T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014)"

Transkript

1 T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI ( ) ANKARA, 2010

2 1. Basým : Þubat 2010, Ankara, 3500 Adet ISBN : Saðlýk Bakanlýðý Yayýn No : 773 Bu yayýn; T.C. Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanmýþ ve bastýrýlmýþtýr. Her türlü yayýn hakký, T.C. Saðlýk Bakanlýðý na aittir. Kaynak gösterilmeksizin alýntý yapýlamaz. Kýsmen dahi olsa alýnamaz çoðaltýlamaz, yayýnlanamaz. Alýntý yapýldýðýnda kaynak gösterimi Türkiye Obezite (Þiþmanlýk) ile Mücadele ve Kontrol Programý Saðlýk Bakanlýðý, Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Yayýn No ve Tarihi þeklinde olmalýdýr. Ücretsizdir. Parayla satýlamaz. Baský : Kuban Matbaacýlýk Yayýncýlýk - Ývedik Organize Matbaacýlar Sitesi 558. Sokak No: 20 Ankara Tel: Faks: e-posta:

3 3 ÇALIÞMA GRUBU VE YAYINA HAZIRLAYANLAR (Soyadýna göre alfabetik sýralama yapýlmýþtýr) Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Saniye Bilici Gazi Üniversitesi, Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turan Buzgan Saðlýk Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Dr. Dyt. Biriz Çakýr Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Baþkanlýðý Obezitenin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Þube Müdürü Doç. Dr. Bekir Çakýr Ankara Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Klinik Þefi Dr. Seraceddin Çom Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Serdar Güler Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Klinik Þefi Dr. Dyt. Aylin Hasbay Beslenme ve Diyet Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Hasan Irmak Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýsý Uzm. Gýda Müh. Cengiz Kesici Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Baþkaný Uzm. Dr. Bekir Keskinkýlýç Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýsý Dr. Dyt. Özge Küçükerdönmez Gülhane Askeri Týp Akademisi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Bilim Dalý Uzm. Dr. Nazan Yardým Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar ve Kronik Durumlar Daire Baþkaný

4

5 5 TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMININ HAZIRLANMASINA KATKI VEREN KURUM VE KURULUÞLAR Saðlýk Bakanlýðý Hukuk Müþavirliði Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý Genel Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü Saðlýk Eðitimi Genel Müdürlüðü Dýþ Ýliþkiler Dairesi Baþkanlýðý Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðý Türkiye Saðlýk Kurumu Maliye Bakanlýðý (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü) Milli Eðitim Bakanlýðý (Saðlýk Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý) Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý (Teknik Araþtýrma ve Uygulama Genel Müdürlüðü) Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý (Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü) Çevre ve Orman Bakanlýðý (Çevresel Etki Deðerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüðü) Genel Kurmay Baþkanlýðý (Saðlýk Komutanlýðý) Türkiye Ýstatistik Kurumu Baþkanlýðý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (Ýzleme ve Deðerlendirme Dairesi Baþkanlýðý) Anadolu Ajansý Genel Müdürlüðü Adana Valiliði, Ýl Saðlýk Müdürlüðü Afyonkarahisar Valiliði, Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ankara Valiliði, Ýl Saðlýk Müdürlüðü Aydýn Valiliði, Ýl Saðlýk Müdürlüðü Balýkesir Valiliði, Ýl Saðlýk Müdürlüðü Çanakkale Valiliði, Ýl Saðlýk Müdürlüðü Çorum Valiliði, Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýzmir Valiliði, Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kahramanmaraþ Valiliði, Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kýrýkkale Valiliði, Ýl Saðlýk Müdürlüðü Sinop Valiliði, Ýl Saðlýk Müdürlüðü Uþak Valiliði, Ýl Saðlýk Müdürlüðü Van Valiliði, Ýl Saðlýk Müdürlüðü Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu (Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürlüðü, Proje Geliþtirme Daire Baþkanlýðý) Yükseköðretim Kurulu Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüðü Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüðü Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüðü Akdeniz Üniversitesi Rektörlüðü Amasya Üniversitesi Rektörlüðü Ankara Üniversitesi Rektörlüðü, Mühendislik Fakültesi, Gýda Mühendisliði Bölümü Atatürk Üniversitesi Rektörlüðü Balýkesir Üniversitesi Rektörlüðü Baþkent Üniversitesi Rektörlüðü, Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüðü

6 6 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüðü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüðü Çukurova Üniversitesi Rektörlüðü Dicle Üniversitesi Rektörlüðü Dumlupýnar Üniversitesi Rektörlüðü Düzce Üniversitesi Rektörlüðü Erciyes Üniversitesi Rektörlüðü Erzincan Üniversitesi Rektörlüðü Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüðü Fýrat Üniversitesi Rektörlüðü Gazi Osman Paþa Üniversitesi Rektörlüðü Gaziantep Üniversitesi Rektörlüðü Giresun Üniversitesi Rektörlüðü Hacettepe Üniversitesi Rektörlüðü Týp Fakültesi, Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Mühendislik Fakültesi, Gýda Mühendisliði Bölümü Ýnönü Üniversitesi Rektörlüðü Ýstanbul Üniversitesi Rektörlüðü Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi Rektörlüðü Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Kýrýkkale Üniversitesi Rektörlüðü Marmara Üniversitesi Rektörlüðü Muðla Üniversitesi Rektörlüðü Orta Doðu Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Sakarya Üniversitesi Rektörlüðü Selçuk Üniversitesi Rektörlüðü Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüðü Trakya Üniversitesi Rektörlüðü Ufuk Üniversitesi Rektörlüðü Uþak Üniversitesi Rektörlüðü Yeditepe Üniversitesi Rektörlüðü Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüðü Türk Tabipleri Birliði Türkiye Belediyeler Birliði Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneði Türkiye Psikiyatri Derneði Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Derneði Türkiye Diyetisyenler Derneði Türkiye Fizyoterapistler Derneði Türkiye Obezite Araþtýrma Derneði Türkiye Gýda Sanayi Ýþverenleri Sendikasý Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Türkiye Milli Pediatri Derneði Türk Ýç Hastalýklarý Uzmanlýk Derneði Türk Pediatri Kurumu Türk Kardiyoloji Derneði Halk Saðlýðý Uzmanlarý Derneði Gýda Mühendisleri Odasý Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneði Ankara Diyabet Derneði Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý

7 7 TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMININ HAZIRLANMASINDA EMEÐÝ GEÇENLER (Soyadýna göre alfabetik sýralama yapýlmýþtýr) Doç. Dr. Müjgan Alikaþifoðlu Prof. Dr. Nevzat Artýk Prof. Dr. Perihan Arslan Doç. Dr. Dilek Aslan Prof. Dr. Göksun Ayvaz Prof. Dr. Nazif Baðrýaçýk Prof. Dr. Gül Baltacý Doç. Dr. Murat Baþ Prof. Dr. Nilgün Baþkal Prof. Dr. Miyase Bayraktar Prof. Dr. Fahri Bayram Prof. Dr. Ayþe Baysal Prof. Dr. Tanju Besler Yrd. Doç. Dr. Saniye Bilici Dr. Francesco Branca Prof. Dr. Rüveyde Bundak Yrd. Doç. Dr. Turan Buzgan Prof. Dr. Peyami Cinaz Prof. Dr. Ali Coþkun Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Dekaný Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AnaBilim Dalý Öðretim Üyesi Gazi Üniversitesi, Týp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Bilim Dalý Öðretim Üyesi Türkiye Obezite Araþtýrma Derneði Baþkaný Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öðretim Üyesi Baþkent Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Bilim Dalý Öðretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi, Ýç Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji Ünitesi Öðretim Üyesi Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Bilim Dalý Öðretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Emekli Öðretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Gazi Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Öðretim Üyesi Dünya Saðlýk Örgütü Merkezi, Beslenme ve Saðlýk Bölümü Direktörü Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneði Baþkaný Saðlýk Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneði Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýsý

8 8 Doç. Dr. Bekir Çakýr Dr. Dyt. Biriz Çakýr Dr. Seraceddin Çom Prof. Dr. Ahmet Çorakçý Prof. Dr. Mübeccel Demirkol Prof. Dr. Nevin Ergun Doç. Dr. Serdar Güler Uzm. Dr. Orhan F. Gümrükçüoðlu Dr. Dyt. Aylin Hasbay Yrd. Doç. Dr. Hasan Irmak Prof. Dr. Taylan Kabalak Dr. Sonja Kahlmeier Yrd. Doç. Dr. Kazým Kara Doç. Dr. Ayhan Karakoç Prof. Dr. H. Fahrettin Keleþtimur Uzm. Gýda Müh. Cengiz Kesici Uzm. Dr. Bekir Keskinkýlýç Yavuz Mehmet Kontaþ Dr. Dyt. Özge Küçükerdönmez Prof. Dr. Seyit M. Mercanlýgil Ankara Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Klinik Þefi Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Baþkanlýðý Obezitenin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Þube Müdürü Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Gülhane Askeri Týp Akademisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Bilim Dalý Öðretim Üyesi Ýstanbul Üniversitesi Çapa Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öðretim Üyesi Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Klinik Þefi Trabzon Belediye Baþkaný, Saðlýk Bakanlýðý Eski Müsteþarý Beslenme ve Diyet Uzmaný Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýsý Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri Bölümü Ýç Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Ulaþtýrma ve Saðlýk Teknik Yöneticisi Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Bilim Dalý Öðretim Üyesi Erciyes Üniversitesi Rektörü Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Baþkaný Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýsý Dünya Saðlýk Örgütü Türkiye Ülke Ofisi Baþkan Yardýmcýsý Gülhane Askeri Týp Akademisi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Bilim Dalý Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öðretim Üyesi

9 9 Prof. Dr. Hilal Özcebe Uzm. Dr. Mehmet Uðurlu Prof. Dr. Serhat Ünal Prof. Dr. Necdet Ünüvar Prof. Dr. Gülden Pekcan Prof. Dr. Hikmet Pekcan Doç. Dr. Yavuz Sanisoðlu Prof. Dr. Nevin Þanlýer Prof. Dr. Nihat Tosun Dr. Trudy Wijnhoven Uzm. Dr. Nazan Yardým Prof. Dr. Hasan Yetim Prof. Dr. M. Temel Yýlmaz Halk Saðlýðý Uzmanlarý Derneði Baþkaný Saðlýk Bakanlýðý Ýzleme ve Deðerlendirme Birimi Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Adana Milletvekili, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Uzmaný (Saðlýk Bakanlýðý Eski Müsteþarý) Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öðretim Üyesi Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkaný Saðlýk Bakanlýðý Ýzleme ve Deðerlendirme Birimi Gazi Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Beslenme ve Besin Güvencesi Bölge Danýþmaný Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar ve Kronik Durumlar Daire Baþkaný Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi, Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý, Diyabet Bilim Dalý Baþkaný

10

11 ÖNSÖZ Ulusal saðlýk politikalarýnýn ana hedefi saðlýklý bireylerden oluþan saðlýklý bir topluma ulaþmaktýr. Saðlýklý topluma ulaþmak için de sektörler arasý iþbirliðini kuvvetlendiren politikalarýn geliþtirilmesine ihtiyaç vardýr. Saðlýklý bir hayat sadece topluma sunulan saðlýk hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesiyle saðlanamaz. Bireylerin de kendi saðlýðýnýn farkýnda olmasý, hizmetleri talep etmesi ve olumlu yönde davranýþ deðiþikliði geliþtirmesi gerekir. Günümüzde teknolojinin hýzlý ilerlemesiyle ortaya çýkan yenilikler, insanlýðýn hizmetine sunulmakta ve insanlar gün geçtikçe deðiþen bir hayat tarzý sürdürmektedir. Günlük hayat içinde pek çok iþ makinelerle yapýlmakta, çok kýsa mesafelere bile arabayla gidilmekte ve insanlar daha az hareket etmektedir. Geliþen teknoloji ayný zamanda insanlarýn beslenme alýþkanlýklarýný da olumsuz yönde etkilemektedir. Beslenme tarzýndaki deðiþiklikler ve fiziksel hareket azlýðý gibi bir takým olumsuz þartlar bir araya geldiðinde obezite (þiþmanlýk) riski artmaktadýr. Yapýlan araþtýrmalar dünyada olduðu gibi ülkemizde de fazla kilolu olma ve obezite sýklýðýnýn giderek arttýðýný ve obezitenin özellikle çocuklarýmýzý ve gençlerimizi etkisi altýna almaya baþladýðýný göstermektedir. Çaðýmýzýn en büyük saðlýk problemlerinden biri olan obeziteden korunmada devlete ve bireylere farklý sorumluluklar düþmektedir. Devlet, obezite ile mücadeleye yönelik etkin ve yaygýn politikalar geliþtirerek, doðru bilgi kaynaklarý ve çeþitli imkânlarý saðlayarak toplumu ve bireyleri saðlýklý bir hayat tarzýna teþvik etmeli, bireyler ise hizmetleri talep etmeli, devletin saðladýðý imkânlardan yararlanmalý, yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli fiziksel aktivite alýþkanlýðý kazandýklarý bir hayat tarzýný benimsemelidir. Obezite ile mücadele gerçekte pek çok hastalýkla mücadele demektir. Obezite, kalp-damar hastalýklarý, yüksek tansiyon, þeker hastalýðý, bazý kanser türleri, solunum sistemi hastalýklarý, kas-iskelet sistemi hastalýklarý gibi pek çok saðlýk probleminin oluþmasýna zemin hazýrlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple obezite ile mücadele etmek ülkemizin geleceði için son derece önemlidir. Obezite kontrol çalýþmalarý uzun soluklu çalýþmalar olup saðlýk, eðitim, ulaþým, pazarlama, iletiþim, þehirleþme, gýda, spor gibi birçok alaný doðrudan ilgilendiren geniþ kapsamlý çalýþmalardýr. Türkiye Obezite (Þiþmanlýk) ile Mücadele ve Kontrol Programý; politika, kontrol programý ve eylem planý ana baþlýklarýný içermektedir. Bu alandaki baþarý sektörlerarasý bir yaklaþýmla oluþturulan "Türkiye Obezite (Þiþmanlýk) ile Mücadele ve Kontrol Programý"nýn titizlikle, sabýrla ve süreklilik ilkeleri doðrultusunda uygulanmasý sonucunda elde edilecektir. Ülkemizin ev sahipliðinde Kasým 2006 tarihinde yapýlan Avrupa Obezite ile Mücadele Bakanlar Toplantýsýnda karar verilerek Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Marc Danzon ve Avrupalý Bakanlar adýna tarafýmca imzalanan Avrupa Obezite ile Mücadele Belgesi bu konuda tüm ülkelere yol gösterici olmuþtur. Bulaþýcý Hastalýklar, Kalp ve Damar Hastalýklarý, Kronik Hava Yolu Hastalýklarý, Kanser ve Tütün Kontrolü ile ilgili Ulusal Programlarýmýzdan sonra Obezite (Þiþmanlýk) ile Mücadele ve Kontrol Programýný da hazýrlamýþ olmanýn mutluluðunu yaþamaktayýz. Bu kontrol programýnýn hazýrlanmasýnda bilgi ve tecrübeleriyle görüþ bildiren bütün kamu kurum ve kuruluþlarý, özel sektör, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerine, dünyadaki bilimsel geliþmelerin ýþýðýnda bu programý destekleyen deðerli bilim adamlarýna, Saðlýk Bakanlýðý çalýþanlarýna ve özellikle Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Baþkanlýðý personeline teþekkür ederim. Vatandaþlarýmýzýn da katýlýmýyla hep birlikte yürütülecek olan bu mücadelede belirlenen hedeflere ulaþacaðýmýza inanýyorum. Prof. Dr. Recep AKDAÐ Saðlýk Bakaný

12

13 13 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 11 ÝÇÝNDEKÝLER 13 KISALTMALAR GÝRÝÞ GENEL BÝLGÝLER Fazla Kiloluluk ve Obezite Fazla Kiloluluk ve Obeziteye Neden Olan Faktörler Fazla Kiloluluk ve Obezitenin Yol Açtýðý Saðlýk Sorunlarý Obezitenin Tedavisi DÜNYADA VE TÜRKÝYE'DE MEVCUT DURUM Dünyada ve Avrupa'da Obezite ile ilgili Mevcut Durum Türkiye'de Obezite ile ilgili Mevcut Durum TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI NIN AMACI VE KAPSAMI OBEZÝTENÝN ÖNLENMESÝNE YÖNELÝK HEDEF VE STRATEJÝLER OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (Tablo) KAYNAKLAR EKLER Dünya Saðlýk Örgütü - Avrupa Obezite ile Mücadele Belgesi 2. Dünya Saðlýk Örgütü Yaþ Grubu Çocuklar Ýçin Beden Kitle Ýndeksi Deðerleri (2006-Büyüme Standartlarý) 3. Dünya Saðlýk Örgütü Yaþ Grubu Çocuklar ve Adolesanlar Ýçin Beden Kitle Ýndeksi Deðerleri (2007-Büyüme Referans Deðerleri)

14 14 KISALTMALAR (Alfabetik sýralama yapýlmýþtýr) ACSM ABD AHBS BKÝ BMH CDC DALY DMH DPT DSÖ GATA GSGM HBSC MEB MONICA NHANES PAL RTÜK SBKK SD SHÇEK SGK STK TAPDK TBMM TBSA TEKHARF TEMD TKB TKD TNSA TOAD TOHTA TRT TSÝM TSK TURDEP TÜBÝTAK TÜÝK UNICEF YLD YLL YÖK American College of Sports Medicine (Amerikan Spor Hekimliði Koleji) Amerika Birleþik Devletleri Aile Hekimliði Bilgi Sistemi Beden Kitle Ýndeksi Bazal Metabolizma Hýzý Centers For Disease Control and Prevention (Hastalýklarý Önleme ve Kontrol Merkezi) Disability Adjusted Life Year (Sakatlýða baðlý kaybedilen yaþam yýlý) Dinlenme Metabolik Hýz Devlet Planlama Teþkilatý Dünya Saðlýk Örgütü Gülhane Askeri Týp Akademisi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Health Behaviour in School Aged Children Survey (Okul Çaðý Çocuklarýnda Saðlýk Davranýþý Araþtýrmasý) Milli Eðitim Bakanlýðý Multinational Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease (Kardiyovasküler Hastalýkta Belirleyicilerin ve Eðilimlerin Çokuluslu Ýzlenmesi) National Health and Nutrition Examination Survey (ABD Ulusal Saðlýk ve Beslenme Araþtýrmasý) Physical Activity Level (Fiziksel Aktivite Düzeyi) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Saðlýklý Beslenelim, Kalbimizi Koruyalým Araþtýrmasý Standard Deviation (Standart Sapma) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu Sivil Toplum Kuruluþlarý (Meslek Örgütleri, Dernekler, Vakýflar vb) Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Beslenme ve Saðlýk Araþtýrmasý Türkiye'de Eriþkinlerde Kalp Hastalýðý ve Risk Faktörleri Araþtýrmasý Türkiye Endokronoloji ve Metabolizma Derneði Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Türk Kardiyoloji Derneði Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý Türkiye Obezite Araþtýrmalarý Derneði Türkiye Obezite ve Hipertansiyon Araþtýrmasý Türkiye Radyo ve Televizyon Genel Müdürlüðü Temel Saðlýk Ýstatistikleri Modülü Türk Silahlý Kuvvetleri Türkiye Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon Epidemiyolojisi Araþtýrmasý Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu Türkiye Ýstatistik Kurumu United Nations Children's Fund (Birleþmiþ Milletler Çocuklara Yardým Fonu) Years Lost with Disability (Sakatlýkla Kaybedilen Yaþam Yýlý) Years of Life Lost (Kaybedilen Yaþam Yýlý) Yüksek Öðretim Kurulu

15 15 1. GÝRÝÞ Son yýllarda tüm dünyada obezitenin (þiþmanlýk) görülme sýklýðý giderek artmaktadýr. Epidemiyolojik çalýþmalar; yaþ, cinsiyet gibi demografik faktörlerle, eðitim düzeyi, medeni durum gibi sosyo kültürel faktörler yanýnda biyolojik faktörlerin ve beslenme alýþkanlýklarýnýn, sigara ve alkol tüketimi ile fiziksel aktivite azlýðý gibi yaþam biçimi faktörlerinin de obeziteden sorumlu olduðunu göstermektedir. Ýnsan ömrünün çok uzun olmadýðý dönemlerde obezite; güç, refah ve saðlýk göstergesi iken, günümüzde tedavi edilmesi gereken bir hastalýk, bir halk saðlýðý problemi olarak kabul edilmeye baþlanmýþtýr (1-4). Tüm dünyada fazla kiloluluðun (hafif þiþmanlýðýn) ve obezitenin (þiþmanlýðýn) prevalansý giderek artmaktadýr. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada 400 milyonun üzerinde obez ve yaklaþýk 1.6 milyardan fazla kilolu birey bulunmakta ve 2015 yýlýnda bu rakamýn sýrasýyla 700 milyon ve 2.3 milyara ulaþacaðý tahmin edilmektedir (5). Günümüzde dünyanýn hemen hemen tüm bölgelerinde obezite prevalansý artmakta, bu durum sadece yetiþkin kadýn ve erkekleri deðil, çocuklarý ve gençleri de etkilemektedir. Kalp ve damar hastalýklarý, diyabet, hipertansiyon, bazý kanser türleri, kasiskelet sistemi hastalýklarý gibi hastalýklarýn oluþmasýna, yaþam kalitesinin azalmasýna ve ölümlere yol açan obezite, sadece küresel boyutta bir halk saðlýðý problemi olmakla kalmayýp, ülke ekonomilerine olumsuz yönde etki eden bir unsur olarak da karþýmýza çýkmaktadýr. Obezite, ülke ekonomilerini doðrudan veya dolaylý olarak etkilemektedir (6). Obezite ile ilgili saðlýk harcamalarý geliþmiþ ülkelerde tüm saðlýk harcamalarýnýn %2-7'sini oluþturmaktadýr (7). Amerika Birleþik Devletleri (ABD)'nde obezitenin doðrudan maliyetinin hastalýðýn taný ve tedavisi ile ilgili olan harcamalarýn, saðlýk harcamalarýnýn %7'sini (yaklaþýk 70 milyar dolar), Fransa ve Avustralya'da saðlýk harcamalarýnýn %2'sini ve Hollanda'da ise %4'ünü oluþturduðu bildirilmektedir (2). Dolaylý harcamalarýn (erken ölüm ve hastalýk nedeniyle çalýþamayan insanlara verilen ücretleri yansýtan verim kaybýný da içeren harcamalar) ise ABD'de 48 milyar dolar olduðu tahmin edilmektedir (bu rakama fazla kilolu olma, hareketsiz yaþam, astým ve genç kadýnlar arasýndaki infertilite görülme sýklýðýnýn artýþýna baðlý harcamalar dahil deðildir) (2). Obezitenin en önemli nedenlerinden olan yetersiz beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliði, ABD'de tütün kullanýmýna baðlý meydana gelen saðlýk sorunlarýndan sonra önlenebilir ölümlerin ikinci en sýk nedenidir (8,9). Uzun, saðlýklý ve mutlu bir yaþam beklentisi içindeki 21. yüzyýl insaný için, obezitenin önlenmesinde koruyucu saðlýk hizmetleri yaklaþýmý çok büyük bir önem taþýmaktadýr. Koruyucu saðlýk hizmetleri kapsamýnda saðlýk otoriteleri toplumun her kesimine ulaþmalý, etkin ve yaygýn eðitim çalýþmalarýnýn hýzla yaþama geçirilmesi konusunda bilinçli ve istekli bir çaba içinde olmalýdýr. Obezite ile mücadelede DSÖ baþta olmak üzere pek çok uluslararasý kuruluþ, tüm dünyada beslenme alýþkanlýklarýnýn deðiþtirilmesi, yeterli ve dengeli beslenme alýþkanlýklarýnýn yerleþtirilmesi ve hareketli yaþam biçiminin benimsenmesi konularýnda çeþitli programlar geliþtirerek öncülük etmekte ve dünyadaki birçok ülke tarafýndan bu çabalar farklý strateji ve eylem planlarý þeklinde bireylere ulaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. DSÖ tarafýndan "Küresel Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Saðlýk Stratejisi (10) "nin geliþtirilmesi, Ýkinci Avrupa Beslenme Eylem Planý'nda (11) özellikle çocukluk ve adolesan dönemi obezitesi ile mücadeleye yer verilmesi, Avrupa Komisyonu tarafýndan Avrupa'da beslenme, fazla kiloluluk ve obezite ile iliþkili hastalýklar konusunda stratejiyi de içeren "Beyaz Döküman"ýn (12) hazýrlanmasý, Avrupa Birliði "Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Saðlýk Platformu"nun (13) oluþturulmasý bu giriþimlere örnek olarak verilebilir. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafýndan obezite konusundaki ilk çalýþma 1997 yýlýnda yayýmlanan obezitenin önlenmesi ve tedavisi konusundaki rapordur (14). Bu raporun ardýndan 1999'da 24 ülkenin imzaladýðý "Milano Deklarasyonu" yayýmlanmýþtýr (15). Günümüzde ise obezite epidemisinin dünyanýn en

16 16 önemli halk saðlýðý mücadelelerinden birisi olduðu, eðilimin özellikle çocuklar ve yetiþkinler için alarm düzeyine ulaþtýðý ve gelecek nesiller için daha çok saðlýk yüküne yol açtýðý bildirilmektedir (4). Giderek artan obezite epidemisi nedeniyle, ülkemiz evsahipliðinde Kasým 2006 tarihinde Ýstanbul'da "DSÖ Avrupa Obezite ile Mücadele Bakanlar Konferansý" düzenlenmiþ, açýlýþý Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan yapýlan konferans süresince obezite epidemisi masaya yatýrýlarak çözüm önerileri tartýþýlmýþtýr. Söz konusu Konferans ulusal ve uluslararasý boyutta, baþta saðlýk olmak üzere tarým, eðitim, spor, ulaþým, sosyal güvenlik gibi diðer ilgili Bakanlar ve devlet sektörlerinin üst düzey yetkilileri, hükümetler arasý kuruluþlar ile sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, uzmanlar ve uluslararasý kuruluþ temsilcileri ve basýn mensuplarý olmak üzere yaklaþýk 500 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir. Konferans sýrasýnda T.C. Saðlýk Bakaný Sayýn Prof. Dr. Recep AKDAÐ ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Sayýn Dr. Marc DANZON tarafýndan Ek 1'de yer alan "Avrupa Obezite ile Mücadele Belgesi (4) " imzalanmýþtýr. Ülkemizde de obezite ile mücadele ulusal saðlýk politikasýna iliþkin çeþitli yayýnlarda yer almýþtýr. Bakanlýðýmýzca hazýrlanan "Saðlýk 21 Herkes Ýçin Saðlýk" programýnda obezitenin hipertansiyon, diyabet vb. hastalýklar için önemli bir risk faktörü olduðu belirtilmiþ ve 2020 yýlýna kadar primer koruma yaklaþýmý ile 40 yaþ ve üzeri nüfusta obezite prevalansýnýn %10 azaltýlmasý hedeflenmiþtir (16). "Türkiye Kalp ve Damar Hastalýklarýný Önleme ve Kontrol Programý (17) "nda da pek çok kronik hastalýk için risk faktörü olan obezitenin önlenmesi için ulusal bir programýnýn hazýrlanmasý hususu yer almýþtýr. Obezitenin önlenmesine yönelik faaliyetlere hýz vermek, belirlenen hedeflere ulaþmak, ihtiyaçlar doðrultusunda yeni hedef ve stratejiler belirlemek ve faaliyetlerin belirli bir çerçevede yürütülmesini saðlamak amacýyla ulusal bir programýn hazýrlanmasý ve eylem planýnýn acilen uygulanmasý ihtiyacý doðmuþtur. "Türkiye Obezite (Þiþmanlýk) ile Mücadele ve Kontrol Programý" ülkemizde görülme sýklýðý giderek artan obezitenin önlenmesine yönelik bilimsel ve politik kararlýlýðýn oluþturulmasý ve sektörler arasý faaliyetlerin güçlendirilmesi amacýyla hazýrlanmýþtýr.

17 17 2. GENEL BÝLGÝLER 2.1. Fazla Kiloluluk ve Obezite Obezite, Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) tarafýndan "Saðlýðý bozacak ölçüde vücutta anormal veya aþýrý yað birikmesi" olarak tanýmlanmaktadýr (18). Yetiþkin erkeklerde vücut aðýrlýðýnýn ortalama %15-20'sini, kadýnlarda ise %25-30'unu yað dokusu oluþturmaktadýr (5,19,20). Erkeklerde bu oranýn %25, kadýnlarda ise %30'un üzerine çýkmasý durumunda obezite söz konusudur (21,22). Obeziteyi belirlemek için Dünya Saðlýk Örgütü'nün obezite sýnýflandýrmasý (22) kullanýlmakta ve genellikle Beden Kitle Ýndeksi (BKÝ) esas alýnmaktadýr. BKÝ, bireyin vücut aðýrlýðýnýn (kg), boy uzunluðunun (m) karesine (BKÝ=kg/m 2 ) bölünmesiyle elde edilen bir deðerdir (7). BKÝ boy uzunluðuna göre vücut aðýrlýðýný deðerlendiren bir gösterge olup, vücutta yað daðýlýmý hakkýnda bilgi vermemektedir (23). BKÝ'ye göre yetiþkinlerde zayýflýk, fazla kiloluluk ve obezite sýnýflandýrmasý Tablo 1'de verilmiþtir. Son yýllarda araþtýrmacýlar vücuttaki toplam yað miktarýndan çok, yaðýn vücutta bulunduðu bölge ve daðýlýmý üzerinde durmaktadýrlar. Vücuttaki yaðýn bulunduðu bölge ve daðýlýmý hastalýklarýn morbidite ve mortalitesi ile iliþkilendirilmektedir. Bölgesel yað daðýlýmý genetik olarak erkek ve kadýnlarda farklýlýk göstermektedir. Erkek tipi obezitede yað, vücudun üst bölümünde bel, üst karýn ve göðüs bölgelerinde (elma tip) toplanmaktadýr. Kadýn tipi obezitede ise yað, vücudun alt bölümünde kalça, uyluk ve bacaklarda (armut tip) toplanmaktadýr (5,24). Karýn (Abdominal) yað miktarýný yansýtan basit yöntemlerden bir tanesi ve en çok kullanýlaný bel çevresi /kalça çevresi oranýdýr. Bu oranda payda bulunan bel çevresi deðeri baþlýca viseral organlar ve karýn yað dokusunu yansýtmakta, payda da yer alan kalça çevresi ölçümü ise kas kitlesi ve iskelet dokusundan oluþmaktadýr (24). Tablo 1. Yetiþkinlerde BKÝ'ye göre zayýflýk, fazla kiloluluk ve obezite sýnýflandýrmasý Kaynak: Global Database on BMI, WHO * Kesiþim deðerleri, BKÝ ile Avrupalý toplumlardaki mortalite ve hastalýk risk etmenlerinin iliþkisine dayanmaktadýr. Etnik özelliklere baðlý olarak BKÝ ile vücut yað yüzdesi arasýndaki iliþki farklýlýk göstermektedir. DSÖ Asyalýlar için saðlýklý BKÝ deðerini 23 kg/m 2 olarak kabul etmekte, kg/m 2 arasý BKI düzeylerinde daha fazla kilo almamalarý önerilmekte ve 25 kg/m 2 'nin üstü þiþman olarak kabul edilmektedir (24).

18 18 DSÖ'ye göre bel çevresinin kalça çevresine oraný kadýnlarda 0.85'den ve erkeklerde 1'den fazla ise erkek tipi obezite olarak kabul edilmektedir. Tek baþýna bel çevresi ölçümü de karýn bölgesindeki yað daðýlýmý ve saðlýðýn bozulmasýnda önemli ve pratik bir gösterge olarak kullanýlmaktadýr (24). Yaðýn karýn bölgesinde ve iç organlarda toplanmasý insülin direncine yol açmaktadýr. Ýnsülin direnci ise obezitenin yol açtýðý Tip 2 Diyabet, hipertansiyon, dislipidemi ve koroner arter hastalýklarý arasýndaki iliþkiyi saðlayan en önemli faktördür (25). Obezite ile mücadelenin yaygýnlaþtýðý son yýllarda bel çevresinin tek baþýna ölçülmesi ile risk belirlenmesi yaygýn olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Tek baþýna bel çevresi ölçümünün erkeklerde 94 cm, kadýnlarda 80 cm ve üzerinde olmasý hastalýk riskinin artmasýna neden olmaktadýr (26,27). Bel çevresinin kalça çevresine oraný erkek tip obez sýnýrlarýnda olan hastalarda BKÝ ile bel çevresi arasýndaki iliþkiyi yansýtan denklemler elde edilmiþ, daha sonra bu iliþki denklemlerinde BKÝ yerine 25 ve 30 kg/m 2 deðerleri konularak bunlara uyan bel çevresi düzeyleri bulunmuþtur (24). Yetiþkinlerde bel çevresi ölçümüne göre hastalýk oluþma riski Tablo 2'de gösterilmiþtir (25,26). Tablo 2. Yetiþkinlerde obeziteye baðlý hastalýk oluþma riski ve bel çevresi ölçümüne göre hastalýk oluþma riski (24) Çocuk ve adolesanlarda, yetiþkinlerde olduðu gibi belli bir sýnýflandýrma bulunmamakta, fazla kilolu olma ve obezitenin tanýmlanmasýnda farklý yaklaþýmlar kullanýlmaktadýr. En sýk kullanýlan yöntemlerden birisi bireysel ve toplumsal düzeyde yüzdelik (persentil) ve/veya z skor deðerlerinin kullanýlmasýdýr. Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan 2006 yýlýnda 0-5 yaþ çocuklarý için büyüme standartlarý (28), 2007 yýlýnda ise 5-19 yaþ grubu çocuklar ve adolesanlar için büyüme referans deðerleri (29) yayýmlanmýþtýr. Böylece günümüzde çocuk ve adolesanlarda yaþa göre BKÝ deðerleri, fazla kiloluluk ve obezitenin sýnýflandýrýlmasýnda kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ancak ülkelerin kendi standartlarýný geliþtirmeleri gerekmektedir. DSÖ tarafýndan çocuk ve adolesanlarda fazla kilolu olma ve obezitenin sýnýflandýrýlmasýnda kullanýlmasý önerilen tablolar Ek-2 ve Ek-3'de verilmiþtir. Bu tablolara göre 5 yaþýn altýndaki çocuklarda fazla kiloluluk >+2 SD veya >97'inci yüzdelik (persentil), obezite ise >+3 SD veya >99'uncu yüzdelik olarak tanýmlanmaktadýr yaþ grubundaki çocuklar ve adolesanlarda ise fazla kiloluluk >+1 SD veya >85'inci yüzdeliðin üzeri, obezite ise >+2 SD veya >97'inci yüzdeliðin üzeri olarak tanýmlanmaktadýr Fazla Kiloluluk ve Obeziteye Neden Olan Faktörler Obeziteye neden olduðu bilinen çok sayýda faktör içinde, aþýrý ve yanlýþ beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliði en önemli nedenler olarak kabul edilmektedir. Bu faktörlerin yanýsýra genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiri ile iliþkili olarak obezite oluþumuna neden olmaktadýr. Tüm dünyada özellikle çocukluk çaðý obezitesindeki artýþýn sadece genetik yapýdaki deðiþikliklerle açýklanamayacak derecede fazla olmasý nedeniyle, obezitenin oluþumunda çevresel faktörlerin rolünün ön planda olduðu kabul edilmektedir. Obezitenin oluþmasýnda baþlýca riskler ve riski etkileyen faktörler aþaðýda sýralanmýþtýr (27,30) : Aþýrý ve yanlýþ beslenme alýþkanlýklarý Yetersiz fiziksel aktivite Yaþ Cinsiyet Eðitim düzeyi Sosyo - kültürel etmenler Gelir durumu Hormonal ve metabolik etmenler Genetik etmenler Psikolojik problemler Sýk aralýklarla çok düþük enerjili diyetler uygulama Sigara- alkol kullanma durumu Kullanýlan bazý ilaçlar (antidepresanlar vb.) Doðum sayýsý ve doðumlar arasý süre Obezitenin geliþmesinde dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri de yaþamýn ilk yýllarýndaki beslenme þeklidir. Yapýlan çalýþmalarda, obezite görülme sýklýðýnýn anne sütü ile beslenen çocuklarda, anne sütü ile beslenmeyen çocuklara göre daha düþük oranlarda olduðu, anne sütü verme süresinin, tamamlayýcý besinlerin türü, miktarý ve baþlama zamanlarýnýn obezite oluþumunu etkilediði bildirilmektedir (30,31). DSÖ ve UNICEF tarafýndan yayýmlanan çeþitli dökümanlarda 6 ay tek baþýna anne sütü verilme-

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014-2017)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014-2017) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 - ) ANKARA, 2013 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000

Detaylı

Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk

Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk Dr. Dilek Aslan*, Dr. Sema Attila* Þiþmanlýk, vücuttaki yað miktarýnýn artmasý ile tanýmlanan, gerek oluþum nedenleri, gerekse oluþturduðu komplikasyonlar ve zemin hazýrladýðý

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ Editör A. Murat Tuncer Yardýmcý Editörler Nejat Özgül Emire Olcayto Murat Gültekin ANKARA 2009 2010 ISBN: 978-975-590-300-2

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur içindekiler Kilo Vermenin Sigara Cildinizi 4 Püf Noktalarý ve Zehirliyor Akupunktur ve Erken Yaþlandýrýyor Okul Çantalarý 6 9 20 Omurga Eðriliðini Tetikliyor Akupunkturun kalori yaktýrýcý, yaðlarý eritici

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ Prof. Dr. Erdal AKALIN Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Faik SAYRAN Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/529

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Tüketici Yazýlarý (II) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Doç. Dr. Arzu Þener 2 Tüketici Yazýlarý II Tüketici Yazýlarý

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

Detaylı

SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ SEMPOZYUMU 19-21 KASIM 2009 SEMPOZYUM KÝTABI Editör Alpaslan TÜRKKAN Editör Yardýmcýsý Mehmet GÜLAY BURSA 2009 I SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ

Detaylı

EDÝTÖRDEN Dr. Levent KOÞAR. TÜRKÝYE DE ÝÞÇÝ SAÐLIÐINDA DURUM Dr. Kayýhan PALA / Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD

EDÝTÖRDEN Dr. Levent KOÞAR. TÜRKÝYE DE ÝÞÇÝ SAÐLIÐINDA DURUM Dr. Kayýhan PALA / Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD t u r k i s h j o u r n a l o f o c c u p a t i o n a l h e a l t h a n d s a f e t y Editör Dr. Levent KOÞAR Yayýn Kurulu Dr. Celal EMÝROÐLU Dr. Levent KOÞAR Dr. Ö. Kaan KARADAÐ Dr. Sedat ABBASOÐLU Dr.

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org BAÞYAZI Deðerli Meslektaþlar Bu sayýdaki yazýmý iki konu üzerinde yoðunlaþtýrmak istiyorum. Konularýn her ikisi de yemle, tavukçulukla yakýndan

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam. Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara

Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam. Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara Copyright Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam Bu kitabýn tüm haklarý Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu

Detaylı

OBEZİTE NEDİR? Erkeklerde %20,5 Kadınlarda ise % 41,0 Toplamda % 30,3 olarak bulunmuştur. İstanbul 33,0 Orta Anadolu 32,9

OBEZİTE NEDİR? Erkeklerde %20,5 Kadınlarda ise % 41,0 Toplamda % 30,3 olarak bulunmuştur. İstanbul 33,0 Orta Anadolu 32,9 OBEZİTE NEDİR? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Günlük yaşamda bireylerin (gebe, emzikli, bebek, okul çocuğu, genç,

Detaylı

DSÖ KÜRESEL TÜTÜN SALGINI RAPORU, 2008. MPOWER paketi. yeni ve güncel

DSÖ KÜRESEL TÜTÜN SALGINI RAPORU, 2008. MPOWER paketi. yeni ve güncel DSÖ KÜRESEL TÜTÜN SALGINI RAPORU, 2008 MPOWER paketi yeni ve güncel Tütün salgýný 20. yüzyýlda dünyada 100 milyon kiþiyi öldürdü. 21. yüzyýlda da 1 milyar kiþiyi öldürebilir. Pasif sigara dumaný etkileniminden

Detaylı

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2 Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ 2014, TÜRKONFED TASARIM: SÝS MATBAACILIK KAPAK TASARIMI & SAYFA

Detaylı