Satkýn Sasýkbayev. Hikaye APAL ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Satkýn Sasýkbayev. Hikaye APAL (1907-1997)"

Transkript

1 Satkýn Sasýkbayev ( ) Satkýn Sasýkbayev, 1907 yýlýnda Kemin ilçesine baðlý Karagayluu-Bulak köyünde doðdu yýlýndaki milli ayaklanmada halk ile birlikte Çin'e sýðýndý ve 1917 yýlýnda geri döndü. Anne-babasý, Satkýn Sasýkbayev küçük yaþtayken vefat etti yýlýnda Tokmok öksüzler yurduna kabýl edildi. Orada okuma yazma ögrendi, yýllarý arasýnda Biþkek'teki Kýrgýz Pedagoji Yüksek Okulu'nda okudu. Satkýn Sasýkbayev'in edebi yaratýcýlýðý 1928 yýlýnda "Miñ Suluu (Bin Güzel) hikayesinin yayýmlanmasýyla baþladý yýlýnda "Kiçinekey Cumuþçu (Küçük Ýþçi)" adlý hikaye kitabýný, 1955 yýlýnda da "Fabrikanýn Kýzý" adlý iþçilerin hayatýný konu edinen hikayesini yayýmladý. Daha sonralarý birçok deneme, hikaye ve roman yazdý. Onun "Tüpkürdögü Nur (Kuyudaki Nur)" (1958) romanýnýn Kýrgýz edebiyatýndaki önemi büyüktür. ESERLERÝ: Kiçinekey Cumuþçu (Küçük Ýþçi), Kýrgýzmambas, 1932, Frunze, 26 s. Emgek Uçkunu (Emek Kývýlcýmý), Þiir kitabý, Kýrgýzmambas, Frunze, 1933, 64 s. Fabrika Kýzý, Kýrgýzmambas, Frunze, 1955, 272 s. Tañký Gudok, Hikayeler ve denemeler, Kýrgýzmambas, Frunze, 1957, 251 s. Tüpkürdögü Nur (Kuyudaki Nur), Roman, Kýrgýzmambas, Frunze, 1958, 288 s. Kürküröölüü Ceekte (Gürleyen Su Kýyýsýnda), Mektep, Frunze, 1972, 250 s. Tandalmalar (Seçmeler), Roman, hikaye, Kýrgýzstan, Frunze, 1987, 460 s. Tokmat sözgö sarañ cigit eken. Adegende ele çeçilip, süylöþkön cok. Cay gana uçuraþýp, cumuþuna alaksýy berdi. Mañdayýndagý kabat - kabat býrýþtar ömür colunun tataal bolgonun eske salýp turat. Abdan taanýþýp, sýrdaþkandan kiyin gana ömür colu, kantip üylöngöndügü cönündö aytýp berdi. Süygönü Apal tuuraluu söz kozgogondo betin bacýraytýp, akýrýn külüp koydu. I - Apal menin süygön carým, aga men zarýgýp cürüp koþulgamýn, - deyt Tokmat tolkundanýp, çoñ tüp çýnardýn kölökösündö olturup, añgeme kurup, - tuura otuz bir caþýmda üylöndüm. Siz buga tañ kalbay ele koyuñuz. Munun özünçö tarýhý bar. Men üylöngön kezde Apal da bir dalayga barýp kalgan. Al oþol kezde cýyýrma eki, cýyýrma üçtördö bolso kerek ele. Turmuþta ar kýl cazmýþ bolot eken. Cýyýrma üç, cýyýrma beþtegi kezimde üylönüügö dittenbey koydu deysizbi.dittengemin. Birok turmuþ, þart columdu vögöp salgan. Apaldýn tagdýrý dale oþondoyço boluptur. "Ýygiliktin erte, keçi cok" degendey, keç üylöngönübüz menen el katarý ele bolup kaldýk. Kayra zarýgýp cürüp üylöngöndö tügöylör biri - birine ýsýk bolot eken. "Apaldý er albayt, Tokmatka kýz tiybeyt" degen ösök, uþak sözdördön birotolo kutulup, kulagýbýz týnçýdý. Bülölüülördün katarýna bat ele koþulduk. Apalým bir cýlga cetpey erkek töröp berip, ogo beter süyünttü. "Tokmat katýn da albay, balaluu da bolboy, kuu baþ ötöt" degen caman sözdör da mizbildirik bolup cogoldu. Aga, ini, car- coro kayra bizdi urmattaþa turgan boldu. Men ata - ene degendi bilbeym. Kýyýr tuugandarýmdýn ata- enelerim cönündögü añgemelerin gana ukkanmýn. Markum atam menen enem Baysoorunduk kýrgýzdardan eken. Karagayluu özöndün boyunda boz üy tigip oturuþkanda, caydýn künü katuu camgýrdan kiyin sel cürüp, üyübüzdü alýp ketip, üy- bülölörübüz büt boydon apat bolot, üç caþtagý men gana alakiyiz menen cuurkan- Hikaye APAL Tokmat söz fakiri bir yiðitmiþ. Hemen çözülerek konuþamadý. Sessizce selamlaþtýktan sonra, iþiyle meþgul olmaya devam etti. Alnýndaki kýrýþýklýklar, ömür yolunun zor olduðunu hatýrlatýr gibiydi. Ýyice tanýþtýktan ve konuþtuktan sonra, hayatýný ve nasýl evlendiðini anlattý. Sevdiði Apal hakkýnda söz açýlýnca, yüzünü buruþturarak, güldü. I - Apal benim sevdiðim, onunla çok çileler çekerek evlendim, dedi Tokmat hüzünlenerek, büyük çýnarýn gölgesinde oturdu, anlattý,- tam otuz yaþýnda evlendim. Siz buna þaþýrmayýn. Bunun kendince bir hikayesi var. Evlendiðimizde, Apal'ýnda yaþý ilerlemiþti. O, o zamanlar yirmi iki yada yirmi üçünde olsa gerek. Hayatta her þey oluyormuþ. Yirmi üç, yirmi beþ yaþlarýnda iken evlenmek istemedim mi sanýyorsunuz. Evlenmek istedim. Fakat hayat ve þartlar yolumu kapatmýþtý. Apal'ýn kaderi de týpký benimki gibiymiþ. -"Bir þeye ulaþmanýn erkeni geçi olmaz" dedikleri gibi, geç evlenmemize karþý bizde herkes gibiydik.hatta hasret çekerek evlenenler birbirine karþý daha sýcak oluyormuþ. "Apal'ý kimse almaz, Tokmat'a kýz varmaz" gibi sözlerden, dedikodulardan kurtulduk, kulaðýmýz biraz rahatladý. Evliler arasýna hemen giriverdik. Apalým bir yýl dolmadan, erkek çocuðu doðurdu, daha çok sevindirdi. "Tokmat evlenemez, çoluk çocuðu da olmaz, kuu baþ olarak geçecek" gibi çirkin sözlerde duyulmaz oldu. Aðabey, kardeþ, arkadaþlar tekrar bize saygý duymaya baþladý. Ben baba-anayý bilmem. Sadece uzak akrabalarýmýn ata-analarým hakkýndaki söylediklerini duymuþtum. Merhum atam ile anam Barskon'lu Kýrgýzlardanmýþ. Çam aðaçlarýyla kaplý, bir ýrmaðýn boyunda boz evde oturduklarýnda, bir yaz günü yaðan büyük bir yaðmurdan sonra, sel boz evimizi yýkmýþ, ailemizin hepsi

2 ga orolup,sayroongo çýgýp kalgan cerimden taap alýþat. Çýnýnda men dale ölüp kalgan ekemin. Birok ayýldagý bir köptü körgön karýya meni koluna ala koyup, dene baþýmdý karap, soo bolgonumdan kiyin baþýmdý suunun agýmýn közdöy karatýp, uzunumdan catkýrat da, bilgen aylasýn kýlat. "A, kudaylaþýp" suunun canýna el cýyýlat. Booruker katýn- bala, karý- caþ debey ölgön ata-enelerimdi, meni ayap çuruldap ýylaþat. Menden baþkalarýn ýn baarýn kýyan cürüp, sel alýp ketet. Men ceñil bolup, cuurkan- töþökkö orolup kalgandýgýmdanbý, soo kalýpmýn. Birok etim kök kayýþ bolup kögöröt. Bilerman karýya ýylagandardý týyýp, ümüttönö beret. "Iylabagýla, kütülbögön kýrsýk degen uþul. Birok Osmon þorduunun calgýz da bolso mýnabu uulu aman-esen kalýþý ýktýmal. Keþigi coktun atý öçpöy, balasý kalsa eken deyt. Anýn canýndapýlardýn baarý unçukpay cýmcýrt boluþat. Calgýz gana küküttönüp küülöngön kýyan suu çambýl öñün surdantýp, kaardana kürküröp agýp catat. Birtikeden kiyin oozumdan suu atýlýp, supsuyuk zañdap ciberemin, dirildep zaaramda çýgat. Oþol ele zamat bir colu kýyýk etip katuu dem alam. "O, beçara, baykuþ, aman kala kör!" dep kempir - kesekter dagý çuruldaþat. Añgýça bolboy cürögüm kagýp, buuluga bakýrýp ciberipmin. "A, kudaylagan" karýya meni koluna la süyünüp, "ak sarbaþýl" aytýp, üyün közdöy cönöyt. El koþo ketiþet. Bir serkesin soyup ciberip, tülöö kýlat. Kiyin oþol karýya meni bagýp alamýn dese, kýyýr tuugandarým namýs kýlýþýp, meni anýn kolunan alýp ketiþet. Ali esimde, segiz- toguz caþýmdan tartýp ele üy tiriçiligine, "kara cumuþka aralaþýp ketkemin. On ceti caþýka çýkkanýmça mekteptin altýnçý klassýn arañ bütkördüm. Ötkön kaarduu soguþtun ekinçi cýlý, on segiz caþka karagan kezimde armiyaga alýndým. Soguþtun ayagýn Berlinge emes, alýský Mançuriyaga çeyin cetkirip kaytkamýn. Albette, tankistter polkunun cookeri elem. Akýrý kelip, buldozer, traktor aydap kalganýmdýn sebebi da oþol cýlý armiyadan demobilizatsiyalandým. Soguþtan kiyinki kayra kuruu cýldarýnda pahta talaalarýna da tehnikalýk küçtör kerek boldu. Den sooluguma karap men da Fergana öröönünö ciberilip catkan komsomoletster menen birge cönögömün. Çýnýnda al kezde den soolugumdun kemçil cagý bar ele. Karañday soguþtun kesepeti tiygen. Bir neçe kündör boyu kar boroonduu açýk talaada salgýlaþýp cürgönübüzdö, katuu suuktun saldarýnan moynuma buurçaktay bolup, kandaydýr bezder payda boldu. Al ce oorubayt, ce cogolboyt. "Eçteke emes, cýluu alýp cürö ber" dep tim koyuþkan. Birok soguþta emnenin cýluu cürgönü, calañ boz þinel menen dalay kar- boroonduu suukta kalçumun. Üþüsöm bayaký buurçaktay bezder çoñoyo tüþöt, cýlýsam kayra kiçireye kalat. Degi bul kesel cýluuluktu süyö turgandýgýna közüm cetken. Cýluu cüröyün dep arak menen spirtti flyagalarga tolturup cürüp cutkan kündörüm da bolgon. Birok araktýn "cýluulugu" al dartka cön ele býçaktay tiygen. Uþul sebepten ulam içimdikten kol üzdüm. Künü bügünkügö çeyin arak degendi oozuma albaymýn. Al darttýn maga uþunday paydasý da tiydi. Armiyadan boþonup tündüktögü aylýma barsam, dagý suuk tiyip ildetim kabýldap ketti. Oþondon kiyin tüþtüktün ýsýgýn samadým da kaldým. Tüþtükkö mehanikter ciberilip ölmüþ. Sadece alakiyiz (keçe) ve yorgana sarýlý halde, dere kenarýnda beni bulmuþlar. O zamanlar üç yaþýndaymýþým. Aslýnda bende ölmüþüm, fakat köyde bulunan çok þeyler görmüþ bir yaþlý, beni eline almýþ, vücudumu kontrol etmiþ ve sað olduðumu anlayýnca, baþýmý suyun akýþ yönüne çevirerek, boylu boyunca yatýrmýþ ve elinden gelen her þeyi yapmýþ. Halk "Ah Allahým" diyerek suyun kenarýna toplanmýþ. Kadýn, çocuk, ihtiyar, genç demeden, ölen ata analarým için, bana acýdýklarý için hepsi aðlamýþlar. Benden baþka kurtulan olmamýþ, herkesi sel alýp götürmüþ. Ben ise, hafif olduðumdan mý yoksa yorgan döþeðe sarýlý olduðumdan mý, sað olarak kurtulmuþum. Fakat vücudum kök kayýþ gibi morarmýþ. Bilge adam aðlayanlarý susturduktan sonra, ümitle; -Aðlamayýn, beklenmedik felaket dedikleri iþte bu. Fakat zavallý Osman'ýn, yalnýzda olsa bu oðlunun kurtulma ihtimali var. Keþiði olmayanýn adý yok olmadan, oðlu sað salim kalsaydý, dedi. Yanýndakilerin sustu ve sessizlik oldu. Sadece bütün hýrçýnlýðý ile, korkunç yüzünü göstererek su akmaya devam etti. Biraz sonra, aðzýmdan su boþalarak, kusmuþum ve iþemiþim. O an güçlü bir nefes almýþým. 'Aman, zavallým iyileþiver' diyerek yaþlý kadýnlar da o ara konuþuyorlar. Vakit geçmeden kalbim atmaya baþladý, bende baðýrývermiþim. Yaþlý adam beni kollarýna alýp, 'ak sarbaþým' diyerek, evine doðru gitmiþ. Ahalide peþine düþmüþ. Keçi kesip kurban etmiþ. Daha sonra bu yaþlý adam, -ben besleyip büyüteceðim,demiþ, ama uzak akrabalarým arlanmýþ ve beni onun elinden almýþlar. Hala aklýmda, sekiz, dokuz yaþlarýmdan itibaren, ev iþlerinde ve diðer iþlerde çalýþmaya baþladým. On yedi yaþýma bastýðýmda, mektebin altýncý sýnýfýný zor bitirdim. Savaþýn ikinci yýlý, on sekiz yaþýndayken askere alýndým. Savaþýn sonunu Berlin'e kadar deðil, ta Mançurya'ya kadar götürdüm ve döndüm. Tankçýydým tabii. Döndükten sonra, buldozer, traktör sürmemin sebebi de bu.1947 de askerden terhis oldum. Savaþtan sonra, Yeniden yapýlanma yýllarýnda, pamuk tarlalarýnda teknik elemanlara ihtiyaç duyuldu. Bende saðlýðýmý düþünerek, Fergana vadisine gönderilen Komsomollar ile birlikte yola çýktým. O zamanlar gerçektende savaþ yýllarýndan kalan saðlýk sorunlarým vardý. Birkaç gün süren, karlý, fýrtýnalý açýk alanda savaþýrken soðuk almýþým. Boynumda burçak büyüklüðünde þiþlikler oluþtu. Aðrýmýyordu ama kaybolmuyordu da. "Önemli deðil, sýcak tut" diyerek, ilgilenmediler. Fakat savaþta sýcak tutmak ne mümkün. Sadece boz palto ile karlý, fýrtýnalý soðukta kalýrdým. Üþüdüðüm zaman burçak büyüklüðündeki þiþlikler, biraz daha büyüyor, ýsýndýðým zamanda þiþlikler iniyordu. Bu hastalýðýn sýcaðý sevdiðini anlamaya baþlamýþtým. Sýcak gezeyim diye, içki ile ispirtoyu mataralara doldurup, içtiðim günlerde oldu. Fakat içkinin sýcaklýðý, bu derde býçak gibi dokundu. Bu sebepten git gide içkiden uzaklaþtým. O günden bu güne içkiyi aðzýma almam. Bu derdin faydasý da bu oldu. Askerden terhis olduktan sonra, kuzeydeki köyüme gittiðimde, yine soðuk aldým ve illetim yine arttý. Ondan sonra güneyin sýcaðýný özler oldum. Güneye mühendisler gönderilirken, herkesten önce dilekçe ver-

3 catkanda baarýnan murda arýz bergenimdin sebebi oþondon boldu. "Katda barsam da bir turmuþ, baarý bir öz cerim, öz elim emespi" dep oylodum. Oþentip, bir tobubuz Calal-Abaddagý oblasttýk ayýl çarba bölümünün karamagýna keldik. Meni Bazar-Korgon MTSine ciberiþti. Kanday maþina tuþ kelse, oþonu aydooçu boldum. Soguþtun kaarýna kalgan çarbaný kalýbýna keltirüü, pahtanýn molt tüþümün aluu, kýynalgan eldin turmuþun cakþýrtuu küröþü oñoy bolgon cok. Isýkka kaktalýp cürüp cer da aydadým, çigit da ektim, maþina menen pahta da terdim. Bayaký kabýldanma dart da ketip, tüþtüktün ýsýgý caktý. Den soolugumdu kalýbýna keltirip aldým. Týnçtýk turmuþrun tiriçiligin sagýnýp kalgan caným caydýrkýþtýr týnbay iþtep cürüp, oþol arada beþ- altý cýldýn kandayça ötüp ketkenin bilbey da kalýpmýn. Anan kalsa ubakýt degeniñ ayrýplandan da tez uçat okþoyt. Caþýmdý eseptesem cýyýrma toguzdan otuzga karap ketipmin. Ce mende"turmuþ kur, öz tiriçiligindi da oylo" degen ata- ene, bir tuugan bolsoçu. Men katarluular alda kaçan üylönüp, bala- çakaluu da bolup alýþýptýr. Bir turup özümdön-özüm ardandým. "Murda soguþtun, oor uçurdun zaldarý tiydi ele, emi emne kýlýp cürömün" dep da býþaymanmýn. Baarýnan da MTSte iþtegen Dusya attuu boydok, caþ ayaldýn: "Saga emi kýz tiymek bele, andan körö mendey cubandardan birdi kuçaktabaysýñbý..." dep ardantkanýn kanteyin. Menin taalayýma buyurgan okþoyt, oþol cýlý cazga maal Calal-Abaddagý mehanizatorlor kursun bütüþköndör keliþti. "Bizge bir traktorçu kýrgýz kýz keldi tokmat, canýñ bolso emi oþonu inerginiñ"- dedi bir teñtuþum çýn peyli menen kubana bildirip. Caþýrýp ne kýlayýn, uþul sözdü ukkandan kiyin özümdön-özüm delöörüp kaldým. Antken menen bir cagýnan kandaydýr kaltaarýp çoçulanam. "Traktorçu kýrgýz kýz" degen sözdün özü maga ötö ele martebelüü, süykümdüü uguldu. Köñülümdü cýlýtýp, cürögümdü kýtýgýlay baþtadý. Kandaydýr cakýn körünöt. Aný menen otum küyüþö turganday sezem. Esimdi cýyýp oylonup körsöm, süyüngönümdön da çoçulap, kaltaarýganým küçtüüröök. Munun sebebin üylönüü baralýmdan uzagýp ketkenime kördüm. Dusyanýn ardantkaný bolso, cürögümdön ketpeyt. Apaldýn özün körbögönüm menen "traktorçu kýrgýz kýz "ekendigine, meni menen birge iþtey turganýna özümçö kursantmýn. "Al kýz meni menen taanýþabý, cokpu? Taanýþkan kündö da anýn türü-tüsü, cürüþ-turuþu, akýl-esi kanday?". Bul cagý menen da iþim cok. Kanday bolbosun aný menen taanýþkým kelip, cürögüm toktono albay kaldý. Birok taanýþuunun da dalay maþakatý boloru esimde. II Bir mandem bolgon okþoyt, Apal traktorun cürgüzö albay abdan ubaralandý. Beti baþý mayluu-köö bolup terdep, saamaylarý betine tüþüp cüdödü. Mayluu-köölüü kolunun sýrtý menen közünö tüþkön saamayýn ulam kayra sýlap koyup, motor menen alýþtý. Motordun aldýna cata kalýp da, tigil, bul tetikterin karap karmalayt, eç ayla bolbodu. Açkýçtý ala koyup, eki koldop abdan katuu tolgop da kördü, tük ot albadý. Cedep ýza bolgondon kiyin açkýçtý cerge bir urup, mayluu-köölüü kolunun sýrtý menen betin basa, erdin kemþeñdetip, ýylap da ciberdi. Borozgo barýp, býþaktap oltura da ketti. Bir baylam kýzýl coolugu celkesine tüþüp ketken. Kömürdöy kara çaçý küngö çagýlýþýp memin sebebi de buydu. "Nereye gitsem, bir ömür, hepsi bir öz memleketim, öz elim deðil mi" diye düþündüm. Böylece, bir kýsmýmýz Calal-Abad'taki bölgesel tarým bölümü müdürlüðüne geldik. Beni Bazar-Korgon MTS'ne gönderdiler. Nasýl araba denk gelirse, ona sürücü oldum. Savaþýn kahrýna kalmýþ çiftliði kalýbýna getirme, pamuðun bol ürününü alma, zorluk çeken halkýn hayatýný iyileþtirme güreþi kolay olmadý. Sýcakta kavrularak yer de sürdüm, çiðit de ektim, araba ile pamuk ta topladým. Bayaðý kabullenme dert de gitti, güneyin sýcaðý yaradý. Saðlýðýmý yerine getirebildim. Sakin yaþamýn geçimini özleyen caným, yazdýr-kýþtýr, durmadan çalýþýp, o arada beþ altý yýlýn nasýl geçip gittiðini bilememiþim. Üstelik, vakit dediðin uçaktan da tez uçara benziyor. Yaþýmý saydýðýmda, yirmi dokuzdan otuza doðru gitmiþim. Yada bende "Hayat kur, kendi geçimini de düþün" diyen, ata-ana,akraba olsa. Benim gibiler çoktan evlenip, çoluk çocuklu da olmuþlar. Kendimden kendim utandým. 'Önce savaþýn, aðýr dönemin zararlarý dokunmuþtu, þimdi ne yapýyorum' diye de piþmaným. Hepsinden de MTS'de çalýþan Dusya adlý bekar, genç kadýnýn: "Sana artýk kýz varýr mý, onun yerine benim gibi kadýnlardan birini kucaklamaz mýsýn..." diye utandýrmasýna ne diyeyim. Benim kaderime yazýlmýþ galiba, o yýl, yaza doðru, Calal-Abadtaki araba tamirciliði kursunu bitirenler geldi. "Bize bir traktörcü kýz geldi Tokmat, canýn varsa þimdi onu kendine çek"- dedi bir arkadaþým samimiyetle sevinerek. Saklayýp ne yapayým, bu sözü duyduktan sonra kendi kendime heyecanlandým. Yinede bir taraftan korktum. "Traktörcü Kýrgýz kýz" sözü bana oldukça yüce, sevimli geldi. Gönlümü ýsýtýp, yüreðimi gýdýklamaya baþladý. Nasýlsa olduysa yakýn görünüyor. Aklýmý toplayýp düþününce, sevincimden de, irkilip, korkmam güçlü. Bunun sebebi olarak ta evleneceðim insandan uzaða gitmemi gördüm. Dusyanýn dediði olursa, yüreðimden gitmez. Apal'ýn kendisini görmememe raðmen, "Traktörcü Kýrgýz kýz" olduðuna, benimle birlikte çalýþacaðýna kendimce mutluyum. "O kýz benimle tanýþýr mý, tanýþmaz mý? Tanýþtýðý günde de onun þekli þemali, yürüyüþü, duruþu, aklý fikri nasýl? Bu yönüyle de iþim yok. Nasýl olursa olsun onunla tanýþmak isteyip, yüreðim duramaz oldu. Fakat tanýþmanýn da bir sürü meþakkati olacaðý aklýmda. II Bir þey olmuþa benziyor, Apal traktörünü çalýþtýramayýp bayaðý uðraþtý. Yüzü baþý yaðlý kir oldu terledi, saçlarý yüzüne dökülüp zorlandý. Yaðlý elinin sýrtýyla gözüne düþen saçlarýný sürekli arkaya atarak, motorla uðraþtý. Motorun altýna yatýp, o, bu parçalarýný elledi, hiç çare olmadý. Anahtarý alýp, iki eli ile oldukça sert bir þekilde çevirdi ve baktý, hiç çalýþmadý. Sinirlenerek anahtarý yere fýrlattý, yaðlý elleri ile yanaklarýný kavrayýp, aðzýný bozarak aðlayýverdi. Boroza gidip oturdu. Bir baðlamlýk eþarbý omzuna düþtü. Kömür gibi siyah saçý güneþte yansýyarak parlýyordu. Yere yattýðýndan mavi iþ elbisesinin sýrtý toprak. Güneþte yanmýþ boynu,

4 caltýrayt. Cerge catkandýktan kök fufaykasýnýn dalýsýnan beri topurak. Küngö çagýlýþkan moynu mala-küröñ bolup, cumuru kulagýnýn sañoorundagý kýzýl közdüü, içke iymek, kümüþ söykösü eçkirgen sayýn kýymýl- kýymýl etet. Eki böyrögü bülküldöyt. Kara közünön kuyulgan bermet caþý tolmoç kara toru betin cuup, þýmalangan cumuru bilegine tüþüp catat. Baylanýp kalgansýp mehanik Sergey Andreyeviç da keçikti. Al erteden beri tameki tartpay kumarý tutup, koñþu traktorçulardan tameki izdep ketken.kandaydýr bir kiçine tetiktin kesepetinen traktor doktop kaldý okþoyt. Sergey bolso daroo cürgüzö koymok. Kurstu cañýdan ele bütkörüp aydoogo kiriþken, birok, ali tacrýybasý cok Apal kantip ýzalanbasýn. Anýn üstünö birge okugan kýrgýz kýzdardan traktor aydap kalganý calgýz ele oþol. Dalayý "albul" degen þýltoolordu betterine karmap, iþtebey ketip kalýþtý. Alardý körgön kýzýnýn traktroçu bolup kalganýn caktýrbagan apasý Umsunay tündö da cemelegeni esine tüþüp, ogo beter içi küydü. Eski pikirlüü enesi dagý bir iþten ulam da kýzýn bul colu abdan ýza kýlýp, katuu aytkan ele. - Kýzým, traktor kursunan bolboy cürüp okuduñ. Erkekterden beter þým kiyip, körükçüdöy bolup traktor aydap, kýynalýp da cürösüñ. Bul kesip oñoy bolso seni menen birge okugan kýzdar bet aldýnan ketip kalýþpas ele. Tilimdi al, sen dele traktor aydoodon boþongunuñ! Ookatýbýz mýnday dele ötöt. Atañdan kalgan agorod, koroo cayýbýz degi bar. Sabiz, pýyaz aydap bazarga satsak da ookat kýlarbýz. Kuday baktýñdý açsa, sag dele bir buyrugan küyöö turgandýr. Eger makul bolsoñ Mamýrga ele turmuþka çýksañ cakþý bolor ele. Kança kýlgan menen atanýn balasý, murunku söök-tamýrýbýzdýn tukumu. Ulgayganýnan tartýnba. Kayra özüñdön uluu, tiþ kakkan kiþi bapestep cakþý bagat. Til al kýzým, balançanýn "çoñ kýzý" degizbey turmuþka çýk. Apal apasýnýn uþul sözdörünö abdan teginip açuusu kelgen. - Apa, sen kaalagan Mamýrga turmuþka çýkkandan körö traktor aydap cürüp, tak ötkönüm cakþý,degen. Mýna uþunday sözdön ulam Apal kapalangan boydon talaaga, traktor aydaganý ketip kalgan. Mamýrdýn kim ekendigin da esine tüþürgön. Mamýr caþý elüülörgö çamalap kalgan kiþi. Murunku ayalýnan karý cana ooruluu dep bölünüþüp ketip, caþ kelin kýzdarga köz artýp cürgön ceksurdun biri. Umsunayga akça, ookat cagýnan cardamdaþýp eski söök tamýrlýgýn kolko kýlýp, anýn baþýn aylandýrýp cüröt. "Umsunay karýsam da caþtay körsün, ilgerten kuday degen kuda-söök elek. Balasý emes, ömür boyu özünö kýzmat kýlýp ötöyün. Kýzýn maga bersin, kara emgekke salýp maþina aydatýp kýzdý kor kýlbasýn" dep ayttýrýptýr. Ceñ içinen Umsunaydý akça menen da razý kýlýptýr.mýna oþogo Umsunay cýmýrýlýp, kýzýn Mamýrga ügüttöp kalgan. Apalga akýl aytýp, col körsötö turgan ele enesi boluçu. Özünön kiçü inisinen emnenin akýlý. Birok enesi uþunday sözdördü aytýp cürögün abdan çayýlttý. Kapa bolup cumuþka kelse, maþinasý dacürböy kalýp, kýcýrý ogo beter kaynap, içi küydü. Apal borozdun üstündö, eki kolun tizesine koyup köpkö çeyin olturdu. Nýmduu borozdun sýzý ötköndüktöntraktordun üstündögü kürmösün aldý da, aldýna taþtap koydu. Mehanik kelip maþinaný oñdop beriþin küttü. esmer, yuvarlak Kulaðýnýn memesindeki kýzýl gözlü, ince küpe, gümüþ küpesi hýçkýrdýkça kýpýr kýpýr ediyordu. Ýki böbreði kýpýrdýyordu. Kara gözlerinden dökülen boncuk yaþý, dolgun esmer yüzünü yýkayýp, dürülmüþ yumru bileðine dökülüyordu. Baðlanýp kalmýþ gibi, mekanik Sergey Andreyeviç'te gecikti. O sabahtan beri sigara içmediðinden, tiryakiliði tutup, komþu traktörcülerden sigara aramaya gitmiþti.her hangi bir küçük parçanýn yüzünden traktör durmuþa benziyordu. Sergey olsaydý hemen yürütürdü. Kursu daha yeni bitirip, sürmeye baþlamýþlardý, fakat, hala tecrübesi olmayan Apal nasýl gücenmesin. Üstelik, beraber okuduðu Kýrgýz kýzlardan traktör süren yalnýzca oydu. Bir çoðu 'o, bu' gibi bahaneleri yüzlerine tutup, çalýþmadan gittiler.onlarý gören, kýzýnýn traktörcü olmasýný istemeyen annesi Umsun ay, akþamleyin sitemini hatýrladý, daha da içi yandý. Eski fikirli annesi de bir iþten dolayý, kýzýný bu defa oldukça azarlamýþ, sert konuþmuþtu. - Kýzým, traktör kursunda, inat edip okudun. Erkeklerden beter pantolon giyip, körükçü gibi olup, traktör sürerek sýkýntý da çekiyorsun. Bu meslek kolay olsa, seninle beraber okuyan kýzlar ilk günden gitmezlerdi. Beni dinle, sende traktör sürmekten vazgeç! Günümüz böyle de geçer. Babandan kalan bað, bahçemiz de var. Havuç, soðan eker, pazarda satarak ta geçiniriz. Allah bahtýný açarsa, sana da yazýlmýþ bir eþ vardýr. Eðer kabul edersen Mamýr'la evlensen iyi olurdu. Nede olsa atanýn oðlu, eski dünürümüzün soyundan. Yaþlý olmasýndan çekinme. Aksine kendinden büyük, diþ geçiren kiþi özenle bakar. Dinle kýzým, filancanýn 'büyük kýzý' dedirtmeden evlen. Apal annesinin bu sözlerine çok sinirlendi, - Anne, senin istediðin Mamýr'la evlenmektense, traktör sürerek, bu þekilde yaþamam daha iyi, demiþ. Ýþte bu sözden dolayý Apal, üzgün bir þekilde, traktör sürmek için çýkýp gitmiþ. Mamýr'ýn kim olduðunu da aklýna getirdi. Mamýr yaþý ellilerde olan biriydi. Önceki eþinden yaþlý ve hasta diye ayrýlmýþ, genç gelin, kýzlara göz koyan suratsýzýn biriydi. Umsunay'a para, yiyecek yardýmý yaparak, eski akrabalýðýný kullanarak onun baþýný döndürüyordu. ' Umsunay yaþlanmýþ olsam da genç gibi görsün, eskiden, Allah diyen dünürdük.evladýna deðil, ömür boyu kendisine hizmet edeyim. Kýzýný bana versin, aðýr iþlere salýp, araba sürdürerek, kýzý hor etmesin'. Diye söyletmiþ. Yen içinden (gizlice) Umsunay'ý para ile de razý etmiþ.ýþte bunun için Umsunay sinsice, kýzýný Mamýr'a öðütlemiþ. Apal'a akýl verip, yol gösterecek olan da annesiydi.kendisinden küçük kardeþinden neyin aklý! Fakat annesi bu gibi sözler söyleyerek yüreðini oldukça üzdü. Üzülerek iþe geldiðinde ise arabasý da çalýþmayýp, siniri daha da beter kaynayýp, içi yandý. Apal borozun üstünde, iki elini dizine koyup, uzun bir zaman oturdu. Nemli borozun soðuðu geçtiðinden traktörün üstündeki elbisesini aldý ve altýna býraktý. Mekaniðin(araba tamircisi) gelip arabayý tamir etmesini bekledi.havanýn sýcaðýnýn boynunu, yanaðýný sýzlatarak

5 Kündün ýsýgý moynun, caagýn týzýldat çýmçýganýn tootup da koyboyt. Topuraktan çýgýp catkan gazopayanýn söngögün alýp, borozdun cýltýrak betin çiymelep oygo çömüldü. Surmaluu közünün uzun kirpikteri nýmdanýþýp, biri-birine koþulup kalýptýr. Közünün kýçýktarýnda möltürögön bermet tamçýlar cýltýrayt.kapkara közünün karegi caanga cuulgan kara alçaday. Dayýma kündö, celge tiyip cürgöndüktönbü, közünün aylanasýnda birin-serin mayda býrýþtar baykalat. Tokmat Apalga mýna uþul uçurda coluktu. Apaldýn kanday bolup cürgönün kim bilsin,tokmat Apaldý körgön sayýn içi cýlýp, kurbusunun "canýñ bolso traktorçu kýrgýz kýzdý imere tart"degeni esine tüþör ele. Aydoonu aralap kele catkan biröönün dobuþun Apal sezdi da, moynun burup kýlçaya karadý. Kepkaçan, köynögünün ceñin karuusunaçeyin türüngön Tokmattýn kele catkanýn kördü da, közünö tüþkön saamayýn öödö kýlýp, bir az oñdonup olturdu. "Özünçö bir cumuþ menen kele catkandýr" dep oylodu. Apaldýn kýlçaya karap, saamayýn, celkesine tüþkön bir baylam kýzýl coolugun oñdop tüzölö olturganýn körgön Tokmattýn cürögü ordunan kozgolup dikildey baþtadý. Sözdü emneden baþtraýn bilbeyt. Uçur bolso oydoguday. Apal een, capadan-calgýz olturganýn körçü. Mýndayda kýzdýn cürögün cýlýta turgan söz taap süylöp, oyun bildire albasa kaçan bildiret. Apalga cakýndagan sayýn cürögü alýp uçtu. - Salamatsýzbý, karýndaþ, traktoruñuz toktop kaldýbý? Tokmattýn oozuna adegende uþul söz keldi. Ünü baþkaça çýgýp, kargýldangansýp kaldý. Apal anýn ünün da, ününön murda "karýndaþ" degen sözün da caktýrgan cok.mýnday sözdü Apalga dalay cigitter aytýp, kýcýrýna tiyer ele. Al emi murda biröögö aytýp cürbögön bul söz Tokmattýn oozuna kaydan kele kaldý? Dale moynun kýñýraytýp, topuraktý çiymelep olturgan Apal Tokmatka uguza, caktýrbaganday dobuþ menen unçuktu: - Traktorum toktop kalganýn körböy turasýzbý? Ooba, toktop kaldý. Tokmat emne dep aytarýn bilbey kürmöldü. Bir za sürdügö tüþüp, Apaldý tike karadý. Al emne üçün mintip, ötö kapaluu bolup olturganýna tüþünö albadý da, unçukpay traktordu közdöy bastý. Traktordun týyak-buyagýn abaylap karay baþtadý. Bir otura kalýp, bir tura kalýp kamkordono arekettendi. Közün keede süzüp, keede çoñ açýp, anýk ustat tarizdendi. Oþol uçurda Apal moynun burup al caktý karadý. Tokmat çýndap ele kiriþip, motordun buzulgan cerin izdedi. Apaldan cabdýk, aný-munu da suragan cok. Kombenzonunun çöntögündögü açkýçýn alýp, kampañdap motordun oy-boyuna koybodu. Bir azdan kiyin cürgüzüp da kördü. Motor týtýray tüþüp, kayra baýldý. Can- dili menen arekettengen Tokmat buzulgan tetiktin dagý birdemesin körö koygonsup, kayradan kiriþti. Al emi Apal çýdap otura albay ordunan turup, Tokmattýn canýna basýp keldi. Tokmattýn kýymýlý, ýmþýgan çýmýr beti, kapkara bogon içke murutu, cýluu cüzü Apaldý özünö tartý. Kýymýl areketine karaganda maþinaný, motordu eñ elecakþý bilet eken. Koldoru da epçil, þamdagay. Bir azdan kiyin Tokmat maþinaný cürgüzüp da ciberdi. Motordun tamagý açýla tüþkönsüp, baþkaça dobuþ menen kürküröp iþtey baþtadý. - Rakmat cardamýñýzga! - dedi Apal, cerde catkan kürmösün alýp, traktorgo minmekçi boldu. çimdiklemesini hiç umursamadý. Topraktan çýkan gazopayanýn söngögün alýp, borozun parlayan yüzünü çizerek, düþüncelere daldý. Sürmeli gözünün uzun kirpikleri nemlenerek, birbirlerine karýþmýþtý. Gözünün girintilerinde berrak boncuk damlalar parlýyordu.kapkara gözbebeði yaðmura yýkanmýþ siyah kiraz gibiydi.her gün, yele deðmekten mi, gözünün çevresinde az çok ufak kýrýþýklýklar görünüyordu. Tokmat Apal'a tam bu sýrada rastladý. Aral'ýn nasýl bir durumda olduðunu kim bilsin, Tokmat Apal'ý her gördüðünde içi ýsýnýp, akranýnýn 'canýn varsa traktörcü Kýrgýz kýzý kendine çek' demesi aklýna gelirdi. Tarlayý aralayarak gelen birinin sesini sezdi ve boynunu çevirerek baktý. Ne zaman, gömleðinin yenini bileðine kadar dürmüþ Tokmat'ýn geldiðini gördü ve gözüne gelen kakülünü yukarý kaldýrarak, bir az düzelerek oturdu. 'Özel bir iþle geliyordur' diye düþündü. Apal'ýn dönüp bakarak,kakülünü, ensesine düþen bir baðlam kýzýl eþarbýný düzelterek oturduðunu gören Tokmat'ýn yüreði yerinden oynayýp hýzlý hýzlý çarpmaya baþladý. Sözü nerden baþlayacaðýný bilemedi. An olsaydý düþündüðü gibi. Apal'ýn ýssýz, yapayalnýz oturduðunu görürdü. * Ýþte böyle bir durumda kýzýn yüreðini ýsýtacak sözü bulup, düþüncesini anlatamazsa ne zaman anlatacaktý. Apal'a yaklaþtýkça yüreði uçuyordu. - Ýyi misiniz, karýndaþ, traktörünüz çalýþmýyor mu? Tokmat'ýn aðzýna ilk olarak bu sözler geldi. Sesi daha baþka çýktý,boðazý týkanmýþ gibi kala kaldý. Apal onun sesini de, 'karýndaþ' demesini de beðenmedi.bunun gibi sözleri nice yiðitler söyleyip, sinirine dokunurdu. Oysa önceden birine söylemediði bu söz Tokmat'ýn aðzýna nasýl geliverdi? Hala boynunu çevirip, topraðý çizerek oturan Apal ; Tokmatýn duyacaðý bir sesle; - Traktörümün çalýþmadýðýný görmüyor musunuz? Evet, çalýþmýyor. Tokmat ne diyeceðini bilemeden sustu. Bir az utanarak, Apal'a baktý. Onun neden böyle oldukça üzgün bir þekilde oturduðuna anlam veremedi, hiç konuþmadan traktöre doðru yürüdü. Traktörün orasýna burasýna itinayla bakmaya baþladý.bir oturup, bir kalkarak özenle uðraþtý. Gözünü bazen süzerek, bazen iyice açarak, iyi bir usta gibi görünmeye çalýþtý. Tam o sýrada Apal boynunu çevirerek o tarafa baktý. Tokmat gerçekten de uðraþarak, motorun bozulmuþ yerini aradý. Apal'dan araç gereç veya baþka bir þey de istemedi. Ýþ elbisesinin cebindeki anahtarýný alýp, motoru tamir etti. Biraz sonra da çalýþtýrdý ve sürdü.. Motordan ses geldi ve sustu.tüm samimiyetiyle çabalayan Tokmat bozulan parçanýn yine bir þeyini görmüþ gibi, tekrar uðraþmaya baþladý. Apal dayanamayýp yerinden kalktý, Tokmat'ýn yanýna geldi.tokmat'ýn hal hareketi, dolgun yüzü, simsiyah ince býyýðý, sýcak yüzü Apal'ý kendine çekti. Haline bakýlýrsa traktörü, motoru çok iyi biliyor. Elleri de mahir, hýzlý. Biraz sonra Tokmat traktörü çalýþtýrýverdi. Motorun boðazý açýlmýþ gibi, baþka sesle gürleyip çalýþmaya baþladý. - Teþekkür ederim yardýmýnýz için! - dedi Apal, yerde yatan elbisesini alýp, traktöre binmek istedi.

6 - Rahmat aytkýday dele cumuþ emes eken, may ötkörgüçkö gana kir turup kalýptýr, oþonu tazaladým. Emi ayday berseñ bolot. Bul sözdü Tokmat, Apaldý alagdý kýlgýsý kelip, dale süylöþüp, toktoy turuunu kaalap aytkan ele. Birok Apal traktorgo minip ayday baþtadý. "Traktordu oñdoboy dale koyo tursam bomok eken" dep Tokmat içinen ökündü. Özünün ötö ele ak köñüldülüügün, batýmsýzdýgýn sezdi. Traktor aydaþý çýyrak, kelbettüü Apaldý cal-cal karap, sanaasýna alda emneler tüþtü. Uþunçalýk erkin colukkan kýz menen keñiri süylöþö albagandýgýna buþayman bolup Tokmat kelgen cagýn közdöy buruldu. Birok Apaldýn köñülü imerilip, içi cýlýp kalganýn tuyungan cok. Buzulgan traktordu oñdop berip, cardamdaþkaný Apal üçün calýnduu söz aytýp, cürök sýrýn bildirgenge barabar bolgonun sezbedi. Ildýy karap oylonup kele catýp ýþkýrýk aralaþ ündü ugup, baþýný kötördü. Kostumun iynine taþtap, köynögünün cakasýn cagdaytýp açýp salgan, kozýrogu mayrýk furajkasý bir cak çekesine oop ketken mehanik Sergey tigindeyden cay basýp kele cattý. Kaadasýnça bakýldap tamaþaladý: - Ýþ, Tokmat þaytan! Menin üyrönçük kýzýmdý añdýp kalgansýñ go? Een kezde akmalap kelgensiñ beym, a? Dosum baykap cür! Menin küçümdü alagdý kýlýp, brigadamdý artka tartkýn kelebi, a? Mýnday kýlmýþýña men çýday albaym, bilip koy! - Sereja, menden þektenbe. Andan körö, tamekin bolso bir çektir. - Tamekige þýltooloboy ele koy, þaytan. Tameki tartkýn kelse men barda kelbeysiñbi? - Zalaldýgým cok, þekþibe, kýzýñdýn maþinasý buzulup,toktop kalgan eken kelip oñdop berdim. Al maþinasýn cürgüzö albay ýylap, kapa bolup olturuptur. - Koyçu! - Sergey tamekisinin tübünö tükürö ýrgýtýp serpildi. - Buyrubasýn tamekim cok. Uþul bir tartým tamekini izdep, oydun ayagýna barýp keldim. Oþentip Apal ýylap olturuptur deçi. Maþinanýn emnesi buzuluptur? - May ötkörüüçüsü buzuluptur. - Rakmat, cardamddaþkanýña, Tokmat! Apaldýn tacrýybasý emi gana artýlýp kele catat. Degi epçil, estüü kýz. Birok kandaydýr bir kapasý bar go dep oyloymun. Keede özünön - özü ulutunup kalat. Keleçegin, turmuþun oyloytko? - Iktýmal. - Boygo cetken kýzdýn kapasý köbünçö ceke turmuþuna baylanýþtuu bolot da. Koluñdan kelse uþul kýzga üylönsöñçü, Tokmat. - Üylönüügö þaþkan emesmin, dale þaþpaymýn. Balança kýzga üylönömün dep ayta albaymýn. Degi, cakýn arada üylönömün go. - Üylönsöñ ele uþul Apalga üylön, mýnday kýz kayda? Buga cetseñ baktýñdýn açýlganý! - dep Sergey tuurasýn aytýp, traktorun közdöy bastý. Tokmattýn köñülü ogo beter tolkup, cürögü calýndadý. Baþka go baþka, anan içinde tük kiri cok, kimge bolso çýndýktý, tuuralýktý aytkan Sergeydin sözü da taasir kýldý. <... > - Teþekkür edilecek bir iþte deðilmiþ, yað süzgecine kir dolmuþ, onunu temizledim.þimdi sürebilirsin. Bu sözü Tokmat, Apal'ý oyalamak için, daha konuþup, beraber olmayý istemiþti. Fakat Apal traktöre binip sürmeye baþladý. 'Traktörü tamir etmeden biraz daha dursaymýþým' diye Tokmat içten içe hayýflandý.kendisinin fazlaca iyi niyetli, çekingenliðini sezdi. Traktör sürüþü cevval, görkemli Apal'a tez tez bakarak, aklýna neler geldi. Bu kadar yalnýz rastlayan kýz ile rahat konuþamadýðýna piþman olup Tokmat geldiði yöne doðru döndü. Fakat Apal'ýn gönlü düþüp, içinin ýsýndýðýný fark etmedi. Bozulan traktörü tamir edip, yardýmlaþtýðý Apal için güzel sözler söyleyip, yürek sýrrýný anlatmakla ayný olduðunu sezmedi.yere bakýp düþünerek gelirken, ýslýkla karýþýk sesi duyup, baþýný kaldýrdý. Ceketini omzuna atýp,gömleðinin yakasýný açmýþtý, önü buruþmuþ þapkasý alnýnýn bir tarafýna kaymýþ mekanik Sergey yavaþça yürüyerek geliyordu. Adetince gür bir sesle takýldý: - Ýþ, Tokmat þeytan! Benim öðrenci kýzýmý mý gözlüyorsun? Sakin bir anda gelmiþsin, e? Dostum dikkat et! Benim gücümü oyalayýp, ekibimi geçmek mi istiyorsun? Böyle bir suça ben dayanamam,bil! - Sereja, benden þüphe etme. Onun yerine sigaran varsa ver. -Sigarayý bahane etme, þeytan. Sigara içmek istiyorsan ben varken gelsene. -Zararým yok, þüphe etme, traktörü bozulmuþ, çalýþmýyormuþ, gelip tamir ediverdim.o traktörünü yürütemeyip aðlayýp, üzgün bir þekilde oturuyordu. -Býraksana! - Sergey sigarasýnýn dibine tükürürcesine atýverdi.- Kýsmetine sigaram yok. Þu bir içim sigarayý arayýp, buranýn sonuna kadar varýp geldim. Demek Apal aðlayýp oturuyordu, desene. Traktörün nesi bozulmuþ. -Yað filtresi bozulmuþ. -Teþekkürler, yardýmlaþmana, Tokmat! Apal'ýn tecrübesi þimdi artýyor. Zaten uz, akýllý kýz. Fakat nasýlsa bir sýkýntýsý var galiba diye düþünüyorum. Bazen kendi kendini unutur. Geleceðini hayatýný düþünüyor herhalde. - Ýhtimal. -Yaþý gelmiþ bir kýzýn çoðunlukla özel hayatýna baðlýdýr. Elinden geliyorsa bu kýzla evlensene Tokmat. -Evlenmek için hiç acele etmedim, hala acele etmem.filanca kýzla evleneceðim diye de bir þey söyleyemem.herhalde yakýn zamanda evleneceðim. -Evleneceksen þu Apal'la evlen, böyle kýz nerde.bu kýza kavuþursan bahtýn açýldý demektir.!-diye Sergey doðrusunu söyleyerek, traktörüne doðru yürüdü. Tokmat'ýn gönlü daha da heyecanlanarak, yüreði alevlendi. Baþkasý baþka, onun kalbinde azýcýk bile kiri yok, kime olsa gerçeði, doðruluðu söyleyen Sergey'in sözü de etkiledi. <... >

Mamasalý Apýþev (1960)

Mamasalý Apýþev (1960) Mamasalý Apýþev (1960) 1960 yýlýnda Oþ ilinin Kara Suu kasabasýna baðlý Tenal köyünde doðmuþtur. 1986 yýlýnda M. Gorki Edebiyat Enstitüsünü bitirmiþtir. Hikâye BABA, ÇON ATA, ATA CAN BALA / BÜYÜK DEDE,

Detaylı

Kazat Akmatov (1941) Hikâye MUNABÝYA

Kazat Akmatov (1941) Hikâye MUNABÝYA Kazat Akmatov (1941) Yazar, dramaturg Kazat Akmatov, 1941 yýlýnda, þimdiki Isýk Köl þehrinin Isýk Köl kasabasýna baðlý Bosteri köyünde dünyaya gelmiþtir. 1967 yýlýnda Kýrgýz Devlet Üniversitesi, Filoloji

Detaylı

Toktogul Satýlganov (1864-1933) Þiirler

Toktogul Satýlganov (1864-1933) Þiirler Toktogul Satýlganov (1864-1933) Þair, besteci Toktogul Satýlganov 1864 yýlýnda Oþ bölgesinin Ketmen - Töbö ilçesindeki Kuþçu-Suu köyünde fakir bir ailenin evinde dünyaya geldi. Þairin babasý Satýlgan komedyen,

Detaylı

Orozbek Aytýmbetov (1947)

Orozbek Aytýmbetov (1947) Orozbek Aytýmbetov (1947) Yazar, çevirmen Orozbek Aytýmbetov 1947 yýlýnda Isýk Köl þehrinin Isýkköl kasabasýna baðlý Sarýkamýþ köyünde doðmuþtur. 1967 yýlýnda Rus Dili Öðretmenleri yetiþtirme kursunu,

Detaylı

Bakay Seksenbayev (1932)

Bakay Seksenbayev (1932) Bakay Seksenbayev (1932) Bakay Seksenbayev 1932 yýlýnda Çüy Ýlçesi Burana köyünde doðdu. 1949 yýlýnda liseyi, 1962 yýlýnda Kýrgýz Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesini bitirdi. 1960 yýlýndan itibaren

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Seyit Cetimiþev (1936)

Seyit Cetimiþev (1936) Seyit Cetimiþev (1936) Yazar Seyit Cetimiþev, 1936 yýlýnda þimdiki Çüy þehrinin Kemin kasabasýna baðlý Kiçikemin köyünde dünyaya gelmiþtir. 1958 yýlýnda Kýrgýz Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesini

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kasým Kaimov. Hikâyeler (1926)

Kasým Kaimov. Hikâyeler (1926) Kasým Kaimov (1926) Yazar Kasým Kaimov, 1926 yýlýnda þimdiki Talas þehrinin Talas kasabasýnýn Özgörüþ köyünde dünyaya gelmiþtir. 1945 yýlýnda Frunze'deki Öðretmen Enstitüsünü, 1949 yýlýnda Kýrgýz Devlet

Detaylı

Dayýrbek Kazakbayev. Hikaye (1940)

Dayýrbek Kazakbayev. Hikaye (1940) Dayýrbek Kazakbayev (1940) Dayýrbek Kazakbayev 1940 yýlýnda doðdu. SSCB Yazarlar Birliði üyesidir. Moskova'daki M. Gorkiy Enstitüsünü bitirmiþtir. Filoloji Ýlimlerinin doktor adayýdýr. Kýrgýzistan'ýn Nesir

Detaylı

Esenbek Mederbekov. E LÇ Ý "Kýzýl tebetey" attýn tarihiy körköm bayandan / "Kýzýl Kalpaklar" adlý Tarihî Olay Yazýsýndan (1936)

Esenbek Mederbekov. E LÇ Ý Kýzýl tebetey attýn tarihiy körköm bayandan / Kýzýl Kalpaklar adlý Tarihî Olay Yazýsýndan (1936) Esenbek Mederbekov (1936) Yazar, eleþtirmen Esenbek Mederbekov 1936 yýlýnda Çüy þehrinin Sokuluk kasabasýna baðlý Tatýbek köyünde dünyaya gelmiþtir. 1953 yýlýnda Orta okulu, 1959 yýlýnda Kýrgýz Devlet

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Tügölbay Sýdýkbekov (1912-1997)

Tügölbay Sýdýkbekov (1912-1997) 1912 yýlýnda, þimdiki adýyla Tüp ilçesine baðlý Ken- Suu köyünde, yoksul bir çiftçi ailesinde doðdu. 1920'li yýllarda köy okulunda okudu. Daha sonra Prjevalski'ye gitti ve Rusça eðitim veren A.P.Çehov

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ölöñ / Düðün Türküsü

Ölöñ / Düðün Türküsü Men bir ölöñ aytayýn ouv birdi aytayýn, Cýgýlýganda söyögön ouv pirdi aytayýn. Atam menenenemdi ouv meke aytayýn. Ar kaysýnaýn baþýnan ouv ceke aytayýn. Ölöñ / Düðün Türküsü (Birinci varyant) Ben bir türkü

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi.

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi. GÜNE BAÞLARKEN Uyandý. Gözlerini ovarak doðruldu, iki yanýna bakýndý. Alacalý aydýnlýkta içeriyi sisli sisli gördü. Zamanýn neresinde olduðunu bilemedi. Saatine baktý, onu geçiyordu. Bir yanlýþlýk olduðunu

Detaylı

Nazým Hikmet Ran. (Bir müteverrime nin baþucunda) Nazým Hikmet. Ölecek anladýk artýk iyice. Kalbimiz þimdiden hicrile dolu

Nazým Hikmet Ran. (Bir müteverrime nin baþucunda) Nazým Hikmet. Ölecek anladýk artýk iyice. Kalbimiz þimdiden hicrile dolu Ran Onaylayan Administrator Cumartesi, 09 Haziran 2007 Besteciler.org (Bir müteverrime nin baþucunda) Ölecek anladýk artýk iyice Kalbimiz þimdiden hicrile dolu "Her günün ufkunu sarýnca gece" "Diyoruz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kemal ALYILMAZ' Agadan akıl, iniden ızaat küt. Aç itge tamak bersen, tok it kanşılayt. Aç köpeğe yemek versen, tok köpek kan döker.

Kemal ALYILMAZ' Agadan akıl, iniden ızaat küt. Aç itge tamak bersen, tok it kanşılayt. Aç köpeğe yemek versen, tok köpek kan döker. ...,A::...U",,-".,-,T...,üo:..r..,ki,-,-ya",t:..;.A~r... aş... tlo:..r""m:::;al:.::a...,rı...:e"",n""şt,..,it... üş:ü'-"d""'e.:..rg""i""şi...:s""a'-'-yl'-'ı""'7~e""'r'-"z:.::.ur'-'u""m::...:.20"-'o""ı~

Detaylı

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

karayý göstermek isterdi. Kýyý burada, bu tarafa gelin, der gibiydi. Kasabalýlara da gemilerin geldiðini haber verirdi. Ýþi çok çok önemliydi

karayý göstermek isterdi. Kýyý burada, bu tarafa gelin, der gibiydi. Kasabalýlara da gemilerin geldiðini haber verirdi. Ýþi çok çok önemliydi Deniz Feneri Bir zamanlar bir deniz feneri vardý. Uçsuz bucaksýz bir denizin kýyýsýnda gemileri beklerdi. Hemen arkasýndaki yamaçta da bir kasaba uzanýrdý. Bir liman kasabasý... Gemiciler, gemilerini bu

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ORTA ASYA NIN YUNUS EMRE Sİ: ASAN KAYGI. nlü Kazak bilim adamı, Şokan Valihanov un

ORTA ASYA NIN YUNUS EMRE Sİ: ASAN KAYGI. nlü Kazak bilim adamı, Şokan Valihanov un Ekrem ARIKOĞLU * ARIKOĞLU, Ekrem (2014). Orta Asya nın Ynus Emre si: Asan Kaygı. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti

Detaylı

DUMANA KARIÞAN HAYAT

DUMANA KARIÞAN HAYAT DUMANA KARIÞAN HAYAT DUMANA KARIÞAN HAYAT Bu kitap Türk Dil Kurumu Ýmla Kýlavuzu esas alýnarak hazýrlanmýþtýr. ERDEMLER SERÝSÝ DUMANA KARIÞAN HAYAT Yayýn Yönetmeni : Editör : Hüseyin Yanýk Hasan Öztürk

Detaylı

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Bir trenin düdük çala çala geçtiðini duyunca ne yaparsýnýz? Tekerlerin demiryoluna çarpa çarpa çýkardýðý sesi dinlemek için, elinizdeki iþi býrakýp kulak kesilmez misiniz?

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı. Ekrem ARIKOĞLU 1

Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı. Ekrem ARIKOĞLU 1 Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı Ekrem ARIKOĞLU 1 Ünlü Kazak bilim adamı, Şokan Valihanov un adlandırmasıyla Göçmen Halkların Filozofu Asan Kaygı, XIV-XV. yüzyıllarda tüm Kıpçak bozkırlarını dolaşmış

Detaylı

MANAS EPOSU MENEN CUSUP BALASAGINDIN KUTADGU BILIG DASTANINDA ADAM UKUGU CANA ADAM ADEBİ MASELELERİNİN ÇAGILDIRILIŞI

MANAS EPOSU MENEN CUSUP BALASAGINDIN KUTADGU BILIG DASTANINDA ADAM UKUGU CANA ADAM ADEBİ MASELELERİNİN ÇAGILDIRILIŞI Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 41 2015 s. 105-121, TÜRKİYE MANAS EPOSU MENEN CUSUP BALASAGINDIN KUTADGU BILIG DASTANINDA ADAM UKUGU CANA ADAM ADEBİ MASELELERİNİN ÇAGILDIRILIŞI

Detaylı

Son Tren Dershaneden çýkmýþlardý. Akþam oluyordu. Önce her gün geçtikleri sokaklardan geçtiler. Sonra üç ana caddenin birleþtiði o kocaman kavþaktan En zoru bu kavþaktan geçmekti. Her yanda trafik lambalarý

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Yalýn AÞKTA TELAFÝ OLMAZ. Söz - Müzik: Yalýn. Bittiyse söyle. Yok yere savaþmayalým. Canýn çekmiyorsa yýllarý boþuna harcamayalým.

Yalýn AÞKTA TELAFÝ OLMAZ. Söz - Müzik: Yalýn. Bittiyse söyle. Yok yere savaþmayalým. Canýn çekmiyorsa yýllarý boþuna harcamayalým. Yalýn Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org AÞKTA TELAFÝ OLMAZ Bittiyse söyle Yok yere savaþmayalým Canýn çekmiyorsa yýllarý boþuna harcamayalým

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden

A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden Kutlar yeni evlileri nikâh törenlerinde Ýhtiyar kýzlar, genç dullar. Solmuþ resimler içinde kurutulmuþ menekþe Kokar koparýldýðý günkü kadar taze Gerilerde bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu!

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu! Kaybolmasınlar Diye Mesleğini sorduklarında ne diyeceğini bilemezdi, gülümserdi mahçup; utanırdı ben şairim, yazarım, demeye. Bir şeyler mırıldanırdı, yalan söylememeye çalışarak, bu kez de yüzü kızarırdı,

Detaylı

Keep-Kuuçýndar / Efsaneler

Keep-Kuuçýndar / Efsaneler Keep-Kuuçýndar Efsaneler Altay Türkçesinde efsane karþýlýðý olarak kepkuuçýn tabiri kullanýlmaktadýr. Altay folklorist Tanýspay Þincin ise Rusça mif kelimesinin Altay Türkçesindeki karþýlýðýnýn soocýn

Detaylı

Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı. Ekrem ARIKOĞLU 1

Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı. Ekrem ARIKOĞLU 1 Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı Ekrem ARIKOĞLU 1 ÖZET Ünlü Kazak bilim adamı, Şokan Valihanov un adlandırmasıyla Göçmen Halkların Filozofu Asan Kaygı, XIV-XV. yüzyıllarda tüm Kıpçak bozkırlarını

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

',, ~.'~..'.R.,'w' ~"~ ~ ~~,.~,,' \

',, ~.'~..'.R.,'w' ~~ ~ ~~,.~,,' \ «TYPKI 8J1EMIH 3EPTTEY» I\OPbl TÜRK DüNYASI ARAŞTIRMALARIVAKFı AIiAH ATbIlI~AFbl I\a3VIIY ABAY MİLLİ DEVLET PEDAGOn ÜNİVERSİTESİ QYKYPOBA YHIIBEPCIITETI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ',, ~.'~..'.R.,'w' ~"~ ~ ~~,.~,,'

Detaylı

KUNDUZ KAFALI KRAL ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KUNDUZ KAFALI KRAL ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KUNDUZ KAFALI KRAL ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT DÖNEM ÖDEVÝ KONULARI BELÝRLENÝYOR KUNDUZ KAFALI KRAL Kasabanýn arkasýndaki koruluða giden yol her zamanki gibi tenha deðildi. Çocuklar ikiþerli, üçerli gruplar

Detaylı

D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T :

D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Kasým ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilir. Hiçbir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiçbir ortamda

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ KLASİK DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy 24. basım Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy Yayın Koordinatörü:

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe.

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe. Sitti Cemili ve Meryem im Ben çocukken pek çok Arapça hikâye dinledim anneannemden. Sitti Cemili den anneanne diye bahsetmek de tuhafmış. Arapça da onun adı Sitti yani benim ninem. Söylemeden geçemeyeceğim,

Detaylı

Halime Aktaþ. Mehmedi Anmak. Bir çelik yürekli kartal bakýþlý. Mehmedi mehmede deneyim bakýn. Yüreði pek yufka çok çatýk kaþlý

Halime Aktaþ. Mehmedi Anmak. Bir çelik yürekli kartal bakýþlý. Mehmedi mehmede deneyim bakýn. Yüreði pek yufka çok çatýk kaþlý Halime Aktaþ Onaylayan Administrator Pazar, 24 Þubat 2008 Son Güncelleme Salý, 06 Ocak 2009 Besteciler.org Mehmedi Anmak Bir çelik yürekli kartal bakýþlý Mehmedi mehmede deneyim bakýn Yüreði pek yufka

Detaylı

Ca Ramazan, Ramazan ayında Kırgız çocuklarının kapı kapı gezip hediye alma geleneğidir. Bu gezme işine de Ca ramazan gezme denilir.

Ca Ramazan, Ramazan ayında Kırgız çocuklarının kapı kapı gezip hediye alma geleneğidir. Bu gezme işine de Ca ramazan gezme denilir. KIRGIZLARDA CA RAMAZAN Yard. Doç. Dr. Doğan Kaya Türkçe özet: Ca Ramazan, Kırgızistan da Ramazan ayında çocukların kapı kapı dolaşıp manzum sözler söyleyerek para, meyve, şeker veya kuruyemiş almaları

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Þerhan Murtaza. Hikâye Zayýf Bir Iþýk. Bir Nezik Sevle /

Þerhan Murtaza. Hikâye Zayýf Bir Iþýk. Bir Nezik Sevle / Bir Nezik Sevle / Keltesay raz yezine joýlavþý poezý bir-ak minut ayaldaydý. Al, ekspress toktamak turmak, ekpinip beseñdetpey, juldýzþa aðýp ötedi. Hadiyþa uzatýlðan kýzýnýñ üyinde kýstay jatýp, endi

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT KARA DELÝK GAZETECÝ EZGÝ ÝÞ PEÞÝNDE Ülkenin büyük gazetesinin yazý iþleri müdürü yanýnda çalýþanlara: -Bana Ezgi yi çaðýrýn dedi. Bir süre sonra muhabir Ezgi, müdürünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Babama Kamera Vermeyin

Babama Kamera Vermeyin Babama Kamera Vermeyin Amcamýn yeni aldýðý kamera bizimkilerin ilgi odaðý olmuþtu. Babamýn ve amcamýn elektronik eþyalara olan meraklarý yüzünden babaannemin eviyle bizimki, yumurta kaynatma makinesinden

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Noray Demirci. Bilemem Bilemem. Söz: Ülkü Aker. Müzik: Norayr Demirci. Niye geldim bu dünyaya, bilemem bilemem. Gece gündüz aðlarým ben,

Noray Demirci. Bilemem Bilemem. Söz: Ülkü Aker. Müzik: Norayr Demirci. Niye geldim bu dünyaya, bilemem bilemem. Gece gündüz aðlarým ben, Noray Demirci Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Bilemem Bilemem Niye geldim bu dünyaya, bilemem bilemem Gece gündüz aðlarým ben, gülemem gülemem Ne yaptýmsa talihim gülmedi bana

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DÜNYANIN BÜTÜN KEDİLERİ

DÜNYANIN BÜTÜN KEDİLERİ Çetin Öner DÜNYANIN BÜTÜN KEDİLERİ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Mustafa Delioğlu Çetin Öner DÜNYANIN BÜTÜN KEDİLERİ Resimleyen: Mustafa Delioğlu Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Nurten

Detaylı