T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2010"

Transkript

1 T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANACAKLAR T.C. Ziraat Bankası A.ġ., T.Halk Bankası A.ġ., Tasfiye Halindeki Emlak Bankası ile Bankaların ĠĢtiraklerinde Vakfa hastalık primi ödeyerek çalıģanlara ve Vakıftan aylık alanlarla bunların bakmakla yükümlü oldukları eģ,çocuk,anne ve babalarına aģağıda belirtilen sağlık yardımları yapılacaktır. Üye kendisi ile birlikte,sağlık yardımından yararlanma hakkına sahip aile bireylerinin,sağlık yardımından yararlanabilmesi için Vakfa iģe baģlangıç tarihi itibarıyla 30 gün hastalık sigortası primi ödemesi esastır. BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KĠMSELER A- ÇOCUKLAR ; - 18 yaģını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaģını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaģını doldurmamıģ ve evli olmayan kız ve erkek çocukları ile yaģına bakılmaksızın çalıģma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları Vakfımız sağlık hizmetlerinden yararlanabilir tarihinde yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası Kanunu mevzuatına göre,18 yaģından büyük, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı çalıģmayan ve okumayan kız çocuklarının yeni baģvurusu halinde Vakfımız sağlık hizmetlerinden yararlandırılmayacaktır.ancak mevcut sistemde yer alan kız çocukları durum değiģikliği ( iģe baģlama,evlenme..vb. ) oluncaya kadar sağlık hizmeti almaya devam edecektir. B-Eġ ; -Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmaması, -Herhangi bir iģte çalıģmaması ve ticari faaliyetinin olmaması. Ayrıca, -Üye kadınsa kocası 60 yaģından küçükse çalıģmayacak durumda olmasını Resmi Sağlık Kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir. C-ANNE ve BABA ; -Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaģı almaması, -Herhangi bir gelirinin (maaģ ve ticari faaliyet geliri) olmaması, Anne ve babanın sağlık yardımından faydalanma esasları; -Üyemiz, anne ve babanın tek çocuğu ise sağlık uygulama esaslarında belirtilen (özel sağlık kurumları dahil) sağlık yardımlarından faydalanabilecek, -Anne ve babanın, üyemiz dıģında (birden çok) çocukları var ise; Devlet, Resmi Üniversite, Kızılay Hastaneleri ve Dispanserlerdeki tüm sağlık harcamaları Vakıfça ödenecek, özel sağlık kurumlarından faydalanması halinde Sağlık Uygulama Talimatı esasları (T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar sağlık uygulaması) ve limitleri kadar olan kısım karģılanacaktır. 2- HASTALIK HALĠNDE DOKTOR VEYA SAĞLIK KURULUġUNA BAġVURU ÇalıĢan ve emekli üyelerimiz anlaģmalı veya anlaģmasız tüm sağlık kuruluģlarına sağlık karneleriyle baģvuracaklardır. 1

2 ÇalıĢan ve emekli olan üyelerimiz ( ayrıca bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için) Resmi üniversite ve devlet hastanelerine sağlık karneleri ile Vakıf tan veya Ziraat Bankası Ģubesinden alınacak olan sevk kağıdı ile baģvurabileceklerdir. Üyelerimiz, üniversite ve devlet hastanelerine baģvuru esnasında herhangi bir sorun yaģadığında, Vakfın sağlık birimine baģvurmaları sorunların giderilmesinde yarar sağlayacaktır. 3- T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. SAĞLIK ÜNĠTELERĠNE BAġVURU HAKKINDA T.C. Ziraat Bankası A.ġ. de çalıģan üyelerimiz ( emekli ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri hariç ) T.C. Ziraat Bankası Sağlık Ünitelerinde verilmekte olan sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır. Sağlık ünitelerinden yararlanmak için ; çalıģtıkları bölümden alacakları hasta sevk kağıdı ve sağlık karnesi ile birlikte sağlık ünitelerine müracaat edeceklerdir. Sağlık ünitelerinde verilen laboratuar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri ve diģ hizmetlerinden faydalanacaklardır. 4- HASTA KATILIM PAYI TUTARI ve ANLAġMALI - ANLAġMASIZ SAĞLIK KURULUġLARINDA YAPTIRILAN TEDAVĠ ÜCRETLERĠ KATILIM PAYI : AnlaĢmalı kurumlara baģvurulduğunda ; Devlet Hastaneleri, Resmi Üniversite Hastaneleri,Kızılay Dispanserleri, anlaģmalı özel sağlık kuruluģları ve anlaģmalı özel üniversite hastanelerinde, yapılan, muayene, tahlil, tetkik ve yatarak tedavi tutarlarının tümü Vakıf tarafından karģılanacaktır. ( Muayene ve ameliyatlarda madde7 belirtilen limitler uygulanır.) AnlaĢmasız kurumlara baģvurulduğunda üye Ödemelerinde ; AnlaĢmasız sağlık kurumlarında yaptırılan tetkik ve tahlillerden T.T.B. fiyatları üzerinden %10 indirim, muayene ve ameliyatlarda, T.T.B. fiyatları üzerinden ödeme yapılacaktır. ( Muayene ve ameliyatlarda madde7 belirtilen limitler uygulanır.) Üyenin bulunduğu ilde anlaģmalı sağlık kurumu yoksa, yapılan tetkiklerde kesinti uygulanmayacaktır. AnlaĢmalı sağlık kurumlarına baģvurma vakıf ve üyenin yararına olacaktır. 5- VAKFIMIZIN SAĞLIK ODALARI VE ĠġLEYĠġĠ Vakfımız üyelerine daha iyi sağlık hizmeti verebilmek amacıyla, çeģitli sağlık kuruluģlarıyla anlaģmalar yapmasının yanısıra, Vakıf bünyesinde Ankara, Ġzmir ve Ġstanbul da ( Bakırköy- Kadıköy- AtaĢehir ) sağlık ünitelerinde, de Aile Hekimleri uzmanları ve diģ hekimlerimiz hizmet vermektedir DiĢ polikliniklerinde çekim, protez ve tedavi iģlemleri yapılmakta olup yapılan tedavilerden herhangi bir ücret alınmamaktadır. Dahiliye polikliniğinde ise; muayene ve hasta takibi ön plandadır. Üyelerimizin, acil haller dıģında,anlaģmalı kuruluģlarımıza müracat etmeden önce, yönlendirme ve bilgi alma konusunda sağlık odalarımızda görev yapan aile hekimi uzmanları ile irtibata geçmeleri yararlı olacaktır. 6- VAKFIMIZA GÖNDERĠLEN SAĞLIK FATURALARININ ÜYEYE GERĠ ÖDEME YAPILMASI HUSUSUNDA DĠKKAT EDĠLECEK NOKTALAR. 2

3 Vakfımıza gönderilecek sağlık faturalarının en kısa zamanda geri ödeme yapılabilmesi için ekinde olması gereken belgeler : Tam ve eksiksiz doldurulmuģ tazminat talep formu, fatura, fatura dökümü, doktor istek kağıdı, tetkik sonuç raporları, sağlık karnesinin bir nüshası, reçete, ilaç küpürleri, yatıģlarda epikriz raporu, ameliyat raporu dur. Ayrıca çalıģan üyelerimiz tazminat talep formuna muhakkak güncel ve kendilerine ait olan hesap numaralarını yazmaları gerekmektedir. Üyelerimizin yaptığı sağlık harcamalarının geri ödemesi sadece kendi hesaplarına yapılacak olup, baģka kiģi yada üyenin tayin ettiği anlaģmasız kuruma ödeme yapılmayacaktır MALĠ YILI SAĞLIK UYGULAMA TALĠMATI ESASLARI VE TÜRK TABĠBLER BĠRLĠĞĠ ÜCRET TARĠFESĠ 2010 yılında, özel sağlık kuruluģlarından hizmet satın alınarak yapılan tedavilerde; Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Uygulama Talimatı esaslarına göre iģlem yapılacağından; Vakfımızda, üyelerine ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmada, Türk Tabipler Birliği ücret tarifesi ve Sağlık Uygulama Talimatı esaslarında göz önünde bulundurulacaktır. 8- DOKTOR MUAYENE VE OPERASYON ÜCRETLERĠ Sağlık kuruluģlarında yaptırılan muayeneler için her il için açıklanmıģ olan Türkiye Tabipler Birliği asgari ücret karģılığı ödenecektir. Harcama bedellerinin ödenebilmesi için Dr. muayene ile ilgili rapor, makbuz, POS cihazından alınan doktor muayene ücreti veya fatura ekinde sağlık karnesinin bir nüshası ( Sağlık karnesine yazılmıģ olan reçetenin bir nüshası) ile Vakfımıza gönderilmesi gerekmektedir AnlaĢmalı veya anlaģmasız tüm özel sağlık kurumlarındaki, Profesör ve Doçent ücretleri 2010 yılı için net ödenecek tutar KDV Dahil 130 TL olarak Vakfımızca belirlenmiģtir. Devlet ve Resmi Üniversite Hastaneleri, Döner Sermaye Bölümünden gelen öğretim üyesi fark faturalarında 2010 yılı Prof.ve Doç. Muayene ücreti KDV dahil 175 TL uygulanır. ( Yrd. Doç. Ücretleri T.T.B. belirtilen uzman doktor ücreti olarak ödenecektir.) Ġlk 10 gün içinde aynı doktor ile aynı branģtaki baģka bir doktorun yapacağı muayene karģılığında, ikinci muayene ücreti ödenmeyecektir. Üyelerimiz, anlaģmalı özel hastanelerde kadrolu görev yapan hekimlere ameliyat oldukları zaman, Vakfın hastane ile yapmıģ olduğu sözleģme gereği, üyemiz hekime herhangi bir ek ücret ödemeyecek, anlaģmasız doktorların ve resmi üniversite hastanelerindeki öğretim üyelerinin yapmıģ olduğu ameliyatlarda ise, Türk Tabipler Birliği asgari ücret tarifesi kadar üyeye ödeme yapılacaktır. ( AnlaĢmalı kurumlardaki akademik doktorların yaptığı ameliyat ve tıbbi iģlemler için de Türk Tabipler Birliği asgari ücret tarifesi geçerlidir.) 9- LABORATUVAR VE RADYOLOJĠ TETKĠK ÜCRETLERĠ Üyelerimiz, özel sağlık kuruluģuna baģvurduğu zaman, doktor tarafından sevk kağıdına veya sağlık karnelerine, istenilen tetkikin isminin yazılması gerekmektedir. 3

4 Yapılan muayene sonucunda laboratuvar tetkiki istenmesi halinde azami sekiz ayrı tetkik istenebilecektir. Tetkik sayısının sekizi aģması halinde Vakıf ın sağlık biriminden onay alınması gerekmektedir. Bu tür harcama bedellerinin ödenebilmesi için, doktor istek kağıdı, inceleme sonuç raporlarının makbuz veya fatura ekinde sağlık karnesinin bir nüshası ile Vakfımıza gönderilmesi gerekmektedir. 10- ENJEKSĠYON ÜCRETLERĠ IM ( Kabadan) Fatura ve reçete fotokopisi ile birlikte 10 TL( KDV dahil) IV ( Damardan) Fatura ve reçete fotokopisi ile birlikte 15 TL (KDV dahil) Serum takma 18 TL (KDV dahil) Doktor, sağlık memuru ve hemģire dıģındaki yetkisiz kiģilere yaptırılan enjeksiyon bedelleri için ödeme yapılmaz. 11- REÇETELERE YAZILABĠLECEK ĠLAÇ MĠKTARI, SÜRESĠ VE RAPORLAR Vakfımız, sağlık iģlemleri bilgisayar ortamında takip edilmekte olup, üyelerimizin kullanımları sistemden kontrol edilmektedir. ilaç Üyelerimizin uzun süreli ilaç kullanımı gerektiren hastalıklarda 6 ay, 1 yıl ve 2 yıl süreli düzenlenebilen raporla 3 aylık ilaç dozlarını alabileceklerdir. Kızılay, Devlet - Üniversite Hastaneleri ve özel sağlık kuruluģlarından, alınan sağlık kurulu raporları azami 2 yıl süre için geçerlidir. Özel sağlık kuruluģlarından ve diğer hastanelerden alınan sağlık raporlarının üzerinde ilaçların ismi,kullanım Ģekli ve ne kadar süre kullanılması gerektiği belirtilmesi gerekmektedir. Böylece, sağlık raporu ile verilecek ilaçlar sistemden takip edilecektir. Üye sağlık raporu ile anlaģmalı eczaneye ilk müracatta, eczacı tarafından raporu vakfımızın AtaĢehir sağlık birimine fakslanarak rapor provizyon sistemine tanımlanacaktır. Böylece üyelerimiz her ilaç aldığı zaman yanlarında sağlık kurulu raporunu eczaneye ibraz etme zorunda kalmayacaklardır. Sistem otomatik olarak onay verecektir. ÇalıĢan üyenin,eģinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarıyla anne ve babasının ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 20 si, Vakıftan malüllük,yaģlılık aylığı almakta olanların,bunların bakmakla yükümlü oldukları eģ,çocuk,anne ve babaları ile gelir veya aylık almakta olan dul ve yetimlerinin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 10 u kendilerince ödenecektir. Reçeteye en çok dört kalem ilaç yazılacak ve her bir kalemin kutu, flakon, tüp vs. Ģekillerdeki miktarı on günlük tedavi dozunu geçemeyecektir. Ancak bir kutu ilacın on günlük tedavi dozunu karģılamaması durumunda gerekli miktardaki ilaç hekim tarafından reçeteye yazılabilecektir. Ġlaçların doktorun tanzim tarihinden itibaren dört gün içinde eczaneden alınması gereklidir. Ġlaç fiyatları, 2010 yılı içinde Genel Sağlık Sigortası tarafından güncel olarak tüm eczanelere bildirilmektedir. Vakfımızın kullanmıģ olduğu ilaç provizyon sistemi de bu fiyatlara eczanelerden bağlanarak iģlem yapmaktadır. Bazı üyelerimiz anlaģmasız eczanelerden ilaç aldıkları zaman kamu indirimli fiyatlarından değil, eczanenin cari ilaç fiyatlarından almaktadırlar. Vakfa gönderilen, reçetelerde kamu indirimi ve katılım payı düģülerek üyeye geri ödeme yapılmaktadır. Bu nedenle mümkünse üyelerimizin anlaģmalı eczaneleri kullanmaları kendileri için yararlı olacaktır. 4

5 Vakfımızda kullanılan ilaç provizyon sistemi ile Sosyal Güvenlik Kurumunda kullanılan ilaç provizyon sistemi aynı kurallar ile çalıģmaktadır. Dolayısıyla ilaç provizyon sisteminde ödenen veya ödenmeyen tüm ilaçlar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmektedir. AĢılar hekim tarafından hastanın reçetesine yazıldığında katılım payı alınmadan aģı ücretinin tamamı ödenecektir. ( Sağlık Uygulama Talimatında bulunan aģılar ödenecektir.) DoğuĢtan metabolik hastalığı olan çocukların tedavisi ve geliģmesi için kullanılması Resmi Sağlık Kurumu raporlarıyla gerekli görülen hayati öneme haiz diyet mama bedelleri ödenecektir. 12- GÖRÜNTÜLEME ( MANYETĠK REZONANS) ve BĠLGĠSAYARLI TOMOGRAFĠ Ayakta tedavilerde MR ve BT için kullanılan ilaçlardan katılım payı alınmayacak olup anlaģmalı kuruluģlar listesinde yer alan Görüntüleme merkezlerinde üyelerimiz MR veya BT çektirdiği zaman herhangi bir katılım payı ödemeyeceklerdir. AnlaĢmasız görüntüleme merkezinde MR ve BT yaptıran üyelerimiz ise faturalarını doktor istek kağıdı ve tetkik sonucu ile birlikte Vakfa göndermeleri gerekmektedir. Limit dahilinde ödemeleri yapılır. Bilgisayarlı Tomografi ( BT) Spiral BT cihaz ile Manyetik Rezonans MR 255 TL( KDV dahil) 255 TL ( KDV dahil) 13- ÖZEL HASTANELERDE TEDAVĠ VE AMELĠYATLAR Acil haller dıģında, planlanan ameliyat durumlarında ameliyat olmadan önce Vakfa baģvurup görüģ almaları üyelerimiz açısından yararlı olacaktır. Özel hastanelerde yaptırılacak tedavi ve ameliyatlarda hastaneye yatıģ iģlemi gerçekleģmeden teģhis ve tanıya iliģkin rapor ve belgeler Vakfımıza gönderilerek onay alındıktan sonra uygun görülen tedavi ve ameliyat yaptırılacaktır. Özel hastanelerde tedavi ve ameliyat nedeniyle yapılan yatıģlar 5 gün süre ile sınırlıdır. Bu süre bitiminden sonra Vakıf sağlık biriminin onayı olmadan oluģacak tedavi giderleri ödenmeyecektir. Laporoskopik ve artroskopik ameliyatlarda üye anlaģmalı kuruma baģvurmuģsa herhangi bir fark ödemeyecektir. Eğer anlaģmasız kuruma ameliyat için baģvurmuģsa, Vakıfca anlaģmalı özel sağlık kuruluģlarındaki belirlenen en yüksek paket fiyat üzerinden üyeye ödeme yapılacaktır ESWL metodu ile taģ kırma tedavisinde radyolojik veya sonografik bulgular dikkate alınarak düzenlenecek bu raporlarda kırılacak taģın sayısı ve mm cinsinden en ve boyu mutlaka gösterilecektir. T.T.B. asgari ücret tarifesine göre hesaplanıp ödeme yapılacaktır. 14- GÖZ TEDAVĠLERĠ Gözlük cam ve çerçeve ücreti Vakıf üyeleri ile bakmakla yükümlü oldukları eģ ve çocuklarına göz doktorunun reçete düzenlenmesi halinde ödenir. Ayrıca sağlık karnesine iģlenmesi 5

6 gerekmektedir. Anne ve babaya gözlük cam ve çerçeve ile ilgili sağlık yardımı yapılmamaktadır. Limitlere (KDV dahil) Çerçeve 150 TL 2 yılda bir verilir. Düz Cam 120 TL Cam Numarası değiģtiğinde ödenir. Bifokal Cam 240 TL Cam Numarası değiģtiğinde ödenir. Lens 380 TL Sağlık raporu ile 5 D ve üzeri görme kusurlarında vakıf onayı ile yılda bir kez ödenir. Laser,Lasik Bütçe Uygulama Talimatının %25 fazlası ödenir. 5D miyopi,+3d hipermetropi ve 2D astigmat ve üzeri görme kusurlarında vakıf müsaadesi ile ödenir 15-FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON VE PSĠKOTERAPĠ ÜCRETLERĠ Yapılan muayene sonucunda fizik tedavinin gerekliliği, çeģidi ve süresi ( yılda iki kez 5 alet 10 seans,yılda toplam 20 seans) doktor raporu ile belirtilmek üzere ve Vakıf tan provizyon alınarak onaylanmak kaydıyla T.T. Birliği asgari ücret tarifesi 25 birim üzerinden Fizik Tedavi ücreti ödenir. Vakıftan onay alındıktan sonra, anlaģmalı kuruluģlarda yapılan fizik tedavi bedeli ödenecektir. Psikoterapi,özel sağlık kuruluģlarında yıllık toplam 10 seans ile sınırlıdır. T.T. Birliği asgari ücret tarifesi üzerinden ödeme yapılacaktır. Psikoloğun yapacağı psikoterapi için, Psikiyatri Doktorunun raporu onaylaması gerekmektedir. 16 REFAKAT ETME VE YOL MASRAFI Hastanın tedavi edilmek üzere baģka bir yere gönderilmesi durumunda,yanında bir refakatçi bulundurulmasının zorunlu olduğunun, hastayı gönderen sağlık kuruluģunun raporunda veya hasta sevk kağıdı üzerinde gerekçeli bir Ģekilde belirtilmesi ve raporun veya sevk kağıdının hekim tarafından imzalanması halinde,hastaya refakatçı eģlik edebilir. EĢlik eden kimseye, hastanın yaģadığı Ģehir ile tedavi göreceği sağlık kurumunun bulunduğu yer arasındaki mutat taģıt ücreti ödemesi yapılır. ( Özel araçla yolculuk edildiğinde, benzin fiģinin Vakfa gönderilmesi halinde, Mutat taģıt ücreti kadar ödeme yapılacaktır.) 17- TÜP BEBEK ( IVF ),Kısırlık,( Primer ve Sekonder infertilite uygulaması ve bunlarla ilgili tahlil,tetkik ücretleri ile yol karģılıkları) : -23 yaģını doldurmuģ, 40 yaģından gün almamıģ kadınlara, - En fazla 2 deneme ile sınırlıdır. IVF yöntemi ile tedavi masrafları üniversite hastanelerinin ilgili anabilim dalı paket ücreti ile limitlidir. Bu limite ilaç bedelleri dahil değildir. Tedavide kullanılan ilaç giderlerinden katılım payı alınacaktır. 18- PROTEZ- ORTEZ ARAÇ VE GEREÇLERĠ ÜCRETLERĠ Vücut organ protez ve ortezler cihaz bedelleri ve her türlü iģitme cihazı Resmi Sağlık Kurulu raporuna istinaden Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2010 yılı Sağlık Uygulama Talimatnamesinde yer alan ücretlerin % 30 fazlasına kadar ödenecektir. 6

7 ĠĢitme cihazı bozulduğu zaman, tamir yapılamayacağı hususunda yetkili kurum tarafından görüģ yazılı olarak belirtilmelidir. Tamir olamayacak durumda ise yeni iģitme cihazı Vakıfça karģılanacaktır. ĠĢitme cihazlarına iliģkin akü, pil, hoparlör vb. aksesuar bedelleri ödenmeyecektir. Yenileme süresi 5 yıldır. ġeker ölçüm çubukları Ģeker hastalığında kan Ģekeri ölçüm çubuklarına ait bedeller Sağlık Raporu ile verilen ölçüm çubuğu miktarı reçeteye yazılacaktır.hastalar Ģeker ölçüm cihazlarını kendileri temin edeceklerdir. 19- ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN TEDAVĠ ÜCRETLERĠ Zihinsel, konuģma,iģitme,görme,fiziksel ( spastik, atatoit) geriliği, psikolojik rahatsızlığı olan çocukların geliģim ve eğitiminin, resmi ve özel eğitim merkezlerinde sağlanması gerektiğinde Resmi Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmesi kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığı nca belirtilen fiyatlar üzerinden % 25 fazlası Vakfımızca ödenecektir. Özürlü çocukların eğitimlerinin,tıbbi rehabilitasyonlarının ve psiko-sosyal rehabilitasyonlarının yapılacağı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden ruhsat almıģ olması gerekmektedir. 20- YURT DIġINDA TEDAVĠ Yurt dıģı tedavilerinde; 2010 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu -Sağlık Uygulama Tebliği esasları ve Vakıf Yönetim Kurulu onayına göre ödeme yapılır ÖDENMEYEN SAĞLIK GĠDERLERĠ * Check-up ücretleri, (Sadece anlaģmalı Check-up merkezlerimizde, Check-up yaptıracak üye ve eģi (çocuk,anne ve baba hariç ), 2 senede bir yaptırabilir.) * Sağlık gereklerine uymayan estetik ameliyatlar, * Tıbbi zorunluluk olmadan yaptırılan kürtaj vs. gibi müdahaleler, * Sağlık gereklerine uymayan korseler, * Epilasyon, her çeģit cilt bakımı ve kozmetik ürünleri, * Akupunktur tedavileri, * Uzman hekimin dıģındaki doktorlara yaptırılan psikiyatrik, fizik tedavi vs. gibi tedavi ücretleri, * Termometre,prigator vs. gibi demirbaģ niteliğinde olan alet ve araçlar, * Spiral bedelleri, * Ġlaç bedeli dıģında yazar kasa fiģi ile belgelenen tedavi ücretleri, * Saç dökülmesini ve kepeklenmesini önleyici sabun, Ģampuan vs. * Bitkisel ve tıbbi zayıflatıcılar, kepek ve bitki lifleri, her çeģit çaylar, * Doğum kontrol hapları, * Ġthal müsaadesi olmayan ilaçlar, * Lens solüsyon bedelleri, * Kadın Doğum Hastalıkları uzman muayenesi ile birlikte ödenen ultrason ücretleri, * Ġlaç kapsamına girmeyen ürünler ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ilaçlar, * Diyetisyen ücreti 22- SÜNNET ĠLE ĠLGĠLĠ SAĞLIK HARCAMASI Özel sağlık kurumlarında yapılacak olan sünnet masrafı olarak, Vakfımızca 200 TL ödeme yapılacaktır. Resmi üniversite, Kızılay ve Devlet Hastanelerinde yapılacak olan 7

8 sünnet masrafının tamamı karģılanacaktır. Sünnet, Doktor tarafından yapılması gerekmektedir. 23- DĠġ TEDAVĠ ÜCRETLERĠ Ankara, Ġstanbul,Ġzmir illerinde üyelerimizin sevkleri, Vakıf diģ hekimlerimiz tarafından ( iki diģ çekim ve- veya iki diģ dolgu tedavisi hariç) tedavi planının tespitinden,sonra diģ tedavilerini Vakıf hekimlerine veya Vakfımız limitleri dahilinde istedikleri diģ hekimine yaptırabileceklerdir. Tedavi yapıldıktan sonra faturanın sağlık odalarında kontrol edilip onaylattırılması gerekmektedir. Sadece sevkte yazılı olanların yapılması, değiģiklik veya fazladan yapılması gereken tedaviler için Vakıf diģ hekimleri ile görüģülmesi gerekmektedir. Ankara, Ġstanbul, Ġzmir illeri dıģındaki üyelerimiz diģ tedavilerini yaptırmak istediklerinde önce diģ hekiminden yapılması önerilen tedavilere iliģkin Ģematik rapor alacaklar ve sağlık karnesinin resimli sayfasının fotokopisi ile birlikte Vakfın sağlık merkezine göndereceklerdir.(protez önerilmesi halinde panaromik film çektirilecektir.) Vakıf diģ hekiminin onayını aldıktan sonra tedaviye baģlanacak, tedavi bitiminden sonra fatura tekrar Vakfa gönderilerek kontrol edilecek ve ödemesi yapılacaktır. Ġki diģ çekim ve-veya iki diģ dolgu iģlemleri için sevk alınması gerekmemektedir.fakat tedavi bittikten sonra fatura Vakıf DiĢ Hekimi tarafından onaylanmalıdır. Üye ilk sağlık primi kesintisinden bir yıl sonra,diģ protezi tedavisinden yararlanacaktır DiĢ tedavilerinin vakıf tarafından ödemesi; ekte sunulan diģ tedavi listesinde yazılı olan iģlemlerin bedeli (DiĢ Hekimleri Asgari Ücret Tarifesine göre) hesaplanıp katılım payları düģüldükten sonra yapılacaktır.diģ tedavilerinin ödenebilmesi için aģağıda belirtilen konulara kesinlikle uyulması gerekmektedir. 1. Dolgular T.D.B. nin tek yüzlü kompozit dolgu bedeli üzerinden ödenecektir. Süt diģlerine yapılacak olan dolgular camionomer dolgu olarak ödenecektir. Bir diģe hem dolgu hem kron yapılmıģ ise o diģe sadece kron ücreti ödenecektir.. 2 sene içinde dolguda, ortaya çıkan sorunlar yapan hekimin sorumluluğundadır. 2. Kanal tedavisi ücreti bir kereye mahsus ödenecektir. Kanal tedavisinin yapıldığını gösterir röntgen bedeli kanal tedavisinin bedeline dahildir. 3. Üyelerimizin sağlığı açısından cerrahi, periodontoloji tedavileri,uzmanına yaptırılmalıdır. 4. Gömük diģ çekimi bedellerinin ödenebilmesi için çekim öncesi diģ röntgeni alınmalıdır.(gerekli hallerde panaromik röntgen çektirilebilir.) 5. DiĢ taģı temizliği için Ankara, Ġstanbul, Ġzmir illerinde sevk verilmez ve ödenmez. Bu iller dıģındaki üyelerimize T.D.B. asgari ücret üzerinden %50 ödenecektir. 15 yaģından küçüklere diģ taģı temizliği bedeli ödenmeyecektir. Subgingival küretaj ve detertraj ücretlerinin ikisi bir arada ödenmeyecektir. 8

9 6. Periapikal diģ filmleri 3 taneyi aģarsa panaromik röntgen ücreti ödenecektir. Röntgen fatura ekinde olduğu taktirde ödenecektir. 7. Ortodonti tedavileri sadece ortodonti uzmanlarına yaptırıldığı taktirde ödenecektir yaģ grubundaki çoçukların ortodonti tedavisinin ödemesi yapılacaktır. Tedaviye baģlanılmadan önce uzmanın yapılacak iģlemleri gösterir raporuna sağlık odalarından onay alınacak, tedaviler yapıldıkça fatura edilecektir. Ortodonti tedavileri, ilgili kiģiye yalnız bir kere ödenir. Ödenen iģlemler ekli listede görülmektedir. Ödeme %50 katılım payı düģülerek yapılacaktır. Tek çeneyi ilgilendiren aparey yapımı yalnızca önleyici amaçlı tedavilerde ödenecektir.. Sabit tedavilerde karģılanmayacaktır. 8. Kron, köprü ve protez bedelleri 4 yılda bir ödenecektir. Protez ve köprülerde 2 yıl içinde çıkan sorunlar yapan hekimin sorumluluğundadır. Bu süre içinde simantasyon ve tamir ücreti ödenmeyecektir. 2 yıl sonra ortaya çıkan sorunlarda ise Vakıf tamir ücreti ödeyecektir. Üyelerimizin anne ve babalarına protez ücreti ödenmez. Vakfımızın sağlık odalarında da bu hizmet verilemez.anne, baba için sadece diģ çekim ve dolgu ücreti ödenecektir.( SAĞLIK UYGULAMA ESASLARI fiyatları ) geçerlidir. 9. Estetik amaçla sabit protez yaptırılması halinde bedeli ödenmeyecektir. Altın, porselen, implant, biomateryal uygulaması, geçici kron, anker, gece plağı, köprü sökümü, diģ beyazlatma, flor uygulaması fissür örtücü, oral hijyen eğitimi, kuafaj, komplikasyonlu çekim, T.M.E. kas muayenesi, her türlü diģ macunu ve diģ temizleme malzemeleri, ekli listede yer almayan tedavilerin ücretleri, genel anestezi ile tedavi, tedavi yapılması halinde diģ muayene ücreti ödenmeyecektir. 10. DiĢ tedavi ücretleri sevkin alındığı tarihte uygulanan katsayılar üzerinden ödenecektir. 11. Fatura üzerinde diģ hekiminin adı, soyadı, diploma nosu mutlaka bulunmalı, hasta tarafından fatura üzerinde Tedavim BitmiĢtir ibaresi yazılarak imzalanmalıdır. 12. Vakfımızca ödemesi uygun görülen ve ekli listede belirtilen diģ tedavilerinin Türk DiĢ Hekimleri Birliğince tespit edilen asgari ücret tutarları üzerinden, ÇalıĢan üyelerimizin diģ tedavilerinde %10 protezlerinde % 25 Emekli üyelerimizin diģ tedavilerinde %10 protezlerinde % 15 Tüm üyelerimizin periodontoloji ve ortodonti tedavilerinden %50 katılım payı alınacaktır. 13. Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir deki Vakfımızın diģ ünitelerinde, Kızılay (ortodonti hariç), T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Sağlık üniteleri, Resmi Üniversite ve Devlet Hastanelerinde yaptırılan diģ tedavilerinden katılım payı alınmayacaktır. 9

T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2009

T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2009 T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2009 1- SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANACAKLAR T.C. Ziraat Bankası A.ġ., T.Halk Bankası

Detaylı

T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2008

T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2008 T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2008 1- SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANACAKLAR T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T.Halk Bankası

Detaylı

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2013

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2013 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2013 1)SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANACAKLAR T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T.Halk Bankası

Detaylı

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2015

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2015 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2015 1)SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANACAKLAR T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T.Halk Bankası

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü SÜREYYAPAġA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü

Detaylı

İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi Ödemeleri. Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 40 dakika

İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi Ödemeleri. Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 40 dakika KAHRAMANMARAġ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 ġahıs Fatura İl Müdürlüğü Yazısı

Detaylı

22 iģ günü Ödemeleri. İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi

22 iģ günü Ödemeleri. İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi ġanliurfa SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 ġahıs Fatura İl Müdürlüğü Yazısı

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iş günü 2 3 4 5 6 Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI Sıra No Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda Ġstenen Bilgi/ Belgeler 1 Poliklinik Muayene 1. T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

Detaylı

Antalya Tıp Merkezi : Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:156 Kızıltoprak Antalya Telefon :

Antalya Tıp Merkezi : Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:156 Kızıltoprak Antalya Telefon : Antalya Tıp Merkezi Üyelerimize ve ailelerine özel tüm sağlık hizmetleri bedelleri üzerinden Ücretli Hastalarda; *Merkezde verilen tüm poliklinik hizmetlerinde %20 *Laboratuvar tetkiklerinde %15 *Radyolojik

Detaylı

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 14/03/2011-876

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 14/03/2011-876 Konu: Protokol 14/03/2011-876 Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarında öncelikli ve kaliteli sağlık hizmeti almalarının yanı sıra Sağlık Yardım Sandığı

Detaylı

GÖNEN DEVLET HASTANESĐ HĐZMET STANDARTLARI

GÖNEN DEVLET HASTANESĐ HĐZMET STANDARTLARI GÖNEN DEVLET HASTANESĐ HĐZMET STANDARTLARI Sıra No Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda Đstenen Bilgi/ Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Hekim Seçme, 2Seçilen Hekim Đsmi 2 Poliklinik Muayene, 2Yeşil

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Katılım payı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI Özel hastanelerin avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz, ancak yüksek fark ücretleri sizi endişelendiriyor mu? Muayene ve tetkikler için uzun randevu sürelerini beklemek

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.05.03/367 08/06/2011 Konu : Yol ve gündelik giderleri GENELGE 2011/47 Yol ve gündelik giderlerine ait iģlemler değiģik tarihlerde yayımlanan genelge ve genel yazılar ile yürütülmüģtür.

Detaylı

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ 1 Poliklinik muayenesi 2 3 4 5 Hekim seçme hakkının kullandırılması Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Gaitada parazit, gizli kan v.s) Laboratuar tetkikleri ACİL (Hemogram, İdrar, Kardiyak

Detaylı

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Ameliyat 0 Olay Başına SİZ Oda-Yemek 0 Günlük SİZ Refakatçi 0 Günlük SİZ Tıbbi Tedavi için Yatış 0 Olay Başına SİZ Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 Yıllık 750

Detaylı

Antalya Tıp Merkezi : Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:156 Kızıltoprak Antalya Telefon :

Antalya Tıp Merkezi : Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:156 Kızıltoprak Antalya Telefon : Antalya Tıp Merkezi Üyelerimize ve ailelerine özel tüm sağlık hizmetleri bedelleri üzerinden Ücretli Hastalarda; *Merkezde verilen tüm poliklinik hizmetlerinde %20 *Laboratuvar tetkiklerinde %15 *Radyolojik

Detaylı

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI 1

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI 1 Personel Uzman Diş Hekimi Doktoralı Diş Hekimi Ağız Diş Hizmetlerinde Çalışan Personeller YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/ 46

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/ 46 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.05.03 / 366 08/06/2011 Konu : Yurt dıģı tedavi iģlemleri GENELGE 2011/ 46 Bilindiği üzere yurt dıģı tedavi iģlemleri değiģik tarihlerde yayımlanan genelge ve genel yazılar ile düzenlenmiģtir.

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA 18 SDYF TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA Türkiye Barolar Birliği bağıtladığı özel anlaģmalar ile avukatlara sağlık hizmeti verilmesi konusunda yeni

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Muayene (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İSTENEN BELGELER ; 1- SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur

Detaylı

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROTO Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI

ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI Değerli Sigortalılarımız, Özel Sağlık Sigortanız sayesinde, poliçe teminatı kapsamındaki tedaviler için elde edeceğiniz avantajların yanısıra, Türkiye nin en kapsamlı sağlık

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Poliklinik Hasta Kabul ve Hekim Seçme hakkının Kullandırılması 2 Poliklinik muayenesi 3 Muayene Süresi 4 Acil

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Sayı : B.11.2.PTT.0.79.00.01-010.05-01/02/2011-00365

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Sayı : B.11.2.PTT.0.79.00.01-010.05-01/02/2011-00365 Konu : 2011 Yılında Sağlık Yardım Sandığı Bütçesinden Yapılacak Yardımlar 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında, genel sağlık sigortalısı olan personelimiz (657 sayılı Kanuna tabi kadrolu ve 399 sayılı

Detaylı

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK2 GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1. Hekim seçme Hizmeti Kurum panolarında ve kurumun

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ

4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FATURALAMA USUL VE ESASLARI 4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ HAST. ĠġLTM. UZM. MEHMET ZĠYA KELAT ġube MÜDÜRÜ KAPSAM 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı KURUMSAL YAPI 16/05/2006 tarihli ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu MERKEZ TEŞKİLATI Ana Hizmet

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

İLK DEFA KART TALEBİNDE İSTENEN EVRAKLAR

İLK DEFA KART TALEBİNDE İSTENEN EVRAKLAR İLK DEFA KART TALEBİNDE İSTENEN EVRAKLAR ÜYE ; 1- Üye Sağlık Kartı Talep Dilekçesi (Ek:1) 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi EŞ/ÇOCUK; 1-Haksahibi Sağlık Kartı Talep Dilekçesi (Ek:2)

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG10012/0314 KONU : Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG10012/0314 KONU : Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG10012/0314 KONU : Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar... VALİLİĞİNE GENELGE 2005 / 64 11.04.2005 * 7135 Kısırlık tedavisinde bir

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

A-Protokol Kapsamında Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılacak Sigortalı ve Hak Sahibi Kimseler ve İbrazı Zorunlu Belgeler:

A-Protokol Kapsamında Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılacak Sigortalı ve Hak Sahibi Kimseler ve İbrazı Zorunlu Belgeler: SSK Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge Tarihi:02.09.2002 Sayısı:18681 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002/3120 02.09.2002 * 18681 KONU : Sağlık Bakanlığı-SSK

Detaylı

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; Bu konunun sonunda Özel Hastaneler Yönetmeliği nde ve Ayakta

Detaylı

T.C, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Gene! Müdürlüğü

T.C, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Gene! Müdürlüğü Savı: B. 13,2.SGK.0.11.04.01//053 Konu: Mülga 3 İ 16 sayılı Kamın

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü. Sayi :B100THG0740007 29.12.2004 *22253 Konu : Yesil Kart Uygulamalari GENELGE 2004/154

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü. Sayi :B100THG0740007 29.12.2004 *22253 Konu : Yesil Kart Uygulamalari GENELGE 2004/154 T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü Sayi :B100THG0740007 29.12.2004 *22253 Konu : Yesil Kart Uygulamalari GENELGE 2004/154 3816 sayili Ödeme Gücü Olmayan Vatandaslarin Tedavi Giderlerinin

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Çarşamba, 12 Ocak :18 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Mayıs :23

Çarşamba, 12 Ocak :18 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Mayıs :23 02.05.2012 tarihinde yayınlanan aynı adlı Yönetmelikle 15.05.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETDEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

Sağlık Bakanlığı - SSK Sağlık Hizmetleri Protokolü Tarihi:04.07.2002 SAĞLIK BAKANLIĞI - SSK SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ

Sağlık Bakanlığı - SSK Sağlık Hizmetleri Protokolü Tarihi:04.07.2002 SAĞLIK BAKANLIĞI - SSK SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ Sağlık Bakanlığı - SSK Sağlık Hizmetleri Protokolü Tarihi:04.07.2002 SAĞLIK BAKANLIĞI - SSK SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ (SSK SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANDIRILANLAR İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI SAĞLIK

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK (EK-4) SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 45 Tüm dolgu tedavileri, anterior ve posterior dişler dahil

Detaylı

Sayı : 003.1300 Tarih : 18.09.2008 Konu : Serbest çalışan dişhekimlerinden hizmet alınması

Sayı : 003.1300 Tarih : 18.09.2008 Konu : Serbest çalışan dişhekimlerinden hizmet alınması Sayı : 003.1300 Tarih : 18.09.2008 Konu : Serbest çalışan dişhekimlerinden hizmet alınması Sayın Faruk ÇELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Bakanım, Türk Dişhekimleri Birliği, sağlık hizmetlerini

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 10.08.2010 Sağlık İşleri Müdürü Başkan Yardımcısı Sayfa 1 /4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki,

Detaylı

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kartal Yavuz Selim Hastanesine gelen kişilerin sağlık durumları hakkında tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlara karar vermek. 2.KAPSAM: Bu prosedür, Sağlık Kurulu Başkanı,

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

T.C. MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı T.C. Merkez Bankası

Detaylı

YÖNETMELİK MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ

YÖNETMELİK MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: YÖNETMELİK MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE

Detaylı

GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN İLAVE ÜCRETLE MESAİ SAATLERİ DIŞINDABİZZAT VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME, ÖDEME

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

SAĞLIK YARDIM PLANI FORTIS BANK A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

SAĞLIK YARDIM PLANI FORTIS BANK A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIM PLANI FORTIS BANK A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI FORTIS BANK A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIM PLANI FİHRİSTİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde : 1 - Amaç... 3 2 -

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Yardımların şekil ve kapsamı Türk mevzuatına göre, yardımın süresi ve yardımlardan yararlanacak kişiler Alman mevzuatına göre tayin edilir.

Yardımların şekil ve kapsamı Türk mevzuatına göre, yardımın süresi ve yardımlardan yararlanacak kişiler Alman mevzuatına göre tayin edilir. IV- SÖZLEŞMELERİN SAĞLIK SİGORTASINA İLİŞKİN İŞLEMLERİ Türkiye de bulunma veya ikamet 1) Almanya a) Bulunmalar (1) Sigortalılar ve aylık sahipleri ile yanlarında ikamet eden aile fertlerinin ülkemizde

Detaylı

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. REÇETEDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı veya MEDULA tesis kodu, Hasta adı soyadı, T.C. Kimlik

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTALISI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİ

GENEL SAĞLIK SİGORTALISI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİ GENEL SAĞLIK SİGORTALISI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİ Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile

Detaylı

SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010

SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010 SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010 25 Mart 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27532 (Mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA İ 7.3.7. İşitme cihazları

Detaylı

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU 10 Gün 10 Gün 25100000 08:00-17:00 124 Nolu Oda 17:00-08:00 7726 600230104 2 Saat 291048 254990000 291084 KURUM KODU SUNULAN HİZMETİN ADI STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN

Detaylı

2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu

2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu 2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu 0 ACP Brokerlik Bu yıl ACP Brokerlik desteği ile yenilenen grup sağlık sigortalarınız ile ilgili değişiklikler ve yeni sigortacınız Mapfre

Detaylı

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Sayı: 19 Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28280 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA

Detaylı

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (1) Sağlık Bakanlığına

Detaylı

SAĞLIK BÜLTENĠ SAĞLIK BÜLTENĠ 2010 SORUMLULAR. Dr. Zeynep SÜZME Prof. Dr. Korkmaz ALTUĞ Zeynep ÖZEN HAZIRLAYAN. Sevnur YILDIRIM

SAĞLIK BÜLTENĠ SAĞLIK BÜLTENĠ 2010 SORUMLULAR. Dr. Zeynep SÜZME Prof. Dr. Korkmaz ALTUĞ Zeynep ÖZEN HAZIRLAYAN. Sevnur YILDIRIM SAĞLIK BÜLTENĠ 2010 SAĞLIK BÜLTENĠ 2010 SORUMLULAR Dr. Zeynep SÜZME Prof. Dr. Korkmaz ALTUĞ Zeynep ÖZEN HAZIRLAYAN Sevnur YILDIRIM Sayfa 2 Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Açıldı...

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

Allianz özel sağlık sigortası

Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Gözlük ve diş teminatı olan tek allianz poliçesidir. - Yatarak Tedavi giderlerini anlaşmalı sağlık kurumlarında limitler dahilinde ve %100 -

Detaylı

GENEL DUYURU 2013/1. Üyenin kendisi için

GENEL DUYURU 2013/1. Üyenin kendisi için AKBANK T.A.Ş. MENSUPLARI TEKAÜT SANDIĞI VAKFI İstanbul,21.01.2013 Özü Limitli sağlık yardımları ve sağlık yardımı kullanım esasları hk. GENEL DUYURU 2013/1 1.1.2013 tarihinden itibaren geçerli olacak muayene

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

Antalya Tıp Merkezi : Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:156 Kızıltoprak Antalya Telefon :

Antalya Tıp Merkezi : Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:156 Kızıltoprak Antalya Telefon : Antalya Tıp Merkezi Üyelerimize ve ailelerine özel tüm sağlık hizmetleri bedelleri üzerinden Ücretli Hastalarda; *Merkezde verilen tüm poliklinik hizmetlerinde %20 *Laboratuvar tetkiklerinde %15 *Radyolojik

Detaylı

AYVACIK DEVLET HASTANESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AYVACIK DEVLET HASTANESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AYVACIK DEVLET HASTANESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı İstenilen Bilgi/ Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayeneleri ve raporlar 1-T.C. Kimlik numarası yazılı

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2017-2018 KLİNİK SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF KLİNİK BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI Subgingival küretaj x1 (Yarım

Detaylı

TARĠHLĠ SUT DEĞĠġĠKLĠĞĠ

TARĠHLĠ SUT DEĞĠġĠKLĠĞĠ 14.07.2016 TARĠHLĠ SUT 25.08.2016 DEĞĠġĠKLĠĞĠ 1.4.1.B - Birinci basamak özel sağlık kuruluģu (1) İş yeri hekimlikleri, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 1.4.1.B - Birinci basamak

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 18/02/2011-00585

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 18/02/2011-00585 Konu: Protokol 18/02/2011-00585 Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarına gerek müracaatlarında, gerekse muayene ve tedaviler aşamasında öncelikli konumda

Detaylı

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Yasin Kulaksız * 1.GİRİŞ Trafik kazası nedeniyle meydana gelen tedavi giderlerinin karşılanmasına yönelik

Detaylı

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ ĠDARE TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE DĠĞER (ÖZEL

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU 23.05.2012 E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR 01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlayacaktır. Konu ile ilgili olarak SGK nın yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Elektronik reçetelerin oluşturulacağı

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı