LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS"

Transkript

1 LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada olduu gibi Türkiye de de toplumda iddet, güvensizlik, kötü alıkanlıklar, saygı, sevgi eksiklii, hogörü gösterememe gibi davranılarda büyük bir artı gözlenmektedir. Toplumsal yapıdaki insani deerlerin azalması gelecek toplumlar için önemli bir tehdit oluturabilir. Bu nedenle, eitim sisteminin iyi ve etkili insan yetitirme amaçlarına ulaabilmesi için gerekli önlemleri alması önemli bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu aratırmada, bu önlemleri belirlemeye ilikin olarak ilköretim örencilerinin günlük yaamlarında deerlerin yer alma durumu belirlenmeye çalıılmıtır. Aratırmada nitel aratırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıtır. Aratırmaya 21 örenci katılmıtır. Katılımcılar kolay ulaılabilir örneklem yoluyla belirlenmitir. Aratırma verilerinin çözümlenmesinde tümevarım analizi yöntemi kullanılmıtır. Analiz sonucunda, sorumluluk, çalıkanlık, insan ilikileri, özdenetim, ulusal deerler, onurlu olma, temizlik, tutarlılık, hogörü, paylama, merhamet, dürüstlük, nezaket olarak on üç temaya ulaılmıtır. Aratırma sonuçlarına göre, örencilerin günlük yaamlarında deerlerin sıklıkla yer alan bir tema olduu söylenebilir. Örencilerin yaamının içinde bulunan deerlerin örencilere etkili biçimde öretilebilmesi, deer kazanımlarının rastlantıya bırakılmaması için okullarda etkili ve planlı deer eitimi etkinlikleri gerçekletirilmelidir. Anahtar Kelimeler: Deer, lköretim Örencileri, Örenci Günlükleri Abstract Recently, there has been a significant increase in behaviors as violence, lack of confidence, respect, tolerance and affection in Turkey as all over the world. Decrease of humanistic values in social structure may be an important threat for future communities. Therefore, education systems should take precautions for realizing the aim of training good and effective individuals. In this study, regarding to define these precautions it is aimed at determining status of values in daily life of primary school students. In the present study, out of qualitative research methods, document analysis method was used. 21 students participated to study. Participants were determined through easy reachable sampling. Induction analysis method was used to analyze data. Thirteen themes as responsibility, diligence, human relationships, self-control, national values, being honorable, cleanliness, consistence, tolerance, sharing, mercy, honesty, politeness were reached at the end of the analysis. It can be said that values take place frequently as a theme in daily life of the students. Effective and planned values education activities should be done at schools for the purpose of teaching values which exist in life of the students effectively rather than randomly. Key Words: Values, Primary School Students, Diary of Students * Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Öretim Üyesi, ** Anadolu Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Örencisi,

2 168 GR Eitim kurumları olan okullarda örencilerin akademik yönden geliiminin salanmaya çalıılması ile birlikte örencilere ders içi ve ders dıı etkinliklerle çeitli deerlerin kazandırılması büyük bir önem taımaktadır. Eitimin insanlarda demokratik tutum, alıkanlık ve inançlar gelitirerek iyi ve etkili vatandalar yetitirme gibi amaçları da bulunmaktadır. Son yıllarda tüm dünyada olmakla birlikte, Türkiye de de yaanan olumsuz toplumsal olayların, insanların deerleri yeterince kazanamamasından kaynaklandıı söylenebilir. Eki nin belirttii gibi, yirmi be yüzyıl önce Sokrates eitimi, çocuklara erdem ve bilgi kazandırmak olarak tanımlamıtır (Karakter Okulu 2005). Geçmiten bu güne okulların temel vizyonu baarılı, iyi ve etkili insanlar yetitirmek olduundan eitim süreçleri aracılııyla örencilere deer kazandırılması, üzerinde durulması gereken bir konu olarak önemini korumaktadır. Titus un (1994) Lemin den (1993) aktardıına göre ABD de 1980 li yıllardan sonra alkol, uyuturucu gibi madde baımlılıklarının ve kötü alıkanlıkların artması sonucu madde baımlılıı ve kötü alıkanlıklarla mücadele için üç aamalı bir eitim programı gelitirilmitir. Programın etkililii konusunda yapılan aratırmalar, birinci ve ikinci aamada uygulanan uyuturucu madde baımlılıının etkileri ve salıklı olmanın önemi konusunda gelitirilen bilgilendirici programların, alkol ve uyuturucu kullanımını az bir oranda düürdüünü göstermitir. Akran merkezli sosyal etki programları ile örencilere tutum ve deerlerin kazandırıldıı üçüncü aamada uygulanan programın ise, alkol ve uyuturucu baımlılıı ile kötü alıkanlıkları önemli ölçüde düürdüü bulgusu elde edilmitir. Bu bulgulara dayalı olarak uyuturucu ve alkol baımlılıı, iddet, yasa dıı olaylar gibi kötü alıkanlık ve olayların önlenmesinde deer eitiminin büyük bir önemi olduu söylenebilir. Özellikle de günümüzde istenmeyen davranı kalıplarının artmaya balamasıyla örencilere deer kazandırma iinin rastlantıya bırakılmaması, okul programlarında planlı etkinliklerle yer alması gerektii görüü yaygın biçimde kabul görmektedir (Ediger, 1998). Deer, bir sosyal grubun veya toplumun kendi varlık, birlik, ileyi ve devamını salamak ve sürdürmek için üyelerinin çounluu tarafından doru ve gerekli oldukları kabul edilen; onların ortak duygu, düünce, amaç ve yararını yansıtan genelletirilmi temel ahlâki ilke ya da inançlara denir (Kızılçelik ve Erjem 1994: 99). Deer, somut ya da soyut kavramların önemini belirtmeye yarayan soyut ölçü birimidir; canlı ve cansız varlıkların, olayların, olguların durumunu, önemini anlatan sözcüktür (Köknel 2007: 17). Deerler bir kiinin veya sosyal grubun kabul ettii standartlar, inançlar ya da moral ilkeleridir (Collins English Dictionary, 1991: 1694). Kısacası deer, yaama bakı açısını ve amaçları belirleyen, alınan kararları etkileyen, inançları yansıtan ve ilkeleri oluturan bir tercih olarak açıklanabilir (Balolu ve Balgamı, 2005). Deerlerle ilgili olarak yapılan açıklamalar ve tanımlara bakıldıında, deerlerle ilgili kimi özellikler olduu görülmektedir. Bu özellikler aaıdaki gibi sıralanabilir. Deerler (Kaltsounis, 1987; MEB 2005: 87; Quisumbing ve Leo, 2005): çten bir güç olarak bireysel davranıları etkiler. Yaamda ikilemde kalma durumunda karar vermeyi kolaylatırır. Toplum ya da bireyler tarafından benimsenen birletirici olgulardır. Bireysel algı ve gerçein yorumlanmasını etkiler. Davranıları kontrol etmeyi salar. Zaman içinde çeitli etmenlere ve bireylere göre deiebilir. Kii ya da toplumların istek ve amaçlarını temsil eder. Duygu yüklüdür, düünce ve anlayıa güç verir, davranıları yönlendirir. nsan kiiliinin ahlâki, sosyo-ekonomik, entelektüel, politik, fiziksel, estetik, dinsel gibi çeitli boyutlarını içerir.

3 169 Deerlere ilikin olarak yapılan çalımalar incelendiinde, deerlerin birbirine benzer biçimde sınıflandırıldıı görülmektedir. Yapılan bu sınıflamalarda merhamet, cesaret, nezâket, hogörü, dürüstlük, çalıkanlık, sorumluluk, tutarlılık, özdenetim, onurlu olma deer olarak ele alınmaktadır (Cottom, 1992; Ohio State Department of Education, 1990; Allen ve Stevens, 1998; Martorella, 2001; MEB, 2005). Deerlerin çeitli dersler aracılıı ile örencilere kazandırılması gerekmekle birlikte nitekim 2004 Sosyal Bilgiler Programı nda önceki programlardan farklı olarak temel öeler: beceriler, kavramlar ve deerler olarak ifade edilmi, programda deer eitimi ile ilgili açıklamalar ve etkinlik örnekleri sunulmutur. Yeni sosyal bilgiler öretim programında dorudan deer eitimine yer verilmesi, hayat bilgisi ve Türkçe derslerinde de deerlere ilikin kazanımların bulunması, iyi insan, iyi vatanda yetitirmede önemli bir gelime olarak deerlendirilebilir. Ayrıca programlar aracılııyla dürüstlük, sevgi, saygı, hogörü, dayanıma, sorumluluk gibi deerleri kazanan bireylerin kararlarını ve seçimlerini daha iyi kontrol edebilecei ve daha az olumsuz davranılar içine girebilecei söylenebilir. Eitimin her ülke ve her toplum için önemi yalnızca bilgi kazandırma amacından deil; beceri, alıkanlık ve deer kazandırması amacından da kaynaklanmaktadır. Bu balamda örenme süreci okul, öretmen, akran grupları, aile, yakın çevre ve yaanılan toplumda gerçeklemektedir. Örencilere deerler kazandırılarak bireylerin sorumlulukları paylaması, çevresine ve çevresinde yaayan canlılara daha duyarlı olması, kendini yönetmesi, gelitirmesi ve bu yolla bireylerin toplumsal yaamdaki ilikilerini gelitirmeleri salanır. Böylece, bireylerin sosyal rollerini algılamaları da kolaylaabilir (Ravinger, 2006). Öretmen, örencilerin yeni düünceler ortaya koymalarını, önerilerini, yaptıkları açıklamaları, sorduu soruları, arkadalarını ve çevreleri ile olan ilikilerini, örencilerin iç disipline sahip olup olmadıklarını, takdir etme duygularını, toplum deerlerini ölçü edinip edinmediklerini gözlemeli ve bunları kazandırmaya yönelik önlemler almalıdır (Welton ve Mallan, 1997). Bir davranı ilkesi olarak deer yaantılar sonucuyla, yani örenmeyle olumaktadır (Sarı, 2005). lgili alan yazında deer eitimi ile ilgili çeitli aratırmalar yapılmı ve deer eitimi programları ile örencilere çeitli deerlerin kazandırılması gerektii sonuçlarına ulaılmıtır. Örnein, Lawton (1997) yaptıı çalımada ankete katılan yetikinlerin %61 inin örencilerin karıya karıya kaldıı en önemli sorunun deerlerle ilgili olduunu düündükleri sonucuna ulamıtır. Yine Günümüz Çocukları: Amerikan Toplumu Gelecek Nesil Hakkında Ne Düünüyor? balıklı çalımada eitimle ilgili pek çok kurum ve organizasyonun gündemini deer eitiminin oluturduu vurgulanmıtır (Bulach ve Butler 2002: 200). Bulach ve Butler (2002: 210) kendi yaptıı aratırmada ise, deer eitimi programlarına gereksinim olduu; ilköretim basamaında ise en çok nezaket, paylama, dürüstlük deerinin kazandırılması gerektii sonucuna ulamıtır. Revell (2002: ) yaptıı aratırmada 700 çocukla görüme yapmı ve çocukların deer eitimindeki rolü ve algısını belirlemeye çalımıtır. Aratırmada ilköretimde ya olarak küçük olan çocukların deer eitiminin masallar ve çeitli etkinlikler aracılıı ile verilmesinden dolayı deer eitiminin farkında olmadıkları, daha büyük olan çocukların ise deerlerin okul yaamının farklı bir parçasını oluturdukları sonuçlarına ulamıtır. Gathercoal ve Nimmo (2001) ise uyguladıı programda örencilerin saygılı davranma, kendilerine güvenme gibi sosyal geliimlerinde önemli ilerlemeler olduu sonuçlarına ulamıtır. Sarı (2007), aratırmasında ilköretim okullarının okul yaam kalitesi düzeylerinin belirlenmesi ve okul yaam kalitesi düzeyi düük ve yüksek olan iki okulda temel demokratik deerlerden olan eitlik, insan onuruna saygı ve çevreye saygı deerlerinin kazanılması sürecinde örtük programın ilevini belirlemeye çalımıtır. Çalımada her iki okuldaki örtük programın deien miktarlarda demokratik deerlere uymayan özellikler taıdıı sonuçlarına ulaılmıtır. Deerlerle ilgili alan yazında yapılan çalımalar incelendiinde, çalımaların genelde okullarda uygulanan deer eitimi programlarının etkililii üzerinde younlatıı görülmektedir. Deerler, günlük yaam içerisinde ailede, akraba, komu, yakın çevre ilikilerinde, alıverite, düünde, bayramda bir baka deyile her zaman her yerde yaamın bütünü içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle, örencilerin hangi deerlere sahip olduunu, deerlere ilikin günlük yaam içerisinde ne gibi olaylar, durumlar ile karılatıklarını belirleme yalnızca sınıf ve okulla sınırlı olmamalıdır. Örencilerin okul dıında da deerlere sahip olma durumunun, günlük yaamda hangi deerlerle karılatıının, bunların örenciler tarafından nasıl algılandıının, tepkilerinin neler olduunun belirlenmesi

4 170 gerekmektedir. Günlükler de örencilerin okul içi ve okul dıında yaadıkları olaylar, bu olaylara ilikin tepkileri ve sahip oldukları deerler hakkında önemli bilgiler verir. Deer kazandırmaya yönelik olarak yapılabilecek uygulamalara rehberlik etmek ve etkili bir deer eitimi gerçekletirmek ve bu yolla dürüst, hogörülü, birbirini seven, saygılı, çalıma azmine sahip bireylerden oluan bir toplum oluturmak için örencilerin sahip oldukları deerleri ve deerlerle günlük yaam içerisinde nasıl karılatıklarını belirlemek önemli görülmektedir. Bu çalımanın temel amacı, ilköretim örencilerinin günlük yaamlarında karılatıkları deerleri belirlemek ve elde edilen veriler ııında öneriler getirebilmektir. Bu amaçla aratırmanın problemini lköretim örencilerinin günlük yaamlarında deerlerin yer alma durumu nedir? sorusu oluturmaktadır. YÖNTEM Bu bölümde, aratırma modeli, katılımcılar, verilerin toplanması ve çözümlenmesi balıkları altında çeitli bilgiler sunulmaktadır. Aratırma Modeli lköretim örencilerinin günlük yaamlarında deerlerin yer alma durumunu belirlemek amacıyla gerçekletirilen bu aratırmada nitel aratırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmı; verilerin çözümlenmesinde ise tümevarım analizi uygulanmıtır. Katılımcılar Aratırmanın gerçekletirilmesi için öretim yılı bahar döneminde Eskiehir ili Alpu ilçesi Erturulgazi lköretim Okulu 5-A sınıfında örenim gören 21 gönüllü örenciye günlük tutturulmutur. Çalımadaki ikinci aratırmacının bu okulda görev yapıyor olması nedeniyle uygulama kolaylıı salaması açısından kolay ulaılabilir durum örneklemesi kapsamında aratırma bu okulda gerçekletirilmitir. Aratırma kapsamındaki katılımcıların günlüklerinin incelenmesi sonucunda tüm örenci günlüklerinin çalıma kapsamına alınmasına karar verilmitir. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi Aratırmada veri toplamak amacıyla nitel aratırma tekniklerinden doküman incelemesi kullanılmıtır. Dokümanlar; gerçek, kolay ulaılabilir veri salamakta ve aratırmacıların sorunlara çözüm üretebilmelerine olanak tanımaktadır. Doküman sözcüü bir emsiye kavram olarak, görsel ve fiziksel materyallere karılık gelmektedir. Bu sözcük en geni anlamda iletiim materyallerini içermektedir. Örnein gazeteler, romanlar, anekdotlar, anılar ve günlükler bu kapsamda ele alınmaktadır (Merriam 1998: 112). Doküman incelemesi, aratırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve imek 2005: 187). Dokümanlar kamuya ait tutanaklar, fiziksel materyaller ve kiisel dokümanlar olarak ayrılmaktadır. Kiisel dokümanlar insanların tutumları, inançları ve dünyaya bakı açılarını anlamada önemli veri kaynakları olduundan, bu aratırmada doküman çeitlerinden kiisel dokümanlar ve bu kapsamda örenci günlükleri kullanılmıtır. Kiisel dokümanlar; bir insanın bireysel hareketleri, deneyimleri ve inançları olarak açıklanmaktadır. Anı defterleri, günlükler, mektuplar, çocukların geliim kayıtları, albümler, takvimler, otobiyografiler, gezi notları kiisel dokümanlar arasında yer almaktadır (Hodder 2000: 703; Merriam 1998: ). Aratırma kapsamında ilköretim beinci sınıf örencilerine aratırma amacı açıklanmı, Wragg (1994) ın belirttii gibi, örencilere günlük yazdırılmadan önce günlük yazımının nasıl olması gerektii anlatılmı, önemli olaylara odaklanmaları gerektii belirtilmitir. Daha sonra, beinci sınıf örencilerinden ubat-mayıs ayları arasında düzenli olarak günlük tutmaları ve örencilerin günlük yaamlarını paylamaları istenmitir. Aratırmada 21 örencinin tuttuu 1479 günlüün çözümlenmesinde tümevarım analizi teknii kullanılmıtır. Tümevarım analizi, verileri tanımlama, kodlama ve sınıflandırma sürecidir (Patton 1990: 381). Tümevarım analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilikilere ulamaktır. Aratırmada, tümevarım analizi kapsamında verilerin kodlanması, temaların bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması, bulguların yorumlanması aamaları izlenmitir (Yıldırım

5 171 ve imek 2005: ). Aratırmada tümevarım analizi kapsamında günlük defterlerine defter, sayfa ve satır numarası verilmi, daha sonra defterde geçen cümlelerde deerleri kapsayan açıklamaların yanına betimsel indeks, aratırmacı yorumu bölümleri açılarak bu bölümler aratırmacılar tarafından birlikte doldurulmutur. Tüm günlük defterlerinde aynı süreç uygulandıktan sonra verileri kodlama ilemine geçilmi, ilgili kodlar kod balıı altında toplanmı, temalar oluturularak temalarla ilgili kodlar bir araya getirilmi ve ilgili temalar altında bulgular sunulmutur. Merriam (1998: ) ın belirttii gibi, temalar belirlenirken aratırmacıların kendisi ve ilgili alan yazında yer alan kaynaklar temel alınmıtır. Temalar oluturulurken temaların aratırmanın amacını yansıtması gerektiinden örenci günlüklerinin deerler bakımından incelenmesi sonucu günlüklerde yer alan deerler temalar olarak sunulmutur. Tema sayısı ise, günlüklerde deer içeren ifadelere göre biçimlenmitir. Aratırmanın güvenirliini gerçekletirmek amacıyla, günlüklerde yer alan deer ifadeleri aratırmacılar ve alandan bir uzman ile incelenerek Görü Birlii ve Görü Ayrılıı olan maddeler belirlenmitir. Aratırmanın güvenirlii için Miles ve Huberman ın (1994) belirttii formül kullanılmı ve hesaplama sonucunda P = 90 deeri bulunarak aratırma güvenilir kabul edilmitir. Bulguların sunumu sırasında dorudan alıntıların aktarılmasında örencilerin gerçek adları yerine kod adlar kullanılmıtır. BULGULAR Bu bölümde ilköretim örencilerinin yazdıkları günlüklerde yer alan deerlerle ilgili bulgular yer almaktadır. Aratırmada temalar altında ilköretim örencilerinin günlük yaamlarında yer alan deerler dorudan alıntılarla desteklenerek sunulmutur. Aratırmada verilerinin çözümlenmesi sonucunda oluturulan temalar; Sorumluluk, Çalıkanlık, nsan likileri, Özdenetim, Ulusal Deerler, Onurlu Olma, Temizlik, Tutarlılık, Merhamet, Hogörü, Paylama, Dürüstlük, Nezâket olarak sıralanmaktadır. Sorumluluk lköretim örencilerinin aratırma süresince yazdıkları günlükler çözümlendiinde günlüklerde en çok sorumluluk deeri ile ilgili ifadeler olduu görülmektedir. Örencilerin günlüklerinde sorumluluk deeri okul merkezli etkinliklere katılma (202), okula düzenli devam etme (151), kendinden beklenenleri yerine getirme (50), çevre bilinci (48), grup ile birlikte çalıma (32) ile ilgilidir. Grup çalımasına yönelik olarak 1 ifade de olumsuz görü içermektedir. Sorumlulukla ilgili olarak vatandalık hak ve sorumluluklarını yerine getirme (19), otoriteye saygı duyma (1), disiplinli olma (1) ile ilgili ifadeler de bulunmaktadır. Okul merkezli etkinliklere katılma ile ilgili günlüüne ifadeler yazan Ayla Bugün öretmenimiz kütüphaneye gezi düzenledi. Hepimizi götürdü. Orada bu kadar çok etkinlik olduunu bilmiyordum. Artık hep gideceim. diyerek okul merkezli etkinliklere katıldıını belirtmitir. Okula düzenli devam etme ile ilgili olarak Suat Bugün her günkü gibi hazırlanıp okula gittim. Zaten hafta sonu canım sıkılıyor. Keke hep okul olsa. biçiminde ifadeler yazarak, her gün okula gittiini söylemitir. Kendinden beklenenleri yerine getirmeye dair Yakup günlüüne Bugün haber defterime gazete yapıtıracaktım, ama annem evde yoktu. Annem gelene kadar dier ödevlerimin hepsini yaptım. Annem gelince de gazete almaya gittim. Ödevlerimin hepsini yaptım. biçiminde ifadeler yazmıtır. Örenci bu ifadelerle kendinden beklenen görevleri yerine getirdiini belirtmitir. Çevre bilincine dair Melek Bugün öretmenimiz bize çevre kirlilii ile ilgili karikatürler gösterdi. Bazı aaçların dalları kırılmı ya da dünyadan paraütlerle atlıyorlardı. Çok kötü çöplükler vardı. Ben de bugün ülkem için güzel bir ey yaptım. Aaç diktim. Bahçemizde 22 aaç vardı. imdi 26 tane olacak. nallah tutar diktiim fidanlar. biçiminde günlüüne yazdıı ifadelerle çevre bilincine sahip olduunu belirtmitir. Grup ile birlikte çalımaya dair günlüüne Bugün okul çıkıı yarın yapacaımız drama için arkadalarımla görev paylaımı yaptık, beraber çalıtık. Çok elendik. yazan Çidem grupla çalımaya dair tutumunu belirtmitir.

6 172 Vatandalık hak ve sorumluluklarını yerine getirmeye ilikin olarak Emel Bugün amcamın çalınan motosikletini bir adam görmü. lçe Emniyet Müdürlüü ne söylemi. Polisler de bulmular. Söylemeseydi bulunamazdı. Amcam çok mutlu oldu. biçiminde görülerini dile getirmitir. Emel günlüündeki bu ifadelerle vatandalık hak ve sorumluluuna sahip olmanın önemine dikkat çekmitir. Otoriteye saygı duyma ile ilgili Ersin, Biz sosyal bilgiler dersinde yasalarla ilgili gözlem yapıyoruz. Ben bugün yasalara uymayan birini gördüm. Bu kii annem. Aaç yakmaya çalıtı. diyerek annesinin yasalara uymadıını ve uyulması gerektiini belirtmitir. Disiplinli olma ile ilgili olarak Serpil Bugün aratırma ödevim için gazete haberi bulmakta zorlandım. Ama gazetelere düzenli bakınca sonunda buldum. Deney için de sıra yarın bizde. imdi de malzemelerimi hazırlamalıyım. diyerek belli bir disiplin içinde çalıtıını belirtmitir. Çalıkanlık Çalıkanlık ile ilgili olarak elde edilen bulgular; örenme sorumluluuna sahip olma (96), verilen görevleri yerine getirme (79), okula balılık (19) azimli olma (9), zamanı iyi kullanma (2) olarak sıralanabilir. Örenme sorumluluuna sahip olmaya dair Emrah Bursluluk sınavına gireceim. Bunun için her gün çalımam lazım. Testlerde 2-3 boum oluyor, kazanmak için en iyi yol çalımak. diyerek görülerini ifade etmitir. Verilen görevleri yerine getirme ile ilgili Sevgi Bugün güne fırını yapacaktık. Semih deney için folyo getirmemi. Biz hepimiz malzemelerimizi getirmitik. yapamayacaız diye çok üzülünce öretmen teneffüste bakkaldan folyo aldı. Ancak böyle yapabildik. diyerek verilen bir görevi yerine getirmenin neden olduu sonuç üzerine dikkat çekmitir. Azimli olma ile ilgili olarak Gülcan Daha çok çalımak, daha baarılı olmak istiyorum. biçiminde günlüüne yazdıı ifadelerle baarılı olmak için çaba harcadıını belirtmitir. Zamanı iyi kullanmaya ilikin olarak Gülcan Bugün çok iim var. Önce dükkâna gidip babama yardım edeceim. nternetten aratırma yapmam gerek. Bir de proje grubu ile çalıacaız. Aratırma raporumuzu yazmamız gerek. Planlı olursam hepsini halederim. ifadeleri ile zamanı etkili kullanma üzerinde durmutur. nsan likileri nsan ilikilerine dair örenci günlüklerinden elde edilen bulgular akrabalarla ilikiler (103), arkadalarla ilikiler (67), komularla ilikiler (16), hasta ziyaretleri (3) olarak sıralanmaktadır. Akrabalarla ilikiler ile ilgili Soner Bugün çok heyecanlı geçti. Çünkü tatildi ve teyzemlere gidecektik. Sonunda gittik. Onları görünce çok sevindim, çünkü çok özlemitim. Kuzenimle hep oynadık, konutuk. biçiminde günlüüne yazdıı ifadelerle akraba ziyaretinin kendisi için önemini vurgulamıtır. Arkadalarla ilikilere dair Bahar Bugün proje grubu arkadalarımla sözlü tarih projemizi sunduk ve tarih sergimizi düzenledik. Arkadalarımla birlikte önceden çalıırken ve sunarken çok elendik. biçiminde günlüüne yazdıı ifadelerle arkadalarıyla birlikte olmaktan mutlu olduundan söz etmitir. Komularla ilikiler ile ilgili Zuhal Bugün komumuz Hatice teyzeye gittik. Bize pastalar, börekler yaptı.. Zaten çok güzel pasta yapıyor. Çok mutlu oldum. Biz de Sevda ile oyun oynadık. Sonra akam olunca eve geldik. diyerek komu ziyaretini anlatmıtır. Hasta ziyaretine dair Gülen Arkadaım ameliyat olmu. Duyunca üzüldüm. Belki canı acımı olabilir diye düündüm ama bir de sevindim iyilemitir diye. Hafta sonu hastaneye ziyarete gideceiz. diyerek hasta olan arkadaını önemsediinden söz etmitir. Özdenetim Özdenetim ile ilgili olarak örenci günlüklerinde kendi kendini yönetme (35), amaçlarına ulamak için sürekli olarak kendini deerlendirme (23), amaçlara sahip olma (20), fiziksel ve duygusal

7 173 salıını koruma (13), kendini gelitirmeye çalıma (5), kendi arzu ve istei ile çatısa bile görevlerini tamamlama (2), baımsız davranabilme (1), problem çözme (1) ile ilgili bulgular elde edilmitir. Kendi kendini yönetmeye dair Serpil Artık eskisi gibi deilim. Sanki bir daa çıkıyoruz ben de aaı dütüm. Ama çıkarım sözüm söz. Bundan sonra derslerim hep be olacak. Her gün 2 saat matematik çalıacaım. Dier derslere de gerektii kadar vakit ayıracaım, oyun da oynayacaım. diyerek, kendi kendini yönetme kararı aldıını belirtmitir. Amaçlarına ulamak için sürekli olarak kendini deerlendirme ile ilgili Gülcan günlüüne Bugün ngilizce dersinden yazılı olduk ve notum bence üç gelecek. Soruların cevaplarını karılatırdık. Beyza nın ve dier arkadalarımın yüksek gelecek. Onlar için çok sevindim. Kendim için üzüldüm. yazarak ngilizce sınavına dair kendini deerlendirdiini söylemitir. Amaçlara sahip olma ile ilgili Yusuf Bugün seviye tespit sınavı açıklandı. lçede 12. oldum. Okulda da dördüncüyüm. Dereceye girme hedefim gerçek oldu. imdi daha çok çalııp bir daha ki dönem daha iyi derece alacaım. biçimindeki ifadelerde amaçları olduundan söz etmitir. Fiziksel ve duygusal salıını korumaya ilikin olarak Ouz Bugün ülkemizdeki tüm örenciler çevre temizlii yapacaktı. O yüzden aızlık ve eldiven aldık. Çevre temizliimiz bitince ellerimizi yıkadık, aızlıklarla eldivenleri attık. Hasta olmak istemediimden çok dikkat ettim. sözleri ile salıını korumaya yönelik önlemler aldıını belirtmitir. Kendini gelitirmeye çalıma ile ilgili olarak Erturul Bugün teneffüste öretmenimin yanına gittim. Evde çözemediim soruları sordum. O da bana anlattı. Hepsini anladım imdi. biçiminde günlüüne kendini ifade etmitir. Kendi arzu ve istei ile çatısa bile görevlerini tamamlamaya dair Ebru Dün çok güzel kar yamıtı. Dıarıda kardan adam yapacaktık. Ama çok çalımam gerektii için dıarı çıkamamıtım. Bugün de karlar erimi. Çok üzüldüm. imdi sürekli hava durumuna bakıyorum ne zaman kar yaacak bir daha diye, ama yine ödevim çok olursa çıkamayabilirim. diyerek kendini ifade etmitir. Baımsız davranabilme ile ilgili Zuhal Bugün saç bandı alacaktık. Aylin ile gittik. O illa da siyah al dedi. Ama ben beyaz aldım. Kendim takacaıma göre seçmek de hakkım. diyerek arkadaına ramen baımsız davrandıını belirtmitir. Problemleri mantıklı bir biçimde çözmeye ilikin olarak Aylin günlüünde Bahar 23 Nisan için bir çok etkinlie katıldı. Biz de katıldık ama daha çok katılmak istiyorduk. Öretmenimiz saz çalacak arkadalarımızın yanında türkü söyleyecek birilerini arıyordu. Biz de hemen bunu fırsat olarak düünüp, biz söyleriz dedik. diyerek problemlerini nasıl çözdüklerinden söz etmitir. Ulusal Deerler Ulusal deerlere ilikin olarak günlüklerden elde edilen veriler vatan sevgisi (22), Atatürk sevgisi (19), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı (19), asker sevgisi (18), bayrak sevgisi (3) olarak sıralanmaktadır. Vatan sevgisine dair Bahar Bugün öretmenimiz ülkemizin tarihi ve turistik yerlerinin resimlerini gösterdi. O kadar güzeldi ki azımız açık kaldı. Böyle bir ülkemiz var diye çok anslıyız. diyerek vatan sevgisinden söz etmitir. Atatürk sevgisi ile ilgili olarak Sevgi günlüünde Bugün öretmenimiz Anıtkabir Özel Defteri ne yazı yazacak olsanız ne yazmak isterdiniz diye sordu. Bugün hep onu düündüm ben öyle yazardım: Atam sana çok teekkür ederim, keke seni görüp sana sarılabilseydim. Sen çocukları çok seviyorsun. Seninle sohbet etmek; vatanımızı, özgürlüümüzü kazandırdıın için sana teekkür etmek isterdim. biçiminde Atatürk sevgisini dile getirmitir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanına dair olarak Yusuf günlüüne 23 Nisan a sayılı günler kaldı. Bu yıl bir sürü etkinlik, gösteri yapacaız. Orada oynamak için heyecandan yerimde duramıyorum. Oranın enlii içime sevinç dolduruyor. Gelsin artık 23 Nisan, bekleyemiyorum. yazarak 23 Nisan heyecanını ifade etmitir.

8 174 Asker Sevgisi ne dair Soner günlüüne Bugün askerdeki aabeyimin yemin törenine gittik. iirler okudular ve yürüdüler. O kadar güzeldi ki. Bence asker olmak çok güzel bir ey. Komandolar gördük. Çok mutluyuz, onları çok seviyoruz. biçiminde ifadeler yazarak asker sevgisini dile getirmitir. Bayrak Sevgisi ile ilgili Bahar günlüünde Bugün stiklal Mârında bayraımızı tutmak için çırpındım, durdum. Öretmenim de gördü ve bu görevi bana verdi. Zaten bayraımızı tutmak için yarııyoruz hepimiz. Çok mutluyum. diyerek bayrak sevgisi ile ilgili olarak hissettiklerini anlatmıtır. Onurlu Olma Onurlu olmaya ilikin olarak örenci günlüklerinde çevresindekilere yardım etmeye ilikin 1 i olumsuz olmakla birlikte 43 ifade yer almaktadır. Onurlu olmaya ilikin olarak ayrıca kendisi ile gurur duyma (30), ait olma duygusuna sahip olma (4) ile ilgili bulgular da yer almaktadır. Çevresindekilere yardım etmeye dair Ebru Bugün çok kötü bir ey oldu. Teneffüste Yusuf kafasını aaca çarptı. Kafası yarıldı. Hemen Yusuf u kaldırdım, öretmenime haber verdim. diyerek yardıma ihtiyacı olan arkadaının yanında olduunu belirtmitir. Kendisi ile gurur duyma ile ilgili olarak Emel günlüüne Yarın sınav olacaız. Korkmuyorum zaten korkmama da gerek yok çünkü çalıtım ve kesin çok iyi bir not alacaım her zamanki gibi. Hem zaten bugün derslerimde çok baarılıydım. Soruları hep bildim. Çok sevinçliyim. ifadeleri yazarak kendisi ile gurur duyduunu vurgulamıtır. Ait olma duygusuna sahip olmaya ilikin olarak Erturul günlüüne yazdıı Bugün dördüncü sınıflarla futbol maçı yaptık. Yine yendik. Hem de 10-2 bitti. ükürler olsun bu sınıftayım. Çok iyi oynuyoruz. ifadeleri ile sınıfa ait olma duygusu yaadıını belirtmitir. Temizlik Örencilerin günlüklerinde temizlik ile ilgili olarak öz bakım temizlii (51) ve çevre temizlii (17) yer almaktadır. Öz bakım temizlii ile ilgili olarak Ayla günlüüne Bugün sabah uyandım, elimi yüzümü yıkadım, saçlarımı taradım ve önlüümü giydim. biçiminde ifadeler yazarak öz bakım temizliinden söz etmitir. Çevre temizliine dair Yakup Bugün çok zor geçecek, çünkü evi boyayacaız. Eyaları boaltmak çok zor olacak ama sonra güzel kokacak ve temiz olacak evimiz. O yüzden yapsak iyi olur. biçiminde bulunduu çevrenin temizlii ile ilgili günlük yazmıtır. Tutarlılık Tutarlılık kapsamında örenci günlüklerinde ahlâklı davranmaya ilikin 11 olumlu ifade bulunurken, 3 olumsuz ifade yer almaktadır. Tutarlılık kapsamında ayrıca, vefalı olma (21), birbirine uygun davranılar sergileme (3), kurallara uyma (1), adil olma (1) ile ilgili bulgular da elde edilmitir. Ahlâklı davranmaya ilikin olarak Ebru günlüüne Bir tane teyze elinde poetlerle giderken okulun bahçesinden geçti. Biz de yardım etmek istedik ama o bize baırdı. Niye kızdı ki hiç anlamadık. Biz onun poetlerine zarar vermeyecek, yalnızca yardım edecektik. biçiminde ifadeler yazmıtır. Birbirine uygun davranılar sergileme ile ilgili olarak Suat Bugün müfetti geldi. Yine aynı müfettiti. Geçen geliinde bana aka yapmıtı. Ben de esprili cevap vermitim. Bugün yine akalatık. Her zamanki gibi herkesi güldürdüm. diyerek davranılarının birbirine benzerlik gösterdiini söylemitir. Vefalı olmaya dair Gülcan günlüüne Seneye 6. sınıfa geçeceiz. Ama öretmenimizi hiç unutmayacaım. Hep ziyaretine gideceim. biçiminde ifadeler yazarak vefalı bir insan olduunu belirtmitir. Kurallara uymaya dair Ouz Bugün öretmenimiz bizi kütüphaneye götürdü. Kütüphaneye parmak uçlarımıza basarak girdik, çünkü kütüphanede sessiz olunur. diyerek kütüphane kurallarına uyduklarından söz etmitir.

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 Prof.Dr. Şefik YAŞAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Ege Tıp Dergisi 43(2) : 105-111, 2004 ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Tezan BLDK Nagehan BÜKÜOLU

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık.

Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BALANTIDA KALMAK

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 HER EY GEÇP GDER

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bu PDF dokumanı http://www.bilgilenmehakki.org tarafından hazırlanmıtır. BRNC OTURUM Açılma Saati: 15.00 8 Ekim 2003 Çaramba BAKAN : Bakanvekili

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei

lköretim Örencilerinin Birimler Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei Özlem Koray *, Muhammet Özdemir **, Nilgün Tatar *** ÖZ: Bu çalıma; ilköretim örencilerinin kütle ve

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.82-97 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.82-97 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.82-97 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com DEMOKRATİK TOPLUMLARDA ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ VE ÖĞRENCİLERE

Detaylı

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Araş. Gör. Engin KARADAĞ Dr. Nihat ÇALIŞKAN ÖZET Bu araştırma kapsamında İlköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi

Detaylı

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No.

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. 2 çindekiler Giri... 4 10. Madde konusunda genel düünceler...

Detaylı

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Mülteci Savunuculuk & Destek Programı stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Kasım 2007 RAPORLA LGL ÖN BLG Helsinki Yurttalar Dernei (hyd) bu raporu, rapor yayımlanmadan

Detaylı

İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması *

İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması * Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 2, Number/Sayı 2, 2013, 195-224 195 İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Nisan 2013, Sayı:28, ss..17-41 April 2013, No:28, pp. 17-41 Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş

Detaylı