yi çok iyi bilmek, ayr ca tarih, din ve edebiyat sosyolojisini de iyi bilmek gerekir. Ben günümüzdeki edebiyat çal flmalar nda eskiyi tekrardan baflka bir fley göremiyorum da yap lan bir edebiyat tasnifini bugün hala kullan yorsak bir arpa boyu yol gitmemifliz demektir. Amerika da 68 li y llardan sonra NASA program n n uygulanmas yla birlikte Amerikan ngilizcesine 30 bin kelime yüklenmifltir. Bizde de böyle olmas laz m. Dolmufl, akaryak t, buzdolab, cankurtaran (ambulans) gecekondu, gibi isimleri üreten Türk toplumudur. Ama bu kelimeleri maalesef Türk Dil Kurumu de il, halk üretmifltir. Bu nedenle bu türlü konularda da halk üretimlerine önem verilmelidir. Ancak dili Türkçelefltirmek ad na Arapça ve Farsça dan geçen baz kelimeler at lmak isteniyor, bu, dilin fakirleflmesine neden olacak bir yaklafl md r. Ben yabanc kelime girmesine karfl de ilim ama, mevcut kelimelerin at lmas na karfl y m. Yeni giren her kelimeyi kendi gramer kurallar m za göre uyarlayabiliriz. T.S.Ö.: Dini Tasavvufi Türk Edebiyat ve Tekke Edebiyat isimlendirmeleri hakk nda ne düflünüyorsunuz? A.G.: Tekke Edebiyat ifadesine tamamen karfl y m. Çünkü bu edebiyat lokal bir bölgeye s k flt ramazs n z. Tekke Edebiyat ifadesi tekkelerin bünyesinde, ya da çevresinde geliflen bir edebiyat kapsar. Oysa ki Dini Tasavvufi Türk Edebiyat cihanflümul bir edebiyatt r. T.S.Ö.: UNESCO, Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Sözleflmesi kapsam nda ülkelerin Somut Olmayan Kültürel Miras baflyap tlar n listelemektedir. Türkiye nin de baflyap tlar listesine, Mevlevi Müzi i ve Sema gösterilerinin al nmas konusundaki düflünceleriniz neler? A.G.: Bizim ilkönce kendi kültürümüzü tan mam z, sonra da çok iyi tan tmam z gerekiyor. Mevlevi ayinlerinde ortaya konulan müzik ve sema gösterilerini, Alevi semahlar n iyi araflt rmal, bir standart oluflturarak, politika hevesine kap lmadan tan tmal y z. Bugün Avrupa ya kendimizi, D fl flleri, Kültür Bakanl, medya vs. gibi resmi kanallarla tan tamad k, ama Avrupa ya iflçi veya baflka kanallarla giden Türk vatandafllar m z, kültürümüzü tan tma yolunda baflar l olmufllard r. Amerika da y lda 600 bin ile en çok satan kitap, Mevlana n n Mesnevi sidir. Bu kitap bugüne kadar acaba Türkiye de 600 bin adet satabilmifl midir? Kendi de erlerimizin fark na var p onlar uluslar aras alana tafl mam z gerekmektedir. Ancak o zaman!somut Olmayan Kültürel Miraslar m z Türkiye nin d fl nda da tan tma imkan bulabiliriz. T.S.Ö.: Çok teflekkür ederim hocam. A.G.: Ben de Milli Folklor a teflekkür eder, baflar lar dilerim. 16

17 GÜZEL HOCAM Prof. Dr. M. Öcal O UZ* Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Türk halkbilimi disiplini içinde -kendi adland rmas yla- Dinî-Tavasvvufî Türk Edebiyat alan n n kurucusudur. Onun bilimsel kimli ini en çok bu alanda yapm fl oldu u çal flmalarla ve yay mlad eserlerle de erlendirebiliriz. Takdir edilir ki, bu k sa teflekkür yaz s, A. Güzel in bu alandaki yay nlar n n de erlendirmesini içeremez. Ancak, Kaygusuz Abdal n gün yüzü görmemifl yazmalar n n yay m ndan bafllayarak, yeni bask lar yapmaya devam eden Dini-Tasavvufi Türk Edebiyat adl eserine uzanan bir genifllikte, onun alana sa lad katk n n önemi dile getirilebilir. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Hacettepe Üniversitesinden ayr l p Gazi Üniversitesine geçtikten sonra, Türk halk edebiyat, yüksek lisans ve doktora programlar n güçlendirmifl, bu programda Hacettepe den emekli olan Prof. Dr. fiükrü Elçin, Bir süre Gazi Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Umay Günay ile Prof. Dr. Dursun Y ld r m n ders vermelerine ve tez yönetmelerine zemin haz rlayarak, Gazi Üniversitesinin halkbilimi alan nda geliflmesine öncülük etmifltir. Bu programdan mezun olan onlarca ö renci, flimdi Anadolu nun bir çok üniversitesinde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad rlar. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Milli E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu üyesi oldu u dönemde, -seçmeli de olsa- liselere halkbilimi dersinin konulmas n sa lam flt r. Bu kararla denilebilir ki, 2003 y l nda UNES- CO taraf ndan kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Sözleflmesi nin, kültürel miras n kuflaktan kufla a geçiflini sa lamak üzere okullara bu konuda dersler konulmal d r ilkesi -sembolik de olsa larda gerçeklefltirilmifltir. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Türk dilinin yeni kuflaklara ve yabanc lara ö retilmesi sorunlar na e ilerek, bu alanda köklü çözümler üretmifltir. Bugün üniversitelerin e itim fakültelerinde yer alan Türkçe nin E itimi bölümleri, onun öngörüsünün eseridir. Bu alan n e itim ve ö retim kurumlar nda yer almas, Türkçe nin gelecek kuflaklara daha iyi ö retilmesi yönünde az bile olsa olumlu bir katk sa l yorsa, o baflar da kuflkusuz onun bay vard r. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesinin kurucu rektörlü ünü yapm flt r. Onun üniversiteyi oluflturmak ve gelifltirmek için sa l n dahi hiçe sayan heyecanl kofluflturmas n n -uzaktan da olsa- tan klar ndan biriyim. Bilimsel heyecan n n yönetimsel heyecanla bütünleflti i bu dönemde, üniversite fiziki yap laflma ve bilimsel geliflme bak m ndan önemli bir at l m yapt. Bu dönemde düzenlenen bir kaç kongreye ben de kat ld m ve küçük bir Anadolu flehrinde yaflanan üniversiteleflme sorunlar n n kimi insani boyutlar na tan kl k ettim. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, rektörlük görevini b rakt ktan sonra, bir müddet KKTC - de ve daha sonra da Gazi üniversitesinde ö retim üyeli i görevini sürdürdü y l nda Gazi üniversitesindeki görevinden emekli olarak, Baflkent üniversitesine geçti. Orada da bölümler kurmaya ve ö renciler yetifltirmeye devam ediyor. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, bilimsel yönü kadar insani özellikleriyle de konuflulmaya de er güzelliklere sahiptir. Onun akademik hayat ndaki iletiflimlerinde sevgi ve öfke hep bir arada olmufltur. Öfkesini nefret e dönüfltürdü üne ve kimsenin gelece ini karartacak kinler tafl d na tan k olmad m, ama karfl s ndakinden gördü ü bir sevgi sözcü ü ile nice öfkesinin yok oldu unu çok kez gördüm. Eline geçirdi i birazc k bir devlet imkan n çevresindekilere karfl zalimane kullananlar hat rlarsak, hocan n bu erdemini daha iyi anlar z. Halk n kulland kelimelerle söyleyecek olursak o hep bir ad m atana on ad m var m flt r. Benim yaz ma bafll k olarak seçti- im güzel hocam ifadesindeki tevriye biraz da buna dayanmaktad r. Sevgili hocam, alan m za yapt n z bilimsel ve kurumsal katk lar için teflekkür ederiz. Biz dost lar n za gösterdi iniz sevgi ve düflman lar n zdan esirgediniz kin ve nefretle h rslar na yenilmifl insanlara örnek oldu unuz için de teflekkür ederiz. * Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ö retim Üyesi 17

18 YÛNUS EMRE ve HALK KÜLTÜRÜ The Poet Yunus Emre and Folk Culture. Prof. Dr. Ali TORUN* ÖZET Yûnus Emre Türk Edebiyat n n uluslar aras seviyeye ç km fl önemli bir flahsiyetidir y llar aras nda yaflad tahmin edilen Yûnus Emre XX. yüzy l bafllar na kadar ciddî bir araflt rma konusu yap lmam flt r. Okumufl çevreler onu âdeta yok saym flt r. Hâl böyle iken Türk insan onu as rlarca unutmam fl, eserlerini sözlü kültür ortamlar nda ve yaz l kültür kaynaklar cönklerde ve mecmualarda yaflatm flt r. XX. yüzy lda Türk ayd n n n yeniden keflfetti i bu yüce de eri Türk insan n n nezdinde bu derece de- erli k lan s r nedir? Yûnus Emre nin mensup oldu u felsefenin gücü ilk akla gelen sebep olabilir. Bu bafll bafl na yeterli bir sebep olamaz. O kendinden öncekilerin ve kendinden sonrakilerin söylediklerinden farkl bir fley söylememifltir. O ortak bir düflünceyi farkl bir ifade tarz ile muhatab na sunmufltur. Bunu yaparken Türk kültür unsurlar ndan yararlanm flt r. Türk insan n n hayat tarz na tasavvufî bir anlam yüklemifltir. Yûnus Emre yi Bizim Yûnus seviyesine ç karan güç iflte bu noktada aranmal d r. Anahtar Kelimeler Yûnus Emre, Tasavvuf, Halk Bilimi ABSTRACT Yûnus Emre is an important figure of Turkish literature that gained an international fame since the thirteenth century. There have not been many significant researches about Yûnus Emre that was estimated to live between the years 1240 and Yet, Turkish people have not forgotten him and he kept occupying an important place in both oral and written cultural sources such as anthologies and periodical for centuries. What makes Yûnus Emre so special in the Turkish heritage that he lived in the Turkish memory and was rediscovered by Turkish intellectuals in the 20th century? The first possible reason must be the power of the philosophy to which Yûnus Emre adhered. But this reason may not be solely sufficient by its own. He did not say anything different from his predecessors and successors. He presented commonplace cultural elements in a slightly different style. He gave a mystic meaning to the Turkish people s life. The power that raised Yûnus Emre to the status of Our Yûnus must be sought on this aspect. Key Words Yûnus Emre, Sufism, folklore Korkaram söylemege flerîat edebinden Yohsa eydeydüm sana dah ayruks haber (26/8) Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat n n uluslararas seviyeye ç km fl önemli birkaç flahsiyetinden biri olan Yûnus Emre ( ) XX. yüzy l n bafllar na kadar -birkaç kaynak hariç tutulursa- Türk ayd n nca âdeta yok say lm flt r. Okumufl çevrelerin yok sayd, hakk ndaki araflt rmalara XX. yüzy lda bafllanan bu flahsiyet, e er yaklafl k 700 y l unutulmam flsa, ad na 20 ye yak n makam oluflturulmuflsa onu bu güce erifltiren s r üzerinde düflünmemiz gerekir. Yaz l kaynaklar n yok sayd Yûnus Emre yi as rlar sonras nda dahi canl, diri tutan s rr n iki temel noktas bulunmaktad r. Buna göre öncelikle Yûnus Emre bir mutasavv ft r. O, tasavvuf kayna ndan beslenmifl; düflünce yap s, ta- * Dumlup nar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ö retim Üyesi 18

19 savvufun fikrî temelleri üzerine kurulmufltur. kinci olarak Yûnus Emre bir halk adam d r, halk kültürünün içinden gelmifl, yüzünü de halka çevirmifltir. flte Yûnus u bizim Yûnus yapan iki temel kaynak. Yûnus u flekillendiren, onu ölümsüzlü e ulaflt ran bu iki temel kayna a iflaret ettikten sonra, s ras yla bunlar n nas l ve ne flekilde etkili oldu una ana hatlar yla bir göz atal m. 1.Yûnus Emre ve Tasavvuf Yûnus Emre nin Risaletü n-nushiyye si ve 415 fliirinin yer ald Divan gözden geçirildi inde görülecektir ki eserlerindeki tem tasavvuftur. Tasavvuf ise en genifl manas yla bir slâm mistisizmidir. Nas l her dinin, her felsefenin prensipleri hayata geçerken onu en ideal biçimde yaflayan / yaflamak isteyen gruplar oluflursa, slâm da en ideal biçimde yaflama arzusunda olanlar n oluflturdu u bir sistemdir tasavvuf. Bu noktada tasavvufun ideal tipi, elbette slâm en iyi anlayan ve anlatan slâm peygamberi Hz. Muhammed olacakt r. Hz. Muhammed in sa l nda tasavvuf kavram olarak yoktu. Ancak onun hayat tasavvufa kaynakl k edecek olan mistik donelerle doluydu. Hz. Muhammed hayattan çekildikten hemen sonra slâmiyetin s n rlar - n n genifllemesi ve buna ba l olarak slâm n de iflik kültürlerle karfl laflmas bunun sonucunda slâm n kültürleflmeye bafllamas ; siyasîlerin siyasî varl klar n slâmlaflt rmalar, iktidardan hoflnut olmayanlar n da onlar slâmî yorumlarla tenkit etmeleri; menfaatperestlerin dünyevî isteklerini slâm dan delillerle gerçeklefltirme çabalar ; Müslümanlar n dünya mallar ve zenginli e yönelmeleri gibi sebepler slâm dünyas nda bir kargafla ortam do urmufl, hâliyle bu durum, Hz. Peygamber dönemini yaflam fl veya yaflayanlar görmüfl samimî insanlar üzmüfl ve ciddî bir endifleye ve aray fla yöneltmifltir. Bu endifle ve aray fllar n bir sonucu olarak baz samimî Müslümanlar Asr- saadeti tekrar nas l yaflar z? aray fl na girdiler. Bu aray fl n öncülü ünü Hasan- Basrî (ölm. H. 110 / M. 728) yapt. Bunlar esasen peygamberin zaman nda yaflan lan zühdî hayat kendilerine bir kurtulufl yolu olarak seçtiler. Bu hareket k sa sürede Basra, Kufe, Hicaz, ve Horasan gibi yerlerde merkezlerini oluflturdu. Ashab- Suffa hayat n takliden fiam da Ebu Haflim ilk tekkeyi H. 150 de kurdu. H. 3. yüzy lda Muhyiddin-i Arabî ortaya koydu u varl tekli i prensibiyle zühdî mahiyette bafllayan hareketi sistemlefltirdi. Cüneyd-i Ba dâdî (ölm. H.298 / M.910) tasavvufun kavramlar n ortaya koydu. Kufleyrî (ölm. H.465 / M. 1072) yazd risaleyle tasavvuf bir bilim dal hâline getirdi. Gazâlî nin (H / M ) tasavvuf düflüncesinin Kur an ve sünnete uygunlu unu izah etmesinden sonra Tasavvuf slâmiyet içinde meflruiyet kazand ve kabul gördü.(güzel 2004:140) Tasavvufun ortaya ç k fl ve sistemli bir hâl al fl dönemleri, Türklerin de yavafl yavafl slâmiyete girifl dönemlerine rastlar. Türkler slâmiyete talip olurlarken ayn zamanda onun bütün kurumlar na da ald lar.. Bu kurumlardan biri de tasavvuftu. Önceleri Semerkand, Buhara, Fergana gibi Türk- slâm çevrelerinde fleyhlere tesadüf edilmeye baflland. Türkler, ozan, baks vb adlarla and klar eski din adamlar na benzettikleri bu fleyhleri k sa sürede benimsediler. Bunlara ata, baba, bab gibi unvanlar verdiler. Tasavvuf hareketi Türkistan da bu haz rl k dönemini yaflad ktan sonra, Ahmet Yesevî (H. 562 / M. 1166/1167) ile birlikte Türklerde genel bir hâl ald. Ahmet Yesevî, Araplarda Asr- Sa- 19

20 adete dönme misyonunu üstlenen tasavvufa Türklefltirme ve slâmlaflt rma misyonunu yükledi. Böylece özde ayn kalmak flart yla tasavvuf, Türklerde misyonunu de ifltirmifl oldu. Ahmet Yesevî bu misyonla yetifltirdi i Mansur Ata, Harezmli Sa id Ata, Süleyman Hakîm Ata, Lokman- Perende gibi halifelerini de iflik co rafyalara gönderdi. Türkistan da bu geliflmeler yaflan rken Türk ordular da Anadolu da fetih hareketleri ile meflguldü. Fetihle birlikte Anadolu ya Türkistan dan büyük bir nüfus hareketi bafll yor, hâliyle mutasavv f kimlikli bu kolonizatör Türk derviflleri cihat bölgesi olarak gördükleri yeni bölgeye ak n ediyor, yeni yerleflim birimleri oluflturuyorlard. Bunlardan biri de Lokman- Perende nin müridlerinden Hac Bektafl idi. Hac Bektafl dergah n Hristiyanl n kalbi say labilecek bugünkü Nevflehir s n rlar içinde yer alan Kapadokya bölgesine kurdu. Hac Bektafl da Velayetname ye göre Yûnus Emre yi tasavvuf yoluna sevk ederek ç Anadolu Türkmenleri aras na gönderdi. Konya da Mevlâna Farsça, Nevflehir de Hac Bektafl Arapça, Sivrihisar ve çevresinde Yûnus Emre Türkçe ile Ahmet Yesevî misyonunu yaflatt lar. Anadolu da dinî-tasavvufî mahiyette bir edebî gelenek oluflturdular. Bunlar ayn düflünceyi farkl kal plarla genifl halk kitlelerine sundular. Bu düflünceyi suya mutasavv flar da suyu tafl yan bir kaba benzetelim. Nas l ki suyun kendine ait bir flekli, rengi, kokusu ve tad yoksa ve girdi i kab n fleklini ve rengini, geçti i yolun kokusunu ve tad n tafl yorsa, neticede su suysa ve hayat veriyorsa; tasavvufî düflünce de esasta ayn kalmak flart yla bu flahsiyetlerin dilinde farkl bir biçimde ifadesini buldu. Bu sebeple Mevlâna, Hac Bektafl ve Yûnus Emre nin esasta bir, ifade biçimlerinde birbirlerinden ayr ld n söyleyebiliriz. Bir baflka ifade ile bunlar için ayn kaynaktan beslenen üç ayr rmakt r da diyebiliriz. Mevlâna Farsças yla yüksek kültür çevrelerini, Hac Bektafl Arapças yla ilim çevrelerini, Yûnus Emre de Türkçesiyle genifl halk kitlelerini ayn düflünce etraf nda toplamay bilmifllerdir. Hatta bununla kalmay p bir yerde ileride gerçekleflecek olan imparatorlu un da interland n çizmifllerdir. Yûnus Emre, tasavvuf düflüncesini genifl halk kitlelerine Türkçe ile sunarken o kitlenin kültürünü de bir ifade arac olarak seçti. Tasavvufun ifadesi en güç düflüncesini halk kültürü kal b na dökerek halka sundu. Böylece genifl kitlelerin sevgi ve sempatisini kazand. fiimdi bu halk kültürü unsurlar n n Yûnus Emre nin dilinde nas l tasavvufî bir mânâ kazand na k saca bir göz atal m: 2. Yûnus Emre ve Halk Kültürü Takdir edilir ki tasavvuf, metafizik alemi anlatan soyut bir düflünce sistemidir ve soyut bir hayat anlat r. Soyut düflünce ise daha çok flehir çevrelerinde geliflmifltir. Göçebe ve ziraatle u raflan toplumlarda bir baflka ifadeyle ak nc ve ekinci topluluklar n hayat nda somut düflünce hakimdir. Bu topluluklar n metafizik dünyalar, somut hayatlar n n biraz daha ideal biçimidir. Metafizik âleme ait ruh, melek, fleytan, cennet, cehennem, hûrî, g lmân vb.her fley kendi hayatlar ndaki varl klardan farkl de ildir. Bunlar onun günlük hayat ndaki unsurlar n idealize edilmesi biçiminde alg lanmaktad r. Bu noktada giriflte de ifade etti imiz gibi metafizik âlemi tarif eden tasavvufun ak nc ve ekinci topluluklarca gere i gibi anlafl lmas ve onlara anlat lmas tasavvufun Anadolu da en önemli sorunlar ndan birini oluflturmufl- 20

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN MÜZELENMES

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN MÜZELENMES GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) GAZ UNIVERSITY TURKISH FOLKLORE RESEARCH AND TRAINING CENTER (THBMER) GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

K TABEV 532. Kapak Minyatür / Onur Sönmez. Dizgi/ ç Düzen Hülya Aflk n

K TABEV 532. Kapak Minyatür / Onur Sönmez. Dizgi/ ç Düzen Hülya Aflk n K TABEV 532 Kapak Minyatür / Onur Sönmez Dizgi/ ç Düzen Hülya Aflk n Bask - Cilt Çal fl Ofset Davutpafla Caddesi No: 8 Topkap - stanbul Sertifika No: 12107 1. Bask 600 Adet stanbul, 2013 ISBN 978-605-5397-35-7

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL Intangible Cultural Heritage as a Resource for History Studies Ayd n Sefa AKAY* ÖZET nsanl n ortak kültürel miras n n korunmas amac

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI

I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI Yard. Doç. Dr. Mehmet SARI * * Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. Ö retim Üyesi. G R fi Eski kaynaklarda Karahisâr- Sâhip olarak geçen,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Elif Da deviren 84 Opafl Sigorta Genel Müdürü Kamil Yi it 20-23 Duyurular m z 30 Kiflisel Geliflim Prof. Dr. pek Gürkaynak 64 36 Gezi Rehberi Üç Nesil Kolejli Himalayalar

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü Y R D D O Ç D R N A C fi A H N Ayfon Kocatepe Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nsanl

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01

4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01 ve 4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01 ve 4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 Diyanet-Sen Ad na Sahibi: Ahmet YILDIZ Sorumlu Yaz flleri Müdürü Süleyman BAHADIR Genel Yay n Koordinatörü Recep EKMEKÇ Yay

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı