ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI"

Transkript

1 ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme modellerinin finansal boyutla birlikte finansal olmayan boyutu da dikkate alnmas gerekmektedir. Geleneksel performans deerleme sistemlerinin yetersizliklerini ve eksikliklerini gidermeye yönelik olarak çok boyutlu modeller gelitirilmeye balanmtr. Gelitirilen modellerden balcalar: Balanced Scorecard Modeli, Payda Temelli Performans Deerleme Modeli, Lynch-Cross Performans Piramidi dir. Bu çalmann amac, çok boyutlu performans deerleme modellerinin önemini vurgulayarak Balanced Scorecard Modeli temelinde bir hizmet iletmesi olan Özdilek Alveri ve Konaklama Merkezinin Balanced Scorecarad n oluturmaktr. Özdilek in Balanced Scorecard a yönelik olarak belirledii kriterlere baktmzda finansal, müteri, örenme ve gelime boyutlarnda hedefledii deerlere ulatn söylemek mümkündür. Anahtar Kelimeler: Performans, Çok Boyutlu Performans Deerleme Modelleri, Balanced Scorecard ABSTRACT It is necassery that performance evaluation models aiming to evaluate the success of companies within all respects take into account the non-financial dimension, as well as the financial dimension. It is seen that performance evaluation models based on the financial dimensions which have been utilized so far have been insufficient to measure all the factors bearing critical importance as to the success of the companies. Multi-dimensional models have been started to be * Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. letme Bölümü ** Afyon Kocatepe Üniversitesi,.i.B.F. letme Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 173

2 developed in order to eliminate the deficienfies and insufficiencies of the traditional performance evaluation systems. Some of these models are: Balanced Scorecard Model, The Stakeholder Scorecard Model, Lynch-Cross Performance Pyramid. Given the importance of these multi dimensional performance models, the aim of this study is to form balanced Scorecad of Özdilek Shopping Center based on BSC model. The performance of Ozdilek can be assesed with all respects by the use of the Balanced Scorecard model. Considering the criteria Ozdilek has determined in relation with the company s Balanced Scorecard, it can be claimed that Ozdilek has reached the expected numbers wiht respect to the financial, customer, and learning and development dimensions. Key Words: Performance, Multi-Dimensional Performance Evaluation Models, Balanced Scorecard GR letme performansn deerlemeye yönelik olarak geçmiten günümüze, sürekli gelien ve deien pek çok performans deerleme modeli ya da sistemi ileri sürülmütür. letmelerde finansal göstergelere dayal performans deerlemenin eksik yönlerinin fark edilmesi, örgütsel performansn deerlendirilmesinde çok boyutlu performans deerleme modellerinin ortaya çkmasna neden olmutur. Çok boyutlu performans deerleme modelleri, iletmelerin tüm boyutlaryla deerlendirilmesini salayarak yöneticilerin, iletmelerini deerleme biçimleri ile zaman ve kaynaklarn kullan ekillerini önemli ölçüde etkilemektedir. Çok boyutlu performans deerleme modelleri, strateji, müteriler, kalite, kârllk, insan kaynaklar, yenilik, esneklik gibi öncelikli yönetim deerlerini destekleyen geni çapl performans göstergelerini kullanmaktadr. Performans çok boyutlu olarak deerleyen modellerin balcalar Balanced Scorecard Modeli, Payda Temelli Performans Deerleme Modeli, Performans Piramidi dir. Bu çalmada; öncelikle geleneksel performans deerleme modellerinin eksiklikleri vurgulanarak bu modellerin eksiklikleri sonucu ortaya çkan çok boyutlu performans deerleme modellerinden Dengeli Performans Deerleme Modeli (Balanced Scorecard), Payda Temelli Performans Deerleme (The Stakeholder Card ) Modeli ve 174 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

3 Lynch-Cross Performans Piramidi ksaca ele alnmtr. Ayrca çok boyutlu performans deerleme modellerinden Balanced Scorecard esas alnarak, modelin Afyonkarahisar Özdilek Alveri ve Konaklama Merkezindeki uygulamas yaplarak Özdilek in Balanced Scorecard oluturulmutur. I. GELENEKSEL PERFORMANS DEERLEME YÖNTEMLERNN EKSKLKLER Günümüzde artan rekabet koullarnda iletmelerin baarl olabilmeleri etkin bir performans deerleme sistemine sahip olmalaryla yakndan ilikilidir. letmeler, varlklarn sürdürebilmeleri ve rakiplerine üstünlük salayabilmeleri için stratejilerini gerçekletirilebilir hedeflere dönütürmeleri ve bu dönüümleri ölçmeleri gerekmektedir. Bu anlamda örgütsel performansn sistematik olarak ölçülmesi sürekli deimelerin ve gelimelerin yaand 1990 l yllardan itibaren temel rekabet faktörü haline gelmeye balamtr 1. Literatürde performansa yönelik çok sayda çalma yaplm olmasna ramen performans kavramnn açk olarak ortak bir tanmnn yaplmad görülmektedir. Nelly çalmalarnda performansla ilgili literatürü inceledikten sonra performansn çok youn olarak tartlmasna ramen nadiren tanmlanan bir konu olduunu ifade etmektedir. Tanm, iletmelerin misyon ve stratejilerine göre farkllk gösterebilen performans kavramnda önemli olan, belirlenen hedefler dorultusunda, firma stratejilerine uygun tanmn yaplmasdr. Bu tanmlarda performans; hedeflere ulamada çktlarn ve çktlarn üretiminde kullanlan kaynaklarn ölçülmesi; belirlenen bir amaca ulama düzeyi; amaçl bir faaliyetin verimlilii, etkililii olarak tanmlanmaktadr. Ayrca etkililik, verimlilik, kalite, çalma hayatnn kalitesi, müteri memnuniyeti, 1 Hatice SARIALTIN, Örgüt Performansnn Ölçülmesi ve Gelitirilmesinde Kyaslama Yöntemi ve malat Hirketlerinde Kyaslama Uygulamalar", Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.3-4 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 175

4 esneklik, yenilik, kârllk, gibi baz performans göstergeleri arasndaki karlkl ve karmak ilikiler bütünü olarak da tanmlanmaktadr 2. Geleneksel performans deerleme yöntemlerinde, iletmelerin performanslarn deerlemek için kârllk ve büyüme gibi daha çok niceliksel(finansal) göstergeler kullanlmaktadr. Eer iletme kâr ediyor ve satlarda bir önceki dönemlere göre artlar söz konusu ise içeride çou zaman pek sorun alglanmaz. Bu yaklam, günümüzde performans ölçümü önündeki en önemli engellerden biri olarak deerlendirilmektedir. Bu durum Toplam Kalite Yönetimi yaklam öncülerinden Dr. William Edwards Deming in u sözünü hatrlatmaktadr. Kâra bakarak bir firmay yönetmek dikiz aynasna bakarak araba kullanmaya benzer. Dikiz aynas nerede olduunuzu gösterir ancak nereye gittiinizi göstermez. Performans ölçümü sadece firmann bugünkü durumunu göstermekle kalmamaldr; gelecei hakknda da bilgi vermelidir. Bundan dolay finansal performans göstergeleri kadar finansal olmayan performans göstergeleri de belirlenerek firmann baarsnn ölçülmesi, hedeflerle ortaya çkan sonuçlarn bu göstergelere göre karlatrlmas gerekmektedir. Aksi durumda ulalan her nokta ya da elde edilen her sonuç baar gibi alglanma tehlikesiyle kar karyadr 3. Geleneksel yöntemlerde performans deerleme tek boyutlu olup finansal ölçütler(göstergeler) arlkl olarak kullanlmaktadr. Geleneksel performans yönetim sisteminde deerlenen birimler; departmanlar ve çalanlar baznda snrl kalmakta müteriler dikkate alnmamaktadr 4. Geleneksel ölçüm sistemlerinin tüm bölümlerde kullanlan önceden belirlenmi standart biçimi, esneklie imkan vermemekte ve her bölümün kendine ait önceliklerini ortadan kaldrmaktadr. Finansal ölçümlerin kullanmndaki zorluklarn banda finansal ölçütlerin saysnn fazla olmas nedeniyle hangi ölçütlerin kullanlacana karar vermede çekilen güçlük olarak ifade 2 Veysel AOCA, ç Giriimcilik Yaps ve Firma Performansna Etkileri: Denizli Tekstil Sektöründeki Firmalarda Bir Aratrma, Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s Veysel AOCA, a.g.e., s Hatice SARIALTIN, a.g.e., s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

5 edilmektedir 5. Ayrca, ölçüm ve raporlar ortaklara yönelik gerçekletirildii için çalanlar, tedarikçiler, devlet, kredi verenler ve endüstri gibi dier menfaat gruplar dikkate alnmamaktadr 6. II. ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER Günümüzde gerek iletme yöneticileri gerekse akademisyenler yaanan youn rekabet koullarnda yönetimin beklenti ve gereksinimlerini tam olarak karlayabilen bir performans ölçüm sisteminin olmadn fark etmilerdir. Gerçekten de pek çok firmann sadece finansal tabanl performans ölçüm modellerini kullanmas, ksa dönemli performans göstergelerine bal kalmalar ve firma performansn etkileyen faktörler arasndaki dengeleri kuramamalar bu alandaki temel eletiri konular arasnda yer almaktadr 7. Geleneksel performans ölçüm sistemlerinin kullanld firmalarda karlalan bu tür sorunlarn üstesinden gelinmesine yardmc olmak için literatürde çok boyutlu performans ölçüm modellerinin gelitirildii görülmektedir 8. A) DENGEL PERFORMANS DEOERLEME MODEL (BALANCED SCORECARD MODEL) Bu model yöneticilere, firmann vizyon ve stratejisinin, bir dizi tutarl performans göstergesi haline dönütürüldüü geni kapsaml bir çerçeve sunmaktadr. Burada önemli olan çeitli ölçüm ekilleriyle irketin temel amaçlar arasnda balantlar kurmaktr. Ölçüler yoluyla firmadaki tüm çalanlara bugün ve gelecekte baar elde etmeyi salayacak faktörler hakknda bilgi vermektedir. Organizasyonun elde etmek istedii sonuçlar ve bu sonuçlar elde etmeyi salayacak faktörlerin belirlenmesiyle, üst düzey yöneticiler, tüm çalanlarn enerji, yetenek ve bilgisini uzun dönemli amaçlara ulaabilmek için 5 Hilmi YÜKSEL, Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasarmnda Dikkate Alnmas Gereken Faktörlerin Deerlendirilmesi, Bilim Dergisi, s Sait Yüksel KAYGUSUZ, Yönetim Muhasebesinin Performans Yönetimi Fonksiyonunda Geldii Son Nokta: BSC,, Güç Endüstri likileri ve nsan Kaynaklar Dergisi, Cilt 7, Say 1, s Mehmet ÖZBRECKL, Ferit Ölçer, Strateji Odakl Performans Ölçümü: Balanced Scorecard, stanbul Üniversitesi letme Fakültesi Dergisi, Cilt: 31, Say: 2, s.2 8 Veysel AOCA, a.g.e., s.149 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 177

6 yönlendirme imkanna kavumaktadrlar. Bu anlamada bu model bir kontrol sistemi olmaktan çok iletiim, bilgi ve örenme sistemi olarak kullanlmaktadr 9. Dengeli performans deerleme modeli yöneticilere iletmeyi dört farkl boyuttan deerleme imkân vermektedir. Boyutlar, firmann hissedarlarna ve sahiplerine nasl göründüünü gösteren finansal göstergeler, firmann müterilerine nasl göründüünü gösteren müterilerle ilgili göstergeler, firmann sahip olduu deerlerin sürekliliini ortaya koyan büyüme ile ilgili göstergeler ve tasarm, üretim, kurumsal örenme ve çalanlarn tatmini gibi içsel iletme süreçlerinde yer alan göstergeler olarak ortaya konmaktadr 10. B) PAYDAH TEMELL PERFORMANS DEOERLEME MODEL (THE STAKEHOLDER SCORECARD MODEL) Çok boyutlu performans deerleme modellerinden birisi de Atkinson (1997) ve arkadalar tarafndan gelitirilen Payda Temelli Performans Deerleme modelidir. Bu model, firma performansn paydalar temel alarak deerlendirmektedir. Model organizasyonun paydalarnn gereksinim ve beklentilerini iyi bir ekilde bütünletirmeye ve bunu nasl gerçekletirdiini ölçmeye odaklanmaktadr. Model sadece finansal ve finansal olmayan dier performans göstergeleri arasndaki dengeye younlamamakta, ayrca firma ile kilit payda gruplar arasndaki ilikiyi de ortaya koymaktadr 11. Payda, firma içerisinde ya da darsndaki kurumdan çkar olan ve firmann performansn etkileyebilen birey veya gruba denmektedir. Firmalar potansiyel olarak be önemli payda grubuna sahiptirler. Bunlar; müteriler, çalanlar, tedarikçiler, ortaklar ve toplumdur Robert, S, KAPLAN ve David NORTON, Balanced Scorecard, Sistem Yaynclk, stanbul, 1999, s Tamer KOÇEL, %letme Yöneticili)i, Beta Yaynlar, stanbul, 2003, s F. NCHOLS, The Stakeholder Scorecard:The Stakeholder-based Approach to Keeping Score Distance Consulting, 12 A.A. ATKNSON, J.H WATERHOUSE, R.B WELLS, A. Stakeholder Approach to Strategic Performance Measurement, Sloan Management Review, Vol.38, No.3, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

7 Model, firmann paydalarnn beklentilerini, gereksinimlerini ve katklarn performans ölçüm iinde hesaba katmaktadr. Modele göre firmann paydalarnn performans, firmann temel amaçlarnn baarlmasnda belirleyici konumdadr. Firmann performans, paydalarnn performansnn bir toplam olarak deerlendirilmektedir 13. Model, firmadaki performansn finansal ve finansal olmayan performans olarak iki temel boyutu olduunu ve finansal olmayan performansn finansal performansn baarlmasnda katk yaptn ortaya koymaktadr. Firma hem sonuçlara hem de bu sonuçlara etkisi olan dier sonuçlara (nedenlere) odaklanmak zorundadr. Bu nedenle iletme performansnn ölçümü hem finansal hem de finansal olmayan göstergeleri kapsamaktadr 14. C) LYNCH-CROSS PERFORMANS PRAMD Çok boyutlu performans deerleme modellerinden birisi de Lynch ve Cross tarafndan gelitirilen Performans Piramididir. Performans Piramidi Modeli; irket, iletme, operasyon sistemi ve i birimi düzeylerindeki genel ölçüleri tanmlamaktadr. Modelde, performansn sonuç ve süreçlerini ortaya koyan finansal ve finansal olmayan (finansal ve pazar) olmak üzere iki temel boyutu bulunmaktadr. Hekil 1 de görüldüü gibi performans piramidinin tepesinde organizasyonu tanmlayan irket vizyonu ve misyonu yer almaktadr. Bu düzeyde, genel olarak organizasyonun elde etmek istedii sonuçlarn neler olduu ve bu sonuçlarn nasl ölçülecei tespit edilmektedir. letme birimi düzeyinde kullanlan göstergeler pazar performansn ve finansal performans ölçmektedir. Piramitte aaya doru inildikçe, bir departmandan dierine aktarlarak yerine getirilen iler görülmektedir. Bu iler bir müteri sipariinin alnmas ile balayan, üretime, oradan da datma kadar devam eden ve memnun müteri ile sona eren ileri kapsamaktadr. letmeler finans ve pazarlamaya yönelik amaçlarna ulamak için müteri tatmini, 13 Veysel AOCA, a.g.e., s J. MAR, C. RATA, Corporate Enteprenurship: Linking Straetegic Roles to Multiple Dimensions of Performance, IESE Business School, University of Navara, Working Paper, No.551, s.4 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 179

8 esneklik, verimlilik gibi alanlardaki performans iyiletirmelerine odaklanmaktadr. Müteri tatmini, kalite ve teslimat ile desteklenmektedir 15. ekil 1: Performans Piramidi Kaynak: Barutçugil, 2002: 15, III. DENGEL PERFORMANS DEERLEME MODEL Bu model, literatüre 1992 ylnda Harvard Business Review de yaynlanan Balanced Scorecard(BSC)-Baarya Yön Veren Göstergeler adl makaleyle girmitir. Makaleyi yazan Robert S. Kaplan ve David P. Norton 1993 ylnda ayn dergide Balanced Scorecard Uygulamak adl makaleyi yaynlayarak BSC yi daha da gelitirmiler ve 1996 ylnda Balanced Scorecard n Stratejik 15 smet BARUTÇUGL, smet BARUTÇUGL, Performans Yönetimi, Kariyer Yaynclk, stanbul, 2002, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

9 Yönetim Sistemi Olarak Kullanlmas adl makaleyle bu modeli sunmulardr. Kaplan ve Norton tarafndan 1996 ylnda Balanced Scorecard adl kitap, 1999 ylnda Türkçe ye çevrilmitir. Balanced Scorecard, irket stratejilerini eyleme dönütürme yöntemi olarak sunulmutur 16. A) BSC NN TANIMI Türkçe ye dengeli performans deerleme veya denge kontrol paneli olarak çevrilen Scorecard terimi firma performansnn gösterildii karne veya tablo anlamna gelmektedir. Kaplan ve Norton un ifadesiyle BSC, uzun dönemli rekabet ortamnda örgütün müteri odakll, ihtiyaçlar daha ksa sürede karlama, kaliteyi gelitirme, takm çalmasn tevik etme, daha ksa sürede piyasaya yeni ürün sürme ve etkin yönetim gibi farkl unsurlar bir araya getiren bir modeldir 17. BSC, iletmelerin sahip olduklar geçmi verilere dayanan finansal deerlerin yannda; gelecee yönelik olarak müteri memnuniyeti çerçevesinde müteri odakll, müteriler ve hissedarlarn beklentileri çerçevesinde irket içi faaliyetlerin gelitirilmesi ve mükemmelletirilmesi, deiime ayak uydurabilmek amacyla insan, sistem, irket içi yöntemler çerçevesinde örenme ve gelime gibi fiziksel olmayan boyutlar (deerleri) esas alan; belirli göstergelerle bu boyutlar ölçen; boyutlar arasndaki dengenin ve entegrasyonun salanmas için stratejik geribildirim salayan; veriden stratejiye ulamay ve stratejiyi uygulanr klmay amaçlayan dinamik bir performans ölçüm sistemi ya da yönetim sistemidir. 18. B) BSC NIN BOYUTLARI BSC Modeli, firmalardaki stratejik kararlarn sonuçlarnn ölçülmesine yönelik olarak dört boyutta (alanda) hedeflerin belirlenmesini ve sonuçlarn ölçülmesini gerçekletirmektedir. Bunlar: 16 Ali Hahin ÖRNEK, Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ulamada Kullanlabilecek Yeni Bir Araç, 17 Mehmet Akif ÇUKURÇAYIR, Tuba H. EROOLU, Yerel Yönetimlerde Yeniden Yaplanmaya Farkl Bir Yaklam Verimlilik ve Baar Karnesi (Balanced Scorecard), say: 53, Ö. AKMAN, Bir Stratejik Yönetim Sistemi Olarak Dengelenmi Skor Tablosu (Balanced Scorecard) Sistemi ve Sistemin letmelerde Uygulanmasna Ait Bir Örnek Olay, s.40 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 181

10 (1) finansal boyut, (2) müteri boyutu, (3) içsel ilevler boyutu ve (4) örenme ve gelime boyutlar eklinde sralanmaktadr. 1. Finansal Boyut BSC, geçmi dönemlerde firmalarn ekonomik durumlarn deerlemede kullanlan finansal bak açsn bir boyut olarak içermektedir. Finansal performans ölçüleri, bir firmann stratejisinin ve bu stratejiye yönelik uygulamalarn firma geliimine katkda bulunup bulunmadn belirlemektedir 19. Finansal amaçlar iletmenin geliri, sermayenin kârllk oran, ekonomik katma deer gibi ölçülebilen kârllkla ilgili amaçlar oluturmaktadr. Bu amaçlara ulama derecesi firmann hissedarlar ve sahipleri tarafndan nasl göründüünü göstermektedir 20. Finansal amaçlarn, Scorecard da yer alan tüm dier boyut, amaç ve ölçüleri için odak noktas niteliinde olduu ileri sürülmektedir. Seçilen her ölçünün, finansal performansta gelimeye neden olacak sebep-sonuç ilikilerinin bir parças olmas gerekmektedir. Finansal boyut oluturulurken ölçü kriterleri(göstergeler) yönetim ve ortaklarn beklentilerine göre tespit edilmektedir Mü4teri Boyutu BSC modelinin müteri boyutu, yöneticilere, firmann rekabet edecei müteri ve pazar kesimlerini ve bu hedef kesimlerde firmann gösterecei performansn ölçülerini veya göstergelerini tanmlamaktadr. Müteri boyutunun temel sonuç ölçümleri, (1) müteri tatmini, (2) müteri devamll, (3) müterilerin kazanlmas, (4) müteri kârll, (5) pazar pay olarak sralanmaktadr 22. BSC nin müteri boyutu, firmann vizyonuna ulamas için müterilere nasl görünmelidir sorusu ile ekillenmektedir. Müteri boyutunda amaçlar; müteri ballk orannn artrlmas, müteri satn alma alkanlklarna ait bilgilerin aratrlmas, müteri sadakatinin 19 Rbert, S. KAPLAN VE David NORTON, a.g.e., s Tamer KOÇEL, a.g.e., s Robert, S, KAPLAN ve David NORTON, a.g.e., s Robert, S, KAPLAN ve David NORTON, a.g.e., s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

11 salanmas yollarnn bulunmas ve takibi eklinde sralanabilmektedir irket çi 4levler Boyutu Yöneticiler müteri tatminini salayacak faktörleri belirledikten sonra müterileri memnun edebilmek için kritik içsel süreçlere odaklanmaktadrlar. Hirket içi ilevler boyutunda firmann kritik içsel süreci tanmlanmaktadr. Bu boyutta firmalarn hangi önemli iç ileyii gelitirmesi ve mükemmel hale getirmesi gerektii üzerinde durulmaktadr 24. Hirket içi ilevler boyutundaki amaç ve ölçülerin oluturulmas ilemi, BSC ile geleneksel performans ölçüm sistemleri arasndaki en önemli farkllklardan birisini oluturmaktadr Ö8renme ve Geli4me Boyutu BSC modelinin dördüncü boyutu örgütsel örenme ve büyümeyi salayacak amaç ve ölçülerin oluturulmasna yöneliktir 26. Örenme ve gelime boyutunda, firmalarn uzun dönemli gelime ve ilerleme elde edebilmesi için gerekli olan yap, müteri ve içsel süreç boyutlar; mevcut ve gelecee ilikin baarlar için çok kritik olan faktörler olarak tespit edilmektedir 27. Örenme ve gelime boyutu, firmalarn belirledikleri vizyona ulaabilmeleri için, örenme ve gelime yeteneklerini nasl devam ettirebilecekleri ve gelitirecekleri sorular ile ekillenmektedir 28. BSC nin örenme ve gelime boyutunda yer alan amaçlar, dier boyutlarda belirlenen yüksek hedeflerin gerçeklemesi için gereken altyapy oluturmaktadr Feyzullah YETGN, Gayrimenkul Yatrm Ortaklklarnn Performans Deerlemesi ve Uygulamas, Marmara Üniversitesi Bankaclk ve Sigortaclk Enstitüsü Bankaclk Anabilim Dal, s Robert, S, KAPLAN ve David NORTON, age, s Feyzullah YETGN, s Veysel AOCA, a.g.e, s Robert, S, KAPLAN ve David NORTON, age, s Sait Yüksel KAYGUSUZ, a.g.e., s Veysel AOCA, a.g.e, s.156 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 183

12 IV. AFYONKARAHSAR ÖZDLEK ALIVER MERKEZNN BSC SNN OLUTURULMASI A) ARAHTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI Bu çalma çok boyutlu performans deerleme modellerinden BSC ye odaklanmaktadr. BSC nin iletmelerin performansn tüm boyutlaryla deerlendirdii göz önünde bulundurularak uygulamann temel amac, alveri ve konaklama iletmelerin baarlarn çok boyutlu olarak deerlemede yol gösterici olmas bakmndan Afyonkarahisar Özdilek Alveri ve Konaklama Merkezinin BSC sin oluturarak sektöre ilikin uygulama önceliklerini ortaya koymaktr. Bu çalmada temel alnan model çerçevesinde; Özdilek Alveri Merkezinde BSC ye duyulan ihtiyaç, Özdilek Alveri Merkezinin vizyon, misyon, hedef ve stratejilerinde yola çkarak BSC nin boyutlarnn belirlenmesi, stratejik amaçlar tablosunun oluturulmas ve BSC boyutlarnn ölçülerinin belirlenmesi ve sonuçlarnn deerlendirilmesi çalmalar yer almaktadr Aratrma, hizmet sektöründe yer alan bir alveri ve konaklama iletmesi olan Afyonkarahisar Özdilek Alveri Merkezinde yaplmtr. Tesis, m 2 kapal alanda hizmet vermektedir. Hizmet veren departmanlar, maaza, market, cafe, restaurant, çocuk odas, çocuk park, otopark ve akaryakt istasyonlardr. 350 çalanyla 08:00-24:00 saatleri arasnda (akaryakt 24 saat) hizmet vermektedir. B) ARAHTIRMANIN METODOLOJS letme performansnn ortaya çkarlmas için, gerek nicel gerekse nitel aratrmalar için kullanlan doküman incelemesi, mülakat ya da görüme yöntemleri aratrmaclar tarafndan yaygn bir ekilde tercih edilmektedir. Bu çerçevede aratrmada, performansla ilgili boyutlara, hedflere ve verilere ulamada, görüme ve doküman incelemesi yöntemi kullanlmtr. letme performansn deerlemeden sorumlu yöneticilerle görümeler yaplm ve onlardan elde edilen dokümanlar incelenerek, firmann, tantm, vizyon, misyon, strateji ve hedefleriyle ilgili bilgiler oluturulmutur. Özdilek in BSC ye yönelik yapt çalmalar ve uygulamaya geçi nedenleriyle ilgili yöneticilerden bilgiler alnarak yazl hale 184 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

13 dönütürülmütür. Görümelerde dönemine ait elde edilen verilerle Özdilek in BSC si oluturulmutur. Çalma için Özdilek in seçilmesinin en önemli nedeni; firmada BSC uygulamasnn balam olmasdr. Bununla birlikte, çalanlarn BSC konusunda bilgi sahibi olmalar ve uygulamalarla ilgili eitim alm olmalar da tercih nedenlerindendir. Ayrca, literatüre baktmzda BSC uygulamalarnn daha çok imalat sektöründeki iletmelerinde yapld, hizmet sektöründeki iletmelerde çok fazla çalmann yaplmad görülmektedir. Bu nedenlerden dolay bu çalmann iletmedeki performans çok yönlü olarak deerlemede iletme yöneticilerine yol gösterecei umulmaktadr. C) ÖZDLEKDE VZYON, MSYON, HEDEFLER, STRATEJLER VE BSC YE DUYULAN HTYACIN NEDENLER Misyon: Müteri odakl hizmet anlayn benimseyen, güvenilir, verimli, yenilikçi bir irket olmaktr. Vizyon: Faaliyet gösterdii konularda sürekli gelime anlay ile kaliteli ürün ve hizmetler sunan, öncü, dinamik ve lider irketlerden biri olmaktr. Hedefler: Sürekli gelimek, iletme kârlln her yl enflasyon + %5 orannda artrmak Türkiye deki pazar payn koruyup, artrmak, müteri saylarn her yl %5 orannda artrmak, çalan bana her yl ortalama 30 saat eitim vermek, kalite anlayyla hizmet sunmak Stratejiler: Müteri memnuniyetini her geçen ay sürekli artrmak, müteri sadakatini salamak için müterilere anketler düzenlemek, müterilerin ikayet, istek ve önerilerini dikkate almak ve bu bilgiler nda gerekli düzenlemeleri yapmak, müterilere daha kaliteli ürün ve hizmet sunmak için çalanlar sürekli gelitirmek, eitim vermek, pazar payn artrmak için yeni müteriler elde etmek ve mevcut müterilerin devamlln salamak, müteri kesimi olarak 7 den 70 herkese hitap etmek, kârll artrmak için irket içi ilemlerin daha verimli ve müteri odakl gerçekletirilmesini Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 185

14 salamak, kaliteyi gelitirmek için sürekli çalmak eklinde devam etmektedir.. Özdilek te BSC ye duyulan ihtiyacn çeitli nedenleri olarak; iletme stratejilerinin anlalabilir i hedeflerine dönütürülmesi, tüm çabalarn ayn stratejik hedefe yönlendirilmesi, strateji ve uygulama sonuçlarn her seviyedeki çalanlarla paylalmas, kurumsal performans bir bütün olarak takip edilmesi ve performans deerlemede finansal kriterlerin yetersiz kalmas sonucu performans tüm boyutlaryla deerleme ihtiyaçlar eklinde dile getirilmektedir. D) ÖZDLEKDE BSC BOYUTLARI Tablo 1 de Özdilek in BSC boyutlar ve ölçüm kriterleri(göstergeler) yer almaktadr. Belirlenen kriterler yardmyla Özdilek in BSC si oluturulmu, finansal boyutla finansal olmayan boyutlar arasndaki ilikiler ortaya çkarlmtr. Tablo 1: Balanced Scorecard BoyutlarCnCn Kriterleri BOYUTLAR KRTERLER Finansal Boyut Karll Artrmak Büyümek Verimlilii Artrmak Maliyetlerin Düürülmesi Nakit Dönü Süresini Mevcut Seviyenin Altna Çekmek Mü4teri Boyutu Müteri Sadakati Müteri Memnuniyeti Oran Ürün Çeitliliinin Eksiksiz Hale Gelmesi irket çi 4levler Boyutu Envanter Kullanm Oran Yeni Ürün ve Hizmet Gelitirme Çabalar Operasyonel Sorunlarn En Aza ndirilmesi Enerji Giderleri/ Satlar Oran Ö8renme ve Geli4me Boyutu Çalanlarn Eitimi Çalanlarn Tatmin Ve Memnuniyeti Çalanlarn Kalcl Çalanlarn Kendilerini Gelitirmelerini Salamak ve Kariyer Olanaklar E) ÖZDLEK ALIHVERH MERKEZNN STRATEJK AMAÇLAR TABLOLARI letmenin vizyon ve misyon tanmlarndan yola çklarak, stratejik amaçlar finansal, müteri, irket içi ilevler ile örenme ve büyüme açlarndan ele alan bir tablo oluturulmutur. Bu tablo iletmedeki BSC nin temel çerçevesini oluturmaktadr. 186 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

15 Tablo 2: Finans, Mü4teri, irket çi 4lev, Ö8renme ve Geli4me AçCsCndan Amaçlar Tablosu STRATEJK AMAÇLAR AÇIKLAMA FNANS, MÜTER, RKET Ç LEV, ÖRENME VE GELME AÇISINDAN F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 S1 S2 S3 S4 Karll Artrmak Büyümek Verimlilii Artrmak Maliyetlerin Düürülmesi Nakit Dönü Süresini Mevcut Seviyenin Altna Çekmek Müteri Sadakati Müteri Memnuniyeti Oran Ürün Çeitliliinin Eksiksiz Hale Gelmesi Tüm Üretim ve Hizmet Verimliliini Artrmak Yeni Ürün ve Hizmet Gelitirme Çabalar Operasyonel Sorunlarn En Aza ndirilmesi Enerji Giderleri/Satlar Oran Kar/Satlan Maln Maliyeti, Brüt Kar/ Satlar Orann Artrmak Cari Enflasyon Üzerinde Büyüme Salamak Gücü Devir Orann Sürekli Azaltmak Satlardaki Gider Orann Düürmek Stok Bekleme Gününü Azaltmak Müteri Devamlln Salamak Memnuniyet ya da Memnuniyetsizlik Belirten Anketlerle Geri Dönüümün Salanmas Satn Alma htiyaç Anketleri Düzenlemek Envanter Kullanm Orann Artrmak Her Yl 5 Yeni Hizmet Gelitirmek Fire/Sat Orann Azaltmak Enerji Giderleri/Satlar Orann Azaltmak O1 O2 O3 O4 Çalanlarn Eitimi Çalanlarn Tatmin ve Memnuniyeti Çalanlarn Kendilerini Gelitirmelerini Salamak ve Kariyer Olanaklar Çalanlarn Kalcl Çalanlarn Becerilerini ve Mesleki Bilgilerini Artrmak için Bilgi Vermek Çalanlarn ini Zevk Alarak Yapmasn ve Bunu Yapmaktan Dolay Mutlu Olmasn Salamak Çalanlarn Memnuniyetini Salamak Açsndan Kendilerini Gelitirmelerine ve Kariyer Yapmalarna Frsat Vermek Memnuniyet Sonucu e Devam Edenlerin Orann Artrmak Tablo 2 de aratrma birimi için stratejik amaçlarn neler olduu ve bu amaçlarn ksa açklamalar yer almaktadr. Tabloda hiyerarik sraya uyularak, ilk önce finansal amaçlar, daha sonra müteri boyutu ve srasyla irket içi ilemler boyutu ve örenme/gelime boyutlar ele alnarak gösterilmitir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 187

16 F) BALANCED SCORECARD BOYUTLARININ ÖLÇÜLERNN BELRLENMES VE SONUÇLARIN DEOERLENDRLMES letmenin stratejik amaçlar belirledikten sonra, bunlarn nasl ölçülebileceinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu bölümde Özdilek in stratejik amaçlarn finansal, müteri, içsel ilevler ile örenme ve gelime açsndan yanstan ölçütler ve hedefler belirlenerek tablolara dönütürülmütür. 1. Finansal AçCdan Ölçütler, Hedefler ve Gerçekle4meler Tablo 3 de Özdilek in finansal açdan kulland ölçütlerle birlikte belirledii hedefler ve gerçekleen sonuçlar yer almaktadr. Tablo 3: Finansal AçCdan Ölçütler Tablosu Stratejik Amaçlar KullanClan Ölçütler Hedef Gerçekle4en Karll F1 Artrmak Karllk Oran (%) Kar/S.M.M(Satlan Maln Maliyeti) Brüt Kar/Satlar %12 %14 %8 %10 F2 F3 Büyümek Verimlilii Artrmak Satlardaki Art Oran (%) Gücü Devir Oran (%) Cari Enflasyon +%5 %29 %40 %30 F4 Maliyetlerin Düürülmesi Satlardaki Gider Oran (%) %16 %18 F5 Stok Bekleme Günü lgili Dönem/ Stok Devir Hz Stok Devir Hz= S.M.M/Ort. Mal Mevcudu 60 Gün 55 Gün Firma da kârllk oranlarnn beklenenin üzerinde gerçekletii görülmektedir. Firmann büyümesi satlardaki art oranna baklarak deerlendirilmektedir. Bu oran %29 olarak gerçeklemitir. Verimlilii ölçmek için i gücü devir oran baz alnmaktadr. gücü devir orannn %40 olarak hedeflendii, %30 olarak gerçekletii görülmektedir. Satlardaki gider oran hedeflerin üzerinde gerçeklemitir, ancak artn çok fazla olmad görülmektedir. 188 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

17 Ayrca, iletmede stok bekleme gününün azald da görülmektedir. Oranlardaki art ve azallara bakldnda firmann genel olarak, finansal performans göstergeleri açsndan baarl olduunu söylenebilir. 2. Mü4teri AçCsCndan Ölçütler, hedefler ve gerçekle4meler Aada tablo 4 de letmenin müteri boyutu açsndan kulland ölçütler, belirledii hedefler ve bu hedefler dorultusunda gerçekleen sonuçlar yer almaktadr. Tablo 4: Mü4teri AçCsCndan Ölçütler Tablosu Stratejik Amaçlar KullanClan Ölçütler Hedef Gerçekle4en M1 Müteri Sadakati Müteri Devamll %5 %4,5 M2 M3 Müteri Memnuniyeti Oran Ürün Çeitliliinin Eksiksiz Hale Gemesi Müterilerle Yaplan Anketler Sonucu Elde Edilen Oran (%) Satn Alma htiyaç Anketleri %5 %85 %81 %12 %20 Firma da müteri devamll oran %5 olarak hedeflenmi, %4,5 olarak gerçeklemitir. Müteri memnuniyeti oran müterilere uygulanan anketlerle deerlendirilmektedir. %85 olarak hedeflenen müteri memnuniyeti orannn %81 olarak gerçekletii görülmektedir. Ürün çeitliliinin eksiksiz hale gelmesini ölçmek için satn alma ihtiyaç anketleri düzenlenmektedir. Bu orandaki art da müteriye sunulan ürün çeidi saysnn arttn göstermektedir. Müteri açsndan hedeflenen oranlardaki art ve azallara bakarak firmann genel olarak müteri performans göstergeleri açsndan da hedeflerden önemli biçimde sapmann olmad söylenebilir. 3. 4letme çi 4levler AçCsCndan Ölçütler Tablo 5 de Özdilek deki içsel ilevler açsndan belirlenen ölçütler, hedefler ve gerçeklemeler yer almaktadr. Hirket içi ilevler boyutu açsndan ortaya çkan sonuçlara baktmzda yeni hizmet says ve envanter kullanm oran nda olumsuz sapmalar olduu Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 189

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

DENGELİ KURUMSAL KARNE

DENGELİ KURUMSAL KARNE DENGELİ KURUMSAL KARNE M. Görkem Erdoğan 13 Mayıs 2016 Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına, adresinden erişilebilir. İÇİNDEKİLER Dengeli Kurumsal Karne Nedir? Dengeli Kurumsal Karnenin Tarihi BSC Dörtlüsü

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY 360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY Doç. Dr. Serkan BAYRAKTAROLU * Uzman Özlem BALABAN * Ar. Gör. Yasemin ÖZDEM$R * Özet Performans deerlendirme önemi giderek artan ve dier insan

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMLERİNİN BALANCED SCORECARD İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMLERİNİN BALANCED SCORECARD İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMLERİNİN BALANCED SCORECARD İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Veziroğlu Yerleşkesi, KOCAELİ kbaynal@ kocaeli.edu.tr

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES

STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES Ör. Gör.Dr. Koray GÜRPINAR * Ar. Gör. M. Said DÖVEN ** ÖZET Bu çalmann amac Türk mobilya sektörünün mevcut

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA Ar.Grv.Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ ÖZET Bu aratrmay gerçekletirme amacmz, bilinen pazarlama

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Dengeli Kurumsal Karne M. Görkem Erdoğan 13 Mayıs 2016 2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 5 2. DENGELİ KURUMSAL KARNE NEDİR? 7 3. DENGELİ KURUMSAL KARNENİN TARİHİ 9 4. DENGELİ KURUMSAL KARNE DÖRTLÜSÜ 11 4.1.Finansal

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

AFYONKARAHSAR L GRMCLK PERFORMANSININ CORAF BLG SSTEMLER LE ANALZ

AFYONKARAHSAR L GRMCLK PERFORMANSININ CORAF BLG SSTEMLER LE ANALZ AFYONKARAHSAR L GRMCLK PERFORMANSININ CORAF BLG SSTEMLER LE ANALZ Yrd. Doç. Dr. Mustafa KURT * Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA ** Yrd. Doç. Dr. Saffet ERDOAN *** ÖZET Yenilik düüncesini yeni bir ürüne, hizmete

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr. DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.Ylmaz AKYÜZ ÖZET Çamzda her alanda çok youn bir rekabet ve deiim

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ OLARAK DENGELİ BAŞARI GÖSTERGESİ UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ OLARAK DENGELİ BAŞARI GÖSTERGESİ UYGULAMASI Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (1) 2009, 148-159 ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ OLARAK DENGELİ BAŞARI GÖSTERGESİ UYGULAMASI THE BALANCED SCORECARD APPLICATION AS A MULTI- DIMENSIONAL PERFORMANCE

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.Ali Cüneyt ÇETN ÖZET Türk tekstil sektörü, ülke ekonomisini dorudan etkileyen bir role sahiptir. Artan ticaret hacmine

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

KAZEN MALYETLEME SSTEM : DNAMK BR MALYET YÖNETM SSTEM

KAZEN MALYETLEME SSTEM : DNAMK BR MALYET YÖNETM SSTEM KAZEN MALYETLEME SSTEM : DNAMK BR MALYET YÖNETM SSTEM Ör.Gör.Dr. Ali ALTINBAY * ÖZET Kaizen Maliyetleme Sistemi, yaln muhasebe kavram içerisinde yeralan maliyet yönetim sistemlerinden birisidir. Kaizen

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA

MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA Dr. Alper ÖZER ÖZET Muhasebe meslei deien ekonomik koullarn olumsuz etkisini hissetmektedir ve faaliyetlerini deien koullar temel alarak ekillendirmektedir.

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

BAIMSIZ GRMCLK VE Ç GRMCLK ARASINDAK FARKLAR: KAVRAMSAL BR ÇERÇEVE

BAIMSIZ GRMCLK VE Ç GRMCLK ARASINDAK FARKLAR: KAVRAMSAL BR ÇERÇEVE BAIMSIZ GRMCLK VE Ç GRMCLK ARASINDAK FARKLAR: KAVRAMSAL BR ÇERÇEVE Yrd.Doç.Dr. Veysel ACA * Ör.Gör.Durmu YÖRÜK. ** ÖZET Bu çalmada, en ksa ve kapsaml tanmnn yeni organizasyonlar yaratma süreci olan giriimcilik

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI)

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) Mustafa KÜÇÜKLHAN * Mustafa LAMBA ** ÖZET Günümüzün deien rekabet koullar içerisinde, salk kurumlar; müteri (hasta)

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

Yazclar Holding Anonim irketi. 1 Ocak 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlar

Yazclar Holding Anonim irketi. 1 Ocak 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlar Yazclar Holding Anonim irketi 1 Ocak 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlar YAZICILAR HOLDNG ANONM RKET ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı