Joseph Lister in 1867 y l nda ç r açan buluflundan. Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Joseph Lister in 1867 y l nda ç r açan buluflundan. Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 233-239"

Transkript

1 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: Hastane İnfeksiyonları Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri Dr. Semih BASKAN* * Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal, Ankara. Joseph Lister in 1867 y l nda ç r açan buluflundan sonra cerrahi infeksiyonlar ölümü ça r flt - r r bir tablo olmaktan ç km flt r. Antisepsi kurallar n n bu tarihten sonra yayg n olarak kullan ma girmesi cerrahi infeksiyonlar n morbiditesini önemli ölçüde azaltm flt r. Günümüzde ameliyat tekniklerinde geliflmelere, yara infeksiyonlar patogenezisinin daha iyi anlafl l r olmas na, profilaktik antibiyotiklerin genifl olarak kullan lmas na karfl n cerrahi alan infeksiyonlar cerrahi giriflimlerde morbidite ve mortalitenin önemli bir nedeni olmaya devam etmektedirler. Bugün Amerika Birleflik Devletleri (ABD) nde her y l 27 milyon cerrahi ifllem uygulanmaktad r (1). Bu ülkedeki National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) bölümünün raporlar na göre cerrahi alan infeksiyonlar, hastanelerde yatan hastalar aras nda tüm nozokomiyal infeksiyonlar n içinde %14-16 oran ile 3. s ray almaktad r (2). Cerrahi hastalarda ise cerrahi alan infeksiyonlar %38 lik oran ile en s k görülen nozokomiyal infeksiyonlard r. Bu infeksiyonlar n 2/3 ü insizyon yerinde, 1/3 ü ise ilgili organ ya da bofllukta meydana gelmektedir. Nozokomiyal cerrahi alan infeksiyonu geçiren cerrahi hastalar n ölümlerinin %77 sinin infeksiyonla iliflkili oldu u bildirilmifltir. Bunlar nda büyük ço unlu unun (%93) ameliyat edilen organ ya da geçilen boflluklar nda ciddi infeksiyonlar oldu u tespit edilmifltir (2) y l nda Cruse, cerrahi alan infeksiyonlar n n hastanede yat fl süresini yaklafl k 10 gün uzatt n ve yaklafl k 2000 USD ek masraf getirdi ini hesaplam flt r (3,4) de yap lan bir di- er çal flmada ise her cerrahi alan infeksiyonunun hastanede yat fl süresini 7.3 gün uzatt ve 3152 USD ek masraf getirdi i gösterilmifltir (5). 1. HASTANIN ÖZELL KLER a. Diyabet Diyabetin cerrahi alan infeksiyonlar na etkisi tart flmal d r. Çünkü diyabetin cerrahi alan infeksiyonlar na di er potansiyel faktörlerden ba ms z olarak katk s tayin edilememektedir. b. Nikotin Kullan m Nikotin kullan m primer yara iyileflmesini geciktirir. Cerrahi alan infeksiyon riskini artt rabilir (6). leriye dönük yap lan genifl bir çal flmada sigara içiyor olman n kalp ameliyatlar n takiben sternal ve/veya mediastinal cerrahi alan infeksiyonlar için ba ms z bir risk faktörü oldu u görülmüfltür (6). Di er baz çal flmalarda da sigara içilmesinin önemli bir risk faktörü oldu unu do rulam flt r (7,8). 233

2 Baskan S. Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri c. Steroid Kullan m Ameliyat öncesi steroid ve immünsüpresif ilaçlar kullanan hastalar cerrahi alan infeksiyonu geliflimine e ilimlidirler. Ama bunu destekleyen veriler tart flmal d r (9,10). Uzun süre steroid kullanan Crohn hastalar nda yap lan bir çal flmada preoperatif steroid alan hastalar n almayanlara nazaran daha fazla cerrahi alan infeksiyonlar na yakaland klar gösterilmifltir (11). d. Malnutrisyon Baz ameliyat tiplerinde a r protein-kalori malnutrisyon; ameliyat sonras nozokomiyal infeksiyonlar, azalm fl yara iyileflme süreci, ya da ölüm ile iliflkili olabilir (12,13). Ancak cerrahi alan infeksiyonu ile malnutrisyonun epidemiyolojik iliflkisini göstermek zordur. Çok at fta bulunulan ve 1987 de yay nlanm fl olan 404 yüksek riskli genel cerrahi hastas nda yap lan bir çal flmada Chirostou ve arkadafllar bir cerrahi alan infeksiyonu olas l k indeksi elde etmifllerdir (13). Çal flma sonucunda, bu indekse giren en önemli de iflkenler flunlard r: Hastan n yafl, ameliyat süresi, serum albumin düzeyi, gecikmifl hipersensitivite testi sonucu, intrensek yara kontaminasyon seviyesini sayabiliriz. e. Preoperatif Hastanede Kal fl Süresinin Uzamas Uzam fl preoperatif süre, cerrahi alan infeksiyonu riskini artt ran bir faktör olarak yorumlan r. Ancak bunun yan nda preoperatif sürede hastan n hastal n n fliddeti, bak m ve tedaviyi gerektiren Comorbid durumlar ve hastal klar aç - s ndan önem tafl maktad r (14,15). f. Burunda Preoperatif Staphylococcus aureus Kolonizasyonu S. aureus, cerrahi alan infeksiyonlar ndan s kl kla izole edilir. Bu patojen %20-30 sa l kl insanlar n burun deliklerinde tafl n r (16). Y llardan beri cerrahi hastalarda geliflen S. aureus cerrahi alan infeksiyonlar n n burun delikleri yoluyla tafl nd klar bilinir. Yak n zamanda yap lan çok de- iflkenli bir çal flmada S. aureus un kardiyotorasik ameliyatlar takiben geliflen cerrahi alan infeksiyonlar için en önemli ba ms z risk faktörü oldu- u gösterilmifltir (17). Kolonize olmufl hastalardan ve hastane çal - flanlar n n burun deliklerinden S. aureus eradikasyonu için mupirosinin topikal olarak kullan lmas etkilidir. Kluytmans ve arkadafllar taraf ndan yap lan bir çal flmada burun deliklerinden S. aureus izole edilsin veya edilmesin kardiyotorasik ameliyat geçirecek olan her hastaya mupirosin verilmesinin cerrahi alan infeksiyon riskini azaltt n öne sürmüfllerdir (18). g. Perioperatif Transfüzyon Lökosit içeren allojenik kan ürünlerinin perioperatif transfüzyonlar n n aralar nda cerrahi alan infeksiyonlar n n da bulundu u ameliyat sonras görülen infeksiyonlar için önemli risk faktörü oldu u bildirilmifltir (19,20). Kolon Ca nedeni ile ameliyat edilen hastalardan oluflan 5 randomize çal flman n üçünde kan transfüzyonu olan hastalarda cerrahi alan infeksiyonu riski en az 2 kat na ç km flt r (20,21). 2. AMEL YATA A T FAKTÖRLER I. Ameliyat Öncesi a. Preoperatif antiseptik dufl ya da banyo: Derideki mikrobik koloni say s n n azalmas n sa lamaktad r. ki çeflit preoperatif dufl alan 700 hastal k bir seride yap lan çal flmada klorhekzidinin bakteriyel kolonileri 9 kat, povidon iyodürün-triklokarbonlu sabunlar n 1.3 ve 1.9 kat azaltt gösterilmifltir (22). b. Ameliyat öncesi k llar n temizlenmesi (t - rafl): Ameliyat öncesi k llar n bir gece önceden jiletle t rafl edilmesi, tüy dökücü kremlerin kullan lmas veya hiç t rafl edilmemesine göre çok daha fazla cerrahi alan infeksiyonlar riski tafl maktad r (23,24). Bir çal flmada jiletle t rafl edilmifl hastalarda cerrahi alan infeksiyonlar %5.6 iken, tüy dökücü krem kullananlarda ya da hiç temizlik yap lmayanlarda bu oran %0.6 olarak bulunmufltur (25). T raflla cerrahi alan infeksiyon riskinin artmas na neden olarak deride daha sonra bakteriyel ço- alma için odak olarak görev yapan mikroskobik kesikler gösterilmektedir. Cerrahi alan infeksiyonu riski: T rafl n ameliyattan hemen önce yap ld nda oran %3.1, ameliyattan 24 saat önce yap ld nda %7.1, ameliyattan 24 saatten daha fazla süre önce yap ld - nda %20 oran nda oldu u bildirilmektedir (25). c. Ameliyat öncesi insizyon alan nda derinin haz rlanmas : Bunun için birkaç antiseptik ajan vard r. Bunlar n en baflta gelenleri: Povidon iyodürler, alkol içeren ürünler ve klorhekzidin glukonat olarak say labilir. Ameliyat öncesi kullan - lan deri antiseptiklerinin cerrahi alan infeksiyon- 234 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 4

3 Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri Baskan S. lar riski üzerine etkilerinin farkl l klar hiçbir iyi kontrollü ve ameliyata özgü çal flmada, karfl laflt rmal olarak de erlendirilememifltir. Alkol kolayca bulunabilir, ucuzdur ve halen en fazla ve en h zl etki gösteren deri antisepti idir. Bir dezavantaj ise çabuk alev almas d r (26). Hem klorhekzidin glukonat n hem de iyodoforlar n genifl antimikrobiyal aktiviteleri vard r. Bu iki antisepti in ameliyat öncesi el temizli inde kullan lmalar karfl laflt r ld nda klorhekzidin glukonat n povidon-iyodüre göre deri mikrofloras n daha fazla azaltt ve tek uygulamadan sonra daha fazla rezidüel aktivite sa lad görülmüfltür (27,28). d. Preoperatif el-kol antisepsisi: Steril ameliyat alan ya da cerrahi aletlerle direkt temas edecek olan cerrahi ekibi steril eldivenleri ve önlükleri giymeden önce ameliyat öncesi y kanma ad verilen geleneksel bir yöntemle ellerini ve ön kollar n temizlerler. Y kanma için kullan - lacak ideal antisepti in özellikleri : Genifl spektrumlu bir aktiviteye sahip olmal, süratli etki göstermeli ve kal c etki sa lanmal d r. ABD de bu amaçla piyasada bulunan ürünler: 1. Alkol, 2. Klorhekzidin iyodür/iyodofor, 3. Parakloro-meta-ksilenol, 4. Triklosan içerirler. Avrupa Birli i nde ise alkol (alt n standart) kabul edilir. Alkol içeren ürünler ABD de Avrupaya göre büyük bir ihtimalle çabuk alev almas ve deri irritasyonlar na sebep olmas nedeni ile daha az kullan lmaktad r. ABD de pek çok cerrahi ekip povidon iyodür ve klorhekzidin glukonat seçmektedir (29). Her durum için ideal bir ajan yoktur ve kullan lan ürünün etkinli inin yan nda çok etkili bir di er faktörde tekrarlanan kullan mlar sonras nda ajan n ameliyathane personeli taraf ndan kabul edilebilir olmas d r. Bu konuda yap lan çal flmalar n ço u ellerdeki bakteri kolonilerinin say s üzerine odaklanm flt r. Hiçbir klinik çal flma, kullan lan antiseptik seçiminin cerrahi alan riskini nas l etkiledi ini de erlendirmemifltir (30). Cerrahi olarak elleri ve ön kollar y kaman n etkinli i antiseptik ajan n seçiminin d fl nda baflka faktörlerden de etkilenmektedir. Y kanma tekni i, y kanman n süresi, ellerin kurulanmas veya eldiven tak lmas s ras nda uygulanan teknikler bunlara örnek olarak gösterilebilir. Son yap lan çal flmalar en az 2 dakika y kanman n eldeki bakteri koloni say s n azaltmada geleneksel 10 dakikal k y kanma kadar etkili oldu unu göstermifltir (31). e. nfekte-kolonize cerrahi personel: Aktif infeksiyonlar olan ya da belli baz mikroorganizmalar tafl yan cerrahi personel cerrahi alan infeksiyonlar ortaya ç k fl na ya da salg nlara neden olmufltur (32). Bu nedenle tüm sa l k kurulufllar hastane personelinden hastalara mikroorganizmalar n bulaflmas n önlemek için belirledi i bir dizi ilkeleri olmal d r. Bu ilkeler; yapt ifle ba l hastal klar, ifle ba l temaslardan sonra, temas sonras profilaksi, gerekli oldu unda hasta personelin iflten ya da hastadan uzak tutulmas yla ilgili olmal d r. f. Antimikrobiyal profilaksi: Son derece önemli bir konudur. II. Ameliyat Esnas nda ( ntraoperatif) a. Ameliyathane ortam : 1. Havaland rma: Ameliyathane havas nda mikrop tafl yan; toz, tiftik, deri kal nt lar ve damlac klar bulunabilir. Ameliyathanedeki mikrobiyal seviye burada dolaflan insanlar n say s ile do ru orant l d r. Bu nedenle ameliyat s ras nda ameliyathane personel trafi i en aza indirilmeye çal flmal d r (33). Grup A beta-hemolitik streptokoklara ba l cerrahi alan infeksiyonu salg nlar kolonize olmufl ameliyathane personelinden hastalara bulaflmas ndan kaynaklanm flt r (34). Bu durumlarda buna neden olan mikroorganizma sufllar bulunmufltur (35). Ameliyathanelerde koridor ve komflu alanlara göre pozitif bas nç sa lanmal d r. Bu pozitif bas nç daha az temiz alanlardan daha fazla temiz alanlara hava ak m - n önler. Hastanelerdeki tüm havaland rma sistemlerinde ve klimalarda ikifler tane filtre bulunmaktad r. lk filtrenin etkinli i %30 dan, ikincisinin ki %90 dan fazla olmal d r (36). Konvansiyonel ameliyathane havaland rma sistemleri: 1. En az 15 filtre edilmifl hava de iflimi/saat, 2. Bunlardan en az 3 tanesi (%20) temiz hava içermelidir, 3. Hava tavandan verilmelidir. 4. Hava yerden ç kar lmal d r (36,37). Laminer hava ak m : Laminer hava ak m - n n esas sabit bir h zla ( πm/saniye) par- Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 4 235

4 Baskan S. Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri çac klardan ar nd r lm fl ultratemiz havan n aseptik ameliyat ortam üzerinden ak m sa lamak üzere tasarlanm flt r. Bu hava ak m dikey ya da yatay olarak yönlendirilmifl olabilir ve yeniden odaya verilen hava genelde yüksek etkinli e sahip HEPA filtresinden geçirilir. HEPA filtreler 0.3 πm 3 daha büyük parçac klar %99.97 oran nda temizler (38). Sekizbin total + diz protezi ameliyatlar n n de erlendirilmesinde; ultratemiz hava uygulamas ile cerrahi alan infeksiyonlar oran %3.4 den %1.6 ya, antibiyotik profilaksi uygulamas yla %3.4 den %0.8 e, ultratemiz hava ve antibiyotik profilaksisi uygulamas yla %3.4 den %0.7 ye düflmüfltür (39). 2. Ortamdaki yüzeyler: ABD de, masalar, yerler, duvarlar, tavanlar ve fl k kaynaklar nadiren cerrahi alan infeksiyon nedeni olarak gösterilirler. Gene de her ameliyat sonras nda rutin temizlik son derece önemlidir. Ameliyat s ras nda yüzeylerde yada cihazlarda görülebilir bir kirlenme gerçekleflirse Environmental Protection Agency (EPA) taraf ndan onaylanm fl bir hastane dezenfektan yla bir sonraki ameliyattan önce dekontaminasyon yap lmal d r (40). 3. Mikrobiyolojik örnekleme: Havadan veya yüzeylerden al nan numunelerin de erlendirildi i standar ölçütler yoktur. Bu çal flmalar epidemiyolojik araflt rmalar n bir parças olarak uygulanmaktad r. 4. Cerrahi aletlerin sterilizasyonu: Cerrahi aletlerin yetersiz sterilizasyonu cerrahi alan infeksiyonu salg nlar na neden olmufltur. Bu aletler bas nçl buharla, kuru s cakla, etilen oksitle ve di er onaylanm fl metodlarla sterilize edilebilir. Buhar otoklav n n mikrobiyal ölçümleri gereklidir ve biyolojik bir gösterge yard m yla bu ifllem yap l r. Cerrahi aletlerin acil sterilizasyonu ile ilgili öneriler detayl bir flekilde yay nlanm flt r (41). b.cerrahi k yafet ve örgütler: 1. Y kanma giysileri: Cerrahi ekibin üyeleri genelde "y kanma giysileri" olarak tan mlanan bir pantolon ve gömlekten oluflan bir tak m giyerler. Bu tak mlar n y kanmas, giyilmesi, örtülmesi ve de ifltirilmesiyle ilgili ilkeler büyük farkl l klar gösterir. Y kanma giysilerinin temizli ini cerrahi alan infeksiyonlar n n bir risk faktörü olarak de erlendiren iyi kontrol edilmifl bir çal flma yoktur. 2. Maskeler: Ameliyat s ras nda insizyonu olas mikrobiyal kontaminasyonlardan korumak için cerrahi maske tak lmas çok uzun süreden beri uygulanan bir uygulamad r. Ancak yap lan baz çal flmalar maskelerin cerrahi alan infeksiyonlar riskini azaltmas konusundaki yararlar ve maliyet-yarar iliflkisi hakk nda soru iflaretleri oluflturmufltur (42). Gene de maske takmak kiflinin burun ve a z ndan aks rma ve öksürme gibi beklenmeyen temaslardan korumas aç s ndan önemlidir. 3. Cerrahi kepler/bafll klar/ ve galofllar: Cerrahi kepler ve bafll klar ucuzdur. Saç ve saç derisinden yay lan mikroorganizmalar n cerrahi alan kontamine etmesini engellerler. Galofl giyilmesinin hiçbir zaman cerrahi alan infeksiyonlar riskini ya da ameliyat odas n n taban ndaki bakteri say s n azaltt gösterilmemifltir (43). Fakat galofllar, cerrahi ekibini ameliyat s ras nda etrafa saç lan kan ve di er vücut s v lar ndan koruyabilir. 4. Steril eldivenler: Steril eldivenler ellerin ve ön kollar n y kanmas ndan, steril gömleklerin giyilmesinden sonra tak lmal d r. Steril eldivenler ameliyat ekibinin ellerinden hastalara mikroorganizmalar n bulaflmas n en aza indirmek ve ekip üyelerinin ellerinin kan ve di er vücut s v - lar ile kontamine olmas n engellemek amac yla kullan lmal d r. E er eldiven delinir veya parçalan rsa hemen de ifltirilmelidir (44). ki kat eldiven takman n tek eldivene göre hastan n kan ve vücut s v lar ile temas n azaltt gösterilmifltir (45). 5. Önlük ve örtüler: Steril cerrahi önlükler ve örtüler cerrahi alan ile potansiyel bakteri kaynaklar aras nda bir engel oluflturmak amac yla kullan l rlar. Önlükler y kanan tüm cerrahi ekibi taraf ndan giyilmelidir ve daha sonra hastan n üzeri steril örtülerle örtülmelidir. Önlüklerin ve örtülerin özellikleriyle cerrahi alan infeksiyonlar aras ndaki iliflkiyi aç klayan s n rl say da çal flmalar vard r. Bu çal flmalarda ürünlerin ve tasar mlar n büyük de iflkenlikler göstermesi kaynaklar n yorumlanmas n zorlaflt rmaktad r. Önlük ve örtüler tek kullan ml k ya da tekrar kullan ml k olarak s n fland r lm flt r. Kullan lan malzeme ne olursa olsun önlük ve örtüler s v ve virüslere karfl geçirmez olmal d r (46). c. Asepsi ve cerrahi teknik: 1. Asepsi: Cerrahi alan infeksiyonlar n n önlenmesinin temelinde yatan esas faktör iyi y Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 4

5 Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri Baskan S. kanm fl sa l k personeli taraf ndan asepsi kurallar n n tam ve mutlak uygulanmas d r. Cerrahi alandan bir örtü ile ayr lan anestezistler ve ameliyathanede çal flan tüm personel bu kurallara titizlikle uymal d r. Anestezi personelinden kaynaklanan cerrahi alan infeksiyonlar bildirilmifltir (47). Anesteziyologlar ve anestezi hemflireleri intravasküler kateterler ve endotrakeal tüp uygulamalar gibi invaziv yöntemler kullanmakta ve intravenöz olarak ilaç ve çeflitli solüsyonlar hastalara vermektedirler. Bu ifllemler s ras nda asepsi kurallar na uymamak cerrahi alan infeksiyonlar da dahil olmak üzere postoperatif infeksiyon salg nlar na yol açmaktad r (48). Anesteziyoloji ile ilgili infeksiyon kontrol önlemleri önerileri yay nlanm flt r (49). 2. Cerrahi teknik: Kusursuz bir tekni in uygulanmas n n cerrahi alan infeksiyon riskini azaltt - günümüzde yayg n olarak kabul gören bir görüfltür (50). Bu tekniklerin bafll calar : Uygun kanlanmay koruyarak hemostaz yapmak, Hipoterminin önlenmesi, Dokular n h rpalanmamas, Bofl bir organa hiçbir maddenin girmesine müsaade etmemek, Ölü dokular n ortamdan uzaklaflt r lmas, Dren ve dikifl materyalinin uygun kullan m, Ölü boflluklar n ortadan kald r lmas, yi postoperatif bak m (yara) olarak say labilir. Dikifl materyalleri protez veya drenler gibi yabanc cisimler cerrahi alanda inflamasyonu bafllatabilir ve masum say labilecek düzeylerde doku kontaminasyonu sonras nda cerrahi alan infeksiyon riskini artt rabilir (51). De iflik dikifl materyalleri türlerinin cerrahi alan infeksiyonlar riski ile iliflkilerini ortaya koyan pek çok çal flma bulunmaktad r (52). Genel olarak monoflaman materyalin infeksiyonu bafllat c etkisi en az düzeylerde kabul edilmektedir (53). Uygun cerrahi dren kullan m ve drenlerin yerleflimi bir di er önemli konu olarak karfl m za ç kmaktad r. Cerrahi kesilerin içinden geçirilen drenler insizyonel cerrahi alan infeksiyon riskini artt rmaktad r (54). Pek çok araflt r c drenlerin cerrahi kesiden uzak bölgelerden yap lacak ayr bir ufak kesiden d flar ç kar lmas n önermektedirler (55). Aç k drenlere nazaran negatif bas nçl kapal drenlerin cerrahi alan infeksiyonu riskini daha fazla azaltt düflünülmektedir (56). Bafllang çta steril olarak konulan dren bölgelerindeki bakteriyel kolonizasyonun drenin vücutta kald süre ile iliflkili olarak artt gösterilmifltir (57). 3. CERRAH ÖZELL KLER Postoperatif Konular a. Yara yerinin bak m : Uygulanacak yara bak m primer kapatma, daha sonra kapatmak üzere aç k b rakmak veya sekonder iyileflmeye b - rakma yöntemlerinden hangisinin uyguland na ba l olarak de iflir. Gene de cerrahi kesi primer olarak kapat lm fl ise üstü steril flartlarda saat süreyle kapal tutulur. K rksekiz saatten sonra yara yerinin kapal tutulmas n n gerekli olup olmad, dufl veya banyo almas n n yara iyileflmesini olumsuz yönde etkileyip etkilemedi i günümüzde halen tart flmal d r. Yara sekonder iyileflmeye b rak ld nda üzeri nemli steril bir gaz ile örtülüp, bunun üzeri de steril bir pet ile kapat l r. The American College of Surgeons, Center for Disease Control (CDC) ve baflka kurulufllar tüm cerrahi insizyon tiplerinde ped de- ifltirirken steril eldiven tak lmas n ve steril alet kullan lmas n (steril teknik) önermektedir (58). b. Taburcu etmenin planlanmas : Günümüzde hastalar n ço u yaralar tam olarak iyileflmeden ameliyattan hemen sonra taburcu edilmektedir (59). Taburcu etmenin planlanmas ndaki esas hedefler iyileflen yara yerinin bütünlü ünün korunmas hastan n yaras nda oluflabilecek infeksiyon belirtileri ve bulgular hakk nda e itilmesi ve ortaya ç kacak sorunlar için kime baflvurmas gerekti inin anlat lmas d r. KAYNAKLAR 1. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistiscs. Vital and Health Statistics, Detatiled Diagnoses and Procedures, National Hospital Discharge Survey, Vol 127. Hyattsville, Maryland: DHHS Publication; Emori TG, Gaynes RP. An overview of nosocomial, infections, inculuding the role of the microbiology laboratory. Clin Microbiol Rev 1993;6: Cruse PJ. Wound infection surveillance. Rev Infect Dis 1981;4: Cruse PJ, Foord R. The epidemiology of wound infection: A 10-year prospective study of wounds. Surg Clin North Am 1980;60: Martone WJ, Jarvis WR, Culver DH, Haley RW. Incidence and nature of endemic and epidemic no- Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 4 237

6 Baskan S. Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri socomial infections. In: Bennett JV, Brachman PS, (eds). Hospital Infections. 3 rd ed., Boston: Little, Brown and Co, 1992: Lilienfeld DE, Vlahov D, Tenney JH, McLaughlin JS. Obesity and diabetes as risk factors for postoperative wound infections after cardiac surgery. Am J Infect Control 1988;16: Bryan AJ, Lamarra M, Angelini GD, West RR, Breckendridge IM. Median sternotomy wound dehiscence: A retrospective case control study of risk factors and outcome. J R Coll Surg Edinb 1992;37: Jones JK, Triplett RG. The relationship of cigarette smoking to impaired intraoral wound healing: A review of evidence and implications for patient care. J Oral Maxillofac Surg 1992;50:237-9; discussion Gil-Egea MJ, Pi-Sunyer MT, Verdaguer A, Sanz F, Sitges-Serra A, Eleizegui LT. Surgical wound infections: Prospective study of 4486 clean wounds. Infect Control 1987;8: Slaughter MS, Olson MM, Lee JT Jr, Ward HB. A fifteen-year wound surveillance study after coronary artery bypass. Ann Thorac Surg 1993;56: Post S, Betzler M, Vondifurth B, Schurmann G, Kuppers P, Herfarth C. Risk of intestinal anastomoses in Crohn s disease. Ann Surg 1991;213: Brown IW Jr, Moor GF, Hummel BW, Marshall WG Jr, Collins JP. Toward further reducing wound infections in cardiac operations. Ann Thorac Surg 1996;62: Christou NV, Nohr CW, Meakins JL. Assessing operative site infection in surgical patients. Arch Surg 1987;122: Bruun JN. Post-operative wound infection. Predisposing factors and the effect of a reduction in the dissemination of staphylococci. Acta Med Scand Suppl 1970;514 (Suppl): Nooyen SM, Overbeek BP, Brutel de la Riviere A, Strom AJ, Langemeyer JM. Prospective randomised comparison of single-dose versus multiple cefuroxime for prophylaxis in coronary artery bypass grafting. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1994;13: Perl TM, Golub Je. New approaches to reduce Staphylococcus aureus nosocomial infection rates: Treating S. aureus nasal carriage. Ann Pharmacother 1998;32: Kluytmans JA, Mounton JW, Ijzerman EP, Vandenbroucke-Grauls CM, Maat AW, Wagenvoort JH, et al. Nasal carriage of Staphylococcus aureus as a major risk factor for wound infections after cardiac surgery. J Infect Dis 1995;171: Kluytmans JA, Mounton JW, Vanden Bergh MF, Manders MJ, Maat Ap, et al. Reduction of surgicalsite infections in cardiothoracic surgery by elimination of nasal carriage of Staphylococcus aureus. Infections Control Hosp Epidemiol 1996;17: Vamvakas EC, Carven JH. Transfusion of whitecell-containing allogenic blood components and postoperative wound infection: Effect of confounding factors. Transfusion Med 1998;8: Vamvakas EC, Carven JH, Hibberd PL. Blood transfusion and infection after colorectal cancer surgery. Transfusion 1996;36: Jensen Ls, Kissmeyer-Nielsen P, Wolf B, Qvist N. Randomised comparison of leucocyte-depleted versus buffy-coat-poor blood transfusion and complications after colorectal surgery. Lancet 1996;348: Garibaldi RA. Prevention of intraoperative wound contamination with chlorhexidine shower and scrub. J Hosp Infect 1988;11(Suppl B): Hamilton Hw, Hamilton KR, Lone FJ. Preoperative hair removal. Can J Surg 1977;20:269-71, Mishriki SF, Law DJ, Jeffery PJ. Factors affecting the incidence of post-operative wound infection. J Hosp Infect 1990;16: Seropian R, Reynolds BM. Wound infections after preoperative depilatory versus razor preparation. Am J Surg 1971;121: Larson E. Guideline for use of topical antimicrobial agents. Am J Infect Control 1988;16: Lowbury EJ, Lilly HA. Use of 4 percent chlorhexidine detergent solution (Hibiscrub) and other methods of skin disinfection. Br Med J 1973;1: Aly R, Maibach HI. Comparative antibacterial efficacy of a 2-minute surgical scrub with chlorhexidine gluconate, povidone-iodine, and chloroxylenol sponge-brushes. Am J Infect Control 1988;16: Hardin WD, Nichols RL. Handwashing and patient skin preparation. In: Malangoni MA (ed). Critical Issues in Operating Room Management. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997: Rubio PA. Septisol antiseptic foam: A sensible alternative to the conventional surgical scrub. Int Surg 1987;72: O Shaughnessy M, O Malley VP, Corbertt G, Given HF. Optimum duration of surgical scrub-time. Br J Surg 1991;78: Richet HM, Craven PC, Brown JM, Lasker BA, Cox CD, McNeil MM, et al. A cluster of Rhodococcus (Gordona) bronchialis sternal-wound infections after coronary-artery bypass surgery. N Engl J Med 1991;324: Ayliffe Ga. Role of the environment of the operating suite in surgical wound infection. Rev Infect Dis 1991;13(Suppl 10): Berkelman RL, Martin D, Graham DR, Mowry J, Freisem R, Weber JA, et al. Streptococcal wound infection caused by a vaginal carrier. JAMA 1982; 247: Stamm WE, Feeley JC, Facklam RR. Wound infection due to group A Streptococcus traced to a vaginal carrier. J Infect Dis 1978;138: American Institute of Architects. Guidelines for design and construction of hospital and health ca- 238 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 4

7 Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri Baskan S. re facilities. Washington (DC): American Institiute of Architects Press, Nichols PL. The operating room. In: Bennett JV, Brachman PS (eds). Hospital Infections. 3 rd ed, Boston: Little, Brown and Co, 1992: Sessler DI, McGuire J, Hynson J, Moayeri A, Heier T. Thermoregulatory vasoconstriction during isoflurane anesthesia minimally decreases cutaneous heat loss. Anesthesiology 1992;76: Lidwell OM, Elson RA, Lowbury Ej, Whyte W, Blowers R, Stanley SJ, et al. Ultraclean air and antibiotics for prevention of postoperative infection. A multicenter study of 8052 joint replacement operations. Acta Orthop Scand 1987;58: Committee on Control of Surgical Infections of the Committee on Pre-and postoperative Care, American College of Surgeons. Manual on Control of Infection in Surgical Patients. Philadelphia: JB Lippincott Co, Association of Operating Room Nurses. Standards, Recommended Practices, Guidelines. Denver: Association of Operating Room Nurses, Ha eri GB, Wiley AM. The efficacy of standard surgical face masks: An investigation using "tracer particles. Clin Orthop 1980;148: Humphreys H, Marshall RJ, Ricketts VE, Russell AJ, Reeves DS. Theatre over-shoes do not reduce operating theatre floor bacterial counts. J Hosp Infect 1991;17: US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration. Occupational exposure to bloodborne pathogens; final rule (29 CFR Part ). Federal Register 1991;56: Tokas JI, Culver DH, Mendelson MH, Sloan EP, Farber BF, Flingner DJ, et al. Skin and mucous membrane contacts with blood during surgical procedures: Risk and prevention. Infect Control Hosp epidemiol 1995;16: American Society for Testing Materials. Standard Test Method for Resistance of Materials. Used in Protective Clothing to Penetration by Synthetic Blood. American Society for Testing Materials 1998: Wenger PN, Brown JM, McNeil MM, Jarvis WR. Nocardia farcinica sternotomy site infections in patients following open heart surgery. J Infect Dis 1998;178: Herwaldt LA, Pottinger J, Coffin SA. Nosocomial infections associated with anesthesia. In: Mayhall CG (ed). Hospital Epidemiology and Infection Control. Baltimore: Williams Wilkins, 1996: Favero MS, Bond W. Sterilization, disinfection, and antisepsis in the hospital. In: Balows A, Hausler WJ Jr, Herrmann KL, Isenberg HD, Shadomy HJ (eds). Manual of Clinical Microbiology. 5 th ed, Washington (DC): American Society of Microbiology, 1991: Mayhall CG. Surgical infections including burns. In: Wenzel RP (ed). Prevention and Control of Nosocomial Infections. 2 nd ed, Baltimore: Williams &Wilkins, 199: B erard F, Gandon J. Postoperative wound infections: The influence of ultraviolet irradiation of the operating room and of various other factors. Ann Surg 1964;160(Suppl 1): Blomstedt GC. nfections in neurosurgery: A randomized comparison between silk and polyglycolic acid. Acta Neurochir (Wien) 1985;76: Garner JS. The CDC Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Am J Infect Control 1993;21: Dougherty SH, Simmons RL. The biology and practice of surgical drains. Part II. Curr Probl Surg 1992;29: Ehrenkranz NJ, Meakins JL. Surgical infections. In: Bennett JV, Brachman PS (eds). Hospital Infections. 3 rd ed, Boston: Little, Brown and Co, 1992; Moro ML, Carrieri MP, Tozzi AE, Lana S, Greco D. Risk factors for surgical wound infections in clean surgery: A multicenter study. Italian PRINOS Study Group. Ann Ital Chir 1996;67: Drinkwater CJ, Neil MJ. Optimal timing of wound drain removal following total joint arthroplasty. J Arthroplasty 1995;10: American Hospital Association. Infection Control in the Hospital. Chicago: American Hospital Association, 1979: Kravitz M. Outpatient wound care. Crit Care Nurs Clin North Am 1996;8: YAZIfiMA ADRES : Prof. Dr. Semih BASKAN Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal ANKARA Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 4 239

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

Cerrahi alan infeksiyonu (CA ), yüzy l öncesinde. Cerrahi Alan nfeksiyonlar : Girifl ve Tan mlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 63-68

Cerrahi alan infeksiyonu (CA ), yüzy l öncesinde. Cerrahi Alan nfeksiyonlar : Girifl ve Tan mlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 63-68 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 63-68 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi Alan nfeksiyonlar : Girifl ve Tan mlar Dr. Yusuf Alper KILIÇ*, Dr. Osman ABBASO LU* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Genel

Detaylı

Modern bir ameliyathanenin yapılandırılması amacıyla birbirinden çok farklı

Modern bir ameliyathanenin yapılandırılması amacıyla birbirinden çok farklı Ameliyathanenin Yapılanması Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA Modern bir ameliyathanenin

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonlar ndan Korunma

Cerrahi Alan Enfeksiyonlar ndan Korunma 102 Derleme / Review Prevention of Surgical Site Infections Ümit Çelik, Cem Parsak*, Necmi Aksaray Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dal, Adana

Detaylı

Ameliyathane, cerrahlar n çal flt ortam; Türkçe. Ameliyathanelerin Planlanmas. Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m :

Ameliyathane, cerrahlar n çal flt ortam; Türkçe. Ameliyathanelerin Planlanmas. Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m : Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 172-177 Hastane İnfeksiyonları Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m : Ameliyathanelerin Planlanmas Dr. Metin ÇAKMAKÇI* * Ac badem Sa l k Grubu T bbi Hizmetler Direktörü,

Detaylı

PROFİLAKSI. Doç. Dr. Gönül Şengöz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9 Mart 2014

PROFİLAKSI. Doç. Dr. Gönül Şengöz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9 Mart 2014 PROFİLAKSI Doç. Dr. Gönül Şengöz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9 Mart 2014 Sunum planı Tanım Amaç Cerrahi alan infeksiyonları CAİ ile ilişkili riskler CAİ için alınması gereken önlemler Profilaksi

Detaylı

Cerrahi Alan nfeksiyonu Geliflmesinde Predispozan Faktörlerin Araflt r lmas

Cerrahi Alan nfeksiyonu Geliflmesinde Predispozan Faktörlerin Araflt r lmas Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 151-155 Hastane İnfeksiyonları Dr. Diler COfiKUN*, Dr. Zerdi DA *, Dr. Pafla GÖKTAfi* Anahtar Kelimeler: Cerrahi Alan nfeksiyonu, Predispozan Faktörler. SUMMARY *

Detaylı

Günümüzde, ça dafl dünyada sa l k hizmeti. Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Önlenmesi: Ameliyathane Koflullar Nas l Olmal?

Günümüzde, ça dafl dünyada sa l k hizmeti. Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Önlenmesi: Ameliyathane Koflullar Nas l Olmal? Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 161-167 Hastane İnfeksiyonları Dr. Semih BASKAN* * Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, bn-i Sina Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal, Ankara. Günümüzde, ça dafl dünyada

Detaylı

Cerrahi alan infeksiyonlar (CA ) n n gelifliminde. Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Önlenmesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2004; 8: 116-121

Cerrahi alan infeksiyonlar (CA ) n n gelifliminde. Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Önlenmesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2004; 8: 116-121 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2004; 8: 116-121 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Önlenmesi Dr. R. Haldun GÜNDO DU* * Dr. M. Ülker Acil Yard m ve Travmatoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi,

Detaylı

Sa l k Kurulufllar D fl nda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Sa l k Kurulufllar D fl nda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 008 Tasyaran 24/12/01 17:27 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Sa l k Kurulufllar D fl nda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prof. Dr. Mehmet A. Taflyaran Atatürk Üniversitesi T p

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi

Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Sürveyans; bir toplulukta sürekli, sistematik ve aktif olarak bir hastalıkla ve bu hastalığın oluşma riskini artıran

Detaylı

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 29.03.2017, ANKARA Sunum Planı Giriş Antimikrobiyal direnci önleme Direncin önlenmesinde WHO, İDSA,CDC önerileri El hijyeni Temas izolasyonu önlemleri

Detaylı

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3. Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır.

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3. Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır. Slayt 1 Slayt 2 Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır. Slayt 3 Cerrahi kliniklerinde yatan hastalar içinde en sık görülen nozokomiyal enfeksiyondur

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

Hastane infeksiyonlar na ba l morbidite, mortalite. Cerrahi nfeksiyonlar n Önlenmesinde Hemflirenin Rolü

Hastane infeksiyonlar na ba l morbidite, mortalite. Cerrahi nfeksiyonlar n Önlenmesinde Hemflirenin Rolü Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 267-274 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi nfeksiyonlar n Önlenmesinde Hemflirenin Rolü Hmfl. Rabia GÜVEN* * Bay nd r Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlu Hemfliresi,

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar Mekan: Ameliyathanelerin yoğun bakım ünitelerinden

Detaylı

KATETERİ TAKMADAN ÖNCEKİ KURALLARA UYUMUN ETKİSİ. Dr. Yasemin Ersoy İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

KATETERİ TAKMADAN ÖNCEKİ KURALLARA UYUMUN ETKİSİ. Dr. Yasemin Ersoy İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı KATETERİ TAKMADAN ÖNCEKİ KURALLARA UYUMUN ETKİSİ Dr. Yasemin Ersoy İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Önce zarar verme Yararlar/gereklilik Damar yolu TPN Kan

Detaylı

Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine ba l. Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171

Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine ba l. Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171 Hastane İnfeksiyonları Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar Dr. H. Erdal AKALIN* * Pfizer laçlar Afi, stanbul. Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Yo un Bak m Ünitesinde nvaziv Alet Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar

Yo un Bak m Ünitesinde nvaziv Alet Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 107-112 Hastane İnfeksiyonları Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar Dr. Haluk ERDO AN*, Hmfl. Deniz AKAN**, Dr. Funda ERG N***, Dr. Aflk n ERDO AN****,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Ege Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Klini i nde Ameliyat Sonras Geliflen Hastane nfeksiyonlar n n Risk Faktörlerine Göre De erlendirilmesi

Ege Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Klini i nde Ameliyat Sonras Geliflen Hastane nfeksiyonlar n n Risk Faktörlerine Göre De erlendirilmesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2004; 8: 292-298 Hastane İnfeksiyonları Ege Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Klini i nde Ameliyat Sonras Geliflen Hastane nfeksiyonlar n n Risk Faktörlerine Göre De

Detaylı

Ondokuzuncu yüzy l n ikinci yar s ndan sonra. Ameliyathane ve Cerrahi nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 140-146

Ondokuzuncu yüzy l n ikinci yar s ndan sonra. Ameliyathane ve Cerrahi nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 140-146 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 140-146 Hastane İnfeksiyonları Dr. Metin ÇAKMAKÇI* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal, Ankara. Ondokuzuncu yüzy l n ikinci yar s ndan

Detaylı

21.09.2012. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama Yöntemleri. Cerrahi El Yıkama: Amaç

21.09.2012. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama Yöntemleri. Cerrahi El Yıkama: Amaç Cerrahi El Yıkama Cerrahi El Yıkama Ameliyathanelerde kontamine tıbbi malzemelerin enfeksiyona yol açtığı, ancak bulaş yolunda en önemli faktörün ameliyat ekibinin elleri olduğu bilinmektedir. Doç. Dr

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Nazan ÇALBAYRAM Bir hastanenin yapmaması gereken tek şey mikrop saçmaktır. Florence Nightingale (1820-1910) Hastane Enfeksiyonları

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Operasyon tekniklerinin ilerlemesi, yara infeksiyonlar n n. Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Etyoloji, Epidemiyoloji ve Laboratuvar Tan s

Operasyon tekniklerinin ilerlemesi, yara infeksiyonlar n n. Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Etyoloji, Epidemiyoloji ve Laboratuvar Tan s Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 225-230 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Etyoloji, Epidemiyoloji ve Laboratuvar Tan s Dr. Gülflen HASÇEL K* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı 1. AMAÇ (YBÜ) nde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolü. 2. KAPSAM İlgili birimde görev yapan, üniteye giren ve hastayla ilgilenen herkesi kapsar. 3. TEMEL İLKELER 1. YBÜ hastane

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Hastane infeksiyonları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir mortalite,

Hastane infeksiyonları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir mortalite, İnfeksiyon Kontrol Komitesine Düşen Yasal Görevler, Görev Tanımları Yrd. Doç. Dr. Dilara İNAN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak.

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. Ü VE 1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. 2. KAPSAM : Özel Yalova Hastanesi tüm bölümlerini ve tüm çalışanlarını

Detaylı

Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır.

Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır. Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır. Cerrahi kliniklerinde yatan hastalar içinde en sık görülen nozokomiyal enfeksiyondur (%38). Önemi; Hastanede

Detaylı

SSK Ankara E itim Hastanesi nde Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans

SSK Ankara E itim Hastanesi nde Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 94-98 Hastane İnfeksiyonları SSK Ankara E itim Hastanesi nde Dr. Murat ERHAN*, Dr. Necla TÜLEK*, Dr. Ali MERT* * SSK Ankara E itim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Kardiyak Cerrahi Ameliyatlardan Sonra Geliflen Hastane nfeksiyonlar : Sürveyans ve Risk Faktörlerinin Analizi

Kardiyak Cerrahi Ameliyatlardan Sonra Geliflen Hastane nfeksiyonlar : Sürveyans ve Risk Faktörlerinin Analizi Klimik Dergisi Cilt 18, Say :1 2005, s:103-109 103 Kardiyak Cerrahi Ameliyatlardan Sonra Geliflen Hastane nfeksiyonlar : Sürveyans ve Risk Faktörlerinin Analizi Serap fiimflek-yavuz 1, Yeflim Biçer 2,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Cerrahi Yara nfeksiyonlar

Cerrahi Yara nfeksiyonlar 026 Malazgirt 8/1/02 18:25 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Cerrahi Yara nfeksiyonlar Prof. Dr. Zafer Malazgirt Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi, Genel Cerrahi AD. -

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar «Örnek Yönetimi ve Biyogüvenlik ile ilgili Sorunlar» Prof. Dr. Ali Albay 3. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015, Antalya Sunum İçeriği Tüberküloz

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

Vasküler kateter infeksiyonlarının önlenmesi

Vasküler kateter infeksiyonlarının önlenmesi Vasküler kateter infeksiyonlarının önlenmesi Elliott, T.S.J., Faroqui, M.H., Armstrong, R.F. & Hanson, G.C. (1994) Guidelines for good practice in central venous catheterization. Journal of Hospital Infection,

Detaylı

Derleme / Review 29. Zehra Kan Öntürk, Fatma Eti Aslan

Derleme / Review 29. Zehra Kan Öntürk, Fatma Eti Aslan Derleme / Review 29 Ameliyat Sırasında Çocukları Bekleyen Tehlike: Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Kanıt Temelli Önlemler The Danger Awaiting Children During Surgery; Surgical Site Infections and Evidence

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 235-239 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Riskli girişimler, tanı veya tedavi amacıyla cilt dokusuna veya mukozaya yapılan. Riskli Girişimlerde DAS Uygulamaları. Hmş.

Riskli girişimler, tanı veya tedavi amacıyla cilt dokusuna veya mukozaya yapılan. Riskli Girişimlerde DAS Uygulamaları. Hmş. Riskli Girişimlerde DAS Uygulamaları Hmş. Yadigar ARPA Acıbadem Sağlık Grubu Bakırköy Hastanesi, İSTANBUL Riskli girişimler, tanı veya tedavi amacıyla cilt dokusuna veya mukozaya yapılan invaziv girişimleri

Detaylı

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI : ALTI YILLIK SÜRVEYANS ÇALIŞMASI

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI : ALTI YILLIK SÜRVEYANS ÇALIŞMASI Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI : ALTI YILLIK SÜRVEYANS ÇALIŞMASI Surgical Site Infections: A Six Year Surveillance Study Nazif ELALDI **, Mehmet BAKIR ***, İlyas DOKMETAŞ

Detaylı

Enfeksiyon Kontrol Programları Nasıl Oluşturulmalı?

Enfeksiyon Kontrol Programları Nasıl Oluşturulmalı? Enfeksiyon Kontrol Programları Nasıl Oluşturulmalı? Dr. Çağrı BÜKE Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bilimsel verilere dayalı Yataklı tedavi kurumunun

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONU SÜRVEYANSI

ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONU SÜRVEYANSI TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONU SÜRVEYANSI Ömer COŞKUN*, H. Cem GÜL**, A. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU**, Canpolat EYİGÜN**

Detaylı

Hastane infeksiyonlar n n geliflmesinde etken. Hasta zolasyonu çin Tasar m. Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m :

Hastane infeksiyonlar n n geliflmesinde etken. Hasta zolasyonu çin Tasar m. Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m : Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 178-182 Hastane İnfeksiyonları Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m : Hasta zolasyonu çin Tasar m Dr. Nurcan BAYKAM* * Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi,

Detaylı

Kardiovasküler Cerrahisinde Profilatik Antibiyotik Kullanımı

Kardiovasküler Cerrahisinde Profilatik Antibiyotik Kullanımı Kardiovasküler Cerrahisinde Profilatik Antibiyotik Kullanımı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Prophylactic Antibiotic Usage in Cardiovasculer Surgery Şinasi MANDUZ *, Nurkay KATRANCIOĞLU *, Kasım

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) YANIK ÜNİTELERİNDE DEZENFEKSİYON Slayt No: 56 Hasta yatakları ve örtülerinin temizliğine dikkat edilmeli, Her hastadan sonra hidroterapi cihazında

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar;

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; MagicSteamVac Buhar n sihirli gücü! H. Wilhelm Kicherer'in 1933 y l nda Almanya Stuttgart da ilk ad mlar m z att günden bu yana; tüm dünyada ev

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 107-124 Hastane İnfeksiyonları Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II [National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)] Dr. Gül Ruhsar

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Sunu planı. Laboratuvarlarımız Biyogüvenlik Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? Biyogüvenlik Kabinleri Güvenli mi? Nasıl Kontrol edilmeli?

Sunu planı. Laboratuvarlarımız Biyogüvenlik Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? Biyogüvenlik Kabinleri Güvenli mi? Nasıl Kontrol edilmeli? Laboratuvarlarımız Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? Kabinleri Güvenli mi? Nasıl Kontrol edilmeli? Mik.Uzm Uzm.Dr.İsmail CEYHAN Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Ankara Sunu planı kapsamı ve seviyeleri;

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

DEZENFEKSİYON TALİMATI

DEZENFEKSİYON TALİMATI Sayfa No 1 / 6 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastanedeki tüm birimlerde sterilizasyon ve uygulamaları için yöntemlerin ve dezenfektan

Detaylı

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi Yrd.Doç.Dr. İsmail Kürşad Gökçe İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Trakeostomi ya da endotrakeal

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Antiseptiklerin Hasta Bak m nda Kullan lmas

Antiseptiklerin Hasta Bak m nda Kullan lmas Antiseptiklerin Hasta Bak m nda Kullan lmas Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, ZM R e-posta: bilgin.arda@ege.edu.tr A ntiseptiklerin

Detaylı

Nozokomiyal infeksiyonlar n sürveyans, infekte. Hastane nfeksiyonlar n n Kontrolünde Toplanan Verilerin De erlendirilmesi

Nozokomiyal infeksiyonlar n sürveyans, infekte. Hastane nfeksiyonlar n n Kontrolünde Toplanan Verilerin De erlendirilmesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2004; 8: 225-233 Hastane İnfeksiyonları Hastane nfeksiyonlar n n Kontrolünde Toplanan Verilerin De erlendirilmesi Dr. Dilara NAN* * Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz?

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz? ÖRNEK E-POSTER 1: Son Kullanma Tarihi Geçmiş İnvazif Aletlerin Yeniden Sterilizasyonu Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz? Kardiyoloji

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Ameliyathaneler, cerrahi girişimlerin yapıldığı, cerrah, hemşire, asistan, anestezist, Ameliyathanelerde DAS Uygulamaları. Hmş.

Ameliyathaneler, cerrahi girişimlerin yapıldığı, cerrah, hemşire, asistan, anestezist, Ameliyathanelerde DAS Uygulamaları. Hmş. Ameliyathanelerde DAS Uygulamaları Hmş. Dilek ZENCİROĞLU Ameliyathaneler, cerrahi girişimlerin yapıldığı, cerrah, hemşire, asistan, anestezist, anestezi ve ameliyathane teknisyeni, sekreter, hastabakıcı,

Detaylı

CERRAHİ ASEPSİDE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR

CERRAHİ ASEPSİDE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR CERRAHİ ASEPSİDE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR Mayıs 2013 Hemşirelik E Dergi de Uygulamalarınızı Geliştirin bölümünde yer aldı. Hazırlayan: Hem. İlknur İNANIR Acıbadem Sağlık Grubu Ameliyathaneler ve Merkezi

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Sa l k Bakanl ADSM lerde Hizmet Kalite Standartlar

Sa l k Bakanl ADSM lerde Hizmet Kalite Standartlar Sa l k Bakanl ADSM lerde Hizmet Kalite Standartlar Hmfl. Gülcan AKIN UÇAR l Özel daresi, A z ve Difl Sa l Hastanesi, STANBUL S a l k hizmetlerinin her aç dan daha iyi bir noktaya tafl nmas için her ülke

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

Akut ishal: ani başlar ve kısa sürer, Kronik ishal: birkaç günden uzun sürer, Tekrarlayan ishal: aralıklı olarak iyileşip tekrarlayan ishaldir.

Akut ishal: ani başlar ve kısa sürer, Kronik ishal: birkaç günden uzun sürer, Tekrarlayan ishal: aralıklı olarak iyileşip tekrarlayan ishaldir. İSHAL Diare; Enterit; Bir gün içinde üç den fazla sulu yumuşak dışkılama ya ishal denir. Vücuttan su ve tuz kaybı olur. İshal; bebekler, çocuklar ve yaşlılar için çok tehlikeli ve ölümcül olabilir. İshaller:

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı