T A D. Negatif basınçlı pulmoner ödem OLGU SUNUMU. Kasım Tuzcu 1, Emin Silay 2, Günhan Gökahmetoğlu 2, Halis Canpolat 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T A D. Negatif basınçlı pulmoner ödem OLGU SUNUMU. Kasım Tuzcu 1, Emin Silay 2, Günhan Gökahmetoğlu 2, Halis Canpolat 2"

Transkript

1 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2012: 10 (2): T A D OLGU SUNUMU Negatif basınçlı pulmoner ödem Kasım Tuzcu 1, Emin Silay 2, Günhan Gökahmetoğlu 2, Halis Canpolat 2 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökman Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji AD Hatay 2 Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Özet Negatif basınçlı pulmoner ödem (NBPÖ) üst havayolu tıkanıklığına bağlı olarak gelişen nonkardiyojenik bir pulmoner ödemdir. Görülme sıklığı % dür. Genç, sağlıklı, yüksek negatif intraplevral basınç oluşturabilecek kas kütlesi fazla, erkek hastalar risk grubundadır. En sık nedeni laringospazm olan negatif basınçlı pulmoner ödem; krup, epiglottit, üst solunum yolu tümörleri, yabancı cisim aspirasyonları, boğulma, trakeal sekresyonlar, hıçkırık, guatr, zor entübasyon, hematom, orofaringeal cerrahi, obezite, obstrüktif uyku apnesi, endotrakeal tüpü ısırma ve reaksiyon verme gibi nedenlere bağlı olarak da gelişebilir. Bu olguda obeziteli kadın hasta akut batın ön tanısı ile acil koşullarda operasyona alındı. Ekstübasyon sonrası dakikalar içinde hastada şiddetli laringospazma bağlı olarak negatif basınçlı pulmoner ödem gelişti. Hastanın oksijenizasyonunu sağlamak için tekrar entübe edilerek PEEP uygulamalı pozitif basınçlı mekanik ventilasyon başlandı. Olgunun takibinde pulmoner ödemin çözülmesi ve arteriyel oksijen saturasyonunun düzelmesi ile postoperatif 3. saatte ekstübe edildi. Yoğun bakım ünitesinde yakın takip edilen hastanın solunumunun düzelmesi üzerine postoperatif 12. saatte genel cerrahi servisine devredildi. Bu sunumda üst havayolu tıkanıklığının sonrasında gelişen, ciddi ve potansiyel olarak hayatı tehdit edici bir komplikasyon olan NBPÖ yü tartışmayı amaçladık. Yazışma Adresi: Dr. Kasım Tuzcu, Adres: 75. yıl Caddesi efe apartmanı no:9/19 HATAY Cep telefonu: Anahtar kelimeler: Negatif basınçlı pulmoner ödem, laringospazm, havayolu tıkanıklığı Negatıve pressure pulmonary edema Abstract Development of upper airway obstruction due to negative pressure pulmonary edema is not related to the heart. It s incidence is %. Muscular young healthy men who can produce high negative intrapleural pressure are at risk. Laryngospasm is the most common cause of negative pressure pulmonary edema. The other causes negative pressure pulmonary edema are epiglottitis, croup, upper airway tumors, foreign body aspiration, drowning, tracheal secretions, hiccups, goitre, difficult intubation, hematoma, oropharyngeal surgery, obesity, obstructive sleep apnea, endotracheal tube bite and react. In this case obese female patient who was diagnosed as acute abdomen was taken to operating room under emergency conditions. Negative pressure pulmonary edema had developed after extubation period, depending on severe laryngospasm. To improve the patient s oxygenisation she was reintubated and PEEP was started as positive pressure mechanical ventilation. In follow up patient was extubated after pulmonary edema was resolved and arterial oxygen saturation at the post operative third hour. The patient were followed closely in the intensive care unit till recovery of respiration on the 12th postoperative hours and were transferred to the general surgery ward. In this presentation, we aimed to discuss the negative pressure pulmonary edema which is a serious and life threatening complication of the upper airway obstruction. Key words: Negative pressure pulmonary edema, laryngospasm, airway obstruction

2 76 Tuzcu ve ark. Pulmoner ödem, alveoller ve interstisyel mesafede normalin üzerinde sıvı birikmesi nedeniyle akciğer fonksiyonlarının ve özellikle de gaz alışverişinin bozulduğu klinik bir durumdur. Kardiyojenik ve nonkardiyojenik nedenlere bağlı olarak başlıca iki gruba ayrılır. Negatif basınçlı pulmoner ödem ( NBPÖ ) üst havayolu tıkanıklığına bağlı olarak gelişen nonkardiyojenik bir pulmoner ödemdir. Genel anestezi uygulamalarında ekstübasyon aşamasında görülebilen nadir ancak hayatı tehdit edebilen bir komplikasyondur. Bu konuda daha önceleri de çeşitli çalışmalar yapılmış olmasına rağmen üst hava yolu tıkanıklığı ile pulmoner ödem arasındaki ilişki 1973 e kadar tanımlanamamış ve ilk klinik bulgular 1977 de yayınlanmıştır (1,2). NBPÖ nün görülme sıklığı % olarak bildirilmiş olup, en sık nedeni laringospazmdır (3). Ayrıca pediatrik olgularda krup veya epiglottit, erişkinlerde üst solunum yolu tümörleri, yabancı cisim aspirasyonları gibi nedenler de NBPÖ ye yol açabilirler. Bu sunumda 57 yaşında, obeziteli bayan hastada üst havayolu tıkanıklığının sonrasında gelişen, ciddi ve potansiyel olarak hayatı tehdit edici bir komplikasyon olan NBPÖ yü tartışmayı amaçladık. Olgu 57 yaşında, 100 kg ağırlığında, 160 cm boyunda (vücut kitle indeksi: 39.1 kg/m²), Amerikan Anesteziyoloji Derneği (ASA) II risk grubu olan bayan hasta karın ağrısı şikayeti ile hastanemizin acil servisine başvurduktan sonra kendisine akut batın tanısı konularak acil operasyon planlandı. Operasyon öncesi değerlendirmede obezitesi olan hastanın anamnezinde iki gündür karın ağrısı, bulantı ve kusma olduğu öğrenildi. Kardiyopulmoner herhangi bir hastalığı mevcut değildi. Sigara ve alkol kullanımı, herhangi bir ilaç alerjisi yoktu. Preoperatif tetkikleri normaldi. Yapılan fizik muayenesinde batında sağ alt kadranda ağrı, lokalize defans ve rebound hassasiyeti vardı. Hasta operasyon için ameliyat salonuna alındıktan sonra elektrokardiyogram (EKG), noninvazif arter kan basıncı (NİKB), periferik oksijen saturasyonu (SpO 2 ) monitörizasyonu yapılarak 18 gauge kanül ile damar yolu açıldı. Nabız 70/dk, solunum 15/dk, NİKB 170/100 mmhg, oda havasında SpO 2 % 96 olarak bulundu. Anestezi indüksiyonunda 500 mg tiopental sodyum (Pental Sodyum, İE Ulugay, İstanbul), 50 mg roküronyum bromür (Esmeron,Organon, Oss, Hollanda), 100 µg fentanil (Fentanyl, Abbott North Chicago, USA) uygulandı. Yeterli kas gevşemesi sağlandıktan sonra endotrakeal entübasyonu üç numaralı macintosh larengoskopi bleyti kullanılarak 7.5 mm iç çaplı endotrakeal tüp ile ilk defada sorunsuz bir şekilde yapıldı. Cerrahi işlem başlamadan akciğerler steteskopla dinlenerek bilateral solunum seslerinin varlığı teyid edildi. Anestezi idamesi için % 4-6 desfluran (Suprane, Eczacıbaşı Baxter, İstanbul) ve % 50/50 O 2 /N 2 O kullanıldı. Operasyon süresince yakın monitörizasyon (Petaş KMA800) ile sistolik, diastolik ve ortalama kan basıncı, kalp atım hızı ve SpO 2 takibi yapıldı. Minimal kan kaybı olan hastada hemodinami stabil seyretti. Toplam 700 ml % 0.9 luk izotonik NaCl solusyonu verildi. Ventilasyonda ve oksijenizasyonda herhangi bir problem olmayan vakada operasyon 80 dakika sürdü. Operasyon sorunsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra desfluranın konsantrasyonu % 1 e düşüldü ve azot protoksit kapatılarak % 100 oksijene geçildi. Hastanın spontan solunum eforu geldikten sonra desfluran kapatıldı. Antidot olarak iv 2 mg neostigmin (Adeka İlaç Sanayi) ve 1 mg atropin sülfat (Osel) uygulandı. Hastanın kas gücü yerine geldikten sonra ekstübe edildi. Ekstübasyondan kısa bir süre sonra hastada şiddetli bir laringospazm ile beraber stridor, dispne, paradoksik solunum ve ajitasyon gelişti. Bunun üzerine hemen 100 mg aritmal (Jetmonal %2, Adeka İlaç Sanayi) yapıldı ve hasta yüz maskesi kullanılarak pozitif basınçla %100 oksijenle solutuldu. Laringeal ödem olasılığına karşı 100 mg prednizolon (Fako İlaçları A.Ş.), 8 mg deksametazon fosfat (Dekort, Deva), 50 mg ranitidin (Raniver, Osel) intravenöz yoldan uygulandı. Solunum sıkıntısı ve ajitasyonu devam eden hastada, hipertansiyon ve siyanoz gelişerek oksijen saturasyonu % 50 ye kadar düştü. Bunun üzerine hastaya 200 mg propofol (Pofol, Sandoz İlaç Sanayi) ve 30 mg rokuronyum bromür verilerek tekrar entübe edildi. Entübasyonun hemen sonrasında alınan kan gazı örneğinde PH: 7.29, PaO 2 : 52 mmhg, PaCO 2 : 60 mmhg, SpO 2 : % 81.2 olarak gözlendi. Hastanın akciğerlerinde dinlemekle bilateral yaygın ralleri olduğu tespit edildi. Entübasyon tüpünün içi aspire edildiğinde pembe köpüklü bol miktarda sekresyon geldi. Akciğer ödemi düşünülen hastaya idrar sondası takılarak intravenöz yoldan 20mg furosemid (Furomid, Deva) puşe uygulandı. Posteroanterior (PA) akciğer grafisinde bilateral özellikle perihiler bölgede interstisyel ve

3 77 alveoler infiltrasyon gözlendi. Bunun üzerine yoğun bakım ünitesine alınan hastaya FiO 2 : 0.5, PEEP: 10 cmh 2 O, SIMV modunda pozitif basınçlı ventilasyon ve sıvı kısıtlaması uygulandı. Sedasyon amacıyla 2 mg midazolam (Dormicum, Roche) yapıldı. Yoğun bakımda yakın takip edilen hasta 1000 ml civarında idrar çıkardı. Trakeadan gelen ödem sıvısı tedricen azaldı. Akciğerlerde dinlemekle solunumun bilateral düzeldiği tespit edildi. Fi O 2 % 30 a, PEEP 5 e düşülen hastada, SpO 2 nin % 95 lerde seyretmesi üzerine postoperatif 3. saatte ekstübasyon yapılıp nazal kanülle 4 lt/dk dan oksijen başlandı. Takibinde oksijen saturasyonun düşmemesi, hastanın solunumunun rahatlaması ve genel durumunun düzelmesi üzerine postoperatif 12. saatte genel cerrahi servisine gönderildi. Tartışma Ekstübasyon sonrası NBPÖ, üst havayolu tıkanıklığında yapılan zorlu inspirasyon sırasında oluşan aşırı negatif intraplevral basınç nedeniyle sistemik venöz dönüşte ve pulmoner kan akımında artış ile meydana gelir. Genel anestezide nadir görülen bir komplikasyon olan bu durum için genç, sağlıklı, yüksek negatif intraplevral basınç oluşturabilecek kas kütlesi fazla, erkek hastalar risk grubundadır. Genel popülasyonda postoperatif NBPÖ nün görülme sıklığı % dür (3). Akut postoperatif üst havayolu tıkanıklığı gelişen hastalarda görülme sıklığı ise %11 in üzerindedir (4,5,6). NBPÖ nün en sık nedeni laringospazmdır (olguların % 50 sinde). Krup, epiglottit, üst solunum yolu tümörleri, yabancı cisim aspirasyonları, boğulma, trakeal sekresyonun yoğunlaşması, hıçkırık, guatr, zor entübasyon, hematom, orofarengeal cerrahi, obezite, obstruktif uyku apnesi, endotrakeal tüpü ısırma ve reaksiyon verme gibi nedenlere bağlı olarak da gelişebilir (7,8). Ayrıca opioidlerin, kas gevşeticilerin, anesteziklerin rezidüel etkisi müsküler tonusu azaltarak üst havayolu tıkanıklığına katkıda bulunabilir (6). Normal inspiratuar plevral basınç (-2) (-5) cmh 2 O aralığındadır. Fakat üst havayolu tıkanıklığı geliştiğinde inspiratuar basınç -50 cmh 2 O ya, hatta -100 cmh 2 O ya kadar ulaşabilir (9,10). NBPÖ nün patogenezi karışıktır. Üst havayolu tıkanıklığında yapılan zorlu inspirasyon sırasında oluşan aşırı negatif intratorasik basınç, pulmoner kapiller perivasküler basıncın azalmasına neden olur. Aynı zamanda sağ kalbe venöz dönüş ve pulmoner dolaşımdaki kan miktarı artar. Buna bağlı olarak pulmoner kapiller hidrostatik basınç artması ile kapillerlerden interstisyum ve alveollere sıvı geçişi olur. Bu negatif basınç aynı zamanda sağ ventriküler kan volümünün artmasına, interventriküler septumda sola kaymaya ve sol ventrikül diyastolik disfonksiyonuna yol açar (10, 11). Aynı zamanda NBPÖ de üst havayolu tıkanıklığı periyodunda gelişen hipoksi ve hiperkapni hastada anksiyeteye neden olup katakolamin salınımına yol açar. Bu hipoksi ve hiperadrenerjik durum sistemik vasküler rezistansta artışa, sol ventrikül fonksiyonlarında bozulmaya neden olur. Kanın sistemik dolaşımdan pulmoner dolaşıma geçişini ve pulmoner vasküler direnci arttırır. Bu durum ödemin başlangıcına ve devam etmesine katkı sağlar. Hipoksi aynı zamanda pulmoner kapiller bütünlüğü bozarak sıvı kaçağına neden olup ödem oluşumuna katkıda bulunur (10-12). NBPÖ, üst havayolu tıkanıklığından sonra dakikalar içinde hızla gelişir. Nadir olarak postanestezik laringospazm dakika sonra bile görülebildiği için geç başlangıçlı olabilir (13). Genel olarak hastalarda solunum sıkıntısı, weezing, takipne, siyanoz, ajitasyon, ağızdan pembe ve köpüklü sekresyon gelmesi görülür. Dinlemeyle akciğerlerde bilateral yaygın raller vardır. Akciğer grafilerinde bilateral vasküler izlerde artış, perihiler bölgede interstisyel ve alveoler infiltrasyonlar ve normal kardiyak konturlar gözlenir (10). NBPÖ tanısı koymadan önce ayırıcı tanıda pulmoner ödeme neden olan iyatrojenik sıvı yüklenmesi, anaflaksi, kardiyojenik pulmoner ödem, mendelsen sendromu, nörolojik pulmoner ödem, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) ve akut akciğer hasarı gibi diğer sebepler de düşünülmelidir (3, 14). Bizim olgumuzda ekstübasyon aşamasında ve daha öncesinde kusma olmadı. Akciğer grafisinde aspirasyon pnomonisine tipik olan lokalize infiltrasyonlar olmayıp, bilateral yaygın infiltrasyonlar vardı. Olguya toplam 700 ml sıvı verdiğimiz için aşırı sıvı yüklenmesi de düşünmedik. Kardiyopulmoner hastalık öyküsü olmayan olgumuzda dinlemeyle ekstra kalp sesi yoktu ve EKG de iskemi, aritmi bulguları yoktu. Anamnezinde alerji hikayesi yoktu. Anaflaksi düşündürecek raş, ürtiker ve vücutta genel bir ödem tablosu gelişmedi. Beyin travması, status epileptikus, strok, intrakranial kitle gibi nörojenik pulmoner ödemi tetikleyecek, sepsis, sistemik inflamatuvar yanıt sendromu, aspirasyon, kostik inhalasyonu, kan transferi, travma gibi ARDS ve akut akciğer hasarını tetikleyebilecek nedenler olmadığı için bu tanılardan uzaklaşıldı.

4 78 Tuzcu ve ark. NBPÖ de hızlı tanı ve tedavi prognozu etkiler. Temel tedavi hastanın havayolunu desteklemek ve yeterli oksijenizasyonu sağlamaktır. NBPÖ genellikle kendi kendini sınırlar. Çoğu vakada agresif hemodinamik monitörizasyona ve ilaç tedavisine gerek yoktur. Sadece destek tedavisi yeterlidir (15, 16). Hastaların % 85 inde kısa periyot için dahi olsa havayolu açıklığının sürdürülmesi için entübasyon gerekebilir. Uygun vakalarda non invazif pozitif basınçlı ventilasyon uygulanarak entübasyon gereksinimi azaltılabilir. Vakaların yaklaşık olarak % 50 sinde PEEP uygulamalı pozitif basınçlı invazif mekanik ventilasyon gerekebilir (17). Devamlı pozitif havayolu basıncı venöz dönüşü azaltır, ekspiryumda havayolunun kapanmasını önleyerek pulmoner ödem gelişmesini önler. NBPÖ de %11-40 oranında hayatı tehdit eden komplikasyonlar gelişebilir (5). Steroid kullanımı tartışmalıdır. Travmadan sonra pulmoner ödemi azalttığı, yüksek negatif basınç nedeniyle alveollerde ve kapillerlerde olan fiziksel hasara steroid kullanımının faydalı olabileceğini iddia eden yayınlar olduğu gibi, steroid kullanımının ve diüretiklerin etkinliğinin olmadığı, hatta zararlı olabileceğini iddia eden prospektif çalışmalar da vardır (18, 19). Çoğu yayında NBPÖ belirtilerinin agresif tedavi yapılmasa bile aşamalı olarak düzeldiği bildirilmiştir. Bizim olgumuzda klinik tablo laringospazma bağlı NBPÖ yü düşündürdü. Yüz maskesi ile pozitif basınçlı ventilasyona rağmen efektif bir ventilasyon elde edilememesi ve SpO 2 nin aşırı düşmesi nedeniyle entübasyon gerçekleştirilip pozitif basınçlı ventilasyon başlandı. Uygulanan tedavi ile birlikte pulmoner ödem semptomları ve klinik bulgular hızla iyileşti. Sonuç olarak NBPÖ de hızlı bir şekilde yeterli arteriyel oksijen düzeyini sağlayacak hava yolu ve oksijen tedavisi yapılmalıdır. Arteriyal oksijen saturasyonu en az % 90 olmalıdır. Hafif olgularda noninvazif pozitif basınçlı mekanik ventilasyon denenebilir. Şiddetli olgularda ise bizim olgumuzda olduğu gibi vakit geçirilmeden invazif pozitif basınçlı mekanik ventilasyon ile PEEP tedavisi öneriyoruz. Kaynaklar 1. Capitanio MA, Kirkpatrick JA. Obstructions of the upper airway in children as reflected on the chest radiograph. Ped Radiol 1973; 107: Oswalt CE, Gater GA, Holmstrom FMG. Pulmonary edema as a complication of acute airway obstruction. JAMA 1977; 238: Deepika K, Kenaan CA, Barrocas AM, Fonseca JJ, Bikazi GB. Negative pressure pulmonary edema after acute upper airway obstruction. J Clin Anesth 1997; 9: Tami TA, Chu F, Wildes TO, Kaplan M. Pulmonary edema and acute upper airway obstruction. Laryngoscope 1986; 96: Westreich R, Sampson I, Shaar C, et al. Negative pressure pulmonary edema after septorhinoplasty routine. Arch Facial Plast Surg 2006; 8: Bisinotto FM, Cardoso RdeP, Abud TM. Acute pulmonary edema associated with obstruction of the airways. Rev Bras Anestesiol 2008; 58(2): Omar H, Kolla J, Anand A, Nel W, Mangar D, Camporesi E. Negative pressure pulmonary edema in the prone position: a case report. Cases J 2009; 27(2): Thiagarajan RR, Laussen PC. Negative pressure pulmonary edema in childrenpathogenesis and clinical management. Pediatr Anesth 2007; 17: Willms D, Shure D. Pulmonary edema due to upper airway obstruction in adults. Chest 1988; 94: Cascade PN, Alexander GD, Mackie DS. Negative-pressure pulmonary edema after endotracheal intubation. Radiology 1993; 186 (3): Schwartz DR, Maroo A, Malhotra A et al. Negative pressure pulmonary hemorrhage. Chest 1999; 115: Akkurt BC, Kararmaz A, Inanoglu K, Serarslan Y. Negative pressure pulmonary edema (NPPE) after discectomy in general anesthesia with endotracheal intubation: case report. Case Rep Clin Pract Rev 2006; 7: Glasser SA, Siler JN. Delayed onset of laryngospasm induced pulmonary edema in an adult outpatient. Anesthesiology 1985; 62: Krodel DJ, Bittner EA, Abdulnour R, Brown R, Eikermann M. Case scenario: acute postoperative negative pressure pulmonary edema. Anesthesiology 2010; 113 (1): Lorch DG, Sahn SA. Post-extubation pulmonary edema following anesthesia induced by upper airway-are certain patients at increased risk? Chest 1986; 90(6): Mamiya H, Ichinohe T, Kaneko Y. Negative pressure pulmonary edema after oral and maxillofacial surgery. Anesth Prog 2009; 56(2): Lang SA, Duncan PG, Shephard DA, Ha HC. Pulmonary oedema associated with airway

5 79 obstruction. Can J Anaesth 1990; 37(2): Oswalt CE, Gates GA, Holmstrom FMG. Pulmonary edema as a complication of acute airway obtruction. JAMA 1977; 238(17): Devsy JM, Balleau C, Jayr C, Bourgain JL. Biting the laryngeal mask: an unusual case of negative pressure pulmonary edema. Can J Anesthes 2000; 47:

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (1) Ekim 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM

Detaylı

Prematüre Retinopatili Yenidoğanların Laser Tedavisinde Genel Anestezi Uygulamalarımız: Retrospektif Değerlendirme

Prematüre Retinopatili Yenidoğanların Laser Tedavisinde Genel Anestezi Uygulamalarımız: Retrospektif Değerlendirme Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 33 (2) 65-69, 2007 ORİJİNAL YAZI Prematüre Retinopatili Yenidoğanların Laser Tedavisinde Genel Anestezi Uygulamalarımız: Retrospektif Değerlendirme Belgin YAVAŞCAOĞLU

Detaylı

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN 113 Olgu Sunumu Kolorektal Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi COMBINED SPINAL EPIDURAL ANESTHESIA IN A GERIATRIC PATIENT UNDERGOING COLORECTAL SURGERY Nilay BOZTAŞ,

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI İçindekiler ANESTEZİYE GİRİŞ... 3 ANESTEZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİ... 3 SIVI VE GIDA ALIMININ SINIRLANDIRILMASI... 4 PREMEDİKASYON... 4 GENEL ANESTEZİ... 8 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU... 8 ANESTEZİ İDAMESİ... 10

Detaylı

Endotrakeal N-Asetilsistein Uygulamasının Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkisi

Endotrakeal N-Asetilsistein Uygulamasının Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkisi nın Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkisi Yavuz DEMİRARAN 1, Ali Nihat ANNAKKAYA 2, Gülgün Elif AKÇALI 1, Reşat YEŞİLOĞLU 2, Buket KOCAMAN 1, Gülbin SEZEN 1, Abdulkadir İSKENDER 1 1 Abant İzzet Baysal

Detaylı

SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015

SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015 SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015 Editörler: Prof. Dr. Şükran Şahin Prof. Dr. Berrin Günaydın Prof. Dr. Tülay Özkan Seyhan Hazırlayanlar: Yrd. Doç. Dr. Arzu Köse Yard. Doç.

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Bronchoscopy Intensive Care Unit Key Words: Brochoscopy,

Detaylı

Farklı Lavaj Solüsyonlarının Akut Akciğer Hasarı Oluşumundaki Etkilerinin Araştırılması

Farklı Lavaj Solüsyonlarının Akut Akciğer Hasarı Oluşumundaki Etkilerinin Araştırılması Türk Yo un Bak m Derne i Dergisi Journal of the Turkish Society of Intensive Care DOI: 10.4274/tybdd.09.09 Özgün Araştırma Original Research Farklı Lavaj Solüsyonlarının Akut Akciğer Hasarı Oluşumundaki

Detaylı

11 th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS

11 th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS . ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ POSTER BİLDİRİLERİ th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS 3. AVRASYA YOĞUN BAKIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Sayfa no:

İÇİNDEKİLER: Sayfa no: İÇİNDEKİLER: Sayfa no: I-Pediatride öykü alma ve fizik muayene 5 Doç. Dr.Figen Akalın Uzm. Dr. Tülay Güran II-Kardiyopulmoner resusitasyon 10 Doç. Dr. Figen Akalın III-Allerjik Aciller 15 1)Anafilaksi

Detaylı

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

Obez ve Morbi d Obez Gebelerde Obstetri k Anestezi. Yunus Oktay Atalay*, Sadık Şahin**, Mustafa Eroğlu**

Obez ve Morbi d Obez Gebelerde Obstetri k Anestezi. Yunus Oktay Atalay*, Sadık Şahin**, Mustafa Eroğlu** ZKTB CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 1 DERLEME Obez ve Morbi d Obez Gebelerde Obstetri k Anestezi Yunus Oktay Atalay*, Sadık Şahin**, Mustafa Eroğlu** (*) Özel Emsey Hospital Anesteziyoloji Kliniği, (**) Zeynep

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi

Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi Mustafa OĞURLU 1, Selda ŞEN 1, Mehmet POLATLI 2, Emine SIRTHAN 2, Feray GÜRSOY 1, Orhan ÇİLDAĞ 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3)

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3) EVDE MEKANİK VENTİLASYON Dr. Tülay Yarkın Giriş: Kronik solunum yetmezliğinin tedavisinde evde uzun süreli mekanik ventilasyon (USMV), önemli ve başarılı bir teknik olarak özellikle göğüs duvarı ve nöromüsküler

Detaylı

MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI Anesthetic Management for a Patient with Multiple Sclerosis

MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI Anesthetic Management for a Patient with Multiple Sclerosis OLGU SUNUMU (Case Report) Öztürk L, Arslan M, Öztürk E MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI Anesthetic Management for a Patient with Multiple Sclerosis Levent ÖZTÜRK 1, Mustafa ARSLAN 2, Emel

Detaylı

Pnömotoraks. Aslı Gül Akgül

Pnömotoraks. Aslı Gül Akgül Journal of Clinical and Analytical Medicine xxx Aslı Gül Akgül Tanım, değişen sebeplere bağlı olarak plevral boşlukta viseral ve pariyetal yapraklar arasında serbest hava birikimi ve buna sekonder gelişen

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

ISSN: 1305 4392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ TIP DERGİSİ

ISSN: 1305 4392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ TIP DERGİSİ ISSN: 1305 4392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ TIP DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 2009 AİBÜ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ TIP DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 2009 ISSN: 1305 4392 Yayınlayan

Detaylı

Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif. değerlendirme

Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif. değerlendirme Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-77/ Mayıs 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi Retrospective Assesing of Spinal Anesthesia

Detaylı

Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas

Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas Araflt rmalar / Researches H. Fatih Korkmaz 1, Ayfle Hanc 2, Birsen

Detaylı

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uzm.Dr. Cengiz YUMRU ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA

Detaylı

NON-ĠNVAZĠV MEKANĠK VENTĠLASYON UYGULANAN HASTALARIN YAġADIKLARI SORUNLARIN VE BAKIM GEREKSĠNĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

NON-ĠNVAZĠV MEKANĠK VENTĠLASYON UYGULANAN HASTALARIN YAġADIKLARI SORUNLARIN VE BAKIM GEREKSĠNĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI NON-ĠNVAZĠV MEKANĠK VENTĠLASYON UYGULANAN HASTALARIN YAġADIKLARI SORUNLARIN VE BAKIM GEREKSĠNĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu

Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu A single

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi 54 JCEI / 2014; 5 (1): 54-58 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.01.0359 ÖZGÜN ARAŞTIRMA /ORIGINAL ARTICLE Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI KARDİYAK OTONOM NÖROPATİLİ DİYABETİK SIÇANLARDA BUPİVAKAİN İLE İNDÜKLENEN ASİSTOLİ TEDAVİSİ İÇİN LİPİD İNFÜZYONUNUN

Detaylı