OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ"

Transkript

1 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ Uzm. Dr. SİNAN KIRIM YAN DAL UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. TAMER TETİKER ANA-2005

2 Yan Dal Uzmanlık tezimin hazırlanmasında büyük emeği geçen Prof. Dr. Tamer Tetiker e ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı çalışanlarına, Yard. Doç. Dr. Tamer İnal a ve nezdinde tüm merkez laboratuvarı çalışanlarına, Sayın Bekir Bölükbaşı na teşekkür eder ve tezimin tamamlanması esnasında aramızdan ayrılan Hocam Prof. Dr. M. Mustafa Koçak ın aziz hatırasına ithaf ederim. Dr. Sinan Kırım

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No TEŞEKKÜR i İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... iii ŞEKİL LİSTESİ... iv ÖZET ve ANAHTAR SÖZCÜKLER... v ABSRACT-KEYWORD... vi GİRİŞ... 1 GENEL BİLGİLER Obezite Tanımlama Sıklık ve dağılım Ölçümü ve tanısı Etyoloji Obezitenin tipleri Obezitenin komplikasyonları Obezitenin tedavisi Homosistein Tanım ve metabolizması Homosisteini artıran durumlar Homosistein ve tıkayıcı damar hastalıkları Homosisteinin aterogenezdeki rolü GEREÇ ve YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA SONUÇLAR.. 30 KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ... 35

4 TABLO LİSTESİ Tablo no: sayfa no: Tablo 1: Obezitenin ölçüm teknikleri 3 Tablo 2: Obezitenin etyolojik sınıflaması 5 Tablo 3: Obezitenin komplikasyonları 7 Tablo 4: Koroner kalp hastalığı nedenli ölüm verilerine dayalı obezitenin göreceli risk oranları 7 Tablo 5: Hiperhomosisteinemi nedenleri 12 Tablo 6: Hastaların başvuru dönemindeki yaş, boy ve kilo ortalamaları 18 Tablo 7: Hastaların başvuru döneminde, 1. kontrolde ve 2.kontroldeki Kolesterol ve lipit profili, ürik asit, insülin, C-peptit, vitamin B-12, folik asit, açlık kan şekeri, insülin direnci, serum elektrolitleri ve homosistein düzeyleri 19 Tablo 8: Başvuru döneminde, 1. kontrolde ve 2.kontroldeki kilo, BKİ ( beden kitle indeksi), sistolik ve diyastolik arter basıncı, nabız sayısı, bel ve kalça çevresi değerleri 20

5 ŞEKİL LİSTESİ Şekil no : sayfa no: Şekil 1. Hastaların başvuru, 1. kontrol ve 2. kontroldeki BKİ, bel çevresi ve kalça çevresi ölçümleri 23 Şekil 2. Hastaların başvuru, 1. kontrol ve 2. kontroldeki total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol ve trigliserit düzeyleri 23 Şekil 3. Hastaların başvuru, 1. kontrol ve 2. kontroldeki homosistein, insülin ve ürik asit düzeyleri 24 Şekil 4: Hastaların başvuru, 1.kontrol ve 2.kontroldeki sistolik, diyastolik kan basınçları ve nabız sayısı değerleri 24

6 ÖZET Etkisi Obez Hastalarda Diyet, Egzersiz ve İlaç Tedavisinin Homosistein Düzeylerine Obezite halen tüm dünyada yaygın olarak bulunan ve görülme hızı hızla artan bir hastalıktır. Obezite ayrıca komplikasyonları nedeni ile de ( kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, hipertansiyon vb) bir halk sağlığı problemidir. Yüksek homosistein düzeylerinin kardiyovasküler hastalıklara neden olduğu son yıllarda ortaya çıkmıştır. Günümüzde hiperhomosisteinemi ateroskleroz için bağımsız bir risk faktörü olarak tanımlanmaktadır. Çalışmamızda obezite tedavisi için kullanılan tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz ve ilaçların, homosistein düzeylerine etkileri araştırıldı. Bu amaçla 2003 yılı Ocak ayı ile 2004 yılı Ocak ayı arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları polikliniğine şişmanlık nedeniyle başvuran 40 yaş üzerinde, 16 sı erkek, 24 ü kadın 40 hasta alındı. Hastalarda sekonder obezite nedenleri ekarte edildi. Tüm hastalara ideal kilolarına göre hesaplanarak diyet verildi ve günlük 1 saat olmak üzere düzenli yürüyüş yapmaları önerildi. Diyet ve egzersize başlamalarından 3 ay sonra hastalar 2 gruba ayrılarak bir gruba günde 1 kez sabah öğününde tok karnına alınmak üzere 10 mg Sibutramin, diğer gruba ise günde 3 defa her öğünde aç karnına alınmak üzere 90 mg Orlistat başlandı. Başlangıçta, diyet ve egzersize başlamalarından 3 ay sonra ve ilaç tedavisinin 3. ayında hastalar homosistein düzeyleri için tekrar değerlendirildi. Her iki değerlendirmede de homosistein düzeylerinde azalma görülmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi. Obezite tedavisinde seçilecek yöntemler, obezitenin komplikasyonları açısından da güvenli ve yararlı olmalıdır. Bu çalışma sonunda obezite için kullanılan yöntemlerden tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz, Sibutramin ve Orlistat tedavisinin homosistein düzeyleri açısından güvenli olduğu söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Diyet, Homosistein, Obezite, Orlistat, Sibutramin.

7 ABSTRACT The Effects of Diet, Exercise and Drug Therapy on Homocysteine Levels in The Patients with Obesity Obesity is still a common and frequently disease seen in worldwide, it is also a public health problem because of its related complications ( such cardiovascular disease, diabetes mellitus, hypertension etc.). In the last few years, it has come to light that high homocysteine levels can cause cardiovascular disease. Today, hyperhomocysteinemia is considered as an independent factor for atherosclerosis. In this study, we investigated the effects of diet, exercise and medical drugs used for obesity treatment on serum homocystein levels. Forty exogenic obes patients (16 males and 24 females) who were admitted to Cukurova University, Medical Faculty Endocrinology and Metabolism Division between January 2003 and January 2004 included in the study. The other reasons and disorders for obesity were excluded. All from the study patients were allowed to a diets estimated according to their body weights and regular jogging for an hour daily. Three months after onset of diet and exercise, the patients were divided into two groups. Group 1 was given 10 mg Sibutramine once a day after breakfast and group 2 was given 120 mg Orlistat three times before each meal. The patients were reevaluated for serum homocysteine levels in the beginning, at 3 months after starting diet and exercise and at the 3 th months of the medications. Although serum homocysteine levels decreased in both groups, it was not statistically significant. The modalities chosen for obesity treatment should be safe and useful for its related complications. In the present study, it is revealed that medical dietary therapy, exercise, Sibutramine and Orlistat are all found to be safe and usable for homocyteine levels in obesity treatment. Key Words: Diet, Homocysteine, Obesity, Orlistat, Sibutramine

8 1. GİRİŞ Obezite dünyada ve ülkemizde hızla artmakta olan bir hastalıktır. Metabolik sendromun önemli bir bileşenidir ve ateroskleroza dolayısı ile de kardiyovasküler hastalıklara neden olmaktadır. İnsülin direnci, hipertansiyon, hiperkolesteroleminin de patogenezinde rol oynamaktadır. Günümüzde obezite bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm dünya ülkelerinde giderek artan bir hızda görülmektedir. Obezite tedavisinde halen ideal kiloya göre ayarlanmış tıbbi beslenme tedavisi ve egzersiz temel taşıdır. Orlistat ( gastrik lipaz inhibitörü ) ve Sibutramin ( selektif noradrenalin ve serotonin geri alım inhibitörü) ülkemizde obezite tedavisi için yaygın olarak kullanılan ilaçlardır. Hiperhomosisteinemi son dönemlerde tanımlanan yeni ortaya konulmuş bir kardiyovasküler risk faktörüdür ve erken ateroskleroza neden olmaktadır. Özellikle prematür aterosklerozların önemli bir kısmının nedenidir. Homosisteinin direk etki ile vasküler düz kas hücre proliferasyonunu uyardığı düşünülmekle birlikte aterogeneze nasıl neden olduğu halen tam olarak bilinmemektedir. MTHFR ( metilen tetra hidro folat redüktaz) geni mutant olan kişiler dışında çoğunlukla hiperhomosisteinemi beslenme ve yaşlanma ile ilişkilidir. Pek çok ilacın ( anti konvülzanlar, niasin, fibratlar v.b. ) ve hastalığın ( sistemik lupus eritematozus, kronik böbrek yetmezliği, malign tümörler v.b.) homosistein düzeylerini etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmada bu iki önemli kardiyovasküler hastalık risk faktörünü birlikte değerlendirmeye ve obezite ile mücadele yöntemlerinin homosistein üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık. Halen obezite tedavisinde kullanılmakta olan orlistat ve sibutramin in obezite üzerine olan olumlu etkilerinin yanında homosistein düzeyleri açısından güvenilir olup olmadığını ortaya koymayı amaçladık. Obezite için uygulanan tıbbi beslenme tedavisinin homosistein düzeylerine etkisini araştırmaya çalıştık.

9 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Obezite Tanımlama: Obezite kelimesi latince; ob: - den dolayı ve esum: edere (den gelir) = yemiş olmak kelimelerinden gelir ve yemekten dolayı demektir. Günlük kullanımda bu kelimeye şişmanlık anlamı yüklenmiş olmakla birlikte farklı dillerde farklı kelimelere de şişmanlık anlamı yüklenmektedir. Şişmanlık, vücutta aşırı miktarda yağ depolanmasıdır. 18 yaşındaki erkeklerde vücut ağırlığının yaklaşık % i ve kadınlarda ise yaklaşık % i yağ dokusundan oluşur. Erkeklerde yağ miktarı % 25 i ve kadınlarda % 30 u aşarsa şişmanlık söz konusudur Sıklık ve Dağılım: Gelişmiş ülkelerin özellikle orta ve az gelirli kesimlerinde, gelişmekte olan ülkelerin ise orta ve üst gelir düzeyindeki kesimlerinde daha sık görülmekle birlikte, tüm dünyada yaygın olarak ortaya çıkmakta ve sıklığı giderek daha da artmaktadır yılı itibariyle Hatemi ve arkadaşları toplumumuzda % 25.2 oranında obezite ( VKİ ( Vücut Kitle İndeksi) > 30) ve % oranında fazla kilolu (VKİ: over weight) olduğunu tespit etmişlerdir 1. Her yaş grubunda görülmekle birlikte orta yaşlarda doruk seviyeye gelir ve 55 yaşından sonra sıklığı azalmaya başlar. Kadınlarda daha sık görülmesinin en önemli nedenleri arasında gebelikler esnasında alınan kiloların verilemeyişi ve östrojenin yağ dokusunu artırıcı etkisi sayılabilir. Kadınlarda obezite daha sık görülmekte iken erkeklerde fazla kilolu oranı daha yüksektir. Evlilik sonrası dönemde her iki cinste de prevalansda artış görülmektedir. Yapılan çalışmalarda son 10 yıl içinde tüm ülkelerde obezite sıklığında % oranında artış olduğu görülmüş olup, bu sonuçlar bize bir obezite epidemisi ile karşı karşıya olduğumuzu düşündürmektedir Ölçümü ve tanısı: Doğrudan ölçüm ancak kadavrada uygulanabilen bir yöntemdir. Canlılarda dolaylı yöntemler kullanılmaktadır. Klinikte yağ miktarını belirlemek için uygulanan yöntemler tablo 1 de verilmiştir. VKİ yöntemi ucuz ve kolay kullanılır olması nedeniyle toplum taramaları da dahil olmak üzere en sık kullanılan yöntemdir ancak gebelerde,

10 Tablo 1. Obezitenin ölçüm teknikleri 2. I. Doğrudan ölçüm II. Dolaylı ölçümler A. Antropometrik ölçümler 1) Boy ve ağırlık: a) Aktüel kilo > % 20 ideal kilo* b) BMI** > 25 ( Quetelet index)(normal değer:18-25) 2) Çevre ve çap ölçümleri: Bel/kalça oranı ( N: )*** erkekte > 1, kadında > ) Deri kıvrım kalınlığı (mm): Triseps Subskapuler Toplam Erkek >23 >22 >45 Kadın >30 >27 >60 C. İzotop veya kimyasal dilusyon yöntemi 1) Vücut suyu 2) Vücut potasyumu D. Vücut yoğunluğu ve volümü 1) Su altı tartısı 2) Plethysmometric yöntem 3) Dualphoton absorpsiometre (DPA) E. İletkenlik 1) Total body electical conductivity (TEBC) 2) Bioelectric impedance F. Görüntüleme yöntemleri: USG (Ultrasonografi), CT ( bilgisayarlı Tomografi), MRI ( Magnetic rezonans görüntüleme) G. Tüm vücut nötron aktivasyon analizi * ideal kilo=boy-100- (boy-150)/4 ** BMI= ( Body mass indeks=vücut kitle indeksi) kg/m 2 ***Bel çevresi ölçümü arkada her iki spina iliaka posterior superiorun üzerinden ve önde göbek çevresinden geçen en dar çevre olarak ölçülür. Kalça ölçümü için arkada kalçanın en geniş yeri ve önde simfizis pubis den geçen çevre ölçümü kullanılır.

11 atletik yapılı kişilerde ve Uzakdoğu toplumlarında yanlış sonuçlar verebilmektedir. VKİ nin arasında olması normal, arası hafif şişman ( over weight), olması şişman, arası belirgin şişman ve 40 ın üzerinde olması morbid şişman olarak değerlendirilir. Deri kıvrım kalınlığı ölçümü ölçen kişiye ve tekniğe bağlı farklılıklar gösterebilmektedir. İzotop ve dilüsyon yöntemleri ile vücut yoğunluğu ölçümü yöntemleri uygulaması zor olan tekniklerdir. Biyoelektrik impedans ölçümleri oldukça duyarlıdır ancak vücut yağ dağılımından etkilenirler ve özel aletlere ihtiyaç duymaktadırlar. Radyolojik yöntemlerden özellikle bilgisayarlı tomografi kesine yakın sonuçlar vermektedir ancak hasta radyasyon alır ve pahalıdır Etyoloji: Obezitenin etyolojik sınıflaması tablo 2 de verilmiştir. Tüm bu etyolojik nedenlerdeki ortak olan nokta, alınan kalorinin gerek duyulandan fazla olmasıdır. Akılda tutulması gereken önemli bir nokta ise büyüme sürecinde, gebelik ve emzirme döneminde ve de bazı hastalıkların seyri esnasında, enerji ihtiyacının artmasıdır. Ayrıca yaşlanmayla birlikte metabolizma yavaşlamakta ve hareketlilik azalmaktadır. Sigara içenlerde nikotin fazladan bir oksidasyona neden olarak metabolizmayı hızlandırmakta bu da günlük yaklaşık olarak 200 kaloriye karşılık gelmektedir. Bu ve başka nedenlerle de ( iştah değişiklikleri gibi) sigara içenlerde obezite daha az görülmekte ve sigarayı bırakanlarda kilo artışı ortaya çıkmaktadır. Genetik Faktörler: Obezlerin 2/3 ünün ebeveynlerinin biri veya her ikisi de obezdir. Ayrıca tek yumurta ikizlerinde konkordans yüksektir. Şişman ailelerin evlat edindiği çocuklarda kendi biyolojik çocukları kadar şişmanlığa rastlanmamıştır. Endokrin Faktörler: Endokrinolojik hastalıkların seyrinde obezite görülebilmektedir. Cushing sendromu olan vakaların yaklaşık yarısı hekime santral obezite nedeniyle başvurmaktadır. Hipotiroidi de ise semptomlar çok silik olabilmektedir. Psikojenik, kültürel ve alışkanlıklarla ilgili faktörler: Bazı kişilerde depresyon ve stress durumlarında aşırı yeme paterni gelişebilmektedir. Ancak obezlerin genel olarak kişilik yapıları obez olmayanlardan farklı bulunmaz. Geniş taramalarda şişmanlardaki asıl problemin hareket azlığı olduğu görülmektedir. Podometre takılarak takip edilen deneklerde şişman olanların haftada 25 km yürürken şişman olmayanların haftada 56

12 Tablo 2. Obezitenin etyolojik sınıflaması 2. I. Genetik obezite a) Doğmalık macrosomia adipositas b) Laurence-Moon Biedl sendromu c) Hiperostosis frontalis interna ile birlikte olan obezite d) Von Gierke hastalığı ile birlikte olan obezite e) Prader-Willi sendromu f) Ailevi hipoglisemi sendromu ( alfa hücresi yokluğu) g) Rothmund sendromu II. Hipotalamik obezite a) Adiposo-genital distrofi (Fröhlich sendromu) b) Kleine-Levin sendromu III. Endokrin nedenli obezite a) İnsülinoma b) Cushing sendromu c) Hipotiroidi d) Stein-Leventhal sendromu e) Erkek hipogonadizmi f) Hipotalamo-hipofizer cücelik g) Menapozdan sonra görülen obezite IV.Mutad obezite a) Toplumsal-ailevi-gelenekler nedeniyle b) Psişik faktörler c) Hareket azlığı d) Besin bolluğu ve eğitim eksikliği e) Gebelik ve doğumlar km yürüdüğü görülmüştür 3. Beden gücünün kullanıldığı işlerde çalışan kişilerde şişmanlık nadir görülür. Günlük kalorilerini sık sık ve az miktarda alan kişilerin şişmanlamadığı bilinmektedir. Obez kişilerde aşırı hızlı yeme alışkanlığı vardır. İlk lokmadan sonra tokluk hissinin oluşması için gereken sürenin yaklaşık 10 dk olduğu düşünülürse bu alışkanlığın obeziteye olan katkısının ne denli büyük olduğu görülür. Pek çok kültürde şişmanlık

13 zenginliğin, yüksek sosyal statünün, güzellik ve doğurganlığın sembolü olarak görülmüş ve teşvik edilmiştir. Dilimize yerleşmiş olan bir dirhem et bin ayıp örter ifadesi de bunun bir örneğidir Obezitenin tipleri: Çocukluk çağında başlayan ve yağ hücrelerinin sayısının artması ile karakterize olan hiperplastik tip ile erişkin çağda başlayan ve yağ hücrelerinde hipertrofinin belirgin olduğu hipertrofik tip olmak üzere iki obezite tipi vardır. Hiperplastik tipde tedaviye cevap daha düşük görülmekte, hipertrofik tipde ise riskler daha fazla olmaktadır ancak tedaviye cevabı daha iyi olmaktadır. Diğer bir tiplendirme ise aşırı yağın birikim yerine göre yapılmıştır. Android tip adını alan birinci tipde yağ dokusu karın ve göğüsde toplanmıştır. Bel /kalça oranı erkeklerde 0.9 un, kadınlarda ise 0.8 in üzerindedir. Diğer tipde ise yağ dokusu uyluk ve bacaklarda toplanmıştır ve gynoid tip adını almaktadır. Android tipde hipertansiyon, dislipidemi ve koroner arter hastalığı daha fazla görülmektedir. Abdominal yağ dokusu kana sürekli serbest yağ asitleri vermekte ve bu durum insülin direncine sonuç olarak dislipidemi ve hiperglisemiye neden olabilmektedir. Tüm bu faktörler koroner kalp hastalığı için risk faktörü olmaktadır. Sadece bel ölçümü ile de koroner kalp hastalığı risk artımı tespit edilmiştir ( erkeklerde 104 cm, kadınlarda 88 cm nin üstü riski artırmaktadır) Obezitenin komplikasyonları: Obezitenin komplikasyonları Tablo III de verilmiştir. ABD de hemşire 13 yıl boyunca izlenmiş ve şişman olan grupta kardiyovasküler ve kanser nedenli ölümlerde artış saptanmıştır. Normal sınırlarda dahi olsa kilolu kadınlar kilolu olmayanlara göre daha fazla koroner kalp hastalığı riskine sahip olarak bulundular. En düşük risk 18 yaşında zayıf olup daha sonra belirgin (5kg) kilo alıp vermemiş olanlarda saptandı. Yirmi altı yıl boyunca izlenen 8800 erkekte ise obezlerde tüm nedenlere bağlı ölüm oranı 2 kat, koroner kalp hastalığı nedeniyle ölüm oranı ise 3.3 kat daha yüksek olarak bulunmuştur 4,5. Dokuz yüz bin erkek ve kadında başlangıç vücut kitle indeksi ile 16 yıllık izleme süresi sırasında kansere bağlı ölümlerin incelendiği ileriye dönük bir araştırma olan ACS çalışmasında, fazla kilo ile birçok kanser tipine bağlı ölüm oranı arasında pozitif bir ilişki gösterilmiştir 6. Van İtallie koroner hastalığı nedenli ölümün verilerini toplayarak obezitenin rölatif risk oranlarını saptamıştır 7 (tablo 4). Obezlerde bel/kalça oranı ölçümleri vücut kitle indeksinden bağımsız olarak serum lipidleri, sistolik ve diyastolik kan basıncını olumsuz

14 yönde etkiler. Framingham çalışmasında her iki cinste de hipertansiyon ile obezite arasındaki yakın ilişki gösterilmiştir. Tablo 3. Obezitenin komplikasyonları 1) Diyabetes Mellitus 2) Aterosklerotik kalp hastalığı 3) Hipertansiyon 4) Hipertrigliseridemi 5) Karaciğer yağlanması 6) Alveoler hipoventilasyon (pickvick sendromu) 7) Safra taşı insidansında artış 8) İnme 9) Osteoartroz 10) Gut 11) Oligomenore ve endometrium kanseri 12) Deri enfeksiyonları 13) Cerrahi ve doğum riski 14) Hiatus hernisi ve fıtıklar 15) Varis ve tromboemboli 16) İntihar ve kazalara yatkınlık. Tablo 4. Koroner kalp hastalığı nedenli ölüm verilerine dayalı obezitenin göreceli risk oranları Hastalık yaş yaş yaş Hipertansiyon Hiperkolesterolemi Diabetes mellitus Kilodaki %10 luk bir azalma yaklaşık sistolik kan basıncında 10 mm Hg lık bir azalmaya neden olmaktadır. Kilo verme hem obez hem de obez olmayan bireylerde tansiyon düşmesine neden olmaktadır. Morbid obezlerde oksijen tüketimi artarken karbondioksitde de birikim olmaktadır. Bu hastalarda solunum işi artar ve kompliyans

15 azalır. Elastik işi artan akciğerde fonksiyonel kapasiteler ve solunum volümü küçülmektedir. Alveoler hipoventilasyon ile de uyku-apne sendromu gelişebilmektedir. Vücut kitle indeksi arttıkça Diyabetes Mellitus riski de yükselmektedir. Bir çalışmaya göre vücut kitle indeksi 35 kg/m2 olanlardaki rölatif risk 40 kat fazladır 8. Hiperinsülinemi ve insülin direnci obezitede karakteristiktir. Kilodaki azalma ile hem kan glukoz düzeyi düşmekte, hem de beta hücre fonksiyon bozukluğu düzelmektedir. Kolesterol döngüsündeki artışlar ve safranın bileşimindeki değişiklikler sonucu safra taşı insidansı artar. Obez bireylerde erkek hastalarda kolon, prostat, kadınlarda ise reprodüktif sistem ve safra kesesi kanserleri daha sıktır. Obez kadınlardaki endometrium kanseri yağ dokusunun miktarı ile doğru orantılıdır. Osteoartirit daha çok ayak ve diz eklemlerinde görülür ve fazla kiloların yaptığı mekanik travma nedeniyle oluşur. Obezite ile ilgili psikolojik etmenler oldukça geniş bir konudur. Ancak obezitenin neden olduğu beden imajının aşağılanması, diğer psikolojik sorunlara eğilimi artırmaktadır. Sinema ve uçak koltuğuna sığamama ya da turnikelerden geçememe utanmaya ve sosyal yaşamda çöküntüye neden olmaktadır. Özellikle visseral obezite erkeklerde testosteronda azalmaya neden olmaktadır. Bu durum vücut kitle indeksi 40 dan fazla olduğunda daha çok belirginleşmektedir. Ayrıca periferde artan östron ve östradiol LH pulslarının azalmasına neden olur. Kadınlarda ise androjenemi artar ve böylece disfonksiyonel uterus kanamaları, hirsitismus, akne gelişimi artar. Obezlerde GH azalmakta, visseral obezitesi olanlarda ise IGF-1 azalmaktadır. Serbest IGF ise artmaktadır ve GH u baskılamaktadır 6,7, Tedavi: Kilo kaybının; semptomları azaltıcı ve/veya ortadan kaldırıcı, yandaş hastalıklardan kaynaklanan sorunları giderici ve bunlarla ilgili mortaliteyi azaltıcı etkisi tartışılmazdır. Pek çok yöntem olmakla birlikte tedavideki değişmez ana ilke; alınan enerji ile tüketilen enerjinin dengelenmesidir. Hastanın ve hekimin beklentileri iyi değerlendirilmelidir. Kilo vermek kadar geri almamanın önemi vurgulanmalıdır. Davranış tedavileri genellikle bir terapistin gözetiminde kişilik gruplarla ve haftada 1-2 saat süreyle yapılır. Yaşam boyu davranış değişikliğini sağlamaya çalışan bir süreçtir. Kendini monitörize etme, uyarı kontrolu, yeme kontrolu, pekiştirme ve güçlendirme, bilişsel yeniden yapılanma, beslenme eğitimi, fizik aktivite ve davranış kontratları olmak üzere 8 bileşeni vardır. Etkinliği son yıllarda daha da artmıştır. Süre ile kilo kaybı pozitif ilişkilidir. Diğer obezite tedavi yöntemleri ile kombine edilebilir. Wadden ve Bell tedaviden 48 hafta sonra hastaların %25-55 inin başlangıç kilolarına döndüklerini görmüşlerdir. Bu süre 3-5 yıla çıkıldığında

16 hemen hepsi bazal kilolarına dönmüşlerdir 9. Tıbbi beslenme tedavisi obezite tedavisinin temelini teşkil etmektedir. Çok düşük kalorili (200 kcal/ gün) ve düşük kalorili diyetler ( kcal/gün) kardiyak artimilere bağlı ani ölümler yaptığından artık kullanılmamaktadır. Dengesiz diyetler ( sadece yağlar, sadece karbo- hidratlar, ya da sadece proteinlerden oluşan) ketozise, elektrolit kaybına neden olmakta ve ancak kısa süreler uygulanabilmektedir. Oysa ki dengeli beslenme bir ömür boyu sürmelidir. Enerji tüketiminin iyi bir yolu olan fizik aktivite; insülin direncini azaltır, vücut kompozisyonunda değişiklikler yapar, yandaş hastalıkların tedavisine de olumlu etkisi vardır. Aerobik egzersizler tercih edilmeli, yarım saatden az olmamalı ve en az 48 saatlik aralarla tekrar edilmelidir. Ömür boyu devam edilmesi gereken bir tedavidir.obezite ile mücadelede ilaç tedavileri de uygulanmaktadır. Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlardan olan amfetaminler iştah kesici olarak kilo kaybı sağlamaktadadır ancak öfori yapmaları ve amacından farklı kullanımları nedeniyle günümüzde kullanılmamaktadırlar. Dexfenfluramin ve fluramin lipogenezi azaltırlar, diyete bağlı termogenezi artırırlar. Fenilpropanolamin dekonjestan bir ilaç olmasına rağmen kilo kontrolu sağlamaktadır ve FDA tarafından olasılıkla obeziteye etkili ilaçlar grubuna dahil edilmiştir. Sibutramine; serotonin ve noradrenalin geri alım inhibitörüdür. Günde 30 mg a kadar değerlendirilmiştir ancak tedavi edici doz aralığının 5-15 mg lık dozlar olduğu gösterilmiştir. Vücut ağırlığını hem gıda alımını azaltarak ( doygunluğu artırarak) hem de sempatik sinir sistemine etki ile enerji tüketimini artırarak azalttığı düşünülmektedir. Kahverengi yağ dokusunda beta-3 adrenoreseptörleri artırmaktadır. Bilinen yan etkileri, ağız kuruluğu, uykusuzluk, sıkıntı hissi ve kabızlıktır. Kalp hızında ve tansiyon arteryelde artışa neden olmaktadır. Difenilhidantoin kompulsif tipde yeme davranış bozukluğunda etkilidir. GABA agonistlerinin ventromedial hipotalamusa enjeksiyonu ile yiyecek alımı artmakta, lateral hipotalamusa enjeksiyonu ile de azalmaktadır. GABA reseptör blokeri olan Bicucculine yiyecek alımını azaltmaktadır. Periferik etkili ilaçlar dan Efedrin sempatomimetik etkilidir ve adrenerjik yollarla ilgili yapıları etkileyerek yiyecek alımını azaltmaktadır. Kafeinle birlikte kullanımı sinerjik etki gösterir ve bu etki metilli ksantinler ile artar. Çok fazla yan etkileri olması nedeniyle kullanılmamaktadır. Beta agonistler kahverengi yağ dokusuna etki ederek bazal metabolizmayı % 10 a varan oranlarda artırmaktadır. Beta-1 ve beta-2 reseptörlerin aksine beta-3 reseptörler gastro-intestinal sistemde de bulunmaktadır ve üstelik beyaz yağ dokusunda da lipolize neden olmaktadır. Halen deneme aşamasında olan ilaçlar gelecek vaad etmektedir. Tiroid hormonları da termogenez yoluyla kilo kaybına

17 neden olmaktadır. Ancak bu dozlarda protein yıkımına, osteoporoza ve kardiyomyopatiye neden olmaktadır. Ayrıca yağsız beden kitlesinde hızlı bir azalma olmaktadır. Gastrointestinal sisteme etkili olanlar lifli gıdalar, yeme hızını azaltarak, çiğneme süresini uzatarak, midede gerginlik yaratarak ve mide boşalması ile emilimi geciktirerek kilo kaybına neden olmaktadır. Hem kısa dönemde hem de uzun dönem de etkileri gösterilmiş olmakla beraber tedavideki yerleri tartışmalıdır. Barsağın fırçamsı kenarlarında bulunan disakkaridazları inhibe den ilaçlar (akarboz ve miglitol) insanların tolere edebildiği dozlarda kilo kaybına neden olmamaktadır. Tetrahidrolipstatin ve orlistat gastrointestinal lipazı serin kalıntısına kovalan bağlanarak inhibe ederler. Bu şekilde yağ asitlerinin emilimi bloke edilir. Ağız yolu ile alınan yağın yaklaşık % 30 u emilemez ve feçesle atılır. İshale ve yağda eriyen vitaminlerin kaybına neden olurlar. Günlük maksimum kcal lik yağın emilmesini engelleyebilirler. Yağsız beden kitlesinde minimal azalmaya neden olmaktadır. Kolestiramin safra asitlerine bağlanarak yağların deterjan etkisiyle parçalanmasını önler. Tolere edilebilen en yüksek dozlarda bile kilo kaybına yol açmazlar. Neomisin de yağ emilimini azaltmaktadır ancak mukoza üzerine ciddi toksik etkileri vardır. Hipogonadizmli hastaların obez olmasından yola çıkarak human koryonik gonadotropin denenmiştir ancak etkisiz olduğu görülmüştür. Abdominal obezitesi olan erkek hastalarda testesteronun etkili olduğu gösterilmiştir. GH etkisiz bulunmuştur. Naloxon kısa süreli çalışmalarda yiyecek alımını % 30 oranında azaltmıştır. Özellikle blumialı hastalarda etkin olduğu görülmüştür. Yiyecek alımını düzenleyen peptidler ( kolesistokinin, nöropeptit-y, CRH, galanin) ve bunları düzenleyen peptitlerle (leptin) ilgili çalışmalar son yıllarda obezite çalışmalarının odak noktası olmuştur. Somatostatin, bombessin, glukagon, TRH, kalsitonin VİP ve nörotensin hala araştırılmakta olan moleküllerdir. Gastrik rekonstüriksiyonlar ve by-pass operasyonları ve bu ikisinin kombinasyonu cerrahi tedavi olarak uygulanmaktadır. By- pass operasyonları ciddi yan etkileri nedeniyle artık neredeyse terk edilmiş durumdadır. Günümüzde en popüler olan yöntem mideye uygulanan silikon bandlardır yaş arasında, vücut kitle indeksi 40 dan yüksek olan, ciddi obezite komplikasyonları olan hastalara uygulanmaktadır 3,5, Homosistein Tanım ve metabolizması: Homosistein metiyoninden demetilasyon ile oluşan sülfür içeren bir aminoasittir. İnsanda bilinen hiçbir proteinin yapısına katılmaz ve hayvansal ürünlerle alınır 10. Homosistein 2 temel yolla metabolize olur. A)Metiyoninin artmış olduğu durumlarda

18 trans-sülfürasyon yolu ile metabolize olur. Homosistein serinle geri dönüşümsüz olarak bağlanır ve sistatiyona dönüşür. Bu reaksiyon ko-faktör olarak B6 vitaminin kullanır ve sistatiyon beta sentetaz enzimi ile katalize edilir. Sistatiyon B6 vitaminini ko-faktör olarak kullanan sistatiyonaz enzimi ile hidrolize olarak sisteine metabolize olur. B) Metiyoninin düşük olduğu durumlarda ise primer olarak remetilasyon ile metabolize olur. Remetilasyon da 2 şekilde oluşur. 1) 5-metil tetrahidro folatdan kobalamin bağımlı metiyonin sentetaz enzimi ile metil grubu alarak tekrar metiyonine dönüşür. 5-metil tetra hidrofolat ko-faktör olarak riboflavin kullanan metilen tetra hidrofolat redüktaz (MTHFR) yolu ile oluşur. 2) Metil vericisi olarak betaini kullanır ve betain-homosistein metil transferaz enzimi ile oluşur (BHMT). Plazmada yaklaşık olarak %75 i proteinlere bağlı olarak, %25 ide homosistein dimerleri olarak dolaşır Homosisteini artıran durumlar: Homosisteini artıran fizyolojik ve patolojik faktörler tablo 5 de verilmiştir. De Lorgeril ve arkadaşları fenofibrat la tedavi edilen hastalarda homosistein düzeyinde % 46 oranında bir artma tespit etmişler ancak tedavi boyunca homosistein metabolizmasına etkili vitaminlerin düzeylerinde bir değişiklik tespit etmemişlerdir 12. Statinlerin ise homosistein düzeylerine anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Kolestiramin kobalamin emilimine olan etkileri nedeniyle homosisteinde artmaya neden olmaktadır. Nikotinik asit pridoksal kinazı inhibe etmekte bunun sonucu olarakta sistatiyon beta sentetaz aktivitesi için gerekli olan pridoksinde azalmaya neden olarak homosistein düzeyinde artmaya neden olmaktadır. Munshi ve arkadaşları tip 2 DM li hastalarda metiyonin yüklemesi sonrası homosisteinde %40 oranında artma tespit etmişlerdir 13. UKPDS çalışmasına göre kardiyovasküler mortaliteyi azalttığı bilinen metformin homosistein düzeylerini artırmaktadır 14. Hem B12 vitamini düzeylerini azaltmakta hem de vitamin B12-intrinsik faktör kompleksinin ve bu molekülün reseptöre bağlanması için gerekli olan serbest kalsiyumu bağlamaktadır. İnsülin direnci ile homosistein düzeyleri arasında ilişki olduğu bilinmektedir.

19 Tablo 5: Hiper homosisteinemi nedenleri Enzim nedenli olanlar Sistatiyon beta sentetaz, metiyonin sentetaz, metilen tetra hidro folat redüktaz Kobalamin mutasyonları Vitamin yetmezlikleri Folat, pridoksal fosfat, vitamin B12 Artmış metiyonin alımı Demografik özellikler Yaşlanma, erkek cinsiyet, sigara içimi, sedanter yaşam, postmenopozal dönem Kronik hastalıklar Renal fonksiyon kaybı Sistemik lupus eritematozus Malign tümörler Hiperproliferatif hastalıklar Şiddetli psöryazis Hipotiroidi Diabetes mellitus Transplantasyon Kritik hastalıkların akut dönemi İlaçlar Antikonvulzanlar (fenitoyin, karbamazepin), Folat antagonistleri (metotreksat), Vitamin B12 antagonistleri ( nitröz oksit), Vitamin B6 antagonistleri, Kolesterol düşürücü ilaçlar ( kolestiramin, niasin), Tiyazid diüretikler, Siklosporin, Fenofibrat İnsülinin amino asit metabolizmasına güçlü etkileri vardır ve plazma metiyonin düzeyini azaltır. Hepatik transsülfürasyon enzimlerine etki etmektedir. Sistatiyon beta sentetaz ve MTHFR enzimelerine etkisi hiperinsülineminin derecesine bağlıdır. Endojen östrojenin arttığı en klasik durum olan gebelikte homosistein seviyeleri düşmektedir. Metiyonin yükleme testi ile olan yükselme postmenopozal kadınlarda premenopozal kadınlara göre daha belirgindir. Postmenopozal kadınlar östrojenle tedavi edildiklerinde homosistein azalmakta iken premenopozal kadınlara verilen östrojenle değişmemektedir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg 1 CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg ISSN: 2148-5313 EDİTÖRLER KURULU Prof. Dr. Sedef Gidener Yrd.Doç. Dr. Burak Cem Soner Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir Archives of CLINICAL TOXICOLOGY Editörden

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOŞUYOLU KALP EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.YELDA BAŞARAN ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ASEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİ VAKALARINDA HASTALIK SEYRİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Uzmanlık Tezi Dr. Semra AYTÜRK Ankara / 2005 BAŞKENT

Detaylı

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 Ankara - 2014 1 ÖNSÖZ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme, sağlık hizmetlerinde kullanılan

Detaylı

MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ DOKTORA TEZİ Selma KOLUAÇIK YILDIRIM

Detaylı

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI DAAHS- 2013 DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI SEMPOZYUMU 2013 BILDIRI ÖZETLERI Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 2013 Bildiri Özetleri. TJFMPC 2013;7(4):94-118. DOI: 10.5455/tjfmpc.45745 25 26 Mayıs 2013

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DİYABETLİ HASTALARDA İNSÜLİN UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EDA NUR ÇİLİNGİROĞLU YÜKSEK LİSANS

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ. Dr.Firdevs KUSERLİ

PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ. Dr.Firdevs KUSERLİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ Dr.Firdevs KUSERLİ Ankara, 2009

Detaylı

OBEZİTE TEDAVİ İLKELERİ

OBEZİTE TEDAVİ İLKELERİ OBEZİTE TEDAVİ İLKELERİ Yayına Hazırlayan Prof.Dr.Nurol Arık OBEZİTE NEDİR? Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının

Detaylı

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ANKARA, 2008 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ISBN: 978-975-92150-3-3 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr.

Detaylı

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ 1 KISALTMALAR ACS: American College of Surgeons AGB: Adjustable Gastric Banding (Ayarlanabilir Gastrik Band) ASBS: American Society for Bariatric Surgery ASM:

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

KOLELİTİAZİS İLE İNSÜLİN DİRENCİ ve LİPİD PROFİLLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

KOLELİTİAZİS İLE İNSÜLİN DİRENCİ ve LİPİD PROFİLLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR? T.C SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFĠ KIRDAR KARTAL EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ Koordinatör ġef: Doç. Dr. Orhan ÜNAL KOLELİTİAZİS İLE İNSÜLİN DİRENCİ ve LİPİD PROFİLLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

Detaylı

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI FİBROMİYALJİ VE MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU OLAN KADINLARIN FONKSİYONEL KAPASİTELERİ İLE FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN

Detaylı