Prof. Dr. TAMER KOÇEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. TAMER KOÇEL"

Transkript

1 Prof. Dr. TAMER KOÇEL stanbul Kültür Üniversitesi filetme YÖNET C L Yönetim ve Organizasyon Organizasyonlarda Davran fl Klasik, Modern, Ça dafl ve Güncel Yaklafl mlar GEN filet LM fi 12. BASKI

2 Yay n No : 2323 flletme-ekonomi Dizisi : Bask Nisan STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz. Tic. Ltd. fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Caddesi Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K: 9 Zeytinburnu/ stanbul (0-212) (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ÖNSÖZ flletme yönetimi uygulamalar ndaki h zl de iflimin sürdü ü ve 2008 Dünya Ekonomik Krizi ile birlikte iflletmelerin (özellikle finans sektöründeki iflletmeler), iflletme yöneticilerinin davran fllar n n ve iflletme yöneticisi yetifltiren MBA Programlar n n içeriklerinin yeniden tart fl lmaya baflland bir ortamda kitab m z n bu on ikinci bask s yap lm flt r. Bu bask da bütünü itibar yla gözden geçirilerek geniflletilmifl olan kitab n konu içeri i büyük ölçüde korunmufl, baz bölümler ç kar lm fl (AGY - Amaçlara Göre Yönetim gibi), baz bölümlerde de ifliklikler ve ilaveler yap larak okuyucunun daha rahat okuyabilmesine dönük düzenlemeler yap lm flt r. Uluslar aras rekabetin gittikçe artt, biliflim ve iletiflim teknolojilerinin zaman ve mekan farklar n ortadan kald racak flekilde de iflik yönetim uygulamalar na olanak sa lad, farkl l k yaratman n, inovasyon yapman n ve hem ürünlerin hem iflletmelerin kendilerinin marka haline gelmesinin iflletmelerin yaflamlar n sürdürmelerinin önemli bir koflulu haline geldi i bir ortamda, yönetim ve organizasyon alan nda kuramsal aç dan ve uygulama teknikleri itibar yla önemli de ifliklikler olmaktad r. Yönetim ve organizasyon alan n n ana konu bafll klar de iflmese bile, bu bafll klar n kapsam de iflmekte ve içeri inde önemli yeni de iflik konular, uygulamalar ve teknikler ortaya ç kmaktad r. Dolay s yla iflletme yöneticileri hem kendi yönetim tarzlar n hem de yönettikleri organizasyonlar n yap s n ve bu yap içindeki iflleyifl süreçlerini, de iflen rekabet koflullar na uygun hale getirmek gibi çetin bir iflle karfl karfl ya kalmaktad rlar. flletmeler, ekonomik, sosyal, hukuksal ve teknolojik çevrelerdeki h zl de iflmelere uyabilmek ve bu de iflimlerin ortaya ç kard küresel rekabette baflar l olup ayakta kalabilmek için pek çok yeni ve güncel yönetim tekniklerinden yararlanmaktad r. Yeni yönetim teknikleri olarak sunulan güncel uygulamalarla ilgili teknikler, yönetim ifline popüler yaklafl m n bir sonucu olarak, sadece popüler ekonomi ve iflletme dergilerinin sayfalar nda genifl yer almakla kalmamakta, zaman zaman bilimsel nitelikteki yaz n n içine de s zmaktad r. Daha da ilginci, yönetim ve organizasyon konular ile ilgili akademisyenlerden baz lar, bu güncel teknikler konusunda inanc tam (true believer) bir izleyici haline gelmekte; bilimsel çal flman n olmazsa olmaz flart olan flüphecilik ve sorgulama özelliklerinden uzaklaflm fl görünmektedir. Bütün bunlar, yönetim ve organizasyon konular n n arkas ndaki teorik yap y, bilimsel araflt rman n öngördü ü sa lam metodolojiyi, bilimsel geliflmenin temeli olan saha araflt rmas n ve yanl fllanmay gölgelemekte, adeta ikinci plana itmektedir. Bir veya iki iflletmede baflar l sonuç veren uygulamalar hemen genellefltirilmekte, adeta yepyeni yönetim yaklafl mlar gibi sunulmakta ve bilimsel çal flma sistemati i, metodoloji ve usule iliflkin gerekler gözard edilmekte ve ortaya birbiri ard na gelen yeni yönetim teknikleri dalgalar ç kmaktad r. Bu durum, bilimsel geliflmenin temeli olan yanl fllama sürecini adeta ortadan kald rmaktad r. Söylemek istedi imiz, bilim felsefecisi merhum Hüseyin BATUHAN n, Bilim ve fiarlatanl k kitab nda sözünü etti i ve kan mca her bilim in-

4 IV Ç NDEK LER san için bir rehber olmas gereken sözlerinin, yönetim ve organizasyon alan nda pek fazla revaç bulmad n n gözlemlenmesidir. BATUHAN a göre, herhangibir bilim alan nda herhangibir iddian n bilimsel bilgi haline gelebilmesi için, bu iddian n herhangibir flüpheye yer kalmayacak tarzda kan tlanmas gerekir. Bilim insanlar bilim insanlar na konuflur ve iddialar n (tezlerini), yapt klar araflt rmalarla di er bilim insanlar na aktar rlar. Bir iddia ancak, di er bilim insanlar n n bu iddiay yanl fllama ve de erleme çal flmalar ndan sonra, e er hepsi taraf ndan kabul edilirse, genel kabul gören bilgi haline gelebilir. Aksi halde bilim insanlar, bilim insan olmayanlara konuflarak iddialar n bilimsel bilgi olarak sunamazlar. Böyle yaparlarsa bu flarlatanl k olur. Böyle bir durumda, bilimsel literatürden habersiz ve bilimsel çevrelerde tart fl lmadan ileri sürülen görüfller ve sorun çözme reçeteleri de güncel ve popüler bir yaklafl mdan öteye geçememektedir. Yönetim ve organizasyon konular nda basit, en do ru, en ça dafl, en modern, eskilerin hepsini bir kenara atan, en geçerli vs gibi iddialarla takdim edilen görüfller ve yaklafl mlar yerine, kullan lan kavramlarda netlik ve ölçülebilirlik, çal flmalar n her aflamas nda bilimsel titizlik, daima sa lam bir metodoloji ve usul kullan m ve nihayet ulafl lan sonuçlar n di er bilim insanlar n n görüfllerine sunularak yanl fllanma veya do rulanmas na imkan vermek yaklafl m esas al nmal d r Elinizdeki flletme Yöneticili i kitab n n amac, iflletme yönetimi, organizasyonu ve organizasyonlarda davran fl konular ndaki bafll ca kavram, teori, yaklafl m ve uygulamalar n geliflmesini, ana özelliklerini ve uygulamadaki yönetici aç s ndan ne ifade ettiklerini aç klamakt r. Kitapta ele al nan konulara, yönetici gözü ile bak lm flt r. Ele al nan konular üç grupta toplanabilir: Önce, bilimsel anlay fl ve iflletme yönetimi alan ndaki bilimsel birikim üzerinde durularak, yöneticili in bir meslek olarak geliflebilmesi için bu bilimsel birikimin önemi vurgulanm flt r. kinci olarak, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel de iflmelere paralel olarak yönetim düflünce, kavramlar ve yaklafl mlar ndaki (teorilerindeki) de iflmeler incelenmifltir. Bu inceleme yap l rken, bu yaklafl mlar n vurgusu, uygulamadaki yöneticiler aç s ndan biraz daha ayr nt l olarak ele al nm flt r. Üçüncü olarak da, organizasyon yap lar içinde gerçeklefltirilen yönetim uygulamalar nda kullan lan bafll ca davran flsal süreçler ve teknikler üzerinde durulmufltur. Kitaptaki konular n içeri i ve ele al n fl ile ilgili olarak, özellikle yurdumuzun de iflik üniversitelerinde bu kitab kullanan meslektafllar m n, lisans, yükseklisans ve doktora düzeyi gibi de iflik düzeylerde çal flan ö renciler ile de iflik kurumlardaki e itim programlar na kat lanlar n soru, öneri ve elefltirileri önemli rol oynam flt r. Bu nedenle bütün meslektafllar ma ve kitab n kullan c lar na en samimi, teflekkürlerimi sunuyor elefltiri ve görüfllerinin devam n diliyorum. Burada, özellikle isimlerini belirterek teflekkür etmek istedi im meslektafllar m da vard r: Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok kitab n bilim ve bilimsel çal flmalarla ilgili bölümlerini okuyarak yapm fl oldu u elefltirilerle önemli katk larda bulunmufltur. Prof. Dr. Hasan Tutar n kitab n tümü ile ilgili olarak yapm fl oldu u ve yaz l olarak verdi i elefltiri ve önerileri gerçekten çok yararl olmufltur. Prof. Dr. Mahmut Özdemir, Doç. Dr. Ramazan Erdem ve Yard. Doç. Dr. Senem Besler; Dr. Yavuz Ercil çeflitli konularla ilgili olarak yazmak zahmetine katland klar elefltirileri ve önerileri ile kitab n geliflmesine katk da bulunmufllard r. Kitab n bir önceki bask s ndaki format de- iflikliklerini sa layan de erli dostum ve meslektafl m Yard. Doç. Dr. Kadri Mirze flekiller konusundaki öneri ve uyar lar n sürdürmüfltür. Bu meslektafllar m n hepsine ve ayr ca çeflitli toplant larda karfl laflt - m z ve önerileri ile bana ufuklar açan tüm meslektafllar ma en samimi teflekkürlerimi sunuyorum.

5 Ç NDEK LER V Akademik bir çal flma için, her türlü gürültü den uzak, sakin ve huzurlu bir ortam n önemi aç kt r. Bu kitab n ortaya ç k fl nda ve geliflmesinde buldu um çal flma ortam ve destek çok önemli bir rol oynam flt r. Kitab gelifltirmek için kendilerine ancak ay rabildi im k s tl zaman hoflgörü ve sab r ile karfl layan, çal flmalar m n her aflamas nda bana daima destek olan eflim Ayla ve çocuklar m nci ve Merve ye ne kadar teflekkür etsem azd r. Bu kitap onlar n deste i ile do mufl ve geliflmesini sürdürmektedir. Kitab n özellikle bu bask s nda Ö r. Gör. Mehtap Gülaçt n n büyük yard mlar n gördüm. Kendisi kitab n tamam ile ilgili her türlü yazma ve düzeltme ifllerini yapt gibi, kaynakça, indeks ve dizin düzenlemelerini yeniden yapm fl ve, benim sürekli de ifltirdi im bölümleri her seferinde yeniden düzenlemifltir. Bu yard mlar için kendisine çok teflekkür ediyorum. Ayr ca kendisine yard mc olan Arfl. Gör. Andaç O uz a da yard mlar için teflekkür ederim. Kitab n bu on ikinci bask s, yeniden Beta Bas m Yay m Da t m A.fi. taraf ndan gerçeklefltirilmifltir.kitab n yeni bask s için beni sürekli uyaran, kitab n daha iyi olmas için fedakarl ktan kaç nmayan Beta Bas m Yay m Da t m A.fi. yöneticisi Say n Seyhan Satar a, yapm fl olduklar titiz ve dikkatli çal flma için Say n Goncagül Çarp k ve Say n Veysel Coflkun baflta olmak üzere tüm Beta elemanlar na çok teflekkür ederim. Bütün hatalar bana ait olan ve flekilden içeri e kadar her konuda okuyucular ndan özellikle elefltirilerini bekledi im flletme Yöneticili i kitab n n, iflletme yönetimi ile ilgili herkese yararl olmas n dilerim. Caddebostan, stanbul Nisan, 2010 Prof. Dr. Tamer KOÇEL

6

7 çindekiler 1. BÖLÜM G R fi 1. KISIM AMAÇ, B L M, B L MSEL DÜfiÜNCE VE B LG ÜRET M 1. AYIRIM: AMAÇ, KAVRAMLAR VE METODOLOJ AMAÇ KAVRAMLAR VE METODOLOJ AYIRIM: B L M, SANAT VE B LG ÜRET M G R fi S STEMAT K (KR T K) ve B L MSEL DÜfiÜNCE AYIRIM: B L MSEL DÜfiÜNCE, B L MSEL YAKLAfiIM VE B L MSEL YÖNTEM N ESASI B L MSEL YAKLAfiIMIN ESASI B L MSEL METODUN UNSURLARI...27 Analiz birimi...27 Kavram (concept) ve soyut kavram (construct)...28 Tan m...29 De iflken ve Parametre...29 Hipotez (öneri)...29 Ölçek gelifltirme ve ölçme...30 Teori...32 Kanun AYIRIM: DO A B L MLER, SOSYAL B L MLER VE FORMAL B L MLER KISIM 1. AYIRIM: B L MSEL YAKLAfiIM VE filetme YÖNET M ALANINDA B LG B R K M AYIRIM: filetme YÖNET M VE ORGAN ZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR...53 filetme YÖNET M...58 YÖNET C, YÖNET C L K...63 PARADIGMA: YÖNET M VE YÖNET C L K NEREYE G D YOR?...66 ORGAN ZASYON...70 DAVRANIfi YÖNET M ve ORGAN ZASYONDA GEL fit RME LE LG L KAVRAMLAR...76

8 VIII Ç NDEK LER GENEL OLARAK TER M ve KAVRAMLAR...76 E itim (Education)...76 Yetifltirme (Training)...78 Gelifltirme (Development)...78 A. YÖNET M GEL fit RME (YÖNET C YET fit RME MANAGEMENT DEVELOPMENT)...82 B. ÖRGÜT GEL fit RME (Örgütsel Geliflme Organization Development)...83 C. YÖNET C GEL fit RME (EXECUTIVE DEVELOPMENT)...86 SÜREKL E T M ve KAR YER GEL fit RME...88 SERT F KASYONA DO RU G D fi BÖLÜM YÖNET M, KARAR VERME VE PLANLAMA 1. KISIM B R SÜREÇ OLARAK YÖNET M B R SÜREÇ OLARAK YÖNET M KISIM KARAR VE KARAR VERME SÜREC 1. KARAR OLAYININ ESASI KARAR T PLER KARAR VERME SÜREC PARAD GMA: GEREKL ÖNLEMLER ALINMIfiTIR! (AMA NASIL) Birinci Safha: Amaç Belirleme veya Sorun Tan mlama Amaç Belirleme Sorun Tan mlama Karar Verme ve Çerçeveleme (Framing) Etkisi kinci Safha: Amaç ve Sorunlar rdeleme, Öncelikleri Belirleme Üçüncü Safha: Çözüm Alternatiflerinin ve Seçeneklerin Belirlenmesi Dördüncü Safha: Gelifltirilen Alternatif ve Seçeneklerin rdelenmesi Beflinci Safha: Seçim Kriterini Belirleme ve Seçim Yapma YÖNET M B LG S STEM VE KARAR SÜREC L fik S KARAR MODELLER ve KARAR VERMEDE RASYONELL K KARAR VERME VE KÜLTÜR L fik LER KARARSIZLIK NEDENLER ve SONUÇLARI ORGAN ZASYON KADEMELER ve KARAR VERME SÜREC N N KULLANIMI Organizasyon Kademeleri tibariyle Yönetim Tarz n Belirlemesi tibariyle Kifli Yönetimi ve Komite Yönetimi tibariyle YÖNET C AÇISINDAN ANLAMI TARTIfiMA SORULARI KISIM EK I...146

9 Ç NDEK LER IX 3. KISIM YÖNET C L K VE PLANLAMA 1. PLANLAMA NED R? ÖZELL KLER NELERD R? Plan ve Planlama Planlaman n Özellikleri PLANLAMA SÜREC Planlama Sürecinin Bafllang c : Misyon Aç klamalar ve Vizyon Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Amaçlara Ulaflt racak Alternatif Yollar n (Seçeneklerin) Belirlenmesi Alternatifler (Seçenekler) Aras nda Seçim Yapma PLANLAMA ÇEfi TLER YÖNET C AÇISINDAN ANLAMI TARTIfiMA SORULARI BÖLÜM YÖNET M VE ORGAN ZASYON TEOR LER 1. KISIM YÖNET C N N OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGAN ZASYON 1. B R OYUN ALANI OLARAK ORGAN ZASYON GENEL OLARAK ORGAN ZASYON YAPISI Tan m ve Yap n n Oluflturulmas PARAD GMA: AKORDSUZ MÜZ K OLUR MU? Organizasyon Yap lar n Belirleyen Unsurlar a) Amaç b) flbölümü ve uzmanl k (ihtisaslaflma) derecesi c) nformalleflme derecesi d) Kontrol alan e) Organizasyondaki kademe say s f) Merkezileflme Derecesi g) Çaprafl kl k (Komplekslik) derecesi (Complexity) h) Departmanlaflma ) Emir-Komuta ve Kurmay Organlar n n Oluflturulmas i) Komite ve Gruplar j) letiflim Kanallar ve fiekli ORGAN ZASYON YAPILARINA DE fi K B R BAKIfi ORGAN ZASYONLARDA UNVAN (TlTLE) KONUSU Organizasyondaki Mevkilere (Pozisyonlara) sim Vermenin Temeli Unvan (Title) Nedir? Neden Unvan? flletmelerde Unvan: Mesleki Unvanlar Örgütsel Unvanlar Kadro Unvanlar...191

10 X Ç NDEK LER Unvan Uygulamalar YÖNET C LE LG L KAVRAMLAR ve YEN UNVANLAR Manager Executive Chief Executive Officer (CEO) Chief Operating Officer (COO) President Vice President ve Executive Vice-President Director Coordinator YÖNET C AÇISINDAN ÖNEM YÖNET M ve ORGAN ZASYON TEOR ve YAKLAfiIMLARINA BAKIfi TARTIfiMA SORULARI KISIM KLAS K (GELENEKSEL) YÖNET M VE ORGAN ZASYON TEOR S 1. B L MSEL YÖNET M YAKLAfiIMI (Scientific Management Approach) PARAD GMA: TAYLOR ZM GERÇEKTEN ÖLDÜ MÜ? YÖNET M SÜREC YAKLAfiIMI Organizasyon lkeleri: a) flbölümü b) Departmanlara (bölümlere) ay rma b1) Fonksiyon esas na dayanan organizasyon (departmanlaflma) b2) Mal (Hizmet) Temeline Dayanan Organizasyon b3) Bölge Temeline Dayanan Organizasyon c) Emir - Komuta Birli i d) Hiyerarflik Yap (Scalar Principle) e) Kontrol Alan (Span of Control) f) Yetki ve Sorumluluk Denkli i g) Amaç Birli i h) Yetki Devri (Yetki Göçermesi) BÜROKRAS YAKLAfiIMI SONUÇ TARTIfiMA SORULARI KISIM DAVRANIfiSAL (NEO-KLAS K) YÖNET M VE ORGAN ZASYON TEOR S 1. GENEL ÖZELL KLER HAWTHORNE ARAfiTIRMALARI DAVRANIfiSAL YAKLAfiIMLA LG L OLARAK GEL fit R LEN BAZI MODELLER..237 a) Douglas McGregor: X Teorisi ve Y Teorisi b) Rensis Likert in Sistem 1 Sistem 4 Modeli c) Chris Argyris in Olgun (Mature) ve Olgun Olmayan (Immature) Kifli Modeli SONUÇ TARTIfiMA SORULARI...242

11 Ç NDEK LER XI 4. KISIM MODERN ORGAN ZASYON TEOR S S STEMLER VE KOfiUL BA IMLILIK YAKLAfiIMLARI 1. AYIRIM: S STEMLER YAKLAfiIMI (SYSTEMS APPROACH) G R fi TANIMI S STEMLER YAKLAfiIMI LE LG L TEMEL KAVRAMLAR VE S STEME L fik N ÖZELL KLER a) Sistem ve Alt Sistemler b) Kapal ve Aç k Sistemler c) Çevre (D fl Çevre) ç) Sistemin S n rlar d) Entropi ve Negatif Entropi (Negentropi) e) De iflkenler ve Parametreler f) Dengeli Durum ve Dinamik Denge (Steady State, Dynamic Equilibrium) 259 g) Input, Output ve Geri.Besleme (Geriye Bilgi Ak fl ) h) De iflik Input Output liflkisi (Equifinality) ÇEfi TL S STEMLER ve S STEMLERiN NCELENMES NE L fik N YAKLAfiIMLAR.260 a) Mekanik - Biyolojik - Sosyal Sistemler b) Deterministik ve Probabilistik Sistemler c) Uyumcu Ö renen (adaptive learning) Sistemler B R S STEM OLARAK ORGAN ZASYON a) Bütüncü görüfl (holism) b) Organizasyon çevre iliflkisi c) Bilgi ak fl n n önemli rolü SONUÇ TARTIfiMA SORULARI AYIRIM: DURUMSALLIK (KOfiUL BA IMLILIK) YAKLAfiIMI G R fi ORGAN ZASYON YAPISI ve DURUMSALLIK YAKLAfiIMI ORGAN ZASYON ve TEKNOLOJ WOODWARD Araflt rmas a) Amaç ve Metot b) Bulgular ve Yorumu ASTON Grubu Araflt rmas (BIRMINGHAM Çal flmas ) TAVISTOCK Enstitüsü Çal flmalar (TRIST BAMFORT Çal flmas veya ngiliz Kömür Madeni Çal flmas ) JAMES THOMPSON n Temel Teknolojiler S n flamas a. Çözümleyici (Mediating) Teknoloji b. Ba l Teknolojiler (Long Linked Technology) c. Yo un Teknoloji (Intensive Technology) CHARLES PERROW un Rutin/Rutin Olmayan fl S n flamas ORGAN ZASYON ve ÇEVRE (Environment) Çevre Anlam ve Kavramlaflt r lmas...292

12 XII Ç NDEK LER 4.2. BURNS STALKER Çal flmas (TAVISTOCK Enstitüsü Çal flmas ) LAWRENCE LORSCH Çal flmas EMERY TRIST Çal flmas James THOMPSON Çal flmas Stratejiler ROBERT DUNCAN Araflt rmas PROJE YÖNET M ve MATR KS ORGAN ZASYON YAPILARI Proje ve Özellikleri PARAD GMA: YÖNET MDE GERÇE N KAYNA I NEREDE? Proje Organizasyonu Klasik Fonksiyonel Organizasyon Yap s Saf (Pure) Proje Organizasyonu Matriks Organizasyon Matriks Yap Matriks Yap çinde Roller Matriks Yap n n Özellikleri ve Bu Yap çindeki liflkiler Matriks Yap n n Sorunlar Kar fl kl k ve Düzensizli e Aç k Oluflu fl liflkilerinde Aç kl k ve Sorun Çözme Yaklafl m n Gerektirmesi Kiflilerin Performans n De erleme Sorunu Befleri liflkilerde Yumuflakl k Tam Bir letiflim Zorunlulu u Çat flmalara Aç k Olmas Liderlik Gereklili i ORGAN ZASYON ÇEVRE TEKNOLOJ L fik LER GENEL SONUÇ TARTIfiMA SORULARI BÖLÜM MODERN SONRASI, ÇA DAfi VE GÜNCEL KAVRAMLAR, YAKLAfiIMLAR, UYGULAMALAR 1. KISIM ORGAN ZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM (ADAPTASYON) VE DE fi MLE LG L YAKLAfiIMLAR 1. GENEL GÖRÜNÜM ADAPTASYON (UYUM) YAKLAfiIMLARI Durumsall k (Koflul Ba ml l k) Yaklafl m Genel Örgütsel Gruplaflma (Organizational Configuration) Yaklafl m Kaynak Ba ml l Yaklafl m (Resource Dependence Theory) Örgütsel Strateji Yaklafl m (Organizational Strategy Approach) Bilgi flleme Yaklafl m (Information Processing Approach) Vekâlet Yaklafl m (Agency Theory) fllem Maliyeti Yaklafl m (Transaction Cost Theory) Kurumlaflma, Kurumsallaflma Yaklafl m (Institutionalization Theory)...358

13 Ç NDEK LER XIII 3. POPÜLASYON EKOLOJ S (ÖRGÜTSEL NÜFUS ÇEVRE B L M YAKLAfiIMI, TAB SELEKS YON) YAKLAfiIMI Temel Kavramlar Çevreye Uyum GENEL OLARAK DE fi M ve ÇEVREYE UYMA KISIM MODERN SONRASI, ÇA DAfi VE GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAfiIMLAR 1. GENEL GÖRÜNÜM MODERN SONRASI ÇA DAfi ve GÜNCEL KAVRAMLARIN GEL fimes MODERN SONRASI GÖRÜfiLER ÇA DAfi ve GÜNCEL KAVRAM ve UYGULAMALAR Toplam Kalite Yönetimi Anlay fl Kalite Kontrol den Toplam Kalite ye Geçifl Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ile Di er Yönetim Yaklafl mlar Aras ndaki liflkiler PARAD GMA: TEPETAKLAK OLMUfi ORGAN ZASYONLAR Kalitenin Belgelenmesi ve ISO Standartlar Toplam Kalite Yönetimine Elefltiriler Temel (Öz, Çekirdek) Yetenek Core Competence D fl Kaynaklardan Yararlanma Outsourcing Tan m ve Geliflmesi Uygulama ve Sorunlar Organizasyonlar n Yeniden Yap land r lmalar ve fiebeke Organizasyonlar fiebeke Organizasyonlar PARAD GMA: UYGUN PARTNER N Z VAR MI? Dâhili fiebeke Organizasyonu Dengeli fiebeke Organizasyonu Dinamik fiebeke Organizasyonu Y fl m (Küme, Cluster) Organizasyonu fiebeke ve Y fl m Organizasyonlar le lgili Sorunlar Süreç Yenileme De iflim Mühendisli i Yeniden Süreçleme (Reengineering Business Process Reengineering, BPR) Tan m ve özellikleri Süreç Yenilemede Karfl lafl lan Sorunlar flletmeleraras Karfl laflt rma K yaslama (Benchmarking) Tan m K yaslama Türleri ve K yaslama Süreci a) K yaslama konular n n belirlenmesi b) K yaslama yap lacak iflletmelerin belirlenmesi c) Veri toplama yöntemini belirlemek ve data toplamak d) K yaslama yapmak ve farklar bulmak e) Performans hedefi belirlemek ve uygulama plan haz rlamak f) Uygulamak, sonuç almak ve yeniden k yaslama yapmak...408

14 XIV Ç NDEK LER 3.7. Personeli Güçlendirme Empowerment Tan m ve Benzer Kavramlarla liflkisi Neden Güçlendirme? Güçlendirmenin Gerçeklefltirilmesi a) Güçlendirme ile ilgili üç unsur I. Organizasyon unsuru II. Güçlendirilecek personel unsuru III. Yönetici unsuru b) Personel Güçlendirme Grid i Güçlendirmenin Baflar l Olma Koflullar ve Uygulama Sorunlar a. Güçlendirmenin baflar koflullar b. Uygulama sorunlar Stratejik Ortakl klar (Birlikler) Oluflturma Strategic Alliances Küçülme (Downsizing) ve Kademe Azaltma (Delayering) Ö renen Organizasyonlar Learning Organizations Anlam ve Önemi Ö renme ve Organizasyonlarda Ö renme Ö renen Organizasyon ve Bilgi Yaratma Ö renen Organizasyonlar ve Özellikleri Ö renme E risi (Learning / Experience Curve) PARAD GMA: SANAL YAfiAMA DO RU Sanall k (Virtuality) ve Sanal Organizasyonlar Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) Organizasyonlarda Sanall k ve Yönetim Uygulamalar Sanal Organizasyonlar n Oluflmas Sanal Organizasyonlar n Özellikleri Sanal Organizasyonlar, fiebeke Organizasyonlar ve Elektronik Ticaret (e Business, e Trade, e Commerce veya B2B Business to Business) Seri Uyarlama (Mass Customization) Siparifl Üretiminden Standart ve Seri Üretime Seri Üretimden Seri Uyarlamaya malat Alan ndaki De iflmeler Seri Uyarlama Balanced Scorecard Toplam Dengeli Baflar Göstergesi Yöntemi, Baflar Karnesi Strateji Belirleme, Uygulama ve Baflar Göstergeleri Balanced Scorecard ve Performans Ölçütleri Balanced Scorecard ve Organizasyonlarda Baflar Yeni Ekonomi Yeni Ekonomi ve Özellikleri Bir Çevre Faktörü Olarak Yeni Ekonomi ve Eski Ekonomi Yönetiflim Kurumsal fiirket Yönetimi (Corporate Governance) Yönetiflim Kavram n n Do uflu OECD Kurumsal Yönetim lkeleri PARAD GMA: YÖNET fi ML M? YÖNET fi MS Z M?...458

15 B L M, B L MSEL DÜfiÜNCE VE B LG ÜRET M XV 3. KISIM YÖNET M VE ORGAN ZASYON ALANINDA KAOS VE KARMAfiIKLIK (KOMPLEKS TE) YAKLAfiIMI 1. G R fi YEN B R B L MSEL YAKLAfiIM OLARAK KAOS VE KARMAfiIKLIK YAKLAfiIMI: DO UfiU, TANIMI, ÇER VE ÖZELL KLER SOSYAL S STEMLER VE filetme ORGAN ZASYONLARINA KAOS VE YAKLAfiIMI AÇISINDAN BAKIfi KAOS VE KARMAfiIKLIK YAKLAfiIMININ KULLANIMI BÖLÜM ÖRGÜTLERDE DAVRANIfi VE BAfiLICA SÜREÇLER 1. KISIM YÖNET M LAB RENT 1. TANIMI VE ANLAMI YÖNET M LAB RENT N N BAfiLICA UNSURLARI fl e liflkin Ekonomik, Teknik ve Sosyal Özellikler ve Gerekler Üstler Meslektafllar (Ayn organizasyon kademesinde bulunanlar) Astlar Yöneticinin Benlik (Self) Anlay fl nformal Gruplar TARTIfiMA SORULARI KISIM LET fi M 1. TEMEL LET fi M SÜREC LET fi M SÜREC N N UNSURLARI Gönderici Alg (Filtre) Mesaj (Haber ileti) letiflim Kanal Çevre Koflullar Al c Geriye Bilgi Ak fl (Feedback, dönüt) Geribeslemenin Yönetim Uygulamalar ndaki Önemi letiflim Sürecine Genel Bak fl nformal letiflim ETK N LET fi M ENGELLEYEN FAKTÖRLER Kiflisel Faktörler Fiziksel Faktörler Semantik Faktörler Zaman Bask s Alg lamadaki Seçicilik...534

16 XVI filetme YÖNET C L 4. B R LET fi M S STEM OLARAK ORGAN ZASYON ve ORGAN ZASYONLARDA LET fi M L fik LER ÖRGÜTLERDE LET fi M N Y LEfiT R LMES SONUÇ TARTIfiMA SORULARI KISIM YÖNET MDE OTOR TE, GÜÇ VE ETK LEME 1. YÖNET C AÇISINDAN ÖNEM GÜÇ, KUVVET, OTOR TE ve ETK LEME GÜÇ KAYNAKLARI Zorlay c güç (Coercive power) Yasal güç (Legitimate power) Ödüllendirme gücü (Reward power) Benzeflim gücü ve karizmatik güç (Referent power) Uzmanl k gücü (Expertise power) ÖRGÜT Ç GÜÇ MÜCADELELER ve POL T KA TARTIfiMA SORULARI KISIM YÖNET C L K VE L DERL K 1. L DERL N ESASI - L DERL K VE YÖNET C L K PARAD GMA: H YERARfi OUT, DERL K IN M? L DERL K TEOR LER Özellikler Teorisi (Traits Approach) Davran flsal Liderlik Teorisi ve Liderlik a) Ohio State Üniversitesi Liderlik Çal flmalar b) University of Michigan Liderlik Çal flmalar c) Blake ve Mouton un Yönetim Tarz Matriksi (Managerial Grid) Modeli 580 d) McGregor un X ve Y Teorileri e) Likert in Sistem 4 Modeli f) Liderlik Tarzlar ile lgili Di er S n flamalar Liderlikte Durumsall k (Koflul Ba ml l k) Teorisi (Contingency Approach)..583 a) Fred Fiedler in Etkin Liderlik Modeli b) Amaç - Yol Teorisi (Path - Goal Theory of Leadership) DÖNÜfiÜMCÜ (TRANSFORMATIONAL) ve KAR ZMAT K L DERL K YAKLAfiIMI.591 a) Etkileflimci (Transactional, Görevsel, fle-dayal ) Liderlik b) Dönüflümcü Liderlik c) Karizma ve Karizmatik Özellikler TARTIfiMA SORULARI...593

17 B L M, B L MSEL DÜfiÜNCE VE B LG ÜRET M XVII 5. KISIM ORGAN ZASYONLARDA GRUPLAR 1. TANIMI YÖNET C AÇISINDAN ÖNEM GRUP T PLER GRUPLARIN OLUfiMA NEDENLER GRUPLARIN ÖZELL KLER Yap Rol liflkileri lke ve Normlar Grup çi Dayan flma (Cohesiveness) Liderlik GRUPLARARASI L fik LER ve ÇATIfiMALAR Grup çi De iflmeler Gruplararas liflkilerdeki De iflmeler SONUÇ TARTIfiMA SORULARI KISIM YÖNET C L K VE MOT VASYON 1. YÖNET C AÇISINDAN ÖNEM BAfiLICA MOT VASYON TEOR LER Kapsam Teorileri htiyaçlar Hiyerarflisi Yaklafl m Çift Faktör Teorisi (Hijyen Motivasyon Teorisi) Baflarma htiyac Teorisi ERG Yaklafl m Süreç Teorileri Davran fl fiartland rmas (Sonuçsal fiartland rma) Yaklafl m Bekleyifl Teorileri Vroom un Bekleyifl Teorisi Lawler Porter Modeli Eflitlik Teorisi Amaç Teorisi (Goal Setting Theory) MOT VASYON TEOR LER ve BAfiLICA KATKILARI TARTIfiMA SORULARI KISIM ORGAN ZASYONLARDA ÇATIfiMALAR VE YÖNET M 1. TANIMI ve YÖNET MDEK YER ORGAN ZASYONLARDAK BAfiLICA ÇATIfiMA TÜRLER Fonksiyonelli ine Göre Çat flmalar: Ortaya Ç k fl fiekline Göre Çat flmalar: Taraflar na Göre Çat flma...648

18 XVIII filetme YÖNET C L 2.4. Organizasyon çindeki Yerlerine Göre Çat flmalar: Amaç, Rol, Kurumlaflm fl ve Beliren Çat flma Ayr m ÇATIfiMA NEDENLER flleraras Fonksiyonel Karfl l kl Ba l l k Belirli (ortak) Kaynaklar n Paylafl lmas Amaç Farkl l klar Alg lama Farkl l klar Yönetim Alan le lgili Belirsizlik letiflim Noksanl klar Statü Farkl l klar Yöneticilik Tarzlar Aras ndaki Farkl l klar Ç kar Farkl l klar Kiflilik Farkl l klar De iflen Koflullar n Öngördü ü Yeni Nitelikler flçi- flveren liflkilerindeki Kutuplaflmalar Örgüt çi Güç Mücadelesi BAfiLICA ÇATIfiMA ÇÖZÜMLEME VE YÖNET M YOLLARI Çat flma ve Kiflisel Tepkiler a) Çekilme ve kay ts z kalma (withdrawal) b) Sald rgan (aggressive) olma c) Rasyonellefltirme d) Olgun olmayan davran fllar gösterme (regression) Örgütsel Çat flma Yönetim Yollar a) Kaç nma (avoidance) ve ba lanmama (angaje olmama) b) Problem çözme yaklafl m c) Yumuflatma (smoothing) d) Güç kullanma (forcing) e) Daha önemli ve kapsaml amaçlar belirleme (superordinate goals) f) Taviz verme (compromise) g) Çat flmaya taraf olan kiflileri de ifltirme h) Örgütsel iliflkileri de ifltirme ) Ço unluk oyu i) Çat flma kayna n n ortadan kald r lmas Çat flma Yönetiminde Kullan labilecek Bir Durumsall k Modeli SONUÇ TARTIfiMA SORULARI KISIM ORGAN ZASYONLARDA DE fi M VE YÖNET M 1. GENEL OLARAK DE fi M: TANIMI, ÖZELL KLER, ÇEfi TLER Tan m Özellikleri Çeflitleri...670

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ÇA DAfi YÖNET M B L M

ÇA DAfi YÖNET M B L M Dr. fiadi Can SARUHAN Dr. Müge Leyla YILDIZ Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dal Ö retim Üyeleri ÇA DAfi YÖNET M B L M Aral k 2009

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Dr. Sibel GÖK Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal EKONOM K KR Z N ÇALIfiANLAR ÜZER NDEK

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ

İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ I Prof. Dr. TAMER KOÇEL İstanbul Kültür Üniversitesi İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ Yönetim ve Organizasyon Organizasyonlarda Davranış Klasik, Modern, Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar GENİŞLETİLMİŞ 15. BASKI İSTANBUL

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL STANBUL-2009 Yay n No : 2149 flletme-ekonomi Dizisi : 329 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-067 - 1 Copyright

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

MARKA OLMAK. T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK. * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi

MARKA OLMAK. T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK. * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi MARKA OLMAK I T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK 2. BASKI * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi e-mail: serdil@marmara.edu.tr e-mail: yuzun@hotmail.com II MARKA OLMAK Yay n No :

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL SU KAYNAKLARI MÜHEND SL Prof. Dr. Cevat ERKEK Prof. Dr. Necati A IRAL O LU YED NC BASKI Yay n No : 2968 Teknik Dizisi : 160 7. Bask - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-993 - 3 Copyright Bu kitab n

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ 1.1. Yönetimin Kavramsal İçeriği... 3 1.2. Yönetim İşlevleri... 4 1.3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri... 7 1.4. Yönetsel

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA VELAYET (ÇOCUKLA K fi SEL L fik KURULMASI) VE NAFAKA DAVALARI II Harun BULUT Yay n No : 1765 Hukuk Dizisi : 797 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 -

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar DIfi T CARET DÜNYASI örnek olay ve tablolar ULUSLARARASI MEVZUAT DÜZENLEMES SÖZLEfiMELER INCOTERMS 2000 BELGELER ÖDEME fiek LLER UCP 600 IN KULLANIMI VE ÖRNEKLER DIfi T CARETLE LG L ÜRÜNLER ULUSAL MEVZUAT

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

İNTERNETTE PAZARLAMA. Prof.Dr. İbrahim KIRCOVA

İNTERNETTE PAZARLAMA. Prof.Dr. İbrahim KIRCOVA İNTERNETTE PAZARLAMA Prof.Dr. İbrahim KIRCOVA Yay n No : 1206 flletme-ekonomi Dizisi : 88 T pk 5. Bask - Ekim 2012 - STANBUL ISBN 975-295 - 085 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M Nesrin TAN AKBULUT - Elif Eda BALKAfi ADIM ADIM REKLAM ÜRET M (Reklam Filmi Prodüksiyonu) 1 Nesrin TAN AKBULUT, Lisans E itimini Anadolu Üniversitesi letiflim Fakültesi (AÖF) Sinema Televizyon Ana Bilim

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA Ekonom Sözlüğü Erhan ARDA İSTANBUL-2008 Yay n No : 2043 Sözlük Dizisi : 11 II. Bas Ekim 2008 ISBN 978-975 - 295-940 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da-

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Prof.Dr. Faz l GÜLER STAT ST K METOTLARI VE UYGULAMALARI. 2. Bask dan (T pk 3. Bas m)

Prof.Dr. Faz l GÜLER STAT ST K METOTLARI VE UYGULAMALARI. 2. Bask dan (T pk 3. Bas m) I Prof.Dr. Faz l GÜLER STAT ST K METOTLARI VE UYGULAMALARI 2. Bask dan (T pk 3. Bas m) II Yay n No : 2075 flletme-ekonomi Dizisi : 294 1. Bas - Kas m 2005 - STANBUL 2. Bas - Aral k 2008 - STANBUL 2. Bask

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Prof.Dr. smail BAKAN. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi BF, flletme Bölümü Ö retim Üyesi YÖNET C LER Ç N. BAfiARI STRATEJ LER

Prof.Dr. smail BAKAN. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi BF, flletme Bölümü Ö retim Üyesi YÖNET C LER Ç N. BAfiARI STRATEJ LER Prof.Dr. smail BAKAN Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi BF, flletme Bölümü Ö retim Üyesi YÖNET C LER Ç N BAfiARI STRATEJ LER Yay n No : 2441 flletme-ekonomi Dizisi : 478 2. Bas - Nisan 2011 - STANBUL

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI Organizasyonsuz yönetici düşünülemez. Organizasyon yöneticinin amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığı bir araç tır. Organizasyon aynı zamanda,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v SUNUŞ... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER ve TABLOLAR... xx BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM KAVRAMI VE YÖNETİM SÜRECİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v SUNUŞ... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER ve TABLOLAR... xx BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM KAVRAMI VE YÖNETİM SÜRECİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v SUNUŞ... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER ve TABLOLAR... xx BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM KAVRAMI VE YÖNETİM SÜRECİ 1.1. Yönetim Kavramı... 1 1.2. Yönetici... 3 1.3. Yönetsel Düzeyler... 5

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI Av. F.BETÜLAY KAÇIRA STANBUL-2009 Yay n No : 2115 Hukuk Dizisi : 993 1. Bas m - Nisan 2009 ISBN 978-605 - 377-033 - 6 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Editörler Prof. Dr. Ömür N. T MURCANDAY ÖZMEN Yrd. Doç. Dr. Cafer TOPALO LU. çal flma yaflam nda. B REYSEL GEL fi M

Editörler Prof. Dr. Ömür N. T MURCANDAY ÖZMEN Yrd. Doç. Dr. Cafer TOPALO LU. çal flma yaflam nda. B REYSEL GEL fi M I Editörler Prof. Dr. Ömür N. T MURCANDAY ÖZMEN Yrd. Doç. Dr. Cafer TOPALO LU çal flma yaflam nda B REYSEL GEL fi M turizm iflletmelerinden örnekler ve uygulamalar II Yay n No : 2292 flletme-ekonomi Dizisi

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

fiyer NDE MANEV TAC Z

fiyer NDE MANEV TAC Z I Fatma Burcu SAVAfi Bahçeflehir Üniversitesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dal fiyer NDE MANEV TAC Z II Yay n No : 1746 Hukuk Dizisi : 783 Nisan 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-644 - 5 Copyright

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

Dr. Seyfi TOP. İŞLETMELERDE YENİLİK ve YARATICILIK YÖNETİMİ

Dr. Seyfi TOP. İŞLETMELERDE YENİLİK ve YARATICILIK YÖNETİMİ Dr. Seyfi TOP İŞLETMELERDE YENİLİK ve YARATICILIK YÖNETİMİ Yay n No : 1995 flletme-ekonomi Dizisi : 269 1. Bask Haziran 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-892 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY.

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3360 İşletme Ekonomi Dizisi : 797 1. Baskı

Detaylı

Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665. 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül 2004 - STANBUL

Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665. 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül 2004 - STANBUL I Milletleraras Hukuk Aç s ndan TÜRK YE nin BAZI DIfi POL T KA SORUNLARI Geniflletilmifl 2. Bas P rof. Dr. Sevin TOLUNER II Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül

Detaylı

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR TERÖR EKONOMİSİ Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Yay n No : 2334 flletme - Ekonomi Dizisi : 387 1. Bask Nisan 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-255 - 2 Copyright Bu kitab

Detaylı

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM Miraç Savaş Turhan Ali Danışman İstanbul - 2016 Beta Yay n No : 3425 İşletme - Ekonomi Dizisi : 819 1. Bask - Kasım 2016 - STANBUL ISBN 978-605 - 333-749 - 2 Copyright

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009 i Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK Yrd.Doç.Dr. Kamil TEMİZYÜREK Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

nsan Kaynaklar Yönetimi

nsan Kaynaklar Yönetimi Prof. Dr. Dursun B NGÖL nsan Kaynaklar Yönetimi 7. BASKI I Yay n No : 2302 flletme-ekonomi Dizisi : 414 7. Bask Eylül 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-325 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı