2 Nisan 2015 Perşembe Salon 5 Salon 6 Salon 9 Salon 10 Salon 14 Salon 12 GÖĞÜS CERRAHİSİ SÖZEL SUNUM SS10 - SS18 TÜBERKÜLOZ SÖZEL SUNUM SS45 - SS49

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 Nisan 2015 Perşembe Salon 5 Salon 6 Salon 9 Salon 10 Salon 14 Salon 12 GÖĞÜS CERRAHİSİ SÖZEL SUNUM SS10 - SS18 TÜBERKÜLOZ SÖZEL SUNUM SS45 - SS49"

Transkript

1 2 Nisan 2015 Perşembe Salon 5 Salon 6 Salon 9 Salon 10 Salon 14 Salon 12 08:30-10:00 TANI YÖNTEMLERİ SÖZEL SUNUM SS1- SS9 GÖĞÜS CERRAHİSİ SÖZEL SUNUM SS10 - SS18 KOAH-1 SÖZEL SUNUM SS19 - SS25 ÇEVRESEL VE MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI SÖZEL SUNUM SS26 - SS31 13:30-15:00 SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARI SÖZEL SUNUM SS32 - SS39 KLİNİK SORUNLAR (DİFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI-1 SÖZEL SUNUM SS40 - SS44 TÜBERKÜLOZ SÖZEL SUNUM SS45 - SS49 UYKU BOZUKLUKLARI- 1 SÖZEL SUNUM SS50 - SS55 AKCİĞER NAKLİ SÖZEL SUNUM SS56 - SS59 1- Tanı Yöntemleri Sözel Sunum Oturumu 2 Nisan :30 10:00 Salon 6 SS SS SS SS SS SS SS SS SS Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi Importance of High Speed Videomicroscopy in Primary Ciliary Dyskinesia Patients EBUS ile saptanan granülomatöz lenfadenitin altta yatan nedenleri The underlying causes of granulomatous lymphadenitis detected by EBUS-TBNA Pulmoner nodül ile takip edilen hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi Retrospective evaluation of the patients with pulmonary nodule Hematolojik maligniteli olgularda bronkoalveolar lavajın tanısal değerliği Diagnostic yield of bronchoalveolar lavage in hematological malignancies Eksudatif Plevral Effüzyonların Yönetiminde Medikal Torakoskopinin Rolü ve Güvenliği Role And Safety of Medical Thoracoscopy in Manegement of Exudative Pleural Effusion Plörezili Hastalarda Plevral Sıvı ve Serum D-Dimer Düzeylerinin Tanısal Değeri The Diagnostic Value of Pleural Fluid and Serum D-Dimer Levels in Patients with Pleural Effusion Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Etyolojik Tanı Konulamayan Plevral Efüzyon Olguları Undiagnosed Pleural Effusion Cases although Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonu Nedeni ile Araştırılan ve Nedeni Aydınlatılamayan Çocuklarda Fleksibl Bronkoskopi (FB) ve Bronkoalveolar Lavaj (BAL) İncelemesinin Değeri Importance of Flexible Bronchoscopy (FB) and Bronchoalveolar Lavage (BAL) in Explaining the Etiology of Unsolved Recurrent Respiratory Tract Infections Plevral kolesterol düzeyi transüda-eksüda ayırımında light kriterleri kadar etkindir Pleural cholesterol level is effective as criteria light criteria in discriminating transudative and exudative

2 2- Göğüs Cerrahisi Sözel Sunum Oturumu 2 Nisan :30 10:00 Salon 9 SS SS SS SS SS SS SS SS SS Tipik Ve Atipik Bronkopulmoner Karsinoidli Hastaların Uzun Dönem Sonuçları: 135 Hastalık 20 Yıllık Deneyim Long Term Results Of Patıents Wıth Typıcal And Atypıcal Bronchopulmonary Carcinoid: 20 Year Experıence 135 Patıents Senkron Beyin Metastazı Olan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Cerrahi Tedavi Senkron Beyin Metastazı Olan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Cerrahi Tedavi Hiperhidrozis Operasyonlarında Sempatektomi ve Sempatikotomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması Comparison of sympathectomy and sympathicotomy methods for hyperhidrosis operations Bir Tedavi Yöntemi Olarak Video Yardımlı Torakoskopik Lobektomi: 34 Olgu ile 2 Yıllık Deneyim Video-Assisted Thoracoscopic Lobectomy As a Treatment Modality: 2 Years Initial Experience With 34 Cases Ampiyem tedavisinde VATS ve intraplevral fibrinolitik uygulamasının karşılaştırması Comparison of VATS and intrapleural fibrinolytic therapy in the teratment of empyema Vücut Üst Yarısındaki Hiperhidrozis İçin Yapılan Torakal Sempatik Zincir Operasyonlarının Ayak Hiperhidrozisine Etkisi The Effect of Thoracic Sympathic Chain Operations Performed For Upper Body Hyperhidrosis on Palmar Hyperhidrosis Poland Sendromu ve Dekstrokardi Arasındaki İlişki The Relationship Between Poland's Syndrome and Dextrocardia Primer Akciğer Kanseri Cerrahisinde Neden Torakotomi? Why Thoracotomy in The Surgical Treatment of Primary Lung Tumor? Akciğerin Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomunda Cerrahi Yönetim Surgical Management of Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Lung

3 3- KOAH-1 Sözlü Sunum Oturumu 2 Nisan :30 10:00 Salon 10 SS SS SS SS SS SS SS KOAH'lı Hastalarda Hasta Eğitiminin Hastalık Bilgi Düzeyi ve Hastalık Üzerine Etkisi The Effect of Patient Education on Knowledge About Disease and Disease Control in COPD Patients KOAH da Yeni Evreleme Sistemi İle Birlikte İnhaler Tedavi Kullanımında Meydana Gelen Değişiklikler Changes in Inhalation Therapy After Combined Assessment of COPD Kronik obstrüktif akciğer hastalığında kognitif disfonksiyon ve ilişkili faktörler Cognitive impairment and relevant factors in patients with chronic obstructive lung diasease Yaşlı KOAH ve astım hastalarında inhalasyon tedavi başarısını etkileyen durumlar The parameters that may affect inhalation therapy success in elderly COPD and asthma patients Yeni GOLD Birleşik Değerlendirmesine Göre KOAH lı Olguların Egzersiz Kapasitesi, Yaşam Kalitesi ve Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesi Evaluation of exercise capacity, quality of life and body composition in patients with COPD according to the new GOLD Classification Kronik obstrüktif akciğer hastalarında farklı GOLD evrelerine göre yaşam kalitesi ve BODE indeksi Qualıty of lıfe and BODE ındex accordıng to dıfferent GOLD stages ın COPD patıents KOAH lı Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonları ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Arasındaki İlişki Relationship between Upper Extremity Functions and Daily Living Activities in COPD Patients

4 4- Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Sözel Sunum Oturumu 2 Nisan :30 10:00 Salon 14 SS SS SS SS SS SS Astımlı hastalarda meslek dağılımı ve işyeri-semptom ilişkisi: çok merkezli, ulusal, anket tabanlı bir çalışma Work related symptoms of adult patients with asthma: a multicenter, national, questionnaire based study Hatay İli Yayladağı İlçesi Ve Çevresinde Asbest Maruziyetinin Değerlendirilmesi Assesment of Asbestos Exposure in Yayladağı Town and Its Villages Türkiye de KOAH, Astım ve Allerjik Rinit prevalansını etkileyen işyeri maruziyetleri (WORK-CAT Çalışması) Workplace Exposures as Risk Factors For COPD, Asthma and Allergic Rhinitis in Turkey (WORK-CAT STudy) Şanlıurfa da Davulcularda ve Zurna Çalgıcılarında Obstruktif Uyku Apne Sendromu Sıklığı Prevalence of Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Drummers and Clarion Musicians in Şanlıurfa Benzin istasyonu çalışanlarında solunum fonksiyonları, karbonmonoksit ve oksidatif stres düzeyleri Pulmonary function tests, exhaled carbonmonoxide and blood oxidative stress levels of the petrol station workers Demografik, Klinik ve Radyolojik Bulgular Eşliğinde Kaynakçı Akciğeri Welder s Lung with Demographic, Clinical and Radiological Findings

5 5- Solunum Sistemi İnfeksiyonları Sözel Sunum Oturumu 2 Nisan :30 15:00 Salon 5 SS SS SS SS SS SS SS SS Toplumda Gelişen Pnömoninin Tedavisinde Ampisilin-sulbaktam/makrolid Kombinasyonu ile Tek Başına Florokinolon Tedavilerinin Karşılaştırılması Comparison Of Ampicillin-sulbactam/macrolide Dual Therapy Versus Fluoroquinolone Monotherapy In Hospitalized Patients With Community-acquired Pneumonia Anti-tümör Nekrozis Faktör Alfa Tedavisi Kullanılan Hastalarda Pulmoner Enfeksiyonlar Pulmonary Infections in Patients Receiving Treatment of Tumor Necrosis Factor Alpha Antagonists Dr. Google Grip Aşısı Hakkında Ne Söylüyor? What is Dr. Google Saying About İnfluenza Vaccination? Sağlık Bakımı ile İlişkili Pnömoni Health-care Associated Pneumonia Toplum Kökenli Pnömoni Sonrası Kısa ve Uzun Dönem Mortalitede Etkili Faktörler Factors Related with Short and Long Term Mortality in Community-Acquired Pneumonia Yaşlı hastalarda toplumda gelişen pnömoninin klinik analizi Clinical analysis of community acquired pneumonia in the elderly Yaşlı Hastalarda Hospitalizasyon Gerektiren Toplum Kökenli Pnömoni: Klinik Özellikler, Prognostik Faktörler ve Tedavi Community-Acquired Pneumonia Requiring Hospitalization in Elderly Patients: Clinical Features, Prognostic Factors and Treatment Hospitalize Edilmiş Pnömoni Hastalarında İnhaler Steroid Kullanımının Tedavi Yanıtına Etkisi: Türk Toraks Derneği Pnömoni Veri Tabanı Effect of Inhaled Steroid Therapy on Treatment Response in Hosptalized Pneumonia Patients: Results From Turkish Thoracic Society Data Base

6 6- Klinik Sorunlar (Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları)-1 Sözel Sunum Oturumu 2 Nisan :30 15:00 Salon 6 SS SS SS SS SS Pulmoner sarkoidozda nötrofil/lenfosit oranının radyolojik ağırlık ile ilişkisi Relation of neutrophil/ lymphocyte ratiowith radiological extent in pulmonarysarcoidosis Stabil evre I ve II sarkoidoz hastalarında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı Obstructive sleep apnea syndrome frequency in stable stage I and II sarcoidosis patients Sarkoidozlu hastalarda PET/BT bulguları PET/CT findings in sarcoidosis patients Nötrofil lenfosit oran değeri Sarkoidozda nasıldır? How is neutrophil/ lymphocyte rate at sarcoidosis? Kliniğimizde sarkoidoz tanısıyla takip edilen olgularımızın klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri Clinical, radiological and laboratory features of the patients with a diagnosis of sarcoidosis in our clinic

7 7- Tüberküloz Sözel Sunum Oturumu 2 Nisan :30 15:00 Salon 9 SS SS SS SS SS Anti Tümör Nekrozis Faktör Alfa (TNF-α) Tedavisinde Izoniazid Kemoprofilaksisinin Etkinliği The Effectiveness of Izoniazid Chemoprophlaxis in Anti TNF-Alpha Therapy Çocukluk Çağı Tüberkülozunda Monosit Alt Grupları ve Aktivasyon Belirteci olarak CD163 Düzeyleri Monocyte Subsets and CD163 Levels As An Activation Marker In Children With Pulmonary Tuberculosis Karaciğer Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Aktif Tüberküloz Gelişme Sıklığı Ve Tüberküloz Gelişen Hastaların Değerlendirilmesi Actıve Tuberculosıs Prevalence And Characterıstıcs Of Tuberculosıs Patıents In Lıver Transplant Patıents Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Florokinolon İlaç Kullanımı İle Florokinolon Direnç İlişkisi The Relationship With Fluoroquinolone Drug Exposure and Fluoroquinolone Resistance in Patients With Active Pulmonary Tuberculosis Anti TNF-Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Latent Tüberküloz Sıklığı Anti-TNF-Alpha Therapy in Patients with Latent Tuberculosis Incidence

8 8- Uyku Bozuklukları-1 Sözel Sunum Oturumu 2 Nisan :30 15:00 Salon 10 SS SS SS SS SS SS Otobüs Sürücülerinde Uykululuk ve Uyku ile İlişkili Trafik Kazaları Sleepiness and Sleep-related Traffic Accidents in Bus Drivers Absenteeism and Delay to Work due to Sleep Disorders in the Turkish Adult Population: A Questionnaire Based National Survey Obstrüktif uyku apne sendromu semptomu olmayan hafif hipoksemik kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularının overlap sendromu sıklığı açısından değerlendirilmesi Evaluation of the Frequency of Overlap Syndrome in Mild Hypoxemic Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients without Obstuctive Sleep Apnea Syndrome Symptoms Oturur Pozisyonda Uyumanın Kalp Yetmezliği Hastalarında Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Ciddiyetine Etkisi Effect of Semi-recumbent Sleep Position on Severity of Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Patients with Heart Failure Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda hipoksinin göz üzerine etkileri Effects of hypoxia on the eye in patients with obstructive sleep apnea syndrome Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Kadın ve Erkek Hastalarda Polisomnografik, Demografik ve Klinik Özellikler Açısından Farklılıklar Polysomnographic, demographic, and clinic differences between male and female obstructive sleep apnea patients

9 9- Akciğer Nakli Sözel Sunum Oturumu 2 Nisan :30 15:00 Salon 14 SS SS SS SS Akciğer Transplantasyonu İçin Yönlendirilen Hastaların Sonuçları Results of patients referred for lung transplantation Akciğer nakli yapılmış olgularda bronkoskopinin güvenliği ve etkinliği Safety and efficacy of bronchoscopy in lung transplant recipients Son Dönem Akciğer Hastalığı Olan Ve Akciğer Nakli Adaylarında Osteoporoz Evaluation of Bone Mineral Density in Lung Transplantation Candidates Wıth End Stage Lung Disease Kliniğimizde Gerçekleştirilen Akciğer Nakilleri Sonrası Primer Graft Disfonksiyonu ve Özellikleri The Features of the Patients With Primary Graft Dysfunction after Lung Transplantation

10 08:30-10:00 3 Nisan 2015 Cuma Salon 5 Salon 6 Salon 9 Salon 10 Salon 14 Salon 12 PULMONER SOLUNUM UYKU ASTIM VE ALLERJİ-1 REHABİLİTASYON VE KOAH-2 SÖZEL YETMEZLİĞİ VE BOZUKLUKLARI-2 SÖZEL SUNUM KRONİK BAKIM-1 SUNUM YOĞUN BAKIM SÖZEL SÖZEL SUNUM SS60 - SS65 SÖZEL SUNUM SS75 - SS81 SUNUM SS66 - SS74 SS82 - SS88 SS89 - SS94 13:30-15:00 AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ SÖZEL SUNUM SS95 - SS101 TÜTÜN KONTROLÜ SÖZEL SUNUMLAR SS102 - SS110 DENEYSEL ARAŞTIRMALAR SÖZEL SUNUM SS111 - SS115 ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI SÖZEL SUNUM SS116 - SS Astım ve Allerji Sözel Sunum Oturumu-1 3 Nisan :30 10:00 Salon 6 SS SS SS SS SS SS Ghrelin, Obestatin Düzeyleri ve Ghrelin/Obestatin Oranının Astım İle İlişkisi Relation of Ghrelin, Obestatin Levels and Ghrelin/Obestatin Ratio with Asthma Siteinil lökotrien (cys-lts), prostaglandin D2 (PG-D2), prostaglandin E2 (PG-E2) düzeyleri ve bunların fonksiyonel parametreler ile korelasyonu astım, KOAH ve AKOS (astım ve KOAH overlap sendromu) ayırımında belirleyici olabilir mi? Can cys-lt, PG-D2, PG-E2 levels and their correlation with pulmonary function be discriminative in asthma, COPD and ACOS? Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Erişkin Yaşta Görülen Allerjik Hastalıklar ve Astım İçin Bir Risk Faktörü mü? Is Adenoidectomy and/or Tonsillectomy a Risk Factor For Allergic Diseases and Asthma Seen in Adult Patients? Astımda kontrolün depresyon ve anksiyete ile ilişkisi The relationship between asthma control, anxiety and depression Astım hastalarında stresle başa çıkma tutumlarının astım kontrolü ile ilişkisi The relationship between asthma control and coping strategies with stress in asthma patients Yaşlılarda Astım Özyönetim Bilgi Düzeyi ve Astım Kontrolü Arasındaki İlişki Association between Asthma Self-Management Knowledge and Asthma Control in Elderly

11 11- Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım-1 Sözel Sunum Oturumu 3 Nisan :30 10:00 Salon 9 SS SS SS SS SS SS SS SS SS Kronik obstrüktif akciğer hastalarında manuel terapi ile birlikte inspiratuar kas eğitiminin etkinliği: Randomize kontrollü çalışma Efficacy of inspiratory muscle training with manual therapy in chronic obstructive pulmonary disease patients: A randomized controlled study Uzun Süreli Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalarda Kapsamlı Pulmoner Rehabilitasyon Programı Sonrası Weaning Başarısı Weaning Success After A Comprehensive Pulmonary Rehabilitation Program In Patients Receiving Long Term Mechanical Ventilation Akciğer Transplantasyonu adaylarında Preoperatif Dönemde Uygulanan Pulmoner Rehabilitasyonun Solunum Fonksiyonları, Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi The impact of preoperative pulmonary rehabilitation on lung functions, exercise capacity and quality of life in lung transplantation candidates İnterstisyel Akciğer Hastalarında Artan Hızda Mekik Yürüme Testi nin Klinik Belirleyicileri Clinical Determinants of the Incremental Shuttle Walk Test in Patients with Interstitial Lung Disease Kronik obstrüktif akciğer hastalarında manuel terapinin akut etkisi Immediate effects of manual therapy in patients with chronic obstructive pulmonary disease Akut Alevlenen İnterstisyel Akciğer Hastalarında Submaksimal Egzersiz Kapasitesine Fizyolojik Cevaplar Physiological Responses to Functional Exercise Capacity in Interstitial Lung Disease Patients with Acute Exacerbations Astımlı Hastalarda İnspiratuar Kas Eğitiminin, Solunum Kas Kuvveti, Nefes Darlığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi The Effects of Inspiratory Musle Training on Inspiratory Muscle Strength, Dyspnea and Quality of Life in Asthmatic Patients Evde Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Tedavisi Alan KOAH'lı Hastalarda Pulmoner Rehabilitasyon Etkinliği Effectiveness Of Pulmonary Rehabilitation In Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients Receiving Domiciliary NIMV Therapy Effects of self efficacy on exercise capacity, fatigue, anxiety-depression and daily living activities in patients with COPD

12 12- KOAH-2 Sözlü Sunum Oturumu 3 Nisan :30 10:00 Salon 10 SS Metabolik Sendromun KOAH'lı Hastalardaki Komorbiditeler Üzerine Etkisi The Effect of Metabolic Syndrome on Comorbidities in Patients with COPD SS COPD and CRP level SS SS SS SS SS KOAH Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Kilinik Bulgularla İlişkisi Relation Betweeen Vitamin D Levels and Clinical Properties of COPD Patients KOAH Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Anksiyete ve Depresyon ile İlişkisi Relation between Vitamin D Levels and Anxiety and Depression in COPD patients KOAH lı hastalar neden hastaneye yeniden yatırılırlar? Why COPD patiens are readmitted to hospital? ADMA düzeyi ile KOAH ağırlığı ve pulmoner hipertansiyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Relationship of ADMA levels with disease severity and pulmonary hypertension in COPD Heme Oksijenaz-1 tek nükleotid polimorfizmi ile Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına duyarlılık arasındaki ilişki The association between Heme Oxygenase-1 single nucleotide polymorphism and susceptibility to chronic obstructive lung disease

13 13- Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Sözel Sunum Oturumu 3 Nisan :30 10:00 Salon 14 SS SS SS SS SS SS SS Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni: Üç yılda neler değişti? Ventilator Associated Pneumonia in a Respiratory Intensive Care Unit: What has changed during three years period? Pnömoniye Bağlı Akut Solunum Yetmezliği Nedeniyle Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Olgularda Başarısızlığı Tahmin Etmek Mümkün mü? Is It Possıble to Predict Failure of Non-Invasive Mechanical Ventilation for Acute Respiratory Failure due to Pneumonia? Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalitenin Öngörülmesinde APACHE II Skorunun Yeri APACHE II Score as A Predictor of Mortality in A Respiratory Intensive Care Unit Uzun Süreli Oksijen Tedavisinin Etkinliği ve Hasta Uyumu Efficiency of Long Term Oxygen Therapy and Patients Compliance Mekanik Ventilasyon Uygulanan Yoğun Bakım Olgularında Barotravma Barotrauma in Mechanical Ventilation Used Patients in Intensive Care Unit Yoğun Bakım Ünitesine Akut Solunum Yetmezliği İle Başvuran KOAH hastalarında Tek Başına Kinolon Kullanımı ile Kombine Antibiyoterapinin Tedavi Sonuçları Benzer Mi? Does Single Quinolone Have Similar Outcome Than Combined Antibiotic In COPD With Acute Respiratory Failure In ICU? Obezite Hipoventilasyon Sendromu ile Yoğun Bakımda takip edilen hastalarda hematolojik parametrelerin yoğun bakım yatış süresine etkisi The effect of hematological parameters on duration of intensive care unit stay in obesity hypoventilation syndrome

14 14- Uyku Bozuklukarı-2 Sözel Sunum Oturumu 3 Nisan :30 10:00 Salon 12 SS Copeptin: A New Predictor for Severe Obstructive Sleep Apnea SS SS SS SS SS Obezite hipoventilasyon sendromlu hastalarda BPAP tedavisinin bazal metabolizma hızı üzerine etkisi The effect of BPAP therapy on basal metabolism rate in patients with obesity hypoventilation syndrome Ghrelin, Obestatin Düzeyleri ve Ghrelin/Obestatin Oranının Uyku Kalitesi ile İlişkisi Relation of Ghrelin, Obestatin Levels and Ghrelin/Obestatin Ratio with Sleep Quality Uyku Apne Sendromu Olan Kalp Yetmezliği Hastalarında Kardiyovaskuler Hasar Biyobelirteçlerinin (CRP, ADİPONEKTİN, H-FABP, HMGB1, NT-PROBNP) NIMV Tedavisine Yanıtlarının Değerlendirilmesi Evaluation Of Inflammatory Biomarkers (CRP, ADIPONECTIN, HFABP, HMGB1, NT- PROBNP) After NIMV Therapy In Patients With Obstructive Sleep Apnea And Heart Failure Obstruktif uyku apnede serum adipokin düzeyleri Serum levels of adipokines in obstructive sleep apnea Obstrüktif uyku apne sendromu tanılı hastalarda; trombosit sayısı, ortalama trombosit hacmi, hematokrit değerleri ve hastalığın ağırlığı ile ilişkisi Mean platelet volume, platelet count, hematocrit values in patients with obstructive sleep apnea syndrome and it's relationship with cardiovascular diseases

15 15- Akciğer ve Plevra Maligniteleri Sözel Sunum Oturumu 3 Nisan :30 15:00 Salon 6 SS SS SS SS SS SS SS Soliter Pulmoner Nodülün Benign/Malign Ayrımında En İyi SUV max. Değerin Belirlenmesi Determine the best discriminative threshold of SUVmax for malign/benign etiology of solitary pulmonary nodules Akciğer Kanseri Evrelemesinde Kullanılan PET-BT'de Tespit Edilen Akciğer Dışı FDG Tutulumunun Tanı Sürecine ve Tedaviye Kadar Geçen Zamana Olan Etkisi: Retrospektif Analiz Effect of Incidental FDG Findings at Extrapulmonary Locations on Duration of Diagnosis and Time to Treatment in Patients Staged for Lung Cancer: Retrospective Analysis Multidisipliner Toraks Konseyinde Değerlendirilen Pulmoner Nodüllerin Izlem Sonuçlari, Malignite Oranları Ve Malignite Belirleyicileri Follow -up Results, Malignancy Rates and Malignancy Determinants of the Pulmonary Nodules That Evaluated in Multidisciplinary Thoracic Oncology Tumour Board Malign mezotelyomada nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranı prognostik gösterge olarak güvenilir parametreler mi? Malignant mesothelioma, are neutrophil/lymphocyte ratio and platelet/lymphocyte ratio prognostic indicator parameters as reliable? 2013 yılında teşhis konulmuş akciğer kanserli hastalarımızın sürvilerini cerrahi tedavi etkilemiş mi? Does surgery treatment affect the survival of lung cancer patients diagnosed in 2013? Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Epitelyan Büyüme Faktörü Reseptörü (EGFR) Geni Varyasyonlarının ve Serum EGFR Düzeylerinin Sağkalıma Etkisi The Effect of Epithelial Growth Factor Receptor (EGFR) mutations and Serum EGFR Levels on Survival of Patients with Non-Small Cell Lung Cancer Akciğer Kanseri Tanısında Serum Platelet, MPV, PCT ve PDW Değerleri, Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranları Serum Platelet, MPV, PCT and PDW Values, Neutrophil to Lymphocyte and Platelet to Lymphocyte Ratios in Lung Cancer Diagnosis

16 16- Tütün Kontrolü Sözel Sunum Oturumu 3 Nisan :30 15:00 Salon 9 SS SS SS SS SS SS SS SS SS Elektronik Sigara Tütün Endüstrisi İcadı mı? Is electronic-cigarette a tobacco industry discovery? 2014 yılında yazılı basında sigara bağımlılık tedavisi konusunda yer alan haberlerinin değerlendirmesi Evaluation of smoking cessation related press coverage in 2014 Hangi tür işletmeler kapalı alanda sigara yasağını ihlal ediyor? What makes hospitality premises prone to smoke-free violation? Tütün denetim ekiplerinin engelleri ve çözüm önerileri Impediments in tobacco inspections and solutions Effects of Smokeless Tobacco Maras Powder Use on Markers of Endothelial Dysfunction Sigarayı Bırakmak: Twitter Hesaplarının Analizi Smoking Cessation: Analysing of Twitter Accounts Sigara Bırakmak için Kullanılan Akıllı Telefon Uygulamaları İşlevsel midir? Are Smartphone Apps Functional Using for Smoking Cessation? Hemşirelerde Sigara İçme Davranışları Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Determining of Factors Affecting of Smoking Behaviour for Nurses Sigara İçen Bireylerde Uyku Kalitesi, Vücut Kitle İndeksi Ve Postür Analizinin İncelenmesi Sleep Quality, Body Mass Index and Posture Analyze Assessment In Smokers

17 17- Deneysel Araştırmalar Sözel Sunum Oturumu 3 Nisan :30 15:00 Salon 10 SS SS SS SS SS İnsan Yapımı Nanopartiküllerin Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan ve Olmayan Bireylerin Bronş Epitel Hücre Kültürlerinin Permabilitesine Etkileri Effects of Engineered-Nanoparticles on Permeability of Bronchial Epithelial Cell Cultures from Subjects with and without Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Yetersiz Semptom Kontrolü Olan Astım Olgularında İnhaler Β-2 Adrenerjik Agonistlerin Özofagus Yüksek Çözünürlüklü Manometre Basınç Metrikslerine Etkileri (Ege Reflü Çalışma Grubu) The Effects of Inhaler B-2 Adrenergic Agonists on Esophageal High Resolution Manometry Pressure Metrics in Asthma Patients with Inadequate Symptom Control (Ege Reflux Study Group) Bronşiolitis obliterans fare modeli üzerine mezenkimal kök hücrenin etkileri Effects of mesenchymal stem cell on murine model of bronchiolitis obliterans Monocrotalin ile indüklenmiş pulmoner hipertansiyon rat modelinde rapamisinin etkisi Effect of rapamycin on monocrotaline induced pulmonary hypertension Pnömoni tedavisi için yenilikçi kuru toz inhaler formülasyon tasarımı A new innovative dry powder inhaler formulation for the pneumonia treatment

18 18- Çocuk Göğüs Hastalıkları Sözel Sunum Oturumu 3 Nisan :30 15:00 Salon 14 SS SS SS SS SS SS SS SS SS Kistik Fibrozisli Türk Hastalarda Kistik Fibrozis Transmembran Regülatör Mutasyonları Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator Mutations in Turkish patients with Cystic Fibrosis Viral Pnömoninin Seyrine Atopinin Etkisi Çok merkezli çalışma Hospital-based multicenter study in Turkey: The Atopic Effect on the Progress of Viral Pneumonia Hacettepe Üniversitesi Deneyimi: 218 Primer Siliyer Diskinezi Hastasının Klinik Değerlendirmesi Hacettepe University Experience: Clinical Evaluation of 218 Primary Ciliary Dyskinesia Patients Kistik Fibroziste Uzun Süreli Azitromisin Tedavisinin Etkinliği Long Term Azithromycin Therapy in Patients with Cystic Fibrosis Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları: 236 Bronkoskopi Olgusu Foreign body aspirations in children: 236 case of bronchoscopy Tedavi Öncesi Astım Tanılı Çocuklarda Havayolu Obstruksiyonunu Göstermede FEF25/75 Değerli midir? Is FEF25/75 valuable in pre-treatment detection of airway obstruction in children with asthma? Kistik fibrozis,bronşektazi ve sağlıklı çocuklarda postür,günlük yaşam aktiviteleri,solunum kas kuvveti ve fonksiyonel kapasitenin karşılaştırılması Comparison of posture, activities of daily living, respiratory muscle strength and functional capacity in children with cystic fibrosis, bronchiectasis and healthy subjects Akut Bronşiolitte Etken Patojenler ve Klinik İlişki Factors which pathogens in acute bronchiolitis and Clinical Correlates Primer Siliyer Diskinezili ve Sağlıklı Çocuklarda Anaerobik Kapasitenin Karşılaştırılması A Comparison of Anaerobic Capacity Between Primary Ciliary Dyskinesia and Healthy Children

19 08:30-10:00 4 Nisan 2015 Cumartesi Salon 5 Salon 6 Salon 9 Salon 10 Salon 14 Salon 12 KLİNİK SORUNLAR KLİNİK SORUNLAR PULMONER (DİFÜZ ASTIM VE ALLERJİ-2 (PULMONER VASKÜLER REHABİLİTASYON VE PARANKİMAL SÖZEL SUNUM HASTALIKLAR) SÖZEL KRONİK BAKIM-2 AKCİĞER SS125 - SS130 SUNUM SÖZEL SUNUM HASTALIKLARI-2 SÖZEL SUNUM SS131 - SS137 SS138 - SS146 SS147 - SS Astım ve Allerji Sözel Sunum Oturumu-2 4 Nisan :30 10:00 Salon 6 SS SS SS SS SS SS Allerjik Olan ve Olmayan Ağır Astımlı Olgularda Omalizumab Tedavisi ile Astım Kontrolü Asthma Control With Omalizumab Treatment in Severe Allergic Asthma and Severe Nonallergic Asthma Patients Leicester Öksürük Anketinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği Reliability and Validity of a Turkish Version of Leicester Cough Questionnaire Ağır alerjik astımlı hastalarda omalizumab tedavisi kesildikten sonra astım kontrolü ve yaşam kalitesi takibi Follow-up of asthma control and quality of life after discontinuation of omalizumab in severe allergic asthmatic patients Astımda kişilik özellikleri ve ilaca bağlılık hastalığın kontrolunda etkili mi? Does personality traits and medication adherence affect control of asthma? Asthma Self-Management Knowledge Anketi Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması The Reliability and Validation y of Turkish Version of Asthma Self-Management Knowledge Questionnaire Astımlı Hastalarda Hasta Eğitiminin Hastalık Bilgi Düzeyi ve Hastalık Kontrolü Üzerine Etkisi The Effect of Patient Education on Knowledge About Disease and Disease Control in Asthmatic Patients

20 20- Klinik Sorunlar (Pulmoner Vasküler Hastalıklar) 4 Nisan :30 10:00 Salon 9 SS SS SS SS SS SS SS Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda inhale iloprostun etkinliği Efficacy of inhaled iloprostin in chronic thromboembolic pulmonary hypertension Pulmoner hipertansiyon olgularında eksale nitrik oksit düzeyi Exhaled nitric oxide levels in patients with pulmonary hypertension Pulmoner emboli tanılı hastalarda INR yükselme ve stabilizasyon zamanının etkileyen faktörler Factors affecting the INR raising and stabilization times in patients with pulmonary emboli Pulmoner Hipertansiyonda Sağkalım ve Prognostik Belirteçler (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi) Prognostic Factors and Survival In Pulmonary Hypertension (Ege University Medical School Experience) Akut pulmoner tromboemboli hastalarında komorbiditenin kısa dönem sağlık sonuçları ve hastane maliyeti üzerine etkisi Effects of comorbidity in acute pulmonary thromboembolism patients on short-term health issues and hospital costs Farklı antikoagülanlar ile pulmoner emboli tedavisinin Türkiye'deki maliyetleri The cost of pulmonary embolism treatment with different anticoagulation strategies in Turkey Pulmoner Arterial Hidatidosis Tedavisi:Pulmoner Endarterektomi Treatment Of Pulmonary Arterial Hydatidosis: Pulmonary Endarterectomy

21 21- Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım-2 Sözel Sunum Oturumu 4 Nisan :30 10:00 Salon 10 SS SS SS SS SS SS SS SS SS Akciğer Transplantasyonunda Preoperatif Pulmoner Rehabilitasyon Programının Postoperatif Yoğun Bakım Sürecine Etkisi The Effects of Preoperative Pulmonary Rehabilitation Programme to Postoperative Intensive Care Process in Lung Transplantation Koroner arter greft cerrahisi geçiren hastalarda ameliyat öncesi fiziksel aktivite düzeyinin postoperatif pulmoner komplikasyonların gelişimine etkisi Effects of preoperative physical activity levels on the occurrance of postoperative pulmonary complications in patients undergoing coronary artery greft surgery III. Trimesterdeki Gebelerin Solunum Fonksiyonları, Postür Analizi Ve Genel Sağlık Profili Pulmonary Function, Posture Analysis and General Health Profile of Third Trimester Pregnancy Pulmoner Arteryel Hipertansiyonlu Hastalarda Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Üst Ekstremite Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi İlişkisi Relationship between Daily Life Activities and Upper Extremity Exercise Capacity in Patients with Pulmonary Arterial Hypertension Açık Abdominal Cerrahi Sonrası Erken Dönemde Ağrı, Fonksiyonel Kapasite ve Solunum Kas Kuvveti Arasındaki İlişki Relationship Between Pain, Functional Capacity and Respratory Muscle Strength in Early Period After Open Abdominal Surgery Hematopoietik Kök Hücre Nakli Süresince Uygulanan Pulmoner Rehabilitasyonun Etkisi Effects of Pulmonary Rehabilitation During Hematopoietic Stem Cell Transplantation Malnutrisyonu Olan Non-kistik Bronşektazi Hastaların Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi, Kas Kuvveti, Anaerobik Güç ve Kapasitesinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması Comparison of Functional Exercise Capacity, Muscle strength, Anaerobic Power and Capacity in Patients with Malnourished Non-cystic Bronchiectasis and Healthy Controls Kronotropik Yetersizliği Olan ve Olmayan İnterstisyel Akciğer Hastalarında Egzersiz Kapasitesi, Solunum ve Periferik Kas Kuvveti ve Dispnenin Karşılaştırılması Comparison of Exercise Capacity, Respiratory and Peripheral Muscle Strength and Dyspnea in Patients with Interstitial Lung Disease with and without Chronotropic Incompetence Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda ve Sağlıklı Bireylerde Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi ve Dispne Functional Exercise Capacity and Dyspnea in Patients with Hematological Malignancies and Healthy Subject

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

Solunum Sistemi Mikrobiyotası. Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara

Solunum Sistemi Mikrobiyotası. Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara Solunum Sistemi Mikrobiyotası Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara NIH Human Microbiome Project (2007) Microbial communities in healthy controls and asthmatic airways

Detaylı

1. Yalçınsoy M, Cetintaş G, Yazıcıoğlu Moçin O, Acartürk E, Güngör G, Kalamanoğlu Balcı M, Saltürk C, Ertuğrul M, Adıgüzel N, Karakurt Z.

1. Yalçınsoy M, Cetintaş G, Yazıcıoğlu Moçin O, Acartürk E, Güngör G, Kalamanoğlu Balcı M, Saltürk C, Ertuğrul M, Adıgüzel N, Karakurt Z. ÇALIŞMA GRUBU YÜRÜTME KURULUNA ADAYLIK BAŞVURU FORMU ADI SOYADI: Doç Dr Zuhal Karakurt ADAY OLDUĞUNUZ ÇALIŞMA GRUBU: Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım KAÇ YILDIR TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÜYESİSİNİZ: 1997 KAÇ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri GARD Türkiye Projesi Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri KBYM Triaj Bilgilendirme Eğitim İleri teknoloji hastaneleri 2. Basamak hastane Evde bakım I. basamak Acil Servisler Özel bakım kuruluşları

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında BODE indeksi ile yaşam kalitesi, CRP ve

ÖZGEÇMİŞ. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında BODE indeksi ile yaşam kalitesi, CRP ve ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURHAN SARIOĞLU Doğum Tarihi: 08-03-1977 Doğum Yeri: Akhisar TC No: 39151828928 Yazışma Adresi: Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Çağış/BALIKESİR Eğitim Bilgileri:

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakımın Amacı Progresyonu önlemek,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri:

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Dönem 3 Konu: Solunum sistemi hastalıklarında semptomlar Amaç: Dönem 3 öğrencileri bu dersin sonunda solunum sistemi hastalıklarında öksürük,balgam çıkarma,nefes darlığı,gögüs ağrısı,hemoptizi gibi semtomları

Detaylı

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt ATS 16-20 mayıs 2015-Denver Dr. Zühal Karakurt 1 17 mayıs 2015-Denver Oturum: Pulmonary critical care and sleep medicine: finding value in medicine in the era of modern medicine Bu oturumda hasta bakımı,

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Akif Turna İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 21 Ocak 13 Pazartesi Sunum Şeması EPİDEMİYOLOJİ VE KARSİNOGENEZ TANI EVRELEME

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - Y. Lisans Tıp Fakültesi Gazi Üniversitesi 1990-1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - Y. Lisans Tıp Fakültesi Gazi Üniversitesi 1990-1996 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ceyda Erel KIRIŞOĞLU 2. Doğum Tarihi: 29.03.1972 3. Unvan: Uzman doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - Y. Lisans Tıp Fakültesi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Uzmanlık : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D (1994-1998)

Uzmanlık : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D (1994-1998) Adı Soyadı Mehmet GENÇER Ünvanı Profesör Doktor Eğitim Üniversite: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (1985-1991) Uzmanlık : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D (1994-1998) Yayın

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi Ebru Yüce, Deniz Ulaş, Nermin Köşüş, Serap Simavlı, Aydın Köşüş Amaç 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma)

Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma) Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma) Figen ATALAY, Dilek ERNAM, Şükran ATİKCAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Ocak 1990-Aralık

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI Stajyer Öğrenci Karnesi Hazırlayan Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2 GÖĞÜS HASTALIKLARI

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TANISI ALAN HASTALARDA UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUĞUN BELİRLENMESİ Burcu DOĞAN Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS

Detaylı

UÜ-SK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. : Göğüs Hastalıkları ve Tb Anabilim Dalı, 12 yaşın üzerindeki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doç.Dr. ZEYNEP GÜNEŞ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eğitim Bilgileri 1992-1994 Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1997-2003 Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Emine Sevda Özdoğan (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Emine Sevda Özdoğan (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Emine Sevda Özdoğan (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları, Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Hacettepe

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

TEŞEKKÜR. Çalışmalarımızda bize hep yardımcı olan Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Biyokimya Bölümünden Biyokimya uzmanı Rüksan Anarat a,

TEŞEKKÜR. Çalışmalarımızda bize hep yardımcı olan Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Biyokimya Bölümünden Biyokimya uzmanı Rüksan Anarat a, TEŞEKKÜR Yan dal uzmanlık eğitimimi Türkiye nin en iyi üniversitelerinden biri olma hedefi taşıyan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi nde yapma fırsatı sağlayan üniversitemiz kurucusu ve rektörümüz sayın

Detaylı

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı soyadı: Saime Nilay BAYDOĞAN Doğum tarihi: 08.11.1986 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora 2012-devam

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Çocukluk Çağında Görülen Tekrarlayan Pnömonilerde Etiyolojik Faktörlerin ve Prognozun Araştırılması

Çocukluk Çağında Görülen Tekrarlayan Pnömonilerde Etiyolojik Faktörlerin ve Prognozun Araştırılması JOPP Derg 4():240, 202 doi:0.5222/jopp.202.024 Araştırma Çocukluk Çağında Görülen Tekrarlayan Pnömonilerde Etiyolojik Faktörlerin ve Prognozun Araştırılması Özden TÜREL, Selin TAHMİSCİOĞLU, Rengin ŞİRANECİ,

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Temel SFT Yorumlama Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRİ ENDİKASYONLARI A. Semptom, bulgu veya anormal laboratuar sonuçları varlığında akciğer hastalığı tanısını doğrulamak

Detaylı

SEREBRAL PALSİ TANILI SKOLYOZLU HASTADA SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN FONKSİYONEL KAPASİTEYE ETKİSİ: OLGU SUNUMU. Candan Algun 2

SEREBRAL PALSİ TANILI SKOLYOZLU HASTADA SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN FONKSİYONEL KAPASİTEYE ETKİSİ: OLGU SUNUMU. Candan Algun 2 1 P05 SEREBRAL PALSİ TANILI SKOLYOZLU HASTADA SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN FONKSİYONEL KAPASİTEYE ETKİSİ: OLGU SUNUMU Cemil Arslan 1, Aysel Yıldız 2, Devrim Tarakcı 2, Esra Atılgan 2, Fatma Mutluay 2, Candan

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı Arif Şahin Kut İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :17.09.1966 3. Unvanı :Doçent Doktor Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI

AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI, Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ,, Doç. Dr. Akın KAYA 1. Baskı 2011 ISBN : 978-605-88844-6-5 2011 Sentez Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Büyük Sanayi 1. Cadde Çavuşoğlu

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

AKCİĞER NAKLİ ÇALIŞTAYI II

AKCİĞER NAKLİ ÇALIŞTAYI II AKCİĞER NAKLİ ÇALIŞTAYI II 21-22 Kasım 2015 İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Beyazıt, İstanbul BAŞKANLAR Dr. Adalet Demir Dr. Erdal Yekeler Dr. Mert Şentürk Türk Toraks Derneği Türk Göğüs

Detaylı

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi #

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Şaban ÜNSAL*, Alpaslan ÇAKAN*, İbrahim TAYLAN*, Mehmet AŞKIN*, Teoman BUDUNELİ*, Sülün ERMETE**

Detaylı

Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri

Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri Doç. Dr. Meral Yüksel Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı meralyuksel@gmail.com

Detaylı

University : Ankara University, School of Medicine, 1982. Residency : Ankara Numune Hospital, 1989

University : Ankara University, School of Medicine, 1982. Residency : Ankara Numune Hospital, 1989 Yavuz MAŞRABACI, MD Internal Medicine Specialist Place and Date of Birth : Amasya, 12.12.1958 EDUCATION University : Ankara University, School of Medicine, 1982 Residency : Ankara Numune Hospital, 1989

Detaylı

1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu. 2. Doğum Tarihi: 27/07/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu. 2. Doğum Tarihi: 27/07/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu 2. Doğum Tarihi: 27/07/1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doç.Dr. ZEYNEP GÜNEŞ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eğitim Bilgileri 1992-1994 Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1997-2003 Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Detaylı

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ K.Engin, N.Küçük, T. Enünlü, H. Ayata, C.Ceylan, A.Kılıç, M.Güden Özel Anadolu Sağlık Merkezi Urok-2012 AMAÇ Karaciğer metastazlarında

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013)

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013) 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013) 2. Eylül. 2013. Pazartesi 8.30 9.20 Staj konusunda bilgilenme Dr. Şule Kaya 9.30 10.20 Göğüs hastalıklarında

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire ÜST SOLUNUM YOLU Farenjit :Farenks mukozasının iltihabi bir hastalığıdır. Akut ve kronik olarak seyreder. Larenjit :Üst solunum yolunun bir parçası

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Göğüs Hastalıkları AD, Afyon (505)

ÖZGEÇMİŞ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Göğüs Hastalıkları AD, Afyon (505) ÖZGEÇMİŞ Ad ve Soyadı: Ünvanı: Sevinç Sarınç Ulaşlı Yardımcı Doçent Doktor Doğum yeri ve tarihi: Mersin / 14. 08. 1979 Medeni durum: Evli Yabancı dil: İngilizce (ÜDS puanı - Ekim 2008: 92,5) Adres: Afyon

Detaylı

Giriş ve Amaç. Acinetobacter enfeksiyonları, ülkemizde Yoğun Bakım (YB) ünitelerinde önemli bir sorundur.

Giriş ve Amaç. Acinetobacter enfeksiyonları, ülkemizde Yoğun Bakım (YB) ünitelerinde önemli bir sorundur. Yoğun Bakım Ünitelerinde Acinetobacter baumannii Kolonizasyon ve Enfeksiyon Gelişimine Yol Açan Risk Faktörleri ile Bulaşma Yolları ve Dinamiklerinin Belirlenmesi Önder Ergönül, Lütfiye Mülazımoğlu, Volkan

Detaylı

KOAH OLGULARINDA KOMORBİDİTENİN SIK HASTANE YATIŞINA ETKİSİ

KOAH OLGULARINDA KOMORBİDİTENİN SIK HASTANE YATIŞINA ETKİSİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVIII Sayı 2, 2014 KOAH OLGULARINDA KOMORBİDİTENİN SIK HASTANE YATIŞINA ETKİSİ THE EFFECT OF COMORBIDITY ON FREQUENT HOSPITALIZATION IN PATIENTS WITH COPD İlim IRMAK

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi #

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi # Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi # Bülent TUTLUOĞLU*, Sibel ATIŞ****, Cengiz ÖZGE***, Banu SALEPÇİ**, Yaşar YILMAZKAYA** * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1998-2000 2001-2003

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr.

2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. 2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Ahmet Akkaya Prof. Dr Münire Çakır Doç.Dr. Ahmet Bircan Doç Dr. Önder Öztürk

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gökşen Kuran Doğum Tarihi: 29 Ekim 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

Tablo 1: NIMV nin amaçları (3). Kısa-süreli (akut dahil) Uzun süreli. Semptomların giderilmesi. Uyku süresinin ve kalitesinin düzeltilmesi

Tablo 1: NIMV nin amaçları (3). Kısa-süreli (akut dahil) Uzun süreli. Semptomların giderilmesi. Uyku süresinin ve kalitesinin düzeltilmesi Pulmoner rehabilitasyon; semptomatik ve sıklıkla da günlük yaşam aktivitelerinde azalma olan kronik akciğer hastalarına uygulanan multidisipliner, kanıta dayalı ve kapsamlı bir programdır (1). Pulmoner

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I- Bireysel Bilgiler. : Pervin DEMİR Doğum yeri, tarihi : Keçiören, Uyruğu. Adı ve Soyadı

ÖZGEÇMİŞ. I- Bireysel Bilgiler. : Pervin DEMİR Doğum yeri, tarihi : Keçiören, Uyruğu. Adı ve Soyadı ÖZGEÇMİŞ I- Bireysel Bilgiler Adı ve Soyadı : Pervin DEMİR Doğum yeri, tarihi : Keçiören, 07.10.1986 Uyruğu : T.C. İletişim Adresi ve Telefonu : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

İngilizce 2001 Güz ÜDS 70. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yaşlı PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Sağlığı Ve Bakımı (Dr)

İngilizce 2001 Güz ÜDS 70. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yaşlı PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Sağlığı Ve Bakımı (Dr) Prof.Dr. EMEL CEYLAN Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 1995-1999 Tıpta Uzmanlık Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

Akciğer Hastalarında Sigara İçme Sıklığı #

Akciğer Hastalarında Sigara İçme Sıklığı # Akciğer Hastalarında Sigara İçme Sıklığı # Kürşat UZUN*, Bülent ÖZBAY*, Erkan CEYLAN* * Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN ÖZET Bu çalışmanın amacı akciğer hastalığı

Detaylı

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesindeki Mortalite #

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesindeki Mortalite # Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesindeki Mortalite # Hilal GÜNAL*, Haluk C. ÇALIŞIR**, Atilla EROL*, Nilüfer DOĞAN*, Y. Tuğrul ŞİPİT**, Eser ŞAVKILIOĞLU* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim

Detaylı

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL ABR antimikrobiyal ilaçların kullanımı ile artan doğal bir süreçtir Dirençli kökenler yayılarak varlıklarını sürdürür Günlük kullanımdaki

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ Eğitim Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CAN MEME KANSERİ: BİRİNCİ BASAMAKTA HORMONOTERAPİ YAN ETKİLERİ HAKKINDA

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Ahmet URSAVAŞ*, Ercüment EGE*, Eser Gürdal YÜKSEL*, Melek ATABEY*, Funda COŞKUN*, Feride YILDIZ*, Sevgi AYHAN*, Nihat

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ EYLEM PLANI 2014-2015

TÜRK TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ EYLEM PLANI 2014-2015 TÜRK TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ EYLEM PLANI 2014-2015 ŞUBE PROJELERİ Proje Adı tarih Hedef İzlenecek strateji Sorumlu kişiler Kistik fibrozis Kasım- Erişkin Göğüs Hastalıkları uzmanlarının bu Kistik

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara Görevi: Öğr. Gör. Dr. Telefon: E-mail: gorer@ybu.edu.tr 2. EĞİTİM DERECE ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE BÖLÜM

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı