HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER?"

Transkript

1 HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER?

2 HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER? KAP TAL ZM N MUTFA INDA GEÇ RD M K YIL PHILIP DELVES BROUGHTON Çevirenler P nar fiiraz ve Ümit fiensoy

3 ISBN What They Teach You at Harvard Business School Philip Delves Broughton, 2008, 2009 Optimist Yay nlar Telefon: Faks : e-posta: Optimist yay n no. : 180 Konu : fl ve Yönetim Yay ma haz rlayan : Cemal Engin Birinci bas m Düzelti Düzenleme Bask ve cilt : Aral k 2009, stanbul : Ayfle Giritli : Selim Talay : Biltur Bas m Yay n ve Hizmet A.fi. Üçp nar Cad. Bulgurlu Mah. No: 89 Küçükçaml ca - Üsküdar / st. Tel: Faks:

4 ki tür e itim vard r. Biri bize hayat m z nas l kazanaca m z, di eri de nas l yaflayaca m z ö retmelidir. JOHN ADAMS

5 çindekiler Önsöz 9 1. Hadi Gecikelim Yeniden Bafllamak Apayr Bir Yer Parti K za na Binmek Kimim Ben? Oluflum, Kargafla, Düzen, Performans Beta ve Daha Ötesine Risk Ustas Güvensiz Dehalar Ahlak Savaflç lar Afl r Kald raç E ri Kovalamacas Göz Korkutucu Amaçlar Çocuklar m n Boy Atmas n Seyrediyorum Mezuniyet Mutsuz nsanlar Fabrikas 271 Sonsöz 289 Teflekkür 296

6 Önsöz Harvard Business School a oradaki deneyimim hakk nda bir kitap yazmay planlayarak gitmedim. Asl nda, on y l gazetecilik yapt ktan sonra, oraya yazma hastal ndan kurtulmak, çevremdeki dünyaya potansiyel öykü kayna olarak bakmaktan vazgeçmek için gittim. Kendi finansal kaderimi ve daha da önemlisi, zaman m kontrol edebilmek için iflletmecilik ö renmek istedim. Bir cep telefonunun ucunda, bir iflverenin taleplerine yem olarak yaflamaktan yorulmufltum. MBA in beni dünyan n iflleyifli hakk nda daha derin bilgilere ve sürebilece im yaflam hakk nda daha genifl seçeneklere götürecek bir yol olabilece ini umuyordum. Bunlar, sadece bu kitab n asla köstebeklik amac yla planlamad - n aç klamak için söylüyorum. Birçok aç dan, Harvard daki iki y l - m sevdim. S n f arkadafllar m zeki ve ak ll insanlard. Okul ço unlukla ilham verici ve bafl koydu u yolda ilerlemeye kararl yd. Sunulan olanaklar ve gelip bizimle zaman geçiren konuflmac lar ola anüstüydü. Kapitalizmi izleyip incelemek için daha avantajl bir yer olamazd. Benim ve tan d m herkes aç s ndan, Harvard geleceklerimizi ve ifl dünyas nda bulabilece imiz olanaklar de ifltirdi. Ancak yo un, hayal edebilece imden çok daha yo un bir dönemdi. Özellikle de iflletme, finans, muhasebe, operasyon, pazarlama ve örgütsel davran fl gibi ifllevsel alanlar ö renme mücadelesi verdi imiz ilk birkaç hafta, ifl yükü eziciydi. Aylar geçtikçe, ifl bulmak ve do ru ifli bulmak bask s, s n fta ö renilenlerin ötesinde, bafll bafl na e itime dönüfltü. Bu kitap, kapitalizmin bu mutfa nda benim ve s n f arkadafllar - m n edindi i deneyimi anlatma çabam n ürünü. Orada geçirdi im iki y l boyunca tuttu um günlü ün sayfalar n okurken, bu deneyimin bende yol açt duygular beni hayli flafl rtt. flletme okulunda daha 9

7 10 ÖNSÖZ renksiz bir dönem, farkl bir kariyer için bir e itim ve haz rl k dönemi geçirece imi sanm flt m. Aksine, MBA ö rencileri olarak, zaman - m z n ço unu emellerimizi, kendimiz ve ailelerimiz için istedi imiz yaflamlar tart flarak geçirdik. Bu tart flmalar, s n fta ö rendiklerimiz, ünlü konuflmac lar n söyledikleri ve yapaca m z ifle nas l karar verdi imize iliflkin hikâyelerin yan nda, kitapta önemli bir yer tutuyor. Harvard Business School da ö renim görme f rsat na sahip olmak muhteflem bir arma and. Dile getirdi im tüm yak nmalar, elefltiriler ya da endifleler sadece üst s n f sorunlar olarak ele al nmal da, Amerikan üniversitelerinden 5000 MBA ö rencisi mezun oldu de bu rakam 100 bine ç kt. MBA e itimini art k her çeflit ve türde alabiliyorsunuz. Benim de ald m gibi, klasik iki y ll k, tam zamanl yat l e itim var. Ancak günümüzde yar zamanl, internet üzerinden, geceleri ya da birden çok uluslararas yerde MBA yapmak mümkün. Kapitalizmin gitti i her yere, ard ndan MBA geliyor. Ortado u, Çin ve Hindistan da iflletme mast r na baflvuranlar n say s gittikçe yükseliyor. Art arda yap lan araflt rmalar, MBA yapanlar n daha yüksek maafllar ve daha iyi ifller buldu unu gösteriyor. Bu üç de erli harf, ifl dünyas nda baflar için bir kartvizit ve baz durumlarda bir gereklilik oldu. Ben 2004 ve 2006 y llar aras nda Harvard Business School dayken (s k s k kullanaca m k saltmas yla, HBS), okulun mezunlar aras nda Amerika Birleflik Devletleri baflkan, ABD hazine bakan, Dünya Bankas baflkan, New York flehri belediye baflkan n n yan s ra General Electric, Goldman Sachs ve Procter and Gamble gibi flirketlerin CEO lar yer al yordu. HBS mezunlar Fortune 500 flirketlerindeki en üst üç konumun yüzde 20 sini dolduruyordu. Yeni yeni moda olan yat r m sermayesi ve yüksek riskli yat r m fonu sektörleri, kampüse geri döndüklerinde tanr gibi karfl lanan Harvard MBA mezunlar yla dolup tafl yordu. Böylesine güçlü bir silsilenin bir parças olmak korkutucu ve ürkütücüydü. Okul, ifl dünyas nda baflar l olmak için gereken liderli in politika, e itim, sa l k, sanat gibi baflka alanlara da uygulanabilece ine inan yor. Ben ifl dünyas ndan gelmiyordum ve her fleyin ifladamlar taraf ndan yönetilmesi gerekti i kavram na içgüdüsel olarak direndim. Sonuç olarak, önümdeki iki y l boyunca tekrar tekrar karfl ma

8 ÖNSÖZ 11 ç kan bu soru, Harvard da MBA üzerine yaz lm fl bir kitab n neden MBA yapm fl ya da yapmay düflünenlerden çok daha genifl bir kitlenin ilgisini çekebilece ini aç kl yor. flletme mast r e itiminde ö retilen dil, uygulamalar ve liderlik tarzlar hepimizi etkiliyor. flletme okullar art k sadece ifl dünyas liderleri yaratm yor. MBA ler ço umuzun sürece i yaflam, çal flma saatlerimizi, ç kt m z izinleri, tüketti- imiz kültürü, ald m z sa l k hizmetini ve çocuklar m za sa lanan e itimi belirliyorlar den itibaren, Oval Ofis te oturan Harvard MBA mezunu, küresel ve tarihi sonuçlar olan kararlar ald. K sacas, MBA, içeri i ve bu e itimi alan insanlar n oluflturdu u a önemli. Üstelik daha da önemli olmak gibi emelleri var. Son olarak, bu kitap sadece bir kiflinin görüflünü yans t yor. Tek bir MBA, Harvard Business School un 2006 e itim y l nda e itim alm fl olan 900 ö renciyi temsil edemez. Bu kitaptaki her fley anlatt - m gibi oldu. Ancak baz okul arkadafllar m n kimliklerini gizlemek için adlar ve ayr nt lar de ifltirdim. Bunu iki nedenle yapt m. Birincisi, mahremiyet. Harvard Business School s n f güvenli bir ö renim ortam, deneyler ve hatalar yapabilece iniz bir yerdir. S n f arkadafllar m bir gün deneyimlerimiz hakk nda bir kitap yazaca m bilmiyorlard. Bu kitab benim utanç ve küçük düflme öykülerim oluflturuyor; onlar nki onlar ilgilendirir. Baz kimlikleri gizlememin ikinci nedeni, bunun bana yaflad klar m, sevdi im ve takdir etti im insanlar n itibarlar n koruma endiflesi duydu um takdirde gösteremeyebilece im bir dürüstlükle anlatma olana tan mas d r. Ö retmen olarak rolleri zaten aleni oldu u için, profesörler ve ayr ca kampüse gelen konuflmac lar da olduklar gibi anlat l yor kitapta. Bu yaklafl mlar bir araya getirmekteki niyetim, HBS te geçirdi im zaman n mümkün oldu unca do ru bir resmini sunmak. S n f m Haziran 2006 da mezun oldu unda, okul dekan Jay Light tan bir mektup ald k. Dünyan n dört bir yan ndaki HBS mezunlar n n aras na kat l rken diyordu dekan, okulumuzla ba lant n - z sürdürerek, burada geçirdi iniz y llara iliflkin düflünce ve görüfllerinizi paylaflmaya devam edece inizi umuyorum. flte benimkiler.

9 1 Hadi Gecikelim Hepimiz bazen dünyan n sonuna atlamak istemiyor muyuz? MICK JAGGER Philip hakk nda ne düflündü ünüzü bilmiyorum, ama flu anda o sizin için sadece Philip. Harvard Business School dekan ve 90 s n f arkadafl m bana bak - yordu. Tam o s rada da lmak üzere olan bir tavuklu sandviçi tutmaya çal fl yor ve gerçekten de sadece Philip gibi görünüyordum. MBA e itimimizin birkaç haftas n geride b rakm flt k ve Dekan Kim Clark kendisini tan tmak ve sorular yan tlamak için o ö len yeme i aras nda s n f m za gelmiflti. Peygamber otoritesiyle, sakin ama emredici bir tarzda konuflan, 50 li yafllar n sonlar na gelmifl, zay f ve dindar bir Mormon du. Bu s n fa ders vermek için genç bir profesör olarak ilk geldi imde, burada oturan Jack diye bir çocuk vard. fiimdi Vanguard n baflkan Jack Brennan oldu. Orada eski bir Dartmouth futbol oyuncusu olan Jeff oturuyordu. Jeff Immelt flimdi General Electric in icra kurulu baflkan. fiurada da Dona vard, Palm n CEO su olan Dona Dubinsky. Penceresiz bodrum kat s n f m zda bir dü meye bas lm fl gibi oldu. H rs n u ultusunu hissedebilirdiniz. Karatahtaya dönük olarak at nal fleklinde yerlefltirilmifl befl s radaki 90 ö renci, hatta flu anda kalemindeki mayonez ve tavu u yalayan da dahil olmak üzere, hepsi düflünüyordu: 25 y l içinde benim ad m da bu flekilde an lacak m? Gelecekteki bir dekan 2051 s n f na, Burada Susan diye biri oturuyordu. S n fta konuflmaktan utan rd, ama flimdi dünyan n en büyük 13

10 14 HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER yüksek riskli yat r m fonunu yönetiyor. Orada oturan Tom, Google un CEO su oldu. Ve Philip. Evet, bir adam n kaç milyar olabilir ki? diyecek miydi? Hepimiz merakla birbirimize bak yorduk. Harvard Business School un kampüsüne ilk olarak A ustos 2004 te, bunalt c bir akflam vaktinde ayak bast m. Kar m Margret ve bir yafl ndaki o lumuz Augie, eflyalar m z bundan önceki iki buçuk y l boyunca yaflad m z Fransa dan gelene kadar New York ta kalacakt. Okulda ö renciler ya da ö retim üyeleri aras nda hiç kimseyi tan m - yordum. Son on y ld r ilk kez ne bir iflverenim, ne bir ifl unvan m, ne de bir maafl çekim vard. fl dünyas nda ya çok az deneyimi olan ya da hiç olmayan yaklafl k 200 ö renci, resmi olarak Matematiksel Analiz, daha az resmi olarak Matematik Kamp olarak bilinen bir ders için, dönem öncesinde iflletme okuluna ça r lm flt. Hedef, üç hafta içinde gelecek geri kalan 700 ö renciye yetiflmemizi sa lamakt. Okula göre, onlar son birkaç y lda kendilerini dizüstü bilgisayarlar - na kelepçeleyip finansal modeller ve kurumsal Power Point sunumlar haz rlayarak, temel ilkeleri ö renmeye yetecek kadar zaman harcam fllard. Di er yandan, bizler zorunlu müfredat olarak bilinen ilk y l dersinin s k flt r lm fl bir versiyonunu alacakt k. HBS nin e itimde benimsedi i vaka yöntemiyle tan flacak ve gerçek ilk y l bafllad nda, ümit edildi i üzere, daha az ürkek olacakt k. Kay t yapt rd ktan sonra, elime ilk haftan n vaka incelemelerini içeren bir klasör verildi ve on befl dakika içinde çal flma grubumla tan flmak üzere kampüsün kalbini teflkil eden Spangler adl yeni Georgia dönemine ait devasa binan n bir toplant odas na gitmem istendi. Tekrar bo ucu s ca a ç kt m, tenis kortlar na yak n bir bank buldum, yak nda yüzleflece im yüzlerce vakan n ilkini ç kard m ve okumaya bafllad m. Tüm HBS müfredat vaka incelemelerinden, gerçek hayattan al nm fl ifl yaklafl mlar ndan olufluyordu. Her birinde yan tlaman z istenen soru fluydu: Sen olsan ne yapard n? Bu problemlerin do ru ya da yanl fl yan tlar yoktu. Birçok vakada, vaka kahramanlar n n att klar ad mlar felaketle sonuçlan yordu. Önemli olan tek fley, problemler hakk nda nas l düflündü ün; enformasyon k tl yla, belirsizlikle nas l

11 HAD GEC KEL M 15 bafla ç kt nd. Muhasebe ya da senet fiyatland rma ayr nt lar bulan klafl p silindikten uzun zaman sonra, elinde farkl bir düflünme ve karar verme yöntemi kalaca ümit ediliyordu. Vakalar ö retim üyeleri taraf ndan yaz l yor ve uzunluklar birkaç sayfadan otuzu aflk n sayfaya kadar de iflebiliyordu. Genellikle durumu ortaya koyan çarp c bir anlat m, tart fl lan iflletmenin analizi ve problemi örneklendirmek için gerekli olan sayfalar dolusu belge, grafik, tablo, resim ve her türlü ek metinden olufluyorlard. lk vakam flöyle bafll yordu: Bir zamanlar, çok ama çok uzun y llar önce, Bat Avrupa n n küçük bir kentinde bir derebeyi yaflarm fl. Baron Coburg adl bu derebeyi, yüksek bir tepenin üstündeki bir flatoda yaflarm fl. Baron, flatosunun çevresindeki topraklarda yaflayan birçok köylünün refah ndan sorumluymufl. Baron, Ivan ve Fredrick adl iki köylüsünden iki farkl toprak parças n ekmelerini istemifl. Onlara tohum, gübre ve öküz vermifl; ama saban saban üreticisi Feyador dan kiralamalar n istemifl. Köylüler bir y l sonra farkl miktarlarda bu daylar, bir yafl yafllanm fl öküzleri ve farkl y pranma düzeylerinde sabanlar yla geri gelmifller. Vaka flöyle son buluyordu: Köylüler yan ndan ayr ld ktan sonra, baron neler oldu unu düflünmeye bafllam fl. Evet, demifl, iyi ifl ç kard lar; ama hangisi daha iyiydi? Bu bir muhasebe vakas yd ve bizden iki çiftçi için gelir beyan ve bilanço haz rlayarak, baronun sorusuna yan t bulmas na yard m etmemiz isteniyordu. Kendisinden tecavüz ve ya ma ile muhasebe aras nda seçim yapmas istenen bir Ortaça baronunun ikincisini seçme ihtimali beni epey flafl rtt. Ama Harvard Business School dayd k ve burada Ortaça baronlar bile farkl yd. Önümdeki tenis kortlar ndan birinde, iki ö renci s nmaya bafllam flt. Birinin mavi bir bandanas vard ve di erinin üstünde tiflört yoktu. At fl yapmaya bafllad lar; önce her ikisi de fileden birkaç metre mesafede durarak, topu birbirine nazikçe at yordu. Metronom ritmiyle yapt klar at fllarla hipnotize olmufl bir halde, durup seyretmeye bafllad m. Yavafl yavafl kortun kendi yar lar nda daha gerilere do ru gittiler; kollar havay kamç larken top da gittikçe saha çizgisinin daha yak n na düflüyordu. Bu kusursuz forehand vurufllar, havada uçan top üzerindeki hatas z odaklanma için kaç saat antrenman yapt klar n sordum kendi kendime. Sahan n dikdörtgeni dahilinde, her fley tam da olmas gerekti i gibi

12 16 HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER oluyordu. Vaka incelememi klasörün içine s k flt rd m ve çal flma grubumla tan flmak için Sprangler a do ru yürümeye bafllad m. Büyük mavi bir masan n etraf nda iki gazi asker, New York belediyesinin eski bir çal flan, Tayvanl bir yönetim dan flman ve Boston daki bir yat r m fonu flirketinden yeni ç km fl, asabi bir sar fl n oturuyordu. Askerler darac k tiflörtlerinden f flk ran paz lar yla oda için fazla büyük görünürlerken sar fl n korkmufl ve küçük görünüyordu. New Yorklu Justin me er gençli inde kar mdan birkaç blok ötede yaflarm fl. Baron üzerinde çal flmaya bafllad m zda ortaya ç kt üzere, hepsi ticaret hakk nda benden daha bilgiliydi. Dizüstü bilgisayarlar n tek hareketle aç p haz r vaziyette beklemeye bafllad lar. Harvard a gelmeden önce, Microsoft Office teki programlar n sadece birini kullanm flt m. O da Word dü. Çal flma tablosu program Excel i ya da sunum program Power Point i hiç açmam flt m. lk birkaç gün, yeni yaz l mlar ö renmeye çal flmaktansa, güvenilir kalem ve kâ d mla yetinip, söylenenlere odaklanmaya karar verdim. Ne de olsa J.P. Morgan n da hiç Excel i olmam flt, ama ABD ekonomisinin büyük bir bölümünü yönetmiflti. Baron problemine tekrar bakt m. O kadar da karmafl k görünmüyordu: birkaç kile burada, birkaç kile flurada, gübre, öküz, biraz afl nm fl sabanlar ve sömürücü bir derebeyi. Ivan diye ortaya at ld m birkaç saniye sonra. Herkes kafas n kald r p bakt. Ivan daha iyi çiftçi H zla hesaplamam anlatt m. Öküzü amorti etmeyi unuttun dedi eski bir denizci olan Jake. Yeniden çal flmaya bafllad m. Frederick dedim bir dakika sonra. Ivan n saban n n tam de erini sat lan mallar maliyeti kaleminin alt na koydun mu? diye sordu Jake. Bu noktada, çenemi kapatmaya karar verdim. Bütün muhasebe bilgim, yaz boyunca okumakla görevlendirildi im dokümanlardan geliyordu. Avrupa dan tafl nma vs. derken umdu umdan çok daha az okuyabilmifltim. Baron bir sermaye sahibi mi, yoksa ödünç veren mi? diye sordu Jon. Ba dat n terörün kol gezdi i bölgelerindeki muharebe timlerine komuta etme görevinden yeni dönmüfltü. Odada en sakin görünen oydu. Peki, gübreyle topra kuruttuklar için bir bedel ödüyorlar m? Sonraki bir saat boyunca, kafam n içinde hep ayn bir avuç rakam karmafl k bir kod gibi dolan p durdu. 20 pound gübre, 2 kile bu -

13 HAD GEC KEL M 17 daya eflit; 10 y l ifl yapacak kapasitede ve 40 kile de erinde bir öküz bir y l çal fl yor. Ivan hâlâ saban için Feyador a borçlu Rakamlar ayaklar m z n alt mdan kaymaya devam ediyordu. Önce Ivan daha iyi çiftçiydi; çünkü dönüm bafl na Frederick ten bir kilenin üçte ikisi kadar daha fazla üretim yapm flt. Sonra Frederick alt da beflle öne geçti. Düz bir yüzeyde toplar dolaflt rarak deliklere sokmaya çal flt n ve alt s n da soktu unu düflündü ün anda ilkinin tekrar d flar ç kt - flu çocuk oyunlar ndan birine benziyordu. Biraz oran hesab yapt m dedi sar fl n. Aktifler üzerinden yap - lan net sat fllar, Frederick in daha iyi bir çiftçi oldu unu gösteriyor. Di erleri de bafllar yla onaylad lar. Ancak köylüler hiçbir fley satm - yor ki diye düflündüm. Sadece mallar n derebeyine devrediyorlar. Bu durumda belki de aktifler üzerinde feodal haraç daha iyi bir oran olabilirdi. Bu fikir hiç yard mc olmuyordu. S rada Tan mlanmam fl ABD Sektörleri vard. Bu, finansa ilk giriflimizdi. Harvard Business School a kabul edildi imden beri, finanstan korkuyordum. Ö renmek istiyordum; ancak teknik olarak s n ftan çok geride olabilece imden ve bu konunun beni aflaca ndan endifleliydim. O ilk akflam özgüven kazanmam sa layacak hiçbir fley olmad. Bize basit bir kimyasal flirketi ve süpermarket zincirinden büyük bir havayolu ve ticari bankaya kadar 12 sektörü kapsayan bir listenin yan s ra bir grup etiketsiz bilanço ve oran verdiler. Sektör ile do ru rakam grubunu efllefltirecektik. Yaz n yapt m okumalar s ras nda oranlar n ana fikrini kapm flt m. Finansal tablolardaki rakamlar karfl laflt rarak bir iflletmenin kalitesi hakk nda içgörülerde bulunuyordun. Mesela stoku ele alal m. Stok tutmas gereken flirketler sürekli stok tutma maliyetini tedariki ayn düzeyde tutma ihtiyac yla dengelemeye çal fl yorlard. T pk herhangi bir ev gibi. Aileni beslemek için yeterli yiyece e ihtiyaç duyars n; ancak dolaplar ndan taflacak ve yemeye zaman bulamadan çürüyecek kadar çok yiyecek istemezsin. Ancak yine de bazen her gün köfledeki pahal dükkâna gitmektense, toptan al flverifl yaparak daha ucuza getirmek isteyebilirsin. Ya da belki gerçek bir gurmesin ve her gün taze yiyecek almak istiyorsun. Mesele flu ki, farkl evlerin farkl stok yönetme yöntemleri vard r. Tek suç israf ve tedarik aç d r. Bir grup finansal tabloda stok yönetimini analiz etmek için, ifle sat lan

14 18 HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER mallar maliyeti ve envanter rakamlar yla bafllayabilirsin. Sat lan mallar maliyeti, üreticinin belirli bir dönemde satt mallar n kendisine maliyetidir. Envanter ise üreticinin satmay umdu u mallar n kendisine maliyetidir. Sat lan mallar maliyetini stoka bölerseniz, flirketin ürünü ne kadar h zl dönüfltürdü ü hakk nda bir fikir elde bilirsiniz. Birlik bir oran, flirketin bilançonun kapsad dönemde satt - kadar stok tuttu unu gösterir. Taze g da pazar nda, bir y l kapsayan bir bilanço için, stok neredeyse her gün yenilendi inden son derece yüksek bir oran beklenir. Ancak seçkin bir mücevhercide bu oran birden daha az olabilir; çünkü her parça al c bulana kadar uzun süre elde tutulur. En yüksek stok dönüflümü süpermarkette olacak dedi Jon. Ya da toptanc kasap dedi Jack. Ticari banka muhtemelen cari varl klara ve mevduat ve para çekme sorumluluklar na sahip olacak dedi Tayvanl. Saçlar n ve çenesini çekifltirmesinden, Justin in de benim kadar flaflk n oldu unu söyleyebilirdim. Vay dedim hayretle. Kim yüzde 16,7 lik kar marjlar elde edebilir, merak ediyorum do rusu. Sadece bir fleyler söylemeye çal fl - yordum. Herkes bir anlam ç karmaya çal flarak, rakamlar taramaya devam etti. Aktifler üzerinden borca bakt k. Çok fazla sabit varl olan bir flirketin, örne in fabrikalar n, büyük ihtimalle ana varl insan olan bir reklam ajans ndan daha fazla borcu olacakt. nsanlar n bilançolarda aktif olarak de il, sadece gelir beyanlar nda masraf olarak görünmesi flirket hesaplar n n en cazip olmayan özelliklerinden biri ve belki de en büyük kusurudur. Bir fabrikan n aksine, insanlar elbette her an kalk p gidebilirler; bankalar n reklam ajanslar na, hukuk bürolar na ya da mimarl k ajanslar na kredi verme isteksizli i de buradan kaynaklan r. Hiçbir kimya fabrikas bofl ver deyip borcunu ödemekten vazgeçerek bir yoga merkezine kat lmaz. Net aktifler üzerinden net sat fllar inceleyerek, hangi flirketlerin aktiflerinden en fazla sat fl gerçeklefltirdi ini bulmaya çal flt k. Yine bir miktar kiral k ofis alan ve birkaç varl d fl nda hiçbir fleyi olmayan reklam ajans, birkaç aktifte çok fazla sat fla iflaret edecek flekilde, yüksek bir oran verirken, üreticinin oran daha düflük olacakt.

15 HAD GEC KEL M 19 Bir saatin sonunda, listedekilerin yar s n yere m hlad m z düflünüyorduk. ki saat sonra, sekize ulaflt k. Üçüncü saat ak p giderken, asla baflaramayacakm fl z gibi hissediyorduk. Tam da havayolu flirketinde karar k lm flken, tekrar otomobil imalatç s do ru seçenek gibi görünmeye bafll yordu. Ya da kaliteli bir marka tafl yan erkek giyim üreticisi olabilir miydi? Yak nda al fl lm fl duygulara dönüflecek bir fleyler hissetmeye bafllam flt m. Floresan ayd nlatman n insan n enerjisini tüketen etkisi. Çöp kutusundan belli belirsiz yay lan strafor ve Çin erifltesi kokular. Susuzluk ve kafl nt. Odadaki insanlar n yar s n n e-postalar n kontrol edip internette sörf yapt klar n n ve sorular n bu yüzden yan tlanmadan önce havada birkaç saniyeli ine as l kald n n bilinci. Pencereden, koyu mavi gecede Harvard Stadyumunun hantal gölgesini görebiliyordum. Ritmik bir düflünce al flverifli olarak bafllayan toplant rüyadaym flças na a r ilerliyordu art k. Kelimeler ve fikirler aram zda adeta a r çekimde uçufluyordu. Vazgeçti imizde neredeyse gece yar s olmufltu. Arabama yürürken hava halen s cak ve bo ucuydu. West Cambridge de, iflletme okulundan 10 dakika mesafedeki yeni dairemize do ru yola ç kt m. Sokaklarda hiç kimse yoktu ve son on y ld r ilk kez büyük bir kentte de ildim. Köpe im Scarlett beni kap da karfl - lad. Karanl kta, basamaklarda sab rla bekliyordu ve arabadan indi- im an yol kenar na iflemeye bafllad. Ön kap n n kilidi bozuktu. Neredeyse hiç tan mad m bir yerde, bofl bir dairede huzursuz bir gece geçirdim. Hayat m okula ve yerde bir fliflme yatak, köflede Costco dan al nm fl bir piknik masas yla bu daireye indirgenmiflti. Her gürültüyü, cama sürtünen bir a aç dal n, d flar dan geçerken fl klar tavan mda parlayan arabalar dinleyerek öylece yatt m. O gece uykuya dalmak saatlerimi al rken zihnimde tek bir soru ç nl yordu: Ne yapt m ben? Savafla ertesi sabah yedide geri döndük. Spangler toplant odalar henüz tan mlanmam fl sektörlerle bo uflan Matematik Kampç lar yla doluydu. Bu görev karfl s nda sergiledikleri coflku sars c yd. Salonlar kar marj ve kald raç oran tart flmalar yla ç nl yordu. Birilerinin otori-

16 20 HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER ter bir ifadeyle bankalar n muazzam k sa vadeli borçlara müflterilerinin hesaplar nda bulunan ve her an çekilebilecek olan para olarak da bilinir ve benzer flekilde muazzam alacak mebla lar na ya da müflteri kredilerine sahip olduklar n söyledi ini duydum. Bankalar için, krediler varl k ve müflterileri için tuttuklar para da borçtur. Bunu anlamam biraz zaman m ald. Ellerindeki para borç, verdikleri para varl kt. Ancak bunu anlad ktan sonra, tan mlanmam fl sektörlerime bakt m ve iflte oradayd, adeta el sall yordu bana, evet, banka! Nihayet grubuma sunabilece im bir fleyim vard. Yapt m keflifle birlikte odaya kofltum, ama di erleri de bulmufltu bunu. S n fa gitmek büyük bir rahatlama yaratt. HBS de, birbirinin t pat p ayn s otuz kadar s n f n bulundu u, Aldrich ve Hawes adl iki ana s n f binas var. Aldrich, ad n k z n John. D. Rockefeller le evlendiren, Rhode Islandl ve gür b y kl Senatör Nelson Aldrich ten al yor. Rod Hawes ise HBS ten 1969 da mezun olarak sigorta sektöründe servet yapm fl biri. Life Re Corporation of America y kurup satt ve sonras nda da servetini hay r ifllerine yöneltti. S - n flar n her birinde 90 kadar masa, iki geçitle bölünmüfl, yar m daire fleklinde 5 s ra halinde yükseliyordu. Odalar n birkaç nda kampüse bakan yüksek pencereler vard, ama ço u tamamen duvard. Bu penceresiz ve s kontrollü, ac mas zca ayd nlat lm fl s n flarda oturmak d fl dünyaya dair hiçbir fleyin fark nda olmaks z n, zaman ve do adan kopmufl bir halde, bir kumarhanede olmaya benziyordu. Her birimize e imli masalar boyunca iki dizüstü bilgisayarl k alan ve mor döflemeli bir döner ofis sandalyesi verilmiflti. S n fta bize ayr lan masalara geldi imizde profesörlerin bizi tan yabilmesi içim isimlerimizin yaz l oldu u beyaz bir lamine kart masam z n önündeki bir yuvaya sokuyorduk. Masalar n alt na bilgisayar fiflleri s k flt r lm flt. Sa mda kimya doktoras bulunan ve daha önce bir biyoteknoloji flirketinin araflt rma merkezini yöneten Alaskal Laurie vard. Solumdaysa New York fiehri Parklar daresinin eski bir memuru olan Ben oturuyordu. Laurie Matematik Kamp n n iki haftas n sabit bak fll bir dehflet içinde geçirecekti. Bariz zekâs na ra men, bir profesörün ona soru sormas ndan korkuyordu. Bana ayr flt r lacak bir molekül verin, diyordu,

17 HAD GEC KEL M 21 hemen ayr flt ray m, tekrar birlefltireyim, bir yayla ba layay m. Bir muhasebe oran soruldu undaysa kendisi eriyip çözülüyordu. Ben ise çok daha sakindi. Sakallar ve sandaletleri vard ve önceki iki haftay Apalafl Parkurunda yürüyüfl yaparak geçirmiflti. Benim gibi onda da bilgisayar alerjisi var gibiydi ve notlar n el yaz s yla tutuyordu. Ancak hiç flüphesiz bu yere yak flan, duru ve mant kl bir zihne sahipti. Görüfl alan m n alt üçte ikisini eski bir denizcinin s f ra vurulmufl kal n ensesi kapl yordu. Önümüzdeki iki hafta, günde birkaç saat boyunca yüzümden birkaç santim mesafede esneyip gerilen gerçeküstü kaslar dikkatimin a rl kland r lm fl ortalama sermaye maliyeti ve karar a açlar ndan uzaklaflmas na yol açt. Profesörler, notlar n koyacaklar bir masa, dilediklerince oynayabilecekleri üç s ra karatahta ve projeksiyon ekranlar yla birlikte, parterde dururlard. Daha macerac olanlar video gösterebiliyor ya da bir oylama cihaz kullanabiliyordu. Ö renciler masalar nda bulunan k rm z ya da yeflil dü melerden birine basarak oy verebilir ve karfl m zdaki ekranda an nda görüntülenen sonuçlar görebilirdi. Profesörler ön s raya yak n durur ya da geçitlerde ve s ralar aras nda dolaflarak ö rencileri konuflmaya teflvik ederlerdi. Harvard Business School, e itim tekni i olarak Harvard Hukuk Okulunun vaka yöntemini benimsemiflti. S n flar habersiz sözlüyle bafllar ve profesör bir gece önce haz rlad m z vakay tan tmak için bir ö renci seçerdi. ki ile on befl dakika aras nda süren bu tan t m ö renci için asap bozucu bir deneyim olabilirdi. Habersiz sözlü bittikten sonra, herhangi bir ö renci yorum yapmak için elini kald rabilirdi. Yorum bir soru, profesörün ya da baflka bir ö rencinin söyledi- i bir fleye bir yan t ya da kiflinin mevcut problemi aç kl a kavuflturaca n düflündü ü kiflisel bir deneyim örne i olabilirdi. Tek flart, yorumun s n f n bilgisini art rmas yd. lk profesörümüz David Hawkins, 1950 lerin bafllar nda Olimpiyatlarda yüzmüfl ve halen bir Bondi Beach cankurtaran n genifl omuzlar na ve sar saçlar na sahip, dimdik bir Avustralyal yd. S n fa girdi, The Wall Street Journal gazetesini açt ve ilk sayfadan bir haberi yüksek sesle okudu. Haber, y llard r süregelen muhasebe hatalar nedeniyle gelir beyan n yeniden yapmas emredilen bir flirket hakk ndayd. Sonra masas n n köflesine dayand, kendini geri at p a z n

18 22 HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER kocaman açarak düflünmeye bafllad. Bir elinde o günün dersi için notlarla dolu, ezik büzük bir kâ t parças vard. Di erindeyse belirli bir noktay vurgulamak için bir tahtadan di erine f rlataca sar bir tebeflir tutuyordu. Gördü ünüz gibi dedi bir an duralad ktan sonra, muhasebe gerçekten önemli. fiimdi flu barona geçelim. S rt n kamburlaflt rd ve s n f n ön taraf nda tek baca n bir baron gibi sürüyerek dolaflt. Bu kavruk köylülerden hangisinin daha iyi çiftçi oldu unu söylemek nas l bu kadar zor olabilir? S n f bir rahatlama duygusu sard. Ö rencilere kendi rakamlar n aç klamak üzere söz verildikçe, hiç kimsenin bu vakay çözemedi i ortaya ç kt. Asl nda mesele çözmek de ildi. Baron vakas n n amac, Hawkins in bize anlatt na göre, en basit görünen durumda bile ekonomik hakikati bulman n zorlu unu göstermekti. Muhasebede, kurallara sad k kalmaktansa sa duyuya baflvurmak daha önemliydi. Matematiksel Analiz s ras nda, e itim zorunlu müfredatta karfl laflaca m zdan daha rahatt, ama program birebir ayn yd. Dersler sabah 8.40 da bafll yor ve her biri 1 saat 20 dakika sürüyordu. lk ve ikinci ders aras nda 20 dakikal k bir ara veriliyordu. Pazartesi, çarflamba ve cuma günleri ö le yeme inden sonra, da bafllayan bir ders daha vard. Sal ve perflembe günleri da serbest kal yorduk. Sonras nda en az iki saatimizi her bir vakan n haz rl na harcamam z bekleniyordu. Matematiksel Analiz, muhasebeye ek olarak, yo un finans ve Teknoloji ve Operasyon Yönetimi derslerinden olufluyordu. Bu üç konu ilk y l almak zorunda olaca m z en matematiksel konulard ; bu yüzden s k nt yaflamayacak kadar al flkanl k kazanmal yd k. Hawkins in dersinden sonra uzun ve narin parmaklara sahip, genç bir Hintli profesör olan Mihir Desai yle finans dersi vard. Finanstaki fikirlerin basit oldu unu söyleyerek hemen kendini bize sevdirdi. Karmafl k olan aç klamalard. Onun dersini gözlerimizi bilgisayarlar m za dikip çal flma tablolar n kurcalayarak geçirmeyecektik. Daha çok, finans annelerimize anlatabilece imiz bir flekilde ö renecektik. Desai, tüm Wall Street z rvalar na s k bir flekilde sald raca na söz verdi ve bizi sahip olabilece imiz tüm önyarg lardan s yr lmaya teflvik etti. Finans bildi ini zannedenlerimiz her fleyi tepeden

19 HAD GEC KEL M 23 t rna a yeniden ö renecekti. Hiçbir fley bilmeyenlerimiz ise muhteflem bir maceraya ad m at yordu. Ö len yeme inde Justin le karfl laflt m. Babas n n baflar l bir yat - r m flirketi iflletti i New York ta büyümüfltü. Üniversiteden mezun olduktan sonra, yoksul yörelerde e itimi destekleyen bir sivil kurulufl olan Teach for America ad na Los Angeles ta ö retmenlik yapm fl ve sonra da New York belediyesinde çal flm flt. HBS ye gelmesinin nedeni büyük ölçüde kamu hizmeti sektöründe hayran oldu u ço u insan n ifl dünyas nda baflar l kariyerlerden gelmesiydi. Bir MBA, bir sonraki ad mda ne yapmay seçerse seçsin baflar ya katk da bulunurdu. Ona bir sonraki ad mda ne yapaca n bilip bilmedi ini sordum. Henüz bilmiyorum dedi. Bak naca m. Bir fley bulursan, söyle bana. Çevremizdeki herkes ayn muhabbeti yap yordu. Nerelisin? Neler yapt n? HBS ye neden geldin? Ö le yeme inden sonra, bir erkek çocu unu an msatan inatç ve karmakar fl k kahverengi saçlar, erkek gömle i ve koyu pantolondan oluflan k yafetiyle, enerjik bir kad n olan Frances Frei nin verdi i Teknoloji ve Operasyon Yönetimi dersimiz vard. Onunla ele ald m z ilk vaka, baz yat r m kararlar n n sonuçlar na olas l klar atfetmenin bir yolu olan bir karar a ac oluflturmakla ilgiliydi. E er belli bir noktada petrol sondaj yaparsam, 10 milyon dolar harcamam gerekecek ve bunun iki olas sonucu olacakt. Hiçbir fley bulamama flans m yüzde 50 ve 20 milyon dolarl k bir bulufl yapma flans m yüzde 70 ti. Yüzdeleri sonuçlarla çarparak s f r ve art 14 milyon elde ediyordun. Bu durumda bu yat r m n tahmini de eri 14 milyon dolar eksi 10 milyon dolar sondaj maliyeti eflittir 4 milyon dolard. Karar a açlar n n faydas, olas l klar n z n do rulu una ba l yd ; ancak temel amaç kesinlik elde etmek de il, belirsizlikle daha rahat bafla ç kabilmek, finansal karar sürecinin dimdik kayal klar nda, ne kadar zay f olursa olsun, tutabilece iniz dayanak noktalar bulmakt. zleyen derslerde, Frei bizi belirli bir sonucu etkileyen farkl faktörlerin önemini ölçmenin bir yolu olan regresyon analiziyle tan flt rd. nceledi imiz vaka, online hizmetlerle ilgili olarak neler yapabilece ine karar vermek için müflteri verilerini kullanmaya çal flan bir banka hakk ndayd. Banka müflteri hakk nda do um tarihlerinden posta kodlar na, ortalama bilanço büyüklüklerinden online bankac -

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Zaman Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

HER TENCEREYE B R BALIK!

HER TENCEREYE B R BALIK! Dünya Döndükçe Sabriye Afl r HER TENCEREYE B R BALIK! Kamboçya gezisinde karfl karfl ya kald ve bir toplumsal sa l k sorununa dönüflen kans zl k konusunda, uzun bir süre araflt rma yapan Kanadal doktor

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Geribildirim Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Stres Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme, Yaratıcılık Egzersizleri Gürcan Banger- SANGEM

Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme, Yaratıcılık Egzersizleri Gürcan Banger- SANGEM Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme, Yaratıcılık Egzersizleri Gürcan Banger- SANGEM Açıklama Bu eğitimde izleyeceğiniz sunular, www.duyguguncesi.net/sunular

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Proje Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni Ba lant lar fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni ISBN 978-605-5655-35-8 Albert-László Barabási Orijinal ad ve yay nc s : Linked Plume-Penguin

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

L A SA A M. Ahmet Mercan

L A SA A M. Ahmet Mercan MAS L A SA A T L A N N A M LA Ahmet Mercan A L B A R A K A T Ü R K Ç O C U K YAY I N L A R I ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 29 ÇOCUK K TAPLARI: 15 Derleyen : Ahmet Mercan Resimleyen : smail Özen Editör : Ekrem

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı