SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS VIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS VIII"

Transkript

1 Ç NDEK LER 1. CAD-CAM PROGRAMLARINA G R fi 1 CAD-CAM Programlar n n Tan t lmas 1 Endüstride Kullan lmas n n Gere i ve Önemi 1 Kat Modelleme Programlar n n (CAM) Programlar ile Olan liflkisi 2 2. SOLIDWORKS, SOLIDCAM ve 3DQUICKPRESS PROGRAMLARI Ç N S STEM GEREKS N MLER 3 Program Yüklemek için Gerekli Donan m 3 SolidWorks Sistem Gereksinimleri 3 Desteklenen Microsoft Windows Operasyon Sistemleri Bilgisayarda Olmas Gereken Di er Yaz l m ve Donan mlar 4 SolidCAM 2012 için Sistem Gereksinimleri 4 3DQuickPress Sistem Gereksinimleri 5 SolidWorks ün Performans n Artt rmak için puçlar 5 Donan m 6 flletim Sistemi 7 Sistem Bak m 7 Yerel A 7 Yükleme 8 SolidWorks 8 Donan m n Performansa Etkisi 9 RAM 9 fllemci (CPU) 10 Ekran Kart 10 SolidWorks Programını Güvenli Bir fiekilde Kaldırmak çin Yapılması Gerekenler 11 Yedekleme (Backup) 11 Programı Kaldırma CAD-CAM PROGRAMLARININ SA LADI I AVANTAJLAR 13 SolidWorks ile Tasar m n Avantaj 13 SolidWorks Program n n Sa lad Avantajlar 13 SolidWorks Program n n Modüler Yap s 14 SolidWorks lave Modülü 15 3D PartStream.Net Destek Program 16 3D Instant Website Ürün Tan t m 16 FutureWorks 17 PhotoView MotionManager 17 Data Aktarma Avantaj 17 Resim ve Görüntüye Dönüfltürme 17 Tasar m Animasyona Haz rlama 17 SolidWorks Yaz l m Nedir? 18 SolidWorks Program n n Yard m Menüleri 19 Solidworks Help 19 Quick Tips 20 Introducing SolidWorks 20 Online Tutorial 21 What s New 21

2 VIII SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS Quick Referans Guide Yard m Seçene i 22 Balon Seçene i 22 Property Manager Alan ndaki Yard m Seçene i 22 Task Plan Yard m Seçene i 23 SolidCAM ile Üretimin Avantaj 24 SolidCAM Program n n Sa lad Avantajlar 24 SolidCAM Program n n Modüler Yap s 28 SolidCAM in SolidWorks ile Olan Entegrasyonu 28 Operasyon fllemleri 29 Torna ve C-Eksen Torna 31 Takımyolu Simülasyonu ve Takım Kontrolü CNC TEZGAHLARI VE CAD-CAM PROGRAMLARININ CNC TEZGAHLARINA ENTEGRASYONU 35 CNC Tezgahlar n n Tarihsel Geliflimi ve High Speed Tezgahlar 35 CAD-CAM Programlar n n CNC Tezgahlar na Entegrasyonu Üretim için CAD Tak m Yolu Oluflturmak için CAM Post flleme (Post Processor) 38 CNC Tezgahlar n n Eksenlerine Göre Çeflitleri 40 2 Eksen Torna (Lathe) 40 3 Eksen Freze (Milling) 40 4 Eksen Torna (Lathe) 40 4th/5th Eksen Freze (Milling) DOSYA filemler 43 Yeni Tasar m Dosyas Açmak 43 SolidWorks Program n n Çal flt r lmas 43 Yeni SolidWorks Belgesi Açmak 44 SolidWorks Kullan c Arayüzü 45 Çeflitli Formatlarda Dosyalar Farkl Kaydetmek 46 Mevcut Bir Tasar m Belgesi Açmak 47 Çeflitli Formatlarda Belgeleri Farkl Kaydetmek 47 Dosya Format Nedir? 47 Parçay lk Kez Kaydetmek 48 Ayn Belgeyi Farkl Kay t Etmek SOLIDWORKS PROGRAMI LE TASARIMA G R fi 49 Kat Modelleme Program nda Kullan lan Terimler 49 Feature Manager Desing Tree Tasar m A ac ve Bölgesel Özellikler 49 Çizim (Graphic) Alan 49 Yönetici (Manager) Alan 50 FeatureManager Desing Tree (Tasar m A ac ) 50 PropertyManager (Özellik Yönetimi) 51 Configuration Manager (Konfigürasyon Yönetimi) 51 Fare Sa Tufl Özellikleri 52 Parçan n Parametrik De erlerinin Tekrar Düzenlenmesi (Onar lmas ) 52 Parça Üzerinde Seçim 52 Tasar m A ac çerisinden Seçim 53 Farenin FeatureManager Tasar m A ac Alan n n Bofl Bir Bölgesinde Sa Tufla T klanmas 54

3 Ç NDEK LER IX Farenin Araç Çubuklar Üzerinde T klanmas 54 Farenin Çizim Alan Üzerinde Sa Tufla T klanmas 55 Fare Yard m ile Sürükleme ve B rakma fllemi 55 Unsur S ralamalar n n De ifltirilmesi 56 Unsurlar n Tafl nmas ve Kopyalanmas 57 Unsurun Tafl nmas (Move) 57 Unsurun Kopyalanmas (Copy) 57 mleç Bilgileri 57 CommandManager Araç Çubu u 58 CommandManager Alt Sekmeleri 58 Hata Mesajlar 58 Expert Hata Bulma ve Onarma Seçenekleri 60 SketcthXpert PropertyManager Özelli i 60 ste e Ba l Onarma (Manual Repair) 61 Hatay Teflhis Etme ve Onarma (Diagnose) 61 Doküman Pencereleri 62 Modellemede Uygun Profil Seçiminin Yap lmas 63 Çizimde Düzlem Seçiminin Yap lmas 63 Düzlemler 64 Varsay lan Düzlem (Plan Düzlemi) 64 Model Yüzey Düzlemi 65 Referans Düzlemleri 66 Menüler 67 File Menüsü 67 Edit Menüsü 68 View Menüsü 68 Window Menüsü 69 Insert Menüsü 69 Tools Menüsü 70 Help Menüsü 70 Araç Çubuklar (Toolbars) 71 Dimension/Relation Araç Çubu u 72 Weldments Araç Çubu u 73 Sheet Metal Araç Çubu u 73 Standard Views Araç Çubu u 74 Curves Araç Çubu u 74 Reference Geometry Araç Çubu u 74 Drawing Araç Çubu u 75 View Araç Çubu u 76 Features Araç Çubu u 77 Mold Araç Çubu u 78 Assembly Araç Çubu u 79 Sketch Araç Çubu u 80 Surface Araç Çubu u 82 Standart Araç Çubu u 83 Seçme Yöntemleri 84 Seçilecek Elemanlar 84 Çizim Alan Bölgesinden Seçmek 84 Çizim Alan çerisinde Bulunan 3D Nesne Ö elerinin Seçimi 84

4 X SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS Selection Filter Araç Çubu u 84 Çizim Alan çerisinde Bulunan 2D Nesne Ö elerinin Seçimi 85 Saklanm fl veya Çak flm fl Parçalar n Seçimi 86 Featuremanager Tasar m A ac çerisinden Seçmek 86 Klavye K sayol Tufllar 87 Bask için Haz rl k 88 Printer/Plotter 88 Print3D (Kat Model Yaz c s ) 88 Print Penceresinin Tan t lmas 89 Rebuild Sembolü SOLIDWORKS TE TASLAK Ç Z M OLUfiTURMA 91 Kat Modelleme Yöntemleri 91 Parça Tasar m nda Seçilecek Yöntemler 92 Parçal Unsurlarla Modelleme 93 Tek Parça Unsurla Modelleme 93 malat Tekni i ile Modelleme 93 Silindirik Parçalar n Tasarlanmas 94 Taslak Çizim (Sketch) Haz rlamak 94 Yeni Parça Çizimine Bafllamak 95 Taslak Araç Çubu u 95 Taslak Araç Çubu u (Sketch) Komutlar n n Tan t lmas 96 Seçme Komutlar 97 Çizim Komutlar 98 Çizgi (Line) 99 Çizgi (Insert Line) Menüsü 99 Taslak çerisinde Serbest Çizim (As Sketched) 99 Çizgi Oluflturma Yöntemleri 100 Çizim Bildirimleri 101 Çizgi Oluflturmak 102 Ölçü De iflkenleri 102 Extra Ölçü De iflkenleri 102 Yard mc Çizgiler (Otomatik liflkilendirmeler) 103 Çizim liflkilendirmelerinin ptal Edilmesi 104 Çizgiye Özellik Ekleme 104 Çizgi Özellikleri 105 Çizgi (Insert line) Menüsü ile Yatay (Horizontal) Çizgi Çizmek 106 Çizgi (Insert line) Menüsü ile Dikey (Vertical) Çizgi Çizmek 107 Çizgi (Insert line) Menüsü ile Aç l (Angle) Çizgi Çizmek 107 Dikdörtgen (Rectangle) 108 Corner Rectangle 108 Center Rectangle Point Corner Rectangle Point Center Rectangle 109 Parallelogram 109 Çokgen (Polygon) 110 Çokgen Oluflturma Menüsü 110 Çokgen Kenar Say s 111 Çokgen Daire Oluflumu 111

5 Ç NDEK LER XI Çokgen Ölçüleri 112 Yeni Çokgen Oluflturmak (New Polygon) 112 Daire (Circle) 112 Çevresel Daire (Perimeter Circle) 113 Yay (Arc) 113 Merkez Nokta Yay (Centerpoint Arc) 113 Te et Yay (Tangent Arc) 114 Yay (3 Point Arc) 114 Elips (Ellipse) 115 K smi Elips (Partial Elipse) 115 Parabol (Parabola) 116 Serbest E ri Çizgi (Spline) 116 E risel Yüzeyler Üzerinde Serbest Çizgi Çizmek (Spline on Surface) 117 Nokta (Point) 118 Eksen Çizgisi (Centerline) 118 Çizgi fieklinin De ifltirilmesi (Construction Geometry) 118 Yaz (Sketch Text) 119 Üzerinde Yaz Yaz lacak Çizgi Seçimi 119 Metin Oluflturma 120 Yaz Karakter Özellikleri 121 Yaz lar n Hizalanmas 121 Yaz lar n Konum ve Yönü 122 Yaz Karakterlerinin Ölçü ve Stilleri 122 Köfleler Üzerinde Radyus (Sketch Fillet) 123 Köfleler Üzerinde Radyus Oluflturma Menüsü Köfleler Üzerinde Çizilen Radyus Yar çap 123 Köfleler Üzerinde Pah (Sketch Chamfer) 124 Köfleler Üzerinde Pah (Sketch Chamfer) Oluflturma Menüsü 124 Pah Oluflturma Seçenekleri 124 Pah Oluflturma Yöntemleri 126 Ofsetlemek (Offset Entities) 126 Ofset Ölçüsü 126 Ölçü Ekleme 127 Yön De ifltirme 127 Zincir Seçme 127 Her ki Yönde Ofsetleme 128 Seçilen Çizgiyi Eksen Çizgisine Dönüfltürme 128 Aç k Uçlar n Kapat lmas 128 Çizgiye Dönüfltürme (Convert Entities) 129 Yüzey Kenarlar n Çizgiye Dönüfltürme (Convert Entities) 129 Kesiflme E rileri (Intersection Curve) 130 Yüzey Üzerinde E riler Çizmek (Face Curve) 131 E ri Oluflturma Yöntemleri 131 Yüzey Seçme 131 Yüzey Üzerinde Oluflturulan E ri Say s 132 Köfle Seçme 132 Yüzey Üzerinde Çizilen E rilerin Konumu 133 Özellikler 133 Model Zorlamalar (Constrain to Model) 133

6 XII SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS Delikleri Yok Sayma (Ignore Holes) 133 Budama (Trim Entities) 133 Budama (Trim Entities) Menüsü 133 Budama Seçenekleri 133 Serbest Budama (Power Trim) 134 Köfle (Corner) 135 çerideki Çizgilerin Budanmas (Trim Away Inside) 135 D flar daki Çizgilerin Budanmas (Trim Away Outside) 136 Kesiflme Noktas na Kadar Budama (Trim to Closest) 136 Çizgileri Uzatma (Extend Entities) 136 Çizgileri Bölme (Split Entities) 137 Aynalama (Mirror Entities) 138 Aynalanacak Çizgilerin Seçimi 138 Aynalama Eksen Seçimi 138 Dinamik Aynalama (Dynamic Mirror Entities) 139 Tafl ma (Move Entities) 140 Tafl nacak Çizimin Seçilmesi 140 Tafl ma Yöntemi 141 liflkilendirmeleri Korumak 141 fllem Tekrar 142 Döndürme (Rotate) 142 Döndürülecek Çizimin Seçilmesi 142 Döndürme Noktas Seçme 143 Döndürme Aç s 143 liflkilendirmeleri Korumak 143 Ölçeklendirme (Scale) 143 Ölçeklendirilecek Çizimin Seçilmesi 144 Ölçeklendirme Katsay s 144 Sabit Nokta Seçimi 144 Kopyalama 145 Kopyalama Komutu (Copy) 145 Do rusal Çizgi Ço altma (Linear Sketch Pattern) 146 Çizgi Seçme Yönde Ço altma 146 Ço altmalar Aras ndaki Mesafe 147 Ço altma Say s 147 Ço altma Aç s Yönde Ço altma 148 stenmeyen Çizgilerin ptali 148 Dairesel Çizgi Ço altma (Circular Sketch Pattern) 149 Çizgi Seçme 149 Daire Yar çap 150 Ço altma Say s 150 Daire Mesafeleri 150 stenmeyen Çizgilerin ptali 150 Taslak çerisine Resim Getirmek (Sketch Picture) 151 liflkilendirme Atama (Add/Relations) 152 Çizgi Seçimi 152 Çizgi Özellikleri 153

7 Ç NDEK LER XIII Seçilen Çizgilere Kazand r lan Özellikler 153 liflkilendirmelerin Gösterilmesi ve Silinmesi (Display/Delete Relations) 156 Seçilen Çizgi 156 Seçili Çizgi Üzerindeki liflkilendirmeler 157 liflkilendirmeleri Silme 157 Çizgi Tan mlama (Entities) 157 Referans Geometri Araç Çubuklar 158 Düzlem (Plane) Oluflturma Komutu 158 Üç Nokta/Kenar Seçimi ile Düzlem Çizmek (Through Lines/Points) 159 Paralel Plan Oluflturma (Parallel Plane at Point) 159 E ri Üzerinde Plan Oluflturma (Normal to Curve) 161 Yüzey Üzerinde Plan Oluflturma (On Surface) 162 Eksen (Axis) Oluflturma Komutu 163 Çizgi/Kenar Seçme (One Line/Edge/Axis) 164 ki Plan Seçme (Two Planes) 164 ki Nokta Seçme (Two Points/Vertices) 165 Silindirik/Konik Yüzey Seçme (Cylindrical/Conical Face) 165 Nokta ve Yüzey/Plan Seçme (Point and Face/Plane) 165 Koordinat Sistemi (Coordinate System) Çizme Komutu 166 Koordinat Merkezi Seçme 166 (XYZ) Eksenini Belirleme 167 Eksen Yönünü De ifltirme 167 Helis/Spiral (Helix/Spiral) Çizme Komutu 167 Helis (Helix/Spiral) Menüsü 168 Helis Oluflumunu Belirleme 169 Ad m ve Sar m Say s na (Pitch and Revolution) Göre Helis Çizme 169 Helis Yönü 170 Yükseklik ve Sar m Say s na (Height and Revolution) Göre Helis Çizme 170 Yükseklik ve Ad m (Height and Pitch) Ölçülerine Göre Helis Çizme 170 Spiral (Spiral) Helis Çizme 171 Aç l Helis Çizme 171 De iflken Ad ml Helis Çizme 171 Taslak mleç flaretleri 172 Uygulamalar TASLA A ÜÇ BOYUT (3D) KAZANDIRMA 185 Unsur (Feature) Ekleme 185 Yükseklik Kazand rma Komutu (Extrude) 191 Kal nl k Verme flleminin Bafllang c n Belirleme 192 Tek Yönde Yükseklik Kazand rma 193 Yükseklik Kazand rma fiekli 193 Blind 194 Through All 194 Up to Next 195 Up To Vertex 195 Up To Surface 195 Offset From Surface 196 Up to Body 196 Mid Plane 196

8 XIV SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS Yüksekli in Yönünü De ifltirme 197 Yükseklik Kazand rma Do rultusu Ayarlar 197 Yükseklik Kazand rma Ölçüsü 197 Aç l Yükseklik Verme 198 Aç Oluflturma De eri 198 Aç n n Yönünü De ifltirme 198 kinci Yönde Yükseklik Kazand rma 198 Çizgiye Kal nl k Verme (Thin Feature) 199 Derinli in (Et Kal nl ) Yönünü Belirleme 200 Kal nl n Yönünü De ifltirme 200 Çizgiye Yükseklik Kazand rma 200 Uç K s mlar n Kapat lmas 201 Kesiflen Konturlar Seçme 201 Kat dan Yükseklik Ç kartma Komutu (Cut-Extrude) 203 Extruded Boss-Base & Extruded Cut Komutlar na Uygun Perspektif Al flt rmalar (Temel Seviye) 204 Döndürerek Kat Oluflturma Komutu (Revolved Boss/Base) 205 Döndürerek Kat Modelleme Menüsü 206 Döndürme Parametreleri 206 Döndürme Eksenini Belirleme 206 Döndürme Yönünü Belirleme 207 Döndürme Yönünü De ifltirme 208 Döndürme Aç s n Belirleme 208 Döndürerek Et Kal nl Verme (Thin Feature) 209 Et Kal nl n n Yönünü Belirleme 210 Derinli in Yönünü De ifltirme 211 Derinlik Ölçüsü Belirleme 211 Kontur Seçme (Selected Contours) 211 Döndürüp Keserek Kat Alan Ç kartma (Revolved-Cut) 212 Süpürerek Kat Oluflturma Komutu (Sweep) 213 Profil ve Yol (Profile and Path) Seçimi 214 Çizime Özellik Verme (Options) 215 Yönlendirme/Bükme Tipleri (Orientation/Twist Type) 215 Follow Path 216 Keep Normal Constant 216 FollowPath and 1st Guide Curve 216 Follow 1st and 2nd Guide Curve 217 Twist Along Path 218 Twist Along Path With Normal Constant 218 Path Alingment Type 219 None 220 Minimum Twist 220 Direction Vector 220 All Faces 221 Te et Yayılma (Tangent Propagation) 221 Kesiflen Yüzeyleri Birlefltirme (Merge Tangent Faces) 221 Önizleme Oluflturma (Show Prewiev) 221 Ayrı Katıları Birlefltirme (Merge Result) 221 Yüzeyleri Hizaya Getirmek (Align With End Faces) 222

9 Ç NDEK LER XV Yard mc E ri Seçimi (Guide Curves) 223 Yüzeyleri Yumuflatarak Birlefltirme 223 Kesit Önizleme (Show Sections) 224 Bafllang ç ve Bitifl Noktalar Özellikleri 224 Kal nl k Verme (Thin Feature) 224 Tek Yönde (One-Direction) 225 Orta Plan (Mid-Plane) 225 ki Yönde (Two-Direction) 225 Derinlik Ölçüsü Belirleme 225 Süpürüp Keserek Kat Alan Ç kartma Komutu (Swept-Cut) 226 Yumuflak Kesitli Kat Modelleme Komutu (Loft) 227 Profil Seçme Menüsü 228 Profil Yer De ifltirme 228 Bafllang ç ve Bitifl K s tlamalar (Start/End Constraints) 229 Normal Özelliksiz Oluflum (None) 229 Belirli Bir Yöne Göre Oluflum (Direction Vector) 230 Yön Belirleyici Seçimi 230 Aç Verme (Draft Angle) 231 Aç Yönü De ifltirme 232 Mesafe De eri 232 Tamam na Uygulama 232 Plana Dik Oluflum (Normal to Profile) 232 Yüzeye Te et Geçme (Tangency to Face) 235 Di er Yüzey Seçimi 235 Yüzeye Ba l Geçme (Curvature to Face) 236 Yard mc Rehber E riler (Guide Curve) 237 Yard mc E ri Etkilerini Seçme (Guide Curves Influence) 237 Sonraki Yard mc E ri (To Next Guide) 238 Sonraki Keskin Köfle (To Next Sharp) 239 Sonraki Kenar (To Next Edge) 239 Genifl Çapta (Global) 239 Yard mc E ri Konum De iflimi 240 Yüzey Te etli i Seçimi (Guide Tangency Type) 240 Çizime Özellik Verme (Options) 240 Kesiflen Yüzeyleri Birlefltir (Merge Tangent Faces) 240 Uç K s mlar n Kapat lmas (Close Loft) 240 Ön izleme (Show Preview) 241 Kat lar Birlefltirme (Merge Result) 241 Merkez Yol De iflkenleri (Centerline Parameters) 241 Merkez Çizgi Seçimi 241 Çizgiye Kal nl k Verme (Thin Feature) 243 Yumuflak Kesitli Kat Alan Ç kartma Komutu (Cut-Loft) 243 Kat Modele Radyus Verme (Fillet) 244 Kullan c Tan ml (Manual) 244 Radyus fieklini Belirleme (Fillet Type) 245 Sabit Radyus (Constant Radius) Verme 245 Radyus Ölçüsü Belirleme 246 Radyus Oluflturulacak Kenar veya Yüzey Seçimi 246 Çoklu Radyus Verme 246

10 XVI SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS De iflken Radyus Verme (Variable Radius) 246 Radyus Ölçüsünü Belirleme 247 De iflken Radyus Noktalar 247 Kenar Üzerindeki Bölme Say s 247 Köfle De iflkenleri 250 Radyus Özellikleri 252 Unsurlar Koru 252 Köfle Yuvarlatma Seçene i (Round Corners) 253 Kenar Ak fl Çizgisi Tipi (Owerflow Type) 253 Yüzeyler Aras Radyus (Face Fillet) 253 Kararl Genifllik (Constant Width) 256 Yard mc Nokta Seçimi 257 Tam Yuvarlatmal Radyus (Full Round Fillet) 257 Önizleme Seçenekleri 257 Radüs Uzman (FilletXpert) 258 Add Sekmesi 258 Change Sekmesi 259 Corner Sekmesi 260 Corner Faces 260 Copy Targets 261 Radüs fllemlerinde Seçim Filtresinin Kullan m (Fillet Selection) 261 Örnek Seçme fllemleri 262 Pah K rma Komutu (Chamfer) 263 Pah K r lacak Yüzey veya Kenar Seçimi 264 Pah K rma Seçenekleri 264 Aç ve Ölçü ile (Angle Distance) 264 Pah n Yönünü De ifltirme 264 Pah n ki Kenar Ölçüsünü Vererek Pah K rma (Distance-Distance) 265 Köflelere Pah K rma (Vertex) 265 Unsurlar Koru (Keep Features) 265 Yüzeye E im Verme (Draft) 266 Manual (Kullan c Tan ml ) Sistemde E im Verme 266 E im Verme Yöntemleri 267 Tarafs z Plan (Neutral Plane) Seçimi 267 Yüzey Özelliklerini Belirleme 268 Yüzey Üzerindeki (Parting Line) Çizginin Seçimi 270 Kademeli Aç Verme (Step Draft) 272 DraftXpert (E im Uzman ) Komutu ile E im Verme 274 Add (E im Ekle) Komutu Özellikleri 275 Uygulama 276 Draft Analysis (E im Analizi) Penceresi ve Kullan m 276 Change (De ifltirme) Komutu Özellikleri 278 Existing Draft 278 Uygulama 279 Kabuk Oluflturma Komutu (Shell) 280 Kabuk Kal nl Verme 280 Aç k B rak lacak Yüzey Seçimi 281 D flar Do ru Kal nl k Verme 282 Farkl Kabuk Kal nl Verme 282

11 Ç NDEK LER XVII Farkl Kabuk Kal nl Verilecek Yüzey Seçimi 282 Modele Destek Verme Komutu (Rib) 283 Çizgiye Verilecek Kal nl n Yönünü Belirleme 284 Çizgi Kal nl k Ölçüsü (Rib Thicknes) 285 Çizgiye Verilecek Yüksekli in Yönünü Belirleme 285 Deste e Aç Verme fllemi 285 Kontur Seçme 287 Unsurlar Ço altma Komutlar 287 Do rusal Ço altma Komutu (Linear Pattern) Ço altma Yönü 288 Ço altma Yönü Seçimi (Pattern Direction) 288 Ço alt lacak Unsurlar Aras nda Mesafe Belirleme (Spacing) 289 Ço alt lan Unsur Say s (Numbers of Instances) Yön Belirleme 289 Ço altma flleminde 2. Yön Seçimi (Pattern Direction) 289 Ço alt lacak Unsurlar Aras ndaki Mesafe Belirleme (Spacing) 290 Ço alt lan Unsur Say s (Numbers of Instances) 290 Sadece As l Unsuru Ço altma 290 Ço alt lacak Unsurun Seçimi (Features to Pattern) 291 Ço alt lacak Yüzey Seçimi (Faces to Pattern) 291 Ço alt lacak Unsur Seçimi (Bodies to Pattern) 291 stenmeyen Unsurlar n ptali (Instances to Skip) 292 Özellik Oluflturma 292 Taslak çerisindeki Çizimi De ifltirme (Vary Sketch) 292 Dairesel Ço altma Komutu (Circular Pattern) 294 De iflkenleri Belirleme 295 Döndürme Ekseni Seçimi 295 Döndürme Aç s n Belirleme 296 Ço alt lacak Unsur Say s 296 Eflit Mesafede Ço altma 296 Ço alt lacak Unsurun Seçimi (Features to Pattern) 297 Ço alt lacak Yüzey Seçimi (Faces to Pattern) 297 Ço alt lacak Unsur Seçimi (Bodies to Pattern) 297 stenmeyen Unsurlar n ptali (Instances to Skip) 297 Özellik Oluflturma (Propagate Visual Properties) 298 Gerçek Geometriyi Kopyalama (Geometry Pattern) 298 E ri Güdümlü Ço altmalar (Curve Drive Pattern) 299 Aynalama Komutu (Mirror) 301 Aynalanacak Yüzey/Plan Seçimi (Mirror face/plane) 302 Aynalanacak Unsur Seçimi (Features to Mirror) 302 Aynalanacak Yüzey Seçimi (Faces to Mirror) 303 Aynalanacak Gövde Seçimi (Bodies to Mirror) 304 Kat lar Birlefltir (Merge Solids) 305 Bükme (Flex) 305 Bükme (Bending) 306 Plan De iflkenleri 306 Koordinat Merkezi (Triad) Düzenleme Seçenekleri 306 Plan Düzenleme Seçenekleri 307 Burkma (Twisting) 308

12 XVIII SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS E im Vermek (Tapering) 308 Uzatmak/K saltmak (Stretching) 309 Keskin Köfle Oluflumunu Engelleme 309 Yüzeye Sarma (Wrap) 309 Bölüm Sonu Uygulamalar 311 Kat Model Örnek Uygulamalar MONTAJ (ASSEMBLY) 321 Montajlar n Oluflturulmas 321 Afla dan Yukar ya (Bottom-Up) Montaj Yöntemi 321 Yukar dan Afla ya (Top-Down) Montaj Yöntemi 322 Montaj çinde Parça ile Çal flmak 322 Montaj Özelliklerini Tan mak 323 Montaj Sayfas ndaki FeatureManager Tasar m A ac ve Sembolleri 324 FeatureManager Tasar m A ac ndaki Bileflenlerin Durumu 325 Eflleme (Mates) Gruplar 325 FeatureManager Tasar m A ac n n Çizim Alan Bölgesine Taflmas Durumu 326 Montaj Sayfas nda Fare Sa Tufl Özellikleri 327 Bileflen (Component) Üzerindeki Fare Sa Tufl Özellikleri 327 Featuremanager Tasar m A ac nda Kullan lan Fare Sa Tufl Özellikleri 328 Bir Parçan n Montaj Aflamas na Getirilmesi 329 Yeni Bir Montaj n Oluflturulmas 329 Aç k Parçadan Yeni Montaj Oluflturma (Make Assembly from Part/Assembly) 330 Bileflenlerin Eklenmesi 330 Insert Component Komutunu Kullanarak Ekleme 331 Task Pane letiflim Kutusu çerisinden Sürükleyerek Ekleme 331 Aç k SolidWorks Belgelerinden Montaja Sürükleyerek Bileflen Ekleme 332 Windows Explorer Kullanarak Bileflen Ekleme 333 Montaj Sayfas çerisinde Parça Oluflturarak Ekleme 334 Montaj Sayfas çerisinde Parçan n Kopyas n Oluflturarak Ekleme 335 Montaj Komutlar 335 Mate PropertyManager letiflim Kutusu 336 Mate Pop-Up Araç Çubu u 336 Eflleme Tipleri 337 Smart Mates (Ak ll Efllemeler) 338 Bileflenlerin Tafl nmas ve Döndürülmesi 339 Fare ile Tafl ma, Döndürme 339 Move ve Rotate Component Komutlar 340 Montaj Analiz Komutlar 341 Çak flma Kontrolleri 341 Interference Detection 341 Kütle Özellikleri Hesaplamalar (Mass Properties) 343 Uygulama Montaj Uygulamas çin Parça Tasar m 344 Parça Montaj n n Yap l fl 349 Montaj ve Simulasyon Uygulamas 353 Montaj Yap lacak Parçan n Çizimi 353 Dayama 353 Kasnak 354

13 Ç NDEK LER XIX Perno 355 Gupilya 356 Çizilen Parçalar n Birlefltirilmesi 357 Kasnak Parçan n Birlefltirilmesi 357 Dayama 357 Perno 357 Kasnak 358 Dayama <2> 358 Gupilya 358 Montaj Son 359 Montaj Yap lan Parçan n Simülasyonu 361 Motion Study 362 Animation 362 Basic Motion 363 Motion Analysis 363 Basic Motion (Temel Hareketler) 363 Montaj Yap lan Parçan n Simülasyonu 364 Simülasyon Uygulamas 364 Simülasyon çin Uygulama Parças KALIP (MOLD) ÇIKARMA filemler 367 Kal p Haz rlama 367 Mold Tools Araç Çubu u Kullan larak Kal p Tasarlama 368 Draft Analysis 368 Undercut Detection 368 Scale 368 Parting Lines 368 Shut-off Surface 368 Parting Surfaces 369 Tooling Split 369 Mold Tools Araç Çubu u Kullan larak Kal p Oluflturmaya Örnek Uygulama 369 Cavity Komutunu Kullan larak Kal p Bofllu u Oluflturma 372 Combine Komutu Kullan larak Kal p Oluflturma 374 Mold Konusu Al flt rmalar Al flt rma: Yan Maça Özelli indeki Kal plar Al flt rma: Çekirdek Parçan n Kal p Seti çerisine Yerlefltirilmesi 383 Çekirdek Parçadan Kal p Yar mlar n n Oluflturulmas 383 Çekirdek Parça Yar mlar n n Kal p Setleri çerisine Yerlefltirilmesi Al flt rma: Basit Dövme veya fiiflirme Özelli indeki Kal plar KATI MODELDEN TEKN K RES M (DRAWING) OLUfiTURMA 389 Yeni Bir Teknik Resim Sayfas Açmak 389 Drawing: Teknik Resim Sayfas n Açma fllemi 390 Make Drawing From Part/Assembly Komutu 390 New Komutu 390 Drawing Bölümünün Tan t lmas 392 Drawing Bölümünde Kullan lan Araç Çubuklar Ve Komutlar 392 Drawing Araç Çubu u 392 Model View (Parça Görünüflü Seçimi) 393

14 XX SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS Projected View (Özel Görünüfl) 394 Auxiliary View (Yard mc Görünüfl) 394 Predefined View (Belirlenen Görünüfl) 394 Detail View (Detay Görünüfl) 394 Section View (Kesit Görünüfl) 395 Aligned Section View (Hizalanm fl Kesit Görüntü) 396 Standard 3 View (Standart Üç Görünüfl) 396 Relative View (Seçime Ba l Görünüfl) 396 Broken-out Section (Bölgesel Kesim) 397 Crop View (Görünüfl K rpma) 397 Alternate Position View (Alternatif Pozisyon Görünüfl) 398 Annotation Araç Çubu u 398 Model Items (Otomatik Parça Tan mlama Sihirbaz ) 398 Note (Not) 400 Balloon (Balon) ve AutoBalloon (Otomatik Balon) 400 Surface Finish Symbol (Yüzey flleme flareti) 401 Datum Feature (Referans Eleman ) 403 Geometric Tolerance (Geometrik Tolerans) 403 Hole Callout (Delik Tan mlay c ) 403 Center Mark (Merkez Çizgi) 404 Centerlines (Eksen Çizgi) 405 Horizontal-Vertical Break (Yatay ve Dikey Koparma) 405 Table (Tablo fllemleri) 405 Hole Tables (Otomatik Delik Tan mlama) 406 Bills of Materials (Malzeme çerik Listesi) 406 Layer Araç Çubu u 406 Yeni Katman (Layer) Oluflturma 407 Katmanlar n Kullan l fl 407 Line Format Araç Çubu u 408 Hide Edge-Show Edge 408 Color Display Mode 408 Antet Haz rlama ve De ifliklik Yapma 408 Uygulama 411 Antet Bilgisi Ekleme 411 fiirket veya Kuruma Ait Logo Ekleme 412 Aç klama (Note) Yazma ve Link Özelli i Ekleme 413 Sistem Seçenekleri ve Belge Özellikleri Ayarlar n n Düzenlenmesi 418 Sistem Seçenekleri (System Options) 419 Görüntü Özelliklerinin Düzenlenmesi 419 Tarama/Doldurma Özelliklerinin Düzenlenmesi 420 Belge Özellikleri (Document Properties) 421 Çizim Standartlar (Drafting Standart) 421 Tüm Çizim Standartlar (Overall Drafting Standart) 421 Ölçülendirmeler (Dimensions) 422 Text (Font) 422 Çift Ölçü Gösterimi (Dual Dimensions Display) 422 Bent Leader Length 423 Oklar (Arrows) 423 Offset Distance 423

15 Ç NDEK LER XXI Break Dimension Extension/Leader Line 424 Extension Lines 424 Image Quality (Görüntü Kalitesi) 424 Haz rlanan fiablonun Kay t Edilmesi 425 Ka t fiablonu Olarak Kay t Edilmesi 425 fiablon Belgesi Olarak Kay t Edilmesi 425 Bir Modelin Teknik Resme Aktar lmas 425 Modeli Teknik Resme Aktarma Yollar 425 Make Drawing from Part/Assembly 425 New 426 Aç lm fl Çizim Sayfas nda Görünüfl Ç karma Yollar 426 Drawing Bölümü Komutlar 426 Model View 426 Standart 3 View 426 Tut-Sürükle-B rak Yöntemi 426 Modelin Teknik Resme Aktarma Uygulamas 427 Teknik Resimde Ölçülendirme 428 Ölçülendirme Araç Çubu u 428 Smart Dimension (Ak ll Ölçülendirme) 428 Horizontal Dimension (Yatay Ölçülendirme) 428 Vertical Dimension (Dikey Ölçülendirme) 428 Baseline Dimension (Referans Ölçüye Dayal Ölçülendirme) 428 Ordinate Dimension (Ordinat Ölçülendirme) 429 Chamfer Dimension (Pah Ölçülendirme) 429 Ölçülendirmeye Ait Genel Özellikler 430 Uygulama 431 Kesit Alma ve Detay Gösterme 433 Kesit Alma Uygulamas 433 Detay Gösterme Uygulamas 434 Detail Circle Styles (Detay Daire Stilleri) 435 Görüntüyü K rma SOLIDCAM PROGRAMINA G R fi 437 SolidCAM Temel Yap s 438 SolidCAM Kullan c Arayüzü 438 SolidCAM Manager 439 SolidCAM CommandManager Sekmesi 439 SolidWorks-SolidCAM Entegrasyon fllemleri 440 SolidWorks den SolidCAM Modülüne Geçifl 440 SolidCAM Menü Bafll ve Çek Menüsü 442 Yeni (Makinalama Türleri) 442 Aç... (Kay tl SolidCAM Belgesi Açma) 443 CAM-Parçalar n Hesapla 444 Kopyala 444 Tak m Tablosu 444 Tak m Tablosunu Düzelt 445 Tak m Tablosu Olufltur 445 Form Tak mlar (fiekilli Tak mlar) 445 Tak m Tutucular 447

16 XXII SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS Devir lerleme Varsay lan De erleri 447 Devir Say s ve lerleme Miktar Verme Uygulamas 449 SolidCAM ile Üretim Seçenekleri /2 Eksen Frezeleme (2.5D Milling) 450 imachining Frezeleme (Intelligent High Speed Machining) 451 Toolbox Döngüleri (21/2 Eksen) Eksen Frezeleme (3D Milling) 452 Çok Yönlü Frezeleme (Multi-Sided Machining) Eksen Frezeleme (5-Axes Milling) 453 Yüksek H zl Frezeleme (HSM) 453 HSM Operasyonları 453 Yüksek H zl Yüzey Frezeleme (HSS) 454 Tornalama (Turning) 455 Torna-Freze fllemleri (Turn-Mill) 455 Tel Erezyon (Wire Cut) D EKSEN (XZ) TORNALAMA filemler 459 Tornalama Operasyonlar 460 Uygulama Örne i 1: fiekildeki Parçan n Üretimi çin Gerekli fllemler 460 fl Sıfır Noktasının Belirlenmesi 461 A) Ham Parça Seçimi (Stok Model) 461 B) Hedef Model (Zarf) Seçimi 462 C) Ayna Aya ı Seçimi (Fikstür Tanımlama) 463 D) Torna Operasyonları 464 Tornalama Operasyonu (Al n Tornalama) Geometri Tan mlama Tak m Seçilmesi Seviyeler Teknoloji 468 D fl Çap, Kaba ve nce Tornalama Geometri Tan mlama Tak m Seçilmesi Teknoloji 471 Teknoloji (Kaba flleme) 473 Yarı-Finifl/Finifl 475 Strateji 476 Pah/Radyüs 476 Teknoloji (Kopya) 477 Teknoloji (Finifl Sadece) 477 Kesme (Koparma) Geometri Tan mlama Tak m Seçilmesi Teknoloji 479 Uygulama Örne i 2: fiekildeki Parçan n Üretimi çin Gerekli fllemler 481 Operasyon fllem S ralamas 481 fl S f r Noktas n n Belirlenmesi (Referans Tan mla) 481 Ham Parça Seçimi (Stok) 481 Ayna Ayak Tanımlama (Fikstür Tanımla) 482 Hedef Model (Zarf) Seçimi 482

17 Ç NDEK LER XXIII Tornalama Operasyonlar Alın Tornalama Dıfl Çap Kaba Tornalama Delik Delme Delik çi Kaba ve nce Tornalama Dıfl Çap nce Tornalama Vida Açma 488 Torna fllemeleri Al flt rmalar D EKSEN (XY-Z) FREZELEME filemler 497 Tan m D Eksen Operasyonlar 499 Yüzey... (Yüzey Frezeleme Operasyonu) Geometri Tak m Seviyeler Teknoloji 502 Operasyon Tipleri 503 Tarama 503 Kontur 503 Tek Geçifl 504 Profil... (Profil Operasyon) Geometri Tak m Seviyeler Teknoloji Ba lant 508 Kalan Yan Yüzeyin Profil Frezeleme Operasyonu 509 Kanal... (Kanal Açma Operasyonu) Geometri Tak m Seviyeler Teknoloji 510 Havuz... (Havuz flleme Operasyonu) Geometri Tak m Seviyeler Teknoloji Ba lant 513 2,5D Frezeleme Uygulamas 514 Kanal (Kanal Frezeleme Operasyonu) 514 Havuz (Havuz flleme Operasyonu) 515 Pah K rma Operasyonu 516 Vida Açma (Vida Tara ile Özel Vida Açma) 517 Delik Delme fllemi (Puntalama, Delik Delme ve K lavuz Çekme) 519 Punta Açma 519 Delik Delme 520 Delik Sıralaması Parametreleri 521 Delik Döngüsü Parametreleri 521

18 XXIV SOLIDWORKS SOLIDCAM 3DQUICKPRESS K lavuz Çekme 521 T-Kanal.. (T-Kanal Açma Operasyonu) Eksen Al flt rmalar TOOLBOX DÖNGÜ filemler 531 Toolbox Operasyonlar Spiral Aç k Kanal Operasyonu Spiral Aç k Kanal Geniflli i Operasyonu Spiral Kapal Kanal Geniflli i Operasyonu Basit Kanal Operasyonu Kapal Kanal Operasyonu Basit Köfle Operasyonu Brofllama Operasyonu Basit Çoklu Boflaltma Operasyonu Ruled Operasyonu O-Ring Operasyonu Silindir Üzerinde Düz Yüzey Operasyonu 539 Uygulama fllemi 540 Operasyonlar Basit Köfle Operasyonu O-Ring Operasyonu Basit Çoklu Boflaltma Operasyonu Kapal Kanal Operasyonu Silindir Üzerinde Düz Yüzey Operasyonu imach N NG FREZELEME 543 imachining Modülüne Girifl Parçay CAM de Tan mlama fllemi Makine ve Malzeme Tan mlama fllemi D fl Kaba flleme için Zincir Tan mlama nce flleme için Zincir Tan mlama Kapal Havuz Kaba ve Finish flleme Aç k Havuz Kaba ve Finish flleme D EKSEN (XYZ) FREZELEME filemler Eksen Frezeleme Operasyon Tan mlar 555 3B Model (3 Boyutlu Frezeleme Operasyonu) 555 3B Pantograf fllemleri (3 Boyutlu Yaz Operasyonu) 555 3B Delik Delme (3 Boyutlu Delik Operasyonu) 555 3D Frezeleme Operasyonlar 555 3B Model (3 Boyutlu Frezeleme Operasyonu) Eksen Kaba Frezeleme 557 Kontur Seçene i ile flleme 557 Kaba Bölümü Parametreleri 560 Kaba flleme Ek Unsurlar 562 Modu (Aç k Cep Frezeleme) 563 Ara Kaba flleme 565 Finish (Sabit Z) flleme 567 Sabit-Z Duvar flleme 568 Zemin (Sabit Z) flleme 570

19 Ç NDEK LER XXV 3 Eksen Kaba-Tarama Seçene i ile flleme Eksen Kaba flleme Örnekleri 575 Örnek Örnek Boyutlu Yar -Finish/Finish Frezeleme 578 Do rusal Strateji 580 Do rusal Finish Parametreleri 581 Ofset Kesim Stratejisi 584 Spiral Stratejisi 586 Yar -Finish Spiral/Finish Spiral Penceresi Parametreleri 587 Yol Tipi Do rusal 587 Yol Tipi: Spiral 588 Yol Tipi: Dairesel 588 Dairesel Havuz Stratejisi 591 Sabit Z stratejisi 592 Sabit-Z Duvar flleme 593 Sabit Ad m Stratejisi 594 Sabit Ad m/havuz Uygulamas 596 E ik Yüzey için Finish Frezeleme 596 Kapal Havuz Finish Frezeleme 596 Profil+S n r 597 Ruled Yüzey 598 Havuz-Oto S n rlar 598 Sabit Ad m (Ruled Yüzey ve Profil+S n r) Uygulamas 598 Ruled Yüzey Tipi flleme 599 Profil+S n r Tipi flleme 599 Kalem Frezeleme Stratejisi 600 Dairesel Havuz flleme 601 Ofset Kesme Operasyonu 602 Kalem Frezeleme Operasyonu ve Teknolojisi 603 3B Delik Delme Operasyonu 605 Delme Operasyonu 605 Kaba-Kontur Operasyonu 607 3B Pantograf fllemeleri 608 3B Pantograf Uygulamas 1: Kontur Çizme 610 Finish-Sabit Z Operasyonu 610 Finish-Ofset Kesme Operasyonu 611 3B Pantograf fllemi (Kontur Çizme) 612 3B Pantograf Uygulamas -2 (Dolgu Yapma) Operasyon (A z bölgesine tarama uygulanmas ) HSR-HSM-HSS FREZELEME filemler 617 HSM de Kullan lan Kesici Tak mlar 617 HSR-HSM Modülüne Girifl 618 Teknoloji (Operasyonlar) 619 HSR Operasyonları (Kaba flleme) 619 Kontur Kaba flleme Operasyonu 619 Paralel Kaba flleme Operasyonu 620 Ara Kaba (Kalan Talafl ) flleme Operasyonu 620

SOLIDWORKS & SOLIDCAM. viii

SOLIDWORKS & SOLIDCAM. viii Ç NDEK LER 1. CAD-CAM PROGRAMLARINA G R fi 1 CAD-CAM Programlar n n Tan t lmas 1 Endüstride Kullan lmas n n Gere i ve Önemi 1 Kat Modelleme Programlar n n (CAM) Programlar ile Olan liflkisi 2 2. SOLID

Detaylı

1 CAD-CAM PROGRAMLARINA GİRİŞ

1 CAD-CAM PROGRAMLARINA GİRİŞ IX İÇİNDEKİLER 1 CAD-CAM PROGRAMLARINA GİRİŞ 1 CAD-CAM Programlarının Tanıtılması 1 Endüstride Kullanılmasının Gereği ve Önemi 1 Katı Modelleme Programlarının (CAM) Programları ile Olan İlişkisi 2 2 SOLIDWORKS

Detaylı

1 CAD-CAM PROGRAMLARINA GİRİŞ

1 CAD-CAM PROGRAMLARINA GİRİŞ VII İÇİNDEKİLER 1 CAD-CAM PROGRAMLARINA GİRİŞ 1 CAD-CAM Programlarının Tanıtılması 1 Endüstride Kullanılmasının Gereği ve Önemi 1 Katı Modelleme Programlarının (CAM) Programları ile Olan İlişkisi 2 2 SOLIDWORKS,

Detaylı

SoildWorks ilave modülünde bulunan ek yazılımlar (Add-Ins)

SoildWorks ilave modülünde bulunan ek yazılımlar (Add-Ins) SolidWorks Nedir? SoildWorks ilave modülünde bulunan ek yazılımlar (Add-Ins) PhotoWorks, MotionManager SolidWorks katı unsurları (Features).. 2 3 4 5 6 7 8 Parça unsurlarının alt yapısını oluşturmak için;

Detaylı

2 TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI

2 TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 AUTOCAD E GİRİŞ 11 1.1.Autocad Programının Kurulumu 12 1.2.Autocad Çizim Ortamının Tanıtılması 13 1.3.Dosyalama İşlemleri 17 1.3.1Yeni Dosya Açma (NEW) 17 1.3.2 Eski Bir Çizim

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK :

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK : MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : MAKİNA TEKNOLOJİSİ MODÜL : SOILDWORKS İLE TASLAK MODELLEME KODU : SÜRE : 40/16 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA :Uygulamalı olarak Bilgisayar laboratuvarında işlenecektir. ÖĞRETİM YÖNTEM

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM İ Dersin Modülleri Katı Modelleme Katı Oluşturma Sac Metal Oluşturma Montaj Modelleme Katı Modeli Teknik Resme Aktarma Kazandırılan Yeterlikler Kullanım ayarı yaparak düzlem seçmek

Detaylı

SOLİDWORKS SOLİDWORKS E GİRİŞ 01 İSMAİL KELEN

SOLİDWORKS SOLİDWORKS E GİRİŞ 01 İSMAİL KELEN SOLİDWORKS SOLİDWORKS E GİRİŞ 01 İSMAİL KELEN SOLİDWORKS E GİRİŞ: MENÜLER SolidWORKS te rahat çizim yapabilmek, komutlara rahat ulaşabilmek için Windows ta da olduğu gibi araç çubukları vardır. Bazı araç

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 5 SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 5 SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 5 SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME Katı model elde etmek için kullanılan yöntemler arasında Süpürme (Sweep) ve Loft önemli bir yere sahiptir. Birçok makine parçasının modellenmesinde

Detaylı

Kullanım ayarı yaparak düzlem seçmek

Kullanım ayarı yaparak düzlem seçmek Bilgisayar Destekli Çizim Dersi Dersin Modülleri Katı Modelleme Katı Oluşturma Montaj Modelleme Katı Modeli Teknik Resme Aktarma Kazandırılan Yeterlikler Kullanım ayarı yaparak düzlem seçmek Katı oluşturmak

Detaylı

SolidWORKS te rahat çizim yapabilmek, komutlara rahat ulaşabilmek. için Windows ta da olduğu gibi araç çubukları vardır. Bazı araç çubukları

SolidWORKS te rahat çizim yapabilmek, komutlara rahat ulaşabilmek. için Windows ta da olduğu gibi araç çubukları vardır. Bazı araç çubukları 11 SOLIDWORKS E GİRİŞ MENÜLER SolidWORKS te rahat çizim yapabilmek, komutlara rahat ulaşabilmek için Windows ta da olduğu gibi araç çubukları vardır. Bazı araç çubukları kullanım zamanı geldiğinde bilgisayarın

Detaylı

SCALE. Ölçek Kayar menü Insert Features Scale. Araç Çubuğu Features Scale

SCALE. Ölçek Kayar menü Insert Features Scale. Araç Çubuğu Features Scale SCALE Araç Çubuğu Features Scale Ölçek Kayar menü Insert Features Scale Modelin geometrisini girilen ölçek değerinde küçültmek veya büyültmek için kullanılan bir komuttur. Scale Özellik Yöneticisinde,

Detaylı

Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı Sac Metal Kalıpları Dersi 3D Kalıp Tasarım

Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı Sac Metal Kalıpları Dersi 3D Kalıp Tasarım Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı Sac Metal Kalıpları Dersi 3D Kalıp Tasarım Çalışmaları BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MAKİNE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL KALIP ALANI ÖĞRENCİ

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI : MAKİNE TEKNOLOJİLERİ : AUTOCAD İLE KATI MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME

MODÜL BİLGİ SAYFASI : MAKİNE TEKNOLOJİLERİ : AUTOCAD İLE KATI MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME ALAN MODÜL KODU : SÜRE : 40/24 MODÜL BİLGİ SAYFASI : MAKİNE TEKNOLOJİLERİ : AUTOCAD İLE KATI MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Bu modül uygulamalı olarak bilgisayar destekli tasarım laboratuvarında

Detaylı

MONTAJ ( ASSEMBLIES )

MONTAJ ( ASSEMBLIES ) 95 MONTAJ ( ASSEMBLIES ) Assemblies, çizidiğimiz veya çizeceğimiz parçaların (Part) bir dosya altında birleştirilmesi yani montaj yapılması işlemidir. Bunun için ilk önce FILE=>NEW komutu ile yeni Assembly

Detaylı

Dr. Fatih BARUTÇU GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

Dr. Fatih BARUTÇU GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama 1 25.11.2014 Emre ERDEM Dr. Fatih BARUTÇU Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının Adı Genel Amacı

Detaylı

NX İLERİ CAD EĞİTİM PROGRAMI 1. GÜN (09:30 ile 12:00 arası) Genel Tanıtım Arayüz Tanıtımı

NX İLERİ CAD EĞİTİM PROGRAMI 1. GÜN (09:30 ile 12:00 arası) Genel Tanıtım Arayüz Tanıtımı NX İLERİ CAD EĞİTİM PROGRAMI 1. GÜN (09:30 ile 12:00 arası) Genel Tanıtım Arayüz Tanıtımı Surface Toolbar ı hakkında genel bilgiler Toolbar ve İkon düzenlemeleri Yüzey modelleme ile katı modellemenin genel

Detaylı

SOLİDWORKS PROGRAMI İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM KURS PROGRAMI

SOLİDWORKS PROGRAMI İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM KURS PROGRAMI SOLİDWORKS PROGRAMI İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 3-SOLIDWORKS İLE SKETCH

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 3-SOLIDWORKS İLE SKETCH BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 3-SOLIDWORKS İLE SKETCH Bu uygulamada SolidWorks ile iki boyutlu çizim (sketch) ile ilgili komutlara değinilecek ve uygulamaları gösterilecektir. SolidWorks ile yeni doküman

Detaylı

SOLIDWORKS 2009 PROFESSIONAL EĞİTİM PROGRAMI (CSWA UYUMLU)

SOLIDWORKS 2009 PROFESSIONAL EĞİTİM PROGRAMI (CSWA UYUMLU) SOLIDWORKS 2009 PROFESSIONAL EĞİTİM PROGRAMI (CSWA UYUMLU) Temel Fonksiyonlar SolidWorks te tasarım mantığına giriş, Arayüz tanıtımı Sketch komutlarına giriş, Sketch çizimi Ölçülendirme ve İlişkilendirme

Detaylı

Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı Sac Metal Kalıpları Dersi 3D Kalıp Tasarım

Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı Sac Metal Kalıpları Dersi 3D Kalıp Tasarım Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı Sac Metal Kalıpları Dersi 3D Kalıp Tasarım Çalışmaları Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 1 1 - Sac parçasının pim dayamalı

Detaylı

Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı

Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı Bursa Nilüfer Atatürk Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi Makine 8 8 8 8 8 Orjin nokta ( başlangıç noktası ) 25 20 8 8 14 30 20 25 2- Straight slot 4- Smart Dimension 4- Centerline 6- Mirror

Detaylı

Basit Parça Modelleme

Basit Parça Modelleme Basit Parça Modelleme Yapacağımız örnek, 1.gün eğitimimizin ilk uygulamasıdır. Bu örnekle parça modellemedeki temel komutları tanıyacağız ve fonksiyonlarını inceleyeceğiz. Uygulamamıza bir yeni bir Part

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd. Doç. Dr. Muhammed Arslan OMAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd. Doç. Dr. Muhammed Arslan OMAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd. Doç. Dr. Muhammed Arslan OMAR CHAMFER (Pah kırma) Objelerin köşelerine pah kırmak için kullanılır. [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]

Detaylı

DERS 5: REVOLVE. 1. Front Plane de bir sketch açın ve Line komutunu kullanarak aşağıdaki formu çizin ve ölçülendirin.

DERS 5: REVOLVE. 1. Front Plane de bir sketch açın ve Line komutunu kullanarak aşağıdaki formu çizin ve ölçülendirin. DERS 5: REVOLVE Bu derste bir diğer ana katı komutu olan Revolve unsurundan bahsedeceğiz. Revolve bir sketchin belli bir eksen etrafında döndürülmesi sonucu katı oluşturma temeline dayalı olup tek bir

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK :

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK : : INVENTOR İLE TASLAK MODELLEME SÜRE : 40/8 GENEL AMAÇ : bu modül ile uygun ortam sağlandığında bilgisayar ortamında 3D modelleme için Curve modeling ile dinamik ortamda parametrik olarak, (3D ortamda)

Detaylı

SOLIDWORKS 2009 İLERİ EĞİTİM PROGRAMI

SOLIDWORKS 2009 İLERİ EĞİTİM PROGRAMI SOLIDWORKS 2009 İLERİ EĞİTİM PROGRAMI İleri Parça Modelleme Teknikleri İleri katı komut uygulamaları Konfigürasyonlara eklenen yeni unsurların kontrolü Katı ve yüzey parçalarda split unsuru Deform, Flex,

Detaylı

Draft komutu, modelimizin yüzey veya yüzeylerine eğim vermek için

Draft komutu, modelimizin yüzey veya yüzeylerine eğim vermek için 53 - Draft Draft komutu, modelimizin yüzey veya yüzeylerine eğim vermek için kullanılır. Bu komutun iki tipi vardır. Draft tipi Eğim yapılacak yüzeyler Değişmeyecek yüzey Eğim açısı - Neutral Plane : Sabit

Detaylı

Adapazarı Meslek Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Sedat İRİÇ

Adapazarı Meslek Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Sedat İRİÇ Önemli Hatırlatma!!! Edit Sketch (Çizimi Düzenle): Daha önceden oluşturulmuş bir sketch i düzenlemek için kullanılan komuttur. Bu düzenleme ile sketch in boyutunun değiştirilebileceği, Sketch e yeni geometriler

Detaylı

götürülerek model oluşturmakta kullanılır. Burda birden fazla değişik profil

götürülerek model oluşturmakta kullanılır. Burda birden fazla değişik profil 74 - Loft Birden fazla profilin bir yol veya birden fazla rehber çizgi üzerinden götürülerek model oluşturmakta kullanılır. Burda birden fazla değişik profil kullanarak belirtilen yol sayesinde birbirine

Detaylı

Ç NDEK LER 1 GRAF K TASARIM 1 Grafik Tasar m Nedir? 1 Türkiye de Grafik Tasar m Sektörü 3 Vektör Nedir? 4 Bitmap Nedir? 6 Neden CorelDraw?

Ç NDEK LER 1 GRAF K TASARIM 1 Grafik Tasar m Nedir? 1 Türkiye de Grafik Tasar m Sektörü 3 Vektör Nedir? 4 Bitmap Nedir? 6 Neden CorelDraw? ++CORELDRAWX5-icindekiler 3/23/11 12:59 PM Page ix Ç NDEK LER 1 GRAF K TASARIM 1 Grafik Tasar m Nedir? 1 Türkiye de Grafik Tasar m Sektörü 3 Vektör Nedir? 4 Bitmap Nedir? 6 Neden CorelDraw? 7 CorelDraw

Detaylı

Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7

Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7 +AS3-icindekiler 4/13/10 10:51 PM Page ix Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7 1 PROGRAMLAMAYA G R fi 9 Programlama

Detaylı

Konum Unsurları. İçindekiler. Terimler Konum Unsurları Yuvarlama (Fillet) Unsuru Pah Kırma (Chamfer) Unsuru...94

Konum Unsurları. İçindekiler. Terimler Konum Unsurları Yuvarlama (Fillet) Unsuru Pah Kırma (Chamfer) Unsuru...94 Konum Unsurları İçindekiler Terimler...92 Konum Unsurları...92 Yuvarlama (Fillet) Unsuru...93 Pah Kırma (Chamfer) Unsuru...94 Kabuk (Shell) Unsuru...95 Dizileme (Pattern) Unsuru...96 Kartezyen Dizileme...96

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR DONUT İçi dolu daireler ve halkalar çizmek için kullanılan bir komuttur. Kullanım şekli, Draw menüsünde bulunan Donut seçeneği

Detaylı

Yapılmış olan tüm bu işlemleri IGES, DXF, DWG, SAT(ACIS), STL, STEP, VDA, VRML, parasolid dosyalarından kayıt veya transfer yapılabilir.

Yapılmış olan tüm bu işlemleri IGES, DXF, DWG, SAT(ACIS), STL, STEP, VDA, VRML, parasolid dosyalarından kayıt veya transfer yapılabilir. 1.Solidworks ve Solidcam nedir? 1.1 Giriş: SolidWorks yenilikçi, kullanımı kolay, Windows için hazırlanmış 3 boyutlu tasarım programıdır. SolidWorks her türlü makine, tesis, ürün tasarımında kullanıcıya

Detaylı

Edgecam 2012 R1. Yenilikleri; Kaba işlemelerde Waveform işleme yöntemi eklendi.

Edgecam 2012 R1. Yenilikleri; Kaba işlemelerde Waveform işleme yöntemi eklendi. Edgecam 2012 R1 Yenilikleri; Kaba işlemelerde Waveform işleme yöntemi eklendi. -Takım ömrünü uzatır, -Malzeme ile sabit bağlantı (kalkma yok), -Takımın kesici boyunun tamamı işlemde kullanılabilir, -Kesim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ DİZAYN VE ANİMASYON ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

SIEMENS NX 10.0. Üçgen Yazılım 2015

SIEMENS NX 10.0. Üçgen Yazılım 2015 NX SIEMENS NX 10.0 Üçgen Yazılım 2015 NX CAM YENİLİKLER Pattern Dircetion -> Automatic Kaba operasyonlarda talaşa giriş için belirlenen bölge seçiminde, inward ve outward (içeriden ve dışarıdan ) seçeneklerinin

Detaylı

2009 CATIA V5 CAD TEMEL VE İLERİ EĞİTİM İÇERİKLERİ

2009 CATIA V5 CAD TEMEL VE İLERİ EĞİTİM İÇERİKLERİ CATIA V5 CAD TEMEL VE İLERİ EĞİTİM İÇERİKLERİ CATIA V5 CAD TEMEL EGITIM (5 Gün, 10 ders) DERS-1 : GİRİŞ 1. Catia ya Giriş 2. Catia Arayüzü 3. Modüller 4. Menüler ve Araç Çubukları 5. Ürün Ağacı 6. Ürün

Detaylı

AUTOCAD 2D UYGULAMA AUTOCAD 2013. Uygulama Süresi: 5 dk. Uygulama Seviyesi: Zor. Eğitmen / Bölüm Başkan Yrd. Ali İhsan DEĞİRMENCİ TAMAMLANMIŞ GÖRSEL

AUTOCAD 2D UYGULAMA AUTOCAD 2013. Uygulama Süresi: 5 dk. Uygulama Seviyesi: Zor. Eğitmen / Bölüm Başkan Yrd. Ali İhsan DEĞİRMENCİ TAMAMLANMIŞ GÖRSEL AUTOCAD 2013 Uygulama Süresi: 5 dk. Uygulama Seviyesi: Zor Eğitmen / Bölüm Başkan Yrd. Ali İhsan DEĞİRMENCİ TAMAMLANMIŞ GÖRSEL Dimension Styles Kaydetme ve Farklı Dosyalara Taşıma 1. Dimension Styles Oluşturma

Detaylı

ECDL Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL CAD Müfredatı Versiyon 3.0

ECDL Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL CAD Müfredatı Versiyon 3.0 ECDL Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL CAD Müfredatı Versiyon 3.0 Tüm hakları saklıdır. ECDL vakfı yazılı onayı olmaksızın bu döküman veya herhangi bir bölümü değiştiriemez. Bu tarz bir talep

Detaylı

SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME

SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME DİPLOMA ÇALIŞMASI Çalışmayı yapan: Taner GÖRGÜLÜ Çalışmayı yürüten: Yrd. Doç. Dr. Gülabi DEMİRDAL

Detaylı

Yükleme Geliştirmesi. Arayüz Geliştirmesi. Edgecam yeni yükleme sistemi. Edgecam yakalama çok kolaylaştırıldı. Alan merkezi

Yükleme Geliştirmesi. Arayüz Geliştirmesi. Edgecam yeni yükleme sistemi. Edgecam yakalama çok kolaylaştırıldı. Alan merkezi Yükleme Geliştirmesi Edgecam yeni yükleme sistemi. Birçok avantajı olan yeni yükleme (INNO): Hızlı iç gelişim. Yeni İşletim sistemlerine kolay uyum. 64 bit yerli yazılımlara gelişmiş destek. Daha güvenli

Detaylı

M O D E L L E M E A L I Ş T I R M A L A R I CAD

M O D E L L E M E A L I Ş T I R M A L A R I CAD M O D E L L E M E A L I Ş T I R M A L A R I CAD Alıştırma 1 : Noktalarla Kontür (contour by points) Otomatik ölçülerle (automatic dimensions) bir kontür (contour) oluşturma. 15 10 10 10 45 45 65 Gereksiz

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KOMUTLARI. Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA

DEĞİŞİKLİK KOMUTLARI. Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA DEĞİŞİKLİK KOMUTLARI Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA Değişiklik (modify) komutları Elle yapılan çizimlerde mevcut elemanlarda değişiklik yapmak son derece zor ve zaman alıcıdır. Bilgisayar destekli çizim programlarında

Detaylı

SOLĐD EDGE KOMUTLAR DRAW KOMUTLARI

SOLĐD EDGE KOMUTLAR DRAW KOMUTLARI SOLĐD EDGE KOMUTLAR DRAW KOMUTLARI LINE: 2 boyutlu çizimin olmazsa olmazıdır.bu komutu kullanarak her türlü çizim yaplabilmektedir. Đstediğimiz her türlü ölçü ve açı belirlenerek çizim yapılabilir. Şekil

Detaylı

AutoCAD SORULARI 3. 1) AutoCAD'de yaratılmış bir çizgi üzerinde oynamaya yarayan komutlar hangi menü altında toplanmıştır?

AutoCAD SORULARI 3. 1) AutoCAD'de yaratılmış bir çizgi üzerinde oynamaya yarayan komutlar hangi menü altında toplanmıştır? AutoCAD SORULARI 3 1) AutoCAD'de yaratılmış bir çizgi üzerinde oynamaya yarayan komutlar hangi menü altında c) Help d) Modify 2) AutoCAD'de çizgi/obje üretmeye (çizmeye) yarayan komutlar hangi menü altında

Detaylı

Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı Hacim Kalıpları Dersi 3D Kalıp Tasarım

Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı Hacim Kalıpları Dersi 3D Kalıp Tasarım Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı Hacim Kalıpları Dersi 3D Kalıp Tasarım Çalışmaları Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu

Detaylı

MASTERCAM X7. Emre Günaydın. Yayın Dağıtım Yazılım ve Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

MASTERCAM X7. Emre Günaydın. Yayın Dağıtım Yazılım ve Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. I MASTERCAM X7 Emre Günaydın Yayın Dağıtım Yazılım ve Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. II KODLAB 121 MASTERCAM X7 EMRE GÜNAYDIN ISBN 978-605-5201-32-6 Yayıncılık Sertifika No: 13206 1. Baskı: Ocak

Detaylı

(AUTOCAD-I) DERS NOTLARI

(AUTOCAD-I) DERS NOTLARI GAZ ÜN VERS TES TEKNOLOJ FAKÜLTES AAT MÜHEND SL BÖLÜMÜ LG SAYAR DESTEKL MAR Ç M (AUTOCAD-I) DERS NOTLARI HAZIRLAYAN: DR. GÖKHAN DURMU EK M 2012 Haz rlayan ve Derleyen: Dr. G.DURMU Sayfa 1 / 38 Formül 1.

Detaylı

AUTOCAD: Çizim Limitleri

AUTOCAD: Çizim Limitleri AUTOCAD: Çizim Limitleri Command: limits Specify lower left corner or [ON/OFF] : 0,0 Specify upper right corner :1000,1000 Çizimde kullanılacak AutoCAD uzayının sınırlarını

Detaylı

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R Ç NDEK LER 1 WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R fi 1 Temel Bilgiler 1 R2 deki Yenilikler 2 R2 SP1 deki Yenilikler 4 Sürümler 5 Yönetimsel Araçlar 9 Sunucu Yöneticisi (Server Manager) 9 Windows PowerShell 10

Detaylı

SOLĐD EDGE KOMUTLAR FEATURES KOMUTLARI

SOLĐD EDGE KOMUTLAR FEATURES KOMUTLARI SOLĐD EDGE KOMUTLAR FEATURES KOMUTLARI SKETCH: Taslak ve kroki çizmeye yarayan komuttur PROTRUSĐON:Tek boyutta çizdiğimiz bir şekli kapalı bir çokgen oluşturacak şekilde çizdikten sonra finish tuşuna bastıktan

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR Bilgisayar Destekli Tasarım Nedir? CAD (Computer Aided Design) Bütün mühendislik alanlarında olduğu gibi makine mühendislerinin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ TASARIM VE ANİMASYON 482BK0178

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ TASARIM VE ANİMASYON 482BK0178 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ TASARIM VE ANİMASYON 482BK0178 ANKARA, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME EDA Tasarım Analiz Mühendislik 1. Kapsam Kanat Sınırlarını Çizme Taban Kanat Profilinin Hücum ve Firar Kenarları Sınırlarını Çizme Kanat Profilini Dosyadan (.txt) Okuma Geometrik

Detaylı

7. Hafta. Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Anabilim Dalı

7. Hafta. Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Anabilim Dalı TEKNİK K RESİM 7. Hafta Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Anabilim Dalı İÇERİK Geçen en ders Ölçülendirme Ölçülendirme düzenlemed Katman oluşturma Dosya şablonu oluşturma

Detaylı

SOLIDWORKS SKETCH ORTAMINDA BLOCK LAR İLE ÇALIŞMA

SOLIDWORKS SKETCH ORTAMINDA BLOCK LAR İLE ÇALIŞMA SOLIDWORKS SKETCH ORTAMINDA BLOCK LAR İLE ÇALIŞMA Mekanizma tasarımı ile ilgilenenler tasarımcılar için SolidWorks Sketch ortamında boyutsal analizler için pratik bir araç Blocks mevcuttur. Sketch unsurları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÜÇ BOYUTLU KATI MODELLEME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC)

BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC) BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC) Dersin Modülleri Tornada CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları CAM Programı ile Tornalama Frezede CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları CAM Frezeleme

Detaylı

Dosya(FILE) araç çubuğu

Dosya(FILE) araç çubuğu Dosya(FILE) araç çubuğu NEW DESİGN, Yeni çalışma sayfası açmayı sağlar. OPEN DESIGN, Yüklü ve/veya önceki çalışmaları açar. SAVE current DESIGN, Geçerli çalışmayı kaydetmeyi sağlar. IMPORT SECTION, Mevcut

Detaylı

A ve B düğüm noktalarında X yönündeki yer değiştirmeleri ve mesnet reaksiyonlarını bulunuz.

A ve B düğüm noktalarında X yönündeki yer değiştirmeleri ve mesnet reaksiyonlarını bulunuz. Problem D Eğimli Mesnetler Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanların 10 feet uzunluğundadır. Yapılacaklar A ve B düğüm noktalarında X yönündeki yer değiştirmeleri ve mesnet reaksiyonlarını

Detaylı

Konik ve Kavisli yüzey Tornalamada izlenecek işlem sırası şu şekildedir

Konik ve Kavisli yüzey Tornalamada izlenecek işlem sırası şu şekildedir Konik ve Kavisli yüzey Tornalamada izlenecek işlem sırası şu şekildedir 1- Tornalanacak parça çizilir 2- Translate komutu ile punta deliğine gelecek nokta 0,0,0 koordinatına taşınır 3- Tezgah seçimi yapılır

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL TASARIM HAFTA 4 SOLIDWORKS LE KATI MODELLEME

BLGSAYAR DESTEKL TASARIM HAFTA 4 SOLIDWORKS LE KATI MODELLEME BLGSAYAR DESTEKL TASARIM HAFTA 4 SOLIDWORKS LE KATI MODELLEME SolidWorks ile geçerli bir sketch olu$turulduktan sonra kat' model olu$turmak için ilgili Feature i$lemleri kullan'l'r. View menüsü içerisinden

Detaylı

TAKIM YOLU DÜZENLENMESİ (TOOLPATH EDITOR)

TAKIM YOLU DÜZENLENMESİ (TOOLPATH EDITOR) TAKIM YOLU DÜZENLENMESİ (TOOLPATH EDITOR) TOOLPATH > MODIFY > START TOOLPATH EDITOR komutuyla veya aşağıdaki araç çubuğunun ilk tuşuyla takım yolu düzenlemesi açılır. Takım yolunu siler. Takım yolunun

Detaylı

7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN.

7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. 7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Perspektif Çizimler...

Detaylı

Teknik Resim Çıkartılması

Teknik Resim Çıkartılması Teknik Resim Çıkartılması Open komutuna tıklayarak daha önce çizmiş olduğumuz D2-Revolved Feature isimli part dosyamızı açalım. New komutuna tıklayarak yeni bir Drawing dokümanı oluşturalım. Karşımıza

Detaylı

Ara Yüz ve Paneller. Erlang Penceresi

Ara Yüz ve Paneller. Erlang Penceresi Ara Yüz ve Paneller Erlang Penceresi Wings3D başladığında iki programın başlatıldığını göreceksinizdir. Bu programlardan biri Erlang programıdır. Erlang ı bir işletim sistemi olarak düşünebiliriz. Wings3D

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI. Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.

MODÜL BİLGİ SAYFASI. Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. BİLGİ SAYFASI : CATIA İLE TASLAK MODELLEME SÜRE : 40/8 GENEL AMAÇ : bu modül ile uygun ortam sağlandığında bilgisayar ortamında bilgisayar destekli çizim ortamında model parça oluşumu için ilk adım olan

Detaylı

BÖLÜM 07. Sac Metal Modelleme

BÖLÜM 07. Sac Metal Modelleme BÖLÜM 07 Sac Metal Modelleme Autodesk Inventor 11 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Sac Metal Modellemenin Temelleri Autodesk Inventor içinde sac metal modellerin tasarımı ayrı bir parça dosyasında

Detaylı

TEKNİK RESİM VE ÇİZİM TEKNOLOJİLERİ

TEKNİK RESİM VE ÇİZİM TEKNOLOJİLERİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri Kroki, Perspektif ve Yapım Resmi Temel Geometrik Çizimler Özellik ve Tanımlama Yeterli Görünüş Çizimi ve Kütüphane Kazandırılan

Detaylı

PARÇA MODELLEMEYE GİRİŞ

PARÇA MODELLEMEYE GİRİŞ PARÇA MODELLEMEYE GİRİŞ Pro/ENGINEER programında 10 değişik modelleme kısmı bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılan ve bizim de işleyeceğimiz parça modelleme (Part) kısmıdır. Bunun yanında montaj (assembly),

Detaylı

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz.

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz. Problem V Sıcaklık Yüklemesi Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Sıcaklık genleşme katsayısı = 0.0000065 (Fahrenheit) Kiriş-kolon bağlantıları rijit Kablo her iki ucundan mafsallı Yapılacaklar Sadece

Detaylı

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : a

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a AUTOCAD: ZOOM Menü : VIEW ZOOM Komut: zoom Komut Kısaltma: Z Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : a All: Çizim limitleri içindeki çizimi ekrana sığdıracak şekilde

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İleri Düzeyde Metal İşleme Gemi Yapımı Gemi İnşa

DERS BİLGİ FORMU İleri Düzeyde Metal İşleme Gemi Yapımı Gemi İnşa Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf/Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

BÖLÜM 15. Uyarlanabilir Parçalar

BÖLÜM 15. Uyarlanabilir Parçalar BÖLÜM 15 Uyarlanabilir Parçalar Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Uyarlanabilir Tasarım Katı modelleme sistemleri, genellikle montajları oluşturan parçaların geometrik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ KATI YÜZEY MODELLEME VE GÖRSELLİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ KATI YÜZEY MODELLEME VE GÖRSELLİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ KATI YÜZEY MODELLEME VE GÖRSELLİK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Problem X. Kafes Kirişli Köprü. Çelik. E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi. Betonarme Köprü Tabliyesi

Problem X. Kafes Kirişli Köprü. Çelik. E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi. Betonarme Köprü Tabliyesi Problem X Kafes Kirişli Köprü Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi Betonarme Köprü Tabliyesi E = 3600 ksi Poisson oranı = 0.2 Kalınlığı 12 inch Hareketli Yük = 250 pcf

Detaylı

Problemin çözümünde şu program olanakları kullanılmaktadır

Problemin çözümünde şu program olanakları kullanılmaktadır Problem U Tünel Kemer (Tonoz) Yapı Beton E= 3600 ksi Poison Oranı = 0.2 Betonarme duvar ve döşeme 12'' kalınlığındadır Yapılacaklar Yapının kendi ağırlığından dolayı üst ve alt kemerlerin merkezinde meydana

Detaylı

BLEND YÖNTEMİ İLE KATI MODEL OLUŞTURMA

BLEND YÖNTEMİ İLE KATI MODEL OLUŞTURMA BLEND YÖNTEMİ İLE KATI MODEL OLUŞTURMA Bu yöntem ile çizilen iki kesit katı olarak birleştirilir. Aşağıdaki şekilde blend yöntemi ile oluşturulan bir katı model gözükmektedir. 1. FILE menüsünden New seçilir.

Detaylı

Kısa Program yazma-mdi

Kısa Program yazma-mdi TEZGAHIN AÇILMASI Kısa Program yazma-mdi TAKIM TUTUCUYU MAGAZİNE TAKMAK VE SÖKMEK CNC MAKİNE REFERANS VE SIFIR NOKTALARI CNC FREZEDE KOORDİNAT SİSTEMLERİ Bir CNC- Tezgahında bir iş parçasını üretebilmek

Detaylı

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları BÖLÜM 04 Çalışma Unsurları Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Çalışma Unsurları Parça ya da montaj tasarımı sırasında, örneğin bir eskiz düzlemi tanımlarken, parçanın düzlemlerinden

Detaylı

Çizgiler ve anlamları

Çizgiler ve anlamları Çizgiler ve anlamları Teknik çizimde farklı özelliklerde ve kalınlıklarda çizgiler kullanılır. Standartlarda tanımlanmış olan her bir çizgi tipinin kendine ait özel bir anlamı vardır. Bir teknik resim

Detaylı

BÖLÜM 13. Çelik Profil Aracı

BÖLÜM 13. Çelik Profil Aracı BÖLÜM 13 Çelik Profil Aracı Autodesk Inventor 11 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Çelik Profiller ile Çalışmak Çelik profil aracı, çelik profillerden oluşan modellerin tasarımını ve düzenlenmesini

Detaylı

Pro\ENGINEER WILDFIRE 3.0 PROGRAMININ TANITILMASI

Pro\ENGINEER WILDFIRE 3.0 PROGRAMININ TANITILMASI 1 Pro\ENGINEER WILDFIRE 3.0 PROGRAMININ TANITILMASI A Model Tree ( Model Ağacı ) sıralanır. Program Ekranı : Bu kısımda parça modelleme sırasında uygulanan işlemler B Browser Çizim Alanı : Bu kısım Pro\ENGINEER

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Problem B. Beton duvar (perde) Beton. E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.2. Yapılacaklar

Problem B. Beton duvar (perde) Beton. E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.2. Yapılacaklar Problem B Beton duvar (perde) Beton E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.2 Yapılacaklar Duvarı modellerken shell (kabuk) elemanları kullanınız. A Perdesindeki kesme kuvvetini, eksenel kuvveti ve momenti hesaplayınız.

Detaylı

INVENTOR DERS NOTLARI

INVENTOR DERS NOTLARI Boyutlandırmaya en dıştaki çaptan başlıyoruz. Üst kenarı seçeriz sonra ekseni seçeriz. İmleci parçanın dışına doğru sürüklediğimizde boyutun çap cinsinden ölçüldüğünü görürüz. Diğer boyutları da şekildeki

Detaylı

B düğüm noktasında aşağıya doğru 1'' lik yer değiştirme nedeniyle oluşacak mesnet reaksiyonlarını hesaplayınız.

B düğüm noktasında aşağıya doğru 1'' lik yer değiştirme nedeniyle oluşacak mesnet reaksiyonlarını hesaplayınız. Problem G Mesnet Çökmeli Çerçeve Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Temel mafsallı Tüm kiriş-kolon bağlantıları rijit Yapılacaklar B düğüm noktasında aşağıya doğru 1'' lik yer değiştirme nedeniyle

Detaylı

Eğri ve Yüzey Modelleme. Prof. Dr. Necmettin Kaya

Eğri ve Yüzey Modelleme. Prof. Dr. Necmettin Kaya Eğri ve Yüzey Modelleme Prof. Dr. Necmettin Kaya Noktalardan geçen eğri tanımı Spline ı oluşturacak noktaların üzerinden geçerek bir spline eğrisi oluşturulur. Spline derecesi = Nokta sayısı - 1 DERECE

Detaylı

TOLERANSLAR VE YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ

TOLERANSLAR VE YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ TOLERANSLAR VE YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ I-DEAS' ta boyutsal ve şekil - konum toleranslarının gösterimi DESIGN ve DRAFTING Uygulamasında gerçekleştirilir. BOYUTSAL TOLERANSLAR: Bir parçaya ilişkin boyutsal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ KATI MODELLEME 3 ANKARA, 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ihmal edilmeyecektir.

ihmal edilmeyecektir. q h q q h h q q q y z L 2 x L 1 L 1 L 2 Kolon Perde y x L 1 L 1 L 1 = 6.0 m L 2 = 4.0 m h= 3.0 m q= 50 kn (deprem) tüm kirişler üzerinde 8 kn/m lik düzgün yayılı yük (ölü), tüm döşemeler üzerinde 3 kn/m

Detaylı

CIM - Computer Integrated Manufacturing

CIM - Computer Integrated Manufacturing CIM - Computer Integrated Manufacturing Ders 2 spectracad Engraver CAD? CAD (Computer Aided Design) Bilgisayar Destekli Tasarımkarmaşık çizimlerin bilgisayar kullanılarak kolay ve doğru olarak çizilmesidir.

Detaylı

Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4)

Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4) Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4) 0.4 cm 0.6 cm 0.2 cm 1/1000 Şekil 1.1. Hiperstatik sistem EA GA 0, EI = 3.10 4 knm 2, E =4.25.10 8, t =10-5 1/, h =50cm (taşıyıcı

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

MODIFY (DÜZENLEME) KOMUTLARI

MODIFY (DÜZENLEME) KOMUTLARI MODIFY (DÜZENLEME) KOMUTLARI Copy: Kopyalama Komutu Klavye kısayolu: co Nesneleri kopyalama işlemi yapar Komut girildiğinde: Select objects: Kopyalanacak nesneleri seçiniz. Nesneleri seçtikten sonra ENTER

Detaylı

Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4)

Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4) Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4) Şekil 1.1. İzostatik sistem EA GA 0, EI = 2.10 4 knm 2, E = 2.10 8, t =10-5 1/, h =60cm (taşıyıcı eleman yüksekliği, her yerde)

Detaylı