2 Nisan 2015 Perşembe Salon 5 Salon 6 Salon 9 Salon 10 Salon 14 Salon 12 GÖĞÜS CERRAHİSİ SÖZEL SUNUM SS10 - SS18 TÜBERKÜLOZ SÖZEL SUNUM SS45 - SS49

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 Nisan 2015 Perşembe Salon 5 Salon 6 Salon 9 Salon 10 Salon 14 Salon 12 GÖĞÜS CERRAHİSİ SÖZEL SUNUM SS10 - SS18 TÜBERKÜLOZ SÖZEL SUNUM SS45 - SS49"

Transkript

1 2 Nisan 2015 Perşembe Salon 5 Salon 6 Salon 9 Salon 10 Salon 14 Salon 12 08:30-10:00 TANI YÖNTEMLERİ SÖZEL SUNUM SS1- SS9 GÖĞÜS CERRAHİSİ SÖZEL SUNUM SS10 - SS18 KOAH-1 SÖZEL SUNUM SS19 - SS25 ÇEVRESEL VE MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI SÖZEL SUNUM SS26 - SS31 13:30-15:00 SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARI SÖZEL SUNUM SS32 - SS39 KLİNİK SORUNLAR (DİFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI-1 SÖZEL SUNUM SS40 - SS44 TÜBERKÜLOZ SÖZEL SUNUM SS45 - SS49 UYKU BOZUKLUKLARI- 1 SÖZEL SUNUM SS50 - SS55 AKCİĞER NAKLİ SÖZEL SUNUM SS56 - SS59 1- Tanı Yöntemleri Sözel Sunum Oturumu 2 Nisan :30 10:00 Salon 6 SS SS SS SS SS SS SS SS SS Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi Importance of High Speed Videomicroscopy in Primary Ciliary Dyskinesia Patients EBUS ile saptanan granülomatöz lenfadenitin altta yatan nedenleri The underlying causes of granulomatous lymphadenitis detected by EBUS-TBNA Pulmoner nodül ile takip edilen hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi Retrospective evaluation of the patients with pulmonary nodule Hematolojik maligniteli olgularda bronkoalveolar lavajın tanısal değerliği Diagnostic yield of bronchoalveolar lavage in hematological malignancies Eksudatif Plevral Effüzyonların Yönetiminde Medikal Torakoskopinin Rolü ve Güvenliği Role And Safety of Medical Thoracoscopy in Manegement of Exudative Pleural Effusion Plörezili Hastalarda Plevral Sıvı ve Serum D-Dimer Düzeylerinin Tanısal Değeri The Diagnostic Value of Pleural Fluid and Serum D-Dimer Levels in Patients with Pleural Effusion Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Etyolojik Tanı Konulamayan Plevral Efüzyon Olguları Undiagnosed Pleural Effusion Cases although Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonu Nedeni ile Araştırılan ve Nedeni Aydınlatılamayan Çocuklarda Fleksibl Bronkoskopi (FB) ve Bronkoalveolar Lavaj (BAL) İncelemesinin Değeri Importance of Flexible Bronchoscopy (FB) and Bronchoalveolar Lavage (BAL) in Explaining the Etiology of Unsolved Recurrent Respiratory Tract Infections Plevral kolesterol düzeyi transüda-eksüda ayırımında light kriterleri kadar etkindir Pleural cholesterol level is effective as criteria light criteria in discriminating transudative and exudative

2 2- Göğüs Cerrahisi Sözel Sunum Oturumu 2 Nisan :30 10:00 Salon 9 SS SS SS SS SS SS SS SS SS Tipik Ve Atipik Bronkopulmoner Karsinoidli Hastaların Uzun Dönem Sonuçları: 135 Hastalık 20 Yıllık Deneyim Long Term Results Of Patıents Wıth Typıcal And Atypıcal Bronchopulmonary Carcinoid: 20 Year Experıence 135 Patıents Senkron Beyin Metastazı Olan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Cerrahi Tedavi Senkron Beyin Metastazı Olan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Cerrahi Tedavi Hiperhidrozis Operasyonlarında Sempatektomi ve Sempatikotomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması Comparison of sympathectomy and sympathicotomy methods for hyperhidrosis operations Bir Tedavi Yöntemi Olarak Video Yardımlı Torakoskopik Lobektomi: 34 Olgu ile 2 Yıllık Deneyim Video-Assisted Thoracoscopic Lobectomy As a Treatment Modality: 2 Years Initial Experience With 34 Cases Ampiyem tedavisinde VATS ve intraplevral fibrinolitik uygulamasının karşılaştırması Comparison of VATS and intrapleural fibrinolytic therapy in the teratment of empyema Vücut Üst Yarısındaki Hiperhidrozis İçin Yapılan Torakal Sempatik Zincir Operasyonlarının Ayak Hiperhidrozisine Etkisi The Effect of Thoracic Sympathic Chain Operations Performed For Upper Body Hyperhidrosis on Palmar Hyperhidrosis Poland Sendromu ve Dekstrokardi Arasındaki İlişki The Relationship Between Poland's Syndrome and Dextrocardia Primer Akciğer Kanseri Cerrahisinde Neden Torakotomi? Why Thoracotomy in The Surgical Treatment of Primary Lung Tumor? Akciğerin Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomunda Cerrahi Yönetim Surgical Management of Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Lung

3 3- KOAH-1 Sözlü Sunum Oturumu 2 Nisan :30 10:00 Salon 10 SS SS SS SS SS SS SS KOAH'lı Hastalarda Hasta Eğitiminin Hastalık Bilgi Düzeyi ve Hastalık Üzerine Etkisi The Effect of Patient Education on Knowledge About Disease and Disease Control in COPD Patients KOAH da Yeni Evreleme Sistemi İle Birlikte İnhaler Tedavi Kullanımında Meydana Gelen Değişiklikler Changes in Inhalation Therapy After Combined Assessment of COPD Kronik obstrüktif akciğer hastalığında kognitif disfonksiyon ve ilişkili faktörler Cognitive impairment and relevant factors in patients with chronic obstructive lung diasease Yaşlı KOAH ve astım hastalarında inhalasyon tedavi başarısını etkileyen durumlar The parameters that may affect inhalation therapy success in elderly COPD and asthma patients Yeni GOLD Birleşik Değerlendirmesine Göre KOAH lı Olguların Egzersiz Kapasitesi, Yaşam Kalitesi ve Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesi Evaluation of exercise capacity, quality of life and body composition in patients with COPD according to the new GOLD Classification Kronik obstrüktif akciğer hastalarında farklı GOLD evrelerine göre yaşam kalitesi ve BODE indeksi Qualıty of lıfe and BODE ındex accordıng to dıfferent GOLD stages ın COPD patıents KOAH lı Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonları ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Arasındaki İlişki Relationship between Upper Extremity Functions and Daily Living Activities in COPD Patients

4 4- Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Sözel Sunum Oturumu 2 Nisan :30 10:00 Salon 14 SS SS SS SS SS SS Astımlı hastalarda meslek dağılımı ve işyeri-semptom ilişkisi: çok merkezli, ulusal, anket tabanlı bir çalışma Work related symptoms of adult patients with asthma: a multicenter, national, questionnaire based study Hatay İli Yayladağı İlçesi Ve Çevresinde Asbest Maruziyetinin Değerlendirilmesi Assesment of Asbestos Exposure in Yayladağı Town and Its Villages Türkiye de KOAH, Astım ve Allerjik Rinit prevalansını etkileyen işyeri maruziyetleri (WORK-CAT Çalışması) Workplace Exposures as Risk Factors For COPD, Asthma and Allergic Rhinitis in Turkey (WORK-CAT STudy) Şanlıurfa da Davulcularda ve Zurna Çalgıcılarında Obstruktif Uyku Apne Sendromu Sıklığı Prevalence of Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Drummers and Clarion Musicians in Şanlıurfa Benzin istasyonu çalışanlarında solunum fonksiyonları, karbonmonoksit ve oksidatif stres düzeyleri Pulmonary function tests, exhaled carbonmonoxide and blood oxidative stress levels of the petrol station workers Demografik, Klinik ve Radyolojik Bulgular Eşliğinde Kaynakçı Akciğeri Welder s Lung with Demographic, Clinical and Radiological Findings

5 5- Solunum Sistemi İnfeksiyonları Sözel Sunum Oturumu 2 Nisan :30 15:00 Salon 5 SS SS SS SS SS SS SS SS Toplumda Gelişen Pnömoninin Tedavisinde Ampisilin-sulbaktam/makrolid Kombinasyonu ile Tek Başına Florokinolon Tedavilerinin Karşılaştırılması Comparison Of Ampicillin-sulbactam/macrolide Dual Therapy Versus Fluoroquinolone Monotherapy In Hospitalized Patients With Community-acquired Pneumonia Anti-tümör Nekrozis Faktör Alfa Tedavisi Kullanılan Hastalarda Pulmoner Enfeksiyonlar Pulmonary Infections in Patients Receiving Treatment of Tumor Necrosis Factor Alpha Antagonists Dr. Google Grip Aşısı Hakkında Ne Söylüyor? What is Dr. Google Saying About İnfluenza Vaccination? Sağlık Bakımı ile İlişkili Pnömoni Health-care Associated Pneumonia Toplum Kökenli Pnömoni Sonrası Kısa ve Uzun Dönem Mortalitede Etkili Faktörler Factors Related with Short and Long Term Mortality in Community-Acquired Pneumonia Yaşlı hastalarda toplumda gelişen pnömoninin klinik analizi Clinical analysis of community acquired pneumonia in the elderly Yaşlı Hastalarda Hospitalizasyon Gerektiren Toplum Kökenli Pnömoni: Klinik Özellikler, Prognostik Faktörler ve Tedavi Community-Acquired Pneumonia Requiring Hospitalization in Elderly Patients: Clinical Features, Prognostic Factors and Treatment Hospitalize Edilmiş Pnömoni Hastalarında İnhaler Steroid Kullanımının Tedavi Yanıtına Etkisi: Türk Toraks Derneği Pnömoni Veri Tabanı Effect of Inhaled Steroid Therapy on Treatment Response in Hosptalized Pneumonia Patients: Results From Turkish Thoracic Society Data Base

6 6- Klinik Sorunlar (Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları)-1 Sözel Sunum Oturumu 2 Nisan :30 15:00 Salon 6 SS SS SS SS SS Pulmoner sarkoidozda nötrofil/lenfosit oranının radyolojik ağırlık ile ilişkisi Relation of neutrophil/ lymphocyte ratiowith radiological extent in pulmonarysarcoidosis Stabil evre I ve II sarkoidoz hastalarında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı Obstructive sleep apnea syndrome frequency in stable stage I and II sarcoidosis patients Sarkoidozlu hastalarda PET/BT bulguları PET/CT findings in sarcoidosis patients Nötrofil lenfosit oran değeri Sarkoidozda nasıldır? How is neutrophil/ lymphocyte rate at sarcoidosis? Kliniğimizde sarkoidoz tanısıyla takip edilen olgularımızın klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri Clinical, radiological and laboratory features of the patients with a diagnosis of sarcoidosis in our clinic

7 7- Tüberküloz Sözel Sunum Oturumu 2 Nisan :30 15:00 Salon 9 SS SS SS SS SS Anti Tümör Nekrozis Faktör Alfa (TNF-α) Tedavisinde Izoniazid Kemoprofilaksisinin Etkinliği The Effectiveness of Izoniazid Chemoprophlaxis in Anti TNF-Alpha Therapy Çocukluk Çağı Tüberkülozunda Monosit Alt Grupları ve Aktivasyon Belirteci olarak CD163 Düzeyleri Monocyte Subsets and CD163 Levels As An Activation Marker In Children With Pulmonary Tuberculosis Karaciğer Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Aktif Tüberküloz Gelişme Sıklığı Ve Tüberküloz Gelişen Hastaların Değerlendirilmesi Actıve Tuberculosıs Prevalence And Characterıstıcs Of Tuberculosıs Patıents In Lıver Transplant Patıents Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Florokinolon İlaç Kullanımı İle Florokinolon Direnç İlişkisi The Relationship With Fluoroquinolone Drug Exposure and Fluoroquinolone Resistance in Patients With Active Pulmonary Tuberculosis Anti TNF-Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Latent Tüberküloz Sıklığı Anti-TNF-Alpha Therapy in Patients with Latent Tuberculosis Incidence

8 8- Uyku Bozuklukları-1 Sözel Sunum Oturumu 2 Nisan :30 15:00 Salon 10 SS SS SS SS SS SS Otobüs Sürücülerinde Uykululuk ve Uyku ile İlişkili Trafik Kazaları Sleepiness and Sleep-related Traffic Accidents in Bus Drivers Absenteeism and Delay to Work due to Sleep Disorders in the Turkish Adult Population: A Questionnaire Based National Survey Obstrüktif uyku apne sendromu semptomu olmayan hafif hipoksemik kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularının overlap sendromu sıklığı açısından değerlendirilmesi Evaluation of the Frequency of Overlap Syndrome in Mild Hypoxemic Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients without Obstuctive Sleep Apnea Syndrome Symptoms Oturur Pozisyonda Uyumanın Kalp Yetmezliği Hastalarında Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Ciddiyetine Etkisi Effect of Semi-recumbent Sleep Position on Severity of Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Patients with Heart Failure Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda hipoksinin göz üzerine etkileri Effects of hypoxia on the eye in patients with obstructive sleep apnea syndrome Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Kadın ve Erkek Hastalarda Polisomnografik, Demografik ve Klinik Özellikler Açısından Farklılıklar Polysomnographic, demographic, and clinic differences between male and female obstructive sleep apnea patients

9 9- Akciğer Nakli Sözel Sunum Oturumu 2 Nisan :30 15:00 Salon 14 SS SS SS SS Akciğer Transplantasyonu İçin Yönlendirilen Hastaların Sonuçları Results of patients referred for lung transplantation Akciğer nakli yapılmış olgularda bronkoskopinin güvenliği ve etkinliği Safety and efficacy of bronchoscopy in lung transplant recipients Son Dönem Akciğer Hastalığı Olan Ve Akciğer Nakli Adaylarında Osteoporoz Evaluation of Bone Mineral Density in Lung Transplantation Candidates Wıth End Stage Lung Disease Kliniğimizde Gerçekleştirilen Akciğer Nakilleri Sonrası Primer Graft Disfonksiyonu ve Özellikleri The Features of the Patients With Primary Graft Dysfunction after Lung Transplantation

10 08:30-10:00 3 Nisan 2015 Cuma Salon 5 Salon 6 Salon 9 Salon 10 Salon 14 Salon 12 PULMONER SOLUNUM UYKU ASTIM VE ALLERJİ-1 REHABİLİTASYON VE KOAH-2 SÖZEL YETMEZLİĞİ VE BOZUKLUKLARI-2 SÖZEL SUNUM KRONİK BAKIM-1 SUNUM YOĞUN BAKIM SÖZEL SÖZEL SUNUM SS60 - SS65 SÖZEL SUNUM SS75 - SS81 SUNUM SS66 - SS74 SS82 - SS88 SS89 - SS94 13:30-15:00 AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ SÖZEL SUNUM SS95 - SS101 TÜTÜN KONTROLÜ SÖZEL SUNUMLAR SS102 - SS110 DENEYSEL ARAŞTIRMALAR SÖZEL SUNUM SS111 - SS115 ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI SÖZEL SUNUM SS116 - SS Astım ve Allerji Sözel Sunum Oturumu-1 3 Nisan :30 10:00 Salon 6 SS SS SS SS SS SS Ghrelin, Obestatin Düzeyleri ve Ghrelin/Obestatin Oranının Astım İle İlişkisi Relation of Ghrelin, Obestatin Levels and Ghrelin/Obestatin Ratio with Asthma Siteinil lökotrien (cys-lts), prostaglandin D2 (PG-D2), prostaglandin E2 (PG-E2) düzeyleri ve bunların fonksiyonel parametreler ile korelasyonu astım, KOAH ve AKOS (astım ve KOAH overlap sendromu) ayırımında belirleyici olabilir mi? Can cys-lt, PG-D2, PG-E2 levels and their correlation with pulmonary function be discriminative in asthma, COPD and ACOS? Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Erişkin Yaşta Görülen Allerjik Hastalıklar ve Astım İçin Bir Risk Faktörü mü? Is Adenoidectomy and/or Tonsillectomy a Risk Factor For Allergic Diseases and Asthma Seen in Adult Patients? Astımda kontrolün depresyon ve anksiyete ile ilişkisi The relationship between asthma control, anxiety and depression Astım hastalarında stresle başa çıkma tutumlarının astım kontrolü ile ilişkisi The relationship between asthma control and coping strategies with stress in asthma patients Yaşlılarda Astım Özyönetim Bilgi Düzeyi ve Astım Kontrolü Arasındaki İlişki Association between Asthma Self-Management Knowledge and Asthma Control in Elderly

11 11- Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım-1 Sözel Sunum Oturumu 3 Nisan :30 10:00 Salon 9 SS SS SS SS SS SS SS SS SS Kronik obstrüktif akciğer hastalarında manuel terapi ile birlikte inspiratuar kas eğitiminin etkinliği: Randomize kontrollü çalışma Efficacy of inspiratory muscle training with manual therapy in chronic obstructive pulmonary disease patients: A randomized controlled study Uzun Süreli Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalarda Kapsamlı Pulmoner Rehabilitasyon Programı Sonrası Weaning Başarısı Weaning Success After A Comprehensive Pulmonary Rehabilitation Program In Patients Receiving Long Term Mechanical Ventilation Akciğer Transplantasyonu adaylarında Preoperatif Dönemde Uygulanan Pulmoner Rehabilitasyonun Solunum Fonksiyonları, Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi The impact of preoperative pulmonary rehabilitation on lung functions, exercise capacity and quality of life in lung transplantation candidates İnterstisyel Akciğer Hastalarında Artan Hızda Mekik Yürüme Testi nin Klinik Belirleyicileri Clinical Determinants of the Incremental Shuttle Walk Test in Patients with Interstitial Lung Disease Kronik obstrüktif akciğer hastalarında manuel terapinin akut etkisi Immediate effects of manual therapy in patients with chronic obstructive pulmonary disease Akut Alevlenen İnterstisyel Akciğer Hastalarında Submaksimal Egzersiz Kapasitesine Fizyolojik Cevaplar Physiological Responses to Functional Exercise Capacity in Interstitial Lung Disease Patients with Acute Exacerbations Astımlı Hastalarda İnspiratuar Kas Eğitiminin, Solunum Kas Kuvveti, Nefes Darlığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi The Effects of Inspiratory Musle Training on Inspiratory Muscle Strength, Dyspnea and Quality of Life in Asthmatic Patients Evde Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Tedavisi Alan KOAH'lı Hastalarda Pulmoner Rehabilitasyon Etkinliği Effectiveness Of Pulmonary Rehabilitation In Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients Receiving Domiciliary NIMV Therapy Effects of self efficacy on exercise capacity, fatigue, anxiety-depression and daily living activities in patients with COPD

12 12- KOAH-2 Sözlü Sunum Oturumu 3 Nisan :30 10:00 Salon 10 SS Metabolik Sendromun KOAH'lı Hastalardaki Komorbiditeler Üzerine Etkisi The Effect of Metabolic Syndrome on Comorbidities in Patients with COPD SS COPD and CRP level SS SS SS SS SS KOAH Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Kilinik Bulgularla İlişkisi Relation Betweeen Vitamin D Levels and Clinical Properties of COPD Patients KOAH Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Anksiyete ve Depresyon ile İlişkisi Relation between Vitamin D Levels and Anxiety and Depression in COPD patients KOAH lı hastalar neden hastaneye yeniden yatırılırlar? Why COPD patiens are readmitted to hospital? ADMA düzeyi ile KOAH ağırlığı ve pulmoner hipertansiyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Relationship of ADMA levels with disease severity and pulmonary hypertension in COPD Heme Oksijenaz-1 tek nükleotid polimorfizmi ile Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına duyarlılık arasındaki ilişki The association between Heme Oxygenase-1 single nucleotide polymorphism and susceptibility to chronic obstructive lung disease

13 13- Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Sözel Sunum Oturumu 3 Nisan :30 10:00 Salon 14 SS SS SS SS SS SS SS Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni: Üç yılda neler değişti? Ventilator Associated Pneumonia in a Respiratory Intensive Care Unit: What has changed during three years period? Pnömoniye Bağlı Akut Solunum Yetmezliği Nedeniyle Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Olgularda Başarısızlığı Tahmin Etmek Mümkün mü? Is It Possıble to Predict Failure of Non-Invasive Mechanical Ventilation for Acute Respiratory Failure due to Pneumonia? Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalitenin Öngörülmesinde APACHE II Skorunun Yeri APACHE II Score as A Predictor of Mortality in A Respiratory Intensive Care Unit Uzun Süreli Oksijen Tedavisinin Etkinliği ve Hasta Uyumu Efficiency of Long Term Oxygen Therapy and Patients Compliance Mekanik Ventilasyon Uygulanan Yoğun Bakım Olgularında Barotravma Barotrauma in Mechanical Ventilation Used Patients in Intensive Care Unit Yoğun Bakım Ünitesine Akut Solunum Yetmezliği İle Başvuran KOAH hastalarında Tek Başına Kinolon Kullanımı ile Kombine Antibiyoterapinin Tedavi Sonuçları Benzer Mi? Does Single Quinolone Have Similar Outcome Than Combined Antibiotic In COPD With Acute Respiratory Failure In ICU? Obezite Hipoventilasyon Sendromu ile Yoğun Bakımda takip edilen hastalarda hematolojik parametrelerin yoğun bakım yatış süresine etkisi The effect of hematological parameters on duration of intensive care unit stay in obesity hypoventilation syndrome

14 14- Uyku Bozuklukarı-2 Sözel Sunum Oturumu 3 Nisan :30 10:00 Salon 12 SS Copeptin: A New Predictor for Severe Obstructive Sleep Apnea SS SS SS SS SS Obezite hipoventilasyon sendromlu hastalarda BPAP tedavisinin bazal metabolizma hızı üzerine etkisi The effect of BPAP therapy on basal metabolism rate in patients with obesity hypoventilation syndrome Ghrelin, Obestatin Düzeyleri ve Ghrelin/Obestatin Oranının Uyku Kalitesi ile İlişkisi Relation of Ghrelin, Obestatin Levels and Ghrelin/Obestatin Ratio with Sleep Quality Uyku Apne Sendromu Olan Kalp Yetmezliği Hastalarında Kardiyovaskuler Hasar Biyobelirteçlerinin (CRP, ADİPONEKTİN, H-FABP, HMGB1, NT-PROBNP) NIMV Tedavisine Yanıtlarının Değerlendirilmesi Evaluation Of Inflammatory Biomarkers (CRP, ADIPONECTIN, HFABP, HMGB1, NT- PROBNP) After NIMV Therapy In Patients With Obstructive Sleep Apnea And Heart Failure Obstruktif uyku apnede serum adipokin düzeyleri Serum levels of adipokines in obstructive sleep apnea Obstrüktif uyku apne sendromu tanılı hastalarda; trombosit sayısı, ortalama trombosit hacmi, hematokrit değerleri ve hastalığın ağırlığı ile ilişkisi Mean platelet volume, platelet count, hematocrit values in patients with obstructive sleep apnea syndrome and it's relationship with cardiovascular diseases

15 15- Akciğer ve Plevra Maligniteleri Sözel Sunum Oturumu 3 Nisan :30 15:00 Salon 6 SS SS SS SS SS SS SS Soliter Pulmoner Nodülün Benign/Malign Ayrımında En İyi SUV max. Değerin Belirlenmesi Determine the best discriminative threshold of SUVmax for malign/benign etiology of solitary pulmonary nodules Akciğer Kanseri Evrelemesinde Kullanılan PET-BT'de Tespit Edilen Akciğer Dışı FDG Tutulumunun Tanı Sürecine ve Tedaviye Kadar Geçen Zamana Olan Etkisi: Retrospektif Analiz Effect of Incidental FDG Findings at Extrapulmonary Locations on Duration of Diagnosis and Time to Treatment in Patients Staged for Lung Cancer: Retrospective Analysis Multidisipliner Toraks Konseyinde Değerlendirilen Pulmoner Nodüllerin Izlem Sonuçlari, Malignite Oranları Ve Malignite Belirleyicileri Follow -up Results, Malignancy Rates and Malignancy Determinants of the Pulmonary Nodules That Evaluated in Multidisciplinary Thoracic Oncology Tumour Board Malign mezotelyomada nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranı prognostik gösterge olarak güvenilir parametreler mi? Malignant mesothelioma, are neutrophil/lymphocyte ratio and platelet/lymphocyte ratio prognostic indicator parameters as reliable? 2013 yılında teşhis konulmuş akciğer kanserli hastalarımızın sürvilerini cerrahi tedavi etkilemiş mi? Does surgery treatment affect the survival of lung cancer patients diagnosed in 2013? Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Epitelyan Büyüme Faktörü Reseptörü (EGFR) Geni Varyasyonlarının ve Serum EGFR Düzeylerinin Sağkalıma Etkisi The Effect of Epithelial Growth Factor Receptor (EGFR) mutations and Serum EGFR Levels on Survival of Patients with Non-Small Cell Lung Cancer Akciğer Kanseri Tanısında Serum Platelet, MPV, PCT ve PDW Değerleri, Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranları Serum Platelet, MPV, PCT and PDW Values, Neutrophil to Lymphocyte and Platelet to Lymphocyte Ratios in Lung Cancer Diagnosis

16 16- Tütün Kontrolü Sözel Sunum Oturumu 3 Nisan :30 15:00 Salon 9 SS SS SS SS SS SS SS SS SS Elektronik Sigara Tütün Endüstrisi İcadı mı? Is electronic-cigarette a tobacco industry discovery? 2014 yılında yazılı basında sigara bağımlılık tedavisi konusunda yer alan haberlerinin değerlendirmesi Evaluation of smoking cessation related press coverage in 2014 Hangi tür işletmeler kapalı alanda sigara yasağını ihlal ediyor? What makes hospitality premises prone to smoke-free violation? Tütün denetim ekiplerinin engelleri ve çözüm önerileri Impediments in tobacco inspections and solutions Effects of Smokeless Tobacco Maras Powder Use on Markers of Endothelial Dysfunction Sigarayı Bırakmak: Twitter Hesaplarının Analizi Smoking Cessation: Analysing of Twitter Accounts Sigara Bırakmak için Kullanılan Akıllı Telefon Uygulamaları İşlevsel midir? Are Smartphone Apps Functional Using for Smoking Cessation? Hemşirelerde Sigara İçme Davranışları Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Determining of Factors Affecting of Smoking Behaviour for Nurses Sigara İçen Bireylerde Uyku Kalitesi, Vücut Kitle İndeksi Ve Postür Analizinin İncelenmesi Sleep Quality, Body Mass Index and Posture Analyze Assessment In Smokers

17 17- Deneysel Araştırmalar Sözel Sunum Oturumu 3 Nisan :30 15:00 Salon 10 SS SS SS SS SS İnsan Yapımı Nanopartiküllerin Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan ve Olmayan Bireylerin Bronş Epitel Hücre Kültürlerinin Permabilitesine Etkileri Effects of Engineered-Nanoparticles on Permeability of Bronchial Epithelial Cell Cultures from Subjects with and without Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Yetersiz Semptom Kontrolü Olan Astım Olgularında İnhaler Β-2 Adrenerjik Agonistlerin Özofagus Yüksek Çözünürlüklü Manometre Basınç Metrikslerine Etkileri (Ege Reflü Çalışma Grubu) The Effects of Inhaler B-2 Adrenergic Agonists on Esophageal High Resolution Manometry Pressure Metrics in Asthma Patients with Inadequate Symptom Control (Ege Reflux Study Group) Bronşiolitis obliterans fare modeli üzerine mezenkimal kök hücrenin etkileri Effects of mesenchymal stem cell on murine model of bronchiolitis obliterans Monocrotalin ile indüklenmiş pulmoner hipertansiyon rat modelinde rapamisinin etkisi Effect of rapamycin on monocrotaline induced pulmonary hypertension Pnömoni tedavisi için yenilikçi kuru toz inhaler formülasyon tasarımı A new innovative dry powder inhaler formulation for the pneumonia treatment

18 18- Çocuk Göğüs Hastalıkları Sözel Sunum Oturumu 3 Nisan :30 15:00 Salon 14 SS SS SS SS SS SS SS SS SS Kistik Fibrozisli Türk Hastalarda Kistik Fibrozis Transmembran Regülatör Mutasyonları Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator Mutations in Turkish patients with Cystic Fibrosis Viral Pnömoninin Seyrine Atopinin Etkisi Çok merkezli çalışma Hospital-based multicenter study in Turkey: The Atopic Effect on the Progress of Viral Pneumonia Hacettepe Üniversitesi Deneyimi: 218 Primer Siliyer Diskinezi Hastasının Klinik Değerlendirmesi Hacettepe University Experience: Clinical Evaluation of 218 Primary Ciliary Dyskinesia Patients Kistik Fibroziste Uzun Süreli Azitromisin Tedavisinin Etkinliği Long Term Azithromycin Therapy in Patients with Cystic Fibrosis Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları: 236 Bronkoskopi Olgusu Foreign body aspirations in children: 236 case of bronchoscopy Tedavi Öncesi Astım Tanılı Çocuklarda Havayolu Obstruksiyonunu Göstermede FEF25/75 Değerli midir? Is FEF25/75 valuable in pre-treatment detection of airway obstruction in children with asthma? Kistik fibrozis,bronşektazi ve sağlıklı çocuklarda postür,günlük yaşam aktiviteleri,solunum kas kuvveti ve fonksiyonel kapasitenin karşılaştırılması Comparison of posture, activities of daily living, respiratory muscle strength and functional capacity in children with cystic fibrosis, bronchiectasis and healthy subjects Akut Bronşiolitte Etken Patojenler ve Klinik İlişki Factors which pathogens in acute bronchiolitis and Clinical Correlates Primer Siliyer Diskinezili ve Sağlıklı Çocuklarda Anaerobik Kapasitenin Karşılaştırılması A Comparison of Anaerobic Capacity Between Primary Ciliary Dyskinesia and Healthy Children

19 08:30-10:00 4 Nisan 2015 Cumartesi Salon 5 Salon 6 Salon 9 Salon 10 Salon 14 Salon 12 KLİNİK SORUNLAR KLİNİK SORUNLAR PULMONER (DİFÜZ ASTIM VE ALLERJİ-2 (PULMONER VASKÜLER REHABİLİTASYON VE PARANKİMAL SÖZEL SUNUM HASTALIKLAR) SÖZEL KRONİK BAKIM-2 AKCİĞER SS125 - SS130 SUNUM SÖZEL SUNUM HASTALIKLARI-2 SÖZEL SUNUM SS131 - SS137 SS138 - SS146 SS147 - SS Astım ve Allerji Sözel Sunum Oturumu-2 4 Nisan :30 10:00 Salon 6 SS SS SS SS SS SS Allerjik Olan ve Olmayan Ağır Astımlı Olgularda Omalizumab Tedavisi ile Astım Kontrolü Asthma Control With Omalizumab Treatment in Severe Allergic Asthma and Severe Nonallergic Asthma Patients Leicester Öksürük Anketinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği Reliability and Validity of a Turkish Version of Leicester Cough Questionnaire Ağır alerjik astımlı hastalarda omalizumab tedavisi kesildikten sonra astım kontrolü ve yaşam kalitesi takibi Follow-up of asthma control and quality of life after discontinuation of omalizumab in severe allergic asthmatic patients Astımda kişilik özellikleri ve ilaca bağlılık hastalığın kontrolunda etkili mi? Does personality traits and medication adherence affect control of asthma? Asthma Self-Management Knowledge Anketi Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması The Reliability and Validation y of Turkish Version of Asthma Self-Management Knowledge Questionnaire Astımlı Hastalarda Hasta Eğitiminin Hastalık Bilgi Düzeyi ve Hastalık Kontrolü Üzerine Etkisi The Effect of Patient Education on Knowledge About Disease and Disease Control in Asthmatic Patients

20 20- Klinik Sorunlar (Pulmoner Vasküler Hastalıklar) 4 Nisan :30 10:00 Salon 9 SS SS SS SS SS SS SS Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda inhale iloprostun etkinliği Efficacy of inhaled iloprostin in chronic thromboembolic pulmonary hypertension Pulmoner hipertansiyon olgularında eksale nitrik oksit düzeyi Exhaled nitric oxide levels in patients with pulmonary hypertension Pulmoner emboli tanılı hastalarda INR yükselme ve stabilizasyon zamanının etkileyen faktörler Factors affecting the INR raising and stabilization times in patients with pulmonary emboli Pulmoner Hipertansiyonda Sağkalım ve Prognostik Belirteçler (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi) Prognostic Factors and Survival In Pulmonary Hypertension (Ege University Medical School Experience) Akut pulmoner tromboemboli hastalarında komorbiditenin kısa dönem sağlık sonuçları ve hastane maliyeti üzerine etkisi Effects of comorbidity in acute pulmonary thromboembolism patients on short-term health issues and hospital costs Farklı antikoagülanlar ile pulmoner emboli tedavisinin Türkiye'deki maliyetleri The cost of pulmonary embolism treatment with different anticoagulation strategies in Turkey Pulmoner Arterial Hidatidosis Tedavisi:Pulmoner Endarterektomi Treatment Of Pulmonary Arterial Hydatidosis: Pulmonary Endarterectomy

21 21- Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım-2 Sözel Sunum Oturumu 4 Nisan :30 10:00 Salon 10 SS SS SS SS SS SS SS SS SS Akciğer Transplantasyonunda Preoperatif Pulmoner Rehabilitasyon Programının Postoperatif Yoğun Bakım Sürecine Etkisi The Effects of Preoperative Pulmonary Rehabilitation Programme to Postoperative Intensive Care Process in Lung Transplantation Koroner arter greft cerrahisi geçiren hastalarda ameliyat öncesi fiziksel aktivite düzeyinin postoperatif pulmoner komplikasyonların gelişimine etkisi Effects of preoperative physical activity levels on the occurrance of postoperative pulmonary complications in patients undergoing coronary artery greft surgery III. Trimesterdeki Gebelerin Solunum Fonksiyonları, Postür Analizi Ve Genel Sağlık Profili Pulmonary Function, Posture Analysis and General Health Profile of Third Trimester Pregnancy Pulmoner Arteryel Hipertansiyonlu Hastalarda Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Üst Ekstremite Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi İlişkisi Relationship between Daily Life Activities and Upper Extremity Exercise Capacity in Patients with Pulmonary Arterial Hypertension Açık Abdominal Cerrahi Sonrası Erken Dönemde Ağrı, Fonksiyonel Kapasite ve Solunum Kas Kuvveti Arasındaki İlişki Relationship Between Pain, Functional Capacity and Respratory Muscle Strength in Early Period After Open Abdominal Surgery Hematopoietik Kök Hücre Nakli Süresince Uygulanan Pulmoner Rehabilitasyonun Etkisi Effects of Pulmonary Rehabilitation During Hematopoietic Stem Cell Transplantation Malnutrisyonu Olan Non-kistik Bronşektazi Hastaların Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi, Kas Kuvveti, Anaerobik Güç ve Kapasitesinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması Comparison of Functional Exercise Capacity, Muscle strength, Anaerobic Power and Capacity in Patients with Malnourished Non-cystic Bronchiectasis and Healthy Controls Kronotropik Yetersizliği Olan ve Olmayan İnterstisyel Akciğer Hastalarında Egzersiz Kapasitesi, Solunum ve Periferik Kas Kuvveti ve Dispnenin Karşılaştırılması Comparison of Exercise Capacity, Respiratory and Peripheral Muscle Strength and Dyspnea in Patients with Interstitial Lung Disease with and without Chronotropic Incompetence Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda ve Sağlıklı Bireylerde Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi ve Dispne Functional Exercise Capacity and Dyspnea in Patients with Hematological Malignancies and Healthy Subject

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik. 177-182 Akut pulmoner tromboemboli sonrası gelişen kronik tromboembolik

Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik. 177-182 Akut pulmoner tromboemboli sonrası gelişen kronik tromboembolik KONU İNDEKSİ A Acil servislerde pulmoner tromboemboli ön tanısı ile gereksiz tetkik yapılması Wells skoru ve pulmoner emboli ekartasyon kriterleri ile önlenebilir mi?, 12-21 Adölesan dönemde tanı alan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ADI SOYADI: Hülya Nilgün GÜRSES 2. DOĞUM TARİHİ ve YERİ: 27 Kasım 1951, Ankara 3. UNVANI: Profesör 4. ÖĞRENİM DURUMU: Lise: TED Ankara Koleji, 1969. Derece Alan Üniversite

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı Lisans: GATA Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi-İç Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: yasar.kucukardali@yeditepe.edu.tr

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS

SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS 37 SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS S 0 Sepsis, TLR-, TLR-4 Gene Polymorphisms and mrna Expression Selcen Karakaş, Serpil Taheri, Kürşat Gündoğan 3, Ramazan Coşkun

Detaylı

TARTIfiMALI POSTER 25 Nisan 2002, Perflembe

TARTIfiMALI POSTER 25 Nisan 2002, Perflembe 5 Nisan 00, Perflembe TP-07 BIOMASS DUMANINA MARUZ KALAN KADINLARDA KRON K HAVA YOLU HASTALI I A. Ekici, S. Demir, Z. Apayd n, A. te inli, E. Kurtipek, T. Kara, M. Arslan, P. Koçyi it, A. Karl da, M. Ekici

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com PULMONER REHABİLİTASYON Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com Pulmoner rehabilitasyon (PR) Avrupa Solunum Araştırmaları Derneği (ERS) ve Amerika Toraks Derneği (ATS) tarafından kronik solunum hastalığı

Detaylı

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Epidemiyoloji Epidemiology P-05 Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Hakan Özhan, Habib Cil, Yasin Türker, Recai Alemdar, Mesut Aydın, Ahmet Kaya, Serkan

Detaylı

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı/Supplement:, Eylül / September, 0 9. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, 9. D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES 9th NATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY, HYPERTENSION, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION..

Detaylı

TEZ ÖZETLERİ. Key words: Diabetes mellitus, risk reduction, health education, web, cost effectiveness, teacher

TEZ ÖZETLERİ. Key words: Diabetes mellitus, risk reduction, health education, web, cost effectiveness, teacher SINIF ÖĞRETMENLERİNE VERİLEN WEB TABANLI VE BİREYSEL EĞİTİMİN TİP 2 DİYABET RİSKİNİ ÖNLEMEYE ETKİSİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ THE COST EFFECTIVENESS OF WEB-BASED AND INDIVIDUAL EDUCATION GIVEN TO PRIMARY SCHOOL

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY Yıl / Year 2011 Cilt / Volume 39 Supplementum 1 Ekim / October ISSN 1016-5169 eissn 1308-4488 Editör Editor Dr. Vedat Sansoy

Detaylı

www.tndt.org Cilt / Volume: 23, No: 3, Ek Sayı / Supplement: 1, Eylül / September 2014

www.tndt.org Cilt / Volume: 23, No: 3, Ek Sayı / Supplement: 1, Eylül / September 2014 www.tndt.org Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı / Supplement:, Eylül / September 04 Türk Nefroloji Derneği nin Yayım Organıdır Official Journal of the Turkish Society of Nephrology Türk ISSN: 00-778 Türk Nefroloji

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2014 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 45 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

[P-131] [P-131] The association of oxidized LDL receptor-1 (Olr-1) gene 3 UTR C>T polymorphism with the coronary artery disease and the severity of it

[P-131] [P-131] The association of oxidized LDL receptor-1 (Olr-1) gene 3 UTR C>T polymorphism with the coronary artery disease and the severity of it [P-] Okside LDL reseptör- (Olr-) geni Utr C>T polimorfizminin koroner arter hastalığı ve hastalığın ciddiyet derecesiyle ilişkisi Ezgi Mert Yaşa, Oben Döven, İ.Türkay Özcan, Ahmet Çamsarı Mersin Üniversitesi

Detaylı

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology S-0 Stent içinde ilk veya yeniden oluşmuş stent içi darlıklarda brakiterapi, çıplak metal stentleme ve ilaç salan stentlerin uzun dönemdeki klinik sonuçları:

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 11 Ek 1 Mayıs 2010 Volume 11 Supplement 1 May

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe III III KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012 Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe Editör A.Lütfullah Orhan Rabia Terzi Editör

Detaylı

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor ISSN: 00-778 Nefroloji Türk Türk Nefroloji Derneği nin Yayım Organıdır Offi cial Journal of the Turkish Society of Nephrology Önceki Başkanlar Previous Presidents Ekrem Şerif Egeli (970-979) Kemal Önen

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS Ekokardiyografi [P-00] Tip diabetes mellitus hastalarında atriyal elektromekanik gecikme, diastolik fonksiyonlar ve sol atriyal mekanik fonksiyonların değerlendirilmesi

Detaylı

2007 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2007 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ ANATOMİ ANABİLİM DALI İlkim TEKİNARSLAN, Yüksek Lisans Tezi, 49 sayfa Danışman : Doç.Dr.Erdoğan UNUR Anti FGF-9un in vitro Embriyonik Gelişim Üzerine Etkileri Gelişen teknoloji insan hayatını kolaylaştırırken

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi 1983

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayşegül KARALEZLİ Doğum Tarihi: 28 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi

Detaylı

11 th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS

11 th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS . ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ POSTER BİLDİRİLERİ th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS 3. AVRASYA YOĞUN BAKIM

Detaylı

Pediyatrik pulmoner hipertansiyon. Pediatric pulmonary hypertension

Pediyatrik pulmoner hipertansiyon. Pediatric pulmonary hypertension Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42 Suppl 1:153-164 153 Pediyatrik pulmoner hipertansiyon Pediatric pulmonary hypertension Dr. D. Dunbar Ivy,* Dr. Steven H. Abman, Dr. Robyn J. Barst,

Detaylı

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLİKLERİ COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy-I 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Genel Anatomi- I This

Detaylı

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları Derleme Review 263 Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları The Classification of Diffuse Paranchymal Lung Diseases and Their Clinical Findings Dr. Gülbahar DARILMAZ

Detaylı

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı