SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS VIII

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS VIII"

Transkript

1 Ç NDEK LER 1. CAD-CAM PROGRAMLARINA G R fi 1 CAD-CAM Programlar n n Tan t lmas 1 Endüstride Kullan lmas n n Gere i ve Önemi 1 Kat Modelleme Programlar n n (CAM) Programlar ile Olan liflkisi 2 2. SOLIDWORKS, SOLIDCAM ve 3DQUICKPRESS PROGRAMLARI Ç N S STEM GEREKS N MLER 3 Program Yüklemek için Gerekli Donan m 3 SolidWorks Sistem Gereksinimleri 3 Desteklenen Microsoft Windows Operasyon Sistemleri Bilgisayarda Olmas Gereken Di er Yaz l m ve Donan mlar 4 SolidCAM 2012 için Sistem Gereksinimleri 4 3DQuickPress Sistem Gereksinimleri 5 SolidWorks ün Performans n Artt rmak için puçlar 5 Donan m 6 flletim Sistemi 7 Sistem Bak m 7 Yerel A 7 Yükleme 8 SolidWorks 8 Donan m n Performansa Etkisi 9 RAM 9 fllemci (CPU) 10 Ekran Kart 10 SolidWorks Programını Güvenli Bir fiekilde Kaldırmak çin Yapılması Gerekenler 11 Yedekleme (Backup) 11 Programı Kaldırma CAD-CAM PROGRAMLARININ SA LADI I AVANTAJLAR 13 SolidWorks ile Tasar m n Avantaj 13 SolidWorks Program n n Sa lad Avantajlar 13 SolidWorks Program n n Modüler Yap s 14 SolidWorks lave Modülü 15 3D PartStream.Net Destek Program 16 3D Instant Website Ürün Tan t m 16 FutureWorks 17 PhotoView MotionManager 17 Data Aktarma Avantaj 17 Resim ve Görüntüye Dönüfltürme 17 Tasar m Animasyona Haz rlama 17 SolidWorks Yaz l m Nedir? 18 SolidWorks Program n n Yard m Menüleri 19 Solidworks Help 19 Quick Tips 20 Introducing SolidWorks 20 Online Tutorial 21 What s New 21

2 VIII SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS Quick Referans Guide Yard m Seçene i 22 Balon Seçene i 22 Property Manager Alan ndaki Yard m Seçene i 22 Task Plan Yard m Seçene i 23 SolidCAM ile Üretimin Avantaj 24 SolidCAM Program n n Sa lad Avantajlar 24 SolidCAM Program n n Modüler Yap s 28 SolidCAM in SolidWorks ile Olan Entegrasyonu 28 Operasyon fllemleri 29 Torna ve C-Eksen Torna 31 Takımyolu Simülasyonu ve Takım Kontrolü CNC TEZGAHLARI VE CAD-CAM PROGRAMLARININ CNC TEZGAHLARINA ENTEGRASYONU 35 CNC Tezgahlar n n Tarihsel Geliflimi ve High Speed Tezgahlar 35 CAD-CAM Programlar n n CNC Tezgahlar na Entegrasyonu Üretim için CAD Tak m Yolu Oluflturmak için CAM Post flleme (Post Processor) 38 CNC Tezgahlar n n Eksenlerine Göre Çeflitleri 40 2 Eksen Torna (Lathe) 40 3 Eksen Freze (Milling) 40 4 Eksen Torna (Lathe) 40 4th/5th Eksen Freze (Milling) DOSYA filemler 43 Yeni Tasar m Dosyas Açmak 43 SolidWorks Program n n Çal flt r lmas 43 Yeni SolidWorks Belgesi Açmak 44 SolidWorks Kullan c Arayüzü 45 Çeflitli Formatlarda Dosyalar Farkl Kaydetmek 46 Mevcut Bir Tasar m Belgesi Açmak 47 Çeflitli Formatlarda Belgeleri Farkl Kaydetmek 47 Dosya Format Nedir? 47 Parçay lk Kez Kaydetmek 48 Ayn Belgeyi Farkl Kay t Etmek SOLIDWORKS PROGRAMI LE TASARIMA G R fi 49 Kat Modelleme Program nda Kullan lan Terimler 49 Feature Manager Desing Tree Tasar m A ac ve Bölgesel Özellikler 49 Çizim (Graphic) Alan 49 Yönetici (Manager) Alan 50 FeatureManager Desing Tree (Tasar m A ac ) 50 PropertyManager (Özellik Yönetimi) 51 Configuration Manager (Konfigürasyon Yönetimi) 51 Fare Sa Tufl Özellikleri 52 Parçan n Parametrik De erlerinin Tekrar Düzenlenmesi (Onar lmas ) 52 Parça Üzerinde Seçim 52 Tasar m A ac çerisinden Seçim 53 Farenin FeatureManager Tasar m A ac Alan n n Bofl Bir Bölgesinde Sa Tufla T klanmas 54

3 Ç NDEK LER IX Farenin Araç Çubuklar Üzerinde T klanmas 54 Farenin Çizim Alan Üzerinde Sa Tufla T klanmas 55 Fare Yard m ile Sürükleme ve B rakma fllemi 55 Unsur S ralamalar n n De ifltirilmesi 56 Unsurlar n Tafl nmas ve Kopyalanmas 57 Unsurun Tafl nmas (Move) 57 Unsurun Kopyalanmas (Copy) 57 mleç Bilgileri 57 CommandManager Araç Çubu u 58 CommandManager Alt Sekmeleri 58 Hata Mesajlar 58 Expert Hata Bulma ve Onarma Seçenekleri 60 SketcthXpert PropertyManager Özelli i 60 ste e Ba l Onarma (Manual Repair) 61 Hatay Teflhis Etme ve Onarma (Diagnose) 61 Doküman Pencereleri 62 Modellemede Uygun Profil Seçiminin Yap lmas 63 Çizimde Düzlem Seçiminin Yap lmas 63 Düzlemler 64 Varsay lan Düzlem (Plan Düzlemi) 64 Model Yüzey Düzlemi 65 Referans Düzlemleri 66 Menüler 67 File Menüsü 67 Edit Menüsü 68 View Menüsü 68 Window Menüsü 69 Insert Menüsü 69 Tools Menüsü 70 Help Menüsü 70 Araç Çubuklar (Toolbars) 71 Dimension/Relation Araç Çubu u 72 Weldments Araç Çubu u 73 Sheet Metal Araç Çubu u 73 Standard Views Araç Çubu u 74 Curves Araç Çubu u 74 Reference Geometry Araç Çubu u 74 Drawing Araç Çubu u 75 View Araç Çubu u 76 Features Araç Çubu u 77 Mold Araç Çubu u 78 Assembly Araç Çubu u 79 Sketch Araç Çubu u 80 Surface Araç Çubu u 82 Standart Araç Çubu u 83 Seçme Yöntemleri 84 Seçilecek Elemanlar 84 Çizim Alan Bölgesinden Seçmek 84 Çizim Alan çerisinde Bulunan 3D Nesne Ö elerinin Seçimi 84

4 X SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS Selection Filter Araç Çubu u 84 Çizim Alan çerisinde Bulunan 2D Nesne Ö elerinin Seçimi 85 Saklanm fl veya Çak flm fl Parçalar n Seçimi 86 Featuremanager Tasar m A ac çerisinden Seçmek 86 Klavye K sayol Tufllar 87 Bask için Haz rl k 88 Printer/Plotter 88 Print3D (Kat Model Yaz c s ) 88 Print Penceresinin Tan t lmas 89 Rebuild Sembolü SOLIDWORKS TE TASLAK Ç Z M OLUfiTURMA 91 Kat Modelleme Yöntemleri 91 Parça Tasar m nda Seçilecek Yöntemler 92 Parçal Unsurlarla Modelleme 93 Tek Parça Unsurla Modelleme 93 malat Tekni i ile Modelleme 93 Silindirik Parçalar n Tasarlanmas 94 Taslak Çizim (Sketch) Haz rlamak 94 Yeni Parça Çizimine Bafllamak 95 Taslak Araç Çubu u 95 Taslak Araç Çubu u (Sketch) Komutlar n n Tan t lmas 96 Seçme Komutlar 97 Çizim Komutlar 98 Çizgi (Line) 99 Çizgi (Insert Line) Menüsü 99 Taslak çerisinde Serbest Çizim (As Sketched) 99 Çizgi Oluflturma Yöntemleri 100 Çizim Bildirimleri 101 Çizgi Oluflturmak 102 Ölçü De iflkenleri 102 Extra Ölçü De iflkenleri 102 Yard mc Çizgiler (Otomatik liflkilendirmeler) 103 Çizim liflkilendirmelerinin ptal Edilmesi 104 Çizgiye Özellik Ekleme 104 Çizgi Özellikleri 105 Çizgi (Insert line) Menüsü ile Yatay (Horizontal) Çizgi Çizmek 106 Çizgi (Insert line) Menüsü ile Dikey (Vertical) Çizgi Çizmek 107 Çizgi (Insert line) Menüsü ile Aç l (Angle) Çizgi Çizmek 107 Dikdörtgen (Rectangle) 108 Corner Rectangle 108 Center Rectangle Point Corner Rectangle Point Center Rectangle 109 Parallelogram 109 Çokgen (Polygon) 110 Çokgen Oluflturma Menüsü 110 Çokgen Kenar Say s 111 Çokgen Daire Oluflumu 111

5 Ç NDEK LER XI Çokgen Ölçüleri 112 Yeni Çokgen Oluflturmak (New Polygon) 112 Daire (Circle) 112 Çevresel Daire (Perimeter Circle) 113 Yay (Arc) 113 Merkez Nokta Yay (Centerpoint Arc) 113 Te et Yay (Tangent Arc) 114 Yay (3 Point Arc) 114 Elips (Ellipse) 115 K smi Elips (Partial Elipse) 115 Parabol (Parabola) 116 Serbest E ri Çizgi (Spline) 116 E risel Yüzeyler Üzerinde Serbest Çizgi Çizmek (Spline on Surface) 117 Nokta (Point) 118 Eksen Çizgisi (Centerline) 118 Çizgi fieklinin De ifltirilmesi (Construction Geometry) 118 Yaz (Sketch Text) 119 Üzerinde Yaz Yaz lacak Çizgi Seçimi 119 Metin Oluflturma 120 Yaz Karakter Özellikleri 121 Yaz lar n Hizalanmas 121 Yaz lar n Konum ve Yönü 122 Yaz Karakterlerinin Ölçü ve Stilleri 122 Köfleler Üzerinde Radyus (Sketch Fillet) 123 Köfleler Üzerinde Radyus Oluflturma Menüsü Köfleler Üzerinde Çizilen Radyus Yar çap 123 Köfleler Üzerinde Pah (Sketch Chamfer) 124 Köfleler Üzerinde Pah (Sketch Chamfer) Oluflturma Menüsü 124 Pah Oluflturma Seçenekleri 124 Pah Oluflturma Yöntemleri 126 Ofsetlemek (Offset Entities) 126 Ofset Ölçüsü 126 Ölçü Ekleme 127 Yön De ifltirme 127 Zincir Seçme 127 Her ki Yönde Ofsetleme 128 Seçilen Çizgiyi Eksen Çizgisine Dönüfltürme 128 Aç k Uçlar n Kapat lmas 128 Çizgiye Dönüfltürme (Convert Entities) 129 Yüzey Kenarlar n Çizgiye Dönüfltürme (Convert Entities) 129 Kesiflme E rileri (Intersection Curve) 130 Yüzey Üzerinde E riler Çizmek (Face Curve) 131 E ri Oluflturma Yöntemleri 131 Yüzey Seçme 131 Yüzey Üzerinde Oluflturulan E ri Say s 132 Köfle Seçme 132 Yüzey Üzerinde Çizilen E rilerin Konumu 133 Özellikler 133 Model Zorlamalar (Constrain to Model) 133

6 XII SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS Delikleri Yok Sayma (Ignore Holes) 133 Budama (Trim Entities) 133 Budama (Trim Entities) Menüsü 133 Budama Seçenekleri 133 Serbest Budama (Power Trim) 134 Köfle (Corner) 135 çerideki Çizgilerin Budanmas (Trim Away Inside) 135 D flar daki Çizgilerin Budanmas (Trim Away Outside) 136 Kesiflme Noktas na Kadar Budama (Trim to Closest) 136 Çizgileri Uzatma (Extend Entities) 136 Çizgileri Bölme (Split Entities) 137 Aynalama (Mirror Entities) 138 Aynalanacak Çizgilerin Seçimi 138 Aynalama Eksen Seçimi 138 Dinamik Aynalama (Dynamic Mirror Entities) 139 Tafl ma (Move Entities) 140 Tafl nacak Çizimin Seçilmesi 140 Tafl ma Yöntemi 141 liflkilendirmeleri Korumak 141 fllem Tekrar 142 Döndürme (Rotate) 142 Döndürülecek Çizimin Seçilmesi 142 Döndürme Noktas Seçme 143 Döndürme Aç s 143 liflkilendirmeleri Korumak 143 Ölçeklendirme (Scale) 143 Ölçeklendirilecek Çizimin Seçilmesi 144 Ölçeklendirme Katsay s 144 Sabit Nokta Seçimi 144 Kopyalama 145 Kopyalama Komutu (Copy) 145 Do rusal Çizgi Ço altma (Linear Sketch Pattern) 146 Çizgi Seçme Yönde Ço altma 146 Ço altmalar Aras ndaki Mesafe 147 Ço altma Say s 147 Ço altma Aç s Yönde Ço altma 148 stenmeyen Çizgilerin ptali 148 Dairesel Çizgi Ço altma (Circular Sketch Pattern) 149 Çizgi Seçme 149 Daire Yar çap 150 Ço altma Say s 150 Daire Mesafeleri 150 stenmeyen Çizgilerin ptali 150 Taslak çerisine Resim Getirmek (Sketch Picture) 151 liflkilendirme Atama (Add/Relations) 152 Çizgi Seçimi 152 Çizgi Özellikleri 153

7 Ç NDEK LER XIII Seçilen Çizgilere Kazand r lan Özellikler 153 liflkilendirmelerin Gösterilmesi ve Silinmesi (Display/Delete Relations) 156 Seçilen Çizgi 156 Seçili Çizgi Üzerindeki liflkilendirmeler 157 liflkilendirmeleri Silme 157 Çizgi Tan mlama (Entities) 157 Referans Geometri Araç Çubuklar 158 Düzlem (Plane) Oluflturma Komutu 158 Üç Nokta/Kenar Seçimi ile Düzlem Çizmek (Through Lines/Points) 159 Paralel Plan Oluflturma (Parallel Plane at Point) 159 E ri Üzerinde Plan Oluflturma (Normal to Curve) 161 Yüzey Üzerinde Plan Oluflturma (On Surface) 162 Eksen (Axis) Oluflturma Komutu 163 Çizgi/Kenar Seçme (One Line/Edge/Axis) 164 ki Plan Seçme (Two Planes) 164 ki Nokta Seçme (Two Points/Vertices) 165 Silindirik/Konik Yüzey Seçme (Cylindrical/Conical Face) 165 Nokta ve Yüzey/Plan Seçme (Point and Face/Plane) 165 Koordinat Sistemi (Coordinate System) Çizme Komutu 166 Koordinat Merkezi Seçme 166 (XYZ) Eksenini Belirleme 167 Eksen Yönünü De ifltirme 167 Helis/Spiral (Helix/Spiral) Çizme Komutu 167 Helis (Helix/Spiral) Menüsü 168 Helis Oluflumunu Belirleme 169 Ad m ve Sar m Say s na (Pitch and Revolution) Göre Helis Çizme 169 Helis Yönü 170 Yükseklik ve Sar m Say s na (Height and Revolution) Göre Helis Çizme 170 Yükseklik ve Ad m (Height and Pitch) Ölçülerine Göre Helis Çizme 170 Spiral (Spiral) Helis Çizme 171 Aç l Helis Çizme 171 De iflken Ad ml Helis Çizme 171 Taslak mleç flaretleri 172 Uygulamalar TASLA A ÜÇ BOYUT (3D) KAZANDIRMA 185 Unsur (Feature) Ekleme 185 Yükseklik Kazand rma Komutu (Extrude) 191 Kal nl k Verme flleminin Bafllang c n Belirleme 192 Tek Yönde Yükseklik Kazand rma 193 Yükseklik Kazand rma fiekli 193 Blind 194 Through All 194 Up to Next 195 Up To Vertex 195 Up To Surface 195 Offset From Surface 196 Up to Body 196 Mid Plane 196

8 XIV SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS Yüksekli in Yönünü De ifltirme 197 Yükseklik Kazand rma Do rultusu Ayarlar 197 Yükseklik Kazand rma Ölçüsü 197 Aç l Yükseklik Verme 198 Aç Oluflturma De eri 198 Aç n n Yönünü De ifltirme 198 kinci Yönde Yükseklik Kazand rma 198 Çizgiye Kal nl k Verme (Thin Feature) 199 Derinli in (Et Kal nl ) Yönünü Belirleme 200 Kal nl n Yönünü De ifltirme 200 Çizgiye Yükseklik Kazand rma 200 Uç K s mlar n Kapat lmas 201 Kesiflen Konturlar Seçme 201 Kat dan Yükseklik Ç kartma Komutu (Cut-Extrude) 203 Extruded Boss-Base & Extruded Cut Komutlar na Uygun Perspektif Al flt rmalar (Temel Seviye) 204 Döndürerek Kat Oluflturma Komutu (Revolved Boss/Base) 205 Döndürerek Kat Modelleme Menüsü 206 Döndürme Parametreleri 206 Döndürme Eksenini Belirleme 206 Döndürme Yönünü Belirleme 207 Döndürme Yönünü De ifltirme 208 Döndürme Aç s n Belirleme 208 Döndürerek Et Kal nl Verme (Thin Feature) 209 Et Kal nl n n Yönünü Belirleme 210 Derinli in Yönünü De ifltirme 211 Derinlik Ölçüsü Belirleme 211 Kontur Seçme (Selected Contours) 211 Döndürüp Keserek Kat Alan Ç kartma (Revolved-Cut) 212 Süpürerek Kat Oluflturma Komutu (Sweep) 213 Profil ve Yol (Profile and Path) Seçimi 214 Çizime Özellik Verme (Options) 215 Yönlendirme/Bükme Tipleri (Orientation/Twist Type) 215 Follow Path 216 Keep Normal Constant 216 FollowPath and 1st Guide Curve 216 Follow 1st and 2nd Guide Curve 217 Twist Along Path 218 Twist Along Path With Normal Constant 218 Path Alingment Type 219 None 220 Minimum Twist 220 Direction Vector 220 All Faces 221 Te et Yayılma (Tangent Propagation) 221 Kesiflen Yüzeyleri Birlefltirme (Merge Tangent Faces) 221 Önizleme Oluflturma (Show Prewiev) 221 Ayrı Katıları Birlefltirme (Merge Result) 221 Yüzeyleri Hizaya Getirmek (Align With End Faces) 222

9 Ç NDEK LER XV Yard mc E ri Seçimi (Guide Curves) 223 Yüzeyleri Yumuflatarak Birlefltirme 223 Kesit Önizleme (Show Sections) 224 Bafllang ç ve Bitifl Noktalar Özellikleri 224 Kal nl k Verme (Thin Feature) 224 Tek Yönde (One-Direction) 225 Orta Plan (Mid-Plane) 225 ki Yönde (Two-Direction) 225 Derinlik Ölçüsü Belirleme 225 Süpürüp Keserek Kat Alan Ç kartma Komutu (Swept-Cut) 226 Yumuflak Kesitli Kat Modelleme Komutu (Loft) 227 Profil Seçme Menüsü 228 Profil Yer De ifltirme 228 Bafllang ç ve Bitifl K s tlamalar (Start/End Constraints) 229 Normal Özelliksiz Oluflum (None) 229 Belirli Bir Yöne Göre Oluflum (Direction Vector) 230 Yön Belirleyici Seçimi 230 Aç Verme (Draft Angle) 231 Aç Yönü De ifltirme 232 Mesafe De eri 232 Tamam na Uygulama 232 Plana Dik Oluflum (Normal to Profile) 232 Yüzeye Te et Geçme (Tangency to Face) 235 Di er Yüzey Seçimi 235 Yüzeye Ba l Geçme (Curvature to Face) 236 Yard mc Rehber E riler (Guide Curve) 237 Yard mc E ri Etkilerini Seçme (Guide Curves Influence) 237 Sonraki Yard mc E ri (To Next Guide) 238 Sonraki Keskin Köfle (To Next Sharp) 239 Sonraki Kenar (To Next Edge) 239 Genifl Çapta (Global) 239 Yard mc E ri Konum De iflimi 240 Yüzey Te etli i Seçimi (Guide Tangency Type) 240 Çizime Özellik Verme (Options) 240 Kesiflen Yüzeyleri Birlefltir (Merge Tangent Faces) 240 Uç K s mlar n Kapat lmas (Close Loft) 240 Ön izleme (Show Preview) 241 Kat lar Birlefltirme (Merge Result) 241 Merkez Yol De iflkenleri (Centerline Parameters) 241 Merkez Çizgi Seçimi 241 Çizgiye Kal nl k Verme (Thin Feature) 243 Yumuflak Kesitli Kat Alan Ç kartma Komutu (Cut-Loft) 243 Kat Modele Radyus Verme (Fillet) 244 Kullan c Tan ml (Manual) 244 Radyus fieklini Belirleme (Fillet Type) 245 Sabit Radyus (Constant Radius) Verme 245 Radyus Ölçüsü Belirleme 246 Radyus Oluflturulacak Kenar veya Yüzey Seçimi 246 Çoklu Radyus Verme 246

10 XVI SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS De iflken Radyus Verme (Variable Radius) 246 Radyus Ölçüsünü Belirleme 247 De iflken Radyus Noktalar 247 Kenar Üzerindeki Bölme Say s 247 Köfle De iflkenleri 250 Radyus Özellikleri 252 Unsurlar Koru 252 Köfle Yuvarlatma Seçene i (Round Corners) 253 Kenar Ak fl Çizgisi Tipi (Owerflow Type) 253 Yüzeyler Aras Radyus (Face Fillet) 253 Kararl Genifllik (Constant Width) 256 Yard mc Nokta Seçimi 257 Tam Yuvarlatmal Radyus (Full Round Fillet) 257 Önizleme Seçenekleri 257 Radüs Uzman (FilletXpert) 258 Add Sekmesi 258 Change Sekmesi 259 Corner Sekmesi 260 Corner Faces 260 Copy Targets 261 Radüs fllemlerinde Seçim Filtresinin Kullan m (Fillet Selection) 261 Örnek Seçme fllemleri 262 Pah K rma Komutu (Chamfer) 263 Pah K r lacak Yüzey veya Kenar Seçimi 264 Pah K rma Seçenekleri 264 Aç ve Ölçü ile (Angle Distance) 264 Pah n Yönünü De ifltirme 264 Pah n ki Kenar Ölçüsünü Vererek Pah K rma (Distance-Distance) 265 Köflelere Pah K rma (Vertex) 265 Unsurlar Koru (Keep Features) 265 Yüzeye E im Verme (Draft) 266 Manual (Kullan c Tan ml ) Sistemde E im Verme 266 E im Verme Yöntemleri 267 Tarafs z Plan (Neutral Plane) Seçimi 267 Yüzey Özelliklerini Belirleme 268 Yüzey Üzerindeki (Parting Line) Çizginin Seçimi 270 Kademeli Aç Verme (Step Draft) 272 DraftXpert (E im Uzman ) Komutu ile E im Verme 274 Add (E im Ekle) Komutu Özellikleri 275 Uygulama 276 Draft Analysis (E im Analizi) Penceresi ve Kullan m 276 Change (De ifltirme) Komutu Özellikleri 278 Existing Draft 278 Uygulama 279 Kabuk Oluflturma Komutu (Shell) 280 Kabuk Kal nl Verme 280 Aç k B rak lacak Yüzey Seçimi 281 D flar Do ru Kal nl k Verme 282 Farkl Kabuk Kal nl Verme 282

11 Ç NDEK LER XVII Farkl Kabuk Kal nl Verilecek Yüzey Seçimi 282 Modele Destek Verme Komutu (Rib) 283 Çizgiye Verilecek Kal nl n Yönünü Belirleme 284 Çizgi Kal nl k Ölçüsü (Rib Thicknes) 285 Çizgiye Verilecek Yüksekli in Yönünü Belirleme 285 Deste e Aç Verme fllemi 285 Kontur Seçme 287 Unsurlar Ço altma Komutlar 287 Do rusal Ço altma Komutu (Linear Pattern) Ço altma Yönü 288 Ço altma Yönü Seçimi (Pattern Direction) 288 Ço alt lacak Unsurlar Aras nda Mesafe Belirleme (Spacing) 289 Ço alt lan Unsur Say s (Numbers of Instances) Yön Belirleme 289 Ço altma flleminde 2. Yön Seçimi (Pattern Direction) 289 Ço alt lacak Unsurlar Aras ndaki Mesafe Belirleme (Spacing) 290 Ço alt lan Unsur Say s (Numbers of Instances) 290 Sadece As l Unsuru Ço altma 290 Ço alt lacak Unsurun Seçimi (Features to Pattern) 291 Ço alt lacak Yüzey Seçimi (Faces to Pattern) 291 Ço alt lacak Unsur Seçimi (Bodies to Pattern) 291 stenmeyen Unsurlar n ptali (Instances to Skip) 292 Özellik Oluflturma 292 Taslak çerisindeki Çizimi De ifltirme (Vary Sketch) 292 Dairesel Ço altma Komutu (Circular Pattern) 294 De iflkenleri Belirleme 295 Döndürme Ekseni Seçimi 295 Döndürme Aç s n Belirleme 296 Ço alt lacak Unsur Say s 296 Eflit Mesafede Ço altma 296 Ço alt lacak Unsurun Seçimi (Features to Pattern) 297 Ço alt lacak Yüzey Seçimi (Faces to Pattern) 297 Ço alt lacak Unsur Seçimi (Bodies to Pattern) 297 stenmeyen Unsurlar n ptali (Instances to Skip) 297 Özellik Oluflturma (Propagate Visual Properties) 298 Gerçek Geometriyi Kopyalama (Geometry Pattern) 298 E ri Güdümlü Ço altmalar (Curve Drive Pattern) 299 Aynalama Komutu (Mirror) 301 Aynalanacak Yüzey/Plan Seçimi (Mirror face/plane) 302 Aynalanacak Unsur Seçimi (Features to Mirror) 302 Aynalanacak Yüzey Seçimi (Faces to Mirror) 303 Aynalanacak Gövde Seçimi (Bodies to Mirror) 304 Kat lar Birlefltir (Merge Solids) 305 Bükme (Flex) 305 Bükme (Bending) 306 Plan De iflkenleri 306 Koordinat Merkezi (Triad) Düzenleme Seçenekleri 306 Plan Düzenleme Seçenekleri 307 Burkma (Twisting) 308

12 XVIII SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS E im Vermek (Tapering) 308 Uzatmak/K saltmak (Stretching) 309 Keskin Köfle Oluflumunu Engelleme 309 Yüzeye Sarma (Wrap) 309 Bölüm Sonu Uygulamalar 311 Kat Model Örnek Uygulamalar MONTAJ (ASSEMBLY) 321 Montajlar n Oluflturulmas 321 Afla dan Yukar ya (Bottom-Up) Montaj Yöntemi 321 Yukar dan Afla ya (Top-Down) Montaj Yöntemi 322 Montaj çinde Parça ile Çal flmak 322 Montaj Özelliklerini Tan mak 323 Montaj Sayfas ndaki FeatureManager Tasar m A ac ve Sembolleri 324 FeatureManager Tasar m A ac ndaki Bileflenlerin Durumu 325 Eflleme (Mates) Gruplar 325 FeatureManager Tasar m A ac n n Çizim Alan Bölgesine Taflmas Durumu 326 Montaj Sayfas nda Fare Sa Tufl Özellikleri 327 Bileflen (Component) Üzerindeki Fare Sa Tufl Özellikleri 327 Featuremanager Tasar m A ac nda Kullan lan Fare Sa Tufl Özellikleri 328 Bir Parçan n Montaj Aflamas na Getirilmesi 329 Yeni Bir Montaj n Oluflturulmas 329 Aç k Parçadan Yeni Montaj Oluflturma (Make Assembly from Part/Assembly) 330 Bileflenlerin Eklenmesi 330 Insert Component Komutunu Kullanarak Ekleme 331 Task Pane letiflim Kutusu çerisinden Sürükleyerek Ekleme 331 Aç k SolidWorks Belgelerinden Montaja Sürükleyerek Bileflen Ekleme 332 Windows Explorer Kullanarak Bileflen Ekleme 333 Montaj Sayfas çerisinde Parça Oluflturarak Ekleme 334 Montaj Sayfas çerisinde Parçan n Kopyas n Oluflturarak Ekleme 335 Montaj Komutlar 335 Mate PropertyManager letiflim Kutusu 336 Mate Pop-Up Araç Çubu u 336 Eflleme Tipleri 337 Smart Mates (Ak ll Efllemeler) 338 Bileflenlerin Tafl nmas ve Döndürülmesi 339 Fare ile Tafl ma, Döndürme 339 Move ve Rotate Component Komutlar 340 Montaj Analiz Komutlar 341 Çak flma Kontrolleri 341 Interference Detection 341 Kütle Özellikleri Hesaplamalar (Mass Properties) 343 Uygulama Montaj Uygulamas çin Parça Tasar m 344 Parça Montaj n n Yap l fl 349 Montaj ve Simulasyon Uygulamas 353 Montaj Yap lacak Parçan n Çizimi 353 Dayama 353 Kasnak 354

13 Ç NDEK LER XIX Perno 355 Gupilya 356 Çizilen Parçalar n Birlefltirilmesi 357 Kasnak Parçan n Birlefltirilmesi 357 Dayama 357 Perno 357 Kasnak 358 Dayama <2> 358 Gupilya 358 Montaj Son 359 Montaj Yap lan Parçan n Simülasyonu 361 Motion Study 362 Animation 362 Basic Motion 363 Motion Analysis 363 Basic Motion (Temel Hareketler) 363 Montaj Yap lan Parçan n Simülasyonu 364 Simülasyon Uygulamas 364 Simülasyon çin Uygulama Parças KALIP (MOLD) ÇIKARMA filemler 367 Kal p Haz rlama 367 Mold Tools Araç Çubu u Kullan larak Kal p Tasarlama 368 Draft Analysis 368 Undercut Detection 368 Scale 368 Parting Lines 368 Shut-off Surface 368 Parting Surfaces 369 Tooling Split 369 Mold Tools Araç Çubu u Kullan larak Kal p Oluflturmaya Örnek Uygulama 369 Cavity Komutunu Kullan larak Kal p Bofllu u Oluflturma 372 Combine Komutu Kullan larak Kal p Oluflturma 374 Mold Konusu Al flt rmalar Al flt rma: Yan Maça Özelli indeki Kal plar Al flt rma: Çekirdek Parçan n Kal p Seti çerisine Yerlefltirilmesi 383 Çekirdek Parçadan Kal p Yar mlar n n Oluflturulmas 383 Çekirdek Parça Yar mlar n n Kal p Setleri çerisine Yerlefltirilmesi Al flt rma: Basit Dövme veya fiiflirme Özelli indeki Kal plar KATI MODELDEN TEKN K RES M (DRAWING) OLUfiTURMA 389 Yeni Bir Teknik Resim Sayfas Açmak 389 Drawing: Teknik Resim Sayfas n Açma fllemi 390 Make Drawing From Part/Assembly Komutu 390 New Komutu 390 Drawing Bölümünün Tan t lmas 392 Drawing Bölümünde Kullan lan Araç Çubuklar Ve Komutlar 392 Drawing Araç Çubu u 392 Model View (Parça Görünüflü Seçimi) 393

14 XX SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS Projected View (Özel Görünüfl) 394 Auxiliary View (Yard mc Görünüfl) 394 Predefined View (Belirlenen Görünüfl) 394 Detail View (Detay Görünüfl) 394 Section View (Kesit Görünüfl) 395 Aligned Section View (Hizalanm fl Kesit Görüntü) 396 Standard 3 View (Standart Üç Görünüfl) 396 Relative View (Seçime Ba l Görünüfl) 396 Broken-out Section (Bölgesel Kesim) 397 Crop View (Görünüfl K rpma) 397 Alternate Position View (Alternatif Pozisyon Görünüfl) 398 Annotation Araç Çubu u 398 Model Items (Otomatik Parça Tan mlama Sihirbaz ) 398 Note (Not) 400 Balloon (Balon) ve AutoBalloon (Otomatik Balon) 400 Surface Finish Symbol (Yüzey flleme flareti) 401 Datum Feature (Referans Eleman ) 403 Geometric Tolerance (Geometrik Tolerans) 403 Hole Callout (Delik Tan mlay c ) 403 Center Mark (Merkez Çizgi) 404 Centerlines (Eksen Çizgi) 405 Horizontal-Vertical Break (Yatay ve Dikey Koparma) 405 Table (Tablo fllemleri) 405 Hole Tables (Otomatik Delik Tan mlama) 406 Bills of Materials (Malzeme çerik Listesi) 406 Layer Araç Çubu u 406 Yeni Katman (Layer) Oluflturma 407 Katmanlar n Kullan l fl 407 Line Format Araç Çubu u 408 Hide Edge-Show Edge 408 Color Display Mode 408 Antet Haz rlama ve De ifliklik Yapma 408 Uygulama 411 Antet Bilgisi Ekleme 411 fiirket veya Kuruma Ait Logo Ekleme 412 Aç klama (Note) Yazma ve Link Özelli i Ekleme 413 Sistem Seçenekleri ve Belge Özellikleri Ayarlar n n Düzenlenmesi 418 Sistem Seçenekleri (System Options) 419 Görüntü Özelliklerinin Düzenlenmesi 419 Tarama/Doldurma Özelliklerinin Düzenlenmesi 420 Belge Özellikleri (Document Properties) 421 Çizim Standartlar (Drafting Standart) 421 Tüm Çizim Standartlar (Overall Drafting Standart) 421 Ölçülendirmeler (Dimensions) 422 Text (Font) 422 Çift Ölçü Gösterimi (Dual Dimensions Display) 422 Bent Leader Length 423 Oklar (Arrows) 423 Offset Distance 423

15 Ç NDEK LER XXI Break Dimension Extension/Leader Line 424 Extension Lines 424 Image Quality (Görüntü Kalitesi) 424 Haz rlanan fiablonun Kay t Edilmesi 425 Ka t fiablonu Olarak Kay t Edilmesi 425 fiablon Belgesi Olarak Kay t Edilmesi 425 Bir Modelin Teknik Resme Aktar lmas 425 Modeli Teknik Resme Aktarma Yollar 425 Make Drawing from Part/Assembly 425 New 426 Aç lm fl Çizim Sayfas nda Görünüfl Ç karma Yollar 426 Drawing Bölümü Komutlar 426 Model View 426 Standart 3 View 426 Tut-Sürükle-B rak Yöntemi 426 Modelin Teknik Resme Aktarma Uygulamas 427 Teknik Resimde Ölçülendirme 428 Ölçülendirme Araç Çubu u 428 Smart Dimension (Ak ll Ölçülendirme) 428 Horizontal Dimension (Yatay Ölçülendirme) 428 Vertical Dimension (Dikey Ölçülendirme) 428 Baseline Dimension (Referans Ölçüye Dayal Ölçülendirme) 428 Ordinate Dimension (Ordinat Ölçülendirme) 429 Chamfer Dimension (Pah Ölçülendirme) 429 Ölçülendirmeye Ait Genel Özellikler 430 Uygulama 431 Kesit Alma ve Detay Gösterme 433 Kesit Alma Uygulamas 433 Detay Gösterme Uygulamas 434 Detail Circle Styles (Detay Daire Stilleri) 435 Görüntüyü K rma SOLIDCAM PROGRAMINA G R fi 437 SolidCAM Temel Yap s 438 SolidCAM Kullan c Arayüzü 438 SolidCAM Manager 439 SolidCAM CommandManager Sekmesi 439 SolidWorks-SolidCAM Entegrasyon fllemleri 440 SolidWorks den SolidCAM Modülüne Geçifl 440 SolidCAM Menü Bafll ve Çek Menüsü 442 Yeni (Makinalama Türleri) 442 Aç... (Kay tl SolidCAM Belgesi Açma) 443 CAM-Parçalar n Hesapla 444 Kopyala 444 Tak m Tablosu 444 Tak m Tablosunu Düzelt 445 Tak m Tablosu Olufltur 445 Form Tak mlar (fiekilli Tak mlar) 445 Tak m Tutucular 447

16 XXII SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS Devir lerleme Varsay lan De erleri 447 Devir Say s ve lerleme Miktar Verme Uygulamas 449 SolidCAM ile Üretim Seçenekleri /2 Eksen Frezeleme (2.5D Milling) 450 imachining Frezeleme (Intelligent High Speed Machining) 451 Toolbox Döngüleri (21/2 Eksen) Eksen Frezeleme (3D Milling) 452 Çok Yönlü Frezeleme (Multi-Sided Machining) Eksen Frezeleme (5-Axes Milling) 453 Yüksek H zl Frezeleme (HSM) 453 HSM Operasyonları 453 Yüksek H zl Yüzey Frezeleme (HSS) 454 Tornalama (Turning) 455 Torna-Freze fllemleri (Turn-Mill) 455 Tel Erezyon (Wire Cut) D EKSEN (XZ) TORNALAMA filemler 459 Tornalama Operasyonlar 460 Uygulama Örne i 1: fiekildeki Parçan n Üretimi çin Gerekli fllemler 460 fl Sıfır Noktasının Belirlenmesi 461 A) Ham Parça Seçimi (Stok Model) 461 B) Hedef Model (Zarf) Seçimi 462 C) Ayna Aya ı Seçimi (Fikstür Tanımlama) 463 D) Torna Operasyonları 464 Tornalama Operasyonu (Al n Tornalama) Geometri Tan mlama Tak m Seçilmesi Seviyeler Teknoloji 468 D fl Çap, Kaba ve nce Tornalama Geometri Tan mlama Tak m Seçilmesi Teknoloji 471 Teknoloji (Kaba flleme) 473 Yarı-Finifl/Finifl 475 Strateji 476 Pah/Radyüs 476 Teknoloji (Kopya) 477 Teknoloji (Finifl Sadece) 477 Kesme (Koparma) Geometri Tan mlama Tak m Seçilmesi Teknoloji 479 Uygulama Örne i 2: fiekildeki Parçan n Üretimi çin Gerekli fllemler 481 Operasyon fllem S ralamas 481 fl S f r Noktas n n Belirlenmesi (Referans Tan mla) 481 Ham Parça Seçimi (Stok) 481 Ayna Ayak Tanımlama (Fikstür Tanımla) 482 Hedef Model (Zarf) Seçimi 482

17 Ç NDEK LER XXIII Tornalama Operasyonlar Alın Tornalama Dıfl Çap Kaba Tornalama Delik Delme Delik çi Kaba ve nce Tornalama Dıfl Çap nce Tornalama Vida Açma 488 Torna fllemeleri Al flt rmalar D EKSEN (XY-Z) FREZELEME filemler 497 Tan m D Eksen Operasyonlar 499 Yüzey... (Yüzey Frezeleme Operasyonu) Geometri Tak m Seviyeler Teknoloji 502 Operasyon Tipleri 503 Tarama 503 Kontur 503 Tek Geçifl 504 Profil... (Profil Operasyon) Geometri Tak m Seviyeler Teknoloji Ba lant 508 Kalan Yan Yüzeyin Profil Frezeleme Operasyonu 509 Kanal... (Kanal Açma Operasyonu) Geometri Tak m Seviyeler Teknoloji 510 Havuz... (Havuz flleme Operasyonu) Geometri Tak m Seviyeler Teknoloji Ba lant 513 2,5D Frezeleme Uygulamas 514 Kanal (Kanal Frezeleme Operasyonu) 514 Havuz (Havuz flleme Operasyonu) 515 Pah K rma Operasyonu 516 Vida Açma (Vida Tara ile Özel Vida Açma) 517 Delik Delme fllemi (Puntalama, Delik Delme ve K lavuz Çekme) 519 Punta Açma 519 Delik Delme 520 Delik Sıralaması Parametreleri 521 Delik Döngüsü Parametreleri 521

18 XXIV SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS K lavuz Çekme 521 T-Kanal.. (T-Kanal Açma Operasyonu) Eksen Al flt rmalar TOOLBOX DÖNGÜ filemler 531 Toolbox Operasyonlar Spiral Aç k Kanal Operasyonu Spiral Aç k Kanal Geniflli i Operasyonu Spiral Kapal Kanal Geniflli i Operasyonu Basit Kanal Operasyonu Kapal Kanal Operasyonu Basit Köfle Operasyonu Brofllama Operasyonu Basit Çoklu Boflaltma Operasyonu Ruled Operasyonu O-Ring Operasyonu Silindir Üzerinde Düz Yüzey Operasyonu 539 Uygulama fllemi 540 Operasyonlar Basit Köfle Operasyonu O-Ring Operasyonu Basit Çoklu Boflaltma Operasyonu Kapal Kanal Operasyonu Silindir Üzerinde Düz Yüzey Operasyonu imach N NG FREZELEME 543 imachining Modülüne Girifl Parçay CAM de Tan mlama fllemi Makine ve Malzeme Tan mlama fllemi D fl Kaba flleme için Zincir Tan mlama nce flleme için Zincir Tan mlama Kapal Havuz Kaba ve Finish flleme Aç k Havuz Kaba ve Finish flleme D EKSEN (XYZ) FREZELEME filemler Eksen Frezeleme Operasyon Tan mlar 555 3B Model (3 Boyutlu Frezeleme Operasyonu) 555 3B Pantograf fllemleri (3 Boyutlu Yaz Operasyonu) 555 3B Delik Delme (3 Boyutlu Delik Operasyonu) 555 3D Frezeleme Operasyonlar 555 3B Model (3 Boyutlu Frezeleme Operasyonu) Eksen Kaba Frezeleme 557 Kontur Seçene i ile flleme 557 Kaba Bölümü Parametreleri 560 Kaba flleme Ek Unsurlar 562 Modu (Aç k Cep Frezeleme) 563 Ara Kaba flleme 565 Finish (Sabit Z) flleme 567 Sabit-Z Duvar flleme 568 Zemin (Sabit Z) flleme 570

19 Ç NDEK LER XXV 3 Eksen Kaba-Tarama Seçene i ile flleme Eksen Kaba flleme Örnekleri 575 Örnek Örnek Boyutlu Yar -Finish/Finish Frezeleme 578 Do rusal Strateji 580 Do rusal Finish Parametreleri 581 Ofset Kesim Stratejisi 584 Spiral Stratejisi 586 Yar -Finish Spiral/Finish Spiral Penceresi Parametreleri 587 Yol Tipi Do rusal 587 Yol Tipi: Spiral 588 Yol Tipi: Dairesel 588 Dairesel Havuz Stratejisi 591 Sabit Z stratejisi 592 Sabit-Z Duvar flleme 593 Sabit Ad m Stratejisi 594 Sabit Ad m/havuz Uygulamas 596 E ik Yüzey için Finish Frezeleme 596 Kapal Havuz Finish Frezeleme 596 Profil+S n r 597 Ruled Yüzey 598 Havuz-Oto S n rlar 598 Sabit Ad m (Ruled Yüzey ve Profil+S n r) Uygulamas 598 Ruled Yüzey Tipi flleme 599 Profil+S n r Tipi flleme 599 Kalem Frezeleme Stratejisi 600 Dairesel Havuz flleme 601 Ofset Kesme Operasyonu 602 Kalem Frezeleme Operasyonu ve Teknolojisi 603 3B Delik Delme Operasyonu 605 Delme Operasyonu 605 Kaba-Kontur Operasyonu 607 3B Pantograf fllemeleri 608 3B Pantograf Uygulamas 1: Kontur Çizme 610 Finish-Sabit Z Operasyonu 610 Finish-Ofset Kesme Operasyonu 611 3B Pantograf fllemi (Kontur Çizme) 612 3B Pantograf Uygulamas -2 (Dolgu Yapma) Operasyon (A z bölgesine tarama uygulanmas ) HSR-HSM-HSS FREZELEME filemler 617 HSM de Kullan lan Kesici Tak mlar 617 HSR-HSM Modülüne Girifl 618 Teknoloji (Operasyonlar) 619 HSR Operasyonları (Kaba flleme) 619 Kontur Kaba flleme Operasyonu 619 Paralel Kaba flleme Operasyonu 620 Ara Kaba (Kalan Talafl ) flleme Operasyonu 620

1 CAD-CAM PROGRAMLARINA GİRİŞ

1 CAD-CAM PROGRAMLARINA GİRİŞ VII İÇİNDEKİLER 1 CAD-CAM PROGRAMLARINA GİRİŞ 1 CAD-CAM Programlarının Tanıtılması 1 Endüstride Kullanılmasının Gereği ve Önemi 1 Katı Modelleme Programlarının (CAM) Programları ile Olan İlişkisi 2 2 SOLIDWORKS,

Detaylı

SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME

SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME DİPLOMA ÇALIŞMASI Çalışmayı yapan: Taner GÖRGÜLÜ Çalışmayı yürüten: Yrd. Doç. Dr. Gülabi DEMİRDAL

Detaylı

Yapılmış olan tüm bu işlemleri IGES, DXF, DWG, SAT(ACIS), STL, STEP, VDA, VRML, parasolid dosyalarından kayıt veya transfer yapılabilir.

Yapılmış olan tüm bu işlemleri IGES, DXF, DWG, SAT(ACIS), STL, STEP, VDA, VRML, parasolid dosyalarından kayıt veya transfer yapılabilir. GİRİŞ SolidWorks yenilikçi, kullanımı kolay, Windows için hazırlanmış 3 boyutlu tasarım programıdır. SolidWorks her türlü makine, tesis, ürün tasarımında kullanıcıya Windows un kolaylıklarını kullanarak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ KATI MODELLEME ANKARA,2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

METALÜRJĠ TEKNOLOJĠSĠ

METALÜRJĠ TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METALÜRJĠ TEKNOLOJĠSĠ KATI MODELLEME 482BK0033 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

CAM (BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM) EĞİTİMİ DERS NOTLARI

CAM (BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM) EĞİTİMİ DERS NOTLARI CAM (BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM) EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 Üretilecek bir iş parçasının CNC tezgahlarda üretiminin yapılabilmesi için parça üretim programına ihtiyaç duyulur. Program kodlarla ifade edilir.

Detaylı

Ses3000. Ġçindekiler : Konu : Ses3000 MasterCAM Türkçe Kullanım Kitabı

Ses3000. Ġçindekiler : Konu : Ses3000 MasterCAM Türkçe Kullanım Kitabı Ses3000 CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CAD/CAM BĠLGĠSAYAR SĠSTEMLERĠ LTD. ġtġ. Tel : (0212) 674 25 07-08 Faks : (0212) 613 88 68 E-Posta : bilgi@ses3000.com http : www.ses3000.com. Ġçindekiler : Konu : Sayfa:

Detaylı

General (Genel) SYSTEM OPTIONS

General (Genel) SYSTEM OPTIONS General (Genel) SYSTEM OPTIONS Reset All: Tüm ayarları kurulum ayarlarına geri döndürür. Open Last Document(s) at start up: Program başlatıldığında son açılan dosyanın karşınıza gelmesini sağlar. Never

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ KATI MODELLEME 3 ANKARA, 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

General System Options

General System Options General System Options Open last used document(s) at start up:never yada Always şıkları seçilebilir.always şıkkı seçildiğinde en son kullanılan dosyalar SolidWorks programı çalıştırıldığında otomatik olarak

Detaylı

H.Şeyma Kahraman CAD/CAE CONSULTANT Mechanical Engineer skahraman@biltim.com 1

H.Şeyma Kahraman CAD/CAE CONSULTANT Mechanical Engineer skahraman@biltim.com 1 H.Şeyma Kahraman CAD/CAE CONSULTANT Mechanical Engineer skahraman@biltim.com 1 SIEMENS NX 8 TASARIM ÖZELLİKLERİ Direct Sketch Araç Çubuğunun Geliştirilmesi Taslak çizim oluşturmada büyük kolaylık sağlayan

Detaylı

CAD / CAM Software File New Design Design

CAD / CAM Software File New Design Design CAD / CAM Software TopSolid Programnn açl ekrannda File Menüsünden New komutunu seçtiimizde aadaki ekran (new document) karmza gelecektir. TopSolid Program makine, kalp ve otomotiv sektöründe çalan her

Detaylı

4MCAD Kullanım Kılavuzu

4MCAD Kullanım Kılavuzu 4MCAD Kullanım Kılavuzu Copyright 1999-2013 4M. All rights reserved. İçindekiler Bölüm 1 Giriş 1 4MCAD ve diğer CAD Programları 2 AutoCAD (dwg) Çizimlerinin Kullanılması 3 4MCAD te AutoCAD Komutlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CAM PROGRAMI İLE TORNALAMA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi İÇİNDEKİLER AutoCAD...10 Programın çalıştırılması...10 AutoCAD Arabirimi...10 AutoCAD penceresi...11 Çizim penceresi...13 Komut penceresi...13 Menu Browser (Menü tarayıcısı)...14 Metin penceresi (Text

Detaylı

BÖLÜM 09. Teknik Resim Görünüşleri

BÖLÜM 09. Teknik Resim Görünüşleri BÖLÜM 09 Teknik Resim Görünüşleri Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Giriş Parçanın modellenmesinden sonra, imalat resimlerini Autodesk Inventor ile alabilirsiniz. İstenen

Detaylı

SOLİDWORKS PROGRAMI İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM KURS PROGRAMI

SOLİDWORKS PROGRAMI İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM KURS PROGRAMI SOLİDWORKS PROGRAMI İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA ÇİZİM TEKNİKLERİ - 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

AutoCAD. Autocad Versiyon Tarihçesi

AutoCAD. Autocad Versiyon Tarihçesi 1 AutoCAD AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesk tarafından hazırlanan, bilgisayar destekli çizim-tasarım yazılımıdır. Gerek

Detaylı

SAYISAL GRAFİK 11. yılında. SAYISAL GRAFİK Web Sitesi Tamamen Yenilendi. TATEF 2002 Fuarı 25-29 Eylül 2002 tarihleri arasında İstanbul da yapılacak

SAYISAL GRAFİK 11. yılında. SAYISAL GRAFİK Web Sitesi Tamamen Yenilendi. TATEF 2002 Fuarı 25-29 Eylül 2002 tarihleri arasında İstanbul da yapılacak SAYISAL GRAFİK 11. yılında SAYISAL GRAFİK kuruluşunun 10. yıldönümünü kutladı. 21 Ağustos 1992 tarihinde kurulun SAYISAL GRAFİK, 10 yıldır, en ileri teknolojik uygulamaları Türkiye de kullanıma sunmak

Detaylı

Ç NDEK LER 1 NTERNETE MERHABA 1 nternetin Tarihçesi 2 nternetin Altyap s 3 A (Network) 3 TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü/ nternet Protokolü

Ç NDEK LER 1 NTERNETE MERHABA 1 nternetin Tarihçesi 2 nternetin Altyap s 3 A (Network) 3 TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü/ nternet Protokolü ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page ix Ç NDEK LER 1 NTERNETE MERHABA 1 nternetin Tarihçesi 2 nternetin Altyap s 3 A (Network) 3 TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü/ nternet Protokolü (Transmission Control

Detaylı

2 TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI

2 TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 AUTOCAD E GİRİŞ 11 1.1.Autocad Programının Kurulumu 12 1.2.Autocad Çizim Ortamının Tanıtılması 13 1.3.Dosyalama İşlemleri 17 1.3.1Yeni Dosya Açma (NEW) 17 1.3.2 Eski Bir Çizim

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ 482BK0103 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u

Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u www.festo.com.tr/didaktik Teknoloji, Organizasyon, nsan. Organizasyonlardaki baflar n n esas temeli bilginin uygulamaya dönüfltürülmesine ba l d r. Bu temel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Teknik çizimde belirli çizim araç ve gereçleri kullanılmaktadır. Kısaca bu araç ve gereçlerden bahsedecek olursak;

Teknik çizimde belirli çizim araç ve gereçleri kullanılmaktadır. Kısaca bu araç ve gereçlerden bahsedecek olursak; TEKNİK ÇİZİM ve TASARIM 1. Genel Bilgiler 1.1. Tanım: Yerbilimleri uygulamalarında teknik çizim, arazi çalışmalarında yapılan gözlemlerin veya laboratuvar çalışmaları sonucu elde edilen tanımlamaların

Detaylı

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r : EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r : Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz.

Detaylı

AutoCAD Ders Notları 2011

AutoCAD Ders Notları 2011 AutoCAD Ders Notları 2011 AutoDesk Ltd. Đsviçre şirketinin 1980'lerin başından beri programlayın çeşitli sürümleri ile geliştirdiği bir Computer Aided Design (CAD = Bilgisayar desktekli tasarım) yazılımıdır.

Detaylı