Multipl Simetrik Lipomatozis: Olgu Sunumu. A. Banitahmaseb, E. Karaman, A. Özdo an, E.K. Banitahmaseb, S. Derviflo lu. Özet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Multipl Simetrik Lipomatozis: Olgu Sunumu. A. Banitahmaseb, E. Karaman, A. Özdo an, E.K. Banitahmaseb, S. Derviflo lu. Özet"

Transkript

1 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi TKBBV 2005 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Temmuz / July 6, 2004 Multipl Simetrik Lipomatozis: Olgu Sunumu A. Banitahmaseb, E. Karaman, A. Özdo an, E.K. Banitahmaseb, S. Derviflo lu Multiple symmetric lipomatosis: a case report Multiple symmetric lipomatosis (MSL) is a rare disorder that is characterized by accumulating of uncapsulated adipose tissue, mainly at the neck, upper trunk and sometimes other side of body unrelated with obesity. The patients are usually middle-aged males from Mediterranean area with history of alcohol abuse. Three clinical forms have described according to the distribution of fatty tumors as Madelung s fatty neck, pseudo-athletic type and gynaecoid type. We present a 51 years old male case contains features of all three clinical forms together. Key Words: Multiple symmetric lipomatosis, cervical lipoma, surgical excision. Özet Multipl simetrik lipomatozis obeziteyle iliflkisiz kapsülsüz ya dokusunun çok say da, simetrik ve yayg n olarak boyun bölgesi ile gövdenin üst k sm ve bazen de di er bölgelerde birikimi ile karakterize nadir bir hastal kt r. Hastalar genellikle orta yafll, Akdeniz kökenli ve alkol ba ml l öyküsü olan erkek olgulard r. Ya dokusunun da - l m na göre Madelung tipi, psödoatletik tip, jinekoid tip olarak 3 klinik tip tan mlanm flt r. Bu yay nda her üç alt tipin özelli ini içeren 51 yafl nda erkek olgu sunulmufltur. Anahtar Sözcükler: Multipl simetrik lipomatozis, servikal lipom, cerrahi eksizyon. Turk Arch Otolaryngol, 2005; 43(1): Türk Otolarengoloji Arflivi, 2005; 43(1): Dr. Amin Banitahmaseb, Dr. Emin Karaman, Dr. Ahmet Özdo an stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Kulak Burun Bo az Anabilim Dal, stanbul Dr. Ebru Kaya Banitahmaseb stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal, stanbul Dr. Sergülen Derviflo lu stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal, stanbul Girifl Multipl simetrik lipomatozis (Madelung hastal ya da Launois-Bensaude hastal ) ilk kez 1846 y l nda Benjamin Brodie taraf ndan tan mlanm flt r y l nda Madelung bu hastal k ile ilgili 33 olgu bildirmifltir y l nda Launois-Bensaude hastal tan tm fllard r. Hastal k obeziteyle iliflkisiz kapsülsüz ya dokusunun çok say da simetrik ve yayg n olarak bafl ve boyun bölgesi ile gövdenin üst k sm nda ve nadiren de di er bölgelerde birikimiyle karakterizedir. 1 Oldukça nadir görülen bir hastal kt r. Yaklafl k 150 y l önce tan mlanmas - na karfl n flimdiye kadar literatürde 200 olgu bildirilmifltir. 2,3 Hastalar genellikle orta yafll, Akdeniz kökenli ve alkol ba ml l öyküsü olan erkek olgulard r. 1 Erkek kad n oran yaklafl k 15/1 dir. 2,3 Genellikle eriflkin dö- 48

2 Multipl Simetrik Lipomatozis nemde görülmesine karfl n literatürde nöropati, mental retardasyon ve metabolik bozukluklar n efllik etti i iki çocuk olgu da bildirilmifltir. 4 Hastal n etyolojisi bilinmemekle beraber lipoliz inhibisyonuyla karakterize liposit metabolizmas n n bozuklu undan kaynakland düflünülmektedir. Ya dokusunun da l m na göre 3 klinik tip tan mlanm flt r. Tip I: Boyun (Madelung hastal ; Almanya da Fetthals ya da ya l boyun olarak bilinir) Tip II: Omuz kufla, kollar n üst k sm, toraks, uyluk ve bazen abdomen (psödoatletik tip) (Launois-Bensaude hastal ) Tip III: Uyluk kufla (jinekojenik) Birden fazla özellik ayn hastada bulunabilir. Lipomlar ayr ca intraabdominal ve intratorasik olarak bulunabilirler. 2,5 Bir baflka s n flamaya göre multipl simetrik lipomatozis (MSL) iki tipe ayr lm flt r. Tip I MSL: Ço unlukla erkekleri tutar. Boyun çevresinde, ensede, s rt n üst k sm nda, omuzlarda ve kollar n üst k sm nda ya dokusu birikimiyle karakterize olup; üst gövdeye psödoatletik görünüm verir. Tip II MSL: Bu tipte s rt n üst k sm, omuz kufla, üst kol, kalça ve uylu un üst k sm n tutar. 3,6 Ek olarak hastalarda karaci er hastal, diabetes mellitus, polinöropati, jinekomasti, hiperlipoproteinemi, hipertiroidi, hipotiroidi, hipogonodizim, hiperürisemi ve lipid anomalileri görülebilir. 3,5 boyunca her gün 100 cl alkol (Türk rak s ) al m ve 10 y l boyunca 1/2 paket/gün sigara kullan m hikayesi vard. Hasta 4 y l önce alkolik hepatit ve siroz tan s alm fl ve kendisine alkol kullan m n b rakmas önerilmifl. Son 2 y ld r alkol kullan m olmayan hastan n aile öyküsü bulunmamaktad r. Hastan n boyun ve karaci er ultrasonografik de erlendirilmesi, akci er direkt grafisi, genel kan biyokimya ve idrar de erlendirilmesi; ayr ca kulak burun bo az, dermatoloji, dahiliye ve nörolojik muayenesi yap ld. Kulak burun bo az muayenesinde boyundaki kitleler d fl nda patoloji saptanmad. Dermatoloji muayenesinde bu tabloya ek olarak saçl deri, presternal bölge ve yüzün tutuldu u seboreik dermatit tablosuyla karfl lafl ld. Dahiliye ve nörolojik muayene- Olgu Sunumu 51 yafl nda erkek hasta, ilk olarak 10 y l önce gluteal bölge, bacak lateralinden bafllayan daha sonra boyun bölgesi, kollar n üst k s mlar ve omuzlar nda meydana gelen kitleler nedeniyle klini imize baflvurdu. Genel fizik muayenesinde multipl, simetrik her iki parotis lojunda, submental bölgede, ensede, jugulodigastrik ve orta juguler bölgede, bilateral üst ekstremite proksimalinde, pektoral ve abdominal bölgelerde, lomber bölgede kuflak tarz nda, gluteal bölgede ve alt ekstremite proksimalinde yumuflak k vamda, duyarl l k ve enflamasyon göstermeyen, derialt dokular na yap fl k kitleler kaydedildi (Resim 1). En çok boyun bölgesindeki kitlelerden flikayetçi olan hastan n özgeçmiflinde 20 y l Resim 1. Her üç klinik formu kapsayan multipl simetrik lipomlar. Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 43, Say / Number 1,

3 Banitahmaseb A ve ark. sinde patoloji saptanmayan hastan n 4 y l önce ald karaci er sirozu tan s sonras yap lan tedaviler ve alkol kullan m n n b rak lmas yla karaci er fonksiyon testlerinin normal de erler içinde seyretti i tespit edildi. Hastan n kan biyokimya de erlendirilmesinde beyaz küre say s 7820/mm 3, hemoglobin seviyesi 13.5 gr/dl, hematokrit %39.7, ortalama eritrosit hacmi 99.3 fl, trombosit say s /µl, eritrosit sedimentasyon h z 25 mm/saat, SGOT 33 Ü/L, SGPT 18 Ü/L, açl k kan flekeri 94.2 mg/dl, üre 20.3 mg/dl, kreatinin 0.50 mg/dl, alkalen fosfataz 106 U/L, T ng/ml, T4 75,9 ng/ml, TSH miu/l, total protein 7.3 gr/dl, albümin 3.6 gr/dl, total kolesterol mg/dl, trigliserid 45.1 mg/dl, HDL kolesterol 82.7 mg/dl, LDL kolesterol 97.9 mg/dl, IgA 4.86 g/l, IgG g/l, IgM 2.44 g/l idi; tam idrar tahlilinde patoloji yoktu. Periferik yaymas nda bir özellik saptanmad. Serolojik de erlendirmesi negatifti. Karaci- er ultrasonografik incelemesinde; karaci er konturlar nda minimal lobulasyon, parankim ekosunda diffüz art fl, parankimde heterojen ve kaba görünüm (sirotik karaci er) saptand. PA akci er grafisi normal s n rlarda bulundu. Boyun ultrasonografisinde artm fl deri alt ya dokusu birikimi d fl nda patoloji saptanmad. Yayg n ve belirgin kozmetik deformiteden dolay hastaya kademeli cerrahi tedavi (anterior, lateral ve posterior lipektomi) uyguland. Hemen cilt alt ndan bafllayan kapsülsüz ya l dokular tüm boyun yap lar n sararak derin servikal plana do ru ilerliyordu. Artm fl vaskülarizasyon ile birlikte diseksiyon s ras nda yayg n kanama meydana getiriyordu. Boyun damar sinir paketi, tükürük bezleri tutuluydu. Boyunda damar sinir k l - f aç larak vena jugularis interna ve n. vagus tan s yr ld (Resim 2). Derin servikal faysa ve a z taban na do ru diseke edilerek ç kar ld. Ç kar lan dokunun (Resim 3) histopatolojik incelemesi olgun tipte ya ve ba dokusu içeren fibrolipom olarak de erlendirildi (Resim 4). Hasta postoperatif dönemde iyi durumdayd ve cerrahi sonuçtan memnundu (Resim 5). Tart flma Multipl simetrik lipomatozisin kesin etyopatogenezi bilinmiyor. Lipolizin duraklat ld, katekolaminlerle tetiklenen bir lipid metabolizmas bozuklu u oldu u düflünülüyor. Bu bulgular Kodish ve Alsevar taraf ndan da desteklenmifltir. Bunlar taraf ndan normal lipolitik hormon seviyelerine karfl n, fizyolojik uyaranlarla ya do- Resim 2. Bölgenin diseksiyon sonras görünümü. 50 Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 43, Say / Number 1, 2005

4 Multipl Simetrik Lipomatozis Resim 3. Makroskobik görünüm. Resim 4. Fibrolipomun mikroskobik görünümü (HE x100). Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 43, Say / Number 1,

5 Banitahmaseb A ve ark. Resim 5. Boyun sol taraf ve ensenin postoperatif 1. y l görünümü. kusundan sal nan serbest ya asitlerinin inhibisyonu çeflitli uyaran ve yükleme testleriyle (serum GH, kortizol, glukagon, insülin ve serbest ya asiti seviyeleri) gösterilmifltir. Kodish, bunun hastal kl ya dokusunun fonksiyonel denervasyonuna iflaret etti ini öne sürmüfltür. 7,8 Daha yeni olan araflt rmalar bir mitokondriyal lipid metabolizma bozuklu unu düflündürmektedir. 6,9,10 Multipl simetrik lipomatosiz herediter bir hastal k de ildir; ancak ailesel olgularda görülmüfltür. Ailesel ve sporadik multipl simetrik lipomatozis olgular nda A8344G mitokondrial DNA mutasyonu son dönemlerde tan mlanm flt r. 6 Multipl simetrik lipomatosize hipofiz-hipotalamik sistem lezyonlar, nöroendokrin hastal klar, pankreas hastal klar, hiperürisemi, nöropati gibi hastal klar efllik edebilmektedir. Kronik alkolizme sekonder karaci er lezyonlar olgular n %60-90 nda görülür. Ayr ca olgular n ço u da diabetes mellitusla beraberlik gösterir. 3,7 Düzenli alkol kullanmayan HIV-1 hastalar nda indinavir ya da lamivudine gibi proteaz inhibitörü ile yap lan tedavi sonras birkaç ay sonra multipl simetrik lipomatozis geliflti i bildirilmifltir. Proteaz inhibitörlerinin fleker ve lipid metabolizmas n etkiledi i bilinmektedir Hastal n çok karakteristik bir klinik tablosu vard r. Laboratuvar testlerinde genellikle de ifliklik saptanmaz, ancak kronik alkol kullan m na ba l geliflen karaci er hastal sonucu karaci er fonksiyon testleri etkilenebilir. Bu durumun hastal n prognozunda ve tedavisinde önemli rolü vard r. Multipl simetrik lipomatozisli hastalar n serum lipid analizlerinin yap ld bir seride apoprotein A1, serum HDL kolesterol fraksiyonlar n n yükseldi i gösterilmifltir. Bu durum hastal n bir primer hiperalfalipoproteineminin alt tipi oldu unu destekler. Ancak bu hastalar n ço unda afl r alkol kullan m n n olmas yan lt c bir durumdur. 3 Kitleler y llar boyu de- iflmeden kalabilir. Baz olgularda çok h zl büyüme gösterir. Nadiren spontan regresyona u rar. Ancak kilo vermek için uygulanan diyetler ile bu kitlelerin boyutunda gerileme olmaz. 7 Tan anamnez, fizik muayene, utrasonografi, bilgisayarl tomografi, MR görüntüleme, ince i ne aspirasyon sitolojisi ve/veya eksizyonel biyopsiyle konur. Kapsülsüz ya l dokulardan oluflan progresif noduler lipomatozis ve multipl herediter lipoma MSL den ay rt edilmelidir. Kahverengi ya dokusundan kaynaklanan lokalize kapsüllü ya tümörleri (hibernoma) gibi nadir görülen lipomlar ay r c tan da düflünülmelidir. 15 Genel obezite ve lokalize multipl lipomlardan ay rd edilmesi gerekir. Benign ya da multipl simetrik lipomatozis terimi Launois-Bensaude ya da Madelung gibi hastal klar; kad n tip bölgesel obezite hastal klar ndan olan 52 Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 43, Say / Number 1, 2005

6 Multipl Simetrik Lipomatozis lipödem, Allen ve Hines in tan mlad alt ekstremitenin a r l lipödem sendromu ve ayr ca lipomatozis dolorosa (Dercum) gibi hastal klar kapsar. 3 Hastal k oluflturdu u kozmetik deformite flekline göre de adland r l r. Parotis bölgesinde "hamster yana- ", servikal bölgede "at boyunlu u", posterior boyunda "bufalo hörgücü" isimlerini al r. 16 leri evrelerde boyun kitleleri üst solunum ve sindirim kanallar na bas yaparak dispne, disfaji ve disfoniye neden olabilir. 3,15,17 Larinks semptomlar sadece kitlenin bas etkisiyle de il ayr ca rekürren laringeal sinirin infiltrasyonuna ba l olarak da oluflabilmektedir. 17 Litaratürde dil tutulumu olan bir olgu bildirilmifltir. 18 Ayr ca bu hastalarda bafl boyun malignitelerine de rastlanabilmektedir. Bafl boyunda yayg n kapsülsüz kitleler erken teflhis ve küratif cerrahi tedavide zorluklara neden olabilmektedir. 19 Bu hastalardaki artm fl bafl boyun malignitesinin olas mekanizmas yo un alkol ve sigara kullan m na ba lanm flt r. 3,17 Buna karfl n kapsülsüz lipomlar n malign dejenerasyonuna çok nadir rastlan r. 17 Multipl simetrik lipamatoziste yüz, kollar n alt k sm, eller, bacaklar ve ayakta birikim görülmez. Normalden farkl olarak kapsülsüz ya l dokular derindeki yap lar çevreler ve nüfuz eder. Bu da total eksizyonu zorlaflt r r. 3 Nörolojik tutulum s k olmas na karfl n bizim olguda herhangi bir nörölojik defisit yoktu. Ço u olguda periferik nöropati bildirilmifltir. Literatürde bir olguda simetrik lipomlar n oluflmas ndan 6 ay önce periferik nöropati geliflti i bildirilmifltir. 20 Ço unlukla aksonal nöropati görülür. Alkolik olgulardaki nörofizyolojik bulgular n periferik sinirlerde aksonal dejenarasyonu kabul eden görüflü destekleyici nitelikte olmas na karfl n, alkolün indükledi i bir nöropati olabilece i de düflünülmektedir. Multipl simetrik lipomatozisteki nöropati insidans alkol kullan m yla do rudan iliflkili bulunmam flt r. Alkol kullanmayan MSL hastalar nda da nöropati görülebilir. Nadiren santral sinir sistemi tutulabilir. 3,21 Klopstock ve ark. elektrofizyolojik ya da klinik olarak santral sinir sistemi disfonksiyonunu MSL li hastalar n %53 ünde göstermifltir. 10 Biyokimyasal çal flmalar MSL deki nörolojik patolojinin zemininde mitokondriyal disfonksiyon olabilece ini düflündürmektedir. Otonom sinir sistemi tutulumu bulgular yemek yerken terleme, ayak bileklerinde terleme, impotans ve dinlenme s ras nda taflikardidir. 3 Öncelikli tedavi yöntemi cerrahi eksizyondur. Hastal n yayg nl k durumu ve oluflturdu u semptomlara göre cerrahi eksizyon uygulanabilir. Hastalar cerrahi sonras nüks konusunda bilgilendirilmelidir. Alkol al flkanl n n b rak lmas hastal n progresyonunu engeller ancak regresyona neden olmaz. 3 Bu cerrahi tedavi lipektomi, liposuction ya da ikisinin kombinasyonu fleklinde uygulanabilir. Liposuctionun sa lad avantajlar kapal teknikle ve lokal anestezi alt nda uygulanabilir olmas ve küçük bir insizyon ile büyük miktarda ya dokusunun ç kar labilmesidir. Liposuction MSL de ilk tedavi seçene i de ildir. Sadece seçilmifl olgularda palyatif tedavi olarak kullan labilir. 6,22 Klinik de erlendirmede beraberindeki di er dahili hastal klar nedeniyle genel anestezi alamayan hastalarda bafl boyun bölgesinde hayati organlar zedeleme riskini azaltmak için lokal anestezi alt nda ve USG eflli inde liposuction uygulanabilir. 23 Enoksaparinin intralezyoner enjeksiyonu noninvaziv bir tedavi olarak denenmifltir. Multipl simetrik lipomatosizli bir olguda tromboz profilaksisi için düflük molekül a rl kl enoxaparin kullan lm fl, kaza eseri doku içine kaçan enokasparinin lokal olarak lipomu regrese etti i gözlemlenmifltir. 24 Literatürdeki di er olgularla karfl laflt rd m zda bu olguda dikkatimizi çeken, kitlelerin bafllang ç lokalizasyonu gluteal ve uyluk bölgesi olmas d r. Ayr ca bu bölgelerdeki ya birikimleri, s n fland rmalardan farkl olarak tüm vücutta özellikle de alt ekstremitelerde yo unlaflmaktayd. Böylece olgumuz s n flamadaki tiplerin hepsini kaps yordu. Ancak hastaya kozmetik olarak rahats zl k veren alan n bafl boyun bölgesi olmas ndan dolay operasyon bu alanlara uyguland. Kaynaklar 1. Kohan D, Miller PJ, Rothstein SG, Kaufman D. Madelung s disease: case reports and literature review. Otolaryngol Head Neck Surg 1993; 108: Harsch IA, Michaeli P, Hahn EG, Ficker JH, Konturek PC. Launois- Bensaude syndrome in a female with type 2 diabetes. Med Sci Monit 2003; 9: CS Lee HW, Kim TH, Cho JW, Ryu BY, Kim HK, Choi CS. Multiple symmetric lipomatosis: Korean experience. Dermatol Surg 2003; 29: Kratz C, Lenard HG, Ruzicka T,Gartner J. Multiple symmetric lipomatosis: an unusual cause of childhood obesity and mental retardation. Eur J Paediatr Neurol 2000; 4: Braun-Falco O, Plewig G, Wolff H.H, Burgdorf WHC. Dermatology. 4. ed. Berlin: Springer-Verlag; p Iglesias L, Perez-Llantada E, Saro G, Pine M, Hernandez JL. Benign symmetric lipomatosis (Madelung s disease). Eur J Int Med 2000; 11: Ujpal M, Nemeth ZS, Reichwein A, Szabo GY. Long-term results following surgical treatment of benign symmetric lipomatosis (BSL). Int J Oral Maxillofac Surg 2001; 30: Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 43, Say / Number 1,

7 Banitahmaseb A ve ark. 8. Enzi G, Angelini C, Negrin P, Armani M, Pierobon S, Fedele D. Sensory, motor, and autonomic neuropathy in patients with multiple symmetric lipomatosis. Medicine (Baltimore) 1985; 64: Berkovic SF, Andermann F, Shoubridge EA, et al. Mitochondrial dysfunction in multiple symmetrical lipomatosis. Ann Neurol 1991; 29: Klopstock T, Naumann M, Schalke B, et al. Multiple symmetric lipomatosis: abnormalities in complex IV and multiple deletions in mitochondrial DNA. Neurology 1994; 44: Fischer T, Schworer H, Ramadori G. Benigne symmetrische Lipomatose bei antiretroviraler Therapie. Dtsch Med Wochenschr 1998; 123: Grunfeld C, Pang M, Doerrler W, Shigenaga JK, Jensen P, Feingold KR. Lipids, lipoproteins, trygliceride clearance and cytokines in human immunodeficiency virus infection and the acquired immunodeficiency syndrome. J Clin Endocrin Metab 1992; 74: Hengel RL, Watts NB, Lennox JL. Benign symmetric lipomatosis associated with protease inhibitors. Lancet 1997; 350: Bornhövd E, Sakrauski AK, Brühl H, Walli R, Plewig G, Rocken M. Multiple circumscribed subcutaneous lipomas associated with use of human immunodeficiency virus protease inhibitors? Br J Dermatol 2000; 143: Morinaka S, Sato T, Miyosi H, Iwashita K. A case of multiple symmetrical lipomatosis (Madelung s disease). Auris Nasus Larynx 1999; 26: Josephson GD, Sclafani AP, Stern J. Benign symmetric lipomatosis (Madelung s disease). Otolaryngol Head Neck Surg 1996; 115: Chan ES, Ahuja AT, King AD, Lau WY. Head and neck cancers associated with Madelung s disease. Ann Surg Oncol 1999; 6: Vargas-Diez E, Dauden E, Jones-Caballero M, Garcia-Diez A. Madelung s disease involving the tongue. J Am Acad Dermatol 2000; 42: Guastella C, Borsi C, Gibelli S, Della Berta LG. Madelung s lipomatosis associated with head and neck malignant neoplasia: a study of 2 cases. Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 126: Saiz Hervas E, Martin Llorens M, Lopez Alvarez J. Peripheral neuropathy as the first manifestation of Madelung s disease. Br J Dermatol 2000; 143: Pollock M, Nicholson GI, Nukada H, Cameron S, Frankish P. Neuropathy in multiple symmetric lipomatosis. Madelung's disease. Brain 1988; 111: Martinez-Escribano JA, Gonzalez R, Quecedo E, Febrer I. Efficacy of lipectomy and liposuction in the treatment of multiple symmetric lipomatosis. Int J Dermatol 1999; 38: Faga A, Valdatta LA, Thione A, Buoro M. Ultrasound assisted liposuction for the palliative treatment of Madelung s disease: a case report. Aesthetic Plast Surg 2001; 25: Fischer M, Wohlrab J, Taube KM, Marsch WC. Intralesional injection of enoxaparin in benign symmetrical lipomatosis: an alternative to surgery? Br J Dermatol 2001; 144: letiflim Adresi: Dr. Amin Banitahmaseb stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi KBB Anabilim Dal Kocamustafapafla STANBUL Tel: (0212) / e-posta: 54 Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 43, Say / Number 1, 2005

Auriküler eozinofilik anjiolenfoid hiperplazi

Auriküler eozinofilik anjiolenfoid hiperplazi TKBBV 2009 Gelifl tarihi / Received: fiubat / February 22, 2007 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Nisan / April 24, 2008 Online yay n tarihi / Published online: Aral k / December 20,

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

Karaci erin Primer Habis Tümörleri

Karaci erin Primer Habis Tümörleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 159-182 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu

Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu Olgu Sunumu / Case Report 119 Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu Suprascapular Nerve Neuropathy: A Case Report Cengiz BAHADIR, Sena TOPATAN, Asl han TARAKTAfi, Kenan AKGÜN* Haydarpafla Numune

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi?

Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi? OLGU SUNUMU/CASE REPORT Akad Geriatri 2013; 5: 85-90 Gelifl Tarihi/Received: 05/11/2012 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 27/11/2012 Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser

Detaylı

Metabolik sendromda hipogonadizm

Metabolik sendromda hipogonadizm Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Metabolik sendromda hipogonadizm Doç. Dr. Ali Atan, Dr. Y lmaz Aslan Sa l k Bakanl, Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, 3. Üroloji Klini i Metabolik sendrom (MS)

Detaylı

Alt Ekstremitelerde Tuzak Nöropatiler

Alt Ekstremitelerde Tuzak Nöropatiler 30 E itim / Education Entrapment Neuropathies of the Lower Extremities Reyhan ÇEL KER Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Özet Tuzak nöropatiler

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PB 1 EVL L K fiekl N N EfiLER N C NSEL FONKS YONLARI ÜZER NDEK ETK S PB 2 FARKLI DO UM KONTROL YÖNTEMLER N N C NSEL FONKS YON ÜZER NE ETK LER

Detaylı

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon 78 Olgu Sunumu / Case Report Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon Atlantoaxial Subluxation in Three Cases brahim TEKEO LU, S. Sevgi DEM R, Selcen fienol Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel

Detaylı

Antikoagülan tedaviye ba l spontan retro- ve parafaringeal hematom: Olgu sunumu

Antikoagülan tedaviye ba l spontan retro- ve parafaringeal hematom: Olgu sunumu TKBBV 2009 Gelifl tarihi / Received: Mart / March 30, 2008 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Kas m / November 5, 2008 Online yay n tarihi / Published online: Ocak / January 21, 2009

Detaylı

Paraneoplastik Kas ve Nöromusküler Kavflak Hastal klar

Paraneoplastik Kas ve Nöromusküler Kavflak Hastal klar Paraneoplastik Kas ve Nöromusküler Kavflak Hastal klar Filiz Koç*, Deniz Yerdelen** * Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal, Adana ** Uzm. Dr., Baflkent Üniversitesi T p

Detaylı

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Ekin ERTEM, Sercan ULUSOY,

Detaylı

Nazofarinks Kanserli Hastalarda Radyoterapi Sonras Kulak Burun Bo az Morbiditesi

Nazofarinks Kanserli Hastalarda Radyoterapi Sonras Kulak Burun Bo az Morbiditesi TV 001 abul tarihi / ccepted: as m / November, 000 Türk Otolarengoloji Turkish rchives of Otolaryngology rflivi Nazofarinks anserli Hastalarda Radyoterapi Sonras ulak urun o az Morbiditesi F. Öktem, Ö.

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis

Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis OLGU SUNUMU Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis Erdo an Çetinkaya 1, Akif Turna 1, Atayla Genço lu 1, Nur Ürer 1, Sedat Alt n 1, Mehmet Ali Bedirhan 1, Dilek Y lmazbayhan 2 1 Yedikule Gö üs Hastal

Detaylı

Benign vokal kord lezyonlar ve güncel tedavi

Benign vokal kord lezyonlar ve güncel tedavi Derleme / Review J Med Updates 2012;2(2):76-80 doi:10.2399/jmu.2012002006 Benign vokal kord lezyonlar ve güncel tedavi Benign vocal cord lesions and treatment update Bengü Çobano lu 1, smail Koçak 2 1

Detaylı

Endoscopic ultrasound for the evaluation of cystic neoplasia of the pancreas

Endoscopic ultrasound for the evaluation of cystic neoplasia of the pancreas Derleme 2011; 19(1): 37-42 Pankreas n kistik neoplazilerinde endoskopik ultrasonografi Endoscopic ultrasound for the evaluation of cystic neoplasia of the pancreas Mehmet BEKTAfi Ankara Üniversitesi T

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar E itim / Education B23 Komplikasyonlar Upper Extremity Complications After Stroke Kaan UZUNCA Trakya Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Edirne, Türkiye Özet Summary

Detaylı

Benign Vokal Kord Lezyonlar nda Videolaringostroboskopinin De eri *

Benign Vokal Kord Lezyonlar nda Videolaringostroboskopinin De eri * Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi TKBBV 2001 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: fiubat / February 22, 2001 Benign Vokal Kord Lezyonlar nda Videolaringostroboskopinin

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Olgu Sunumu Case Report 165 Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Hereditary thrombophilia as stroke aetiology in children: three case report Özet Canan Kocaman, Yüksel

Detaylı

Yenido an Brakial Pleksus Palsisi Neonatal Brachial Plexus Palsy

Yenido an Brakial Pleksus Palsisi Neonatal Brachial Plexus Palsy 174 E itim / Education Neonatal Brachial Plexus Palsy Nilay fiah N, Semih AKI, Lütfiye MÜSLÜMANO LU stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

TKBBV E itsel Kurs Özetleri

TKBBV E itsel Kurs Özetleri Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Bafl Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 May s 2005, Antalya TKBBV E itsel Kurs Özetleri Abstracts of the

Detaylı

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PP - 0 VULVAR ENDOMETR OMA VOLKAN TURAN, METE ERGENOGLU, ÖZGÜR YEN EL, GÜLRUH EM RO LU, MURAT ULUKUfi, OSMAN ZEK OGLU, EGE ÜN VERS TES KADIN

Detaylı

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Orijinal Araflt rma Original Investigation 279 Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Seven years of experience

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇA I GERM HÜCREL TÜMÖRLER

ÇOCUKLUK ÇA I GERM HÜCREL TÜMÖRLER ÇOCUKLUK ÇA I GERM HÜCREL TÜMÖRLER N LGÜN YARIfi* EP DEM YOLOJ - ET YOLOJ -GENET K Germ hücreli tümörler (GHT) çocukluk ça tümörlerinin %2-3 ünü oluflturmaktad r. En s k üç yafl alt ve 12 yafl üstünde

Detaylı