Fransa da Eğİtİm. Campus France Türkİye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fransa da Eğİtİm. Campus France Türkİye"

Transkript

1 Fransa da Eğİtİm Campus France Türkİye

2 Campus France nedir?

3 Campus France Campus France Nedir? Campus France Fransa Dış İş leri Bakanlığı ile Araş tırma ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren ulusal bir ajanstır, Türkiye de Fransa Büyükelçiliği nin bir birimi olarak hizmet vermektedir. Agence française pour la promotion de l enseignement supérieur, l accueil et la mobilité internationale

4 Campus France in AMAÇLARI

5 Campus France Türkİye Misyonlarımız Fransız yüksek öğretimini tan ıtmak, uluslararası ö ğrenci hareketlili ğine destek vermek ve Türk öğrencilerini Fransa da eğitim görmeleri için teşvik etmek Öğrencileri Fransa da eğitim konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek Başvurusu Campus France tan geçen eğitimler için eksiksiz hazırlamanız gereken elektronik dosyanızı değerlendirmek, onaylamak ve ilgili üniversitelere iletmek Agence française pour la promotion de l enseignement supérieur, l accueil et la mobilité internationale

6 Campus France Türkİye Campus France Türkiye websitesi ihtiyacınız olan tüm bilgileri içermektedir : Fransa da eğitim programları Başvurular Eğitiminizi finanse etmek : burs Fransa da yaşam : konaklama, Fransa daki bazı programlar için online başvuru ÖĞRENCI VIZESI başvurusu: Uzun süreli ögrenci vizesi (+90gün) başvurusunda bulunan bütün öğrencilerin konsolosluk işlemleri öncesinde Campus France kayıtlarını yaptırmaları ve dosyalarını onaylatmaları gerekmektedir. Agence française pour la promotion de l enseignement supérieur, l accueil et la mobilité internationale

7 NEDEN FRANSA?

8 Fransa da Eğİtİm Haklar ve Harçlar Hak eşitliği politikası Yüksek öğretim kurumlarına kayıt harç miktarı Fransız ve yabancı öğrenciler için eşittir. Bütün öğrenciler aynı haklardan faydalanabilir : özel sigorta, kira yardımı, ulaşım indirimi Herkes için düşük harç tutarı yılı harç ücretleri : Lisans : 183 Master : 254 Doktora : 388 Mühendislik okulu (devlet) : 596 Özel okullar için Fransız devleti öğrenci başına yıllık bütçe ayırmaktadır. Agence française pour la promotion de l enseignement supérieur, l accueil et la mobilité internationale 8

9 FRANSA DA YÜKSEK EĞİTİM

10 CampusFrance Fransa da yüksek öğrenim Yüksek öğrenim kurumları Fransa da 3500 ün üzerinde özel ya da devlet kurumu bulunmaktad ır : 80 üniversite (öğrencilerin % 70 i ) 224 mühendislik okulu 220 iş letme ve ticaret okulu 120 sanat okulu 20 mimarlı k okulu diğer okul ve enstitüler CampusFrance Agence nationale pour la promotion 4 de l enseignement supérieur français à l étranger

11 CampusFrance Fransa da yüksek öğrenim Üniversiteler Fransa da 80 üniversite bulunmaktad ır. Üniversitelere 1,4 milyon öğrenci kayıtl ıd ır; Üniversitelerde 3 yı l lisans, 2 yıl mast ır ve 3 y ıl doktora e ğitimi verilir; Mimarlı k, mühendislik gibi özel uzmanl ık e ğitimi gerektiren alanlarda üniversitelerin diploma verme yetkisi yoktur; Üniversiteye lisans baş vurusu yapacak Türk ö ğrencilerin lise diplomas ı ile birlikte üniversiteye giri ş s ınav ı sonuç belgesi sunmaları gerekmektedir (adayın Fransa da okumak istedi ği bölüme kendi ülkesinde yerle ştirilmi ş olmas ı istenir). CampusFrance Agence nationale pour la promotion 7 de l enseignement supérieur français à l étranger

12 Campus France Fransa da yüksek öğrenim Tı p Eğitimi Fransa da tıp eğitimi 3 aş amadan oluş ur: PACES Sağlık Bilimleri ortak eğitim yılı (2 yıldır) (Tıp, Diş hekimliği, Eczacılık, Ebelik) 1.Yil sonu baraj sınavında baş arı oranı : sadece %15 ila 20 Öğrenciler bu sınava sadece iki kez girebilirler. DCEM Tıp Eğitiminin ikinci aş aması (4 yıldır) Bu aş amanı n son üç yılı devlet hastanelerinde farklı uzmanl ık alanlarında yapılan staj ı içerir. ECN Tıpta Uzmanlık Sınavı Bu sınavda elde edilen puana göre öğrenci sunulan 11 uzmanlık alanından birini seçer. INTERNAT Tıp eğitiminin üçüncü aş aması (genel tıp ve uzmanlık) Genel tıp diploması 3 yıl Uzmanlık diploması 4 ila 5 yıl Bu aş amada öğrenciler 1300 ila 2000 maaş alırlar. 2.yıla geçmeyi baş aran yabancı öğrenciler belirlenen kontenjanın %8 ini oluş tururlar.

13 CampusFrance Fransa da yüksek öğrenim Grandes écoles ler Grandes écoles ler birçok özel ve devlet kurumundan olu ş ur : mühendislik okulları, écoles normales supérieures (ENS), siyasi bilimler enstitüleri, ticaret ve iş letme okulları, veterinerlik okulları çeş itli alanlarda uzmanlı k eğitimi veren di ğer özel ve devlet kurumlar ı : Grandes écoles lerde ö ğrenci eğitim görmektedir, Bu okullarda eğitim süresi 5 yıldır ve Yüksek Lisans derecesi verilir, Kabuller, 2 yı llık bilimsel hazırlık s ınıflarından sonra s ınavla ya da üstün ba şar ıl ı ö ğrenciler için dosya üzerinden gerçekleş mektedir. CampusFrance Agence nationale pour la promotion 8 de l enseignement supérieur français à l étranger

14 CampusFrance Fransa da yüksek öğrenim Mühendislik okulları Mühendislik eğitimi 5 yıldır. Mastır derecesi ile mezun olunur. 2 yıllık bilimsel hazırlık eğitiminden sonra öğrenciler 3 yıll ık mühendislik e ğitimi al ırlar ve bu e ğitimlerini stajlarla tamamlarlar. Bu 2 yıllık hazırlık eğitimi liselerde olabildiği gibi bazı mühendislik okullar ının bünyesinde de verilmektedir. Bu okullara baş vurular Campus France üzerinden değil bireysel olarak yap ılır : Lise sonrası mühendislik okullarına giriş Dosya ile kabul (notlar, motivasyon mektubu, tavsiye mektubu) (INSA, ENI, Ecoles de la FESIC, Ecoles de chimie) Bilimsel hazırlık sınıfı sonrası mühendislik okullar ına giriş Sınav ile giriş (Ecole Polytechnique, Mines/Ponts, Centrale/Supélec, vs) Lise sonrası 2 veya daha fazla yıllık yüksek öğrenimden sonra mühendislik okullarına giriş. Dosya veya sınav ile giriş

15 CampusFrance Fransa da yüksek öğrenim Mimarlik eğitimi Fransa da mimarlık eğitimi 3 aş amadan oluş ur: 1. Aş ama : Lisans derecesi (3 yıl) Mimarlık eğitimi diploması 2. Aş ama : Mastır derecesi (2 yıl) Mimarlık Devlet diploması (Mimar olarak çalış ma yetkisi) 3. Aş ama : Birkaç seçenek HMONP «Habilitation à la Maitrise d Œuvre en Nom Propre»(1 yıl) (in ş aat ruhsat ı alabilme kendi ad ına imza yetkisi) veya 3 yıllık iş deneyiminden sonra Uzmanlık Mastırları (1 ila 2 yıl arası) Doktora (3 yıl) Biri özel (ESA) biri Mühendislik okulu (INSA Strasbourg) olmak üzere toplam 22 okul mimarl ık diplomas ı vermektedir.

16 CampusFrance Fransa da yüksek öğrenim Okullar ve uzmanlık enstitüleri Üniversiteler ve grandes écoles ler d ışında, 3000 den fazla devlet ya da özel eğitim kurumunda belirli sektörlere yönelik e ğitim programlar ı mevcuttur : Tı p dışı sağlı k sektörü, Sinema, görsel iş itsel sektör, gazetecilik, Sanat okulları : moda, tasar ım, iç mimarl ık, grafik, animasyon Turizm, aş çı lı k, Ve bunun gibi uzmanla ş m ış okul ya da enstitüler Bu kurumlar devlet diplomas ı ya da kuruma ait diploma veya sertifika verirler ; Bu okullar ın YOK denkli ğinin sorgulanması gerekir. Eğitim süresi 2 ila 5 yıl arasındadır ; Bu okullara kabuller sınavla ya da dosya üzerinden yap ıl ır. CampusFrance Agence nationale pour la promotion 9 de l enseignement supérieur français à l étranger

17 ARAMA MOTORU Eğitim kataloğu (lisans, master, doktora) Dil kursları ve kültürel ziyaretler kataloğu Burs kataloğu Online baş vuru CEF Pastel Agence française pour la promotion de l enseignement supérieur, l accueil et la mobilité internationale

18

19

20 online başvuru

21 online başvuru Öğrenci Campus France sitesinden online başvuru sistemiyle elektronik dosyasını oluşturur: «CEF Pastel» a ş a ğıdaki birimler taraf ından payla ş ılan bir PORTALd ır : Campus France Merkezi Fransız kurum ve okulları (236 kurumla bağlantılıdır.) Vize Servisi Öğrenci Agence française pour la promotion de l enseignement supérieur, l accueil et la mobilité internationale

22 online başvuru CF online başvuru prosedürü Başvuru tarihleri : Lİsans 1. Sınıf (tüm üniversiteler İçİn) : Aralık Ocak 2015 Mİmarlık okulları : Aralık Ocak 2015 Yapılması gereken işlemler : Türkiye Campus France sitesine kayıt: Campus France formunu doldurma ve onaylama Başvurularım bölümünü tercih edilen programı ve 3 üniversite veya Okulunuz tarafından dosyaların toplu olarak Campus France merkezine teslimi 2 mimarlık okulunun seçimi CF tarafından başvuru onayı ve okullardan online cevap NOT: tüm başvurular (CF e üye olmayan üniversiteler de dahil) CF aracılığıyla yapılmaktadır Agence française pour la promotion de l enseignement supérieur, l accueil et la mobilité internationale

23 online başvuru Gereken Belgeler Dosyanın içinde bulunması gereken belgeler: Lİsans 1. Sınıf (tüm üniversiteler İçİn) mimarlık okulları Lisenin son üç yılının not dökümleri VE ÇEVİRİLERİ Lise öğrencileri için öğrenci belgesi, mezun öğrenciler için lise diploması fotokopisi VE ÇEVİRİLERİ Üniversitede okuyanlar için öğrenci belgesi, not dökümleri VE ÇEVİRİLERİ Dil belgesi: DELF B2, DALF C1, DALF C2, TCF (en az B2 seviyesi) Diğer evraklar: staj belgeleri Mimarlık için talep eden okullar için portfolio Campus France ücretine ait banka dekontunun aslı Uluslararası doğum kayıt örneği (Formül A) Agence française pour la promotion de l enseignement supérieur, l accueil et la mobilité internationale

24 Öğrenci bütçesi Fransa Avrupa ülkeleri aras ında ekonomik olarak en uygun olanlardan biridir, bu da öğrencilerin yaş am kosullarını kolayla ş tırır: Kayı t ücreti: «Grandes Écoles», Uzmanlık okullar ı ve Enstitüler 300 ila arası nda: Mühendislik okullarında (özel hariç) kayıt ücreti yıllık 600 civar ındad ır. Sağlı k Güvencesi: Üniversite: 130 ila 350 arası Öğrenci sağlı k sigortas ı: Yıllı k 180 Ek hastalı k sigortas ı : Yıllı k 150 ila 550 arası Mali mesuliyet sigortası Günlük harcamalar ; Konut: 200 ila 750 arası (Bütün öğrenciler kira yardımından yararlanabilir ) Beslenme: Aylık 150 ila 250 arası Ulaşı m: Aylı k 50 ila 130 arası CampusFrance Agence nationale pour la promotion 18 de l enseignement supérieur français à l étranger

25 CampusFrance Fransa da eğitim görmek için 10 iyi neden Fransız ve yabancı öğrenciler için eş it haklar Devlet okullarında eğitimin ücretli olmaması Eğitim süresi boyunca çalış ma olanağı 600 den fazla İngilizce yüksek lisans programı Kira yardımı Avrupa daki en iyi MBA programları Uluslararasına açık, iş dünyası ve araş tırmaya dönük eğitim sistemlerinden biri. Avrupa daki en eski üniversiteler Fransız üniversiteleri tarafından verilen diplomaların YÖK tarafindan tan ınmas ı Türkiye de 500 Fransız ş irketinin bulunması.

Fransız Yüksek Öğretimini Yurtdışında Tanıtma Ulusal Ajansı

Fransız Yüksek Öğretimini Yurtdışında Tanıtma Ulusal Ajansı CampusFrance Turquie Fransız Yüksek Öğretimini Yurtdışında Tanıtma Ulusal Ajansı Lamiha Öztürk Campus France Türkiye Koordinatörü CampusFrance Campus France ın hizmet kapsamı Bağlı bulunduğu bakanlıkların

Detaylı

LYCEE PIERRE LOTI. Bakalorya sonrası Fransa da eğitim

LYCEE PIERRE LOTI. Bakalorya sonrası Fransa da eğitim LYCEE PIERRE LOTI Bakalorya sonrası Fransa da eğitim Avrupa da yüksek öğrenim sistemi Avrupa L M D Sistemi Tüm Avrupa ülkelerinde geçerli eğitim şeması Diplomaların tanınırlığı ECTS Avrupa Kredi Transfer

Detaylı

www.turquie.campusfrance.org

www.turquie.campusfrance.org www.turquie.campusfrance.org Fransa, yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği 3. ülke FRANSA DA EĞİTİM s. 4 s. 8 s. 10 s. 12 s. 14 s. 16 Giriş Diplomalar Doktora eğitimi Üniversiteler Grandes Ecoles (Büyük

Detaylı

FRANSA DA ÜNİVERSİTE SİSTEMİ

FRANSA DA ÜNİVERSİTE SİSTEMİ FRANSA DA ÜNİVERSİTE SİSTEMİ Fransa da üniversitelerin hepsi devlet üniversitesidir ve eğitim ücretsizdir. Grandes Ecoles lerin bir kısmı özel bir kısmı da devlet okuludur, devlete ait olanlar da eğitim

Detaylı

Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I

Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I İngiltere Almanya Avusturya Fransa GİRİŞ 1990 lı yılların başından itibaren küreselleşmenin ve yeni dünya düzeninin bir sonucu olarak,

Detaylı

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 8 Şubat 2011 olacak şekilde, 12 Kasım 2010 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

Almanya da yüksek öğrenim görmek isteyenler için bilgi notu

Almanya da yüksek öğrenim görmek isteyenler için bilgi notu Almanya da yüksek öğrenim görmek isteyenler için bilgi notu Bu bilgi notu Almanya da yüksek öğrenim görmek isteyen Türk üniversite adayları tarafından sıkça sorulan sorulara pratik cevaplar vermek amacıyla

Detaylı

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00 Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU TR2011/0136.17

Detaylı

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Yerel Hibe Programı İlgi Beyan Etme Çağrısı 2015/16 Akademik

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2009 2010 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 11 Mart 2009 olacak şekilde, 26 Ocak 2009 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

2013 2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2013 2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 19 Kasım 2012 olacak şekilde, 2 Ağustos 2012 tarihinde Not: Bu Programa ilişkin sorulan soruların birçoğu, Burs Başvuruları için yayınlanan Duyuru nun dikkatli bir şekilde

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ

1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ - 1 - GİRİŞ Yaklaşık 3.000 üniversite ve farklı eğitim kurumuyla Amerika Birleşik Devletleri nde herkesin ihtiyacına ve beklentilerine yanıt verebilecek eğitim olanakları sunulmaktadır. Tüm dünyadan 500.000

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI. 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler, aktiviteler, spor) KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI. 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler, aktiviteler, spor) KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI Servislerimiz YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Sayfa 8 Sayfa 11 Sayfa 12 Sayfa 13 Sayfa 15 DİL OKULLARI SERTİFİKA VE DİPLOMA PROGRAMLARI 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler,

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

Yurt dışında eğitim imkanı

Yurt dışında eğitim imkanı On5yirmi5.com Yurt dışında eğitim imkanı Bugün 60 bine yakın insan yurt dışında eğitim görüyor. Peki yurt dışında eğitim nasıl alınır? İşte tüm ayrıntılarıyla yurt dışında eğitim... Yayın Tarihi : 11 Ağustos

Detaylı

Yurt Dışında Yüksek Lisans Yapmak

Yurt Dışında Yüksek Lisans Yapmak On5yirmi5.com Yurt Dışında Yüksek Lisans Yapmak Yüksek lisans eğitiminize yurt dışında devam etmek istiyorsanız, işte bilmeniz gereken herşey... Yayın Tarihi : 27 Ağustos 2010 Cuma (oluşturma : 8/18/2015)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER 1. KİMLER BAŞVURABİLİR?... 4 2. LİSANS

Detaylı

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için)

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 1) BAŞVURU ŞARTLARI B- Başvuracak Adaylar: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda yazılan anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların 19-23 Ocak 2015

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönerge, Osmaniye

Detaylı

ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2012-2013

ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2012-2013 ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2012-2013 Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğrenci Bilgi Kitapçığı (2012-2013) Sayfa 1 İÇİNDEKİLER ÜNİVERSİTEYE KAYIT 3 Kayıt Tarihleri ve Kayıt Alanı 4 Öğrenci Tanıma Formları 4 Kayıt

Detaylı

Erasmus Kimdir? Erasmus öğrenim hareketliliği nedir?

Erasmus Kimdir? Erasmus öğrenim hareketliliği nedir? Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı